Systematisering av data om grunnundersøkelser - tilpasset innleggelse i Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Systematisering av data om grunnundersøkelser - tilpasset innleggelse i Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG)"

Transkript

1 Systematisering av data om grunnundersøkelser - tilpasset innleggelse i Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) NADAG-modellen er basert på SOSI-standarden for Geotekniske undersøkelser. I ett undersøkelsesområde (GeotekniskUndersøkelse, GU) kan det finnes flere borehull (GeotekniskBorehull, GB). Ett borehull (GB) kan bestå av flere borehullsundersøkelser (GeotekniskBorehullUndersøkelse, GBU). Hver borehullundersøkelse (GBU) har en metode. Påkrevde data Ønskede data Valgfrie data I tillegg til parametrene gitt under finnes det en rekke andre parametre i standarden/modellen som kan registreres om ønskelig. Ta kontakt. Link til standarden: Beskrivelsen under gjelder skjemaet for GU+GB+GBU som er tilgjengelige i Opplastingssiden til NADAG. Beskrivelse av begrep - SELVE SKJEMAET LIGGER I NESTE ARK BEGREP i SKJEMA BESKRIVELSE SOSI-NAVN Geoteknisk Undersøkelse (GU) InternID GU Unik identifikasjon som brukes internt i din organisasjon for GU. Lagres i NADAG for å sikre datasynkronisering. Kan være en GUID, eller tekst (max 32 tegn). Når GU objektet legges inn i NADAG vil de i tillegg få en unik NADAG-ID. Shapefil-navn Hvis GU er registrert som polygon, benyttes denne til shapefil-navn. Tom ved punktangivelse. Nord Hvis GU er registrert som punkt, angi nordkoordinat. Tom ved angivelse av polygon. Øst Hvis GU er registrert som punkt, angi østkoordinat. Tom ved angivelse av polygon. Representasjonskvalitet Beskriver kvaliteten på angitt område for GeotekniskUndersøkelse (GU). Benytt angitt kodeliste. representasjonkvalitet Oppdragsgiver Bestiller av boringer og boredata. oppdragsgiver Oppdragstaker Leverandør, borefirma som har utført undersøkelsen. oppdragstaker Prosjektidentitet Navn som identifiserer prosjektet. prosjektnavn Rapportnavn Navn/Tittel på rapport for boredata. rapportnavn RapportID Nr/Identifikasjon på rapport. rapportid Rapportdato Dato for publisering av rapport. DD.MM.ÅÅÅÅ. rapportdato Rapportfilnavn Navn på fil for rapport. Tillatt format er pdf. Hvis rapport består av flere dokumenter/filer, eller - av andre format enn pdf, må disse samles i en zip-fil. Andre vedlegg Navn på fil med vedlegg som rådata/tegning/... - Hvis vedlegg består av flere dokumenter/filer, må disse samles i en zip-fil. Beskrivelse Eventuell ekstra informasjon. beskrivelse Kommunenr Kommunen undersøkelsen er utført i. Kan leveres med som kontroll på stedfestelsen. - Fylkesnr Fylket undersøkelsen er utført i. Kan leveres med som kontroll på stedfestelsen. - Koordinatsystem Grunnriss Koordinatsystem Høyde Geoteknisk Borehull (GB) InternID GB Koordinatsystem grunnriss for GU og alle tilhørende GB+GBU. Kun et koordinatsystem for grunnriss kan benyttes i et skjema. Koordinatsystem høyde for GU og alle tilhørende GB+GBU. Kun et koordinatsystem for høyde kan benyttes i et skjema. Unik identifikasjon som brukes internt i din organisasjon for GB. Lagres i NADAG for å sikre datasynkronisering. Kan være en GUID, eller tekst (max 32 tegn). Når GB objektet legges inn i NADAG vil de i tillegg få en unik NADAG-ID. Borenr Borenummer brukt i rapport e.l. for GB. - Nord Øst H Nordkoordinat GB. Østkoordinat GB. Terrenghøyde for startpunkt til GB. Nøyaktighet (grunnriss) Punktstandardavviket i grunnriss angitt i cm. nøyaktighet (Posisjonskvalitet) Målemetode (grunnriss) Målemetode benyttet for innmåling i grunnriss (X,Y). Angis med verdi fra kodeliste. målemetode (Posisjonskvalitet) Nøyaktighet (høyde) Punktstandardavviket i høyde angitt i cm. nøyaktighethøyde Målemetode (høyde) Målemetode benyttet for innmåling av høyde (H). Angis med verdi fra kodeliste. (Posisjonskvalitet) målemetodehøyde (Posisjonskvalitet) Boredato Dato selve boringen er utført. DD.MM.ÅÅÅÅ. datafangstdato Kvikkleirepåvisning Informasjon om kvikkleire. Bør hvertfall oppgis der påvisning av kvikkleire har vært selve formålet ved boringen. Se egen liste for gyldige verdier. - - KvikkleirePåvisning Antall GBU Antall GeotekniskBorehullUndersøkelser som finnes i borehullet (GB). antallborehullundersøkelser Filnavn Navn på fil med vedlegg som rådata/tegning/... for GB. - Hvis vedlegg består av flere dokumenter/filer, må disse samles i en zip-fil. Beskrivelse Eventuell ekstra informasjon. beskrivelse Geoteknisk BorehullUndersøkelse (GBU) InternID GBU Unik identifikasjon som brukes internt i din organisasjon for GBU. Lagres i NADAG for å sikre datasynkronisering. Kan være en GUID, eller tekst (max 32 tegn). Når GBU objektet legges inn i NADAG vil de i tillegg få en unik NADAG-ID. Undersøkelsesnr Legges inn hvis undersøkelsesnummeret er et annet enn GB-nummeret. - Nord Nordkoordinat GBU. Angis ikke hvis samme som GB Øst Østkoordinat GBU. Angis ikke hvis samme som GB H Terrenghøyde for startpunkt til GBU. Angis ikke hvis samme som GB Nøyaktighet (grunnriss) Punktstandardavviket i grunnriss angitt i cm. nøyaktighet (Posisjonskvalitet) Angis ikke hvis samme som GB Målemetode (grunnriss) Målemetode benyttet for innmåling i grunnriss (X,Y). Angis med verdi fra kodeliste. målemetode (Posisjonskvalitet) Angis ikke hvis samme som GB Nøyaktighet (høyde) Punktstandardavviket i høyde angitt i cm. nøyaktighethøyde Angis ikke hvis samme som GB Målemetode (høyde) Målemetode benyttet for innmåling av høyde (H). Angis med verdi fra kodeliste. (Posisjonskvalitet) målemetodehøyde (Posisjonskvalitet) Angis ikke hvis samme som GB Metode Hvilken GBU-metode er benyttet. Se egen liste over utvalg. geotekniskmetode Boret lengde Total borelengde (i løsmasser og berg). boretlengde Boret lengde til berg Boret lengde i berg Dybde til bergoverflaten som er sikker (fra f.eks. totalsondering eller bergkontrollboring) eller antatt (andre sonderingsmetoder). Gjelder kun ved kombinasjonsondering (f.eks. totalsondering og bergkontrollboring), dvs. ved sikkert dyp til berg. - boretlengdetilberg boretlengdeiberg Dybde grunnvannstand Data fra poretrykksmåling, grunnvannmåling eller hydraulisk test. dybdegrunnvannstand Avslutning av boring Stoppkoder for å angi årsak til avslutning av borehullsundersøkelse. Se egen liste over utvalg. stoppkode Filnavn Navn på fil med vedlegg som rådata/tegning/... for GBU. - Hvis vedlegg består av flere dokumenter/filer, må disse samles i en zip-fil. Beskrivelse Eventuell ekstra informasjon. beskrivelse

2

3 Systematisering av data om grunnundersøkelser - tilpasset innleggelse i Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) NADAG-modellen er basert på SOSI-standarden for Geotekniske undersøkelser. I ett undersøkelsesområde (GeotekniskUndersøkelse, GU) kan det finnes flere borehull (GeotekniskBorehull, GB). Ett borehull (GB) kan bestå av flere borehullsundersøkelser (GeotekniskBorehullUndersøkelse, GBU). Hver borehullundersøkelse (GBU) har en metode. Påkrevde data Ønskede data Valgfrie data NB! Det skal leveres ett excelark for hvert undersøkelsesområde (Geoteknisk Undersøkelse, GU) I tillegg til parametrene gitt under finnes det en rekke andre parametre i standarden/modellen som kan registreres om ønskelig. Ta kontakt. Link til standarden: Når datapunkt legges inn i NADAG vil de i tillegg få en Unik ID. InternID GU Nord (m) Øst (m) Representa Oppdrag Oppdrag Prosjekt Rapportnavn RapportID Rapportdato Rapportfilnavn Andre sjonskvalite t sgiver staker identite t vedlegg Geoteknisk Undersøkelse (GU) Geoteknisk Borehull (GB) Geoteknisk BorehullUndersøkelse (GBU) Beskrivelse Kommunenr Fylkesnr Koordinatsystem Grunnriss Koordinatsystem Høyde InternID GB Borenr Nord (m) Øst (m) H (m) Nøyaktighet (cm) Grunnriss Nøyaktighet (cm) Høyde Målemetode Grunnriss Målemetode Høyde Boredato Antall GBU Filnavn Beskrivelse InternID GBU Shapefilnavn Kvikkleirepåvisning Undersøkelsesnr Nord (m) Øst (m) H (m) Nøyaktighet (cm) Grunnriss Disse felt angis kun hvis de er forskjellige fra GB tekst tekst tall tall tall tekst tekst tekst tekst tekst dato tekst tekst tekst tall tall tall tekst tekst tekst tall tall tall heltall heltall heltall heltall dato tekst heltall tekst tekst tekst tall tall tall heltall heltall heltall heltall heltall tall tall tall tall heltall tekst tekst Nøyaktighet (cm) Høyde Målemetode Grunnriss Målemetode Høyde Metode Boret lengde (m) Boret lengde til berg (m) Boret lengde i berg (m) Dybde Avslutning grunnvannstand av boring (m) Filnavn Beskrivelse

4

5

6

7

8

9

10 Metoder for GeotekniskBorehullUndersøkelse (GBU) Angitt som "Metode" under GBU-delen av skjemaet For beskrivelse av disse, se SOSI-standarden for Geotekniske undersøkelser Tallkode Geoteknisk Metode Tilhører hovedgruppe 1 Dreietrykksondering Statisk sonderingsmetode 2 Trykksondering (CPT, CPTU) Insitu test 3 Blokkprøve Prøvetaking 4 Graveprøve Prøvetaking 5 Kanneprøve Prøvetaking 6 Kjerneprøve Prøvetaking 7 Naverprøve Prøvetaking 8 Ramprøve Prøvetaking 9 Sedimentprøve Prøvetaking 10 Skovlprøve Prøvetaking 11 Stempelprøve Prøvetaking 12 Vannprøve Prøvetaking 13 Gassprøve Prøvetaking 14 Poretrykksmåling Insitu test 15 Totalsondering Norge Kombinasjonsonderingsmetode 16 Totalsondering Sverige Kombinasjonsonderingsmetode 17 Dreiesondering manuell Statisk sonderingsmetode 18 Dreiesondering maskinell Statisk sonderingsmetode 19 Vingeboring Insitu test 20 Enkel sondering Dynamisk sonderingsmetode 21 Ramsondering Dynamisk sonderingsmetode 22 Ramsondering A Dynamisk sonderingsmetode 23 Ramsondering B Dynamisk sonderingsmetode 24 Bergkontrollboring Kombinasjonsonderingsmetode 25 Dilatometertest Insitu test 26 Dynamisk sondering uspesifisert Dynamisk sonderingsmetode 27 Gassmåling Insitu test 28 Grunnvannsmåling Insitu test 29 Hejarsondering A Dynamisk sonderingsmetode 30 Hejarsondering B Dynamisk sonderingsmetode 31 HK sondering Kombinasjonsonderingsmetode 32 Hydraulisk test Insitu test 33 Jord-berg sondering 1 Kombinasjonsonderingsmetode

11 34 Jord-berg sondering 2 Kombinasjonsonderingsmetode 35 Jord-berg sondering 3 Kombinasjonsonderingsmetode 36 Kombinasjonssondering uspesifisert Kombinasjonsonderingsmetode 37 Kombisondering Kombinasjonsonderingsmetode 38 Platebelastning Insitu test 39 Slagsondering Dynamisk sonderingsmetode 40 SPT Dynamisk sonderingsmetode 41 Statisk sondering uspesifisert Statisk sonderingsmetode 42 Stikksondering Dynamisk sonderingsmetode 43 Vektsondering manuell Statisk sonderingsmetode 44 Vektsondering maskinell Statisk sonderingsmetode 45 Ikke angitt Ved ukjent metode - bør unngås 46 Dreiesondering uspesifisert Statisk sonderingsmetode

12 Nedtrekksmeny 1 - Dreietrykksondering 2 - Trykksondering (CPT, CPTU) 3 - Blokkprøve 4 - Graveprøve 5 - Kanneprøve 6 - Kjerneprøve 7 - Naverprøve 8 - Ramprøve 9 - Sedimentprøve 10 - Skovlprøve 11 - Stempelprøve 12 - Vannprøve 13 - Gassprøve 14 - Poretrykksmåling 15 - Totalsondering Norge 16 - Totalsondering Sverige 17 - Dreiesondering manuell 18 - Dreiesondering maskinell 19 - Vingeboring 20 - Enkel sondering 21 - Ramsondering 22 - Ramsondering A 23 - Ramsondering B 24 - Bergkontrollboring 25 - Dilatometertest 26 - Dynamisk sondering uspesifisert 27 - Gassmåling 28 - Grunnvannsmåling 29 - Hejarsondering A 30 - Hejarsondering B 31 - HK sondering 32 - Hydraulisk test 33 - Jord-berg sondering 1

13 34 - Jord-berg sondering Jord-berg sondering Kombinasjonssondering uspesifisert 37 - Kombisondering 38 - Platebelastning 39 - Slagsondering 40 - SPT 41 - Statisk sondering uspesifisert 42 - Stikksondering 43 - Vektsondering manuell 44 - Vektsondering maskinell 45 - Ikke angitt 46 - Dreiesondering uspesifisert

14 Stoppkode For mer beskrivelse av disse, se SOSI-standarde Tallkode Navn 93 Antatt berg 92 Antatt stein blokk 95 Brudd borstang spiss 94 Dybde i berg oppnådd 98 Dybde i berg mer enn 3 meter 96 Material eller maskinell feil 97 Sondering avbrutt 91 Sondering avbrutt fast grunn 90 Sondering avsluttet uten stopp 89 Stein blokk berg 88 Kjerneboring mer enn 3 meter 99 Dybde i berg mer enn 3 meter med analyse 0 Uspesifisert

15 en for Geotekniske undersøkelser Definisjon/Forklaring kode for avslutning av boring i antatt berg kode for avslutning av boring i antatt stein eller blokk kode for avslutning av boring ved brudd i borstang eller borspiss kode for avslutning av boring ved oppnådd boredybde i berg kode for avslutning av boring ved oppnådd boredybde i berg større enn 3 m kode for avslutning av boring ved feil på boreustyr kode for avslutning av boring ved avbrutt sondering kode for avslutning av boring i fast grunn kode for avslutning av sondering uten stopp kode for avslutning av boring i stein, blokk eller berg kode for avslutning av kjerneboring etter mer enn 3 m i antatt berg kode for avslutning av boring ved boredybde mer enn 3 m i antatt berg med analyse av borekaks kode for avslutning av boring ved uspesifisert årsak Nedtrekksme 93 - Antatt be 92 - Antatt ste 95 - Brudd bor 94 - Dybde i b 98 - Dybde i b 96 - Material e 97 - Sondering 91 - Sondering 90 - Sondering 89 - Stein blok 88 - Kjernebor 99 - Dybde i b 0 - Uspesifiser

16 eny erg ein blokk orstang spiss berg oppnådd berg mer enn 3 meter eller maskinell feil g avbrutt g avbrutt fast grunn g avsluttet uten stopp kk berg oring mer enn 3 meter berg mer enn 3 meter med analyse rt

17 Valgliste for kvikkleirepåvisning Valg Usikker Antatt Sikker Ikke vurdert Merknad Benyttes ved sondering Benyttes ved sondering Kan kun benyttes der kvikkleire er påvist ved prøvetaking

18 Gyldige høydesystem Koordinatsystem_kode Koordinatsystem_navn NN54 22 EUREF, UTM 32 NN EUREF, UTM EUREF, UTM EUREF, UTM EUREF, UTM WGS84, UTM WGS84, UTM WGS84, UTM WGS84, UTM WGS84, UTM 36

19

20 Målemetode Grunnriss kode Målemetode Grunnriss 10 Terrengmålt 11 Totalstasjon 12 Teodolitt med elektronisk avstandsmåler 13 Teodolitt med målebånd 14 Ortogonalmetoden 15 Utmål 18 Tatt fra plan 20 Stereoinstrument 21 Aerotriangulert 22 Analytisk plotter 23 Autograf - vanlig registrering 24 Digitalt stereoinstrument 30 Scannet fra kart 31 Scannet fra blyantoriginal 32 Scannet fra rissefolie 33 Scannet fra transparent folie - god kvalitet 34 Scannet fra transparent folie - mindre god kvalitet 35 Scannet fra papirkopi 36 Flybåren laserscanner 40 Digitalisert på dig.bord fra ortofoto/flybilde 41 Digitalisert fra ortofoto - film 42 Digitalisert fra ortofoto - fotokopi 43 Digitalisert fra flybilde - monodigitalisert fra film 44 Digitalisert fra flybilde - monodigitalisert fra fotokopi 45 Digitalisert fra ortofoto 46 Digitalisert på skjerm fra satellittbilde 50 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart 51 Digitalisert på dig.bord fra blyantoriginal 52 Digitalisert på dig.bord fra rissefolie 53 Digitalisert på dig.bord fra transparent film - god kvalitet 54 Digitalisert på dig.bord fra transparent film - mindre god kvalitet 55 Digitalisert på dig.bord fra papirkopi 56 Dig. på skjerm fra scannet samkopi 60 Genererte data (interpolasjon) 61 Generert i terrengmodell 62 Vektet middel 63 Generert sirkelgeometri 64 Generalisert 65 Generert sentralpunkt 66 Sammenknytningspunkt/randpunkt 67 Koordinater hentet fra GAB 68 Koordinater hentet fra JREG 69 Beregnet 70 Spesielle metoder

21 71 Målt med stikkstang 72 Målt med waterstang 73 Målt med målehjul 74 Målt med stigningsmåler 78 Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon 80 Frihåndstegning 81 Digitalisert fra krokering på kart 82 Direkte innlagt på skjerm 90 Treghetsstedfesting 91 GPS Kodemåling, relative målinger 92 GPS Kodemåling, enkeltmålinger 93 GPS Fasemåling, statisk måling 94 GPS Fasemåling, andre metoder 95 Kombinasjon av GPS/Treghet 96 GPS Fasemåling RTK 97 GPS Fasemåling, float-løsning 99 Ukjent målemetode Målemetoder er hentet fra SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0, Fagområde: Genere

22 MålemetodeGrunnriss_nedtrekksliste 10 - Terrengmålt 11 - Totalstasjon 12 - Teodolitt med elektronisk avstandsmåler 13 - Teodolitt med målebånd 14 - Ortogonalmetoden 15 - Utmål 18 - Tatt fra plan 20 - Stereoinstrument 21 - Aerotriangulert 22 - Analytisk plotter 23 - Autograf - vanlig registrering 24 - Digitalt stereoinstrument 30 - Scannet fra kart 31 - Scannet fra blyantoriginal 32 - Scannet fra rissefolie 33 - Scannet fra transparent folie - god kvalitet 34 - Scannet fra transparent folie - mindre god kvalitet 35 - Scannet fra papirkopi 36 - Flybåren laserscanner 40 - Digitalisert på dig.bord fra ortofoto/flybilde 41 - Digitalisert fra ortofoto - film 42 - Digitalisert fra ortofoto - fotokopi 43 - Digitalisert fra flybilde - monodigitalisert fra film 44 - Digitalisert fra flybilde - monodigitalisert fra fotokopi 45 - Digitalisert fra ortofoto 46 - Digitalisert på skjerm fra satellittbilde 50 - Digitalisert på dig.bord fra strek-kart 51 - Digitalisert på dig.bord fra blyantoriginal 52 - Digitalisert på dig.bord fra rissefolie 53 - Digitalisert på dig.bord fra transparent film - god kvalitet 54 - Digitalisert på dig.bord fra transparent film - mindre god kvalitet 55 - Digitalisert på dig.bord fra papirkopi 56 - Dig. på skjerm fra scannet samkopi 60 - Genererte data (interpolasjon) 61 - Generert i terrengmodell 62 - Vektet middel 63 - Generert sirkelgeometri 64 - Generalisert 65 - Generert sentralpunkt 66 - Sammenknytningspunkt/randpunkt 67 - Koordinater hentet fra GAB 68 - Koordinater hentet fra JREG 69 - Beregnet 70 - Spesielle metoder

23 71 - Målt med stikkstang 72 - Målt med waterstang 73 - Målt med målehjul 74 - Målt med stigningsmåler 78 - Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon 80 - Frihåndstegning 81 - Digitalisert fra krokering på kart 82 - Direkte innlagt på skjerm 90 - Treghetsstedfesting 91 - GPS Kodemåling, relative målinger 92 - GPS Kodemåling, enkeltmålinger 93 - GPS Fasemåling, statisk måling 94 - GPS Fasemåling, andre metoder 95 - Kombinasjon av GPS/Treghet 96 - GPS Fasemåling RTK 97 - GPS Fasemåling, float-løsning 99 - Ukjent målemetode elle typer

24 Målemetode Høyde kode Målemetode Høyde 10 Terrengmålt 11 Totalstasjon 12 Teodolitt med elektronisk avstandsmåler 13 Teodolitt med målebånd 14 Ortogonalmetoden 15 Nivellement 18 Tatt fra plan 20 Stereoinstrument 21 Aerotriangulert 22 Analytisk plotter 23 Autograf - vanlig registrering 24 Digitalt stereoinstrument 36 Flybåren laserscanner 60 Genererte data (interpolasjon) 61 Generert i terrengmodell 62 Vektet middel 63 Generert sirkelgeometri 64 Generalisert 66 Sammenknytningspunkt/randpunkt 67 Koordinater hentet fra GAB 68 Koordinater hentet fra JREG 69 Beregnet 70 Spesielle metoder 74 Målt med stigningsmåler 90 Treghetsstedfesting 91 GPS Kodemåling, relative målinger 92 GPS Kodemåling, enkeltmålinger 93 GPS Fasemåling, statisk måling 94 GPS Fasemåling, andre metoder 95 Kombinasjon av GPS/Treghet 96 GPS Fasemåling RTK 99 Ukjent målemetode

25

26 MålemetodeHøyde_nedtrekksliste Representasjonskvalitet_kode 10 - Terrengmålt Totalstasjon Teodolitt med elektronisk avstandsmåler Teodolitt med målebånd Ortogonalmetoden Nivellement Tatt fra plan 20 - Stereoinstrument 21 - Aerotriangulert 22 - Analytisk plotter 23 - Autograf - vanlig registrering 24 - Digitalt stereoinstrument 36 - Flybåren laserscanner 60 - Genererte data (interpolasjon) 61 - Generert i terrengmodell 62 - Vektet middel 63 - Generert sirkelgeometri 64 - Generalisert 66 - Sammenknytningspunkt/randpunkt 67 - Koordinater hentet fra GAB 68 - Koordinater hentet fra JREG 69 - Beregnet 70 - Spesielle metoder 74 - Målt med stigningsmåler 90 - Treghetsstedfesting 91 - GPS Kodemåling, relative målinger 92 - GPS Kodemåling, enkeltmålinger 93 - GPS Fasemåling, statisk måling 94 - GPS Fasemåling, andre metoder 95 - Kombinasjon av GPS/Treghet 96 - GPS Fasemåling RTK 99 - Ukjent målemetode

27

28 Representasjonskvalitet_navn Ukjent Representasjonspunkt for mindre GU-område. Opptil ca. 10 mål. Representasjonspunkt for større GU-område. Over ca. 10 mål, eller lengre enn ca. 0,5 km Representasjonspunkt for kommunalt/regionalt GU-område. Polygon som avgrenser borehull i GU. Polygon som representerer prosjektområde. Kode 0, 10, 20 og 30 benyttes ved punktkoordinat. Kode 0, 40 og 50 benyttes ved polygon som shapefil. Hvis ikke angitt, blir kode satt til 0=Ukjent

29

30 Representasjonskvalitet_kode - Representasjonskvalitet_navn 00 - Ukjent 10 - Representasjonspunkt for mindre GU-område. Opptil ca. 10 mål Representasjonspunkt for større GU-område. Over ca. 10 mål, eller lengre enn ca. 0,5 km 30 - Representasjonspunkt for kommunalt/regionalt GU-område Polygon som avgrenser borehull i GU Polygon som representerer prosjektområde.

Systematisering og levering av geotekniske data til Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG)

Systematisering og levering av geotekniske data til Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) NOTAT Til: Dataeiere Fra: NGU Arkiv: NADAG Dato: 17. januar 2017 Systematisering og levering av geotekniske data til Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) 1 Innledning Nasjonal database for

Detaljer

Systematisering og levering av geotekniske data til Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG)

Systematisering og levering av geotekniske data til Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) NOTAT Til: Dataeiere Fra: NGU Arkiv: NADAG Dato: 27. januar 2016 Systematisering og levering av geotekniske data til Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) Innledning Nasjonal database for grunnundersøkelser

Detaljer

Systematisering og levering av data til Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG)

Systematisering og levering av data til Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) NOTAT Til: Dataeiere Fra: NGU Arkiv: NADAG Dato: 1. desember 2014 Innledning Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) har som mål å samle og gjøre offentlig tilgjengelig samfunnsviktige data knyttet

Detaljer

Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase. Versjon desember 2016

Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase. Versjon desember 2016 Leveranseinstruks Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase Versjon desember 2016 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Laste ned data fra Naturbase... 2 2.

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Steinsprang aktsomhetsområde Produktspesifikasjon: ND_Steinsprang - aktsomhetsområder

SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Steinsprang aktsomhetsområde Produktspesifikasjon: ND_Steinsprang - aktsomhetsområder SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Steinsprang aktsomhetsområde Produktspesifikasjon: ND_Steinsprang - aktsomhetsområder 3 av Norges geologiske undersøkelse - 2012 4 av SOSI Produktspesifikasjon

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder. Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder

SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder. Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder 3 av Norges geologiske undersøkelse - 2012 1 Innledning, historikk og endringslogg 1 av 2 Norges geologiske

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-Naturinfo 4.6

Produktspesifikasjon FKB-Naturinfo 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-Naturinfo 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

kument Leveranseinstruks Artsdata til Naturbase Versjon 7. mai 2014

kument Leveranseinstruks Artsdata til Naturbase Versjon 7. mai 2014 kument Leveranseinstruks Artsdata til Naturbase Versjon 7. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Laste ned data fra Naturbase... 3 2. Generelt om rutiner

Detaljer

Leveranseinstruks. Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase. Versjon 7. april 2014

Leveranseinstruks. Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase. Versjon 7. april 2014 Leveranseinstruks Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase Versjon 7. april 2014 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Laste ned data fra Naturbase... 2 2.

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-LedningVA 4.6

Produktspesifikasjon FKB-LedningVA 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-LedningVA 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Brannstasjoner Produktspesifikasjon. Brannstasjoner

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Brannstasjoner Produktspesifikasjon. Brannstasjoner SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Brannstasjoner 20160315 Produktspesifikasjon Brannstasjoner SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-Bane 4.6

Produktspesifikasjon FKB-Bane 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-Bane 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser... 4

Detaljer

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Sedimentasjonsmiljø, versjon 2. Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Sedimentasjonsmiljø, versjon 2. Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø 3 av 1 Innledning, historikk og endringslogg - 1 - 2 Oversikt over produktspesifikasjonen 2.1 Unik identifisering av produktspesifikasjon

Detaljer

Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0

Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0 0 Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse

Detaljer

Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0

Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0 1 Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse

Detaljer

GS-VEG LANGS LOSBYVEIEN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Eksisterende grunnundersøkelser 2. 3 Feltarbeider 2. 4 Laboratorieundersøkelser 2

GS-VEG LANGS LOSBYVEIEN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Eksisterende grunnundersøkelser 2. 3 Feltarbeider 2. 4 Laboratorieundersøkelser 2 NOVEMBER 2014 LØRENSKOG KOMMUNE GS-VEG LANGS LOSBYVEIEN GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER, DATARAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 02694 WWW COWI.com INNHOLD

Detaljer

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner Produktnavn: NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner versjon 1.0 Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner Produktnavn: NVEs database over kartlagte

Detaljer

Vedlegg 1. Oversikt over benyttede egenskaper og kodelister for FKB-Ledning med tilhørende forvaltningsspesifikasjoner

Vedlegg 1. Oversikt over benyttede egenskaper og kodelister for FKB-Ledning med tilhørende forvaltningsspesifikasjoner Versjon 4.5-03-01 Spesifikasjon av forvaltning av FKB-Ledning Vedlegg 1 Side 1 av 23 Vedlegg 1 Oversikt over benyttede egenskaper og kodelister for FKB-Ledning med tilhørende forvaltningsspesifikasjoner

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-Lufthavn 4.6

Produktspesifikasjon FKB-Lufthavn 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-Lufthavn 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

Produktspesifikasjon. Innmålingsinnstruks. VA, drivstoff, gass og fjernvarme

Produktspesifikasjon. Innmålingsinnstruks. VA, drivstoff, gass og fjernvarme 1 Produktspesifikasjon Innmålingsinnstruks VA, drivstoff, gass og fjernvarme 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 6 1.1 Innledning... 6 1.2 Historikk... 6 1.3 Endringslogg...

Detaljer

GANG-/SYKKELVEG LANGS FV 461

GANG-/SYKKELVEG LANGS FV 461 Statens vegvesen Region sør GANG-/SYKKELVEG LANGS FV 461 Grunnundersøkelser Datarapport 2014-11-21 Oppdragsnr.: Oppdragsnr.: Dokument nr.: -1 Gang-/sykkelveg langs FV461 Grunnundersøkelser Datarapport

Detaljer

Produktspesifikasjon: Villreinområder

Produktspesifikasjon: Villreinområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Villreinområder versjon 20141201 Villrein på Dovre. Foto: Per Jordhøy SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning...

Detaljer

Produktspesifikasjon: Forurenset grunn

Produktspesifikasjon: Forurenset grunn Produktspesifikasjon: Forurenset grunn versjon 20141201 - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Historikk 3 1.3 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser 4 2.1 Definisjoner

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: ND_Mineralressurser, versjon 2.0 Produktspesifikasjon: ND_Mineralressurser, versjon 2.0

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: ND_Mineralressurser, versjon 2.0 Produktspesifikasjon: ND_Mineralressurser, versjon 2.0 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: ND_Mineralressurser, versjon 2.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Interkommunale brannvesen Produktspesifikasjon. Interkommunale brannvesen

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Interkommunale brannvesen Produktspesifikasjon. Interkommunale brannvesen SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon Interkommunale brannvesen SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg 4 2 Definisjoner

Detaljer

Produktspesifikasjon: Primærdata Kystkontur

Produktspesifikasjon: Primærdata Kystkontur SOSI-standard - versjon 1.0 01.12.2011 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Primærdata Kystkontur Side 1 av 51 Produktspesifikasjon: Primærdata Kystkontur 1 av Statens kartverk desember 2011 SOSI-standard

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-Servitutt 4.6

Produktspesifikasjon FKB-Servitutt 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-Servitutt 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no (elektronisk versjon er alltid gjeldene versjon) SOSI Produktspesifikasjon - 2 - Innhold

Detaljer

GEOTEKNISK DATARAPPORT

GEOTEKNISK DATARAPPORT Regionalt kulturhus i Stjørdal REGIONALT KULTURHUS STJØRDAL STRATEGINOTAT GEOTEKNISK DATARAPPORT Rev. dato Kontroll Signatur Kommentar STRATEGINOTAT GEOTEKNISK DATARAPPORT 19.11.2010 Side: 1 av 1 DATARAPPORT

Detaljer

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner Produktnavn: NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner versjon 1.1 Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner Produktnavn: NVEs database over kartlagte

Detaljer

Dybde PLAN Enkel sondering Fjellkontrollboring Dreiesondering Totalsondering Dreietrykksondering Trykksondering Vingeboring Ramsondering Standard Penetration Test (SPT) Prøvegrop Prøveserie Prøvegrop med

Detaljer

Leveranseinstruks. For leveranse av verneområder til datasett Naturvernområder i Naturbase. Versjon 27. mars 2014

Leveranseinstruks. For leveranse av verneområder til datasett Naturvernområder i Naturbase. Versjon 27. mars 2014 Leveranseinstruks For leveranse av verneområder til datasett Naturvernområder i Naturbase Versjon 27. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 3 1.2 Laste ned

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Seilduksgata 25/felt B Seilduksgaten 25/31 AS Oppdrag nr: 6120708 og 6121054 Rapport nr. 1 Rev. 0 Dato: 22.3.2013 AVDELING GEOTEKNIKK, OSLO Fylke Oslo Kommune Oslo Sted

Detaljer

Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktnavn: ND_Sedimentasjonsmiljø, versjon 1. Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø

Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktnavn: ND_Sedimentasjonsmiljø, versjon 1. Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø 3 av Norges geologiske undersøkelse - 2011 SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0-1 - 1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

Statens vegvesen. Detaljregulering Fv. 900, Holmestrand Sentrum

Statens vegvesen. Detaljregulering Fv. 900, Holmestrand Sentrum Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Rune Gunnerød Hiruy Ghidey og Xiang Yu Saksbehandler/innvalgsnr: +47 94433121 Vår dato: 11.12.2015 Vår referanse: 15/238175-1 Notat om eksisterende grunnundersøkelser

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder Produktnavn: Statlig sikra friluftslivsområder versjon 20141101 Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no (elektronisk versjon er alltid gjeldene versjon)

Detaljer

Vegsperring... 69

Vegsperring... 69 Versjon 4.5 - -03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Veg Side 1 av 81 14 FKB Veg Innhold 14.1 Innledning... 3 14.1.1 Historikk... 3 14.1.2 Formål og omfang... 3 14.1.3 Referanser... 4 14.1.4

Detaljer

Produktspesifikasjon: Jordkvalitet

Produktspesifikasjon: Jordkvalitet SOSI Produktspesfikasjon - 0 - Produktnavn: Demo, versjon 4.5 Produktspesifikasjon: Jordkvalitet Endringslogg 2014 Henrik Mathiesen Første versjon basert på standarden SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning,

Detaljer

Produktspesifikasjon: Motorferdsel i utmark Snøscooterløyper og barmarksløyper

Produktspesifikasjon: Motorferdsel i utmark Snøscooterløyper og barmarksløyper SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Motorferdsel i utmark Snøscooterløyper og barmarksløyper versjon 20170601 Snøscootere på Svalbard. Foto: Reidar Hindrum SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning,

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-Arealbruk 4.6

Produktspesifikasjon FKB-Arealbruk 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-Arealbruk 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon -1- Produktnavn: Farled v 20151117. Produktspesifikasjon: Farled Versjon 20151117

SOSI Produktspesifikasjon -1- Produktnavn: Farled v 20151117. Produktspesifikasjon: Farled Versjon 20151117 SOSI Produktspesifikasjon -1- Produktspesifikasjon: Farled Versjon 20151117 SOSI Produktspesifikasjon -2- Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Historikk...

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: IUA v1.0. Produktspesifikasjon: IUA

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: IUA v1.0. Produktspesifikasjon: IUA SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: IUA v1.0 Produktspesifikasjon: IUA SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-Høydekurve 4.6

Produktspesifikasjon FKB-Høydekurve 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-Høydekurve 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktnavn: ND_Bunnsedimenter_kornstørrelse, versjon 1. Produktspesifikasjon: ND_Bunnsedimenter_kornstørrelse

Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktnavn: ND_Bunnsedimenter_kornstørrelse, versjon 1. Produktspesifikasjon: ND_Bunnsedimenter_kornstørrelse Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktspesifikasjon: ND_Bunnsedimenter_kornstørrelse 3 av Norges geologiske undersøkelse - 2011 SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0-1 - 1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE AS Melhus Tomteselskap Korsvegen, Melhus Oppdrag nr: 1350009370 Rapport nr. 1 Dato: 11.05.2015 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prosjekt...

Detaljer

Produktspesifikasjon. Lufthavn_El. Avinor

Produktspesifikasjon. Lufthavn_El. Avinor 1 av 96 Produktspesifikasjon Lufthavn_El Avinor Generert 2015-02-12 Erling Onstein 2 av 96 Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 6 1.1 Innledning... 6 1.2 Historikk... 6 1.3 Endringslogg...

Detaljer

Vegsperring... 69

Vegsperring... 69 Versjon 4.5 - -03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Veg Side 1 av 81 14 FKB Veg Innhold 14.1 Innledning... 3 14.1.1 Historikk... 3 14.1.2 Formål og omfang... 3 14.1.3 Referanser... 4 14.1.4

Detaljer

Molde Eiendom KF. Molde Kulturskole. Grunnundersøkelse. Datarapport Oppdrags-rapport nr.:

Molde Eiendom KF. Molde Kulturskole. Grunnundersøkelse. Datarapport Oppdrags-rapport nr.: Molde Eiendom KF Molde Kulturskole 2013-05-13 Oppdrags-rapport nr.: 5132679-1 Rapport tittel: Molde Kulturskole Utført av: Kontrollert av: Rapport nr. : 5132679-1 Revisjon nr. : - Dato : 2013-05-13 Godkjent

Detaljer

Nasjonal database for grunnundersøkelser - Status og bruk av NADAG Inger- Lise Solberg

Nasjonal database for grunnundersøkelser - Status og bruk av NADAG Inger- Lise Solberg Teknologidagene Statens vegvesen 2014 Nasjonal database for grunnundersøkelser - Status og bruk av NADAG Inger- Lise Solberg Innhold Kort introduksjon Status utvikling Bruk av NADAG Planlegging av infrastruktur

Detaljer

Produktspesifikasjon for Nasjonal database for tur- og friluftsruter

Produktspesifikasjon for Nasjonal database for tur- og friluftsruter Produktspesifikasjon for Nasjonal database for tur- og friluftsruter Foto: Maria O. Lund versjon 2.5 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Referanser...

Detaljer

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Landskap (marin), versjon 1. Produktspesifikasjon: ND_Landskap (marin)

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Landskap (marin), versjon 1. Produktspesifikasjon: ND_Landskap (marin) Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktspesifikasjon: ND_Landskap (marin) 3 av Norges geologiske undersøkelse - 2013 SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0-1 - 1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Oppdrag nr: 1350014934 G-rap-001-rev01 Dato: 23.05.2016 DIVISJON GEO, TRONDHEIM 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prosjekt... 3 1.2 Oppdrag... 3 1.3 Innhold... 3 2 UNDERSØKELSER...

Detaljer

Boligfelt Eresfjorden

Boligfelt Eresfjorden Nesset kommune Boligfelt Eresfjorden 2014-12-18 Oppdrags-rapport nr: 5147044-RIG01 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Rapport tittel: Boligfelt Eresfjorden Rapport nr : 5147044-RIG01 Revisjon

Detaljer

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner.

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner. SOSI Produktspesfikasjon - 1 - Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner. SOSI Produktspesfikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg 6 1.1 Innledning 6 1.2

Detaljer

Fv 650 Sjøholt-Viset Kommunedeplan med KU

Fv 650 Sjøholt-Viset Kommunedeplan med KU Vedlegg 2 Ørskog kommune Fv 650 Sjøholt-Viset Kommunedeplan med KU Innledende grunnundersøkelser Datarapport 2014-12-19 Oppdrags-rapport nr.: 5146559-RIG1 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde

Detaljer

Vedlegg 3. Kravspesifikasjon til terrengmodellmålinger

Vedlegg 3. Kravspesifikasjon til terrengmodellmålinger Vedlegg 3 Kravspesifikasjon til terrengmodellmålinger Dokumentets dato 2012.10.31 [Skriv inn tekst] Side 1 Innhold 1. Kravspesifikasjon - Terrengmodellmålinger... 3 2. Bestillingsalternativ:... 3 2.1.

Detaljer

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Marine_Landskap, versjon 1. Produktspesifikasjon: ND_Marine_Landskap

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Marine_Landskap, versjon 1. Produktspesifikasjon: ND_Marine_Landskap Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Marine_Landskap, versjon 1 Produktspesifikasjon: ND_Marine_Landskap 4 av Norges geologiske undersøkelse - 2017 SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0-1

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Oppdrag nr: Rapport nr. G-rap-001 Dato: 30.11.2015 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM Fylke Nordland Kommune Sortland Sted Sigerfjord UTM Sone 33 Teg. 102 (05192-76172) Teg.

Detaljer

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner Produktnavn: NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner versjon 1.0 Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner Produktnavn: NVEs database over kartlagte

Detaljer

PA 2101 DATAINNSAMLING - GRUNNUNDERSØKELSER 0 Orientering. 2 Krav til prosjekteringen med prosedyrer

PA 2101 DATAINNSAMLING - GRUNNUNDERSØKELSER 0 Orientering. 2 Krav til prosjekteringen med prosedyrer PA 2101 PROSJEKTERINGSANVISNING PA 2101 DATAINNSAMLING - GRUNNUNDERSØKELSER 0 Orientering PAen gir generelle retningslinjer for utarbeidelse av program for grunnundersøkelser, kontrahering av boreentreprenør,

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Brannsmitteområder, versjon Produktspesifikasjon Kulturminner Brannsmitteområder

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Brannsmitteområder, versjon Produktspesifikasjon Kulturminner Brannsmitteområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon Kulturminner Brannsmitteområder SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg

Detaljer

HARSTAD Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer:

HARSTAD Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 1903 - HARSTAD 42 47 Utskriftsdato/klokkeslett: 15.01.2016 kl. 10:07 Produsert av: Roger Berge - 1903 Attestert

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Industriområde Tømra, Selbu Selbu kommune Oppdrag nr: 135000 73 50 Rapport nr. 1 Dato: 0 8.01.2015 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM Fylke Sør- Trøndelag Kommune Selbu Sted

Detaljer

RAPPORT. Halden kommune. Halden. Grimsrødhøgda 109 Geoteknisk datarapport. Grunnundersøkelser r

RAPPORT. Halden kommune. Halden. Grimsrødhøgda 109 Geoteknisk datarapport. Grunnundersøkelser r RAPPORT Halden kommune Halden. Grimsrødhøgda 109 Geoteknisk datarapport Grunnundersøkelser 112467r1 02.01.17 RAPPORT Prosjekt: Halden. Grimsrødhøgda 109 Dokumentnavn: Geoteknisk datarapport Dokumentnr:

Detaljer

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Marine_Landskap, versjon 1. Produktspesifikasjon: ND_Marine_Landskap

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Marine_Landskap, versjon 1. Produktspesifikasjon: ND_Marine_Landskap Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Marine_Landskap, versjon 1 Produktspesifikasjon: ND_Marine_Landskap 3 av Norges geologiske undersøkelse - 2015 SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0-1

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: AR50, versjon 4.5. Produktspesifikasjon: AR50. Arealressurskart i målestokk

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: AR50, versjon 4.5. Produktspesifikasjon: AR50. Arealressurskart i målestokk SOSI Produktspesfikasjon - 0 - Produktspesifikasjon: AR50 Arealressurskart i målestokk 50.000 SOSI Produktspesfikasjon - 1 - Endringslogg 2014 Henrik Mathiesen Første versjon basert på standarden SOSI

Detaljer

KVÆFJORD Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer:

KVÆFJORD Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 1911 - KVÆFJORD 68 2 Utskriftsdato/klokkeslett: 08.03.2016 kl. 13:00 Produsert av: Jan-Otto Øynes - 1911 Attestert

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Bjugn kommune Reguleringsplan Sentrumskjernen Oppdrag nr.: 1358386 Rapport nr. 1 Dato: 17.4.215 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Prosjekt...

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verdifulle kulturlandskap, versjon Produktspesifikasjon: Verdifulle kulturlandskap versjon

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verdifulle kulturlandskap, versjon Produktspesifikasjon: Verdifulle kulturlandskap versjon SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Verdifulle kulturlandskap versjon 20141201 Ett av 22 utvalgte kulturlandskap, Foto: Oskar Puschmann SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk

Detaljer

DATARAPPORT GEOTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT GEOTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE RAPPORT 25.9.2013 DATARAPPORT GEOTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sørkedalsveien 54, Oslo kommune Sendt til: Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten v/ Natalia Fjelddalen Rapport nummer 13509120114-2 GEOTEKNISK DATARAPPORT

Detaljer

DATARAPPORT GEOTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT GEOTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE RAPPORT 13.8.2013 DATARAPPORT GEOTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sørkedalsveien 54, Oslo kommune Sendt til: Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten v/ Natalia Fjelddalen Rapport nummer 13509120114-1 GEOTEKNISK DATARAPPORT

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Reinbeiteområde, versjon 20160415 Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

PA 2101 DATAINNSAMLING- GRUNNUNDERSØKELSER

PA 2101 DATAINNSAMLING- GRUNNUNDERSØKELSER SIDE 1 AV 8 DATAINNSAMLING- GRUNNUNDERSØKELSER Innholdsfortegnelse SIDE 2 AV 8 1 Generelt... 3 2 Krav til prosjekteringen med prosedyrer... 3 2.1 Datainnsamling... 3 2.2 Oppfølging av markarbeid... 3 2.3

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Naturvernområder versjon 20141001 Produktspesifikasjon Naturvernområder

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Naturvernområder versjon 20141001 Produktspesifikasjon Naturvernområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon Naturvernområder Foto: Kim Abel, naturarkivet.no SOSI Produktspesifikasjon - 1 - Innhold Innledning, historikk og endringslogg... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

Produktspesifikasjon Naturvernområder

Produktspesifikasjon Naturvernområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon Naturvernområder Foto: Kim Abel, naturarkivet.no Miljødirektoratet 2014 (elektronisk versjon er alltid gjeldene versjon) SOSI Produktspesifikasjon - 1 - Innhold

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Statens Vegvesen Region Øst Fv 152 Måna-Gislerud Oppdrag nr: 1130011 Rapport nr. 1 Rev. 00 Dato: 05.07.2013 AVDELING GEO & MILJØ, TRONDHEIM Fylke Askerhus Kommune Frogn

Detaljer

Sande fastlandssamband

Sande fastlandssamband Sande Fastlandssamband Sande fastlandssamband Grunnundersøkelser Voksa Kvamsøy Datarapport 2014-04-23 Oppdrags-rapport nr.: 5142217 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Rapport tittel: Sande

Detaljer

R Ladebekken kulvert - styrt boring

R Ladebekken kulvert - styrt boring Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1647-2 Ladebekken kulvert - styrt boring 07.07.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Ladebekken kulvert skal legges om. Nye avløpsledninger skal utføres med

Detaljer

AVERØY Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer:

AVERØY Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 1554 - AVERØY 84 1 Utskriftsdato/klokkeslett: 24.04.2017 kl. 15:40 Produsert av: Jan Peder Smenes Attestert

Detaljer

DATARAPPORT. 1 Innledning... 1 2 Utførte grunnundersøkelser grunnforhold... 1 3 Stabilitet... 4 4 Bibliography... 4

DATARAPPORT. 1 Innledning... 1 2 Utførte grunnundersøkelser grunnforhold... 1 3 Stabilitet... 4 4 Bibliography... 4 DATARAPPORT OPPDRAG: OPPDRAGSGIVER: Eid barnehage Askim kommune PROSJEKT NR: 13312-007 PROSJEKT FASE / FAGOMRÅDE: ANSVARLIG: Geoteknikk Sólveig K. Sigurðardóttir DATO: NR.: 2015-02-20 SK-0261 SAMMENDRAG:

Detaljer

Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen.

Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen. AR5 metadata: Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen. Det kan være opplysninger om hvilken metode som er brukt i kartlegginga, hvilken nøyaktighet stedfestinga

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.4.0, 31.01.2012 Statens vegvesen side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Ny terminalkai Bodø Oppdrag nr: 1350003984 Rapport nr. 01 Dato: 30.6.2014 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Prosjekt... 4 1.2 Oppdrag...

Detaljer

Revisjonsnr.: 1.0 Godkjent av: Røen, Grete Dato:

Revisjonsnr.: 1.0 Godkjent av: Røen, Grete Dato: Innmåling av infrastruktur i bakken VEILEDNING Forfatter: Faraas, Frode Godkjent av: Røen, Grete Dato: 27.07.2016 Innmåling av infrastruktur i bakken 1. Innledning Forsvarsbygg forvalter infrastruktur

Detaljer

C:\SOSI-kontroll\def\produktspes\DEF_PRS_Regplanforslag_431.431. Syntaksdefinisjoner C:\SOSI-kontroll\def\produktspes\..\sosi\std\SOSISTD.

C:\SOSI-kontroll\def\produktspes\DEF_PRS_Regplanforslag_431.431. Syntaksdefinisjoner C:\SOSI-kontroll\def\produktspes\..\sosi\std\SOSISTD. SOSI-kontroll versjon 4.3D Dato: 21.02.2012 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data Filnavn: Størrelse: Reguleringsplan Nedre Topp 15851 tegn Sist oppdatert: 2012-4-25 13:30:28 Kontrollert: 2012-04-25

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Oppdrag nr: Rapport nr. 01 Dato: 26.02.2014 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Prosjekt... 4 1.2 Oppdrag... 4 1.3 Innhold... 4 2 UNDERSØKELSER...

Detaljer

RAPPORT. Halden kommune. Halden. Tistedal skole Geoteknisk datarapport. Grunnundersøkelser r

RAPPORT. Halden kommune. Halden. Tistedal skole Geoteknisk datarapport. Grunnundersøkelser r RAPPORT Halden kommune Halden. Tistedal skole Geoteknisk datarapport Grunnundersøkelser 112868r1 09.08.17 RAPPORT Prosjekt: Halden. Tistedal skole Dokumentnavn: Geoteknisk datarapport Dokumentnr: 112868r1

Detaljer

NADAG VEKST OG NYE FUNKSJONER

NADAG VEKST OG NYE FUNKSJONER NADAG VEKST OG NYE FUNKSJONER Inger-Lise Solberg Foto: IL Solberg SVV Teknologidagene 26. september 2017 Innhold Hvorfor NADAG? Hva finnes i databasen? Hvordan levere data til NADAG? Rettigheter og kontrakter

Detaljer

Geotekniske undersøkelser, laboratorieundersøkelser Sone 32V, Ø613408, N

Geotekniske undersøkelser, laboratorieundersøkelser Sone 32V, Ø613408, N 2 Fylke: Akershus Kommune : Gjerdrum Sted: Ask Adresse: Gnr: 42 Bnr: 102 Tiltakshaver: - Oppdragsgiver: Urbanium AS Rapport: 15444 ra pport nr.1 Rapporttype: Geoteknisk datarapport Stikkord: Geotekniske

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Konvensjonsområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Konvensjonsområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktspesifikasjon: Reindrift Konvensjonsområde Foto: Jan Helmer Olsen SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk

Detaljer

Nasjonal database for grunnundersøkelser - Status og bruk av NADAG. Inger-Lise Solberg

Nasjonal database for grunnundersøkelser - Status og bruk av NADAG. Inger-Lise Solberg Nasjonal database for grunnundersøkelser - Status og bruk av NADAG Inger-Lise Solberg Teknologidagene Statens vegvesen 2014 Innhold Kort introduksjon Status utvikling Bruk av NADAG Planlegging av infrastruktur

Detaljer

Leveranser til NADAG. Innhold

Leveranser til NADAG. Innhold Leveranser til NADAG Innhold Beskrivelse 2 Å registrere seg før leveranser til NADAG 3 Å opprette en GeoSuite Cloud-konto 3 Å aktivere din GeoSuite Cloud-konto 4 Konfigurering av eksportfunksjon 5 Du må

Detaljer

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle utvidelse Fv308 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle utvidelse Fv308 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Jarlsberg Hovedgård Tønsberg, Kjelle utvidelse Fv308 Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 110904r1 6. mai.2014 RAPPORT Prosjekt: Dokumentnavn: Dokumentnr: Dato: Kunde: Kontaktperson: Kopi:

Detaljer

Kommunalteknikk. Rapport fra Geoteknisk avdeling. R.1702 Jarveien

Kommunalteknikk. Rapport fra Geoteknisk avdeling. R.1702 Jarveien Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1702 Jarveien 26.04.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Avløpsledninger langs Jarveien skal separeres. Det er tidligere kjent at det er mye torv i området,

Detaljer

Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn

Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn DATARAPPORT Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn OPPDRAGSGIVER Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) EMNE Datarapport grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 22 mai 214 / 1 DOKUMENTKODE: 81493-RIG-RAP-1 Denne

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: ND_Mineralressurser, versjon 2.0 Produktspesifikasjon: ND_Mineralressurser, versjon 2.0

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: ND_Mineralressurser, versjon 2.0 Produktspesifikasjon: ND_Mineralressurser, versjon 2.0 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: ND_Mineralressurser, versjon 2.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i

Detaljer

Listefil for definisjonsfiler: C:\Program Files\SOSI-kontroll\Def\sosi\DEF_PLAN.41 Benyttede definisjonsfiler:

Listefil for definisjonsfiler: C:\Program Files\SOSI-kontroll\Def\sosi\DEF_PLAN.41 Benyttede definisjonsfiler: SOSI-kontroll versjon 4.D11 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data Filnavn: H:\Vingen\data\SOSI\REGPLAN_677.SOS Størrelse: 7196 tegn Sist oppdatert: 29-11-26 11:54:28 Kontrollert: 29-11-26 11:54 Tester

Detaljer

Se egen forklaring: Om UTM-koordinater. Velg fra nedtrekksmenyen den sonen målepunktet er plassert i.

Se egen forklaring: Om UTM-koordinater. Velg fra nedtrekksmenyen den sonen målepunktet er plassert i. FORELØPIG VERSJON Navn på målepunkt Gi målepunktet et navn som nettselskapet vil gjenkjenne, gjerne med referanse til et geografisk sted. Det er en fordel om navnet er det samme fra år til år. Maksimalt

Detaljer

Fagområde: Geotekniske undersøkelser

Fagområde: Geotekniske undersøkelser SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 med feilretting 2011-10-04 1 Fagområde: Geotekniske undersøkelser SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 med feilretting 2011-10-04 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

R.1563-6 Ristan, bekk 8

R.1563-6 Ristan, bekk 8 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1563-6 Ristan, bekk 8 Dato: 04.06.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Etter kvikkleireskredet i øvre del av Ristavassdraget på Byneset i januar 2012, besluttet

Detaljer