Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2012"

Transkript

1 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2012 Drammen Eiendom KF

2 Brandengen Skole 100 år Barndengen skole ble bygget i 1913, og oppgradert i Den ble tilbakeført til sin opprinnelige arkitektur, men med moderne energiløsninger. Brandengen skole er opprinnelig tegnet av den anerkjente arkitekten Arnstein Arneberg som også er kjent for hovedbyggningen på Skaugum, Oslo Rådhus i samarbeid med Magnus Poulsson og Sikkerhetsrådet i FN. Oppgraderingen er støttet av EU-prosjekt «School of the Future» og Enova. School of the future er et utviklingssamarbeid med deltakere fra Tyskland, Italia, Danmark og Norge samt en rekke forskningsinstitusjoner og leverandørindustrien. Målet er å fremskaffe forbildeprosjekter som ivaretar rehabilitering av eldre skolebygg i et klima- og miljøperspektiv. Arkitekt ved rehabiliteringen: Nils Herland Entreprenør: Veidekke ASA Oppgraderingen av Brandengen skole ble belønnet med 3. plass i kåringen av «Årets beste klimatiltak» 2012.

3 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2012 Styrebehandlet: 21. mars 2013

4 Brandengen skoles 440 elever og 50 ansatte fikk i 2012 bedre og mer moderne arbeidsforhold også innvendig

5 Innhold 1 INNLEDNING...x 2 INVESTERINGER I x 2.1 FERDIGSTILTE BYGGEPROSJEKTER...x 2.2 ANLEGG UNDER UTFØRELSE...x 2.3 OPPGRADERING AV BYGNINGSMASSEN...x 2.4 ENERGI OG MILJØ I FOKUS...x 2.5 UTVIKLINGSPROSJEKTER...x 2.6 PAPIRBREDDEN EIENDOM AS...x 3 BOLIGSOSIALT ARBEID...x 3.1 BOLIGLØFTET...x 4 VEDLIKEHOLD...x 5 EIENDOMSDRIFT...x 5.1 RENHOLD...x 5.2 FORSIKRING...x 5.3 ENERGIKJØP...x 5.4 NNLEIE AV EIENDOM...x 6 KUNDE- OG BRUKERUNDERSØKELSER...x 7 ØKONOMI...x 8 ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE...x 9 RESULTATREGNSKAP x 10 BALANSE PER 31. DESEMBER x 11 KONTANTSTRØMSOPPSTILLING...x 12 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET x

6 6

7 STYRETS BERETNING 1 Innledning Drammen Eiendom KF ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor eiendoms-området som forvalter av eierskap, som eiendomsdrifter, byggherre og som innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter har vært preget av god drift, stort fokus på boligsosialt arbeid og et rekordhøyt investeringsnivå. At Drammen Eiendom KF med oppgraderingen av Marienlystområdet blir anerkjent med 3. pris som «Årets lokale klimatiltak» i Norge viser at vårt arbeid gir resultater. 2 Investeringer i 2012 I 2012 har vi hatt en meget stor aktivitet og bygge aktivitet på mange prosjekter. Dette har resultert i et rekordhøyt investeringsnivå på kr. 419,0 mill. For å sikre kvalitet og kapasitet har vi styrket vår prosjektavdeling med 2 nye stillinger i Det er primært ferdigstilt mellomstore og mindre prosjekter. P-hus Strømsø betraktes som stort prosjekt, men det ble formelt ferdigstilt rett etter nyttår ( ). Det er igangsatt og pågår flere prosjekter, særlig rehabiliterings- og oppgraderingsprosjekter. I tillegg er det gjennomført prosjektering på vårt neste store byggeprosjekt Frydenhaug skole, hvor byggearbeidene starter i januar Ferdigstilte byggeprosjekter Introduksjonssenteret, rehabilitering Fase 1, rehabilitering av tak mv. Rehabilitering av tak og vinduer i 4. etasje på Introduksjonssenteret er gjennomført i 2011/2012, med Partner Entreprenør AS som totalentreprenør. Arbeidene er ferdigstilt ultimo mars 2012, innenfor avsatt investeringsramme på kr 20,0 mill. (inkl. mva). Brandengen skole, Fase 1, rehabilitering og oppgradering av tak/vinduer mv. Rehabilitering av tak og vinduer mv. på Brandengen skole er gjennomført i 2011/2012, med Veidekke Entreprenør AS som totalentreprenør. Tak og vindusarbeidene ble ferdigstilt mai Prosjektet på Brandengen skole er etter henvendelse fra SINTEF /Byggforsk. blitt Norges representant i EU- prosjektet School Of Future. Prosjektet fokuserer på rehabilitering av eldre skolebygg i et energiperspektiv, noe som samsvarer med DEKF s ambisjoner i vår energistrategi. Prosjekt deltakelsen utløser betydelige tilskudd fra EU på ca. kr. 3,8 mill. til energi effektiviseringstiltak. I tillegg er det innvilget tilskudd fra Enova på kr. 1,4 mill. I tillegg til kontraktsarbeidene er det gjennomført diverse innvendige oppgraderinger av skolens administrasjonsarealer, deler av lærerarbeidsplassene, bibliotek, grupperom, toaletter SFO mv. i løpet av 2. halvår

8 Fase 2, drenering og energitiltak Dreneringstiltak og deler av energitiltak (borebrønner for jordvarme i skolegården) er gjennomført sommeren Investering på dreneringstiltak utgjør kr. 5,0 mill. Samlet investering Prosjektets fase 1 (tak/vinduer og innvendig oppgradering) samt drenering og prosjektering av fremtidig utvidelse har opprinnelig hatt en samlet investeringsramme på kr. 37,0 mill. Ved behandling av revidert årsbudsjett 2012 ble kr. 0,5 mill. (inkl. mva) overført til skolen for innkjøp av inventar/ utstyr til arealene som har blitt oppgradert. Korrigert investeringsramme er således kr. 36,5 mill., mens samlet påløpt kostnad på ovennevnte tiltak i 2012 er ca. kr. 37,0 mill. Merforbruket skyldes at iverksatte oppgraderinger av innvendige arealer har blitt vesentlig dyrere enn estimert, og omfatter en kostnadsoverskridelse på ca. kr. 2,5 mill. (inkl. mva). Dette medfører at tak/vinduer og innvendig oppgradering har kostet kr. 31,9 mill. og ikke kr. 29,5 mill. som budsjettert. Wergelandsgate 13, Kontorer til «Skap Gode Dager» Investeringsrammen for rehabilitering av eksisterende arealer i Wergelandsgate 13 til kontorformål ble justert i 1.tertial 2012 til kr. 8,5 mill. Hoveddelen av rammen ble lagt inn i økonomiplanen for Men arbeidene er gjennomført i 2012 og slik sett basert på en forskuttering av bevilgningen. Lokalene ble ferdigstilt i slutten av desember 2012 og virksom hetene har flyttet inn fra 2. januar Marienlyst stadion, nytt flomlysanlegg Byggearbeider knyttet til nytt flomlys ble igangsatt i desember 2011, og ble ferdigstilt til sesongstart medio mars Flomlysanlegget ble offisielt åpnet av ordfører Prosjektet er gjennomført i henhold til avtalt fremdrift. Nytt flomlysanlegg er utført som følge av krav fra fotballforbundet for at stadion skal være godkjent som tippeligaarena i 2012 og fremover. Prosjektet er gjennomført innenfor avsatt investeringsramme på kr. 15,0 mill. (inkl. mva). Oppgradering av boliger Stiboltsgate og Austadgata 20 Det ble i 2012 bevilget til sammen kr. 17,4 mill. til oppgradering av boliger fordelt med kr. 10,3 mill på Stibolts gate og kr. 7,1 mill. på Austadgata. Stibolts gate 9, 13 og 15 (3 hus med til sammen 12 leiligheter) har i løpet av 2012 blitt oppgradert med etterisolering av vegger og loft samt utskifting av vinduer og dører. Leilighetene i nr 13 og 15 er også bygget om slik at de har fått et komplett bad i leiligheten som erstatter tidligere bad i kjelleren. Austadgata 20 har fått et betydelig løft med drenering og isolasjon av kjeller, ny isolert fasade av teglstein og nytt tak. I tillegg har leilighetene fått nye balkonger, dører og vinduer er skiftet og oppgangene er malt og forbedret brannmessig. Badene i alle 16 leiligheter er oppgradert og det er lagt nytt røropplegg til leilighetene. 2.2 Anlegg under utførelse Ved utgangen av 2012 var det påløpt kostnader til anlegg under utførelse for kr. 319,0 mill. De største er Blichsgate P-hus, Blentenborg bofellesskap, Schwartz gate 18, boliger for demente. Innenfor skoleområdet har det vært fokusert på videreutvikling av Frydenhaug skole, Svensedammen skole og flerbrukshall på Galterud / Fjell. Blichsgate P-hus I forbindelse med Bystyrets behandling av økonomiplan 2011 ble det fattet vedtak om gjennomføring av prosjektet. Investerings ramme for prosjektet er kr. 117,0 mill. eks. mva. ekskl. inventar og utstyr (egen bevilgning for inventar og utstyr på kr. 5,0 mill. er tildelt Drammen Parkering i Økonomiplan 2012). Byggearbeidene startet høsten 2011, med Strøm Gundersen AS som totalentreprenør. Prosjektet ble ferdigstilt i slutten av desember 2012 noe som er i tråd med tidligere varslet fremdrift. Det gjenstår noen mindre arbeider på utomhus anlegget og fasade som kun kan tas på våren. Sluttregnskap vil først foreligge i løpet av 1. tertial Prosjektet blir gjennomført godt innenfor avsatt investeringsramme. Parkerings huset ble tatt i bruk fra 2. januar Prosjektet generer husleieinntekter. Hovedleietaker er Drammen Parkering KF, de to mindre næringsarealene i 1. etg. er også utleid fra 1. januar Galterud skole, flerbrukshall Bystyret har i 2011 vedtatt at det skal etableres flerbrukshall med 2 aktivitetsflater (bruttoareal ca m²) ved Galterud skole innenfor en brutto investeringsramme på kr. 63,0 mill. (inkl. mva). Det er gjennomført åpen anbudskonkurranse for totalentreprise, og Bøhmer Entreprenør AS er tildelt oppdraget. Arbeidene på byggeplassen startet i juli Tilbudet fra totalentreprenør lå ca. 9,0 mill. kr. (eks. mva) over budsjettert ramme for entreprisen, og det er gjennomført kostnadsreduksjoner i prosjektet av tilnærmet samme størrelse. Kostnadsreduksjonen har i hovedsak skjedd via reduksjoner/ korreksjoner i utomhusanlegget. Byggeprosjektet forventes ferdigstilt medio august 2013 innenfor budsjettrammen. Blentenborg bofellesskap, oppgradering Blentenborg skal bygges om til 16 nye boliger til personer med fysisk handikapp. Det er innvilget investeringstilskudd fra Husbanken. Budsjettet er på kr. 55,6 mill. Det er inngått kontrakt med Senterbygg Entreprenør AS. Byggestart var august Det er forventet byggeperiode på 12 måneder, og med forventet ferdigstillelse august Frydenhaug skole, nybygg (erstatningsbygg) Åpen anbudskonkurranse for totalentreprise på ny Frydenhaug skole er gjennomført i Det er inngått kontrakt med Bøhmer Entreprenør AS. Frydenhaug skole bruker Strømsø skole i byggeperioden, og det er gjennomført oppgarderingstiltak i denne skolen for å imøtekomme behovene til Frydenhaug skole. Nybygget har en samlet investeringsramme på kr. 263,1 mill. (inkl. mva), med byggestart medio/ultimo januar 2013, og med forventet ferdigstillelse august Schwartz gate 18, nybygg boliger for demente Prosjektet omfatter oppføring av 16 boliger samt fellesarealer for ovennevnt målgruppe. Investeringsramme er kr. 54,2 mill. ekskl. inventar og utstyr. Byggestart i april 2012 med BYFA Bygg for alle AS som totalentreprenør. Ferdigstillelse forventes i løpet av mars/april 2013 innenfor budsjettrammen. 8

9 Svensedammen skole, tilbygg/ombygging Planlegging av tilbygg/ombygging av Svensedammen skole har pågått fra Investeringsramme for prosjektet er kr 46,5 mill. ekskl. inventar og utstyr. Det er i tillegg bevilget kr. 3,5 mill for løst inventar og utstyr, tildelt til virksomheten i forbindelse med 1. tertial Prosjektet omfatter både nybygg og en del rehabiliteringsarbeider, hvor fremdrift må tilpasses skoledriften. Prosjektet er derfor delt i flere etapper og delovertakelser. Byggearbeidene startet vinteren 2012 med OBAS Øst AS som totalentreprenør. Første delfrist var knyttet til ferdigstillelse av skolekjøkken i eksisterende bygg. Arbeidene ble ferdigstilt som planlagt og arealene er blitt tatt i bruk ved skolestart i august Andre delfrist var knyttet til ferdigstillelse av nybygget (tilbygg). Som planlagt ble disse arealene ferdigstilt og tatt i bruk i desember Ferdigstillelse for hele anlegget forventes til mars/april 2013 innenfor budsjettrammen. Åskollen skole, utvidelse/ombygging Åskollen skole står foran en periode med stor elevtallsøkning og har behov for en arealutvidelse. I forbindelse med økonomi plan 2012 har man bevilget kr 95,0 mill. til utvidelse av skolen. Separat avsetning på kr 5,0 mill. for løst inventar og utstyr er bevilget for virksomheten for Planene omfatter bygging av ca m² nybygg samt noen mindre tilpasninger ved eksisterende bygningsmasse. Det eldste skolebygget er forutsatt revet. Totalt vil antall klasserom øke fra 22 til 26 stk. Anbudskonkurranse for valg av totalentreprenør for nybygget ble utlyst april 2012 og Trio Entreprenør AS ble valgt som totalentreprenør for oppføring av nybygget. Gravearbeider for VA ledninger ble gjennomført i løpet av høsten 2012 og byggestart for nybygget er planlagt for januar 2013 med forventet ferdigstillelse for mars 2014 Dette er i tråd med tidligere rapporteringer. Fremdrift for de øvrige mindre ombygginger ved eksisterende skolepaviljonger er fortsatt under avklaring og vil måtte tilpasses skoledriften. Kobbervik gård ombygging til barnehage Skisseprosjekt for ombygging av Kobbervik gård til barnehage ble utarbeidet våren For å møte utfordringene i et gammelt bygg med mye usikkerhet og samtidig sikre en rask fremdrift ble det inngått samspillskontrakt for prosjektet i august Samspillsmodellen gjorde at entreprenøren kunne delta i prosjekteringen og foreta mye forberedende arbeid og undersøkelser høsten Ved inngangen til 2013 er det skrevet avtale om en målpris for prosjektet fram til ferdigstillelse Barnehagen vil ha plass til ca. 100 barn fordelt på 6 baser. Prosjektet har en ramme på kr 45,2 mill. Påløpte kostnader i 2012 er ca. kr 9,0 mill hvorav byggearbeider utgjør ca. kr 2,5 mill. Introduksjonssenteret Fase 2, oppgradering klasseromsfløy Arbeider med innvendig oppgradering av A-delen av klasseromsfløyen pågår. Totalentreprenør er Veidekke Entreprenør AS. Det ble i 2012 avsatt til sammen ca. kr 13,3 mill. (inkl. mva) til oppgraderingen, hvorav kr 3,3 mill. er øremerket til teknisk oppgradering av elektro (hovedtavle) og ventilasjonsanlegg. Det har vært nødvendig å øke omfanget av arbeidene underveis, blant annet av hensyn til sikkerhet pga. dårlige vinduer, brannsikkerhetsmessige tiltak og generelt oppgraderingsbehov. Dette har medført at igangsatte arbeider har høyere kostnader enn opprinnelig ramme. Investeringsrammen for fase 2 og videre arbeid er i ØKP øket med til sammen kr 26,0 mill. (inkl. mva), slik at total investeringsramme for Introduksjonssenteret utgjør kr 56,0 mill. kr. (inkl. mva) + kr 3,3 mill. (inkl. mva) til teknisk oppgradering. 2.3 Oppgradering av bygningsmassen I tillegg til større enkeltbevilgning til byggeprosjekter er det avsatt investeringsrammer som skal dekke større oppgraderings- og rehabiliteringstiltak. Det ble avsatt kr. 56,0 mill. i Innenfor budsjett for 2012 er det også igangsatt flere prosjekter som vil bli fullført i løpet av Noen av tiltakene som er utført: På Gulskogen Bo- og Servicesenter har man skiftet alle vinduer og utvendige dører. Den gamle tårnbygningen på Rådhuset ble etterisolering og taket ble rehabilitert. Børresen og Øren skoler fikk nye ventilasjonsanlegg i gymsalene og varmeanleggene ble oppgradert. Kontordelen i Drammenshallen fikk nytt ventilasjonsanlegg. Danvik skole fikk ny pumpestasjon for fjerning av overvann i kjellernedgang, og et nytt leskur etter brann. På Konnerud skole ble utskiftingen av taket og fasaden på bygg 53 ferdigstilt. Det samme gjaldt for boligene i Øvre Kiøsteruds gate 8, mens Gilhus gård og Peter Høegs gate 9 fikk nye tak. 2.4 Energi og miljø i fokus Drammen kommune har et sterkt fokus på energiforbruk og miljøaspektet. Gjennom egen strategiplan og deltakelse i Fremtidens byer og FutureBuilt, har Drammen kommune store ambisjoner om miljøvennlige løsninger i eiendoms massen. Det er derfor avsatt betydelige midler til investeringer i klima og miljøriktige løsninger. Drammen Eiendom KF har opparbeidet stor kompetanse på området og oppnår gode resultater som gir nasjonal oppmerksomhet. At vi i 2012 vant 3. pris med Brandengen skole som «Årets lokale klimatiltak i Norge» er et eksempel på dette. Varmepumper I løpet av 2012 ble varmepumpene med energibrønner på Fredholt Bo og Servicesenter og Brandengen skole satt i drift. Oljefyringen er faset ut og varmepumpene gir en betydelig energireduksjon. Fjernvarme Det er løpende dialog med Drammen Fjernvarme om anleggsstrategi slik at man kan planlegge for riktig konvertering i disse områdene. I løpet av 2012 ble de gamle oljefyringsanleggene på Parktunet barnehage og Børresen skole erstattet med fjernvarme. Energisparende tiltak På Gulskogen Bo og Servicesenter ble det installert nye dører og lavenergi vinduer. I kontordelen i Drammenshallen og i gymsalene på Øren og Børresen skoler ble gamle ventilasjonsanlegg uten varmegjenvinning byttet ut med nye energioptimale anlegg. 9

10 2.5 Utviklingsprosjekter Det har i 2012 vært arbeidet med en rekke utviklingsprosjekter og planlegging/ prosjektering av byggeprosjekter. Rådhuset, ombygging borggård /langsiktig utvikling Med ekstern faglig bistand fra SINTEF er det gjennomført spørreundersøkelse blant ansatte i rådhuset som grunnlag for videre utredninger av rådhusets utvikling. Basert på gjennomført spørreundersøkelse har SINTEF fremlagt rapport som vil være verdifull i fremtidig oppgradering og modernisering av rådhuset. Etablering av Drammen Helsehus, utredning Det er i ØKP avsatt investeringsrammer for å videre utvikle Drammen Geriatriske Kompetanse Senter (DGKS) til å bli «Drammen Helsehus». Høsten 2012 er det gjennomført en forenklet tilstandsvurdering av lokalene til Drammen Kjøkken KF som grunnlag for videre utredninger. Prosjektet videreføres i Buskerudveien 166, utvidelse av barnebolig Det er igangsatt utredning av utvidelse av barneboligen på Åssiden. Utvidelse vil måtte skje ved delvis påbygging av 2. etasje. Arbeid med prosjektering og utbyggingsomfang er igangsatt. Det er i ØKP avsatt kr 23,0 mill. til utvidelse av barnebolig. Planlagt byggestart er høsten Brandengen skole, fremtidig utbygging Det er et behov for ytterligere rehabilitering og utvidelse av Brandengen skole. DEKF har fra mai 2012 arbeidet med utredninger når det gjelder lokalisering av ny hall og utvidelse av undervisningsarealer på Brandengen skole. Gjennom arbeidet er det blitt tydelig at kommunen må ha en aktiv strategi for å sikre seg større areal for å kunne ekspandere. DEKF har tatt aktive grep og vil jobbe videre med dette i 2013 med tanke på en god langsiktig løsning for skolen og idretten i nærmiljøet. Strømsø barnehage, utvidelse Det er vedtatt å utvide Strømsø barnehage ved å ta i bruk hele bygningsmassen til barnehageformål. Tilpasninger og opp graderinger er foreløpig estimert til kr 15,0 mill. Prosjektering av barnehagen startet i august 2012 og ramme søknad for tiltaket vil foreligge i januar Ominnredning av bygningen planlegges utført fra sommeren Utlysning av konkurranse og kontraktsinngåelse planlegges utført våren Parallelt arbeides det med å fremskaffe ny lokalisering av dagsenteret som er i bygningen i dag. Dagsenteret vil etter alt å dømme kunne flytte til nye lokaler sommeren Buskerudveien 17, oppgradering kontor Glitrevannverket IKS Prosjektet har tidligere vært fremme som vedtatt investering, men ble stilt i bero før realisering. Byggeprosjektet er nå aktualisert igjen, og en oppdatert investerings-vurdering tilsier behov for en ramme på kr 25,0 mill. Husleie vil bli dekket av Glitrevannverket IKS. Drammen Kjøkken KF nytt kjøkken Bystyret har vedtatt at Drammen Kjøkken KF skal legge om produksjonssystem, fra dagens kok/server til kok/kjøl (kjøl/ server). Dagens lokaliteter og utstyr er gammelt og slitt og kan ikke benyttes til denne kokemetoden. Det er laget en foreløpig kostnadskalkyle som viser en totalkostnad for bygget på ca. kr 80,0 mill. eks mva. Dette er grove kalkyler basert på foreløpige innspill fra rådgivende konsulenter. Investeringer til tilpasninger av kjølelagring og mottakskjøkken på hver institusjon er ikke medtatt i kostnadsoverslaget, verken bygnings messig eller personellmessig. Kostnadskonsekvensen for dette vil måtte utredes i et eget prosjekt. Det ble kjøpt tomt for det nye sentralkjøkkenet på Gulskogen (Tømmerkrana 16) og engasjert rådgivere. Prosjekteringsgruppa er i gang med skisser og forprosjekt. Åslyveien 44 ombygging til boliger DEKF har overtatt Åssiden Sanitetsforenings lokaler i Åslyveien 44 fra Det er utarbeidet tegninger og kalkyler for ombygging av lokalene til 4 boenheter, 2 oppe og 2 nede med tanke på familier med barn. Eiendommen har en romslig tomt og gode utearealer for barn. Arbeider med ombygging av huset planlegges startet opp når leieforholdet til barnehagen i sokkeletasjen går ut sommeren Prosjektet er estimert til kr. 6,0 mill. Holmestrandsveien 132A modulhus for vanskeligstilte Som et ledd i boligsosial handlingsplan er det fra mai 2012 jobbet med å få på plass 3 4 frittstående modulhus som kan egne seg for leietakere med særskilte behov. Etter drøfting av ulike tomter og løsninger med Byplan og Byggesak har det blitt laget et planforslag til et anlegg i Holmestrandsveien 132A. Kommunen eier tomta selv og rammetillatelse for et midlertidig tiltak foreligger i januar DEKF har til hensikt å realisere planene i løpet av første tertial Endelig budsjett er ikke fastlagt, men planlegges dekket fra post «Erstatnings boliger Erik Olsens gate 7». Fjell, erstatningsbarnehage (Fjell 2020) Tomt knyttet til ny flerbrukshall ved Fjell skole vil kunne berøre to eksisterende barnehager, og således utløse behov for bygging av en ny større barnehage. Foreløpige vurderinger tilsier et investeringsbehov på ca. kr 50,0 mill. (inkl. mva), hvorav kr 1,0 mill. er avsatt til planlegging/prosjektering i Strømsø Skole reguleringsplan Det er i 2012 igangsatt arbeid med å omregulere tidligere Strømsø skole, med sikte på salg. Planen forventes å få politisk avklaring i løpet av 2013 slik at salg kan gjennomføres når skolen fraflyttes av nåværende leietaker, Frydenhaug skole, i Thamsgate Parkeringshus BA Oppkjøp Drammen Eiendom KF har på oppdrag av bystyret forhandlet frem avtale om kjøp av de privat eiende andelene i Thamsgate Parkeringshus BA. Saken behandles og avklares i løpet av 1. tertial Papirbredden Eiendom AS Drammen Eiendom KF ivaretar kommunens eierandel på 40 % i Papirbredden Eiendom AS. Entra Eiendom AS eier de øvrige 60 %. Selskapet eier Papirbredden og Union Scene, samt nabo tomten som frem til nå har vært benyttet til parkering. Hele bygningsmassen på totalt m² er i praksis utleid. Selskapet ble i 2011 omdannet til konsern hvor hver av eiendommene er lagt inn som datterselskaper. Dette har ikke endret realitetene verken i verdier eller aksjonærforhold. 10

11 Papirbredden Eiendom AS - konsern hadde inntekter i 2012 på kr 48,6 mill., et års resultat i samsvar med budsjett på kr 12,4 mill. og egenkapital på kr 128,1 mill. Det er til nå ikke utdelt utbytte til selskapets aksjonærer. Bakgrunnen for dette er hovedsakelig at selskapet har hatt behov for egenkapital til tunge investeringer etter etableringen. Dette gjelder både kjøp av Union Scene og Kreftings gate 33, samt pågående investeringer i utbygging av Papirbredden 2. Det har i 2012 vært arbeidet med videreutvikling av fase 2 på Papirbredden. Hus 1 i fase 2 ble ferdigstilt i mai 2012, samt garasjeanlegg under både hus 1 og 2. Bygget er 100 % utleiet til MSD, Høyskolen i Buskerud og Telemark, BI og Arbeidstilsynet. Papirbredden 2 bygges innenfor FutureBuilt og ble i mars 2013 kåret til årets bygg av byggenæringen. 3 Boligsosialt arbeid Det har pågått arbeid med ny boligsosial handlingsplan. Drammen Eiendom KF har deltatt i arbeidet og planen ble vedtatt i Bystyret i juni Bystyret vedtok videre i november 2012 innføring av ny husleieberegning basert på en modell med kostnadsdekkende husleie som er iverksatt fra Vi har også deltatt i etableringen av en ny boligtjeneste for å samordne det boligsosiale arbeidet bedre. Flere medarbeidere og oppgaver fra Drammen Eiendom KF vil inngå i den nye boligtjenesten. 3.1 Boligløftet Som en del av den boligsosialsatsningen i Drammen er det iverksatt en rekke tiltak. Det er blant annet stilt betydelige investeringsmidler til rådighet for Drammen Eiendom KF. Kjøp av boliger Det er kjøpt inn 38 nye boliger til kommunal utleie. Kostnaden er kr 54,5 mill. I 2012 er det i tillegg brukt kr 6,1 mill til oppgjør av boliger anskaffet i 2011, kr 3,0 mill. til kjøp av Åslyveien 44 og kr 0,2 til prosjekt etablering av modulhus. Åslyveien 44 benyttes som barnehage frem til sommeren 2013, men skal etter dette omdisponeres til 4 leiligheter. Totalt er det derfor brukt kr 63,7 mill. i 2012 til anskaffelse av boliger. 11 av boligene er til nå ikke tilgjengelig for kommunal utleie. 8 ble totalskadet av brannen i Christian Blomsgate 4 i juli. Det pågår avklaring med forsikringsselskap om oppgjør, og byplan om gjenoppbygging på branntomten. I tillegg er 3 boliger ved sykehuset under klargjøring for utleie. Kjøp av boliger ved sykehuset Formannskapet vedtok i møte den 13/ retningslinjer for kjøp av eiendom ved sykehuset. I saken gis Drammen Eiendom KF ansvar for kjøp og forvaltning av eiendommene. Det er i 2012 kjøpt 2 boligeiendommer med til sammen 3 leiligheter for kr 8,2 mill. Med bakgrunn i ny lokaliseringsprosess for nytt sykehus er det usikkert i hvilket omfang ordningen skal videreføres. Salg av boliger 2012 Som en del av det boligsosiale arbeidet har Drammen kommune lagt til rette for at leietakere som har ønske om og mulighet for å eie egen bolig kan kjøpe den boligen de leier av kommunen til markedstakst. Drammen Eiendom KF deltar i prosjektet «fra leie til eie» med gjennomføring av selve salget og fremskaffelse av takster. I 2012 år er 39 borettslagsleiligheter solgt og overtatt av tidligere leietakere. Det er solgt for kr 36,0 mill. Drift av boligmassen 2012 har vært et år preget av stor aktivitet, hvor leietakere og øvrige hendelser på boligene generer mye saksbehandling og koordinering av avdelingens oppgaver. Dette har medvirket til et høyt tempo i behandling og gjennomføring av driftsoppgaver. I underkant av 800 driftsoppgaver har vært innom boligavdelingen for registrering, behandling og utførelse. Utover dette tilkommer driftsoppgaver som oppstår fortløpende via telefonhenvendelser og egne observasjoner. Det er blitt gjennomført vedlikeholdsprosjekter innenfor boligmassen i større og mindre skala, herunder felles bytte av vannberedere, piperehabilitering, oppgradering på elektrosiden og sanitærsiden, samt utskifting av kjøkken og oppgradering av bad. 4 Vedlikehold Å sikre riktig vedlikehold av kommunale bygg er en hovedutfordring for Drammen Eiendom KF. Målet er å ta vare på bygningsmassens verdier og sørge for at brukerne får tilfredsstillende lokaler. Drammen Eiendom KF eier til sammen ca m² bygningsmasse. Det er gjennomført vedlikehold for samlet kr 27,0 mill. i 2012 som er en økning på kr 2,1 mill. fra Vedlikeholdet fordeler seg med kr 11,5 mill. på oppussing av boliger og kr 15,5 mill. (287 tiltak) på øvrige eiendommer. Ved fristilling av boliger benyttes anledningen til vedlikehold før den tilbys ny leieboer. I 2012 har det vært 190 endringer av leieforhold. Med tillegg av overtakelse og klargjøring av boliger ved kjøp innbærer at vi i store trekk pusser opp og klargjør i snitt en bolig hver arbeidsdag. Det ble brukt kr 8,3 mill. (gjennomsnittlig kr ,- pr. leilighet) til slik oppgradering. Sammen med andre tiltak ble det samlet brukt kr 11.5 mill. i 2012 til vedlikehold på boligene. I tillegg til det løpende vedlikeholdet over drifts budsjettet er det gjennomført en rekke rehabiliteringstiltak gjennom investeringer for kr 39,1 mill. Dette representerer også et vedlikehold, ettersom tyngre oppgraderinger trekker med seg deler av etterslep på vedlikehold. Samlet er det brukt kr 66,1 mill. på vedlikehold og oppgradering av eiendomsmassen i Det er også gjennomført betydelige oppgraderinger av tekniske anlegg, energikonvertering og enøk tiltak for kr 27,5 mill. Totalt sett anser vi dette som tilfredsstillende nivå for å unngå verdiforringelse av bygningsmassen. 11

12 5 Eiendomsdrift Eiendomsdrift omfatter alle løpende oppgaver knyttet til at eiendommene fungerer tilfredsstillende. Dette gjelder både utbedring av bygningsmessige skader, styring og utbedring av tekniske installasjoner som ventilasjon, elektriske anlegg, varme, vann, sanitær, drift og vedlikehold av uteområder. Trygghet for helse, miljø og sikkerhet for brukerne er det høyest prioriterte fokusområdet i eiendomsforvaltningen. Dette er nedfelt i vårt strategidokument. Interne kontrollrutiner for brann, elektro, legionella smitte mv. er gjennomgått i 2012 og følges opp hvert tertial. Eiendomsdriften har i 2012 gått som normalt og uten alvorlige hendelser. Det ble i 2012 brukt til sammen kr 45,8 mill. til drift av eiendommene. Eiendomsdriften fordeler seg med kr 6,8 mill. på drift av boliger, og kr 33,9 mill. på drift av øvrige eiendommer. I tillegg kommer kjøp av energi fra nærvarmenett kr 5,2 mill. 5.1 Renhold Rammer for renhold Drammen Eiendom KF kjøper på vegne av kommunen renholdstjenester for daglig renhold av ca kvm. gulvareal. Dette er regulert i fire rammeavtaler tre inngått med Elite Service Partner AS som dekker til sammen ca kvm. og en avtale inngått med AB Solutions Oslo AS for daglig renhold av et areal på ca kvm. Anbudskonkurranser Våren 2012 ble det gjennomført anbudskonkurranse om renhold av et areal på ca kvm. som ble vunnet av Elite Service Partner AS. Da vi fra juni og ut året hadde tilnærmet kun en leverandør av renholdstjenester ble våre renholdsroder i samarbeid med renholdsleverandør noe omorganisert/tilpasset til en enklere logistikk. Høsten 2012 ble en ny konkurranse gjennomført for et areal ca kvm. Elite Service Partner AS vant for området Strømsø mens AB Solutions Oslo AS ga det økonomisk mest fordelaktige tilbudet for området Bragernes Vest. Begge disse leveransene startet opp januar Drift Det har i 2012 ikke vært spesielle problemer knyttet til renholdstjenester. Vindusvask for skoler og barnehager er gjennomført i perioden. DEKF har i mange år kjøpt kontroll med utførelsen av det daglige renhold fra en ekstern leverandør. Nåværende leverandøren har avviklet virksomheten og anskaffelse av ny leverandør vil bli gjort i 1.halvår Kvalitetsoppfølging renhold Kvaliteten på renholdsleveransene følges opp gjennom rutine messige kvalitetskontroller i henhold til standarden IN- STA800, ad-hoc kontroll og løpende avviksbehandling, samt brukerundersøkelser. INSTA800 kontroll Det har i 3. tertial ikke vært gjennomført INSTA800 kontroller. I 2. tertial falt 8 rom av totalt 233 rom som ble kontrollert i forhold til kontrollsystemet INSTA800. Dette gir en fallprosent på 3,4 %. Til sammenligning var fallprosenten i 1. tertial 4,5 % (fall for 32 av 704 kontrollerte rom). Klager/Avvik Klager og avvik loggføres, og følges normalt raskt opp av Drammen Eiendom KF som initierer tiltak fra renholdsleverandørene. Gjennom 2012 har bedriften mottatt relativt få skriftlige klager fra brukerne. Økonomiske resultater Det er utfakturert renholdstjenester for til sammen kr 35,1 mill. i Kostnadene utgjorde kr 31,9 mill. Renholdsaktiviteten har dermed bidratt med kr 3,2 mill. som er betydelig bedre enn budsjettert. Det positive avviket skyldes i stor grad sterk konkurranse i bransjen, som igjen resulterte i lavere prising enn tidligere for en av våre kontrakter. 5.2 Forsikring Drammen kommune har avtale med WACO Forsikringsmegling AS. Total årlig premie for alle bygningsforsikringer er ca. kr 2,6 mill. Alle eiendommer er fullverdiforsikret. Eiendommene er forsikret i Protector forsikring. I tillegg har Drammen Eiendom KF motorvognforsikring til 14 biler gjennom KLP Skadeforsikring AS. Bortsett fra brannen i Chr. Blomsgate som vi ikke hadde overtatt på branntidspunktet, har 2012 vært et år med få og kun mindre skadesaker på kommunens eiendommer. 5.3 Energikjøp Drammen Eiendom KF arbeider ut fra en egen energistrategi for å bygge opp under kommunenes miljøambisjoner. Strategien legger grunnlag for lavere energiforbruk og overgang til mer miljøvennlige energikilder i kommunens bygningsmasse. Drammen Eiendom KF kjøper inn energi på vegne av kommunen i avtale om kraftforvaltning med leverandøren LOS AS. Avtalen omfatter finansiell sikring, risikostyring, rådgiving og administrative tjenester, samt fysisk leveranse, avregning og rapportering av elektrisk kraft. Drammen kommune forbrukte i overkant av 58 GWh i Det er på linje med tidligere år. Porteføljeprisen har vært 25,09 øre/kwh mot 38,7 øre/kwh i I tillegg påløper forbruksavgift, nettleie og forvaltning. Total pris eks. mva er 60,77 øre/kwh mot 71 øre/kwh i Energikostnadene belastes kommunens virksomheter direkte og påvirker slik sett ikke Drammen Eiendom KF s regnskap. Drammen Eiendom KF leverer også varme fra energisentralene på Marienlyst og Landfalløya til virksomheter i disse områdene. 5.4 Innleie av eiendom En av Drammen Eiendom KF s oppgaver er å være kommunens kompetanseenhet for innleie av eiendom. Drammen Eiendom KF har på vegne av kommunen ansvar for oppfølging av flere kontrakter, blant annet leiekontrakter på 3 bo- og servicesentre, Union Scene, NAV-bygget, kontorlokaler mv. Dette utgjør ca. kr 75,0 mill. Drammen Eiendom KF fremleier lokalene til kommunale virksomheter til samme vilkår som innleiekostnadene, men beregner et administrasjonsgebyr på 1 % av leiesum. I tillegg kommer innleie av private boliger, og felleskostnader i borettslagsleiligheter. Totale innleiekostnader utgjør kr 105,8 mill. 12

13 6 Kunde- og brukerundersøkelser Drammen Eiendom KF har gjennomført kundeundersøkelse i Undersøkelsen er sendt til våre interne kunder representert ved virksomhetene som er leietakere i våre eiendommer. I tillegg gjennomføres det elevundersøkelse på landsbasis i regi av Utdanningsdirektoratet (www.skoleporten.no). Fra elevundersøkelsen har vi plukket relevante spørsmål som går på elevenes oppfatning av fysisk læringsmiljø på skolene. Kundeundersøkelse Gjennomsnittlig score på en skala fra 1 6 ligger samlet på 4,5, det samme som forrige år, fordelt med 4,9 på spørsmål direkte knyttet til service, 4,1 leiearealene og 4,7 på byggherrefunksjon og rolle i Drammen kommune. Et resultat som er på linje med forrige undersøkelse. Vi betrakter resultatet som tilfredsstillende. Når det gjelder servicegrad fra våre medarbeidere er det hyggelig å konstatere et meget godt nivå på denne samtidig som det også er en forbedring siden undersøkelsen for 2 år siden. Når det gjelder tjenesteomfang scorer vi noe lavere. Spørsmålene knyttet til arealene har resultater på 4,14 som er under vårt eget mål på 4,5, men likevel over 4,0 som normalt anses som akseptabelt. Selv om renhold er det området som scorer lavest er det har vært en bedring år for år de siste 3 årene. Elevundersøkelsen Resultatene for elevundersøkelsen er fordelt på barnetrinnet (5 7.trinn) og ungdomstrinnet (8 10.trinn). Hovedbilde i undersøkelsen er at vi på de aller fleste måleindikatorene har hatt en forbedring i resultatene fra 2011 til 2012 på barnetrinnet, men en noe negativ utvikling på Ungdomstrinnet. Sammendrag for de fleste indikatorene scorer bedre enn landsgjennomsnittet. De områdene hvor vi scorer dårligere enn landsnittet for både barne- og ungdomstrinn er opplevd standard på toaletter/garderober og renhold. Dette tas med i vurderingene i arbeidet med vedlikeholdsog oppgraderingsplanen. 7 ØKONOMI Det fremlagte resultat- og balanseregnskap med tilhørende noter gir etter styrets mening et rettvisende bilde av driften og stillingen for bedriften generelt ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt hendelser etter avslutningen av regnskapsåret som er av betydning ved bedømmelse av selskapet ut over det som er nevnt i årsberetningen. Drammen Eiendom KF hadde driftsinntekter før salg av eiendom på kr 448,3 mill. Som er kr 3,7 høyere enn budsjett. Årsresultatet ble kr 80,7 mill. Fratrukket gevinst ved salg av eiendom på kr 33,7 mill. er driftsresultatet kr 47,0 mill., som er kr 8,9 mill. over budsjett. Dette skyldes: Økt husleieinntekter kommunal virksomhet Økt leieinntekt boliger Reduserte kostnader på renhold. Økte finansinntekter og reduserte finanskostnader Foretakets likviditet er god. Kontantbeholdingen økte til fra kr 50,0 til kr 95,6 mill. jfr. kontantstrømanalysen (kap. 11) Utviklingen av rammebetingelser og fremtidsutsiktene generelt innenfor foretakets område har ikke forhold i seg som påvirker bedømmelsen av fremtidig utvikling utover det som fremkommer av årsregnskap og årsberetning. Årsregnskapet for 2012 er satt opp under forutsetningen av fortsatt drift noe som styret bekrefter er til stede. Disponering av resultat Årets resultat på kr. 80,7 mill. foreslås disponert under forutsetning om fortsatt drift og som følger: Eieruttak Overføres til egenkapital Sum kr 34,8 mill. kr 45,9 mill. kr 80,7 mill. Grunnlaget for forslaget til eieruttaket er økonomiplanens budsjetterte krav på eieruttak på kr 34,8 mill. Av beløpet som overføres til egenkapital, er kr 36,0 mill. inntekter fra salg av boliger. Dette er disponert til reinvesteringer av boliger, som følge av «Fra leie til eie» prosjektet. Risikoforhold Drammen Eiendom KF har lav finansiell risiko knyttet til utleievirksomheten. Eiendommene er på det nærmeste fullt utleid hovedsakelig til offentlige leietakere. Utleie av boliger til vanskeligstilte medfører tap. Disse tapene er likevel på et nivå som er håndterbart innenfor virksomhetens økonomiske rammer. Renterisikoen er lav, da leieforholdene til Drammen kommune justeres ved eventuell justering av rentebelastning fra kommunens lånefond. Selskapets operasjonelle risiko er knyttet til skader på personer og verdier som følge av eiendomsvirksom hetene, overskridelser på investeringsprosjekter og eventuell mislighetsrisiko. 8 ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE Arbeidsmiljø Bedriften har i 2012 ikke hatt noen store ulykker eller nestenulykker blant de ansatte. Det ble i 2012 avholdt medarbeiderundersøkelse som bekrefter at arbeidsmiljøet i bedriften er godt, med en score for samlet medarbeidertilfredshet på 5,1 på en skala fra 1-6. Det har vært avholdt 2 møter i HMS-gruppa. Likestilling Ved utgangen av 2012 var det 38 ansatte i bedriften; 9 kvinner og 29 menn. 1 kvinne har permisjon til medio april Foretaket har fokus på likestilling og følger forskrifter og kommunens retningslinjer ved utlysning av nye stillinger. Miljø/forurensning Foretaket er Miljøfyrtårnsertifisert. Foretaket driver en virksom het som i liten grad påvirker det ytre miljø. Det er styrets oppfatning at foretakets drift ikke påvirker det ytre miljø utover det som er normalt med denne type virksomhet. Vår deltakelse i FutureBuilt genererer stort fokus på å redusere klimautslipp både fra energibruk, materialvalg og transport. 13

14 Sykefravær Sykefraværet var i 2012 på 3,98 %. Dette er en reduksjon på 8,46 % fra Dette skyldes i hovedsak mindre langtidssykmeldinger (se note 20). Styret Styret behandlet 94 saker i 2012 og det har vært avholdt 9 styremøter. 14

15 Drammen Eiendom KF ÅRSBERETNING 2012 DRAMMEN EIENDOM KF 9 Resultatregnskap Resultatregnskap 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011 LEIEINNTEKTER KOMMUNALE LEIEFORHOLD EKSTERNE LEIEFORHOLD LEIEINNTEKTER BOLIG TILSKUDD SALG RENHOLDSTJENESTER ANDRE INNTEKTER DRIFTSINNTEKTER LØNNSKOSTNADER ADMINISTRASJONSKOSTNADER LEIE KOSTNADER INNKJØP RENHOLD VEDLIKEHOLD EIENDOMSDRIFT TAP PÅ KRAV AVSKRIVNINGER DRIFTSUTGIFTER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER FINANSUTGIFTER FINANSPOSTER NETTO RESULTAT FØR SALG AV EIENDOM INNTEKTER FRA SALG AV EIENDOM BOKFØRT VERDI SOLGTE EIENDOMMER KOSTNADER VED SALG AV EIENDOM RESULTAT SALG AV EIENDOM BRANN/FORSIKRINGSOPPGJØR ÅRSRESULTAT Årsberetning og regnskap 2012 Side 18 av 30 15

16 Drammen Eiendom KF ÅRSBERETNING 2012 DRAMMEN EIENDOM KF 10 Balanse pr. 31. desember Balanse pr. 31. desember 2012 EIENDELER NOTER BEBYG. EIENDOMMER M/GRUNN BORETTSLAGSLEILIGHETER FESTETOMTER OG GRUNNAREALER ANLEGG UNDER UTFØRELSE ANDRE DRIFTSMIDLER/ BILER FINANSIELL ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER LIKVIDER KUNDEFORDRINGER ANDRE FORDRINGER OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL ÅRETS RESULTAT ÅRETS EIERUTTAK SUM EGENKAPITAL PENSJONSFORPLIKTELSER LANGSIKTIG GJELD EIENDOM BYGGELÅN SUM LANGSIKTIG GJELD INVESTERINGSTILSKUDD KORTSIKTIG GJELD BYKASSEN LEVERANDØRER ØVRIG KORTSIKT. GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL Drammen 21. Mars 2013 Georg N. Smedhus (styreleder) Siri Marie Skøien Per Arvid Andersen Geir Barvik Hege Wiik Haukeland (nestleder) Vegard Aakre Monika Pedersen Paul Røland (ansattevalgt repr.) (ansattevalgt repr.) (daglig leder) Årsberetning og regnskap 2012 Side 19 av 30 16

17 Drammen Eiendom KF ÅRSBERETNING 2012 DRAMMEN EIENDOM KF 11 Kontantstrømsoppstilling 11 Kontantstrømsoppstilling KONTANTSTRØM FRA DRIFTEN Driftsresultat Avskrivninger Endring kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre kortsiktige fordringer Endring i annen kortsiktig gjeld A : Netto kontantstrøm fra driften KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGER Salg av eiendom Investeringer i eiendom B: Netto kontantstrøm fra investering KONTANTSTRØM FRA FINANSIERING Økt byggelån Opptak ny langsiktig gjeld Avdrag langsiktig gjeld Investeringstilskudd og annen finansiering Endring pensjonsforpliktelser Utbetaling av netto finansposter Utbetalt Eieruttak C: Netto kontantstrøm fra finansiering A+B+C = Endring likvider gjennom året Likviditetsbeh. 1/ Likviditetsbeh. 31/ Årsberetning og regnskap 2012 Side 20 av 30 17

18 12 Noter til årsregnskapet 2012 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk i henhold til Regnskapslovens kapittel 4, 4-1. Omløpsmidler/kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/langsiktig gjeld Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Anleggsmidler bokføres til brutto anskaffelseskost inklusiv mva., men fratrukket mottatte investeringstilskudd. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes økonomiske levetid. Varige drifts-midler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbi gående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. Offentlige tilskudd Mottatte tilskudd periodiseres etter de grunnleggende prinsippene for inntekts- og kos-tnadsføring. For driftstilskudd legges bruttoføring til grunn, ved at tilskuddet vises som inntekt mot den inntektsposten tilskuddet relateres til og ikke som en kostnads reduksjon. Et investeringstilskudd går til fratrekk i eiendelens anskaffelseskost og periodiseres som en korreksjonspost til avskrivningene i takt med avskrivningsperioden for tilskuddet. Mva-kompensasjon på investeringer Ny regnskapsføring innføres gradvis fra En andel av inntektsført kompensasjon fra investeringer skal overføres til investeringsregnskapet. For 2012: 60 % Dette inngår som finansiering i foretakets investeringsregnskap som egenkapitaltilførsel. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Pensjonskostnader Kostnader i forbindelse med opptjening av pensjonsrettigheter klassifiseres som personalkostnader i regnskapet. Utgangspunktet for beregning av pensjonskostnader er lineær fordeling av pensjonsopptjeningen mot sannsynlig akkumulert forpliktelse ved pensjonerings- tidspunktet. Kostnaden beregnes ut fra årets påløpte pensjonsrettigheter fratrukket avkastning på midler avsatt til dekning av pensjoner. Når samlede pensjonsmidler overstiger beregnet pensjonsforpliktelse på balansetidspunktet, klassifiseres nettoverdien som eiendel i balansen dersom det er sannsynlig at denne overfinansieringen kan benyttes mot fremtidige forpliktelser. Når pensjonsforpliktelsen overstiger pensjonsmidlene, klassifiseres nettoforpliktelsen som gjeld i balansen. Pensjonsforpliktelsen beregnes som nåverdien av fremtidige, sannsynlige pensjons-utbetalinger. Beregningen bygger på aktuarmessige forutsetninger om levealder, lønnsvekst, førtidspensjonering og andre endringer blant pensjonsberettigede. Skatt Drammen Eiendom KF Skatt beregnes ikke, siden foretaket ikke er skattepliktig. NOTE 1 - TILSKUDD NOTE 1 TILSKUDD Tilskudd Presteboliger stat Tilskudd Presteboliger kommune Tilskudd B/L leiligheter fra bykassen Tilretteliggingstilskudd Husbanken Sum tilskudd NOTE 2 - ANDRE INNTEKTER Salg av energi fra energisentralen Salg Energi (eksternt), avg.fr Inntekter fra byggherrefunksjonen Konsulenttjenester, avg.pl Diverse inntekter,avg.fritt Øvrige leieinnteker Sum Andre Inntekter

19 Tilskudd Tilskudd B/L Presteboliger leiligheter kommune fra bykassen Tilretteliggingstilskudd Husbanken Tilretteliggingstilskudd Tilskudd B/L leiligheter Husbanken fra bykassen ÅRSBERETNING 2012 DRAMMEN EIENDOM KF Sum tilskudd Sum Tilretteliggingstilskudd tilskudd Husbanken Sum tilskudd NOTE 2 ANDRE INNTEKTER NOTE 2 - ANDRE INNTEKTER NOTE 2 - ANDRE INNTEKTER NOTE 2 - ANDRE INNTEKTER Salg av energi fra energisentralen Salg av energi fra energisentralen Salg Energi (eksternt), avg.fr Salg Salg Energi av energi (eksternt), fra energisentralen avg.fr Inntekter fra byggherrefunksjonen Inntekter Salg Energi fra (eksternt), byggherrefunksjonen avg.fr Konsulenttjenester, avg.pl Konsulenttjenester, Inntekter fra byggherrefunksjonen avg.pl Diverse inntekter,avg.fritt Diverse Konsulenttjenester, inntekter,avg.fritt avg.pl Øvrige leieinnteker Øvrige Diverse leieinnteker inntekter,avg.fritt Sum Andre Inntekter Sum Øvrige Andre leieinnteker Inntekter Sum Andre Inntekter NOTE 33 LØNNSKOSTNADER NOTE 3 LØNNSKOSTNADER NOTE 3 LØNNSKOSTNADER Lønninger/feriepenger/ref. sykelønn Lønninger/feriepenger/ref. sykelønn Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Lønninger/feriepenger/ref. sykelønn Pensjonskostnader Pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift Styregodtgjørelse Styregodtgjørelse Pensjonskostnader Andre ytelser Andre Styregodtgjørelse ytelser Sum Lønnskostnader Sum Andre Lønnskostnader ytelser Bedriften hadde 38 ansatte pr Bedriften Sum Lønnskostnader hadde 38 ansatte pr Bedriften Bedriften hadde hadde ansatte ansatte pr. pr NOTE 3a - YTELSE TIL LEDENDE PERSONER NOTE NOTE 3a 3a - - YTELSE YTELSE TIL TIL LEDENDE LEDENDE PERSONER PERSONER Godtgjørelse NOTE 3a - YTELSE til til daglig leder TIL utgjorde LEDENDE i 2012 i 2012 PERSONER kr. kr Til styret Til styret ble det ble utbetalt det utbetalt honorarer honorarer med kr. med kr. Hertil kommer Godtgjørelse pensjonsutgifter Hertil til kommer og daglig arbeidsgiveravgift. leder pensjonsutgifter utgjorde i 2012 og kr. arbeidsgiveravgift Til styret ble det utbetalt honorarer med kr Godtgjørelse Hertil kommer daglig leder pensjonsutgifter utgjorde i 2012 og kr. arbeidsgiveravgift Til styret ble det utbetalt honorarer med kr Hertil kommer pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift. NOTE 4a - ADMINISTRASJONSKOSTNADER NOTE 4a 4a - - ADMINISTRASJONSKOSTNADER NOTE 4a - ADMINISTRASJONSKOSTNADER Kontorkostnader Kontorkostnader Utstyr og inventar Utstyr Kontorkostnader og inventar Personalkostnader Personalkostnader Utstyr og inventar Andre tjenester Andre Personalkostnader tjenester Totalt: Andre Totalt: tjenester Totalt: Drammen Eiendom KF NOTE 4b GODTGJØRELSE TIL REVISOR NOTE 4b - GODTGJØRELSE TIL REVISOR Revisjon: Rådgivning: Årsberetning og regnskap Side av Årsberetning og regnskap 2012 Side 22 av Totalt: Årsberetning og regnskap Side av 30 Godtgjørelse til til revisor er er inkludert inkludert i «Andre i Andre tjenester» tjenester under under note note 4a. 4a. NOTE 5 - VEDLIKEHOLD Vedlikehold Øvrige eiendommer Vedlikehold Bolig Sum Vedlikehold NOTE 6 - EIENDOMSDRIFT 19

20 Revisjon: Rådgivning: Rådgivning: Totalt: Revisjon: ÅRSBERETNING 2012 DRAMMEN EIENDOM KF Godtgjørelse Totalt: til revisor er inkludert i Andre tjenester under note 4a. Rådgivning: Godtgjørelse Totalt: til revisor er inkludert i Andre tjenester under note 4a Godtgjørelse NOTE 5 VEDLIKEHOLD NOTE 5 - VEDLIKEHOLD til revisor er inkludert i Andre tjenester under note 4a. NOTE 5 - VEDLIKEHOLD Vedlikehold Øvrige eiendommer NOTE 5 - VEDLIKEHOLD Vedlikehold Øvrige Bolig eiendommer Vedlikehold Sum Vedlikehold Vedlikehold Bolig Øvrige eiendommer Sum Vedlikehold Vedlikehold Bolig NOTE Sum 6 Vedlikehold EIENDOMSDRIFT NOTE 6 - EIENDOMSDRIFT NOTE 6 - EIENDOMSDRIFT Eiendomsdrift Øvrige eiendommer NOTE 6 - EIENDOMSDRIFT Eiendomsdrift Øvrige Bolig eiendommer Eiendomsdrift Kjøp Energi nærvarmenett Bolig Øvrige eiendommer Kjøp Forsikringer Energi nærvarmenett Eiendomsdrift Bolig Forsikringer Erstatninger Kjøp Energi nærvarmenett Erstatninger Tinglysningsavgifter og beh.gebyr Forsikringer Tinglysningsavgifter Utvikling eiendomog beh.gebyr Erstatninger Utvikling av eiendom Tinglysningsavgifter og beh.gebyr Utvikling av eiendom NOTE 7 ENDRING OG AVSKRIVNINGER AV ANLEGGSMIDLER 2012 NOTE 7 ENDRING OG AVSKRIVNINGER AV ANLEGGSMIDLER 2012 Ubebygd Tekst Bygn m/grunn Invest.tilskudd Borettslagsleil. Anlegg Andre NOTE 7 ENDRING OG AVSKRIVNINGER AV ANLEGGSMIDLER 2012 Teknisk Tekst Bygn m/grunn Invest.tilskudd Borettslagsleil. SUM grunn u/utførelse anl.midler utstyr Ubebygd Anlegg Andre Teknisk NOTE Tekst 7 ENDRING Bygn m/grunn OG AVSKRIVNINGER Invest.tilskudd Borettslagsleil. AV ANLEGGSMIDLER Ny investering grunn u/utførelse anl.midler 2012 SUM utstyr Avsl.prosjekter,aktivert Ubebygd Anlegg Andre Teknisk Tekst Bygn m/grunn Invest.tilskudd Borettslagsleil SUM Ny Avgang investering (kostpris) grunn u/utførelse anl.midler utstyr Avsl.prosjekter,aktivert Investeringstilskudd Avgang Ny Årets investering avskrivninger (kostpris) Investeringstilskudd Avsl.prosjekter,aktivert Årets Avgang avskrivninger (kostpris) Investeringstilskudd Årets Akk.avskr. avskrivninger Akk.avskr NOTE 8 - KAPITALFORHOLD / OVERFØRINGER BYKASSEN NOTE 8 - KAPITALFORHOLD / OVERFØRINGER BYKASSEN NOTE 8 KAPITALFORHOLD / OVERFØRINGER BYKASSEN NOTE 8 - KAPITALFORHOLD / OVERFØRINGER BYKASSEN Akk.avskr Langsiktig Gjeld Dr. kommunes Lånefond Langsiktig Gjeld Dr. kommunes Lånefond Avdrag til lånefond Langsiktig Gjeld Dr. kommunes Lånefond Avdrag Renter til langsikte lånefond lån Renter Ordinært eieruttak til bykassen Avdrag langsikte til lånefond lån Ordinært Ekstraordinært eieruttak eieruttak til bykassen til bykassen Renter langsikte lån Ekstraordinært SUM OVERFØRINGER eieruttak til bykassen Ordinært eieruttak til bykassen SUM Ekstraordinært OVERFØRINGER eieruttak til bykassen SUM OVERFØRINGER Renter er belastet med 3,5 % for kommunale leieforhold og 5,8 % for lån knyttet til eksterne leieforhold (ca. 263 mill.). Byggelånsrente er belastet prosjektene med kr , Avdrag på lån til lånefondet baseres Årsberetning på Kommunelovens og regnskap 50 nr. 7a 2012 som legger til grunn at Side gjenstående 23 av 30 løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde ikke kan Årsberetning overstige den og veide regnskap levetid for 2012 kommunens anleggsmidler Side ved 23 siste av årsskifte 30 dvs. pr På grunnlag av dette grunnlaget beregnes minimumskravet til årlig nedbetaling av kommunes lånegjeld. For Årsberetning og regnskap 2012 Side 23 av 30 er den veide levetiden for kommunens anleggsmidler beregnet til 30 år. For Drammen Eiendom KF innebærer dette avdrag for 2012 på kr. 78,38 mill. For tilpasning til Lånefondets avdragskrav tilkommer ekstraordinær avdragsinnbetaling på kr. 9,35 mill. 20

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

Eiermøte 9.september 2012

Eiermøte 9.september 2012 Eiermøte 9.september 2012 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleie 36 ansatte Ca. 320.000 m2 1125 boliger Hovedoverskrifter 2011 /2012 Stor fokus på boligsosialt utviklingsprogram/

Detaljer

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Eiermøte 10. mai 2011 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Hovedbegivenheter i 2010 FERDIGSTILLT 2 FUTUREBUILT FORBILDEPROSJEKTER Marienlyst

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 Styrebehandlet: 30. september 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3. EIENDOMSDRIFT... 3 1.1 RENHOLD... 3 4. BOLIGER... 4 1.2 INNFØRING

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Strategiutvikling i 2009 Noen hovedpunkter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Side 1 av 4 Storsalen Menighet NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 213 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2011

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2011 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2011 Drammen Eiendom KF Boligutleie - En viktig velferdstjeneste Boligmassen Boligmassen fordelt fordelt på på bydeler bydeler 264 264 288 288 350 350 60 60

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009. Styrebehandlet:

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009. Styrebehandlet: TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009 Styrebehandlet: Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSPROSJEKTER... 4 3.1 FERDIGSTILTE PROSJEKTER I 2. TERTIAL 2009... 4 3.1.1

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 11.11.2013 SAK 63/13: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2013

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2013 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2013 Styrebehandlet: 27.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSDRIFT... 3 3.1 INNEKLIMA OG RADON... 4 3.2 KONNERUD SKOLE...

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 12/09 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 18/02-2009 SAK 12/09: HANDLINGSPLAN 2009 Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Årsberetning og regnskap 2014

Drammen Eiendom KF. Årsberetning og regnskap 2014 Årsberetning og regnskap 2014 Styrebehandlet: 23. mars 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 EIERSTRATEGI... 3 3 EIENDOMSDRIFT... 4 3.1 EIENDOMSDRIFTEN I 2014... 4 3.2 KUNDETILFREDSHET... 4 3.3

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006.

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. 6 ØKONOMI Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. RESULTATREGNSKAP 31.12.2006 DRIFTSINNTEKTER Regnskap Regnskap Note 31.12.2006 31.12.2005 Energiomsetning

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer