Raymond Johansens tale til landsstyremøtet 2. oktober 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Raymond Johansens tale til landsstyremøtet 2. oktober 2009"

Transkript

1 Raymond Johansens tale til landsstyremøtet 2. oktober 2009 KONTROLLERES MOT FRAMFØRING Arbeidet i partiorganisasjonen etter valget Kjære partikamerater! Før valgkampen satte vi oss to store mål. For det første skulle vi øke oppslutningen om Arbeiderpartiet. Nådde vi det målet ville det være vår første fremgang to valg på rad siden For det andre skulle vi sikre fortsatt flertallsregjering. Greide vi det ville gjenvalget være det første for en sittende flertallsregjering siden Kamerater: Jeg er veldig glad for å kunne stå her i dag og si: Vi greide det! Vi nådde begge målene. Gratulerer så mye alle sammen! Nesten 1 million mennesker la Arbeiderparti-lista i stemmeurnen. Vi er størst i 17 av 19 fylker. Vi har hatt framgang i samtlige. Vi er der Arbeiderpartiet skal være: Som den drivende politiske kraften i Norge. I denne valgkampen fikk vi fram de ideologiske forskjellene. Skatt eller velferd. Fellesskap eller hver enkelt for seg selv. Gjennom valgkampen fikk vi fortalt vår store historie igjen, og igjen. Vi fortalte den i tv-ruta, på stands, ved lunsjbordet, og på husbesøk. Samtidig leverte vi en helt uslåelig grasrotkampanje. Vi slo alle rekorder hva gjelder roseutdeling og husbesøk. Vi vet nå at hele 50% av de som stemte på Arbeiderpartiet bestemte seg under valgkampen. Det betyr at organiseringa av valgkampen var avgjørende for valgresultatet.

2 Vi har begynt å analysere effekten av husbesøkene våre. Tallene er foreløpig svært ferske, og ikke fullt ut gjennomarbeidet. Jeg skal allikevel si to ting, som tydelig utpeker seg. Det ene er at husbesøk øker valgdeltakelsen. Det andre er at husbesøk øker Arbeiderpartiets oppslutning. Nesten 6 av 10 av de vi har besøkt opplevde husbesøket som positivt, eller svært positivt. Vi har møtt folk der de er. Vi gikk fra dør til dør, gjennomførte pendleraksjoner, barnehageaksjoner og skoleaksjoner. Aksjoner i marka og på rockekonserter. På eldresentre og kjøpesentre. Men vi har også møtt folk på nye måter. Både Valgpanelet.no og bransjemagasinet Kampanje har kåret Arbeiderpartiet til vinner av den digitale valgkampen. En av nøklene til valgseier var altså evnen til å forene det moderne med det tradisjonelle. Partiet som kampanjeorganisasjon er betydelig styrket. Og har kanskje aldri vært sterkere! Mange har hevdet at Arbeiderpartiets framgang, skyldtes SVs tilbakegang. Det er feil. Arbeiderpartiets fremgang skyldes at vi både greide å beholde veldig mange Ap-velgere fra 2005, samtidig som vi mobiliserte over hjemmesittere. Folk som sympatiserte med oss sist, men likevel valgte å bli hjemme, trakk nå til urnene for å gi Arbeiderpartiet sin stemme. Samtidig mobiliserte vi svært mange førstegangsvelgere og hadde en avgjørende mobilisering blant fagorganiserte. Jeg vil fullt ut slutte meg til Jens som i går rettet en stor takk til både Martin og AUF og Roar og Fagbevegelsen for et meget godt samarbeid og fantastiske resultater. Arbeiderpartiet hadde framgang i alle 19 fylkene. Aller størst fremgang fikk vi i Finnmark med 5,1 prosentpoeng siden 2005, og hele 18,6 prosentpoeng siden I Hasvik fikk vi en rekordoppslutning på 57,3%. I Sunndal på Nordmøre gikk vi frem 9,8 prosentpoeng. Eksemplene er mange. Men i Årdal var de litt lei seg. De gikk tilbake 2,2% og fikk i år kun 70,2% av stemmene... Jeg er stolt av at vi nå har en stortingsgruppe som teller 64 representanter og består av 32 menn og 32 kvinner. Halvparten av alle kvinnene på Stortinget kommer fra Arbeiderpartiet. Likestilling er et lederansvar på alle nivåer i partiorganisasjonen. Det skal også gjenspeile vår sammensetning av regjering og ledernivå i den nye stortingsgruppa. Vi vant fordi vi sto sammen, arbeidet hardt og holdt fast på strategien. Alle valgkampmedarbeiderne i Arbeiderpartiet har sin bit av denne seieren.

3 Ut av denne valgkampen har vi en styrket partiorganisasjon. Med stor selvtillitt. Med mange engasjerte tillitsvalgte og mange nye medlemmer. Framover skal vi vise velgerne at vi er tillitten verdig. Og vi skal sørge for at Arbeiderpartiet skal være den fremste drivende politiske kraften i Norge i årene som kommer Den sosialdemokratiske samfunnsmodellen har høy oppslutning. Både dette og tidligere valg viser at folk slutter opp om det spleiselaget velferdsstaten er. Folk er enige med oss i at den som har sterkest rygg kan bære litt tyngre. Tradisjonelt sett taper derfor ikke sosialdemokratiske partier i Norden valg fordi velgerne ønsker en ny politisk retning. Valgnederlagene skyldes heller at velgerne ikke føler at partiene tar folks hverdagsproblemer tilstrekkelig på alvor eller at partiet i stor nok grad tar fremtidens utfordringer på alvor. Det er noe av forklaringen på at mange sosialdemokratiske partier opplever tilbakegang i flere land i Europa. Derfor må vi ikke la dag-til-dag politikken hindre oss å se de lange linjene. Vi må være de som endrer og forbedrer systemene, ikke de som bare forsvarer dem. Vi må stille de kritiske spørsmålene om ting kan organiseres bedre. Arbeiderpartiet må komme med troverdige bilder på hvordan vi vil at samfunnet skal utvikle seg. Ikke bare de neste fire årene, men også de neste tjue. Vi må ha blikket rettet mot 2011 og Men også mot Noen av vår tids største utfordringer ligger foran oss og Arbeiderpartiet må ha de beste svarene. Arbeiderpartiets styrke er å skape politiske løsninger får å bekjempe urettferdighet. - Det var vår bevegelse som skapte visjonen om at alle skulle ha et sikkerhetsnett når vi ble sjuke, arbeidsledige og gamle, før vi til slutt fikk vi på plass folketrygden i Det var vi som satte debatten om likestilling på dagsorden, lenge før vi hadde en offensiv likestillingspolitikk i Norge. - Det var vi som kjempet fram enhetsskolen med lik rett til utdanning, gjennom mulighet for lån og stipend gjennom Lånekassa og innføring av 9-årig grunnskole, lovfestet rett til videregående opplæring og 13-årig skoleløp. Det var kombinasjonen av gode analyser, ambisiøse mål og målbevisst arbeid over tid, som gjorde Arbeiderpartiet til den skapende kraften i forrige århundre. Også i dette århundre må vi tørre å ta tak i de store utfordringene og meisle ut kursen fremover. Jeg vil derfor varsle at vi nå skal i gang med et arbeid for å involvere hele partiorganisasjonen til å delta i et stort politisk verksted der vi utformer politikken fram mot 2029.

4 Heldigvis er det ikke bare Jens, Helga og jeg som skal komme med svarene. Partikontoret skal legge til rette for en bred debatt. Bidragsyterne skal vi finne over hele landet. Dette blir et felles prosjekt for hele partiorganisasjonen, på alle nivåer. Jeg vil her peke på tre av de store debattene jeg mener Arbeiderpartiet må ta i arbeidet med politikkutvikling fram mot Den første utfordringen knytter seg til finansiering av velferdsstaten. De som tror at vi med våre oljepenger har sikret velferdsstaten i overskuelig framtid, tar grundig feil. Fram mot 2029 vil vi måtte kjempe enda hardere for den norske modellen enn vi til nå har gjort. For hvert femte år som går, øker gjennomsnittsalderen med ett år. Det er svært bra. Men vi lurer oss selv om vi tror at dette ikke også gir store utfordringer for eldreomsorgen og velferdsstaten. I 1967 var det nesten 4 yrkesaktive per pensjonist. Snart er vi nede i 2. Det er klart det er en stor utfordring for velferdsstaten. Det å sikre god velferd og eldreomsorg til alle kommer til å bli tøffere enn vi tror. Forventningene kommer til å bli større. Men vi må stå fast på målet: Alle skal sikres god og likeverdig behandling i alderdommen. Utfordringene skal løses i fellesskap, ikke overlates til den enkelte. De som tar til orde for å kutte skattene og svekke og privatisere velferdsstaten går i motsatt retning. Det er fullt mulig å gjennomføre en slik politikk. Det finnes mange eksempler på det fra andre land. Det betyr ikke dommedag og ragnarokk. Men hvis vi stadig får litt mer skattekutt. Litt mer private løsninger. Litt mer i lommeboka. Så kan det bety at vi i 2029 sitter med en todelt velferdsstat. I en slik todelt velferdsstat vil det offentlige kun sørge for minimumssykehjem. Med lav standard. Med lite tid fra pleierne. Kun til det nødvendigste, knapt nok det. Jeg tror hver av oss selv kan tenke oss en situasjon der våre foreldre havnet på et slikt minimumssykehjem. Hvem ville med hånden på hjerte sagt at man ikke hadde vurdert private alternativer? Og i særdeleshet dersom private løsninger nærmest var hovedregelen. Det samme eksempelet kunne bli brukt om skolen. Da beveger vi oss mot det amerikanske systemet. Der middelklassen selv sparer til barnas utdanning, selv sparer til egen alderdom og selv må sikre seg ved sykdom. Og hvor hver enkelt i langt mindre grad føler de får igjen for skatten de betaler. For hvis skatten bare går til å sikre utdanning, helse og eldreomsorg til de som ikke klarer å ordne med det selv, da svekkes motivasjonen til å betale skatt. Man får ingenting igjen for den.

5 Og ikke minst svekker det interessen for å sikre gode offentlige skoler og sykehjem. For det at de aller fleste benytter offentlige tilbud, gjør i seg selv tilbudene bedre. For da vil pårørende med ressurser, engasjere seg, klage, skrive brev og stå på for mer ressurser og bedre organisering. Hvis de samme pårørende uansett ordner seg privat, blir det mindre slikt nødvendig engasjement for de offentlige tilbudene. Da får vi et todelt samfunn der alle ikke er sikret god skolegang, der alle ikke er sikret like godt helsevesen eller eldreomsorg. Derfor har vi bare ett alternativ: Å kjempe for sterke fellesskapsløsninger i tiden fram mot Men for å få det til må vi være ærlige å si at det blir et voldsomt trøkk for å få folk til å holde seg i arbeid framover. Arbeidslinja blir viktigere enn noen gang. Det vil være behov for nesten årsverk i helse- og sosialsektoren fram mot Da må vi ha utdanningsinstitusjoner, arbeidsvilkår og status i de aktuelle yrkene som gjør at folk sier at: Dette er interessant for meg. Dette vil jeg være med å bidra til at vi får til. Det å jobbe mot uønsket deltidsarbeid, bidra til lavere sykefravær og øke sysselsettingen blant minoritetene vil bli viktig. Vi vet at det står nesten i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet. De mottar arbeidsledighetstrygd, uføretrygd, sykepenger eller annen støtte fra det offentlige. Mange av disse ønsker å bidra mer. Men de kan ikke yte 100%. Det er sløsing med verdifulle ressurser om du må velge mellom å være helt innenfor eller helt utenfor arbeidslivet. Bare vi legger litt til rette for det - sørger for at de som nærmer seg pensjonsalder kan stå lenger i jobb - senker terskelen litt - Så kan vi utløse verdifull arbeidskraft. Men vi skal ikke gjøre det som i Storbritannia og Tyskland, hvor man nærmest har skapt et todelt arbeidsliv: Det ordinære arbeidsmarkedet og et med dårligere lønns-og arbeidsforhold. Da får man en egen gruppe i samfunnet som er fattigere enn andre, som er i jobb men likevel må benytte seg av støtteordninger. Og som på mange måter faller utenfor samfunnet. Gode arbeidsforhold for alle henger derfor nøye sammen med ønsket om å sikre en god velferdsstat for alle. Vi må fram mot 2029 synliggjøre at individet har interesse av et sterkt fellesskap. At alle får det bedre om alle har det bra. Og sørge for at alle føler en forpliktelse overfor velferdsstaten, fordi det er noe som angår dem, deres barn og deres foreldre. Bare slik kan vi føre den norske modellen videre inn i en ny tid. 2. Den andre store utfordringen jeg vil peke på, knytter seg til verdens økende flyktningeproblem. Vi er nå ca. 6,5 milliarder mennesker på jorda. I 2029 vil antallet ha steget til 8 milliarder. Nær sagt hele veksten vil komme i de fattigste landene land i Afrika og Asia. Sammen med en varslet matvarekrise, økt kamp om vannressurser og global oppvarming, må vi forvente en kraftig økning i antall flyktninger. Det vil i stor grad påvirke den rike verden. Også Norge. Derfor må vi utarbeide en helhetlig politikk for hvordan Norge skal håndtere en slik utvikling.

6 Altfor mange sosialdemokratiske partier i Europa har skygget unna innvandringsdebatten. Men hvis man skygger unna en debatt mange er opptatt av - i stedet for å vise vei: Da taper man. Arbeiderpartiet må derfor, i tiden som kommer, klare å legge premissene for en slik debatt, og vi må tørre å snakke om de store utfordringene vi står overfor. Jeg vil trekke opp fire rammer jeg mener en slik diskusjon bør føres innenfor: For det første skal Arbeiderpartiet føre en generøs bistandspolitikk og en aktiv internasjonal politikk. Det er et desperat behov for å bidra til utvikling i den fattige delen av verden. I Kina og India har de løftet flere hundre millioner ut av fattigdom. Andre land, som Afghanistan og mange land i Afrika, er preget av krig, konflikt, analfabetisme og fattigdom, i tillegg til en kraftig befolkningsvekst. Det er begrenset hvor mange et land som Norge kan ta i mot. Også derfor må vi gjennom vår utenrikspolitikk bidra til økt stabilitet i verden og færre på flukt. For det andre skal vi føre en streng og rettferdig asyl- og flyktningpolitikk. De som har krav på beskyttelse skal få det. De skal bli tatt godt imot og inkluderes i det norske samfunnet. De som ikke har krav på beskyttelse skal få avslag, og sendes ut av landet. Norge skal ikke være et land som får rykte på seg som dumsnille og enkle å utnytte. Det er det bare menneskesmuglerne som tjener på. For det tredje må vi ha en kraftfull kriminalitetsbekjempelse. Når gamle fru Arnesen er redd for å ta T-banen eller å gå til det lokale senteret på kvelden, er det et stort sosialt problem. Og det er en kjerneoppgave for sosialdemokratiet å gjøre noe med det. Derfor skal vi slå hardt ned på vold og annen kriminalitet. Både ute på gata og innen husets fire vegger. Kampen mot kriminalitet gjelder uavhengig av etnisitet og bakgrunn. Men overfor utlendinger som begår kriminalitet, har vi noen ekstra virkemidler. De skal vi benytte. Utvisning og soning i hjemlandet bør benyttes i større grad enn i dag. Og vi må reagere raskt mot grunnløse asylsøkere som utnytter asylinstituttet til å begå kriminalitet. Dette er nødvendig for å bekjempe kriminaliteten. Men også for å beholde legitimiteten til asylinstituttet. For det fjerde skal vi føre en offensiv integreringspolitikk. Enkelte gir inntrykk av at vi kan velge bort det flerkulturelle Norge. Det kan vi ikke. Det vi kan velge er hvordan vi skal forholde oss til det. Arbeiderpartiet må, sammen med de unge generasjonene, gå i front og forme det nye norske vi.

7 Og det skal vi gjøre i tråd med sosialdemokratiske tradisjoner. Vi skal velge å samle og ikke splitte. Vi skal åpne døra, åpne hjertet, åpne øra og åpne hendene, ikke knytte neven og låse døra. Vi skal være tydelige på at innvandrerne er en betydelig ressurs for Norge. De bidrar med arbeidskraft. De bidrar med en språkmektighet som vil være viktig for Norge. Mandarin, punjabi språk som blir viktige i framtida. Men vi skal ikke late som det ikke er utfordringer. Vi skal ta hverdagsproblemene på alvor. - På Mortensrud skole i Oslo har 97% av elevene fremmedspråklig bakgrunn. Det er klart det byr på spesielle utfordringer. - Det er klart det er utfordringer i familier der alle meldinger fra skolen oversettes og tolkes av poden selv, fordi foreldrene ikke behersker norsk. - Det er klart det kan skape konflikter når ingen dukker opp på dugnad i borettslaget eller unger leker ute til langt på natt. Vi skal ha høye ambisjoner på vegne av de som kommer fra utlandet og bosetter seg i Norge. Vi skal være tydelige på pliktene. Og tydelige på rettighetene. - Alle må ha en plikt til å lære seg norsk og sette seg inn i norske samfunnsforhold. Og en rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. - Alle må ha en plikt til å bidra til velferdsstaten gjennom arbeid og skatt. Og en rett å bli vurdert etter kvalifikasjoner, ikke hudfarge. - Alle har en plikt til å respektere ytringsfrihet, likestilling og norsk lov. Og en rett til ikke å bli forhåndsdømt. Vi skal beskrive utfordringene. Men alltid ha fokus på løsningene. Hva skal vi gjøre i forhold til Ali på Lindeberg? Som har foreldre som ikke snakker norsk. Og som har to storebrødre som prøver å trekke han med i A- eller B-gjengen? Hvordan skal vi sikre at han også får forutsetninger til å fullføre videregående opplæring og få seg jobb? Dette vil være viktig i debatten partiet skal føre i tiden som kommer. 3. Den tredje utfordringen jeg vil nevne er vår tid største, nemlig menneskeskapte klimaendringer. Vi vet i dag, at vår aktivitet på jorda har ført til økt konsentrasjon av klimagasser. Og vi vet at disse klimagassene fører til at temperaturen på jorda stiger. Tørke og vannmangel vil sende millioner av mennesker på flukt. Hele øysamfunn i stillehavet vil forsvinne under vannmassene. Dette vil skje uansett også om vi greier å redusere klimautslippene. Dette er ikke i verste fall dette er i beste fall!

8 Noen mener vi skal stikke hodet i sanden, og late som ingenting. At klima ikke er noe å gjøre ved. At det er håpløst for lille Norge å skulle endre noe. Noen politikere mener, på ramme alvor, at klima ikke er en viktig sak. Og i alle fall ikke en sak som krever politiske grep. Sveriges tidligere statsminister Göran Persson omtalte i høst klimautfordringene som politikk i ytterste potens. En større, vanskeligere og mer internasjonal politisk utfordring enn verden noen gang før har stått ovenfor. Men fortsatt en politisk utfordring, hvor også løsningene er politiske. Og hvor samarbeid og fellesskap er eneste utvei. Ikke mer indiviualisme og egoisme. Derfor må jeg få lov å si jeg er ganske oppgitt over at store deler av norsk miljøbevegelse ikke har tatt inn over seg at de grunnleggende politiske skillene på høyre- og venstresida også er avgjørende i miljøpolitikken. Når man setter likhetstegn mellom SV og Venstre som likeverdige miljøpartier, og endog sammenlikner Arbeiderpartiet med Fremskrittspartiets miljøpolitikk, har man fått med seg lite av hva valget i høst faktisk sto om. Det sto om det skulle være Jens Stoltenberg eller Siv Jensen som skulle representere Norge på klimatoppmøtet i København! Deler av miljøbevegelsen var rett og slett en hårsbredd fra å bidra til at Norge skulle spille rollen som bremsekloss i København. Og ikke rollen som kraftfull pådriver. Viktigst av alt, er å få på plass en ny klimaavtale i København i desember. Men fram mot 2029 må vi erkjenne at klimakrisen vil endre fundamentale sider av hvordan vi lever våre liv i dag ikke minst hvordan vi forbruker. Vi må forberede oss på at vi kommer til å merke dette mer enn vi vil like. Men diskusjonen må ikke bare ha som utgangspunkt hva vi skal ofre, hvilke arbeidsplasser som blir borte, byrder og problemer. Vi skal snakke om muligheter. Om modernisering. Om nye arbeidsplasser. Arbeiderpartiet har aldri fryktet ny teknologi. Vi har aldri fryktet modernisering. Tvert i mot. Og når vi skal endre det norske samfunn til et lavutslippssamfunn, er det en historisk modernisering vi snakker om. En enorm vekst i innovasjon. Teknologiutvikling må stå sentralt i løsningen av klimakrisen. Verden står midt i en energikrise. Det åpnes ett nytt kullkraftverk hver uke i Kina. Skal vi få bukt med store klimautslipp raskt, må vi sørge for teknologi som gjør at også fossilt brensel kan brukes på en miljøvennlig måte. Norge skal derfor være spydspiss i utviklingen av teknologi for fangst og lagring av CO2. Fram mot 2050 må verdens utslipp reduseres med mellom 50 og 85 %. Et karbonnøytralt Norge i 2030 er et steg i riktig retning. Men vi må gjøre mer og det kan vi gjøre på en måte som sørger for at både Norge og verden kommer styrket ut på andre siden Vår viktigste ressurs i politikkutformingen er våre medlemmer. Når jeg sier at Arbeiderpartiet skal ha femten tusen nye medlemmer før neste landsmøte, er ikke det fordi jeg mener

9 kjøttvekta betyr alt. Store medlemstall er vel og bra, men det er medlemmenes hjerte, deres hode og deres hender vi har bruk for. Flere medlemmer betyr mer engasjement. Flere til å ta på seg viktige verv. Flere som tenker og utformer politikk. Som bidrar med sin bakgrunn og sine kunnskaper. Sin erfaring og sine kontaktnett. Jeg vil ha flere medlemmer fra fagbevegelsen. Flere elektrikere. Flere fra akademia. Flere omsorgsarbeidere. Flere fra privat næringsliv. Flere fiskere og bønder. Allerede har vi fått over fire og et halvt tusen nye medlemmer. De har meldt seg inn i Arbeiderpartiet fordi de tror på oss. På politikken vår. Fordi de har et engasjement. Utfordringen jeg gir dere her i salen i dag er følgende: - Hvordan skal vi dra nytte av det engasjementet? Derfor har jeg lyst til å gi en hjemmelekse til Landsstyrets medlemmer: Fylkespartiene må raskt sørge for å kontakte hver og en av de nye medlemmene. Det betyr at du er øverste ansvarlige i Aust-Agder for 70 nye, May Britt. Og i Akershus er det 293 personer som har meldt seg, Sverre. Solveig i Oppland: Jeg regner med at du klar for å ta i mot dine 302 nye? 339 nye medlemmer i Hordaland, Sveinung. Vi har en veldig viktig jobb foran oss. Politikken formes i kontakt med organisasjoner, bedrifter, fagbevegelsen, akademia, og folk flest. Derfor må Arbeiderpartiet være et åpent og lyttende parti. Vi skal føre dialog. Vi skal snakke, men også lytte. Også Arbeiderpartifolk har èn munn og to ører! Med 64 stortingsrepresentanter har vi den klart største stortingsgruppa. Den skal også være den klart beste. Jeg synes det er viktig at dere som har sørget for å få valgt dem inn, også vet at jeg kommer til å stille krav til dem. 1. Jeg vil kreve at de er samfunnskritiske og aldri selvgode. 2. At de er synlige, tydelige og trygge i media. 3. At de er lyttende og opptre som gode ombud for befolkningen. 4. Og at de alltid, alltid er framoverlente. Med en stor stortingsgruppe, 179 ordførere, snart et stort regjeringsapparat og en rekke tillitsvalgte i hele landet, har vi alle muligheter for å få de innspillene og skape de ideene vi trenger for å forme politikken fram mot 2029.

10 Arbeiderpartiet skal ha lav terskel for deltagelse. Høy takhøyde for å bryte meninger. Og kort avstand til de som sitter med makt og posisjoner. Jeg vet at jeg sikkert framstår litt krevende nå. Aller helst skulle vi sprettet champagnen og spist jordbær til krampa tok oss. (Opptil flere her gjorde vel forsåvidt nettopp det i natt ) Det mener jeg dere har fortjent, alle som en. Dere er fantastiske, dyktige representanter for Arbeiderpartiet. Dere bærer mye av partiet på deres skuldre, og jeg er stolt og takknemlig over å ha dere på vårt lag. Men vi må minne hverandre om at jobben vi har foran oss er stor. Utfordringene er mange. Men vi skal jobbe hardt. Og sammen skal vi klare å sørge for at Arbeiderpartiet blir den drivende politiske kraften i Norge også de neste tiårene. Takk for oppmerksomheten!

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889.

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889. Tale 1. mai 2009, Jens Stoltenberg, må kontrolleres mot framføring. Kamp mot ledighet arbeid til alle Kjære alle sammen! Gratulerer med dagen! Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Sakspapir. 1. Politikk. Sak 04/14 SVs arbeids- og organisasjonsplan.

Sakspapir. 1. Politikk. Sak 04/14 SVs arbeids- og organisasjonsplan. Sak 0/ SVs arbeids- og organisasjonsplan. Arbeids- og organisasjonsplanen er SVs overordnede strategi for vårt politiske og organisatoriske arbeid de neste fire årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

TILBAKE TIL POLITIKKEN

TILBAKE TIL POLITIKKEN AKSEL BRAANEN STERRI TILBAKE TIL POLITIKKEN HVORDAN ARBEIDERPARTIET IGJEN SKAL BLI FOLKETS PARTI 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Harvey Macauley, Imperiet Layout og ebok: akzidenz as Dag Brekke Omslagsillustrasjon:

Detaljer

ROLF JØRN KARLSENS TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015. Kamerater gratulerer med dagen!

ROLF JØRN KARLSENS TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015. Kamerater gratulerer med dagen! 1 ROLF JØRN KARLSENS TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kamerater gratulerer med dagen! Helt siden de første arbeiderne i 1889 løftet sine paroler og sammen markerte arbeidernes internasjonale solidaritetsdag,

Detaljer

SVs arbeids- og organisasjonsplan

SVs arbeids- og organisasjonsplan SVs arbeids- og organisasjonsplan Vedtatt av SVs landsstyre 24.-25. januar 2014 Arbeids- og organisasjonsplanen er SVs overordnede strategi for vårt politiske og organisatoriske arbeid de neste fire årene.

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er

Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er vunnet, særlig i dag. Det er vi i denne salen som har ansvaret for at tradisjonene

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid

Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid 1 Innhold: Hovedmålsettinger for det internasjonale arbeidet Mandat og oppgaver Fokusområder og politiske prioriteringer Partiets internasjonale nettverk

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 1 Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 Kamerater gode venner! Vi opplever en trist inngang til årets 1.mai-feiring. Helikopterulykken fredag der 13 arbeidstakere omkom preger

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Sørafrikanerne sin frihet var aldri til salgs for Nelson Mandela.

Sørafrikanerne sin frihet var aldri til salgs for Nelson Mandela. 1 Gerd Kristiansen: 1. mai på Youngstorget Kamerater! Venner! 4 6 6 6 4. Dette fangenummeret var Nelson Mandela sin identitet gjennom 27 år på Robben Island! Gang på gang fikk han sjansen til å slippe

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Arbeiderpartiet.no/norgevidere TILLIT OG SAMHOLD. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet.no/norgevidere TILLIT OG SAMHOLD. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet. 1 TILLIT OG SAMHOLD Arbeiderpartiets programdebatt 2012 Vi tar Norge videre Arbeiderpartiet.no/norgevidere Sosialdemokratiet er et frihetsprosjekt. Sosialdemokratiets mål er å utvikle et rettferdig samfunn

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Uføretrygd 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Fra leger til NAV I dag spiller legens vurdering en sentral rolle

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland 1. desember 2015 Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 200 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. VÅRE

Detaljer

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no ARBEIDSLIV Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Hovedbudskap... 2 DEL 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Noen resultater... 7 DEL 4: Viktige skillelinjesaker... 8 DEL

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Politisk påvirkning - under mindretall og flertall. Ingrid Langerud, Statsviterkonferansen 23. mai 2013

Politisk påvirkning - under mindretall og flertall. Ingrid Langerud, Statsviterkonferansen 23. mai 2013 Politisk påvirkning - under mindretall og flertall Ingrid Langerud, Statsviterkonferansen 23. mai 2013 Kjernen i å lykkes med politisk påvirkning Politisk påvirkning dreier seg om å hevde seg i mengden

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet 2 Innhold Arbeid og sysselsetting 5 Utdanning 7 Levekår 11 Deltakelse i samfunnslivet

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Aktiveringspolitikk: nyliberalisme eller nytt medborgerskap? (Eller: Høyredreining i integreringspolitikken?) Anne Britt Djuve, Fafokonferansen 2011

Aktiveringspolitikk: nyliberalisme eller nytt medborgerskap? (Eller: Høyredreining i integreringspolitikken?) Anne Britt Djuve, Fafokonferansen 2011 Aktiveringspolitikk: nyliberalisme eller nytt medborgerskap? (Eller: Høyredreining i integreringspolitikken?) Anne Britt Djuve, Fafokonferansen 2011 Hvorfor integreringspolitikk som case? Aktiveringspolitikk

Detaljer

1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken

1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken Ole Roger Berg, leder i Buss- og Sporveisbetjeningens Forening, Trondheim Bakgrunn: BSF, Team Trafikk, Nettbuss, NSB 1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken Starter i 1989 da det blir klart

Detaljer

Skrive drøftingstekst

Skrive drøftingstekst Skrive drøftingstekst Et forsøk med modelltekst Skriveseminar Blindern 19.09.13 Tonje Krogdahl Asker vgs Utgangspunktet O Fag: norsk i samarbeid med samfunnsfag O Læringsmål: å lage struktur i tekst og

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk På vei mot kunnskapsnasjon Hvordan kan Norge bli en ledende kunnskapsnasjon? Slik ingen for 50 år siden spådde fiskeoppdrett

Detaljer

Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen

Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen Innledende betraktninger om sektoren Opererer innenfor et område som er monopolistisk av

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Slapp av det ordner seg eller gjør det ikke det? Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Spleiselag eller Svarteper? I Norge dobles antallet personer over 65 år fra 625.000

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Prognose på arbeidsmarkedet

Prognose på arbeidsmarkedet Prognose på arbeidsmarkedet Agenda Hva er arbeidsledighet? Velferdsstatens framtid Framtidsutsikter i de ulike næringene. Hvilke yrker vil bli etterspurt? Hvilke type kunnskap og personlige egenskaper

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen.

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen. Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i DR Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om regnskogen i Oriental-provinsen. De siste årene har hogsten tatt seg opp. Store skogområder

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

FNs klimapanels femte hovedrapport Del 1: Det naturvitenskapelige grunnlaget

FNs klimapanels femte hovedrapport Del 1: Det naturvitenskapelige grunnlaget FNs klimapanels femte hovedrapport Del 1: Det naturvitenskapelige grunnlaget Rapporten beskriver observerte klimaendringer, årsaker til endringene og hvilke fysiske endringer vi kan få i klimasystemet

Detaljer

INNVANDRING STYRKER KOMMUNEN VÅR SOMMER-MELBU 8. JULI 2009. varaordf.inger Johanne Sivertsen

INNVANDRING STYRKER KOMMUNEN VÅR SOMMER-MELBU 8. JULI 2009. varaordf.inger Johanne Sivertsen INNVANDRING STYRKER KOMMUNEN VÅR SOMMER-MELBU 8. JULI 2009 varaordf.inger Johanne Sivertsen 1 INNVANDRER HVEM ER DET? Det er mennesker som oss selv Noen kommer for å få fred Andre for å realisere seg selv

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

SKOLERING FOR VALGSEIER

SKOLERING FOR VALGSEIER SKOLERING FOR VALGSEIER - Kompetanseplan 2011 1 1. Innledning 2011 er valgår og det legger premissene for kompetanseplanen. Kompetanseplanen må derfor ses i sammenheng med vår valgkampstrategi. Vår skolering

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

- den liberale tankesmien

- den liberale tankesmien - den liberale tankesmien Civita er en liberal tankesmie som har til formål å fremme de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, et sterkt sivilsamfunn og styrket personlig ansvar. Borgerlig side

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Næringslivets Hus, 3. februar 2014. Arbeid på resepten. Joakim Lystad, arbeids- og velferdsdirektør

Næringslivets Hus, 3. februar 2014. Arbeid på resepten. Joakim Lystad, arbeids- og velferdsdirektør Næringslivets Hus, 3. februar 2014 Arbeid på resepten Joakim Lystad, arbeids- og velferdsdirektør Innhold 1. Endelig mandag (grasrotkommentar) 2. Hva er NAV? 3. Utfordringer i lys av perspektivmeldingen

Detaljer

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen.

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Elvis Chi Nwosu Fagforbundet i Barne- og familieetaten. Medlem av rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune. Det sentrale nå er at integrering

Detaljer

Prioriteringer til Stortingsvalget 2009

Prioriteringer til Stortingsvalget 2009 Til Kopi til Landsstyret Sentralstyret, Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen, Styret i Operasjon Dagsverk Sentralstyremedlem Mikkel Øgrim Haugen Fra Dato 7. oktober 2008 Saksnr. LS069-08/09

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

framtidens løsninger Norsk Industris 10 krav for stortingsperioden 2013-2017

framtidens løsninger Norsk Industris 10 krav for stortingsperioden 2013-2017 framtidens løsninger Norsk Industris 10 krav for stortingsperioden 2013-2017 Norsk Industri opplever at det store flertall av norske politikere, nær sagt uansett partitilhørighet, forstår industriens betydning

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

Fornybar energi - vårt neste industrieventyr. Åslaug Haga

Fornybar energi - vårt neste industrieventyr. Åslaug Haga Fornybar energi - vårt neste industrieventyr Åslaug Haga Norsk velferd er bygd på våre energiressurser Vannkraft Olje og gass Norge har formidable fornybarressurser som vind, bio, småkraft, bølge og tidevann

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R 2 www.handelogkontor.no RØD VALGALLIANSE n n n Nei til midlertidige ansettelser! HK går i mot at det skal bli generell adgang

Detaljer

Hvem er jeg? AFO, Harald Trulsrud

Hvem er jeg? AFO, Harald Trulsrud Hvem er jeg? Har gått på attføring i ca 7 år Har vært leder av AFO siden 1997 Er nå dommer i Oslo Forliksråd (ikke Aetats skyld) Har tidligere vært koordinator i Velferdsalliansen - fra starten i 1997/98

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

Næringslivets velferdspolitiske rolle

Næringslivets velferdspolitiske rolle Trygve Gulbrandsen, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Næringslivets velferdspolitiske rolle Presentasjon på jubileumsseminar for Ann-Helén Bay: Velferd uten stat. 3. juni 2008, Institutt for samfunnsforskning.

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

June,Natalie og Freja

June,Natalie og Freja June,Natalie og Freja Forord: Vi har skrevet om fattigdom og vannmangel. Dette er et stort problem for mange milliarder mennesker nå til dags. Mennesker kjemper og dør for vannet. Folk lider på grunn av

Detaljer

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Handlingsplan

Detaljer

Velkommen til debatten.

Velkommen til debatten. Velkommen til debatten. Adresse: Venstres Hovedorganisasjon, Møllergt. 16, 0179 Oslo Tlf.: 22 40 43 50 E-post: venstre@venstre.no Faks: 22 40 43 51 Internett: www.venstre.no Venstre tar utgangspunkt i

Detaljer

Europeiske innflytelse på norsk energi- og klimapolitikk i et historisk perspektiv

Europeiske innflytelse på norsk energi- og klimapolitikk i et historisk perspektiv Europeiske innflytelse på norsk energi- og klimapolitikk i et historisk perspektiv I hvilke grad har politisk ledelse og embetsverk sett mot Brussel? Elin Lerum Boasson, seniorforsker, CICERO Presentasjon

Detaljer

Representantforslag 18 S

Representantforslag 18 S Representantforslag 18 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun Lysbakken Dokument 8:18 S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 HØST 10.TRINN Periode 1: 34 39 Valg Kompetansemål - Gjøre rede for hvordan ulike politiske partier fremmer ulike

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Partiet du savnet ved forrige valg

Partiet du savnet ved forrige valg Partiet du savnet ved forrige valg Mange har følt seg litt hjemløse. Vi har lukket ett øye, og stemt med halve hjertet. Men i år blir det annerledes: I år kan du stemme med både hjerte og hode, i trygg

Detaljer

Utgangspunktet for det jeg skal si er at selvsagt er det sånn at næringslivet selv skaper næringene.

Utgangspunktet for det jeg skal si er at selvsagt er det sånn at næringslivet selv skaper næringene. 1 Innlegg fv156 Kjære alle sammen, i oktober var jeg så heldig å få den tilliten å bli gjenvalgt som ordfører. Jeg er veldig klar over det ansvaret som ligger i denne posisjonen og næringsutvikling er

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

To temaer: Hvordan kan velforeningene bidra positivt innen området miljø- og samferdsel?

To temaer: Hvordan kan velforeningene bidra positivt innen området miljø- og samferdsel? Årsmøte i Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Marianne Borgen, SVs gruppeleder og leder av bystyrets samferdselsog miljøkomite To temaer: Hvordan kan velforeningene bidra positivt innen området miljø-

Detaljer

Vedlegg 1: Spørreskjemaet (Norsk versjon)

Vedlegg 1: Spørreskjemaet (Norsk versjon) Vedlegg 1: Spørreskjemaet (Norsk versjon) 1. I det store og hele, hvordan synes du integreringen av innvandrere i det norske samfunnet fungerer? Meget bra Ganske bra Verken bra eller Ganske Meget 2. Hvor

Detaljer

Økt samfunnsengasjement Stemmerettsambassadører.no. Ungdommens fylkesting i Hedmark Kongsvinger, 11. april 2015

Økt samfunnsengasjement Stemmerettsambassadører.no. Ungdommens fylkesting i Hedmark Kongsvinger, 11. april 2015 Økt samfunnsengasjement Stemmerettsambassadører.no Ungdommens fylkesting i Hedmark Kongsvinger, 11. april 2015 Hva skal vi? 1. Innledning om www.stemmerettsambassadører.no og økt samfunnsengasjement 2.

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Internasjonal klimapolitikk Ingrid N. Christie, Energiråd Innlandet

Internasjonal klimapolitikk Ingrid N. Christie, Energiråd Innlandet Internasjonal klimapolitikk Ingrid N. Christie, Energiråd Innlandet 14.10.15 En kort klimahistorie Klimaproblemene er ikke nye! 1824: Drivhuseffekten beskrives første gang 1896: Kull knyttes til drivhuseffekten

Detaljer

UNERVISNINGSMATERIALE Grunnskolen 1-7 klasse

UNERVISNINGSMATERIALE Grunnskolen 1-7 klasse UNERVISNINGSMATERIALE Grunnskolen 1-7 klasse 1 Alt skolematerialet er hentet fra WWF-Sverige 2 Mål og Pedagogiske Grunnstener Mål Å skape en dypere kunnskap om energi og klima med fokus På Earth Hour og

Detaljer

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

Nordland 243179 239109 238320 261879. Norge 3866468 4348410 4920305 6079638. Nordlands andel av Norge 6,3% 5,5% 4,8% 4,3%

Nordland 243179 239109 238320 261879. Norge 3866468 4348410 4920305 6079638. Nordlands andel av Norge 6,3% 5,5% 4,8% 4,3% Demografi Antall innbyggere i Nordland er på samme nivå som på 60-tallet, samtidig som innbyggertallet i landet for øvrig har økt. Dermed reduseres Nordlands andel av Norge. Dette får betydning for kommuneøkonomi,

Detaljer

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv Kapittel 1 Brann og samfunn 1.1 Introduksjon I Norge omkommer det i gjennomsnitt 5 mennesker hvert år som følge av brann. Videre blir det estimert et økonomisk tap på mellom 3 og milliarder kroner hvert

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse 2011-2012 Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er

Detaljer