Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON"

Transkript

1 Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Oppdrag: LACHBU24 - Øvre og Nedre Eiker 2012 Kommunenr.: Kommune: Øvre Eiker og Nedre Eiker Fylke: Buskerud Side 1 av 17

2 1. INNLEDNING SIGNALERING GENERELT SPESIELT FOR DETTE OPPDRAGET LEVERANSE LANDMÅLING AV KJENTPUNKTER GENERELT PUNKTGRUNNLAG MÅLING BEREGNING OG TOLERANSER LEVERANSE FLYFOTOGRAFERING MED DIGITALE SENSORER (DIGITALT KAMERA) GENERELT SPESIELT FOR DETTE OPPDRAGET Hva skal bildene brukes til? Teknisk spesifikasjon for dette oppdraget Prosjektavgrensning Fotograferingstidspunkt Leveranse AEROTRIANGULERING GENERELT SPESIELT FOR DETTE OPPDRAGET LEVERANSE KARTKONSTRUKSJON - ETABLERING GENERELT SPESIELT OM ETABLERING AV FKB-VANN: SPESIELT FOR DETTE PROSJEKTET Teknisk spesifikasjon og prosjektavgrensning Avgrensningslinjer Tilstøtende data LEVERANSE KARTKONSTRUKSJON PERIODISK AJOURFØRING GENERELT Bestemmelser for fotogrammetrisk ajourføring Kartkonstruksjon SPESIELT FOR DETTE OPPDRAGET Teknisk spesifikasjon og prosjektavgrensning Avgrensningslinjer Status for eksisterende data LEVERANSE REKTIFISERTE FLYBILDER Side 2 av 17

3 1. INNLEDNING Dette dokumentet inneholder tekniske krav som gjelder for dette oppdraget. Standarder det er henvist til er tilgjengelig på eller Følgende standarder er aktuelle i dette prosjektet: Kart og geodata versjon 2.0. Datert Satellittbasert posisjonsbestemmelse versjon 2.0. Datert Produktspesifikasjon Leveranse av bildedata, orienteringsdata og vertikalbildedekning fra flyfotografering. Versjon 2.0. Datert Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase versjon Datert Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge versjon 4. Datert Produktspesifikasjon Nasjonal modell for høydedata fra laserskanning (FKB-Laser) versjon 1.1. Datert Side 3 av 17

4 2. SIGNALERING 2.1 Generelt Signalering skal gjennomføres i henhold til Kart og geodata avsnitt 6.1 Signalering. Tilbyder skal utarbeide signaleringsplan. Krav til antall og plassering av kjentpunkter som skal signaleres er spesifisert i Kart og geodata kapittel Antall og plassering av kjentpunkter. Som en del av tilbudet skal det leveres en signaleringsplan og oppgis hvor mange kjentpunkter som skal signaleres. Antall kjentpunkt fylles inn i bestillingsarket som skal vedlegges tilbudet. Etablering av nye fastmerker skal gjøres i henhold til Satellittbasert posisjonsbestemmelse Tillegg C. 2.2 Spesielt for dette oppdraget I tillegg til kjentpunktene vil oppdragsgiver besørge signalering av et antall kontrollpunkt jevnt fordelt i kartleggingsområdet som skal benyttes til verifisering av aerotrianguleringen. 2.3 Leveranse Det skal leveres en egen signaleringsrapport. Denne skal være i henhold til Kart og geodata avsnitt 6.9 Rapport for fotogrammetri. Side 4 av 17

5 3. LANDMÅLING AV KJENTPUNKTER 3.1 Generelt Planlegging, feltarbeid, beregning og rapportering skal utføres i henhold til standarden Satellittbasert posisjonsbestemmelse. Punktene skal bestemmes ved satellittmåling. Det kan benyttes statisk måling eller sanntidsmåling (RTK). Bruk av CPOS forutsetter at målingene og beregningene dokumenteres på lik linje som statisk måling eller sanntidsmåling. Som en del av tilbudet skal det oppgis hvor mange kjentpunkter som skal landmåles. Dette fylles inn i bestillingsarket som skal vedlegges tilbudet. 3.2 Punktgrunnlag Som grunnlagspunkter i EUREF89 skal det benyttes Stamnett- eller Landsnettpunkter eller andre punkter med tilsvarende kvalitet. Andre punkter enn Stamnett eller Landsnett skal dokumenteres. Det skal benyttes minimum 4-5 grunnlagspunkter med jevn fordeling i måleområdet. Antall grunnlagspunkter vil være avhengig av størrelsen på måleområdet. Som høydereferanse skal NN54 benyttes. 3.3 Måling Punktene skal måles inn fra nærmeste egnede grunnlagspunkt, og det skal måles mellom grunnlagspunktene (direkte eller indirekte) for å knytte målingene sammen til et nett. Det skal kun måles uavhengige vektorer. Ved sanntidsmåling i ett punkt skal separasjon i tid mellom målinger fra samme referansestasjon være minimum 45 minutter ved to målinger; alternativt minimum 15 minutter ved tre målinger. Sanntidsmåling kan ikke utføres ved frekvensskifte, fordi dette ikke gir uavhengige vektorer. De samme retningslinjer for separasjon i tid mellom målinger gjelder ved bruk av CPOS. 3.4 Beregning og toleranser I kart og geodata avsnitt Krav til kjentpunkter, er det spesifisert krav til standardavvik ved markmåling av kjentpunkter. I dette oppdraget skal det benyttes krav til vinkelavvik og målestokksavvik i stedet for kravene til standardavvik som finnes i Kart og geodata. Disse kravene er oppført i tabellen under. Se standarden Grunnlagsnett for detaljer om kvalitetsmålene. KRAV TIL LANDMÅLING AV KJENTPUNKTER 1 Vinkelavvik p (ppm) og målestokksavvik k (mm) 1 GSD P grunnriss K grunnriss P høyde K høyde Verdiene er fremskaffet ved en vurdering av kvalitetskravene i Kart og geodata og kvalitetskravene i Grunnlagsnett. Side 5 av 17

6 Ved høydeberegning i EUREF89 anbefales på det sterkeste metoden med bruk av høydereferansemodell. Det bør benyttes siste versjon av høydereferansemodellen som utgis av Statens kartverk. For små (liten utstrekning) prosjekter kan metoden med estimering av loddavvik også brukes, men denne krever flere høydegrunnlagspunkter. For mer detaljer om høydebestemmelse henvises det til Tillegg E i standarden Satellittbasert posisjonsbestemmelse. 3.5 Leveranse Som leveranse av landmålingsarbeid inngår: - Landmålingsrapport med vedlegg som dokumenterer utført arbeid. Rapporten skal utarbeides i henhold til Tillegg F i Satellittbasert posisjonsbestemmelse. Det presiseres at resultatet fra beregningen skal være vurdert og kommentert. Det kreves dokumentert pålitelighet som sannsynliggjør at resultatet tilfredsstiller kravene. Den grafiske oversikten skal inneholde kartleggingsområdet, alle observasjoner og alle punkter i området. - Punkter som var planlagt benyttet, men som er fjernet eller på annen måte uegnet, skal kommenteres. - Nye punkter levert digitalt på SOSI-format. Side 6 av 17

7 4. FLYFOTOGRAFERING MED DIGITALE SENSORER (DIGITALT KAMERA) 4.1 Generelt Flyfotografering skal gjennomføres i henhold til Kart og geodata avsnitt 6.2 Flyfotografering. Utkast til flyplan skal utarbeides av tilbyder. Som en del av tilbudet skal det oppgis hvilke kamera som er tenkt benyttet. Det skal også opplyses hvor mange stripekilometer som skal fotograferes. Dette fylles inn i bestillingsarket som skal vedlegges tilbudet. Klarsignal for flyfotografering skal gis av kontaktperson hos oppdragsgiver til kontaktperson hos oppdragstaker, eller til de disse måtte delegere dette til. Denne informasjonen skal bekreftes skriftlig og dokumenteres i Rapport for fotogrammetri. Hvis det ikke er flyfotografert innen avtalt dato, skal oppdragstaker ta kontakt med oppdragsgiver for å diskutere hvorvidt hele eller deler av oppdraget skal kanselleres (se pkt 3.8 i bilag 6). Kontroll av signaleringsarbeidet må også vurderes. Oppdragstaker skal så fort som mulig og senest én virkedag etter utført flyfotografering melde fra om hvilke striper som er fotografert og eventuelt om flyfotograferingen anses som avsluttet. I prisen for flyfotografering skal en tilflyging være inkludert. Betaling for ekstra tilflyging benyttes dersom det pga. lokale forhold (store høydeforskjeller, ulik snøsmelting o.l.) er enighet om å fotografere deler av aktuelt område ved ulike tidspunkt. Betaling for ekstra flyfotografering skal benyttes dersom oppdragsgiver etter kontraktsinngåelse utvider dekningsområdet. 4.2 Spesielt for dette oppdraget Hva skal bildene brukes til? Bildene som tas i dette prosjektet skal benyttes til FKB-B ajourføring og nykonstruksjon. Det etableres Rektifiserte bilder for hele området som fotograferes. Det skal flys på våren før lauvsprett Teknisk spesifikasjon for dette oppdraget Hele prosjektområdet: GSD: 10 Bildetype: Farge (standard) I tillegg kan det være aktuelt å bestille s/h og IR Lengdeoverlapp: 60 % Sideoverlapp: 20 % Prosjektavgrensning Vedlagt konkurransegrunnlaget er SOSI-fil(er) som inneholder avgrensningen av flyfotoområdet. 0624_0625_Eiker_Flyfotografering_GSD10_2012.sos Side 7 av 17

8 Disse kodene er benyttet i SOSI-filene. - Flateavgrensning -..OBJTYPE Flyfotoavgrensning - Flate -..OBJTYPE Flyfotoområde -..OMRÅDE <områdenavn> (områdenavnet referer seg til områdene nevnt over.) -..GSD <verdi> Fotograferingstidspunkt Antatt tidspunkt for klarmelding er 15.april Dersom det ikke er flyfotografert innen 20.mai, skal oppdragstaker kontakte oppdragsgiver for å diskutere hvorvidt hele eller deler av oppdraget skal kanselleres eller videreføres. For dette oppdraget gjelder pkt a) i bilag Leveranse Leveranse med bruk av digitale sensorer: - Rapport for flyfotografering. Rapporten skal utarbeides i henhold til Kart og geodata avsnitt 6.9 Rapport for fotogrammetri. - Grafisk dekningsoversikt (analog og digital), bildedata og orienteringsdata. Dette skal leveres i henhold til Produktspesifikasjon Leveranse av bildedata, orienteringsdata og vertikalbildedekning fra flyfotografering. Se kapittel 7 og 8 i produktspesifikasjonen. Side 8 av 17

9 5. AEROTRIANGULERING 5.1 Generelt Aerotriangulering skal gjøres i henhold til Kart og geodata avsnitt 6.4 Aerotriangulering med blokkutjevning og avsnitt 6.5 Bilde- og modellorientering. Kvalitetskrav er spesifisert i de samme avsnittene. Som en del av tilbudet skal tilbyder beskrive hvordan aerotriangulering er tenkt gjennomført. I tilbudet skal det oppgis hvor mange modeller som skal aerotrianguleres. Dette fylles inn i bestillingsarket som skal vedlegges tilbudet. 5.2 Spesielt for dette oppdraget I dette prosjektet vil det bli signalert et antall uavhengige kontrollpunkt som skal benyttes for å verifisere resultatet fra aerotrianguleringen. Standardavvik for kontrollpunktene beregnes ut fra restfeilene til målte kontrollpunkt og kontrolleres mot kravet til ytre orienteringselement. 5.3 Leveranse Som leveranse av aerotriangulering inngår: - Rapport for aerotriangulering. Rapporten med vedlegg og datafiler skal utarbeides i henhold til Kart og geodata avsnitt 6.9 Rapport for fotogrammetri. - Orienteringsdata ihht Produktspesifikasjon Leveranse av bildedata, orienteringsdata og vertikalbildedekning fra flyfotografering (se kapittel 7). Side 9 av 17

10 6. KARTKONSTRUKSJON - ETABLERING 6.1 Generelt Tilbyder velger selv hvilket utstyr som benyttes ved datafangst, såfremt spesifisert kvalitet oppnås. Kartkonstruksjon av FKB-data skal utføres og leveres i henhold til SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB versjon Det henvises også til Kart og geodata avsnitt 6.6 Kartkonstruksjon. Dersom noen av objekttypene som inngår i leveransen skal genereres skal dette avtales i det enkelte oppdrag. Dette gjelder spesielt høydekurver og terrenglinjer rundt bygning. I vedleggene i Produktspesifikasjon for FKB er det spesifisert hvilke objekttyper som skal inngå i en fotogrammetrisk leveranse. Alle FKB-data som etableres, uavhengig av FKB-standard, skal være sammenpasset. Oppdragstaker vil få overlevert bygningspunkter fra Matrikkel, og skal benytte disse som følgende: Ligger bygningspunktet innenfor bygningskroppen, genereres flate. Der bygningspunkt fra Matrikkel ikke treffer innenfor bygningskroppen benyttes AnnenBygning som representasjonspunkt. Bygningspunkter fra Matrikkel som ikke benyttes til flatedanning skal ligge som Bygning med geometri PUNKT. Spesielt om registrering av senterlinje for veg og gang-sykkelveg. Registrering av senterlinje for Veg og GangSykkelveg er en opsjon. Ajourføringsstatus i NVDB vil være utslagsgivende for utløsing av opsjonen, ved at NVDB bør være oppdatert med hensyn til tilgjengelige endringsdata. Statens kartverk vil orientere firmaene om status på dette, og kun oversende uttrekk fra NVDB for de kommunene der opsjonen utløses. Senterlinje veg og gangsykkelveg skal ikke nykonstrueres, men ajourholdes i forhold til et datagrunnlag. Som registreringsinstruks benyttes FKB-Veg Objekttype VegSenterlinje registreres etter det som er spesifisert i punkt Veg (KURVE, senterlinje) og GangSykkelvegSenterlinje registreres etter det som er spesifisert i punkt GangSykkelveg (KURVE, senterlinje). Som datagrunnlag for konstruksjon leverer oppdragsgiver (Statens kartverk) et uttrekk fra NVDB kodet i henhold til spesifikasjonen av Vbase versjon 4.0. Eventuelle avvik fra dette må avtales særskilt. Firma skal konstruere ny geometri når eksisterende geometri avviker mer enn ±2m (grunnriss og høyde) eller faller utenfor vegkant. o Unntak: Data uten høyde og data med målemetode 82 skal alltid ajourholdes. o Unntak: For skogsbilveger og privatveger utenfor tettbygd strøk skal ny geometri konstrueres først når eksisterende geometri avviker mer enn ±5m. (SSBs data for avgrensning av tettbygd strøk sendes med fra oppdragsgiver) Side 10 av 17

11 Ny geometri skal konstrueres/genereres som den geometriske midtlinjen til FKB-Vegobjekttypene Veg (FLATE, punkt ) og GangSykkelveg (FLATE, punkt ), eller om ønsket mellom Vegdekkekant (KURVE, punkt ) og GangSykkelvegkant (KURVE, punkt ). Konstruksjonen av disse objekttypene må derfor skje i forkant av ajourhold av levert uttrekk fra NVDB. Dersom eksisterende geometri endres/tilføyes skal ny geometri legges inn for hele veglenka (det vil si fra kryss til kryss). Nye data legges inn med ny datafangstdato. Data som slettes merkes med endringsflagg (ENDRET_TYPE S). VegSenterlinje og GangSykkelvegSenterlinje leveres som et eget datasett og ikke som en del av FKB-Veg. Datasettet gis navnet Vegnett. Videre håndtering avtales med valgt firma i forbindelse med oppstartsmøte. Spesielt om etablering av FKB-VANN: Fotogrammetrisk registrering av ElvBekkKant og Innsjøkant er opsjon, ikke aktuelt for dette området. 6.2 Spesielt for dette prosjektet Teknisk spesifikasjon og prosjektavgrensning Det skal etableres FKB-data som følgende: Område - Etablering Øvre og Nedre Eiker (8 km2): - Nykonstruksjon etter FKB-B standard - Opsjoner Bygning TaksprangBunn - Opsjoner Veg (RV, FV) Vegskulderkant Kjørebanekant Parkeringsområde - Eksisterende FKB-data skal benyttes som støttedata - Høyde som skal benyttes på regulerte vann (se vedlagt filpå ftp-server) - Eksisterende vanndata benyttes som støttedata ved konstruksjon av vann. Ikke slett vann der det er usikkerhet og dårlig innsyn. Klipp sammen nye og gamle data og lever en komplett vannbase. - Området som skal nykartlegges i FKB-B er 8 km2 og inneholder 9 bygningspunkt. Vedlagt konkurransegrunnlaget er SOSI-fil(er) som inneholder avgrensningen konstruksjonsområdet. 0624_FKB-B-Etableringområde_2012.sos (avgrensningsfil for Øvre Eiker). 0625_FKB-B-Etableringområde_2012.sos (avgrensningsfil for Nedre Eiker). Disse kodene er benyttet i SOSI-filene. - Flateavgrensning -..OBJTYPE FKB-etablering-avgrensning - Flate -..OBJTYPE FKB-etableringsområde -..OMRÅDE <områdenavn> (områdenavnet referer seg til områdene nevnt over.) -..FKB-standard <standard> Side 11 av 17

12 -..OPSJONER <objekttyper i liste> Avgrensningslinjer Oppdragstaker vil få overlevert avgrensningslinje som skal benyttes ved konstruksjon. Konstruerte data skal konnekteres til denne. Dersom objekter (bygninger og lignende) blir en del av avgrensningslinja justeres denne slik at hele objektet blir konstruert. Justert avgrensningslinje skal inngå i leveransen Tilstøtende data I dette oppdraget skal tilstøtende data behandles som følgende: Oppdragsgiver utfører sammenpassing mot tilstøtende data. 6.3 Leveranse Som leveranse fra kartkonstruksjon inngår: - FKB-data levert oppsplittet i FKB-datasett og navnet i henhold til Produktspesifikasjon for FKB. - Rapport for fotogrammetri. Rapporten med vedlegg og datafiler skal utarbeides i henhold til Kart og geodata avsnitt 6.9 Rapport for fotogrammetri. - Dokumentasjon av egenkontroll. Det er laget en mal som skal benyttes for å dokumentere utført egenkontroll. Malen er vedlagt konkurransegrunnlaget. Dersom det genereres høydekurver skal alle høydebærende data som er benyttet til å generere kurvene inngå i leveransen. Dataene skal leveres på SOSI (punkter og linjer). Side 12 av 17

13 7. KARTKONSTRUKSJON PERIODISK AJOURFØRING 7.1 Generelt Med periodisk ajourføring menes oppdatering av kartet med nye kartdata. Fullstendigheten i kartet skal bli tilsvarende som på fototidspunktet. Hvis ikke annet er spesifisert, skal oppdragstaker ikke rette eventuelle feil i datastruktur og koding i eksisterende data (fysiske objekter) som ikke er endret siden forrige kartlegging. Arbeidsomfanget av ajourføringsoppdrag kan være vanskelig å anslå før arbeidet startes. Hvis det viser seg at ajourføringsarbeidet er mer tidkrevende enn forutsatt, skal oppdragstaker kontakte oppdragsgiver for å avtale eventuell tilleggsgodtgjøring eller avkorting av oppdraget. Dette er for eksempel aktuelt dersom eksisterende data har en annen kvalitet enn forutsatt Bestemmelser for fotogrammetrisk ajourføring Fotogrammetrisk ajourføring skal gjennomføres i henhold til Kart og geodata avsnitt Periodisk ajourføring. Objekter som slettes fra datasettet skal merkes med egenskapen..endret S, alternativt leveres på en egen SOSI-fil Kartkonstruksjon Tilbyder velger selv hvilket utstyr som benyttes ved datafangst, såfremt spesifisert kvalitet oppnås. Kartkonstruksjon av FKB-data skal utføres og leveres i henhold til SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB versjon Det henvises også til Kart og geodata avsnitt 6.6 Kartkonstruksjon. Dersom noen av objekttypene som inngår i leveransen skal genereres skal dette avtales i det enkelte oppdrag. Dette gjelder spesielt høydekurver og terrenglinjer rundt bygning. I vedleggene i Produktspesifikasjon for FKB er det spesifisert hvilke objekttyper som skal inngå i en fotogrammetrisk leveranse. Alle FKB-data som etableres, uavhengig av FKB-standard, skal være sammenpasset. Oppdragstaker vil få overlevert bygningspunkter fra Matrikkel, og skal benytte disse som følgende: Ligger bygningspunktet innenfor bygningskroppen, genereres flate. Der bygningspunkt fra Matrikkel ikke treffer innenfor bygningskroppen benyttes AnnenBygning som representasjonspunkt. Bygningspunkter fra Matrikkel som ikke benyttes til flatedanning skal ligge som Bygning med geometri PUNKT. Spesielt om registrering av senterlinje for veg og gang-sykkelveg. Registrering av senterlinje for Veg og GangSykkelveg er en opsjon. Ajourføringsstatus i NVDB vil være utslagsgivende for utløsing av opsjonen, ved at NVDB bør være oppdatert Side 13 av 17

14 med hensyn til tilgjengelige endringsdata. Statens kartverk vil orientere firmaene om status på dette, og kun oversende uttrekk fra NVDB for de kommunene der opsjonen utløses. Senterlinje veg og gangsykkelveg skal ikke nykonstrueres, men ajourholdes i forhold til et datagrunnlag. Som registreringsinstruks benyttes FKB-Veg Objekttype VegSenterlinje registreres etter det som er spesifisert i punkt Veg (KURVE, senterlinje) og GangSykkelvegSenterlinje registreres etter det som er spesifisert i punkt GangSykkelveg (KURVE, senterlinje). Som datagrunnlag for konstruksjon leverer oppdragsgiver (Statens kartverk) et uttrekk fra NVDB kodet i henhold til spesifikasjonen av Vbase versjon 4.0. Eventuelle avvik fra dette må avtales særskilt. Firma skal konstruere ny geometri når eksisterende geometri avviker mer enn ±2m (grunnriss og høyde) eller faller utenfor vegkant. o Unntak: Data uten høyde og data med målemetode 82 skal alltid ajourholdes. o Unntak: For skogsbilveger og privatveger utenfor tettbygd strøk skal ny geometri konstrueres først når eksisterende geometri avviker mer enn ±5m. (SSBs data for avgrensning av tettbygd strøk sendes med fra oppdragsgiver) Ny geometri skal konstrueres/genereres som den geometriske midtlinjen til FKB-Vegobjekttypene Veg (FLATE, punkt ) og GangSykkelveg (FLATE, punkt ), eller om ønsket mellom Vegdekkekant (KURVE, punkt ) og GangSykkelvegkant (KURVE, punkt ). Konstruksjonen av disse objekttypene må derfor skje i forkant av ajourhold av levert uttrekk fra NVDB. Dersom eksisterende geometri endres/tilføyes skal ny geometri legges inn for hele veglenka (det vil si fra kryss til kryss). Nye data legges inn med ny datafangstdato. Data som slettes merkes med endringsflagg (ENDRET_TYPE S). VegSenterlinje og GangSykkelvegSenterlinje leveres som et eget datasett og ikke som en del av FKB-Veg. Datasettet gis navnet Vegnett. Videre håndtering avtales med valgt firma i forbindelse med oppstartsmøte. Spesielt om registrering av ElvBekkKant og Innsjøkant: Opsjonen kan være aktuell for ElvBekkKant og Innsjøkant i dette området. Ved fotografering i 2008 var det ekstremt høy vannstand. 7.2 Spesielt for dette oppdraget Teknisk spesifikasjon og prosjektavgrensning Det skal etableres FKB-data som følgende: Område 2 - Ajourføring Øvre og Nedre Eiker (179,1 km2): - Ajourføring etter FKB-B standard - Objekter som ikke er fysisk endret i terrenget siden forrige kartlegging skal forbli uforandret (det skal ikke rettes feil i koding, struktur etc. i disse dataene) - Opsjoner Bygning TaksprangBunn - Opsjoner Veg (RV, FV) Vegskulderkant Kjørebanekant Side 14 av 17

15 Parkeringsområde - Opsjoner - Ajourføring av høydekurver i områder med store endringer. Begge kommunene har 1-meters høydekurver generert fra laseropptak i Eksisterende FKB-data skal benyttes som støttedata - Høyde som skal benyttes på regulerte vann (se vedlagt fil på ftp-server) Vedlagt konkurransegrunnlaget er SOSI-fil(er) som inneholder avgrensningen konstruksjonsområdet. 0624_FKB-B_Ajourføringområde_2012.sos (avgrensningsfil for Øvre Eiker) 0625_FKB-B_Ajourføringområde_2012.sos (avgrensningsfil for Nedre Eiker) Disse kodene er benyttet i SOSI-filene. - Flateavgrensning -..OBJTYPE FKB-ajourføring-avgrensning - Flate -..OBJTYPE FKB-ajourføringsområde -..OMRÅDE <områdenavn> (områdenavnet referer seg til områdene nevnt over.) -..FKB-standard <standard> -..OPSJONER <objekttyper i liste> Avgrensningslinjer Oppdragstaker vil få overlevert avgrensningslinje som skal benyttes ved konstruksjon. Konstruerte data skal konnekteres til denne. Dersom objekter (bygninger og lignende) blir en del av avgrensningslinja justeres denne slik at hele objektet blir konstruert. Justert avgrensningslinje skal inngå i leveransen Status for eksisterende data Vedlagt tilbudsforespørselen finnes eksisterende kartdata som skal ajourføres. Disse er tilgjengelig på ftp.statkart.no mappen heter SKOslo og dataene finnes under Prosjekter Historikk: Eksisterende data er første gang etablert i 2008 og de er ikke fotogrammetrisk ajourført etter dette. Dataene er ajourført kontinuerlig gjennom 2 forvaltningsrunder pr. år. Dataene følger kodingen etter sosi-standarden. Koding av eksisterende data: Eksisterende data er kodet ihht Produktspesifikasjon FKB versjon 4.0. Statistikk for eksisterende data: Ved kjøring av sosi-kontroll med FYSAK/SOSI-vis får man ut statistikk for eksisterende data (hvilke objekttyper finnes i datasettet, hvilken kvalitetskoding som er benyttet etc.) I FYSAK/SOSI-vis kan man også ta en utlisting av DATAFANGSTDATO som en statusinformasjon. Side 15 av 17

16 Status for høyder: Ved å benytte kommandofila kontroll av høyder.kom kan høyder sjekkes i eksisterende data. (bruke FYSAK/SOSI-vis).Kommandofila finnes på ftp-serveren under Prosjekter Begge kommunene ble laserskannet i 2008 og det ble etablert DTM10 og generert 1-meters høydekurver. Estimering av endringer i eksisterende data: Øvre Eiker: Vi har sjekket mot Matrikkel og vi estimerer at det har kommet til 1156 nye bygninger som ikke ligger i eksisterende data i perioden og at det finnes totalt bygg. Med utgangspunkt i VBASE er ajourføringsgrunnlaget 579 km med veg og 30 km med gangsykkelveg. Nedre Eiker: Vi har sjekket mot Matrikkel og vi estimerer at det har kommet til 737 nye bygninger som ikke ligger i eksisterende data i perioden og at det finnes totalt bygg. Med utgangspunkt i VBASE er ajourføringsgrunnlaget 279 km med veg og 13 km med gangsykkelveg. 7.3 Leveranse Som leveranse fra kartkonstruksjon inngår: - FKB-data levert oppsplittet i FKB-datasett og navnet i henhold til Produktspesifikasjon for FKB. - Rapport for fotogrammetri. Rapporten med vedlegg og datafiler skal utarbeides i henhold til Kart og geodata avsnitt 6.9 Rapport for fotogrammetri. - Dokumentasjon av egenkontroll. Det er laget en mal som skal benyttes for å dokumentere utført egenkontroll. Malen er vedlagt konkurransegrunnlaget. Dersom det genereres høydekurver skal alle høydebærende data som er benyttet til å generere kurvene inngå i leveransen. Dataene skal leveres på SOSI (punkter og linjer). 8. REKTIFISERTE FLYBILDER Som dokumentasjon av hva som var grunnlaget for kartkonstruksjon, skal det produseres rektifiserte bilder for hele kartleggingsområdet. Rektifiserte bilder etablert i dette prosjektet skal leveres ihht Teknisk spesifikasjon for dette prosjektet. Disse bildene er et lavkostnadsprodukt som benyttes til mottakskontroll av FKBdata. Bildene er tilgjengelig for partene, men distribueres ikke som ordinære ortofoto. Stikkord for produksjon: Bildene produseres i samme geodetiske grunnlag som FKB-dataene. Som grunnlag for å generering av terrengmodell benyttes den nasjonale terrengmodellen (enkeltpunkter i 10 meters grid, antatt nøyaktighet på punktene er 4-5 meter). Ingen farge- og kontrastutjevning skal gjøres. Det skal benyttes samme bildeorientering som i kartleggingsprosjektet Mosaikkering skal gjøres automatisk. Bildene leveres oppdelt etter ØK-kartbladinndeling. Side 16 av 17

17 Bildene leveres i JPEG-format med 20 gangers komprimering. Oppløsning på bildefilene (ortofoto-oppløsning) skal være best mulig tilpasset oppløsningen på fotograferingen. Dersom det er områder som er sikkerhetsgradert av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), skal oppdragstaker kontakte oppdragsgiver for å drøfte om det skal utarbeides rektifiserte bilder i disse områdene (dette vil ofte være et økonomisk spørsmål). Side 17 av 17

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Oppdrag: LACHØS34 Kommunenr.: 0106 Kommune: Fredrikstad Fylke: Østfold Side 1 av 13 1. INNLEDNING... 3 2. SIGNALERING... 4 2.1 GENERELT... 4 2.2 SPESIELT FOR DETTE OPPDRAGET...

Detaljer

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Oppdrag: LACHRO23 Sandnes 2012 Kommunenr.: 1102 Kommune: Sandnes Fylke: Rogaland Side 1 av 16 1. INNLEDNING... 3 2. SIGNALERING... 4 2.1 GENERELT... 4 2.2 SPESIELT FOR DETTE

Detaljer

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Oppdrag: LACHRO22 Eigersund 2012 Kommunenr.: 1101 Kommune: Eigersund Fylke: Rogaland Side 1 av 15 1. INNLEDNING... 3 2. SIGNALERING... 4 2.1 GENERELT... 4 2.2 SPESIELT FOR

Detaljer

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Oppdrag: LACHBU32 Ringerike 2013 Kommunenr.: 0605 Kommune: Ringerike kommune Fylke: Buskerud fylke Side 1 av 17 1. INNLEDNING... 3 2. SIGNALERING... 4 2.1 GENERELT... 4

Detaljer

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt.

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Teknisk spesifikasjon: (Tekst merket med gult er mitt forslag til endring. Tekst i rød kursiv (rød kursiv med gult er ny tekst) er kun ment som veiledning

Detaljer

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Oppdrag: LACHOP33/Nord-Gudbrandsdal Laser 5pkt 2013 Kommunenr.: 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517 Kommune: Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Sel Fylke: Oppland

Detaljer

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Oppdrag: LACHRO24 HAUGALANDET 2012 Kommunenr.: 1145, 1146, 1160 Kommune: Bokn, Tysvær, Vindafjord Fylke: Rogaland Side 1 av 17 1. INNLEDNING... 3 2. SIGNALERING... 4 2.1

Detaljer

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Oppdrag: LACHBU23 Hol laser 2012 Kommunenr.: 0620 og 1232 Kommune: Hol og Eidfjord Fylke: Buskerud og Hordaland Side 1 av 6 1. INNLEDNING... 3 2. DATAFANGST MED FLYBÅREN

Detaljer

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Oppdrag: LACHVA34 Søgne FKB-Laser 10 Kommunenr.: 1018 Kommune: Søgne Fylke: Vest-Agder Side 1 av 5 1. INNLEDNING... 3 2. DATAFANGST MED FLYBÅREN LASER OG GENERERING AV HØYDEKURVER...

Detaljer

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 12 FKB Naturinfo Innhold 12.1 Innledning... 2 12.1.1 Historikk... 2 12.1.2 Formål og omfang... 3 12.1.3 Referanser... 3 12.1.4 Ansvarlig for

Detaljer

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Oppdrag: Orotofoto 2014 Kommune: 1201 Bergen Fylke: Hordaland Side 1 av 12 1. INNLEDNING... 3 1.1 SPESIELT FOR DETTE OPPDRAGET... 4 2. SIGNALERING... 6 2.1 GENERELT... 6

Detaljer

9 FKB LedningVa (Vann og avløp)

9 FKB LedningVa (Vann og avløp) SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB FKB LedningVa Side 1 av 13 9 FKB LedningVa (Vann og avløp) Innhold 9.1 Innledning... 2 9.1.1 Historikk... 2 9.1.2 Formål og omfang... 3 9.1.3 Referanser... 3 9.1.4

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.4.0, 31.01.2012 Statens vegvesen side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...

Detaljer

5.3.3 Innhold / Tematisering. 5.4 Gjennomføring av geodatakontroll

5.3.3 Innhold / Tematisering. 5.4 Gjennomføring av geodatakontroll *HRGDWDNRQWUROO 5.1 Innledning 5.2 SOSI - FKB 5.3 Hva skal kontrolleres 5.3.1 Dataleveranse 5.3.2 Nøyaktighet 5.3.3 Innhold / Tematisering 5.3.4 Datastruktur 5.3.5 Fullstendighet 5.3.6 Intern homogenitet

Detaljer

Ferdigvegsdata til kart og NVDB

Ferdigvegsdata til kart og NVDB Region midt Ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg objektliste Fv967 Eidem Flønes, forsterkning Geodataseksjonen Region midt Prosess 11.7 Sluttdokumentasjon 11.7.1 Sluttdokumentasjon til oppdatering av

Detaljer

Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven. Trude Lien

Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven. Trude Lien Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven Trude Lien Innhold Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven, hva, hvorfor, hvordan. Eksempel på oppdateringa av PblTiltaksbase fra Ulstein kommune Økonomi i Avtalen

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger

Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger 1. Bakgrunn Statens kartverk (SK) startet høsten 2009 et arbeid med å finne en felles definisjon av traktorveg som alle berørte etater

Detaljer

Søknad om støtte til testprosjekt konstruksjon fra omløpsbilder Geovekst-forum

Søknad om støtte til testprosjekt konstruksjon fra omløpsbilder Geovekst-forum NOTAT Emne Til Søknad om støtte til testprosjekt konstruksjon fra omløpsbilder Geovekst-forum Fra Lars Mardal, fylkeskartsjef i Sør-Trøndelag Dato 18. februar 2015 Kopi til Innledning I Sør-Trøndelag ble

Detaljer

Felleskartdatabase. Status på FDV arbeidet

Felleskartdatabase. Status på FDV arbeidet Felleskartdatabase Status på FDV arbeidet Innhold Forvaltningsrundene Høst 2015 Vår 2016 FKB-Vegnett Forvaltning av FKB fremover Ny versjon, 4.6 Sentral lagring av FellesKartdataBase Kurs og veiledning

Detaljer

Når utført Antall Kommuner Inkl. GV-prosjekt. Juni 2013 1 Høyanger Høyanger 2012. Juli 2013 1 Naustdal Naustdal 2012

Når utført Antall Kommuner Inkl. GV-prosjekt. Juni 2013 1 Høyanger Høyanger 2012. Juli 2013 1 Naustdal Naustdal 2012 NORGEDIGITALTÅRSMØTE SOGN OG FJORDANE LOEN 5. MARS 2014 Vedlikehold av Felles Kartbaser (FKB) Kristian Aune, Kartverket Bergen Status og erfaringer vedlikehold 2013 Ajourføring 2013 (14) Når utført Antall

Detaljer

14 FKB Veg. Versjon 4.02-2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Veg Side 1 av 95. Innhold

14 FKB Veg. Versjon 4.02-2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Veg Side 1 av 95. Innhold Versjon 4.02- -01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Veg Side 1 av 95 14 FKB Veg Innhold 14.1 Innledning... 3 14.1.1 Historikk... 3 14.1.2 Formål og omfang... 8 14.1.3 Referanser... 8 14.1.4

Detaljer

Ferdigvegsdata til kart og NVDB

Ferdigvegsdata til kart og NVDB Region midt Ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg objektliste Samlekontrakt Fv129 Munkeby - Munkrøstad, Fv131 Rindsem Skogset, Fv125 Halsanbrua Geodataseksjonen Region midt Prosess 11.7 Sluttdokumentasjon

Detaljer

Nytt forvaltingsopplegg Produktspesifikasjon

Nytt forvaltingsopplegg Produktspesifikasjon Overgang til FKB 4.5 utfordringer Kristian Aune Kartverket Bergen Loen 24. mars 2015 Nytt forvaltingsopplegg Produktspesifikasjon Hvorfor nytt forvaltningsopplegg? Høgspentledninger og andre ledningsinstallasjoner

Detaljer

Felles Kartdatabase. FDV-årsmøtene i Agder Mars 2015. Mika Sundin

Felles Kartdatabase. FDV-årsmøtene i Agder Mars 2015. Mika Sundin Felles Kartdatabase FDV-årsmøtene i Agder Mars 2015 Mika Sundin 1. Overgang til FKB 4.5 2. Tiltaksbasen - hvordan forvalte denne. Forholdet mellom Tiltaksbase og FKB-Bygg. 3. Vegnett 1. Overgang til FKB

Detaljer

Fotogrammetrisk FKB-Vegnett 4.5

Fotogrammetrisk FKB-Vegnett 4.5 Fotogrammetrisk FKB-Vegnett 4.5 Innhold Fotogrammetrisk FKB-Vegnett 4.5... 1 1 Innledning... 1 1.1 Fotogrammetrisk ajourhold... 1 1.1.1 Objekttypen Veglenke... 1 1.1.2 Egenskapen Typeveg... 4 1.2 Krav

Detaljer

NN2000 og litt til. Per Chr. Bratheim Geoforum Sogn og Fjordane 2016

NN2000 og litt til. Per Chr. Bratheim Geoforum Sogn og Fjordane 2016 NN2000 og litt til Per Chr. Bratheim Geoforum Sogn og Fjordane 2016 Høydesystemer litt repetisjon Høyde over ellipsoiden (ellipsoidisk høyde): Måling med GNSS gir oss ellipsoidiske høyder. Dette høydesystemet

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget. Det vises til Kundens konkurransegrunnlag med vedlegg jf. saksnr

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget. Det vises til Kundens konkurransegrunnlag med vedlegg jf. saksnr Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Det vises til Kundens konkurransegrunnlag med vedlegg jf. saksnr. 201603571 Bilag 2 Konsulentens spesifikasjon av Oppdraget Det vises til Leverandørens innleverte

Detaljer

Ferdigvegsdata til kart og NVDB

Ferdigvegsdata til kart og NVDB Region midt Ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg nr. Fv253-254-255-259 Grusveger Averøy Geodataseksjonen Region midt Prosess 11.7 Sluttdokumentasjon Spesiell beskrivelse a) Prosessen omfatter også leveranse

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Region nord Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg til konkurransegrunnlaget 1 1. INNLEDNING 3 2. ANSVAR OG ROLLER. 3 2.1. BYGGHERRES ANSVAR... 3 2.2. ENTREPRENØRENS

Detaljer

Prosjekter 2016 - Buskerud

Prosjekter 2016 - Buskerud Prosjekter 2016 - Buskerud Oslo 08.06.2015 M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun Opsjoner og vurderinger Hvilke opsjoner bør/kan man ta stilling til ved FKB-kartlegging?

Detaljer

Statens vegvesen. Kontinuerlig vedlikehold FKB-veg

Statens vegvesen. Kontinuerlig vedlikehold FKB-veg Statens vegvesen Kontinuerlig vedlikehold FKB-veg Forpliktelser Nivå 1 = Objekttyper i FKB som alltid skal ajourholdes (minimumsnivå) Bygning GangSykkelvegSenterlinje Vegsenterlinje Forpliktelser Nivå

Detaljer

RAPPORT Testkonstruksjon FKB-C fra omløpsbilder i Holtålen

RAPPORT Testkonstruksjon FKB-C fra omløpsbilder i Holtålen RAPPORT Testkonstruksjon FKB-C fra omløpsbilder i Holtålen RAPPORT Testkonstruksjon FKB-C fra omløpsbilder i Holtålen Emne Fra Testkonstruksjon FKB-C fra omløpsbilder i Holtålen Lars Mardal, Kartverket

Detaljer

Testkonstruksjon FKB 4.01

Testkonstruksjon FKB 4.01 Testkonstruksjon FKB 4.01 - Trondheim Lars Mardal, Statens kartverk Innhold Klargjøring av begreper Gjennomføring av kontrollen Resultat fra kontrollen Oppsummering vegen videre Kartet er en forenkling

Detaljer

Prosjektplan «Primærdata innsjøer og vassdrag»

Prosjektplan «Primærdata innsjøer og vassdrag» Kartverket - Landdivisjonen Prosjektplan «Primærdata innsjøer og vassdrag» Prosjektplan «Primærdata innsjøer og vassdrag» Det er alltid datafilen som er den gyldige versjonen av dette dokumentet Side 1

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Region nord Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.2, 13.05.2011 Statens vegvesen Region nord Geodataseksjonen 1 1. INNLEDNING.

Detaljer

Region nord Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.2, 13.05.2011 Statens vegvesen Region nord Geodataseksjonen 1 1. INNLEDNING.

Detaljer

Kommunebesøk Holtålen. Bernt Audun Strømsli Kartverket Trondheim

Kommunebesøk Holtålen. Bernt Audun Strømsli Kartverket Trondheim Kommunebesøk Holtålen Bernt Audun Strømsli Kartverket Trondheim Hvorfor er kartvedlikehold viktig? Alle har alltid nå detaljerte kart tilgjengelig. Alle tar det som en selvfølge at kartet er riktig Manglende

Detaljer

Felleskartdatabase. Status på FDV arbeidet

Felleskartdatabase. Status på FDV arbeidet Felleskartdatabase Status på FDV arbeidet Innhold Forvaltningsrundene Høst 2015 Vår 2016 FKB-Vegnett Forvaltning av FKB fremover Ny versjon, 4.6 Sentral lagring av FellesKartdataBase Kurs og veiledning

Detaljer

Leveranseinstruks. Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase. Versjon 7. april 2014

Leveranseinstruks. Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase. Versjon 7. april 2014 Leveranseinstruks Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase Versjon 7. april 2014 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Laste ned data fra Naturbase... 2 2.

Detaljer

Sentral Felles Kartdatabase FKB versjon 4.6. Geir Ingebretsen, FKB-ansvarlig Trude Lien, Vedlikeholdsansvarlig

Sentral Felles Kartdatabase FKB versjon 4.6. Geir Ingebretsen, FKB-ansvarlig Trude Lien, Vedlikeholdsansvarlig Sentral Felles Kartdatabase FKB versjon 4.6 Geir Ingebretsen, FKB-ansvarlig Trude Lien, Vedlikeholdsansvarlig Sentral lagring av Felles kartdatabase Hvem bidrar til løftet? Kommunene Systemleverandørene

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I QMS

AJOURHOLD AV AR5 I QMS Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I QMS For FYSAK versjon 2014-10-01 Elling Ringdal og Kristin Holm Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway INNHOLD 1. FORBEREDELSER...

Detaljer

Overgang til FKB 4.5. og FDV-rutiner. Møte i Arendal 20. november

Overgang til FKB 4.5. og FDV-rutiner. Møte i Arendal 20. november Overgang til FKB 4.5 og FDV-rutiner Møte i Arendal 20. november Overgang til FKB 4.5 Data-sett som per i dag finnes i FKB 4.5: FKB-Veg 4.02 -> 4.5 FKB-TraktorvegSti 4.02 -> 4.5 (FKB-Vegnett) 4.02 -> 4.5

Detaljer

Versjon 4.5 2014-03-01 Spesifikasjon av forvaltning av FKB-LedningEkom (forvaltning) Side 1 av 34. FKB LedningEkom

Versjon 4.5 2014-03-01 Spesifikasjon av forvaltning av FKB-LedningEkom (forvaltning) Side 1 av 34. FKB LedningEkom Spesifikasjon av forvaltning av FKB-LedningEkom (forvaltning) Side 1 av 34 FKB LedningEkom Spesifikasjon av forvaltning av FKB-LedningEkom (forvaltning) Side 2 av 34 Innhold FKB LEDNINGEKOM... 1 1 INNLEDNING...

Detaljer

RAPPORT FOR FOTOGRAMMETRI ORTOFOTO. Trondheim 2013 ortofoto GSD10 RAMBØLL KART OG 3D

RAPPORT FOR FOTOGRAMMETRI ORTOFOTO. Trondheim 2013 ortofoto GSD10 RAMBØLL KART OG 3D RAPPORT FOR FOTOGRAMMETRI ORTOFOTO Trondheim 2013 ortofoto GSD10 RAMBØLL KART OG 3D I N N H O LD 1. Generelt... 3 Oppdrag... 3 Flyfotografering... 3 AT-rapport... 3 Ortofoto leveranse... 3 Programvare

Detaljer

Geodataplan 2011-2014

Geodataplan 2011-2014 Geodataplan 2011-2014 Vedtatt Kommunestyret 08.12.2010, sak 80/10 ESA-sak 10/1240 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Noen definisjoner... 3 2. STATUS... 4 2.1 Felles Kartdatabase

Detaljer

E-partens rolle i Geovekstsamarbeidet. 10. Januar 2017 Siri Oestreich Waage

E-partens rolle i Geovekstsamarbeidet. 10. Januar 2017 Siri Oestreich Waage E-partens rolle i Geovekstsamarbeidet 10. Januar 2017 Siri Oestreich Waage Kort fortalt Navn, begreper og avtaler: Geovekst FDV SOSI FKB Norge digitalt Geonorge Geoforum Historikk på 1-2-3 Nytteverdi og

Detaljer

Geodatautvalgsmøte 25.09.2015. M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun

Geodatautvalgsmøte 25.09.2015. M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun Geodatautvalgsmøte 25.09.2015 M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun Agenda 1. Referat fra Geodatautvalgsmøtet 06.05.2015 2. Orientering fra geodatautvalgsmedlemmene

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Rammeavtale: Landmålingstjenester i Buskerud, Vestfold og Telemark.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Rammeavtale: Landmålingstjenester i Buskerud, Vestfold og Telemark. E Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Rammeavtale: Landmålingstjenester i Buskerud, Vestfold og Telemark. Dokumentets dato: [16.12.2010] Saksnummer: B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av

Detaljer

Norge digitalt plan for NT 2015-2018. Møte i Geodatautvalget 29. april 2014

Norge digitalt plan for NT 2015-2018. Møte i Geodatautvalget 29. april 2014 Norge digitalt plan for NT 2015-2018 Møte i Geodatautvalget 29. april 2014 Norge digitalt plan for NT 2015-2018 Styringsdokument for planperioden Tekstdel med strategier, organisering og målsettinger Handlingsplan

Detaljer

Del 2 av Veileder for kommunal kontinuerlig ajourføring av samferdsels-datasettene i FKB : FKB-Veg4.5, FKB-Vegnett4.02 og FKB-TraktorvegSti4.

Del 2 av Veileder for kommunal kontinuerlig ajourføring av samferdsels-datasettene i FKB : FKB-Veg4.5, FKB-Vegnett4.02 og FKB-TraktorvegSti4. Del 2 av Veileder for kommunal kontinuerlig ajourføring av samferdsels-datasettene i FKB : FKB-Veg4.5, FKB-Vegnett4.02 og FKB-TraktorvegSti4.5 ---------------- Del 1 (kapittel 1-4) ligger i eget dokument

Detaljer

Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge versjon 1.0 Side 1 av 24. Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge

Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge versjon 1.0 Side 1 av 24. Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge versjon 1.0 Side 1 av 24 Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge versjon 1.0 Side 2 av 24 0 Produktidentifikasjon og

Detaljer

1 FKB Høydekurve. Versjon 4.02 2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Høydekurve Side 1 av 38. Innhold

1 FKB Høydekurve. Versjon 4.02 2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Høydekurve Side 1 av 38. Innhold SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Høydekurve Side 1 av 38 1 FKB Høydekurve Innhold 1.1 Innledning... 2 1.1.1 Historikk... 2 1.1.2 Formål og omfang... 5 1.1.1 Referanser... 5 1.1.2 Ansvarlig for

Detaljer

Kartlegging av ras- og flomområder

Kartlegging av ras- og flomområder Kartlegging av ras- og flomområder Leif Erik Blankenberg Stikningskonferansen 2015, Gardermoen, 3/2-2015 Kort om Terratec AS Ca85 ansatte i Terratec AS (Norge) og mer enn 100 i konsernet Ca20 nyansatte

Detaljer

Produktspesifikasjon. N20 Bygg (forkortet N20B)

Produktspesifikasjon. N20 Bygg (forkortet N20B) Produktspesifikasjon N20 Bygg (forkortet N20B) Statens kartverk Versjon januar 2011 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 1.2 Endringslogg... 3 2 Oversikt over produktspesifikasjonen...

Detaljer

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Kortsiktig og langsiktig løsning... 3 4. Dataflyt... 3 5. Tekniske prinsipper... 4 6. Første generasjon

Detaljer

Vedlegg 3. Kravspesifikasjon til terrengmodellmålinger

Vedlegg 3. Kravspesifikasjon til terrengmodellmålinger Vedlegg 3 Kravspesifikasjon til terrengmodellmålinger Dokumentets dato 2012.10.31 [Skriv inn tekst] Side 1 Innhold 1. Kravspesifikasjon - Terrengmodellmålinger... 3 2. Bestillingsalternativ:... 3 2.1.

Detaljer

Norge digitalt årsmøte Indre Østfold kommunene

Norge digitalt årsmøte Indre Østfold kommunene Norge digitalt årsmøte 2016 Indre Østfold kommunene Innhold 1. Velkommen 1.1. Gjennomgang av referat fra forrige møte 1.2. Presentasjonsrunde og orientering fra partene 1.3. KOS kontakt nytt system for

Detaljer

2 FKB Vann. Versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Vann Side 1 av 57. Innhold

2 FKB Vann. Versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Vann Side 1 av 57. Innhold Versjon 4.02-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Vann Side 1 av 57 2 FKB Vann Innhold 2.1 Innledning... 3 2.1.1 Historikk... 3 2.1.2 Formål og omfang... 6 2.1.3 Referanser... 6 2.1.4 Ansvarlig

Detaljer

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Dataflyt... 3 4. Tekniske prinsipper... 3 5. Langsiktig løsning... 3 6. Kortsiktig løsning...

Detaljer

1. Åpning v/georg Langerak Georg ønsket velkommen og informerte om strategiske satsinger i perioden 2015-2018. Kort presentasjonsrunde.

1. Åpning v/georg Langerak Georg ønsket velkommen og informerte om strategiske satsinger i perioden 2015-2018. Kort presentasjonsrunde. REFERAT Tema for møte Norge Digitalt regionmøte Gjøvikregionen Dato 11.02.2015 Til stede Se vedlegg 1 Referent Yngvild Malmo, Kartverket Hamar 1. Åpning v/georg Langerak Georg ønsket velkommen og informerte

Detaljer

Spesifikasjon for utarbeidelse av plankart for Røyken kommune

Spesifikasjon for utarbeidelse av plankart for Røyken kommune Sist revidert: 23.02.2009 Spesifikasjon for utarbeidelse av plankart for Røyken kommune 1. Generelt Miljøverndepartementet vedtok 10.05.04 ny forskrift om kart og stedfestet informasjon i plan og byggesaksbehandlingen.

Detaljer

Pågående prosjekter Østfold

Pågående prosjekter Østfold Pågående prosjekter Østfold Status pågående prosjekter 2016 Prosjektene Østfold FKB-C Vann 2016 LACHØS63 FKB-C Fremdrift Østfold FKB-C Vann 2016 Vann i FKB-C områder har vært opsjonelt helt siden kartlegging

Detaljer

Pågående prosjekter Østfold

Pågående prosjekter Østfold Pågående prosjekter Østfold Status pågående prosjekter 2016 Prosjektene Østfold FKB-C Vann 2016 LACHØS63 FKB-C Fremdrift Østfold FKB-C Vann 2016 Vann i FKB-C områder har vært opsjonelt helt siden kartlegging

Detaljer

Kontroll av DTM100 i Selbu

Kontroll av DTM100 i Selbu Rapport Kontroll av DTM100 i Selbu DTM100 DTM10 26. mai 2009 Side 1 av 26 Innhold Kontroll av DTM100 i Selbu 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING AV KONTROLLEN... 3 2.1 KONTROLLOMRÅDET... 3 2.2 PRØVEFLATER...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kontrakt om. Flybåren laserskanning og fotogrammetrisk kartvedlikehold for Stavanger 2014

Konkurransegrunnlag for kontrakt om. Flybåren laserskanning og fotogrammetrisk kartvedlikehold for Stavanger 2014 Konkurransegrunnlag for kontrakt om Flybåren laserskanning og fotogrammetrisk kartvedlikehold for Stavanger 2014 1. Om oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Stavanger kommune ved Geodataavdelingen, heretter kalt

Detaljer

Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen.

Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen. AR5 metadata: Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen. Det kan være opplysninger om hvilken metode som er brukt i kartlegginga, hvilken nøyaktighet stedfestinga

Detaljer

Årsmøte Norge digitalt Hedmark og Oppland

Årsmøte Norge digitalt Hedmark og Oppland Årsmøte Norge digitalt Hedmark og Oppland 18. november 2014 Auditoriet, Kartverket Hamar (Miniårsmøte grunnet ikke lokale kartdager 2015) Møtet er åpent for alle Arrangør: Fylkesgeodatautvalget i Hedmark

Detaljer

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon : Kundens kravspesifikasjon Fylles ut av Kunden. Kunden skal i bilag 1 spesifisere det Leverandøren skal fylle ut i øvrige bilag. Alle deler av avtalen, inkludert alle bilag og vedlegg, er å anse som krav

Detaljer

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Statens kartverk Statens kartverk (SK) har hovedkontor på Hønefoss, ca 60 km NV for Oslo Det er 4 divisjoner Sjø (Stavanger), Geodesi, Tinglysning

Detaljer

Kontroll av geodata Side 1 av 90. Kontroll av geodata

Kontroll av geodata Side 1 av 90. Kontroll av geodata Side 1 av 90 Kontroll av geodata Side 2 av 90 Forord Den første versjonen av denne standarden ble utarbeidet av: Even Stangebye (Oslo kommune) Lars Mardal (Statens kartverk) Erling Onstein (Høgskolen i

Detaljer

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Oppdrag: LPIEST02 Digitaliseringsprosjekt i Sør- Trøndelag 2012 pulje 2 Kommunenr.: 1613, 1621, 1624, 1627, 1630, 1633, 1657 og 1718 Kommune: Snillfjord, Ørland, Rissa,

Detaljer

Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB-Ledning Side 1 av 98. 10 FKB Ledning

Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB-Ledning Side 1 av 98. 10 FKB Ledning Versjon 4.5-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB-Ledning Side 1 av 98 10 FKB Ledning Versjon 4.5-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB-Ledning Side 2 av 98 Innhold 10 FKB LEDNING... 1

Detaljer

Kartlegging status og planer Norge digitalt møte Hadeland 2017

Kartlegging status og planer Norge digitalt møte Hadeland 2017 Kartlegging status og planer Norge digitalt møte Hadeland 2017 Kartlegging status og planer Status nasjonale prosjekt -Nasjonal Detaljert Høydemodell(NDH)/Forvaltningsløsning for høydedata -Norgeibilder

Detaljer

Sak 12/17 Geodataplan status, mål, tiltak

Sak 12/17 Geodataplan status, mål, tiltak Sak 12/17 Geodataplan status, mål, tiltak Status pågående kartprosjekter Planlagte prosjekter Innspill fra AU Basis: Økt forutsigbarhet i planlegging/budsjettering av kartlegging Øvrige innspill Møte i

Detaljer

LANDMÅLINGS RAPPORT Rindal 2002

LANDMÅLINGS RAPPORT Rindal 2002 Statens kartverk Møre og Romsdal LANDMÅLINGS RAPPORT Rindal 2002 Desember 2002 INNHOLD 1. GENERELT...3 1.1 Oppdragsgiver...3 1.2 Oppdragets nummer og navn...3 1.3 Underleverandører...3 1.4 Lagring av data...3

Detaljer

REFERAT Velkommen v/georg Langerak 2. Interkommunalt GIS-samarbeid i regionen status og handlingsplan 2016 v/fredrik Hägnemark

REFERAT Velkommen v/georg Langerak 2. Interkommunalt GIS-samarbeid i regionen status og handlingsplan 2016 v/fredrik Hägnemark REFERAT Tema for møte Norge Digitalt regionmøte Hadeland Dato 09.02.2016 Til stede Se vedlegg på slutten av referatet Referent Yngvild Malmo, Kartverket Hamar 1. Velkommen v/georg Langerak Georg ønsket

Detaljer

Dataflyt i VA-byggeprosjekter Notat 0l Norsk vann. Hvordan kan vi komme videre?

Dataflyt i VA-byggeprosjekter Notat 0l Norsk vann. Hvordan kan vi komme videre? Dataflyt i VA-byggeprosjekter Notat 0l Norsk vann Hvordan kan vi komme videre? Godt Vann Drammensregionen (GVD) Samarbeid mellom 9 kommuner 171.000 innbyggere Mange prosjekter bla.: Nettverksgruppe for

Detaljer

Ferdigvegsdata til kart og NVDB

Ferdigvegsdata til kart og NVDB Region vest Ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg kap 11.7 Voss og Hardanger, Rekkverk og stål 2012-2013 Geodataseksjonen Region vest Prosess 11.7 Sluttdokumentasjon Spesiell beskrivelse - a) Prosessen

Detaljer

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Arealbruk Side 1 av 32

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Arealbruk Side 1 av 32 Versjon 4.6-06-01 Fotogrammetrisk_FKB-Arealbruk Side 1 av 32 FKB Arealbruk INNHOLDSFORTEGNELSE FKB AREALBRUK... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 Endringslogg... 2 2 OBJEKTTYPER OG EGENSKAPER... 3 2.1 Arealbruksgrense...

Detaljer

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Bane Side 1 av 9

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Bane Side 1 av 9 Fotogrammetrisk_FKB-Bane Side 1 av 9 FKB Bane INNHOLDSFORTEGNELSE FKB BANE... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 Endringslogg... 2 2 OBJEKTTYPER OG EGENSKAPER... 3 2.1 Jernbaneplattformkant... 3 2.2 Spormidt... 5

Detaljer

Kartlegging status og planer Norge digitalt møte SÅTE 2017

Kartlegging status og planer Norge digitalt møte SÅTE 2017 Kartlegging status og planer Norge digitalt møte SÅTE 2017 Kartlegging status og planer Status nasjonale prosjekt -Nasjonal Detaljert Høydemodell(NDH)/Forvaltningsløsning for høydedata -Norgeibilder -Testprosjekt

Detaljer

Geodatautvalgsmøte. Drammen 31.05.2012

Geodatautvalgsmøte. Drammen 31.05.2012 Geodatautvalgsmøte Drammen 31.05.2012 Forvaltningsrunden høst 2011 Den strakk seg over til januar 2012 grunnet etterslep etter permisjonen og kontroll av prosjekter. Vi prøver å tilpasse FDV-rundene for

Detaljer

Fagområde: Annen naturinformasjon

Fagområde: Annen naturinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Annen naturinformasjon Revidert 6. mars 2007 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

Norge digitalt årsmøte 2016

Norge digitalt årsmøte 2016 Norge digitalt årsmøte 2016 GIS-sør kommunene Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Råde, Rygge, Våler Innhold 1. Velkommen 1.1. Gjennomgang av referat fra forrige møte 1.2. Presentasjonsrunde

Detaljer

Forvaltning Drift Vedlikehold. Vedlikeholds ansvarlig Trude Lien

Forvaltning Drift Vedlikehold. Vedlikeholds ansvarlig Trude Lien Forvaltning Drift Vedlikehold Vedlikeholds ansvarlig Trude Lien Dataflyt i FDV-arbeidet Innkalling m/program Referat Varsel på e-post med frister Kontroll Feilretting Årsmøte Avtale Bytte byggpunkt mot

Detaljer

Kontroll av genererte høydekurver fra laserdata

Kontroll av genererte høydekurver fra laserdata Kontroll av genererte høydekurver fra laserdata Rapport Kontroll av genererte høydekurver fra laserdata 27. september 2010 Statens kartverk Side 1 av 45 Innhold Kontroll av høydekurver fra laserdata 1.

Detaljer

Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand. Hanna Sofie Nystad

Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand. Hanna Sofie Nystad Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand Hanna Sofie Nystad 1917 1:500 (Teknisk Opmaalings Byraa) # Kort om Geovekst og Geovekstforum # Hvordan organiseres arbeidet omkring kartleggingsprosjekter

Detaljer

Kartverket og ledningsdata, FKB-Ledning. Geovekst samling for Troms, Geir Myhr Øien

Kartverket og ledningsdata, FKB-Ledning. Geovekst samling for Troms, Geir Myhr Øien Kartverket og ledningsdata, FKB-Ledning Geovekst samling for Troms, 2017-11-22 Geir Myhr Øien Kraftlinjedata i Kartverket FKB N50 Kartdata NRL Sjøkart Ledninger og stolper i kartverk - historie Sitat ØK

Detaljer

ENDRINGSLOGG FKB 4.02

ENDRINGSLOGG FKB 4.02 ENDRINGSLOGG FKB 4.02 Dette dokumentet inneholder en komplett oversikt over endringer i FKB-spesifikasjonen i FKB 4.02 i forhold til tidligere versjoner. Oversikt over endringer og konsekvenser av endringene

Detaljer

Laserskanning i Statens vegvesen

Laserskanning i Statens vegvesen Laserskanning i Statens vegvesen + litt Euref89 NTM Asbjørn Eilefsen Region sør/vegdirektoratet Nettverkstreff 10. oktober 2012 Historikk Laserskanning! Fotogrammetri og landmåling har tidligere blitt

Detaljer

Vedlikehold. Bygg/Tiltak Trude Lien

Vedlikehold. Bygg/Tiltak Trude Lien Vedlikehold Bygg/Tiltak Trude Lien Høsten 2014 ble noen av FKB-datasettene konvertert til FKB 4.5 FKB-AR5 FKB-Ledning FKB-TraktorvegSti Ny FKB-Veg Resterende datasett forvaltes fortsatt i FKB 4.02. For

Detaljer

Produksjon av basis geodata

Produksjon av basis geodata Standarder geografisk informasjon Produksjon av basis geodata 1 Versjon 1.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Orientering og introduksjon 7 1.1 Historikk og status 7 1.2 Bruk av krav i standarden 7 2 Omfang 7 3

Detaljer

Produksjon av geodata

Produksjon av geodata Standarder geografisk informasjon Produksjon av geodata 1 Versjon 2015 høringsversjon 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Orientering og introduksjon 7 1.1 Historikk og status 7 1.2 Bruk av krav i standarden 7 2 Omfang

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG:

KONKURRANSEGRUNNLAG: KONKURRANSEGRUNNLAG: Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Geodataarbeider i Sandnes kommune i Rogaland for Statens kartverk Saksnr.

Detaljer

10. Retningslinjer for forvaltning av FKB-data

10. Retningslinjer for forvaltning av FKB-data 10. Retningslinjer for forvaltning av FKB-data Opplegg for forvaltning av FKB-data gjennom Geovekst har vært oppe til revisjon og dette dokumentet er anbefalt av Geovekst-forum i møte 10.03.2011. Geovekst-forum

Detaljer

Geovekst i Finnmark. SAMLING I LAKSELV 29. OG 30. sept. 2015. Status kartleggingsprosjekter (AC) Planlagte prosjekt for oppstart 2016

Geovekst i Finnmark. SAMLING I LAKSELV 29. OG 30. sept. 2015. Status kartleggingsprosjekter (AC) Planlagte prosjekt for oppstart 2016 Geovekst i Finnmark SAMLING I LAKSELV 29. OG 30. sept. 2015 Status kartleggingsprosjekter (AC) Planlagte prosjekt for oppstart 2016 Bernt S. Gansmo Kartverket Vadsø KARTLEGGINGSSTATUS I TETTSTEDER Hammerfest

Detaljer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Uttrekk av DMK fra NGIS... 4 Åpning av ortofoto... 7 Redigering...

Detaljer

5 FKB Bygning. Versjon 4.02-2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93. Innhold

5 FKB Bygning. Versjon 4.02-2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93. Innhold Versjon 4.02 - -01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93 5 FKB Bygning Innhold 5.1 Innledning... 3 5.1.1 Historikk... 3 5.1.2 Formål og omfang... 8 5.1.3 Referanser... 8 5.1.4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG:

KONKURRANSEGRUNNLAG: KONKURRANSEGRUNNLAG: Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi) Geodataarbeid i Valle kommune i Aust-Agder fylke for Statens kartverk

Detaljer

14 FKB Veg. SOSI-standard - versjon 4.01-2009-03-10 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Veg Side 1 av 85. Innhold

14 FKB Veg. SOSI-standard - versjon 4.01-2009-03-10 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Veg Side 1 av 85. Innhold SOSI-standard - versjon 4.01- -03-10 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Veg Side 1 av 85 14 FKB Veg Innhold 14.1 Innledning...3 14.1.1 Historikk...3 14.1.2 Formål og omfang...7 14.1.3 Referanser...7

Detaljer