INSTANS: Høyesterett - Kjennelse. DATO: PUBLISERT: HR .

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTANS: Høyesterett - Kjennelse. DATO: 2001-02-13. PUBLISERT: HR-2000-01350 ."

Transkript

1 Noen dommer og kjennelser egnet for nærmere studium i panterett INSTANS: Høyesterett - Kjennelse. DATO: PUBLISERT: HR <http://www.lovdata.no/hr/hot a.html>. STIKKORD: Panteloven 3-22, SAMMENDRAG: Kjæremålet gjelder tolkingen av pantelovens 3-22 annet ledd 2. punktum, jf. 1. punktum. Spørsmålet er om såkalt restverdileasing av motorvogn omfattes av denne bestemmelsen, slik at leietakers konkursbo kan beslaglegge bilen når leasingkontrakten ikke er tinglyst i medhold av pantelovens 3-17 tredje ledd. SAKSGANG: Oslo namsrett nr D - Borgarting lagmannsrett LB K/ 04 - Høyesterett HR , sivil sak, kjæremål. PARTER: Axus Norge AS (advokat Edvard Os - til prøve) mot Hayes & Hands AS, dets konkursbo (advokat Ketil Arnø). FORFATTER: Rieber-Mohn, Gussgard, Flock, Bruzelius, Holmøy. DATO: PUBLISERT: Rt ( ). STIKKORD: Panterett. Salgspant. SAMMENDRAG: Tinglyst salgspant i motorvogn, jfr. panteloven 3-4 tredje ledd, har prioritet fremfor tidligere etablert "flåtepant"i den næringsdrivendes motorvogner etter panteloven 3-8 første ledd bokstav a. - Uttrykket "beheftet med salgspant" i 3-4 oppstiller kun et krav om at det foreligger avtale mellom partene om et gyldig stiftet salgspant. Det er ikke et krav om rettsvern for at salgspantet skal være gyldig mellom partene. De krav som stilles i 3-17 første til tredje ledd for at salgspant skal få rettsvern, gjelder ikke i forholdet mellom salgspant og flåtepant. - Skriftlig sak. SAKSGANG: Eiker, Modum og Sigdal herredsrett Nr Borgarting lagmannsrett LB A/ 03 - Høyesterett HR B, nr. 330/1999. PARTER: Sparebanken NOR (advokat Jan Fougner) mot Lena Maskin AS (advokat Per Sandvik). 1

2 FORFATTER: Aasland, Tjomsland, Bruzelius, Skoghøy og Frisak. INSTANS: Høyesteretts kjæremålsutvalg - Kjennelse. DATO: PUBLISERT: Rt (196-99). STIKKORD: Tvangsfullbyrdelse. Panterett. Boligrett. Pant i adkomstdokument til leierett til bolig. SAMMENDRAG: Lagmannsretten hadde stadfestet namsrettens kjennelse hvoretter det ble lagt til grunn at de bud som kunne oppnås ikke var tilstrekkelige til å dekke heftelser med bedre prioritet enn rekvirentens. Lagmannsrettens kjennelse ble opphevet da kjennelsesgrunnene var uklare. Ved pantsettelse av adkomstdokument til leierett til bolig stilles ikke krav om beløpsmessig maksimering av pantekravet, jfr. panteloven 3-2 annet og tredje ledd, jfr. 4-3 tredje ledd, jfr Pantsetter og panthaver kan avtale at pantet bare skal hefte for et bestemt mellomværende eller for et bestemt beløp. Hvor det er gitt melding om dette, vil en slik begrensning kunne binde panthaver. SAKSGANG: Eidsivating lagmannsrett LE K - Høyesterett HR K, jnr. 138/1999. PARTER: Sparebanken NOR (advokat Stig B. Andersen) mot A og B (advokat Trond Skyberg). FORFATTER: Gjølstad, Flock og Matningsdal. DATO: PUBLISERT: Rt (299-95). STIKKORD: Panterett. Salgspant. SAMMENDRAG: Bil som det heftet salgspant i, ble overtatt av bileierens samboer ved opphør av samboerforholdet. Samboeren overtok også ansvaret for restlånet. For å få den opprinnelige bileier ut av låneforholdet, ble det formelt sett etablert et nytt lån for samboeren som ble benyttet til å innfri det opprinnelige lån. Salgspanteretten ble omregistrert til samboerens blad i Løsøreregisteret. Bilen ble senere solgt ved kommisjonær som ikke hadde gjort opp med salgspanthaveren. Verken overdragelsen eller omregistreringen av bilen brakte salgspanteretten 2

3 til opphør, jfr. panteloven av 8. februar 1980 nr. 2, 3-16 sammenholdt med 3-15 annet ledd og 3-17 første og tredje ledd. - Identitetskravet - det samme personlige krav, jfr. panteloven må i utgangspunktet anses oppfylt selv om det skjer en gjeldsovertakelse vedrørende det personlige krav som salgspanteretten skal sikre. SAKSGANG: Agder Lagmannsrett LA A - Høyesterett HR B, snr 30/1994 PARTER: Sølve Nærum (Advokat Knut Boye - til prøve) mot Elcon Finans AS (Advokat Knut Ro) FORFATTER: Aarbakke, Tjomsland, Bugge, Dolva, Skåre. DATO: PUBLISERT: Rt (553-92). STIKKORD: Konkurs. Panterett. SAMMENDRAG: Et regnskapsbyrå gikk konkurs. Byråets kundefortegnelse, lagt inn på data, inngikk i driftstilbehørspant etter 3-4 i panteloven av 8. februar 1980 nr. 2. Dissens 4-1. SAKSGANG: Lnr 140/1992, nr 267/1991. PARTER: Den norske Bank AS (Advokat Gunnar Sørlie) mot Økonomi og Regnskap A/ S - dets konkursbo (Advokat Even Rønvik - til prøve). FORFATTER: Aasland, Lund, Bugge og Røstad - Mindretall: Sinding-Larsen. DATO: PUBLISERT: Rt (213-94). STIKKORD: (Yousuf-dommen) Panterett. Tinglysing. Prioritet. SAMMENDRAG: Saken gjelder tvist mellom to banker om prioritetsrekkefølgen ved pant i adkomstdokumenter til en borettslagsleilighet. Kreditkassen hadde i 1984 gitt lån mot pant i adkomstdokumentene og senere i 1986 utvidet engasjementet med pant i de samme dokumenter. I mellomtiden hadde Sparebanken Nord-Norge gitt lån med pant i de samme dokumenter. I forhold til debitor var Kreditkassen berettiget til å bringe det utvidede engasjement inn under den opprinnelige pantsettelseserklæring. I forholdet mellom bankene ble i 3

4 dette tilfelle lagt til grunn - ut fra et lojalitetsprinsipp - at foranstående panthaver ikke kunne utvide sitt engasjement til fortrengsel for den prioritet den etterstående panthaver er tilsagt. Uttalelser om aktsomhetskrav, herunder i tilknytning til tinglysingsloven 21. SAKSGANG: Høyesterett HR B, nr 191/1992. PARTER: Sparebanken Nord-Norge (Advokat Kjell Martin Haug - til prøve) mot Christiania Bank og Kreditkasse (Advokat Einar Irgens). FORFATTER: Tjomsland, Gussgard, Dolva, Schei, Christiansen. DATO: PUBLISERT: Rt (228-92). STIKKORD: Entrepriserett. Panterett. SAMMENDRAG: Spørsmål om en entreprenør i kraft av avtale eller alminnelige rettsregler har eiendomsrett eller tilbakeholdsrett i bygning han har oppført. Byggherren hadde stilt garanti for kontraktsummen som ble betalt ved ferdigstillelsen. Byggherren hadde ansett seg uforpliktet til å stille garanti for prisstigningstillegget, og entreprenøren nektet å overlevere bygget før tillegget var betalt. Byggherren åpnet kort tid etter gjeldsforhandling. Høyesterett la til grunn at det ikke var avtalt eiendomsrettsforhold eller tilbakeholdsrett. Bemerkninger om reglene om salgspant i panteloven av 8. februar 1980 nr. 2, jfr sammenholdt med 3-19, 3-18, annet ledd og 3-14, og herunder spørsmålet om avtalen ville være ugyldig dersom nevnte bestemmelser ikke ble anvendt analogisk, jfr. panteloven 1-2, annet ledd, jfr. 1-1, første ledd. - Uttalt at det ikke følger noen tilbakeholdsrett av 7-2 i dekningsloven av 8. juni 1984 nr. 59. SAKSGANG: Lnr 59/1992, nr 141/1991 PARTER: A/ S Veidekke (Advokat Tor Vale - til prøve) mot Harald O Osvolds insolvente administrasjonsbo (Advokat Knut Ro) FORFATTER: Skåre, Halvorsen, Gussgard, Backer og Justitiarius Smith 4

5 DATO: PUBLISERT: Rt (142-92). STIKKORD: Obligasjonsrett. Panterett. Fordringsoverdragelse. SAMMENDRAG: To cesjonarer fikk medhold i sitt krav om at debitor cessus, som etter å være gjort kjent med overdragelsen hadde gjort opp med cedenten, skulle betale om igjen til dem. Avgjørelsen ble bygget på at de to cesjonarer hadde ekstingvert factoring - panthavers rett, idet betingelsene for dette ble funnet å være til stede, jfr. panteloven av 8. februar 1980 nr. 2, 4-10 annet ledd annet punktum. Uttalelser om cesjonsreglene, om debitor cessus' forhold til et mulig kreditorfellesskaps interesser, og om factoring - panthavers rettigheter før pantet er tiltrådt. Også bemerkninger om gjeldsbrevloven 27 og 28. Dissens 3-2. SAKSGANG: Eidsivating lagmansnrett LE-??? - Høyesterett HR B, nr 96/1991. PARTER: Elkem Aluminium ANS (Advokat Nikolai Norman - til prøve) mot 1. Sparebanken Midt-Norge 2. Lafopa AS (Advokat Helge M Svarva). FORFATTER: Gjølstad, Lødrup og Sinding-Larsen - mindretall: Aasland, Bugge. INSTANS: Høyesteretts kjæremålsutvalg. DATO: PUBLISERT: Rt (332-91). STIKKORD: Panterett. SAMMENDRAG: Spørsmål om salgspant er bortfalt ved sammenføyning, jfr. panteloven av 8. februar 1980 nr. 2, Hver salgspanthaver må bedømmes for seg i forhold til For spørsmålet om salgspantet etter en samlet vurdering av relevante kostnader og verditap bortfaller etter 3-19, er det først og fremst fysisk skade og tap som kommer inn under begrepet "verditap", og ikke det forhold at verdien av hovedtingen og delen hver for seg til sammen kan være mindre enn verdien av begge under ett. SAKSGANG: L.nr 389 K/ 1991 PARTER: Brown Engineering Bryne AS, dets konkursbo (advokat Atle Standal) mot Rexroth A/ S, Lohmann & Stolterfoht GmbH (advokat Hans Petter Hellerøy). 5

6 FORFATTER: Langvand, Backer og Tjomsland. INSTANS: Høyesterett - dom. DATO: PUBLISERT: Rt (15-90). STIKKORD: Entrepriserett. Panterett. Konkurs. Tingsrett. SAMMENDRAG: En entreprenør bestilte og fikk levert stålplater som skulle inkorporeres i et bygg entreprenøren arbeidet med. Entreprenøren gikk konkurs, men platene som ikke er inkorporert i noe bygg, var ankommet byggeplassen før konkursen. Det ble lagt til grunn at plateleverandøren hadde tatt gyldig salgspant, jf. panteloven av 8. februar 1980 nr. 2, 3-15 (2). Panteretten var imidlertid ekstingvert ved at byggherren hadde ervervet eiendomsretten i god tro, jfr. lov om godtroerverv av løsøre av 2. juni 1978 nr. 37, 1, sammenholdt med NS 3401 pkt. 16 og 22. SAKSGANG: L.nr 16B/ 1990, nr 188/1989 PARTER: A/ S Gann Stål (Advokat Rolf Undem) mot Myra Båt A/ S - dets konkursbo (Advokat Johnny Holmen - til prøve). FORFATTER: Philipson, Borchsenius, Schei, Aasland og Christiansen. INSTANS: Høyesteretts kjæremålsutvalg. DATO: PUBLISERT: Rt (283-85). STIKKORD: Tvangsfullbyrdelse (arrest og utlegg). Panterett. SAMMENDRAG: Bank som hadde finansiert et kornsalg, hadde gjennom besittelse av konnossementet, fått håndpanterett i lasten. Rettsvernet var i det foreliggende tilfelle ikke gått tapt ved at banken hadde oversendt konnossementet til kjøperen med samtidig anmodning om betaling, se panteloven av 8. februar 1980, nr. 2, 4-1, jfr. 3-2 om rettsvern for pant i verdipapirer. SAKSGANG: Kjennelse 8. juli 1985 i l.nr. 258/1985 PARTER: Phibro Grain S.A. (advokat Knut Petterson) mot United Overseas Bank (advokat Jan-Fredrik Rafen). FORFATTER: Michelsen, Holmøy og Philipson. 6

7 INSTANS: Høyesteretts kjæremålsutvalg. DATO: PUBLISERT: Rt (378-84). STIKKORD: Panterett i løsøre. SAMMENDRAG: I forbindelse med kjennelse for arrest i to motorkjøretøyer bygget namsretten på at arrestsøkeren hadde sannsynliggjort at han hadde en gyldig pantobligasjon i kjøretøyene tinglyst i Løsøreregistret. Bileieren gjorde forgjeves gjeldende at panteretten ikke hadde rettsvern. Panteloven av 8. februar 1980 nr nr. 2 angir at panteretten får rettsvern ved tinglysing på eierens blad i Løsøreregistret, men regulerer ikke spørsmålet om gyldigheten av pantsettelsen partene i mellom og heller ikke spørsmålet om det foreligger god tro etter 1 i lov av 2. juni 1978 nr. 37 om godtroerverv ved løsøre. SAKSGANG: Kjennelse 26. juli 1984 i l.nr. 246 K/ 1984 PARTER: Arve Opsahl A/ S (advokat Øystein Kollstrøm) mot Grendahl A/ S (h.r.advokat Kaare J. Tapper). FORFATTER: Sandene, Endresen og Skåre. 7

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt1994-0775-00079b.html

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt1994-0775-00079b.html INSTANS: Høyesterett Dom. DATO: 1994-06-16 DOKNR/PUBLISERT: HR-1994-79-B Rt-1994-775 STIKKORD: (Yousufdommen) Panterett. Tinglysing. Prioritet. SAMMENDRAG: Saken gjelder tvist mellom to banker om prioritetsrekkefølgen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Tor Hannibal Fossum til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Tor Hannibal Fossum til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. april 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00728-A, (sak nr. 2008/140), sivil sak, anke, Fagutleie AS, dets konkursbo (advokat Jacob S. Bjønness-Jacobsen til prøve) mot TET Invest

Detaljer

Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646

Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 Page 1 of 5 Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1983-09-16 PUBLISERT: Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 STIKKORD: (Fossdommen) Skatterett - spørsmål om fradrag for avskrivning

Detaljer

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt2001-1136-00427a.html Side 1137

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt2001-1136-00427a.html Side 1137 INSTANS: Høyesterett Dom. DATO: 2001-09-20 DOKNR/PUBLISERT: HR-2000-427 Rt-2001-1136 (216-2001) STIKKORD: Konkurs. Omstøtelse. SAMMENDRAG: Et firmas bankforbindelse hadde pant i varelager, factoringpant

Detaljer

Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915

Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915 Page 1 of 5 Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1995-05-19 PUBLISERT: Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Skattepliktig aksjesalgsgevinst

Detaljer

Rt-1999-408 (94-99)

Rt-1999-408 (94-99) <noscript>ncit: 31:11</noscript> Side 1 av 15 Rt-1999-408 (94-99) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1999-03-23 PUBLISERT: Rt-1999-408 (94-99) STIKKORD: Pengekravsrett. Kjøpsrett. Eiendomsmegleransvar. Hevning. Reklamasjon. SAMMENDRAG:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 13. mars 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00498-A, (sak nr. 2007/1652), sivil sak, anke, GL Prosjektservice AS (advokat Johan Nygård til prøve) mot Vista Holding AS (advokat Nils-Henrik

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00194-A, (sak nr. 2013/1195), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00194-A, (sak nr. 2013/1195), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2014 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2014-00194-A, (sak nr. 2013/1195), sivil sak, anke over kjennelse, Mikhail Shintiakov Aleksandr Afansiev Oleg Moisev Jan Åge Sørheim

Detaljer

Rt-1983-1401 (324-83)

Rt-1983-1401 (324-83) Page 1 of 10 Rt-1983-1401 (324-83) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1983-12-02 DOKNR/PUBLISERT: Rt-1983-1401 (324-83) STIKKORD: Spørsmål om det forelå en sammenslutning med begrenset ansvar. SAMMENDRAG:

Detaljer

Rt-1982-491 (77-82)

Rt-1982-491 (77-82) <noscript>ncit: 10:06</noscript> Page 1 of 8 Rt-1982-491 (77-82) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1982-03-17 PUBLISERT: Rt-1982-491 (77-82) STIKKORD: Skatteloven 26 i og k. SAMMENDRAG: Direktøren for en bedrift overdro ved et gavebrev

Detaljer

Oppgjør av eiendomshandler gjennom mellommann

Oppgjør av eiendomshandler gjennom mellommann 0 FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHOR1TY OF NORWAY Notat Oppgjør av eiendomshandler gjennom mellommann Vediegg til forslag om endringer i eiendomsmeghngslov- og forskrift II 2 I Finanstilsynet

Detaljer

INTERKREDITORAVTALER

INTERKREDITORAVTALER INTERKREDITORAVTALER En juridisk analyse av sentrale bestemmelser i interkreditoravtaler Kandidatnummer: 172873 Veileder: Vidar Løhre Antall ord: 13 171 JUS399 Masteroppgave/JUS398 Masteroppgave Det juridiske

Detaljer

HR-2005-01491-A - Rt-2005-1157 - UTV-2005-1075

HR-2005-01491-A - Rt-2005-1157 - UTV-2005-1075 Page 1 of 9 HR-2005-01491-A - Rt-2005-1157 - UTV-2005-1075 INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2005-09-20 PUBLISERT: HR-2005-01491-A - Rt-2005-1157 - UTV-2005-1075 STIKKORD: Skatterett. Aksjeselskap.

Detaljer

Rt-1967-897.

Rt-1967-897. <noscript>ncit: 2:01</noscript> Page 1 of 7 Rt-1967-897. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1967-08-26 PUBLISERT: Rt-1967-897. STIKKORD: Skattesak. SAMMENDRAG: Enkelte aksjonærer (leieboere) i et gårdaksjeselskap ga selskapet foruten vanlig

Detaljer

Rt-2000-1739 (435-2000) - UTV-2000-1537

Rt-2000-1739 (435-2000) - UTV-2000-1537 Page 1 of 10 Rt-2000-1739 (435-2000) - UTV-2000-1537 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2000-11-02 PUBLISERT: Rt-2000-1739 (435-2000) - UTV-2000-1537 STIKKORD: Skatterett. Beskatning av aksjegevinst som

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02172-A, (sak nr. 2008/1109), sivil sak, anke over dom, (advokat Thomas Christian Wangen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02172-A, (sak nr. 2008/1109), sivil sak, anke over dom, (advokat Thomas Christian Wangen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02172-A, (sak nr. 2008/1109), sivil sak, anke over dom, A (advokat Thomas Christian Wangen til prøve) mot Sparebank 1 Skadeforsikring

Detaljer

Rt-1982-1330 (337-82)

Rt-1982-1330 (337-82) Page 1 of 5 Rt-1982-1330 (337-82) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1982-10-01 PUBLISERT: Rt-1982-1330 (337-82) STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: A hadde utbetalt sin hustru et utløsningsbeløp idet han

Detaljer

Lojalitetsplikten. Advokat, dr. juris Kyrre Eggen, Norge. 1 Hva er lojalitetsplikt?

Lojalitetsplikten. Advokat, dr. juris Kyrre Eggen, Norge. 1 Hva er lojalitetsplikt? Lojalitetsplikten Advokat, dr. juris Kyrre Eggen, Norge 1 Hva er lojalitetsplikt? Lojalitetsplikt er grunnleggende sett en plikt til å ta hensyn til andres interesser enten slik at det legger begrensninger

Detaljer

Innst. 77 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 101 L (2013 2014)

Innst. 77 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 101 L (2013 2014) Innst. 77 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 101 L (2013 2014) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter) Til

Detaljer

Rt-1980-173 Distriktsskatteloven - spørsmål om etterligning.

Rt-1980-173 <noscript>ncit: 1:01</noscript> Distriktsskatteloven - spørsmål om etterligning. Page 1 of 10 Rt-1980-173 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1980-02-05 PUBLISERT: Rt-1980-173 STIKKORD: Distriktsskatteloven - spørsmål om etterligning. SAMMENDRAG: A, som hadde avsatt midler for senere

Detaljer

HR-2002-00728a - UTV-2003-819 - Rt-2003-536

HR-2002-00728a - UTV-2003-819 - Rt-2003-536 Page 1 of 11 HR-2002-00728a - UTV-2003-819 - Rt-2003-536 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2003-04-30 PUBLISERT: HR-2002-00728a - UTV-2003-819 - Rt-2003-536 STIKKORD: Skatterett. Ligning av aksjeselskap.

Detaljer

Rt-1993-700 (243-93) - UTV-1993-1091

Rt-1993-700 (243-93) - UTV-1993-1091 Page 1 of 6 Rt-1993-700 (243-93) - UTV-1993-1091 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-06-14 PUBLISERT: Rt-1993-700 (243-93) - UTV-1993-1091 STIKKORD: Skatterett. Aksjer i næring - tap på driftslån og

Detaljer

Boets legalpant i tredjepersons formuesgoder

Boets legalpant i tredjepersons formuesgoder Det juridiske fakultet Boets legalpant i tredjepersons formuesgoder En særrett til besvær for flere enn skyldnerens panthavere? Hilde Kaspersen Liten masteroppgave i rettsvitenskap høst 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rt-1993-1538 (550-93)

Rt-1993-1538 (550-93) Page 1 of 8 Rt-1993-1538 (550-93) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-12-22 PUBLISERT: Rt-1993-1538 (550-93) STIKKORD: (Horsengdommen) Erstatningsrett. Personskade. Erstatningsutmåling. SAMMENDRAG:

Detaljer

Rett stiftet ved avtale?

Rett stiftet ved avtale? Rett stiftet ved avtale? Omfatter tinglysingsloven 23 fusjoner og fisjoner? Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 560 Leveringsfrist: 25.11.2010 Til sammen 14883 ord 23.11.2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Merverdiavgift ved realisasjon av pantsatte eiendeler

Merverdiavgift ved realisasjon av pantsatte eiendeler Eva Ligtvor-Thue Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Merverdiavgift ved realisasjon av pantsatte eiendeler Eksamenskode og navn: GRA 19204 Master i regnskap og revisjon Innleveringsdato: 01.09.2012 Veileder:

Detaljer

Norges Høyesterett - HR-2015-538-A

Norges Høyesterett - HR-2015-538-A Norges Høyesterett - Instans Dato 2015-03-05 Publisert Stikkord Sammendrag Saksgang Parter Forfatter Norges Høyesterett - Dom. Skatterett. Sakskostnader. To selskaper hadde i egen interesse dekket sakskostnadene

Detaljer

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 Page 1 of 11 Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1998-03-04 PUBLISERT: Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Enestyres og daglig leders

Detaljer

Rt-1999-1663 (399-99) - UTV-2000-1

Rt-1999-1663 (399-99) - UTV-2000-1 Page 1 of 8 Rt-1999-1663 (399-99) - UTV-2000-1 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1999-11-05 PUBLISERT: Rt-1999-1663 (399-99) - UTV-2000-1 STIKKORD: Skatterett. Tapsføring. SAMMENDRAG: Norsk Hydro hadde

Detaljer

Rt-1986-58 (5-86)

Rt-1986-58 (5-86) <noscript>ncit: 16:06</noscript> Page 1 of 18 Rt-1986-58 (5-86) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1986-01-16 PUBLISERT: Rt-1986-58 (5-86) STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Bedriftsrådgiver fikk ikke fradrag i inntektsligningen for tap

Detaljer