Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner."

Transkript

1 SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner.

2 SOSI Produktspesfikasjon Innledning, historikk og endringslogg Innledning Historikk Endringslogg 6 2 Definisjoner og forkortelser Definisjoner Forkortelser 7 3 Generelt om spesifikasjonen Unik identifisering Referansedato Ansvarlig organisasjon Språk Hovedtema Temakategori (etter ISO19115 kodeliste) Sammendrag Formål Representasjonsform Datasettoppløsning Utstrekningsinformasjon Identifikasjonsomfang Supplerende beskrivelse 9 4 Spesifikasjonsomfang Spesifikasjonsomfang for hele spesifikasjonen Identifikasjon Nivå Navn Beskrivelse Utstrekningsinformasjon 10 5 Innhold og struktur Vektorbaserte data - applikasjons-skjema Omfang UML applikasjonsskjema 12 Figur 1 Hoveddiagram Feil! Bokmerke er ikke definert. Figur 2 Realiseringsdiagram Feil! Bokmerke er ikke definert. Figur 3 Kodelister Feil! Bokmerke er ikke definert. Figur 4 Datatyper Feil! Bokmerke er ikke definert. 5.2 «ModelView» List of Elements in Package Posisjonskvalitet Feil! Bokmerke er ikke definert. 5.3 flomsoneid Feil! Bokmerke er ikke definert. Attributter Feil! Bokmerke er ikke definert. Assosiasjoner Feil! Bokmerke er ikke definert. 5.4 FlomAreal Feil! Bokmerke er ikke definert. Attributter Feil! Bokmerke er ikke definert. Assosiasjoner Feil! Bokmerke er ikke definert. 5.5 Analyseområde Feil! Bokmerke er ikke definert. Attributter Feil! Bokmerke er ikke definert. Assosiasjoner Feil! Bokmerke er ikke definert. 5.6 Tverrprofillinje Feil! Bokmerke er ikke definert. Attributter Feil! Bokmerke er ikke definert.

3 SOSI Produktspesfikasjon Assosiasjoner Feil! Bokmerke er ikke definert. 5.7 flomhøydekontur Feil! Bokmerke er ikke definert. Attributter Feil! Bokmerke er ikke definert. Assosiasjoner Feil! Bokmerke er ikke definert. 5.8 NVEFellesegenskaper _FlomAreal Feil! Bokmerke er ikke definert. Attributter Feil! Bokmerke er ikke definert. Restriksjoner Feil! Bokmerke er ikke definert. Assosiasjoner Feil! Bokmerke er ikke definert. 5.9 NVEFellesegenskaper_profiler Feil! Bokmerke er ikke definert. Attributter Feil! Bokmerke er ikke definert. Restriksjoner Feil! Bokmerke er ikke definert. Assosiasjoner Feil! Bokmerke er ikke definert NVEFellesegenskaper_AnalyseOmråde Feil! Bokmerke er ikke definert. Attributter Feil! Bokmerke er ikke definert. Restriksjoner Feil! Bokmerke er ikke definert. Assosiasjoner Feil! Bokmerke er ikke definert AnalyseområdeGR Feil! Bokmerke er ikke definert. Attributter Feil! Bokmerke er ikke definert. Assosiasjoner Feil! Bokmerke er ikke definert FlomArealGrense Feil! Bokmerke er ikke definert. Attributter Feil! Bokmerke er ikke definert. Assosiasjoner Feil! Bokmerke er ikke definert ElvBekk Feil! Bokmerke er ikke definert. Assosiasjoner Feil! Bokmerke er ikke definert Innsjø Feil! Bokmerke er ikke definert. Assosiasjoner Feil! Bokmerke er ikke definert Havflate Feil! Bokmerke er ikke definert. Assosiasjoner Feil! Bokmerke er ikke definert KanalGrøft Feil! Bokmerke er ikke definert. Assosiasjoner Feil! Bokmerke er ikke definert TørrInnsjø Feil! Bokmerke er ikke definert. Assosiasjoner Feil! Bokmerke er ikke definert TørrElv Feil! Bokmerke er ikke definert. Assosiasjoner Feil! Bokmerke er ikke definert FerskvannTørrfall Feil! Bokmerke er ikke definert. Assosiasjoner Feil! Bokmerke er ikke definert «datatype» Koordinatsystem Feil! Bokmerke er ikke definert. Attributter Feil! Bokmerke er ikke definert «datatype» Posisjonskvalitet Feil! Bokmerke er ikke definert. Attributter Feil! Bokmerke er ikke definert «codelist» symbol Feil! Bokmerke er ikke definert. Attributter Feil! Bokmerke er ikke definert.

4 SOSI Produktspesfikasjon «codelist» statuskartlegging Feil! Bokmerke er ikke definert. Attributter Feil! Bokmerke er ikke definert «codelist» Status Feil! Bokmerke er ikke definert. Attributter Feil! Bokmerke er ikke definert «codelist» Fylkesnummer Feil! Bokmerke er ikke definert. Attributter Feil! Bokmerke er ikke definert «codelist» Målemetode Feil! Bokmerke er ikke definert. Attributter Feil! Bokmerke er ikke definert Rasterbaserte data Feil! Bokmerke er ikke definert. 6 Referansesystem Romlig referansesystem Omfang Navn på kilden til referansesystemet: Ansvarlig organisasjon for referansesystemet: Link til mer info om referansesystemet: Koderom: Identifikasjonskode: Kodeversjon Temporalt referansesystem Navn på temporalt referansesystem Omfang 36 7 Kvalitet 37 8 Datafangst 38 9 Datavedlikehold Vedlikeholdsinformasjon Omfang Vedlikeholdsfrekvens Vedlikeholdsbeskrivelse Presentasjon Referanse til presentasjonskatalog Omfang Leveranse Leveransemetode Omfang Leveranseformat Leveransemedium Leveransemetode 2 41 Vedlegg A - SOSI-format-realisering Objekttyper Feil! Bokmerke er ikke definert FlomAreal Feil! Bokmerke er ikke definert Analyseområde Feil! Bokmerke er ikke definert Tverrprofillinje Feil! Bokmerke er ikke definert flomhøydekontur Feil! Bokmerke er ikke definert AnalyseområdeGR Feil! Bokmerke er ikke definert FlomArealGrense Feil! Bokmerke er ikke definert ElvBekk Feil! Bokmerke er ikke definert Innsjø Feil! Bokmerke er ikke definert Havflate Feil! Bokmerke er ikke definert KanalGrøft Feil! Bokmerke er ikke definert TørrInnsjø Feil! Bokmerke er ikke definert TørrElv Feil! Bokmerke er ikke definert FerskvannTørrfall Feil! Bokmerke er ikke definert.

5 SOSI Produktspesfikasjon - 5 -

6 SOSI Produktspesfikasjon Innledning, historikk og endringslogg Innledning Denne spesifikasjonen beskriver datasettet flomsone slik det forvaltes i NVE. Denne spesifikasjonen innbefatter analyseområdet, tverrprofiler, flomsone og flomhøydekontur. Det egner seg for kartproduksjon og til bruk i saksbehandling og beslutningssystemer, prosjektering og til geografiske analyser. Produktspesifikasjonen er utarbeidet etter krav fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som dokumentasjon av data i Det offentlige kartgrunnlag (DOK) Historikk NVE har siden 1998 gjennomført detaljert flomsonekartlegging for utvalgte vassdrags- strekninger med stort skadepotensial gjennom Flomsonekartprosjektet. Prosjektet ble avsluttet i 2008, men kartleggingen videreføres som del av NVEs program for farekartlegging. Flomsonekart viser areal som oversvømmes ved ulike flom- størrelser (gjentaksintervall). Kartene gir et bedre grunnlag for arealplanlegging, prioritering av risikoreduserende tiltak og beredskap i områder utsatt for flom, slik at skadene blir redusert Endringslogg April 2015 Camilla Meidell Roald Første versjon basert på standarden

7 SOSI Produktspesfikasjon Definisjoner og forkortelser Definisjoner Objekt katalog Formell beskrivelse av innhold og struktur som brukes i en spesifikasjon, skal være definert i et formelt modellerings-språk som UML Flomsone består av flere objekttyper. Objekttype FlomAreal som er hentet fra Vann 4.0. Den inneholder også objekttypene ElvBekk, Innsjø, Havfllate, KanalGrøft, Ferskvann Tørrfall, Tørrinnsjø og Tørrelv som er hentet fra Vann 4.0. Objekttypen Analyseområde er ikke definert i dagens standard Objekttypen Tverrprofil er definert i VANN4.0. Objekttypen flomhøydekontur er ikke definert i dagens standard, men er bygget opp lik høydekurve fra Terreng 4.0. Det er en kurve Forkortelser UML: Unified Modelling Language NVE Norges vassdrags- og energiverk

8 SOSI Produktspesfikasjon Generelt om spesifikasjonen Unik identifisering Kortnavn Flomsone Fullstendig navn NVEs database over kartlagte flomfareområder - flomsoner Versjon Referansedato Ansvarlig organisasjon Norges vassdrags- og energiverk NVE Middelthunsgate 29 Postboks 5091, Majorstua 0301 Oslo Språk Norsk Hovedtema Flomsone Temakategori (etter ISO19115 kodeliste) Følgende temakategorier er listet: Environment, inlandwaters, miljødata, InnsjøVassdrag Sammendrag Spesifikasjonen gir regler for hvordan vektordata for flomsone skal kodes. Reglene er laget i henhold til SOSI-standarden Formål Formålet med denne produktspesifikasjonen er å spesifisere innhold og kvalitetskrav til etablering og distribusjon av digital data for flomsone slik at etablering skjer på grunnlag av samme krav og retningslinjer Representasjonsform vektor Datasettoppløsning Målestokktall 1000 Distanse Data ikke angitt Utstrekningsinformasjon Utstrekningbeskrivelse Fastlandsnorge Geografisk område Sørlig bredde: 57 58' 46,2797 Vestlig lengde: 31 03' 51,5469 Nordlig bredde: 71 08' 02,4780" Østlig lengde: 04 56' 43,1825" Vertikal utbredelse Landområde Min.verdi: 0 Maks. verdi 2469 Enhet: Meter

9 SOSI Produktspesfikasjon Innhold gyldighetsperiode Data ikke angitts Identifikasjonsomfang Hele datasettet Supplerende beskrivelse Digital flomsone spesifiseres i henhold til gjeldende SOSI demo versjon 4.5. SOSI står for Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon. Gjeldende versjon av generell del 1 er i versjon 4.5. Gjeldende versjon for fagområdestandard (del 2)

10 SOSI Produktspesfikasjon Spesifikasjonsomfang Hele datasettet Spesifikasjonsomfang for hele spesifikasjonen Identifikasjon Hele datasettet Nivå datasett Navn Alt innhold i produktet Beskrivelse Data ikke angitt Utstrekningsinformasjon Utstrekning beskrivelse Ikke angi

11 SOSI Produktspesfikasjon

12 SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Flomsone Innhold og struktur Vektorbaserte data - applikasjons-skjema Omfang Gjelder hele spesifikasjonen Denne spesifikasjonen beskriver datasettet flomsone slik det forvaltes i NVE. Denne spesifikasjonen innbefatter analyseområdet, tverrprofiler, flomsone og flomhøydekontur UML applikasjonsskjema NVEs database over kartlagte flomfareområder - flomsoner. NVE April 2015

13 SOSI Produktspesfikasjon Innsjø + HavInnsjøSperre + Innsjø + InnsjøElvSperre + InnsjøInnsjøSperre + Innsjøkant + InnsjøkantRegulert + InnsjølinjeFiktiv + OmkranserØy + TypeInnsjø + Øy + ØyInnsjø + ØyInnsjøGrense (from Vann-4.0) SOSI_Objekt + Endringsflagg + Kopidata + Medium + Nøyaktighetsklasse + Registreringsversjon + SOSI_Objekt + Status + TypeEndring (from Generelle typer 4.0) Flom + FlomAreal + FlomArealGrense + Flomløp + Flomløpkant «applicationschema» Flomsone_1.0 + Analyseområde + AnalyseområdeGrense + FlomAreal + FlomArealGrense + flomhøydekontur + flomsoneid + NVEFellesegenskaperAnalyseOmråde + NVEFellesegenskaperFlomAreal + NVEFellesegenskaperProfiler + ElvBekk + FerskvannTørrfall + Havflate + Innsjø + KanalGrøft + TørrInnsjø + TørrElv + Tverrprofillinje + Koordinatsystem + Posisjonskvalitet + Fylkesnummer + Målemetode + StatusKartlegging + Symbol + (from flom) Profiler + Lengdeprofillinje + Tverrprofillinje + Tverrprofilpunkt (from Vann-4.0) Tørr Innsjø/Elv + TørrElv + TørrElvekant + TørrInnsjø + TørrInnsjøkant (from Vann-4.0) Elv er og bekker + ElvBekk + ElvBekkKant + ElveElvSperre + ElvelinjeFiktiv + Elveutløp + FerskvannTørrfall + FerskvannTørrfallkant + Foss + KanalGrøft + KanalGrøftKant + Stryk + VannBredde (from Vann-4.0) (from Vann-4.0) Figur 1 Pakkerealisering

14 SOSI Produktspesfikasjon flomsoneid + flomsoneid: CharacterString NVEFellesegenskaperAnalyseOmråde + statuskartlegging: StatusKartlegging + fylke: Fylkesnummer [0..*] + vassdragsnummer: CharacterString + prosjekturl: CharacterString [0..1] + flomberegningurl: CharacterString [0..1] + rapporturl: CharacterString [0..1] + høydereferanse: Koordinatsystem [0..1] ::flomsoneid + flomsoneid: CharacterString NVEFellesegenskaperProfiler + tverrprofilnummer: CharacterString [0..1] + førstedigitaliseringsdato: Date [0..1] + opphav: CharacterString [0..1] + kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1] + høydereferanse: Koordinatsystem [0..1] ::flomsoneid + flomsoneid: CharacterString NVEFellesegenskaperFlomAreal + førstedigitaliseringsdato: Date [0..1] + vassdragsnummer: CharacterString + statusdato: Date + statuskartlegging: StatusKartlegging [0..1] + fylke: Fylkesnummer [0..*] + opphav: CharacterString [0..1] + kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1] ::flomsoneid + flomsoneid: CharacterString Elv Bekk Innsjø Analyseområde + område: Flate + flomsonenavn: CharacterString [0..1] + flomsoneområde: CharacterString + statuskartleggingdato: Date + kartlagteflommer: CharacterString + orgkoordsys: CharacterString + nedbørfelt: CharacterString [0..1] + rapportnr: CharacterString [0..1] ::NVEFellesegenskaperAnalyseOmråde + statuskartlegging: StatusKartlegging + fylke: Fylkesnummer [0..*] + vassdragsnummer: CharacterString + prosjekturl: CharacterString [0..1] + flomberegningurl: CharacterString [0..1] + rapporturl: CharacterString [0..1] + høydereferanse: Koordinatsystem [0..1] ::flomsoneid + flomsoneid: CharacterString 1..2 flomhøydekontur + senterlinje: Kurve + høyde: Real [0..1] + gjentaksintervall: Integer [0..1] ::NVEFellesegenskaperProfiler + tverrprofilnummer: CharacterString [0..1] + førstedigitaliseringsdato: Date [0..1] + opphav: CharacterString [0..1] + kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1] + høydereferanse: Koordinatsystem [0..1] ::flomsoneid + flomsoneid: CharacterString Tv errprofillinje + senterlinje: Kurve + gjentaksintflomvannstand: Real [0..1] + førstedatafangsdato: Date [0..1] ::NVEFellesegenskaperProfiler + tverrprofilnummer: CharacterString [0..1] + førstedigitaliseringsdato: Date [0..1] + opphav: CharacterString [0..1] + kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1] + høydereferanse: Koordinatsystem [0..1] ::flomsoneid + flomsoneid: CharacterString FlomAreal + område: Flate [0..1] + flomlavpunkt: Integer [0..1] + gjentaksinterval: Integer [0..1] + symbol: Symbol [0..1] ::NVEFellesegenskaperFlomAreal + førstedigitaliseringsdato: Date [0..1] + vassdragsnummer: CharacterString + statusdato: Date + statuskartlegging: StatusKartlegging [0..1] + fylke: Fylkesnummer [0..*] + opphav: CharacterString [0..1] + kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1] ::flomsoneid + flomsoneid: CharacterString 1..2 «topo» Hav flate KanalGrøft Ferskv anntørrfall TørrInnsjø TørrElv «topo» +avgrensning 0..* +avgrensning 0..* AnalyseområdeGrense FlomArealGrense + grense: Kurve + grense: kurve Figur 2 Hoveddiagram

15 SOSI Produktspesfikasjon «datatype» Posisj onskv alitet + målemetode: Målemetode + nøyaktighet: Integer [0..1] «datatype» Koordinatsystem + datum: CharacterString [0..1] + projeksjon: CharacterString [0..1] Figur 3 Datatyper

16 SOSI Produktspesfikasjon «codelist» Målemetode + Terrengmålt: Uspesifisert måleinstrument = 10 + Terrengmålt: Totalstasjon = 11 + Terrengmålt: Teodolitt og el avstandsmåler = 12 + Terrengmålt: Teodolitt og målebånd = 13 + Terrengmålt: Ortogonalmetoden = 14 + Utmål = 15 + Tatt fra plan = 18 + Stereoinstrument = 20 + Aerotriangulert = 21 + Stereoinstrument: Analytisk plotter = 22 + Stereoinstrument: Autograf = 23 + Stereoinstrument: Digitalt = 24 + Scannet fra kart = 30 + Skannet fra kart: Blyantoriginal = 31 + Skannet fra kart: Rissefolie = 32 + Skannet fra kart: Transparent folie, god kvalitet = 33 + Skannet fra kart: Transparent folie, mindre god kvalitet = 34 + Skannet fra kart: Papirkopi = 35 + Flybåren laserscanner = 36 + Digitaliseringbord: Ortofoto eller flybilde = 40 + Digitaliseringbord: Ortofoto, film = 41 + Digitaliseringbord: Ortofoto, fotokopi = 42 + Digitaliseringbord: Flybilde, film = 43 + Digitaliseringbord: Flybilde, fotokopi = 44 + Digitalisert på skjerm fra ortofoto = 45 + Digitalisert på skjerm fra satellittbilde = 46 + Digitalisert på skjerm fra andre digitale rasterdata = 47 + Digitalisert på skjerm fra tolkning av seismikk = 48 + Vektorisering av laserdata = 49 + Digitaliseringsbord: Kart = 50 + Digitaliseringsbord: Kart, blyantoriginal = 51 + Digitaliseringsbord: Kart, rissefoile = 52 + Digitaliseringsbord: Kart, transparent foile, god kvalitet = 53 + Digitaliseringsbord: Kart, transparent foile, mindre god kvalitet = 54 + Digitaliseringsbord: Kart, papirkopi = 55 + Digitalisert på skjerm fra skannet kart = 56 + Genererte data (interpolasjon) = 60 + Genererte data (interpolasjon): Terrengmodell = 61 + Genererte data (interpolasjon): Vektet middel = 62 + Genererte data: Fra annen geometri = 63 + Genererte data: Generalisering = 64 + Genererte data: Sentralpunkt = 65 + Genererte data: Sammenknytningspunkt, randpunkt = 66 + Koordinater hentet fra GAB = 67 + Koordinater hentet fra JREG = 68 + Beregnet = 69 + Fastsatt punkt = 77 + Frihåndstegning = 80 + Frihåndstegning på kart = 81 + Frihåndstegning på skjerm = 82 + Ukjent målemetode = 99 Figur 4 Kodelister «codelist» Fylkesnummer «codelist» Symbol + flom = 1 + lavpunkt = 2 + vann = 3 «codelist» StatusKartlegging + aktuell = 1 + til ny vudering = 2 + erstattet av ny = 3 + fjernet = 4

17 SOSI Produktspesfikasjon kobling 0..* 0..* SOSI_Objekt flomhøydekontur + senterlinje: Kurve + høyde: Real [0..1] + gjentaksintervall: Integer [0..1] Tv errprofillinje + senterlinje: Kurve + gjentaksintflomvannstand: Real [0..1] + førstedatafangsdato: Date [0..1] NVEFellesegenskaperProfiler + tverrprofilnummer: CharacterString [0..1] + førstedigitaliseringsdato: Date [0..1] + opphav: CharacterString [0..1] + kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1] + høydereferanse: Koordinatsystem [0..1] + identifikasjon: Identifikasjon [0..1] + datafangstdato: DateTime [0..1] + førstedatafangstdato: DateTime [0..1] + førstedigitaliseringsdato: DateTime [0..1] + verifiseringsdato: DateTime [0..1] + oppdateringsdato: DateTime [0..1] + sluttdato: DateTime [0..1] + gyldigfra: DateTime [0..1] + gyldigtil: DateTime [0..1] + datauttaksdato: DateTime [0..1] + endringsflagg: Endringsflagg [0..1] + kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1] + status: Status [0..1] + medium: Medium [0..1] + opphav: CharacterString [0..1] + nøyaktighetsklasse: Nøyaktighetsklasse [0..1] + stedfestingverifisert: Boolean [0..1] + digitaliseringsmålestokk: Integer [0..1] + prosesshistorie: CharacterString [0..*] + kopidata: Kopidata [0..1] + kommune: Kommunenummer [0..*] + informasjon: CharacterString [0..*] + registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1] + link: Link [0..*] (from SOSI Generelle konsepter::sosi Generelle typer::generelle typer 4.5::SOSI_Objekt) NVEFellesegenskaperFlomAreal + førstedigitaliseringsdato: Date [0..1] + vassdragsnummer: CharacterString + statusdato: Date + statuskartlegging: StatusKartlegging [0..1] + fylke: Fylkesnummer [0..*] + opphav: CharacterString [0..1] + kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1] FlomAreal + område: Flate [0..1] + flomlavpunkt: Integer [0..1] + gjentaksinterval: Integer [0..1] + symbol: Symbol [0..1] FlomAreal + område: Flate [0..1] + posisjon: Punkt [0..1] + gjentaksinterval: Integer [0..1] + observertflom: DateTime [0..1] + flomlavpunkt: Integer [0..1] NVEFellesegenskaperAnalyseOmråde + statuskartlegging: StatusKartlegging + fylke: Fylkesnummer [0..*] + vassdragsnummer: CharacterString + prosjekturl: CharacterString [0..1] + flomberegningurl: CharacterString [0..1] + rapporturl: CharacterString [0..1] + høydereferanse: Koordinatsystem [0..1] Analyseområde + område: Flate + flomsonenavn: CharacterString [0..1] + flomsoneområde: CharacterString + statuskartleggingdato: Date + kartlagteflommer: CharacterString + orgkoordsys: CharacterString + nedbørfelt: CharacterString [0..1] + rapportnr: CharacterString [0..1] (from SOSI Generell objektkatalog:: Vann::Vann-4.0::Flom) avgrensning/avgrensning 0..* FlomArealGrense + grense: Kurve Høydekurv e + senterlinje: Kurve + høyde: Høyde + medium: Medium [0..1] (from SOSI Generell objektkatalog::terreng:: Terreng 4.0) Tv errprofillinje + senterlinje: Kurve [0..1] (from SOSI Generell objektkatalog::vann::vann- 4.0::Profiler ) flomsoneid + flomsoneid: CharacterString (from SOSI Generell objektkatalog:: Vann::Vann-4.0:: Flom) Figur 5 Realiseringsdiagram

18 SOSI Produktspesfikasjon «datatype» SOSI Koordinatsystem:: Koordinatsystem + syskode: ReferansesystemKode + datum: CharacterString [0..1] + projeksjon: CharacterString [0..1] «datatype» Posisj onskv alitet::posisj onskv alitet + målemetode: Målemetode + nøyaktighet: Integer [0..1] + synbarhet: Synbarhet [0..1] + målemetodehøyde: MålemetodeHøyde [0..1] + nøyaktighethøyde: Integer [0..1] + maksimaltavvik: Integer [0..1] «datatype» Koordinatsystem + datum: CharacterString [0..1] + projeksjon: CharacterString [0..1] «datatype» Posisj onskv alitet + målemetode: Målemetode + nøyaktighet: Integer [0..1] Figur 6 Realisering generelletyper

19 SOSI Produktspesfikasjon Analyseområde område der analyse er utført Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type område analyse område Flate flomsonenavn flomsonekartprosjektets navn [0..1] CharacterString flomsoneområde utstrekning av området CharacterString statuskartleggingdato Dato status gjelder fra Date kartlagteflommer gjentaksintervaller. Angivelse av hvilke flommer som er kartlagt (10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2100) CharacterString orgkoordsys Koordinatsystem analysen ble utført i CharacterString nedbørfelt navn på nedbørfelt [0..1] CharacterString rapportnr rapportnr til flomsoneprosjektet [0..1] CharacterString Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Generalization Analyseområde. Rolle:... NVEFellesegenskaperAnalyseOmråde. Rolle:... Realization Analyseområde. Rolle:... Nedbørfelt. Rolle:... Aggregation «topo» 0..* AnalyseområdeGrense. Rolle: avgrensning Analyseområde. Rolle:... AnalyseområdeGrense Kurve-objekt som avgrenser flomsoneanalyseområde Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type grense grense for analyseområde kurve Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Aggregation «topo» 0..* AnalyseområdeGrense. Rolle: avgrensning Analyseområde. Rolle:...

20 SOSI Produktspesfikasjon FlomAreal Oversvømt av flom ved en flomepisode -- Definition -- Flooded area during a flood episode. Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type område objektets utstrekning [0..1] Flate -- Definition -- area over which an object extends flomlavpunkt områder som ikke har direkte forbindelse med elva (bak flomverk, kulvert, m.m ) [0..1] Integer gjentaksinterval -- Definition -- areas which are not directly connected to the river (behind flood??barriers/protection, culvert, etc.) gjennomsnittlig antall år mellom hver gang en hendelse inntreffer -- Definition -- the average number of years between every time an event occurs [0..1] Integer symbol Kode for symbolisering for flom (flom(1), lavpunkt(2), og vann (3) [0..1] Symbol Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Generalization FlomAreal. Rolle:... NVEFellesegenskaperFlomAreal. Rolle:... Realization FlomAreal. Rolle:... FlomAreal. Rolle:... Generalization KanalGrøft. Rolle:... FlomAreal. Rolle:... Generalization TørrElv. Rolle:... FlomAreal. Rolle:... Generalization FerskvannTørrfall. Rolle:... FlomAreal. Rolle:...

21 SOSI Produktspesfikasjon Assosiasjon type Navn Fra Til Generalization Havflate. Rolle:... FlomAreal. Rolle:... Aggregation «topo» 0..* FlomArealGrense. Rolle: avgrensning FlomAreal. Rolle:... Generalization ElvBekk. Rolle:... FlomAreal. Rolle:... Generalization Innsjø. Rolle:... FlomAreal. Rolle:... Generalization TørrInnsjø. Rolle:... FlomAreal. Rolle:... FlomArealGrense grense for flomareal -- Definition -- Boundry delineating a flood area. Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Aggregation «topo» 0..* FlomArealGrense. Rolle: avgrensning FlomAreal. Rolle:... flomhøydekontur linje i terrenget med fast høydeverdi (z-verdi) over referansehøyden Merknad: Høydekurver skal ikke krysse hverandre, bortsett fra der dette er tilfelle (overheng). -- Definition -- line in the terrain with a fixed height value (z value) above the reference height

22 SOSI Produktspesfikasjon Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type senterlinje forløp som følger objektets sentrale del Kurve -- Definition -- cource follwed by the central part of the object høyde angivelse av høydekurvens høyde over høydereferansen i meter- og oppgis som et desimalt tall hvis nødvendig [0..1] Real gjentaksintervall -- Definition -- indication of the depression curve's height above the height reference in metres - to be given with decimals if necessary gjennomsnittlig antall år mellom hver gang en hendelse inntreffer Tallverdi som angir om det er 10-, 20-, 50-, 100-, 200-, 500- eller årsflom. 200-årsflom i år 2100 angis med tallet [0..1] Integer Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Generalization flomhøydekontur. Rolle:... NVEFellesegenskaperProfiler. Rolle:... Realization flomhøydekontur. Rolle:... Høydekurve. Rolle:... flomsoneid Flomsonekart prosjektets identifikasjon Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type flomsoneid flomsonekartprosjektets ID nr CharacterString Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Generalization NVEFellesegenskaperFlomAreal. Rolle:... flomsoneid. Rolle:...

23 SOSI Produktspesfikasjon Assosiasjon type Navn Fra Til Generalization NVEFellesegenskaperAnalyseOmråde. Rolle: flomsoneid. Rolle: Generalization NVEFellesegenskaperProfiler. Rolle:... flomsoneid. Rolle:... NVEFellesegenskaperAnalyseOmråde abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper generelle egenskaper som knyttes til analyseområde Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type statuskartlegging Kode for status på kartlegging StatusKartlegging fylke nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste [0..*] Fylkesnummer Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. vassdragsnummer Vassdragsnr på REGINE enheten kraftstasjonen ligger i CharacterString prosjekturl referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Url til flomsonekartprosjektets side Eksempel: Som lokal : //skrisrv2/tjenester/sosiforv/web/welcome.htm Som global: [0..1] CharacterString flomberegningurl rapporturl referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Url til flomberegningrapport referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Url til flomsonekartrapport [0..1] CharacterString [0..1] CharacterString høydereferanse Høydereferanse (NN2000 eller NN1954) [0..1] Koordinatsystem Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Generalization NVEFellesegenskaperAnalyseOmråde. Rolle:... flomsoneid. Rolle:...

24 SOSI Produktspesfikasjon Assosiasjon type Navn Fra Til Realization NVEFellesegenskaperAnalyseOmråde. Rolle: SOSI_Objekt. Rolle: Generalization Analyseområde. Rolle:... NVEFellesegenskaperAnalyseOmråde. Rolle:... NVEFellesegenskaperFlomAreal abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper generelle egenskaper som knyttes til flomareal Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type førstedigitaliseringsdato dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert [0..1] Date Merknad: førstedigitaliseringsdato kan skille seg fra førstedatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet. vassdragsnummer Vassdragsnr på REGINE enheten kraftstasjonen ligger i CharacterString statusdato Dato status gjelder fra. Date statuskartlegging objektets tilstand Kode for status, aktuell(1), til ny vurdering(2), erstattet av ny(3) Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc [0..1] StatusKartlegging fylke opphav nummerering av Fylke i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering [0..*] Fylkesnummer [0..1] CharacterString kvalitet målemetode [0..1] Posisjonskvalitet

25 SOSI Produktspesfikasjon Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Generalization NVEFellesegenskaperFlomAreal. Rolle:... flomsoneid. Rolle:... Realization NVEFellesegenskaperFlomAreal. Rolle:... SOSI_Objekt. Rolle:... Realization NVEFellesegenskaperFlomAreal. Rolle:... Posisjonskvalitet. Rolle:... Generalization FlomAreal. Rolle:... NVEFellesegenskaperFlomAreal. Rolle:... NVEFellesegenskaperProfiler abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper generelle egenskaper som knyttes til profiler Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type tverrprofilnummer Idnummer på tverrprofil [0..1] CharacterString førstedigitaliseringsdato dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førstedigitaliseringsdato kan skille seg fra førstedatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet. [0..1] Date opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering [0..1] CharacterString kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen [0..1] Posisjonskvalitet høydereferanse Høydereferanse (NN2000 eller NN1954) [0..1] Koordinatsystem Assosiasjoner

26 SOSI Produktspesfikasjon Assosiasjon type Navn Fra Til Realization NVEFellesegenskaperProfiler. Rolle:... SOSI_Objekt. Rolle:... Generalization NVEFellesegenskaperProfiler. Rolle:... flomsoneid. Rolle:... Realization NVEFellesegenskaperProfiler. Rolle:... Posisjonskvalitet. Rolle:... Generalization flomhøydekontur. Rolle:... NVEFellesegenskaperProfiler. Rolle:... Generalization Tverrprofillinje. Rolle:... NVEFellesegenskaperProfiler. Rolle:... ElvBekk vannvei for rennende vann -- Definition -- Water course for running water. Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Generalization ElvBekk. Rolle:... FlomAreal. Rolle:... FerskvannTørrfall sandbanker og avleiringer i elv/bekk som oversvømmes ved normal høyvannsføring Merknad: Flatene avgrenses av FerskvannTørrfallKant og elve- eller kanalkant som grenser inn til tørrfallet. -- Definition -- Banks of sand or sediments in rivers and brooks which is flooded during high water levels. Assosiasjoner

27 SOSI Produktspesfikasjon Assosiasjon type Navn Fra Til Generalization FerskvannTørrfall. Rolle:... FlomAreal. Rolle:... Havflate havområde som avgrenses av Kystkontur, Kystsperre, HavElvSperre og KystkonturTekniskAnlegg -- Definition -- sea area which is delimited by Coastline, CoastDelineation, SeaRiverDelineation and ShorelineConstruction Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Generalization Havflate. Rolle:... FlomAreal. Rolle:... Innsjø en ferskvannsflate som ikke er renndende vann -- Definition -- Freshwater surface which is not running water. Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Generalization Innsjø. Rolle:... FlomAreal. Rolle:... KanalGrøft rennende vann der forløpet er menneskeskapt -- Definition -- Running water where the water course is made by humans.

28 SOSI Produktspesfikasjon Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Generalization KanalGrøft. Rolle:... FlomAreal. Rolle:... TørrInnsjø periodevis tørr innsjø -- Definition -- Periodically dry lake. Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Generalization TørrInnsjø. Rolle:... FlomAreal. Rolle:... TørrElv periodevis tørr elv -- Definition -- Periodically dry river. Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Generalization TørrElv. Rolle:... FlomAreal. Rolle:... Tverrprofillinje

29 SOSI Produktspesfikasjon et topografisk snitt over en elv med elvebredd, på tvers av strømretningen Merknad: Punkter (profilpunkt) langs linja har terrenghøyde -- Definition -- Topographical cross section of a river (with riverbank), canal, lake or glacier ninety degrees on the direction of current. Note: Profile points along the line have got elevation. Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type senterlinje forløp som følger objektets sentrale del Kurve -- Definition -- cource follwed by the central part of the object gjentaksintflomvannstand førstedatafangsdato flommvannstand (m.o.h) ved gitt gjenntaksintervall [0..1] Real dato når data ble registrert/observert/målt første gang, som utgangspunkt for første digitalisering [0..1] Date Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Realization Tverrprofillinje. Rolle:... Tverrprofillinje. Rolle:... Generalization Tverrprofillinje. Rolle:... NVEFellesegenskaperProfiler. Rolle:... «datatype» Koordinatsystem angivelse av hvilket koordinatsystem (og ev. akse) koordinatene pa fila tilhorer. Hele fila ma inneholde koordinater fra bare ett koordinatsystem. Merknad: KOORDSYS er imidlertid noe mangelfull for fullgod beskrivelse av datum og kartprojeksjon. Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type datum numerisk eller geometrisk storrelse, eller sett av slike storrelser, som danner utgangspunkt eller basis for andre storrelser[krs], her i form av tekstlig beskrivelse, ikke standardiserte verdier. [0..1] CharacterString

30 SOSI Produktspesfikasjon projeksjon entydig og spesifisert geometrisk overforing av punkter fra en referanseflate til en projeksjonsflate, vanligvis kart eller bildeplan, her i form av tekstlig angivelse av projeksjon, ikke standardiserte verdier. [0..1] CharacterString Eksempel :...KOORDSYS 99 "WGS84" "Lambert's ekv.asimut" (Ortografisk ekvivalent asimutal projeksjon basert pa datum WGS84). Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Realization Koordinatsystem. Rolle:... Koordinatsystem. Rolle:... «datatype» Posisjonskvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer [0..1] Integer Merknad: Oppgitt i cm Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Fra Til Realization Posisjonskvalitet. Rolle:... Posisjonskvalitet. Rolle:... Realization Posisjonskvalitet. Rolle:... Posisjonskvalitet. Rolle:... Realization Posisjonskvalitet. Rolle:... Posisjonskvalitet. Rolle:... «codelist» Fylkesnummer nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste

31 SOSI Produktspesfikasjon Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre. Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 01 Østfold <undefined> 02 Akershus <undefined> 03 Oslo <undefined> 04 Hedmark <undefined> 05 Oppland <undefined> 06 Buskerud <undefined> 07 Vestfold <undefined> 08 Telemark <undefined> 09 Aust-Agder <undefined> 10 Vest-Agder <undefined> 11 Rogaland <undefined> 12 Hordaland <undefined> 13 Bergen (utgått) <undefined> 14 Sogn og Fjordane <undefined> 15 Møre og Romsdal <undefined> 16 Sør-Trøndelag <undefined> 17 Nord-Trøndelag <undefined> 18 Nordland <undefined> 19 Troms - Romsa <undefined> 20 Finnmark - Finnmárku <undefined> 21 Svalbard <undefined> 22 Jan Mayen <undefined> 23 Kontinentalsokkelen <undefined> «codelist» Målemetode metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type

32 SOSI Produktspesfikasjon Terrengmålt: Uspesifisert måleinstrument Terrengmålt: Totalstasjon Terrengmålt: Teodolitt og el avstandsmåler Terrengmålt: Teodolitt og målebånd Terrengmålt: Ortogonalmetoden Utmål Målt i terrenget, uspesifisert metode/måleinstrument 10 <undefined> Målt i terrenget med totalstasjon 11 <undefined> Målt i terrenget med teodolitt og elektronisk avstandsmåler 12 <undefined> Målt i terrenget med teodolitt og målebånd 13 <undefined> Målt i terrenget, ortogonalmetoden 14 <undefined> Punkt beregnet på bakgrunn av måling mot andre punkter, slik som to avstander eller avstand og retning -- Definition -- Point calculated on the basis of other items, such as two distances or distance + direction. 15 <undefined> Tatt fra plan Tatt fra plan eller godkjent tiltak 18 <undefined> Stereoinstrument Målt i stereoinstrument, uspesifisert instrument 20 <undefined> Aerotriangulert Punkt beregnet ved aerotriangulering 21 <undefined> -- Definition -- Point calculated by aerotriangulation Stereoinstrument: Analytisk plotter Målt i stereoinstrument, analytisk plotter 22 <undefined> Stereoinstrument: Autograf Målt i stereoinstrument, autograf, analogt instrument 23 <undefined> Stereoinstrument: Digitalt Målt i stereoinstrument, digitalt instrument 24 <undefined> Scannet fra kart Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner, uspesifisert 30 <undefined> kartmedium Skannet fra kart: Blyantoriginal Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er 31 <undefined> blyantoriginal Skannet fra kart: Rissefolie Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er 32 <undefined> rissefolie Skannet fra kart: Transparent folie, god Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er 33 <undefined> kvalitet transparent folie av god kvalitet. Skannet fra kart: Transparent folie, Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er 34 <undefined> mindre god kvalitet transparent folie av mindre god kvalitet Skannet fra kart: Papirkopi Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er 35 <undefined> papirkopi. Flybåren laserscanner Målt med laserskanner fra fly 36 <undefined>

33 SOSI Produktspesfikasjon Digitaliseringbord: Ortofoto eller Geometri overført fra ortofoto eller flybilde ved hjelp av manuell 40 <undefined> flybilde registrering på et digitaliseringsbord, uspesifisert bildemedium Digitaliseringbord: Ortofoto, film Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på et 41 <undefined> digitaliseringsbord. Bildemedium er film Digitaliseringbord: Ortofoto, fotokopi Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på et 42 <undefined> digitaliseringsbord. Bildemedium er fotokopi Digitaliseringbord: Flybilde, film Geometri overført fra flybilde ved hjelp av manuell registrering på et 43 <undefined> digitaliseringsbord. Bildemedium er film Digitaliseringbord: Flybilde, fotokopi Geometri overført fra flybilde ved hjelp av manuell registrering på et 44 <undefined> digitaliseringsbord. Bildemedium er fotokopi Digitalisert på skjerm fra ortofoto Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på skjerm 45 <undefined> Digitalisert på skjerm fra satellittbilde Geometri overført fra satellittbilde ved hjelp av manuell registrering på 46 <undefined> skjerm Digitalisert på skjerm fra andre digitale 47 <undefined> rasterdata Digitalisert på skjerm fra tolkning av 48 <undefined> seismikk Vektorisering av laserdata Vektorisering fra laserdata, brukes også der vektoriseringen støttes av 49 <undefined> ortofoto Digitaliseringsbord: Kart Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, medium uspesifisert 50 <undefined> Digitaliseringsbord: Kart, blyantoriginal Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et 51 <undefined> digitaliseringsbord. Kartmedium er blyantoriginal Digitaliseringsbord: Kart, rissefoile Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et 52 <undefined> digitaliseringsbord. Kartmedium er rissefolie Digitaliseringsbord: Kart, transparent Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et 53 <undefined> foile, god kvalitet digitaliseringsbord. Kartmedium er transparent folie av god kvalitet, samkopi Digitaliseringsbord: Kart, transparent Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et 54 <undefined> foile, mindre god kvalitet digitaliseringsbord. Kartmedium er transparent folie av mindre god kvalitet, samkopi Digitaliseringsbord: Kart, papirkopi Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et 55 <undefined> digitaliseringsbord. Kartmedium er papirkopi Digitalisert på skjerm fra skannet kart Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på skjerm, 56 <undefined> medium skannet kart (raster), samkopi Genererte data (interpolasjon) Genererte data, interpolasjonsmetode. Ikke nærmere spesifisert 60 <undefined> Genererte data (interpolasjon): Genererte data, interpolasjonsmetode, fra terrengmodell 61 <undefined> Terrengmodell Genererte data (interpolasjon): Vektet middel Genererte data, interpolasjonsmetode, vektet middel 62 <undefined>

34 SOSI Produktspesfikasjon Genererte data: Fra annen geometri Genererte data: Sirkelgeometri, korridor eller annen geometri generert ut 63 <undefined> fra f.eks et punkt eller en linje (f.eks midtlinje veg) Genererte data: Generalisering Genererte data: Generalisering 64 <undefined> Genererte data: Sentralpunkt Genererte data: Sentralpunkt 65 <undefined> Genererte data: Genererte data: Sammenknytningspunkt (f.eks mellom ulike 66 <undefined> Sammenknytningspunkt, randpunkt kartlegginger), randpunkt (f.eks mellom ulike kilder til kart) Koordinater hentet fra GAB Koordinater hentet fra GAB, forløperen til registerdelen av matrikkelen 67 <undefined> Koordinater hentet fra JREG Koordinater hentet fra JREG, jordregisteret 68 <undefined> Beregnet Beregnet, uspesifisert hvordan 69 <undefined> Fastsatt punkt Punkt fastsatt ut fra et grunnlag (kart, bilde), f.eks ved partenes enighet ved 77 <undefined> en oppmålingsforretning Frihåndstegning Digitalisert ut fra frihåndstegning. Frihåndstegning er basert på svært grovt grunnlag eller ikke noe grunnlag 80 <undefined> Frihåndstegning på kart Digitalisert fra krokering på kart, dvs grovt skissert på kart 81 <undefined> Frihåndstegning på skjerm Digitalisert ut fra frihåndstegning (direkte på skjerm). Frihåndstegning er 82 <undefined> basert på svært grovt grunnlag eller ikke noe grunnlag Ukjent målemetode Målemetode er ukjent 99 <undefined> «codelist» StatusKartlegging Kode for status på kartlegging Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type aktuell gjeldene 1 <undefined> til ny vudering Ajourføring 2 <undefined> erstattet av ny utdatert 3 <undefined> fjernet 4 <undefined> «codelist» Symbol Kode for symbolisering for flom (flom(1), lavpunkt(2), og vann (3) Attributter

35 SOSI Produktspesfikasjon Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type flom Flom 1 <undefined> lavpunkt 2 <undefined> vann 3 <undefined> Rasterbasert data spesifikasjonen beskriver ikke rasterdata

36 SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Flomsone Referansesystem (Antall lovlige romlige koordinatsystem for dette produktet : 1) Romlig referansesystem Omfang Gjelder hele spesifikasjonen Navn på kilden til referansesystemet: SOSI Ansvarlig organisasjon for referansesystemet: Statens kartverk Link til mer info om referansesystemet: Koderom: SYSKODE Identifikasjonskode: Kodeversjon SOSI-del 1, SOSI-realisering SOSI-GML versjon 4.5 Temporalt referansesystem Navn på temporalt referansesystem UTC Omfang Gjelder hele spesifikasjonen NVE April 2015

37 SOSI Produktspesfikasjon Kvalitet Målemetoden på flomsone er genererte data, interpolasjonsmetode fra terrengmodell som i de nyere prosjekt er basert på LAS data. Tverrprofiler er terrengmålt eller digitalisert direkte på skjem i grunnlag fra terrengmodell. Terrengmodell er på de nyeste prosjekter bygd opp av LAS data hentet fra Kartverket. Nøyaktigheten 1:1000.

38 SOSI Produktspesfikasjon Datafangst Datainnsamling foregår i ulike fagseksjoner i NVE. I noe utstrekning mottas tverrprofildata fra oppmålingsfirma. Data grunnlag som LAS og FKB data hentes fra Kartverket.

39 SOSI Produktspesfikasjon Datavedlikehold Vedlikeholdsinformasjon Omfang Hele datasettet Vedlikeholdsfrekvens Ved behov Vedlikeholdsbeskrivelse Endres ved endring av forvaltningsløsningen..

40 SOSI Produktspesfikasjon Presentasjon Referanse til presentasjonskatalog Det er foreløpig ikke utarbeidet tegneregler. Omfang Gjelder hele spesifikasjonen

41 SOSI Produktspesfikasjon Leveranse Leveransemetode Omfang Gjelder hele spesifikasjonen Leveranseformat Formatnavn SOSI Formatversjon 4.5 Formatspesifikasjon SOSI-del 1 Filstruktur Hvis ikke annet er avtalt spesielt leveres digitale data på SOSI-format i ei fil. *.sos Språk Norsk - NO Tegnsett UTF Leveransemedium Leveranseenhet Det stilles ikke spesielle krav Overføringsstørrelse Data ikke angitt Navn på medium NVEs nedlastingsløsning: Geonorge: Annen leveranseinformasjon WMS-tjeneste for flomsone: Leveransemetode 2 Formatnavn Shape Formatversjon Ikke angitt Produktspesifikasjon Data ikke angitt Filstruktur *.shp Språk Norsk - NO Tegnsett utf8

42 SOSI Produktspesfikasjon Metadata

43 SOSI Produktspesfikasjon Vedlegg A - SOSI-format-realisering Produktspesifikasjon: Flomsone_1.0 Objekttyper Analyseområde UML Egenskapsnavn SOSI Egenskapsnavn Tillatte verdier Mult SOSItype Geometri FLATE..OBJTYPE =Analyseområde [1..1] T32 flomsonenavn..flomsonenavn [0..1] T18 flomsoneområde..flomsoneområde [1..1] T40 statuskartleggingdato..datostatuskartlegging [1..1] DATO kartlagteflommer..kartlagteflommer [1..1] T50 orgkoordsys..orgkoordsys [1..1] T5 nedbørfelt..nedbørfelt [0..1] T30 rapportnr..rapportnr [0..1] T7 statuskartlegging..statuskartlegging =1,2,3,4 [1..1] H1 fylke..fylkesnr Kodeliste [0..*] T2 vassdragsnummer..vassdragsnummer [1..1] T15 prosjekturl..prosjekturl [0..1] T200 flomberegningurl..flomberegningurl [0..1] T200 rapporturl..rapporturl [0..1] T200 høydereferanse..koordsys * [0..1] * datum...datum [0..1] T35 projeksjon...projek [0..1] T35 flomsoneid..flomsoneid [1..1] T12 Restriksjoner Avgrenses av: AnalyseområdeGrense AnalyseområdeGrense UML Egenskapsnavn SOSI Egenskapsnavn Tillatte verdier Mult SOSItype Geometri Restriksjoner Avgrenser: Analyseområde KURVE,BUEP,SIRKELP,BEZIER, KLOTOIDE..OBJTYPE =AnalyseområdeGrense [1..1] T32 FlomAreal UML Egenskapsnavn SOSI Egenskapsnavn Tillatte verdier Mult SOSItype Geometri FLATE..OBJTYPE =FlomAreal [1..1] T32 flomlavpunkt..flomlavpunkt [0..1] H10 gjentaksinterval..gjentaksinterval [0..1] H3 symbol..symbol =1,2,3 [0..1] H1 førstedigitaliseringsdato..førstedigitaliseringsda [0..1] DATO TO vassdragsnummer..vassdragsnummer [1..1] T15 statusdato..statusdato [1..1] DATO statuskartlegging..statuskartlegging =1,2,3,4 [0..1] H1 fylke..fylke Kodeliste [0..*] T2

44 SOSI Produktspesfikasjon opphav..opphav [0..1] T255 kvalitet..kvalitet * [0..1] * målemetode...målemetode Kodeliste [1..1] H2 nøyaktighet...nøyaktighet [0..1] H6 flomsoneid..flomsoneid [1..1] T12 Restriksjoner Avgrenses av: FlomArealGrense FlomArealGrense UML Egenskapsnavn SOSI Egenskapsnavn Tillatte verdier Mult SOSItype Geometri KURVE,BUEP,SIRKELP,BEZIER, KLOTOIDE..OBJTYPE =FlomArealGrense [1..1] T32 Restriksjoner Avgrenser: FlomAreal flomhøydekontur UML Egenskapsnavn SOSI Egenskapsnavn Tillatte verdier Mult SOSItype Geometri KURVE,BUEP,SIRKELP,BEZIER, KLOTOIDE..OBJTYPE =flomhøydekontur [1..1] T32 høyde..høyde [0..1] D8.2 gjentaksintervall..gjenntaksintervall [0..1] H6 tverrprofilnummer..tverrprofilnummer [0..1] T4 førstedigitaliseringsdato..førstedigitaliseringsda [0..1] DATO TO opphav..opphav [0..1] T255 kvalitet..kvalitet * [0..1] * målemetode...målemetode Kodeliste [1..1] H2 nøyaktighet...nøyaktighet [0..1] H6 høydereferanse..koordsys * [0..1] * datum...datum [0..1] T35 projeksjon...projek [0..1] T35 flomsoneid..flomsoneid [1..1] T12 ElvBekk UML Egenskapsnavn SOSI Egenskapsnavn Tillatte verdier Mult SOSItype Geometri FLATE..OBJTYPE =ElvBekk [1..1] T32 flomlavpunkt..flomlavpunkt [0..1] H10 gjentaksinterval..gjentaksinterval [0..1] H3 symbol..symbol =1,2,3 [0..1] H1 førstedigitaliseringsdato..førstedigitaliseringsda [0..1] DATO TO vassdragsnummer..vassdragsnummer [1..1] T15 statusdato..statusdato [1..1] DATO statuskartlegging..statuskartlegging =1,2,3,4 [0..1] H1 fylke..fylke Kodeliste [0..*] T2 opphav..opphav [0..1] T255 kvalitet..kvalitet * [0..1] * målemetode...målemetode Kodeliste [1..1] H2

45 SOSI Produktspesfikasjon nøyaktighet...nøyaktighet [0..1] H6 flomsoneid..flomsoneid [1..1] T12 Restriksjoner Avgrenses av: FlomArealGrense FerskvannTørrfall UML Egenskapsnavn SOSI Egenskapsnavn Tillatte verdier Mult SOSItype Geometri FLATE..OBJTYPE =FerskvannTørrfall [1..1] T32 flomlavpunkt..flomlavpunkt [0..1] H10 gjentaksinterval..gjentaksinterval [0..1] H3 symbol..symbol =1,2,3 [0..1] H1 førstedigitaliseringsdato..førstedigitaliseringsda [0..1] DATO TO vassdragsnummer..vassdragsnummer [1..1] T15 statusdato..statusdato [1..1] DATO statuskartlegging..statuskartlegging =1,2,3,4 [0..1] H1 fylke..fylke Kodeliste [0..*] T2 opphav..opphav [0..1] T255 kvalitet..kvalitet * [0..1] * målemetode...målemetode Kodeliste [1..1] H2 nøyaktighet...nøyaktighet [0..1] H6 flomsoneid..flomsoneid [1..1] T12 Restriksjoner Avgrenses av: FlomArealGrense Havflate UML Egenskapsnavn SOSI Egenskapsnavn Tillatte verdier Mult SOSItype Geometri FLATE..OBJTYPE =Havflate [1..1] T32 flomlavpunkt..flomlavpunkt [0..1] H10 gjentaksinterval..gjentaksinterval [0..1] H3 symbol..symbol =1,2,3 [0..1] H1 førstedigitaliseringsdato..førstedigitaliseringsda [0..1] DATO TO vassdragsnummer..vassdragsnummer [1..1] T15 statusdato..statusdato [1..1] DATO statuskartlegging..statuskartlegging =1,2,3,4 [0..1] H1 fylke..fylke Kodeliste [0..*] T2 opphav..opphav [0..1] T255 kvalitet..kvalitet * [0..1] * målemetode...målemetode Kodeliste [1..1] H2 nøyaktighet...nøyaktighet [0..1] H6 flomsoneid..flomsoneid [1..1] T12 Restriksjoner Avgrenses av: FlomArealGrense Innsjø UML Egenskapsnavn SOSI Egenskapsnavn Tillatte verdier Mult SOSItype Geometri FLATE..OBJTYPE =Innsjø [1..1] T32

Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag

Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag Endrings-logg Desember 2014 Søren E. Kristensen Første versjon basert på standarden Måned År SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning,

Detaljer

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner Produktnavn: NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner versjon 1.0 Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner Produktnavn: NVEs database over kartlagte

Detaljer

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner Produktnavn: NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner versjon 1.0 Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner Produktnavn: NVEs database over kartlagte

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.0. Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.0. Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.0 Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon -1 - Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.0 1

Detaljer

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner Produktnavn: NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner versjon 1.1 Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner Produktnavn: NVEs database over kartlagte

Detaljer

produktspesifikasjon Eksempel på SOSI

produktspesifikasjon Eksempel på SOSI SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: Eksempel på SOSI produktspesifikasjon Dette er et eksempel på hvordan en produktspesifikasjon skal bygges opp for å være konform med kravene i standarden

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Brannstasjoner Produktspesifikasjon. Brannstasjoner

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Brannstasjoner Produktspesifikasjon. Brannstasjoner SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Brannstasjoner 20160315 Produktspesifikasjon Brannstasjoner SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Interkommunale brannvesen Produktspesifikasjon. Interkommunale brannvesen

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Interkommunale brannvesen Produktspesifikasjon. Interkommunale brannvesen SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon Interkommunale brannvesen SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg 4 2 Definisjoner

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.1. Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.1. Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.1 Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag NVE - Mai 2017 SOSI Produktspesifikasjon -1 - Produktnavn: Verneplan for vassdrag,

Detaljer

FLOMSONER - Oversikt over eksporterte objekttyper og deres lagringsstruktur avhengig av eksportformat

FLOMSONER - Oversikt over eksporterte objekttyper og deres lagringsstruktur avhengig av eksportformat FLOMSONER - Oversikt over eksporterte objekttyper og deres lagringsstruktur avhengig av eksportformat Objekttyper - Filnavn - Kartlag 19.02.2016 FILNAVN OBJEKTTYPE GEOMETRI SOSI (.sos) / QUADRI (.gdd)

Detaljer

Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0

Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0 0 Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse

Detaljer

Produktspesifikasjon: KYV_Farled

Produktspesifikasjon: KYV_Farled SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Farled 1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 SOSI Produktspesifikasjon - 1-2 Definisjoner og forkortelser 4 2.1

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon -1- Produktnavn: Farled v 20151117. Produktspesifikasjon: Farled Versjon 20151117

SOSI Produktspesifikasjon -1- Produktnavn: Farled v 20151117. Produktspesifikasjon: Farled Versjon 20151117 SOSI Produktspesifikasjon -1- Produktspesifikasjon: Farled Versjon 20151117 SOSI Produktspesifikasjon -2- Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Historikk...

Detaljer

Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0

Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0 1 Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse

Detaljer

Produktspesifikasjon: Markagrensen

Produktspesifikasjon: Markagrensen Produktspesifikasjon: Markagrensen Foto: Kartdata fra Kartverket Versjon 20160801 Kartverket August 2016 1 Innhold 1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder Produktnavn: Statlig sikra friluftslivsområder versjon 20141101 Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no (elektronisk versjon er alltid gjeldene versjon)

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Ankringsområder v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Ankringsområder v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no (elektronisk versjon er alltid gjeldene versjon) SOSI Produktspesifikasjon - 2 - Innhold

Detaljer

Produktspesifikasjon: Storulykkeanlegg

Produktspesifikasjon: Storulykkeanlegg Side 1 av 13 Produktspesifikasjon: Storulykkeanlegg Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Historikk... 4 1.3 Endringslogg... 4 2 Definisjoner

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Nødhavner v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Nødhavner

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Nødhavner v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Nødhavner SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Nødhavner SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser 4

Detaljer

Produktspesifikasjon: Markagrensen

Produktspesifikasjon: Markagrensen Produktspesifikasjon: Markagrensen Foto: Kartdata fra Kartverket Versjon 20170201 Kartverket februar 2017 Innhold 1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-Naturinfo 4.6

Produktspesifikasjon FKB-Naturinfo 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-Naturinfo 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredaktsomhet 1.0. Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredaktsomhet 1.0. Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare SOSI Produktspesfikasjon - 2-1. Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1. Innledning... 4 1.2. Historikk...

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Brannsmitteområder, versjon Produktspesifikasjon Kulturminner Brannsmitteområder

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Brannsmitteområder, versjon Produktspesifikasjon Kulturminner Brannsmitteområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon Kulturminner Brannsmitteområder SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Reinbeiteområde, versjon 20160415 Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Foto: Kartdata fra Kartverket Versjon 20161201 Kartverket Desember 2016 1 Endrings-logg Versjon

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Konvensjonsområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Konvensjonsområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktspesifikasjon: Reindrift Konvensjonsområde Foto: Jan Helmer Olsen SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVDB Trafikkmengde, versjon Produktspesifikasjon: NVDB Trafikkmengde, versjon

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVDB Trafikkmengde, versjon Produktspesifikasjon: NVDB Trafikkmengde, versjon SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: NVDB Trafikkmengde, versjon 20150101 Desember 2014 SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Historikk 3

Detaljer

Produktspesifikasjon: Villreinområder

Produktspesifikasjon: Villreinområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Villreinområder versjon 20141201 Villrein på Dovre. Foto: Per Jordhøy SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning...

Detaljer

Produktspesifikasjon: Motorferdsel i utmark Snøscooterløyper og barmarksløyper

Produktspesifikasjon: Motorferdsel i utmark Snøscooterløyper og barmarksløyper SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Motorferdsel i utmark Snøscooterløyper og barmarksløyper versjon 20170601 Snøscootere på Svalbard. Foto: Reidar Hindrum SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning,

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Reinbeiteområde, versjon 20170315 Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde Foto: Jan Helmer Olsen SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning,

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-Bane 4.6

Produktspesifikasjon FKB-Bane 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-Bane 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser... 4

Detaljer

Produktspesifikasjon: ND_Radon aktsomhet, versjon 1.0

Produktspesifikasjon: ND_Radon aktsomhet, versjon 1.0 - 0 - Produktspesifikasjon: ND_Radon aktsomhet, versjon 1.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse

Detaljer

Produktspesifikasjon Kulturminner Verneverdig tette trehusmiljøer

Produktspesifikasjon Kulturminner Verneverdig tette trehusmiljøer SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Verneverdig tette trehusmilljøer, versjon 20160503 Produktspesifikasjon Kulturminner Verneverdig tette trehusmiljøer SOSI Produktspesifikasjon - 1-1

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Foto: Kartdata fra Kartverket Versjon 20170703 Kartverket juli 2017 1 Endrings-logg Versjon Dato

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredhendelser 1.0. Produktspesifikasjon for skredhendelser

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredhendelser 1.0. Produktspesifikasjon for skredhendelser SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon for skredhendelser SOSI Produktspesfikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg 4 2 Definisjoner

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Restriksjonsområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Restriksjonsområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Restriksjonsområde, versjon 20170315 Produktspesifikasjon: Reindrift Restriksjonsområde Foto: Jan Helmer Olsen SOSI Produktspesifikasjon

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder. Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder

SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder. Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder 3 av Norges geologiske undersøkelse - 2012 1 Innledning, historikk og endringslogg 1 av 2 Norges geologiske

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-LedningVA 4.6

Produktspesifikasjon FKB-LedningVA 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-LedningVA 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: IUA v1.0. Produktspesifikasjon: IUA

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: IUA v1.0. Produktspesifikasjon: IUA SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: IUA v1.0 Produktspesifikasjon: IUA SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verdifulle kulturlandskap, versjon Produktspesifikasjon: Verdifulle kulturlandskap versjon

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verdifulle kulturlandskap, versjon Produktspesifikasjon: Verdifulle kulturlandskap versjon SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Verdifulle kulturlandskap versjon 20141201 Ett av 22 utvalgte kulturlandskap, Foto: Oskar Puschmann SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk

Detaljer

Produktspesifikasjon. Innmålingsinnstruks. VA, drivstoff, gass og fjernvarme

Produktspesifikasjon. Innmålingsinnstruks. VA, drivstoff, gass og fjernvarme 1 Produktspesifikasjon Innmålingsinnstruks VA, drivstoff, gass og fjernvarme 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 6 1.1 Innledning... 6 1.2 Historikk... 6 1.3 Endringslogg...

Detaljer

Produktspesifikasjon: Jordkvalitet

Produktspesifikasjon: Jordkvalitet SOSI Produktspesfikasjon - 0 - Produktnavn: Demo, versjon 4.5 Produktspesifikasjon: Jordkvalitet Endringslogg 2014 Henrik Mathiesen Første versjon basert på standarden SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning,

Detaljer

Produktspesifikasjon: Primærdata Kystkontur

Produktspesifikasjon: Primærdata Kystkontur SOSI-standard - versjon 1.0 01.12.2011 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Primærdata Kystkontur Side 1 av 51 Produktspesifikasjon: Primærdata Kystkontur 1 av Statens kartverk desember 2011 SOSI-standard

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: NVEs database over vannkraftsystemet, utbygd og ikke utbygd 1.0

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: NVEs database over vannkraftsystemet, utbygd og ikke utbygd 1.0 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon for NVEs vannkraftsystem; kraftverk, dammer, vannveier, innsjøer og delfelt, utbygd og ikke utbygd. Inkludert dammer og innsjøer regulert til andre formål.

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Restriksjonsområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Restriksjonsområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Restriksjonsområde, versjon 20160415 Produktspesifikasjon: Reindrift Restriksjonsområde SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-Høydekurve 4.6

Produktspesifikasjon FKB-Høydekurve 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-Høydekurve 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner - Brannsmitteområder, versjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Brannsmitteområder

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner - Brannsmitteområder, versjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Brannsmitteområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Brannsmitteområder SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg - 3-1.1 Innledning - 3-1.2 Historikk - 3-1.3 Endringslogg

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_ISPS_Havneanlegg v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_ISPS_Havneanlegg

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_ISPS_Havneanlegg v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_ISPS_Havneanlegg SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_ISPS_Havneanlegg SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

Produktspesifikasjon: Jordkvalitet

Produktspesifikasjon: Jordkvalitet SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktspesifikasjon: Jordkvalitet Foto:Siri Svendgård-Stokke / Skog og landskap SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4

Detaljer

Produktspesifikasjon: Forurenset grunn

Produktspesifikasjon: Forurenset grunn Produktspesifikasjon: Forurenset grunn versjon 20141201 - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Historikk 3 1.3 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser 4 2.1 Definisjoner

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVEs database over vannkraftsystemet, utbygd og planlagt 1.0

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVEs database over vannkraftsystemet, utbygd og planlagt 1.0 SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon for NVEs vannkraftsystem;kraftverk, dammer, vannveier, innsjøer og delfelt, utbygd og planlagt Inkludert dammer og innsjøer regulert til andre formål SOSI

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: KYV_Fiskerihavner v Produktspesifikasjon: KYV_Fiskerihavner

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: KYV_Fiskerihavner v Produktspesifikasjon: KYV_Fiskerihavner SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Fiskerihavner SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-Lufthavn 4.6

Produktspesifikasjon FKB-Lufthavn 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-Lufthavn 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVEs database over vannkraftsystemet, utbygd og planlagt 1.0

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVEs database over vannkraftsystemet, utbygd og planlagt 1.0 SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon for det nasjonale vannkraftsystem; utbygde og planlagte kraftverk, vannveier, dammmer, regulerte innsjøer og delfelt. Inkludert dammer og magasiner regulert

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Kulturminner - Sikringssoner, versjon 20150421. Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Kulturminner - Sikringssoner, versjon 20150421. Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner SOSI Produktspesfikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg - 4-1.1 Innledning - 4-1.2 Historikk - 4-1.3 Endringslogg

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Kulturminner - Sikringssoner, versjon 20150421. Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Kulturminner - Sikringssoner, versjon 20150421. Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner SOSI Produktspesfikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg - 4-1.1 Innledning - 4-1.2 Historikk - 4-1.3 Endringslogg

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: ND_Mineralressurser, versjon 2.0 Produktspesifikasjon: ND_Mineralressurser, versjon 2.0

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: ND_Mineralressurser, versjon 2.0 Produktspesifikasjon: ND_Mineralressurser, versjon 2.0 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: ND_Mineralressurser, versjon 2.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-Arealbruk 4.6

Produktspesifikasjon FKB-Arealbruk 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-Arealbruk 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Steinsprang aktsomhetsområde Produktspesifikasjon: ND_Steinsprang - aktsomhetsområder

SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Steinsprang aktsomhetsområde Produktspesifikasjon: ND_Steinsprang - aktsomhetsområder SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Steinsprang aktsomhetsområde Produktspesifikasjon: ND_Steinsprang - aktsomhetsområder 3 av Norges geologiske undersøkelse - 2012 4 av SOSI Produktspesifikasjon

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: ISPSHavneanlegg v Produktspesifikasjon: ISPSHavneanlegg Versjon

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: ISPSHavneanlegg v Produktspesifikasjon: ISPSHavneanlegg Versjon SOSI Produktspesifikasjon - 1 - Produktspesifikasjon: ISPSHavneanlegg Versjon 20151117 SOSI Produktspesifikasjon - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning...

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-Servitutt 4.6

Produktspesifikasjon FKB-Servitutt 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-Servitutt 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: AR50, versjon 4.5. Produktspesifikasjon: AR50. Arealressurskart i målestokk

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: AR50, versjon 4.5. Produktspesifikasjon: AR50. Arealressurskart i målestokk SOSI Produktspesfikasjon - 0 - Produktspesifikasjon: AR50 Arealressurskart i målestokk 50.000 SOSI Produktspesfikasjon - 1 - Endringslogg 2014 Henrik Mathiesen Første versjon basert på standarden SOSI

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Siidaområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Siidaområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Siidaområde, versjon 20160415 Produktspesifikasjon: Reindrift Siidaområde SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Sedimentasjonsmiljø, versjon 2. Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Sedimentasjonsmiljø, versjon 2. Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø 3 av 1 Innledning, historikk og endringslogg - 1 - 2 Oversikt over produktspesifikasjonen 2.1 Unik identifisering av produktspesifikasjon

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Skredaktsomhet 1.0. Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Skredaktsomhet 1.0. Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare SOSI Produktspesifikasjon - 2-1. Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1. Innledning... 4 1.2. Historikk...

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: ND_Mineralressurser, versjon 2.0 Produktspesifikasjon: ND_Mineralressurser, versjon 2.0

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: ND_Mineralressurser, versjon 2.0 Produktspesifikasjon: ND_Mineralressurser, versjon 2.0 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: ND_Mineralressurser, versjon 2.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i

Detaljer

Produktspesifikasjon: Korallrev

Produktspesifikasjon: Korallrev SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: Korallrev Endrings-logg 2014-oktober 2014-oktober 2014-Desember Per Arne Horneland Per Arne Horneland Per Arne Horneland Første versjon basert på standarden

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Dyrkbar jord, versjon 4.5. Produktspesifikasjon: Dyrkbar jord

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Dyrkbar jord, versjon 4.5. Produktspesifikasjon: Dyrkbar jord SOSI Produktspesfikasjon - 0 - Produktspesifikasjon: Dyrkbar jord SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Historikk 3 1.3 Endringslogg 3 2 Definisjoner

Detaljer

Produktspesifikasjon: AR50. (Arealressurskart i målestokk 1:50.000)

Produktspesifikasjon: AR50. (Arealressurskart i målestokk 1:50.000) SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: AR50 (Arealressurskart i målestokk 1:50.000) Foto: Ragnhild Sperstad / Skog og landskap SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon: Jordkvalitet

Produktspesifikasjon: Jordkvalitet SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktspesifikasjon: Jordkvalitet Foto:Siri Svendgård-Stokke / NIBIO SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Dyrkbar jord, versjon Produktspesifikasjon: Dyrkbar jord

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Dyrkbar jord, versjon Produktspesifikasjon: Dyrkbar jord SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Dyrkbar jord, versjon 20170315 Produktspesifikasjon: Dyrkbar jord SOSI Produktspesifikasjon - 1 - Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon for Nasjonal database for tur- og friluftsruter

Produktspesifikasjon for Nasjonal database for tur- og friluftsruter Produktspesifikasjon for Nasjonal database for tur- og friluftsruter Foto: Maria O. Lund versjon 2.5 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Referanser...

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Kulturmiljøer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Kulturmiljøer, versjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Kulturmiljøer SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Kulturmiljøer SOSI Produktspesifikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg - 4-1.1 Innledning - 4-1.2 Historikk - 4-1.3 Endringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder

Produktspesifikasjon Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no SOSI Produktspesifikasjon - 2 - Innhold 1 Innledning, historikk og endringslogg...

Detaljer

Produktspesifikasjon for skredfareområder

Produktspesifikasjon for skredfareområder Produktspesifikasjon for skredfareområder - skred i bratt terreng og kvikkleireskred - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Historikk... 4 1.3 Endringslogg... 4 2 Definisjoner

Detaljer

Produktspesifikasjon: AR50 (Arealressurskart i målestokk 1:50.000)

Produktspesifikasjon: AR50 (Arealressurskart i målestokk 1:50.000) SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: AR50 (Arealressurskart i målestokk 1:50.000) Storgrytdalen i Stor-Elvdal, Foto: Lars Østbye Hemsing / NIBIO SOSI Produktspesifikasjon - 1 - Innholdsfortegnelse

Detaljer

Produktspesifikasjon: Eksplosivanlegg

Produktspesifikasjon: Eksplosivanlegg Side 1 av 39 Produktspesifikasjon: Eksplosivanlegg Side 2 av 39 Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Historikk... 5 1.3 Endringslogg... 5 2 Definisjoner

Detaljer

- 0 - Produktspesifikasjon: FKB-Dyrkbar jord

- 0 - Produktspesifikasjon: FKB-Dyrkbar jord - 0 - Produktspesifikasjon: FKB-Dyrkbar jord - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 2 1.1 Innledning 2 1.2 Historikk 2 1.3 Formål og omfang 2 1.4 Referanser 2 1.5 Endringslogg 2 2 Oversikt over produktspesifikasjonen

Detaljer

1. Definisjoner Forholdet mellom SOSI fagområdestandard og SOSI produktspesifikasjon SOSI fagområdestandard... 4

1. Definisjoner Forholdet mellom SOSI fagområdestandard og SOSI produktspesifikasjon SOSI fagområdestandard... 4 Gjelder for: Geomatikkbransjen i Norge Retningslinjer for forholdet mellom fagområdestandarder og produktspesifikasjoner, og deres objektkataloger Dokumentansvarlig: IT-standarder og teknologiutviklingsseksjonen

Detaljer

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 12 FKB Naturinfo Innhold 12.1 Innledning... 2 12.1.1 Historikk... 2 12.1.2 Formål og omfang... 3 12.1.3 Referanser... 3 12.1.4 Ansvarlig for

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon: ND_Grunnvannsborehull, versjon 1.0

SOSI Produktspesifikasjon: ND_Grunnvannsborehull, versjon 1.0 - 0 - : ND_Grunnvannsborehull, versjon 1.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse til Det

Detaljer

Fagområde: Generelle typer

Fagområde: Generelle typer SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Generelle typer 230407: Endret multiplisitet på informasjon og prosesshistorie fra 0..1 til 0..* SOSI standard generell objektkatalog versjon

Detaljer

Systematisering av data om grunnundersøkelser - tilpasset innleggelse i Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG)

Systematisering av data om grunnundersøkelser - tilpasset innleggelse i Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) Systematisering av data om grunnundersøkelser - tilpasset innleggelse i Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) NADAG-modellen er basert på SOSI-standarden for Geotekniske undersøkelser. I ett

Detaljer

Produktspesifikasjon: Administrative enheter. Norges fylker og kommuner

Produktspesifikasjon: Administrative enheter. Norges fylker og kommuner SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Administrative enheter Norges fylker og kommuner Versjon 3.0.20131001 SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning

Detaljer

9 FKB LedningVa (Vann og avløp)

9 FKB LedningVa (Vann og avløp) SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB FKB LedningVa Side 1 av 13 9 FKB LedningVa (Vann og avløp) Innhold 9.1 Innledning... 2 9.1.1 Historikk... 2 9.1.2 Formål og omfang... 3 9.1.3 Referanser... 3 9.1.4

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Korallrev, versjon Produktspesifikasjon: Korallrev

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Korallrev, versjon Produktspesifikasjon: Korallrev SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Korallrev SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Historikk 3 1.3 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Kvikkleire. Produktspesifikasjon: ND_Kvikkleire

SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Kvikkleire. Produktspesifikasjon: ND_Kvikkleire SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktspesifikasjon: ND_Kvikkleire 2 av Norges geologiske undersøkelse - 2012 SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0-1 - 1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Siidaområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Siidaområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Siidaområde, versjon 20170315 Produktspesifikasjon: Reindrift Siidaområde Foto: Jan Helmer Olsen SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk

Detaljer

Produktspesifikasjon. Lufthavn_El. Avinor

Produktspesifikasjon. Lufthavn_El. Avinor 1 av 96 Produktspesifikasjon Lufthavn_El Avinor Generert 2015-02-12 Erling Onstein 2 av 96 Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 6 1.1 Innledning... 6 1.2 Historikk... 6 1.3 Endringslogg...

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: KYV_Losbordingsfelt v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Losbordingsfelt

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: KYV_Losbordingsfelt v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Losbordingsfelt SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: KYV_Losbordingsfelt v1.0 Produktspesifikasjon: KYV_Losbordingsfelt SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg

Detaljer

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt.

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Teknisk spesifikasjon: (Tekst merket med gult er mitt forslag til endring. Tekst i rød kursiv (rød kursiv med gult er ny tekst) er kun ment som veiledning

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Lokalieter, versjon 20150427. Produktspesifikasjon: Kulturminner Lokaliteter

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Lokalieter, versjon 20150427. Produktspesifikasjon: Kulturminner Lokaliteter SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Lokalieter, versjon 20150427 Produktspesifikasjon: Kulturminner Lokaliteter SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-Vann 4.6

Produktspesifikasjon FKB-Vann 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-Vann 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser... 4

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Foreslåtte naturvernområder, versjon Produktspesifikasjon: Foreslåtte naturvernområder

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Foreslåtte naturvernområder, versjon Produktspesifikasjon: Foreslåtte naturvernområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Foreslåtte naturvernområder versjon 20141201 SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Historikk 3 1.3

Detaljer

Produktspesifikasjon for skredfareområder

Produktspesifikasjon for skredfareområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon for skredfareområder - skred i bratt terreng og kvikkleireskred SOSI Produktspesifikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1 Innledning...

Detaljer

Produktspesifikasjon: Tur- og friluftsruter

Produktspesifikasjon: Tur- og friluftsruter Produktspesifikasjon: Tur- og friluftsruter Foto: Maria O. Lund Versjon 20171210 Kartverket Desember 2017 1 Innhold 1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Beitehage

Produktspesifikasjon: Reindrift Beitehage SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktspesifikasjon: Reindrift Beitehage Foto: Jan Helmer Olsen SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: NVEs database over vannkraftsystemet, utbygd og ikke utbygd 1.2

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: NVEs database over vannkraftsystemet, utbygd og ikke utbygd 1.2 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon for NVEs vannkraftsystem; kraftverk, dammer, vannveier, innsjøer og delfelt, utbygd og ikke utbygd. Inkludert dammer og innsjøer regulert til andre formål.

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: N50 Kartdata - versjon 20150501. Produktspesifikasjon for N50 Kartdata

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: N50 Kartdata - versjon 20150501. Produktspesifikasjon for N50 Kartdata Produktspesifikasjon for N50 Kartdata 0 1 Innledning, historikk og endringslogg... 7 1.1 Innledning... 7 1.2 Historikk... 7 1.3 Endringslogg... 9 2 Definisjoner og forkortelser... 14 2.1 Definisjoner...

Detaljer