Systematisering og levering av geotekniske data til Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Systematisering og levering av geotekniske data til Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG)"

Transkript

1 NOTAT Til: Dataeiere Fra: NGU Arkiv: NADAG Dato: 17. januar 2017 Systematisering og levering av geotekniske data til Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) 1 Innledning Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) har som mål å samle og gjøre offentlig tilgjengelig samfunnsviktige data knyttet til grunnundersøkelser og grunnforhold. Databasen inneholder foreløpig data kun fra geotekniske undersøkelser. Prosjektet om NADAG versjon 1.0 og 2.0 er ledet av NGU i samarbeid med Statens vegvesen, Jernbaneverket og NVE. Databasen utvikles ved NGU i samarbeid med Norkart og Trimble (tidligere Vianova Systems). Dette notatet beskriver hvordan geotekniske data kan systematiseres og leveres til NADAG. Skjemaet kan lastes inn i databasen gjennom en opplastingsportal på nettsidene til NADAG: Systematisering av data i skjemaet kan starte umiddelbart. Skjemaet er primært laget for å systematisere eldre data. Det er også lagt til rette for innlasting av nye, fullstendige datasett direkte gjennom eksport/import fra Geosuite Toolbox (se mer om dette på nettsidene til NADAG). Har dere allerede en database for grunnundersøkelser som dere vil legge inn i NADAG, kan dere ta kontakt Vi ønsker at mest mulig data blir registrert i skjemaet, knyttet til hvert borepunkt. I noen tilfeller har man bare en analog rapport, og man ønsker kun å legge inn en referanse til den for kanskje senere å ta jobben med å digitalisere enkeltpunktene fra rapporten. I så fall registrerer man kun Geoteknisk Undersøkelse (GU), og man kan da levere flere GU i samme skjema. Har man derimot koordinatene til borepunktene som er det beste leverer man kun én GU per skjema. I opplastingsportalen er det mulighet for å velge mellom to skjema og dette er knyttet til om dere vil registrere alle data, eller kun informasjon om GU (prosjektområdet). Skjemaene er i utgangspunktet like, men i det sistnevnte er kun første del av tabellen med. Systematisering og levering av data til NADAG. Versjon Side 1 av 22

2 2 Oppbygging av NADAG Datamodellen i NADAG er basert på oppbyggingen av SOSI-standarden for geotekniske undersøkelser (SK 2011) (figur 1). Definisjonene under er hentet fra standarden. Geoteknisk undersøkelse (GU) er et geografisk område hvor det finnes geotekniske borehull tilhørende et gitt prosjekt. Geoteknisk Borehull (GB) er et geografisk område representert ved et punkt som er den logiske enhet for tolking av laginndeling og egenskaper til de forskjellige jordlag. Merknad: Et geoteknisk borehull er representert som et punkt i kartet men er egentlig et begrenset område innenfor en radius på 2-3 meter som inneholder en eller flere fysiske undersøkelser, (dvs. Geoteknisk Borehull Undersøkelse). Geoteknisk Borehull Undersøkelse (GBU) er et geografisk punkt hvor det er utført feltforsøk, prøvetaking, måling av poretrykk osv. med tilhørende observasjoner. Merknad: Flere undersøkelser kan tilhøre det samme geotekniske borehullet, men det er undersøkelsen som representerer de enkelte sonderinger/boringer. Figur 1 Datamodellen i NADAG er basert på oppbyggingen av SOSIstandarden for geotekniske undersøkelser (figur modifisert fra SK 2011). Systematisering og levering av data til NADAG. Versjon Side 2 av 22

3 3 Systematisering av data - Skjema Det er blitt laget et Excel-skjema hvor data fra grunnundersøkelser kan legges inn, og det er bygget opp med bakgrunn i standarden for geotekniske undersøkelser. Skjemaet er basert på versjon 1.0 av NADAG, og det er et gjort et utvalg av parametere. Det finnes også andre parametre som kan registreres. Om dette er ønskelig, ta kontakt. Skjemaet har tre fargekoder. Kolonnene som er merket med rødt er data som er påkrevd for å kunne levere skjemaet. Generelt er det slik at man vil få feilmelding ved levering av skjema dersom det mangler data i de røde kolonnene. Grønne kolonner er data vi ønsker skal leveres, mens gule kolonner er valgfrie data. Påkrevde data Ønskede data Valgfrie data Vedleggene 1-5 gir beskrivelse av kolonnene i skjemaet, samt lister over parametrene man kan velge mellom for noen av kolonnene. For nye versjoner av Excel vil man få flervalg (nedtrekksmeny) i enkelte av cellene hvor man kan velge kode for metode, stoppkode o.l. I gamle versjoner taster man inn koden selv, basert på listene i egne faner i Excel-skjemaet. 3.1 Identitet - ID I skjemaet finnes ulike ID er som bør/må fylles ut. InternID er den unike identifikasjon som brukes internt i din organisasjon for den aktuelle GU, GB og/eller GBU. Vi lagrer denne i NADAG for å sikre datasynkronisering, men den vil ikke vises i nett-tjenesten. Når datapunkt legges inn i NADAG vil de i tillegg få en Unik ID, som blir generert av vårt system. 3.2 Koordinater For hvert skjema som leveres, må ett koordinatsystem angis, både for grunnsriss (X, Y) og for høyde (H), dersom sistnevnte legges inn. Dersom data finnes i andre koordinatsystem enn de som er gyldige for innlevering til NADAG, må disse transformeres. Ta evt. kontakt dersom dere har store mengder data i et annet system. Det er påkrevd å angi hvilke koordinatsystem som gjelder for datasettet, og dette er de gyldige koordinatsystemene: Grunnriss: - EUREF89 sone WGS84 sone Høyde: - NN54 - NN2000 Det er en fordel om nøyaktighet og målemetode for stedsangivelsen er gitt, selv om dette ikke er påkrevd i skjemaet. Det er valgfritt å legge inn kommune (nr.) og/eller fylke (nr.). Om disse blir lagt inn, vil koordinatene som oppgis sjekkes mot dette, for å se om de ligger innenfor kommunen/fylket. Det er da dagens Systematisering og levering av data til NADAG. Versjon Side 3 av 22

4 kommune/fylke som må oppgis (selv om et evt. gammelt datasett kan ha tilhørt en annen kommune). 3.3 Skjema for alle nivå (GU, GB, GBU) For å få mest mulig detaljerte data i NADAG, er det en fordel om data fra alle tre objekter leveres: Geoteknisk Undersøkelse (GU), Geoteknisk Borehull (GB), og Geoteknisk Borehull Undersøkelse (GBU). Har man data på alle disse nivåene leveres ett Excel-skjema per GU. Figur 2 illustrerer hvordan et slikt skjema kan se ut når det er fylt ut. Her er det én geoteknisk undersøkelse (GU) som inneholder ni borehull (GB) og fjorten borehullsundersøkelser (GBU). Legg merke til at koordinatene for GB er kopiert til linja under, som også representerer GBU. Har man kun GU og GB, er ikke de røde kolonnene i GBU påkrevd. I disse tilfellene kan man legge inn tallverdi i kolonnen Antall GBU dersom man ønsker det. For å stedfeste GU, er det påkrevd å levere en av disse to (selv om begge er røde), selv om man leverer inn GB er og GBU er: Polygon over området (shapefil). Dette er den foretrukne stedfestelsesmåten for GU. En XY-koordinat som kan representere området som prosjektet/gu tilhører. NADAG vil da generere en polygon ut fra denne koordinaten. Den fiktive flaten vil være et kvadrat med en forhåndsbestemt størrelse (f.eks. 25x25 m 2 ). Figur 2 Illustrasjon på én geoteknisk undersøkelse (GU) som inneholder flere borehull (GB) og borehullsundersøkelser (GBU). Kun et utvalg av parametre fra skjemaene er inkludert. Se også fig. 1. Boret lengde er en obligatorisk egenskap i Excel-skjemaet. I noen tilfeller kan det vise seg å være fjell i dagen der man hadde planlagt et borehull. Denne informasjonen er nyttig å videreformidle, og boret lengde for GB/GBU kan da settes til 0. Systematisering og levering av data til NADAG. Versjon Side 4 av 22

5 3.4 Skjema kun for GU Dersom man ikke har digitalisert de enkelte borepunkter tilhørende et prosjekt (én Geoteknisk Undersøkelse, GU), har man likevel mulighet til å levere data om prosjektet. Det er et eget skjema for dette, som er likt første del av skjemaet som benyttes når man har alle data (GU, GB, GBU). Har man kun GU, er det en fordel om kolonnen Beskrivelse benyttes. Her kan det listes opp antall GB/GBU, metoder, om det er påvist/antatt kvikkleire og lignende. Leverer man kun GU, uten tilhørende GB/GBU, kan man levere flere GU i samme skjema. For å stedfeste GU, er det påkrevd å levere en av disse to: Polygon over området (shapefil). Dette er den foretrukne stedfestelsesmåten. En XY-koordinat som kan representere området som prosjektet/gu tilhører. NADAG vil da generere en polygon ut fra denne koordinaten. Den fiktive flaten vil være et kvadrat med en forhåndsbestemt størrelse (f.eks. 25x25 m 2 ). Det kan også angis hvor representativt polygonen eller punktet er (Representasjonskvalitet, se vedlegg 5). 4 Filvedlegg til skjemaene Rapporter og andre dokumenter knyttet til grunnundersøkelsen må gjerne leveres (på GU-, GB- og GBU-nivå). Vær oppmerksom på navnet på fila som legges inn i kolonnene Rapportfilnavn, Andre Vedlegg, Filnavn og/eller Shapefil-navn i Excel-skjemaet. Navn på fila og navn som settes i Excel-skjemaet må være helt identiske (inkludert.pdf,.zip,.shp o.l.). Hvis filnavnet ikke stemmer overens med det som står i Excel-skjemaet, får man feilmelding. Identisk navn sikrer at NADAG kan lenke opp rapporten/dokumentet ved visningen av dataene. Det finnes en begrensning på 150 MB for filvedlegg, og opplasting stopper dersom vedleggene er større. Ta kontakt om dette blir et problem. 5 Forberede opplasting Når Excelskjema for kun en eller flere GU eller for GU+GB(+GBU) er ferdig utfylt må det lages en zip-fil. Dersom hele leveransen ikke er zip et får man feilmelding når man prøver å laste opp. Husk at identisk filnavn på eventuelle rapporter, shapefil o.l. må oppgis i Excel-skjema. Zip-fila må følge strukturen gitt i malpakken: Utfylt Excelskjema (Data.xlsx) Mappe GU_flate : Her legges det inn shapefil (polygon) for GU hvis den skal benyttes for flateutstrekning. Systematisering og levering av data til NADAG. Versjon Side 5 av 22

6 Mappe GU_Rapporter : Her legges det inn rapport(er) fra grunnundersøkelsen. Kun pdf eller zip aksepteres i denne mappa. - Er det flere enn ei fil tilhørende én GU, zip es disse før de legges i mappa. - Hvis rapporter er zip et, er det zip-filnavnet som skal stå i kolonnen Rapportfilavn i Excelskjemaet. - Pass på at Rapportfilnavn er identisk med pdf- eller zipfilnavn (inkludert.pdf eller.zip). - Hvis rapporten er på annet format enn pdf, må den zip es før den lastes opp. Mappe GU_AndreVedlegg : Her legges andre dokumenter man ønsker å ha med knyttet til GU en, f.eks. rådata, tegninger, profiler, m.m. Ulike filtyper aksepteres i denne mappa. - Er det flere enn ei fil tilhørende én GU, zip es disse før de legges i mappa. - Hvis dokumentene er zip et, er det zip-filnavnet som skal stå i kolonnen Andre vedlegg i Excelskjemaet. - Pass på at filnavnet er riktig (inkludert f.eks..jpg,.png,.pdf,.zip). Mappe GB_Filer og GBU_Filer : Her legges dokumenter for GB og GBU dersom du ønsker å levere dette. Ulike filtyper aksepteres i denne mappa. - Er det flere enn ei fil tilhørende hver GB eller GBU, zip es disse før de legges i mappa. - Pass på at filnavn i kolonnene Filnavn for GB eller GBU er riktig (inkludert f.eks..jpg,.png,.pdf,.zip). NB! Om man evt. ikke har noen tilleggsfiler (f.eks. shapefil eller rapporter), må likevel Excel-fila zip es før den kan lastes opp. 6 Opplasting av data i portal Opplastingsportalen er en del av NADAG og ligger under nettsiden I opplastingsportalen finner dere Excel-skjema og mappeoppsett for vedlegg, som til sammen utgjør leveransen. Det finnes også noen eksempler som viser mulighetene og strukturen på leveransen. Det er viktig at mappestrukturen er riktig, slik at data kan kobles sammen ved visning av datasettet (metadata, rapporter, andre vedlegg m.m.). Opplastingsportalen har tre steg: 1. Opplasting av fil 2. Validering av struktur og logiske feil i datasettet 3. Bekreftelse på skriving til godkjenningsdatabase Systematisering og levering av data til NADAG. Versjon Side 6 av 22

7 Under steg 2 sjekkes leveransen for korrekte filer i henhold til hva som er spesifisert i Excelskjemaet. Resultatet fra valideringstestene blir samlet opp. Ved feil blir disse returnert til brukeren som tekstlige beskjeder. Ved validert innhold vil et interaktivt kart vises med geometrien til dataene hentet fra Excel-skjemaet og eventuelle tilknyttede shape-filer. Kartet er tiltenkt som en rask visuell sjekk om geometriinnholdet er riktig validert. Merk at det kun er geometrien som vil vises ikke selve innholdet (attributtene) til datasettet. Ved suksess vil en knapp bli tilgjengelig som lar opplaster sende data videre til skriving i godkjennelsesdatabasen. Innlastingen bekreftes også ved en e-post som automatisk sendes til opplaster. Godkjennelsesdatabasen gjennomgås manuelt av NGU ved jevne mellomrom for systematisk å sjekke data som er opplastet. Dette er et ledd i kvalitetskontrollen av databasen, og medfører naturligvis at data som er lastet opp ikke vil bli synlig i innsynsklientene før de har passert kvalitetskontrollen. NGU vil ikke foreta faglig kvalitetskontroll, kun teknisk/strukturmessig. Skjermbildene i vedlegg 7 viser eksempel på de ulike stadiene til opplastingsportalen. Dersom fila som lastes opp er svært stor, evt. at internett går tregt, kan man oppleve problemer med å laste opp data. Det vil da komme en feilmelding som f.eks. Gateway Time-out. The server didn t respond in time. Ta i så fall kontakt med NGU 7 Rettigheter Stortingsmelding 15 (av 30. mars 2012) understreker bl.a. viktigheten av at informasjon fra grunnundersøkelser gjøres allment tilgjengelig. NADAG er et svar på denne meldingen, og vi ønsker at alle data betalt av det offentlige skal være tilgjengelig for samfunnet. Alle data som importeres til NADAG vil derfor være åpne og gratis. For nye data som samles inn/bestilles til ulike prosjekter, bør man kontraktsfeste at den som har betalt for data skal kunne benytte disse slik man ønsker, inkludert å publisere data. Man kan også evt. pålegge at oppdragstaker/leverandør leverer data både til oppdragsgiver og til NADAG på et bestemt format. I vedlegg 6 finnes forslag til formuleringer som kan benyttes som tillegg til standardkontrakter (NS). NADAG har utviklet mulighet til å ta inn filer fra prosjekteringsverktøyet GeoSuite, og da kan fulle datasett leveres. Dette er den foretrukne måten for NADAG å motta datasett på (forutsatt at GeoSuite er benyttet i det aktuelle prosjektet). Kontraktsformuleringene er tilpasset slik at oppdragstaker må levere fulle datasett til oppdragsgiver og NADAG og på bestemte format. For data som er bundet av tidligere kontrakter, vil det kunne være begrensinger på hva som kan publiseres. I dette tilfellet bør man gå gjennom disse kontraktene, og avklare med leverandør om hva som kan publiseres i NADAG. En del dataleverandører har signalisert at det vil være uproblematisk å publisere metadata (f.eks. stedfestelse, boretype, boret dybde, firma, dato, rapportnr.), men at selve rapporten (f.eks. som pdf) ikke kan lenkes opp. NADAG og bidragsytere er ikke ansvarlig for den enkeltes bruk av datasettene som ligger i NADAG. Ved bruk av data skal det refereres til rapport/dataeier. Datasettet er gjort tilgjengelig under Norsk lisens for offentlige data NLOD v.1.0. Lisensens fulle tekst er tilgjengelig på Systematisering og levering av data til NADAG. Versjon Side 7 av 22

8 8 Kontaktinfo Ta kontakt dersom noe er usikkert i forhold til utfylling av skjema eller opplasting av data i portalen. dere allerede har en database for deres grunnundersøkelser som dere ønsker å tilpasse for innlegging i NADAG. det er andre spørsmål knyttet til NADAG. NADAG driftes av Norges geologiske undersøkelse (NGU) Postadresse: Postboks 6315 Sluppen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Leiv Eirikssons vei 39, 7040 Trondheim Telefon: Kontaktpersoner for NADAG: Bobo Nordahl: Inger-Lise Solberg: 9 Referanser SK: Statens kartverk 2011: SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0. Fagområde: Geotekniske undersøkelser. Juli derskelser_v40.pdf Systematisering og levering av data til NADAG. Versjon Side 8 av 22

9 Vedlegg 1 10 Rødt: påkrevde data Grønt: ønskede data Gult: valgfrie data BEGREP i SKJEMA BESKRIVELSE SOSI-NAVN Geoteknisk Undersøkelse (GU) InternID GU Unik identifikasjon som brukes internt i din organisasjon for GU. Lagres i NADAG for å sikre datasynkronisering. Kan være en GUID, eller tekst (max 32 tegn). Når GU objektet legges inn i NADAG vil de i tillegg få en unik NADAG-ID. Shapefil-navn Hvis GU er registrert som polygon, benyttes denne til shapefil-navn. Tom ved punktangivelse. Nord Hvis GU er registrert som punkt, angi nordkoordinat. Tom ved angivelse av polygon. Øst Hvis GU er registrert som punkt, angi østkoordinat. Tom ved angivelse av polygon. Representasjonskvalitet Beskriver kvaliteten på angitt område for GeotekniskUndersøkelse (GU). Benytt angitt kodeliste. representasjonkvalitet Oppdragsgiver Bestiller av boringer og boredata. oppdragsgiver Oppdragstaker Leverandør, borefirma som har utført undersøkelsen. oppdragstaker Prosjektidentitet Navn som identifiserer prosjektet. prosjektnavn Rapportnavn Navn/Tittel på rapport for boredata. rapportnavn RapportID Nr/Identifikasjon på rapport. rapportid Rapportdato Dato for publisering av rapport. DD.MM.ÅÅÅÅ. rapportdato Rapportfilnavn Navn på fil for rapport. Tillatt format er pdf. Hvis rapport består av flere dokumenter/filer, eller av andre format enn pdf, må disse samles i en zip-fil. - Andre vedlegg Navn på fil med vedlegg som rådata/tegning/... Hvis vedlegg består av flere dokumenter/filer, må disse samles i en zip-fil. Beskrivelse Eventuell ekstra informasjon. beskrivelse Kommunenr Kommunen undersøkelsen er utført i. Kan leveres med som kontroll på stedfestelsen. Benytt dagens kommunenr. - Fylkesnr Fylket undersøkelsen er utført i. Kan leveres med som kontroll på stedfestelsen. Benytt dagens fylkesnr. - Koordinatsystem Grunnriss Koordinatsystem Høyde Koordinatsystem grunnriss for GU og alle tilhørende GB+GBU. Kun et koordinatsystem for grunnriss kan benyttes i et skjema. Koordinatsystem høyde for GU og alle tilhørende GB+GBU. Kun et koordinatsystem for høyde kan benyttes i et skjema. - - Systematisering og levering av data til NADAG. Versjon Side 9 av 22

10 BEGREP i SKJEMA BESKRIVELSE SOSI-NAVN Geoteknisk Borehull (GB) InternID GB Unik identifikasjon som brukes internt i din organisasjon for GB. Lagres i NADAG for å sikre - datasynkronisering. Kan være en GUID, eller tekst (max 32 tegn). Når GB objektet legges inn i NADAG vil de i tillegg få en unik NADAG-ID. Borenr Borenummer brukt i rapport e.l. for GB. - Nord Øst H Nordkoordinat GB. Østkoordinat GB. Høyde GB. Nøyaktighet (grunnriss) Punktstandardavviket i grunnriss angitt i cm. nøyaktighet (Posisjonskvalitet) Målemetode (grunnriss) Målemetode benyttet for innmåling i grunnriss (X,Y). Angis med verdi fra kodeliste. målemetode (Posisjonskvalitet) Nøyaktighet (høyde) Punktstandardavviket i høyde angitt i cm. nøyaktighethøyde (Posisjonskvalitet) Målemetode (høyde) Målemetode benyttet for innmåling av høyde (H). Angis med verdi fra kodeliste. målemetodehøyde (Posisjonskvalitet) Boredato Dato selve boringen er utført. DD.MM.ÅÅÅÅ. datafangstdato Kvikkleirepåvisning Antall GBU Filnavn Informasjon om kvikkleire. Bør hvertfall oppgis der påvisning av kvikkleire har vært selve formålet ved boringen. Se egen liste for gyldige verdier. Antall GeotekniskBorehullUndersøkelser som finnes i borehullet (GB). Kan benyttes dersom kun GB (og ikke GBU) leveres. Navn på fil med vedlegg som rådata/tegning/... for GB. Hvis vedlegg består av flere dokumenter/filer, må disse samles i en zip-fil. KvikkleirePåvisning antallborehullundersøkelser - Beskrivelse Eventuell ekstra informasjon. beskrivelse Systematisering og levering av data til NADAG. Versjon Side 10 av 22

11 BEGREP i SKJEMA BESKRIVELSE SOSI-NAVN Geoteknisk BorehullUndersøkelse (GBU) InternID GBU Unik identifikasjon som brukes internt i din organisasjon for GBU. Lagres i NADAG for å sikre datasynkronisering. - Kan være en GUID, eller tekst (max 32 tegn). Når GBU objektet legges inn i NADAG vil de i tillegg få en unik NADAG-ID. Undersøkelsesnr Legges inn hvis undersøkelsesnummeret er et annet enn GB-nummeret. - Nord Øst H Nordkoordinat GBU. Angis ikke hvis samme som GB Østkoordinat GBU. Angis ikke hvis samme som GB Høyde GBU. Angis ikke hvis samme som GB Nøyaktighet (grunnriss) Punktstandardavviket i grunnriss angitt i cm. Angis ikke hvis samme som GB nøyaktighet (Posisjonskvalitet) Målemetode (grunnriss) Målemetode benyttet for innmåling i grunnriss (X,Y). Angis med verdi fra kodeliste. Angis ikke hvis samme som GB målemetode (Posisjonskvalitet) Nøyaktighet (høyde) Punktstandardavviket i høyde angitt i cm. Angis ikke hvis samme som GB nøyaktighethøyde (Posisjonskvalitet) Målemetode (høyde) Målemetode benyttet for innmåling av høyde (H). Angis med verdi fra kodeliste. Angis ikke hvis samme som GB målemetodehøyde (Posisjonskvalitet) Metode Hvilken GBU-metode er benyttet. Se egen liste over utvalg. geotekniskmetode Boret lengde Total borelengde (i løsmasser og berg). boretlengde Boret lengde til berg Dybde til bergoverflaten som er sikker (fra f.eks. totalsondering eller bergkontrollboring) eller antatt (andre boretlengdetilberg sonderingsmetoder). Boret lengde i berg Gjelder kun ved kombinasjonsondering (f.eks. totalsondering og bergkontrollboring), dvs. ved sikkert dyp til berg. boretlengdeiberg Dybde grunnvannstand Data fra poretrykksmåling, grunnvannsmåling eller hydraulisk test. dybdegrunnvannstand Avslutning av boring Stoppkoder for å angi årsak til avslutning av borehullsundersøkelse. Se egen liste over utvalg. stoppkode Filnavn Navn på fil med vedlegg som rådata/tegning/... for GBU. Hvis vedlegg består av flere dokumenter/filer, må disse samles i en zip-fil. - Beskrivelse Eventuell ekstra informasjon. beskrivelse Systematisering og levering av data til NADAG. Versjon Side 11 av 22

12 Vedlegg 2 Metoder for GeotekniskBorehullUndersøkelse (GBU). For beskrivelse av disse, se SOSIstandarden for Geotekniske undersøkelser. Tabellen viser en sammenstilling av metoder hentet fra flere nivåer i standarden. Den vil bli laget som en ny kodeliste i standarden. Tallkode Geoteknisk Metode Tilhører hovedgruppe 1 Dreietrykksondering Statisk sonderingsmetode 2 Trykksondering (CPT, CPTU) Insitu test 3 Blokkprøve Prøvetaking 4 Graveprøve Prøvetaking 5 Kanneprøve Prøvetaking 6 Kjerneprøve Prøvetaking 7 Naverprøve Prøvetaking 8 Ramprøve Prøvetaking 9 Sedimentprøve Prøvetaking 10 Skovlprøve Prøvetaking 11 Stempelprøve Prøvetaking 12 Vannprøve Prøvetaking 13 Gassprøve Prøvetaking 14 Poretrykksmåling Insitu test 15 Totalsondering Norge Kombinasjonsonderingsmetode 16 Totalsondering Sverige Kombinasjonsonderingsmetode 17 Dreiesondering manuell Statisk sonderingsmetode 18 Dreiesondering maskinell Statisk sonderingsmetode 19 Vingeboring Insitu test 20 Enkel sondering Dynamisk sonderingsmetode 21 Ramsondering Dynamisk sonderingsmetode 22 Ramsondering A Dynamisk sonderingsmetode 23 Ramsondering B Dynamisk sonderingsmetode 24 Bergkontrollboring Kombinasjonsonderingsmetode 25 Dilatometertest Insitu test 26 Dynamisk sondering uspesifisert Dynamisk sonderingsmetode 27 Gassmåling Insitu test 28 Grunnvannsmåling Insitu test 29 Hejarsondering A Dynamisk sonderingsmetode 30 Hejarsondering B Dynamisk sonderingsmetode 31 HK sondering Kombinasjonsonderingsmetode 32 Hydraulisk test Insitu test 33 Jord-berg sondering 1 Kombinasjonsonderingsmetode 34 Jord-berg sondering 2 Kombinasjonsonderingsmetode 35 Jord-berg sondering 3 Kombinasjonsonderingsmetode 36 Kombinasjonssondering uspesifisert Kombinasjonsonderingsmetode 37 Kombisondering Kombinasjonsonderingsmetode 38 Platebelastning Insitu test 39 Slagsondering Dynamisk sonderingsmetode 40 SPT Dynamisk sonderingsmetode 41 Statisk sondering uspesifisert Statisk sonderingsmetode 42 Stikksondering Dynamisk sonderingsmetode 43 Vektsondering manuell Statisk sonderingsmetode 44 Vektsondering maskinell Statisk sonderingsmetode 45 Ikke angitt Ved ukjent metode - bør unngås 46 Dreiesondering uspesifisert Statisk sonderingsmetode Systematisering og levering av data til NADAG. Versjon Side 12 av 22

13 Vedlegg 3 Stoppkoder. For mer beskrivelse av disse, se SOSI-standarden for Geotekniske undersøkelser. Navn Definisjon/Forklaring Kode Antatt berg kode for avslutning av boring i antatt berg 93 Antatt stein blokk kode for avslutning av boring i antatt stein eller blokk 92 Brudd borstang spiss kode for avslutning av boring ved brudd i borstang eller borspiss 95 Dybde i berg oppnådd kode for avslutning av boring ved oppnådd boredybde i berg 94 Dybde i berg mer enn 3 meter kode for avslutning av boring ved oppnådd boredybde i berg større enn 3 m Material eller maskinell feil kode for avslutning av boring ved feil på boreustyr 96 Sondering avbrutt kode for avslutning av boring ved avbrutt sondering 97 Sondering avbrutt fast grunn kode for avslutning av boring i fast grunn 91 Sondering avsluttet uten stopp kode for avslutning av sondering uten stopp 90 Stein blokk berg kode for avslutning av boring i stein, blokk eller berg 89 Kjerneboring mer enn 3 meter Dybde i berg mer enn 3 meter med analyse kode for avslutning av kjerneboring etter mer enn 3 m i antatt berg kode for avslutning av boring ved boredybde mer enn 3 m i antatt berg med analyse av borekaks Uspesifisert kode for avslutning av boring ved uspesifisert årsak Vedlegg 4 Valgliste for kvikkleirepåvisning. Valg Usikker Antatt Sikker Ikke vurdert Merknad Benyttes ved sondering Benyttes ved sondering Kan kun benyttes der kvikkleire er påvist ved prøvetaking Systematisering og levering av data til NADAG. Versjon Side 13 av 22

14 Vedlegg 5 Gyldige høydesystem: NN54 NN2000 Gyldige koordinatsystem: EUREF, UTM 32 EUREF, UTM 33 EUREF, UTM 34 EUREF, UTM 35 EUREF, UTM 36 WGS84, UTM 32 WGS84, UTM 33 WGS84, UTM 34 WGS84, UTM 35 WGS84, UTM 36 Valgliste for kvalitet på representasjonspunkt. Representasjonskvalitet Representasjonskvalitet Kode 0 Ukjent 10 Representasjonspunkt for mindre GU-område. Opptil ca. 10 mål. 20 Representasjonspunkt for større GU-område. Over ca. 10 mål, eller lengre enn ca. 0,5 km 30 Representasjonspunkt for kommunalt/regionalt GU-område. 40 Polygon som avgrenser borehull i GU. 50 Polygon som representerer prosjektområde. Kode 0, 10, 20 og 30 benyttes ved punktkoordinat. Kode 0, 40 og 50 benyttes ved polygon som shapefil. Hvis ikke angitt, blir kode satt til 0=Ukjent Systematisering og levering av data til NADAG. Versjon Side 14 av 22

15 Valgliste for målemetode for høyde. Målemetoder er hentet fra SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0, Fagområde: Generelle typer Kode Målemetode Høyde 10 Terrengmålt 11 Totalstasjon 12 Teodolitt med elektronisk avstandsmåler 13 Teodolitt med målebånd 14 Ortogonalmetoden 15 Nivellement 18 Tatt fra plan 20 Stereoinstrument 21 Aerotriangulert 22 Analytisk plotter 23 Autograf - vanlig registrering 24 Digitalt stereoinstrument 36 Flybåren laserscanner 60 Genererte data (interpolasjon) 61 Generert i terrengmodell 62 Vektet middel 63 Generert sirkelgeometri 64 Generalisert 66 Sammenknytningspunkt/randpunkt 67 Koordinater hentet fra GAB 68 Koordinater hentet fra JREG 69 Beregnet 70 Spesielle metoder 74 Målt med stigningsmåler 90 Treghetsstedfesting 91 GPS Kodemåling, relative målinger 92 GPS Kodemåling, enkeltmålinger 93 GPS Fasemåling, statisk måling 94 GPS Fasemåling, andre metoder 95 Kombinasjon av GPS/Treghet 96 GPS Fasemåling RTK 99 Ukjent målemetode Systematisering og levering av data til NADAG. Versjon Side 15 av 22

16 Valgliste for målemetode for grunnriss. Målemetoder er hentet fra SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0, Fagområde: Generelle typer Kode Målemetode Grunnriss 10 Terrengmålt 11 Totalstasjon 12 Teodolitt med elektronisk avstandsmåler 13 Teodolitt med målebånd 14 Ortogonalmetoden 15 Utmål 18 Tatt fra plan 20 Stereoinstrument 21 Aerotriangulert 22 Analytisk plotter 23 Autograf - vanlig registrering 24 Digitalt stereoinstrument 30 Scannet fra kart 31 Scannet fra blyantoriginal 32 Scannet fra rissefolie 33 Scannet fra transparent folie - god kvalitet 34 Scannet fra transparent folie - mindre god kvalitet 35 Scannet fra papirkopi 36 Flybåren laserscanner 40 Digitalisert på dig.bord fra ortofoto/flybilde 41 Digitalisert fra ortofoto - film 42 Digitalisert fra ortofoto - fotokopi 43 Digitalisert fra flybilde - monodigitalisert fra film 44 Digitalisert fra flybilde - monodigitalisert fra fotokopi 45 Digitalisert fra ortofoto 46 Digitalisert på skjerm fra satellittbilde 50 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart 51 Digitalisert på dig.bord fra blyantoriginal 52 Digitalisert på dig.bord fra rissefolie 53 Digitalisert på dig.bord fra transparent film - god kvalitet 54 Digitalisert på dig.bord fra transparent film - mindre god kvalitet 55 Digitalisert på dig.bord fra papirkopi 56 Dig. på skjerm fra scannet samkopi 60 Genererte data (interpolasjon) 61 Generert i terrengmodell 62 Vektet middel Systematisering og levering av data til NADAG. Versjon Side 16 av 22

17 63 Generert sirkelgeometri 64 Generalisert 65 Generert sentralpunkt 66 Sammenknytningspunkt/randpunkt 67 Koordinater hentet fra GAB 68 Koordinater hentet fra JREG 69 Beregnet 70 Spesielle metoder 71 Målt med stikkstang 72 Målt med waterstang 73 Målt med målehjul 74 Målt med stigningsmåler 78 Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon 80 Frihåndstegning 81 Digitalisert fra krokering på kart 82 Direkte innlagt på skjerm 90 Treghetsstedfesting 91 GPS Kodemåling, relative målinger 92 GPS Kodemåling, enkeltmålinger 93 GPS Fasemåling, statisk måling 94 GPS Fasemåling, andre metoder 95 Kombinasjon av GPS/Treghet 96 GPS Fasemåling RTK 97 GPS Fasemåling, float-løsning 99 Ukjent målemetode Systematisering og levering av data til NADAG. Versjon Side 17 av 22

18 Vedlegg 6 NOTAT Til: Oppdragsgivere Fra: NADAG Arkiv: 16/00213 Dato: Forslag til kontraktstillegg vedrørende rettigheter til data Innledning Det er store gevinster knyttet til gjenbruk av data, som for eksempel grunnundersøkelser, som utarbeides i forbindelse med utbyggingsprosjekter. En samlet oversikt og enkel tilgang til slikt materiale kan bidra til effektivisering i offentlig sektor og i samfunnet for øvrig. For å sikre at oppdragsgiver får eiendomsretten til blant annet utførte grunnundersøkelser, samt at disse gjøres tilgjengelig gjennom Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG), foreslås følgende tilleggstekst ved kontraktsinngåelse ved bruk av NS8401, NS8402, NS8405, NS8406 og NS8407. De foreslåtte tilleggene er basert på kontraktstillegg som benyttes av Jernbaneverket og Norges vassdrags- og energidirektorat, til de nevnte standardene. Det presiseres at foreslåtte tillegg til standardteksten kan måtte tilpasses av oppdragsgiver. Standardene det refereres til kan kjøpes av Standard Norge ( NS8401 (punkt 6) NS8402 (punkt 5) og NS8407 (punkt 47): Eiendomsrett, opphavsrett og andre materielle og immaterielle rettigheter til et hvert resultat og/eller materiale som frembringes gjennom oppdraget, herunder kildekode til programvare, dokumentasjon, metoder, data, parametervalg, beregninger, undersøkelser, modeller, spesifikasjoner og annet (prosjekteringsmaterialet) tilfaller oppdragsgiveren i sin helhet, med de begrensninger som følger av ufravikelig lov. Når prosjektmaterialet er ferdigstilt skal det uten ugrunnet opphold utleveres komplett til oppdragsgiveren. Rettighetene omfatter også rett til endring og videreoverdragelse, jf. lov om opphavsrett til åndsverk mv. 12. mai 1961 nr. 2 (åndsverkloven) 39b. Forslag til kontraktsvedlegg vedrørende rettigheter til data. NGU Side 1 av 2

19 Oppdragstaker og/eller hans kontraktsmedhjelpere beholder eiendomsrett, opphavsrett og andre materielle og immaterielle rettigheter til metoder, verktøy og programmer som oppdragstaker og/eller hans kontraktsmedhjelpere hadde før kontraktsignering, og som benyttes for å gjennomføre kontrakten (grunnlagsmateriale). Oppdragstaker og/eller hans kontraktsmedhjelpere beholder også rettighetene til grunnlagsmaterialet slik det blir videreutviklet under kontrakten. Oppdragsgiveren får en tidsubegrenset, betalt og ikke-eksklusiv disposisjonsrett til grunnlagsmaterialet i den grad dette inngår som en del av prosjektmaterialet. Disposisjonsretten omfatter rett til å bruke, kopiere, modifisere og videreutvikle grunnlagsmaterialet, enten selv eller ved hjelp av tredjemann, i et hvilket som helst prosjekt oppdragsgiveren involverer seg i, slik at prosjektmaterialet kan benyttes der uten hindring. Oppdragsgiver kan offentliggjøre slikt grunnlagsmateriell forutsatt at oppdragstaker og/eller hans kontraktsmedhjelpere blir navngitt. Hver av partene står fritt til å benytte generell know-how, som ikke er taushetsbelagt, opparbeidet under gjennomføringen av kontrakten. Oppdragstaker kan kun benytte prosjektmaterialet dersom oppdragsgiver skriftlig samtykker til det. Oppdragstaker skal besørge at data fra grunnundersøkelser overleveres til NADAG (Nasjonal database for grunnundersøkelser). NS8405 (punkt 41), NS8406 (punkt 30) Eiendomsrett, opphavsrett og andre materielle og immaterielle rettigheter til et hvert resultat og/eller materiale som frembringes gjennom oppdraget, herunder kildekode til programvare, dokumentasjon, metoder, data, parametervalg, beregninger, undersøkelser, modeller, spesifikasjoner og annet tilfaller oppdragsgiveren i sin helhet, med de begrensninger som følger av ufravikelig lov. Oppdragsgiver kan fritt bruke disse i fremtidige prosjekter og offentliggjøre disse. Oppdragstaker skal besørge at data fra grunnundersøkelser overleveres til NADAG (Nasjonal database for grunnundersøkelser). Oppdragsgiver tillates samtidig fritt å bruke alle data i fremtidige prosjekter forutsatt at oppdragstaker og/eller hans kontraktsmedhjelpere blir navngitt. Leverandør beholder rettighetene til egne dataprogram. Forslag til kontraktsvedlegg vedrørende rettigheter til data. NGU Side 2 av 2

20 Vedlegg 7 Startsiden til opplastingsportalen: Systematisering og levering av data til NADAG. Versjon Side 20 av 22

21 Resultat fra valideringen av opplastet data: Feil i datainnholdet valideringsresultater: Systematisering og levering av data til NADAG. Versjon Side 21 av 22

22 Bekreftelse på data lagt til for skriving i godkjennelsesdatabasen: Systematisering og levering av data til NADAG. Versjon Side 22 av 22

Systematisering av data om grunnundersøkelser - tilpasset innleggelse i Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG)

Systematisering av data om grunnundersøkelser - tilpasset innleggelse i Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) Systematisering av data om grunnundersøkelser - tilpasset innleggelse i Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) NADAG-modellen er basert på SOSI-standarden for Geotekniske undersøkelser. I ett

Detaljer

Systematisering og levering av geotekniske data til Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG)

Systematisering og levering av geotekniske data til Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) NOTAT Til: Dataeiere Fra: NGU Arkiv: NADAG Dato: 27. januar 2016 Systematisering og levering av geotekniske data til Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) Innledning Nasjonal database for grunnundersøkelser

Detaljer

Systematisering og levering av data til Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG)

Systematisering og levering av data til Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) NOTAT Til: Dataeiere Fra: NGU Arkiv: NADAG Dato: 1. desember 2014 Innledning Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) har som mål å samle og gjøre offentlig tilgjengelig samfunnsviktige data knyttet

Detaljer

NOTAT. Innledning. Til: Kommuner i Norge Fra: NADAG Dato: Notat om NADAG til norske kommuner

NOTAT. Innledning. Til: Kommuner i Norge Fra: NADAG Dato: Notat om NADAG til norske kommuner NOTAT Til: Kommuner i Norge Fra: NADAG Dato: 09.02.2017 Notat om NADAG til norske kommuner Innledning Bruk av undergrunnen er i stadig vekst. Spesielt i byer og tettbygde strøk er det konkurranse om utnyttelse

Detaljer

NADAG STATUS OG VEIEN VIDERE

NADAG STATUS OG VEIEN VIDERE NADAG STATUS OG VEIEN VIDERE Inger-Lise Solberg Foto: Statens vegvesen SVV Teknologidagene 22. september 2016 Innhold Hvorfor NADAG? Nytte-kostanalyse Hva finnes i databasen? Hvordan levere data til NADAG?

Detaljer

NADAG VEKST OG NYE FUNKSJONER

NADAG VEKST OG NYE FUNKSJONER NADAG VEKST OG NYE FUNKSJONER Inger-Lise Solberg Foto: IL Solberg SVV Teknologidagene 26. september 2017 Innhold Hvorfor NADAG? Hva finnes i databasen? Hvordan levere data til NADAG? Rettigheter og kontrakter

Detaljer

NADAG ET NYTTIG VERKTØY FOR NORSKE KOMMUNER

NADAG ET NYTTIG VERKTØY FOR NORSKE KOMMUNER NADAG ET NYTTIG VERKTØY FOR NORSKE KOMMUNER Kjersti Mølmann og Inger-Lise Solberg Foto: Statens vegvesen Temadataforum, Norge Digitalt, 14.04.16 Hva er NADAG? Det finnes store mengder data fra grunnundersøkelser

Detaljer

Leveranseinstruks. Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase. Versjon 7. april 2014

Leveranseinstruks. Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase. Versjon 7. april 2014 Leveranseinstruks Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase Versjon 7. april 2014 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Laste ned data fra Naturbase... 2 2.

Detaljer

Nasjonal database for grunnundersøkelser - Status og bruk av NADAG. Inger-Lise Solberg

Nasjonal database for grunnundersøkelser - Status og bruk av NADAG. Inger-Lise Solberg Nasjonal database for grunnundersøkelser - Status og bruk av NADAG Inger-Lise Solberg Teknologidagene Statens vegvesen 2014 Innhold Kort introduksjon Status utvikling Bruk av NADAG Planlegging av infrastruktur

Detaljer

Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase. Versjon desember 2016

Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase. Versjon desember 2016 Leveranseinstruks Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase Versjon desember 2016 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Laste ned data fra Naturbase... 2 2.

Detaljer

Nasjonal database for grunnundersøkelser - Status og bruk av NADAG Inger- Lise Solberg

Nasjonal database for grunnundersøkelser - Status og bruk av NADAG Inger- Lise Solberg Teknologidagene Statens vegvesen 2014 Nasjonal database for grunnundersøkelser - Status og bruk av NADAG Inger- Lise Solberg Innhold Kort introduksjon Status utvikling Bruk av NADAG Planlegging av infrastruktur

Detaljer

Leveranser til NADAG. Innhold

Leveranser til NADAG. Innhold Leveranser til NADAG Innhold Beskrivelse 2 Å registrere seg før leveranser til NADAG 3 Å opprette en GeoSuite Cloud-konto 3 Å aktivere din GeoSuite Cloud-konto 4 Konfigurering av eksportfunksjon 5 Du må

Detaljer

kument Leveranseinstruks Artsdata til Naturbase Versjon 7. mai 2014

kument Leveranseinstruks Artsdata til Naturbase Versjon 7. mai 2014 kument Leveranseinstruks Artsdata til Naturbase Versjon 7. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Laste ned data fra Naturbase... 3 2. Generelt om rutiner

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Steinsprang aktsomhetsområde Produktspesifikasjon: ND_Steinsprang - aktsomhetsområder

SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Steinsprang aktsomhetsområde Produktspesifikasjon: ND_Steinsprang - aktsomhetsområder SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Steinsprang aktsomhetsområde Produktspesifikasjon: ND_Steinsprang - aktsomhetsområder 3 av Norges geologiske undersøkelse - 2012 4 av SOSI Produktspesifikasjon

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder. Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder

SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder. Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder 3 av Norges geologiske undersøkelse - 2012 1 Innledning, historikk og endringslogg 1 av 2 Norges geologiske

Detaljer

GS-VEG LANGS LOSBYVEIEN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Eksisterende grunnundersøkelser 2. 3 Feltarbeider 2. 4 Laboratorieundersøkelser 2

GS-VEG LANGS LOSBYVEIEN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Eksisterende grunnundersøkelser 2. 3 Feltarbeider 2. 4 Laboratorieundersøkelser 2 NOVEMBER 2014 LØRENSKOG KOMMUNE GS-VEG LANGS LOSBYVEIEN GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER, DATARAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 02694 WWW COWI.com INNHOLD

Detaljer

NADAG Nasjonal database for grunnundersøkelser. Status. Inger-Lise Solberg. Teknologidagene Statens vegvesen 2013

NADAG Nasjonal database for grunnundersøkelser. Status. Inger-Lise Solberg. Teknologidagene Statens vegvesen 2013 Teknologidagene Statens vegvesen 2013 NADAG Nasjonal database for grunnundersøkelser Status Inger-Lise Solberg Innhold Tilbakeblikk Mandat Organisering Testområde Datamodell og oppbygging Hvor er vi nå?

Detaljer

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015 Brukerveiledning For importapplikasjon til Naturbase Versjon 17. mars 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Leveranseinstrukser... 3 2. Om leveranse av data

Detaljer

GANG-/SYKKELVEG LANGS FV 461

GANG-/SYKKELVEG LANGS FV 461 Statens vegvesen Region sør GANG-/SYKKELVEG LANGS FV 461 Grunnundersøkelser Datarapport 2014-11-21 Oppdragsnr.: Oppdragsnr.: Dokument nr.: -1 Gang-/sykkelveg langs FV461 Grunnundersøkelser Datarapport

Detaljer

Leveranseinstruks. For leveranse av verneområder til datasett Naturvernområder i Naturbase. Versjon 27. mars 2014

Leveranseinstruks. For leveranse av verneområder til datasett Naturvernområder i Naturbase. Versjon 27. mars 2014 Leveranseinstruks For leveranse av verneområder til datasett Naturvernområder i Naturbase Versjon 27. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 3 1.2 Laste ned

Detaljer

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Sedimentasjonsmiljø, versjon 2. Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Sedimentasjonsmiljø, versjon 2. Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø 3 av 1 Innledning, historikk og endringslogg - 1 - 2 Oversikt over produktspesifikasjonen 2.1 Unik identifisering av produktspesifikasjon

Detaljer

Statens vegvesen. Detaljregulering Fv. 900, Holmestrand Sentrum

Statens vegvesen. Detaljregulering Fv. 900, Holmestrand Sentrum Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Rune Gunnerød Hiruy Ghidey og Xiang Yu Saksbehandler/innvalgsnr: +47 94433121 Vår dato: 11.12.2015 Vår referanse: 15/238175-1 Notat om eksisterende grunnundersøkelser

Detaljer

Askeladden Release-logg 30. august 2012

Askeladden Release-logg 30. august 2012 NR. Tema Kort beskrivelse av oppgaven Status Spesifikasjon - detaljert Kommentar 1. Søk Søkeresultat skal være likt i id-søk og avansert søk 2. Registrering Revet/brent bygning - skal kunne være inneværende

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-Naturinfo 4.6

Produktspesifikasjon FKB-Naturinfo 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-Naturinfo 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Seilduksgata 25/felt B Seilduksgaten 25/31 AS Oppdrag nr: 6120708 og 6121054 Rapport nr. 1 Rev. 0 Dato: 22.3.2013 AVDELING GEOTEKNIKK, OSLO Fylke Oslo Kommune Oslo Sted

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I QMS

AJOURHOLD AV AR5 I QMS Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I QMS For FYSAK versjon 2014-10-01 Elling Ringdal og Kristin Holm Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway INNHOLD 1. FORBEREDELSER...

Detaljer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Åpning av DMK-base og ortofoto... 3 Redigering... 5 Rediger markslagsgrenser...

Detaljer

PA 2101 DATAINNSAMLING - GRUNNUNDERSØKELSER 0 Orientering. 2 Krav til prosjekteringen med prosedyrer

PA 2101 DATAINNSAMLING - GRUNNUNDERSØKELSER 0 Orientering. 2 Krav til prosjekteringen med prosedyrer PA 2101 PROSJEKTERINGSANVISNING PA 2101 DATAINNSAMLING - GRUNNUNDERSØKELSER 0 Orientering PAen gir generelle retningslinjer for utarbeidelse av program for grunnundersøkelser, kontrahering av boreentreprenør,

Detaljer

GEOTEKNISK DATARAPPORT

GEOTEKNISK DATARAPPORT Regionalt kulturhus i Stjørdal REGIONALT KULTURHUS STJØRDAL STRATEGINOTAT GEOTEKNISK DATARAPPORT Rev. dato Kontroll Signatur Kommentar STRATEGINOTAT GEOTEKNISK DATARAPPORT 19.11.2010 Side: 1 av 1 DATARAPPORT

Detaljer

Geotekniske undersøkelser, laboratorieundersøkelser Sone 32V, Ø613408, N

Geotekniske undersøkelser, laboratorieundersøkelser Sone 32V, Ø613408, N 2 Fylke: Akershus Kommune : Gjerdrum Sted: Ask Adresse: Gnr: 42 Bnr: 102 Tiltakshaver: - Oppdragsgiver: Urbanium AS Rapport: 15444 ra pport nr.1 Rapporttype: Geoteknisk datarapport Stikkord: Geotekniske

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Region nord Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg til konkurransegrunnlaget 1 1. INNLEDNING 3 2. ANSVAR OG ROLLER. 3 2.1. BYGGHERRES ANSVAR... 3 2.2. ENTREPRENØRENS

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.4.0, 31.01.2012 Statens vegvesen side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-LedningVA 4.6

Produktspesifikasjon FKB-LedningVA 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-LedningVA 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-Bane 4.6

Produktspesifikasjon FKB-Bane 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-Bane 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser... 4

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Brannstasjoner Produktspesifikasjon. Brannstasjoner

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Brannstasjoner Produktspesifikasjon. Brannstasjoner SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Brannstasjoner 20160315 Produktspesifikasjon Brannstasjoner SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Statens Vegvesen Region Øst Fv 152 Måna-Gislerud Oppdrag nr: 1130011 Rapport nr. 1 Rev. 00 Dato: 05.07.2013 AVDELING GEO & MILJØ, TRONDHEIM Fylke Askerhus Kommune Frogn

Detaljer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Uttrekk av DMK fra NGIS... 4 Åpning av ortofoto... 7 Redigering...

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Region nord Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.2, 13.05.2011 Statens vegvesen Region nord Geodataseksjonen 1 1. INNLEDNING.

Detaljer

Region nord Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.2, 13.05.2011 Statens vegvesen Region nord Geodataseksjonen 1 1. INNLEDNING.

Detaljer

Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0

Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0 0 Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse

Detaljer

Dybde PLAN Enkel sondering Fjellkontrollboring Dreiesondering Totalsondering Dreietrykksondering Trykksondering Vingeboring Ramsondering Standard Penetration Test (SPT) Prøvegrop Prøveserie Prøvegrop med

Detaljer

Vedlegg 3. Kravspesifikasjon til terrengmodellmålinger

Vedlegg 3. Kravspesifikasjon til terrengmodellmålinger Vedlegg 3 Kravspesifikasjon til terrengmodellmålinger Dokumentets dato 2012.10.31 [Skriv inn tekst] Side 1 Innhold 1. Kravspesifikasjon - Terrengmodellmålinger... 3 2. Bestillingsalternativ:... 3 2.1.

Detaljer

Revisjonsnr.: 1.0 Godkjent av: Røen, Grete Dato:

Revisjonsnr.: 1.0 Godkjent av: Røen, Grete Dato: Innmåling av infrastruktur i bakken VEILEDNING Forfatter: Faraas, Frode Godkjent av: Røen, Grete Dato: 27.07.2016 Innmåling av infrastruktur i bakken 1. Innledning Forsvarsbygg forvalter infrastruktur

Detaljer

Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0

Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0 1 Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse

Detaljer

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 12 FKB Naturinfo Innhold 12.1 Innledning... 2 12.1.1 Historikk... 2 12.1.2 Formål og omfang... 3 12.1.3 Referanser... 3 12.1.4 Ansvarlig for

Detaljer

HVORDAN KAN KOMMUNEN HA GLEDE AV VÅRE DOK-DATA Kjersti Mølmann

HVORDAN KAN KOMMUNEN HA GLEDE AV VÅRE DOK-DATA Kjersti Mølmann HVORDAN KAN KOMMUNEN HA GLEDE AV VÅRE DOK-DATA Kjersti Mølmann 30.08.2016 Innhold Hvilke data leverer NGU til Det offentlige kartgrunnlaget Hvordan få oversikt og tilgang Gjennomgang av datasettene Nye

Detaljer

Testkonstruksjon FKB 4.01

Testkonstruksjon FKB 4.01 Testkonstruksjon FKB 4.01 - Trondheim Lars Mardal, Statens kartverk Innhold Klargjøring av begreper Gjennomføring av kontrollen Resultat fra kontrollen Oppsummering vegen videre Kartet er en forenkling

Detaljer

5.3.3 Innhold / Tematisering. 5.4 Gjennomføring av geodatakontroll

5.3.3 Innhold / Tematisering. 5.4 Gjennomføring av geodatakontroll *HRGDWDNRQWUROO 5.1 Innledning 5.2 SOSI - FKB 5.3 Hva skal kontrolleres 5.3.1 Dataleveranse 5.3.2 Nøyaktighet 5.3.3 Innhold / Tematisering 5.3.4 Datastruktur 5.3.5 Fullstendighet 5.3.6 Intern homogenitet

Detaljer

KVÆFJORD Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer:

KVÆFJORD Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 1911 - KVÆFJORD 68 2 Utskriftsdato/klokkeslett: 08.03.2016 kl. 13:00 Produsert av: Jan-Otto Øynes - 1911 Attestert

Detaljer

Versjon 2012-01-30. Elling Ringdal

Versjon 2012-01-30. Elling Ringdal Veileder fra Skog og landskap ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BRUK AV GPS VED AJOURFØRING AV AR5 I GIS/LINE Versjon 2012-01-30

Detaljer

Brukermanual for webrapportering av data fra hønsefugltakseringer i Hønsefuglportalen

Brukermanual for webrapportering av data fra hønsefugltakseringer i Hønsefuglportalen Brukermanual for webrapportering av data fra hønsefugltakseringer i Hønsefuglportalen Midlertidig versjon, oppdatert 11.08.2014 Innhold 1. Startsiden... 2 2. Min side... 4 3. Last ned start- og stopp koordinater...

Detaljer

Reguleringsplan Sjetne skole

Reguleringsplan Sjetne skole RAPPORT Reguleringsplan Sjetne skole OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune EMNE DATO / REVISJON: 18. februar 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 416907-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

RAPPORT. Halden kommune. Halden. Grimsrødhøgda 109 Geoteknisk datarapport. Grunnundersøkelser r

RAPPORT. Halden kommune. Halden. Grimsrødhøgda 109 Geoteknisk datarapport. Grunnundersøkelser r RAPPORT Halden kommune Halden. Grimsrødhøgda 109 Geoteknisk datarapport Grunnundersøkelser 112467r1 02.01.17 RAPPORT Prosjekt: Halden. Grimsrødhøgda 109 Dokumentnavn: Geoteknisk datarapport Dokumentnr:

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Produktspesifikasjon: Primærdata Kystkontur

Produktspesifikasjon: Primærdata Kystkontur SOSI-standard - versjon 1.0 01.12.2011 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Primærdata Kystkontur Side 1 av 51 Produktspesifikasjon: Primærdata Kystkontur 1 av Statens kartverk desember 2011 SOSI-standard

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Korridor boreplan. Boreplan til DPS900 fra BC-HCE

Korridor boreplan. Boreplan til DPS900 fra BC-HCE DPS900 leser vcl boreplaner, samt LandXML design og IREDES boreplaner. Her viser vi deg hvordan du kan lage og eksportere en boreplan fra BC- HCE. BC-HCE genererer vektorer for alle borehull, det gir fleksibilitet

Detaljer

Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen.

Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen. AR5 metadata: Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen. Det kan være opplysninger om hvilken metode som er brukt i kartlegginga, hvilken nøyaktighet stedfestinga

Detaljer

Se egen forklaring: Om UTM-koordinater. Velg fra nedtrekksmenyen den sonen målepunktet er plassert i.

Se egen forklaring: Om UTM-koordinater. Velg fra nedtrekksmenyen den sonen målepunktet er plassert i. FORELØPIG VERSJON Navn på målepunkt Gi målepunktet et navn som nettselskapet vil gjenkjenne, gjerne med referanse til et geografisk sted. Det er en fordel om navnet er det samme fra år til år. Maksimalt

Detaljer

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA NOTAT Oppdrag 1350007501 Kunde Alta kommune Notat nr. G-not-01 Til Alta kommune v/ Reidar Andre Olsen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/eirin Husdal GEOTEKNISK VURDERING BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE

Detaljer

Vedlegg 1. Oversikt over benyttede egenskaper og kodelister for FKB-Ledning med tilhørende forvaltningsspesifikasjoner

Vedlegg 1. Oversikt over benyttede egenskaper og kodelister for FKB-Ledning med tilhørende forvaltningsspesifikasjoner Versjon 4.5-03-01 Spesifikasjon av forvaltning av FKB-Ledning Vedlegg 1 Side 1 av 23 Vedlegg 1 Oversikt over benyttede egenskaper og kodelister for FKB-Ledning med tilhørende forvaltningsspesifikasjoner

Detaljer

Geoteknikk. E16 Hønenkrysset, ny rundkjøring OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen. Ressursavdelingen. Nr. 2013084090-15

Geoteknikk. E16 Hønenkrysset, ny rundkjøring OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen. Ressursavdelingen. Nr. 2013084090-15 Geoteknikk E16 Hønenkrysset, ny rundkjøring OPPDRAG Oppdrag Teknologiavdelingen Ressursavdelingen Nr. 2013084090-15 Region sør Ressursavdelingen Vegteknisk seksjon 2014-01-29 Oppdragsrapport Nr. 2013084090-15

Detaljer

HARSTAD Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer:

HARSTAD Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 1903 - HARSTAD 42 47 Utskriftsdato/klokkeslett: 15.01.2016 kl. 10:07 Produsert av: Roger Berge - 1903 Attestert

Detaljer

Skrednett. v/magnus Gautefall Nicolaisen, NGU NGU-dagen 2010

Skrednett. v/magnus Gautefall Nicolaisen, NGU NGU-dagen 2010 Skrednett v/magnus Gautefall Nicolaisen, NGU NGU-dagen 2010 Presentasjonsinnhold Om Skrednett.no og Nasjonal skreddatabase. Oversikt Innhold WMS-tjenester Utskriftsmuligheter Skrednett.no og Nasjonal skreddatabase

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no (elektronisk versjon er alltid gjeldene versjon) SOSI Produktspesifikasjon - 2 - Innhold

Detaljer

Bruk av GISLine Trans noen tips

Bruk av GISLine Trans noen tips Bruk av GISLine Trans noen tips GISLine Trans har mange transformasjonsmuligheter og det er i noen grad muligheter for å gjøre feil. Vi vil her komme med noen tips og vise hvordan de mest aktuelle transformasjonene

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Oppdrag nr: 1350014934 G-rap-001-rev01 Dato: 23.05.2016 DIVISJON GEO, TRONDHEIM 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prosjekt... 3 1.2 Oppdrag... 3 1.3 Innhold... 3 2 UNDERSØKELSER...

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE AS Melhus Tomteselskap Korsvegen, Melhus Oppdrag nr: 1350009370 Rapport nr. 1 Dato: 11.05.2015 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prosjekt...

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 1 Adresse http://www.temakart-rogaland.no/spreieareal http://prosjekt.fylkesmannen.no/temakart-rogaland/ Anbefalt nettlesere: Internet Explorer

Detaljer

Geoteknikk. Fv476/175 Auli - Haga Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr. 16/ Fv476 Hp 01 Km 1,3

Geoteknikk. Fv476/175 Auli - Haga Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr. 16/ Fv476 Hp 01 Km 1,3 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknikk, berg- og geoteknikk Dato 2016-03-01 Geoteknikk Fv476/175 Auli - Haga Grunnundersøkelser for gs-veg Fv476 Hp 01 Km 1,3 Ressursavdelingen Nr. 16/26076-2 n

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

DATARAPPORT GRUNNUNDERSØKELSER TUNNELPÅHUGG KJØRHOLT NORD

DATARAPPORT GRUNNUNDERSØKELSER TUNNELPÅHUGG KJØRHOLT NORD DATARAPPORT GRUNNUNDERSØKELSER TUNNELPÅHUGG KJØRHOLT NORD Rapporten dokumenterer resultatene fra utførte grunnundersøkelser for ny E18 Langangen-Rugtvedt, Tunnelpåhugg Kjørholt nord. Markarbeidene er utført

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Oppdrag nr: Rapport nr. G-rap-001 Dato: 30.11.2015 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM Fylke Nordland Kommune Sortland Sted Sigerfjord UTM Sone 33 Teg. 102 (05192-76172) Teg.

Detaljer

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner Produktnavn: NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner versjon 1.0 Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner Produktnavn: NVEs database over kartlagte

Detaljer

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle utvidelse Fv308 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle utvidelse Fv308 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Jarlsberg Hovedgård Tønsberg, Kjelle utvidelse Fv308 Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 110904r1 6. mai.2014 RAPPORT Prosjekt: Dokumentnavn: Dokumentnr: Dato: Kunde: Kontaktperson: Kopi:

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-Lufthavn 4.6

Produktspesifikasjon FKB-Lufthavn 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-Lufthavn 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

Produktspesifikasjon: Villreinområder

Produktspesifikasjon: Villreinområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Villreinområder versjon 20141201 Villrein på Dovre. Foto: Per Jordhøy SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning...

Detaljer

Veileder ArcPad innsjekk gammel feltsamlerskjema

Veileder ArcPad innsjekk gammel feltsamlerskjema Veileder ArcPad innsjekk gammel feltsamlerskjema Filene som skal sjekkes inn må hete henholdsvis kmbf (flater), kmbl (linjer), kmbp (punkter) Det er ikke nødvendig å ha med alle tre geometritypene, for

Detaljer

C2 Instruks for innlegging av kongeørndata i Rovbase ekstensivområder

C2 Instruks for innlegging av kongeørndata i Rovbase ekstensivområder C2 Instruks for innlegging av kongeørndata i Rovbase ekstensivområder Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Denne instruksen beskriver rutiner for innlegging og ivaretakelse av data

Detaljer

R Ladebekken kulvert - styrt boring

R Ladebekken kulvert - styrt boring Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1647-2 Ladebekken kulvert - styrt boring 07.07.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Ladebekken kulvert skal legges om. Nye avløpsledninger skal utføres med

Detaljer

Trondheim og Melhus kommuner RSMT-Prosjektet Delprosjekt P-07: Grunnundersøkelser Benna-Heimdal Tilbudsgrunnlag del 3: Vederlag REVISJON 1

Trondheim og Melhus kommuner RSMT-Prosjektet Delprosjekt P-07: Grunnundersøkelser Benna-Heimdal Tilbudsgrunnlag del 3: Vederlag REVISJON 1 Tilbudsgrunnlag del 3 VEDERLAG Tidligere distribuert versjon av tilbudsgrunnlaget utgår og erstattes med foreliggende revisjon 1. Tekst som utgår er markert med overstrøket tekst. Ny tekst er markert med

Detaljer

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2014-10-24. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2014-10-24. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 Manuskart versjon 2014-10-24 Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. KLARGJØRE MANUSKART... 3 2.1. Skrive

Detaljer

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2015-02-05. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2015-02-05. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 Manuskart versjon 2015-02-05 Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. KLARGJØRE MANUSKART... 3 2.1. Skrive

Detaljer

Klikk på: Ny bruker søker

Klikk på: Ny bruker søker ByggSøk - bygning. I dag er det mulig å levere byggesøknaden elektronisk. ByggSøk er et offentlig system for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. Målet med ByggSøk er effektivisering hos private

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Datagrunnlag... 1. 3 Sykkelnettet... 2. 4 Kollektivnettet... 3. 4.1 Holdeplasser... 3

1 Innledning... 1. 2 Datagrunnlag... 1. 3 Sykkelnettet... 2. 4 Kollektivnettet... 3. 4.1 Holdeplasser... 3 Oppdragsgiver: Vestfold Fylkeskommune Oppdrag: Dato: 2014-02-03 Skrevet av: Paal Grini Kvalitetskontroll: ATP -MODELLEN INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Datagrunnlag... 1 3 Sykkelnettet... 2 4 Kollektivnettet...

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I QMS

AJOURHOLD AV AR5 I QMS Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I QMS For GIS/LINE kart - versjon 2014-10-01 Jørn Storholt Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway 1 INNHOLD 1. FORBEREDELSER...

Detaljer

Produktspesifikasjon. Innmålingsinnstruks. VA, drivstoff, gass og fjernvarme

Produktspesifikasjon. Innmålingsinnstruks. VA, drivstoff, gass og fjernvarme 1 Produktspesifikasjon Innmålingsinnstruks VA, drivstoff, gass og fjernvarme 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 6 1.1 Innledning... 6 1.2 Historikk... 6 1.3 Endringslogg...

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Grunnlagsdata TILBUDSGRUNNLAG VEDRØRENDE BORPLAN FOR UTREDNING AV KVIKKLEIRESONE 329 MALVIK OG 330 TORP

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Grunnlagsdata TILBUDSGRUNNLAG VEDRØRENDE BORPLAN FOR UTREDNING AV KVIKKLEIRESONE 329 MALVIK OG 330 TORP NOTAT Oppdrag Kvikkleiresone 329 Malvik og 330 Torp Kunde NVE Region Midt-Norge Notat nr. 01 Til NVE Region Midt-Norge v/ Mads Johnsen Fra Kopi Rambøll v/ Margrete Åsmul TILBUDSGRUNNLAG VEDRØRENDE BORPLAN

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Industriområde Tømra, Selbu Selbu kommune Oppdrag nr: 135000 73 50 Rapport nr. 1 Dato: 0 8.01.2015 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM Fylke Sør- Trøndelag Kommune Selbu Sted

Detaljer

AVERØY Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer:

AVERØY Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 1554 - AVERØY 84 1 Utskriftsdato/klokkeslett: 24.04.2017 kl. 15:40 Produsert av: Jan Peder Smenes Attestert

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Bjugn kommune Reguleringsplan Sentrumskjernen Oppdrag nr.: 1358386 Rapport nr. 1 Dato: 17.4.215 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Prosjekt...

Detaljer

Fv 650 Sjøholt-Viset Kommunedeplan med KU

Fv 650 Sjøholt-Viset Kommunedeplan med KU Vedlegg 2 Ørskog kommune Fv 650 Sjøholt-Viset Kommunedeplan med KU Innledende grunnundersøkelser Datarapport 2014-12-19 Oppdrags-rapport nr.: 5146559-RIG1 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde

Detaljer

NS 3580 Bygg- og anleggsnett Ansvar, kvalitetskrav og metoder Ny standard fra Standard Norge. - konsekvenser for «stikkeren»

NS 3580 Bygg- og anleggsnett Ansvar, kvalitetskrav og metoder Ny standard fra Standard Norge. - konsekvenser for «stikkeren» NS 3580 Bygg- og anleggsnett Ansvar, kvalitetskrav og metoder Ny standard fra Standard Norge - konsekvenser for «stikkeren» Asbjørn Eilefsen Vegdirektoratet, NVDB og Geodata/ Region sør Geodata 05.02.2015

Detaljer

Fjerdingby Sentrum RAPPORT. Rælingen kommune. Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport G-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Fjerdingby Sentrum RAPPORT. Rælingen kommune. Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport G-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Fjerdingby Sentrum OPPDRAGSGIVER Rælingen kommune EMNE Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport DATO / REVISJON: 27. april 2016 / 0 DOKUMENTKODE: 128744-G-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Erfaringer fra Miljøgata i Sokna. Novapoint 19 DCM

Erfaringer fra Miljøgata i Sokna. Novapoint 19 DCM Erfaringer fra Miljøgata i Sokna Novapoint 19 DCM Forskjell mellom NP18 og NP19 Novapoint basis Fra og med NP19 består Novapoint Basis av to deler: programmet Novapoint Basis og menyen Basis i AutoCAD.

Detaljer

Kommune: Snåsa. Sidetall: 10 Pris: 60 Kartbilag:

Kommune: Snåsa. Sidetall: 10 Pris: 60 Kartbilag: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2005.068 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ressursundersøkelser i Snåsaskifers brudd ved Snøskaveltjønn,

Detaljer

Molde Eiendom KF. Molde Kulturskole. Grunnundersøkelse. Datarapport Oppdrags-rapport nr.:

Molde Eiendom KF. Molde Kulturskole. Grunnundersøkelse. Datarapport Oppdrags-rapport nr.: Molde Eiendom KF Molde Kulturskole 2013-05-13 Oppdrags-rapport nr.: 5132679-1 Rapport tittel: Molde Kulturskole Utført av: Kontrollert av: Rapport nr. : 5132679-1 Revisjon nr. : - Dato : 2013-05-13 Godkjent

Detaljer