Forholdet mellom panteretten og det sikrede kravet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forholdet mellom panteretten og det sikrede kravet"

Transkript

1 Hans Fredrik Marthinussen Forholdet mellom panteretten og det sikrede kravet CAPPELEN AKADEMISK FORLAG

2 Innhold DEL I Problemstilling, prinsipielle utgangspunkter og rettshistorisk bakgrunn 15 1 Innledning og problemstilling 17 2 Noen grunnleggende begreper Pantekrav Panthaver, pantsetter, pantets eier, kreditor og debitor Pantobligasjon, pantedokument, pantebrev, panteblankett 27 3 Om forskjellige tilnærmelsesmåter til spørsmålet om panterettens karakter Panterettens aksessoriske karakter Abstrakt panterett selvstendig panterett Panteretten som fordringsrett Panteretten som (tinglig) råderett Noen sammenfattende betraktninger om de ulike tilnærmelsesmåtene til panterettens karakter 55 4 Det historiske bakteppet for problemene med pantekravets og panterettens sammenkobling Panteretten i romerretten Historisk utvikling - fremveksten av den romerske panteretten Aksessorietet som utgangspunkt for den romerske panteretten Panterettens utvikling i Nord-Europa Den videre utvikling i norsk rett 74 5 Metodikk. Om tekstlojalitet og utfylling av (mer eller mindre) «lovtomme rom» innenfor panteretten - spenningen mellom pragmatisme og hensynet til systematikk Om de metodiske problemstillingene temaet reiser 83

3 FORHOLDET MELLOM PANTERETTEN OG DET SIKREDE KRAVET 5.2 Utgangspunktet - loven kan ikke dekke alle tenkelige tilfeller Den skandinaviske rettsrealismen og tilnærmingen til vurderingene i rettsanvendelsen Verdier i et normativt perspektiv - systematisering eller pragmatisme? Hva med verdienes og systemets påvirkning på tilfeller som faller inn under en relativt klar lovtekst? 111 DEL II Panteretten i enkelte utvalgte europeiske land Formål, systematikk og metode Aksessoriske og selvstendige panteretter som hovedskille i europeisk panterettskultur? Tysk rett - skarpt skille mellom aksessorisk og selvstendig panterett Definisjonen av panterett i tysk juridisk teori Generelt om hovedtypene av panterett og aksessorietet Hypothek Forholdet til det sikrede kravet aksessorietet Vérkehrshypothek og Sicherungshypothek - aksessorietet og godtroerverv ved overdragelse av Hypothek Buch- og Briefhypothek Sikring avflerekrav, sikring med flere sikkerhetsobjekter og sikring av ubestemte beløp Grundschuld Felles regulering av Hypothek og Grundschuld Ikke-aksessorisk Grundschuld nærmere om forholdet til pantekravet Generelt Særlig om problemer som følge av Grundschuldens selvstendighet Nærmere om Eigentiimergrundschuld og prioritetssystemet for panteretter Pfandrecht - aksessorisk håndpant i løsøre og verdipapirer Sicherungsiibereignung ikke aksessorisk underpant i løsøre 160

4 INNHOLD 9 Fransk rett Ulike former for sikkerhetsrettigheter Definisjon av panteretten Nærmere om den franske panterettens aksessoriske karakter Utgangspunktet Stiftelse av hypothéque Overdragelse av hypothéque Gjenopplåning og refinansiering Bortfall Særlig om den begrensede aksessorieteten ved hypothéque rechargeable og prét viager hypothécaire Kort om bakgrunnen for reformen og innføringen av disse nye panterettsmodellene Hypothéque rechargeable Litt om prét viager hypothécaire Noen sammenfattende betraktninger om den franske reformen for pant i fast eiendoms vedkommende Common law mortgage engelsk rett Mortgage - mellom common law og equity Definisjon Common law og equity som et grunnskille i engelsk tingsrett Fra overdragelse av eiendomsrett til sikkerhetsrett gjennom equity Kort om registrert og uregistrert land Om koblingen mellom mortgage og det tilknyttede, pantekravet Aksessorisk tilnærming til panteretter Prioritet og tacking Overdragelse av mortgage eller krav Litt om refinansiering av engelske mortgages Konsekvensen av ugyldighet eller bortfall av pantekravet Consolidation ikke bare kobling til ett pantekrav, men flere Pant i løsøre og andre formuesgoder («personal property») 213

5 FORHOLDET MELLOM PANTERETTEN OG DET SIKREDE KRAVET 11 Dansk rett Definisjonen av panteretten Pantebrevene - koblingen mellom panterett og pantekrav i ett og samme dokument Prioritetssystemet for panteretter Utgangspunktet: bevaring av prioritet gjennom eierpant Unntak fra hovedregelen om eierpant - om opptrinnsrett etter TL 40 stk Særlig om «ejerpantebrev» og «akkomodasjonsobligationer» - spørsmålet om to fordringer Opplåning av ejerpantebrev og skadesløsbrev Adskillelse av fordring og panterett Bortfall av pantekravet - nærmere om forholdet mellom panteretten og pantekravet ved foreldelse og preklusjon Noen avsluttende bemerkninger om den danske panteretten som fordringsret Svensk rett Oppbygging og definisjon Panterett i fast eiendom Generelt om inteckning Etablering av pantebrev Opplåning av pantebrevet Utgangspunkter Opplåning av pantebrev fra andre enn eiendommens eier - godtroerverv Prioritet Bruk av «lopande skuldebrev» - risikoen for ekstinksjon av debitorinnsigelser Panterett i løsøre Panterett gjennom innskrivning Håndpant Panterett for en ugyldig eller bortfalt fordring

6 INNHOLD DEL III Om den norske panterettens aksessorietet til det sikrede kravet, og spørsmålet om den norske panteretten er eller inneholder en fordringsrett Noen utgangspunkter og litt om sammenhenger mellom de ulike typene aksessorietet Aksessorietet med hensyn til stiftelse, omfang og bortfall «Forhåndstinglysing» av panteretter som oppnår rettsvern ved registrering- aksessorietet med hensyn til stiftelse Adgangen til å la panteretten sikre nye krav - aksessorietet med hensyn til omfang Opptrinnsretten som utgangspunkt i norsk tingsrett Nærmere om den generelle adgangen til opplåning av panterett i fast eiendom og andre registrerte panteretter Er panterettens selvstendighet med hensyn til stiftelse og omfang begrenset av hensyn til etterstående rettighetshavere i enkelte tilfeller? Særlig om Yousuf-dommens «lojalitetsprinsipp» og om forholdet til utleggstakere Forholdet til frivillige sekundærpanthavere Forholdet til ufrivillige sekundærpanthavere Forholdet til utlegg Om adgangen til opplåning av panteretter hvor kravet til beløpsspesifisering i pantel. 1-4 ikke gjelder Opplåning av utleggspanteretter? Innfrielse av pantekravet - bortfall av panteretten? Aksessorietet med hensyn til bortfall Ugyldig pantekrav - betydning for panteretten? Unntak fra utgangspunktet om selvstendighet med hensyn til omfang: Om renteberegning for henholdsvis panterett og pantekrav, og forholdet til pantel Adgangen til å kreve renter utover panterettens maksimalramme - pantel. 1-5 b) Forholdet mellom en maksimalsum sått etter pantel. 1-4 og rentedekning i medhold av 1-5 b): Dekning av renter innenfor panterettens ramme?

7 FORHOLDET MELLOM PANTERETTEN OG DET SIKREDE KRAVET Kan renteangivelser i pantedokumentet begrense eller øke dekningsretten for renter (eller andre krav)? Rentedekningsretten kort sammenfatning Forholdet mellom opptrinnsrett og konvertering frikobling fra pantekravet? Aksessorietet med hensyn til tilhørighet. Kan panterett og pantekrav atskilles? Utgangspunktet: Adgang til å overdra panterett også uten et tilknyttet pantekrav? Kreditorbeslag kun i panteretten? Kan flere kreditorer sikres under samme panterett («lån av prioritet») og eventuelt uten samtidig å være panthaver? Forholdet mellom kreditorene for de pantesikrede kravene og panthaverens kreditorer Aksessorietet med hensyn til håndhevelse. Dekningsrett, fordringsrett eller «bare» sikkerhetsrett: Kan panteretten håndheves uten noe tilknyttet pantekrav? Nærmere om problemstillingen Utgangspunkt retten til å kreve oppfyllelse med grunnlag i panteretten alene Tilfeller der panteretten tilsynelatende alene kan gi rett til dekning Foreldelse av pantekravet Bortfall av pantekravet som følge av preklusjon Pantsettelse for ugyldige krav Spørsmålet om dividende av panterett uten rettsvern, der pantsetteren ikke har personlig ansvar for pantekravet Motregning og panterett kombinert med pantekrav uten personlig ansvar Sammenfatning - gjennomgang av de ulike teoriene om panteretten og dens forhold til kravet. Konklusjon Panteretten som tinglig rett Fordringselement «i panteretten» panterett, pantekrav og personlig fordring? Konklusjon: Panteretten som (i hovedsak selvstendig) sikkerhetsrett

8 INNHOLD 18 Konsekvensen av et skarpere skille mellom panterett og pantekrav for valg av regelsett, illustrert med sammenhengen mellom rettsverns- og ekstinksjonsreglene for henholdsvis panteretten og pantekravet Rettsvern mot kreditorbeslag ved overdragelse og pantsettelse av panterett Problemet Noen utgangspunkter En generell analogi fra rettsvernsregelen for det sikrede kravet? Det tradisjonelle utgangspunktet panteretter som har fått uttrykk i gjeldsbrev Grunnlag for analogisering fra rettsvernsregelen for pantekravet i eksisterende lovbestemmelser om rettsvern for panteretten? Sammenfattende betraktninger om rettsvern ved overdragelse og frempantsettelse av panteretter med særlig henblikk på spørsmålet om analogi fra rettsvernsreglene for pantekravet Godtroerverv av panteretter rettsvern og ekstinksjon Problemet med godtroerverv av panteretter - forholdet til pantekravet Litt om eksisterende hjemler for godtroerverv av panterett (Ulovfestet) godtroerverv av panteretter i andre tilfeller? Noen sammenfattende betraktninger om godtroerverv av panteretter 477 DEL IV Panterettsmodeller. En eventuell felleseuropeisk panterett (Eurohypotek) og panterettsmodeller for utviklingsland Panterettens kobling til pantekravet de lege ferenda i et internasjonalt perspektiv EU og panteretten De ulikeforslagenetil panterettsmodeller Segré-rapporten Fédération Bancaire de la CEE og Fédération Hypothécaire aupres de la CEE

9 FORHOLDET MELLOM PANTERETTEN OG DET SIKREDE KRAVET 21.3 Union Internationale du Notariat Latin (UINL) UINLs arbeid med en felleseuropeisk panterett Litt om det sveitsiske Schuldbrief European Bank of Reconstruction and Development Verband deutscher Hypothekenbanken Arbeidsgruppen «Eurohypothec» Ulike modellovforslag, konvensjoner og konvensjonsutkast m.v. for sikkerhet i løsøre «Stemningen» i juridisk litteratur Vurdering av de ulike variantene av selvstendige panteretter Aksessorietetens problem Kort presentasjon av de ulike grunnvariantene av selvstendige panteretter Landskyld Pantebrev med fiktiv/abstrakt skylderklæring Maksimalsumpanteretter Nærmere vurdering av de enkelte egenskapene ved panteretter Fleksibilitet kontra beskyttelse mot dobbeltbetaling Rettsteknisk kompleksitet Overdragelse av panteretter: Hvilke former tilfredsstiller behovet til den moderne kredittvirksomhet, særlig finansiering av pantesikret kreditt? Sekundærpantsettelse Kreditorbeslag Tvangsfullbyrdelse og bevisbyrde Felleseuropeisk kjerne i panteretten? - Og hvilken betydning har dette eventuelt for valg av panterettsmodell? Sammenfattende betraktninger Noen tanker om den norske panteretten de lege ferenda 555 Litteratur 559 Avgjørelser 585 Stikkord

INTERKREDITORAVTALER

INTERKREDITORAVTALER INTERKREDITORAVTALER En juridisk analyse av sentrale bestemmelser i interkreditoravtaler Kandidatnummer: 172873 Veileder: Vidar Løhre Antall ord: 13 171 JUS399 Masteroppgave/JUS398 Masteroppgave Det juridiske

Detaljer

Balansen mellom realkreditor og personalkreditor

Balansen mellom realkreditor og personalkreditor Balansen mellom realkreditor og personalkreditor Balansen mellom realkreditor og personalkreditor i norsk rettstradisjon, med en komparativ sammenlikning av utvalgte rettsystemer. Kandidatnr: 160851 Veileder:

Detaljer

Boets legalpant i tredjepersons formuesgoder

Boets legalpant i tredjepersons formuesgoder Det juridiske fakultet Boets legalpant i tredjepersons formuesgoder En særrett til besvær for flere enn skyldnerens panthavere? Hilde Kaspersen Liten masteroppgave i rettsvitenskap høst 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fagplan 3. studieår. Juridisk metode og etikk 15 stp

Fagplan 3. studieår. Juridisk metode og etikk 15 stp Fagplan 3. studieår Tredje studieår utgjør det siste året på Bachelorstudiet i rettsvitenskap. Dette studieåret er bygget opp rundt de sentrale formuerettsfagene, og består av fagene rettskildelære (15

Detaljer

MASTEROPPGAVE VÅR 2008.

MASTEROPPGAVE VÅR 2008. MASTEROPPGAVE VÅR 2008. STUDENTNR: 158312 VEILEDER: HANS FREDRIK MARTHINUSSEN DEN TAPENDE PARTS KRAV VED RETTIGHETSKOLLISJONER. H OG S SITT KRAV MOT A DER B EKSTINGVERER. B SITT KRAV MOT A HVOR H OG S

Detaljer

Etablering av rettsvern ved forskuddsbetaling for eiendomsrett i løsøre som ikke kan realregistreres. Sverre Magnus Bergslid Salvesen

Etablering av rettsvern ved forskuddsbetaling for eiendomsrett i løsøre som ikke kan realregistreres. Sverre Magnus Bergslid Salvesen Etablering av rettsvern ved forskuddsbetaling for eiendomsrett i løsøre som ikke kan realregistreres Sverre Magnus Bergslid Salvesen JUR-3901 ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2013

Detaljer

Sondringen mellom tinglige og obligatoriske rettigheter

Sondringen mellom tinglige og obligatoriske rettigheter Sondringen mellom tinglige og obligatoriske rettigheter Formuerettens grunnbegreper belyst gjennom valgte fragment Kandidatnummer: 193079 Veileder: Hans Fredrik Marthinussen Antall ord: 36937 JUS399 Masteroppgave/JUS398

Detaljer

Jens Edvin Ä. Skoghi. Panteloven. Kommentarer til lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant og en artikkel om tilbakeholdsrett GYLDENDAL AKADEMISK

Jens Edvin Ä. Skoghi. Panteloven. Kommentarer til lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant og en artikkel om tilbakeholdsrett GYLDENDAL AKADEMISK Jens Edvin Ä. Skoghi Panteloven Kommentarer til lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant og en artikkel om tilbakeholdsrett GYLDENDAL AKADEMISK Innhold Forkortelser 29 (a) Litteratur 29 (b) Forarbeider 31 (c)

Detaljer

Løsørekjøperens rettsvern overfor selgers konkursbo

Løsørekjøperens rettsvern overfor selgers konkursbo Løsørekjøperens rettsvern overfor selgers konkursbo Avtaleprinsipp eller overleveringskrav? Kandidatnummer: 178552 Veileder: Marianne Rødvei Aagaard Antall ord inkl. fotnoter: 13 218 JUS399 Masteroppgave

Detaljer

Innledning. 1. Emne og terminologi. Rettskildene UTDRAG

Innledning. 1. Emne og terminologi. Rettskildene UTDRAG I Innledning 1. Emne og terminologi. Rettskildene Pengekravsrett er en vanlig betegnelse på et juridisk fag, der rettsreglene om pengekrav behandles. Et annet ord for pengekrav er pengefordring. De to

Detaljer

Overdragelse av næringseiendom.

Overdragelse av næringseiendom. Overdragelse av næringseiendom. Rettslige problemstillinger i forbindelse med ulike metoder for eiendomstransaksjoner. Kandidatnummer: 689 Leveringsfrist: 25.11.2012 Antall ord: 16 674 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Merverdiavgift ved realisasjon av pantsatte eiendeler

Merverdiavgift ved realisasjon av pantsatte eiendeler Eva Ligtvor-Thue Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Merverdiavgift ved realisasjon av pantsatte eiendeler Eksamenskode og navn: GRA 19204 Master i regnskap og revisjon Innleveringsdato: 01.09.2012 Veileder:

Detaljer

GRUNNLAG. Når har den nye debitor overtatt den opprinnelige debitors forpliktelser overfor kreditor?

GRUNNLAG. Når har den nye debitor overtatt den opprinnelige debitors forpliktelser overfor kreditor? DEBITORSKIFTE PÅ ULOVFESTET GRUNNLAG Når har den nye debitor overtatt den opprinnelige debitors forpliktelser overfor kreditor? Kandidatnummer: 160648 Leveringsfrist: 2. Juni 2008 Til sammen 14267 ord

Detaljer

AKSJELOVEN 3-8 AVTALEVILKÅRET OG AVTALETYPER

AKSJELOVEN 3-8 AVTALEVILKÅRET OG AVTALETYPER AKSJELOVEN 3-8 AVTALEVILKÅRET OG AVTALETYPER Herunder om anvendelsen på erverv av egne aksjer, utbytte, kreditt og sikkerhetsstillelse Mastergradsoppgave JUS398 Kandidatnummer: 182077 Veileder: Filip Truyen

Detaljer

Denne publikasjonen er utgitt av Konkursrådet Desember 2004

Denne publikasjonen er utgitt av Konkursrådet Desember 2004 Denne publikasjonen er utgitt av Konkursrådet Desember 2004 Konkursrådets medlemmer: ISSN: 0805-8180 Opplag: 3000 www.konkursradet.no Advokat Konst. førstestatsadvokat Avdelingsdirektør Underdirektør Førstebyfogd

Detaljer

NORSKE NÆRINGSDRIVENDES ADGANG TIL Å PANTSETTE DRIFTSTILBEHØR OG VARELAGER, SAMMELIGNET MED NÆRINGSDRIVENDE I DE ANDRE NORDISKE LAND.

NORSKE NÆRINGSDRIVENDES ADGANG TIL Å PANTSETTE DRIFTSTILBEHØR OG VARELAGER, SAMMELIGNET MED NÆRINGSDRIVENDE I DE ANDRE NORDISKE LAND. NORSKE NÆRINGSDRIVENDES ADGANG TIL Å PANTSETTE DRIFTSTILBEHØR OG VARELAGER, SAMMELIGNET MED NÆRINGSDRIVENDE I DE ANDRE NORDISKE LAND. Studentnummer 53902. 14749 ord. INNHOLD: 1. Innledning. 2. Tingsinnbegrep.

Detaljer

HVA ER HOVEDPOENGET MED TINGLYSING?

HVA ER HOVEDPOENGET MED TINGLYSING? BRUK AV HJEMMELSSELSKAPER OG ANDRE RETTSVERNSSUBSTITUTTER VED SALG AV FAST EIENDOM Advokatene Borgar Høgetveit Berg og Reidar Myhre, Advokatfirmaet Thommessen AS Eiendomsrettsseminaret, Kartverket, Sundvolden,9.

Detaljer

Mastergradsoppgave JUS399. Pant i immaterielle rettigheter Bør immaterielle rettigheter kunne pantsettes særskilt, og i så fall hvordan?

Mastergradsoppgave JUS399. Pant i immaterielle rettigheter Bør immaterielle rettigheter kunne pantsettes særskilt, og i så fall hvordan? Mastergradsoppgave JUS399 Pant i immaterielle rettigheter Bør immaterielle rettigheter kunne pantsettes særskilt, og i så fall hvordan? Kandidatnr: 18 65 80 Veileder: Silje Karine Nordtveit Antall ord:

Detaljer

1.1 Eierforholdets betydning 6 1.2 Rådigheten over eiendelene under samlivet 7 1.3 Sikring av rettigheter overfor utenforstående 7

1.1 Eierforholdets betydning 6 1.2 Rådigheten over eiendelene under samlivet 7 1.3 Sikring av rettigheter overfor utenforstående 7 INNHOLD SIDE Del I Innledning 4 Del II Rettsstillingen under samlivet 6 1. Eierforhold/Rådighet 6 1.1 Eierforholdets betydning 6 1.2 Rådigheten over eiendelene under samlivet 7 1.3 Sikring av rettigheter

Detaljer

Oppgjør av eiendomshandler gjennom mellommann

Oppgjør av eiendomshandler gjennom mellommann 0 FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHOR1TY OF NORWAY Notat Oppgjør av eiendomshandler gjennom mellommann Vediegg til forslag om endringer i eiendomsmeghngslov- og forskrift II 2 I Finanstilsynet

Detaljer

Omstøtelse i konkurs:

Omstøtelse i konkurs: Omstøtelse i konkurs: En sammenligning mellom disposisjoner som rammes av utilbørlighetsvilkåret i dekningsloven 5-9 og disposisjoner som rammes av dekningslovens objektive omstøtelsesregler. Kandidatnummer:

Detaljer

Innst. 77 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 101 L (2013 2014)

Innst. 77 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 101 L (2013 2014) Innst. 77 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 101 L (2013 2014) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter) Til

Detaljer

Norsk internasjonal insolvensrett.

Norsk internasjonal insolvensrett. 1 Norsk internasjonal insolvensrett. Utenlandske konkursbos mulighet til å råde over eiendeler i Norge. Kandidatnummer: 191821 Antall ord: 12 251 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET

Detaljer

Pantsettelse av næringseiendom i Russland

Pantsettelse av næringseiendom i Russland Pantsettelse av næringseiendom i Russland av Ragnhild Angell Holst Universitetet i Tromsø Stor masteroppgave i rettsvitenskap Det juridiske fakultet 2008 Pantsettelse av næringseiendom i Russland 1 Innledning...

Detaljer

Elektroniske kredittavtaler. De ulike stadier for en elektronisk kredittavtale og de juridiske problemstillinger som oppstår underveis

Elektroniske kredittavtaler. De ulike stadier for en elektronisk kredittavtale og de juridiske problemstillinger som oppstår underveis Elektroniske kredittavtaler De ulike stadier for en elektronisk kredittavtale og de juridiske problemstillinger som oppstår underveis 14.10.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn, mandat

Detaljer

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000)

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) Page 1 of 5 HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2000-08-31 DOKNR/PUBLISERT: HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) STIKKORD: Panterett. Salgspant. SAMMENDRAG: Tinglyst

Detaljer

Patentet som forvaltningsvedtak

Patentet som forvaltningsvedtak Patentet som forvaltningsvedtak Er meddelelse av patent et enkeltvedtak om tildeling av et offentlig gode? Therese Bøe FNI-rapport 13/2006 Patentet som forvaltningsvedtak: Er meddelelse av patent et enkeltvedtak

Detaljer

SÆRSKILT PANTSETTELSE AV IMMATERIALRETTIGHETER. En utredning av spørsmålet om det bør åpnes for. særskilt pantsettelse av immaterielle rettigheter

SÆRSKILT PANTSETTELSE AV IMMATERIALRETTIGHETER. En utredning av spørsmålet om det bør åpnes for. særskilt pantsettelse av immaterielle rettigheter SÆRSKILT PANTSETTELSE AV IMMATERIALRETTIGHETER En utredning av spørsmålet om det bør åpnes for særskilt pantsettelse av immaterielle rettigheter av advokat Astri M. Lund Avgitt til det Kgl. justis- og

Detaljer

Tredjemanns rett etter forsikringsavtalen

Tredjemanns rett etter forsikringsavtalen Tredjemanns rett etter forsikringsavtalen Jørgen Svartebekk Hovedproblemstilling I hvilken utstrekning får en tredjemann rettigheter under forsikringen? Hovedspørsmål: Hvilke tredjemenn er tillagt rettigheter?

Detaljer

FORHOLDET MELLOM LÆREN OM BRISTENDE FORUTSETNINGER OG AVTALELOVEN 36

FORHOLDET MELLOM LÆREN OM BRISTENDE FORUTSETNINGER OG AVTALELOVEN 36 FORHOLDET MELLOM LÆREN OM BRISTENDE FORUTSETNINGER OG AVTALELOVEN 36 Kandidatnummer: 702 Leveringsfrist: 25.04.08 Til sammen 17978 ord 23.04.2008 1 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 4 2 PRESENTASJON AV

Detaljer