Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Det blir satt av tid i forkant av møtet til: Orientering fra Midt-Troms friluftsråd v/daglig leder Tove Amundsen Fuglem. Orientering fra utviklingsprogrammet for byregioner. «Byregionen Finnsnes- samspill by og bygd» v/prosjektleder Ragnvald Storvoll.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 1/15 RS 1/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker RR Skatteinnkreving og kontroll-forberedelse av høringssvar Saker til behandling 2013/285 PS 2/15 Kulturplan Dyrøy kommune /423 PS 3/15 PS 4/15 PS 5/15 PS 6/15 Anmodning om økonomisk kompensasjon for bortfall av festeavgiftinntekt 2014 Sammenslåing Sør-Troms kommunerevisjon IKS og Kom Rev Nord IKS Høringsuttalelse - Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten Kommunestruktur - deltakelse i interkommunal utredning PS 7/15 Friluftslivets år Dyrøy blir en «Friluftslivets år - kommune» 2012/ / / / /270 Randi Lillegård ordfører

4 Sakertilbehandling

5 PS1/15Referatsaker

6 MØTEBOK Forvaltningsorgan Saksnr. Dato Regionrådet 65/ Regionrådet (på e-post-sirkulering) 14/ SKATTEDIREKTORATETS FORSLAG VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVING, KONTORSTRUKTUR I SKATTEETATEN OG ARBEIDSGIVERKONTROLL Vedlegg: Link: Brev av fra leder av NTL skatt nord Brev av fra Skatteetaten til alle ordførerne i Norges kommuner Pressemelding av fra Finansdepartementet om overlevert rapport fra Skattedirektoratet: Rapport om overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten Rapporten har i seg bl.a. disse forslagene av mer omfattende karakter og antatte konsekvenser: Skatteoppkrevinga overføres fra kommunene til Skatteetaten Oppgavene med arbeidsgiverkontroll flyttes fra kommunene til Skatteetaten. I tillegg argumenteres det med spisset innsats ved at den rettes mot arbeidsgivere med innberettede ytelser på over kr Det ligger i kortene at skattekontor vil bli nedlagt; funksjonene sentraliseres. Med aktualitet for Midt-Troms, så står regionen i fare for å miste kontorene på Bardufoss og Finnsnes. I Troms kan det følgelig ligge an til to skattekontor: I Harstad og i Tromsø. Ei egen utredning om kontorstruktur skal overleveres Finansdepartementet 1. mai Se for øvrig brev fra Skatteetaten til ordførerne av , samt oppdragsbrev om endringer av kontorstruktur av fra Finansdepartementet til Skattedirektoratet. Nyttig link: Høringsfristen på den fremlagte rapporten er 2. mars Kontorstrukturen skal utredes av Skattedirektoratet med framleggsfrist I Finansdepartementets oppdragsbrev vedrørende dette antas det at strukturendringene skal gjennomføres fra Det formodes at det vil bli en påfølgende høring vedrørende rapporten om kontorstruktur. Regionrådet bør vurdere om de to utredningsarbeidene representerer atskilte prosesser. Den foreliggende rapporten bygger opp til konklusjoner om sentralisering av kontorstrukturen i Skatteetaten. 1

7 Det foreliggende utredningsarbeidet har foregått som en etatsintern prosess. Dette synes også å være modellen for den bestilte strukturutredninga. Saka legges fram til diskusjon i dette møtet. Endelig høringsuttalelse kan vedtas i RR-møte Regionrådets vedtak : 1. Midt-Troms regionråd registrerer at departement og direktorat legger opp til lukkede og etatsinterne prosesser der kommuner/regionråd ikke får tilgang på informasjon og utelukkes fra å være med å påvirke i prosessen. 2. Midt-Troms regionråd støtter innspill fra NTL Skatt i saka. Regionrådet vil i sitt neste møte gi en høringsuttalelse angående Rapport om overføringen av skatteoppkrevingen til skatteetaten. Innstilling til vedtak: SKATTEDIREKTORATETS FORSLAG VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVING, KONTORSTRUKTUR I SKATTEETATEN OG ARBEIDSGIVERKONTROLL Høringsuttalelse fra Midt-Troms regionråd vedrørende Rapport om overføringen av skatteoppkrevingen til skatteetaten. Midt-Troms regionråd registrerer at departement og direktorat har lagt opp til lukkede og etatsinterne prosesser, der kommuner/regionråd ikke får tilgang på informasjon før langt ut i prosessene. Vi utelukkes dermed fra mulighetene for reell påvirkning. Forslagene i rapporten innebærer sterk sentralisering av skatte- og kontrolltjenestene. Det planlegges nedlegging av statlige kontor og arbeidsplasser i distriktsområdene. Ansvaret for skatteinnkreving og arbeidsgiverkontroll foreslås flytta fra kommunene til de sentraliserte statlige kontorene. Det sistnevnte er et utrolig merkelig trekk i ei tid der regjeringa har lansert en kommunereform som drives fram på ideen om at kommunestørrelse gir robusthet og styrke til å handtere en større bredde av fagfelt. Den forespeilte kommunen anno 2020 bør m.a.o. ha faglighet og styrke til å følge opp skatteinnkrevinga til fellesskapet og føre kontroll med regnskapene for verdiskapinga i bedriftene som ligger i kommunen. Regionrådet er kjent med at skattekontor utenfor sentrale strøk har blitt gradvis nedbemannet de siste årene. I vår region har vi opplevd at viktige funksjoner for tilflytterbefolkning og næringsliv, IDkontrollen, har blitt sentralisert til Tromsø. Dette innebærer permisjons- og reisekostnader for dem som er avhengig av tilbudene. Slik har effektivisering av statens tjenester veltet kostnader over på lokalt næringsliv og personlig økonomi. Departementet understreker i pressemelding av at endringer i kontorstrukturen gir god regional fordeling av arbeidsplassene. I nord vil 76 av 118 stillinger være fordelt på Bodø og Tromsø med en halvpart til hver. Arbeidet med skatteregnskap skal fordeles på to kontorer i landet. Her er 2

8 lyspunktet at Vadsø er det ene med 15 årsverk, desentrale Lillestrøm det andre med 45 årsverk. Vestvågøy, Harstad og Alta blir mindre kontor med bare arbeidsgiverkontroll for de to første og arbeidsgiverkontroll og skatteinnkreving for Altakontoret. 17 skattekontor i nord foreslås lagt ned. I Midt-Troms mister vi begge kontorene, både Finnsnes- og Bardufosskontoret. Skattedirektoratets ledelse har i brev til ordførerne bedt kommunene om å avvente utredningen om kontorstruktur, som avgis Etter dette vil berørte kommuner bli kontaktet. Midt-Troms regionråd ønsker å presisere følgende: Dette er ei viktig sak for alle åtte kommunene i regionen vår. Vi ønsker en reell offentlig diskusjon om det som nå er i ferd med å skje. Et godt felles IT-system for skatteoppkreving og avgifter brukes som argument for at oppgaver skal overføres fra kommunene til staten. Det samme gode IT-systemet kan brukes til å tenke at mange av disse arbeidsplassene kan få mer stedsuavhengig tilrettelegging. Rapporten har stor skråsikkerhet på at det er i de store byene man kan hente og utvikle kompetanse. Dette burde etterprøves, bl.a. med de erfaringene man har hatt med etablering av Brønnøysundregistrene. Staten burde bruke kraft og muligheter på å flytte arbeidsplasser ut og være med på å støtte opp om samfunnsutvikling i arbeids- / pendlerregioner og systemet med regionsenter i livskraftige og verdiskapende omland. Slik tenkning vil gi ett skattekontor her i Midt-Troms. Midt-Troms regionråd registrerer for øvrig at i de 985 årsverkene som Skattedirektoratet beregner for Skatteetatens framtidige oppgaver, så er det lagt inn 16,5 nye årsverk til det som kalles nødvendig styrking av administrative oppgaver i Skattedirektoratet. 526 årsverk skjæres bort fra kommunene. Direktoratet skal styrkes. Dette er sentralisering. 3

9 Til ordførere i kommuner med et skattekontor Mitt navn er Silje-Charina Skog. Jeg er regiontillitsvalgt og leder for den største fagforeninga i Skatt nord, NTL Skatt. Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv skatte- og avgiftsforvaltning, har regjeringen besluttet at kontorstrukturen i Skatteetaten skal vurderes med sikte på å redusere antallet kontorer. Det er varslet om at antall skattekontor skal reduseres med om lag halvparten. Årsaken til at du som ordfører får dette brevet, er at det i dag er et skattekontor i din kommune. Nedleggelse av skattekontor vil bety tap av statlige arbeidsplasser, og det vil også bety at brukere som er avhengige av å møte opp på et skattekontor for å få hjelp, vil miste dette tilbudet. NTL Skatt ønsker en reell offentlig diskusjon om hvor Skatteetaten skal være representert. NTL ønsker å utfordre ordførerne i kommuner hvor det er nedleggingstruede skattekontor. Finansdepartementet har bedt Skattedirektoratet om en rapport med forslag til ny kontorstruktur som skal oversendes innen 1. mai Vårt ønske er at nettopp din kommune behandler saken politisk, og at dere tar til orde for å fremme deres mening i saken. NTL Skatt er ikke imot at kontorstrukturen i Skatteetaten blir vurdert på nytt, men vi ser at skatteetaten over lengre tid har drevet en systematisk nedbemanning av skattekontor utenfor sentrale strøk. Skatteetaten har i dag rundt 100 skattekontor på landsbasis, 23 av disse ligger i nord. Skatteetaten gjennomgikk en stor omorganisering i Etter denne tid har blant annet økt spesialisering og innretningen på oppgaveløsningen gjort etaten mer stedsuavhengig. Derfor mener vi det er en god løsning å bygge sterke fagmiljøer også utenfor de store byene. En statlig etat med over 6000 ansatte har et samfunnsansvar for å bidra til å opprettholde sysselsetting og bosetting i distriktene. NTL Skatt mener det er viktig å ha statlige kompetansearbeidsplasser over hele landet. Vi ser ikke denne saken som en partipolitisk sak, men en distriktspolitisk sak. Tør du ha en mening? 4

10 Dersom dere ønsker kontakt er jeg tilgjengelig på telefon eller via e-post; Med vennlig hilsen Silje-Charina Skog Leder NTL Skatt nord Oversikt over skattekontor i skatt nord: ANDENES BODØ BRØNNØYSUND FAUSKE LEKNES MELØY MO MOSJØEN NARVIK SANDNESSJØEN SORTLAND SVOLVÆR BARDUFOSS FINNSNES HARSTAD STORSLETT TROMSØ ALTA BÅTSFJORD HAMMERFEST KIRKENES LAKSELV VADSØ 5

11 6

12 Nyhet, Rapport om overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten Skattedirektoratet har i dag oversendt en rapport til Finansdepartementet med forslag til hvordan skatteoppkrevingen kan organiseres i Skatteetaten. Rapporten viser at Skatteetaten kan utføre skatteoppkrevingen med 526 årsverk færre enn kommunene benytter i dag, samtidig som rettsikkerhet og effektiviteten i innkrevingen blir bedre og det bygges gode regionale kompetansemiljøer. Rapporten viser at dagens organisering av skatteoppkrevingen ikke er hensiktsmessig. Skatteetaten har det faglige ansvaret og fastsetter skatten, men har ikke det administrative ansvaret. Det er i dag 288 kommunale skatteoppkreverkontor som på vegne av staten krever inn det Skatteetaten har fastsatt. Mange av disse kontorene er svært små - 60 prosent benytter to eller færre årsverk på oppgaven. - Skatteoppkreving er et fagområde som kjennetegnes av stram regulering, liten grad av skjønn, og sterkt behov for rettssikkerhet og likhet på tvers av kommunene. Denne endringen vil skape større og bedre fagmiljøer, gi styrket innsats mot svart økonomi og økt likebehandling og rettssikkerhet. Å samle ansvaret for skatter og avgifter i Skatteetaten er den beste løsningen, også for å sikre skatteinntektene til fellesskapet, sier finansminister Siv Jensen. Utredningen er en del av reformen som Regjeringen har satt i gang i skatte- og avgiftsforvaltningen. Målet er en bedre og mer effektiv skatte- og avgiftsforvaltning. Det pågår samtidig et arbeid for å flytte ansvaret for særavgifter (inkl. dokumentavgiften) og merverdiavgift ved innførsel til Skatteetaten.1. januar 2015 vil også Statens innkrevingssentral være en del av Skatteetaten. Med disse grepene vil fastsetting og innkreving av skatter og avgifter få en naturlig samling i Skatteetaten. Skattedirektoratet har i forslaget opprettholdt en god regional fordeling av arbeidsplassene. Det skal bygges attraktive og gode kompetansearbeidsplasser mange steder i landet, og det blir kontorer i alle fylker. Samtidig ivaretas effektivitet, skattefaglige hensyn og publikums behov. - Da vi lanserte reformen anslo vi en innsparing på årsverk. Utredningen viser at innsparingen er enda større, og at flyttingen vil gi oss en innsparing på 370 millioner kroner hvert eneste år fremover. Samtidig finner vi rom til å styrke kontrollen og arbeidet mot svart økonomi og arbeidsmarkedskriminalitet, sier finansminister Siv Jensen. Det skal sørges for god ivaretagelse og god involvering av ansatte som er berørt av reformen. Norge har et felles IT-system for innkreving av skatt og arbeidsgiveravgift, og det ligger derfor godt til rette for en overføring av skatteoppkrevingen til staten. I Danmark har tilsvarende overføring ført til dårligere resultater, men de hadde ikke et felles IT-system. Samtidig ble skatteetatens tid til innkreving betydelig redusert som følge av kortere foreldelsesfrist for skattekrav. I tillegg tok skatteetaten i Danmark også over innkrevingen av alle kommunale krav, noe det ikke er noen planer om å gjøre i Norge. Det er derfor ingen grunn til å tro at noe tilsvarende vil skje i Norge. Skatteoppkreverne har også ansvar for innkreving og regnskapsføring av kommunale krav og avgifter, samt kommunal inkasso. Disse oppgavene skal fortsatt være kommunale, og skal ikke flyttes. Skattedirektoratet foreslår at kommunene fortsatt skal ha særnamskompetanse for disse kravene. Finansdepartementet vil sende saken på offentlig høring innen utgangen av

13 8

14 Sakertilbehandling

15 Sakertilbehandling

16 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/423 Saksbehandler: Marit Alvig Espenes Dato: Saksframlegg Kulturplan Dyrøy kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 2/ Vedlegg 1 Kulturplan Dyrøy kommune , justert Høringsuttalelse til Kulturplan for Dyrøy Dyrøy Seniordans 3 Høringsuttalelse til Kulturplan for Dyrøy Rikard Johansen 4 Kulturplan for Dyrøy kommune uttalelse - Lions 5 Høring - kulturplan for Dyrøy kommune uttalelse Brøstadelva grunneierlag 6 Svar kulturplan - Dyrøy Korforening 7 Innspill til kulturplan - Brøstadbotn Idrettslag 8 Høring - Kulturplan for Dyrøy kommune Synnøve Nupen 9 Høring kulturplan Dyrøy kommune Høringssvar Troms fylkeskommune 10 Dyrøy kommune kulturplanuttalelse MTM Saksopplysninger Dyrøy kommune vedtok i sak 74/12 rullering av gjeldende kulturplan som var fra år Kulturplan for Dyrøy kommune ble behandlet i Oppvekst og omsorgsutvalget (OPOM) i to omganger høsten Disse to saksframleggene og påfølgende diskusjoner danner et viktig bakteppe for den kulturplanen som nå skal vedtas. Status, metode og framdrift ble gjort rede for i saksframlegg til OPOM OPOM fikk seg deretter forelagt et fullstendig utkast Forslaget til Kulturplan har vært sendt ut på høring i tidsrommet Administrasjonens vurdering I Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (Kulturlova, 2007), står det at Loven har til formål å fastlegge offentlige styresmakters ansvar for å fremme og legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet, slik at alle kan få mulighet til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk (paragraf 1, Føremål). I paragraf 2 defineres kulturvirksomhet som å skape, utøve, formidle og distribuere kunst- og andre kulturuttrykk, å verne om og fremme innsikt i og videreføre kulturarv, delta i kulturaktivitet og utvikle kulturfaglig kunnskap og kompetanse.

17 Kulturloven sier ikke noe om hvilket nivå kommunens skal legge seg på for å oppfylle loven. Lovens intensjoner gir likevel rom for å stille noen grunnleggende spørsmål: - Har alle innbyggere mulighet for å oppleve og delta i kulturaktiviteter? - Finnes det et bredt spekter av kulturaktiviteter og kulturopplevelser? - Er det grunnlag for å skape og produsere kultur? - Har vi nødvendig kulturfaglig kompetanse? - Er kulturarven godt ivaretatt? - Har kulturlivet forutsigbare utviklingsvilkår? - Har vi profesjonelle kulturarbeidere i egen kommune? Kommunens oppgaver handler bl.a. om å sørge for økonomiske, organisatoriske, informerende og andre relevante virkemidler og tiltak som fremmer og legger til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet. Stat, fylkeskommune og kommuner skal sammen sørge for at kulturlivet har forutsigbare utviklingsvilkår, fremme profesjonalitet og kvalitet i kulturtilbudet og legge til rette for deltakelse i kulturaktiviteter, tilgang til informasjon om økonomiske støtteordninger og andre virkemidler og tiltak. Sjå på meg. Eg har gnissa meg opp og fram. No er eg med i skyskraparbetongen. La dei få vite det, Heime i sandhaugen. Diktet fra Arvid Hanssens utgivelse «Sandkornjubel» (1995) kan stå som et symbol på å se det store i det små. Dyrøy kommune skal drive kulturarbeid for alle, vi skal også oppdage og dyrke fram talentene, se sandkornet i haugen. Dyrøy har fostret kunstnere og kulturarbeidere på høyt nivå. Når Dyrøy skal utforme mål for sitt kulturarbeid, må vi ta utgangspunkt i lokale forutsetninger, lokale ressurser og våre egne styrker. Overordnede mål Et overordnet mål for kommunens kulturpolitikk er at denne skal bidra til et kvalitativt rikere lokalsamfunn. Kulturpolitikken må få en sterk innvirkning på all samfunnsplanlegging for at man skal kunne utvikle et rikere lokalmiljø. Menneskene fungerer sosialt sammen med andre, og vår kulturpolitikk må stimulere tiltak som fremmer kontakten og fellesskapet mellom mennesker Målet må være at alle former for kulturopplevelser og kulturaktiviteter er mest mulig tilgjengelig i lokalmiljøet, og at den enkelte uansett hvor man bor får muligheter for utfoldelse, opplevelse og egenaktiviteter i sitt eget miljø. Tilbudet må være allsidig slik at den enkelte har reell mulighet til valg av kulturopplevelser og aktiviteter. Kommunens kulturpolitikk må: Bygge på den kulturarv vi finner i vårt område og i landsdelen.

18 Styrke det frivillige organisasjonslivet. Arbeide for at kulturtilbud når ut til alle uansett alder, utdanning, økonomisk og sosial status. Medvirke til kunstnerisk og kulturell fornyelse. I samarbeid med lokale organisasjoner og enkeltpersoner legge opp til at vedtatte tiltak gjennomføres så smidig og lite byråkratisk som mulig. Arbeide for å sikre tilstrekkelige bevilgninger til kultursektoren. Øke muligheten for kulturtilbud og kulturaktiviteter blant svakere stilte grupper. Legge opp til en vekselvirkning mellom profesjonelle utøvere av kultur og amatører. Kommunens forhold til organisasjonene Kommunen har ikke noen overordnet myndighet overfor organisasjonene. Kommunen må likevel iverksette tiltak som direkte berører disse, og som får innflytelse på organisasjonenes egne tiltak på kultursektoren. For å realisere den hovedmålsetning som er skissert foran må kommunen derfor arbeide i nært samarbeid med organisasjonene. Det innebærer at det kan bli aktuelt å etablere samarbeids- og interesseutvalg for de aktuelle feltene. Samtidig må organisasjonene i fellesskap, i den grad det synes formålstjenlig, aktivisere de utvalgene som allerede eksisterer. Kommunen må framstå som et service- og koordineringsorgan for organisert kulturvirksomhet. Når organisasjoner søker ekstern finansiering av tiltak, skal kommunen kunne bidra med veiledning og hjelp med søknader. Kommunen må i tillegg foreta nødvendig prioritering mellom ulike søknader ved politisk behandling. For å oppnå økonomisk støtte av offentlige midler utenom de kommunale (f.eks. spillemidler) er det påkrevd at tiltakene inngår i en kommunalt vedtatt plan. Ved utarbeiding av de ulike planene er et samarbeid mellom kommunen og organisasjonene nødvendig. For å få løst oppgaver som kommunen har tatt på seg, må kommunen kunne ta initiativ overfor organisasjonene. I slike tilfeller kan det være nødvendig å inngå avtaler mellom kommunen og de aktuelle organisasjonene. Kommunens virkemidler Til å nå målsetningene har kommunen følgende virkemidler: - Økonomiske støtteordninger. - Administrativ hjelp og service. - Informasjon og opplysninger. - Bruk av kommunale bygg og anlegg. - Utlån av teknisk utstyr. Dyrøy kommune bør ha en tilskuddspolitikk som gir muligheter for et variert kulturliv til å gro opp, og gi kommunens innbyggere muligheter for deltakelse innenfor ulike interessefelt. Kommunen bør etablere en økonomisk medvirkning slik at også kulturaktører som har nasjonalt nivå i sin aktivitet kan ha mulighet til å drive den med utgangspunkt i Dyrøy. Med andre ord skal lokale lag og foreninger kunne gis økonomisk mulighet til å ha dyrøyværinger som kulturaktører på topplan nasjonalt, når de gjennom sin aktivitet har kvalifisert seg for det.

19 Kommunestyret vedtar økonomiske støtteordninger innenfor kulturbudsjettets rammer. Behandling av høringsuttalelser I alt har det kommet inn ni høringsuttalelser som nummereres slik: 1. Dyrøy Seniordans 2. Rikard B. Johansen 3. Lions Club Dyrøy 4. Brøstadelven Grunneierlag 5. Dyrøy Korforening 6. Brøstadbotn Idrettslag 7. Synnøve Nupen, kunstner 8. Troms fylkeskommune 9. Midt-Troms museum (kommet etter fristen) Rådmannen har gjennomgått de ulike uttalelsene og gir her sine kommentarer til dem. Det refereres til sidetall/kapitler i Kulturplanen som har vært på høring. 1. Vurdering av Dyrøy Seniordans uttalelse Kap. 7, side 28: Dyrøy Seniordans skrives inn i oversikten over lag og foreninger i Dyrøy kommune. Side 25, avsnitt 1: «Fritidsaktiviteter til barn/unge» skrives om til «Kultur- og fritidsaktiviteter for alle aldersgrupper». Side 25, avsnitt 2: Dans nevnes også som eksempel på frivillig aktivitet. Side 25, avsnitt 7: Formulert ny tekst som skal favne flere trim- og trivselsaktiviteter for voksne og eldre, som alle er viktige i et folkehelseperspektiv: Frivillig innsats er sentral for utøvelse og tilrettelegging for friluftsliv. Slike tilrettelagte friluftsopplevelser blir stadig viktigere i helsearbeid, som forebygging, trivselstiltak, som bidrag i terapi, fysisk aktivitet i forbindelse med livsstilsendringer osv. Vi har de siste årene fått merket opp og skiltet flere turløyper i kommunen i henhold til nasjonal standard, med god hjelp fra Dyrøy Turlag. Dette arbeidet er støttet av Troms fylkeskommune. Det er ønskelig at all merking av turløyper i kommunen gjøres i samsvar med vedtatt standard og at skilt har samme utseende. Vi har også tilbud om dans for eldre, trim for godt voksne, egne grupper av seniorer som går tur sammen samt sykling til ulike «destinasjoner» ved hjelp av ergometersykkel tilkoblet et nettbasert program (via nettbrett), for å nevne noe. Alt dette er eksempler på viktig forebyggende folkehelsearbeid. Turlagets arbeid er også viktig som tilrettelegging for ferie og fritidsturisme.

20 2. Vurdering av Rikard B. Johansens uttalelse Johansen peker på at innbyggerne i Dyrøy kulturpendler til bl.a. Finnsnes, Tromsø og Harstad for å oppleve større forestillinger på en profesjonell scene. Sannsynligvis er dette måten vi vil få tilgang til slike kulturopplevelser også i framtida. Han oppfordrer kommunen til å satse mer på å utstyre egne scener med teknisk kompetanse og fornye utstyr, i stedet for å jobbe mot et mål om å etablere noe nytt i egen kommune. Innspillene tas med, det presiseres likevel at det er igangsatt et arbeid for få til et tettere samspill mellom uteområdet og inneområdet i Nordavindshagen, noe som kan gi oss en utendørs «kulturscene» i hagen. Det presiseres også at kulepunktene i Kulturplanens ulike kapitler ikke er plassert i prioritert rekkefølge. Kapittel 4, side 18, siste avsnitt «I FRAMTIDA»: Teksten justeres slik Det er ønskelig å binde sammen det fine uteområdet bak Nordavindshagen med Biblioteket via glassdør (i retning kommunehuset). Å kunne tilby brukerne av huset et utvidet areal ved besøk, ved konserter og andre kulturopplevelser, gir en ekstra dimensjon. Arvid Hanssens forfatterskap er fullt av referanser til naturen. Målet er å etablere en fysisk Nordavindshage utenfor Arvid Hanssen-huset, der en platt med takoverbygg e.l. også kan være arena for utendørs konserter. Planene er omtalt i Kulturplanens siste kapittel. Dyrøy mangler innendørs scene som er stor nok til å ta i mot for eksempel Hålogaland Teater. Om mulig bør vi bidra til at flere får oppleve teater og andre større produksjoner på de store scenene som er i regionen. Dette kan gjøres ved å sette opp felles transport e.l. Det er et ønske for fremtiden at Dyrøy etablerer et levende teatermiljø, spesielt innen barneteater. Kapittel 4, side 19: Delmål «Øke interessen for og tilgjengeligheten til musikkopplevelser» Kulepunktet Etablere en friluftscene i sentrum plasseres nederst. Kulepunktet Etablere innescene for større forestillinger strykes. Delmål «Ha et større og bredere miljø for teater, musikk og dans» Kulepunktet Kunne ta imot større teater- og danseforestillinger strykes. 3. Vurdering av Lions Club Dyrøys uttalelse Kap. 7, side 28: Lions Club Dyrøy får korrigert foreningens navn i oversikten over lag og foreninger i Dyrøy kommune. Kap 7, side 25: Følgende tilføyes i første avsnitt Som eksempel nevnes «Seniortreff» som er et populært kulturarrangement for eldre som arrangeres hvert halvår av Lions Club Dyrøy.

21 Følgende tilføyes etter andre avsnitt Noen foreninger er både kulturaktører selv og økonomiske bidragsytere til andre. De har som en del av sitt formål å dele av sitt overskudd. Til sammen bidrar lag og foreninger i Dyrøy med mange tusentalls kroner til barn/unge i skolen og barnehagen, til utstyr og investeringer, til andre klubber eller konkrete arrangement, enten etter søknad eller på eget initiativ. 4. Vurdering av Brøstadelven Grunneierlags uttalelse Kap. 7, side 33: Grunneierlaget påpeker at tilrettelegging for ferdsel langs Brøstadelva er utfordrende med tanke på leire og rasfare. Slike tiltak må naturligvis planlegges og godkjennes i samarbeid med eiere og myndigheter. For å oppfylle intensjonen om å gjøre enkelte deler av elva og områder langs elva mer tilgjengelig, kan det tenkes at rydding og merking av eksisterende stier og veier vil være et tilstrekkelig tiltak i første omgang. Rasteplasser må ikke ligge nært inntil elva, men kan etableres på trygge steder. Dette arbeidet, kombinert med forvaltningstiltak i elva eksempelvis overvåking og reparasjon av laksetrapp vil kunne gjøre Brøstadelva mer interessant som turmål og rekreasjonsområde. 5. Vurdering av Dyrøy Korforenings uttalelse Dyrøy korforening har over mange år gitt vesentlige bidrag til kulturlivet i Dyrøy kommune, og er en viktig sosial arena og fritidsaktivitet for mange voksne i kommunen vår. Det er vanskelig å se for seg julekonsert, Fårikålfestival eller 17. mai-arrangement uten Dyrøy korforening. Det frivillige kulturlivet som beskrives i kapittel 7, omfatter også Dyrøy korforening. Alle delmål som er beskrevet i kapittel 4: «Øke interessen for og tilgjengeligheten til musikkopplevelser», «Ha et større og bredere miljø for teater, musikk og dans» og «At kultursalen på Elvetun skole og Nordavindshagen skal være ledende i regionen på service og teknisk kvalitet», er ment å også skulle komme koret til gode. Kap 4, side 18. Følgende tilføyes i avsnitt 1: Kultursalen på Elvetun skole og Nordavindshagen er per i dag de viktigste arenaene for fremvisning av scenekunst, og brukes aktivt både av egen kulturskole, Dyrøy korforening og andre utøvere, samt til konserter og forestillinger i regi av Kultur i Troms m.fl. Kap 4, side 19. Følgende tilføyes i avsnitt 2: I fremtiden bør det etableres gode arenaer for samspill innen musikk, teater og dans. Dette kan gjøres i samarbeid med kulturskolen, kor, ungdomsklubben, skolen og andre frivillige aktører. 6. Vurdering av Brøstadbotn Idrettslags uttalelse Brøstadbotn Idrettslag savner større plass i kulturplanen. Idrettslaget er også omfattet av mange av delmålene som presenteres i kapittel 7. Brøstadbotn Idrettslag er uten tvil en stor og viktig frivillig aktør i vårt lokalsamfunn, både i antall medlemmer, antall tilbud og som pådriver for å

22 bygge ut og drifte idrettsanlegg. Den nye kunstgressbanen er et godt eksempel på det. Idrettslaget er omtalt i kapittel 1 «Barn og Unge», og 7 «Det Frivillige Dyrøy», med underkapitlet «Idretts og anlegg». Kap 7, side 33: BILs innspill til anleggsbehov/prioritering ivaretas ved at nye tiltak skrives inn i den prioriterte lista over anlegg det skal søkes spillemidler til. Kun nye anlegg eller rehabilitering av gamle anlegg kan tas med, innen ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Vedlikehold og driftsutstyr må ha annen type finansiering: Rehabilitering av Klubbhuset, Idrettsparken (K) Oppgradering garderober Tetting av tak Garasje/lager til kunstgressbanen (K) Nye fasiliteter ved eksisterende anlegg Rehabilitering Dyrøyhallen (K) Rehabilitering ballbingen Elvetun (K) Plassering av utetreningsanlegg presiseres: Nærmiljøanlegg for utetrening i sentrum (N) I tilknytning til skoleområdet For øvrig vises det til at hele kapitlet er omskrevet i samsvar med krav til kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet, jf. høringsuttalelsen til Troms fylkeskommune. Blant annet er det skrevet inn mer om organisering: Det er inngått flere driftsavtaler mellom kommunen og lag/foreninger for å ivareta anlegg, eksempelvis gjelder dette lysløyper (kjøre spor/skifte lyspærer o.l.), drift av kunstgressbanen, badevaktordning og friluftsområdet Holmen/båthavna. Øvrige innspill som gjelder organisering av nye søknadsprosesser, drift Dyrøyhallen m.m. tas opp i egnede fora. Kap 7, side 27: I delmålet «Synliggjøre mangfoldet og tilbudet innen frivillig sektor for alle innbyggere» formuleres et kulepunkt slik i planen: Sette aktivt oppsøkende virksomhet mot nye og gamle innbyggere som krav for å motta «Aktivitetsstøtte» fra kommunen. BIL argumenter med at dette vil være vanskelig å overholde/kontrollere. Kravet om å aktivt arbeide for nyrekruttering for å kunne søke/motta Aktivitetsstøtte synes å være et rimelig krav fra kommunens side. Å oppfylle kravet trenger ikke være spesielt arbeidskrevende, det kan f.eks. være å være tilgjengelig, alltid ha oppdatert informasjon i Brønnøysund (navn på ledere osv), dele informasjon om aktiviteter og arrangement i offentlige kanaler, og sammen med andre bidra med presentasjoner på stand på Torgdagen. Fritidsaktivitetene er blant de viktigst arenaene vi har for integrering av nye innbyggere, og man står i en særstilling når man mottar offentlig støtte til

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune

Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune 2018 2024 Formålet med kulturplan og planprogramet Innledning om kulturplanen Et rikt kulturliv med et mangfold av kulturelle

Detaljer

Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv

Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 1. Bakgrunn og forankring Revidering av gjeldende kommunedelplan for kultur er vedtatt av Skien bystyre i Kommunal planstrategi

Detaljer

Kommunedelplan for kunst og kultur

Kommunedelplan for kunst og kultur Rådmannen Kommunedelplan for kunst og kultur 2016-2028 Planprogram, høringsutkast Innledning og bakgrunn Behovet for Kommunedelplan for kunst og kultur ble behandlet som del av Planstrategi for Trondheim

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2016 2030 ULLENSAKER KOMMUNE HØRING I BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE 14.3.16 Det var viktig at flere barn og unge skulle få uttale seg om planutkastet, slik at kulturplanen også er

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-9 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.03.2015 Drøftingssak - Planprogram ny kulturplan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 18/15 Kulturkomitéen 16.04.2015 Rådmannens

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.04.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-14 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.08.2015 Strategisk plan for kunst- og kulturformidling i Aust-Agder 2016-2019 - Høring Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato:

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato: 24.05.16 NY KULTURPOLITIKK ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE

Detaljer

En bedre skatte- og avgiftsforvaltning

En bedre skatte- og avgiftsforvaltning En bedre skatte- og avgiftsforvaltning Finansminister Siv Jensen 23. juni 2014 Regjeringens hovedmål «Regjeringen vil bygge sin politikk på målet om en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser.»

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter nr. 1 og 2 møter

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/16 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 2/16 Eldrerådet 19.01.2016 2/16 Hovedutvalg for skole og barnehage 20.01.2016

Detaljer

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Sør-Varanger kommune Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Forslag oppstart planprogram for 2018 - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Innhold 1. Innledning og bakgrunn...3 2. Planbehov... 4 2.1 Målsettinger...

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

1.1. Hvorfor skal Modum kommune ha en kulturplan?

1.1. Hvorfor skal Modum kommune ha en kulturplan? Innhold 1. Planprogram Kulturplan...1 1.1. Hvorfor skal Modum kommune ha en kulturplan?...1 Kommuneplanens samfunnsdel sier dette om kultur:...2 Kulturliv og opplevelser...2 1.2. Avgrensing og kommunens

Detaljer

forslag til planprogram

forslag til planprogram Kommunedelplan for kultur 2017 2029 forslag til planprogram Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 1.1 Innledning, formål og politisk behandling... 3 1.2 Planprogrammets forutsetninger og hensikt...

Detaljer

Kultur og idrett. Regional kulturplan for Hordaland høringsuttale Askøy kommune

Kultur og idrett. Regional kulturplan for Hordaland høringsuttale Askøy kommune Kultur og idrett Hordaland Fylkeskommune postboks 7900 5020 BERGEN Vår ref: Saksbehandler/Direkte Telefon: Deres ref: Dato: 2013/6704-8 Gunnar Brynjulfsen/56 15 84 66 18.09.2014 Regional kulturplan for

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

HOVEDRULLERING AV KULTURPLANEN «KULTUR FOR ALLE»

HOVEDRULLERING AV KULTURPLANEN «KULTUR FOR ALLE» HOVEDRULLERING AV KULTURPLANEN «KULTUR FOR ALLE» Forslag til planprogram Klovneansikt laget av Ara Hama 9 år. Foto: Pia Krabberø 1 September 2016 Innledning Bakgrunn for revideringen av planen I en ny

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-17 Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling

Detaljer

Planprogram

Planprogram Planprogram 15.02.2017 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Trysil kommune 2018-2033 Bakgrunn og innledning Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap er viktige fellesgoder i lokalsamfunnet.

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/11659-1 Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for kultur og byutvikling / Bystyret

Detaljer

Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd

Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd Prosjektleder Ann Evy Duun E-post: annevy.duun@ks.no Mobil: 990 46 710 Bakgrunn for prosjektet Politisk initiativ i KS og Norsk

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025. Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156. Gjerdrum, 27.11.14.

KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025. Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156. Gjerdrum, 27.11.14. KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025 Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156 Gjerdrum, 27.11.14. Foto: Anders Valde LANDART 2013 1 FORORD Kulturopplevelse og deltakelse får

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER Notat Til : Bystyrekomite for kultur(med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1164-3 C00 &11 DRAMMEN 30.05.2006 HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Detaljer

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv forum for natur og friluftsliv TROMS Tromsø kommune Kultur og idrett Epost: postmottak@tromso.kommune.no 28. mars 2014 Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv 13 natur-

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling ENGERDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunehuset Enger Dato: 20.01.2016 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 62 45 96 07, eventuelt mobiltlf. 99476494, som sørger for

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling ENGERDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunehuset Enger Dato: 03.03.2016 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 62 45 96 07, eventuelt mobiltlf. 99476494, som sørger for

Detaljer

Temaplan kulturskole

Temaplan kulturskole 2017-20 Verdal kommune Temaplan kulturskole 2017-2020 Fra Verdalsmartnan 2014. Foto: Sven-Øyvind Bern 1 Innhold 1. FORMÅLET MED PLANEN... 3 2. KULTURSKOLENS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 4 3. HANDLINGSPLAN

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Randi Vaeng Nestleder FLD Berit Jakobsen Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Randi Vaeng Nestleder FLD Berit Jakobsen Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.05.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kulturplan for Dyrøy kommune

Kulturplan for Dyrøy kommune Kulturplan for Dyrøy kommune 2015-2025 Vedtatt av kommunestyret 16.2.15 0 Innhold DEL 1, STATUS... 3 DEL 2, STRATEGIER... 4 Overordnede mål for kulturlivet i Dyrøy kommune... 4 1 Barn og unge... 5 2 Kulturvern

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 21.05.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 15:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

PLANPROGRAM SEKTORPLAN FOR KULTUR

PLANPROGRAM SEKTORPLAN FOR KULTUR PLANPROGRAM SEKTORPLAN FOR KULTUR 2016-2019 Innhold Innledning og bakgrunn... 3 Sektorplan for Kultur... 3 Formål og avgrensninger... 3 Struktur og innhold... 4 Føringer... 4 Kulturloven... 4 Kulturutredningen...

Detaljer

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Vår ref.: RR-2014-12-15 15. desember 2014 Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 15. desember 2014 kl. 09.30-15.00 Sted: Kommunehuset i Sørreisa, møterom 1 Til stede: Ordførere: Forfall: Rådmenn:

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Riksantikvaren er bedt om å rapportere på implementering av Århuskonvensjonen.

Riksantikvaren er bedt om å rapportere på implementering av Århuskonvensjonen. Fra: Ihler, Tove Elise Sendt: 5. desember 2016 13:49 Til: Postmottak KLD Kopi: Ekeberg Beate Berglund; Carlstrøm, Sissel; Geiran, Hanna Kosonen; Stang, Kaare; Fjell, Sindre; Bakken,

Detaljer

planprogram kultur

planprogram kultur Offentlig ettersyn planprogram kultur 2013 2018 Nedre Eiker kommune Vedtatt av Utvalg for Oppvekst og kultur Frist: 15. august 2012 Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Saksbehandler: Jorunn

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478 Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Vedtatt KOMUT sak 85/15 den 13.10.15 Arkivsak 2015/478 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Kartlegging...

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 13.10.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY Dans Litteratur Musikk Utstillinger Teater Kor Korps Konserter Skoler Barnehager Bibliotek Eldretun Museer Barn Unge Voksne Eldre Den kulturelle spaserstokken

Detaljer

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret TILSKUDDSMIDLER > NYE RETNINGSLINJER GJELDENDE FRA 1.1.2014 Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke Driftsstøtte gis til barn- og unge Registrert i frivillighetsregisteret Enkeltpersoner

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Bjarte Madland FE - 026 15/104 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Høyring - overføring

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Revidering av strategisk kulturplan

Revidering av strategisk kulturplan Saknr. 17/10-1 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Revidering av strategisk kulturplan 2011-2014 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar oppstart av revidering av Strategisk kulturplan 2011-2014. 2.

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 15.03.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Komite for kultur og miljø Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vil oversende følgende uttalelse til Kulturdepartementet til høring av NOU

Detaljer

Tønsberg kommune. Side 1 av 7. Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen

Tønsberg kommune. Side 1 av 7. Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen Side 1 av 7 Tønsberg kommune JournalpostID 14/26470 Saksbehandler: Ketil Teigen, telefon: 33 35 42 80 Kulturskolen Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen Utvalg Møtedato Saksnummer Ungdomsrådet

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for kultur og oppvekst. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for kultur og oppvekst. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Hovedutvalg for kultur og oppvekst Møtedato: 24.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Kl. 18.00: Felles informasjon med hovedutval for helse og velferd

Detaljer

TINN KOMMUNE Økonomienheten

TINN KOMMUNE Økonomienheten TINN KOMMUNE Økonomienheten Finansdepartamentet Departementenes servicesenter, Postboks 8129 Dep, 0032 OSLO Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/5250-4 Sigvald Olesrud, tlf.35 08 25 87 203

Detaljer

bodø KOMMUNE Innspill - Kulturutredningen 2014 fra Bodø kommune MOTTATT OZJUL2013 Det kongelige Kulturdepartementet PB 8030 0030 OSLO

bodø KOMMUNE Innspill - Kulturutredningen 2014 fra Bodø kommune MOTTATT OZJUL2013 Det kongelige Kulturdepartementet PB 8030 0030 OSLO bodø KOMMUNE Kulturkontoret Det kongelige Kulturdepartementet PB 8030 0030 OSLO MOTTATT OZJUL2013 Dato: 01.07.2013 Saksbehandler: Per Grøtterud Telefon direkte: 75 55 60 93 Deres ref.: Løpenr 46070/2013

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten - Høring

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten - Høring Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2014/9441-6 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Overføring av skatteoppkrevingen til Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

tini NiM Saksfremlegg Svar - høring overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten

tini NiM Saksfremlegg Svar - høring overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten Nordreisa kommune 111 11114 tini NiM StOlatn, Arkivsaknr: 2015/50-3 Arkiv: 203 Sakshehandler: Christin Andersen Dato: 13.01.2015 Saksfremlegg Utvalussak Utvalusnavn Møtedato 3/15 Nordreisa formannskap

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Detaljer

Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet

Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet Bibliotek i forandring? Karen Espelund Fylkesdirektør kultur og kommunikasjon Sør-Trøndelag fylkeskommune To tilnærminger

Detaljer

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015 Retningslinjer tilskudd kulturelle formål Revidert februar 2015 Generelt om tilskuddsordningenes formål Rana kommune yter tilskudd til ulike formål i regi av lag og foreninger i kommunen. Utgangspunktet

Detaljer

Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd

Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd Prosjektleder Ann Evy Duun E-post: annevy.duun@ks.no Mobil: 990 46 710 Bakgrunn for prosjektet Politisk initiativ i KS og Norsk

Detaljer

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall Saksnr.: 2010/376 Løpenr.: 33604/2015 Klassering: C00 Saksbehandler: Espen Gimle Holtan Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 21.04.2015 Kulturkortet

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr.

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN KULTUR FOR ULLENSAKER KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN KULTUR FOR ULLENSAKER KOMMUNE ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 31.05.2016 Eldrerådet 31.05.2016 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg 01.06.2016 Hovedutvalg

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Kommuneplan - planstrategi Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Kommuneplan - planstrategi Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/8443-18 Saksbehandler: Torgeir Skevik Saksframlegg Kommuneplan - planstrategi 2017-2020 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt:

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.01.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partssammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Saksframlegg. Fylkesutvalget FORSLAG TIL VEDTAK. Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak

Saksframlegg. Fylkesutvalget FORSLAG TIL VEDTAK. Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/11900-18 Saksbehandler Nils Andre Gundersen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 04.04.2017 Fastsetting av planprogram for "Aktive Austegder II" Regional plan for idrett, friluftsliv,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Randi Vaeng MEDL FLD. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Randi Vaeng MEDL FLD. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.06.2017 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Godt lokalt kulturarbeid?

Godt lokalt kulturarbeid? Godt lokalt kulturarbeid? Foredrag Førde 23. mars 2017 Kulturkonferansen 2017 Kulturpolitikk i reformtider Åse V. Festervoll Generalsekretær Uansett hva som skjer mht. sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler Forslag til planprogram Kommunedelplan for barnehager og skoler 2017-2029 26.4.2016 Forslag til planprogram for barnehager og skoler i Alta kommune Side 1 Innhold 1.0 Bakgrunn og forankring i kommunens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/108-56 Arkiv: 144 Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2010/3094-17 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for helse og omsorg Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Eldres råd Kommunestyret

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kommunedelplan kultur Verdal 2008-2020 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2008/2776 - /143 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer