kument Leveranseinstruks Artsdata til Naturbase Versjon 7. mai 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kument Leveranseinstruks Artsdata til Naturbase Versjon 7. mai 2014"

Transkript

1 kument Leveranseinstruks Artsdata til Naturbase Versjon 7. mai 2014

2 Innhold 1. Innledning Rutiner for å legge data inn i Naturbase Laste ned data fra Naturbase Generelt om rutiner og leveranser til leveranser Generelt Definisjon av leveransetyper til organisering av filer til organisering av kartfiler (SOSI) til navnsetting av kartfiler til navnsetting av egenskapsfiler (Excel) til navnsetting av slettelister (Excel) Leveranse av data Kvalitetskontroll hos Miljødirektoratet Eksport av SOSI-filer fra Naturbase til kartdata (SOSI) til topologi for SOSI-fil til egenskapsparametere på SOSI-fil SOSI-hode Objekttyper Kvalitetsinformasjon Dato ID-håndtering til egenskapsdata til egenskapsdata for artsdata Generelle krav ID-håndtering Oppdatering av egenskapsdata Slettelister Datafelter i egenskapsfila Faglig kvalitetskontroll av artsdata Vedlegg 1: Sjekkliste for kvalitetskontroll Vedlegg 2: Eksempel på SOSI-syntaks for artsdata Vedlegg 3: Gyldige kodeverdier for kvalitet (SOSI 4.1) Tabellreferanser

3 1. Innledning Denne instruksen beskriver gjeldende rutiner og krav som Miljødirektoratet stiller til leveranse av artsdata på filformat til Naturbase. Dataleverandør er ansvarlig for at kvaliteten på dataene oppfyller alle krav som stilles i denne instruksen. Slik systemet er bygd opp i dag er det Fylkesmannen som har rollen dataleverandør og laster opp data. Dataprodusenter skal fremdeles sende sine data til Fylkesmannen, men dette kan endres på sikt slik at de kan laste opp direkte i systemet. Leveranse av data til Naturbase på filformat skal skje gjennom en egen importapplikasjon. Dataleverandør må være registrert som bruker av denne og må ha fått tildelt brukernavn og passord. 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase Data legges inn, redigeres eller slettes fra Naturbase på følgende måter: 1. Filopplasting Leveranse av kart- og egenskapsfiler med nye objekt eller endringer og sletting av eksisterende objekt via importapplikasjon. https://import.naturbase.no 2. Redigering Oppdatering av data direkte i Naturbase via redigeringsapplikasjonen o Redigere egenskapsdata o Laste opp bilder eller dokument https://redigering.naturbase.no En bruker må få tildelt ett brukernavn og tihørende passord både for kunne utføre Filopplasting og Redigering. Brukere opprettes av Miljødirektoratet. Det er foreløpig bare brukere hos Fylkesmannen og Miljødirektoratet som har anledning til å laste opp data til Naturbase. Denne instruksen gjelder ellers kun for punkt 1. 2

4 1.2 Laste ned data fra Naturbase Data kan eksporteres fra Naturbase på følgende måter: 1. Eksport for et geografisk område på Miljødirektoratets nedlastningsportal (SOSI 1 og Geodatabase). 2. Nedlasting fra Miljødirektoratets kartkatalog (data for hele landet): Data i Naturbase er også tilgjengelig som karttjenester. Oversikt og spesifikasjon over karttjenester finnes i Miljødirektoratets kartkatalog. Figur 1-1 Eksempel på nedlastning av egendefinert geografisk område i nedlastningsportalen 1 Når data eksporteres ut fra Naturbase på SOSI-format vil alle egenskaper iht. gjeldende SOSI-versjon bli tatt med. Det er ikke nødvendig å styrke alle egenskapene som ligger på SOSI-fila som ikke er obligatorisk jf. krav i denne instruksen, men det anbefales med hensyn til størrelse på SOSI-fil og for lettere å kunne holde oversikt over ID-er og objektyper. 3

5 2. Generelt om rutiner og leveranser En leveranse av data til Naturbase kan bestå av ett eller flere av følgende elementer: Kartfiler på SOSI-format Egenskapsfiler på Excel-format Slettelister på Excel-format Filene skal være kvalitetssikret i henhold til de krav som stilles i dette dokumentet. I tillegg skal det legges inn metadata om leveransen når filene lastes opp i importapplikasjonen for Naturbase. Rutinene for leveranser og behandling av leveranser er slik (se også Figur 2-1): 1. Kvalitetssikring av data (dataleverandør 2 ) 2. Opplasting av data og metadata om leveranse (dataleverandør) 3. Kvalitetssikring av leveranse (Miljødirektoratet) a. Teknisk kvalitetskontroll av kartobjekt og slettelister b. Teknisk kvalitetskontroll av egenskapsdata c. Faglig kvalitetskontroll (fagansvarlig for datasett hos Miljødirektoratet) 4. Import av leveranse til Naturbase (Miljødirektoratet) Figur 2-1 Rutiner for leveranse, kvalitetskontroll og import av data til Naturbase 2 Det er normalt Fylkesmannen som har rollen som dataleverandør, kartleggere og dataprodusenter skal fremdeles levere data iht. instruks til Fylkesmannen som kvalitetssikrer og laster opp til Naturbase. 4

6 3. til leveranser 3.1 Generelt Kapitlet beskriver hvilke krav som stilles til en leveranse av filbaserte data til Naturbase. 3.2 Definisjon av leveransetyper Med begrepet leveranse menes de filer og metadata som minimum må leveres for at data skal bli kvalitetssikret og lagt inn i Naturbase. En leveranse skal bare omfatte ett datasett i Naturbase, dvs. at f.eks. artsdata og naturtyper skal leveres hver for seg som egne leveranser. En leveranse av Artsdata kan bestå av følgende element: 1. Kartfiler på SOSI-format Kartobjekt skal leveres som SOSI-filer i henhold til de spesifikasjoner som er definert i dette dokumentet. Alle SOSI-filer skal leveres iht. SOSI versjon Egenskapsdata Egenskapsdata leveres som Excel-filer iht. mal og skal ha riktig ID-kobling til kartobjektene. Egenskapsdata skal leveres i henhold til de spesifikasjonene som er definert i dette dokumentet. 3. Slettelister Slettelister leveres som Excel-filer og inneholder ID-er i Naturbase som skal slettes. I tillegg skal det alltid leveres metadata om leveransen. Denne registreres i skjema i forbindelse med opplastning av data. Metadata omfatter en tekstlig beskrivelse av innhold og historikk, samt opplysninger om filer og antall objekt som leveres. Leverandør skal ha gått gjennom og rettet alle feil for de kontrollpunkt som er satt opp på kvalitetssikringsskjemaet (se vedlegg 1). Kvalitetssikringsskjemaet skal benyttes som et hjelpemiddel i kvalitetssikringsarbeidet. Tabellen under viser hvilke type filer som er påkrevd og hvilke som er valgfrie (opsjonelle) for de forskjellige leveransetypene. Tabell 3-1 Leveransetyper Leveransetype Kartobjekt SOSI-fil(er) Egenskapsdata Excel-fil(er) Sletteliste Excel-fil Nye kartobjekt M M O Endra kartobjekt og endra egenskapsdata M M O Endra kartobjekt M O Endra egenskapsdata M O Sletting av objekt M Obligatorisk fil(er) O Opsjonell (valgfritt) M 5

7 Filvedlegg (bilder og dokumenter) skal ikke leveres som en (del av) leveranse. Disse kan bare lastes opp gjennom redigeringsapplikasjonen for egenskaper etter at områdene er etablert i basen (se kapittel 5.1.3). 3.3 til organisering av filer til organisering av kartfiler (SOSI) Tabell 3-2 til organisering av kartfiler (SOSI) nr. Topologikrav Merknad 1 En leveranse skal kun omfatte data for ett datasett. Ingen unntak. 3 Flate, linje og punktobjekt skal skilles på forskjellige filer. Geometriklasser (flater, linjer, punkt) skal skilles på forskjellige filer. Nye kartobjekt og kartobjekt som ligger i Naturbase trenger ikke å skilles på forskjellige SOSIfiler 3. Det er opp til leverandøren å vurdere hva som er mest effektivt å jobbe med i kvalitetssikringsprosessen til navnsetting av kartfiler Filnavn for SOSI-filer skal følge den navnesyntaks som er forklart i tabellen under og som referer til den inndeling av SOSI-filene som er beskrevet i kapittel 5. Tabell 3-3 til navnesyntaks på SOSI-filer Syntaks <BA> <BA_MARIN> <NY> <ENDRET> <NY_OG_ENDRET> <KNR/FNR> <F/P> <ÅR>_<MND>_<DAG> Beskrivelse Kode for datasett Tas med i filnavnet dersom fila inneholder marine arter. Tas med i filnavnet dersom kartobjektene på fila er nye og ikke finnes i Naturbase fra før. Tas med i filnavnet dersom kartobjektene på fila finnes i Naturbase og hvor kun geometrien skal endres/revideres (eksisterende egenskapene beholdes dersom det ikke blir lagt ved nye). Tas med i filnavnet dersom kartobjektene består av både nye og endrede objekt. Primært skal man prøve å skille mellom nye og endrede kartobjekt, men i tilfeller med felles grenselinjer er det ikke mulig å unngå. Kommunenummer (4 siffer) eller fylkesnummer (2 siffer). Tas med for å angi om fila inneholder flate, linje eller punkttema. Dato for når fila første gang ble kvalitetssikret av leverandør og levert til Miljødirektoratet. Dato skal ikke endres dersom leverandør får fila i retur og må kvalitetssikre den på nytt. Datoen kan kun forandres dersom det er omfattende endringer i forhold til originalleveransen eller det blir levert nye objekt for samme fylke/kommune (og dette er å betrakte som en ny leveranse). 3 Merk at dette ikke gjelder for egenskapsfiler, her kreves det fremdeles egenskaper for nye og eksisterende objekt i Naturbase skilles på to filer. 6

8 Tabell 3-4 Eksempel på navnesyntaks for SOSI-filer Datasett SOSI-filnavn Eksempel (dato = 6. januar 2014) Artsdata, nye kartobjekt Artsdata, endret geometri på kartobjekt BA_NY _<Fnr/Knr>_ <F/L/P>_ <ÅR>_<MND>_<DAG>.SOS BA_ENDRET_<Fnr/Knr> _<F/L/P>_ <ÅR>_<MND>_<DAG>.SOS BA_NY_1601_F_2014_01_06.SOS BA_ENDRET _1601_P_2014_01_06.SOS Artsdata, ny og endret geometri på kartobjekt* BA_NY_OG_ENDRET_<Fnr/Knr>_ <F/L/P>_ <ÅR>_<MND>_<DAG>.SOS Flater nye og endrede kartobjekt : BA_NY_OG_ENDRET_1401_F_2014_01_06.SOS * Dersom SOSI-filene inneholder endret geometri på eksisterende Naturbase-objekt, brukes syntaksen _ENDRET som vist i eksemplene over til navnsetting av egenskapsfiler (Excel) Egenskapsfiler skal navnsettes etter samme prinsipp som kartfilene. Tabell 3-5 Eksempel på navnesyntaks for egenskapsfiler Datasett SOSI-filnavn Eksempel (dato = 6. januar 2014) Artsdata, nye objekt BA_NY_<Fnr/Knr>_ <ÅR>_<MND>_<DAG>.XLS/XLSX BA_NY_1601_2014_01_06.XLSX til navnsetting av slettelister (Excel) Slettelister skal navnsettes etter samme prinsipp som kartfilene. Tabell 3-6 Eksempel på navnesyntaks for slettelister Datasett SOSI-filnavn Eksempel (dato = 6. januar 2014) Artsdata, objekt som skal slettes BA_SLETT_<Fnr/Knr>_ <ÅR>_<MND>_<DAG>_<IID>.XLS/XLSX BA_SLETT _1601_2014_01_06.XLSX 3.4 Leveranse av data Data skal lastes opp via Miljødirektoratets opplastingsside for Naturbase: https://import.naturbase.no For å få tilgang til denne siden må dataleverandør ha fått tildelt et brukernavn og passord. 7

9 Metadata for leveranse og alle objekt må registreres i forbindelse med opplasting. Metadata omfatter: Metadata om leveransen Metadata om den enkelte fil i leveransen Felt som skal fylles ut for metadata om leveransen er beskrevet i tabellen under. Tabell 3-7 Felt som skal fylles ut for metadata om leveransen Felt Datasett Leveransenavn Dekningsområde Beskrivelse av leveranse Historikk Kontaktpersoner Beskrivelse Navn på datasett (oppslag) Kort beskrivelse av hva som er leveransens innhold Beskrivelse av dekningsområde, f.eks. kommune, fylke eller region Merknader knyttet til leveransen Historikk til datafilene i leveransen. Dette kan være opplysninger om når data ble etablert, hvem som etablert dataene og eventuelle andre merknader som kan være av betydning. Navn på kontaktpersoner hos leverandør. Felt som skal fylles ut for metadata om den enkelte fil i leveransen er beskrevet i tabellen under. Tabell 3-8 Felt som skal fylles ut for metadata om den enkelte fil i leveransen Felt Filnavn Filtype Ant nye Ant endra Ant sletta Ant flater Ant kurver linjer Ant punkt Ant grensepunkt Koordinatsystem Merknader Beskrivelse Navn på fil Status for fil (nye data, endra data etc.). Oppslag Antall nye ID-er på kart- eller egenskapsfil Antall endra ID-er på kart- eller egenskapsfil Antall ID-er som skal slettes (gjelder bare for sletteliste) Antall flater på kartfil (gjelder bare for SOSI-filer) Antall kurver linjer på kartfil (gjelder bare for SOSI-filer) Antall punkt på kartfil (gjelder bare for SOSI-filer) Antall grensepunkt på kartfil (gjelder bare for SOSI-filer for naturvernområder og sikra friluftsliv) Koordinatsystem for kartfil Merknader for fil. 8

10 3.5 Kvalitetskontroll hos Miljødirektoratet Etter at leveransen er lastet opp, vil dataleverandør motta en epost med bekreftelse på at leveransen er mottatt og registrert i Naturbase. Miljødirektoratet vil deretter gjennomføre en kvalitetskontroll av elementene i leveransen. Kvalitetskontrollen kan ha tre mulige utfall: Leveransen registreres, godkjennes og importeres i Naturbase. Dataleverandør mottar en epost med bekreftelse på at leveransen er godkjent og importert. Leveransen registreres. Leveransen har mindre feil eller mangler. Miljødirektoratet tar kontakt med dataleverandør og retter disse. Leveransen godkjennes og dataene importeres i Naturbase. Dataleverandør mottar en epost med bekreftelse på at leveransen er godkjent og importert. Leveransen registreres og forkastes. Dette vil skje dersom leveransen ikke følger de krav som stilles i dette dokumentet og feilene er for mange eller for alvorlige. Dataleverandør mottar en epost med beskjed om at leveransen ikke er godkjent og at dataene må gjennomgås og leveres på nytt. 3.6 Eksport av SOSI-filer fra Naturbase Dersom geometri på eksisterende objekt i Naturbase skal endres, eller et nytt område ligger inntil et eksisterende område, må SOSI-filer eksporteres ut fra Naturbase for kontroll og tilpassing. Dette kan utføres i Miljødirektoratets nedlastningsportal (web-applikasjon): I eksportapplikasjonen spesifiseres uttrekksområdet enten ved å velge kommuner eller ved å tegne uttrekksområdet i kartet. Tabell 3-9 Sjekkliste ved eksport av data fra Naturbase nr. Sjekk Merknad 1 Projeksjon/sone For å sikre minst mulig tap av nøyaktighet må alle områder som eksporteres tas ut i UTM Sone 33 og redigeres i denne siden Naturbase lagrer data i denne sonen. Da unngås transformering mellom projeksjoner og soner ved import. All transformering gir et nøyaktighetstap (omfanget er avhengig av hvilken programvare og transformasjonsformel som benyttes). 9

11 4. til kartdata (SOSI) 4.1 til topologi for SOSI-fil Alle SOSI-filer skal følge de geometriske og topologiske krav samt spesifikasjoner som er definert i SOSI-standardene for versjon 4.1. Det anbefales derfor å kjøre en sjekk av geometrien i programvaren SOSI-kontroll (lastes ned hos Kartverket) før og etter kvalitetssikring. For de som benytter programvaren Fysak, så er SOSI-kontroll inkludert i denne. Tabell 4-1 til geometri og topologi for SOSI-filer til geometri og topologi for SOSI-filer nr. Merknad 1 Det må ikke finnes ulovlige småpolygon eller såkalte grisehaler i en SOSI-fil med flater (se figur til høyre) 2 Alle dobble linjer og/eller «spiker» må være fjernet. 3 SOSI-filen må ha gjennomgått en konsistenssjekk slik at alle knutepunkt og flater er riktig topologidannet. 10

12 4 Det må gjøres en sjekk på at multiobjekt (multipolygon og multipunkt) er korrekt definert. Multiobjekt er objekt som består av flere flater eller flere punkt og som har samme ID. En lokalitet i Naturbase kan bestå av flere flater, linjer og/eller punkt og kalles da for multiobjekt. Disse vil å så fall ha den samme ID i Naturbase, og beskrivelsen blir identisk for alle elementene. Dersom det senere kan bli aktuelt med ulike og evt. mer nøyaktige beskrivelser for de ulike elementene i en slik lokalitet, må de enkelte kartobjektene i multiobjektet etableres som forskjellige selvstendige lokaliteter og med egne ID-er i Naturbase. Objekt som blir definert som multiobjekt skal normalt ligge samlet og relativt nært hverandre. 5 Artsdata skal ikke ha felles grenselinjer (grensetopologi). Artsdataobjekt 11

13 4.2 til egenskapsparametere på SOSI-fil Dette kapitlet beskriver hvilke SOSI-parametere som er påkrevd. Alle SOSI-filer som leveres til Miljødirektoratet for import til Naturbase skal leveres med SOSI-parametere som er i henhold til SOSI-versjon SOSI-hode SOSI-hode skal følge krav iht. SOSI-spesifikasjonen. Det er viktig å sjekke at det koordinatsystem som er oppgitt stemmer overens med det som er brukt. Tabell 4-2 til SOSI-hode til SOSI-hode nr. SOSI-syntaks 1 SOSI-fila skal være definert i UTM sone 33. Datasettet skal leveres i UTM sone 33 (EPSG:32633), men under forutsetning av at transformasjonsprogramvaren som er brukt er nøyaktig nok iht. et nøyaktighetskrav på +/- 2 meter (med f.eks. fylkesformler). Standard transformasjonsbibliotek i ArcGIS, FME o.l. har f.eks. for dårlig nøyaktighet, mens transformasjon i Fysak er godt nok. Hvis transformasjon ikke kan utføres med tilstrekkelig nøyaktighet, kan data leveres i andre UTM-soner. Dette må i så fall presiseres i metadataskjemaet ved leveranse. 2 Riktig koordinatsystem må være definert. Eksempel for UTM sone 33 (Euref89/WGS84):..TRANSPAR...KOORDSYS 23...ORIGO-NØ SOSI-versjon skal være lik 4.1 og SOSI-nivå lik 4. Innholdet i fila skal samsvare med dette...sosi-versjon 4.1..SOSI-NIVÅ 4 12

14 4.2.2 Objekttyper Objekttype er påkrevd for alle geometriske elementer på et kartobjekt. Følgende syntaks skal benyttes: Tabell 4-3 til objekttyper til objekttyper nr. SOSI-syntaks 1 Objekttypen skal angis med parameteren OBJTYPE...OBJTYPE <OBJTYPE VERDI> Merk at objekttypen er «case-sensitive», dvs. at det er viktig at store og små bokstaver følger krav i standarden. Eksempel:..OBTYPE BmArt 2 Objekttyper for geometriske element skal følge SOSI versjon 4.1. Tabellen under viser gyldige objekttypeverdier iht. SOSI-versjon 4.1: Tabell 4-4 Objekttyper for artsdata Objekttyper for artsdata Objekttype BmArt BmArtGrense Beskrivelse Artsdata (punkt, linje, flate) Områdegrense artsområder Kvalitetsinformasjon Tabell 4-5 til kvalitetsinformasjon til kvalitetsinformasjon nr. SOSI-syntaks 1 Alle objekt som leveres skal ha informasjon om kvalitet. Dette oppgis med målemetode og nøyaktighet (jfr. SOSI-standarden)...KVALITET <målemetode><nøyaktighet> 2 For flater skal kvalitetsinformasjon kun legges på områdegrensene, dvs. at det ikke skal ligge kvalitetsinformasjon på selve flatene. 13

15 Se Vedlegg 3 for liste over gyldige verdier for Målemetode og Nøyaktighet. Merk at det ikke er kartobjektets geometriske kvalitet (nøyaktighet) som vises i faktaarket til Naturbase, men stedkvaliteten. Digitalisering på papirkart (papirmanus) Dersom papirkart benyttes til digitalisering av områder er det papirkartets nøyaktighet som skal benyttes. Eksempelivs vil kart i målestokk 1:5000 ha en nøyaktighet på +/- 2 meter (dvs. at parameteren nøyaktighet vil ha verdien 200). Digitalisering på ortofoto Dersom ortofoto benyttes til digitalisering, må det også oppgis nøyaktighet angis i ut fra det aktuelle ortofotoets nøyaktighet. Opplysninger om nøyaktighet på ortofoto kan for eksempel finnes på Normalt vil nøyaktigheten variere frå +/- 0,35 meter til +/- 2 meter (dvs. at parameteren nøyaktighet vil ha verdi fra 35 til 200). GPS-målinger Ved bruk av GPS-målinger skal den dårligste verdien benyttes som nøyaktighet når man får ulike verdier (for punkt i grenselinje for et polygon). Det kan gjøres unntak dersom det finnes ekstremverdier som åpenbart er feil, dvs. en verdi som avviker svært mye dra de øvrige verdiene Dato Tabell 4-6 til datafangstdato til datafangstdato nr. SOSI-syntaks 1 Alle objekt skal ha datafangstdato (også grensepunkt)...datafangstdato < > Datoformat : 2. mai 2013 = For flater skal datafangstdato kun legges på områdegrensene, dvs. at det ikke skal ligge kvalitetsinformasjon på flatene. 3 Dato (datafangstdato) skal samsvare med den dagen objektet ble digitalisert ID-håndtering Alle kartobjekt skal ha en ID. ID-ene kan oppgis på to forskjellig måter, avhengig om det er et nytt eller et eksisterende objekt i Naturbase. 14

16 Tabell 4-7 til ID-håndtering for nye kartobjekt til Naturbase til ID-håndtering for nye kartobjekt til Naturbase nr. Merknad 1 Nye objekt skal ha en ID som inneholder maksimalt 10 tegn (lokal ID)...ID <tekst 10 tegn> 2 Den lokale ID-en skal ikke ha samme prefix som en Naturbase-ID (eksempelvis BA for artsdata) Eksempel på gyldig lokal ID:..ID MR0234 Eksempel på ugyldig lokal ID:..ID BA043D4 3 Det skal være samsvar mellom ID brukt på kartobjekt og det som ligger i tabellene i egenskapsfila (Excel). * Merk at parameteren..komm ikke lenger kan benyttes i kombinasjon med..id slik praksis var tidligere Tabell 4-8 til ID-håndtering for revidert geometri på eksisterende kartobjekt i Naturbase til ID-håndtering for revidert geometri på eksisterende kartobjekt i Naturbase nr. Merknad 1 ID på kartobjekt som inneholder revidert geometri for eksisterende objekt i Naturbase skal følge Naturbase sin ID-syntaks, dvs. bokstavprefiks på 2 tegn som angir datasett og 8 siffer...id <prefix datasett 2 tegn><tall 8 tegn> 2 ID for kartobjekt og egenskaper må finnes i Naturbase Se Vedlegg 2 for eksempel på SOSI-syntaks med ulik ID-bruk. 15

17 5. til egenskapsdata 5.1 til egenskapsdata for artsdata Dette kapitlet beskriver de krav til format og struktur som stilles til de egenskapsfiler som skal leveres i en leveranse Generelle krav Tabell 5-1 til egenskapsdata for arter til egenskapsdata for arter nr. Merknad 1 Egenskapene skal leveres som Excel-filer med flere ark. Følgende ark skal være med, og navnene på arkene må være skrevet eksakt slik som vist under: Arkene svarer til ulike tabeller i datamodellen i Naturbase. Artsomrader Kommuner Kildekobling 2 Alle arkene skal ha et felt ID som viser til ID til kartobjektet for området. Skal være første felt i arkene. 3 Alle arkene må ha minst en post pr. ID. 4 I alle arkene må alle obligatoriske felter være fylt ut for alle poster. Det er laget en mal som bør brukes til å legge inn egenskaper for artsdata. Skjemaet kan lastes ned her: 16

18 5.1.2 ID-håndtering Tabell 5-2 til ID-håndtering i egenskapsfiler for arter til ID-håndtering i egenskapsfiler for arter nr. Merknad 1 For nye områder skal de ID-ene som er brukt i egenskapsfilene tilsvare de som er brukt i de tilhørende kartfilene. 2 For områder som skal oppdateres skal ID-ene vise til eksisterende områder i Naturbase og IDene dermed ha samme syntaks som disse, dvs. ID-er på 10 tegn med prefiks «BA». 3 Hvis en leverer både nye områder og områder som skal oppdateres i samme leveranse, skal disse ligge i forskjellige filer. I motsetning til for kartfiler må egenskaper for nye og eksisterende egenskaper splittes på to filer. Dette pga. at dagens versjon av importapplikasjonen krever dette Oppdatering av egenskapsdata Som beskrevet tidligere kan en laste opp egenskapsdata som skal oppdatere eksisterende områder i Naturbase. Da er det meget viktig å være klar over at en kan komme til å fjerne data som ikke var tiltenkt å bli fjernet, ved at blanke celler i regnearkene overskriver de verdiene som allerede finnes i de tilsvarende datafeltene i basen. For mindre oppdateringer er det sterkt å anbefale å benytte redigeringsapplikasjonen for å oppdatere egenskapsdata i Naturbase: https://redigering.naturbase.no Redigeringsapplikasjonen kan også brukes til å laste opp filvedlegg (bilder og dokumenter) for eksisterende områder. Applikasjonen tilbyr både opplasting fil-for-fil og masseimport. Se brukerveiledningen for applikasjonen for hvordan dette skal gjøres Slettelister Slettelister leveres som Excel-filer med en kolonne ID som inneholder ID-er for eksisterende områder som ønskes slettet fra Naturbase Datafelter i egenskapsfila I tabellen nedenfor er datafelt som er merket med stjerne (*) obligatoriske, og må fylles ut dersom datasettet/tabellen skal kunne importeres. Alle feltnavn må være med og må være skrevet eksakt slik som oppgitt i tabellen. 17

19 Tabell 5-3 til datafeltene i egenskapsfila for artsdata til datafeltene i egenskapsfila for artsdata nr. Merknad 1 Arket Artsomrader: *ID - skal være første felt i arket. Se generelle krav og ID-håndering. *Art *Funksjon *Verdi i feltet registreres områdets verdi. *Registreringsdato i feltet registreres dato for når området sist ble identifisert/sjekket i felt. *Stedkvalitet - i feltet skal det registreres hvor nøyaktig området er avgrenset i felt. MobLandPrioritet feltet skal benyttes til å angi riktig verdi på MobLand-prioritet for det enkelte område som skal vurderes. BegrensetOffentlighet her angis om registreringen skal unntas offentlighet iht. gjeldende retningslinjer. Verdien angis med kodeverdier (A,B,C). Hvis en ikke har eksakt dato, bør en i det minste ta ut året. Dette vil i basen bli registrert som i dette året for å markere at datoen er fiktiv. Angis som kode. Metodikken for Mob-Land har kriterier for når et område skal vurderes. Metodikken fastsetter også hvordan prioriteten kommer fram som produktet av områdets uttelling på fire kriterier (naturlig forekommende, økonomisk erstattbar, sårbarhet og verdi). Arter som alltid skal skjermes iht. gjeldende retningslinjer blir skjermet automatisk, så feltet må bare krysses av der en ønsker å skjerme andre arter enn disse. Omradenavn Beskrivelse 2 Arket Kommuner *ID - skal være første felt i arket. *Kommune kommunenr for kommune Se ovenfor. NB! Husk innledende null (skal være 4-sifret!) 3 Arket Kildekobling *ID - skal være første felt i arket. *Kildenr offisielt kildenummer fra Naturbase Se ovenfor. Kildenr får man tak i ved å søke fram en eksisterende kilde eller opprette en ny kilde i redigeringsapplikasjonen for egenskaper https://redigering.naturbase.no 18

20 6. Faglig kvalitetskontroll av artsdata Den faglig kvalitetskontrollen styres gjennom utvalg av hvem som får brukertilgang til Naturbase. Registreringer kan i prinsippet etterprøves og korrigeres av fylkesmannen eller Miljødirektoratet, men dette vil kun skje i unntakstilfeller. 19

21 Vedlegg 1: Sjekkliste for kvalitetskontroll NATURBASE KVALITETSKONTROLL - ARTSDATA Geografisk område (kommune, fylke etc.) : Datasett : Artsdata Marine artsdata SOSI-filer : Navn på SOSI-filnavn er iht. krav i kvalitetssikringsinstruks Egenskapsfiler: 1. KVALITETSKONTROLL AV SOSI-FILER 1.1. Geometrikontroll av SOSI-fil 1.2. Kontroll av egenskaper på SOSI-fil Kontroll av SOSI-hode Objekttypekontroll Baseområde korrekt i forhold til dekningsområde Koordinatsystem korrekt definert Riktig SOSI-versjon er angitt Riktig SOSI-nivå er angitt Geometri generelt Ingen felles grensetopologi mellom områder Riktige objekttyper på alle objekt Kontroll av kvalitetskoding Kvalitet på alle kurver og punkt Ingen kvalitetsparametere på flater Kvalitetskoding ( målemetode og nøyaktighet ) korrekt angitt for alle punkt og kurver Kontroll av knutepunkt Kontroll av dato Alle knutepunkt dannet, ingen feil Kontroll av flater Alle grupper minimalisert ( hengt sammen ) Alle flater korrekt flatedannet Ingen småpolygon Multipolygon riktig definert SOSI-kontroll geometri (valgfritt) Kjørt SOSI-kontroll geometri Dato på alle kurver og punkt Ingen dato på flater Korrekt datoformat Korrekte datoer Kontroll av ID ID eller Lokal ID på alle BM-objekt For reviderte kartobjekt : ID finnes i Naturbase For nye kartobjekt : ID-er finnes også i egenskapsdata SOSI-kontroll egenskapsfelt (valgfritt) Kjørt SOSI-kontroll egenskapsfelt 20

22 2. KVALITETSKONTROLL AV EGENSKAPSDATA 2.1 Kontroll av artsdata 2.2 Kontroll av ID Art og funksjon er fylt ut og kombinasjonen mellom disse er gyldig i flg. vekttabellen Vekt er fylt ut Registreringsdato er fylt ut Korrekt ID er fylt ut i alle egenskapstabeller Alle ID-er er fylt ut i egenskapstabeller Alle ID-er finnes som ett eller flere kartobjekt i SOSI-fil(ene) Årstid er fylt ut der dette er aktuelt Områdenavn er tatt med der dette er aktuelt Områdebeskrivelse er tatt med der dette er hensiktsmessig Stedkvalitet er fylt ut 2.3 Kontroll av kildedata Navn på kilder fylt ut Årstall er fylt ut Kildetype er fylt ut Tittel er fylt ut for litteraturhenvisninger 3. METADATA FOR LEVERANSE Metadata for leveransen notert (dekningsområde, historikk, filnavn antall objekt etc.) Ved sletting av objekt i Naturbase: Alle ID-er i sletteliste er kvalitetssikret. Merknader : Dato for godkjenning av datasett: Navn på kvalitetssikringsansvarlig : Skjema-versjon

23 Vedlegg 2: Eksempel på SOSI-syntaks for artsdata Artsområde (eksisterende ID i Naturbase) :.FLATE 10:..OBJTYPE BmArt..ID BA REF :12 :13 :14 :15 Artsområde (nytt område med lokal ID) :.FLATE 10:..OBJTYPE BmArt..ID REF :131 :132 Objektet vil erstatte det eksisterende området i Naturbase Områdegrense for artsområde:.kurve 12:..OBJTYPE BmArtGrense..DATAFANGSTDATO KVALITET Objektet vil legges inn som et nytt område i Naturbase Trekkvei (ny):.kurve 12:..OBJTYPE BmArt..ID DATAFANGSTDATO KVALITET Objektet vil legges inn som et ny trekkvei i Naturbase. Artsdata, punktobjekt (eksisterende ID i Naturbase).PUNKT 123:..OBJTYPE BmArt..ID BA DATAFANGSTDATO KVALITET Objektet vil erstatte det eksisterende området i Naturbase Artsdata, punktobjekt (nytt område med lokal ID) :.PUNKT 12:..OBJTYPE BmArt..ID DATAFANGSTDATO KVALITET Objektet vil legges inn som et nytt område i Naturbase. 22

24 Vedlegg 3: Gyldige kodeverdier for kvalitet (SOSI 4.1).DEF..KVALITET *...MÅLEMETODE H2 målemetode. Kvalitet - målemetode Målt i terrenget 10 Terrengmålt 11 Totalstasjon 12 Teodolitt med elektronisk avstandsmåler 13 Teodolitt med målebånd 14 Ortogonalmetoden Annet 18 Tatt fra plan 19 Annet Konstruksjonsinstrument 20 Stereoinstrument 21 Aerotriangulert (Pkt. beregnet v/ aerotriangulering) 22 Analytisk plotter 23 Autograf - vanlig registrering 24 Digitalt stereoinstrument Scanning 31 Blyantoriginal 32 Rissefolie 33 Transparent folie - god kvalitet 34 Transparent folie - mindre god kvalitet 35 Papirkopi 36 Flybåren laserscanner 30 Scannet fra kart Digitalisert fra foto/bilde 40 Digitalisert på digitaliseringsbord Fra ortofoto/flybilde 41 Ortofoto - film 42 Ortofoto - fotokopi 43 Flybilde - monodigitalisert fra film 44 Flybilde - monodigitalisert fra fotokopi 45 Digitalisert fra ortofoto 46 Digitalisert på skjerm fra satellittbilde Digitalisert fra kart 50 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart 51 Blyantoriginal 52 Rissefolie 53 Transparent film - god kvalitet 54 Transparent film - mindre god kvalitet 55 Papirkopi 56 Dig. på skjerm fra scannet samkopi (Raster) Genererte data 60 Genererte data (interpolasjon) 61 Generert i terrengmodell 62 Vektet middel 63 Generert sirkelgeometri 64 Generalisert 65 Generert sentralpunkt 23

Retningslinjer for dambruddsbølgeberegninger til 2-4 i forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg

Retningslinjer for dambruddsbølgeberegninger til 2-4 i forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg Retningslinjer for dambruddsbølgeberegninger til 2-4 i forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg Norges vassdrags- og energidirektorat Utgave 3 juni 2009 Ny forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.4.0, 31.01.2012 Statens vegvesen side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...

Detaljer

Brukerveiledning. Bruk av NiN-app i naturtypekartlegging. Versjon 26. juni 2015

Brukerveiledning. Bruk av NiN-app i naturtypekartlegging. Versjon 26. juni 2015 Brukerveiledning Bruk av NiN-app i naturtypekartlegging Versjon 26. juni 2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. NiN-app... 3 2.1 NiN-app for desktop og nettbrett... 3 2.2 Nedlasting og installasjon... 4 2.2.1

Detaljer

Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden

Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden 15.07.2015 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Åpne data, og hvem kan se hvilken informasjon... 4 Oversikt over fanene i Askeladden... 4 Lokalitet...

Detaljer

NVDB 123. Brukerveiledning. Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014

NVDB 123. Brukerveiledning. Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014 NVDB 123 Brukerveiledning Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014 Versjon 3.12.1 Oppdatert 15/8 2014 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 Hva er NVDB 123?... 5 1.2 Hvorfor denne brukerveilederen?... 5 2

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Veileder for Geography Markup Language (GML)

Veileder for Geography Markup Language (GML) Tittel: Veileder for Geography Markup Language (GML) Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, Geography Markup Language, GML, Web Feature Service, WFS, NSDI, SDI, Infrastruktur for stedfestet informasjon,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. 2012 Datamann AS

BRUKERVEILEDNING. 2012 Datamann AS BRUKERVEILEDNING 2012 Datamann AS Litt om oppbygningen av tilsynsmodulen Brukerveiledning for tilsynsmodul 2-2 2012 Datamann AS Brukerveiledning for tilsynsmodul Litt om oppbygningen av tilsynsmodulen

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 4.0/10.11.2014

Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 4.0/10.11.2014 Versjon 4.0/ Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Melding... 3 1.2 Selskapsopplysninger... 3 1.3 Finanskalender... 3 1.4 Innsidelister... 3 2. Tilgang til systemet... 3 3. Programvare... 4 4. Pålogging...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS

BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS INNHOLD: 1 Introduksjon... 4 1.1 Brukerveiledningens oppbygging... 4 2 Skjermbildet... 5 2.1 Toppmeny... 5 2.2 Navigasjonslinje...

Detaljer

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder M98-2013 VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet M-nummer: M98-2013 År: 2014 Sidetall:

Detaljer

Novapoint DCM Basis Funksjonalitet

Novapoint DCM Basis Funksjonalitet Novapoint DCM Basis Funksjonalitet Hvitbok Desember 2014 Novapoint DCM Basis - Funksjonalitet 2 Innhold Introduksjon... 4 Generelt... 4 Quadri-modell... 5 Enbruker-modell... 5 Arbeidsdatasett... 5 Koordinatreferansesystem...

Detaljer

Brukerveiledning for Feiemodul

Brukerveiledning for Feiemodul Brukerveiledning for Feiemodul Litt om oppbygningen av feiemodulen Brukerveiledning for feiemodulen v.3 1-2 2013 Datamann AS Brukerveiledning for feiemodulen v.3 Litt om oppbygningen av feiemodulen Innhold

Detaljer

5 FKB Bygning. Versjon 4.02-2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93. Innhold

5 FKB Bygning. Versjon 4.02-2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93. Innhold Versjon 4.02 - -01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93 5 FKB Bygning Innhold 5.1 Innledning... 3 5.1.1 Historikk... 3 5.1.2 Formål og omfang... 8 5.1.3 Referanser... 8 5.1.4

Detaljer

Visma AutoCollect. Helautomatisk purre- og inkassossytem for Visma Business. AutoPay for purring og inkasso. Versjon 2.2. Sist revidert 10.04.

Visma AutoCollect. Helautomatisk purre- og inkassossytem for Visma Business. AutoPay for purring og inkasso. Versjon 2.2. Sist revidert 10.04. Visma AutoCollect Helautomatisk purre- og inkassossytem for Visma Business AutoPay for purring og inkasso Versjon 2.2 Sist revidert 10.04.2012 Et samarbeid mellom Visma Software og Visma Collectors Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Visma AutoPay. Helautomatisk betalingsformidling. Versjon 3.1

Visma AutoPay. Helautomatisk betalingsformidling. Versjon 3.1 Visma AutoPay Helautomatisk betalingsformidling Versjon 3.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 1 Om denne brukerdokumentasjonen... 1 Nødvendige forkunnskaper... 1 Hvordan komme i gang med Visma AutoPay?...

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2014 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB)

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Generell del Side 1 av 53 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Veiledning i bruk av bygningsregister

BRUKERVEILEDNING. Veiledning i bruk av bygningsregister BRUKERVEILEDNING Veiledning i bruk av bygningsregister Versjon 1.2 03.05.2005 Brukerveiledning bygningsregister Side 2 av 40 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...4 2 OPPSTART - LES DETTE FØRST!...5 2.1 HVORDAN

Detaljer

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang?

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang? Programvare for profesjonelle brukere Brukerveiledning Maestro Solo Hvordan komme i gang? 1 INSTALLASJON AV PROGRAMMET Vi forutsetter at du har fått installert programmet første gang. HVORDAN HENTE INN

Detaljer

Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO

Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Oppdatert med nye skjermbilder: April 2013 Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Telefon support 2311 4470 Telefon sentralbord 2311 4400 E-mail: post@nobb.no http://www.nobb.no

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

BRUKERVEILEDNING REGNEARK

BRUKERVEILEDNING REGNEARK 1 BRUKERVEILEDNING REGNEARK 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Begynne å bruke regnearket... 4 2.1 Makroer... 4 2.2 Åpne regnearket for første gang... 6 3 Ark en Forside... 7 3.1 Katalog for filer... 7 4 Generelt

Detaljer