Naturbase innsynsløsning, Introduksjon til ny versjon,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013"

Transkript

1 Naturbase innsynsløsning, Introduksjon til ny versjon,

2 Om ny versjon av Naturbase innsyn Utviklet av Direktoratet for naturforvaltning. Erstatter en løsning som har vært i drift siden Presenterer samlet data som tidligere har vært tilgjengelig i ulike innsynsløsninger. Bedre, raskere og mer detaljerte grunnkart, inkludert flyfoto. Nye faktaark gir flere opplysninger om områdene. Data kan vises mer fleksibelt, brukeren har flere muligheter til å detaljere kartvisningen. Enkel i bruk for å se på data og finne mer informasjon om objektene. Gode søkemuligheter, enkle søk er enkelt å utføre. Et kartutsnitt med påslåtte kartlag kan lagres og gjenbrukes senere. Inneholder også mer avansert funksjonalitet, blant annet muligheter for analyse. 2

3 Innhold Oversikt over løsningen (bilde 4 7) Finne ett objekt og få informasjon (bilde 8 9) Finne flere objekter og få informasjon (bilde 10 13) Spørring og utvalg (bilde 14 16) Lagre din egen variant av Naturbase (bilde 17 21) Lagre kart som bildefil (bilde 22 24) Skriv ut kart (bilde 25 27) Finne objekter i et fylke eller en kommune (bilde 28 35) 3

4 Oversikt over løsningen I Dataene er organisert i ulike kartlag. Kartlag aktiveres ved å klikke i boksen til venstre for overskriften. Bruk plusstegnet for å se hva som ligger bak. Dette gir mulighet for å styre visningen. NB! Kartlag merket med (M) er målestokkregulert. Du må zoome inn for å se data. Gråtone bakgrunnskart er valgt som standard fordi dataene vises godt mot denne bakgrunnen. Du kan velge et annet bakgrunnskart fra menyen til venstre, eller ved å klikke oppe til høyre. 4

5 Oversikt over løsningen II Faner og knapperader øverst gir tilgang til en rekke verktøy. Løsningen er laget slik at den automatisk aktiviserer fanen «Finn frem i kart». Der finnes de knappene som de fleste brukerne vil ha mest bruk for: Manøvrering i kartet (Navigering) Informasjon om område Punkt for ett område Polygon for en fritt valgt figur som søkeområde Rektangel for en firkant som søkeområde Vise kartlag og endre rekkefølge på kartlag Hjelp (foreløpig bare engelsk) 5

6 Oversikt over løsningen III Her kan du gjøre et hurtigsøk ved å skrive inn tekst. Du vil få treff på Fylkesnavn Kommunenavn Områdenavn (f.eks. navnet på et verneområde) Artsnavn Objektets identifikasjonsnummer (IID) NB! Søk etter veldig vanlige navn eller ord kan gi svært mange treff. Eksempel: «stor» gir ca 3800 treff og «dalen» gir ca «stordalen» gir 30 treff ( ). 6

7 Oversikt over løsningen IV «Jeg vil..» gir tilgang til noen hurtigvalg. Disse vil også være tilgjengelig fra knapperaden øverst. Vil du ha kartet enda større, kan du fjerne hele knapperaden ved å klikke her. Du får fram knapperaden ved å klikke en gang til. 7

8 Finne et objekt og få informasjon I Her er Naturtyper (DN) slått på, og kartet er zoomet inn til en målestokk der data vises. Du ser også at det er mulig å slå av «alle naturtyper» og slå på bare én av hovednaturtypene. Vær oppmerksom på at det kan ta litt tid å laste dataene i denne målestokken. Vi anbefaler å zoome helt inn til det området som er aktuelt før kartlag slås på. 8

9 Finne et objekt og få informasjon II Kartet er zoomet inn til det omrisset som viser interesseområdet. Velg Punkt og klikk på lokaliteten, eller høyreklikk på lokaliteten og velg «Hva finnes her?» Resultatet kommer til venstre. Ved klikk her får du opp en boks med informasjon og lenke til faktaark. Du ser hvilke kommuner objektet ligger i ved å velge «Kommune(r)». 9

10 Finne flere objekter og få informasjon I Du kan finne fram til flere objekter ved å dra en figur i kartet. Her er brukt Polygon, som er en fleksibel figur. Klikk rundt og avslutt med dobbeltklikk for å lukke søkeområdet. Alle objekter som ligger inni eller berøres av søkeområdet vil gi treff. 10

11 Finne flere objekter og få informasjon II Søkeresultatet kommer opp til venstre. Objektet som musepekeren er på, markeres i kartet. «Velg alle» etablerer et utvalg, og du kan se alle objektene i utvalget. 11

12 Finne flere objekter og få informasjon III I kartet markeres alle objektene i utvalget. Du kan velge «Bred skjermvisning» for å se objektene og egenskapene bedre. 12

13 Finne flere objekter og få informasjon IV Denne visningen gir en bedre oversikt over hvilke objekter som er med i utvalget. Du får tilbake den forrige visningen ved å klikke «Høy skjermvisning» 13

14 Spørring og utvalg I Området du valgte vha Punkt tidligere er en Rik edellauvskog, med utforming Rikt hasselkratt og verdi A. Ved en enkel spørring kan du finne ut hvor mange slike som er registrert i Norge og få disse vist i kartet. Start med å velge fanen «Søk og spørring» helt øverst. Velg deretter «Databasespørring». Velg «Naturtyper område» som spørrekartlag. Egenskapene du skal finne i dette tilfellet er «Naturtype», «Utforming» og «Verdi». Begynn å skrive, og systemet vil hjelpe deg ved å foreslå innhold etter hvert som du skriver. Legg til ny rad ved hjelp av «Legg til spørreutvalg». Start spørring ved å klikke «Kjør». 14

15 Spørring og utvalg II Resultatet av spørringen viser at det i Norge er registrert 90 områder av denne typen ( ). Akkurat denne kombinasjonen av egenskaper er med andre ord relativt fåtallig i datasettet. Ved å velge «Velg alle» og deretter «Zoom til alle» får du se hvordan disse 90 områdene fordeler seg i landet. 15

16 Spørring og utvalg III Her får du et godt oversiktsbilde over hvordan utvalget fordeler seg i landet. Som det går fram, er denne kombinasjonen registrert fåtallig og spredt langs kysten. Ved å endre visningen til Høy skjermvisning og velge Tabellvisning, kan du zoome til alle med større kartbilde tilgjengelig. 16

17 Lagre din egen variant av Naturbase I Her er mange datasett slått på, og kartet er zoomet inn til det interessante området. Dette kartoppsettet kan lagres på egen maskin og hentes opp igjen. Start med å klikke på Lagre-symbolet helt oppe til venstre. 17

18 Lagre din egen variant av Naturbase II Ved klikk på Lagre-symbolet får du anledning til å gi prosjektet et navn og lagre det. Merk at maskinen foreslår Bilder som lagringsmappe. Du styrer plasseringen selv ved å angi en annen mappe. 18

19 Lagre din egen variant av Naturbase III Gi prosjektet et navn og skriv eventuelt hvem som har lagd det og litt mer om hva prosjektet inneholder. Klikk OK. 19

20 Lagre din egen variant av Naturbase IV Du finner igjen det lagrede prosjektet ved å klikke på Mappe-symbolet til høyre for Lagre-knappen, finne fram til filnavnet på prosjektet og åpne det derfra. 20

21 Lagre din egen variant av Naturbase V Naturbase viser at den jobber med saken («Loading project»), men om litt dukker det riktige kartutsnittet opp med de riktige kartlagene aktivert. 21

22 Lagre kart som bildefil I Åpne fanen «Verktøy og funksjoner». Klikk på knappen «Eksporter kartbilde». 22

23 Lagre kart som bildefil II Du får opp en boks der du kan velge ulike bildeformater. PNG er satt opp som standard valg, og dette fungerer godt til å sette inne i dokumenter og presentasjoner. Når du har valgt format, klikker du OK, og du får vist bildet ved å klikke på «Vis bilde». Klikk «Tilbake» hvis du ombestemmer deg og heller vil tilbake til innsynsløsningen. 23

24 Lagre kart som bildefil III Bildet vises som en egen fane i nettleseren. Høyreklikk i bildet og velg lagring hvis du vil lagre det. Fra denne visningen kan du også skrive ut bildet eller kopiere det direkte over i et dokument. 24

25 Skriv ut kart I Åpne fanen «Verktøy og funksjoner». Klikk på knappen «Skriv ut kart». 25

26 Skriv ut kart II Du får opp en boks med noen valgmuligheter. Klikk på «Lag fil», og du får vist kartutskriften ved å klikke på «Åpne fil». Klikk «Tilbake» hvis du ombestemmer deg og heller vil tilbake til innsynsløsningen. 26

27 Skriv ut kart III Kartutskriften kommer opp som en PDF i nettleseren. Du kan lagre eller skrive ut herfra. Vær oppmerksom på at tegnforklaringen har begrenset plass, slik vi ser i dette eksemplet. DN vil videreutvikle denne funksjonaliteten med flere muligheter til å styre utseendet på kartet. 27

28 Finne objekter i en kommune eller et fylke Direktoratet for naturforvaltning kommer til å utvikle noen enkle søk etter områder i en kommune eller et fylke, basert på kriterier som erfaringsmessig blir mye brukt. I Naturbase innsynsløsning anviser vi en noe tyngre veg, men til gjengjeld vil alle aktuelle egenskapsfelt kunne brukes som grunnlag for å finne fram til bestemte objekter i en kommune eller et fylke. Metoden som vises på de følgende sidene inneholder følgende komponenter: 1. Avansert søkefilter for å avgrense hvilke data som skal vises i kartet. I det påfølgende eksemplet brukes naturtypen slåttemark, og områder med A-verdi. 2. Valg av administrativt område, kommune/fylke. I eksemplet er brukt Ålesund kommune i Møre og Romsdal. 3. Buffersøk på aktuell kommune/fylke for å bare fange opp de objektene som ligger i kommunen/fylket eller som berøres av kommune- eller fylkesgrense. 4. Resultatet etableres som et utvalg. 28

29 Finne objekt bruk av filter I Klikk på fanen «Søk og spørring» og velg «Avansert søkefilter». Ved hjelp av denne kan du filtrere data i et kartlag, slik at bare det du er ute etter blir vist. Bygg opp filteret ved først å angi kartlag, i dette tilfellet «Naturtyper område». Velg deretter feltnavn i basen. Her er valgt feltnavnet «Naturtype», som skal være lik feltverdi «Slåttemark». 29

30 Finne objekt bruk av filter II Du kan velge flere betingelser for å avgrense videre. Her er valgt feltnavn «Verdikode» og feltverdi «A» i tillegg til slåttemark, som allerede er valgt. Med dette oppsettet vil systemet bare vise naturtypeområder av slåttemark med verdi A. Oppsettet bekreftes ved å klikke på knappen «Bruk filter». Du får ingen bekreftelse, og tilsynelatende skjer ingenting. 30

31 Finne objekt kartbilde ved filtrering Dette bildet bekrefter at filteret fungerer. Dette kartutsnittet vil se helt annerledes ut hvis alle naturtypeområdene blir vist. I denne målestokken kan slåttemarker knapt spores, siden det som regel dreier seg om ganske små arealer. 31

32 Finne objekt valg av kommune/fylke Så må du velge kommune. Bruk knappen «Velg fylke/kommune» og finn fram til kommunen. Klikk på «Søk» når fylke og kommune er valgt. Kartet vil automatisk zoome inn til kommunens omriss og markere kommunens areal. 32

33 Finne objekt starte buffersøk Høyreklikk på kommunenavnet og velg «Buffersøk på objekter». Dette skal du bruke for å sikre at bare områder i den valgte kommunen kommer med i resultatet til slutt. 33

34 Finne objekt definere og kjøre buffersøk Sett «Avstand» til 0 og åpne «Vis for». Velg først «Velg ingen» for å bli kvitt alle de forhåndsdefinerte avkryssingene. Velg deretter det kartlaget som de aktuelle områdene tilhører. I dette tilfellet «Naturtyper område». Dette er det samme kartlaget som du brukte filteret på innledningsvis. Velg til slutt OK for å kjøre buffersøket. 34

35 Finne objekt - resultat Resultatet kommer som et utvalg. Dette kan du se i forskjellige visninger, og det kan eksporteres til en kommaseparert fil (CSV). Denne kan åpnes i Excel og formateres der. 35

36 Lykke til med bruk av løsningen! Dette var slutten på denne lille leksjonen. Løsningen inneholder mye mer funksjonalitet enn det som er beskrevet her. Prøv deg fram det er ikke mulig å ødelegge noe! Direktoratet for naturforvaltning ønsker tilbakemeldinger, sende e-post til systemansvarlig for Naturbase. 36

Brukerveiledning 21.08.2012 1

Brukerveiledning 21.08.2012 1 Brukerveiledning 21.08.2012 1 Innhold Portalsiden www.allma.no... 3 Starte Allma Eiendom... 3 Allma Eiendom oversikt oppbygging og funksjoner... 4 Velge karttyper og sette målestokk... 5 Lage bokmerker...

Detaljer

NVDB 123. Brukerveiledning. Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014

NVDB 123. Brukerveiledning. Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014 NVDB 123 Brukerveiledning Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014 Versjon 3.12.1 Oppdatert 15/8 2014 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 Hva er NVDB 123?... 5 1.2 Hvorfor denne brukerveilederen?... 5 2

Detaljer

Brukerveiledning. Bruk av NiN-app i naturtypekartlegging. Versjon 26. juni 2015

Brukerveiledning. Bruk av NiN-app i naturtypekartlegging. Versjon 26. juni 2015 Brukerveiledning Bruk av NiN-app i naturtypekartlegging Versjon 26. juni 2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. NiN-app... 3 2.1 NiN-app for desktop og nettbrett... 3 2.2 Nedlasting og installasjon... 4 2.2.1

Detaljer

Enkel brukerveiledning for GIS/LINE WebInnsyn

Enkel brukerveiledning for GIS/LINE WebInnsyn Enkel brukerveiledning for GIS/LINE WebInnsyn Denne brukerveiledningen for GIS/LINE WebInnsyn beskriver de mest vanlige funksjonene i kartløsningen. En del av beskrivelsene er lånt fra andre brukerveiledninger.

Detaljer

Brukerveiledning. Enkelt søk i Naturbase. Versjon 23. februar 2015

Brukerveiledning. Enkelt søk i Naturbase. Versjon 23. februar 2015 Brukerveiledning Enkelt søk i Naturbase Versjon 23. februar 2015 1. Innledning Denne veiledningen beskriver bruken av funksjonen Enkelt søk i Naturbase. Enkelt søk gir en enkel tilgang til data i Naturbase.

Detaljer

Brukermanual DSB Kart

Brukermanual DSB Kart Brukermanual DSB Kart Versjon 28.11.2013 Oversikt over funksjonstaster og menyvalg... 3 1 DSBs kartprogram introduksjon... 4 1.1 Oppbygging... 4 1.2 Teknisk informasjon... 4 1.3 Koordinatsystem... 4 1.4

Detaljer

Brukerveiledning Kart i RMP

Brukerveiledning Kart i RMP Brukerveiledning Kart i RMP Du kommer inn i kartet fra skjemaet i Altinn eller estil. Her finner du: Veiledning Kartlagsliste Nedtrekksmenyer Verktøylinje Denne veiledningen omfatter: 1) Hvordan registrere

Detaljer

Medlemssøk v.2.0. NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo

Medlemssøk v.2.0. NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo Medlemssøk v.2.0 NO 982 111 986 MVA Innhold Introduksjon...3 Sette opp informasjonsfeltene for medlemssøk...3 Medlemssøket...5 Nytt medlemssøk...5 Overskrive lagrede søk...8 Introduksjon Dagens søkefunksjon

Detaljer

Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden

Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden 15.07.2015 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Åpne data, og hvem kan se hvilken informasjon... 4 Oversikt over fanene i Askeladden... 4 Lokalitet...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren...

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren... Innholdsfortegnelse 1. AGRESSO BROWSER... 1 1.1 START AV BROWSER... 2 1.1.1 Browserens skillekort... 3 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3 1.1.3 Velg kolonner til browseren... 5 1.1.4 Legg til felt... 5

Detaljer

Temakart Rogaland Hjelpedokument

Temakart Rogaland Hjelpedokument Temakart Rogaland Hjelpedokument Temakartportal-prosjektetet et samarbeidsprosjekt innen Norge digitalt i Rogaland. Det er i dag 27 parter som deltar i samarbeidet, blant annet Fylkesmannen i Rogaland,

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

OpenOffice.org Database

OpenOffice.org Database OpenOffice.org Database Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Base Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1 Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2010.1 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Sikkerhetsrapportering

Sikkerhetsrapportering Innhold Sikkerhetsrapportering... 2 Bestilling av rapporter... 2 Forklaring av rapporten i rapportvinduet... 4 Rapport-trestruktur... 4 Filtrering... 4 Implisitt tilgjengelig data... 4 Oppfrisking av rapporten...

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Brukerveiledning for Feiemodul

Brukerveiledning for Feiemodul Brukerveiledning for Feiemodul Litt om oppbygningen av feiemodulen Brukerveiledning for feiemodulen v.3 1-2 2013 Datamann AS Brukerveiledning for feiemodulen v.3 Litt om oppbygningen av feiemodulen Innhold

Detaljer

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data PC-AXIS-2006 Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data 04.01.2007 Innledning Nyheter i PC-Axis 2006 Nyhet i PC-Axis 2006 - En funksjon for innspilling av aktiviteter gjordt i PC-Axis som

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Visma Enterprise - Økonomirapportering

Visma Enterprise - Økonomirapportering Visma Enterprise - Økonomirapportering Versjon 2012 II Visma Enterprise - Økonomirapportering Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer