Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder"

Transkript

1 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no (elektronisk versjon er alltid gjeldene versjon)

2 SOSI Produktspesifikasjon Innhold 1 Innledning, historikk og endringslogg Innledning Historikk Endringslogg Definisjoner og forkortelser Definisjoner Forkortelser Oversikt over produktspesifikasjonen Unik identifisering av produktspesifikasjonen Referansedato Ansvarlig organisasjon Språk Hovedtema Temakategori (etter ISO19115 kodeliste) Sammendrag Formål Representasjonsform Datasettoppløsning Utstrekningsinformasjon Supplerende beskrivelse Spesifikasjonsomfang Spesifikasjonsomfang Identifikasjon Nivå Navn Beskrivelse Utstrekningsinformasjon Informasjonsmodell Vektorbaserte data Rasterbaserte data Omfang Referansesysteminformasjon Romlig referansesystem Koderom Kodeversjon Temporalt referansesystem Datakvalitet Datafangst Omfang Datavedlikehold Vedlikeholdsfrekvens Omfang Presentasjonsinformasjon Referanse til presentasjonskatalog Omfang Leveranseinformasjon Leveransemetode Metadata Metadataspesifikasjon Omfang Vedlegg: SOSI-format-realisering... 37

3 SOSI Produktspesifikasjon Objekttyper Vedlegg: GML-realisering... 39

4 SOSI Produktspesifikasjon Innledning, historikk og endringslogg 1.1 Innledning Datasettet viser områder som er sikra for allmenne friluftslivsformål ved statlig hjelp. Dette innebærer at staten v/ Miljødirektoratet har skaffet seg råderett over arealet. Råderetten kan ha form av at området er kjøpt av staten, ved at området omfattes av en langsiktig avtale om bruksrett (servituttavtale) eller ved at staten sitter med en tinglyst erklæring om bruk til friluftslivsformål. I det siste tilfellet har staten bidratt økonomisk til sikringen av området med inntil 50 % av kostnadene. Formålet med datasettet er å gi oversikt over områder som er sikret for allmennheten og gi informasjon om tilretteleggingstiltak med mer. På de områdene som staten eier har staten ansvar for eiendomsforvaltningen. Kommunene eller interkommunale friluftsråd har ansvaret for daglig drift og tilsyn, informasjon og praktisk skjøtsel av områdene, og de kan søke staten om midler til tilretteleggingstiltak i områdene. Produktspesifikasjonen er basert på SOSI generell objektkatalog, fagområde friluftsliv, versjon 4.1 og fra Eiendomsinformasjon Historikk Produktspesifikasjon versjon 1.0 for Statlig sikra friluftslivsområder ble utarbeidet basert på SOSI generell objektkatalog versjon 4.0 i Endringslogg Viser til endringslogg i SOSI generell objektkatalog fra SOSI versjon 4.0 til versjon 4.1. Har delt objekttypen Friluftslivsområde fra SOSI 4.0 i objekttypene SikraFriluftslivsområde og KartlagtFriluftslivsområde for å få en mer entydig forvaltning av objektene i henhold til håndbøker og lovverk.

5 SOSI Produktspesifikasjon Definisjoner og forkortelser 2.1 Definisjoner Friluftsliv. Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandringer og naturopplevelse. Uteaktiviteter i nærmiljøet til boliger regnes også som friluftsliv. 2.2 Forkortelser Ikke angitt

6 SOSI Produktspesifikasjon Oversikt over produktspesifikasjonen 3.1 Unik identifisering av produktspesifikasjonen Kortnavn: MILJODIR-STATLIGSIKRAFRILUFTSLIV Fullstendig navn: (SOSI Produktspesifikasjon for) Statlig sikra friluftslivsområder Versjon: 2.0 Undertype: Data ikke angitt Produktgruppe: MILJODIR SOSI produktspesifikasjon for Statlig sikra friluftslivsområder baserer seg i hovedsak på «SOSI-standard generell objektkatalog, fagområde Friluftsliv, versjon 4.1». Ved kontroll av datasett med SOSI-kontroll legges følgende inn i filhodet slik:..sosi-versjon 4.5 [..]..OBJEKTKATALOG MILJODIR-STATLIGSIKRAFRILUFTSLIV 2.0 * 3.2 Referansedato Spesifikasjon er fastsatt 1. juni 2014, referansedato (utgivelsesdato). 3.3 Ansvarlig organisasjon Miljødirektoratet Telefon: / Språk Norsk 3.5 Hovedtema Statlig sikra friluftsliv 3.6 Temakategori (etter ISO19115 kodeliste) Følgende temakategorier er listet: administrativegrenser basisdata planeiendom samfunnkultur 3.7 Sammendrag Statlig sikra friluftsliv - Datasettet inneholder områder som er sikra for allmenne friluftslivsformål ved statlig hjelp. 3.8 Formål Formålet med datasettet er å gi oversikt over områder som er sikret for allmennheten. 3.9 Representasjonsform vektor 3.10 Datasettoppløsning Målestokktall Distanse Ikke angitt 3.11 Utstrekningsinformasjon Fastlands-Norge/Norsk landterritorium, unntatt Svalbard og Jan Mayen og de norske biland i Antarktisk Supplerende beskrivelse Ikke angitt

7 SOSI Produktspesifikasjon Spesifikasjonsomfang 4.1 Spesifikasjonsomfang Identifikasjon Hele produktspesifikasjon Nivå datasett Navn Alt innhold i produktet Beskrivelse Ikke angitt Utstrekningsinformasjon Ikke angitt

8 SOSI Produktspesifikasjon Informasjonsmodell 5.1 Vektorbaserte data Detaljert beskrivelse Vektordata Objekttypene SikraFriluftslivsområde og SikraFriluftslivsomrAvgrensning er en realisering av SOSI_Objekt og objekttyper fra FriluftslivOmråder del 2 generell objektkatalog for Friluftsliv, versjon 4.1. Grensepunktene arver egenskaper fra Teiggrensepunkt (Eiendomsinformasjon 4.0) og SOSI_Objekt. Modellen spesifiserer hvilke objekttyper med assosiasjoner og påkrevde/opsjonelle egenskaper som realiseres i produktspesifikasjonen.

9 SOSI Produktspesifikasjon Grafisk visning av applikasjonsskjema Figur 1 Pakkeavhengighet (elektronisk versjon er alltid gjeldene versjon)

10 SOSI Produktspesifikasjon class Hovedskjema «featuretype» Supertype_grense_punkt + datafangstdato :DateTime + kvalitet :Posisjonskvalitet «featuretype» SikraFriluftsliv sområde + område :Flate + områdeverdi :FriluftslivsområdeVerdi + sikringsstatus :FriluftslivSikring [0..1] + brukergrupper :FriluftsområdeBrukergrupper [0..1] + bruksfrekvens :FriluftsområdeBruksfrekvens [0..1] + forvaltningsplan :Boolean [0..1] + offentligkommunikasjon :Boolean [0..1] + driftstilsynansvarlig :FriluftslivsområdeDriftstilsyn [0..*] + tilgjengelighetkartlagt :Boolean [0..1] + områdeegnethet :FriluftslivområdeEgnethet [0..*] + tilgjengeligfunksjon :TilgjengeligFunksjon [0..1] + tilgjenglighetsgruppe :Tilgjengelighetsgruppe [0..*] + skjærgårdspark :Boolean [0..1] ::FellesegenskaperStatligSikra + identifikasjon :CharacterString +sikrafriluftslivsomravgrensning «Topo» 1..* «featuretype» SikraFriluftsliv somrav grensning + grense :Kurve ::Supertype_grense_punkt + datafangstdato :DateTime + kvalitet :Posisjonskvalitet Grensepunkt «nettverk» 0..* «featuretype» Teiggrensepunkt + posisjon :Punkt + grensepunkttype :Grensepunkttype [0..1] + grensemerkenedsatti :GrensemerkeNedsattI [0..1] + grensepunktnummer :CharacterString [0..1] ::Supertype_grense_punkt + datafangstdato :DateTime + kvalitet :Posisjonskvalitet «featuretype» FellesegenskaperStatligSikra + identifikasjon :CharacterString Figur 2 Hovedskjema

11 SOSI Produktspesifikasjon class Kodelister «codelist» Friluftsliv Sikring + Statlig sikring = SS + Kommunalt sikret = KS «codelist» FriluftsområdeBrukergrupper + Lokalt = 1 + Regionalt = 2 + Nasjonalt = 3 «codelist» Friluftsliv områdeegnethet + Dårlig = 1 + Ganske dårlig = 2 + Middels = 3 + Ganske godt = 4 + Godt = 5 «codelist» TilgjengeligFunksjon + Turområde = 1 + Badeplass = 2 + Fiskeplass = 3 + Annet = 4 + Ingen = 9 «codelist» Friluftsliv sområdedriftstilsyn + Privatperson(er) = 1 + Frivillig organisasjon = 2 + Kommunen = 3 + Interkommunalt friluftsråd = 4 + Skjærgårdstjeneste = 5 + Staten = 6 + Regional myndighet = 7 + Ukjent = 9 «codelist» FriluftsområdeBruksfrekv ens + Svært mye = 1 + Mye = 2 + Lite = 3 + Ikke registrert = 9 «codelist» Friluftsliv sområdeverdi + Ikke verdisatt friluftslivsområde = D + Registrert friluftslivsområde = C + Svært viktig friluftslivsområde = A + Viktig friluftslivsområde = B «codelist» Tilgjengelighetsgruppe + Synshemmede = 1 + Rullestol med ledsager = 2 + Rullestol uten ledsager = 3 + Elektrisk rullestol = 4 + Hørselshemmede = 5 + Folk med nedsatt kognitiv funksjonsevne = 6 + Folk med miljøhemminger = 7 + Ingen = 9 «codelist» Målemetode lang kodeliste, vises ikke her «codelist» GrensemerkeNedsattI + Riksgrense = RG + Ikke spesifisert = IS + Jord = JO + Fjell = FJ + JordfastStein = JS + Mur = MU + Steingjerde = ST + Vann = VA + Annen terrengdetalj = AD + Uten grensemerke = UG + Annen punktmarkering = AP «codelist» Grensepunkttype + Riksgrensemerke = 50 + Offentlig godkjent grensemerke = 51 + Bolt = 52 + Kors = 53 + Rør = 54 + Stein eller røys = 55 + Umerket = 56 + Riksgrenserøys = 58 + Riksgrensemerke annet = 59 + Steingjerde = 60 + Stein med kors og vitner = 63 + Grensepåle = 64 + Grensetre = 65 + Annet grensemerke = 66 + Kamjern = 67 + Borehull = 69 + Gjerdestolpe = 82 + Annen detalj = 83 + Veg midt = 84 + Vegkant = 85 + Midt bekk elv = 86 + Djupålen bekk elv = 87 + Murhjørne = 89 + Hushjørne = 90 + Asfaltspiker = 94 + Ukjent = 97 + Geometrisk hjelpepunkt = 99 Figur 3 Kodelister

12 SOSI Produktspesifikasjon class Datatyper «datatype» Posisj onskv alitet + målemetode :Målemetode + nøyaktighet :Integer Figur 4 Datatyper

13 SOSI Produktspesifikasjon class Realisering av SOSI_Objekt og generelle typer +kobling 0..* 0..* «featuretype» SOSI_Objekt::SOSI_Objekt + førstedatafangstdato :DateTime [0..1] + førstedigitaliseringsdato :DateTime [0..1] + verifiseringsdato :DateTime [0..1] + datafangstdato :DateTime [0..1] + oppdateringsdato :DateTime [0..1] + datauttaksdato :DateTime [0..1] + endringsflagg :Endringsflagg [0..1] + kvalitet :Posisjonskvalitet [0..1] + status :Status [0..1] + medium :Medium [0..1] + identifikasjon :CharacterString [0..1] + opphav :CharacterString [0..1] + nøyaktighetsklasse :Nøyaktighetsklasse [0..1] + stedfestingverifisert :Boolean [0..1] + digitaliseringsmålestokk :Integer [0..1] + prosesshistorie :CharacterString [0..*] + kopidata :Kopidata [0..1] + kommune :Kommunenummer [0..*] + informasjon :CharacterString [0..*] + registreringsversjon :Registreringsversjon [0..1] + link :Link [0..*] «datatype» Posisjonskv alitet::posisjonskv alitet + målemetode :Målemetode + nøyaktighet :Integer [0..1] + synbarhet :Synbarhet [0..1] + målemetodehøyde :MålemetodeHøyde [0..1] + nøyaktighethøyde :Integer [0..1] + maksimaltavvik :Integer [0..1] «featuretype» Supertype_grense_punkt + datafangstdato :DateTime + kvalitet :Posisjonskvalitet «featuretype» FellesegenskaperStatligSikra + identifikasjon :CharacterString «datatype» Posisjonskv alitet + målemetode :Målemetode + nøyaktighet :Integer Figur 5 Realisering av SOSI_Objekt og generelle typer

14 SOSI Produktspesifikasjon class Realisering fra fagområde «featuretype» SikraFriluftsliv sområde + område :Flate [0..1] + posisjon :Punkt [0..1] + områdeverdi :FriluftslivsområdeVerdi [0..1] + bruksfrekvens :FriluftsområdeBruksfrekvens [0..1] + brukergrupper :FriluftsområdeBrukergrupper + sikringsstatus :FriluftslivSikring [0..1] + driftstilsynansvarlig :FriluftslivsområdeDriftstilsyn [0..*] + forvaltningsplan :Boolean [0..1] + offentligkommunikasjon :Boolean [0..1] + tilgjengelighetkartlagt :Boolean [0..1] + tilrettelegging :FriluftslivTilrettelegging [0..*] + områdeegnethet :FriluftslivsområdeEgnethet [0..*] + tilgjengeligfunksjon :TilgjengeligFunksjon [0..1] + tilgjenglighetsgruppe :Tilgjengelighetsgruppe [0..*] + skjærgårdspark :Boolean [0..1] (from SOSI Generell objektkatalog::friluftsliv::friluftsliv-4.1:: FriluftslivOmråder) +sikrafriluftslivsomravgrensning 1..2 «Topo» 0..* «featuretype» SikraFriluftsliv somrav grensning + grense :Kurve (from SOSI Generell objektkatalog:: Friluftsliv::Friluftsliv-4.1:: FriluftslivOmråder) 0..* «Nettverk» +grensepunkt 0..* «featuretype» Teiggrensepunkt + posisjon :Punkt + grensepunkttype :Grensepunkttype + grensemerkenedsatti :GrensemerkeNedsattI [0..1] + grensepunktnummer :CharacterString [0..1] (from SOSI Generell objektkatalog:: Eiendomsinformasjon::Eiendomsinformasjon-4.0) FellesegenskaperStatligSikra «featuretype» SikraFriluftsliv sområde + område :Flate + områdeverdi :FriluftslivsområdeVerdi + sikringsstatus :FriluftslivSikring [0..1] + brukergrupper :FriluftsområdeBrukergrupper [0..1] + bruksfrekvens :FriluftsområdeBruksfrekvens [0..1] + forvaltningsplan :Boolean [0..1] + offentligkommunikasjon :Boolean [0..1] + driftstilsynansvarlig :FriluftslivsområdeDriftstilsyn [0..*] + tilgjengelighetkartlagt :Boolean [0..1] + områdeegnethet :FriluftslivområdeEgnethet [0..*] + tilgjengeligfunksjon :TilgjengeligFunksjon [0..1] + tilgjenglighetsgruppe :Tilgjengelighetsgruppe [0..*] + skjærgårdspark :Boolean [0..1] +sikrafriluftslivsomravgrensning «Topo» 1..* Supertype_grense_punkt «featuretype» SikraFriluftsliv somrav grensning + grense :Kurve Grensepunkt «nettverk» 0..* «featuretype» Teiggrensepunkt Supertype_grense_punkt + posisjon :Punkt + grensepunkttype :Grensepunkttype [0..1] + grensemerkenedsatti :GrensemerkeNedsattI [0..1] + grensepunktnummer :CharacterString [0..1] Figur 6 Realisering fra fagområde (SOSI 4.1, Friluftsliv)

15 SOSI Produktspesifikasjon Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema Hvilke egenskaper de enkelte objektene kan ha er angitt i tabellene nedenfor. Definisjon av egenskapene og lovlige koder følger i kapitel og i tabellene for de ulike objekttypene. I kolonnen Multipl fremgår det om egenskapen er påkrevd [1..1/*], om egenskapen er valgfri og kan registreres som opsjon [0..1/*], og om egenskapen kan registreres flere ganger for hvert objekt [0..*] eller bare en forekomst [0/1..1]. Kvalitet og datafangstdato er satt som påkrevde egenskaper på SikraFriluftslivAvgrensning Objekttyper «featuretype» FellesegenskaperStatligSikra abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper. Merknad: Objekttypen SikraFriluftslivsområde vil arve egenskaper fra denne objekttypen. Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Sikra friluftslivsområder får en unik ID når objekter importeres i Naturbase på formen FS (T10). [1..1] CharacterString Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Realization FellesegenskaperStatligSikra. Rolle: SOSI_Objekt. Rolle: Generalization SikraFriluftslivsområde. Rolle: FellesegenskaperStatligSikra. Rolle: Association 0..* FellesegenskaperStatligSikra. Rolle: 0..* FellesegenskaperStatligSikra. Rolle: kobling «featuretype» SikraFriluftslivsomrAvgrensning avgrensning av et sikra friluftslivsområde Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multip l Kod e Type

16 SOSI Produktspesifikasjon grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Generalization SikraFriluftslivsomrAvgrensning. Rolle: Supertype_grense_punkt. Rolle: Association «Topo» SikraFriluftslivsområde. Rolle: 1..* SikraFriluftslivsomrAvgrensning. Rolle: sikrafriluftslivsomravgrensning Realization SikraFriluftslivsomrAvgrensning. Rolle: SikraFriluftslivsomrAvgrensning. Rolle: Aggregation «nettverk» 0..* Teiggrensepunkt. Rolle: SikraFriluftslivsomrAvgrensning. Rolle: «featuretype» SikraFriluftslivsområde områder hvor det offentlige har kontroll over arealbruken gjennom eierskap eller servituttavtale Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multip Kod Type l e område Objektets utstrekning Flate områdeverdi Områdets betydning for friluftslivet FriluftslivsområdeVerdi sikringsstatus angir om staten eller kommunen har bidratt til sikring av området [0..1] FriluftslivSikring brukergrupper angir hvor brukerne kommer fra [0..1] FriluftsområdeBrukergrup bruksfrekvens angivelse av hvor mye et område brukes Merknad: Merk at omfanget av bruk er relativ og et område med lite bruk i Oslo kan ha mye mer bruk enn et område med mye bruk andre steder i landet. Det kan også være variasjoner mellom årstid og aktivitet per [0..1] FriluftsområdeBruksfrekve ns forvaltningsplan angir om det finnes forvaltningsplan [0..1] Boolean offentligkommunikasjon angir om området er tilgjengelig med offentlig kommunikasjon [0..1] Boolean driftstilsynansvarlig angir ansvarlig instans for drift og tilsyn med området [0..*] FriluftslivsområdeDriftstils yn

17 SOSI Produktspesifikasjon tilgjengelighetkartlagt angir om tilgjengelighet er kartlagt [0..1] Boolean områdeegnethet hvilken bruk friluftslivsområdet er egnet for [0..*] FriluftslivområdeEgnethet tilgjengeligfunksjon angir hvilke funksjoner i området som er tilrettelagt for [0..1] TilgjengeligFunksjon funksjonshemmede tilgjenglighetsgruppe angir hvilke grupper av funksjonshemmede området er tilrettelagt [0..*] Tilgjengelighetsgruppe for skjærgårdspark angir om området er en del av skjærgårdspark [0..1] Boolean Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Realization SikraFriluftslivsområde. Rolle: SikraFriluftslivsområde. Rolle: Generalization SikraFriluftslivsområde. Rolle: FellesegenskaperStatligSikra. Rolle: Association «Topo» SikraFriluftslivsområde. Rolle: 1..* SikraFriluftslivsomrAvgrensning. Rolle: sikrafriluftslivsomravgrensning «featuretype» Supertype_grense_punkt abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og som benyttes for objekttypene SikraFriluftslivsomrAvgrensning og for Teiggrensepunkt (datafangstdato og kvalitet). Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multip Kod Type l e datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget [1..1] DateTime kvalitet Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førstedatafangstdato. beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med..kvalitet i tidligere versjoner av [1..1] Posisjonskvalitet

18 SOSI Produktspesifikasjon SOSI. Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Association 0..* Kartbladkant. Rolle: 0..* Supertype_grense_punkt. Rolle: kartbladkantavgrensning/kartbladkantavgrensning Association 0..* Dataavgrensning. Rolle: 0..* Supertype_grense_punkt. Rolle: dataavgrensning/dataavgrensning Association 0..* Supertype_grense_punkt. Rolle: 0..* KantUtsnitt. Rolle: kantutsnittavgrensning/kantutsnittavgrensning Realization Supertype_grense_punkt. Rolle: SOSI_Objekt. Rolle: Association 0..* Supertype_grense_punkt. Rolle: 0..* FiktivDelelinje. Rolle: fiktivdelelinjeavgrensning/fiktivdelelinjeavgrensning Association 0..* Supertype_grense_punkt. Rolle: 0..* Temakartavgrensning. Rolle: temakartavgrensning/temakartavgrensning Generalization Teiggrensepunkt. Rolle: Supertype_grense_punkt. Rolle: Association 0..* Supertype_grense_punkt. Rolle: 0..* Supertype_grense_punkt. Rolle: kobling Generalization SikraFriluftslivsomrAvgrensning. Rolle: Supertype_grense_punkt. Rolle: «featuretype» Teiggrensepunkt koordinatbestemt punkt som er påvist, beskrevet og/eller markert spesielt i den geografiske avgrensinga av teigen. For statlig sikra friluftlivsområder vil Teiggrensepunkt snappes fra matrikkelen ved etablering av områder. Ved registrering av grenser for statlig sikra områder kan grensepunktene for objekttypen SikraFriluftlivsomrAvgrensing registreres som Teiggrensepunkt. Når avgrensingen hentes fra Matrikkelen og Teiggrensepunkt er registrert, skal teiggrensepunktet registreres. Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multip Kod Type l e posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt grensepunkttype angivelse av hva slags grensemerke som er brukt i terrenget. Sier også om grensepunktet er merket i terrenget, eller om det bare er [0..1] Grensepunkttype

19 SOSI Produktspesifikasjon et registreringsteknisk punkt. grensemerkenedsatti [0..1] GrensemerkeNedsattI grensepunktnummer [0..1] CharacterString Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Realization Teiggrensepunkt. Rolle: Teiggrensepunkt. Rolle: Generalization Teiggrensepunkt. Rolle: Supertype_grense_punkt. Rolle: Aggregation «nettverk» 0..* Teiggrensepunkt. Rolle: SikraFriluftslivsomrAvgrensning. Rolle: Datatyper «datatype» Posisjonskvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen. For Statlig sikra friluftslivsområder registreres målemetode og nøyaktighet i grunnriss (x, y). Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Integer Merknad: Oppgitt i cm Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Realization Posisjonskvalitet. Rolle: Posisjonskvalitet. Rolle:

20 SOSI Produktspesifikasjon Kodelister «codelist» FriluftslivområdeEgnethet angir om området er spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multip l Kod e Dårlig 1 Ganske dårlig 2 Middels 3 Ganske godt 4 Godt 5 Type «codelist» FriluftslivSikring angir om staten eller kommunen har bidratt til sikring av området Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multip l Statlig sikring område der Staten v/miljødirektoratet (tidl. Direktoratet for naturforvaltning) har skaffet seg råderett over arealet for allmennhetens bruk som friluftslivsområde ved erverv/kjøp, ved langsiktig avtale om bruksrett (servituttavtale) eller ved tinglyst Kommunalt sikret erklæring om bruk til friluftslivsformål område sikret for friluftslivsformål av kommunen ved erverv eller avtale. Unntatt områder der sikring har skjedd i samarbeid med Staten v/ Miljødirektoratet (tidligere Direktoratet for Naturforvaltning) Kod e SS KS Type «codelist» FriluftslivsområdeDriftstilsyn angir ansvarlig instans for drift og tilsyn med området Attributter

21 SOSI Produktspesifikasjon Navn Definisjon/Forklaring Multip l Kod e Privatperson(er) 1 Frivillig organisasjon 2 Kommunen 3 Interkommunalt friluftsråd 4 Skjærgårdstjeneste 5 Staten 6 Regional myndighet 7 Ukjent 9 Type «codelist» FriluftslivsområdeVerdi områdets betydning for friluftslivet Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type Svært viktig friluftslivsområde Viktig friluftslivsområde Registrert friluftslivsområde Ikke verdisatt friluftslivsområde A B C D «codelist» FriluftsområdeBrukergrupper angir hvor brukerne kommer fra Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type Lokalt 1 Regionalt 2 Nasjonalt 3

22 SOSI Produktspesifikasjon «codelist» FriluftsområdeBruksfrekvens angivelse av hvor mye et område brukes Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multip l Kod e Svært mye 1 Mye 2 Lite 3 Ikke registrert 9 Type «codelist» TilgjengeligFunksjon angir hvilke funksjoner i området som er tilrettelagt for funksjonshemmede Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multip l Kod e Turområde 1 Badeplass 2 Fiskeplass 3 Annet 4 Ingen 9 Type «codelist» Tilgjengelighetsgruppe angir hvilke gruppe av funksjonshemmede området er tilrettelagt for Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multip l Kod e Synshemmede 1 Rullestol med ledsager 2 Rullestol uten ledsager 3 Elektrisk rullestol 4 Hørselshemmede 5 Folk med nedsatt kognitiv 6 Type

23 SOSI Produktspesifikasjon funksjonsevne Folk med miljøhemminger se NS 11005:2011, kap Ingen «codelist» GrensemerkeNedsattI GrensemerkeNedsattI er hentet fra Eiendomsinformasjon 4.0 og definerer hva slags detalj grensemerket er satt ned i. Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multip l Riksgrense Ikke spesifisert Jord Fjell JordfastStein Mur Steingjerde Vann Annen terrengdetalj Uten grensemerke Annen punktmarkering Kod e RG IS JO FJ JS MU ST VA AD UG AP Type «codelist» Grensepunkttype Fra Eiendomsinformasjon 4.0. Definerer grensepunkttype i henhold til kodeliste. Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multip l Kod e Riksgrensemerke markering av typen riksgrensemerke 50 Offentlig godkjent grensemerke markering av typen offentlig godkjent grensemerke 51 Bolt markering av typen bolt uten at bolttypen er nærmere angitt 52 Kors markering av typen kors 53 Rør markering av typen rør 54 Type

24 SOSI Produktspesifikasjon Stein eller røys markering av typene stein eller røys 55 Umerket grensepunktet er ikke markert 56 Riksgrenserøys markering av typen riksgrenserøys 58 Riksgrensemerke annet markering av typen annet rikgrensemerke 59 Steingjerde markering av typen steingjerde 60 Stein med kors og vitner markering av typen stein med kors og vitner 63 Grensepåle markering av typen grensepåle 64 Grensetre markering av typen grensetre 65 Annet grensemerke markering av grensemerket faller utenfor de definerte 66 Kamjern markering av typen kamjern 67 Borehull markering av typen borehull 69 Gjerdestolpe markering av typen gjerdestolpe 82 Annen detalj grensemerket ligger i annen detalj 83 Veg midt grensen følger midten av vegen 84 Vegkant grensen følger kanten av vegen 85 Midt bekk elv grensen følger midten av elv eller bekk 86 Djupålen bekk elv grensen følger djupålen av elv eller bekk 87 Murhjørne grensepunktet angis av murhjørne 89 Hushjørne grensepunktet ligger i hushjørne 90 Asfaltspiker markering av typen asfaltspiker 94 Ukjent grenspunktets markering er ukjent eller ikke registrert 97 Geometrisk hjelpepunkt generert grensepunkt 99 Eksempel Der vannkurvatur møter annen teiggrense og det ikke er merket/målt inn noe grensepunkt Merknad: benyttes også der øyer eller fiktive teigavgrensinger 'biter seg i halen' (knutepunkt fra DEK) eller tangerer annen teiggrense «codelist» Målemetode metode som ligger til grunn for registrering av posisjon. Hvis målemetode og nøyaktighet «snappes» fra eksisterende objekt (vanligvis eiendomsgrenser) beholdes målemetode og nøyaktighet som angitt i opprinnelsesdata. Fra Eiendomsinformasjon 4.0

25 SOSI Produktspesifikasjon Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multip l Kod e Terrengmålt 10 Totalstasjon 11 Teodolitt med elektronisk 12 avstandsmåler Teodolitt med målebånd 13 Ortogonalmetoden 14 Utmål 15 Tatt fra plan 18 Annet (denne har ingen mening, Annet 19 bør fjernes?) Stereoinstrument 20 Aerotriangulert 21 Analytisk plotter 22 Autograf - vanlig registrering 23 Digitalt stereoinstrument 24 Scannet fra kart 30 Scannet fra blyantoriginal 31 Scannet fra rissefolie 32 Scannet fra transparent folie - god 33 kvalitet Scannet fra transparent folie - 34 mindre god kvalitet Scannet fra papirkopi 35 Flybåren laserscanner 36 Digitalisert på dig.bord fra 40 ortofoto/flybilde Digitalisert fra ortofoto - film 41 Digitalisert fra ortofoto - fotokopi 42 Digitalisert fra flybilde - 43 monodigitalisert fra film Digitalisert fra flybilde - 44 monodigitalisert fra fotokopi Type

26 SOSI Produktspesifikasjon Digitalisert fra ortofoto 45 Digitalisert på skjerm fra 46 satellittbilde Digitalisert på dig.bord fra strekkart 50 Digitalisert på dig.bord fra 51 blyantoriginal Digitalisert på dig.bord fra rissefolie 52 Digitalisert på dig.bord fra 53 transparent film - god kvalitet Digitalisert på dig.bord fra 54 transparent film - mindre god kvalitet Digitalisert på dig.bord fra 55 papirkopi Dig. på skjerm fra scannet samkopi (Raster) 56 Genererte data (interpolasjon) 60 Generert i terrengmodell 61 Vektet middel 62 Generert sirkelgeometri 63 Generalisert 64 Generert sentralpunkt 65 Sammenknytningspunkt/randpunkt 66 Koordinater hentet fra GAB 67 Koordinater hentet fra JREG 68 Beregnet 69 Spesielle metoder 70 Målt med stikkstang 71 Målt med waterstang 72 Målt med målehjul 73 Målt med stigningsmåler 74 Fastsatt ved dom eller kongelig 78 resolusjon Annet (spesifiseres i filhode) ( bør vel fjernes, blir borte ved overføring mellom systemer) Annet (spesifiseres i filhode) 79

27 SOSI Produktspesifikasjon Frihåndstegning 80 Digitalisert fra krokering på kart 81 Direkte innlagt på skjerm 82 Treghetsstedfesting 90 GPS Kodemåling, relative målinger Tidligere GPS-Differensiell, pseudorange 91 GPS Kodemåling, enkeltmålinger Tidligere GPS, Absolutt, pseudorange 92 GPS Fasemåling, statisk måling Tidligere GPS, Differensiell 93 GPS Fasemåling, andre metoder (utenom RTK). Tidligere GPS-Absolutt, fase 94 Kombinasjon av GPS/Treghet 95 GPS Fasemåling RTK (Realtids kinematisk måling). Tidligere GPS kinematisk (Real time 96 kinematic) GPS Fasemåling, float-løsning 97 Ukjent målemetode 99

28 SOSI Produktspesifikasjon Rasterbaserte data Produktspesifikasjonen beskriver ikke rasterdata. 5.3 Omfang Hele spesifikasjonen (elektronisk versjon er alltid gjeldene versjon)

29 SOSI Produktspesifikasjon Referansesysteminformasjon Statlig sikra friluftslivsområder forvaltes i Naturbase i UTM sone 33 basert på WGS 84. Ved etablering for leveranser brukes kommunens eller Fylkesmannens offisielle datum dersom ikke annet er avtalt (se gjeldende leveranseinstruks for Statlig sikra friluftslivsområder på Romlig referansesystem idmyndighet (Ansvarlig organisasjon for referansesystemet) Kartverket - SOSI-sekretariatet Link til mer info om referansesystemet: Identifikasjonskode Angivelse av UTM sone 33 basert på WGS84, 2D Identifikasjonskode: Koderom SOSI referansesystemkode (SYSKODE) Kodeversjon Temporalt referansesystem Ikke angitt 6.3 Referansesystemomfang Gjelder hele spesifikasjonen

30 SOSI Produktspesifikasjon Datakvalitet Krav til nøyaktighet ved innsamling av data er beskrevet i Miljødirektoratets leveranseinstruks for Statlig sikra friluftslivsområder ( I de fleste tilfeller er datagrunnlaget hentet fra Matrikkelen hvor kvaliteten på grensepunkt og grenser bevares. Dersom geometri er hentet fra andre baser skal kvaliteten på geometrien være med over i datasettet (på avgrensingslinjene og grensepunkt).

31 SOSI Produktspesifikasjon Datafangst Ny områder blir foreslått sikret av kommuner eller interkommunale friluftsråd, Fylkeskommunen gir anbefalinger og Miljødirektoratet gjør det endelige vedtaket. Kart-filer som viser utstrekningen av området blir levert fra kommunene til Miljødirektoratet, der geometrien blir kvalitetssikret og godkjent før området legges inn i Naturbase. 8.1 Omfang Gjelder hele spesifikasjonen

32 SOSI Produktspesifikasjon Datavedlikehold 9.1 Vedlikeholdsfrekvens vedbehov 9.2 Omfang Gjelder hele spesifikasjonen

33 SOSI Produktspesifikasjon Presentasjonsinformasjon 10.1 Referanse til presentasjonskatalog Det er spesifisert egne tegneregler for Statlig sikra friluftslivsområder i Naturbase og for karttjenester for statlig sikra friluftslivsområder. Navn Geometri Egenskap symbolisering Friluftsliv_ statlig_sikr a Verdi symboliseri ng Farge (RGB) Flate Objekttype Farge omriss (RGB) Fylltype Transparent Linje/omriss tykkelse Line Fill Symbol (ESRI) 2,0 Fig 1: Eksempel på presentasjon av statlig sikra friluftslivsområder i Naturbase Omfang Gjelder hele spesifikasjonen

34 SOSI Produktspesifikasjon Leveranseinformasjon 11.1 Leveransemetode Omfang Gjelder hele spesifikasjonen Leveranseformat Formatnavn SOSI Formatversjon 4.5 (SOSI) Produktspesifikasjon MILJODIR STATLIGSIKRAFRILUFTSLIV Filstruktur *.sos (STATLIGSIKRAFRILUFT.SOS) Språk Norge NO Tegnsett UTF Leveranseformat Formatnavn ESRI Geodatabase (FILEGDB) Formatversjon Produktspesifikasjon MILJODIR STATLIGSIKRAFRILUFTSLIV Filstruktur *.gdb (STATLIGSIKRAFRILUFT.GDB) Språk Norge NO Tegnsett UTF Leveransemedium Leveranseenhet Geografiske eller administrative områder Overføringsstørrelse Data ikke angitt avhengig av format og størrelse på geografisk område.

35 SOSI Produktspesifikasjon Navn på medium Miljødirektoratets nedlastingsløsning: Annen leveranseinformasjon WMS-tjeneste for visning av Statlig sikra friluftsliv FTP nedlasting for datasettet i Shape-format (ESRI) nasjonalt Omfang Gjelder hele spesifikasjonen

36 SOSI Produktspesifikasjon Metadata Metadata er registrert i henhold til standard i Geonorge Metadataspesifikasjon Ingen spesielle krav utover det som er angitt i nasjonal metadatakatalog (se link ovenfor) Omfang Gjelder hele spesifikasjonen

37 SOSI Produktspesifikasjon Vedlegg: SOSI-format-realisering 13.1 Objekttyper SikraFriluftslivsomrAvgrensning UML Egenskapsnavn SOSI Egenskapsnavn Tillatte verdier Mult SOSItype Geometri KURVE,BUEP,SIRKELP,BEZIER, KLOTOIDE..OBJTYPE =SikraFriluftslivsomrAvgren sning [1..1] T32 datafangstdato..datafangstdato [1..1] DATOTID kvalitet..kvalitet * [1..1] * målemetode...målemetode Kodeliste [1..1] H2 nøyaktighet...nøyaktighet [1..1] H SikraFriluftslivsområde UML Egenskapsnavn SOSI Egenskapsnavn Tillatte verdier Mult SOSItype Geometri FLATE..OBJTYPE =SikraFriluftslivsområde [1..1] T32 områdeverdi..friverdi =D,C,A,B [1..1] T sikringsstatus..frisikring =SS,KS [0..1] T brukergrupper..fribrukergrupper =1,2,3 [0..1] T bruksfrekvens..fribruksfrekvens =1,2,3,9 [0..1] T forvaltningsplan..forvaltningsplan =JA,NEI [0..1] BOOLSK offentligkommunikasjon..offentligkommunikasjo N =JA,NEI [0..1] BOOLSK driftstilsynansvarlig..fridriftstilsyn =1,2,3,4,5,6,7,9 [0..*] H1 tilgjengelighetkartlagt..tilgjkartlagt =JA,NEI [0..1] BOOLSK områdeegnethet..friegnethet =1,2,3,4,5 [0..*] H1 tilgjengeligfunksjon..tilgjfunksjon =1,2,3,4,9 [0..1] H1 tilgjenglighetsgruppe..tilgjengelighetsgruppe =1,2,3,4,5,6,7,9 [0..*] H1

38 SOSI Produktspesifikasjon skjærgårdspark..skjærgårdspark =JA,NEI [0..1] BOOLSK identifikasjon..id [1..1] T Teiggrensepunkt UML Egenskapsnavn SOSI Egenskapsnavn Tillatte verdier Mult SOSItype Geometri PUNKT..OBJTYPE =Teiggrensepunkt [1..1] T32 grensepunkttype..grensepunkttype Kodeliste [0..1] H4 grensemerkenedsatti..grensemerkenedsatti Kodeliste [0..1] T grensepunktnummer..grensepunktnummer [0..1] T20 (rolle).. [] REF datafangstdato..datafangstdato [1..1] DATOTID kvalitet..kvalitet * [1..1] * målemetode...målemetode Kodeliste [1..1] H2 nøyaktighet...nøyaktighet [1..1] H2

39 SOSI Produktspesifikasjon Vedlegg: GML-realisering

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder Produktnavn: Statlig sikra friluftslivsområder versjon 20141101 Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no (elektronisk versjon er alltid gjeldene versjon)

Detaljer

Produktspesifikasjon: KYV_Farled

Produktspesifikasjon: KYV_Farled SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Farled 1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 SOSI Produktspesifikasjon - 1-2 Definisjoner og forkortelser 4 2.1

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon -1- Produktnavn: Farled v 20151117. Produktspesifikasjon: Farled Versjon 20151117

SOSI Produktspesifikasjon -1- Produktnavn: Farled v 20151117. Produktspesifikasjon: Farled Versjon 20151117 SOSI Produktspesifikasjon -1- Produktspesifikasjon: Farled Versjon 20151117 SOSI Produktspesifikasjon -2- Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Historikk...

Detaljer

Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag

Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag Endrings-logg Desember 2014 Søren E. Kristensen Første versjon basert på standarden Måned År SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning,

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: IUA v1.0. Produktspesifikasjon: IUA

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: IUA v1.0. Produktspesifikasjon: IUA SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: IUA v1.0 Produktspesifikasjon: IUA SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder. Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder

SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder. Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder 3 av Norges geologiske undersøkelse - 2012 1 Innledning, historikk og endringslogg 1 av 2 Norges geologiske

Detaljer

Produktspesifikasjon Naturvernområder

Produktspesifikasjon Naturvernområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon Naturvernområder Foto: Kim Abel, naturarkivet.no Miljødirektoratet 2014 (elektronisk versjon er alltid gjeldene versjon) SOSI Produktspesifikasjon - 1 - Innhold

Detaljer

Produktspesifikasjon: Primærdata Kystkontur

Produktspesifikasjon: Primærdata Kystkontur SOSI-standard - versjon 1.0 01.12.2011 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Primærdata Kystkontur Side 1 av 51 Produktspesifikasjon: Primærdata Kystkontur 1 av Statens kartverk desember 2011 SOSI-standard

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Ankringsområder v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Ankringsområder v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredaktsomhet 1.0. Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredaktsomhet 1.0. Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare SOSI Produktspesfikasjon - 2-1. Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1. Innledning... 4 1.2. Historikk...

Detaljer

produktspesifikasjon Eksempel på SOSI

produktspesifikasjon Eksempel på SOSI SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: Eksempel på SOSI produktspesifikasjon Dette er et eksempel på hvordan en produktspesifikasjon skal bygges opp for å være konform med kravene i standarden

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Nødhavner v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Nødhavner

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Nødhavner v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Nødhavner SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Nødhavner SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser 4

Detaljer

Produktspesifikasjon: ND_Radon aktsomhet, versjon 1.0

Produktspesifikasjon: ND_Radon aktsomhet, versjon 1.0 - 0 - Produktspesifikasjon: ND_Radon aktsomhet, versjon 1.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse

Detaljer

Produktspesifikasjon: Storulykkeanlegg

Produktspesifikasjon: Storulykkeanlegg Side 1 av 13 Produktspesifikasjon: Storulykkeanlegg Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Historikk... 4 1.3 Endringslogg... 4 2 Definisjoner

Detaljer

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Sedimentasjonsmiljø, versjon 2. Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Sedimentasjonsmiljø, versjon 2. Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø 3 av 1 Innledning, historikk og endringslogg - 1 - 2 Oversikt over produktspesifikasjonen 2.1 Unik identifisering av produktspesifikasjon

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Naturvernområder versjon 20141001 Produktspesifikasjon Naturvernområder

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Naturvernområder versjon 20141001 Produktspesifikasjon Naturvernområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon Naturvernområder Foto: Kim Abel, naturarkivet.no SOSI Produktspesifikasjon - 1 - Innhold Innledning, historikk og endringslogg... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

Leveranseinstruks. For leveranse av verneområder til datasett Naturvernområder i Naturbase. Versjon 27. mars 2014

Leveranseinstruks. For leveranse av verneområder til datasett Naturvernområder i Naturbase. Versjon 27. mars 2014 Leveranseinstruks For leveranse av verneområder til datasett Naturvernområder i Naturbase Versjon 27. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 3 1.2 Laste ned

Detaljer

Produktspesifikasjon: Villreinområder

Produktspesifikasjon: Villreinområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Villreinområder versjon 20141201 Villrein på Dovre. Foto: Per Jordhøy SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning...

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.0. Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.0. Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.0 Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon -1 - Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.0 1

Detaljer

Leveranseinstruks. Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase. Versjon 7. april 2014

Leveranseinstruks. Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase. Versjon 7. april 2014 Leveranseinstruks Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase Versjon 7. april 2014 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Laste ned data fra Naturbase... 2 2.

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredhendelser 1.0. Produktspesifikasjon for skredhendelser

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredhendelser 1.0. Produktspesifikasjon for skredhendelser SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon for skredhendelser SOSI Produktspesfikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg 4 2 Definisjoner

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_ISPS_Havneanlegg v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_ISPS_Havneanlegg

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_ISPS_Havneanlegg v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_ISPS_Havneanlegg SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_ISPS_Havneanlegg SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

Produktspesifikasjon. Innmålingsinnstruks. VA, drivstoff, gass og fjernvarme

Produktspesifikasjon. Innmålingsinnstruks. VA, drivstoff, gass og fjernvarme 1 Produktspesifikasjon Innmålingsinnstruks VA, drivstoff, gass og fjernvarme 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 6 1.1 Innledning... 6 1.2 Historikk... 6 1.3 Endringslogg...

Detaljer

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 12 FKB Naturinfo Innhold 12.1 Innledning... 2 12.1.1 Historikk... 2 12.1.2 Formål og omfang... 3 12.1.3 Referanser... 3 12.1.4 Ansvarlig for

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Kulturminner - Sikringssoner, versjon 20150421. Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Kulturminner - Sikringssoner, versjon 20150421. Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner SOSI Produktspesfikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg - 4-1.1 Innledning - 4-1.2 Historikk - 4-1.3 Endringslogg

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Kulturminner - Sikringssoner, versjon 20150421. Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Kulturminner - Sikringssoner, versjon 20150421. Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner SOSI Produktspesfikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg - 4-1.1 Innledning - 4-1.2 Historikk - 4-1.3 Endringslogg

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Interkommunale brannvesen Produktspesifikasjon. Interkommunale brannvesen

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Interkommunale brannvesen Produktspesifikasjon. Interkommunale brannvesen SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon Interkommunale brannvesen SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg 4 2 Definisjoner

Detaljer

- 0 - Produktspesifikasjon: FKB-Dyrkbar jord

- 0 - Produktspesifikasjon: FKB-Dyrkbar jord - 0 - Produktspesifikasjon: FKB-Dyrkbar jord - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 2 1.1 Innledning 2 1.2 Historikk 2 1.3 Formål og omfang 2 1.4 Referanser 2 1.5 Endringslogg 2 2 Oversikt over produktspesifikasjonen

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Brannstasjoner Produktspesifikasjon. Brannstasjoner

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Brannstasjoner Produktspesifikasjon. Brannstasjoner SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Brannstasjoner 20160315 Produktspesifikasjon Brannstasjoner SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon: ND_Grunnvannsborehull, versjon 1.0

SOSI Produktspesifikasjon: ND_Grunnvannsborehull, versjon 1.0 - 0 - : ND_Grunnvannsborehull, versjon 1.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse til Det

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter...1 0 Orientering

Detaljer

Produktspesifikasjon: Markagrensen

Produktspesifikasjon: Markagrensen Produktspesifikasjon: Markagrensen Foto: Kartdata fra Kartverket Versjon 20160801 Kartverket August 2016 1 Innhold 1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Kvikkleire. Produktspesifikasjon: ND_Kvikkleire

SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Kvikkleire. Produktspesifikasjon: ND_Kvikkleire SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktspesifikasjon: ND_Kvikkleire 2 av Norges geologiske undersøkelse - 2012 SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0-1 - 1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: ND_Mineralressurser, versjon 2.0 Produktspesifikasjon: ND_Mineralressurser, versjon 2.0

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: ND_Mineralressurser, versjon 2.0 Produktspesifikasjon: ND_Mineralressurser, versjon 2.0 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: ND_Mineralressurser, versjon 2.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i

Detaljer

Produktspesifikasjon for Nasjonal database for tur- og friluftsruter

Produktspesifikasjon for Nasjonal database for tur- og friluftsruter Produktspesifikasjon for Nasjonal database for tur- og friluftsruter Foto: Maria O. Lund versjon 2.5 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Referanser...

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.1. Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.1. Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.1 Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag NVE - Mai 2017 SOSI Produktspesifikasjon -1 - Produktnavn: Verneplan for vassdrag,

Detaljer

Fagområde: Annen naturinformasjon

Fagområde: Annen naturinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Annen naturinformasjon Revidert 6. mars 2007 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statistiske enheter. Norges grunnkretser

Produktspesifikasjon: Statistiske enheter. Norges grunnkretser SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Statistiske enheter Norges grunnkretser Versjon 1.0.20131001 SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVDB Trafikkmengde, versjon Produktspesifikasjon: NVDB Trafikkmengde, versjon

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVDB Trafikkmengde, versjon Produktspesifikasjon: NVDB Trafikkmengde, versjon SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: NVDB Trafikkmengde, versjon 20150101 Desember 2014 SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Historikk 3

Detaljer

9 FKB LedningVa (Vann og avløp)

9 FKB LedningVa (Vann og avløp) SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB FKB LedningVa Side 1 av 13 9 FKB LedningVa (Vann og avløp) Innhold 9.1 Innledning... 2 9.1.1 Historikk... 2 9.1.2 Formål og omfang... 3 9.1.3 Referanser... 3 9.1.4

Detaljer

Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0

Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0 0 Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse

Detaljer

Produktspesifikasjon: AR50. (Arealressurskart i målestokk 1:50.000)

Produktspesifikasjon: AR50. (Arealressurskart i målestokk 1:50.000) SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: AR50 (Arealressurskart i målestokk 1:50.000) Foto: Ragnhild Sperstad / Skog og landskap SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0

Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0 1 Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-Naturinfo 4.6

Produktspesifikasjon FKB-Naturinfo 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-Naturinfo 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Steinsprang aktsomhetsområde Produktspesifikasjon: ND_Steinsprang - aktsomhetsområder

SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Steinsprang aktsomhetsområde Produktspesifikasjon: ND_Steinsprang - aktsomhetsområder SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Steinsprang aktsomhetsområde Produktspesifikasjon: ND_Steinsprang - aktsomhetsområder 3 av Norges geologiske undersøkelse - 2012 4 av SOSI Produktspesifikasjon

Detaljer

Produktspesifikasjon: Markagrensen

Produktspesifikasjon: Markagrensen Produktspesifikasjon: Markagrensen Foto: Kartdata fra Kartverket Versjon 20170201 Kartverket februar 2017 Innhold 1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Lokalieter, versjon 20150427. Produktspesifikasjon: Kulturminner Lokaliteter

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Lokalieter, versjon 20150427. Produktspesifikasjon: Kulturminner Lokaliteter SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Lokalieter, versjon 20150427 Produktspesifikasjon: Kulturminner Lokaliteter SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Foto: Kartdata fra Kartverket Versjon 20170703 Kartverket juli 2017 1 Endrings-logg Versjon Dato

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: NVEs database over vannkraftsystemet, utbygd og ikke utbygd 1.0

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: NVEs database over vannkraftsystemet, utbygd og ikke utbygd 1.0 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon for NVEs vannkraftsystem; kraftverk, dammer, vannveier, innsjøer og delfelt, utbygd og ikke utbygd. Inkludert dammer og innsjøer regulert til andre formål.

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Foto: Kartdata fra Kartverket Versjon 20161201 Kartverket Desember 2016 1 Endrings-logg Versjon

Detaljer

Administrative enheter Norges maritime grenser

Administrative enheter Norges maritime grenser SOSI Del 3 Produktspesifikasjon Norges maritime grenser versjon 2012-1 Side 1 av 61 Produktspesifikasjon for Administrative enheter Norges maritime grenser SOSI Del 3 Produktspesifikasjon Norges maritime

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Brannsmitteområder, versjon Produktspesifikasjon Kulturminner Brannsmitteområder

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Brannsmitteområder, versjon Produktspesifikasjon Kulturminner Brannsmitteområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon Kulturminner Brannsmitteområder SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon Kulturminner Verneverdig tette trehusmiljøer

Produktspesifikasjon Kulturminner Verneverdig tette trehusmiljøer SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Verneverdig tette trehusmilljøer, versjon 20160503 Produktspesifikasjon Kulturminner Verneverdig tette trehusmiljøer SOSI Produktspesifikasjon - 1-1

Detaljer

Produktspesifikasjon: Forurenset grunn

Produktspesifikasjon: Forurenset grunn Produktspesifikasjon: Forurenset grunn versjon 20141201 - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Historikk 3 1.3 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser 4 2.1 Definisjoner

Detaljer

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon class Bygning Bygningsavgrensning:: Bygningsavgrensning {root} + grense: Kurve +bygningsavgrensning 0..* 0..* Bygg {root} En bygning

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: KYV_Fiskerihavner v Produktspesifikasjon: KYV_Fiskerihavner

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: KYV_Fiskerihavner v Produktspesifikasjon: KYV_Fiskerihavner SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Fiskerihavner SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

Fagområde: Generelle typer

Fagområde: Generelle typer SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Generelle typer 230407: Endret multiplisitet på informasjon og prosesshistorie fra 0..1 til 0..* SOSI standard generell objektkatalog versjon

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Reinbeiteområde, versjon 20160415 Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-Bane 4.6

Produktspesifikasjon FKB-Bane 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-Bane 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser... 4

Detaljer

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner.

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner. SOSI Produktspesfikasjon - 1 - Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner. SOSI Produktspesfikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg 6 1.1 Innledning 6 1.2

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Konvensjonsområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Konvensjonsområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktspesifikasjon: Reindrift Konvensjonsområde Foto: Jan Helmer Olsen SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-LedningVA 4.6

Produktspesifikasjon FKB-LedningVA 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-LedningVA 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Reinbeiteområde, versjon 20170315 Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde Foto: Jan Helmer Olsen SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning,

Detaljer

Produktspesifikasjon: Administrative enheter. Norges fylker og kommuner

Produktspesifikasjon: Administrative enheter. Norges fylker og kommuner SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Administrative enheter Norges fylker og kommuner Versjon 3.0.20131001 SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verdifulle kulturlandskap, versjon Produktspesifikasjon: Verdifulle kulturlandskap versjon

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verdifulle kulturlandskap, versjon Produktspesifikasjon: Verdifulle kulturlandskap versjon SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Verdifulle kulturlandskap versjon 20141201 Ett av 22 utvalgte kulturlandskap, Foto: Oskar Puschmann SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: KYV_Losbordingsfelt v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Losbordingsfelt

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: KYV_Losbordingsfelt v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Losbordingsfelt SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: KYV_Losbordingsfelt v1.0 Produktspesifikasjon: KYV_Losbordingsfelt SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-Høydekurve 4.6

Produktspesifikasjon FKB-Høydekurve 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-Høydekurve 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner Produktnavn: NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner versjon 1.0 Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner Produktnavn: NVEs database over kartlagte

Detaljer

kument Leveranseinstruks Artsdata til Naturbase Versjon 7. mai 2014

kument Leveranseinstruks Artsdata til Naturbase Versjon 7. mai 2014 kument Leveranseinstruks Artsdata til Naturbase Versjon 7. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Laste ned data fra Naturbase... 3 2. Generelt om rutiner

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-Arealbruk 4.6

Produktspesifikasjon FKB-Arealbruk 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-Arealbruk 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Siidaområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Siidaområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Siidaområde, versjon 20160415 Produktspesifikasjon: Reindrift Siidaområde SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner Produktnavn: NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner versjon 1.0 Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner Produktnavn: NVEs database over kartlagte

Detaljer

Produktspesifikasjon: Motorferdsel i utmark Snøscooterløyper og barmarksløyper

Produktspesifikasjon: Motorferdsel i utmark Snøscooterløyper og barmarksløyper SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Motorferdsel i utmark Snøscooterløyper og barmarksløyper versjon 20170601 Snøscootere på Svalbard. Foto: Reidar Hindrum SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning,

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-Lufthavn 4.6

Produktspesifikasjon FKB-Lufthavn 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-Lufthavn 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Restriksjonsområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Restriksjonsområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Restriksjonsområde, versjon 20170315 Produktspesifikasjon: Reindrift Restriksjonsområde Foto: Jan Helmer Olsen SOSI Produktspesifikasjon

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: N250 Kartdata - versjon 20150901. Produktspesifikasjon for N250 Kartdata

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: N250 Kartdata - versjon 20150901. Produktspesifikasjon for N250 Kartdata Produktspesifikasjon for N250 Kartdata 0 1 Innledning, historikk og endringslogg... 6 1.1 Innledning... 6 1.2 Historikk... 6 1.3 Endringslogg... 8 2 Definisjoner og forkortelser...11 2.1 Definisjoner...

Detaljer

Vedlegg 1. Oversikt over benyttede egenskaper og kodelister for FKB-Ledning med tilhørende forvaltningsspesifikasjoner

Vedlegg 1. Oversikt over benyttede egenskaper og kodelister for FKB-Ledning med tilhørende forvaltningsspesifikasjoner Versjon 4.5-03-01 Spesifikasjon av forvaltning av FKB-Ledning Vedlegg 1 Side 1 av 23 Vedlegg 1 Oversikt over benyttede egenskaper og kodelister for FKB-Ledning med tilhørende forvaltningsspesifikasjoner

Detaljer

Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger

Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger Statens kartverk november 2006 SOSI standard

Detaljer

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner Produktnavn: NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner versjon 1.1 Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner Produktnavn: NVEs database over kartlagte

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Beredskapsdepot v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Beredskapsdepot

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Beredskapsdepot v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Beredskapsdepot SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Beredskapsdepot SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

Produktspesifikasjon: Jordkvalitet

Produktspesifikasjon: Jordkvalitet SOSI Produktspesfikasjon - 0 - Produktnavn: Demo, versjon 4.5 Produktspesifikasjon: Jordkvalitet Endringslogg 2014 Henrik Mathiesen Første versjon basert på standarden SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning,

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-Servitutt 4.6

Produktspesifikasjon FKB-Servitutt 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-Servitutt 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen.

Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen. AR5 metadata: Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen. Det kan være opplysninger om hvilken metode som er brukt i kartlegginga, hvilken nøyaktighet stedfestinga

Detaljer

Systematisering av data om grunnundersøkelser - tilpasset innleggelse i Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG)

Systematisering av data om grunnundersøkelser - tilpasset innleggelse i Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) Systematisering av data om grunnundersøkelser - tilpasset innleggelse i Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) NADAG-modellen er basert på SOSI-standarden for Geotekniske undersøkelser. I ett

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner - Brannsmitteområder, versjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Brannsmitteområder

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner - Brannsmitteområder, versjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Brannsmitteområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Brannsmitteområder SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg - 3-1.1 Innledning - 3-1.2 Historikk - 3-1.3 Endringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Restriksjonsområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Restriksjonsområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Restriksjonsområde, versjon 20160415 Produktspesifikasjon: Reindrift Restriksjonsområde SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.4.0, 31.01.2012 Statens vegvesen side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...

Detaljer

Produktspesifikasjon Kartlagte friluftlivsområder

Produktspesifikasjon Kartlagte friluftlivsområder SOSI Del 3 Produktspesifikasjon versjon 1.0 2014 Produktnavn: Produktspesifikasjon for Kartlagte friluftlivso Produktspesifikasjon Kartlagte friluftlivso Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no (elektronisk

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard Del 2 - versjon 32 1 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard Del 2 - versjon 32 2 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon - Historikk og status 1 Historikk og status SOSI-standarden

Detaljer

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Bunnsedimenter_dannelse, versjon 1. Produktspesifikasjon: ND_Bunnsedimenter_dannelse

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Bunnsedimenter_dannelse, versjon 1. Produktspesifikasjon: ND_Bunnsedimenter_dannelse Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktspesifikasjon: ND_Bunnsedimenter_dannelse 3 av Norges geologiske undersøkelse - 2015 SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0-1 - 1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVEs database over vannkraftsystemet, utbygd og planlagt 1.0

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVEs database over vannkraftsystemet, utbygd og planlagt 1.0 SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon for NVEs vannkraftsystem;kraftverk, dammer, vannveier, innsjøer og delfelt, utbygd og planlagt Inkludert dammer og innsjøer regulert til andre formål SOSI

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift Drivingslei - Flyttelei, versjon 4.5. Produktspesifikasjon: Reindrift - Flyttelei

SOSI Produktspesfikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift Drivingslei - Flyttelei, versjon 4.5. Produktspesifikasjon: Reindrift - Flyttelei SOSI Produktspesfikasjon - 0 - Produktspesifikasjon: Reindrift - Flyttelei SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Historikk 3 1.3 Endringslogg 3 2 Definisjoner

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVEs database over vannkraftsystemet, utbygd og planlagt 1.0

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVEs database over vannkraftsystemet, utbygd og planlagt 1.0 SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon for det nasjonale vannkraftsystem; utbygde og planlagte kraftverk, vannveier, dammmer, regulerte innsjøer og delfelt. Inkludert dammer og magasiner regulert

Detaljer

Produktspesifikasjon. Lufthavn_El. Avinor

Produktspesifikasjon. Lufthavn_El. Avinor 1 av 96 Produktspesifikasjon Lufthavn_El Avinor Generert 2015-02-12 Erling Onstein 2 av 96 Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 6 1.1 Innledning... 6 1.2 Historikk... 6 1.3 Endringslogg...

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: N50 Kartdata - versjon 20150501. Produktspesifikasjon for N50 Kartdata

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: N50 Kartdata - versjon 20150501. Produktspesifikasjon for N50 Kartdata Produktspesifikasjon for N50 Kartdata 0 1 Innledning, historikk og endringslogg... 7 1.1 Innledning... 7 1.2 Historikk... 7 1.3 Endringslogg... 9 2 Definisjoner og forkortelser... 14 2.1 Definisjoner...

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger

Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger 1. Bakgrunn Statens kartverk (SK) startet høsten 2009 et arbeid med å finne en felles definisjon av traktorveg som alle berørte etater

Detaljer

1. Definisjoner Forholdet mellom SOSI fagområdestandard og SOSI produktspesifikasjon SOSI fagområdestandard... 4

1. Definisjoner Forholdet mellom SOSI fagområdestandard og SOSI produktspesifikasjon SOSI fagområdestandard... 4 Gjelder for: Geomatikkbransjen i Norge Retningslinjer for forholdet mellom fagområdestandarder og produktspesifikasjoner, og deres objektkataloger Dokumentansvarlig: IT-standarder og teknologiutviklingsseksjonen

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landbruksregisteret. Fagområde: Landbruksregisteret

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landbruksregisteret. Fagområde: Landbruksregisteret SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landbruksregisteret Statens kartverk november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Dyrkbar jord, versjon 4.5. Produktspesifikasjon: Dyrkbar jord

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Dyrkbar jord, versjon 4.5. Produktspesifikasjon: Dyrkbar jord SOSI Produktspesfikasjon - 0 - Produktspesifikasjon: Dyrkbar jord SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Historikk 3 1.3 Endringslogg 3 2 Definisjoner

Detaljer