Fylkesmannen i Møre og Romsdal Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Møre og Romsdal Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager"

Transkript

1 Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Informasjonsmøte 17 november 2015 Plan for dagen: Litt om Fylkesmannen Bakgrunn for ny forskrift Statsbudsjettet 2016 Barnehagelov relevante bestemmelser Grunngivingsplikt og klage Resten av forskriftsbestemmelsene For kommunene mer om klage m.m.

2 Dagens økter og pauser : Lunsj : Slutt på felles program for kommunar og barnehageeigarar 14: For kommunane

3 Forskrift om tildeling av tilskudd til private* barnehager Trer i kraft Avløser forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager Begrepet «likeverdig behandling» er tatt ut av forskriftsnavn og tekst Står fortsatt i bhgl 14, tredje ledd Total innsparing for kommunene på 338 mill. kroner i *= alle ikke-kommunale barnehager

4 Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Tilskuddsgrunnlag ( 3) Fortsatt to år gamle kommuneregnskap Fra 98% til 100% Klarere (?) regler/definisjoner for Treåringer Gjennomsnittsberegning av kommunale kostnader (vekting av årsmeldinger) 4.Pensjonspåslag på driftstilskudd 13 % av lønnsutgifter i kommunale ordinære bhgr Kan søke om mer

5 Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager 5.Administrasjonspåslag på driftstilskudd 4,3 % av gjennomsnittlige brutto driftsutgifter i kommunale ordinære barnehager, familiebarnehager og åpne barnehager. 6.Kapitaltilskudd til ordinære barnehager satser fastsatt av departementet, differensiert etter barnehagens alder

6 Informasjonsmøte om ny forskrift Quality Hotel Alexandra i Molde, møterom Hjertøya 3 og 4 Tirsdag 17. november 2015, Felles for kommuner og private eiere Egen kommunedel til slutt Utdanningsdirektoratet Bedre finansieringsordning for private barnehager

7 Informasjon om ny forskrift Følg med på Oppdateringer/ny informasjon blir lagt ut fortløpende Foreløpig ikke planlagt nytt rundskriv. Behovet blir vurdert etter hvert Vurderinger og merknader i Rundskriv Udir gjelder dersom de ikke er i strid med nye bestemmelser

8 Hvem er fylkesmannen? Instruks for fylkesmenn A Kongens og Regjeringens representant B Samordning C Veiledning D Lovbestemte oppgaver Herunder tilsyn, klagesaksbehandling mm

9 Fylkesmannen i Møre og Romsdal 150 tilsatte Ledelse Kommunikasjonsstab Administrasjon Helse og sosial/fylkeslege/helsetilsyn Justis og beredskap Landbruk Miljøvern oppdrettsanlegg/herje Oppvekst og utdanning (13)

10 Bakgrunn for ny tilskuddsforskrift Barnehageforliket 2003 Overføring av finansieringsansvaret til kommunene fra Overgangsfase fram mot full behovsdekning: Statstilskudd til drift av nye barnehageplasser. Investeringstilskudd til etablering av nye plasser. Plikt for kommunene til å sørge for full behovsdekning. Lovfestet plikt for kommunene til økonomisk likebehandling av private og kommunale barnehager. Forenklinge barnehageregelverket for å gjøre det enklere å etablere og drive barnehager.

11 Kommunale barnehagetilskudd 2004: Regnearkmodellen Kostnadsdekning: Min 85%,maks 100% av kommunens utgifter til egne barnehager. Først basert på budsjett - så regnskap 2011 Ny forskrift (alt ansvar til kommunene): kommunens budsjetterte utgifter - etterjustering på grunnlag av regnskap 2014 (tilskuddsår -15):To år gamle regnskap 2015 (tilskuddsår -16):Nye regler for pensjon/kapital/treåringer

12 Forslag til statsbudsjett 2016 Finansieringsgrad 98 % -100 %: 180 mill. kr. Legger til rette for styrket bemanning i ikkekommunale barnehager Endringar i bl.a. i tilskudd til pensjons- og kapitalkostnader: Samlet innsparing for kommunene på 338 mill. kr. Bedre samsvar mellom kostnader og tilskudd. Innsparinga finansierer satsing på likeverdig behandling og økt kvalitet i barnehagene.

13 Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til private ikke-kommunale barnehager Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager tilskudd til ikke-kommunale barnehager 1. Vedtak om kommunalt tilskudd 1.Formål og virkeområde 2. Kommunens utrednings- og informasjonsplikt 2.Kommunens ansvar 3.Det kommunale tilskuddet til ordinær drift 3. Driftstilskudd til ordinære barnehager 4.Tilskudd til driftskostnader, merknader 4. Pensjonspåslag på driftstilskudd Merknader til Administrasjonspåslag på driftstilskudd 3/4 6. Kapitaltilskudd til ordinære barnehager 5.Tilskudd til kapitalkostnader 6.(Opphevet 1 jan 2013 ved forskrift 30 nov 2012 nr ) 7. Tilskudd til familiebarnehager 4 8. Tilskudd til åpne barnehager 4 9. Vedtak om sats 8.Vedtak om kommunalt tilskudd 9.Vilkår for kommunalt tilskudd 10. Indeksregulering 4/5 11. Begrensninger i kommunens plikt til å gi tilskudd Rapportering av barn i private barnehager 7.Opplysningsplikt, 13. Tilbakebetaling av tilskudd 10.Tilbakebetaling 14. Klage til fylkesmannen 12.Klage til fylkesmannen 15. Refusjon for barn fra andre kommuner 11.Refusjon av kostnader knyttet til barn fra andre kommuner 13.Endringer i forskriften 13a.Overgangsbestemmelser 16. Kommunesammenslåing 17. Ikrafttredelse 14.Ikraftsetting

14 Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til private ikke-kommunale barnehager Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager 1. Vedtak om kommunalt tilskudd 1.Formål og virkeområde 2. Kommunens utrednings- og informasjonsplikt 2.Kommunens ansvar 3.Det kommunale tilskuddet til ordinær drift 3. Driftstilskudd til ordinære barnehager 4.Tilskudd til driftskostnader 4. Pensjonspåslag på driftstilskudd Merknader til Administrasjonspåslag på driftstilskudd 3/4 6. Kapitaltilskudd til ordinære barnehager 5.Tilskudd til kapitalkostnader 6.(Opphevet 1 jan 2013 ved forskrift 30 nov 2012 nr ) 7. Tilskudd til familiebarnehager 4 8. Tilskudd til åpne barnehager 4

15 Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til private ikke-kommunale barnehager Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager 16. Kommunesammenslåing 17. Ikrafttredelse 14.Ikraftsetting Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager 9. Vedtak om sats 8.Vedtak om kommunalt tilskudd 9.Vilkår for kommunalt tilskudd 10. Indeksregulering 4/5 11. Begrensninger i kommunens plikt til å gi tilskudd Rapportering av barn i private barnehager 7.Opplysningsplikt 13. Tilbakebetaling av tilskudd 10.Tilbakebetaling 14. Klage til fylkesmannen 12.Klage til fylkesmannen 15. Refusjon for barn fra andre kommuner 11.Refusjon av kostnader knyttet til barn fra andre kommuner 13.Endringer i forskriften 13a.Overgangsbestemmelser

16 Statsbudsjettet 2016 Rapport : Til sammen 66 færre klager hos fylkesmennene på kommunale vedtak etter barnehageloven. 69 færre klager på barnehagetilskudd Tilsyn avdekker likevel for dårlig dokumentasjon og grunngiving av kommunale vedtak om barnehagetilskudd. Generelt for lav forvaltningskompetanse.

17 Fylkesmannens pressemelding 2015 Jamn nedgang i klagesaker Trolige hovedårsaker til nedgangen: Bedre kjennskap til regelverket Avklaring av ulike problemstillinger Bedre og mer oversiktleg dokumentasjon? Stemmer dette? Flere klager er i realiteten spørsmål om forklaring av tilskuddsutregninga

18 Barnehageloven Kapittel I. Barnehagens formål og innhold ( 1-2) Kapittel II. Barns og foreldres medvirkning ( 3-5) Kapittel III. Godkjenningsplikt og oppgavefordeling ( 6-9) Kapittel IV. Barnehagemyndighetens generelle oppgaver mv. ( a) Kapittel V. Personalet ( 17-19) Kapittel VI. Forskjellige bestemmelser ( 20-25) Kapittel VII. Ikrafttredelse og endringer i andre lover ( 26)

19 Kapittel III og IV Kapittel III. Godkjenningsplikt og oppgavefordeling ( 6-9) 6. Virksomhetens plikt til å søke godkjenning 7. Barnehageeierens ansvar 8. Kommunens ansvar 9. Fylkesmannens ansvar Kapittel IV. Barnehagemyndighetens generelle oppgaver mv. ( a) 10. Godkjenning 11. Familiebarnehager 12. Samordnet opptaksprosess i kommunen 12a. Rett til plass i barnehage 13. Prioritet ved opptak 14. Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager 14 a. Krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager 15. Foreldrebetaling 16. Tilsyn 16 a. Kommunens adgang til å anvende økonomiske reaksjonsmidler overfor ikkekommunale barnehager

20 Kapittel III Godkjenningsplikt og oppgavefordeling 6. Virksomhetens plikt til å søke godkjenning Forutsetning for tilskudd, men ikke nok, jf Barnehageeierens ansvar følge lover og regler, jf 8 Opplysningsplikt, jf 14a og 16a Vedtekter Bl.a. opptakskrets, jf bhgl 14 og forskrifta 15

21 Kapittel III (forts) 8. Kommunens ansvar Barnehagemyndighet Kommunen ikke enkeltpersoner er barnehagemyndighet. Oppgavene kan fordeles på flere. Kommunen er ansvarlig for å skaffe nødvendig kompetanse Veiledning Påse at lover og regler blir fulgt, jf 7 Plikt til tilby plass jf 12 a Samiske barn Kontantstøtte Rett til dokumentinnsyn/adgang til barnehager Øremerkede tilskudd (ikke avkorting av tilskudd etter 14)

22 Kapittel III (forts) Kommunens dobbeltrolle som barnehageeier etter 7 (når den har egne barnehager) og barnehagemyndighet etter 8 (alltid) Følger av loven kommunen slipper ikke unna Krav til likebehandling av egne og andres barnehager Kan være dilemma i noen tilfelle løst ved interkommunalt samarbeid (særlig tilsyn)

23 Kapittel III (forts) 9. Fylkesmannens ansvar Veileder kommuner og barnehager Klageinstans etter 10, 11, 16, 17 og 18 og der det følger av forskrift Klageinstans på tilskuddsvedtak : forskrifta 14 Tilsyn med kommunene som myndighet Lovforslag om at Fylkesmannen i særlige tilfelle skal kunne føre tilsyn med enkeltbarnehager

24 Kapittel IV Barnehagemyndighetens generelle oppgaver mv. 10. Godkjenning Plikt til godkjenning når lovkrav er oppfylt Gir ikke automatisk rett til tilskudd, jf 14, 2. ledd 14. Kommunalt tilskudd til godkjente ikkekommunale barnehager Godkjenningssøknad før : Skal gi tilskudd Godkjenningssøknad etter : Kan gi tilskudd Kommunalt skjønn ut fra pliktene som myndighet Gjelder også påbygg m.m. til eksisterende barnehager Barnehagens opptakskrets, jf forskrifta 15?

25 Kapittel IV (forts) 14 a. Krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. Barnehageeier skal kunne dokumentere at offentlige tilskudd og foreldrebetaling er brukt i samsvar med dette Forskrift om regnskapsplikt for godkjente ikke-kommunale barnehager (økonomiforskrift til barnehageloven) 16. Tilsyn 16 a. Økonomiske reaksjonsmidler Holde tilbake eller redusere tilskudd Kreve tilbakebetaling

26 Dokumentasjonsplikt og klageadgang Forskrifta 2: Kommunens utrednings- og informasjonsplikt Kommunen skal sørge for at saken er så godt opplyst som mulig Kommunen skal begrunne vedtak Barnehagen har rett til å gjøre seg kjent med dokumentene som ligger til grunn for kommunens vedtak.

27 Merknader til 2 Synliggjør plikter etter fvl 17, 18, 24 og (forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt). 18.(partenes* adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter). *den som vedtaket retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder 24. (når enkeltvedtak skal grunngis). 25.(begrunnelsens innhold). Må kunne vise hvordan tilskuddet er beregnet Barnehagene må kunne forstå resultatet Vise til faktiske forhold som vedtaket bygger på. hvorfor utgifter er tatt eller ikke. om nødvendig konkretisere driftsutgiftene utover det som kan leses ut av kommuneregnskapet

28 14.Klage til fylkesmannen Fylkesmannen er klageinstans for vedtak etter 1: Vedtak om kommunalt tilskudd 4 fjerde ledd : søknad om å få dekket pensjonsutgiftene 6 første ledd: kapitaltilskudd 9: Vedtak om sats 13: Tilbakebetaling av tilskudd Unntak fra fvl 28, kommunens eget klageorgan Reglene om enkeltvedtak i fvl gjelder

29 Fvl 32 Klagens innhold (utdrag) Klagen skal nevne det vedtak klagen gjelder om klagefrist (tre uker) er overholdt; den endring en ønsker i vedtaket Grunnlaget for klagen Er det klagerett etter 14 i forskrifta? Om kommunen driver egne barnehager i samsvar med loven, er ikke klagegrunn for vedtak etter forskrifta.

30 FVL 33.(saksforberedelsen i klagesak). Underinstansen (kommunen) skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Kan oppheve eller endre vedtaket Blir ikke vedtaket opphevet eller endret, skal saksdokumentene sendes klageinstansen så snart saken er tilrettelagt. Klageinstansen (Fylkesmannen)skal påse at saken er så godt opplyst som mulig kan pålegge underinstansen å foreta nærmere undersøkelser m.m.

31 34.(klageinstansens kompetanse). prøve alle sider av saken legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn (nesten?) ikke aktuelt i saker om barnehagetilskudd Vedtaket kan ikke endres til skade for klageren (med enkelte unntak) treffe nytt vedtak oppheve vedtaket sende saken tilbake til ny behandling.

32 Klage eller krav om begrunnelse? FVL 29.(klagefrist), 3. og 4. ledd: Krav om begrunnelse: Avbryter klagefristen Ny klagefrist fra når begrunnelsen er kommet fram Underinstansen eller klageinstans kan i særlige tilfelle forlenge klagefristen før den er utløpt.

33 Fylkesmannens erfaring Noen «klager»: egentlig krav om begrunnelse Noen krav om begrunnelse blir behandlet som klage Begge deler blir (noen ganger) sendt Fylkesmannen, uten at det egentlig foreligger klage (så vidt Fylkesmannen kan se) Da blir gjerne Fylkesmannen informert om det klageren har spurt om, og som avklarer at det ikke er grunnlag for klage Kommunen må Klarlegge de faktiske forhold Avklare om, og hva det evt. er faktisk uenighet om

34 1.Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd én gang i året fatte nytt vedtak hvis det følger av lokale retningslinjer store aktivitetsendringer etter 12. Vedtakene er nye vedtak for tiden fremover, og ikke omgjøring av tidligere vedtak. Kommunen kan ikke fatte vedtak som gjøres gjeldende bakover i tid Klagerett etter 14

35 2.Kommunens utrednings- og informasjonsplikt Gjennomgått

36 3.Driftstilskudd til ordinære barnehager Driftstilskudd til private ordinære barnehager per heltidsplass Grunnlag: kommuneregnskapet to år før tilskuddsåret: ordinære driftsutgifter («basistilbudet») per heltidsplass i tilsvarende kommunale ordinære barnehager (inkl. midlertidige barnehager minus bygging og riving), fratrukket administrasjonsutgifter Pensjonsutgifter arbeidsgiveravgift på pensjonsutgifter.

37 3.Driftstilskudd til ordinære barnehager Vekting: små barn = store barn X 1,8 Beregning heltidsplasser i kommunale barnehager: Enten 7/12 vekt på årsmelding året før regnskapsåret og 5/12 vekt på årsmelding for regnskapsåret, eller Egne tellinger gjennom året, der barn som fyller tre år i regnskapsåret regnes som under tre år regnskapsårets første sju måneder over tre år regnskapsårets siste fem måneder En sats for barn over og en for barn under tre år

38 4.Pensjonspåslag på driftstilskudd 13% av lønnsutgiftene i de kommunale ordinære barnehagene, fratrukket pensjonsutgift og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgiften. Kommunen skal legge til arbeidsgiveravgift på summen av påslaget. Familie-/åpne barnehager: 6%

39 4.Pensjonspåslag på driftstilskudd(forts) Søknadsordning for barnehager med vesentlig høyere pensjonsutgifter Unntaksordning sjeldne tilfelle avgjørende betydning for barnehagens videre drift De fleste får dekt sine utgifter Pensjonsavtale må være inngått før Øvre grense: Gjennomsnittlige pensjonsutgifter i tilsvarende kommunale barnehager

40 5.Administrasjonspåslag på driftstilskudd Kommunen skal gi påslag for administrasjonsutgifter på 4,3 prosent av gjennomsnittlige brutto driftsutgifter*i kommunale ordinære barnehager, familiebarnehager og åpne barnehager. * medberegnet pensjonspåslaget etter 4

41 6.Kapitaltilskudd til ordinære barnehager Kommunen skal gi kapitaltilskudd til private ordinære barnehager per heltidsplass ut fra barnehagebyggets byggeår*. Tilskuddet skal beregnes etter satser fastsatt av departementet. *Ikke godkjenningsår

42 9.Vedtak om sats Kommunen skal fatte vedtak om satser til barnehager innen 31. oktober i året før tilskuddsåret. Skal regnes som enkeltvedtak Klageadgang etter 14. Nytt i forhold til tidligere forskrift, da det bare var klageadgang på det endelige tilskuddsvedtaket

43 10.Indeksregulering Kommuner som fastsetter egne satser, jf. 3, 7 og 8, skal indeksregulere satsene med faktoren for forventet pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren (kommunal deflator) før kommunen fatter vedtak om tilskudd, jf. 1. For det første året er det den sist justerte deflatoren som brukes, og for det andre året er det den som kunngjøres i statsbudsjettet som brukes. Dette fastsettes av Finansdepartementet, og offentliggjøres årlig i Nasjonalbudsjettet.

44 11.Begrensninger i kommunens plikt til å gi tilskudd Skal trekke fra andre offentlige tilskudd og indirekte offentlig økonomisk støtte dekk Ikke plikt til å dekke lavere foreldrebetaling Ikke tilskudd for flere barn enn godkjenninga tilsier

45 12.Rapportering av barn i private barnehager 15 desember året før tilskuddsåret: Eneste obligatoriske rapportering. Lokale retningslinjer kan fastsette flere rapporteringstidspunkt vilkår for endring av tilskudd gjennom året Store aktivitetsendringer: barnehagene skal rapportere Kommunen skal beregne tilskuddet på nytt Aldersberegning: Som i 3

46 13.Tilbakebetaling av tilskudd Kommunen kan fatte vedtak om tilbakebetaling mot private barnehager som grunnet feil fra barnehagens side, mottar høyere tilskudd enn den har krav på. Slike feil kan for eksempel være feilrapportering av barnetall eller aldersfordeling av barn over og under tre år. Kommunen bestemmer om den vil fatte vedtak om tilbakebetaling. Bestemmelsen omfatter ikke for mye utbetalt tilskudd som alene skyldes feil fra kommunens side.

47 14.Klage til fylkesmannen Gjennomgått

48 15.Refusjon for barn fra andre kommuner Kommuner som har private barnehager med barn som er folkeregistrert i en annen kommune, har rett til refusjon for barnehageplassen fra kommunen der barnet er folkeregistrert. Kommunen skal bruke satser for drift og kapital fastsatt av departementet i beregningen av refusjonskravet, og gjøre fratrekk etter 11 første ledd. Barnehagens opptakskrets?

49 16.Kommunesammenslåing Ved kommunesammenslåing skal den nye kommunen beregne tilskuddet til private barnehager ut fra den tidligere kommunens regnskap og barnetall i to år etter at kommunesammenslåingen er gjennomført.

50 17.Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 1. januar Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 29. oktober 2010 nr om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Dato FOR-2015-10-09-1166 Departement Kunnskapsdepartementet Publisert I 2015 hefte 11 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret Endrer FOR-2010-10-29-1379

Detaljer

Finansiering av private barnehager 2016. Barnehagesamling Son spa 18.november 2015

Finansiering av private barnehager 2016. Barnehagesamling Son spa 18.november 2015 Finansiering av private barnehager 2016 Barnehagesamling Son spa 18.november 2015 Om forskriften - innhold Bygger i hovedsak på samme premisser som tidligere forskrift to år gamle kommuneregnskap En del

Detaljer

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang

Detaljer

Notat. Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager - 2016

Notat. Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager - 2016 Kommunalavdeling oppvekst 29.10.2015 Sak nr. 2013/9888-8 Notat Til: Fra: Private barnehager Fagavdeling Barnehage, v/ann-iren Larsen Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager

Detaljer

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang

Detaljer

Finansieringsmodell nasjonal sats - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager

Finansieringsmodell nasjonal sats - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager Finansieringsmodell nasjonal sats - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER»

LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Innledning Tildeling av tilskudd til ikke - kommunale barnehager i Modum skal skje i tråd med gjeldende lovverk, forskrifter og

Detaljer

Lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og ikkekommunale barnehager ved tildeling av tilskudd 2016

Lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og ikkekommunale barnehager ved tildeling av tilskudd 2016 Lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og ikkekommunale barnehager ved tildeling av tilskudd 2016 Hjemmel for lokale retningslinjer: A. Lov om barnehager, 10.Godkjenning Kommunen

Detaljer

«LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER»

«LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Utvidet informasjon om «LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Gjeldene retningslinjer er fra 2011. Det er foretatt mange endringer i regelverket siden 2011. De nye

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Ved Jon Kristian Sørmo

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Ved Jon Kristian Sørmo Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Ved Jon Kristian Sørmo 7 Tilskudd til familiebarnehager Kommunen skal gi driftstilskudd til private familiebarnehager per heltidsplass. Driftstilskuddet

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Alta Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: karin.kristensen@alta.kommune.no Innsendt av: Karin Kristensen Innsenders

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst og utdanningsavdelingen Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Gjennomgang av 3, 4, 5 og 6 i ny forskrift Vise regneeksempler knyttet til disse bestemmelsene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/363

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/363 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/363 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Nordby Gård Barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: nordbygard@barnehage.no Innsendt av: Mie Brynjulvsen

Detaljer

Forskrift om tilskudd til private barnehager

Forskrift om tilskudd til private barnehager Forskrift om tilskudd til private barnehager Utskriftsdato: 26.12.2017 05:22:48 Status: Gjeldende Dato: 9.10.2015 Nummer: FOR-2015-10-09-1166 Utgiver: Kunnskapsdepartementet Dokumenttype: Forskrift Full

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - TYNSET KOMMUNE Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: mariann.hagen@tynset.kommune.no Innsendt av: Mariann Hagen

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Regelverksamling Stavanger 18.11.2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016 SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016 Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 06.04.2016, saksnr. 21/16 Behandling: Behandlet før

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bodø kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: Eirik.Eide.Haugmo@bodo.kommune.no Innsendt av: Eirik Eide Haugmo

Detaljer

Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift

Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift 2015-10-09-1166 Formål og virkeområde Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bærum kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: kirsti.bjornerheim@baerum.kommune.no Innsendt av: Kirsti Bjørnerheim

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sopp barnehage, Gjøvik Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: soppbarnehage.gjovik@sopp.no Innsendt av: Kjersti

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilskudd til private barnehager i 2015 Strand kommune Mars 2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 a. Formålet med tilsynet... 3 b. Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 c. Om

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER FRA 1.1.2016 Dagsamling Førde 10.11.2015 Seniorrådgiver Per Arne Sandvold 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

Tilskudd til private barnehager

Tilskudd til private barnehager Tilskudd til private barnehager Tromsø 19.november 2014 økonomirådgiver Asle Tjeldflåt, juridisk rådgiver Remi A. Møller og fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Kort om barnehagesektoren i Troms Per 15.12.13

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 ULLENSAKER KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 ULLENSAKER KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker kommunestyre 8.12.2015 2 Innhold 1. Innledning 2. Ordinært kommunalt tilskudd a. Beregning og kunngjøring av tilskuddssats

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/381 Tittel: KOMMUNAL FORSKRIFT OM OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BANREHAGER. Lokal forskrift for Modum kommune

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/381 Tittel: KOMMUNAL FORSKRIFT OM OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BANREHAGER. Lokal forskrift for Modum kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtedato: 07.03.2011 Sak: 15/11 Saksprotokoll Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 11/381 Tittel: KOMMUNAL FORSKRIFT OM OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BANREHAGER BEHANDLING:

Detaljer

Ny forskrift God, gammel forvaltningslov

Ny forskrift God, gammel forvaltningslov Ny forskrift God, gammel forvaltningslov Tema 1 Vedtak om kommunalt tilskudd 2 Kommunens utrednings- og informasjonsplikt 9 Vedtak om sats Forvaltningslovens regler om vedtak Forvaltningslovens regler

Detaljer

Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer

Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir-6-2013 Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer 10. oktober 2013 Endringer i barnehageloven fra 01.01.13 Sikrer at offentlig tilskudd og foreldrebetaling kommer

Detaljer

Lokale retningslinjer

Lokale retningslinjer Lokale retningslinjer for likeverdig behandling og finansiering av ikke-kommunale barnehager i Midtre Gauldal kommune Vedtatt av Midtre Gauldal kommunestyre sak 20/11, 11.04.11. Gjeldende fra 11.04.11.

Detaljer

Likeverdig behandling 11. juni 2013

Likeverdig behandling 11. juni 2013 Likeverdig behandling 11. juni 2013 Likeverdig økonomisk behandling av ikkekommunale barnehager Bakgrunn Stortinget vedtok 19. juni 2009 endringer i barnehageloven 8 og 14. Statstilskuddet til barnehagene

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager. Askøy kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager. Askøy kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager Askøy kommune 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Askøy kommune. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Øystre Slidre Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: a.m.skogheim@oystre-slidre.kommune.no Innsendt av: Anne-Marie

Detaljer

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Svar fra Utdanningsforbundet Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager 1. INNLEDNING I dette høringsnotatet legger Utdanningsdirektoratet fram forslag til

Detaljer

Regelverkssamling på barnehageområdet Høst 2014

Regelverkssamling på barnehageområdet Høst 2014 Regelverkssamling på barnehageområdet Høst 2014 Tema: Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rådgiver, Fakra Butt Presentasjonsinndeling Del

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2018 LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER Innhold 1. HJEMMELSHENVISNING OG INNLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. HVEM RETNINGSLINJENE GJELDER FOR... 3 4. VEDTAK OG UTBETALINGER... 3 5. TELLETIDSPUNKT...

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Norges arktiske studentsamskipnad Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: eline.stenseth@samskipnaden.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Melhus kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: monica.bjornbeth@melhus.kommune.no Innsendt av: Monica Bjørnbeth

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE Innhold 1. Hjemmelshenvisning side 3 2. Formål.. side 3 3. Hvem retningslinjene gjelder for.. side 3 4. Vedtak og utbetalinger.. side 3 5. Telletidspunkt...

Detaljer

Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap-

Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap- Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap- Endring i forskrift om likeverdig behandling -ikrafttredelse 1. januar 2015-4 første ledd skal lyde: Kommunen skal gi tilskudd

Detaljer

Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir

Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir-7-2014 4 Tilskudd til driftskostnader Kommunen skal gi tilskudd til driftskostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager. Tilskuddet skal beregnes

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Høring - finansiering av private barnehager

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Høring - finansiering av private barnehager Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 11.08.2015 Sak: 185/15 Tittel: Saksprotokoll - Høring - finansiering av private barnehager Resultat: Behandlet Arkivsak: 15/25573 Vedtak: Formannskapet avgir

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Skedsmo kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: metenge@skedsmo.kommune.no Innsendt av: Mette Engelund-Brænden

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2015 - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL Livskvalitet og vekst Forebygging og tidlig innsats Fokus på

Detaljer

Enkeltvedtak krav etter forvaltningsloven

Enkeltvedtak krav etter forvaltningsloven Enkeltvedtak krav etter forvaltningsloven 1 Hvorfor er reglene (kravene) i forvaltningsloven viktig? Forholdet mellom barnehagelov og forvaltningslov 1. Barnehagelov Spesiell forvaltningsrett 2. Forvaltningslov

Detaljer

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4 Søk SØK SØK MENY Du er her: Forside Regelverk og tilsyn Barnehage Tilskudd til private barnehager Regneeksempel - tilskudd til private barne... Regneeksempel - tilskudd til private barnehager 2015 Vi har

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE Oppvekst

ÅMLI KOMMUNE Oppvekst ÅMLI KOMMUNE Oppvekst DELEGERT VEDTAK Kommunestyret delegert 16/217 Saksbeh.: Ingeborg Heltzer Anderssen Direkte tlf.: 37185200 Klokkargarden barnehage E-post: ingeborg.heltzer.anderssen@amli.kommune.no

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Rissa kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: finn.yngvar.benestad@rissa.kommune.no Innsendt av: Finn Yngvar

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ålesund kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: astrid.ous.larsen@alesund.kommune.no Innsendt av: Astrid

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Tromsø kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: monica.johansen@tromso.kommune.no Innsendt av: Monica Johansen

Detaljer

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Uttalelse - Foreldreutvalget for barnehager Status: Innsendt av: Innsenders e-post: Innsendt til Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Malvik Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ann.kristin.aalberg@malvik.kommune.no Innsendt av: Ann Kristin Aalberg

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Larvik kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: hilde.merete.plocinski@larvik.kommune.no Innsendt av:

Detaljer

Likeverdig behandling. Halvdagssamling Quality Hotel, Sarpsborg

Likeverdig behandling. Halvdagssamling Quality Hotel, Sarpsborg Likeverdig behandling Halvdagssamling 04.06.14 Quality Hotel, Sarpsborg I dag Status forskriftsarbeid Ikke-kommunale barnehagers bruk av tilskudd og foreldrebetaling Økonomiforskrift til barnehageloven

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 14/2015 08.12.2015 Kommunestyret 98/2015 17.12.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 14/2015 08.12.2015 Kommunestyret 98/2015 17.12.2015 Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/3075-1 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 14/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer

Nytt rundskriv om forskrift om likeverdig behandling - Felles barnehagesamling- Fylkesmennene i Hedmark og Oppland

Nytt rundskriv om forskrift om likeverdig behandling - Felles barnehagesamling- Fylkesmennene i Hedmark og Oppland Nytt rundskriv om forskrift om likeverdig behandling - Felles barnehagesamling- Fylkesmennene i Hedmark og Oppland Hva er gjort? Innarbeidelse av tolkninger Endring av struktur Klarere språk Fjerning av

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 2015

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 2015 ENDELIG TILSYNSRAPPORT 2015 Barnehageloven Trøgstad kommune Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Trøgstad kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune

Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune Lokale retningslinjer Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune Ikrafttredelse: fra 01.01.2013 Vedtatt av Kommunestyret i Ringerike: xx/xx

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Stiftelsen Holten barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@holtenbarnehage.no Innsendt av: Elisabeth

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 NES KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER GJELDENDE FRA 01.01.16 1. HJEMMELSHENVISNING Retningslinjene

Detaljer

Tilsynsrapport. Bjugn kommune. Kommunen som barnehagemyndighet Forvaltningskompetanse

Tilsynsrapport. Bjugn kommune. Kommunen som barnehagemyndighet Forvaltningskompetanse 2 Fylkesmannen i Sm---Trøndelaq Tilsynsrapport Bjugn kommune 06. april 2017 Kommunen som barnehagemyndighet Forvaltningskompetanse 3 Innhold 1 Om tilsynet med Bjugn kommune 4 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Kongsvinger Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: liv.hilde.rybraten@kongsvinger.kommune.no Innsendt av:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug KOMMUNAL FORSKRIFT OM OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BANREHAGER RÅDMANNENS FORSLAG: Lokal forskrift for

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Arendal Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: tone.trydal@arendal.kommune.no Innsendt av: Tone Fjeldstrøm Trydal

Detaljer

UTDANNINGSDIREKTORATETS PRESISERINGER AV FORSKRIFT OG RUNDSKRIV. Saksbehandlersamling

UTDANNINGSDIREKTORATETS PRESISERINGER AV FORSKRIFT OG RUNDSKRIV. Saksbehandlersamling UTDANNINGSDIREKTORATETS PRESISERINGER AV FORSKRIFT OG RUNDSKRIV Saksbehandlersamling 30.11.12 1 Barnehageloven 14 Kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikkekommunale barnehager

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager Bergen kommune 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/5668

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/5668 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/5668 LOKAL FORSKRIFT FOR MODUM KOMMUNE OM LIKEVERDIG BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER-ENDRING Rådmannens innstilling: Lokal forskrift

Detaljer

NYE REGLER FOR TILSKUDD TIL PRIVATE

NYE REGLER FOR TILSKUDD TIL PRIVATE NYE REGLER FOR TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER FRA 1.1.2016 Kommuneøkonomiseminar 9.april 2015 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

Retningslinjer for. beregning og utbetaling av tilskudd til private barnehager i Gjemnes kommune

Retningslinjer for. beregning og utbetaling av tilskudd til private barnehager i Gjemnes kommune Retningslinjer for 11.01.2018 beregning og utbetaling av tilskudd til private barnehager i Gjemnes kommune Lene Holten, Per Olav Eide BARNEHAGEMYNDIGHET Innhold 1. Innledning 2. Ordinært kommunalt tilskudd

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2017

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2017 Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2017 Vedtak om driftstilskuddssats Verdal kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 181 384 per

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Baltazar, Drammen Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: lene.tovslid@gmail.com Innsendt av: Lene Tovslid Innsenders

Detaljer

II JURIDISK SYSTEMATIKK OG SENTRALE JURIDISKE BEGREPER

II JURIDISK SYSTEMATIKK OG SENTRALE JURIDISKE BEGREPER Innhold Del I INNLEDNING... 15 Kapittel 1 Hvorfor juss?... 17 Kapittel 2 Juss og førskolepedagogikk to sider av samme sak?... 22 Kapittel 3 Oversikt over bokens innhold og systematikk... 25 Del II JURIDISK

Detaljer

Forslag til forskriftstekst tildeling av tilskudd til private barnehager 3 femte ledd

Forslag til forskriftstekst tildeling av tilskudd til private barnehager 3 femte ledd Forslag til forskriftstekst tildeling av tilskudd til private barnehager 3 femte ledd Kommuner som ikke har kommunale ordinære barnehager, skal gi driftstilskuddet ut fra følgende tabell: Ordinære barnehager,

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Vågå kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: jan-egil.fossmo@vaga.kommune.no Innsendt av: n Egil Fossmo Innsenders

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

Rundskriv Udir-6-2013-forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Rundskriv Udir-6-2013-forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Fylkesmenn Kommuner -forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager 1. INNLEDNING I dette rundskrivet, som erstatter rundskriv F-2011-5, redegjør

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2018

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2018 Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2018 Vedtak om driftstilskuddssats Verdal kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 186 114 per

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ørland kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: odd.erik.rostad@orland.kommune.no Innsendt av: Odd-Erik Røstad

Detaljer

NYE REGLER FOR TILSKUDD TIL PRIVATE

NYE REGLER FOR TILSKUDD TIL PRIVATE NYE REGLER FOR TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER FRA 1.1.2016 Fagsamling Trondheim 16.juni 2015 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Pioner barnehager orgnr 993312444. Skeisbotnen (Os i Hordaland), Furehaugen(Askøy) og Dr. Brandts barnehage (Oslo) Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet.

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sandefjord kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: kerstin.skofteland@sandefjord.kommune.no Innsendt av: Kerstin

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018.

Vedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018. Vedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018. Vedtak om driftstilskuddssats Porsgrunn kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 194.758

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Hoppensprett Feiring Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Innsendt av: Unni Norsted Innsenders e-post: unni@hoppensprett.no Innsendt dato:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Re kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: unni.bu@re.kommune.no Innsendt av: Re kommune ved kommunalsjef

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet på e-post sek@ringerike.kommune.no Etter 10. august kan forfall meldes på tlf. 32 11 74 81.

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet på e-post sek@ringerike.kommune.no Etter 10. august kan forfall meldes på tlf. 32 11 74 81. Ringerike kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedkomiteen for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.08.2015 Tid: 16:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet på e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE

VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE LOKALE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL GODKJENTE IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2012 sak 72/2012. Revidert i Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2014. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Endelig rapport fra tilskuddskontroll. Horten kommune

Endelig rapport fra tilskuddskontroll. Horten kommune Endelig rapport fra tilskuddskontroll Horten kommune Tidsrom: 7. juli 2015 19. januar 2016 Arkivnr. 2015/4069 Fylkesmannens representanter: Kontaktperson i kommunen: rådgiver Anita Schjelderup (leder av

Detaljer

Nytt vedtak om sats driftstilskudd til private barnehager i Indre Fosen kommune for 2018 som tidligere tilhørte Rissa kommune

Nytt vedtak om sats driftstilskudd til private barnehager i Indre Fosen kommune for 2018 som tidligere tilhørte Rissa kommune «MOTTAKERNAVN» Deres ref: «REF» «ADRESSE» Vår ref: 12280/2017 «POSTNR» «POSTSTED» Saksnr: 2017/2334 Dato: 21.11.2017 Nytt vedtak om sats driftstilskudd til private barnehager i Indre Fosen kommune for

Detaljer

Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Dagskonferanse 18 september 2013 om nytt Rundskriv Udir-6-2013 Bakgrunn for samlinga Klar melding tidligere:

Detaljer

Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn forberedelse til tilsyn og egenvurdering

Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn forberedelse til tilsyn og egenvurdering Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn forberedelse til tilsyn og egenvurdering Disposisjon Ny veileder og egenvurderingsverktøy for barnehagemyndigheten Aktørene på barnehageområdet Lovgrunnlaget

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Rognebærhagen barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: anne.grete.rortveit@lyse.net Innsendt av: Anne Grete

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bamble kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: lisbeth.prestholdt@bamble.kommune.no Innsendt av: Lisbeth Prestholdt

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Levanger kommune for 2017

Vedtak om sats til private barnehager i Levanger kommune for 2017 Vedtak om sats til private barnehager i Levanger kommune for 2017 Vedtak om driftstilskuddssats Levanger kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 195.700

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Gran kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: mona.mikalsen@gran.kommune.no Innsendt av: Mona Mikalsen Innsenders

Detaljer

Vi har laget eksempler på utregninger av tilskudd til private barnehager for 2016.

Vi har laget eksempler på utregninger av tilskudd til private barnehager for 2016. Søk SØK SØK MENY Du er her: Forside Regelverk og tilsyn Barnehage Tilskudd til private barnehager Regneeksempel - tilskudd til private barne... Regneeksempel - tilskudd til private barnehager 2016 Vi har

Detaljer