BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT"

Transkript

1 BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT TILLEGGSINNKALLING Dato: FORMANNSKAPET Onsdag kl. 14:00 Utvalgets faste medlemmer innkalles til møte kl. 14:00 digitalt via Teams. Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall, skal straks melde fra om dette og oppgi forfallsgrunn. Forfall meldes på telefon eller epost å grunn av Covid 19-situasjonen behandles møtet som fjernmøte via Microsoft Teams i medhold av 3-16 i Bærum kommunes reglement for folkevalgte organers virksomhet, jf.kommuneloven Møtet blir streamet slik at allmennheten tilgang til møtet er ivaretatt, jf. også «Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19.» SAKSLISTE Saksnummer Sakstittel 085/21 Redningsselskapet - søknad om tilskudd til kjøp av luftputebåt 086/21 Covid 19 - Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter Eventuelt Lisbeth Hammer Krog ordfører Tone Halvorsen formannskapssekretær

2 2 BÆRUM KOMMUNE KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: / /48122 Saksbehandler: Dag Leween Stien Saksansvarlig: Svein Finnanger Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Formannskapet /21 Redningsselskapet - søknad om tilskudd til kjøp av luftputebåt Kommunedirektørens forslag til vedtak: 1. Bærum kommune gir støtte til Redningsselskapet med kr for anskaffelse av luftputebåt til beredskapen i det sentrale Østlandet. 2. Kommunedirektøren innarbeider tilskuddet i økonomimelding SAKEN I KORTE TREKK Ingress Redningsselskapet har søkt Bærum kommune om støtte på kr til innkjøp av ny luftputebåt til det sentrale Østlandlandet, med operasjonsområde indre Oslofjord med aksen Horten, Moss, Oslo og innsjøer og vann på det sentrale Østlandsområdet. Kommunedirektøren anbefales å yte et tilskudd tilsvarende søknadsbeløpet. En styrking av beredskapen anbefales av brannsjefen i Asker og Bærum brann og redning. Erfaringene fra vinteren med slikt utstyr er svært gode. Tiltaket er et godt eksempel på samskaping mellom private, næringslivet og det offentlige. Tidligere behandling. Saken er ikke behandlet tidligere. Redegjørelse Den siste helgen i januar falt 12 mennesker gjennom sjøisen utenfor Bærum. Tusenvis av mennesker var ute på fjordisen denne helgen. Det gjorde at Redningsselskapet satte inn luftputebåten «Isvekteren» i beredskap i Indre Oslofjord med base utenfor Sandvika den påfølgende helgen i samarbeid med blant brannvesenet i kommunen. «Isvekteren» er normalt stasjonert på Mjøsa. Den planlagte nye luftputebåten skal bemannes av frivillige som bidrar med sin tid uten

3 3 godtgjørelse på lik linje de frivillige på Gjøvik i Mjøsa. Planen er å stasjonere den nye luftputebåten på Gjøvik, men operasjonsområdet blir indre Oslofjord med aksen Horten, Moss, Oslo og innsjøer og vann på det sentrale Østlandsområdet. Dermed sikres rask og effektiv forflytning til aktuelle områder der det er behov. Frivillige fra flere sjøredningskorps vil få opplæring og utdanning for å drifte fartøyet. Luftputebåtene kan effektivt flyttes rundt med bil og henger, eventuelt helikopter når det kreves og vil dermed ha et stort operasjonsområde. Ved ideelle forhold kan svevebåtene komme opp i en hastighet på knop. De siste årene har vi sett en økning av trafikanter på isbelagt vann. Og spesielt i år har det vært en stor økning av skøyteløpere, isfiskere og andre besøkende på fjordisen mange steder og på innsjøene. De samlede kostnadene beløper seg til 1,7 mill kroner (båt, bil og henger). 0,8 mill kr er gitt av Klaveness Stiftelse, 0,1 mill kr er gitt av private og bedrifter, mens en pågående innsamlingsaksjon skal dekke restbeløpet. Kommunedirektøren i Asker kommune fremmer likelydende sak med et tilsvarende stønadsbeløp. Vurdering Kommunedirektøren anbefaler at det gis et tilskudd til Redningsselskapet for anskaffelse av luftputebåt for å styrke beredskapen i det sentrale Østlandsområdet. Brannsjefen støtter et slikt tilskudd og mener dette vil være et godt supplement til den lokale redningsstyrken. Tilskuddet bidrar til å realisere bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå målene. Vedlegg: Søknad fra Redningsselskapet til Bærum kommune om støtte til innkjøp av Luftputebåt 2021 Åpen søknad Bærum kommune Luftputefartøy Finansieringsplan ny luftputebåt til det sentrale Østlandet

4 4 BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEDIREKTØREN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: / /49155 Saksbehandler: Arthur Wøhni Saksansvarlig: Arthur Wøhni Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Formannskapet /21 Covid 19 - Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter Kommunedirektørens forslag til vedtak: 1. Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter fordeles i følgende hovedposter: Serveringsvirksomheter, inkl. kantiner:17 millioner Treningssentre: 2 millioner Omstillingsstøtte til hoteller: 1,5 millioner Arrangementer, kultur, idrett og næringsliv :5 millioner Enkeltpersonsforetak/nyetablerte/gründere: 3 millioner Andre bransjer/reserve: 1,5 millioner 2. Kommunedirektøren får fullmakt til videre fordeling av midlene og gjøre justeringer mellom tiltakene jfr. vedtakspunkt Bruk av midlene skal rapporteres i sammenheng med Bærumspakke 1 og 2. SAKEN I KORTE TREKK Regjeringen la frem forslag til ny krisepakke som ble behandlet av Stortinget Som del av krisepakken er det satt av 1,75 mrd. kroner til en kommunal kompensasjonsordning for å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Avsetningen tildeles kommunene i to deler. Bærum kommune har i første del på 1 mrd. Kroner, fått tildelt 30 mill. kroner. Regjeringen legger vekt på at midlene skal fordeles til kommunene på en rask og enkel måte.

5 5 Ordningen vil fungere som en kommunal ventilordning. Ved å legge en ventilordning til kommunene, vil den offentlige innsatsen kunne settes inn raskt og effektivt for å avhjelpe situasjonen der de lokale behovene i næringslivet er størst. Bakgrunnen for dette er at kommunene kjenner det lokale næringslivet bedre enn sentrale myndigheter. Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Kriteriet for tildeling er at kommunene bruker midlene på tiltak som kommer lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak til gode. Eksempler på hva kommunene kan støtte er å avlaste kostnadene til virksomheter som må stenge ned på grunn av smitteverntiltak, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og støtte til virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. Tilskudd til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet er også et formål for bruk av midlene. Det samme er tilskudd til autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv som på grunn av pandemien, har stor omsetningssvikt i Kommunene skal ha betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen Asker får 22,4 mill. kroner og Oslo får 226,95 mill. kroner gjennom samme ordning. I Bærumspakke 2, som vedtatt i Formannskapets møte den 16. desember 2020, ble det satt av 10 millioner kroner til bransjer som er hardest rammet av pandemien, herunder servering, reiseliv og treningssentre. Det ble utviklet en egen støtteordning for servering og treningssentrene med en ramme på henholdsvis 2 millioner til serveringsbransjen og 1 million til treningssentrene. Fordeling av disse midlene redegjøres for i denne saken. På grunn av smitteutviklingen før og etter nyttår har Bærum innført egne lokale forskrifter for å ivareta nødvendige tiltak for å sikre et godt smittevern i kommunen. De lokale forskriftene har medført innskrenkninger og nedstengning for flere bransjer og virksomheter i Bærum. Kommunedirektøren foreslår en fordeling av midlene i noen hovedposter. Videre ber Kommunedirektøren om fullmakt til å gjøre justeringer hvis det viser seg som formålstjenlig for å sikre en optimal tildeling de virksomhetene som er hardest rammet. Forslag til ny støtteordning - 30 millioner kroner til lokalt næringsliv Kommunedirektøren foreslår en fordeling av de nye statlige midlene som bidrar til rask utbetaling til de virksomhetene som har vært mest skadelidende. Det er lagt vekt på å treffe næringer som har vært særlig hardt rammet av smitteverntiltak over lengre tid, hvor arbeidsledigheten er høy og hvor det er viktig å bidra til aktivitet. I tillegg vil Kommunedirektøren foreslå at denne ordningen også treffer noen bransjer som ikke ble dekket av Bærumspakke 2. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. Kommunedirektøren foreslår utfra de sentrale retningslinjene en fordeling av midlene i noen

6 6 hovedposter. Videre ber Kommunedirektøren om fullmakt til å gjøre justeringer hvis det viser seg som formålstjenlig for å sikre en optimal tildeling de virksomhetene som er hardest rammet. Fordeling av støtte på hovedposter: Hovedkriterier for denne støtteordningen foreslås å være: Kun Bærum-registrerte foretak kan søke Omsetningssvikt i 2020 på over 30%* Har falt utenfor de statlige kompensasjonsordningene så langt (av ulike årsaker). Kostnader til nedstengning/gjenåpning/innskrenkning (f.eks. varelager, smittevern mm). * Virksomheter som startet opp i 2020 eller av forskjellige grunner hadde unormal lav omsetning i 2019 som sammenligningsgrunnlag vil kunne vurderes skjønnsmessig. Kommunen vil ta forbehold om at samlet offentlig støtte til enkeltbedrifter vil være innenfor rammen av EØS-regelverket for offentlig støtte. Kommunedirektøren viser til fordeling av slik støtte er krevende balanse mellom likebehandling etter klare objektive regler og mer skjønnsmessig vurdering av enkelt tilfeller jfr vilkåret om bedrifter som faller helt eller delvis utenfor andre kompensasjonsordninger. I tråd med praksis fra Bærumspakke 1 og 2 vil kommunedirektøren ha nært samarbeid med Bærums næringsråd og bransjeorganisasjoner om nærmere kriterier for tildeling og vurdering av søknader.. Kommunedirektøren ønsker også i denne støtteordningen å prioritere serveringsbransjen, som har vært spesielt hard rammet gjennom hele pandemien. For å redusere mobilitet blant arbeidstakere i Bærum, har næringslivet vært oppfordret til å benytte hjemmekontor så langt det passer. I den forbindelse har også virksomheter som driver kantinedrift vært rammet. Kommunedirektøren ønsker også å videreføre støtteordning til treningssentre. Bortfall av konferanser og forretningsreiser har bidratt til at de fire hotellene i Bærum har hatt stort omsetningsfall. Sannsynligvis også langvarige konsekvenser og varige endringer pga. økt bruk av digitale og hybride møter. Kommunedirektøren foreslår derfor å støtte hotellene i omstilling til en mer digital/hybrid fremtid innen konferanser og møtemarkedet. Eventbransjen er fortsatt sterkt berørt av smitteverntiltakene og endringer i markedet i forbindelse med koronapandemien. Bortfall av kunder og inntekter har gitt en ekstraordinær situasjon hvor inntektsgrunnlaget forsvant «over natten» i mars 2020, og hvor situasjonen er uendret pr. dags dato. Bransjen har pr. nå kun kunnet søke på omstillingsmidler via Innovasjon Norge og har således

7 7 ikke fått noen støtte for bortfall av inntekter. Det er ønskelig å støtte enkeltpersonforetak og gründere som har falt utenfor statlige støtteordninger, og som har hatt liten inntjeningsevne grunnet koronapandemien. Bedrifter i oppstartfasen er ofte svært sårbare i utgangspunktet, og midlene kan gå til å dekke likviditetsutfordringer og finansiering på lengre sikt. Dette vil bidra til å holde aktiviteten oppe og stimulere til vekst fremover. Reserveavsetningen kan benyttes dersom det oppdages tilfeller der andre bransjer som har falt utenfor de statlige kompensasjonsordninger. Ubenyttet beløp av denne ordningen foreslås benyttet til andre tiltak som kommer Bærum næringsliv til gode. Med denne fordelingen som Kommunedirektøren her har foreslått, vil det fortsatt være bedrifter som faller utenom støtteordninger inkludert den kommunale. Det vil ikke være mulig innenfor rammen av 30 mill. kroner og med Bærums mangfoldige næringsliv å treffe alle. Bærum kommune har heller ikke et apparat til å håndtere søknadsbaserte ordninger som krever en betydelig manuell og skjønnsbasert tildeling. Det er derfor lagt vekt på å treffe næringer som åpenbart har vært særlig hardt rammet av smitteverntiltak over lengre tid, hvor arbeidsledigheten er høy og hvor det er viktig å bidra til aktivitet på det tidspunktet hvor vi er på vei ut av pandemien og normal eller økt mobilitet er mulig og ønskelig. Kommunen har også mottatt et innspill fra hovedorganisasjonen Virke med anbefalinger om bruk av de statlige støttemidlene. Kommunedirektøren vil ta disse rådene med i sin vurdering av kriterier for fordeling. Kommunedirektøren vil rapportere til Formannskapet når fordelingen og utbetalingene er gjennomført. Det vises til at det ligger en mulig utvidelse av ordningen på 750 mill. kroner hvis krisen vedvarer. Kommunedirektøren forutsetter at Bærum kommune vil bli omfattet av en utvidelse av ordningen. Mer om saken Kommunestyret vedtok den 1. oktober 2020 lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Bærum kommune. Forskriften er senere endret ved vedtak i formannskapet 15. oktober, 28. oktober, 9. november, 11. november, 4. desember, 18. desember, alle datoer i 2020 og 19. januar, 3. februar og 19. februar og 4.mars i Forskriften gjelder inntil videre. Bakgrunnen for innføring og senere videreføring av den lokale forskriften med revisjoner og endringer, er at smittesituasjonen i Osloregionen og lokalt i Bærum kommune har vært bekymringsfull over tid. Kommunene i Osloregionen, herunder Bærum, har som følge av dette satt inn nødvendige lokale smitteverntiltak i tillegg til de til enhver tid gjeldende nasjonale tiltakene. Både i utviklingen av lokale forskrifter og av støtteordningene i Bærumspakke 2 har bransjene og organisasjonene vært invitert til å komme med innspill. Bærum næringsråd, Asker og Bærum handelstandsforening, Visit Asker og Bærum og Virke har deltatt i møter sammen med representanter fra kjøpesentrene i Bærum, restauranter og treningssentre i utviklingen av den lokale Covid-forskriften gjeldende fra mars 2021 og av Bærumspakke 2. NHO og Virke har også gitt

8 8 innspill til kommunene om hvilke bransjer som de de ser er hardest rammet, og som kommunene bør prioritere i denne nye støtteordningen. Bærum og Osloregionen har hatt strengere smitteverntiltak enn landet for øvrig gjennom hele pandemien. Det er mange virksomheter som har hatt omsetningsfall i denne perioden og som har hatt behov for økonomisk bistand gjennom statens krisepakker. Det er likevel enkelte næringer som både har vært pålagt spesielt strenge smitteverntiltak og som samtidig har kommet relativt dårlig ut i den statlige kompensasjonsordningen. I utvikling av Bærumspakke 2 ble destinasjonsbransjen/reiseliv, serveringsbransjen og treningsbransjen spesielt hensyntatt. Tabellen under viser fordeling mellom bransjer/tiltak i Bærumspakke 2: Gjennomføring av Bærumspakke 2 For serveringssteder og treningssentre ble det utviklet egne støtteordninger, med søknadsfrist 22. februar. Ordningene ble i samarbeid med næringslivet, utviklet med tanke på at søknadsprosessen skulle være enkelt og at tilsagn raskt kunne utbetales. For treningssentrene og serveringsbransjen ble det satt av henholdsvis 1 og 2 millioner kroner. Støttebeløpene kan betegnes som marginale i forhold til reelt behov for disse to bransjene. For treningssentrene ble 1 million kroner fordelt på 18 treningssentre og yogastudioer som har vært rammet av nedstengning. Tabellen under viser hvilke sentre som har mottatt kr ,- i direktestøtte til hvert treningssenter med adresse i Bærum. Trening, helse og velvære Treningssentrene ble pålagt å holde stengt i perioden november 2020 til februar 2021, og var også stengt i en periode i mars-april I henhold til dagens lokale forskrift kan kun Bærumsfolk trene ved treningssentrene i Bærum og det er ikke anledning å arrangere innendørs gruppetrening. Treningssentre, yogasentre og andre tilsvarende sentre har nå betydelig lavere inntekter som følge av at kunder har enten fryst eller avsluttet sitt medlemskap. Denne bransjen har varslet bekymring for at deler av kundegrunnlaget ikke kommer tilbake på det tidspunktet hvor sentrene kan åpnes. Dette har også en uheldig konsekvens for folkehelsen dersom folk slutter å trene.

9 9 Serveringssteder Skjenkestedene i Bærum har også vært hardt rammet, og 2 millioner ble satt av til en enkel støtteordning for serveringsteder som har vært rammet av skjenkestopp. Tabell 3 viser en oversikt over serveringssteder har fått tildelt kr i direktestøtte. Skjenkestoppen medførte at flere serveringssteder valgte å stenge, noe som medført at inntektene har forsvant nærmest umiddelbart, og virksomhetene fikk betydelige kostnader knyttet til destruering av varelagre, arbeidsgivers lønnspliktperiode ved permitteringer o.l. I periodene hvor det har vært tillatt å skjenke alkohol, har stedene hatt strenge smittevernrestriksjoner som kortere skjenketid, avstandsbegrensninger, smittevernrutiner osv som har gitt lavere inntekter og høyere utgifter. Den statlige kompensasjonsordningen dekker ikke denne type betydelige kostnader. Videre er dette en arbeidsintensiv næring og hvor svært mange nå er helt eller delvis ledige. Destinasjon Bærum For midlene som er avsatt til destinasjonsutvikling i Bærum, er det etablert et samarbeidsprosjekt i samarbeid med relevant næringsliv og kommunen. Kommunen er i prosess med organiserer et eget prosjekt med mål om å utvikle Destinasjon Bærum (forprosjekt). Det er satt av 2,5 millioner til prosjektet, som skal bidra til å utvikle kultur-, handels-, idretts- og teknologidestinasjonen Bærum. Reiselivet har vært hardt rammet som følge av reiserestriksjoner under pandemien. Bærum kommune er vertskap til både SAS og Norwegian. Disse selskapene tilbys støtte gjennom de statlige ordningene. Det er også 4 store hoteller som er lokalisert på Fornebu og Sandvika. En stor del av

10 10 deres omsetning er knyttet direkte til forretningsreiser, konferanser mm. Alle hotellene har hatt store tap som følge av pandemien, og har til dels fått støtte gjennom de statlige ordningene. Bærumspakke 2 har ikke hatt egne tilskuddsordninger for hoteller og konferansesteder. Handelsstanden og kjøpesentre For handelsstanden har konsekvensene av pandemien slått ut ulikt, hvor enkelte deler har gjort det bedre enn i et normalår, mens det for andre har vært krevende. Ifølge Asker og Bærum handelstandsforening er det det spesielt klær, sko og vesker som har vært spesielt hard rammet gjennom hele pandemien. Bærum har 7 kjøpesentre som har vært rammet av en total nedstengning i perioden 24.1 til 17.2 (nasjonale ring 2 tiltak). Dette er Sandvika Storsenter, Fornebu senter, Rykkinn senter, Bærums Verk, Østerås senter, Eiksmarka og Bekkestua. Fra 17.2 har kjøpesentrene kunne gjenåpne, men med strenge krav til smittevern. Fra 5.mars ble lokal forskrift skjerpet slik at kafeer og restauranter i kjøpesenter måtte stenge igjen, og det er kun tillatt å ta med mat gjennom såkalte Take-away ordninger. Kultur og idrett I Bærumspakke 2 har det vært avsatt kr. 3 millioner kroner til kulturformål, og inngår i kommunens ordinære støtteordninger for Bærumspakke 2 inneholder også en støtteordning på kr. 3 millioner for frivillig idrett. Ordningen er utviklet i samarbeid med Bærum idrettsråd. Ringvirkninger til andre deler av næringslivet Samtidig er det en rekke andre næringer, som var blitt rammet gjennom ringvirkninger av nedstengning, innskrenkinger og redusert mobilitet, herunder råd om å benytte hjemmekontor. Nedstengning av eksempelvis serveringssteder har medført store konsekvenser for leverandører til denne næringen, slik som bryggerier, matvareleverandører og transportsektoren. Økt bruk av hjemmekontor har redusert behovet for kantinedrift, renhold og vakthold. Noen av disse har antakelig kommet bedre ut av den ordinære statlige kompensasjonsordningen, men uten at vi har sikker kunnskap om dette. Disse bransjene har ikke vært dekket av Bærumspakke 2. Andre statlige ordninger I tillegg til den ordinære statlige kompensasjonsordningen er det også andre ordninger opprettet for særskilte bransjer. Innovasjon Norge har fått tildelt betydelige midler til reiseliv og eventbransjen. Disse kommer i tillegg til Innovasjon Norges tidligere utlyste bedrifts- og omstillingsrettede tilskuddsordninger. Viken har også egne ordninger rettet mot næringslivet. Vedlegg: tilskuddsbrev-kommunal-kompensasjonsordning Notat fra Virke til kommunene vedr tilskudd til lokalt næringsliv( )

11 11

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 28.03.2017 17/9188 17/74227 Saksbehandler: Berit S. Møller-Pettersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 27.02.2018 18/5389 18/44403 Saksbehandler: Knut Skov Pedersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 17.03.2016 16/6950 16/32438 Saksbehandler: Gro Steigum Saksansvarlig: Anne Margrethe Lindseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE FOLKEHELSEKONTORET

BÆRUM KOMMUNE FOLKEHELSEKONTORET BÆRUM KOMMUNE FOLKEHELSEKONTORET NOTAT Dato: 03.07.2017 Arkivkode: N - 956.1 J.postID: 17/149290 Arkivsaksnr: 16/24196 Vedrørende: Høringsnotat - endring av Bærum kommunes forskrift om skjenketider Bakgrunn

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT

BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT TILLEGGSINNKALLING Dato: 16.01.2017 FORMANNSKAPET Tirsdag 17.01.2017 kl. 14:00 Utvalgets faste medlemmer innkalles til møte 17.01.2017 kl. 14:00 i Formannskapssalen.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 30.05.2018 18/14340 18/120821 Saksbehandler: Berit S. Møller-Pettersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 28.05.2019 19/10711 19/109685 Saksbehandler: Knut Skov Pedersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 22.08.2017 17/22030 17/173496 Saksansvarlig: Øyvind Brandt Saksbehandler: Anne Kristine Feltman Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 22.08.2017 17/22030 17/173496 Saksansvarlig: Øyvind Brandt Saksbehandler: Anne Kristine Feltman Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 20.05.2019 19/10342 19/107153 Saksbehandler: Bjørn Røed Saksansvarlig: Morten Svarverud Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-242 13/1267 15/2676 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Høringsnotat - Forskrift om tilskudd til klimatiltak i kommunene

Høringsnotat - Forskrift om tilskudd til klimatiltak i kommunene Høringsnotat - Forskrift om tilskudd til klimatiltak i kommunene Forslaget gjelder ny forskrift for tilskuddsordning for klimatiltak i kommunene som skal forvaltes av Miljødirektoratet. Det er satt av

Detaljer

Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter i Finnmark i regi av Innovasjon Norge

Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter i Finnmark i regi av Innovasjon Norge Statsråden Innovasjon Norge hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 04/3657-25 TIH Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.02.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Kantina Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. januar 2016 Fraværende representanter

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 24.05.2016 16/7554 16/36903 Saksbehandler: Thomas Soløst Saksansvarlig: Anne Margrethe Lindseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT

BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 04.01.2016 16/106 16/580 Saksbehandler: Bjørg Alver Saksansvarlig: Bjørg Alver Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Mål er å fremme og styrke landsdekkende frivillige organisasjoners og stiftelsers landsdekkende informasjons- og kontaktskapende arbeid.

Mål er å fremme og styrke landsdekkende frivillige organisasjoners og stiftelsers landsdekkende informasjons- og kontaktskapende arbeid. Regelverk for tilskuddsordning: Frivillig arbeid mv. 1. Mål og målgruppe for ordningen Mål er å fremme og styrke landsdekkende frivillige organisasjoners og stiftelsers landsdekkende informasjons- og kontaktskapende

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 13.03.2017 17/7556 17/60361 Saksbehandler: Knut Skov Pedersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-242 13/1267 15/2676 Stian Skjærvik 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg

Detaljer

Rekruttering av fastleger og stabilitet blant leger i kommuner som har rekrutteringsvansker

Rekruttering av fastleger og stabilitet blant leger i kommuner som har rekrutteringsvansker Regelverk for tilskuddsordning: Rekruttering av fastleger og stabilitet blant leger i kommuner som har rekrutteringsvansker 1. Mål og målgruppe for ordningen Mål: Økt antall fastleger, redusert antall

Detaljer

Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal. Innkalling. Saksliste nr: 8/16. Møtested: Herredshuset i Lardal Møtedato: Tidspunkt: Kl 13:00

Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal. Innkalling. Saksliste nr: 8/16. Møtested: Herredshuset i Lardal Møtedato: Tidspunkt: Kl 13:00 Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal Innkalling Saksliste nr: 8/16 Møtested: Herredshuset i Lardal Møtedato: 18.10.2016 Tidspunkt: Kl 13:00 Forfall meldes på telefon 33 17 16 21 til sekretariatet, som

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf / Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf / Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Lillehammer-regionen Regionrådet MØTEINNKALLING Utvalg: Regionrådet Møtested: Fakkelgården Møtedato: 14.11.2014 Tid: 08.30-12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 90611464 / akr@lillehammer.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg for næring. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00. Røst rådhus kommunestyresalen

Møteinnkalling. Hovedutvalg for næring. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00. Røst rådhus kommunestyresalen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 29.08.2017 Tidspunkt: 10:00 Hovedutvalg for næring Røst rådhus kommunestyresalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt så tidlig at varamedlem kan innkalles

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNALE ABC-MIDLER TIL IDRETTEN I ULLENSAKER KOMMUNE- HØRRINGSUTKAST

REGLEMENT FOR KOMMUNALE ABC-MIDLER TIL IDRETTEN I ULLENSAKER KOMMUNE- HØRRINGSUTKAST ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 67/17 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 20.09.2017 189/17 Formannskapet 26.09.2017 REGLEMENT FOR KOMMUNALE ABC-MIDLER TIL IDRETTEN I ULLENSAKER

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets vedtak - fordeling av tilskuddsmidler

Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets vedtak - fordeling av tilskuddsmidler DEN NORSKE KIRKE KR 65/14 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 11.-12. desember 2014 Referanser: KR 65/13, KM 10/14 Konsept pr 31.10.2014 Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets

Detaljer

BÆR U M K O M M U N E

BÆR U M K O M M U N E BÆR U M K O M M U N E RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 06.08.2018 18/14038 18/118869 Saksbehandler: Susanne Kaaløy Saksansvarlig: Siv Herikstad Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8671-50 Saksbehandler Lise Solgaard Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg 27.11.2017 Fellesnemnda 27.11.2017 Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Detaljer

Regelverk for søkerbaserte tilskudd til Institusjonsutvikling Norsk

Regelverk for søkerbaserte tilskudd til Institusjonsutvikling Norsk Regelverk for søkerbaserte tilskudd til Institusjonsutvikling 2019 Norsk Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Innhold 1.1 Mål og prioriteringer

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 28.05.2019 19/5808 19/102005 Saksbehandler: Ingrid E. Glendrange Saksansvarlig: Jannike Hovland Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Godtgjøringsutvalget Rådhuset Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Tilleggsinnkalling(2)

Tilleggsinnkalling(2) STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAPET Tilleggsinnkalling(2) Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter.

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 15/05563-16 Arkivkode: 2 Saksbehandler Natalia Heier Saksgang Møtedato Formannskapet 06.06.2016 Kommunestyret 13.06.2016 NITTEDAL KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2015 SAMMENDRAG: Nittedal

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 02.01.2018 17/33189 17/259736 Saksbehandler: Erik Kjeldstadli Saksansvarlig: Øyvind Brandt Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.07 Tid: Kl 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Tildeling næringsrettede midler til regional utvikling- kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Glåmdalsregionen

Tildeling næringsrettede midler til regional utvikling- kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Glåmdalsregionen Saknr. 14/9873-1 Saksbehandler: Espen Køhn Tildeling næringsrettede midler til regional utvikling- kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift 2014- Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 20.05.2019 19/9402 19/96763 Saksbehandler: Thomas Soløst Saksansvarlig: Siv Herikstad Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll.

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll. Møteinnkalling Tverlandet lokalutvalg Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: Kl. 19:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 20.05.2019 19/9144 19/94264 Saksbehandler: Odd Landsverk Saksansvarlig: Stein Erik Skilhagen Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 02.02.2017 17/4274 17/23144 Saksbehandler: Ellef Ruud Saksansvarlig: Øyvind Brandt Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 09.01.2018 18/216 18/1891 Saksbehandler: Ove Myrvåg Saksansvarlig: Christian Vegard Dahl Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201102997 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 PASTABAKERIET AS - SØKNAD OM ALMINNELIG

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 05.12.2018 18/24378 18/213183 Saksbehandler: Brita Holmen Saksansvarlig: Gunvor Erdal Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 08.04.2014 019/14 Kommunestyret 09.04.2014 023/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 08.04.2014 019/14 Kommunestyret 09.04.2014 023/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-242 13/1267 14/1231 Sigridur Sigursveinsdottir 25.02.2014 Tiltaksfondets fremtid - retningslinjer for næringsfond Utvalg

Detaljer

Rundskriv. Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak 13 / 2019

Rundskriv. Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak 13 / 2019 Rundskriv 13 / 2019 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner

Kriterier for Fairtrade-kommuner Kriterier for Fairtrade-kommuner Hvert eneste kjøp bidrar Revidert februar 2013. Stiftelsen Fairtrade Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.04.2013 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING TILLEGGSLISTE Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Møteinnkalling for Valgstyret

Møteinnkalling for Valgstyret Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møteinnkalling for Valgstyret Møtedato: 23.03.2015 Møtested: Unkervatn Møtetid: Kl. 19:00 Forfall meldes på telefon 75 18 48 00 til sekretær, som sørger for innkalling

Detaljer

Tirsdag 14. november / Formannskapssalen

Tirsdag 14. november / Formannskapssalen 2017-06 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Tirsdag 14. november 08.00 09.30 / Formannskapssalen Innkalte: Tor Peder Lohne, Wenche Kåsene, Kjell Vågsland, Bart Burgerhoudt, Bertil Petterson,

Detaljer

Voldtekter i Bodø - hva kan kommunen gjøre

Voldtekter i Bodø - hva kan kommunen gjøre Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.06.2013 38721/2013 2012/1616 X07 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/98 Bystyret 20.06.2013 13/25 Komitè for levekår 06.06.2013 Voldtekter i

Detaljer

Møteprotokoll for NÆRINGSSTYRET

Møteprotokoll for NÆRINGSSTYRET ANDØY KOMMUNE Møteprotokoll for NÆRINGSSTYRET Møtedato: 27.03.2017 Møtetid: Kl. 11:00-15:00 Møtested: Saksnr.: Møtende Medlemmer Sveinung Ellingsen Knut Nordmo Parti AP SP Forfall meldt fra følgende medl.

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

Sikre markedsadgang for små og mellomstore bedrifter

Sikre markedsadgang for små og mellomstore bedrifter Næringslivets Hovedorganisasjon Sikre markedsadgang for små og mellomstore bedrifter Enkel kunngjøringsplikt for anskaffelser under nasjonal terskelverdi Lille Doffin Sikre åpen og ryddig konkurranse og

Detaljer

Psykisk helse i skolen

Psykisk helse i skolen Regelverk for tilskuddsordning: Psykisk helse i skolen 1. Mål og målgruppe for ordningen Mål for tilskuddsordningen er å: 1. Styrke læring, helse og trivsel til de elever i skolen som har psykiske vansker

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring plan og kultur. Monica Dahl og Svein Harald Holmen orienterte om prosjektet "Vardø kulturarv og utvikling"

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring plan og kultur. Monica Dahl og Svein Harald Holmen orienterte om prosjektet Vardø kulturarv og utvikling VARDØ KOMMUNE Møtested: Vardø rådhus møterom 2 Møtedato: 20.02.2014 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring plan og kultur Til stede på møtet Møtet ble ledet av: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Rudolf

Detaljer

1. JULI 2012-30. JUNI 2016

1. JULI 2012-30. JUNI 2016 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 1. JULI 2012-30. JUNI 2016 Vedtatt av kommunestyret i møte 6. mars 2012 sak 15/12 Endret av kommunestyret i møte 18. juni 2013 sak 51/13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER.....

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning «Samordning av lokale rusog kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)» 2019

Regelverk for tilskuddsordning «Samordning av lokale rusog kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)» 2019 Regelverk for tilskuddsordning «Samordning av lokale rusog kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)» 2019 Søknadsfrist: 15.februar 2019 Tilskuddsordningen forvaltes av Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 01.10.2018 18/22965 18/201228 Saksbehandler: Christian Vegard Dahl Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 05.06.2019 19/11905 19/123269 Saksbehandler: Grete Syrdal Saksansvarlig: Grete Syrdal Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.

Detaljer

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Tilskudd til ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring

Tilskudd til ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870089 (Oppdragskoden

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2010 KAP. 551 POST 61 - NÆRINGSRETTA MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT.

STATSBUDSJETTET 2010 KAP. 551 POST 61 - NÆRINGSRETTA MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT. Saknr. 2460/10 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Asbjørn Christiansen STATSBUDSJETTET 2010 KAP. 551 POST 61 - NÆRINGSRETTA MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT. Fylkesrådets

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste Nes Kommune Møteinnkalling - tilleggsliste Formannskapet Dato: 01.09.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Rundskriv. Regelverk for tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne 07 / 2019

Rundskriv. Regelverk for tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne 07 / 2019 Rundskriv 07 / 2019 Regelverk for tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet POSTADRESSE: Postboks 2233,

Detaljer

Behandling av søknader til tilskuddsordningen Ung nærmiljøarena

Behandling av søknader til tilskuddsordningen Ung nærmiljøarena Saksnr.: 2017/5012 Løpenr.: 152707/2018 Klassering: F03 Saksbehandler: Ylva Karine Lohne Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Styret i Østfoldhelsa 10.10.2018 Opplæringskomiteen 16.10.2018

Detaljer

Høringsnotat til ny tilskuddsordning for idrettsarrangementer for personer med nedsatt funksjonsevne

Høringsnotat til ny tilskuddsordning for idrettsarrangementer for personer med nedsatt funksjonsevne Høringsnotat til ny tilskuddsordning for idrettsarrangementer for personer med nedsatt funksjonsevne 1 Bakgrunn Kulturdepartementet fremmer i dette høringsnotatet forslag om å opprette en ny tilskuddsordning

Detaljer

Regelverk for tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet

Regelverk for tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 12 / 2017 Regelverk for tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet Innhold Innledning... 3 1.

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Politisk styring i Bærum. Ordfører Lisbeth Hammer Krog

Politisk styring i Bærum. Ordfører Lisbeth Hammer Krog Politisk styring i Bærum Ordfører Lisbeth Hammer Krog De folkevalgtes roller Ombudsrollen Styringsrollen Arbeidsgiverrollen Lederrollen Fylkesmannen Høyre Partiene Ombudsrollen, Arbeidsgiverrollen, Utviklerrollen

Detaljer

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post: line.ertsaas@verdal.kommune.no eller tlf 740 48257.

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post: line.ertsaas@verdal.kommune.no eller tlf 740 48257. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 09.10.2014 Tid: 12:00 (etter

Detaljer

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Arkivsak: 17/14 Møtedato/tid: 18.01.2017 Kl 09:00 Møtested: Rådhuset, gamle formannskapssal Møtedeltakere: Roar Kjerstadmo Jorulf Gumdal Øyvind Engvik

Detaljer

Tillegg og presiseringer: Der hvor flere kommuner går sammen om å søke, må en av kommunene oppgis å være hovedsøker.

Tillegg og presiseringer: Der hvor flere kommuner går sammen om å søke, må en av kommunene oppgis å være hovedsøker. Regelverk for tilskuddsordning: Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemming 1. Mål og målgruppe for ordningen Målet er å styrke fag- og tjenesteutvikling og kompetanseheving

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN

BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN 1 BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 03.11.2010 N-011.7 10/15718 10/190460 Saksbehandler: Morten Mjølsnes Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Kontrollutvalget

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2017 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2.

Detaljer

Tilleggssak. Formannskapet Dato: kl. 13:00. Sted: Formannskapssalen. Saker til behandling

Tilleggssak. Formannskapet Dato: kl. 13:00. Sted: Formannskapssalen. Saker til behandling Tilleggssak Formannskapet 2015-2019 Dato: 06.06.2019 kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen SAKSKART Side Saker til behandling 64/19 19/04491-1 Bruk av midler til opplevelser til barn og unge i lavinntektsfamilier

Detaljer

Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemming

Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemming Regelverk for tilskuddsordning: Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemming 1. Mål og målgruppe for ordningen Målet er å styrke fag- og tjenesteutvikling og kompetanseheving

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 07.01.2019 18/31087 18/266290 Saksbehandler: Nina Kolbjørnsen Saksansvarlig: Grete Syrdal Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 07.11.2016 N - 010.1 15/150746 16/213220 Saksbehandler: Rune Snildal Saksansvarlig: Arthur Wøhni Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 21.11.2012 005/12 Fondstyret 28.11.2012 007/12 Kommunestyret 19.12.

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 21.11.2012 005/12 Fondstyret 28.11.2012 007/12 Kommunestyret 19.12. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Sæterstad gård - søknad om støtte fra næringsfond. FE-242, FA-U00 12/628 12/7275 Sigridur Sigursveinsdottir 29.10.2012 Utvalg

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 05.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SP Harald Lie (representant) SV Bjørnar Hansen

Detaljer

«Bærum kommunen støtter ikke forslaget til oppheving av vannscooterforskriften»

«Bærum kommunen støtter ikke forslaget til oppheving av vannscooterforskriften» Fra: Arthur Wøhni Sendt: 7. april 2017 09:29 Til: Postmottak KLD Emne: Bærum kommune Høringsuttalelse Vannscooterforskriften ref 16/1904 Vedlegg: Bærum kommune sak vannscooter.pdf

Detaljer

Narkotikaprogram med domstolskontroll

Narkotikaprogram med domstolskontroll Regelverk for tilskuddsordning: Narkotikaprogram med domstolskontroll 1. Mål og målgruppe for ordningen Målet med tilskuddsordningen Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) er å forebygge kriminalitet,

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET

BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET Kommunal og regionaldepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: 10/151599/THAL 19.08.2010 Valgets kval? Utredning for etablering av en sentral valgenhet. Høringssvar fra

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 014/16 Tjenesteutvalget PS /16 Formannskapet PS /16 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 014/16 Tjenesteutvalget PS /16 Formannskapet PS /16 Kommunestyret PS Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 014/16 Tjenesteutvalget PS 07.03.2016 011/16 Formannskapet PS 09.03.2016 022/16 Kommunestyret PS 17.03.2016 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Tom Olstad

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling Dato: 26.03.2012 kl. 17:00 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer