Leveranseinstruks. For leveranse av verneområder til datasett Naturvernområder i Naturbase. Versjon 27. mars 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leveranseinstruks. For leveranse av verneområder til datasett Naturvernområder i Naturbase. Versjon 27. mars 2014"

Transkript

1 Leveranseinstruks For leveranse av verneområder til datasett Naturvernområder i Naturbase Versjon 27. mars 2014

2 Innhold 1. Innledning Rutiner for å legge data inn i Naturbase Laste ned data fra Naturbase Generelt om rutiner og leveranser til leveranser Generelt Definisjon av leveransetyper til organisering av filer til organisering av kartfiler (SOSI) til navnsetting av kartfiler til navnsetting av egenskapsfiler (Excel) til navnsetting av slettelister (Excel) Leveranse av data Kvalitetskontroll hos Miljødirektoratet Eksport av SOSI-filer fra Naturbase til kartdata (SOSI) til topologi for SOSI-fil til egenskapsparametere på SOSI-fil SOSI-hode Objekttyper Kvalitetsinformasjon Dato ID-håndtering Grensepunkt til egenskapsdata til egenskapsdata for naturvernområder Generelle krav ID-håndtering Oppdatering av egenskapsdata Slettelister Datafelter i egenskapsfila Faglig kvalitetskontroll...23 Vedlegg 1: Sjekkliste for kvalitetskontroll...24 Vedlegg 2: Eksempel på SOSI-syntaks for naturvernområder...26 Vedlegg 3: Gyldige kodeverdier for kvalitet (SOSI 4.1)

3 Vedlegg 4: Gyldige kodeverdier for grensemerker (SOSI 4.1)...29 Tabellreferanser

4 1. Innledning Denne instruksen beskriver gjeldende rutiner og krav som Miljødirektoratet stiller til leveranse av vernedata på filformat til datasett Naturvernområder i Naturbase. Dataleverandør er ansvarlig for at kvaliteten på dataene oppfyller alle krav som stilles i denne instruksen. Leveranse av data til Naturbase på filformat skal skje gjennom en egen importapplikasjon. Dataleverandør må være registrert som bruker av denne og må ha fått tildelt brukernavn og passord. Detaljert informasjon om koder og standardverdier er gitt i produktspesifikasjonen for datasettet. Produktspesifikasjonen kan lastes ned fra kvalitetssikringssiden. 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase Data legges inn, redigeres eller slettes fra Naturbase på følgende måter: 1. Filopplasting Leveranse av kart- og egenskapsfiler med nye objekt eller endringer og sletting av eksisterende objekt via opplastingsside Redigering Oppdatering av data direkte i Naturbase via redigeringsapplikasjonen o Redigere egenskapsdata o Laste opp bilder eller dokument En bruker må få tildelt et brukernavn og passord både for kunne utføre Filopplasting og Redigering. Brukere opprettes av Miljødirektoratet. Denne instruksen gjelder ellers kun for punkt Laste ned data fra Naturbase Data kan eksporteres fra Naturbase på følgende måter: 1. Eksport for et geografisk område på Miljødirektoratets nedlastningsportal (SOSI og Geodatabase) Nedlasting fra Miljødirektoratets kartkatalog (data for hele landet): Data i Naturbase er også tilgjengelig som karttjenester. Oversikt og spesifikasjon over karttjenester finnes i Miljødirektoratets kartkatalog. 3

5 2. Generelt om rutiner og leveranser En leveranse av data til Naturbase kan bestå av ett eller flere av følgende elementer: Kartfiler på SOSI-format Egenskapsfiler på Excel-format Slettelister på Excel-format Filene skal være kvalitetssikret i henhold til de krav som stilles i dette dokumentet. I tillegg skal det legges inn metadata om leveransen når filene lastes opp i importapplikasjonen for Naturbase. Rutinene for leveranser og behandling av leveranser er slik (se også figur under): 1. Kvalitetssikring av data (dataleverandør) 2. Opplasting av data og metadata om leveranse (dataleverandør) 3. Kvalitetssikring av leveranse (Miljødirektoratet) a. Teknisk kvalitetskontroll av kartobjekt og slettelister b. Teknisk kvalitetskontroll av egenskapsdata c. Faglig kvalitetskontroll (fagansvarlig for datasett hos Miljødirektoratet) 4. Import av leveranse til Naturbase (Miljødirektoratet) For verneområder vil dataleverandør normalt være Fylkesmannen. Andre aktører kan likevel utføre arbeid og opptre som dataleverandør for Fylkesmannen. Dersom Fylkesmannen inngår avtaler med andre aktører om dette, forutsetter Miljødirektoratet at aktøren forholder seg til denne leveranseinstruksen. For nye verneområder må både SOSI-fil og tilhørende egenskapsdata leveres før selve vernevedtaket. Det er nødvendig for å kunne oppdatere Naturbase samtidig med vernevedtak. Ved vernevedtak skal det normalt allerede finnes et kartobjekt i datasettet Foreslåtte naturvernområder i Naturbase. Dataleverandør skal likevel alltid levere en ny SOSI-fil og egenskaper for det nye objektet i datasett Naturvernområder. Leveranseinstruksen for Naturvernområder gjelder også for saker om grenseendring i eksisterende verneområder og for retting/kvalitetsforbedring av eksisterende kartobjekt. 4

6 Figur 2-1 Rutiner for leveranse, kvalitetskontroll og import av data til Naturbase 5

7 3. til leveranser 3.1 Generelt Kapitlet beskriver hvilke krav som stilles til en leveranse av filbaserte data til Naturbase. 3.2 Definisjon av leveransetyper Med begrepet leveranse menes de filer og metadata som minimum må leveres for at data skal bli kvalitetssikret og lagt inn i Naturbase. En leveranse skal bare omfatte ett datasett i Naturbase. En leveranse av datasettet Naturvernområder kan bestå av ett eller flere av følgende element: 1. Kartfiler på SOSI-format Kartobjekt skal leveres som SOSI-filer i henhold til de spesifikasjoner som er definert i dette dokumentet. Alle SOSI-filer skal leveres iht. SOSI versjon Egenskapsdata Egenskapsdata leveres som Excel-filer iht. mal og skal ha riktig ID-kobling til kartobjektene. Egenskapsdata skal leveres i henhold til de spesifikasjonene som er definert i dette dokumentet. 3. Slettelister Slettelister leveres som Excel-filer og inneholder ID-er i Naturbase som skal slettes. Slettelisten kan både omfatte eksisterende verneområder som oppheves av et vernevedtak, og foreslåtte verneområder som faller bort ved et vernevedtak. I tillegg skal det alltid leveres metadata om leveransen. Denne registreres i skjema i forbindelse med opplastning av data. Metadata omfatter en tekstlig beskrivelse av innhold og historikk, samt opplysninger om filer og antall objekt som leveres. Leverandør skal ha gått gjennom og rettet alle feil for de kontrollpunkt som er satt opp på kvalitetssikringsskjemaet (se vedlegg 1). Kvalitetssikringsskjemaet skal benyttes som et hjelpemiddel i kvalitetssikringsarbeidet. Tabellen under viser hvilke type filer som er påkrevd og hvilke som er valgfrie (opsjonelle) for de forskjellige leveransetypene. 6

8 Tabell 3-1 Oversikt over leveransetyper Leveransetype Kartobjekt SOSI-fil(er) Egenskapsdata Excel-fil(er) Sletteliste Excel-fil Nye kartobjekt M M O Endra kartobjekt og endra egenskapsdata M M O Endra kartobjekt M O Endra egenskapsdata M O Sletting av objekt M Obligatorisk fil(er) O Opsjonell (valgfritt) M Filvedlegg (bilder og dokumenter) skal ikke leveres som en (del av) leveranse. Disse kan bare lastes opp gjennom redigeringsapplikasjonen for egenskaper etter at områdene er etablert i basen (se kapittel 5.1.3). 7

9 3.3 til organisering av filer til organisering av kartfiler (SOSI) Tabell 3-2 til organisering av kartfiler nr. Topologikrav Merknad 1 En leveranse skal kun omfatte data for ett datasett. 2 Nye kartobjekt og kartobjekt som ligger i Naturbase fra før skal primært skilles på forskjellige filer. Ingen unntak. Når en leveranse omfatter flere verneområder, bør disse primært samles på en SOSI-fil Dersom leveransen består av både reviderte (eksisterende) og nye kartobjekt i Naturbase, skal disse skilles på forskjellige filer. I tillegg skal dette fremkomme av navnsettingen på SOSI-filene, og det skal også forklares i metadataene for leveransen. Unntak: Unntak skal gjøres i de tilfeller hvor det skal legges inn nye kartobjekt der det finnes ett eller flere tilgrensende verneområder i Naturbase. Dette er nødvendig for å bevare topologien mellom kartobjektene. Alle tilgrensende områder må da være med på SOSI-fila. Eventuelle andre kartobjekt, som grenser inntil det eksisterende kartobjektet, må også tas med. Noen ganger blir dette svært store og kompliserte kartobjekt. Miljødirektoratet kan bistå hvis topologien er svært omfattende, for eksempel når kartobjektene krysser fylkesgrenser. 3 Flate og punktobjekt skal skilles på forskjellige filer. Geometriklasser (flater, linjer, punkt) skal skilles på forskjellige filer. De fleste verneområder er flater. Men en del eldre naturminner etc, er likevel bare definert som punkt, og må da leveres på egen fil. 8

10 4 Eventuelle grensepunkt skal ligge på samme fil som naturvernområdene og koordinatene skal samsvare med knekkpunkter på grenselinjer (jfr. SOSI - standard, versjon 4.1). Dersom nye eller eksisterende objekt har grensepunkt, skal disse ligge som punktobjekt på SOSI-fila (med egen objekttype). Grensepunktenes koordinater må alltid samsvare med koordinater for knekkpunkt på grenselinje for polygon (ingen unntak!) til navnsetting av kartfiler Filnavn for SOSI-filer skal følge den navnesyntaks som er forklart i tabell 4.1 og som referer til den inndeling av SOSI-filene som er beskrevet i kapittel 5. Tabell 3-3 til navnesyntaks på SOSI-filer Syntaks <VV> <NY> <ENDRET> <NY_OG_ENDRET> <KNR/FNR> <F/P> <ÅR>_<MND>_<DAG> <Verneplan/Områdenavn> Beskrivelse Kode for datasett. Tas med i filnavnet dersom kartobjektene på fila er nye og ikke finnes i Naturbase fra før. Tas med i filnavnet dersom kartobjektene på fila finnes i Naturbase og hvor kun geometrien skal endres/revideres (eksisterende egenskapene beholdes dersom det ikke blir lagt ved nye). Tas med i filnavnet dersom kartobjektene består av både nye og endrede objekt. Primært skal man prøve å skille mellom nye og endrede kartobjekt, men i tilfeller med felles grenselinjer er det ikke mulig å unngå. Kommunenummer (4 siffer) eller fylkesnummer (2 siffer). Tas med for å angi om fila inneholder flate, linje eller punkttema. Dato for når fila første gang ble kvalitetssikret av leverandør og levert til Miljødirektoratet. Dato skal ikke endres dersom leverandør får fila i retur og må kvalitetssikre den på nytt. Datoen kan kun forandres dersom det er omfattende endringer i forhold til originalleveransen eller det blir levert nye objekt for samme fylke/kommune (og dette er å betrakte som en ny leveranse). Eventuelt kan det også tilføyes navn på den verneplan eller det verneområdet som leveransen omfatter. 9

11 Tabell 3-4 Eksempel på navnesyntaks for SOSI-filer Datasett SOSI-filnavn Eksempel (dato = 6. januar 2014) Naturvernomåder, nye kartobjekt Naturvernomåder, endret geometri på kartobjekt VV_NY_<Fnr/Knr>_ <F/L/P>_ <ÅR>_<MND>_<DAG>.SOS VV_ENDRET_<Fnr/Knr> _<F/L/P>_ <ÅR>_<MND>_<DAG>.SOS VV_NY_1601_F_2014_01_06.SOS VV_ENDRET _1601_F_2014_01_06.SOS Naturvernomåder, ny og endret geometri på kartobjekt* VV_NY_OG_ENDRET_<Fnr/Knr>_ <F/L/P>_ <ÅR>_<MND>_<DAG>.SOS Flater nye og endrede kartobjekt : VV_NY_OG_ENDRET_1401_F_2014_01_06.SOS * Dersom SOSI-filene inneholder endret geometri på eksisterende Naturbase-objekt, brukes syntaksen _ENDRET som vist i eksemplene over til navnsetting av egenskapsfiler (Excel) Egenskapsfiler skal navnsettes etter samme prinsipp som kartfilene. Tabell 3-5 Eksempel på navnesyntaks for egenskapsfiler Datasett SOSI-filnavn Eksempel (dato = 6. januar 2014) Naturvernområder, nye objekt VV_NY_<Fnr/Knr>_ <ÅR>_<MND>_<DAG>.XLS/XLSX VV_NY_1601_2014_01_06.XLSX til navnsetting av slettelister (Excel) Slettelister skal navnsettes etter samme prinsipp som kartfilene. Tabell 3-6 Eksempel på navnesyntaks for slettelister Datasett SOSI-filnavn Eksempel (dato = 6. januar 2014) Naturvernområder, objekt som skal slettes VV_SLETT_<Fnr/Knr>_ <ÅR>_<MND>_<DAG>_<IID>.XLS/XLSX VV_SLETT _1601_2014_01_06.XLSX 10

12 3.4 Leveranse av data Data skal lastes opp via Miljødirektoratets opplastingsside for Naturbase: For å få tilgang til denne siden må dataleverandør ha fått tildelt et brukernavn og passord. Metadata for leveranse og alle objekt må registreres i forbindelse med opplasting. Metadata omfatter: Metadata om leveransen Metadata om den enkelte fil i leveransen Felt som skal fylles ut for metadata om leveransen er beskrevet i tabellen under. Tabell 3-7 Felt som skal fylles ut for metadata om leveransen Felt Datasett Leveransenavn Dekningsområde Beskrivelse av leveranse Historikk Kontaktpersoner Beskrivelse Navn på datasett (oppslag) Kort beskrivelse av hva som er leveransens innhold Beskrivelse av dekningsområde, f.eks. kommune, fylke eller region Merknader knyttet til leveransen, f.eks. hvilken verneplan den gjelder, om det er en endring av et verneområde, en oppdatering etter grensemerking etc. Historikk til datafilene i leveransen. Dette kan være opplysninger om når data ble etablert, hvem som etablert dataene og eventuelle andre merknader som kan være av betydning. Ved grenseendring er det nyttig å oppgi hvorvidt det er sendt en tilrådning om dette til Miljødirektoratet. Navn på kontaktpersoner. Felt som skal fylles ut for metadata om den enkelte fil i leveransen er beskrevet i tabellen under. Tabell 3-8 Felt som skal fylles ut for metadata om den enkelte fil i leveransen Felt Filnavn Filtype Ant nye Ant endra Ant sletta Ant flater Beskrivelse Navn på fil Status for fil (nye data, endra data etc.). Oppslag Antall nye ID-er på kart- eller egenskapsfil Antall endra ID-er på kart- eller egenskapsfil Antall ID-er som skal slettes (gjelder bare for sletteliste) Antall flater på kartfil (gjelder bare for SOSI-filer) 11

13 Ant kurver linjer Ant punkt Ant grensepunkt Koordinatsystem Merknader Antall kurver linjer på kartfil (gjelder bare for SOSI-filer) Antall punkt på kartfil (gjelder bare for SOSI-filer) Antall grensepunkt på kartfil (gjelder bare for SOSI-filer for naturvernområder og sikra friluftsliv) Koordinatsystem for kartfil Merknader for fil. 3.5 Kvalitetskontroll hos Miljødirektoratet Etter at leveransen er lastet opp, vil dataleverandør motta en epost med bekreftelse på at leveransen er mottatt og registrert i Naturbase. Miljødirektoratet vil deretter gjennomføre en kvalitetskontroll av elementene i leveransen. Kvalitetskontrollen kan ha tre mulige utfall: Leveransen registreres, godkjennes og importeres i Naturbase. Dataleverandør mottar en epost med bekreftelse på at leveransen er godkjent og importert. Leveransen registreres. Leveransen har mindre feil eller mangler. Miljødirektoratet tar kontakt med dataleverandør og retter disse. Leveransen godkjennes og dataene importeres i Naturbase. Dataleverandør mottar en epost med bekreftelse på at leveransen er godkjent og importert. Leveransen registreres og forkastes. Dette vil skje dersom leveransen ikke følger de krav som stilles i dette dokumentet og feilene er for mange eller for alvorlige. Dataleverandør mottar en epost med beskjed om at leveransen ikke er godkjent og at dataene må gjennomgås og leveres på nytt. 3.6 Eksport av SOSI-filer fra Naturbase Dersom geometri på eksisterende objekt i Naturbase skal endres, eller et nytt område ligger inntil et eksisterende område, må SOSI-filer eksporteres ut fra Naturbase for kontroll og tilpassing. Dette kan utføres i Miljødirektoratets nedlastningsportal (web-applikasjon): I eksportapplikasjonen spesifiseres uttrekksområdet enten ved å velge kommuner eller ved å tegne uttrekksområdet i kartet. Ved eksport av SOSI-filer som skal brukes som grunnlag for oppgradering av geometri i Naturbase, skal følgende punkt alltid være på sjekklisten: 12

14 Tabell 3-9 Sjekkliste ved eksport av data fra Naturbase nr. Sjekk Merknad 1 Tilgrensende kartobjekter VIKTIG: For alle kartobjekt må eventuelle tilgrensende kartobjekter alltid tas med i SOSI-fila. Dette gjelder enten det er snakk om et nytt verneområde, en grenseendring eller en retting/kvalitetsforbedring av et eksisterende kartobjekt. Se også Kap til organisering av kartfiler (SOSI) - pkt 2. Eksempel: Ved en eventuell grenseendring av Budalen LVO må også alle verneområder som ligger innenfor, eller har felles grense med Forollhogna NP, være med i SOSI-fila. Dette er helt nødvendig for å bevare topologien i kartdatabasen. Derimot er det ikke nødvendig å sende egenskapsdata for tilgrensende kartobjekt. 2 Grensepunkt Alle grensepunkt for naturvernområder må være med på SOSI -fil. Dette gjelder også tilgrensende kartobjekt, men hvor geometrien og grensepunktene er uendret. Dersom grensepunkt ikke tas med på SOSI - fila, vil alle eksisterende grensepunkt i databasen bli slettet 3 Projeksjon/sone For å sikre minst mulig tap av nøyaktighet må alle områder som eksporteres tas ut i UTM Sone 33 og redigeres i denne siden Naturbase lagrer data i denne sonen. Da unngås transformering mellom projeksjoner og soner ved import. All transformering gir et nøyaktighetstap (omfanget er avhengig av hvilken programvare og transformasjonsformel som benyttes). 13

15 4. til kartdata (SOSI) 4.1 til topologi for SOSI-fil Alle SOSI-filer skal følge de geometriske og topologiske krav samt spesifikasjoner som er definert i SOSI-standardene for versjon 4.1. Det anbefales derfor å kjøre en sjekk av geometrien i programvaren SOSI-kontroll (lastes ned hos Kartverket) før og etter kvalitetssikring. For de som benytter programvaren Fysak, så er SOSI-kontroll inkludert i denne. Tabell 4-1 til geometri og topologi for SOSI-filer til geometri og topologi for SOSI-filer nr. Merknad 1 Det må ikke finnes ulovlige småpolygon eller såkalte grisehaler i en SOSI-fil med flater (se figur til høyre) 2 Alle dobble linjer og/eller «spiker» må være fjernet. 3 SOSI-filen må ha gjennomgått en konsistenssjekk slik at alle knutepunkt og flater er riktig topologidannet. 14

16 4 Det må gjøres en sjekk på at multipolygon er korrekt definert. Multipolygon er objekt som består av flere flater og som har samme ID. Eksempel: Objekt som har samme ID skal normalt ligge samlet og relativt nær hverandre. 5 Områder med felles grense skal ha felles grenselinjer I datasettet Naturvernområder skal alle tilgrensende områder ha felles grenselinjer mellom flater. Dvs. at det ikke skal forekomme doble linjer. Unntak: de fire verneområdene for Jærstrendene (LVO, PO, DO og NM). 4.2 til egenskapsparametere på SOSI-fil Dette kapitlet beskriver hvilke SOSI-parametere som er påkrevd. Alle SOSI-filer som leveres til Miljødirektoratet for import til Naturbase skal leveres med SOSI-parametere som er i henhold til SOSI-versjon SOSI-hode SOSI-hode skal følge krav iht. SOSI-spesifikasjonen. Det er viktig å sjekke at det koordinatsystem som er oppgitt stemmer overens med det som er brukt. Tabell 4-2 til SOSI-hode til SOSI-hode nr. SOSI-syntaks 1 SOSI-fila skal være definert i UTM sone 33. Datasettet skal leveres i UTM sone 33 (EPSG:32633), men under forutsetning av at transformasjonsprogramvaren som er brukt er nøyaktig nok iht. et nøyaktighetskrav på +/- 2 m. Dette er spesielt viktig for datasett knyttet til vern. Hvis transformasjon ikke kan utføres med tilstrekkelig nøyaktighet, kan data leveres i andre UTM -soner. Dette må i så fall presiseres i metadataskjemaet ved leveranse. 15

17 2 Riktig koordinatsystem må være definert. Eksempel for UTM sone 33 (Euref89/WGS84):..TRANSPAR...KOORDSYS 23...ORIGO-NØ SOSI-versjon skal være lik 4.1 og SOSI-nivå lik 4. Innholdet i fila skal samsvare med dette...sosi-versjon 4.1..SOSI-NIVÅ Objekttyper Objekttype er påkrevd for alle geometriske elementer på et kartobjekt. Følgende syntaks skal benyttes: Tabell 4-3 til objekttyper til objekttyper nr. SOSI-syntaks 1 Objekttypen skal angis med parameteren OBJTYPE...OBJTYPE <OBJTYPE VERDI> Merk at objekttypen er «case-sensitive», dvs. at det er viktig at store og små bokstaver følger krav i standarden. 2 Objekttyper for geometriske element skal følge SOSI versjon 4.1. Tabellen under viser gyldige objekttypeverdier iht. SOSI-versjon 4.1: Tabell 4-4 Objekttyper for naturvernområder Objekttyper for naturvernområder Objekttype Beskrivelse Naturvernområde Naturvernpunkt Naturverngrense Teiggrensepunkt Verna områder (flater) Verna punktobjekt Områdegrense for verneområde Grensepunkt 16

18 4.2.3 Kvalitetsinformasjon Tabell 4-5 til kvalitetsinformasjon til kvalitetsinformasjon nr. SOSI-syntaks 1 Alle objekt som leveres skal ha informasjon om kvalitet. Dette oppgis med målemetode og nøyaktighet (jfr. SOSI-standarden)...KVALITET <målemetode><nøyaktighet> Unntak: Dersom data eksporteres fra naturbase og områdene ikke har fått påført kvalitet kan dette kravet unntas dersom det krever er uforholdsmessig mye tid for å få riktige verdier. 2 For flater skal kvalitetsinformasjon kun legges på områdegrensene, dvs. at det ikke skal ligge kvalitetsinformasjon på selve flatene. Se Vedlegg 3 for liste over gyldige verdier for Målemetode og Nøyaktighet Dato Tabell 4-6 til datafangstdato til datafangstdato nr. SOSI-syntaks 1 Alle objekt skal ha datafangstdato (også grensepunkt)...datafangstdato < > Datoformat : 2. mai 2013 = Unntak: Dersom data eksporteres fra naturbase og områdene ikke har fått påført datafangstdato kan dette kravet unntas dersom det krever er uforholdsmessig mye tid for å få riktige verdier. 2 For flater skal datafangstdato kun legges på områdegrensene, dvs. at det ikke skal ligge kvalitetsinformasjon på flatene. 3 Dato (datafangstdato) skal samsvare med den dagen objektet ble digitalisert. 17

19 4.2.5 ID-håndtering Alle kartobjekt skal ha en ID. ID-ene kan oppgis på to forskjellig måter, avhengig om det er et nytt eller et eksisterende objekt i Naturbase Tabell 4-7 til ID-håndtering for nye kartobjekt til Naturbase til ID-håndtering for nye kartobjekt til Naturbase nr. Merknad 1 Nye objekt skal ha en ID som inneholder maksimalt 10 tegn (lokal ID)...ID <tekst 10 tegn> 2 Den lokale ID-en skal ikke ha samme prefix som en Naturbase-ID (eksempelvis VV for naturvernområder) Eksempel på gyldig lokal ID:..ID MR0234 Eksempel på ugyldig lokal ID:..ID VV043D4 3 Det skal være samsvar mellom ID brukt på kartobjekt og det som ligger i tabellene i egenskapsfila (Excel). * Merk at parameteren..komm ikke lenger kan benyttes i kombinasjon med..id slik praksis var tidligere Tabell 4-8 til ID-håndtering for revidert geometri på eksisterende kartobjekt i Naturbase til ID-håndtering for revidert geometri på eksisterende kartobjekt i Naturbase nr. Merknad 1 ID på kartobjekt som inneholder revidert geometri for eksisterende objekt i Naturbase skal følge Naturbase sin ID-syntaks, dvs. bokstavprefiks på 2 tegn som angir datasett og 8 siffer...id <prefix datasett 2 tegn><tall 8 tegn> 2 ID for kartobjekt og egenskaper må finnes i Naturbase Se Vedlegg 2 for eksempel på SOSI-syntaks med ulik ID-bruk. 18

20 4.2.6 Grensepunkt Parameterne for grensepunkt til Naturvernområder følger SOSI-standarden (eiendomskapitlet). Følgende parametere skal og kan benyttes: Tabell 4-9 til egenskaper på grensepunkt for naturvernområder til egenskaper på grensepunkt for naturvernområder Parameter Obligatorisk Merknad..OBJTYPE Teiggrensepunkt Ja..KVALITET Ja Se spesifikasjon vedlegg 2..DATAFANGSTDATO Ja Se spesifikasjon..grensepunktnummer Nei Tekstfelt, maksimum 10 tegn..grensemerkenedsatti Nei Koder jf. SOSI-standard, se vedlegg 4..GRENSEPUNKTTYPE Nei Koder jf. SOSI-standard, se vedlegg 4 19

21 5. til egenskapsdata 5.1 til egenskapsdata for naturvernområder Dette kapitlet beskriver de krav til format og struktur som stilles til de egenskapsfiler som skal leveres i en leveranse Generelle krav Tabell 5-1 til egenskapsdata for naturvernområder til egenskapsdata for naturvernområder nr. Merknad 1 Egenskapene skal leveres etter en fastlagt mal i ei Excel-fil. Malen kan lastes ned her fra kvalitetssikringssiden. Malen dekker alle felt som er 1:1 relasjon til ID for verneområdet. Det vil si at 1:N relasjoner («en-til-mange»), som trusler, skjøtselsbehov, tiltaksbehov ikke kan fylles inn. Ett unntak er likevel Kommunedekning, som kan angis som en serie når området dekker flere kommuner. Noen felt er viktigere enn andre. Forskjell i prioritet er markert med fargekoder i malen, se også kapittel Alle felt som er markert som obligatoriske må være fylt ut for alle poster ID-håndtering Tabell 5-2 til ID-håndtering i egenskapsfiler for naturvernområder til ID-håndtering i egenskapsfiler for naturvernområder nr. Merknad 1 For nye områder skal de ID-ene som er brukt i egenskapsfilene tilsvare de som er brukt i de tilhørende kartfilene. 20

22 2 For områder som skal oppdateres skal ID-ene vise til eksisterende områder i Naturbase og IDene dermed ha samme syntaks som disse, dvs. ID-er på 10 tegn med prefiks «VV». 3 Hvis leveransen inneholder både nye områder og områder som skal oppdateres, skal disse leveres i separate egenskapsfiler Oppdatering av egenskapsdata Som beskrevet tidligere (i tabell Tabell 3-1 Oversikt over leveransetyper) kan en laste opp egenskapsdata som skal oppdatere eksisterende områder i Naturbase. Da er det meget viktig å være klar over at en kan komme til å fjerne data som ikke var tiltenkt å bli fjernet. Det kan skje ved at blanke celler i egenskapsfila overskriver de verdiene som allerede finnes i de tilsvarende datafeltene i basen. For mindre oppdateringer anbefales derfor å benytte redigeringsapplikasjonen for å oppdatere egenskapsdata i Naturbase: Redigeringsapplikasjonen kan også brukes til å laste opp filvedlegg (bilder og dokumenter) for eksisterende områder. Applikasjonen tilbyr både opplasting fil-for-fil og masseimport. Se brukerveiledningen for applikasjonen for hvordan dette skal gjøres Slettelister Slettelister leveres som Excel-filer med en kolonne ID som inneholder ID-er for eksisterende områder som ønskes slettet fra Naturbase Datafelter i egenskapsfila I tabellen nedenfor er datafeltene listet opp etter prioritet. Se kapittel 6 for en nærmere omtale av hvert enkelt felt. Tabell 5-3 til datafeltene i egenskapsfila for naturvernområder til datafeltene i egenskapsfila for naturvernområder nr. Merknad 1 Felter som er obligatoriske ID - skal være første felt i regnearket. Kommune Områdenavn Verneform Hvis disse feltene ikke er utfylt, vil leveransen bli returnert til avsender. Se ID-håndering. NB! Husk innledende null (skal være 4-sifret!) 21

23 2 Felter som bør fylles ut Vernedato Verneforskrift IUCN Disse feltene kan ikke oppdateres av forvaltningsmyndighet i redigeringsprogrammet til Naturbase. Derfor bør forvaltningsmyndighet prioritere å legge dem inn ved import. Feltet Verneforskrift er en lenke til Lovdata. Det kan ta noe tid før nye forskrifter er på plass i Lovdata. I mellomtiden kan det isteden brukes lenker til andre steder der verneforskriften kan leses, for eksempel på nettsidene til Klima- og miljødepartementet. 3 Felter som kan fylles ut OffisieltNavn Verneplan Revisjon FørsteGangVernet Forvaltningsmyndighet Forvaltningsmyndighettype BeskrivelseGenerelt BeskrivelseVerneformål BeskrivelseNaturfagligKvalitet BeskrivelsePåvirkning BeskrivelseTiltak MerknadGenerell MerknadTiltaksbehov Landareal Sjøareal Forvaltningsplan ForvaltningsplanDato Skjøtselsplan SkjøtselsplanDato Planbehov Overvåkingsbehov Truetvurdering Disse bør primært legges inn ved import, men forvaltningsmyndigheten kan eventuelt oppdatere feltene i redigeringsapplikasjonen etter import. Forvaltningsmyndigheten bør prioritere å levere mest mulig fullstendige data. Når det foreligger gode data viser dette at miljøforvaltningen er god både til å framskaffe og å dele på kunnskap. 22

24 6. Faglig kvalitetskontroll Kontrollen utføres av fagansvarlige ved Naturarvseksjonen og Nasjonalparkseksjonen. Den består generelt av følgende: Klargjøring for import samtidig som det fattes vernevedtak Kontroll av at endringer på eksisterende verneområder har et gyldig vedtak Kontroll av at oppdatering av kartobjekt etter grensemerking er i samsvar med gjeldene vernekart. Når en leveransen bidrar til å avklare disse opplysningene, vil importen normalt foregå svært raskt. I tillegg består faglig kvalitetskontroll av at egenskapsdata er i samsvar med den informasjonen som er tiltenkt for hvert datafelt. Forklaring på hva hvert datafelt skal inneholde, framgår av malfilen (Excel) for Naturvernområder, se kap Generelle krav. Miljødirektoratet vil etter hvert også etablere forklaring og hjelpefunksjoner direkte i redigeringsapplikasjonen. 23

25 Vedlegg 1: Sjekkliste for kvalitetskontroll KVALITETSKONTROLL AV VERNEOMRÅDER TIL NATURBASE Geografisk område (kommune, fylke etc.) : SOSI-filer : Navn på SOSI-filnavn er iht. krav i kvalitetssikringsinstruks Egenskapsfiler: 1. KVALITETSKONTROLL AV SOSI-FILER 1.1. Geometrikontroll av SOSI-fil 1.2. Kontroll av egenskaper på SOSI-fil Kontroll av SOSI-hode Objekttypekontroll Baseområde korrekt i forhold til dekningsområde Koordinatsystem korrekt definert Riktig SOSI-versjon er angitt Riktige objekttyper på alle objekt Kontroll av kvalitetskoding Riktig SOSI-nivå er angitt Geometri generelt Ingen doble kurver eller linjer Kvalitet på alle alle kurver, punkt og grensepunkt Ingen kvalitetsparametere på flater Kvalitetskoding ( målemetode og nøyaktighet ) korrekt angitt for alle punkt og kurver Justert mot kommunegrense Kontroll av knutepunkt Kontroll av dato Alle knutepunkt dannet, ingen feil Kontroll av flater Alle grupper minimalisert ( hengt sammen ) Alle flater korrekt flatedannet Ingen småpolygon Multipolygon riktig definert Kontroll av grensepunkt Koordinater for grensepunkt samsvarer med koordinater for knekkpunkt på grenselinje SOSI-kontroll geometri (valgfritt) Kjørt SOSI-kontroll geometri Dato på alle kurver, punkt og grensepunkt Ingen dato på flater Korrekt datoformat Korrekte datoer Kontroll av ID ID eller Lokal ID på alle objekt For reviderte kartobjekt : ID finnes i Naturbase For nye kartobjekt : ID-er finnes også i egenskapsdata SOSI-kontroll egenskapsfelt (valgfritt) Kjørt SOSI-kontroll egenskapsfelt 24

26 2. KVALITETSKONTROLL AV EGENSKAPSDATA 2.2 Kontroll av egenskapsfelt Verneform er fylt ut Vernedato er fylt ut Verneplan er fylt ut Registreringsdato er fylt ut Områdenavn er fylt ut Områdebeskrivelse er fylt ut iht. retningslinjer 2.3 Kontroll av ID 2.4 Kontroll av kildedata Korrekt ID er fylt ut i alle egenskapstabeller Alle ID-er er fylt ut i egenskapstabeller Alle ID-er finnes som ett eller flere kartobjekt i SOSI-fil(ene) Navn på kilder fylt ut Årstall er fylt ut Kildetype er fylt ut Tittel er fylt ut for litteraturhenvisninger 3. METADATA FOR LEVERANSE Metadata for leveransen notert (dekningsområde, historikk, filnavn antall objekt etc.) Ved sletting av objekt i Naturbase: Alle ID-er i sletteliste er kvalitetssikret. Merknader : Dato for godkjenning av datasett: Navn på kvalitetssikringsansvarlig : Skjema-versjon

27 Vedlegg 2: Eksempel på SOSI-syntaks for naturvernområder Naturvernområde (eksisterende ID i Naturbase) :.FLATE 10:..OBJTYPE Naturvernområde..ID VV REF :12 :13 :14 :15 Naturvernområde (nytt område med lokal ID) :.FLATE 10:..OBJTYPE Naturvernområde..ID REF :131 :132 Objektet vil erstatte det eksisterende området i Naturbase Objektet vil legges inn som et nytt område i Naturbase Områdegrense for naturvernområde:.kurve 12:..OBJTYPE Naturverngrense..DATAFANGSTDATO KVALITET Naturvern, punktobjekt (eksisterende ID i Naturbase).PUNKT 123:..OBJTYPE Naturvernpunkt..ID VV DATAFANGSTDATO KVALITET Objektet vil erstatte det eksisterende området i Naturbase Naturvern, punktobjekt (nytt område med lokal ID) :.PUNKT 12:..OBJTYPE Naturvernpunkt..ID DATAFANGSTDATO KVALITET Objektet vil legges inn som et nytt område i Naturbase. 26

28 Vedlegg 3: Gyldige kodeverdier for kvalitet (SOSI 4.1).DEF..KVALITET *...MÅLEMETODE H2 målemetode. Kvalitet - målemetode Målt i terrenget 10 Terrengmålt 11 Totalstasjon 12 Teodolitt med elektronisk avstandsmåler 13 Teodolitt med målebånd 14 Ortogonalmetoden Annet 18 Tatt fra plan 19 Annet Konstruksjonsinstrument 20 Stereoinstrument 21 Aerotriangulert (Pkt. beregnet v/ aerotriangulering) 22 Analytisk plotter 23 Autograf - vanlig registrering 24 Digitalt stereoinstrument Scanning 31 Blyantoriginal 32 Rissefolie 33 Transparent folie - god kvalitet 34 Transparent folie - mindre god kvalitet 35 Papirkopi 36 Flybåren laserscanner 30 Scannet fra kart Digitalisert fra foto/bilde 40 Digitalisert på digitaliseringsbord Fra ortofoto/flybilde 41 Ortofoto - film 42 Ortofoto - fotokopi 43 Flybilde - monodigitalisert fra film 44 Flybilde - monodigitalisert fra fotokopi 45 Digitalisert fra ortofoto 46 Digitalisert på skjerm fra satellittbilde Digitalisert fra kart 50 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart 51 Blyantoriginal 52 Rissefolie 53 Transparent film - god kvalitet 54 Transparent film - mindre god kvalitet 55 Papirkopi 56 Dig. på skjerm fra scannet samkopi (Raster) Genererte data 60 Genererte data (interpolasjon) 61 Generert i terrengmodell 62 Vektet middel 63 Generert sirkelgeometri 64 Generalisert 65 Generert sentralpunkt 27

29 66 Sammenknytningspunkt/randpunkt 67 Koordinater hentet fra GAB 68 Koordinater hentet fra JREG 69 Beregnet Spesielle metoder 70 Spesielle metoder 71 Målt med stikkstang 72 Målt med waterstang 73 Målt med målehjul 74 Målt med stigningsmåler Andre spesielle metoder 78 Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon 79 Annet (spesifiseres i filhode) Frihånd 80 Frihåndstegning 81 Digitalisert fra krokering på kart 82 Direkte innlagt på skjerm GPS/Treghet. Tilpasset standarden Satellittbasert posisjonsbestemmelse. 90 Treghetsstedfesting 91 GPS Kodemåling, relative målinger Tidligere GPS- Differensiell, pseudorange 92 GPS Kodemåling, enkeltmålinger Tidligere GPS, Absolutt, pseudorange 93 GPS Fasemåling, statisk måling Tidligere GPS, Differensiell 94 GPS Fasemåling, andre metoder (utenom RTK). Tidligere GPS-Absolutt, fase 95 Kombinasjon av GPS/Treghet 96 GPS Fasemåling RTK (Realtids kinematisk måling). Tidligere GPS kinematisk (Real time kinematic)...nøyaktighet H6 <tall> Nøyaktighet. Kvalitet-nøyaktighet. Nøyaktigheten angis i cm som den nøyaktighet dataregistreringen forutsettes å ha. (Nøyaktighetskrav for kartserier f.eks.). Med nøyaktighet menes punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer (a). Merknad: NØYAKTIGHET bør ikke knyttes opp mot nøyaktighetskrav til kartserier Eksempel :..KVALITET Digitalisert fra papirkopi med nøyaktighet +/- 15 meter, dvs. målestokk 1:

30 Vedlegg 4: Gyldige kodeverdier for grensemerker (SOSI 4.1) Gyldige verdier for..grensemerkenedsatti Kodenavn.DEF..GRENSEMERKENEDSATI Annen terrengdetalj Annen punktmarkering Ikke spesifisert Riksgrense Uten grensemerke Jord Fjell Jordfast stein Mur Steingjerde Vann Kode AD AP IS RG UG JO FJ JS MU ST VA Gyldige verdier for..grensepunkttype Kodenavn Definisjon/forklaring Kode markering av typen riksgrensemerke 50 Riksgrensemerke markering av typen riksgrensemerke 50 Offentlig godkjent grensemerke markering av typen offentlig godkjent grensemerke 51 (generelt) Bolt markering av typen bolt uten at bolttypen er nærmere 52 angitt Kors markering av typen kors 53 Rør markering av typen rør 54 Stein eller røys markering av typene stein eller røys 55 Umerket grensepunktet er ikke markert 56 Riksgrenserøys markering av typen riksgrenserøys 58 Riksgrensemerke, annet markering av typen annet rikgrensemerke 59 Steingjerde markering av typen steingjerde 60 Stein med kors og vitner markering av typen stein med kors og vitner 63 Grensepåle markering av typen grensepåle 64 Grensetre markering av typen grensetre 65 Annet grensemerke markering av grensemerket faller utenfor de definerte 66 Kamjern markering av typen kamjern 67 Borehull markering av typen borehull 69 Gjerdestolpe markering av typen gjerdestolpe 82 Annen detalj grensemerket ligger i annen detalj 83 Veg midt grensen følger midten av vegen 84 Vegkant grensen følger kanten av vegen 85 Midt bekk elv grensen følger midten av elv eller bekk 86 Djupålen bekk elv grensen følger djupålen av elv eller bekk 87 Murhjørne grensepunktet angis av murhjørne 89 Hushjørne grensepunktet ligger i hushjørne 90 Asfaltspiker markering av typen asfaltspiker 94 Ukjent grenspunktets markering er ukjent eller ikke registrert 97 29

31 Tabellreferanser Tabell 3-1 Oversikt over leveransetyper... 7 Tabell 3-2 til organisering av kartfiler... 8 Tabell 3-3 til navnesyntaks på SOSI-filer... 9 Tabell 3-4 Eksempel på navnesyntaks for SOSI-filer Tabell 3-5 Eksempel på navnesyntaks for egenskapsfiler Tabell 3-6 Eksempel på navnesyntaks for slettelister Tabell 3-7 Felt som skal fylles ut for metadata om leveransen Tabell 3-8 Felt som skal fylles ut for metadata om den enkelte fil i leveransen Tabell 3-9 Sjekkliste ved eksport av data fra Naturbase Tabell 4-1 til geometri og topologi for SOSI-filer Tabell 4-2 til SOSI-hode Tabell 4-3 til objekttyper Tabell 4-4 Objekttyper for naturvernområder Tabell 4-5 til kvalitetsinformasjon Tabell 4-6 til datafangstdato Tabell 4-7 til ID-håndtering for nye kartobjekt til Naturbase Tabell 4-8 til ID-håndtering for revidert geometri på eksisterende kartobjekt i Naturbase Tabell 4-9 til egenskaper på grensepunkt for naturvernområder Tabell 5-1 til egenskapsdata for naturvernområder Tabell 5-2 til ID-håndtering i egenskapsfiler for naturvernområder Tabell 5-3 til datafeltene i egenskapsfila for naturvernområder

Leveranseinstruks. Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase. Versjon 7. april 2014

Leveranseinstruks. Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase. Versjon 7. april 2014 Leveranseinstruks Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase Versjon 7. april 2014 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Laste ned data fra Naturbase... 2 2.

Detaljer

kument Leveranseinstruks Artsdata til Naturbase Versjon 7. mai 2014

kument Leveranseinstruks Artsdata til Naturbase Versjon 7. mai 2014 kument Leveranseinstruks Artsdata til Naturbase Versjon 7. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Laste ned data fra Naturbase... 3 2. Generelt om rutiner

Detaljer

Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase. Versjon desember 2016

Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase. Versjon desember 2016 Leveranseinstruks Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase Versjon desember 2016 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Laste ned data fra Naturbase... 2 2.

Detaljer

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015 Brukerveiledning For importapplikasjon til Naturbase Versjon 17. mars 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Leveranseinstrukser... 3 2. Om leveranse av data

Detaljer

Leveranseinstruks. Naturtypedata til Naturbase. Versjon 12. mai 2014

Leveranseinstruks. Naturtypedata til Naturbase. Versjon 12. mai 2014 Leveranseinstruks Naturtypedata til Naturbase Versjon 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 3 1.2 Laste ned data fra Naturbase... 4 2. Generelt om rutiner

Detaljer

Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase. Versjon 31. mars 2017

Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase. Versjon 31. mars 2017 Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase Versjon 31. mars 2017 I hold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Laste ned data fra Naturbase... 2 2. Generelt om rutiner

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no (elektronisk versjon er alltid gjeldene versjon) SOSI Produktspesifikasjon - 2 - Innhold

Detaljer

Kvalitetskontroll av SOSI-filer. Med programvaren Fysak

Kvalitetskontroll av SOSI-filer. Med programvaren Fysak Kvalitetskontroll av SOSI-filer Med programvaren Fysak Innhold 1. Prosedyrer ved kontroll av geometri på SOSI-filer i Fysak... 3 1.1 Datasett i Naturbase... 3 1.2 Innstillinger FYSAK... 3 1.2.1 Kommandofiler

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I QMS

AJOURHOLD AV AR5 I QMS Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I QMS For FYSAK versjon 2014-10-01 Elling Ringdal og Kristin Holm Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway INNHOLD 1. FORBEREDELSER...

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder Produktnavn: Statlig sikra friluftslivsområder versjon 20141101 Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no (elektronisk versjon er alltid gjeldene versjon)

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.4.0, 31.01.2012 Statens vegvesen side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...

Detaljer

Forvaltning av naturdata i miljøvernavdelingen

Forvaltning av naturdata i miljøvernavdelingen Forvaltning av naturdata i miljøvernavdelingen Naturtyper, utvalgte naturtyper, fremmede arter og prioriterte arter 05.06.2013 Helsfyr, Oslo Karoline Bredland Hva gjør Fylkesmannen? Vi kartlegger naturtyper

Detaljer

5.3.3 Innhold / Tematisering. 5.4 Gjennomføring av geodatakontroll

5.3.3 Innhold / Tematisering. 5.4 Gjennomføring av geodatakontroll *HRGDWDNRQWUROO 5.1 Innledning 5.2 SOSI - FKB 5.3 Hva skal kontrolleres 5.3.1 Dataleveranse 5.3.2 Nøyaktighet 5.3.3 Innhold / Tematisering 5.3.4 Datastruktur 5.3.5 Fullstendighet 5.3.6 Intern homogenitet

Detaljer

Brukerveiledning. Enkelt søk i Naturbase. Versjon 23. februar 2015

Brukerveiledning. Enkelt søk i Naturbase. Versjon 23. februar 2015 Brukerveiledning Enkelt søk i Naturbase Versjon 23. februar 2015 1. Innledning Denne veiledningen beskriver bruken av funksjonen Enkelt søk i Naturbase. Enkelt søk gir en enkel tilgang til data i Naturbase.

Detaljer

Dersom dataene skal kunne legges inn i Naturbase må metodikken i DN håndbok 13 og 19 følges. Håndbøkene finnes på DNs hjemmeside (www.dirnat.no).

Dersom dataene skal kunne legges inn i Naturbase må metodikken i DN håndbok 13 og 19 følges. Håndbøkene finnes på DNs hjemmeside (www.dirnat.no). Retningslinjer for: Innsending av naturtypedata og artsdata til Naturbase, Artsobservasjoner og andre databaser som er tilgjengelige gjennom Artskart (06.03.2009 oppdatert 03.06.2011) 1 Naturtypedata etter

Detaljer

Produktspesifikasjon Naturvernområder

Produktspesifikasjon Naturvernområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon Naturvernområder Foto: Kim Abel, naturarkivet.no Miljødirektoratet 2014 (elektronisk versjon er alltid gjeldene versjon) SOSI Produktspesifikasjon - 1 - Innhold

Detaljer

Fagområde: Annen naturinformasjon

Fagområde: Annen naturinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Annen naturinformasjon Revidert 6. mars 2007 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Uttrekk av DMK fra NGIS... 4 Åpning av ortofoto... 7 Redigering...

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Naturvernområder versjon 20141001 Produktspesifikasjon Naturvernområder

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Naturvernområder versjon 20141001 Produktspesifikasjon Naturvernområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon Naturvernområder Foto: Kim Abel, naturarkivet.no SOSI Produktspesifikasjon - 1 - Innhold Innledning, historikk og endringslogg... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

Når utført Antall Kommuner Inkl. GV-prosjekt. Juni 2013 1 Høyanger Høyanger 2012. Juli 2013 1 Naustdal Naustdal 2012

Når utført Antall Kommuner Inkl. GV-prosjekt. Juni 2013 1 Høyanger Høyanger 2012. Juli 2013 1 Naustdal Naustdal 2012 NORGEDIGITALTÅRSMØTE SOGN OG FJORDANE LOEN 5. MARS 2014 Vedlikehold av Felles Kartbaser (FKB) Kristian Aune, Kartverket Bergen Status og erfaringer vedlikehold 2013 Ajourføring 2013 (14) Når utført Antall

Detaljer

Ferdigvegsdata til kart og NVDB

Ferdigvegsdata til kart og NVDB Region midt Ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg objektliste Fv967 Eidem Flønes, forsterkning Geodataseksjonen Region midt Prosess 11.7 Sluttdokumentasjon 11.7.1 Sluttdokumentasjon til oppdatering av

Detaljer

Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen.

Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen. AR5 metadata: Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen. Det kan være opplysninger om hvilken metode som er brukt i kartlegginga, hvilken nøyaktighet stedfestinga

Detaljer

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 12 FKB Naturinfo Innhold 12.1 Innledning... 2 12.1.1 Historikk... 2 12.1.2 Formål og omfang... 3 12.1.3 Referanser... 3 12.1.4 Ansvarlig for

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard Del 2 - versjon 32 1 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard Del 2 - versjon 32 2 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon - Historikk og status 1 Historikk og status SOSI-standarden

Detaljer

C2 Instruks for innlegging av kongeørndata i Rovbase ekstensivområder

C2 Instruks for innlegging av kongeørndata i Rovbase ekstensivområder C2 Instruks for innlegging av kongeørndata i Rovbase ekstensivområder Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Denne instruksen beskriver rutiner for innlegging og ivaretakelse av data

Detaljer

Naturtypedata til Naturbase. Versjon oktober 2016

Naturtypedata til Naturbase. Versjon oktober 2016 Leveranseinstruks Naturtypedata til Naturbase Versjon oktober 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 3 1.2 Laste ned data fra Naturbase... 4 2. Generelt om rutiner

Detaljer

Ajourhold av Ar5. Oppgave-oversikt. Norsk institutt for Skog og landskap

Ajourhold av Ar5. Oppgave-oversikt. Norsk institutt for Skog og landskap Ajourhold av Ar5 Øvingsoppgaver for GIS/LINE Norsk institutt for Skog og landskap Oppgave-oversikt Oppgave 1: Forberedelse til ajourføring Hva skal vi gjøre? Gjøre klart et nytt GIS/LINE-prosjekt for AR5-ajourhold

Detaljer

AJOURFØRING AV DMK I FYSAK G 1.32

AJOURFØRING AV DMK I FYSAK G 1.32 Veileder fra Skog og landskap -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AJOURFØRING AV DMK I FYSAK G 1.32 Gårdskarthåndboka kokebok,

Detaljer

Systematisering av data om grunnundersøkelser - tilpasset innleggelse i Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG)

Systematisering av data om grunnundersøkelser - tilpasset innleggelse i Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) Systematisering av data om grunnundersøkelser - tilpasset innleggelse i Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) NADAG-modellen er basert på SOSI-standarden for Geotekniske undersøkelser. I ett

Detaljer

Produktspesifikasjon: Primærdata Kystkontur

Produktspesifikasjon: Primærdata Kystkontur SOSI-standard - versjon 1.0 01.12.2011 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Primærdata Kystkontur Side 1 av 51 Produktspesifikasjon: Primærdata Kystkontur 1 av Statens kartverk desember 2011 SOSI-standard

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder. Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder

SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder. Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder 3 av Norges geologiske undersøkelse - 2012 1 Innledning, historikk og endringslogg 1 av 2 Norges geologiske

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 1 Adresse http://www.temakart-rogaland.no/spreieareal http://prosjekt.fylkesmannen.no/temakart-rogaland/ Anbefalt nettlesere: Internet Explorer

Detaljer

Brukerveiledning. & tips til feilsøking i sosi-data

Brukerveiledning. & tips til feilsøking i sosi-data Brukerveiledning SOSI-kontroll/SOSI-vis & tips til feilsøking i sosi-data Innhold SOSI-KONTROLL/SOSI-VIS... 3 GENERELT:... 3 TEGNEOPPSETT... 4 UTVALG... 4 FIL/OPPSETT:... 5 ÅPNE SOSIFIL:... 6 FIL ENDRE

Detaljer

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Oppdrag: LACHBU24 - Øvre og Nedre Eiker 2012 Kommunenr.: 0624-0625 Kommune: Øvre Eiker og Nedre Eiker Fylke: Buskerud Side 1 av 17 1. INNLEDNING... 3 2. SIGNALERING... 4

Detaljer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Åpning av DMK-base og ortofoto... 3 Redigering... 5 Rediger markslagsgrenser...

Detaljer

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Versjon 7 av 14. desember 2009 Denne veiledning fra og med FINALE Årsoppgjør versjon 22. Dette dokumentet er av betydning for tredjepartsleverandører

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

Prosjekt «Nye kvalitetssikrings- og importrutiner for Naturbase. 5. November 2013 Terje Krogh Miljødataseksjonen

Prosjekt «Nye kvalitetssikrings- og importrutiner for Naturbase. 5. November 2013 Terje Krogh Miljødataseksjonen Prosjekt «Nye kvalitetssikrings- og importrutiner for Naturbase 5. November 2013 Terje Krogh Miljødataseksjonen Artsdata i Naturbase Prosjektet «Nye kvalitetssikrings- og importrutiner i Naturbase» Spørsmål

Detaljer

Veileder ArcPad innsjekk gammel feltsamlerskjema

Veileder ArcPad innsjekk gammel feltsamlerskjema Veileder ArcPad innsjekk gammel feltsamlerskjema Filene som skal sjekkes inn må hete henholdsvis kmbf (flater), kmbl (linjer), kmbp (punkter) Det er ikke nødvendig å ha med alle tre geometritypene, for

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Sedimentasjonsmiljø, versjon 2. Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Sedimentasjonsmiljø, versjon 2. Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø 3 av 1 Innledning, historikk og endringslogg - 1 - 2 Oversikt over produktspesifikasjonen 2.1 Unik identifisering av produktspesifikasjon

Detaljer

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt.

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Teknisk spesifikasjon: (Tekst merket med gult er mitt forslag til endring. Tekst i rød kursiv (rød kursiv med gult er ny tekst) er kun ment som veiledning

Detaljer

Oppgave M2 Opprett ny grunneiendom kvalitetsheving og fradeling

Oppgave M2 Opprett ny grunneiendom kvalitetsheving og fradeling 9/4/2015 Matrikkelenhet Oppgave M2 Opprett ny grunneiendom kvalitetsheving og fradeling Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan legge inn ny geometri på eksisterende grenselinjer før

Detaljer

Store verneområder Alle nasjonalparkene. I tillegg store landskapsvernområder der samlet verneareal normalt overstiger 15 km 2.

Store verneområder Alle nasjonalparkene. I tillegg store landskapsvernområder der samlet verneareal normalt overstiger 15 km 2. Retningslinjer for utforming av vernekart Retningslinjer for utforming av vernekart Gjelder for: Miljøverndepartementet (MD), Direktoratet for naturforvaltning (DN) og fylkesmennene (FM) Målsetning: Sikre

Detaljer

9 FKB LedningVa (Vann og avløp)

9 FKB LedningVa (Vann og avløp) SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB FKB LedningVa Side 1 av 13 9 FKB LedningVa (Vann og avløp) Innhold 9.1 Innledning... 2 9.1.1 Historikk... 2 9.1.2 Formål og omfang... 3 9.1.3 Referanser... 3 9.1.4

Detaljer

I D M, G E O R E F E R E R I N G. Georeferering. Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM. Versjon : draft 1.0.

I D M, G E O R E F E R E R I N G. Georeferering. Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM. Versjon : draft 1.0. Georeferering Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM Versjon : draft 1.0 Oslo, April 2010 Innhold: PROCESS MAP... 2 SPESIFIKASJON AV PROSESSER... 3 P1.1 INNHENTE INFO OM TOMT... 3 P1.2

Detaljer

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon class Bygning Bygningsavgrensning:: Bygningsavgrensning {root} + grense: Kurve +bygningsavgrensning 0..* 0..* Bygg {root} En bygning

Detaljer

Naturbase 4. Nettverkssamling 18.1.2012 Seniorrådgiver Pål Theodorsen

Naturbase 4. Nettverkssamling 18.1.2012 Seniorrådgiver Pål Theodorsen Naturbase 4 Nettverkssamling 18.1.2012 Seniorrådgiver Pål Theodorsen Hva Naturbase er Naturbase er et fagdatasystem som eies av DN. Dagens versjon er Naturbase 3. Gjennom Naturbase 3 forvaltes følgende

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Region nord Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg til konkurransegrunnlaget 1 1. INNLEDNING 3 2. ANSVAR OG ROLLER. 3 2.1. BYGGHERRES ANSVAR... 3 2.2. ENTREPRENØRENS

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: IUA v1.0. Produktspesifikasjon: IUA

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: IUA v1.0. Produktspesifikasjon: IUA SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: IUA v1.0 Produktspesifikasjon: IUA SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

Veileder GINT. Geografi i Nord-Trøndelag. Brukerveiledning. www.gint.no. (http://a3.gint.no/ før lansering)

Veileder GINT. Geografi i Nord-Trøndelag. Brukerveiledning. www.gint.no. (http://a3.gint.no/ før lansering) Geografi i Nord-Trøndelag Brukerveiledning www.gint.no (http://a3.gint.no/ før lansering) 1 Utarbeidet september 2015 Kristin Bjerke Denstadli, GIS-medarbeider Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Gry Aune Tveten,

Detaljer

C1 Instruks for innlegging av kongeørndata i Rovbase intensivområder

C1 Instruks for innlegging av kongeørndata i Rovbase intensivområder C1 Instruks for innlegging av kongeørndata i Rovbase intensivområder Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Denne instruksen beskriver rutiner for innlegging og ivaretakelse av data

Detaljer

KVÆFJORD Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer:

KVÆFJORD Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 1911 - KVÆFJORD 68 2 Utskriftsdato/klokkeslett: 08.03.2016 kl. 13:00 Produsert av: Jan-Otto Øynes - 1911 Attestert

Detaljer

Produktspesifikasjon. Snøskjerm (ID=848) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema

Produktspesifikasjon. Snøskjerm (ID=848) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Snøskjerm (ID=848) Sist endret: 2013-10-09 Definisjon: Skjerm som settes opp for å stoppe drivende snø. Kommentar:

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Mottakskontroll av digital reguleringsplan Planid Plannavn

Mottakskontroll av digital reguleringsplan Planid Plannavn Mottakskontroll av digital reguleringsplan Planid Plannavn Mangler Hyttefelt Vargåsen og bolig Brekkhaugen??? Forslagsstiller Utarbeidet av Revidert av Toril Sofie Koteng Eileen Garmann Johnsen Oppstartsmøte

Detaljer

Vedlegg 1: Behovsanalyse - Fagsystem for verneområder Innhold

Vedlegg 1: Behovsanalyse - Fagsystem for verneområder Innhold Vedlegg 1: Behovsanalyse - Fagsystem for verneområder Innhold Behovsanalyse: Fagsystem for verneområder... 1 1. Om systemet... 2 1.1. Målsetting... 2 1.2. Aktører og brukere av systemet... 2 1.3. Begrepsavklaring...

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter 1 SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Fotogrammetrisk FKB-Vegnett 4.5

Fotogrammetrisk FKB-Vegnett 4.5 Fotogrammetrisk FKB-Vegnett 4.5 Innhold Fotogrammetrisk FKB-Vegnett 4.5... 1 1 Innledning... 1 1.1 Fotogrammetrisk ajourhold... 1 1.1.1 Objekttypen Veglenke... 1 1.1.2 Egenskapen Typeveg... 4 1.2 Krav

Detaljer

Import av varer fra Excel

Import av varer fra Excel Import av varer fra Excel Varefiler fra Excel til import i format Komplett. Page 2 of 10 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Import av varer fra Excel 07.12.2012 AaGH

Detaljer

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland.

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland. Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland. Trinn 1: Pålogging 1. Logg deg inn hvis du allerede er registrert som kunde eller registrer deg som kunde på Infoland. Les mer om dette

Detaljer

Bruk av Naturbase. Nasjonalparkkonferansen Seniorrådgiver Pål Theodorsen, Miljødirektoratet

Bruk av Naturbase. Nasjonalparkkonferansen Seniorrådgiver Pål Theodorsen, Miljødirektoratet Bruk av Naturbase Nasjonalparkkonferansen 6.11.2013 Seniorrådgiver Pål Theodorsen, Miljødirektoratet Kunnskapsbasert forvaltning - kunnskapsgrunnlaget Naturmangfoldloven 8 (kunnskapsgrunnlaget): Offentlige

Detaljer

Dokumentasjon/introduksjon til Arealis_db

Dokumentasjon/introduksjon til Arealis_db Dokumentasjon/introduksjon til Arealis_db (versjon 3.4-01.08.2002) Dette dokumentet er ment å gi en liten innføring i hva Arealis_db er, og hva den kan brukes til. Hensikten med dette dokumentet er ikke

Detaljer

Produktspesifikasjon. Avstandsmåling (ID=335) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Avstandsmåling (ID=335) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.05-743 småling (ID=335) Sist endret: 2013-03-06 Definisjon: Målt avstand på tvers av vegen mellom gitt referansepunkt og

Detaljer

Hvordan få riktige grunnlagsdata til prosjektering?

Hvordan få riktige grunnlagsdata til prosjektering? Hvordan få riktige grunnlagsdata til prosjektering? Datum og projeksjoner (UTM/NTM, NN2000) Transformasjoner Metadata/koding av data Asbjørn Eilefsen Statens vegvesen Geodata Region sør Datum og projeksjoner

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Bakgrunn... 1. Innlogging... 1. Brukere med tilgang... 3. Registrere infeksjoner... 4. Registrere antibiotika... 5. Registreringer...

Bakgrunn... 1. Innlogging... 1. Brukere med tilgang... 3. Registrere infeksjoner... 4. Registrere antibiotika... 5. Registreringer... INNHOLD Bakgrunn... 1 Innlogging... 1 Brukere med tilgang... 3 Registrere infeksjoner... 4 Registrere antibiotika... 5 Registreringer... 8 XML-import (for sykehus)... 9 Rapporter... 10 Eksport... 10 Validering/logiske

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter...1 0 Orientering

Detaljer

Askeladden Release-logg 30. august 2012

Askeladden Release-logg 30. august 2012 NR. Tema Kort beskrivelse av oppgaven Status Spesifikasjon - detaljert Kommentar 1. Søk Søkeresultat skal være likt i id-søk og avansert søk 2. Registrering Revet/brent bygning - skal kunne være inneværende

Detaljer

Brukerveiledning. Dette er en innføring i funksjonene på nordatlas.no. Oppdatert 17.11.2015

Brukerveiledning. Dette er en innføring i funksjonene på nordatlas.no. Oppdatert 17.11.2015 Brukerveiledning Dette er en innføring i funksjonene på nordatlas.no Oppdatert 17.11.2015 Navigasjon i kart Øverst til venstre: Finn din posisjon Øverst til høyre: Zoom inn Nederst til venstre: Vis hele

Detaljer

Testkonstruksjon FKB 4.01

Testkonstruksjon FKB 4.01 Testkonstruksjon FKB 4.01 - Trondheim Lars Mardal, Statens kartverk Innhold Klargjøring av begreper Gjennomføring av kontrollen Resultat fra kontrollen Oppsummering vegen videre Kartet er en forenkling

Detaljer

SOSI-kontroll versjon 4.3B Dato: 15/3-2011 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data

SOSI-kontroll versjon 4.3B Dato: 15/3-2011 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data SOSI-kontroll versjon 4.3B Dato: 15/3-211 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data Filnavn: K:\O P P D R A G\2151-22\2182 Mikjelsgarden eigedom AS - reg.plan 33-3 Valland\2182 Valland - GRODALSÅSEN\Søknad

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-159 Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-160 Denne side er blank 2-160 SOSI standard - versjon 2.21 2-161 1 Historikk og status Spesifikasjon av markslagsdata

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Region nord Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.2, 13.05.2011 Statens vegvesen Region nord Geodataseksjonen 1 1. INNLEDNING.

Detaljer

Region nord Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.2, 13.05.2011 Statens vegvesen Region nord Geodataseksjonen 1 1. INNLEDNING.

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger

Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger 1. Bakgrunn Statens kartverk (SK) startet høsten 2009 et arbeid med å finne en felles definisjon av traktorveg som alle berørte etater

Detaljer

SOSI standard Del 1- versjon 3.2 1. DEL 1 SOSI-raster

SOSI standard Del 1- versjon 3.2 1. DEL 1 SOSI-raster SOSI standard Del 1- versjon 3.2 1 DEL 1 SOSI-raster SOSI standard - versjon 3.2 2 DEL 1 SOSI-raster - Historikk og status 1 Historikk og status Denne spesifikasjon av SOSI-raster startet opp i forbindelse

Detaljer

Vedlegg 1. Oversikt over benyttede egenskaper og kodelister for FKB-Ledning med tilhørende forvaltningsspesifikasjoner

Vedlegg 1. Oversikt over benyttede egenskaper og kodelister for FKB-Ledning med tilhørende forvaltningsspesifikasjoner Versjon 4.5-03-01 Spesifikasjon av forvaltning av FKB-Ledning Vedlegg 1 Side 1 av 23 Vedlegg 1 Oversikt over benyttede egenskaper og kodelister for FKB-Ledning med tilhørende forvaltningsspesifikasjoner

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Naturvernområder. Fagområde: Naturvernområder

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Naturvernområder. Fagområde: Naturvernområder SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Naturvernområder SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 1 Orientering og introduksjon......4 2 Historikk

Detaljer

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5,

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5, Universell Utforming-App Bruksanvisning Innhold 1 Utstyr/ forslag til utstyr... 2 2 Før man begynner... 2 3 Viktig å huske under feltarbeid... 2 4 Start APPen... 2 5 Skjermen og hovedmenyen... 3 5.1 Funksjon

Detaljer

Oppdatering av person/studentforekomster i FS mot folkeregisteret

Oppdatering av person/studentforekomster i FS mot folkeregisteret Oppdatering av person/studentforekomster i FS mot folkeregisteret Det forutsettes at tillatelse til oppdatering av FS mot folkeregisteret er innhentet og at man er registrert som kunde hos EVRY. Mal for

Detaljer

Karttekniske krav til reguleringsplanar. Plannettverk, Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Karttekniske krav til reguleringsplanar. Plannettverk, Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Karttekniske krav til reguleringsplanar Plannettverk, 15.02.17 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Kartverket Nasjonal kartmyndighet Tinglysingsmyndighet Matrikkelmyndighet Sjøkartmyndighet Etat under

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 3-109. Databeskrivelse : N5000 KARTDATA

SOSI standard - versjon 3.0 3-109. Databeskrivelse : N5000 KARTDATA 3-109 Databeskrivelse : N5000 KARTDATA Databeskrivelse : N5000 KARTDATA - Historikk og status 3-110 Denne side er blank 3-110 Databeskrivelse : N5000 KARTDATA - Historikk og status 3-111 1 Historikk og

Detaljer

Denne notatet er laget for å forklare hvordan SOSI Ledning-modellen som nå snart er klar fra SOSI Ag7b, kan brukes.

Denne notatet er laget for å forklare hvordan SOSI Ledning-modellen som nå snart er klar fra SOSI Ag7b, kan brukes. NOTAT Emne Til Eksempel på bruk av SOSI Ledning SOSI Ag7b Fra Erling Onstein Dato 3.september 2012, oppdatert 9.september 2012 Kopi til SOSI-sekretariatet/kartverket Hensikt med notatet Denne notatet er

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 i QMS FOR FYSAK

AJOURHOLD AV AR5 i QMS FOR FYSAK NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5 i QMS FOR FYSAK Kokebok versjon 2016-03-02 Kristin Holm Kart- og statistikkdivisjonen INNHOLD 1. FORBEREDELSER...3 2. INNSTILLINGER...4 3. UTTREKK AV FRA QMS...5 3.1 START

Detaljer

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

Brukerveiledning for sertifisører Miljøfyrtårnportalen

Brukerveiledning for sertifisører Miljøfyrtårnportalen Brukerveiledning for sertifisører Miljøfyrtårnportalen 10.6.2014 Dette kan du gjøre i Miljøfyrtårnportalen: 1. du ser alle virksomheter du har fått tilgang til 2. på hver virksomhets side kan du se detaljer

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

Mål med oppgaven: Vise ulike måter for å redigere geometri og bli kjent med kartverktøy som finnes i matrikkelklienten til Kartverket.

Mål med oppgaven: Vise ulike måter for å redigere geometri og bli kjent med kartverktøy som finnes i matrikkelklienten til Kartverket. 9/4/2015 Matrikkelenhet Oppgave M0 Gjennomgang av kartverktøy Mål med oppgaven: Vise ulike måter for å redigere geometri og bli kjent med kartverktøy som finnes i matrikkelklienten til Kartverket. Kontroller

Detaljer

Del 2 av Veileder for kommunal kontinuerlig ajourføring av samferdsels-datasettene i FKB : FKB-Veg4.5, FKB-Vegnett4.02 og FKB-TraktorvegSti4.

Del 2 av Veileder for kommunal kontinuerlig ajourføring av samferdsels-datasettene i FKB : FKB-Veg4.5, FKB-Vegnett4.02 og FKB-TraktorvegSti4. Del 2 av Veileder for kommunal kontinuerlig ajourføring av samferdsels-datasettene i FKB : FKB-Veg4.5, FKB-Vegnett4.02 og FKB-TraktorvegSti4.5 ---------------- Del 1 (kapittel 1-4) ligger i eget dokument

Detaljer

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2015-02-05. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2015-02-05. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 Manuskart versjon 2015-02-05 Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. KLARGJØRE MANUSKART... 3 2.1. Skrive

Detaljer

Syntaksdefinisjoner C:\SOSI-kontroll\Def\arealplan 20416\SOSI_STD.20120308

Syntaksdefinisjoner C:\SOSI-kontroll\Def\arealplan 20416\SOSI_STD.20120308 SOSI-kontroll versjon 4.5A Dato: 1.8.212 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data Filnavn: K:\Planforslag 212\Plan til sosi\rp4.sos Stà rrelse: 217629 tegn Sist oppdatert: 212-1-8 11:28:48 Kontrollert:

Detaljer

HARSTAD Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer:

HARSTAD Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 1903 - HARSTAD 42 47 Utskriftsdato/klokkeslett: 15.01.2016 kl. 10:07 Produsert av: Roger Berge - 1903 Attestert

Detaljer

1. Byggeiermeny gir tilgang til moduler/funksjoner som gjelder alle byggene

1. Byggeiermeny gir tilgang til moduler/funksjoner som gjelder alle byggene Veileder FamacWeb DirekteInn Du som leser dette har fått tildelt brukernavn og passord til FamacWeb av din oppdragsgiver slik at du selv kan laste opp din sluttdokumentasjon/"som bygget"-dokumentasjon

Detaljer

Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data.

Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data. NOBB Kontrakt 7.0 Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data. Søk i avtalelister Alle avtalelister har

Detaljer

Versjon 2012-01-30. Elling Ringdal

Versjon 2012-01-30. Elling Ringdal Veileder fra Skog og landskap ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BRUK AV GPS VED AJOURFØRING AV AR5 I GIS/LINE Versjon 2012-01-30

Detaljer

1. Velg «DataImport» i menyen på venstre side i brukergrensesnittet: 2. Velg «Hente inn data»:

1. Velg «DataImport» i menyen på venstre side i brukergrensesnittet: 2. Velg «Hente inn data»: Brukerveiledning for import av brukeroppretta kulturminner fra Kulturminnesøk til Askeladden Alle kulturminner som er registrert via publikumsløsningen Kulturminnesøk kan importeres til Askeladden for

Detaljer