Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2012"

Transkript

1 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2012 Drammen Eiendom KF

2 Brandengen Skole 100 år Barndengen skole ble bygget i 1913, og oppgradert i Den ble tilbakeført til sin opprinnelige arkitektur, men med moderne energiløsninger. Brandengen skole er opprinnelig tegnet av den anerkjente arkitekten Arnstein Arneberg som også er kjent for hovedbyggningen på Skaugum, Oslo Rådhus i samarbeid med Magnus Poulsson og Sikkerhetsrådet i FN. Oppgraderingen er støttet av EU-prosjekt «School of the Future» og Enova. School of the future er et utviklingssamarbeid med deltakere fra Tyskland, Italia, Danmark og Norge samt en rekke forskningsinstitusjoner og leverandørindustrien. Målet er å fremskaffe forbildeprosjekter som ivaretar rehabilitering av eldre skolebygg i et klima- og miljøperspektiv. Arkitekt ved rehabiliteringen: Nils Herland Entreprenør: Veidekke ASA Oppgraderingen av Brandengen skole ble belønnet med 3. plass i kåringen av «Årets beste klimatiltak» 2012.

3 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2012 Styrebehandlet: 21. mars 2013

4 Brandengen skoles 440 elever og 50 ansatte fikk i 2012 bedre og mer moderne arbeidsforhold også innvendig

5 Innhold 1 INNLEDNING...x 2 INVESTERINGER I x 2.1 FERDIGSTILTE BYGGEPROSJEKTER...x 2.2 ANLEGG UNDER UTFØRELSE...x 2.3 OPPGRADERING AV BYGNINGSMASSEN...x 2.4 ENERGI OG MILJØ I FOKUS...x 2.5 UTVIKLINGSPROSJEKTER...x 2.6 PAPIRBREDDEN EIENDOM AS...x 3 BOLIGSOSIALT ARBEID...x 3.1 BOLIGLØFTET...x 4 VEDLIKEHOLD...x 5 EIENDOMSDRIFT...x 5.1 RENHOLD...x 5.2 FORSIKRING...x 5.3 ENERGIKJØP...x 5.4 NNLEIE AV EIENDOM...x 6 KUNDE- OG BRUKERUNDERSØKELSER...x 7 ØKONOMI...x 8 ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE...x 9 RESULTATREGNSKAP x 10 BALANSE PER 31. DESEMBER x 11 KONTANTSTRØMSOPPSTILLING...x 12 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET x

6 6

7 STYRETS BERETNING 1 Innledning Drammen Eiendom KF ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor eiendoms-området som forvalter av eierskap, som eiendomsdrifter, byggherre og som innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter har vært preget av god drift, stort fokus på boligsosialt arbeid og et rekordhøyt investeringsnivå. At Drammen Eiendom KF med oppgraderingen av Marienlystområdet blir anerkjent med 3. pris som «Årets lokale klimatiltak» i Norge viser at vårt arbeid gir resultater. 2 Investeringer i 2012 I 2012 har vi hatt en meget stor aktivitet og bygge aktivitet på mange prosjekter. Dette har resultert i et rekordhøyt investeringsnivå på kr. 419,0 mill. For å sikre kvalitet og kapasitet har vi styrket vår prosjektavdeling med 2 nye stillinger i Det er primært ferdigstilt mellomstore og mindre prosjekter. P-hus Strømsø betraktes som stort prosjekt, men det ble formelt ferdigstilt rett etter nyttår ( ). Det er igangsatt og pågår flere prosjekter, særlig rehabiliterings- og oppgraderingsprosjekter. I tillegg er det gjennomført prosjektering på vårt neste store byggeprosjekt Frydenhaug skole, hvor byggearbeidene starter i januar Ferdigstilte byggeprosjekter Introduksjonssenteret, rehabilitering Fase 1, rehabilitering av tak mv. Rehabilitering av tak og vinduer i 4. etasje på Introduksjonssenteret er gjennomført i 2011/2012, med Partner Entreprenør AS som totalentreprenør. Arbeidene er ferdigstilt ultimo mars 2012, innenfor avsatt investeringsramme på kr 20,0 mill. (inkl. mva). Brandengen skole, Fase 1, rehabilitering og oppgradering av tak/vinduer mv. Rehabilitering av tak og vinduer mv. på Brandengen skole er gjennomført i 2011/2012, med Veidekke Entreprenør AS som totalentreprenør. Tak og vindusarbeidene ble ferdigstilt mai Prosjektet på Brandengen skole er etter henvendelse fra SINTEF /Byggforsk. blitt Norges representant i EU- prosjektet School Of Future. Prosjektet fokuserer på rehabilitering av eldre skolebygg i et energiperspektiv, noe som samsvarer med DEKF s ambisjoner i vår energistrategi. Prosjekt deltakelsen utløser betydelige tilskudd fra EU på ca. kr. 3,8 mill. til energi effektiviseringstiltak. I tillegg er det innvilget tilskudd fra Enova på kr. 1,4 mill. I tillegg til kontraktsarbeidene er det gjennomført diverse innvendige oppgraderinger av skolens administrasjonsarealer, deler av lærerarbeidsplassene, bibliotek, grupperom, toaletter SFO mv. i løpet av 2. halvår

8 Fase 2, drenering og energitiltak Dreneringstiltak og deler av energitiltak (borebrønner for jordvarme i skolegården) er gjennomført sommeren Investering på dreneringstiltak utgjør kr. 5,0 mill. Samlet investering Prosjektets fase 1 (tak/vinduer og innvendig oppgradering) samt drenering og prosjektering av fremtidig utvidelse har opprinnelig hatt en samlet investeringsramme på kr. 37,0 mill. Ved behandling av revidert årsbudsjett 2012 ble kr. 0,5 mill. (inkl. mva) overført til skolen for innkjøp av inventar/ utstyr til arealene som har blitt oppgradert. Korrigert investeringsramme er således kr. 36,5 mill., mens samlet påløpt kostnad på ovennevnte tiltak i 2012 er ca. kr. 37,0 mill. Merforbruket skyldes at iverksatte oppgraderinger av innvendige arealer har blitt vesentlig dyrere enn estimert, og omfatter en kostnadsoverskridelse på ca. kr. 2,5 mill. (inkl. mva). Dette medfører at tak/vinduer og innvendig oppgradering har kostet kr. 31,9 mill. og ikke kr. 29,5 mill. som budsjettert. Wergelandsgate 13, Kontorer til «Skap Gode Dager» Investeringsrammen for rehabilitering av eksisterende arealer i Wergelandsgate 13 til kontorformål ble justert i 1.tertial 2012 til kr. 8,5 mill. Hoveddelen av rammen ble lagt inn i økonomiplanen for Men arbeidene er gjennomført i 2012 og slik sett basert på en forskuttering av bevilgningen. Lokalene ble ferdigstilt i slutten av desember 2012 og virksom hetene har flyttet inn fra 2. januar Marienlyst stadion, nytt flomlysanlegg Byggearbeider knyttet til nytt flomlys ble igangsatt i desember 2011, og ble ferdigstilt til sesongstart medio mars Flomlysanlegget ble offisielt åpnet av ordfører Prosjektet er gjennomført i henhold til avtalt fremdrift. Nytt flomlysanlegg er utført som følge av krav fra fotballforbundet for at stadion skal være godkjent som tippeligaarena i 2012 og fremover. Prosjektet er gjennomført innenfor avsatt investeringsramme på kr. 15,0 mill. (inkl. mva). Oppgradering av boliger Stiboltsgate og Austadgata 20 Det ble i 2012 bevilget til sammen kr. 17,4 mill. til oppgradering av boliger fordelt med kr. 10,3 mill på Stibolts gate og kr. 7,1 mill. på Austadgata. Stibolts gate 9, 13 og 15 (3 hus med til sammen 12 leiligheter) har i løpet av 2012 blitt oppgradert med etterisolering av vegger og loft samt utskifting av vinduer og dører. Leilighetene i nr 13 og 15 er også bygget om slik at de har fått et komplett bad i leiligheten som erstatter tidligere bad i kjelleren. Austadgata 20 har fått et betydelig løft med drenering og isolasjon av kjeller, ny isolert fasade av teglstein og nytt tak. I tillegg har leilighetene fått nye balkonger, dører og vinduer er skiftet og oppgangene er malt og forbedret brannmessig. Badene i alle 16 leiligheter er oppgradert og det er lagt nytt røropplegg til leilighetene. 2.2 Anlegg under utførelse Ved utgangen av 2012 var det påløpt kostnader til anlegg under utførelse for kr. 319,0 mill. De største er Blichsgate P-hus, Blentenborg bofellesskap, Schwartz gate 18, boliger for demente. Innenfor skoleområdet har det vært fokusert på videreutvikling av Frydenhaug skole, Svensedammen skole og flerbrukshall på Galterud / Fjell. Blichsgate P-hus I forbindelse med Bystyrets behandling av økonomiplan 2011 ble det fattet vedtak om gjennomføring av prosjektet. Investerings ramme for prosjektet er kr. 117,0 mill. eks. mva. ekskl. inventar og utstyr (egen bevilgning for inventar og utstyr på kr. 5,0 mill. er tildelt Drammen Parkering i Økonomiplan 2012). Byggearbeidene startet høsten 2011, med Strøm Gundersen AS som totalentreprenør. Prosjektet ble ferdigstilt i slutten av desember 2012 noe som er i tråd med tidligere varslet fremdrift. Det gjenstår noen mindre arbeider på utomhus anlegget og fasade som kun kan tas på våren. Sluttregnskap vil først foreligge i løpet av 1. tertial Prosjektet blir gjennomført godt innenfor avsatt investeringsramme. Parkerings huset ble tatt i bruk fra 2. januar Prosjektet generer husleieinntekter. Hovedleietaker er Drammen Parkering KF, de to mindre næringsarealene i 1. etg. er også utleid fra 1. januar Galterud skole, flerbrukshall Bystyret har i 2011 vedtatt at det skal etableres flerbrukshall med 2 aktivitetsflater (bruttoareal ca m²) ved Galterud skole innenfor en brutto investeringsramme på kr. 63,0 mill. (inkl. mva). Det er gjennomført åpen anbudskonkurranse for totalentreprise, og Bøhmer Entreprenør AS er tildelt oppdraget. Arbeidene på byggeplassen startet i juli Tilbudet fra totalentreprenør lå ca. 9,0 mill. kr. (eks. mva) over budsjettert ramme for entreprisen, og det er gjennomført kostnadsreduksjoner i prosjektet av tilnærmet samme størrelse. Kostnadsreduksjonen har i hovedsak skjedd via reduksjoner/ korreksjoner i utomhusanlegget. Byggeprosjektet forventes ferdigstilt medio august 2013 innenfor budsjettrammen. Blentenborg bofellesskap, oppgradering Blentenborg skal bygges om til 16 nye boliger til personer med fysisk handikapp. Det er innvilget investeringstilskudd fra Husbanken. Budsjettet er på kr. 55,6 mill. Det er inngått kontrakt med Senterbygg Entreprenør AS. Byggestart var august Det er forventet byggeperiode på 12 måneder, og med forventet ferdigstillelse august Frydenhaug skole, nybygg (erstatningsbygg) Åpen anbudskonkurranse for totalentreprise på ny Frydenhaug skole er gjennomført i Det er inngått kontrakt med Bøhmer Entreprenør AS. Frydenhaug skole bruker Strømsø skole i byggeperioden, og det er gjennomført oppgarderingstiltak i denne skolen for å imøtekomme behovene til Frydenhaug skole. Nybygget har en samlet investeringsramme på kr. 263,1 mill. (inkl. mva), med byggestart medio/ultimo januar 2013, og med forventet ferdigstillelse august Schwartz gate 18, nybygg boliger for demente Prosjektet omfatter oppføring av 16 boliger samt fellesarealer for ovennevnt målgruppe. Investeringsramme er kr. 54,2 mill. ekskl. inventar og utstyr. Byggestart i april 2012 med BYFA Bygg for alle AS som totalentreprenør. Ferdigstillelse forventes i løpet av mars/april 2013 innenfor budsjettrammen. 8

9 Svensedammen skole, tilbygg/ombygging Planlegging av tilbygg/ombygging av Svensedammen skole har pågått fra Investeringsramme for prosjektet er kr 46,5 mill. ekskl. inventar og utstyr. Det er i tillegg bevilget kr. 3,5 mill for løst inventar og utstyr, tildelt til virksomheten i forbindelse med 1. tertial Prosjektet omfatter både nybygg og en del rehabiliteringsarbeider, hvor fremdrift må tilpasses skoledriften. Prosjektet er derfor delt i flere etapper og delovertakelser. Byggearbeidene startet vinteren 2012 med OBAS Øst AS som totalentreprenør. Første delfrist var knyttet til ferdigstillelse av skolekjøkken i eksisterende bygg. Arbeidene ble ferdigstilt som planlagt og arealene er blitt tatt i bruk ved skolestart i august Andre delfrist var knyttet til ferdigstillelse av nybygget (tilbygg). Som planlagt ble disse arealene ferdigstilt og tatt i bruk i desember Ferdigstillelse for hele anlegget forventes til mars/april 2013 innenfor budsjettrammen. Åskollen skole, utvidelse/ombygging Åskollen skole står foran en periode med stor elevtallsøkning og har behov for en arealutvidelse. I forbindelse med økonomi plan 2012 har man bevilget kr 95,0 mill. til utvidelse av skolen. Separat avsetning på kr 5,0 mill. for løst inventar og utstyr er bevilget for virksomheten for Planene omfatter bygging av ca m² nybygg samt noen mindre tilpasninger ved eksisterende bygningsmasse. Det eldste skolebygget er forutsatt revet. Totalt vil antall klasserom øke fra 22 til 26 stk. Anbudskonkurranse for valg av totalentreprenør for nybygget ble utlyst april 2012 og Trio Entreprenør AS ble valgt som totalentreprenør for oppføring av nybygget. Gravearbeider for VA ledninger ble gjennomført i løpet av høsten 2012 og byggestart for nybygget er planlagt for januar 2013 med forventet ferdigstillelse for mars 2014 Dette er i tråd med tidligere rapporteringer. Fremdrift for de øvrige mindre ombygginger ved eksisterende skolepaviljonger er fortsatt under avklaring og vil måtte tilpasses skoledriften. Kobbervik gård ombygging til barnehage Skisseprosjekt for ombygging av Kobbervik gård til barnehage ble utarbeidet våren For å møte utfordringene i et gammelt bygg med mye usikkerhet og samtidig sikre en rask fremdrift ble det inngått samspillskontrakt for prosjektet i august Samspillsmodellen gjorde at entreprenøren kunne delta i prosjekteringen og foreta mye forberedende arbeid og undersøkelser høsten Ved inngangen til 2013 er det skrevet avtale om en målpris for prosjektet fram til ferdigstillelse Barnehagen vil ha plass til ca. 100 barn fordelt på 6 baser. Prosjektet har en ramme på kr 45,2 mill. Påløpte kostnader i 2012 er ca. kr 9,0 mill hvorav byggearbeider utgjør ca. kr 2,5 mill. Introduksjonssenteret Fase 2, oppgradering klasseromsfløy Arbeider med innvendig oppgradering av A-delen av klasseromsfløyen pågår. Totalentreprenør er Veidekke Entreprenør AS. Det ble i 2012 avsatt til sammen ca. kr 13,3 mill. (inkl. mva) til oppgraderingen, hvorav kr 3,3 mill. er øremerket til teknisk oppgradering av elektro (hovedtavle) og ventilasjonsanlegg. Det har vært nødvendig å øke omfanget av arbeidene underveis, blant annet av hensyn til sikkerhet pga. dårlige vinduer, brannsikkerhetsmessige tiltak og generelt oppgraderingsbehov. Dette har medført at igangsatte arbeider har høyere kostnader enn opprinnelig ramme. Investeringsrammen for fase 2 og videre arbeid er i ØKP øket med til sammen kr 26,0 mill. (inkl. mva), slik at total investeringsramme for Introduksjonssenteret utgjør kr 56,0 mill. kr. (inkl. mva) + kr 3,3 mill. (inkl. mva) til teknisk oppgradering. 2.3 Oppgradering av bygningsmassen I tillegg til større enkeltbevilgning til byggeprosjekter er det avsatt investeringsrammer som skal dekke større oppgraderings- og rehabiliteringstiltak. Det ble avsatt kr. 56,0 mill. i Innenfor budsjett for 2012 er det også igangsatt flere prosjekter som vil bli fullført i løpet av Noen av tiltakene som er utført: På Gulskogen Bo- og Servicesenter har man skiftet alle vinduer og utvendige dører. Den gamle tårnbygningen på Rådhuset ble etterisolering og taket ble rehabilitert. Børresen og Øren skoler fikk nye ventilasjonsanlegg i gymsalene og varmeanleggene ble oppgradert. Kontordelen i Drammenshallen fikk nytt ventilasjonsanlegg. Danvik skole fikk ny pumpestasjon for fjerning av overvann i kjellernedgang, og et nytt leskur etter brann. På Konnerud skole ble utskiftingen av taket og fasaden på bygg 53 ferdigstilt. Det samme gjaldt for boligene i Øvre Kiøsteruds gate 8, mens Gilhus gård og Peter Høegs gate 9 fikk nye tak. 2.4 Energi og miljø i fokus Drammen kommune har et sterkt fokus på energiforbruk og miljøaspektet. Gjennom egen strategiplan og deltakelse i Fremtidens byer og FutureBuilt, har Drammen kommune store ambisjoner om miljøvennlige løsninger i eiendoms massen. Det er derfor avsatt betydelige midler til investeringer i klima og miljøriktige løsninger. Drammen Eiendom KF har opparbeidet stor kompetanse på området og oppnår gode resultater som gir nasjonal oppmerksomhet. At vi i 2012 vant 3. pris med Brandengen skole som «Årets lokale klimatiltak i Norge» er et eksempel på dette. Varmepumper I løpet av 2012 ble varmepumpene med energibrønner på Fredholt Bo og Servicesenter og Brandengen skole satt i drift. Oljefyringen er faset ut og varmepumpene gir en betydelig energireduksjon. Fjernvarme Det er løpende dialog med Drammen Fjernvarme om anleggsstrategi slik at man kan planlegge for riktig konvertering i disse områdene. I løpet av 2012 ble de gamle oljefyringsanleggene på Parktunet barnehage og Børresen skole erstattet med fjernvarme. Energisparende tiltak På Gulskogen Bo og Servicesenter ble det installert nye dører og lavenergi vinduer. I kontordelen i Drammenshallen og i gymsalene på Øren og Børresen skoler ble gamle ventilasjonsanlegg uten varmegjenvinning byttet ut med nye energioptimale anlegg. 9

10 2.5 Utviklingsprosjekter Det har i 2012 vært arbeidet med en rekke utviklingsprosjekter og planlegging/ prosjektering av byggeprosjekter. Rådhuset, ombygging borggård /langsiktig utvikling Med ekstern faglig bistand fra SINTEF er det gjennomført spørreundersøkelse blant ansatte i rådhuset som grunnlag for videre utredninger av rådhusets utvikling. Basert på gjennomført spørreundersøkelse har SINTEF fremlagt rapport som vil være verdifull i fremtidig oppgradering og modernisering av rådhuset. Etablering av Drammen Helsehus, utredning Det er i ØKP avsatt investeringsrammer for å videre utvikle Drammen Geriatriske Kompetanse Senter (DGKS) til å bli «Drammen Helsehus». Høsten 2012 er det gjennomført en forenklet tilstandsvurdering av lokalene til Drammen Kjøkken KF som grunnlag for videre utredninger. Prosjektet videreføres i Buskerudveien 166, utvidelse av barnebolig Det er igangsatt utredning av utvidelse av barneboligen på Åssiden. Utvidelse vil måtte skje ved delvis påbygging av 2. etasje. Arbeid med prosjektering og utbyggingsomfang er igangsatt. Det er i ØKP avsatt kr 23,0 mill. til utvidelse av barnebolig. Planlagt byggestart er høsten Brandengen skole, fremtidig utbygging Det er et behov for ytterligere rehabilitering og utvidelse av Brandengen skole. DEKF har fra mai 2012 arbeidet med utredninger når det gjelder lokalisering av ny hall og utvidelse av undervisningsarealer på Brandengen skole. Gjennom arbeidet er det blitt tydelig at kommunen må ha en aktiv strategi for å sikre seg større areal for å kunne ekspandere. DEKF har tatt aktive grep og vil jobbe videre med dette i 2013 med tanke på en god langsiktig løsning for skolen og idretten i nærmiljøet. Strømsø barnehage, utvidelse Det er vedtatt å utvide Strømsø barnehage ved å ta i bruk hele bygningsmassen til barnehageformål. Tilpasninger og opp graderinger er foreløpig estimert til kr 15,0 mill. Prosjektering av barnehagen startet i august 2012 og ramme søknad for tiltaket vil foreligge i januar Ominnredning av bygningen planlegges utført fra sommeren Utlysning av konkurranse og kontraktsinngåelse planlegges utført våren Parallelt arbeides det med å fremskaffe ny lokalisering av dagsenteret som er i bygningen i dag. Dagsenteret vil etter alt å dømme kunne flytte til nye lokaler sommeren Buskerudveien 17, oppgradering kontor Glitrevannverket IKS Prosjektet har tidligere vært fremme som vedtatt investering, men ble stilt i bero før realisering. Byggeprosjektet er nå aktualisert igjen, og en oppdatert investerings-vurdering tilsier behov for en ramme på kr 25,0 mill. Husleie vil bli dekket av Glitrevannverket IKS. Drammen Kjøkken KF nytt kjøkken Bystyret har vedtatt at Drammen Kjøkken KF skal legge om produksjonssystem, fra dagens kok/server til kok/kjøl (kjøl/ server). Dagens lokaliteter og utstyr er gammelt og slitt og kan ikke benyttes til denne kokemetoden. Det er laget en foreløpig kostnadskalkyle som viser en totalkostnad for bygget på ca. kr 80,0 mill. eks mva. Dette er grove kalkyler basert på foreløpige innspill fra rådgivende konsulenter. Investeringer til tilpasninger av kjølelagring og mottakskjøkken på hver institusjon er ikke medtatt i kostnadsoverslaget, verken bygnings messig eller personellmessig. Kostnadskonsekvensen for dette vil måtte utredes i et eget prosjekt. Det ble kjøpt tomt for det nye sentralkjøkkenet på Gulskogen (Tømmerkrana 16) og engasjert rådgivere. Prosjekteringsgruppa er i gang med skisser og forprosjekt. Åslyveien 44 ombygging til boliger DEKF har overtatt Åssiden Sanitetsforenings lokaler i Åslyveien 44 fra Det er utarbeidet tegninger og kalkyler for ombygging av lokalene til 4 boenheter, 2 oppe og 2 nede med tanke på familier med barn. Eiendommen har en romslig tomt og gode utearealer for barn. Arbeider med ombygging av huset planlegges startet opp når leieforholdet til barnehagen i sokkeletasjen går ut sommeren Prosjektet er estimert til kr. 6,0 mill. Holmestrandsveien 132A modulhus for vanskeligstilte Som et ledd i boligsosial handlingsplan er det fra mai 2012 jobbet med å få på plass 3 4 frittstående modulhus som kan egne seg for leietakere med særskilte behov. Etter drøfting av ulike tomter og løsninger med Byplan og Byggesak har det blitt laget et planforslag til et anlegg i Holmestrandsveien 132A. Kommunen eier tomta selv og rammetillatelse for et midlertidig tiltak foreligger i januar DEKF har til hensikt å realisere planene i løpet av første tertial Endelig budsjett er ikke fastlagt, men planlegges dekket fra post «Erstatnings boliger Erik Olsens gate 7». Fjell, erstatningsbarnehage (Fjell 2020) Tomt knyttet til ny flerbrukshall ved Fjell skole vil kunne berøre to eksisterende barnehager, og således utløse behov for bygging av en ny større barnehage. Foreløpige vurderinger tilsier et investeringsbehov på ca. kr 50,0 mill. (inkl. mva), hvorav kr 1,0 mill. er avsatt til planlegging/prosjektering i Strømsø Skole reguleringsplan Det er i 2012 igangsatt arbeid med å omregulere tidligere Strømsø skole, med sikte på salg. Planen forventes å få politisk avklaring i løpet av 2013 slik at salg kan gjennomføres når skolen fraflyttes av nåværende leietaker, Frydenhaug skole, i Thamsgate Parkeringshus BA Oppkjøp Drammen Eiendom KF har på oppdrag av bystyret forhandlet frem avtale om kjøp av de privat eiende andelene i Thamsgate Parkeringshus BA. Saken behandles og avklares i løpet av 1. tertial Papirbredden Eiendom AS Drammen Eiendom KF ivaretar kommunens eierandel på 40 % i Papirbredden Eiendom AS. Entra Eiendom AS eier de øvrige 60 %. Selskapet eier Papirbredden og Union Scene, samt nabo tomten som frem til nå har vært benyttet til parkering. Hele bygningsmassen på totalt m² er i praksis utleid. Selskapet ble i 2011 omdannet til konsern hvor hver av eiendommene er lagt inn som datterselskaper. Dette har ikke endret realitetene verken i verdier eller aksjonærforhold. 10

11 Papirbredden Eiendom AS - konsern hadde inntekter i 2012 på kr 48,6 mill., et års resultat i samsvar med budsjett på kr 12,4 mill. og egenkapital på kr 128,1 mill. Det er til nå ikke utdelt utbytte til selskapets aksjonærer. Bakgrunnen for dette er hovedsakelig at selskapet har hatt behov for egenkapital til tunge investeringer etter etableringen. Dette gjelder både kjøp av Union Scene og Kreftings gate 33, samt pågående investeringer i utbygging av Papirbredden 2. Det har i 2012 vært arbeidet med videreutvikling av fase 2 på Papirbredden. Hus 1 i fase 2 ble ferdigstilt i mai 2012, samt garasjeanlegg under både hus 1 og 2. Bygget er 100 % utleiet til MSD, Høyskolen i Buskerud og Telemark, BI og Arbeidstilsynet. Papirbredden 2 bygges innenfor FutureBuilt og ble i mars 2013 kåret til årets bygg av byggenæringen. 3 Boligsosialt arbeid Det har pågått arbeid med ny boligsosial handlingsplan. Drammen Eiendom KF har deltatt i arbeidet og planen ble vedtatt i Bystyret i juni Bystyret vedtok videre i november 2012 innføring av ny husleieberegning basert på en modell med kostnadsdekkende husleie som er iverksatt fra Vi har også deltatt i etableringen av en ny boligtjeneste for å samordne det boligsosiale arbeidet bedre. Flere medarbeidere og oppgaver fra Drammen Eiendom KF vil inngå i den nye boligtjenesten. 3.1 Boligløftet Som en del av den boligsosialsatsningen i Drammen er det iverksatt en rekke tiltak. Det er blant annet stilt betydelige investeringsmidler til rådighet for Drammen Eiendom KF. Kjøp av boliger Det er kjøpt inn 38 nye boliger til kommunal utleie. Kostnaden er kr 54,5 mill. I 2012 er det i tillegg brukt kr 6,1 mill til oppgjør av boliger anskaffet i 2011, kr 3,0 mill. til kjøp av Åslyveien 44 og kr 0,2 til prosjekt etablering av modulhus. Åslyveien 44 benyttes som barnehage frem til sommeren 2013, men skal etter dette omdisponeres til 4 leiligheter. Totalt er det derfor brukt kr 63,7 mill. i 2012 til anskaffelse av boliger. 11 av boligene er til nå ikke tilgjengelig for kommunal utleie. 8 ble totalskadet av brannen i Christian Blomsgate 4 i juli. Det pågår avklaring med forsikringsselskap om oppgjør, og byplan om gjenoppbygging på branntomten. I tillegg er 3 boliger ved sykehuset under klargjøring for utleie. Kjøp av boliger ved sykehuset Formannskapet vedtok i møte den 13/ retningslinjer for kjøp av eiendom ved sykehuset. I saken gis Drammen Eiendom KF ansvar for kjøp og forvaltning av eiendommene. Det er i 2012 kjøpt 2 boligeiendommer med til sammen 3 leiligheter for kr 8,2 mill. Med bakgrunn i ny lokaliseringsprosess for nytt sykehus er det usikkert i hvilket omfang ordningen skal videreføres. Salg av boliger 2012 Som en del av det boligsosiale arbeidet har Drammen kommune lagt til rette for at leietakere som har ønske om og mulighet for å eie egen bolig kan kjøpe den boligen de leier av kommunen til markedstakst. Drammen Eiendom KF deltar i prosjektet «fra leie til eie» med gjennomføring av selve salget og fremskaffelse av takster. I 2012 år er 39 borettslagsleiligheter solgt og overtatt av tidligere leietakere. Det er solgt for kr 36,0 mill. Drift av boligmassen 2012 har vært et år preget av stor aktivitet, hvor leietakere og øvrige hendelser på boligene generer mye saksbehandling og koordinering av avdelingens oppgaver. Dette har medvirket til et høyt tempo i behandling og gjennomføring av driftsoppgaver. I underkant av 800 driftsoppgaver har vært innom boligavdelingen for registrering, behandling og utførelse. Utover dette tilkommer driftsoppgaver som oppstår fortløpende via telefonhenvendelser og egne observasjoner. Det er blitt gjennomført vedlikeholdsprosjekter innenfor boligmassen i større og mindre skala, herunder felles bytte av vannberedere, piperehabilitering, oppgradering på elektrosiden og sanitærsiden, samt utskifting av kjøkken og oppgradering av bad. 4 Vedlikehold Å sikre riktig vedlikehold av kommunale bygg er en hovedutfordring for Drammen Eiendom KF. Målet er å ta vare på bygningsmassens verdier og sørge for at brukerne får tilfredsstillende lokaler. Drammen Eiendom KF eier til sammen ca m² bygningsmasse. Det er gjennomført vedlikehold for samlet kr 27,0 mill. i 2012 som er en økning på kr 2,1 mill. fra Vedlikeholdet fordeler seg med kr 11,5 mill. på oppussing av boliger og kr 15,5 mill. (287 tiltak) på øvrige eiendommer. Ved fristilling av boliger benyttes anledningen til vedlikehold før den tilbys ny leieboer. I 2012 har det vært 190 endringer av leieforhold. Med tillegg av overtakelse og klargjøring av boliger ved kjøp innbærer at vi i store trekk pusser opp og klargjør i snitt en bolig hver arbeidsdag. Det ble brukt kr 8,3 mill. (gjennomsnittlig kr ,- pr. leilighet) til slik oppgradering. Sammen med andre tiltak ble det samlet brukt kr 11.5 mill. i 2012 til vedlikehold på boligene. I tillegg til det løpende vedlikeholdet over drifts budsjettet er det gjennomført en rekke rehabiliteringstiltak gjennom investeringer for kr 39,1 mill. Dette representerer også et vedlikehold, ettersom tyngre oppgraderinger trekker med seg deler av etterslep på vedlikehold. Samlet er det brukt kr 66,1 mill. på vedlikehold og oppgradering av eiendomsmassen i Det er også gjennomført betydelige oppgraderinger av tekniske anlegg, energikonvertering og enøk tiltak for kr 27,5 mill. Totalt sett anser vi dette som tilfredsstillende nivå for å unngå verdiforringelse av bygningsmassen. 11

12 5 Eiendomsdrift Eiendomsdrift omfatter alle løpende oppgaver knyttet til at eiendommene fungerer tilfredsstillende. Dette gjelder både utbedring av bygningsmessige skader, styring og utbedring av tekniske installasjoner som ventilasjon, elektriske anlegg, varme, vann, sanitær, drift og vedlikehold av uteområder. Trygghet for helse, miljø og sikkerhet for brukerne er det høyest prioriterte fokusområdet i eiendomsforvaltningen. Dette er nedfelt i vårt strategidokument. Interne kontrollrutiner for brann, elektro, legionella smitte mv. er gjennomgått i 2012 og følges opp hvert tertial. Eiendomsdriften har i 2012 gått som normalt og uten alvorlige hendelser. Det ble i 2012 brukt til sammen kr 45,8 mill. til drift av eiendommene. Eiendomsdriften fordeler seg med kr 6,8 mill. på drift av boliger, og kr 33,9 mill. på drift av øvrige eiendommer. I tillegg kommer kjøp av energi fra nærvarmenett kr 5,2 mill. 5.1 Renhold Rammer for renhold Drammen Eiendom KF kjøper på vegne av kommunen renholdstjenester for daglig renhold av ca kvm. gulvareal. Dette er regulert i fire rammeavtaler tre inngått med Elite Service Partner AS som dekker til sammen ca kvm. og en avtale inngått med AB Solutions Oslo AS for daglig renhold av et areal på ca kvm. Anbudskonkurranser Våren 2012 ble det gjennomført anbudskonkurranse om renhold av et areal på ca kvm. som ble vunnet av Elite Service Partner AS. Da vi fra juni og ut året hadde tilnærmet kun en leverandør av renholdstjenester ble våre renholdsroder i samarbeid med renholdsleverandør noe omorganisert/tilpasset til en enklere logistikk. Høsten 2012 ble en ny konkurranse gjennomført for et areal ca kvm. Elite Service Partner AS vant for området Strømsø mens AB Solutions Oslo AS ga det økonomisk mest fordelaktige tilbudet for området Bragernes Vest. Begge disse leveransene startet opp januar Drift Det har i 2012 ikke vært spesielle problemer knyttet til renholdstjenester. Vindusvask for skoler og barnehager er gjennomført i perioden. DEKF har i mange år kjøpt kontroll med utførelsen av det daglige renhold fra en ekstern leverandør. Nåværende leverandøren har avviklet virksomheten og anskaffelse av ny leverandør vil bli gjort i 1.halvår Kvalitetsoppfølging renhold Kvaliteten på renholdsleveransene følges opp gjennom rutine messige kvalitetskontroller i henhold til standarden IN- STA800, ad-hoc kontroll og løpende avviksbehandling, samt brukerundersøkelser. INSTA800 kontroll Det har i 3. tertial ikke vært gjennomført INSTA800 kontroller. I 2. tertial falt 8 rom av totalt 233 rom som ble kontrollert i forhold til kontrollsystemet INSTA800. Dette gir en fallprosent på 3,4 %. Til sammenligning var fallprosenten i 1. tertial 4,5 % (fall for 32 av 704 kontrollerte rom). Klager/Avvik Klager og avvik loggføres, og følges normalt raskt opp av Drammen Eiendom KF som initierer tiltak fra renholdsleverandørene. Gjennom 2012 har bedriften mottatt relativt få skriftlige klager fra brukerne. Økonomiske resultater Det er utfakturert renholdstjenester for til sammen kr 35,1 mill. i Kostnadene utgjorde kr 31,9 mill. Renholdsaktiviteten har dermed bidratt med kr 3,2 mill. som er betydelig bedre enn budsjettert. Det positive avviket skyldes i stor grad sterk konkurranse i bransjen, som igjen resulterte i lavere prising enn tidligere for en av våre kontrakter. 5.2 Forsikring Drammen kommune har avtale med WACO Forsikringsmegling AS. Total årlig premie for alle bygningsforsikringer er ca. kr 2,6 mill. Alle eiendommer er fullverdiforsikret. Eiendommene er forsikret i Protector forsikring. I tillegg har Drammen Eiendom KF motorvognforsikring til 14 biler gjennom KLP Skadeforsikring AS. Bortsett fra brannen i Chr. Blomsgate som vi ikke hadde overtatt på branntidspunktet, har 2012 vært et år med få og kun mindre skadesaker på kommunens eiendommer. 5.3 Energikjøp Drammen Eiendom KF arbeider ut fra en egen energistrategi for å bygge opp under kommunenes miljøambisjoner. Strategien legger grunnlag for lavere energiforbruk og overgang til mer miljøvennlige energikilder i kommunens bygningsmasse. Drammen Eiendom KF kjøper inn energi på vegne av kommunen i avtale om kraftforvaltning med leverandøren LOS AS. Avtalen omfatter finansiell sikring, risikostyring, rådgiving og administrative tjenester, samt fysisk leveranse, avregning og rapportering av elektrisk kraft. Drammen kommune forbrukte i overkant av 58 GWh i Det er på linje med tidligere år. Porteføljeprisen har vært 25,09 øre/kwh mot 38,7 øre/kwh i I tillegg påløper forbruksavgift, nettleie og forvaltning. Total pris eks. mva er 60,77 øre/kwh mot 71 øre/kwh i Energikostnadene belastes kommunens virksomheter direkte og påvirker slik sett ikke Drammen Eiendom KF s regnskap. Drammen Eiendom KF leverer også varme fra energisentralene på Marienlyst og Landfalløya til virksomheter i disse områdene. 5.4 Innleie av eiendom En av Drammen Eiendom KF s oppgaver er å være kommunens kompetanseenhet for innleie av eiendom. Drammen Eiendom KF har på vegne av kommunen ansvar for oppfølging av flere kontrakter, blant annet leiekontrakter på 3 bo- og servicesentre, Union Scene, NAV-bygget, kontorlokaler mv. Dette utgjør ca. kr 75,0 mill. Drammen Eiendom KF fremleier lokalene til kommunale virksomheter til samme vilkår som innleiekostnadene, men beregner et administrasjonsgebyr på 1 % av leiesum. I tillegg kommer innleie av private boliger, og felleskostnader i borettslagsleiligheter. Totale innleiekostnader utgjør kr 105,8 mill. 12

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 Styrebehandlet: 30. september 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3. EIENDOMSDRIFT... 3 1.1 RENHOLD... 3 4. BOLIGER... 4 1.2 INNFØRING

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013 Årsmelding 2013 2 Innhold Hammerfest Eiendom KF... 4 Styret... 4 Antall møter og saker... 4 Daglig leder kommenterer... 4 Organisasjon... 6 Formål... 6 Økonomi... 7 Regnskap... 7 Investering... 9 Likviditet...

Detaljer

Digitale Gardermoen IKS

Digitale Gardermoen IKS Digitale Gardermoen IKS ÅRSRAPPORT 13 INNHOLD STYRELEDERS KOMMENTAR STYRETS BERETNING HMS/ARBEIDSMILJØ TJENESTELEVERANSE ØKONOMI OG UTVIKLING DRIFT RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Styremøte 23. april 2008

Styremøte 23. april 2008 Styremøte 23. april 2008 Sak 35-2008 Sak 39-2008 Sak 42-2008/6 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2007 herunder disponering av resultat side 1 Endringer av helseforetakenes vedtekter side 31 Brev

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag 1 Blåfjellet Borettslag Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Oslo Vognselskap AS. Årsregnskap 2011. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning

Oslo Vognselskap AS. Årsregnskap 2011. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Oslo Vognselskap AS Årsregnskap 2011 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Styrets årsberetning 2011 Virksomheten... 3 Bakgrunn og oppgaver... 3 Styrets sammensetning,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Digitale Gardermoen IKS

ÅRSRAPPORT 2012. Digitale Gardermoen IKS ÅRSRAPPORT 2012 Digitale Gardermoen IKS INNHOLD ADM. DIR. HAR ORDET 3 VÅRE EIERKOMMUNER 4 STYRELEDERS KOMMENTAR 6 STYRETS BERETNING 8 HMS/ARBEIDSMILJØ 14 TJENESTELEVERANSE 16 ØKONOMI OG UTVIKLING 18 DRIFT

Detaljer

AS Backe Årsrapport 2013

AS Backe Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 AS backe og backegruppen Et bra år 2013 var et bra år for. Omsetningsrekord, kraftig resultatforbedring og en god utvikling innen HMS og kvalitet, vitner om at vi er på rett kurs. Nøkkeltall,

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i AS St. Halvardsgate 25 A-C, avholdes tirsdag 31. mai 2011, kl. 18:00 i rulleboden ved vaskeriet i St. Halvardsgate 25A. Til behandling

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Årsrapport 2013 MB 1

Årsrapport 2013 MB 1 Årsrapport 2013 MB 1 FORSIDE: RUD VIDEREGÅENDE SKOLE Hva er gjort her. Skal det stå noe om kostnadsrammer? Her kan det stå det som er viktig Vi finner ut hva som er lurt Mulig det ikke er punkter, men

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport 2011 Notodden Energi 1 2 Notodden Energi Årsrapport 2011 INNHOLD Eierstyring og virksomhetsledelse Samfunnsregnskap og sosialt ansvar Virksomheten og det lokale eltilsyn Bredbånd

Detaljer

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert.

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert. Frydenlund sekundærstasjon, totalrenovert. Helt nødvendig 2010 Innhold ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 07 RESULTATREGNSKAP 09 BALANSE 10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 NOTER TIL REGNSKAPET 13 REVISJONSBERETNING

Detaljer

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38 2009 Innhold 20 ÅR PYNTING AV BRUDEN OG EN VERDENSREKORD......................2 Fakta.....................................................................3 Markedsføring og kommunikasjon..............................................4

Detaljer