Raymond Johansens tale til landsstyremøtet 2. oktober 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Raymond Johansens tale til landsstyremøtet 2. oktober 2009"

Transkript

1 Raymond Johansens tale til landsstyremøtet 2. oktober 2009 KONTROLLERES MOT FRAMFØRING Arbeidet i partiorganisasjonen etter valget Kjære partikamerater! Før valgkampen satte vi oss to store mål. For det første skulle vi øke oppslutningen om Arbeiderpartiet. Nådde vi det målet ville det være vår første fremgang to valg på rad siden For det andre skulle vi sikre fortsatt flertallsregjering. Greide vi det ville gjenvalget være det første for en sittende flertallsregjering siden Kamerater: Jeg er veldig glad for å kunne stå her i dag og si: Vi greide det! Vi nådde begge målene. Gratulerer så mye alle sammen! Nesten 1 million mennesker la Arbeiderparti-lista i stemmeurnen. Vi er størst i 17 av 19 fylker. Vi har hatt framgang i samtlige. Vi er der Arbeiderpartiet skal være: Som den drivende politiske kraften i Norge. I denne valgkampen fikk vi fram de ideologiske forskjellene. Skatt eller velferd. Fellesskap eller hver enkelt for seg selv. Gjennom valgkampen fikk vi fortalt vår store historie igjen, og igjen. Vi fortalte den i tv-ruta, på stands, ved lunsjbordet, og på husbesøk. Samtidig leverte vi en helt uslåelig grasrotkampanje. Vi slo alle rekorder hva gjelder roseutdeling og husbesøk. Vi vet nå at hele 50% av de som stemte på Arbeiderpartiet bestemte seg under valgkampen. Det betyr at organiseringa av valgkampen var avgjørende for valgresultatet.

2 Vi har begynt å analysere effekten av husbesøkene våre. Tallene er foreløpig svært ferske, og ikke fullt ut gjennomarbeidet. Jeg skal allikevel si to ting, som tydelig utpeker seg. Det ene er at husbesøk øker valgdeltakelsen. Det andre er at husbesøk øker Arbeiderpartiets oppslutning. Nesten 6 av 10 av de vi har besøkt opplevde husbesøket som positivt, eller svært positivt. Vi har møtt folk der de er. Vi gikk fra dør til dør, gjennomførte pendleraksjoner, barnehageaksjoner og skoleaksjoner. Aksjoner i marka og på rockekonserter. På eldresentre og kjøpesentre. Men vi har også møtt folk på nye måter. Både Valgpanelet.no og bransjemagasinet Kampanje har kåret Arbeiderpartiet til vinner av den digitale valgkampen. En av nøklene til valgseier var altså evnen til å forene det moderne med det tradisjonelle. Partiet som kampanjeorganisasjon er betydelig styrket. Og har kanskje aldri vært sterkere! Mange har hevdet at Arbeiderpartiets framgang, skyldtes SVs tilbakegang. Det er feil. Arbeiderpartiets fremgang skyldes at vi både greide å beholde veldig mange Ap-velgere fra 2005, samtidig som vi mobiliserte over hjemmesittere. Folk som sympatiserte med oss sist, men likevel valgte å bli hjemme, trakk nå til urnene for å gi Arbeiderpartiet sin stemme. Samtidig mobiliserte vi svært mange førstegangsvelgere og hadde en avgjørende mobilisering blant fagorganiserte. Jeg vil fullt ut slutte meg til Jens som i går rettet en stor takk til både Martin og AUF og Roar og Fagbevegelsen for et meget godt samarbeid og fantastiske resultater. Arbeiderpartiet hadde framgang i alle 19 fylkene. Aller størst fremgang fikk vi i Finnmark med 5,1 prosentpoeng siden 2005, og hele 18,6 prosentpoeng siden I Hasvik fikk vi en rekordoppslutning på 57,3%. I Sunndal på Nordmøre gikk vi frem 9,8 prosentpoeng. Eksemplene er mange. Men i Årdal var de litt lei seg. De gikk tilbake 2,2% og fikk i år kun 70,2% av stemmene... Jeg er stolt av at vi nå har en stortingsgruppe som teller 64 representanter og består av 32 menn og 32 kvinner. Halvparten av alle kvinnene på Stortinget kommer fra Arbeiderpartiet. Likestilling er et lederansvar på alle nivåer i partiorganisasjonen. Det skal også gjenspeile vår sammensetning av regjering og ledernivå i den nye stortingsgruppa. Vi vant fordi vi sto sammen, arbeidet hardt og holdt fast på strategien. Alle valgkampmedarbeiderne i Arbeiderpartiet har sin bit av denne seieren.

3 Ut av denne valgkampen har vi en styrket partiorganisasjon. Med stor selvtillitt. Med mange engasjerte tillitsvalgte og mange nye medlemmer. Framover skal vi vise velgerne at vi er tillitten verdig. Og vi skal sørge for at Arbeiderpartiet skal være den fremste drivende politiske kraften i Norge i årene som kommer Den sosialdemokratiske samfunnsmodellen har høy oppslutning. Både dette og tidligere valg viser at folk slutter opp om det spleiselaget velferdsstaten er. Folk er enige med oss i at den som har sterkest rygg kan bære litt tyngre. Tradisjonelt sett taper derfor ikke sosialdemokratiske partier i Norden valg fordi velgerne ønsker en ny politisk retning. Valgnederlagene skyldes heller at velgerne ikke føler at partiene tar folks hverdagsproblemer tilstrekkelig på alvor eller at partiet i stor nok grad tar fremtidens utfordringer på alvor. Det er noe av forklaringen på at mange sosialdemokratiske partier opplever tilbakegang i flere land i Europa. Derfor må vi ikke la dag-til-dag politikken hindre oss å se de lange linjene. Vi må være de som endrer og forbedrer systemene, ikke de som bare forsvarer dem. Vi må stille de kritiske spørsmålene om ting kan organiseres bedre. Arbeiderpartiet må komme med troverdige bilder på hvordan vi vil at samfunnet skal utvikle seg. Ikke bare de neste fire årene, men også de neste tjue. Vi må ha blikket rettet mot 2011 og Men også mot Noen av vår tids største utfordringer ligger foran oss og Arbeiderpartiet må ha de beste svarene. Arbeiderpartiets styrke er å skape politiske løsninger får å bekjempe urettferdighet. - Det var vår bevegelse som skapte visjonen om at alle skulle ha et sikkerhetsnett når vi ble sjuke, arbeidsledige og gamle, før vi til slutt fikk vi på plass folketrygden i Det var vi som satte debatten om likestilling på dagsorden, lenge før vi hadde en offensiv likestillingspolitikk i Norge. - Det var vi som kjempet fram enhetsskolen med lik rett til utdanning, gjennom mulighet for lån og stipend gjennom Lånekassa og innføring av 9-årig grunnskole, lovfestet rett til videregående opplæring og 13-årig skoleløp. Det var kombinasjonen av gode analyser, ambisiøse mål og målbevisst arbeid over tid, som gjorde Arbeiderpartiet til den skapende kraften i forrige århundre. Også i dette århundre må vi tørre å ta tak i de store utfordringene og meisle ut kursen fremover. Jeg vil derfor varsle at vi nå skal i gang med et arbeid for å involvere hele partiorganisasjonen til å delta i et stort politisk verksted der vi utformer politikken fram mot 2029.

4 Heldigvis er det ikke bare Jens, Helga og jeg som skal komme med svarene. Partikontoret skal legge til rette for en bred debatt. Bidragsyterne skal vi finne over hele landet. Dette blir et felles prosjekt for hele partiorganisasjonen, på alle nivåer. Jeg vil her peke på tre av de store debattene jeg mener Arbeiderpartiet må ta i arbeidet med politikkutvikling fram mot Den første utfordringen knytter seg til finansiering av velferdsstaten. De som tror at vi med våre oljepenger har sikret velferdsstaten i overskuelig framtid, tar grundig feil. Fram mot 2029 vil vi måtte kjempe enda hardere for den norske modellen enn vi til nå har gjort. For hvert femte år som går, øker gjennomsnittsalderen med ett år. Det er svært bra. Men vi lurer oss selv om vi tror at dette ikke også gir store utfordringer for eldreomsorgen og velferdsstaten. I 1967 var det nesten 4 yrkesaktive per pensjonist. Snart er vi nede i 2. Det er klart det er en stor utfordring for velferdsstaten. Det å sikre god velferd og eldreomsorg til alle kommer til å bli tøffere enn vi tror. Forventningene kommer til å bli større. Men vi må stå fast på målet: Alle skal sikres god og likeverdig behandling i alderdommen. Utfordringene skal løses i fellesskap, ikke overlates til den enkelte. De som tar til orde for å kutte skattene og svekke og privatisere velferdsstaten går i motsatt retning. Det er fullt mulig å gjennomføre en slik politikk. Det finnes mange eksempler på det fra andre land. Det betyr ikke dommedag og ragnarokk. Men hvis vi stadig får litt mer skattekutt. Litt mer private løsninger. Litt mer i lommeboka. Så kan det bety at vi i 2029 sitter med en todelt velferdsstat. I en slik todelt velferdsstat vil det offentlige kun sørge for minimumssykehjem. Med lav standard. Med lite tid fra pleierne. Kun til det nødvendigste, knapt nok det. Jeg tror hver av oss selv kan tenke oss en situasjon der våre foreldre havnet på et slikt minimumssykehjem. Hvem ville med hånden på hjerte sagt at man ikke hadde vurdert private alternativer? Og i særdeleshet dersom private løsninger nærmest var hovedregelen. Det samme eksempelet kunne bli brukt om skolen. Da beveger vi oss mot det amerikanske systemet. Der middelklassen selv sparer til barnas utdanning, selv sparer til egen alderdom og selv må sikre seg ved sykdom. Og hvor hver enkelt i langt mindre grad føler de får igjen for skatten de betaler. For hvis skatten bare går til å sikre utdanning, helse og eldreomsorg til de som ikke klarer å ordne med det selv, da svekkes motivasjonen til å betale skatt. Man får ingenting igjen for den.

5 Og ikke minst svekker det interessen for å sikre gode offentlige skoler og sykehjem. For det at de aller fleste benytter offentlige tilbud, gjør i seg selv tilbudene bedre. For da vil pårørende med ressurser, engasjere seg, klage, skrive brev og stå på for mer ressurser og bedre organisering. Hvis de samme pårørende uansett ordner seg privat, blir det mindre slikt nødvendig engasjement for de offentlige tilbudene. Da får vi et todelt samfunn der alle ikke er sikret god skolegang, der alle ikke er sikret like godt helsevesen eller eldreomsorg. Derfor har vi bare ett alternativ: Å kjempe for sterke fellesskapsløsninger i tiden fram mot Men for å få det til må vi være ærlige å si at det blir et voldsomt trøkk for å få folk til å holde seg i arbeid framover. Arbeidslinja blir viktigere enn noen gang. Det vil være behov for nesten årsverk i helse- og sosialsektoren fram mot Da må vi ha utdanningsinstitusjoner, arbeidsvilkår og status i de aktuelle yrkene som gjør at folk sier at: Dette er interessant for meg. Dette vil jeg være med å bidra til at vi får til. Det å jobbe mot uønsket deltidsarbeid, bidra til lavere sykefravær og øke sysselsettingen blant minoritetene vil bli viktig. Vi vet at det står nesten i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet. De mottar arbeidsledighetstrygd, uføretrygd, sykepenger eller annen støtte fra det offentlige. Mange av disse ønsker å bidra mer. Men de kan ikke yte 100%. Det er sløsing med verdifulle ressurser om du må velge mellom å være helt innenfor eller helt utenfor arbeidslivet. Bare vi legger litt til rette for det - sørger for at de som nærmer seg pensjonsalder kan stå lenger i jobb - senker terskelen litt - Så kan vi utløse verdifull arbeidskraft. Men vi skal ikke gjøre det som i Storbritannia og Tyskland, hvor man nærmest har skapt et todelt arbeidsliv: Det ordinære arbeidsmarkedet og et med dårligere lønns-og arbeidsforhold. Da får man en egen gruppe i samfunnet som er fattigere enn andre, som er i jobb men likevel må benytte seg av støtteordninger. Og som på mange måter faller utenfor samfunnet. Gode arbeidsforhold for alle henger derfor nøye sammen med ønsket om å sikre en god velferdsstat for alle. Vi må fram mot 2029 synliggjøre at individet har interesse av et sterkt fellesskap. At alle får det bedre om alle har det bra. Og sørge for at alle føler en forpliktelse overfor velferdsstaten, fordi det er noe som angår dem, deres barn og deres foreldre. Bare slik kan vi føre den norske modellen videre inn i en ny tid. 2. Den andre store utfordringen jeg vil peke på, knytter seg til verdens økende flyktningeproblem. Vi er nå ca. 6,5 milliarder mennesker på jorda. I 2029 vil antallet ha steget til 8 milliarder. Nær sagt hele veksten vil komme i de fattigste landene land i Afrika og Asia. Sammen med en varslet matvarekrise, økt kamp om vannressurser og global oppvarming, må vi forvente en kraftig økning i antall flyktninger. Det vil i stor grad påvirke den rike verden. Også Norge. Derfor må vi utarbeide en helhetlig politikk for hvordan Norge skal håndtere en slik utvikling.

6 Altfor mange sosialdemokratiske partier i Europa har skygget unna innvandringsdebatten. Men hvis man skygger unna en debatt mange er opptatt av - i stedet for å vise vei: Da taper man. Arbeiderpartiet må derfor, i tiden som kommer, klare å legge premissene for en slik debatt, og vi må tørre å snakke om de store utfordringene vi står overfor. Jeg vil trekke opp fire rammer jeg mener en slik diskusjon bør føres innenfor: For det første skal Arbeiderpartiet føre en generøs bistandspolitikk og en aktiv internasjonal politikk. Det er et desperat behov for å bidra til utvikling i den fattige delen av verden. I Kina og India har de løftet flere hundre millioner ut av fattigdom. Andre land, som Afghanistan og mange land i Afrika, er preget av krig, konflikt, analfabetisme og fattigdom, i tillegg til en kraftig befolkningsvekst. Det er begrenset hvor mange et land som Norge kan ta i mot. Også derfor må vi gjennom vår utenrikspolitikk bidra til økt stabilitet i verden og færre på flukt. For det andre skal vi føre en streng og rettferdig asyl- og flyktningpolitikk. De som har krav på beskyttelse skal få det. De skal bli tatt godt imot og inkluderes i det norske samfunnet. De som ikke har krav på beskyttelse skal få avslag, og sendes ut av landet. Norge skal ikke være et land som får rykte på seg som dumsnille og enkle å utnytte. Det er det bare menneskesmuglerne som tjener på. For det tredje må vi ha en kraftfull kriminalitetsbekjempelse. Når gamle fru Arnesen er redd for å ta T-banen eller å gå til det lokale senteret på kvelden, er det et stort sosialt problem. Og det er en kjerneoppgave for sosialdemokratiet å gjøre noe med det. Derfor skal vi slå hardt ned på vold og annen kriminalitet. Både ute på gata og innen husets fire vegger. Kampen mot kriminalitet gjelder uavhengig av etnisitet og bakgrunn. Men overfor utlendinger som begår kriminalitet, har vi noen ekstra virkemidler. De skal vi benytte. Utvisning og soning i hjemlandet bør benyttes i større grad enn i dag. Og vi må reagere raskt mot grunnløse asylsøkere som utnytter asylinstituttet til å begå kriminalitet. Dette er nødvendig for å bekjempe kriminaliteten. Men også for å beholde legitimiteten til asylinstituttet. For det fjerde skal vi føre en offensiv integreringspolitikk. Enkelte gir inntrykk av at vi kan velge bort det flerkulturelle Norge. Det kan vi ikke. Det vi kan velge er hvordan vi skal forholde oss til det. Arbeiderpartiet må, sammen med de unge generasjonene, gå i front og forme det nye norske vi.

7 Og det skal vi gjøre i tråd med sosialdemokratiske tradisjoner. Vi skal velge å samle og ikke splitte. Vi skal åpne døra, åpne hjertet, åpne øra og åpne hendene, ikke knytte neven og låse døra. Vi skal være tydelige på at innvandrerne er en betydelig ressurs for Norge. De bidrar med arbeidskraft. De bidrar med en språkmektighet som vil være viktig for Norge. Mandarin, punjabi språk som blir viktige i framtida. Men vi skal ikke late som det ikke er utfordringer. Vi skal ta hverdagsproblemene på alvor. - På Mortensrud skole i Oslo har 97% av elevene fremmedspråklig bakgrunn. Det er klart det byr på spesielle utfordringer. - Det er klart det er utfordringer i familier der alle meldinger fra skolen oversettes og tolkes av poden selv, fordi foreldrene ikke behersker norsk. - Det er klart det kan skape konflikter når ingen dukker opp på dugnad i borettslaget eller unger leker ute til langt på natt. Vi skal ha høye ambisjoner på vegne av de som kommer fra utlandet og bosetter seg i Norge. Vi skal være tydelige på pliktene. Og tydelige på rettighetene. - Alle må ha en plikt til å lære seg norsk og sette seg inn i norske samfunnsforhold. Og en rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. - Alle må ha en plikt til å bidra til velferdsstaten gjennom arbeid og skatt. Og en rett å bli vurdert etter kvalifikasjoner, ikke hudfarge. - Alle har en plikt til å respektere ytringsfrihet, likestilling og norsk lov. Og en rett til ikke å bli forhåndsdømt. Vi skal beskrive utfordringene. Men alltid ha fokus på løsningene. Hva skal vi gjøre i forhold til Ali på Lindeberg? Som har foreldre som ikke snakker norsk. Og som har to storebrødre som prøver å trekke han med i A- eller B-gjengen? Hvordan skal vi sikre at han også får forutsetninger til å fullføre videregående opplæring og få seg jobb? Dette vil være viktig i debatten partiet skal føre i tiden som kommer. 3. Den tredje utfordringen jeg vil nevne er vår tid største, nemlig menneskeskapte klimaendringer. Vi vet i dag, at vår aktivitet på jorda har ført til økt konsentrasjon av klimagasser. Og vi vet at disse klimagassene fører til at temperaturen på jorda stiger. Tørke og vannmangel vil sende millioner av mennesker på flukt. Hele øysamfunn i stillehavet vil forsvinne under vannmassene. Dette vil skje uansett også om vi greier å redusere klimautslippene. Dette er ikke i verste fall dette er i beste fall!

8 Noen mener vi skal stikke hodet i sanden, og late som ingenting. At klima ikke er noe å gjøre ved. At det er håpløst for lille Norge å skulle endre noe. Noen politikere mener, på ramme alvor, at klima ikke er en viktig sak. Og i alle fall ikke en sak som krever politiske grep. Sveriges tidligere statsminister Göran Persson omtalte i høst klimautfordringene som politikk i ytterste potens. En større, vanskeligere og mer internasjonal politisk utfordring enn verden noen gang før har stått ovenfor. Men fortsatt en politisk utfordring, hvor også løsningene er politiske. Og hvor samarbeid og fellesskap er eneste utvei. Ikke mer indiviualisme og egoisme. Derfor må jeg få lov å si jeg er ganske oppgitt over at store deler av norsk miljøbevegelse ikke har tatt inn over seg at de grunnleggende politiske skillene på høyre- og venstresida også er avgjørende i miljøpolitikken. Når man setter likhetstegn mellom SV og Venstre som likeverdige miljøpartier, og endog sammenlikner Arbeiderpartiet med Fremskrittspartiets miljøpolitikk, har man fått med seg lite av hva valget i høst faktisk sto om. Det sto om det skulle være Jens Stoltenberg eller Siv Jensen som skulle representere Norge på klimatoppmøtet i København! Deler av miljøbevegelsen var rett og slett en hårsbredd fra å bidra til at Norge skulle spille rollen som bremsekloss i København. Og ikke rollen som kraftfull pådriver. Viktigst av alt, er å få på plass en ny klimaavtale i København i desember. Men fram mot 2029 må vi erkjenne at klimakrisen vil endre fundamentale sider av hvordan vi lever våre liv i dag ikke minst hvordan vi forbruker. Vi må forberede oss på at vi kommer til å merke dette mer enn vi vil like. Men diskusjonen må ikke bare ha som utgangspunkt hva vi skal ofre, hvilke arbeidsplasser som blir borte, byrder og problemer. Vi skal snakke om muligheter. Om modernisering. Om nye arbeidsplasser. Arbeiderpartiet har aldri fryktet ny teknologi. Vi har aldri fryktet modernisering. Tvert i mot. Og når vi skal endre det norske samfunn til et lavutslippssamfunn, er det en historisk modernisering vi snakker om. En enorm vekst i innovasjon. Teknologiutvikling må stå sentralt i løsningen av klimakrisen. Verden står midt i en energikrise. Det åpnes ett nytt kullkraftverk hver uke i Kina. Skal vi få bukt med store klimautslipp raskt, må vi sørge for teknologi som gjør at også fossilt brensel kan brukes på en miljøvennlig måte. Norge skal derfor være spydspiss i utviklingen av teknologi for fangst og lagring av CO2. Fram mot 2050 må verdens utslipp reduseres med mellom 50 og 85 %. Et karbonnøytralt Norge i 2030 er et steg i riktig retning. Men vi må gjøre mer og det kan vi gjøre på en måte som sørger for at både Norge og verden kommer styrket ut på andre siden Vår viktigste ressurs i politikkutformingen er våre medlemmer. Når jeg sier at Arbeiderpartiet skal ha femten tusen nye medlemmer før neste landsmøte, er ikke det fordi jeg mener

9 kjøttvekta betyr alt. Store medlemstall er vel og bra, men det er medlemmenes hjerte, deres hode og deres hender vi har bruk for. Flere medlemmer betyr mer engasjement. Flere til å ta på seg viktige verv. Flere som tenker og utformer politikk. Som bidrar med sin bakgrunn og sine kunnskaper. Sin erfaring og sine kontaktnett. Jeg vil ha flere medlemmer fra fagbevegelsen. Flere elektrikere. Flere fra akademia. Flere omsorgsarbeidere. Flere fra privat næringsliv. Flere fiskere og bønder. Allerede har vi fått over fire og et halvt tusen nye medlemmer. De har meldt seg inn i Arbeiderpartiet fordi de tror på oss. På politikken vår. Fordi de har et engasjement. Utfordringen jeg gir dere her i salen i dag er følgende: - Hvordan skal vi dra nytte av det engasjementet? Derfor har jeg lyst til å gi en hjemmelekse til Landsstyrets medlemmer: Fylkespartiene må raskt sørge for å kontakte hver og en av de nye medlemmene. Det betyr at du er øverste ansvarlige i Aust-Agder for 70 nye, May Britt. Og i Akershus er det 293 personer som har meldt seg, Sverre. Solveig i Oppland: Jeg regner med at du klar for å ta i mot dine 302 nye? 339 nye medlemmer i Hordaland, Sveinung. Vi har en veldig viktig jobb foran oss. Politikken formes i kontakt med organisasjoner, bedrifter, fagbevegelsen, akademia, og folk flest. Derfor må Arbeiderpartiet være et åpent og lyttende parti. Vi skal føre dialog. Vi skal snakke, men også lytte. Også Arbeiderpartifolk har èn munn og to ører! Med 64 stortingsrepresentanter har vi den klart største stortingsgruppa. Den skal også være den klart beste. Jeg synes det er viktig at dere som har sørget for å få valgt dem inn, også vet at jeg kommer til å stille krav til dem. 1. Jeg vil kreve at de er samfunnskritiske og aldri selvgode. 2. At de er synlige, tydelige og trygge i media. 3. At de er lyttende og opptre som gode ombud for befolkningen. 4. Og at de alltid, alltid er framoverlente. Med en stor stortingsgruppe, 179 ordførere, snart et stort regjeringsapparat og en rekke tillitsvalgte i hele landet, har vi alle muligheter for å få de innspillene og skape de ideene vi trenger for å forme politikken fram mot 2029.

10 Arbeiderpartiet skal ha lav terskel for deltagelse. Høy takhøyde for å bryte meninger. Og kort avstand til de som sitter med makt og posisjoner. Jeg vet at jeg sikkert framstår litt krevende nå. Aller helst skulle vi sprettet champagnen og spist jordbær til krampa tok oss. (Opptil flere her gjorde vel forsåvidt nettopp det i natt ) Det mener jeg dere har fortjent, alle som en. Dere er fantastiske, dyktige representanter for Arbeiderpartiet. Dere bærer mye av partiet på deres skuldre, og jeg er stolt og takknemlig over å ha dere på vårt lag. Men vi må minne hverandre om at jobben vi har foran oss er stor. Utfordringene er mange. Men vi skal jobbe hardt. Og sammen skal vi klare å sørge for at Arbeiderpartiet blir den drivende politiske kraften i Norge også de neste tiårene. Takk for oppmerksomheten!

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889.

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889. Tale 1. mai 2009, Jens Stoltenberg, må kontrolleres mot framføring. Kamp mot ledighet arbeid til alle Kjære alle sammen! Gratulerer med dagen! Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn.

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. sv.no SV har levert SV har levert! Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. Skal vi stanse klimaendringene før det er for sent, må vi ta de riktige

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk

Detaljer

Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse. Valg 2017

Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse. Valg 2017 Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse Valg 2017 Om undersøkelsene Ettervalgundersøkelsen er gjennomført 12. 15. september av Ipsos. 1596 respondenter Medlemsundersøkelsen er gjennomført

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær Retningsvalget Du må kjenne fortida For å skjønne nåtida Og skue inn i fremtida 16.06.2012 side 2 9. September er et retningsvalg - Arbeid mot kapital - Velferd

Detaljer

Sakspapir. 1. Politikk. Sak 04/14 SVs arbeids- og organisasjonsplan.

Sakspapir. 1. Politikk. Sak 04/14 SVs arbeids- og organisasjonsplan. Sak 0/ SVs arbeids- og organisasjonsplan. Arbeids- og organisasjonsplanen er SVs overordnede strategi for vårt politiske og organisatoriske arbeid de neste fire årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Holdninger til innvandring og integrering

Holdninger til innvandring og integrering Ipsos April 07 Holdninger til innvandring og integrering 07 Ipsos. Sammendrag Ipsos gjennomførte i februar 07 en undersøkelse som kartlegger nordmenns holdninger til innvandring og integrering. Den samme

Detaljer

Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning

Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning De sakene som velgerne er opptatt av har betydning for hvilke partier de

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

TILBAKE TIL POLITIKKEN

TILBAKE TIL POLITIKKEN AKSEL BRAANEN STERRI TILBAKE TIL POLITIKKEN HVORDAN ARBEIDERPARTIET IGJEN SKAL BLI FOLKETS PARTI 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Harvey Macauley, Imperiet Layout og ebok: akzidenz as Dag Brekke Omslagsillustrasjon:

Detaljer

Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er

Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er vunnet, særlig i dag. Det er vi i denne salen som har ansvaret for at tradisjonene

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Resultater Velferdsbarometeret 2017

Resultater Velferdsbarometeret 2017 Kåre Hagen Høgskolen i Oslo og Akershus Tlf.: 952 17 508 E-post: kare.hagen@hioa.no Resultater Velferdsbarometeret 2017 Innledning Velferdsbarometeret er en spørreundersøkelse som er tenkt gjennomført

Detaljer

ROLF JØRN KARLSENS TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015. Kamerater gratulerer med dagen!

ROLF JØRN KARLSENS TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015. Kamerater gratulerer med dagen! 1 ROLF JØRN KARLSENS TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kamerater gratulerer med dagen! Helt siden de første arbeiderne i 1889 løftet sine paroler og sammen markerte arbeidernes internasjonale solidaritetsdag,

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

Hefte 3 innkomne forslag

Hefte 3 innkomne forslag Hefte 3 innkomne forslag 3-1 Forslag til årsmøte saken «VALG» Fra Marthe Hammer og Marianne Sæhle : Styret i Bergen SV bes om at det velges en kvinnepolitisk leder for Bergen SV. Styret i Bergen SV velger

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Fremtiden Under åpningsseminaret for arbeidet med den nye regionale planstrategien i mars sa jeg litt om politikk og mål.

Fremtiden Under åpningsseminaret for arbeidet med den nye regionale planstrategien i mars sa jeg litt om politikk og mål. Kolleger og samarbeidspartnere. Kjære alle sammen. God morgen. Takk for invitasjonen. Hjertelig velkommen til planseminaret her i Bø. Sjekkes opp mot fremføring Fremtiden Under åpningsseminaret for arbeidet

Detaljer

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Roboter Norge = SANT 1 Robotene kommer! og det har de alltid gjort Vi har gjort det før: Menneskene har alltid laget teknologi for å løse problemer

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Er mediene en del av løsningen på tillitskrisen, eller del av problemet? Media som den fjerde statsmakt

Er mediene en del av løsningen på tillitskrisen, eller del av problemet? Media som den fjerde statsmakt Er mediene en del av løsningen på tillitskrisen, eller del av problemet? Media som den fjerde statsmakt Andreas Føllesdal www.follesdal.net andreas.follesdal.phd91@post.harvard.edu Politisk tillit Tillitskrisen

Detaljer

Din stemme i samfunnet!

Din stemme i samfunnet! Din stemme i samfunnet! Senior Norge (tidl. Senior Norge) ble etablert i 2002. Vi er religions-, livssyns- og partipolitisk uavhengig. Våre verdier er respekt, likeverd, deltagelse og livsglede. 2 Kjære

Detaljer

Arbeiderpartiet.no/norgevidere TILLIT OG SAMHOLD. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet.no/norgevidere TILLIT OG SAMHOLD. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet. 1 TILLIT OG SAMHOLD Arbeiderpartiets programdebatt 2012 Vi tar Norge videre Arbeiderpartiet.no/norgevidere Sosialdemokratiet er et frihetsprosjekt. Sosialdemokratiets mål er å utvikle et rettferdig samfunn

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Økt samfunnsengasjement Stemmerettsambassadører.no. Ungdommens fylkesting i Hedmark Kongsvinger, 11. april 2015

Økt samfunnsengasjement Stemmerettsambassadører.no. Ungdommens fylkesting i Hedmark Kongsvinger, 11. april 2015 Økt samfunnsengasjement Stemmerettsambassadører.no Ungdommens fylkesting i Hedmark Kongsvinger, 11. april 2015 Hva skal vi? 1. Innledning om www.stemmerettsambassadører.no og økt samfunnsengasjement 2.

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

OVERORDNET TANKEGANG HVA ER NØDVENDIG? VEIEN TIL VALGET 09 Ekstraordinært landsmøte 12. september 2008

OVERORDNET TANKEGANG HVA ER NØDVENDIG? VEIEN TIL VALGET 09 Ekstraordinært landsmøte 12. september 2008 VEIEN TIL VALGET 09 Ekstraordinært landsmøte 12. september 2008 Ivar Egeberg, Generalsekretær i Senterpartiet OVERORDNET TANKEGANG Hva er nødvendig for at vi skal gjøre et godt valg 13. september 09? HVA

Detaljer

Politisk påvirkning - under mindretall og flertall. Ingrid Langerud, Statsviterkonferansen 23. mai 2013

Politisk påvirkning - under mindretall og flertall. Ingrid Langerud, Statsviterkonferansen 23. mai 2013 Politisk påvirkning - under mindretall og flertall Ingrid Langerud, Statsviterkonferansen 23. mai 2013 Kjernen i å lykkes med politisk påvirkning Politisk påvirkning dreier seg om å hevde seg i mengden

Detaljer

- den liberale tankesmien

- den liberale tankesmien - den liberale tankesmien Civita er en liberal tankesmie som har til formål å fremme de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, et sterkt sivilsamfunn og styrket personlig ansvar. Borgerlig side

Detaljer

Arbeidsgiverne trenger kompetent arbeidskraft Kenneth Stien Direktør Arbeid og inkludering i NHO Service. Oslo, 10 mars 2017

Arbeidsgiverne trenger kompetent arbeidskraft Kenneth Stien Direktør Arbeid og inkludering i NHO Service. Oslo, 10 mars 2017 Arbeidsgiverne trenger kompetent arbeidskraft Kenneth Stien Direktør Arbeid og inkludering i NHO Service Oslo, 10 mars 2017 Innvandring, integrering og sysselsetting Ca 2.600.000 sysselsatte i Norge, hvor

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Strategi Amnesty International i Norge

Strategi Amnesty International i Norge Strategi 2017-2019 Amnesty International i Norge «Økt gjennomslag fordi flere tar brudd på menneskerettighetene personlig og blir med i Amnesty International» Innledning Amnesty International i Norges

Detaljer

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet ETTERUTDANNINGSKURS I SAMFUNNSKUNNSKAP MODUL 3. PEDAGOGISK ARBEDI MED EMNENE 5,6 og 7

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet ETTERUTDANNINGSKURS I SAMFUNNSKUNNSKAP MODUL 3. PEDAGOGISK ARBEDI MED EMNENE 5,6 og 7 Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet ETTERUTDANNINGSKURS I SAMFUNNSKUNNSKAP MODUL 3 PEDAGOGISK ARBEDI MED EMNENE 5,6 og 7 Tromsø, 07/03-2015 «Vi skaper kommunikasjon og forståelse»

Detaljer

SVs arbeids- og organisasjonsplan

SVs arbeids- og organisasjonsplan SVs arbeids- og organisasjonsplan Vedtatt av SVs landsstyre 24.-25. januar 2014 Arbeids- og organisasjonsplanen er SVs overordnede strategi for vårt politiske og organisatoriske arbeid de neste fire årene.

Detaljer

Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid

Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid 1 Innhold: Hovedmålsettinger for det internasjonale arbeidet Mandat og oppgaver Fokusområder og politiske prioriteringer Partiets internasjonale nettverk

Detaljer

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Uføretrygd 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Fra leger til NAV I dag spiller legens vurdering en sentral rolle

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

SVs strategi fram mot valgene i 2011 og 2013

SVs strategi fram mot valgene i 2011 og 2013 SVs strategi fram mot valgene i 2011 og 2013 Vedtatt av SVs landsstyre januar 2011. 1. SVs politiske rolle: Pådriver for forandring SV skal være en tydelig pådriver for samfunnsendring i solidarisk retning.

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Utvandring fra Norge 10. Fyll ut: Den største utvandringen fra Norge skjedde til (Australia, Canada, Amerika) i årene 1825-1920.

Utvandring fra Norge 10. Fyll ut: Den største utvandringen fra Norge skjedde til (Australia, Canada, Amerika) i årene 1825-1920. 10 Utvandring fra Norge 10. Fyll ut: Den største utvandringen fra Norge skjedde til (Australia, Canada, Amerika) i årene 1825-1920. De fleste nordmenn giftet seg stort sett med.. i begynnelsen i det nye

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv Kapittel 1 Brann og samfunn 1.1 Introduksjon I Norge omkommer det i gjennomsnitt 5 mennesker hvert år som følge av brann. Videre blir det estimert et økonomisk tap på mellom 3 og milliarder kroner hvert

Detaljer

Sørafrikanerne sin frihet var aldri til salgs for Nelson Mandela.

Sørafrikanerne sin frihet var aldri til salgs for Nelson Mandela. 1 Gerd Kristiansen: 1. mai på Youngstorget Kamerater! Venner! 4 6 6 6 4. Dette fangenummeret var Nelson Mandela sin identitet gjennom 27 år på Robben Island! Gang på gang fikk han sjansen til å slippe

Detaljer

Representantforslag 18 S

Representantforslag 18 S Representantforslag 18 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun Lysbakken Dokument 8:18 S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun

Detaljer

Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen

Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen Innledende betraktninger om sektoren Opererer innenfor et område som er monopolistisk av

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland INNHOLD INNLEDNING...3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN...4 Hva er arbeidskraftsfond innland?... 4 Fremtidig avkastning fra oljefondet... 5 Hva skal til for å øke avkastningen

Detaljer

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 1 2 Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 3 4 5 6 7 8 Innhold 5 Asyl- og integrering, Tinn AP... 2 14 Organisasjon, Skien AP... 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Aktiveringspolitikk: nyliberalisme eller nytt medborgerskap? (Eller: Høyredreining i integreringspolitikken?) Anne Britt Djuve, Fafokonferansen 2011

Aktiveringspolitikk: nyliberalisme eller nytt medborgerskap? (Eller: Høyredreining i integreringspolitikken?) Anne Britt Djuve, Fafokonferansen 2011 Aktiveringspolitikk: nyliberalisme eller nytt medborgerskap? (Eller: Høyredreining i integreringspolitikken?) Anne Britt Djuve, Fafokonferansen 2011 Hvorfor integreringspolitikk som case? Aktiveringspolitikk

Detaljer

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk På vei mot kunnskapsnasjon Hvordan kan Norge bli en ledende kunnskapsnasjon? Slik ingen for 50 år siden spådde fiskeoppdrett

Detaljer

Sak 2 Hovedkrav. Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne endringsforslag. Dato: sv.no/landsmote #svlm

Sak 2 Hovedkrav. Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne endringsforslag. Dato: sv.no/landsmote #svlm Sak 2 Hovedkrav Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne endringsforslag Dato: 19.03.2017 /landsmote #svlm /landsmote #svlm 1 2 RED1: Ny retning, ny regjering 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE?

HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE? HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE? En rapport fra norske barn laget av Barnas Klimapanel 2015 BARNAS KLIMAPANEL HOVEDKONKLUSJONER Basert på alle innspillene som har kommet inn, så er kravet fra Barnas

Detaljer

Stortingsmelding nr.34 ( ) Norsk klimapolitikk. Fredag 22. juni 2007

Stortingsmelding nr.34 ( ) Norsk klimapolitikk. Fredag 22. juni 2007 Stortingsmelding nr.34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk Fredag 22. juni 2007 Et foregangsland i klimapolitikken Overoppfyller Kyoto-forpliktelsen med 10 prosent Norge skal i perioden 2008 2012 overoppfylle

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup

Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup BI, 20. oktober 2015 #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer Årlig undersøkelse. Kartlegger befolkningens holdninger og interesse for klima

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 1 Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 Kamerater gode venner! Vi opplever en trist inngang til årets 1.mai-feiring. Helikopterulykken fredag der 13 arbeidstakere omkom preger

Detaljer

Prognose på arbeidsmarkedet

Prognose på arbeidsmarkedet Prognose på arbeidsmarkedet Agenda Hva er arbeidsledighet? Velferdsstatens framtid Framtidsutsikter i de ulike næringene. Hvilke yrker vil bli etterspurt? Hvilke type kunnskap og personlige egenskaper

Detaljer

retorikken i Tre tekster å sammenligne, og analysere

retorikken i Tre tekster å sammenligne, og analysere Tre tekster å sammenligne, og analysere retorikken i Et utdrag fra en melding fra regjeringen til Stortinget Et åpent brev i Dagbladet, til statsministeren Et leserinnlegg i Aftenposten, skrevet av et

Detaljer

Europeiske innflytelse på norsk energi- og klimapolitikk i et historisk perspektiv

Europeiske innflytelse på norsk energi- og klimapolitikk i et historisk perspektiv Europeiske innflytelse på norsk energi- og klimapolitikk i et historisk perspektiv I hvilke grad har politisk ledelse og embetsverk sett mot Brussel? Elin Lerum Boasson, seniorforsker, CICERO Presentasjon

Detaljer

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Slapp av det ordner seg eller gjør det ikke det? Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Spleiselag eller Svarteper? I Norge dobles antallet personer over 65 år fra 625.000

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

ØKONOMISK STRATEGI OG RETNINGSLINJER FOR BUDSJETT

ØKONOMISK STRATEGI OG RETNINGSLINJER FOR BUDSJETT LANDSMØTET 2017 ØKONOMISK STRATEGI OG RETNINGSLINJER FOR BUDSJETT KOMITEENS INNSTILLING Den forberedende komiteen har bestått av Magnhild Nilsen, Finn Olav Rolijordet, Gyro Fjordheim Fjermedal, Stian Nicolajsen

Detaljer

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Sysselsetting og inkludering Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Medlem av etnisk og likestillingsgruppe i SV Velferdskonferansen 06.03.06 Sysselsetting Diskriminering

Detaljer

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet 2 Innhold Arbeid og sysselsetting 5 Utdanning 7 Levekår 11 Deltakelse i samfunnslivet

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse 2011-2012 Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er

Detaljer

Terje Tvedt. Norske tenkemåter

Terje Tvedt. Norske tenkemåter Terje Tvedt Norske tenkemåter Tekster 2002 2016 Om boken: er en samling tekster om norske verdensbilder og selvbilder på 2000-tallet. I disse årene har landets politiske lederskap fremhevet dialogens

Detaljer

Takk for at jeg ble spurt om å komme hit i dag. Hvis jeg skal oppsummere mitt innlegg med ett ord må det være "ressursutnytting"

Takk for at jeg ble spurt om å komme hit i dag. Hvis jeg skal oppsummere mitt innlegg med ett ord må det være ressursutnytting Takk for at jeg ble spurt om å komme hit i dag Hvis jeg skal oppsummere mitt innlegg med ett ord må det være "ressursutnytting" Jeg vil gjerne starte med å vise hvordan bygdeutvikling i Steinkjer henger

Detaljer

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities «Folk er ikke opptatt av lokaldemokrati.»

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer