NRL s informasjon. Repparfjord 15. november 2005, hilsen Aslak J. Eira. 15. November 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NRL s informasjon. Repparfjord 15. november 2005, hilsen Aslak J. Eira. 15. November 2005"

Transkript

1 Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvi Norske Reindriftsamers Landsforbund NRL s informasjon 15. November 2005 NRL s informasjon er medlemsbrev til NRL s medlemmer, som utgis fra NRL s kontor i Tromsø Styret: Aslak J. Eira, Formann Suomaluodda Kautokeino Ellinor Guttorm Utsi Hillagurra 9845 Tana Anders A. Somby Vajamohkkenjárga Anders Isak Oskal Heammogieddi 9520 Kautokeino Per Mathis Oskal 9310 Sørreisa Tom Lifjell Pb Grubhei Berit Ellen G. Jåma 7898 Limingen Inge Even Danielsen 7370 Brekkebygd John Mathis Utsi Doaresdievvá NRL s LEDER HAR ORDET: Bare to år etter at det var full krise i slakting og salg kan vi nå lese at avsetning av reinkjøtt er blitt betraktelig bedre. Vi håper å styrke våre egne finansieringskilder slik at vi får løst slaktesituasjonen, spesielt i Vest-Finnmark. Nå er det tid for å oppsummere og justere veien videre. Dete gjøres i NRL s lokalag, slik at NRL s styre har et godt grunnlag for sin behandling av saken i slutten av måneden. Mandag 28 november har vi kurs for tilitsvalgte i NRL s hus i Tromsø. Kurset er åpent for alle interesserte. Program og påmeldingskjema finner du på siste side. Kurset blir et viktig steg på veien for å utarbeide NRL s strategi for arealvern. I denne forbindelsen skal vi også ta opp igjen til vurdering spørsmålet om NRL skal jobbe for et eget arealvernfond for reindriften, for å kunne kjøpe mer og bedre faglig hjelp til reindriftens eget arbeid for å verne arealene. Dette er et gammelt ønske i NRL, som strandet da vi prøvde å få etablert det i 1980-årene. Den gang ble vi istedenfor vist til Reindriftens utviklingsfond, men det har vist seg at RUF ikke kan dekke behovet fullt ut. Samtidig vet vi at distriktstilskuddet også er for lite til å kunne dekke behovet. Nå skal vi på nytt vurdere om vi skal satse på å få etablert et slikt fond. Den nye landbruks- og matministeren Terje Riis-Johansen har gitt ut en interessant pressemelding om reindriften, som vi har trykket her. I Arbeids- og sosialdepartementet er Berit Oskal Eira utnevnt til statssekretær med ansvar for samiske saker. Jeg har tro på at NRL kan opprette et godt samarbeid med den nye regjeringen. Sekretariatet: Kontoradresse: Grønnegata Tromsø Repparfjord 15. november 2005, hilsen Aslak J. Eira Postadresse: Postboks 508, 9255 Tromsø Telefon: Telefax: E-post:

2 NB! Påminnelse om endringer i NRL s vedtekter 3 Kontingent 1. Kontingenten dekker medlemskap i landsforbundet og fylkes-/lokallag. 2. Landsmøtet fastsetter kontingenten for to år av gangen. 3. Kontingenten fordeles prosentvis mellom landsforforbundet og fylkes-/lokallag. Medlemskontingenten for støttemedlemmer skal i sin helhet tilfalle fylkes-/lokallag. 4. For å være valgbar som delegat til landsmøtet skal kontingenten være betalt innen 1.april. Fylkes/lokallagene skal sende underskrevne medlemslister påført betalingsdato til NRL senest 15. april. For øvrig er alle som betaler kontingenten i løpet av året fullverdige medlemmer fra betalingstidspunktet og skal meldes inn til NRL fortløpende. 4 Landmøtet, punkt 2 beregning av antall delegater til landsmøtet Delegatlister fra fylkes- og lokallagene skal være innkommet NRL senest 3 uker før landmøtet. Medlemstallet pr forrige år utgjør beregningsgrunnlaget for antall delegater til landmøtet. Fullstendig medlemsliste pr sendes til NRL senest Hvert fylkes/lokallag sender et forholdsmessig antall delegater etter fylkes/lokallagets medlemstall, slik at hvert påbegynte 10 medlem gir en delegat. I beregningen gjelder store distrikt som 4 medlemmer, mellomstore distrikt som 2 medlemmer og små distrikt som 1 medlem. Støttemedlemmer gir ikke beregningspoeng. Gjeldende kontingentsatser: Innehaver av driftsenhet: kr 600,- Andre personer som er oppført i reindriftsmeldingen kr 300,- Reinbeitedistrikter: Reinbeitedistrikter med 1-5 driftsenheter kr 1 200,- Reinbeitedistrikter med 5-10 driftsenheter kr 2 400,- Reinbeitedistrikter som har over 10 driftsenheter kr 4 800,- Kontingenten innbetales til ditt lokallag! Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen pressemelding Bedre sikring av ressursgrunnlaget Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen vil ha en bedre sikring av reindriftens ressursgrunnlag og har bedt om en full gjennomgang av næringens arealsituasjon. - Det er særdeles viktig at reindriftsnæringen blir ivaretatt på en god måte slik at den blir bærekraftig i et langsiktig perspektiv. Reindriften er en arealkrevende næring, bl.a. på grunn av reinens behov for ulike sesongbeiter og flyttveier. Presset på reindriftens arealer har økt vesentlig de senere år. Det er derfor behov for en bedre sikring av reindriftens beitearealer, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen. Distrikts- og siidainndeling For å få reintallet i bedre balanse med beitegrunnlaget, vil også arbeidet med distrikts- og siidainndelingen intensiveres. Opptrapping av dette arbeidet vil allerede skje i inneværende år. En tredje prioritert oppgave vil være å fremme ny reindriftslov. - Jeg vil ikke legge skjul på at utfordringene er mange og sammensatte. Ikke minst gjelder dette i forhold til ressurssituasjonen i kjerneområdene i Finnmark. Med samarbeid og felles anstrengelser har jeg likevel stor tro på at vi skal finne løsninger som er gode både for næringen selv og øvrige samfunnsinteresser, sier Riis-Johansen. Økt verdiskaping Verdiskapingsprogrammet for rein vil bli videreført. Programmet har så langt gitt støtte til etablering av 70 foretak. Riis-Johansen understreker at det må legges til rette for at næringen i størst mulig grad skal være lønnsom. Det burde det ligge til rette for i en næring med slike kvaliteter, sier landbruks- og matministeren. God markedssituasjon Markedssituasjonen for reinkjøtt er bedre enn på lenge. Når tallene samtidig viser at det siste sesong ble slaktet mer enn 50 pst. flere rein enn året før, er det en klar indikasjon på at vi er på riktig vei, sier statsråden. - Som Landbruks- og matminister ser jeg fram til å ta fatt på arbeidet med reindriftspolitiske spørsmål. Reindriftsnæringen er en viktig og spennende næring som av flere grunner fortjener positiv oppmerksomhet. Den gir god ressursutnyttelse i fjell og utmark hvor forholdene ellers kan være marginale. Næringen skaper arbeidsplasser i de samiske bosettingsområdene og er svært sentral for samisk kultur, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

3 Kortnytt ved Per M. Sara Hygienepakken EUs nye hygieneregelverk trer i kraft 1. januar 2006 for EU-medlemmer. For Norge vil ikrafttredelse være avhengig av vedtak i EØS-komiteen. Fra norsk side er det viktig at vi klarer å utnytte den fleksibiliteten og det handlingsrommet som ligger i regelverket. Hovedformålet med forordningene er å etablere et høyt beskyttelsesnivå for forbrukerne mht næringsmiddeltrygghet, og like regler for å oppnå fri bevegelighet av næringsmidler Et annet sentralt punkt vil være krav om egenkontroll basert på prinsippene om HACCP (fareanalyse og kritiske kontrollpunkter). - I den forbindelse vil utvikling av bransjes retningslinjer for god hygienepraksis og virksomhetenes overholdelse av HACCP - prinsippene vil være sentrale grunnpilarer i det nye regelverket. I forbindelse med innføringen av EU-forordningen vil utvikling av bransjestandarder for reindriftsnæringen stå sentralt i kommende periode. Selv om innføring av bransjestandarder vil være basert på frivillighet, vil det kunne ha innvirking på næringens fremtidig konkurransefortrinn fremfor konkurrerende produkter. Norsk-Svensk reinbeitekonvensjon Det er blitt foretatt oppnevning av medlemmer til den norske forhandlingsdelegasjonen for videre forhandlinger om en ny norsk-svensk reinbeitekonvensjon. Delegasjonen består av: Leder Almar Sagelvmo LMD, Martin Sørby, UD, Tom Lifjell, NRL, Randi Skum, Sametinget og Tor Kjøllestad, LMD, som er sekretær for delegasjonen. Varemedlemmer til forhandlingsutvalget er Marit Myklevold, LMD, Linn Eckhoff Dolva UD. Ellinor Guttorm Utsi, NRL, Inge Even Danielsen, Sametinget Nytt fra Styret Det ble avholdt styremøte i Karasjok den 10. august. Styret fastsatte program for kommende tillitsmannskurs. Neste kurs vil bli avholdt den 28. nov. i Tromsø, se eget program. I månedskifte januarfebruar. Dette kurset antakelig holdt i Oslo, og tema vil være reindriftsavtalen, verdiskapning og småskalaøkonomi. Det siste i rekken skal avholdes den 7. mars 2006 og vil ha tema, reindriftslovgivning og arealvern. Styret behandlet også forslaget om Naturmangfoldlov, og kom med merknader til Regjeringens forslag til Norges 17. /18. rapport til FN-konvensjon om avskaffelse av rasediskriminering. Disse fins i sin helhet på NRL s hjemmeside Styret oppnevnt følgende utvalg: NRL s forhandlingsutvalg. Disse er Aslak J. Eira, leder, Ellinor Guttorm Utsi og Inge Even Danielsen Landsdekkende kvinnearbeidsgruppe, som består av: Margit Alette Anti, Nils Mathis M. Sara, Torstein Appfjell og Ellinor Jåma som er valgt som leder. Styret foreslo videre Lise Jensen Jåma som kandidat til ny Likestillings og diskrimineringsnemnd. På telefonstyremøte den 6. september foreslo styret Tom Lifjell med Ellinor Guttorm Utsi til den norske forhandlingsdelegasjon til den norsk-svenske reinbeitekonvensjon. Videre foreslo styret Aslak Mathis Eira til arbeidsgruppe som skal arbeide med reindriftens prioritetskart.

4 Evaluering av kurset for NRL s tilitsvalgte om organisering og profilering: NRL s landsmøte 2005 vedtok virksomhetsplan for NRL for perioden 2005/2006. I denne virksomhetsplanen er det bestemt at NRL skal arrangere 4 kurs for NRLs tillitsvalgte i beretningsperioden. Det første kurset ble arrangert 9. august 2005 i Karasjok, der temaet var organisering og profilering. Til dette kurset hadde NRL invitert alle lokallagene og andre tillitspersoner. 25 personer deltok på kurset. Foredragsholdere på kurset var: - Ståle Mortensson fra Geelmuyden.Kiese. Han holdt foredrag om profilering av reindriften. - Ellinor Guttorm Utsi. Organisering og positiv profilering - Per M. Sara og Anne Cathrine Rørholt hadde innlegg om NRLs organisasjon, kommunikasjon og historiske erfaringer. NRL hadde laget et evalueringsskjema til kursdeltakerne hvor det var mulig å komme med merknader om det faglige innholdet, om organiseringen av kurset, om invitasjonen, om arrangementet, og videre behov for kurs i NRL, samt forslag til forbedringer. Videre var det mulighet til å komme med innspill om innholdet på kommende tillitsmannskurs. NRL styrets kursansvarlig, Ellinor Guttorm Utsi, har sammenfattet evalueringene slik: Kursdeltakernes svar på oppgaven om å vise til en positiv omtale om vår organisasjon NRL: Reindriftens fellesarena, kreativ organisasjon, stå på motto, kulturbærer, arealverner, erfaringsutveksling, fagutveksling, landsdekkende, synliggjør reindriftssaker, engasjerende, samarbeid, livsstil, samlende, skaper samhold, ressursrik, fellesskap, sterk å jobbe med reindriftsysaker. Disse svarene viser at vi har en rekke positiver sider ved organisasjonen NRL. Det er derfor viktig at vi selv setter større fokus på disse tingene, og legger oss som et mål å bygge videre på de sterke og positive sidene i NRL. Til å arbeide med disse tingene så må man ha evner og vilje til å lære, nettopp å kunne forstå å ta tak idet som skjer omkring. Få til bevegelse, og det bygger på åpenhet for hverandres ideer og synspunkter. Positiv omtale av vår egen organisasjon og vår vår næring vil også bidra til et ønske om å være medlem i NRL. Et av målene for NRL er å videreføre kurseringen av våre medlemmene i NRL, og da for vi ta oss med disse punktene videre i prosessen, og ha oss som videre mål at dette i mye større grad skal synliggjøres blant medlemmene. Vil for øvrig takke for de øvrige innspillene til det praktiske gjennomføringen av kurset, og de mange flotte innspillene og forslag på temaer som bør få plass i våre kurs. Dette viser det store behovet næringen har for slike kurs. Etter kurset har NRL fått finansiert et forprosjekt for en omdømmekampanje for reindriften. Forprosjektet er ferdig i slutten av november.

5 Ellinor Guttorm Utsi har vært i kontakt Netcom og forespurt om tilbud på telefonabonnement for reindriftsutøvere. Hun fikk følgende tilbud fra dem: TILBUD PÅ NETCOM BEDRIFTSAVTALE Vi i DanTalk Tromsø, har hatt gleden av å få i stand en eksklusiv avtale med Net- Com tilpasset reindriftsnæringen. Alle Dere som har registrert reindrift med eget org.nr., har nå mulighet til å gjøre bruk av avtalen med hele 20% rabatt. DanTalk ønsker å komme med et tilbud til dere på telefoni, samt løsningen Net- Com Trådløs Bedrift Total. Vedlagt er en oversikt over hvilke priser og tjenester vi kan tilby dere. Vi jobber ut ifra en filosofi hvor kunden står i sentrum, spesielt med tanke på enkelhet i løsning og pris. Selve avtalen med oss har ingen bindingstid, vi ønsker at kunden skal kunne fratre denne dersom vi ikke klarer å levere riktig kvalitet og pris. NetCom Trådløs Bedrift er en løsning for bedrifter med eiere og ansatte som er mye på farten, eller for de som rett og slett i tillegg til dette ønsker å redusere sine kostnader. Håper at tilbudet er av interesse, og at vi kan få til et godt samarbeide i tiden som kommer. Vi ønsker svært gjerne å få kontakt med Dere, slik at vi kan få presentert tilbudet, samt foreslå en skreddersydd løsning som er tilpasset deres behov. Legg merke til at all internringing mellom bedriftens mobiler er gratis. Dere betaler kun månedsavgift på mobiltelefonene, og har likevel funksjonalitet som på en større hussentral. Det er anledning til å ta med ansatte og familie i firma-avtalen. Disse kan legges inn som betalere og brukere. Faktura kommer da hjem til den enkeltes hjemmeadresse. En vil få bedriftens rabatter på eksterne samtaler, og ringe gratis internt. NB: Med Netcom er eksternprisen idag 69 øre/ min. +mva, uansett hvilken mobilleverandører en ringer til, innenlands. Der kommer ikke tillegg på 40 øre/ min + mva., slik enkelte leverandører praktiserer. Eventuelle spørsmål i forbindelse med tilbudet kan rettes til undertegnede. Tilbudet er gyldig i 1 måned fra dette brevets dato. Ønsker du mer informasjon kontakt: DanTalk Vest Finnmark Geir Christensen, Mobil , mail.

6 INVITASJON TIL KURS FOR NRL S TILLITSVALGTE OG ANDRE INTERESSERTE MANDAG 28 NOVEMBER PÅ NRL S KONTOR I TROMSØ - Kl 11.00: Fremlegging av Økonomisk utvalgs rapport, inkludert kostnads/ avgiftsundersøkelsen, jf siste reindriftsavtale - Kl 13.30: Felles lunch, må betales av den enkelte, pris opplyses senere - Kl 14.30: Hvorfor nødvendig med kvinner i reindriftspolitikken? Ved Ellen Inga O. Hætta - Kl 15.30: Finnmarksloven - reindriftens situasjon, ved Arne G.Arnesen og Per A.Bæhr - Kl 16.30: KU-forskriften til plan- og bygningsloven nytt for reindriften, ved Per Erik Bjørnstad - Kl 17.30: Gruppearbeid - Kl 19.00: Plenum: NRL s og lokalagenes videre arbeid med arealvern og i forhold til Finnmarksloven - Kl 20.00: Avslutning Kurset er lagt opp med sikte på NRL s styre og lokalagslederne, men det er åpent for ale tillitsvalgte og andre som har interesse for det. Det utdeles kursbevis til deltagerne, og det er lagt opp slik at utgifter kan søkes delvis dekket fra RUF s ordning om kursstøte. Kursleder er Elinor Guttorm Utsi, PÅMELDING TIL KURSET ER NØDVENDIG SENEST ONSDAG 23 NOVEMBER, pr e-post telefon , telefax: , eller pr brev NRL, pb 508, 9255 Tromsø. Kursmateriell kan sendes ut på forhånd på e-post til de som ønsker. Øvrige får kursmateriell på kurset. Varanger Reinsamelag Postboks Varangerbotn Tlf: Polmak Flyttsamelag v/nancy Porsanger 9826 Sirbma Tlf: Karasjok Flyttsamelag Postboks 64 Tlf: Kautokeino Flyttsamelag Postboks Kautokeino Tlf: Troms Reindriftsamers Fylkeslag v/kristina J. Eira 9357 Tennevoll Tlf: Nordland Reindriftsamers Fylkeslag v/torstein Appfjell Hausreisdalen 8680 Trofors Tlf: Nord-Trøndelag Reinsamelag 7760 Snåsa Tlf: Sør-Trøndelag og Hedmark Reinsamelag Postboks 236, 7361 Røros Tlf: NRL s Ungdomsutvalg v/john Mathis Utsi Doaresdievvá 42 Tlf:

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE

RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE Foto: Terje Rakke/Nordic Life RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE SAMMENDRAG Sammen er de samiske reiselivsbedriftene, virkemiddelapparatet og forsknings- og utviklingsmiljøene i gang med

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

Kartlegging av markedssituasjonen for reinkjøtt

Kartlegging av markedssituasjonen for reinkjøtt NOTAT 2010 17 Kartlegging av markedssituasjonen for reinkjøtt Gro Steine Kjersti Nordskog Johanne Kjuus Serie Redaktør Tittel Forfattere Prosjekt Notat Agnar Hegrenes Gro Steine, Kjersti Nordskog, Johanne

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Styremøter: Styret har hatt 9 møter i perioden, i tillegg til utstrakt mail korrespondanse samt møter vedr web og samarbeide ICF

Styremøter: Styret har hatt 9 møter i perioden, i tillegg til utstrakt mail korrespondanse samt møter vedr web og samarbeide ICF Årsrapport for styreperioden 2011 til 2012 Styret har bestått av: Lene Fjellheim, leder Kolbjørn Nordvik, styremedlem Mina Helen Kristoffersen, styremedlem Kristin Mothes, styremedlem Birgitta Vikstrøm,

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 1 av 18 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag Møtedato 27.08.2012 Vår dato: 31.08.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag Møtested Steinkjer Telefon Sak 11/01686 Som medlemmer

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

RAPPORT. Tradisjonell kunnskap og opplæring i reindriften

RAPPORT. Tradisjonell kunnskap og opplæring i reindriften RAPPORT Tradisjonell kunnskap og opplæring i reindriften Rapport 3.2009 International Centre for Reindeer Husbandry Boazoealáhusa Nissonfierpmádat The Reindeer Herding Womens network Nettverk for Reindriftskvinner

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Rapport. Opplegg for valgopplæring i regi av Valgforum 2009. Dato: 26.10.09

Rapport. Opplegg for valgopplæring i regi av Valgforum 2009. Dato: 26.10.09 Rapport Opplegg for valgopplæring i regi av Valgforum 2009 Dato: 26.10.09 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Forberedelse... 3 3. Gjennomføring... 5 4. Evaluering og tilbakemeldinger fra deltakerne...

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Tid: 25. 28. november 2003. Sted: Karasjok. Saksliste:

Tid: 25. 28. november 2003. Sted: Karasjok. Saksliste: Sametingets plenum - Møtebok 04/03 - side 1 av 250 Tid: 25. 28. november 2003 Sted: Karasjok Saksliste: Sak 38/03 Konstituering - navneopprop, permisjoner, innkalte vararepresentanter - godkjenning av

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 ÅRSBERETNING FOR 2012 Styrets sammensetting Etter valget i 2011 har styret hatt følgende sammensetning: Navn Funksjon På valg Bjørn Jakobsen Leder 2013 Arild Kjærås Sekretær - valgt for 2 år i 2012 2014

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT

Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT Ringeriksdagen 2013- evaluering - side 2 - byens storstue - er arena for Ringeriksdagen Ringeriksdagen en profileringsarena for lag, foreninger, organisasjoner

Detaljer