Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013"

Transkript

1 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF

2 Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i Etter godt og vel ett år med totalrenovering fremstår én av Drammens historiske skatter, ærverdige Kobbervik gård, i ny drakt. Drammen Eiendom KF har stått ansvarlige for det store rehabiliteringsprosjektet, som har kostet om lag 46 millioner kroner. Prosjektansvarlig Lars Einar Teien i Drammen Eiendom avslørte i sin velkomsttale hvilke utfordringer prosjektet har møtt i arbeidet med å tilbakeføre den gamle herregården tilbake til sin opprinnelse og samtidig ivareta dagens behov for tekniske løsninger og tilfredsstillende inneklima. Det er lagt stor vekt på å ta vare på huset slik det er utvendig. Innvendig vil en også beholde bygningsmessige detaljer fra husets lange historie. Samtidig skal dette være en barnehage som oppfyller alle dagens krav til et godt miljø når det gjelder varme og ventilasjon. Bygningen vil inspirere til en spennende drift hvor barn og ansatte vil ha sin hverdag i rom hvor historien sitter i veggene, men som også gir mulighet for en funksjonell drift.

3 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Styrebehandlet: 17. mars 2014

4 Galterudhallen ble ferdigstilt i august 2013 Svendsedammen skole, tilbygg/ombygging ble ferdistilt i mars 2013

5 Innhold 1 INNLEDNING EIENDOMSMASSEN EIENDOMSDRIFT EIENDOMSDRIFTEN I RENHOLD FORSIKRING ENERGIKJØP INNLEIE AV EIENDOM VEDLIKEHOLD BOLIG BOLIGTJENESTEN DRIFT AV BOLIGMASSEN KOSTNADSDEKKENDE HUSLEIE JØP OG SALG AV BOLIGER INVESTERINGER I FERDIGSTILTE BYGGEPROSJEKTER Oppgradering av bygningsmassen Energi og miljø i fokus ANLEGG UNDER UTFØRELSE PROSJEKTER UNDER UTVIKLING EIERSKAP I AKSJESELSKAPER Papirbredden Eiendom AS Thamsgaten Parkeringshus AS Grønvold eiendomsselskap AS Rød Utvikling AS ØKONOMI SAMMENLIGNING MED ANDRE STORBYER ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE RESULTATREGNSKAP BALANSE PR. 31. DESEMBER KONTANTSTRØMSOPPSTILLING NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET

6 6

7 Schwartz gate, nybygg boliger for demente ble ferdigstilt i juni 2013 STYRETS BERETNING 1 Innledning Drammen Eiendom KF ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor eiendoms-området som forvalter av eierskap, som eiendomsdrifter, byggherre og som innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter. Drammen Eiendom KF har også i 2013 levert gode resultater. Med driftoverskudd bedre enn budsjett og økte inntekter fra salg av eiendom har foretaket et solid overskudd. Styret er dessuten godt fornøyd med at ferdigstilte byggeprosjekter i all hovedsak er levert innenfor budsjettrammer og tidsfrister har vært preget av et høyt investeringsnivå med mange ferdigstilte bygg, fokus på innklima generelt og Konnerud skole spesielt samt oppkjøp av parkeringshus og boligsosialt arbeid. At Drammen Eiendom KF bidro til at Drammen ble kåret til «Norges Varmepumpekommune i 2013» og at vår tekniske leder fikk Enovas hederspris er en anerkjennelse og oppmerksomhet som viser at vårt arbeid gir resultater også i et nasjonalt perspektiv. 2 Eiendomsmassen Drammen Eiendom KF forvalter på vegne av Drammen kommune en betydelig eiendomsmasse. Bystyret bad i økonomiplan 2013 om at det skulle legges frem en oversikt over denne. Hva kommunen eier, hvordan eiendommene benyttes og potensialet for kommersiell utnyttelse. Drammen Eiendom KF har utarbeidet en slik oversikt som ble fremlagt for bystyret i forbindelse med 2. tertial Oversikten finnes på vår nettside Totalt sett forvalter vi ca m 2 av egne arealer, og leier inn ytterligere 40. m 2. I tillegg til dette kommer også de 3 P-husene med til sammen 35. m 2 som er bygget og anskaffet i Ved siden av P-husene er de største nye arealene anskaffet i 2013 Galterudhallen, tilbygg på Svensedammen skole, bofelleskap for demente i Schwartzgate. og kjøp av Harmonien. Kommunen er også en stor eier av ubebygd grunn. De største arealene er knyttet opp til skog og bortfestede næringstomter på Holmen. I et kommersielt perspektiv er hovedbildet at det aller meste av kommunens eiendomsmasse er knyttet opp i formålsbygg til kommunens egen tjenesteproduksjon. Bygningsmassen er i dag full utnyttet, og med forventet fremtidig vekst er det 7

8 ikke rom for realisering av bygningsareal. Det vil eventuelt være en konsekvens av behov for utskifting og fornyelse av bygningsmassen. Tilsvarende innebærer veksten i Drammen snarere en mangel på ledige kommunalt eide tomtearealer enn potensial for kommersielt salg. 3 Eiendomsdrift Eiendomsdrift omfatter alle løpende oppgaver knyttet til at eiendommene fungerer tilfredsstillende. Dette gjelder både utbedring av bygningsmessige skader, styring og utbedring av tekniske installasjoner som ventilasjon, elektriske anlegg, varme, vann, sanitær, drift og vedlikehold av uteområder. 3.1 Eiendomsdriften i 2013 Det ble i 2013 brukt til sammen kr 46,2 mill. til drift av eiendommene. Eiendomsdriften fordeler seg med kr 7,3 mill. på drift av boliger, og kr 34,8 mill. på drift av øvrige eiendommer. I tillegg kommer kjøp av energi fra nærvarmenett kr 4,1 mill. Det ble satt inn betydelig ressurser og stor oppmerksomhet ved Konnerud skole våren Med bakgrunn i bekymringsmeldinger om inneklimaet på skolen ble det iverksatt ekstra målinger og en rekke tiltak. Bystyret fulgte opp med en bevilging i 1.tertial på kr 10,0 mill. som strakstiltak for å løse problemene. Trygghet for helse, miljø og sikkerhet for brukerne er det høyest prioriterte fokus-området i eiendomsforvaltningen. Dette er nedfelt i vårt strategidokument. Interne kontrollrutiner for brann, elektro, legionella smitte mv. er gjennomgått i 2013 og følges opp hvert tertial. Det er vært gjennomført et stort arbeid med målinger og tiltak m.h.t radon og det er 4 steder hvor det fortsatt er målinger som ligger litt over tiltaksgrensen slik at nye tiltak iverksettes. Det blir gjennomført kartlegging av inneklimaet i skolene ved hjelp av løpende logging av CO2 innhold i luften. Noen målinger viser verdier over grenseverdiene, men det ser ut til å være over svært korte tidsrom. Nærmere analyse vil bli gjort i samarbeid med helseavdelingen. Eiendomsdriften har ellers i 2013 gått som normalt og uten alvorlige hendelser, men vi har dessverre vært utsatt for en brann hvor 4 boligenheter brant ned i Korsveien 68. Ingen personer kom til skade. Politietterforskningen viser at brannen trolig var påsatt. 3.2 Renhold Rammer for renhold Drammen Eiendom KF kjøper på vegne av kommunen renholdstjenester for daglig renhold av ca kvm. gulvareal. Dette er regulert i fire rammeavtaler tre inngått med Elite Service Partner AS som dekker til sammen ca kvm. og en avtale inngått med AB Solutions Oslo AS for daglig renhold av et areal på ca 43. kvm. Anbudskonkurranser Høsten 2012 ble en ny konkurranse gjennomført for et areal ca. 74. kvm. Elite Service Partner AS vant for området Strømsø mens AB Solutions Oslo AS ga det økonomisk mest fordelaktige tilbudet for området Bragernes Vest. Begge disse leveransene startet opp januar Drift Det har i 2013 ikke vært spesielle problemer knyttet til renholdstjenester. Vindusvask for skoler og barnehager er gjennomført i perioden. DEKF har i mange år kjøpt kontroll med utførelsen av det daglige renhold fra en ekstern leverandør. Dette er nå endret ved at rådgiver for renhold hos Drammen Eiendom utfører kontrollen sammen med kontrollører fra renholdsleverandørene. Kvalitetsoppfølging renhold Kvaliteten på renholdsleveransene følges opp gjennom rutinemessige kvalitetskontroller i henhold til standarden IN- STA800, ad-hoc kontroll og løpende avviksbehandling, samt brukerundersøkelser. INSTA800 kontroll Det har i 3. tertial vært gjennomført INSTA800 kontroller. I 3. tertial falt 12 rom av totalt 357 rom som ble kontrollert i forhold til kontrollsystemet INSTA800. Dette gir en fallprosent på 3,36 %. Til sammenligning med 2. tertial falt 8 rom av totalt 233 rom som ble kontrollert i forhold til kontrollsystemet INSTA800 - en fallprosent på 3,4 %. Dette anser vi som tilfredsstillende resultater. Klager/Avvik Klager og avvik loggføres, og følges opp raskest mulig av Drammen Eiendom KF som initierer tiltak fra renholdsleverandørene. Gjennom 2013 har bedriften mottatt relativt få skriftlige klager fra brukerne. Ved å gjøre flere befaringer jevnlig mener vi å ha en bra dialog og samarbeid med brukerne. Økonomiske resultater Det er utfakturert renholdstjenester for til sammen kr 37,3 mill. i Anskaffelseskostnaden utgjorde kr 31,9 mill. tillagt administrative kostnader hos Drammen Eiendom KF på kr 0,8 mill. gir dette et resultat på kr 4,6 mill. som er betydelig bedre enn budsjettert. Det positive avviket skyldes i stor grad sterk konkurranse i bransjen, ny anbudskonkurranse, bedre kvalitet i bestillinger og tegningsgrunnlag samt redusert bruk av eksterne konsulenter. Som følge av dette er det rom for økt innsats på renholdsområdet, samtidig som kommunens virksomheter ikke blir belastet med prisvekst i Forsikring Drammen kommune har avtale om forsikringsmeglertjeneste med WACO Forsikringsmegling AS. Total årlig premie for alle bygningsforsikringer er ca. kr 3,0 mill. Alle eiendommer er fullverdiforsikret. Eiendommene er forsikret i Protector 8

9 forsikring. Det har vært 3 skadesaker på våre eiendommer i branntilløp i leiligheter og en totalskade på Korsveien 68. Denne eiendommen var utleid til NAV for bruk til midlertidig bolig. Ingen av skadesakene skylles tekniske feil. I tillegg har Drammen Eiendom KF motorvognforsikring til 14 biler gjennom KLP Skadeforsikring AS. 3.4 Energikjøp Drammen Eiendom KF kjøper inn energi på vegne av kommunen gjennom avtale om kraftforvaltning med leverandøren LOS AS. Avtalen omfatter finansiell sikring, risikostyring, rådgiving og administrative tjenester, samt fysisk leveranse, avregning og rapportering av elektrisk kraft. Drammen kommune forbrukte i overkant av 60 GWh i Porteføljeprisen har vært 29,73 øre/kwh mot 25,09 øre/kwh i 2012 og 38,7 øre/kwh i I tillegg påløper forbruksavgift, nettleie og forvaltning. Total pris eks. mva er 59,24 øre/kwh mot 60,77 øre/kwh i 2012 og 71 øre/kwh i Energikostnadene belastes kommunens virksomheter direkte og påvirker slik sett ikke Drammen Eiendom KF s regnskap. Drammen Eiendom KF leverer også varme fra energisentralene på Marienlyst og Landfalløya til virksomheter i disse områdene. 3.5 Innleie av eiendom En av Drammen Eiendom KF s oppgaver er å være kommunens kompetanseenhet for innleie av eiendom. Drammen Eiendom KF har på vegne av kommunen ansvar for oppfølging av flere kontrakter, blant annet leiekontrakter på 3 bo- og servicesentre, Union Scene, NAV-bygget, kontorlokaler mv. Dette utgjør ca. kr 78,9 mill. Drammen Eiendom KF fremleier lokalene til kommunale virksomheter til samme vilkår som innleiekostnadene, men beregner et administrasjonsgebyr på 1 % av leiesum, men maksimalt kr 50. pr. leieforhold. I tillegg kommer innleie av private boliger, grunnleie og felleskostnader i borettslags-leiligheter. Totale innleiekostnader utgjør kr 110,3 mill. 4 Vedlikehold Å sikre riktig vedlikehold av kommunale bygg er en hovedutfordring for Drammen Eiendom KF. Målet er å ta vare på bygningsmassens verdier og sørge for at brukerne får tilfredsstillende lokaler. Drammen Eiendom KF eier til sammen ca. 340 m² bygningsmasse. Det er gjennomført vedlikehold for samlet kr 28,2 mill. i 2013 som er en økning på kr 1,6 mill. fra Vedlikeholdet fordeler seg med kr 12,5 mill. på oppussing av boliger og kr 15,7 mill. (319 tiltak) på øvrige eiendommer. I tillegg til det løpende vedlikeholdet over driftsbudsjettet er det gjennomført en rekke rehabiliteringstiltak gjennom investeringer for kr 32,4 mill. Dette representerer også et vedlikehold, ettersom tyngre oppgraderinger trekker med seg deler av etterslep på vedlikehold. Samlet er det brukt kr 60,5 mill. på vedlikehold og oppgradering av eiendomsmassen i Det er også gjennomført betydelige oppgraderinger av tekniske anlegg, energikonvertering og enøk tiltak for kr 16,3 mill. Totalt sett anser vi dette som tilfredsstillende nivå for å unngå verdiforringelse av bygningsmassen. Ved fristilling av boliger benyttes anledningen til vedlikehold før den tilbys ny leieboer. I 2013 har det vært 207 endringer av leieforhold. Med tillegg av overtakelse og klargjøring av boliger ved kjøp innbærer at vi i store trekk pusser opp og klargjør i snitt en bolig hver arbeidsdag. Det ble brukt kr 8,8 mill. (gjennomsnittlig kr ,- pr. leilighet) til slik oppgradering. Sammen med andre tiltak ble det samlet brukt kr 12,5 mill. i 2013 til vedlikehold på boligene. Det er kr 1,9 mill mer enn budsjett. Dette må sees i sammenheng med økte inntekter innenfor boligområdet. 5 Bolig 5.1 Boligtjenesten Som en del av ny boligsosial handlingsplan er det boligsosiale arbeidet omorganisert og konsentrert omkring en ny boligtjeneste. Boligtjenesten er organisert som et prosjekt til Det er etablert en ny ansvarsfordeling og forvaltningsrutine mellom boligtjenesten og Drammen Eiendom KF. Blant annet er 3 medarbeidere fra Drammen Eiendom KF overført til prosjekt Boligtjenesten. Boligtjenesten og dens videre organisering skal evalueres og avklares i løpet av Drift av boligmassen 2013 har vært et år preget av stor aktivitet, hvor leietakere og øvrige hendelser på boligene generer mye saksbehandling og koordinering av avdelingens oppgaver. Dette har medvirket til et høyt tempo i behandling og gjennomføring av driftsoppgaver. I overkant av 1 driftsoppgaver har vært innom boligavdelingen for registrering, behandling og utførelse. Det er blitt gjennomført vedlikeholdsprosjekter innenfor boligmassen i større og mindre skala, herunder felles bytte av vannberedere, piperehabilitering, oppgradering på elektrosiden og sanitærsiden, samt utskifting av kjøkken og oppgradering av bad. I tillegg er det etablert et mer effektivt og fungerende nøkkelsystem til alle våre boliger. 5.3 Kostnadsdekkende husleie Bystyret vedtok høsten 2012 innføring av kostnadsdekkende husleie for kommunale boliger med virkning fra Det ble i 2013 inngått 370 nye leieavtaler med nye priser. Leieprisene på disse er økt i gjennomsnitt med 26 %. Helårseffekten for disse kontraktene vil beløpe seg til kr 5,7 mill. På grunn av gradvis innfasing av nye kontrakter fra 1. januar til utgangen av året, har effekten på leieinntektene for 2013 vært kr 2,8 mill. Det er kr 0,8 mill mer enn antatt pr. 2. tertial. 9

10 Den beregnede økte inntekten er forutsatt benyttet til økt kvalitet på vedlikehold av boligmassen, samt overføringer via eier til NAV for å kompensere økte kostnader til økonomisk sosialhjelp. I revidert budsjett 2. tertial vedtok bystyret at den anslåtte inntektsveksten på kr 2,0 mill. skal overføres eier. Dette er gjort ved å redusere tilskudd fra kommunen med kr 2,0 mill. 5.4 Kjøp og salg av boliger Som en del av den boligsosialsatsningen i Drammen er det iverksatt en rekke tiltak. Det er blant annet stilt betydelige investeringsmidler til rådighet for Drammen Eiendom KF. Kjøp av boliger Det er kjøpt inn 19 nye boliger til kommunal utleie hvorav 7 har overtakelse i januar Investeringsregnskapet viser påløpte kostnader kr 29,5 mill. Av dette utgjør 1,4 mill oppgraderinger av boliger anskaffet i Ytterligere kr 11,4 mill. vil bli brukt på de resterende 7 leilighetene som overtas i januar Totalt vil det da være disponert kr 40,9 mill. til anskaffelse og oppgradering av nye innkjøpte boliger i Kjøp av boliger ved sykehuset Formannskapet vedtok i møte den 13/ retningslinjer for kjøp av eiendom ved sykehuset. I saken ble Drammen Eiendom KF gitt ansvar for kjøp og forvaltning av eiendommene. Det er i 2013 kjøpt 3 boligeiendommer for kr 9,0 mill. Alle eiendommene har krevd omfattende oppgradering, og ytterligere kr 2,1 mill. er brukt til dette. Med bakgrunn i ny lokaliseringsprosess for nytt sykehus er det usikkert i hvilket omfang ordningen videreføres. Salg av boliger 2013 Som en del av det boligsosiale arbeidet har Drammen kommune lagt til rette for at leietakere som har ønske om og mulighet for å eie egen bolig kan kjøpe den boligen de leier av kommunen til markedstakst. DEKF deltar i prosjektet «fra leie til eie» med gjennomføring av selve salget og fremskaffelse av takster. For 2013 er 18 borettslagsleiligheter solgt og overtatt av tidligere leietakere. Andelene er solgt for til sammen kr 15,3 mill. fratrukket omkostninger ved salgene. Budsjettet var på kr 10,0 mill. 6 Investeringer i 2013 I 2013 har vi hatt en meget stor aktivitet og byggeaktivitet på mange prosjekter. Dette har resultert i et investeringsnivå på kr 447,5 mill. Det er primært ferdigstilt mellomstore og mindre prosjekter. Kobbervik gård, Strømsø BH, Schwartz gate 16, boliger for demente, Blentenborg og 4 Modulhus i Holmestrandsveien. Det er igangsatt og pågår flere prosjekter, særlig rehabiliterings- og oppgraderingsprosjekter. Se investeringsoversikten i Note Ferdigstilte byggeprosjekter Blichsgate P-hus Januar 2013 ble det nye Parkeringshuset i Blichsgate ferdigstilt og tatt i bruk. Sluttregnskap viser et mindre forbruk på ca. kr 13 mill. Dette begrunnes med at forurensning i grunnen ble mindre enn opprinnelig antatt samt at en del av de avsatte prosjektmarginer kunne tilbakeføres prosjektet. Hovedleietaker er Drammen Parkering KF. Svensedammen skole, tilbygg/ombygging Byggearbeidene startet vinteren 2012 med OBAS Øst AS som totalentreprenør. Prosjektet ble gjennomført med flere etapper, hvor arbeidene ble tilpasset skoledriften. Siste del av prosjektet ble ferdigstilt medio mars og samtlige arealer er nå blitt tatt i bruk. Dette er i tråd med tidligere varslet fremdrift. Investeringsramme for prosjektet er kr 46,5 mill. ekskl. inventar og utstyr. Prosjektet er gjennomført innenfor budsjettrammen. Kobbervik gård - ombygging til barnehage Kobbervik gård barnehage ble ferdigstilt til avtalt tid og ble satt i ordinær barnehagedrift fra 15. august. Bygningen er nå oppgradert med tekniske anlegg og moderne funksjonalitet samtidig som antikvariske hensyn er ivaretatt. Prosjektet er realisert innenfor vedtatt ramme på kr 45,9 mill. Barnehagen har plass til ca. 100 barn fordelt på 6 baser. Blentenborg bofellesskap, oppgradering Blentenborg bofellesskap er ferdigstilt primo august 2013, innenfor vedtatt investerings-ramme på kr 54,9 mill. (inkl. mva). Bofellesskapet inneholder 16 boenheter med tilhørende fellesarealer, og arealer for ansatte/administrasjon. DEKF s investerings-ramme er i 1. tertial redusert med kr 1.0 mill. (inkl. mva), og samme beløp er tilført bykassen/virksomheten til bruk for innkjøp av inventar/utstyr. Schwartz gate 16, nybygg boliger for demente Prosjektet omfatter oppføring av 16 boliger samt fellesarealer for ovennevnt målgruppe. Investeringsramme er kr 54,2 mill. ekskl. inventar og utstyr. Byggestart i april 2012 med BYFA Bygg for alle AS som totalentreprenør. Innvendig bygg ble ferdigstilt medio mars 2013 og virksomheten har flyttet inn f.o.m. da. Resterende arbeider ble avsluttet i begynnelsen av juni 2013 og leietakere har flyttet inn fortløpende i løpet av sommeren. Prosjektet er gjennomført innenfor budsjettrammen. Galterud skole, flerbrukshall Galterudhallen er ferdigstilt primo august 2013, innenfor vedtatt investeringsramme på kr 61,6 mill. (inkl. mva). DEKF s investeringsramme er i 1. tertial redusert med kr 1,4 mill. (inkl. mva), og samme beløp er tilført bykassen/ Galterud skole til bruk for innkjøp av inventar/utstyr. Hallen har et bruttoareal på ca m2. 10

11 Holmestrandsveien modulhus for vanskeligstilte Produksjon av moduler og klargjøring av tomt startet i mai og husene ble montert i starten av august. De 4 husene sto ferdig til overtakelse av DEKF , ca. 1 mnd. senere enn forventet, men klargjort for innflytting fra Prosjektet har status som et midlertidig tiltak, men skal evalueres etter ca. 1 års drift for vurdering av videre drift/omregulering av tomta. Totalkostnaden for 4 boenheter inklusive infrastruktur er kr 4,5 mill. Strømsø barnehage, utvidelse Strømsø barnehage er bygningsmessig oppgradert og utvidet slik at barnehagen nå benytter hele bygningen som tidligere også var benyttet til dagsenter. Kapasiteten økte fra 50 til 100 barn. Totalentreprenør ble engasjert fra juni Prosjektet ble ferdigstilt til avtalt tid og ble satt i ordinær barnehagedrift Prosjektet er påløpt kr 15,4 mill., noe utover budsjettrammen som var på kr 15,0 mill. (hvorav kr 2 mill. er innvilget i 2014 og ikke fremkommer i investeringsoversikten note 21). I tillegg er det gjennomført tekniske oppgraderinger i forbindelse med radonsikring, brannsikringstiltak og varmeanlegg/energistyring for ca. kr 2,0 mill. Harmonien, kjøp og oppgradering Harmonien (Øvre Storgate 10) ble pr kjøpt og overtatt av DEKF i samsvar med bystyrets vedtak. Kjøpesum kr 15,7 mill. Det vil bli gjennomført mindre oppgraderinger for å sikre forfall samt helse miljø og sikkerhet. Lokalene er tenkt utleid til kulturformål i samarbeid med Drammen Scener AS Oppgradering av bygningsmassen I tillegg til større enkeltbevilgning til byggeprosjekter er det avsatt investeringsrammer som skal dekke større oppgraderings- og rehabiliteringstiltak. Det ble avsatt kr 50,2 mill. i Innenfor budsjett for 2013 er det også igangsatt flere prosjekter som vil bli fullført i løpet av Noen av tiltakene som er utført: På Gulskogen Bo- og Servicesenter har man skiftet alle vinduer og utvendige dører. Taket på gamle tårnbygningen på Rådhuset ble etterisolering og ble rehabilitert. Børresen og Øren skoler fikk nye ventilasjonsanlegg i gymsalene og varmeanleggene ble oppgradert. Kontordelen i Drammenshallen fikk nytt ventilasjonsanlegg. Danvik skole fikk ny pumpestasjon for fjerning av overvann i kjellernedgang, og et nytt leskur etter brann. På Konnerud skole ble utskiftingen av taket og fasaden på bygg 53 ferdigstilt. Det samme gjaldt for boligene i Øvre Kiøsteruds gate 8, mens Gilhus gård og Peter Høegs gate 9 fikk nye tak Energi og miljø i fokus Drammen kommune har et sterkt fokus på energiforbruk og miljøaspektet. Gjennom egen strategiplan og deltakelse i Fremtidens byer og FutureBuilt, har Drammen kommune store ambisjoner om miljøvennlige løsninger i eiendomsmassen. Det er derfor avsatt betydelige midler til investeringer i klima og miljøriktige løsninger. Drammen Eiendom KF har opparbeidet stor kompetanse på området og oppnår gode resultater som gir nasjonal oppmerksomhet. Varmepumpepris ble mottatt våren 2013 for vår store satsing på velfungerende gode varmepumper. I 2013 ble det også avklart at vedtatt at vi skulle få Enovaprisen som ble delt ut i Varmepumper I løpet av 2013 ble varmepumpene med energibrønner på Brandengen skole, Åskollen BSS samt på flere bygg hvor dette er gjennomført som del av prosjekter (Galterudhallen/ skole, Kobbervik gård, Blentenborg bofelleskap, Svensedammen skole) satt i drift. Oljefyringen er faset ut og varmepumpene gir en betydelig energireduksjon. Fjernvarme Det er løpende dialog med Drammen Fjernvarme om anleggsstrategi slik at man kan planlegge for riktig konvertering i disse områdene. I løpet av 2013 ble de gamle oljefyringsanleggene på Børresen skole, Hamborgstrøm gt 17 erstattet med fjernvarme. Arbeidet med Brannstasjonen ble også påbegynt. Energisparende tiltak På Gulskogen Bo og Servicesenter ble det installert nye dører og lavenergi vinduer. På de Bo- servicesentre som hadde høytemperte panelovner som var en risiko, bytte til panelovner med lavere overflate temperatur og disse ble også koblet til sentral driftkontroll for å gi energisparing. På Konnerud skole, Drammen teater, på Strømsø og Konnerud Bss er ventilasjonssystem oppgradert for bedre behovstyring. På Skoger skole ble varmesystem oppgradert for å få bedre drift. 6.2 Anlegg under utførelse Ved utgangen av 2013 var det påløpt kostnader til anlegg under utførelse for kr 447,5 mill. Frydenhaug skole, nybygg (erstatningsbygg) Byggearbeidene på Frydenhaug skole startet ultimo januar 2013, og ferdigstilles for overtakelse 1. september Som følge av omfattende prosesser knyttet til regulering, ble byggesaksbehandling forsinket, og ferdigstillelse forskjøvet med drøyt 2 måneder i forhold til opprinnelige planer. Åpen anbudskonkurranse for totalentreprise på ny Frydenhaug skole ble gjennomført i 2012, og det er inngått kontrakt med Bøhmer Entreprenør AS. Frydenhaug skole bruker Strømsø skole i byggeperioden, og det er gjennomført oppgraderingstiltak i denne skolen for å imøtekomme behovene til Frydenhaug skole. Nybygget har en samlet investeringsramme på kr 263,1 mill. (inkl. mva). DEKF s investeringsramme vil i ØKP bli redusert med kr 10,0 mill. (inkl. mva), og samme beløp tilføres bykassen/frydenhaug skole til bruk for innkjøp av inventar/utstyr i

12 Åskollen skole, utvidelse/ombygging Åskollen skole står foran en periode med stor elevtallsøkning og har behov for en arealutvidelse. Planene omfatter bygging av ca m² nybygg samt noen mindre tilpasninger ved eksisterende bygningsmasse. Det eldste skolebygget er forutsatt revet. Totalt vil antall klasserom øke fra 22 til 26 stk. Nybygget oppføres som totalentreprise av Trio Entreprenør AS. Arbeidene startet i løpet av vinteren og holder foreløpig planlagt fremdrift. Forventet ferdigstillelse er mars Øvrige mindre ombygginger ved eksisterende skolepaviljonger skal gjennomføres etter av nybygget er ferdigstilt. Omfang og fremdrift er fortsatt under avklaring. Investeringsramme for byggeprosjektet er kr 95,0 mill. Separat avsetning på kr 5,0 mill. for løst inventar og utstyr er bevilget for virksomheten for Konnerud Skole oppgradering inneklima Det er blitt avdekket dårlig inneklima knyttet til radon og muggsoppforekomster i en del av Konnerud skole og saneringsarbeidet ble påbegynt i løpet av våren Strakstiltak ble gjennomført innefor en investeringsramme på 10 mill. kr, som ble bevilget i forbindelse med 1. tertial. For å avdekke årsakene til problematikken på en grundig måte, har man i tillegg gjennomført en tilstandsanalyse av hele bygningsmassen. Rapportene angir behov for ytterliggere rehabilitering av de eldste byggetrinn, fra 1934, 54, og 64. Kostnadene er fortsatt usikre og det jobbes med dette i løpet av våren Introduksjonssenteret Fase 2 ble ferdigstilt sommer 2013 med Veidekke Entreprenør AS som totalentreprenør. Fase 3, oppgradering av gjenstående klasserom og vindusutskrifting mv. er påbegynnes ultimo januar Gjenstående arbeider har forventet ferdigstillelse av alle planlagte tiltak i Den pågående rehabiliteringen og oppgraderingen av Introduksjonssenteret har en samlet investeringsramme på ca. kr 60.0 mill. (inkl. mva), hvorav fase 3 utgjør ca. 14,6 mill (inkl. mva). 6.3 Prosjekter under utvikling Det har i 2013 vært arbeidet med en rekke utviklingsprosjekter og planlegging/ prosjektering av byggeprosjekter. Ombygging av sykehjem For å øke og sikre bedre utnyttelse av kapasiteten i driften ble det i revidert budsjett 2013 gjort en avsetning på kr 10,0 mill. til ombygging av avdelinger på flere sykehjem. Det tas sikte på å gjennomføre ombyggingsarbeidene høsten Konnerud Skole - tilbygg Konnerud skole har hatt behov for flere undervisningsarealer. Det er foreslått i forbindelse med 1. tertial å bygge et tilbygg som skal tilby undervisningsarealer for 2. klassetrinn, til sammen 6 klasser med tilhørende grupperom og garderobeog toalettfasiliteter, noe som vil frigjøre plass til administrasjons- og lærerarbeidsplasser i skolens 1. etasje. Drammen Eiendom KF har arbeidet med planlegging av prosjektet i løpet av sommeren Det ble utlyst konkurranse for valg av entreprenør og kontrahering ble foretatt oktober Dette er iht. opprinnelig avtalt fremdrift. Mot slutten av året har man hatt stor fokus på prosjektering og byggesaksbehandling for tiltaket. Det er ønskelig med raskest mulig ferdigstillelse av arbeidene. Det er i ØKP avsatt en investeringsramme på 33 mill. kr for tiltaket. Konnerud skole har mottatt en separat bevilgning på 2 mill.kr for anskaffelse av inventar og utstyr i forbindelse med nybygget. Drammen Helsehus Det er i ØKP avsatt en samlet investeringsramme på kr 213 mill for å og utvide og videreutvikle Drammen Helsehus. I 2013 er det igangsatt og gjennomført mindre om- og tilbygginger av eksisterende bygningsmasse. Diverse mindre tiltak vil bli iverksatt også i Buskerudveien 166, utvidelse av barnebolig Det er i revidert årsbudsjett 2013 vedtatt full utbygging av en ny 2. etasje Innenfor en ramme på kr 37 mill. Prosjektering er i hovedsak gjennomført, og det planlegges konkurranseutsetting av entrepriseoppdraget og byggestart sommer Brandengen skole, fremtidig utbygging Det er et behov for ytterligere rehabilitering og utvidelse av Brandengen skole. DEKF har fra mai 2012 arbeidet med utredninger når det gjelder lokalisering av ny hall og utvidelse av undervisningsarealer på Brandengen skole. Utvidelsen krever nye tomtearealer og DEKF har jobber med dette. Buskerudveien 17, oppgradering kontor Glitrevannverket IKS Prosjektet har tidligere vært fremme som vedtatt investering, men ble stilt i bero før realisering. Byggeprosjektet ble deretter aktualisert igjen i 2013, men etter revidert romprogram og skisseprosjekt i 2013 valgte Glitrevannverket IKS og innhente tilbud fra øvrige tilbydere i Drammen. Glitrevannverket IKS har som følge av dette valgt en annen lokalisering for sine kontorlokaler. Drammen Kjøkken KF - nytt kjøkken Det er anskaffet ny tomt på Gulskogen, Tømmerkrana 16 for nytt sentralkjøkken. Det er avsatt kr 10 mill. til tomtekjøp og 80 mill til nytt kjøkken i ØKP Det pågår nå en prosess mellom virksomhetene (Drammen Eiendom, Drammen Kjøkken og Helse og omsorg) for å få prosjektet inkl. tomt, nytt sentralkjøkken, kjøkkenutstyr, ombygging av institusjoner og mottakssteder samt utstyr til oppvarming av kjølt mat, innenfor den avsatte rammen. Fjell, erstatningsbarnehage (Fjell 2020) Tomt knyttet til ny flerbrukshall ved Fjell skole vil kunne berøre to eksisterende barnehager, og således utløse behov for 12

13 bygging av en ny større barnehage. Foreløpige vurderinger tilsier et investeringsbehov på ca. kr 50,0 mill. (inkl. mva), hvorav kr 1,0 mill. er avsatt til planlegging/prosjektering i Det er igangsatt arbeid for avklaring av lokalisering og premisser for reguleringssaken. Avsetning utbygging og rehabilitering av skoler (Fjell, flerbrukshall Fjell, Brandengen) Det er avsatt kr 8,0 mill. i 2013, kr 40,0 mill. i 2014, kr 102,0 mill. i 2015 og kr 100,0 i 2016 til utvikling av disse skoleanleggene. Det pågår vurderinger av lokalisering av flerbrukshall ved Brandengen, samtidig som Idèkonkurransen Fjell 2020 ennå ikke er sluttbehandlet. Endelig beløpsfordeling av de foreløpige avsetningene mellom Fjell og Brandengen krever derfor ytterligere bearbeiding. Christian Bloms gate Bygningen med 8 boenheter ble totalskadet i brann i DEKF har kommet til enighet med forsikringsselskapet om en erstatningssum på ca. kr 9,5 mill. og har til hensikt å bygge opp nye boliger på tomta. Det er utarbeidet en mulighetsstudie som belyser tomtas potensial for utvikling. Ut fra gjeldende bestemmelser i kommuneplanen er det mulig å få en langt bedre utnyttelse av tomta og bygge mange flere leiligheter enn det som var der før. Konkurranse om utvikling av boliger på eiendommen er gjennomført høsten 2013 og skal legge til rette for flere nye utleieboliger. Vinnerutkastet legger opp til utvikling av boliger i 2 byggetrinn og med til sammen opptil ca. 1 m2 boligareal. For å kunne realisere byggetrinn 1 med 10 boliger iht. nye krav er det avsatt kr 10,0 mill. i investeringsmidler i tillegg til forsikringssummen. Marienlyst stadion / Gamle Gress ny tribune Med bakgrunn i ønske om oppgradering av fotballarenaen til internasjonal standard, har Drammen Eiendom KF deltatt i prosjektarbeid knyttet til utvikling av stadion, inkl. utbygging av ny sittetribune i klokkesvingen. Prosjektet vil bli avklart politisk vinteren 2014, med planlagt ferdigstilling til internasjonale kamper i august Eierskap i aksjeselskaper Papirbredden Eiendom AS Drammen Eiendom KF ivaretar kommunens eierandel på 40 % i Papirbredden Eiendom AS. Entra Eiendom AS eier de øvrige 60 %. Selskapet er et konsern hvor hver av de 5 eiendommene er lagt inn som egne datterselskaper. Papirbredden Eiendom AS - konsern hadde inntekter i 2013 på kr72 mill., et års resultat i samsvar med budsjett på kr 13,3 mill. og egenkapital på kr 152 mill. Det er til nå ikke utdelt utbytte til selskapets aksjonærer. Bakgrunnen for dette er hovedsakelig at selskapet har hatt behov for egenkapital til tunge investeringer etter etableringen. Dette gjelder både kjøp av Union Scene og Kreftingsgate 33, samt utbygging av Papirbredden 2. Det har i 2013 vært arbeidet med videreutvikling av Papirbredden 3. Papirbredden 2 ble ferdigstilt i mai 2013, samt garasjeanlegg under Papirbredden 3. Bygget er 100 % utleiet til MSD, Høyskolen i Buskerud og Telemark og Arbeidstilsynet. Papirbredden 2 ble i mars 2013 kåret til årets bygg av byggenæringen Thamsgaten Parkeringshus AS Drammen Eiendom KF kjøpte med virkning fra , 2 % av aksjene i Thamsgaten Pareringshus AS fra private eiere, slik at Drammen kommune gjennom Drammen Eiendom KF ble eier av 100 % av selskapet. Kjøpesummen for 53,2% var kr 34,8 mill. Bystyret vedtok saken den Transaksjonene er gjennomført. En forutsetning var at det skulle gjennomføres vedtektsendringer og at selskapet som tidligere var andelslag skulle omdannes til aksjeselskap. Dette er gjennomført. Grev Wedel Parkeringshus AS Også Grev Wedel Parkeringshus ble omdannet til aksjeselskap med virkning fra Thamsgaten Parkeringshus AS har til nå vært eier av 91,6 % av Grev Wedel Parkeringshus AS. I 2013 er det arbeidet med og fremsatt tilbud om innløsning av de øvrige 16 private aksjonærene med til sammen 3,2 % og Drammen Kommune v/ Drammen Eiendom KF med 5,2 %. Tilbudet ble akseptert av alle aksjonærer i desember 2013, og transaksjonen ble gjennomført pr Thamsgaten Parkeringshus AS er dermed eier av 100 % av aksjene i datterselskapet Grev Wedel Parkeringshus AS. De to parkeringsselskapene hadde til sammen en omsetning i 2013 på kr 13,5 mill., og et resultat etter skatt på kr 6,3 mill. Selskapenes fremtidige styringsstruktur vil bli avklart i løpet av Grønvold eiendomsselskap AS Grønvold Eiendomsselskap AS er heleid av Drammen Eiendom KF. Selskapet eier eiendommen Vintergata 8 som er bebygd med Gulskogen skole. Kommunen fester tomten av eiendomsselskapet og det betales p.t. en årlig festeavgift på kr Rød Utvikling AS Drammen Eiendom KF har i 2013 inngått samarbeid med NBBO Utbygging AS (Nedre Buskerud Boligbyggelag) om utvikling av tomteområdet Rød Øst/Vest på Gulskogen. Tomteområdet er på samlet 61,5 mål. Tomteområde som er avsatt til boligformål og utvikling av området vil best kunne ivaretas gjennom et samarbeid mellom grunneierne. Samarbeidet skjer ved å danne et felles aksjeselskapet Rød Utvikling AS med en aksjekapital på kr 0,1 mill. med 50 % eierskap på hver av partene. Grunnlaget for selskapet er at partene på hver sin hånd eier hhv. 26,2 da og 35,6 da. Eiendommene overdras selskapet mot at det etableres ansvarlige lån. Samtidig innbetaler Drammen Eiendom KF ytterligere et ansvarlig lån på ca. kr 1,5 mill. for å oppnå likeverdighet mellom partene. Selskapet vil nå utvikle eiendommen gjennom regulering av området og avklaring av adkomst og rekkefølgebestemmelser. 13

14 8 Økonomi Det fremlagte resultat- og balanseregnskap med tilhørende noter gir etter styrets mening et rettvisende bilde av driften og stillingen for bedriften generelt ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt hendelser etter avslutningen av regnskapsåret som er av betydning ved bedømmelse av selskapet ut over det som er nevnt i årsberetningen. Drammen Eiendom KF hadde driftsinntekter før salg av eiendom på kr 477,5 mill. Som er kr 6,9 høyere enn budsjett. Driftskostnadene var kr 331,9 mill. som er kr 2,4 mill. lavere enn budsjett. Netto finansposter på kr 96,0 mil. var kr 1.9 mill. lavere enn budsjett. Resultat før salg av eiendom blir dermed kr 49,6 mill. som er 11.1 mill bedre enn budsjett. Tillagt resultat fra salg av eiendom med kr 30,6 mill og forsikringsoppgjør på kr 7,9 mill. gir dette et samlet årsresultat på kr 88,2 mill. Dette skyldes hovedsakelig: Økt husleieinntekter kommunal virksomhet Økt leieinntekt boliger Reduserte kostnader på renhold. Økte finansinntekter og reduserte finanskostnader Utviklingen av rammebetingelser og fremtidsutsiktene generelt innenfor foretakets område har ikke forhold i seg som påvirker bedømmelsen av fremtidig utvikling utover det som fremkommer av årsregnskap og årsberetning. Årsregnskapet for 2013 er satt opp under forutsetningen av fortsatt drift noe som styret bekrefter er til stede. Disponering av resultat Årets resultat på kr 88,2 mill. foreslås disponert under forutsetning om fortsatt drift og som følger: Eieruttak kr 38,5 mill. Overføres til egenkapital kr 49,7 mill. Sum kr 88,2 mill. Grunnlaget for forslaget til eieruttaket er økonomiplanens budsjetterte krav på eieruttak på kr 38,5 mill. Av beløpet som overføres til egenkapital, er kr 38,5 mill. kapitalinntekter fra salg av eiendom og forsikringsoppgjør. Midlene blir disponert som egenkapital ved reinvesteringer i formålsbygg, og boliger som følge av «Fra leie til eie» prosjektet. Risikoforhold Drammen Eiendom KF har lav finansiell risiko knyttet til utleievirksomheten. Eiendommene er på det nærmeste fullt utleid hovedsakelig til offentlige leietakere. Utleie av boliger til vanskeligstilte medfører tap. Disse tapene er likevel på et nivå som er håndterbart innenfor virksomhetens økonomiske rammer. Renterisikoen er lav, da leieforholdene til Drammen kommune justeres ved eventuell justering av rentebelastning fra kommunens lånefond. Selskapets operasjonelle risiko er knyttet til skader på personer og verdier som følge av eiendomsvirksomhetene, overskridelser på investeringsprosjekter og eventuell mislighetsrisiko. Blentenborg bofelleskap, ble ferdigstilt i august

15 Drammen Eiendom KF 9 Sammenligning med andre storbyer Drammen Eiendom KF samarbeider med eiendomsvirksomhetene i de 10 største kommunene i Norge gjennom ASSS nettverket (Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner). Nettverket som ledes av KS har som mål å utvikle analyse- og styringsdata som muliggjør sammenligning, kompetansedeling og utvikling av kommunenes tjenesteområder. Innenfor eiendomsområdet har samarbeidet pågått i 3 år. Det har vært og er fortsatt krevende å gi helt presise sammenligningstall fordi kommunene har forskjellig måter å organisere eiendomsvirksomheten på. Måltallene må behandles med varsomhet, men de gir likevel en indikasjon på hvordan Drammen ligger an i forhold til de øvrige. Nedenfor presenteres de indikatorene som ligger i tjenesteprofilen for eiendom. ÅRSBERETNING 2013 DRAMMEN EIENDOM KF 9 SAMMENLIGNING MED ANDRE STORBYER Fra KS-Rapporten kan vi blant annet lese: Energikostnadene per kvm i Drammen er igjen lavest i nettverket, og er oppnådd gjennom systematisk og målrettet innsats for energiøkonomisering og gode energileverandøravtaler. Drammen kommune ser ut til å ha et godt nivå på vedlikeholdet og mener det er brukbar sammenheng mellom ressursinnsats og kvalitet på bygningsmassen. I årets tjenesteprofil ligger de fleste indikatorene for Drammen langt nærmere gjennomsnittet i nettverket enn fjorårets tjenesteprofil viste. Alt i alt, ser det ut til at Drammen eiendom gjør en god jobb med utvikling og ivaretakelse av bygningsmassen på en kostnadseffektiv måte. Høy korrigert brutto driftsutgifter eksklusiv avskriving pr. kvm skyldes at Drammen har en stor andel innleie av formålsbygg. Drammen Eiendom KF samarbeider med eiendomsvirksomhetene i de 10 største kommunene i Norge gjennom ASSS nettverket (Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner). Nettverket som ledes av KS har som mål å utvikle analyse- og styringsdata som muliggjør sammenligning, kompetansedeling og utvikling av kommunenes tjenesteområder. Innenfor eiendomsområdet har samarbeidet pågått i 3 år. Det har vært og er fortsatt krevende å gi helt presise sammenligningstall fordi kommunene har forskjellig måter å organisere eiendomsvirksomheten på. Måltallene må behandles med varsomhet, men de gir likevel en indikasjon på hvordan Drammen ligger an i forhold til de øvrige. Nedenfor presenteres de indikatorene som ligger i tjenesteprofilen for eiendom. Fra KS-Rapporten kan vi blant annet lese: Energikostnadene per kvm i Drammen er igjen lavest i nettverket, og er oppnådd gjennom systematisk og målrettet innsats for energiøkonomisering og gode energileverandøravtaler. Drammen kommune ser ut til å ha et godt nivå på vedlikeholdet og mener det er brukbar sammenheng mellom ressursinnsats og kvalitet på bygningsmassen. I årets tjenesteprofil ligger de fleste indikatorene for Drammen langt nærmere gjennomsnittet i nettverket enn fjorårets tjenesteprofil viste. Alt i alt, ser det ut til at Drammen eiendom gjør en god jobb med utvikling og ivaretakelse av bygningsmassen på en kostnadseffektiv måte. Høy korrigert brutto driftsutgifter eksklusiv avskriving pr. kvm skyldes at Drammen har en stor andel innleie av formålsbygg. 15

16 10 Arbeidsmiljø og personale Arbeidsmiljø Bedriften har i 2013 ikke hatt noen store ulykker eller nestenulykker blant de ansatte. Det har vært avholdt 3 møter i HMSgruppa. Det er ikke gjennomført medarbeider-undersøkelser i Drammen kommune i Arbeidskultur var hovedtema på vårt årlige personalseminar. Det kom ikke opp forhold som indikerer at arbeidsmiljøet har endret seg i negativ retning siden tidligere positive resultater fra medarbeiderundersøkelser. Likestilling Ved utgangen av 2013 var det 39 ansatte i bedriften; 11 kvinner og 28 menn. 3 av de ansatte er tilknyttet prosjekt boligtjenesten. Foretaket har fokus på likestilling og følger forskrifter og kommunens retningslinjer ved utlysning av nye stillinger. Miljø/forurensning Foretaket er Miljøfyrtårnsertifisert. Foretaket driver en virksomhet som i liten grad påvirker det ytre miljø. Det er styrets oppfatning at foretakets drift ikke påvirker det ytre miljø utover det som er normalt med denne type virksomhet. Vår deltakelse i FutureBuilt genererer stort fokus på å redusere klimautslipp både fra energibruk, materialvalg og transport. Sykefravær Sykefraværet var i 2013 på 6,66 %. Dette er en økning på 2,68 % fra Dette skyldes i hovedsak en økning av langtidssykmeldinger (se note 20). Styret Styret behandlet 80 saker i 2013 og det har vært avholdt 9 styremøter. 16

17 Drammen Eiendom KF ÅRSBERETNING 2013 DRAMMEN EIENDOM KF Resultatregnskap Regnskap 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 LEIEINNTEKTER KOMMUNALE LEIEFORHOLD EKSTERNE LEIEFORHOLD LEIEINNTEKTER BOLIG TILSKUDD SALG RENHOLDSTJENESTER ANDRE INNTEKTER DRIFTSINNTEKTER LØNNSKOSTNADER ADMINISTRASJONSKOSTNADER LEIE KOSTNADER INNKJØP RENHOLD VEDLIKEHOLD EIENDOMSDRIFT TAP PÅ KRAV AVSKRIVNINGER DRIFTSUTGIFTER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER FINANSUTGIFTER FINANSPOSTER NETTO RESULTAT FØR SALG AV EIENDOM INNTEKTER FRA SALG AV EIENDOM BOKFØRT VERDI SOLGTE EIENDOMMER KOSTNADER VED SALG AV EIENDOM RESULTAT SALG AV EIENDOM BRANN/FORSIKRINGSOPPGJØR ÅRSRESULTAT Årsberetning og regnskap 2013 Side 21 av 33 17

18 12 Balanse pr. 31. desember

19 Drammen Eiendom KF ÅRSBERETNING 2013 DRAMMEN EIENDOM KF Kontantstrømsoppstilling KONTANTSTRØM FRA DRIFTEN Driftsresultat Avskrivninger Endring kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre kortsiktige fordringer Endring i annen kortsiktig gjeld A : Netto kontantstrøm fra driften KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGER Salg av eiendom Investeringer i eiendom Utbet. for kjøp av aksjer B: Netto kontantstrøm fra investering KONTANTSTRØM FRA FINANSIERING Endring byggelån Opptak ny langsiktig gjeld Avdrag langsiktig gjeld Investeringstilskudd og annen finansiering Momskompensasjon fra investeringer Endring pensjonsforpliktelser Utbetaling av netto finansposter Utbetalt Eieruttak C: Netto kontantstrøm fra finansiering A+B+C = Endring likvider gjennom året Likviditetsbeh. 1/ Likviditetsbeh. 31/ Årsberetning og regnskap 2013 Side 23 av 33 19

20 Holmestrandsveien modulhus, ble ferdigstilt i september Noter til årsregnskapet 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk i henhold til Regnskapslovens kapittel 4, 4-1. Omløpsmidler/ kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/langsiktig gjeld Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Anleggsmidler bokføres til brutto anskaffelseskost inklusiv mva., men fratrukket mottatte investeringstilskudd. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes økonomiske levetid. Varige drifts midler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. Kjøp og salg av eiendom aktiveres ved tidspunkt for overtagelse av eiendommen. Offentlige tilskudd Mottatte tilskudd periodiseres etter de grunnleggende prinsippene for inntekts- og kos-tnadsføring. For driftstilskudd legges bruttoføring til grunn, ved at tilskuddet vises som inntekt mot den inntektsposten tilskuddet relateres til og ikke som en kostnads reduksjon. Et investeringstilskudd går til fratrekk i eiendelens anskaffelseskost og periodiseres som en korreksjonspost til avskrivningene i takt med avskrivningsperioden for tilskuddet. Mva-kompensasjon på investeringer Ny regnskapsføring innføres gradvis fra En andel av inntektsført kompensasjon fra investeringer skal overføres til investeringsregnskapet. For 2013: 80 % Dette inngår som finansiering i foretakets investeringsregnskap som egenkapitaltilførsel. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Pensjonskostnader Kostnader i forbindelse med opptjening av pensjonsrettigheter klassifiseres som personalkostnader i regnskapet. Utgangspunktet for beregning av pensjonskostnader er lineær fordeling av pensjonsopptjeningen mot sannsynlig akkumulert forpliktelse ved pensjonerings- tidspunktet. Kostnaden beregnes ut fra årets påløpte pensjonsrettigheter fratrukket avkastning på midler avsatt til dekning av pensjoner. Når samlede pensjonsmidler overstiger beregnet pensjonsforpliktelse på balansetidspunktet, klassifiseres nettoverdien som eiendel i balansen dersom det er sannsynlig at denne overfinansieringen kan benyttes mot fremtidige forpliktelser. Når pensjonsforpliktelsen overstiger pensjonsmidlene, klassifiseres nettoforpliktelsen som gjeld i balansen. Pensjonsforpliktelsen beregnes som nåverdien av fremtidige, sannsynlige pensjons-utbetalinger. Beregningen bygger på aktuarmessige forutsetninger om levealder, lønnsvekst, førtidspensjonering og andre endringer blant pensjonsberettigede. Skatt Skatt beregnes ikke, siden foretaket ikke er skattepliktig. 20

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Endringer i forbruksmønsteret... 4 Først ute med «miljøkjøpesenter»... 6 Tre steg for videre vekst... 8 Konsernregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport 2011 Notodden Energi 1 2 Notodden Energi Årsrapport 2011 INNHOLD Eierstyring og virksomhetsledelse Samfunnsregnskap og sosialt ansvar Virksomheten og det lokale eltilsyn Bredbånd

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Årsberetning 2007 for Rasmussengruppen AS

Årsberetning 2007 for Rasmussengruppen AS Årsberetning 2007 for Rasmussengruppen AS Rasmussengruppen AS var pr. 31. desember 2007 og er pr. årsberetningens dato morselskap i et konsern. Rasmussengruppen AS eide pr. 31. desember 2007 samtlige aksjer

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer