AJOURHOLD AV AR5 I WINMAP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AJOURHOLD AV AR5 I WINMAP"

Transkript

1 Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I WINMAP Kokebok versjon Jørn Storholt Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway 1

2 INNHOLD 1. GRUNNLEGGENDE TEORI OG DOKUMENTASJON VELG AJOURHOLDS-METODE KLARGJØR PROGRAMVARE OG GEOPROSJEKT Bruk riktig versjon av WinMap Bruk riktig klasse- og utvalgsfil Start et nytt GeoProsjekt Klargjør funksjoner for redigering Lag verktøyknapp for AR5-redigering Lag en ny datakilde for AR5 - Lokal base Importer AR5 fra SOSI til AR5 dataforbindelse Lokal base Ta inn data fra QMS sentral base Lag dataforbindelser til andre kartdata Tegn opp kart og lag tegnforklaring Tegn opp AR5 fra tilrettelagt tegnforklaring Tegn opp Eiendomsdata og andre kartdata Tegn opp ortofoto Ordne tegnforklaring Lagre prosjekt REDIGER Rediger egenskaper Rediger egenskaper for AR5grense Rediger egenskaper for AR5flate Rediger geometri Redigitaliser AR5grense Lag slett AR5flater Dann representasjonspunkt i nye AR5flater Spesielle redigeringsmetoder Digitaliser øyer Interaktiv metode for danning av nye AR5flater SJEKK OG EKSPORTER DATA Sjekk geometri og topologi i WinMap Sjekk egenskaper i WinMap Eksporter til SOSI Lokal base Sjekk SOSI-fil i SOSI-Kontroll Lokal base Lagre data tilbake til QMS sentral base EGENSKAPSKODER I AR Klassifikasjon av AR5grenser Klassifikasjon av AR5flater Kvalitet Målemetode Nøyaktighet Synbarhet Kvalitet - eksempel Dato Opphav TEGNEREGLER FOR AR5-AJOURHOLD

3 1. GRUNNLEGGENDE TEORI OG DOKUMENTASJON Kokeboka beskriver ajourhold av markslag i AR5 ved hjelp av WinMap i henhold til AR5 klassifikasjonssystem og SOSI produktspesifikasjon for Ar5 i FKB. Kokeboka må sees i sammenheng med instrukser og dokumentasjon utdelt på Skog og landskap sine kurs (For eksempel Kurs ajourhold av AR5 i kommunens eget kartverktøy.) Mye av denne dokumentasjonen er også i tilgjengelig på våre internettsider for AR5 og Gårdskart. Eksempel Gårdskarthåndboka. Kokeboka revideres i rykk og napp. Nye versjoner, kan lastes ned fra Kokebok-versjon er angitt som dato på framsida (eks. versjon ). 2. VELG AJOURHOLDS-METODE AR5-ajourholdet kan enten gjøres i lokal base eller direkte i Kartverkets QMS dataserver (også kalt NGIS). Lokalt ajourhold gjøres på en kommunedekkende AR5-base som ligger hos kommunen (originaldatavert). Basen er klippet ut fra Kartverkets QMS og er blitt levert datavert på SOSI-format. Ved sentralt ajourhold i Kartverkets QMS benyttes WinMap som klient-program, og kart-redigering skjer med ordinær WinMap-funksjonalitet, styrt av spesielle uttrekks- og tilbakelagringsmekanismer. Kapittel-overskrifter merket med Lokal base gjelder kun for lokalt ajourhold, mens overskrifter med sentral base gjelder for ajourhold direkte mot AR5-arkivet i Kartverkets QMS. Kapittel uten denne merkinga gjelder for begge metoder. Sentralt ajourhold av AR5 i Kartverkets QMS er enda ikke tilgjengelig i WinMap. Utviklingsarbeid og testing er i gang, men inntil videre må alle ajourholde AR5 lokalt. Kommuner som er interessert i å bruke Kartverkets QMS direkte, kan ta kontakt med Skog og landskap. 3

4 3. KLARGJØR PROGRAMVARE OG GEOPROSJEKT 3.1. Bruk riktig versjon av WinMap Kokeboka beskriver ajourhold i programvaren WinMap Pro versjon 6.1. Det er viktig at de siste program-oppdateringer fra NOIS er installert. Sjekk NOIS sin heimeside for eventuelle oppdateringer (hot-fix). Oppdateringer til WinMap Pro 6.1 per : ISY SOSI GDO Server 6.105, ISY WinMap Kommandoer HotFix og ISY WinMap Norsk Hotfix versjon Bruk riktig klasse- og utvalgsfil NB. AR5 skal importeres fra SOSI til WinMap med klasse- og utvalgsfil for SOSI FKB 4.0! Mappe c:\programfiler\fellesfiler\gmsosi\def skal inneholde filene Klasser.txt og Utvalg.txt. Disse skal være identiske med filene Klasser-40FKB.txt og Utvalg-40FKB.txt i undermappa \def\sosi40. (Stien gjelder kun ved lokal installasjon av WinMap og norsk versjon av windows. I en terminalserver-løsning ligger filene på andre mapper.) Derfor: Slett eller gi nytt navn på de opprinnelige filene Klasser.txt og Utvalg.txt på mappe \def. Kopier Klasser-40FKB.txt og Utvalg-40FKB.txt fra \def\sosi40 til \def og gi filene nytt navn, hhv. Klasser.txt og Utvalg.txt. Husk å slette alle filer med etternavn sic ved bytte av klasse- og utvalgsfil eller ved ny SOSIimport. Dette er indeksfiler som brukes for å øke hastigheten, og de må være laget for de filene du faktisk bruker Start et nytt GeoProsjekt Velg meny Fil Nytt GeoProsjekt. Velg GeoProsjekt-mal for samme koordinatsystem som kartbasen du skal redigere. Bruk av annet koordinatsystem gir tregere opptegning av kart og kan gi redusert nøyaktighet. Eksempel. Valgt mal er i koordinatsystem Euref89 UTM-sone 32 4

5 3.4. Klargjør funksjoner for redigering Velg meny Verktøy Alternativer - Plassering og redigering Hak ut for Oppretthold sammenheng og Bryt alle objekttyper ved snapping. Hak ut for Vis egenskapsdialog for nye objekter Hak ut for Bruk eksisterende geometri ved digitalisering. Legg inn et relativt stort antall angreoperasjoner (20). Når dette er gjort er verktøyknappene for Oppretthold sammenheng, Splitt linjeobjekter, Vis egenskapsdialog for nye objekter og Bruk eksisterende geometri ved digitalisering, blitt aktive. Pass på at de 2 første knappene forblir aktive under hele arbeidet. Knapp 3 og 4 (Vis egenskapsdialog og Bruk eksisterende geometri) kan slås av og på. I enkelte tilfeller er det best at de ikke er aktive! 5

6 3.5. Lag verktøyknapp for AR5-redigering Det er kommet en ny kommando spesielt for AR5-redigering som er tilgjengelig fra meny Nois kommandoer Rediger Redigering av egenskaper for AR5 objekter. Det lønner seg å lage en egen verktøyknapp for kommandoen fra meny Verktøy Tilpass. Knappen vil da dukke opp Lag en ny datakilde for AR5 - Lokal base Velg meny Datakilde Ny datakilde Velg kommunens aktuelle datakildeformat (Access, SQL Server, Qracle) med skrivetilgang. Den nye datakilden blir automatisk lagt inn i GeoProsjektet som ny dataforbindelse. 6

7 3.7. Importer AR5 fra SOSI til AR5 dataforbindelse Lokal base Velg meny NOIS Kommandoer SOSI - Import SOSI. Hent inn original AR5 SOSI-fil Ta inn data fra QMS sentral base Veiledning kommer først når ajourhold mot sentralt AR5-arkiv i QMS blir tilgjengelig. Se kapittel Lag dataforbindelser til andre kartdata Velg meny Datakilde Ny dataforbindelse Lag dataforbindelse til: Lesetilgang til eiendomsdata (Matrikkelen). Det er en fordel å ha eiendomsdata for å søke på gnr/bnr når man redigerer AR5. Lesetilgang til Andre FKB-baser etter behov (eks. Veg, vann, bygninger osv.). Ortofoto Skog og landskap foretar periodisk ajourhold av AR5 ved hjelp av ortofoto. Kommunen som skal fortsette ajourholdet, bør også ha samme eller nyere ortofoto liggende i GeoProsjektet. Dette er til stor hjelp i tillegg til befaring i terrenget og annen datainnsamling. 7

8 Eks. på dataforbindelser som kan være tilkoblet, meny Datakilde - Dataforbindelser Tegn opp kart og lag tegnforklaring Tegn opp kartdataene og en tegnforklaring med fornuftig gruppering og fargebruk TEGN OPP AR5 FRA TILRETTELAGT TEGNFORKLARING Det kan være en fordel å lage en opptegning som viser både opphav og kvalitet til AR5-dataene. Det er derfor laget en egen tegnforklaring tilpasset ajourhold av AR5. Tegnforklaringen ligger i et bibliotek som overføres til det aktuelle GeoProsjektet. Det er laget bibliotek som er tilpasset 3 forskjellige AR5-datakilder, Access, Oracle og QMS (Ar5_Ajourhold_Access.mdb, Ar5_Ajourhold_Oracle.mdb, Ar5_Ajourhold_QMS.mdb). Tegnforklaringa tegner ut AR5-symboler fra en egen font (arsymboler.ttf). Denne installeres som en ordinær font (skrift-type) før overføring fra biblioteket. Bibliotek og AR5-symboler (font-fil) lastes ned fra Gårdskarthåndboka Eksempel når AR5-basen ligger i Access. Lag en dataforbindelse til biblioteket Ar5_Ajourhold_Access.mdb Velg meny Verktøy Ny bibliotekforbindelse og hent bibliotek-fila. 8

9 Klargjør biblioteket for overføring av tegnforklaring til GeoProsjektet Velg meny NOIS Kommandoer Verktøy Endre navn og type for dataforbindelse i bibliotek. Velg dataforbindelsen til AR5 dersom den ikke kommer opp automatisk og trykk knapp Avslutt dialog med knapp 9

10 Overfør tegnforklaring fra biblioteket til GeoProsjektet. Velg meny Verktøy - Bibliotekorganisator. Hak ut felt Tegnforklaringer i biblioteket og start overføring til GeoProsjektet med knapp Tegn opp AR5 tegnforklaring Velg meny Tegnforklaring Tegnforklaringer Velg tegnforklaring AR5 Ajourhold og trykk knapp 10

11 TEGN OPP EIENDOMSDATA OG ANDRE KARTDATA Velg meny Tegnforklaring Legg til tegnforklaringslinjer. Eksempel: Opptegning av eiendomsdata. Tegner ikke opp flere objekttyper enn nødvendig TEGN OPP ORTOFOTO Velg meny NOIS Kommandoer - Sett inn Sett inn raster. Hent inn filer med knapp Velg filer. Det mest effektive er å benytte ortofoto-filer i formatet Tiled TIFF (eventuelt ECW eller MrSid). Tiled Tiff gir svært få filer og er raske å lese inn. Kartverket leverer tilede filer. Eksempel. Her legges ortofotofiler inn i en egen Access dataforbindelse. Bildene her skal vises i målestokk mindre enn 1:

12 ORDNE TEGNFORKLARING Pass på at dataforbindelsene ligger i riktig rekkefølge i tegnforklaringa; Punkt øverst, deretter Linje, så Flater og Bilder nederst. Dataforbindelse som skal redigeres må være aktive. Tegnforklaringslinjer som det skal redigeres på må være aktive, mens de andre med fordel kan gjøres ikke-aktive. Høyreklikk på linja i tegnforklaringa og velg Aktivt av. Eksempel. Tegnforklaring fra biblioteket AR5_Ajourhold_Access.mdb. Se mer om uttegning i kapittel 7 Tegneregler for AR5-ajourhold. 12

13 3.11. Lagre prosjekt Etter å ha tatt inn data og ordnet tegnforklaring bør oppsettet lagres i et eget GeoProsjekt som skal benyttes videre i AR5-ajourholdet. Meny Fil Lagre GeoProsjekt som. For å kunne benytte samme tegnforklaring, spørringer, stiler osv. i andre GeoProsjekt kan det også være lurt å overføre dette til et nytt bibliotek. Lag nytt bibliotek, meny Verktøy Nytt bibliotek. Overfør fra GeoProsjekt til nytt bibliotek, meny Verktøy Bibliotekorganisator. 13

14 4. REDIGER I dette kapitlet beskrives noen redigerings-kommandoer som er satt sammen i en naturlig rekkefølge. Rederinga kan utføres med alternative kommandoer ( triks og snarveier ). Bruk den metoden som du behersker og som gir riktig resultat Rediger egenskaper Egenskaper kan redigeres direkte på AR5grenser og AR5flater som egen operasjon eller som en integrert egenskapsdialog ved opprettelse av nye objekter. De generelle egenskapene ( metadataene ) Kvalitet, Datafangstdato, Verifiseringsdato og Opphav inngår i både AR5grenser og AR5flater. Disse må registreres / oppdateres hver gang det gjøres endringer. Se mer om egenskaper i kapittel 6 Egenskapskoder i AR5. Eksemplene i alternativ 2 i kapitlene og viser dialoger hvor basen er tilrettelagt med en AR5-kodeliste slik at kodeverdiene vises i klartekst og ikke bare som rene tallverdier. En slik kodeliste overføres til basen ved hjelp av verktøyet PickListLoader som leveres av NOIS. For massiv redigering (flere objekter samtidig): Bruk kommandoen Rediger Egenskap Oppdatering. Fra denne kommandoen er det mulig å endre en eller flere egenskaper på alle data for en objekttype eller for et utvalg gitt som en spørring. 14

15 REDIGER EGENSKAPER FOR AR5GRENSE Rediger egenskapene Avgrensingstype (Aravgrtype), Verifiseringsdato, Datafangstdato, Målemetode, Nøyaktighet, Synbarhet og Opphav etter behov. Se mer om egenskapene i kapittel 6. Redigering gjøres enten med AR5-kommandoen (Alternativ 1) eller med standard egenskapsdialog (Alternativ 2). NB! Alternativ 1 er kun tilgjenglig ved ren egenskapsredigering, og er ikke integrert i geometrikommandoer (sett inn kartobjekt). Alternativ 1: Velg først aktuell AR5Grense, trykk deretter på AR5-knappen Endre egenskaper og trykk på Lagre-knapp. 15

16 Alternativ 2: Velg først aktuell AR5Grense og velg deretter Utvalgsegenskaper fra høyreklikk-menyen. Endre egenskaper etter behov. Vurder bare de egenskapene (verdiene) som er ringet inn. 16

17 REDIGER EGENSKAPER FOR AR5FLATE Rediger egenskapene Arealtype (Artype), Treslag (Artreslag), Skogbonitet (Arskogbon) og Grunnforhold (Argrunnf), Verifiseringsdato, Datafangstdato, Målemetode, Synbarhet og Opphav etter behov. Kartstandard (Arkartstd) skal alltid være AR5. Se mer om egenskapene i kapittel 6. Redigering gjøres enten med AR5-kommando (Alternativ 1) eller med standard egenskapsdialog (Alternativ 2). NB! Alternativ 1 er kun tilgjenglig ved ren egenskapsredigering, og er ikke integrert i geometrikommandoer (sett inn kartobjekt, opprett ny flate ved slitting/sammenslåing osv.). Alternativ 1: Velg først aktuell AR5Flate, trykk deretter på AR5-knappen Endre egenskaper og trykk på Lagre-knapp. NB! De 4 arealressursegenskapene kan endres hver for seg eller for alle 4 i en og samme operasjon ved å velge et passende standardutvalg øverst til venstre i dialogen. Det kommer advarsel hvis det legges inn en ulovlig kombinasjon av arealressurs-egenskaper. 17

18 Alternativ 2: Velg først aktuell AR5Flate og velg deretter Utvalgsegenskaper fra høyreklikk-menyen. Endre egenskaper etter behov. Vurder bare de egenskapene (verdiene) som er ringet inn Rediger geometri Når vi skal flytte eksisterende AR5grenser, digitalisere nye AR5grenser, slette eksisterende AR5flater eller danne nye AR5flater, må vi bruker forskjellige geometri-kommandoer i tillegg til å endre egenskapsverdier. Skal AR5grenser bare flyttes, kan vi bruke kommandoen Redigitaliser geometri. Omfatter redigeringa også sletting av eksisterende AR5flater eller danning av ny AR5flate, kan kommandoene Slå sammen objekter eller Splitt objekter benyttes. Viktige verktøyknapper som må være aktive De 3 verktøyknappene Oppretthold sammenheng, Splitt linjeobjekter, Vis egenskapsdialog for nye objekter og må være aktive. Den 4. knappen Bruk eksisterende geometri ved digitalisering, kan i utgangspunktet også være aktiv, men kan slås i spesielle tilfeller (eksempel: når funksjonen vil følge feil geometri). 18

19 REDIGITALISER AR5GRENSE Formål: Kun flytte AR5grenser (endre geometri) ikke danne nye eller slette eksisterende AR5flater. Splitt AR5grensa når det bare er deler av en opprinnelig AR5grense som skal endres slik at den aktuelle redigeringsdelen blir et eget objekt, kommando Rediger Kartobjekt Splitt. Merk AR5grensa som skal redigeres. Bruk kommandoen Redigitaliser fra meny Rediger - Geometri. Pek på startpunkt (1) og sluttpunkt (2) og digitaliser nye punkt i mellom (der AR5grensa skal ligge). Avslutt digitalisering med høyreklikk - Avslutt objekt. Når verktøyknapp automatisk. - Oppretthold sammenheng er aktiv, vil flateomrisset oppdateres Eksempel: Her ligger eksisterende AR5grense inne i et på fulldyrka areal og må flyttes. Ny og riktig AR5grense digitaliseres fra 1 mot 2 langs jordekanten med ortofotoet som manus. Redigitaliserings-kommandoen endrer ikke knutepunkt (start- og endepunkt). Knutepunkt må eventuelt først flyttes i en egen operasjon. Merk en av AR5grensene som går inn til knutepunktet. Flytt deretter knutepunktet til ønsket plassering ved hjelp av kommandoen Rediger Geometri Rediger. Sjekk at alle AR5grenser og AR5flater følger med. Det er en forutsetning at knapp Oppretthold sammenheng er aktiv, men likevel kan kommandoen feile ved at geometrien i noen berørte flater ikke følger med. Flytt disse eventuelt i egen operasjon. Når knutepunktet for alle berørte objekt er flyttet, redigitaliseres AR5grensene som forklart i forrige punkt. 19

20 Eksempel. Flytter knutepunkt fra opprinnelig plassering inne i skogen mot høgre til riktig plassering i AR5grense mot dyrka areal. Husk å gi nye egenskaper på AR5grenser som er flyttet; Kvalitet, Datafangstdato, Verifiseringsdato og Opphav. Egenskaper i de tilhørende AR5flatene endres ikke så lenge AR5-klassifiseringa av disse er uendret LAG SLETT AR5FLATER Formål: Lage nye eller slette AR5flater. Unngå direkte sletting eller fullstendig nydanning av AR5flater. Bruk heller metodene Splitt eller Slå sammen på eksisterende AR5flater. Ved Splitt digitaliseres først den nye AR5grensa. Splitt deretter den gamle AR5flata vha. den nye AR5grensa. Resultat: To nye AR5flater med et tilhørende AR5grenser. Ved Slå sammen merkes først alle AR5flater som skal slås sammen. Bruk deretter kommando Rediger Kartobjekt Sammenslåing. Til slutt slettes den opprinnelige AR5grensa mellom de to sammenslåtte AR5flatene. Husk å gi nye egenskaper på AR5grenser og AR5flater som er endret; klassifikasjonsegenskaper pluss Kvalitet, Datafangstdato, Verifiseringsdato og Opphav. 20

21 Eksempel. En figur som tidligere er tolket som fulldyrka areal, skal splittes i to. Høyre del skal endres fra fulldyrka til innmarksbeite, mens venstre del fortsatt skal være fulldyrka. Arbeidsgang: Digitaliser den nye AR5grensa (Objekttype ArealressursGrense), meny Kartobjekt - Sett inn. Legg inn egenskapsverdier - Aravgrtype, Målemetode, Nøyaktighet, Synbarhet, Datafangstdato, Verifiseringsdato og Opphav. Egenskapene på de eksisterende linjene som splittes av den nye linja i start- og endepunkt, skal ikke endres! 21

22 Dann to nye AR5flater ved å splitte eksisterende AR5flate. Merk først AR5flata som skal splittes, velg deretter meny Rediger Kartobjekt Splitt. Velg så splittemodus Splitt ved eksisterende objekt. Merk den nye AR5grensa og fullfør splitting ved å dobbeltklikke. Legg inn nye egenskaper i AR5flate som skal gå fra fulldyrka til innmarksbeite, Artype, Artreslag ( ikke registrert hvis treslag er ukjent), Målemetode, Synbarhet, Datafangstdato, Verifiseringsdato og Opphav. Høyre AR5flate fra fulldyrka til innmarksbeite 22

23 Venstre AR5flate - fortsatt fulldyrka ingen endring av verdier. 23

24 4.3. Dann representasjonspunkt i nye AR5flater Når AR5flater dannes med metoden Splitt, vil de nye representasjonspunktene bli liggende på samme sted i den opprinnelige AR5flata. En kan se dette ved at symbolene ligger dobbelt (tegnes over hver andre). Det er to metoder en kan nytte for å få flyttet punktene til riktig sted inne i den nydanna flata, enten manuelt for en og en flate eller automatisk for mange flater (hele basen). Det er svært viktig at alle flater har flatereferanse til koordinater inne i flata. Før konvertering til SOSI må dette være riktig! Manuell metode. Merk feilplassert punkt (symbol) og velg meny Rediger Geometri Flytt. Pek på punktet som skal flyttes og dra punktet til riktig plassering. Automatisk metode. Velg meny NOIS kommandoer Rediger Dann representasjonspunkt. Velg datakilde AR5 og objekttype ArealressursFlate. Hak ut for Sekundærgeometri og Oppdater alle. Metoden er tidkrevende og kan kjøres som en avsluttende prosess. 24

25 4.4. Spesielle redigeringsmetoder DIGITALISER ØYER Ofte er det behov for å lage nye AR5flater som opptrer som øyer i en større AR5flate, for eksempel et skogholt på et fulldyrka areal. For å få riktig geometri, areal og sammenheng mellom AR5grenser og AR5flater må en følge en spesiell prosedyre. Merk (velg) AR5flata som skal ha en øy. Velg meny Rediger Geometri Fortsett. Digitaliser øya (hullet). Øy-arealet blir automatisk trukket i fra hovedflata. Digitaliser linje rundt øy-omrisset. Velg meny Sett inn kartobjekt og velg objekttype ArealressursGrense. Legg inn egenskapsverdier på linja, Aravgrtype, Målemetode, Nøyaktighet, Synbarhet, Datafangstdato, Verifiseringsdato og Opphav.. Dann ny AR5flate av øya. Merk (velg) AR5grensa som nettopp er digitalisert. Velg meny NOIS kommandoer Sett inn - Interaktiv flate med RepPunkt. Velg objekttype ArealressursFlate og gå videre knapp Plasser til slutt rep. punkt ved å klikke inne i øya og legg inn egenskapsverdier på øya, AR5-klasser, Målemetode, Synbarhet, Datafangstdato, Verifiseringsdato og Opphav. 25

26 INTERAKTIV METODE FOR DANNING AV NYE AR5FLATER I stedet for å danne nye AR5flater etter metoden Splitt i kapittel 3.3.2, kan det samme gjøres vha. andre kommandoer, for eksempel Interaktiv metode for danning av nye flater. Først digitaliseres nye AR5grenser. Deretter dannes AR5flater interaktivt vha. nye og eksisterende AR5grenser. Digitaliser ny AR5grense, meny Sett inn Kartobjekt (objtype ArealresursGrense) og legg inn egenskaper. Pass på å få ordentlig snapping til eksisterende AR5grenser. Slett alle gamle AR5flater som erstattes av nye for å hindre overlapp mellom AR5flater. Egenskaper som skal overføres fra gamle til nye AR5flater, må noteres før sletting for å hindre at verdifull info går tapt. Lag et rektangel vha. flatedannes. som markerer alle AR5grenser i det området som skal Lag nye AR5flater interaktivt, meny NOIS kommandoer Sett inn Interaktiv flate med RepPunkt. Velg objekttype ArealressursFlate, pek i AR5flata og dann AR5flate ved klikk. Legg inn egenskaper på den nye AR5flata. Gjør det samme med de neste AR5flatene som skal dannes - pek, klikk og legg inn egenskaper. AR5flater som ikke endrer AR5klasser må få egenskaper fra de opprinnelige AR5flatene. Avslutt kommandoen med ESC-tasten. (Ps. Denne kommandoen benytter styrefiler. Bruk klasse- og utvalgfil definert for FKB SOSI 4.0, dvs. hhv. Klasser-40FKB.txt og Utvalg-40FKB.txt. Hvis WinMap kjøres i en server-løsming vil styrefilene ligge på en annen mappe enn skjermdumpet over viser.) 26

27 5. SJEKK OG EKSPORTER DATA 5.1. Sjekk geometri og topologi i WinMap Når AR5-redigering er avslutta og før en eksporterer til SOSI, må hele basen sjekkes for mulige feil. Erfaring viser at SOSI-filer som eksporteres fra WinMap, kan inneholde doble data. Følgende situasjoner i WinMap-basen gir slike feil: Flere objekter med samme geometri (koordinater) Ikke sammenheng mellom AR5flate og AR5grense (ulik geometri der det skal være lik geometri) Ubrutt kryssende geometri (alle AR5grenser skal være brutt i skjæringer) Skog og landskap har laget en løsningsbeskrivelse for å avdekke noen vanlige feiltyper i Ar5. Dokumentet Ar5_WinMap_VisFeil.pdf kan lastes ned fra Gårdskarthåndboka ring_i_programvare 5.2. Sjekk egenskaper i WinMap Det er laget en ny kommando som sjekker alle kombinasjoner av egenskapene Arealtype, Treslag, Skogbonitet og Grunnforhold i hele basen. Feil blir påvist og kan lett rettes. Velg først et vilkårlig AR5Objekt, trykk deretter på AR5-knappen Gå til kontroll-kommando ved å velge Kontroll av alle AR5 objekter. 27

28 Start kontroll ved å trykke på Utfør kontroll. Eventuelle kombinasjonsfeil blir vist i eget feilmeldingsvindu. 28

29 Rett en og en feil. Merk først feilen i feilmeldingsvinduet, og kartvinduet vil automatisk vise tilhørende figur med egenskaper. Rett feilen gi en lovlig kombinasjon av de 4 egenskapene. Husk å lagre. Kjør kontrollen på nytt når alle feil er rettet. Feilmeldingsvinduet til høyre skal da være tomt. 29

30 5.3. Eksporter til SOSI Lokal base Ferdig redigert AR5-base skal konverteres til SOSI for overlevering til Geovekst iht. FDV-avtale eller til Skog og landskap for gårdskart- og jordregisterproduksjon. Bruk kommandoen NOIS kommandoer SOSI - Eksport til SOSI-fil. Husk å bruke styrefiler for SOSI FKB 4.0 (Klasser-40FKB.txt, Utvalg-40FKB.txt). Hvis WinMap kjøres i en server-løsning vil styrefilene ligge på en annen mappe enn skjermdumpet nedenfor viser. Velg alle objekttypene i AR5-basen 30

31 Eksporter alle objekttyper til samme SOSI-fil 31

32 Velg mappe og gi navn på SOSI-fila som skal lages. Eksporten startes deretter automatisk. SOSI-eksport er ferdig: Dokumentasjon av eksporten lages ved lagre rapport som html-fil, knapp ( Lagre rapport dukker opp etter å ha trykt på OK-knappen.) Sjekk rapportfila. Hvis det er feil i WinMap-basen er det ikke sikkert alle objektene er blitt eksportert ut. Oppsøk objekter som har gitt feilmelding, rediger å ta en ny eksport til SOSI. 32

33 5.4. Sjekk SOSI-fil i SOSI-Kontroll Lokal base Før SOSI-fila distribueres videre, må dataene sjekkes i verktøyet SOSI-Kontroll. Denne applikasjonen kan kjøres som et uavhengig program, men det beste er å kjøre det via gratisprogrammet SOSI-Vis fra Kartverket. I tillegg til å kjøre SOSI-Kontroll, vil SOSI-Vis også vise hvor feila ligger i kartet. Nedlasting av SOSI-Vis og SOSI-Kontroll gjøres fra Kartverkets internettsside Når programmet er installert må en laste ned oppdateringer av SOSI-Vis og definisjonsfiler for SOSI-Kontroll. Denne nedlastingen gjøres nå direkte fra SOSI-Vis med kommandoen Versjonskontroll. Start SOSI-Vis og sjekk om det finnes nye oppdateringer ved å trykke på Start kontroll. Det gis melding om hvilke oppdateringer som foreligger, og nedlasting starter ved å trykke Start i meldingsvinduet. Spørsmål om versjonskontroll vil dukke opp automatisk 1 gang pr. uke. (Tidsintervall som kan endres.) Versjonskontroll tar liten tid å kjøre, og den sikrer at man hele tida har siste versjon av programvare og definisjonsfiler. Versjonskontroll kan også startes manuelt fra meny Hjelp - Versjonskontroll. 33

34 Ta inn SOSI-fila, meny Fil SOSI-fil og start SOSI-Kontroll, meny Kontroll SOSI-kontroll Velg kontroll for AR5. Kjør kontrollen FKB 4.0, FKB-AR5 Arealressurs som sjekker generelle egenskaper, også om det er benyttet lovlige kombinasjoner av arealtype, treslag, skogbonitet og grunnforhold. Det sjekkes også for feil i geometri og topologi. Kontrollen finner likevel ikke alle geometri- og topologifeil! Se nærmere dokumentasjon av SOSI-Kontroll under Hjelp. 34

35 Start kontrollen, knapp Avslutt kontrollen, Knapp Sjekk feilene i kartet ut fra feilrapporten. Velg en og en feil i rapportvinduet og kommandoen zoomer opp aktuelt objekt. Noen av meldingene, spesielt de som gjelder flatene, er generelle. Det kan derfor være litt krevende å finne ut hva som egentlig er feil. Feilmeldinga Ikke tilslag på objekttype. Sjekk standard for produkt tilsier at det kan være en vanlig egenskapsfeil (ulovlig egenskap / verdi) eller en ulovlig kombinasjon av de 4 AR5-egenskapene. Feilrapporten lagres på en tekstfil med samme filnavn som SOSI-fila og med etternavn FYS. Rapporten kan hentes opp senere fra meny Kontroll SOSI-kontroll rapport. Rett feila i WinMap. Eksporter til SOSI på nytt og kjør ny SOSI-Kontroll Lagre data tilbake til QMS sentral base Veiledning kommer først når ajourhold mot sentralt AR5-arkiv i QMS blir tilgjengelig. Se kapittel 2. 35

36 6. EGENSKAPSKODER I AR Klassifikasjon av AR5grenser Vanlige AR5grenser kodes som objekttype ArealressursGrense. Fiktive AR5grenser kodes som ArealressursGrenseFiktiv. AR5grensene skal også kodes med arealressursavgrensningstype Aravgrtype. Aravgrtype - kode Aravgrtype -forklaring 4206 AR5grense mot annet arealressurskartlagt areal 7200 AR5grense mot samferdselsområde 9300 AR5grense mot ikke kartlagt område 9111 AR5grense for lagringsenhet 3310 AR5grense mot isbre 3000 AR5grense mot vann De fleste AR5grensene avgrenser arealressurskartlagt areal på begge sider, og Aravgrtype 4206 vil derfor i praksis være mest brukte kode Klassifikasjon av AR5flater Alle AR5flater kodes som objekttype ArealressursFlate. Hver AR5flate skal klassifiseres i henhold til AR5 klassifikasjonssystem og gis verdi for hver av de fire AR5-egenskapene: Egenskap - korttekst Artype Artreslag Arskogbon Argrunnf Egenskap - fulltekst ArealressursArealtype ArealressursTreslag ArealressursSkogbonitet ArealressursGrunnforhold Kartstandard egenskap Arkartstd Arealressursflater kan i prinsippet klassifiseres etter flere forskjellige klassifikasjonssystem avhengig av hvilken kartstandard en skal følge. Når en klassifiserer etter FKB-AR5 skal en alltid sette Arkartstd lik AR5. (Ps. Utenfor ØK-området kan AR5 også klassifiseres etter et forenkla system, AR5-enkel. Dette er enda ikke beskrevet i SOSI.) 36

37 Verdier for egenskapene med tilhørende flatefarger og symboler for uttegning: 37

38 Eksempel: Lovlige kombinasjoner av egenskapene Artype, Artreslag, Arskogbon og Argrunnforh for jordbruksareal (fulldyrka, overflatedyrka og innmarksbeite) er vist i tabellen nedenfor. Disse utgjør 20 av 104 lovlige kombinasjoner i AR5. Fullstendig tabell med alle kombinasjoner ligger på våre internettsider, 38

39 6.3. Kvalitet Alle AR5flater og AR5grenser skal ha kvalitetsegenskaper som beskriver den reelle kvaliteten best mulig. SOSI-elementet Posisjonskvalitet med verdier for de tilhørende egenskapene Målemetode, Nøyaktighet og Synbarhet, benyttes MÅLEMETODE Standard SOSI-koder for målemetoder skal nyttes. Se SOSI-dokumentasjon for alle mulige målemetoder. Noen vanlige målemetoder for AR5grenser Målemetode - kode Målemetode generell forklaring i SOSI 15 Utmål fra objekt 45 Digitalisert fra Ortofoto 81 Digitalisert fra krokering på kart 82 Digitalisert direkte på skjerm 91 GPS kodemåling, relative målinger (med korreksjonsdata) 92 GPS kodemåling, enkeltmålinger (uten korreksjonsdata 96 GPS fasemåling RTK NB! Målemetode 81 betyr for AR5: Digitalisering ut fra et foreliggende manus som er utarbeidet i felt. Målemetode 82 betyr for AR5: Digitalisering ut fra et foreliggende manus som ikke er utarbeidet i felt. Noen vanlige målemetoder for AR5flater, dvs. metoder for klassifisering av markslag Målemetode - kode Målemetode generell forklaring i SOSI 45 Digitalisert fra Ortofoto 81 Digitalisert fra krokering på kart 82 Digitalisert direkte på skjerm Målemetode 45 betyr for AR5: Klassifisering av markslag direkte ved tolking i ortofoto. Målemetode 81 betyr for AR5: Klassifisering av markslag direkte i felt eller ut fra et manus utarbeidet i felt. Målemetode 82 betyr for AR5: Klassifisering av markslag ut fra et manus som ikke er utarbeidet i felt. 39

40 NØYAKTIGHET Nøyaktighet settes kun på AR5grenser, ikke på AR5flater. Nøyaktighet viser nøyaktigheten i cm som aktuell målemetode og registreringsgrunnlag vil gi på godt definerte detaljer i terrenget. Det er ikke nødvendig å sette en individuell nøyaktighet på hver enkelt AR5grense så lenge grunnlag og metode er uendret SYNBARHET Synbarhet nyttes for å angi registreringssikkerhet på AR5grenser og klassifiseringssikkerhet på AR5flater. Identifisering av AR5-objektene krever bruk av skjønn. Man skal derfor angi usikkerhet bare i tilfeller hvor man har unormalt dårlige forutsetninger for å gjøre riktig registrering. Registreringssikkerhet for AR5grenser deles i tre klasser: Sikker: Synbarhet = 0. AR5grensa kan trekkes etter synlige skiller i terrenget, eller fastlegges med normal sikkerhet i gradvise overganger mellom arealer med ulike egenskaper. Det vil ikke være mulig å trekke en vesentlig riktigere AR5grense selv om man oppsøker stedet i felt med riktig måleutstyr. Svært uklar overgang: Synbarhet = 1. Overgangen mellom arealer med ulike egenskaper er ikke mulig å fastlegge med den sikkerhet man bør kunne forvente, fordi overgangen er særdeles uklar og vanskelig å tolke. Svært usikker registrering: Synbarhet = 3. Overgangen mellom arealer med ulike egenskaper har ikke vært mulig å fastlegge med den sikkerhet man bør kunne forvente, fordi man ikke har tilstrekkelig godt grunnlag for registreringene. Hovedhensikten med å skille mellom svært uklar overgang og svært usikker registrering er å fortelle om usikkerheten skyldes forhold i terrenget eller bare dårlig registreringsgrunnlag. Praktisering av registreringssikkerhet: Ved registrering i felt av kompetent personell med rimelig nøyaktig måleutstyr, er hovedregelen å kode registreringen som Sikker. Svært usikker registrering skal benyttes minst mulig og i praksis kun når det er et forbedringspotensiale i metode og kompetanse, for eksempel ved registrering i et dårlig ortofoto eller ved registrering utført av en ukyndig person. Svært usikker registrering skal være informasjon til brukere og de som ajourholder AR5 om at registreringen kan forbedres, ikke at Ar5grensa i seg selv er usikker pga. uklare overganger i terrenget. En usikkerhet som bare skyldes terrenget, kan kun registreres i felt og skal i så fall kodes som Svært uklar overgang. 40

41 Klassifiseringssikkerhet for AR5flater deles i to klasser: Sikker: Synbarhet = 0. Arealets egenskaper er bestemt med normal sikkerhet ved hjelp av relevante observasjoner og datakilder. Svært usikker tolking: Synbarhet = 3. Man har ikke hatt til rådighet nødvendig informasjon til å bestemme arealets egenskaper med normal sikkerhet. Praktisering av klassifiseringssikkerhet: Ved klassifisering av markslag i felt av kompetent personell skal alltid klassifiseringssikkerheten settes til Sikker. Svært usikker tolking benyttes minst mulig og kun når det er et forbedringspotensiale i metode og kompetanse, for eksempel ved tolking fra ortofoto. Svært usikker tolking skal være informasjon til brukere og de som ajourholder AR5 om at klassifiseringssikkerheten kan forbedres ved bruk av en annen og bedre metode! KVALITET - EKSEMPEL AR5grenser: KVALITET Registrert fra et godt ortofoto. Det er tydelig overgang (grense) mellom de aktuelle figurene. Derfor Synbarhet 0 - Sikker registrering. KVALITET Registrert fra et godt ortofoto. Slagskygge i bildet gjør det likevel vanskeig å se overgangen (grensen) mellom de aktuelle figurene. Derfor Synbarhet 3 - Svært usikker registrering. KVALITET Registrert fra et manus som er laget i felt på et godt kartgrunnlag. Det er lett å se hvor grensa skal gå. Derfor Synbarhet 0 - Sikker registrering. KVALITET Registrert direkte på skjerm eller fra et manus som ikke er laget i felt av en kyndig person. Derfor Synbarhet 3 - Svært usikker registrering NB! Nøyaktighet på 600 viser også at metoden i seg selv er usikker. KVALITET Registrert med nøyaktig GPS i felt, men overgangen mellom de to aktuelle markslaga er svært uklar i terrenget. Derfor Synbarhet 1 - Svært uklar overgang. 41

42 AR5flater: KVALITET 45 * 0 Tolket direkte fra ortofoto. Det er lett å se hvilket markslag det er i figuren. Derfor Synbarhet 0 - Sikker klassifisering. KVALITET 45 * 3 Tolket direkte fra ortofoto. Det er vanskelig å se hvilket markslag det er i figuren. For å være sikker må klassifisering gjøres i felt. Derfor Synbarhet 3 - Svært usikker klassifisering. KVALITET 81 * 0 Registrert fra manus hvor klassifisering er utført i felt. Derfor Synbarhet 0 - Sikker klassifisering. KVALITET 82 * 3 Registrert fra et manus som er laget uten feltbefaring. Har heller ingen andre kilder som kan verifisere klassifiseringen. Derfor Synbarhet 3 - Svært usikker klassifisering Dato Når AR5flater og AR5grenser endres, skal også dato for disse objektene endres. Samme dato skal legges inn både i Datafangsdato og Verifiseringsdato. Når digitaliseringa er utført med ortofoto som grunnlag, skal Datafangsdato og Verifiseringsdato settes lik fotograferingstidspunkt. Når endringa er utført fra manus, skal dato for verifisering nyttes (befaringstidspunkt eller dato for grunneiers utsagn). Andre dato-typer skal ikke benyttes, de er blant annet forbeholdt automatiske systemrutiner. (Eks.Oppdateringsdato og Kopidato). Ved uttak av AR5 fra Kartverkets QMS blir Kopitdato ofte brukt, dvs. Kopidato er lik dato for uttak. Eksempel: Bruk bare Datafangstdato og Verifiseringsdato, se bort fra datotypene Oppdateringsog Kopidato. AR5grenser og AR5flater som sjekkes (verifiseres) uten at det er behov for endringer, gis bare ny Verifiseringsdato. Datafangsdato skal her ikke endres. Eksempel: 42

43 6.5. Opphav Når en redigerer AR5grenser eller AR5flater, skal objektene kodes med Opphav. Kommunen skal bruke kommunenummer som kode når ei AR5grense endrer geometri eller egenskaper, når en ny AR5grense digitaliseres, når ei AR5flate endrer egenskaper eller når ei ny AR5flate (flatepunkt) digitaliseres. Eksempel: Her viser Opphav 1111 at endringa av AR5grensa er utført av kommune 1111 Sokndal i Rogaland. Vanlige Ar5grenser og AR5flater redigert av Skog og landskap mangler kode for Opphav. Kun i tilfeller hvor Skog og landskap gjør endringer på objekter som opprinnelig stammer fra andre datasett (eks. vann- og samferdselsdata), blir Opphav gitt kode. Eksempel: 43

44 7. TEGNEREGLER FOR AR5-AJOURHOLD Bibliotek-fila AR5_Ajourhold.mdb inneholder en tegnforklaring som er spesielt tilpasset ajourhold av AR5 i WinMap. Filene kan lastes ned fra Gårdskarthåndboka. Vanlige AR5grenser (aravgrtype 4206) blir tegnet med forskjellige farger og linjetyper for å vise opphav og registreringssikkerhet. De andre AR5grensene viser ikke opphav og reg. sikkerhet. På jordbruksareal tegnes symboler for egenskapen ArType i forskjellige farger for å vise opphav og tolkingssikkerhet. Symboler for de andre artypene vises i svart uavhengig av opphav og tolkingssikkerhet. Symboler for egenskapene ArTreslag, ArSkogbon og ArGrunnf tegnes ikke. Objekttype Opphav Sikkerhet Farge Linje/ Symbol ArealressursGrense, aravgrtype 4206 Skog og landskap Sikker Brun ArealressursGrense, aravgrtype 4206 Skog og landskap Svært uklar overgang Rosa ArealressursGrense, aravgrtype 4206 Skog og landskap Svært usikker registrering Rosa stipla ArealressursGrense, aravgrtype 4206 Kommune Sikker Grønn ArealressursGrense, aravgrtype 4206 Kommune Svært uklar overgang Blå ArealressursGrense, aravgrtype 4206 Kommune Svært usikker registrering Blå stipla ArealressursGrense, aravgrtype 7200 (samferdselsgrense) ArealressursGrense, aravgrtype 3000 (vanngrense) ArealressursGrense, aravgrtype 9300, 9111, 3310 Alle Alle Rød Alle Alle Lys blå Alle Alle Svart ArealressursGrense Fiktiv Alle Alle Svart ArealressursFlate symbol jordbruksareal ArealressursFlate symbol jordbruksareal ArealressursFlate symbol jordbruksareal ArealressursFlate symbol jordbruksareal Skog og landskap Sikker tolking Brun Skog og landskap Usikker tolking Rosa Kommune Sikker tolking Grønn Kommune Usikker tolking Blå 44

AJOURHOLD AV AR5 I GIS/LINE

AJOURHOLD AV AR5 I GIS/LINE Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I GIS/LINE Kokebok versjon 2015-02- 16 Jørn Storholt Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås 1 INNHOLD 1. GRUNNLEGGENDE TEORI OG DOKUMENTASJON...

Detaljer

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2015-02-05. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2015-02-05. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 Manuskart versjon 2015-02-05 Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. KLARGJØRE MANUSKART... 3 2.1. Skrive

Detaljer

Brukerveiledning. Bruk av NiN-app i naturtypekartlegging. Versjon 26. juni 2015

Brukerveiledning. Bruk av NiN-app i naturtypekartlegging. Versjon 26. juni 2015 Brukerveiledning Bruk av NiN-app i naturtypekartlegging Versjon 26. juni 2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. NiN-app... 3 2.1 NiN-app for desktop og nettbrett... 3 2.2 Nedlasting og installasjon... 4 2.2.1

Detaljer

Brukerveiledning. Naturbase kart. Versjon 16. februar 2015

Brukerveiledning. Naturbase kart. Versjon 16. februar 2015 Brukerveiledning Naturbase kart Versjon 16. februar 2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Grunnleggende om Naturbase kart... 3 1.2 Nødvendige nettleserinnstillinger... 3 1.3 Begreper... 4 2. Oversikt over

Detaljer

FYSAK. Plandata til SOSI ver. 4.0

FYSAK. Plandata til SOSI ver. 4.0 Statens kartverk Landdivisjonen Handbok i PROFF 3 Dokument tittel: FYSAK Plandata til SOSI ver4.0 Side 1 av 22 Dokument nr.: SKLD/ Versjon: 1.0 Filident: FYSAK - Plandata til SOSI ver40_20080915.doc Iverksettingsdato:

Detaljer

kument Leveranseinstruks Artsdata til Naturbase Versjon 7. mai 2014

kument Leveranseinstruks Artsdata til Naturbase Versjon 7. mai 2014 kument Leveranseinstruks Artsdata til Naturbase Versjon 7. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Laste ned data fra Naturbase... 3 2. Generelt om rutiner

Detaljer

NVDB 123. Brukerveiledning. Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014

NVDB 123. Brukerveiledning. Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014 NVDB 123 Brukerveiledning Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014 Versjon 3.12.1 Oppdatert 15/8 2014 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 Hva er NVDB 123?... 5 1.2 Hvorfor denne brukerveilederen?... 5 2

Detaljer

Brukermanual DSB Kart

Brukermanual DSB Kart Brukermanual DSB Kart Versjon 28.11.2013 Oversikt over funksjonstaster og menyvalg... 3 1 DSBs kartprogram introduksjon... 4 1.1 Oppbygging... 4 1.2 Teknisk informasjon... 4 1.3 Koordinatsystem... 4 1.4

Detaljer

Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden

Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden 15.07.2015 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Åpne data, og hvem kan se hvilken informasjon... 4 Oversikt over fanene i Askeladden... 4 Lokalitet...

Detaljer

Brukerdokumentasjon Versjon 9.4

Brukerdokumentasjon Versjon 9.4 Brukerdokumentasjon Versjon 9.4 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57 15 00 Brukerstøtte: 67 57 15 30

Detaljer

Temakart Rogaland Hjelpedokument

Temakart Rogaland Hjelpedokument Temakart Rogaland Hjelpedokument Temakartportal-prosjektetet et samarbeidsprosjekt innen Norge digitalt i Rogaland. Det er i dag 27 parter som deltar i samarbeidet, blant annet Fylkesmannen i Rogaland,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

STORE DOKUMENTER I WORD

STORE DOKUMENTER I WORD STORE DOKUMENTER I WORD Kine Rannekleiv Orakeltjenesten, NTNU 1.1 HVORDAN BRUKE BOKA...4 2.1 HVORFOR STILER?...5 2.2 Å JOBBE MED STILER...7 2.2.1 Formatere avsnitt med stiler...8 2.2.2 Standardstilene

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.6. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.6. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 BRUKERVEILEDNING Versjon 1.6 DOKUMENTDATO: 2013-11-05

Detaljer

Brukerveiledning for Feiemodul

Brukerveiledning for Feiemodul Brukerveiledning for Feiemodul Litt om oppbygningen av feiemodulen Brukerveiledning for feiemodulen v.3 1-2 2013 Datamann AS Brukerveiledning for feiemodulen v.3 Litt om oppbygningen av feiemodulen Innhold

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.8. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.8. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 BRUKERVEILEDNING Versjon 1.8 DOKUMENTDATO: 2015-06-05

Detaljer

Brukermanual. Akelius Byrå. Kursdokumentasjon. Grunnkurs Dokument

Brukermanual. Akelius Byrå. Kursdokumentasjon. Grunnkurs Dokument Brukermanual Akelius Byrå Kursdokumentasjon Grunnkurs Dokument Brukermanual for Akelius Byrå Brukermanual for Akelius Byrå... 1 Ord og begreper... 4 Hurtigtaster... 4 Innstillinger for oppgaver og kontrollpunkter...

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014 BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2.5.2 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BRUKERSTØTTE... 3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 5 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Alge Timing Norge AS

Alge Timing Norge AS Alge Timing Norge AS Brukerdokumentasjon for A L G E - A l p i n Versjon 2006 Resultatservicesystem for norske alpine renn Alge Timing Norge as Postboks 371 5702 VOSS Tlf. : 56 52 98 20 Fax. : 56 52 98

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

Akelius Revisjon. Brukermanual

Akelius Revisjon. Brukermanual Akelius Revisjon Brukermanual Innholdsfortegnelse: Om Akelius Revisjon...4 Litt generelt om programmet...4 Struktur...4 Start av Akelius Revisjon...7 Ny klient...8 Lagring...9 Grunnleggende opplysninger/basisopplysninger...10

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. 2012 Datamann AS

BRUKERVEILEDNING. 2012 Datamann AS BRUKERVEILEDNING 2012 Datamann AS Litt om oppbygningen av tilsynsmodulen Brukerveiledning for tilsynsmodul 2-2 2012 Datamann AS Brukerveiledning for tilsynsmodul Litt om oppbygningen av tilsynsmodulen

Detaljer

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren...

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren... Innholdsfortegnelse 1. AGRESSO BROWSER... 1 1.1 START AV BROWSER... 2 1.1.1 Browserens skillekort... 3 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3 1.1.3 Velg kolonner til browseren... 5 1.1.4 Legg til felt... 5

Detaljer

DDS-CAD 9. Elektro Installasjon og automasjon. Introduksjon

DDS-CAD 9. Elektro Installasjon og automasjon. Introduksjon DDS-CAD 9 Elektro Installasjon og automasjon Introduksjon DDS-CAD 9 Innhold 3 Kapittel Innhold Side Kapittel 1 - Prosjektmeny... 5 Prosjektmeny... 5 Ny modell... 6 Inndeling av modellnummer... 7 Modellinformasjon...

Detaljer

Brukerveiledning PPC Versjon 4.1

Brukerveiledning PPC Versjon 4.1 Brukerveiledning PPC Versjon 4.1 Om epocket Solutions ASA.. "epocket Solutions leverer dataløsninger - i verdikjeden - for fagfolk som arbeider i felten." epocket Solutions ASA Lørenveien 38c 0585 Oslo

Detaljer

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt Rapporteringsgener ator - Visma ansatt ID STB.HR.1.6.24 Versjon 1.00 Gyldig fra 10.07.2014 Forfatter Åse Eriksen Åkerøy Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av Visma Unique Unique Ansatt

Detaljer