12.385m ,-

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "12.385m 2 1.250.000,-"

Transkript

1 TOMTESTØRRELSE PRISANTYDNING m ,- ADRESSE Lyngbakken SAKSNR ANSV. MEGLER Pål Huun Monsen MOBIL PROSPEKT PÅ SMS: Send Emvest til 2077 REGULERT, MINDRE TOMTEOMRÅDE VALEN i Sunnhordland ^EiendomsmeglerVest

2 ^EiendomsmeglerVest Nøkkelinformasjon EIER Hordaland Fylkeskommune EIENDOMSBETEGNELSE Gnr. :185, bnr.:204 i Kvinnherad VERDITAKST Kr ,- LIGNINGSVERDI Fastsettes når eiendommen er bebygget. OVERTAGELSE Innen 1 k dager etter endelig aksept av bud. VISNING Interessenter kan befare eiendommen på egenhånd. Område BELIGGENHET Området ligger ovenfor riksveien (R48) på siden/over Valen sykehus. Sørvestvendt beliggenhet med flott sjøutsikt. ADKOMST Kjør forbi sykehuset når man kommer fra Sunde. Ta av til venstre på syklehuset sin avkjørsel. Ta veien opp til høyre (ikke inn på sykehusområdet). TOMT m 2 - Eiertomt. Skrånende/kupert naturtomt. PARKERING Parkerings opparbeides på egen grunn. REGULERINGSFORHOLD Området er regulert til boligbebyggelse, se reguleringsbestemmelsene og -kart. Offentlige forhold VEI, VANN OG KLOAKK Veiadkomst fra riksveien er over Hordaland Fylkeskommune sin eiendom, de fradelte tomtene vil få nødvendig tinglyst veirett. Kvinnherad Kommune opplyser pr. e-post at det ligger vannledning i nærområdet. Denne ledningen har kapasitet for tilknytning av respektive eiendommer. Det er ikke kommunal avløpsledning på oppsiden av riksvei 48 i dette området. En utbygging her vil medføre at utbygger må koste ny avløpsledning fram til offentlig nett. Kommunen vil kunne overta driften av en slik samleledning dersom den betjener et lite byggefelt for bolighus. OFF. AVGIFTER Fastsettes når eiendommen er bebygget. Diverse DIVERSE Hordaland Fylkeskommune selger eiendommen slik den fremstår på salgstidspunktet. Kjøper er selv ansvarlig for å innhente alle nødvendige tillatelser, fra offentlige myndigheter og private, for å kunne gjennomføre sine planer. Kjøper må selv bekoste alle utgifter til tilknytninger og opparbeidelser/utvidelser av veier, vann og avløp som er nødvendig for å kunne gjennomføre sine planer. Alle kostnader forbundet med planlegging og gjennomføring av planene utføres for kjøpers regning og risiko. Budet/kjøpesummen skal politisk godkjennes. SALGSVILKÅR Eiendommen legges av selger ut for slag basert på vilkår som angitt i vedlagte kjøpekontrakt. Budgiver anses å akseptere kjøpekontraktens vilkår med mindre annet er spesifikt meddelt i et eventuelt bud. HEFTELSER SOM SKAL FØLGE EIENDOMMEN Dagboknr.:260/1942 Rett til utskilt tomt, gjelder denne eiendommen med flere. (Rettighetshaver har muntlig opplyst at denne bestemmelsen vil bli slettet i denne eiendommen.) Dagboknr.:591 5/2004 Leieavtale til Helse Fonna. (Rettighetshaver har muntlig opplyst at denne bestemmelsen vil bli slettet i denne eiendommen.) Naboer, gnr.:185, bnr.:188og 189 skal ha tinglyst veirett over fellesvei på denne eiendommen, samt rett til å føre vann- og avløpsledninger over eiendommen, ^EiendomsmeglerVest

3 ^EiendomsmeglerVest evt. knytte seg til anlegg som opparbeides på tomten mot tilknytningsavgift og mot deltagelse i drift og vedlikehold. Tomteeierne er solidarisk ansvarlig for drift og vedlikehold av felles anlegg som veg, vann og avløpsledninger. Tomteeierne er pliktig til å være med i velforening eller tilsvarende organisasjon for å ivareta ansvaret nevnt ovenfor. Kommune, energiverk og televerk har vederlagsfri rett til fremføring av ledninger og linjer over tomtene, og rett til drift og vedlikehold av disse. Samme rett har ovennevnte når det gjelder plassering av master, hydranter, koblingsbokser, kummer, sluk o.l. For utfyllende bestemmelser, kontakt megler.. TILLIGGENDE RETTIGHETER Det vil også bli tinglyst rettighet til å legge vann- og avløpsledninger over selgers eiendom. Eiendommene og boligene som bygges på disse vil få nødvendige tinglyste rettigheter til å benytte adkomstveg over selgers grunn mot deltagelse i drift og vedlikehold. KONSESJON Kjøper må undertegne på skjema "Egenerklæring om konsesjonsfrihet..." Dersom konsesjon allikevel vil bli nødvendig må bærer kjøper ansvar for at konsesjon blir gitt og for konsesjonsgebyret. Konsesjonsgebyret utgjør 3 promille av den første millionen og 2 promille for overskytende, minstegebyr erkr.750,- ' FINANSIERING Finansiering i Sparebanken Vest etter bankens kredittvurdering. Se vedlagte lånevilkår, eller ring tlf: Dersom det er ønskelig, og kunden gir sitt samtykke, kan Eiendomsmegler Vest formidle tilbud om forsikring, finansiering eller plassering gjennom Sparebanken Vest. For dette mottar Eiendomsmegler Vest formidlingsprovisjon. Kontakter EIER Hordaland Fylkeskommune ANSVARLIG MEGLER Pål Huun Monsen, Eiendomsmegler MNEF Direkte telefon: , SAKSBEHANDLER Henriette Johansen Direkte telefon: Vedlegg til salgsoppgaven Takst Kjøpekontrakt Reguleringsbestemmelser og -kart Løyve til deling av tomter Spesifikasjon av VVA-anlegg utarbeidet av Ing. Egil M. Mortensen på Stord Informasjon fra Kvinnherad Kommune om kommunale avgifter, oppmålingsstatus og planopplysninger Situasjonskart Kart som viser vannledning Vegkart Grunnboksutskrift Målebrev Betalingsvilkår Ved underskrift av kjøpekontrakt innbetales et forskudd på 10 % av avtalt kjøpesum, ved overtagelse innbetales resten av kjøpesummen sammen med omkostninger. Budgivning Megler gjør interessenter oppmerksom på at bud ikke kan inngis på telefonsvarer, via SMS-tekstmeldinger eller e-post. Megler er adressat ved budgivning, Budet er derfor bindende når det er kommet frem til megler. Da salget ikke er et forbrukersalg gjelder ikke regelen om 24-timersfrist ved budgivning. Omkostninger ^EiendomsmeglerVest

4 ^EiendomsmeglerVest 1. Dokumentavgift til Staten er 2,5 % av kjøpesummen 2. Tinglysingsgebyr til Staten for skjøte kr.1.548,- 3. Tinglysingsgebyr til Staten pr. pantobligasjon kr L\. Grunnboksutskrift kr.202,- 5. Evt. konsesjonsgebyr, se omtale under "Konsesjon". * * * Kjøper har en selvstendig undersøkelsesplikt. Vi anbefaler derfor en grundig gjennomgang av eiendommen. Eiendommen selges i forevist stand. Etter at bud er akseptert vil salget bli markedsført. ^EiendomsmeglerVest

5 Prosjekt Konsuit Kvinnherad AS Rådgivende ing. Byggeteknikk. Byggeledelse Deres ref.: Varrcf.: Deres dato: Vår dato: Pål Hunn Monsen Eiendomsmegler Vest N. Korskirkeallm. l Pb Bergen Takst over byggeland gnr 185, bnr 2 og 197 m.fl. beliggende på Valen i Kvinnherad kommune Det er to områder det gjelder, Lyngbakken og Eikelyvegen. Begge områdene ligger sentralt i forhold til Valen sentrum. Områdene er regulert og planen viser at det er planlagt oppført frittliggende eneboliger. Området Lyngbakken anser vi som det mest attraktive med topografi som gjør at tomtene får noe utsikt til sjøen mot Høylandsundet. Området er sør / vestvendt og har gode solforhold. Det er noe storvokst granskog på området og en del mindre bjørkeskog. De planlagte tomtene Bl - B8 er av varierende størrelse. Tomtene B7 og B2 har en noe vanskeligere topografi enn de øvrige 6 som er relativ lette å opparbeide. Reguleringsbestemmelser for tomtene B4, B5, har bestemmelser om rørgate. Denne rørgaten er imidlertid planlagt flyttet og vil om kort tid ikke bety noe hinder for utnyttelsen. Tomten B8 har kulturminne i form av kampestein som er fredet. "Supansteidn" vil etter vår vurdering lett kunne innarbeides i utnyttelsen av tomten. Området Eikelyvegen gir plass til 5 eneboligtomter. Fire av tomtene er konsentrert og en ligger for seg selv. Tomten er svakt skrånende mot sjøen. Det er etablert bebyggelse foran tomtene og noe skog som hindrer sikten mot sjøen. Det er en relativ smal sone som gir utsikt. Tomtene ligger like inntil RV 48 og de nærmeste vil måtte støyskjermes. To av tomtene har en relativ bratt skråning like vest for seg. Markedsverdien for de tomteområdene er noenlunde lik og ferdig opparbeidet med fellesarealer, vei, vann og avløp vil Lyngbakken ha en antatt markedsverdi på ca Området Eikelyvegen er av oss vurdert til ca l Prosjekt Konsuit Postadresse: Kontor Telefon: Telefaks: Kvinnherad AS Postboks 107 Opsangerveien Organisasjonsnr.: 5480 HUSNES HUSNES prosjcktkonsult.no

6 Prosjekt Konsul! Kvinnherad AS Rådgivende ing. Byggeteknikk. Byggeledelse Deres ref.: Var ref.: Deres dato: Vår dato: Takst over byggeland gnr l85, bnr 2 og 197 m.fl. beliggende på Valen i Kvinnherad kommune Gnr bnr. 2 Bruttoareal er beregnet til ,6 m2 og fratrukket veier og fellesarealer har de 8 tomtene et samlet areal på m2 Verdien settes til kr nr. m2 slik at råtomtcverdi settes til kr Gnr bnr. 197 Bruttoarealet er beregnet til m2 og fratrukket veier og fellesarealer har de 5 tomtene et samlet areal på 4845 m2. Verdien settes til kr nr. m2 slik at råtomteverdien settes til kr Ovenstående gir en gjennomsnittlig tomtekostnad før anleggskostnader på ca kr Verdifastsettelsen er gjort etter beste skjønn og bygger på verdi oppnådd for sammenlignbare arealer i området og antatt markedsverdi. H er Johannessen Vedlegg Situasjonskart Foto Prosjekt Konsult Postadresse: Kvinnherad AS Postboks 107 Organisasjons -.: 5480 HUSNES Kontor: Telefon: Telefaks: Opsangerveicn HUSNES prosjcktkonsull.no

7 KJØPEKONTRAKT FOR GNR.:185, BNR.:204 KVINNHERAD KOMMUNE T:\Næring\Hordaland Fylkeskommune\Valen\Salgsoppgave LyngbakkenVKjøpekontrakt Lyngbakken.doc Side l av 5

8 KJØPEKONTRAKT Undertegnede: Hordaland Fylkeskommune Org.nr.: heretter kalt selger selger herved til: heretter kalt kjøper Foretaksnr.: eiendommen: Gnr.: 185, bnr.:204 med selveiertomt. Adresse: Lyngbakken, 5451 Valen 1. KJØPESUMMEN AVGJØRES PÅ FØLGENDE MÅTE: Kjøpesummen gjøres opp på følgende måte: 1. Kjøper innbetaler kontant 10 % av kjøpesummen ved inngåelse av kjøpekontrakt 2. Kjøper innbetaler kontant ved overtagelse, jfr. kontraktens pkt.3 og 7 Kjøpesum Kjøpesum kr.xxxx,-, -kronerxxxx 00/100- Kr.,- Kr..- Kr.,- Kjøpesummen innbetales til Eiendomsmegler Vest AS (megler) som foretar oppgjør med selger ved overtagelse. 2. OMKOSTNINGER l tillegg til kjøpesummen skal kjøper betale offentlige avgifter. Disse omkostninger betales uoppfordret til megler samtidig med sluttoppgjøret. Omkostningene utgjør: Dokumentavgift til Staten, 2,5 % av kjøpesummen Kr. Tinglysingsgebyr skjøte 1.548,- Tinglysingsgebyr 1 stk. pantedokument J 2.137,- Kr. Hertil kommer tinglysingsgebyr med kr ,- for ytterligere hvert pantedokument kjøper skal tinglyse på eiendommen i forbindelse med etablering av lån. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

9 3. OPPGJØR Oppgjøret mellom partene foretas av megleren. Alle innbetalinger innsettes på meglerens klientkonto nr i Sparebanken Vest. Dersom kjøpesummen helt eller delvis ikke er betalt til megleren i rett tid, eller oppgjør ikke kan foretas til selger av grunner som skyldes kjøperen, betaler kjøper den til enhver tid gjeldende prosentsats for forsinkelsesrente som er 7 % over styringsrenten i Norges Bank, jfr. Forsinkelsesrentelovens bestemmelser. Forsinkelsesrente beregnes av hele kjøpesummen. Bestemmelsen gir ikke kjøperen rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt jfr. pkt. 7. Tinglysing skjer ikke før kjøperen har innbetalt hele kjøpesummen samt omkostningene. Eventuell forsinkelse med tinglysing og oppgjør på grunn av for sen innbetaling, står for kjøpers regning, jfr. kontraktens bestemmelser om forsinkelsesrente. Partene avregner direkte seg imellom pr. overtakelsesdato eventuelle dokumenterte utgifter/inntekter partene har hatt på eiendommen. Megleren skal om nødvendig ha inntil 5 - fem - virkedager fra innbetaling er mottatt fra kjøper, til oppgjør foretas til selger. Selger blir ikke godskrevet renter i denne tiden, så fremt beløpet ikke overstiger et halvt rettsgebyr (for tiden kr.422,50). 4. HEFTELSER Grunnboksutskrift for denne eiendom, datert er forelagt kjøper som har gjort seg kjent med innholdet i denne. Selgeren garanterer at eiendommen vil bli levert fri for alle panteheftelser med unntak av bestemmelser inntatt i vedlegget "Løyve til deling, datert , Rettar og pliktår for tomter utskilde frå gnr bnr" i salgsoppgave, samt øvrige heftelser inntatt i salgsoppgaven. Panteheftelser som ikke overtas av kjøperen, skal slettes for selgerens regning. Selgeren garanterer videre at det ikke eksisterer heftelser av noen art, herunder utpantings- og/eller utleggsforretninger utover det som grunnboksutskriften viser. Selgeren forplikter seg til umiddelbart å underrette megleren dersom slike forretninger blir avholdt fram til overskjøting/sluttoppgjør. Videre garanterer selgeren at samtlige forfalte offentlige avgifter og eventuelle andre avgifter som vedrører eiendommen er betalt. Selgeren gir herved megleren ugjenkallelig fullmakt til å innfri de lån som framgår av grunnboksutskriften og som det ikke er avtalt at kjøperen skal overta. 5. TINGLYSING Skjøtet undertegnes samtidig med underskrift av denne kontrakt og oppbevares hos megler inntil tinglysing skjer. Tinglysing kan først skje når kjøper har innbetalt fullt oppgjør (inkl. omkostninger). Samtidig med underskrift av denne kontrakt undertegner selgeren en sikringsobligsjon med urådighetserklæring. Obligasjonen tinglyses for selgers regning straks kontrakten

10 er undertegnet. Megleren skal vederlagsfritt undertegne obligasjonen for sletting og besørge dette utført når oppgjør mellom partene er avsluttet og skjøtet er godtatt til tinglysing. All tinglysing av dokumenter skal foretas av megleren. Dokumenter som skal tinglyses må snarest overleveres megleren i undertegnet stand. 6. EIENDOMMENS TILSTAND OG TILBEHØR M.V. Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Dette er det tatt hensyn til ved fastsettelse av kjøpesummen. For så vidt gjelder fremlagte dokumenterte opplysninger fra selger til kjøper, er selger ikke kjent med ufullstendigheter eller feil i disse dokumentene, dog fravikes Avhendingsloven 3-7 og 3-8 slik at kjøper ikke skal kunne gjøre gjeldende at eventuell manglende eller uriktig informasjon i dokumentene utgjør en mangel. Dersom rapportene skulle vise seg å inneholde manglende eller uriktig informasjon som selger ikke hadde grunnlag for å korrigere, skal kjøper ikke kunne rette noen form for krav mot selger. Avhendingslovens 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 2 år etter overtagelse. Med eiendommen følger: Ingenting. Kjøperen har før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen og gjort seg kjent med alle framlagte dokumenter, jfr. vedlegg til denne kontrakt. Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen eller som følge av framlagte dokumenter. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Selgeren har plikt til å opplyse kjøperen om skjulte feil og mangler samt pålegg som han kjenner til eller måtte kjenne til. Selgeren er ikke kjent med at det foreligger private eller offentlige avtaler på eiendommen utover det som fremkommer av salgsoppgaven og vedlegg til kjøpekontrakten. Det samme gjelder pålegg fra offentlige myndigheter som ikke er utført, betalt eller opplyst kjøper om. Selgeren er ikke kjent med at det forekommer giftstoffer eller annen forurensing i tomtegrunnen. Skulle det allikevel vise seg at det er giftstoffer eller annen forurensing i grunnen overtar kjøperen risikoen for dette. Selgeren ikke kjent med at det er foretatt reguleringsmessige endringer som berører eiendommen direkte eller indirekte. Selgeren har ikke mottatt nabovarsel de siste 2 år om bygging/endring av bygning som ikke er utført. Kjøperen har gjort seg kjent med eiendommens grenser. 4

11 7. OVERTAKELSE Eiendommen overtas av kjøper den XXXXXXXX kl , med alle rettigheter og forpliktelser slik den har tilhørt selgeren, under forutsetning av at kjøper har oppfylt sine forpliktelser. Risikoen går over på kjøperen når han har overtatt bruken av eiendommen. Overtar kjøperen ikke til fastsatt tid, og årsaken ligger hos ham, har han risikoen fra det tidspunkt da han kunne ha fått overta eiendommen. Når risikoen for eiendommen er gått over på kjøperen, faller ikke hans plikt til å betale kjøpesummen bort ved at eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som selgeren ikke svarer for. Kjøperen har fra overtakelsen ansvar for alle eiendommens utgifter og mottar eventuelle inntekter. 8. FORSIKRING Eiendommen er ikke forsikret. Dersom eiendommen blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold før overtagelsen, gjennomføres allikevel overtagelsen og oppgjør som avtalt. 9. BILAG Kjøper har fått utlevert og gjort seg kjent med følgende bilag som er en del av kjøpekontrakten, men ikke nødvendigvis i bilagenes rekkefølge: Prospekt over eiendommen med inneholdende bilag 10. DIVERSE Kontrakten er inngått under forutsetning av at det gis politisk godkjenning. Denne kontrakt er utferdiget i 4 - fire - likelydende eksemplarer. Hver av partene får hvert sitt eksemplar, og Eiendomsmegler Vest får to eksemplarer av kontrakten. -, den Som selger: For Hordaland Fylkeskommune Som kjøper:

12 REGULERINGSPLAN FOR LYNGBAKKEN, GNR. 185 BNR. 2 M.FL., VALEN, KVINNHERAD KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER l REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense, l.2 Arealet innanfor plangrensa er regulert til fylgjande føremål: BYGGEOMRÅDE - Einebustader SPESIALOMRÅDE - Frisiktsone - Miljøstasjon FELLESOMRÅDE - Felles leikeområde - Felles veg/parkering 2 FELLES FØRESEGNER 2.1 Desse føresegnene kjem i tillegg til Plan- og bygningslova, og gjeldande vedtekter i Kvinnherad kommune. 2.2 Etter at desse føresegnene er gjort gjeldande, er det ikkje høve til å inngå privatrettslege avtalar som strir imot føresegnene til planen. 2.3 Transformatorkioskar, kabelskap, pumpestasjonar o.l., kan oppførast i planområdet, etter nærare godkjenning i kommunen.

13 2.4 Ved alle byggje- og anleggsarbeid skal det takast mest mogeleg omsyn til terreng og vegetasjon. 2.5 I området kan det vera uregistrerte automatisk freda kulturminne. Dersom det i samband med gravearbeid kjem fram funn eller konstruksjoner, må arbeidet straks stansast og fylkeskonservatoren få melding for ei nærare gransking på staden, jfr. Kulturminne!ova 8, 2 ledd. 2.6 Dersom det skal byggast på tomtene B4 og B5 før rørgata flyttes skal del byggast voll langs tomt B4 og B5 for å sikre tomtene mot utspyling ved et eventuell brudd. 2.7 Steinen (Supansteidn) i bustadområde B8 har lokalhistorisk verdi. Kulturminne visar ein historisk grensemarkering og skal difor takast i vare. Dette innebærer at det ikkje kan gjerast inngrep eller flytter kulturminne. 3 BYGGEOMRÅDE 3.1 OMRÅDE FOR EINEBUSTADER Som retningsliner for byggeplanar gjeld reguleringsplan med tilhøyrande føresegner Endeleg plassering av bygningar vert fastsett av kommunen. Nyoppførte bygningar skal ikkje være til sjenanse for eksisterande bustader i.h.t. utsikt, farge- og materialvalg etc Inngjerding og tilplanting skal ikkje vera sjenerande for naboar eller almen ferdsel. Ubebygt areal skal gjevast ei tiltalende utforming. Kommunen kan gje pålegg i kvart einskild høve. Gjerdemateriale og høgd på gjerde skal godkjennast av kommunen i kvart einskild høve, jfr. 93 pkt. g i Plan- og bygningslova Ved private avkjørsler skal det ikkje setjast opp hekk, gjerde eller andre sikthinder nærare enn 3 m frå vegen I området kan det førast opp frittliggjande einebustader, eller vertikaldelte tomannsbustader. Maksimalt tillete bygd tomteområde, BYA = 25 %. Det kan byggjast maks. 3 etg..

14 3.1.6 Maks. mønehøgd er 7,5 meter Det skal nyttast saltak med takvinkel mellom 27 og 45 grader. Takform vert fastsetja i samband med byggemeldinga På tomtene skal det vera plass til garasje og minst ein biloppstillingsplass på eigen grunn. Frittliggjande garasje kan innanfor Tekniske føresegner (TEK) førast opp i nabogrense. Endeleg plassering skal godkjennast av kommunen. Plassering av garasjen skal vera vist på situasjonsplanen som fylgjer byggemeldinga for bustadhuset, sjølv om garasje ikkje skal byggjast med det samme. 4.0 SPESIALOMRÅDE 4.1 FRISKTSONE Området er kombinert med andre føremål Innan området kan det ikkje førast opp sikthinder som er høgare enn 0,5 m. Eksisterende sikthinder som er høgare enn 0,5 m skal fjemast, 4.2 OMRÅDE FOR MILJØSTASJON Området skal nyttast til plassering av bosspann og postkassestativ Detaljplanar for områda skal godkjennast av Sunnhordland Interkommunale Miljøverk(SIM). 5.0 FELLESOMRÅDE 5.1 FELLES LEKEOMRÅDE Felles leikeområde skal vera felles for alle bustadene innan plangrensene Områda skal nyttast til leik og fritidsaktivitet.vegetasjon og landskap skal i størst mogeleg grad ivaretakast. 5.2 FELLES VEG Felles trafikkareal skal opparbeidast i samsvar med detaljplanar godkjent av kommunen Vegar kan nyttast av tilgrensande eigedommar.

15 Stord, Rev ( 2.6) Rev ( 2.7, 3.1.2, 3.1.6) J. TUFTELAND AS

16 TEIKNFORKLARING RBL 25 REGULERINGSFOREMAl 1. BYGGEOMRÅDE l l EINEBUSTADER BYAi25! 2. SPESIALOMRÅDE l l FRISIKTSOHE MILJØSTASJON 3. FELLESOMRÅDE IHBH TELLES LEIKEOMRAOE FELLES VEG/PARKERING STREK5YMROL M.V. PLANGRENSE FØREUALSGRENSE REGULERT TOMTEGRENSE BYGGEGRENSE REGULERT SENTERLINE FRISIKTLINE SKJERING FYLLING NYE BYGG SOU INNGÅR l PLANEN EKSIST. BYGG SOM INNGÅR l PLANEN II M» M Kcvbjun Hun 25.D-II.1 Reguleringsplan Lyngbakken Gnr.185bnr.2m.fl. Karttbit teoo Kargtori oppata/1 ov ptanartidd Vatolttttiiutnltarflmalarlo. otleroyn f pertadøn Vadtofc kpntimaatyral t7j) /1X107 05» /200 KOS/GI KVINNHERAD KOMMUNE J. TUFTELAND AS RADniVTMDe INQOMØRER OQ ARKlIbKILH 47200M1

17 >

18 TEIKNFORKLARING PBL 25 REGULERINGSFØREMAl STRFKSYMROL M.V. 1. BYGGEOMRÅDE l l EINEBUSTADER BYAi25! 2. SPESIALOMRÅDE rrasiktsone r l MILJØSTASJON PLANGRENSE FØREMALSGRENSE REGUIERI TOMTEGRENSE BYGGEGRENSE REGULERT SEKTERLINE FR1SIKTLINE 3. FELLESOMRÅDE HM TELLES LEIKEOURADC YZi 22 r ELLES VEG/PARKERING NTE BYGG SOM INNGÅR l PLANEN EKSIST. BYGG SOM INNGÅR! PLANEN Kcvii/u Reguleringsplan Lyngbakken Gnr.1S5bnr.2m.fl. Kertttui Dala «500 CTLKXM Ktmgjort oppatatl ev planarbeid VedtiH fart utval (or phmah-ftq Offtfrflog otlefayn f p«f todon VadtiltlfMlutval(orplMiialc«f2» Vadtefc ktfmnaatyral M /OW7 27.P Æ1 KVINNHERAD KOMMUNE J. TUFTELAND AS RAOGIVEHK NGOJOfCH OQ ATlKITHCrCIl 47200M1

19 ".f '. i.

20 Kvinnherad kommune ' Rådmannen Plan, arealbruk og beredskap Rosen d a Is vegen ROSENDAL Tel: Fax: Org.nr: Bankgiro: h era il.ku iti m unc.no HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hordaland fylkeskommune, fylkesbyggesjefen Postboks Bergen Suter. t D APR AAivnr. l> ' Såkalt ASoL Saksbehandler Tormod Fossheim Tlf.direktc innval Vår ref. 2005/5846 Jato LØYVE TIL DELING Delegert vedtak Eigar / søkjar: Deling frå gnr/bnr: Fradelt parsell skal nyttast til: Kjøpår av parsellen: Delegert saksnr: Hordaland fylkeskommune 185/1 og 2 Bustadfelt Ekkje oppgjeve 2006/124 Vedtak: Med heimel i plan- og bygningslova (pbl) 93.) h) vert søknad journalført OL og tilhøyrande situasjonsplan og avfalar, godkjent med delegert saksnr,; 2006/124 YUkår: 1. Før det vert gjeve løyve til frådeling av tomter i feltet, må det vera utarbeidd og godkjent planar for tekniske anlegg for heile feltet. 2. Før det vert gjeve løyve til tiltak for bygningar i feltet må tekniske anlegg vera opparbeidd fram ril tomtegrensa til den aktuelle eigedommen. Jfr pbl Følgjande må (inglysast ved skoyting av eigedommen: *Rettar ril å leggja og ha liggjande veg samt leidningar for vatn og avløp, elektrisitet og telekommunikasjon over gnr/bnr. Desse skal også gjelda framtidige frådeltet einskildtomter. *Rettar og plikter for einskildtomter. (Forslag tij slike rettar og plikter ligg ved dette løyvet) Det kan haldast kart og delingsforretning straks. Løyvet er gyldig i 3 år frå vedlalcsdato. Etter denne tid fell løyvet bort dersom de» ikkje er fornya innan utløp av 3- årsfristen. Dersom forutsemingane vert endra i have til dette løyvet, må det søkjast om endring av løyve, og endringa må vera godkjent før det kan haldast delingsforretning. Dette løyvet er eil enkeltvedtak som kan påklagast etter bestemmelsane i forvaltningslova og pbl 15. Klagefristen er 3 veker frå motteken melding om dette vedtaket. Grunnlag for løyvet Arealsiatus: Den omsøkte arealbruken er i samsvar med reguleringspla. Nabovarsel: Naboar og gjenboarar er lovleg varsla. Det ligg ikkje føre protestar. Tilkomst: Iflg stadfesta reguleringsplan Ayjørx Feltet lyt tilknytast offentleg avløp Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel -utvikling og vekst

21 Side 2 Vassforsyning: Vassforsyning frå kommunalt vassverk. Merknader: Rekning for behandlingsgebyr iflg. vedtekne gebyrregulativ vert sendt frå Økonomikontoret til søkjar. Alle lovtiivisingar i denne godkjenninga kan finnast under intemettportalen: byggesak.com Saka vert no oversendt oppmålingsavdelinga for kartforretniog. rådmannen i Kvinnnerad Sakshan3 samar Kopi til: Referatsak forvaltningskomiteen Evnt kjøpår Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel -utvikling og vekst

22 RETTAR OG PLIKTER FOR TOMTER UTSKILDE FRÅ GNR BNR 1. Tomteeigarane er solidarisk ansvarlege for drift og vedlikehald av felles tekniske anlegg så som veg, vass- og avløpsleidningar. Felles tekniske anlegg er anlegg/hf tilknytingspunkte til offentlege hovedanlegg ogfram til privat stikk. 2. For å ivareta ansvaret etter pkt l, samt andre felles interesser for oppsitjarane i feltet, pliktår tomteeigarane å etablera og vera medlem i velforening eller tilsvarande organisasjon. Leiaren i slik forening skal vera kontaktperson for oflentlege myndigheter. 3. Tiltak på tomtene som mfi iverkserjast for å hindra vassig frå ovanforliggjande offentleg eller privat veg og/eller areal, måkostast av tomteeigarane. 4. Kommunen, energiverk og televerk har vederlagsfri rett til framføring av leidningar og linjer over tomtene, og rett til drift og vedlikehald av desse. Same retten har ovannemnde når det gjeld plassering av master, hydrantår, koplingsboksar, kummar, sluk ol. Etter at leidningar og kummar er lagde, kan tomteeigaren ikkje utan samtykkje frå anleggseigaren, gjera endringar i terrenget slik at desse innrétningane vert liggjande uriméleg djupt eller grunt. Kummar og sluk skal ikkje overfyllast og dersom tomteeigaren føretek terrengendrigar som fører til heving eller senking av desse, lyt han sjølv kosta det. 5. Tomteigaren har rett til å nytta grunnen mellom tomtegrense og vegkant og pliktår å stella og vedlikehalda dette arealet. Det må likevel ikkje setjast opp konstruksjoner eller planter som kan hindra sikt og medføra trafikkfare eller hindra vedlikehald av vegen.

23 HORDALAND FYLKESKOMMUNE FYLKESBYGGESJEFEN VALEN UTBYGGING LYNGBAKKEN GNR. 185, BNR. 2 M.FL. SPESIFIKASJON WA - ANLEGG ING. EGIL M. MORTENSEN POSTBOKS STORD

24 HORDALAND FYLKESKOMMUNE FYLKESBYGGESJEFEN LYNGBAKKEN - VALEN INNHALD Kap. l Generelt Kap. 2 Krav til planmateriale - prosjektmateriale Kap. 3 Generelt krav om teknisk utføring Kap. 4 Veganlegg Kap. 5 Grøfter - ledningsanlegg Kap. 6 Vann - avløp (spillvann - overvann) Kap. 7 Elektriske anlegg - tele anlegg

25 HORDALAND FYLKESKOMMUNE 2 FYLKESBYGGESJEFEN LYNGBAKKEN - VALEN KAP. l GENERELT ORIENTERING OM PROSJEKTGET. l O BELIGGENHET OG ADKOMST Lyngbakken gnr. 185, bnr. 2 m. fl. Valen, Kvinnherad kommune.20 Område som utbygger overtar er regulert. Reguleringsplan er godkjent med reguleringsførsegner. Utbygger må nøye følgje desse føresegner..30 Desse føresegner kjem i tillegg til Plan- og bygningslova og gjeldande vedtekter i Kvinnherad kommune..40 Vann- avløpsanlegg (spillvann - overvann) skal tilkoblast eksisterande anlegg. Tilkobling ved hovedveg. Kart viser beliggenhet og dimensjoner.

26 HORDALAND FYLKESKOMMUNE FYLKESBYGGESJEFEN LYNGBAKKEN - VALEN KAP. 2 KRAV TIL PLANMATERIALE / PROSJEKTMATERIALE.10 Definisjon Planmateriale er overordna planer som reguleringsplan, disposisjonsplan m.m. Målestokk Planar skal utførast i målestokker etter krav - retningslinjer frå Kvinnherad kommune.,20 Prosjektmateriale for veg og ledningsanlegg, situasjonsplaner skal visa den eksisterande situasjonen, medrekna eksisterande lednings- og kabelanlegg (luftstrekk). Videre skal planlagte anlegg visast med innteikna terrenginngrep (skjæring/ fylling) og vera påført rørtype og dimensjon, kum- og slukplassering m.m.

27 HORDALAND FYLKESKOMMUNE FYLKESBYGGESJEFEN LYNGBAKKEN - VALEN KAP. 3 GENERELLE KRAV OM TEKNISK UTFØRING. l O Krav til registrering av ledningsanlegg. Alle VA-anlegg som er eller skal verta offentlege anlegg, eller tilknyttast offentlege anlegg skal registerasl i samsvar med norm for kartverk. VA-anlegget skal innmålast og koordinat- og høgdefastsettast i samsvar med norm..20 Utbygger er ansvarleg for at veg- og ledningsanlegg vert utført i samsvar med vedteken regulering og godkjende planar, og at gjeldande retningslinjer og generelle krav i VVA-norm vert følgde.

28 HORDALAND FYLKESKOMMUNE FYLKESBYGGESJEFEN LYNGBAKKEN - VALEN KAP. 4 VEIANLEGG.10 Generelt Vilkår for offentleg overtaking kjøreveg/gangveg. Kjøreveg - gangveg skal opparbeidast i samsvar med detaljplanar godkjent av Kvinnherad kommune..20 Utbygger skal varsla Kvinnherad kommune når anlegget startår opp..30 Standar krav til teknisk utføring..30. l Krav til vegutforming, val av vegtyper i høve til lasting og slitasje, stigningstilhøve m.m., gjeld krava i Statens Vegvesen si handbok 017- veg og gateutforming, med supplering frå VVA-norm Førebuande arbeid Vegetasjon i skjærings- og fyllingsområde skal fjernast ut til min. l m utanfor prosjektert skjering-/fyllingsfot. Vegetasjonsmasse, som t.d. stubbar, røter, kvistar m.m., skal fjernast i skjeringsområde og i fyllingsområde, normalt ut til prosjektert fyllingsfot. Vegetasjosnsmasse skal transpoterast til godkjendt avfallsplass. Plassering av eksisterande kablar og ledninger skal vera klarlagt før anleggsstart Underbygning Avdekking Reinsking av fjell for lausmasse skal utførast i samsvar med NS utføringsklasse 3. a Fjellskjering Skjeringsprofil Helling på fjellskjering skal normalt vera 10:1, men må i praksis kunne tilpassast bergart, forvitring og oppsprekking. b Sprenging Det skal leggast fram boring / ladeplan, og det skal førast sprengingsprotokoll. Sprenging skal utførast i samsvar med NS 3420, Sprenging for vegar, og massane skal sprengast slik at dei er best mogleg egna til fyllingsarbeid. Det skal sprengast og utlastast til underkant av bærelag. c Jordskj æring Jordskråninger skal ha ei helling på l : 2, ikkjeover l : 1.5. Skjæringsbotnen må utformast slik at ein sikrar avrenning. Der det er naudsynt må det gjerast tiltak for å hindra erosjon. Ved serleg problematiske område skal det utarbeidast sikringsplan Fyllingsarbeider Vegfylling skal byggast opp av sprengstein og/eller steinmasser. Sideskråningane skal gis helning på l : l.5 dersom ikke anna er vist på tverrprofil. Det skal nyttast steinstørrelse som bygger inntil halve lagtykkelsen som utlegging. Det skal fyllast til underkant bærelag.

11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG.

11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG. TOMT HALHJEMSMARKA 3 11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG. HALHJEM 3, TRINN 1, ENEBOLIGTOMTER Prisant.: Fra. kr. 900.000,- + 2,5% dok.avg. Tomteareal: Fra ca. 600-1000m² Prospekt på SMS:

Detaljer

HALHJEMSMARKA - OS: 28 FLOTTE BYGGEKLARE ENEBOLIGTOMTER M/UTSIKT

HALHJEMSMARKA - OS: 28 FLOTTE BYGGEKLARE ENEBOLIGTOMTER M/UTSIKT TOMT HALHJEMSMARKA - OS: 28 FLOTTE BYGGEKLARE ENEBOLIGTOMTER M/UTSIKT HALHJEM 3, TRINN 2, ENEBOLIGTOMTER Prisant.: Fra 850.000,- + 2,5% dok.avg. Eierform: Selveier Tomteareal: Fra ca 650-1180 m² Prospekt

Detaljer

8 flotte BYGGEKLARE eneboligtomter med UTSIKT

8 flotte BYGGEKLARE eneboligtomter med UTSIKT OS - HALHJEMSMARKA HALHJEM 3, TRINN 3 8 flotte BYGGEKLARE eneboligtomter med UTSIKT TOMT FRA 623M² PRISANTYDNING fra 1 450 000,- + 2,5% dok. avg SAKSNR 1512065 AVD. OS KONTAKT DANIEL RØKSUND MOB. 93 82

Detaljer

KVALØY. 28 arkitekttegnede fritidsboliger m/båtplass på Storøynå, Kvaløy i Vindafjord. Fantastisk beliggenhet ved sjø og kort avstand til Svandalen.

KVALØY. 28 arkitekttegnede fritidsboliger m/båtplass på Storøynå, Kvaløy i Vindafjord. Fantastisk beliggenhet ved sjø og kort avstand til Svandalen. Oppdragsnr: 14130055 KVALØY Storøynå, 5583 VIKEDAL Priser fra kr. 3 200 000,- + omk. Adresse Storøynå Postnr/sted 5583 Vikedal STAV 90: P-rom 78 kvm, BRA 81 kvm STAV135: P-rom 111,5 BRA 118,5 kvm. 28 arkitekttegnede

Detaljer

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut. Prosjektert hytte på Solhovda - tomt 18, 3580 GEILO

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut. Prosjektert hytte på Solhovda - tomt 18, 3580 GEILO Oppdragsnr: 7114011 KIKUT Prosjektert hytte på Solhovda tomt 18, 3580 GEILO Prisant. kr 4 990 000 + omk av tomteverdi Totalpris inkl. omk. kr 5 043 800 Prom/bra ca. 85/87 kvm. Tomt ca. 1 418 kvm. Arkitekttegnet

Detaljer

Kikutsikten 4D. Geilotjødnvegen Kikut, 3580 Geilo

Kikutsikten 4D. Geilotjødnvegen Kikut, 3580 Geilo Kikutsikten 4D Geilotjødnvegen Kikut, 3580 Geilo * Fritidsleilighet i moderne utførelse og høy kvalitet * Stue, kjøkken, 3 soverom, 2 bad og gang/hall * Underjordisk garasje med sportsbod * BRA 102 m 2

Detaljer

Torvikbukt. Klokkarbukta hytteområde, 6639 TORVIKBUKT. Prisant.: 450.000-750.000 kr + omk. Tomt: 715-1399 m² Eiendomstype: Tomt

Torvikbukt. Klokkarbukta hytteområde, 6639 TORVIKBUKT. Prisant.: 450.000-750.000 kr + omk. Tomt: 715-1399 m² Eiendomstype: Tomt Torvikbukt Klokkarbukta hytteområde, 6639 TORVIKBUKT Prisant.: 450.000-750.000 kr + omk. Tomt: 715-1399 m² Eiendomstype: Tomt Innhold 04 Kort om eiendommen 08 Informasjon om eiendommen 11 Andre opplysninger

Detaljer

Vaset i Valdres - fjelltomter. Byggeklare høystandardtomter i flott og variert terreng. Utsyn mot Jotunheimen. Fritid

Vaset i Valdres - fjelltomter. Byggeklare høystandardtomter i flott og variert terreng. Utsyn mot Jotunheimen. Fritid Oppdragsnummer: 158180 Vaset i Valdres - fjelltomter Byggeklare høystandardtomter i flott og variert terreng. Utsyn mot Jotunheimen. Adresse: VASET - Brakastølen Øst/Øvre Ulset Tomt: fra 1300 til 2400

Detaljer

Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje

Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje Delebukta 53, 1390 Vollen Adresse: Delebukta 53, 1390 Vollen Type eiendom: Fritidshus/enebolig Areal bygninger: Anslått ca. 156 m 2 BRA Tomteareal: Ca.

Detaljer

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut - hyttetype Stortoppen

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut - hyttetype Stortoppen Oppdragsnr: 7114057 Prisant. kr 6 450 000 + omk. KIKUT Prosjektert hytte på Solhovda - tomt 17, 3580 GEILO Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut - hyttetype Stortoppen

Detaljer

RØROS. Tre tomter tilgjengelig i nytt hyttefelt - beliggende i Galåen med fin utsikt. Galåen Hyttegrend, 7374 RØROS

RØROS. Tre tomter tilgjengelig i nytt hyttefelt - beliggende i Galåen med fin utsikt. Galåen Hyttegrend, 7374 RØROS Oppdragsnr: 46130033 RØROS Galåen Hyttegrend, 7374 RØROS Prisant.fra kr 350 000 til 450 000 + omk. Totalpris inkl. omk. fra kr 379 800 til kr 481 250 Tomt ca. 1 000 kvm. Tre tomter tilgjengelig i nytt

Detaljer

STRAND. www.strandbolig.no

STRAND. www.strandbolig.no STRAND Sørvendt boligområde med romslige tomter. Dette er felt beliggende høyere oppe i feltet. Natur på alle kanter og byen som nabo. Nærhet. Trygg skoleveg og et aktivt nærmiljø. Panoramautsikt www.strandbolig.no

Detaljer

OPPDAL/NYHAUGEN. Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT

OPPDAL/NYHAUGEN. Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT OPPDAL/NYHAUGEN Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT NYHAUGEN 17 INNHOLD 5. 6. 8. 10. 14. 16. 18. 20. 21. 23. 68. 69. 70. Fakta om eiendommen Nabolaget

Detaljer

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF Vedlagt følger salgsoppgave utarbeidet av eiendomsmegler, jfr. Lov om eiendomsmegling 6-7. Dette er viktig infomasjon og det forutsettes at kjøper har satt seg grundig inn i dette før handel inngås. Ansvarlig

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM Oppdragsnummer: 1-0161/12 Omsetningsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKONTRAKT Eierseksjon Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 Adresse: Postboks 1325 Vika, 0112 Oslo Telefon: 950 39 911 heretter kalt selger,

Detaljer

Solplassen Sentralt beliggende boligtomt med ferdig regulering for utbyging av 64 leiligheter og 1 enebolig. Vi megler frem dine verdier

Solplassen Sentralt beliggende boligtomt med ferdig regulering for utbyging av 64 leiligheter og 1 enebolig. Vi megler frem dine verdier Solplassen Sentralt beliggende boligtomt med ferdig regulering for utbyging av 64 leiligheter og 1 enebolig. Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges største

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles

Detaljer

kjøpekontrakt eierseksjon under oppføring

kjøpekontrakt eierseksjon under oppføring kjøpekontrakt eierseksjon under oppføring Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om bustadoppføring (bustadoppføringslova) av 13. juni nr. 43 1997 og annen bakgrunnsrett Mellom: Elverum Eiendomselskap

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt på Bjørnstad/Grålum Sarpsborg. Selges ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt på Bjørnstad/Grålum Sarpsborg. Selges ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Boligutviklingstomt på Bjørnstad/Grålum Sarpsborg Selges ved Hadrian Eiendom AS MANDAT Hadrian Eiendom AS har et eksklusivt mandat til å forberede og forestå salg av eiendommen med gnr 2047

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand. Aktiv Eiendomsmegling BORVIKA. På Ertvågøya

12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand. Aktiv Eiendomsmegling BORVIKA. På Ertvågøya Aktiv Eiendomsmegling 12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand BORVIKA På Ertvågøya BORVIKA / AURE Prisantydning fra: Kr 280 000,- Daglig leder / Eiendomsmegler

Detaljer

Tasta. 3-roms andelsleilighet over 2 etasjer i barnevennlig område. Leilighet, Rekkehus Prisantydning: kr 2 400 000,- BRA: 115 m 2 / P-rom: 106 m 2

Tasta. 3-roms andelsleilighet over 2 etasjer i barnevennlig område. Leilighet, Rekkehus Prisantydning: kr 2 400 000,- BRA: 115 m 2 / P-rom: 106 m 2 Tasta 3-roms andelsleilighet over 2 etasjer i barnevennlig område. Leilighet, Rekkehus Prisantydning: kr 2 400 000,- BRA: 115 m 2 / P-rom: 106 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

Damtjednlie på Aurdalsåsen i Valdres

Damtjednlie på Aurdalsåsen i Valdres Oppdragsnummer: 159065 Damtjednlie på Aurdalsåsen i Valdres Byggeklare høystandardtomter med helårsvei, vann/kloakk, strøm og tlf/bredbånd. Adresse: Damtjednlie Hyttegrend Tomt: Ca. 800 til 2350 kvm selveier

Detaljer

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt Oppdragsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKO TRAKT Ubebygget tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Svanstul Hyttefelt ligger høyt og fritt, ca. 600 m.o.h., i et naturskjønt område ved Norges største frivillig vernede naturreservat en drøy 1/2 times biltur fra

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom Oppdragsnummer: 58090 Mjøndalen Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Adresse: Hermanbakken 22 P-rom/BRA: Ca. 128 kvm/167 kvm Prisantydning: Kr 2 900 000,- + omkostninger Fast eiendom Hermanbakken

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer