12.385m ,-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "12.385m 2 1.250.000,-"

Transkript

1 TOMTESTØRRELSE PRISANTYDNING m ,- ADRESSE Lyngbakken SAKSNR ANSV. MEGLER Pål Huun Monsen MOBIL PROSPEKT PÅ SMS: Send Emvest til 2077 REGULERT, MINDRE TOMTEOMRÅDE VALEN i Sunnhordland ^EiendomsmeglerVest

2 ^EiendomsmeglerVest Nøkkelinformasjon EIER Hordaland Fylkeskommune EIENDOMSBETEGNELSE Gnr. :185, bnr.:204 i Kvinnherad VERDITAKST Kr ,- LIGNINGSVERDI Fastsettes når eiendommen er bebygget. OVERTAGELSE Innen 1 k dager etter endelig aksept av bud. VISNING Interessenter kan befare eiendommen på egenhånd. Område BELIGGENHET Området ligger ovenfor riksveien (R48) på siden/over Valen sykehus. Sørvestvendt beliggenhet med flott sjøutsikt. ADKOMST Kjør forbi sykehuset når man kommer fra Sunde. Ta av til venstre på syklehuset sin avkjørsel. Ta veien opp til høyre (ikke inn på sykehusområdet). TOMT m 2 - Eiertomt. Skrånende/kupert naturtomt. PARKERING Parkerings opparbeides på egen grunn. REGULERINGSFORHOLD Området er regulert til boligbebyggelse, se reguleringsbestemmelsene og -kart. Offentlige forhold VEI, VANN OG KLOAKK Veiadkomst fra riksveien er over Hordaland Fylkeskommune sin eiendom, de fradelte tomtene vil få nødvendig tinglyst veirett. Kvinnherad Kommune opplyser pr. e-post at det ligger vannledning i nærområdet. Denne ledningen har kapasitet for tilknytning av respektive eiendommer. Det er ikke kommunal avløpsledning på oppsiden av riksvei 48 i dette området. En utbygging her vil medføre at utbygger må koste ny avløpsledning fram til offentlig nett. Kommunen vil kunne overta driften av en slik samleledning dersom den betjener et lite byggefelt for bolighus. OFF. AVGIFTER Fastsettes når eiendommen er bebygget. Diverse DIVERSE Hordaland Fylkeskommune selger eiendommen slik den fremstår på salgstidspunktet. Kjøper er selv ansvarlig for å innhente alle nødvendige tillatelser, fra offentlige myndigheter og private, for å kunne gjennomføre sine planer. Kjøper må selv bekoste alle utgifter til tilknytninger og opparbeidelser/utvidelser av veier, vann og avløp som er nødvendig for å kunne gjennomføre sine planer. Alle kostnader forbundet med planlegging og gjennomføring av planene utføres for kjøpers regning og risiko. Budet/kjøpesummen skal politisk godkjennes. SALGSVILKÅR Eiendommen legges av selger ut for slag basert på vilkår som angitt i vedlagte kjøpekontrakt. Budgiver anses å akseptere kjøpekontraktens vilkår med mindre annet er spesifikt meddelt i et eventuelt bud. HEFTELSER SOM SKAL FØLGE EIENDOMMEN Dagboknr.:260/1942 Rett til utskilt tomt, gjelder denne eiendommen med flere. (Rettighetshaver har muntlig opplyst at denne bestemmelsen vil bli slettet i denne eiendommen.) Dagboknr.:591 5/2004 Leieavtale til Helse Fonna. (Rettighetshaver har muntlig opplyst at denne bestemmelsen vil bli slettet i denne eiendommen.) Naboer, gnr.:185, bnr.:188og 189 skal ha tinglyst veirett over fellesvei på denne eiendommen, samt rett til å føre vann- og avløpsledninger over eiendommen, ^EiendomsmeglerVest

3 ^EiendomsmeglerVest evt. knytte seg til anlegg som opparbeides på tomten mot tilknytningsavgift og mot deltagelse i drift og vedlikehold. Tomteeierne er solidarisk ansvarlig for drift og vedlikehold av felles anlegg som veg, vann og avløpsledninger. Tomteeierne er pliktig til å være med i velforening eller tilsvarende organisasjon for å ivareta ansvaret nevnt ovenfor. Kommune, energiverk og televerk har vederlagsfri rett til fremføring av ledninger og linjer over tomtene, og rett til drift og vedlikehold av disse. Samme rett har ovennevnte når det gjelder plassering av master, hydranter, koblingsbokser, kummer, sluk o.l. For utfyllende bestemmelser, kontakt megler.. TILLIGGENDE RETTIGHETER Det vil også bli tinglyst rettighet til å legge vann- og avløpsledninger over selgers eiendom. Eiendommene og boligene som bygges på disse vil få nødvendige tinglyste rettigheter til å benytte adkomstveg over selgers grunn mot deltagelse i drift og vedlikehold. KONSESJON Kjøper må undertegne på skjema "Egenerklæring om konsesjonsfrihet..." Dersom konsesjon allikevel vil bli nødvendig må bærer kjøper ansvar for at konsesjon blir gitt og for konsesjonsgebyret. Konsesjonsgebyret utgjør 3 promille av den første millionen og 2 promille for overskytende, minstegebyr erkr.750,- ' FINANSIERING Finansiering i Sparebanken Vest etter bankens kredittvurdering. Se vedlagte lånevilkår, eller ring tlf: Dersom det er ønskelig, og kunden gir sitt samtykke, kan Eiendomsmegler Vest formidle tilbud om forsikring, finansiering eller plassering gjennom Sparebanken Vest. For dette mottar Eiendomsmegler Vest formidlingsprovisjon. Kontakter EIER Hordaland Fylkeskommune ANSVARLIG MEGLER Pål Huun Monsen, Eiendomsmegler MNEF Direkte telefon: , SAKSBEHANDLER Henriette Johansen Direkte telefon: Vedlegg til salgsoppgaven Takst Kjøpekontrakt Reguleringsbestemmelser og -kart Løyve til deling av tomter Spesifikasjon av VVA-anlegg utarbeidet av Ing. Egil M. Mortensen på Stord Informasjon fra Kvinnherad Kommune om kommunale avgifter, oppmålingsstatus og planopplysninger Situasjonskart Kart som viser vannledning Vegkart Grunnboksutskrift Målebrev Betalingsvilkår Ved underskrift av kjøpekontrakt innbetales et forskudd på 10 % av avtalt kjøpesum, ved overtagelse innbetales resten av kjøpesummen sammen med omkostninger. Budgivning Megler gjør interessenter oppmerksom på at bud ikke kan inngis på telefonsvarer, via SMS-tekstmeldinger eller e-post. Megler er adressat ved budgivning, Budet er derfor bindende når det er kommet frem til megler. Da salget ikke er et forbrukersalg gjelder ikke regelen om 24-timersfrist ved budgivning. Omkostninger ^EiendomsmeglerVest

4 ^EiendomsmeglerVest 1. Dokumentavgift til Staten er 2,5 % av kjøpesummen 2. Tinglysingsgebyr til Staten for skjøte kr.1.548,- 3. Tinglysingsgebyr til Staten pr. pantobligasjon kr L\. Grunnboksutskrift kr.202,- 5. Evt. konsesjonsgebyr, se omtale under "Konsesjon". * * * Kjøper har en selvstendig undersøkelsesplikt. Vi anbefaler derfor en grundig gjennomgang av eiendommen. Eiendommen selges i forevist stand. Etter at bud er akseptert vil salget bli markedsført. ^EiendomsmeglerVest

5 Prosjekt Konsuit Kvinnherad AS Rådgivende ing. Byggeteknikk. Byggeledelse Deres ref.: Varrcf.: Deres dato: Vår dato: Pål Hunn Monsen Eiendomsmegler Vest N. Korskirkeallm. l Pb Bergen Takst over byggeland gnr 185, bnr 2 og 197 m.fl. beliggende på Valen i Kvinnherad kommune Det er to områder det gjelder, Lyngbakken og Eikelyvegen. Begge områdene ligger sentralt i forhold til Valen sentrum. Områdene er regulert og planen viser at det er planlagt oppført frittliggende eneboliger. Området Lyngbakken anser vi som det mest attraktive med topografi som gjør at tomtene får noe utsikt til sjøen mot Høylandsundet. Området er sør / vestvendt og har gode solforhold. Det er noe storvokst granskog på området og en del mindre bjørkeskog. De planlagte tomtene Bl - B8 er av varierende størrelse. Tomtene B7 og B2 har en noe vanskeligere topografi enn de øvrige 6 som er relativ lette å opparbeide. Reguleringsbestemmelser for tomtene B4, B5, har bestemmelser om rørgate. Denne rørgaten er imidlertid planlagt flyttet og vil om kort tid ikke bety noe hinder for utnyttelsen. Tomten B8 har kulturminne i form av kampestein som er fredet. "Supansteidn" vil etter vår vurdering lett kunne innarbeides i utnyttelsen av tomten. Området Eikelyvegen gir plass til 5 eneboligtomter. Fire av tomtene er konsentrert og en ligger for seg selv. Tomten er svakt skrånende mot sjøen. Det er etablert bebyggelse foran tomtene og noe skog som hindrer sikten mot sjøen. Det er en relativ smal sone som gir utsikt. Tomtene ligger like inntil RV 48 og de nærmeste vil måtte støyskjermes. To av tomtene har en relativ bratt skråning like vest for seg. Markedsverdien for de tomteområdene er noenlunde lik og ferdig opparbeidet med fellesarealer, vei, vann og avløp vil Lyngbakken ha en antatt markedsverdi på ca Området Eikelyvegen er av oss vurdert til ca l Prosjekt Konsuit Postadresse: Kontor Telefon: Telefaks: Kvinnherad AS Postboks 107 Opsangerveien Organisasjonsnr.: 5480 HUSNES HUSNES prosjcktkonsult.no

6 Prosjekt Konsul! Kvinnherad AS Rådgivende ing. Byggeteknikk. Byggeledelse Deres ref.: Var ref.: Deres dato: Vår dato: Takst over byggeland gnr l85, bnr 2 og 197 m.fl. beliggende på Valen i Kvinnherad kommune Gnr bnr. 2 Bruttoareal er beregnet til ,6 m2 og fratrukket veier og fellesarealer har de 8 tomtene et samlet areal på m2 Verdien settes til kr nr. m2 slik at råtomtcverdi settes til kr Gnr bnr. 197 Bruttoarealet er beregnet til m2 og fratrukket veier og fellesarealer har de 5 tomtene et samlet areal på 4845 m2. Verdien settes til kr nr. m2 slik at råtomteverdien settes til kr Ovenstående gir en gjennomsnittlig tomtekostnad før anleggskostnader på ca kr Verdifastsettelsen er gjort etter beste skjønn og bygger på verdi oppnådd for sammenlignbare arealer i området og antatt markedsverdi. H er Johannessen Vedlegg Situasjonskart Foto Prosjekt Konsult Postadresse: Kvinnherad AS Postboks 107 Organisasjons -.: 5480 HUSNES Kontor: Telefon: Telefaks: Opsangerveicn HUSNES prosjcktkonsull.no

7 KJØPEKONTRAKT FOR GNR.:185, BNR.:204 KVINNHERAD KOMMUNE T:\Næring\Hordaland Fylkeskommune\Valen\Salgsoppgave LyngbakkenVKjøpekontrakt Lyngbakken.doc Side l av 5

8 KJØPEKONTRAKT Undertegnede: Hordaland Fylkeskommune Org.nr.: heretter kalt selger selger herved til: heretter kalt kjøper Foretaksnr.: eiendommen: Gnr.: 185, bnr.:204 med selveiertomt. Adresse: Lyngbakken, 5451 Valen 1. KJØPESUMMEN AVGJØRES PÅ FØLGENDE MÅTE: Kjøpesummen gjøres opp på følgende måte: 1. Kjøper innbetaler kontant 10 % av kjøpesummen ved inngåelse av kjøpekontrakt 2. Kjøper innbetaler kontant ved overtagelse, jfr. kontraktens pkt.3 og 7 Kjøpesum Kjøpesum kr.xxxx,-, -kronerxxxx 00/100- Kr.,- Kr..- Kr.,- Kjøpesummen innbetales til Eiendomsmegler Vest AS (megler) som foretar oppgjør med selger ved overtagelse. 2. OMKOSTNINGER l tillegg til kjøpesummen skal kjøper betale offentlige avgifter. Disse omkostninger betales uoppfordret til megler samtidig med sluttoppgjøret. Omkostningene utgjør: Dokumentavgift til Staten, 2,5 % av kjøpesummen Kr. Tinglysingsgebyr skjøte 1.548,- Tinglysingsgebyr 1 stk. pantedokument J 2.137,- Kr. Hertil kommer tinglysingsgebyr med kr ,- for ytterligere hvert pantedokument kjøper skal tinglyse på eiendommen i forbindelse med etablering av lån. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

9 3. OPPGJØR Oppgjøret mellom partene foretas av megleren. Alle innbetalinger innsettes på meglerens klientkonto nr i Sparebanken Vest. Dersom kjøpesummen helt eller delvis ikke er betalt til megleren i rett tid, eller oppgjør ikke kan foretas til selger av grunner som skyldes kjøperen, betaler kjøper den til enhver tid gjeldende prosentsats for forsinkelsesrente som er 7 % over styringsrenten i Norges Bank, jfr. Forsinkelsesrentelovens bestemmelser. Forsinkelsesrente beregnes av hele kjøpesummen. Bestemmelsen gir ikke kjøperen rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt jfr. pkt. 7. Tinglysing skjer ikke før kjøperen har innbetalt hele kjøpesummen samt omkostningene. Eventuell forsinkelse med tinglysing og oppgjør på grunn av for sen innbetaling, står for kjøpers regning, jfr. kontraktens bestemmelser om forsinkelsesrente. Partene avregner direkte seg imellom pr. overtakelsesdato eventuelle dokumenterte utgifter/inntekter partene har hatt på eiendommen. Megleren skal om nødvendig ha inntil 5 - fem - virkedager fra innbetaling er mottatt fra kjøper, til oppgjør foretas til selger. Selger blir ikke godskrevet renter i denne tiden, så fremt beløpet ikke overstiger et halvt rettsgebyr (for tiden kr.422,50). 4. HEFTELSER Grunnboksutskrift for denne eiendom, datert er forelagt kjøper som har gjort seg kjent med innholdet i denne. Selgeren garanterer at eiendommen vil bli levert fri for alle panteheftelser med unntak av bestemmelser inntatt i vedlegget "Løyve til deling, datert , Rettar og pliktår for tomter utskilde frå gnr bnr" i salgsoppgave, samt øvrige heftelser inntatt i salgsoppgaven. Panteheftelser som ikke overtas av kjøperen, skal slettes for selgerens regning. Selgeren garanterer videre at det ikke eksisterer heftelser av noen art, herunder utpantings- og/eller utleggsforretninger utover det som grunnboksutskriften viser. Selgeren forplikter seg til umiddelbart å underrette megleren dersom slike forretninger blir avholdt fram til overskjøting/sluttoppgjør. Videre garanterer selgeren at samtlige forfalte offentlige avgifter og eventuelle andre avgifter som vedrører eiendommen er betalt. Selgeren gir herved megleren ugjenkallelig fullmakt til å innfri de lån som framgår av grunnboksutskriften og som det ikke er avtalt at kjøperen skal overta. 5. TINGLYSING Skjøtet undertegnes samtidig med underskrift av denne kontrakt og oppbevares hos megler inntil tinglysing skjer. Tinglysing kan først skje når kjøper har innbetalt fullt oppgjør (inkl. omkostninger). Samtidig med underskrift av denne kontrakt undertegner selgeren en sikringsobligsjon med urådighetserklæring. Obligasjonen tinglyses for selgers regning straks kontrakten

10 er undertegnet. Megleren skal vederlagsfritt undertegne obligasjonen for sletting og besørge dette utført når oppgjør mellom partene er avsluttet og skjøtet er godtatt til tinglysing. All tinglysing av dokumenter skal foretas av megleren. Dokumenter som skal tinglyses må snarest overleveres megleren i undertegnet stand. 6. EIENDOMMENS TILSTAND OG TILBEHØR M.V. Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Dette er det tatt hensyn til ved fastsettelse av kjøpesummen. For så vidt gjelder fremlagte dokumenterte opplysninger fra selger til kjøper, er selger ikke kjent med ufullstendigheter eller feil i disse dokumentene, dog fravikes Avhendingsloven 3-7 og 3-8 slik at kjøper ikke skal kunne gjøre gjeldende at eventuell manglende eller uriktig informasjon i dokumentene utgjør en mangel. Dersom rapportene skulle vise seg å inneholde manglende eller uriktig informasjon som selger ikke hadde grunnlag for å korrigere, skal kjøper ikke kunne rette noen form for krav mot selger. Avhendingslovens 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 2 år etter overtagelse. Med eiendommen følger: Ingenting. Kjøperen har før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen og gjort seg kjent med alle framlagte dokumenter, jfr. vedlegg til denne kontrakt. Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen eller som følge av framlagte dokumenter. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Selgeren har plikt til å opplyse kjøperen om skjulte feil og mangler samt pålegg som han kjenner til eller måtte kjenne til. Selgeren er ikke kjent med at det foreligger private eller offentlige avtaler på eiendommen utover det som fremkommer av salgsoppgaven og vedlegg til kjøpekontrakten. Det samme gjelder pålegg fra offentlige myndigheter som ikke er utført, betalt eller opplyst kjøper om. Selgeren er ikke kjent med at det forekommer giftstoffer eller annen forurensing i tomtegrunnen. Skulle det allikevel vise seg at det er giftstoffer eller annen forurensing i grunnen overtar kjøperen risikoen for dette. Selgeren ikke kjent med at det er foretatt reguleringsmessige endringer som berører eiendommen direkte eller indirekte. Selgeren har ikke mottatt nabovarsel de siste 2 år om bygging/endring av bygning som ikke er utført. Kjøperen har gjort seg kjent med eiendommens grenser. 4

11 7. OVERTAKELSE Eiendommen overtas av kjøper den XXXXXXXX kl , med alle rettigheter og forpliktelser slik den har tilhørt selgeren, under forutsetning av at kjøper har oppfylt sine forpliktelser. Risikoen går over på kjøperen når han har overtatt bruken av eiendommen. Overtar kjøperen ikke til fastsatt tid, og årsaken ligger hos ham, har han risikoen fra det tidspunkt da han kunne ha fått overta eiendommen. Når risikoen for eiendommen er gått over på kjøperen, faller ikke hans plikt til å betale kjøpesummen bort ved at eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som selgeren ikke svarer for. Kjøperen har fra overtakelsen ansvar for alle eiendommens utgifter og mottar eventuelle inntekter. 8. FORSIKRING Eiendommen er ikke forsikret. Dersom eiendommen blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold før overtagelsen, gjennomføres allikevel overtagelsen og oppgjør som avtalt. 9. BILAG Kjøper har fått utlevert og gjort seg kjent med følgende bilag som er en del av kjøpekontrakten, men ikke nødvendigvis i bilagenes rekkefølge: Prospekt over eiendommen med inneholdende bilag 10. DIVERSE Kontrakten er inngått under forutsetning av at det gis politisk godkjenning. Denne kontrakt er utferdiget i 4 - fire - likelydende eksemplarer. Hver av partene får hvert sitt eksemplar, og Eiendomsmegler Vest får to eksemplarer av kontrakten. -, den Som selger: For Hordaland Fylkeskommune Som kjøper:

12 REGULERINGSPLAN FOR LYNGBAKKEN, GNR. 185 BNR. 2 M.FL., VALEN, KVINNHERAD KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER l REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense, l.2 Arealet innanfor plangrensa er regulert til fylgjande føremål: BYGGEOMRÅDE - Einebustader SPESIALOMRÅDE - Frisiktsone - Miljøstasjon FELLESOMRÅDE - Felles leikeområde - Felles veg/parkering 2 FELLES FØRESEGNER 2.1 Desse føresegnene kjem i tillegg til Plan- og bygningslova, og gjeldande vedtekter i Kvinnherad kommune. 2.2 Etter at desse føresegnene er gjort gjeldande, er det ikkje høve til å inngå privatrettslege avtalar som strir imot føresegnene til planen. 2.3 Transformatorkioskar, kabelskap, pumpestasjonar o.l., kan oppførast i planområdet, etter nærare godkjenning i kommunen.

13 2.4 Ved alle byggje- og anleggsarbeid skal det takast mest mogeleg omsyn til terreng og vegetasjon. 2.5 I området kan det vera uregistrerte automatisk freda kulturminne. Dersom det i samband med gravearbeid kjem fram funn eller konstruksjoner, må arbeidet straks stansast og fylkeskonservatoren få melding for ei nærare gransking på staden, jfr. Kulturminne!ova 8, 2 ledd. 2.6 Dersom det skal byggast på tomtene B4 og B5 før rørgata flyttes skal del byggast voll langs tomt B4 og B5 for å sikre tomtene mot utspyling ved et eventuell brudd. 2.7 Steinen (Supansteidn) i bustadområde B8 har lokalhistorisk verdi. Kulturminne visar ein historisk grensemarkering og skal difor takast i vare. Dette innebærer at det ikkje kan gjerast inngrep eller flytter kulturminne. 3 BYGGEOMRÅDE 3.1 OMRÅDE FOR EINEBUSTADER Som retningsliner for byggeplanar gjeld reguleringsplan med tilhøyrande føresegner Endeleg plassering av bygningar vert fastsett av kommunen. Nyoppførte bygningar skal ikkje være til sjenanse for eksisterande bustader i.h.t. utsikt, farge- og materialvalg etc Inngjerding og tilplanting skal ikkje vera sjenerande for naboar eller almen ferdsel. Ubebygt areal skal gjevast ei tiltalende utforming. Kommunen kan gje pålegg i kvart einskild høve. Gjerdemateriale og høgd på gjerde skal godkjennast av kommunen i kvart einskild høve, jfr. 93 pkt. g i Plan- og bygningslova Ved private avkjørsler skal det ikkje setjast opp hekk, gjerde eller andre sikthinder nærare enn 3 m frå vegen I området kan det førast opp frittliggjande einebustader, eller vertikaldelte tomannsbustader. Maksimalt tillete bygd tomteområde, BYA = 25 %. Det kan byggjast maks. 3 etg..

14 3.1.6 Maks. mønehøgd er 7,5 meter Det skal nyttast saltak med takvinkel mellom 27 og 45 grader. Takform vert fastsetja i samband med byggemeldinga På tomtene skal det vera plass til garasje og minst ein biloppstillingsplass på eigen grunn. Frittliggjande garasje kan innanfor Tekniske føresegner (TEK) førast opp i nabogrense. Endeleg plassering skal godkjennast av kommunen. Plassering av garasjen skal vera vist på situasjonsplanen som fylgjer byggemeldinga for bustadhuset, sjølv om garasje ikkje skal byggjast med det samme. 4.0 SPESIALOMRÅDE 4.1 FRISKTSONE Området er kombinert med andre føremål Innan området kan det ikkje førast opp sikthinder som er høgare enn 0,5 m. Eksisterende sikthinder som er høgare enn 0,5 m skal fjemast, 4.2 OMRÅDE FOR MILJØSTASJON Området skal nyttast til plassering av bosspann og postkassestativ Detaljplanar for områda skal godkjennast av Sunnhordland Interkommunale Miljøverk(SIM). 5.0 FELLESOMRÅDE 5.1 FELLES LEKEOMRÅDE Felles leikeområde skal vera felles for alle bustadene innan plangrensene Områda skal nyttast til leik og fritidsaktivitet.vegetasjon og landskap skal i størst mogeleg grad ivaretakast. 5.2 FELLES VEG Felles trafikkareal skal opparbeidast i samsvar med detaljplanar godkjent av kommunen Vegar kan nyttast av tilgrensande eigedommar.

15 Stord, Rev ( 2.6) Rev ( 2.7, 3.1.2, 3.1.6) J. TUFTELAND AS

16 TEIKNFORKLARING RBL 25 REGULERINGSFOREMAl 1. BYGGEOMRÅDE l l EINEBUSTADER BYAi25! 2. SPESIALOMRÅDE l l FRISIKTSOHE MILJØSTASJON 3. FELLESOMRÅDE IHBH TELLES LEIKEOMRAOE FELLES VEG/PARKERING STREK5YMROL M.V. PLANGRENSE FØREUALSGRENSE REGULERT TOMTEGRENSE BYGGEGRENSE REGULERT SENTERLINE FRISIKTLINE SKJERING FYLLING NYE BYGG SOU INNGÅR l PLANEN EKSIST. BYGG SOM INNGÅR l PLANEN II M» M Kcvbjun Hun 25.D-II.1 Reguleringsplan Lyngbakken Gnr.185bnr.2m.fl. Karttbit teoo Kargtori oppata/1 ov ptanartidd Vatolttttiiutnltarflmalarlo. otleroyn f pertadøn Vadtofc kpntimaatyral t7j) /1X107 05» /200 KOS/GI KVINNHERAD KOMMUNE J. TUFTELAND AS RADniVTMDe INQOMØRER OQ ARKlIbKILH 47200M1

17 >

18 TEIKNFORKLARING PBL 25 REGULERINGSFØREMAl STRFKSYMROL M.V. 1. BYGGEOMRÅDE l l EINEBUSTADER BYAi25! 2. SPESIALOMRÅDE rrasiktsone r l MILJØSTASJON PLANGRENSE FØREMALSGRENSE REGUIERI TOMTEGRENSE BYGGEGRENSE REGULERT SEKTERLINE FR1SIKTLINE 3. FELLESOMRÅDE HM TELLES LEIKEOURADC YZi 22 r ELLES VEG/PARKERING NTE BYGG SOM INNGÅR l PLANEN EKSIST. BYGG SOM INNGÅR! PLANEN Kcvii/u Reguleringsplan Lyngbakken Gnr.1S5bnr.2m.fl. Kertttui Dala «500 CTLKXM Ktmgjort oppatatl ev planarbeid VedtiH fart utval (or phmah-ftq Offtfrflog otlefayn f p«f todon VadtiltlfMlutval(orplMiialc«f2» Vadtefc ktfmnaatyral M /OW7 27.P Æ1 KVINNHERAD KOMMUNE J. TUFTELAND AS RAOGIVEHK NGOJOfCH OQ ATlKITHCrCIl 47200M1

19 ".f '. i.

20 Kvinnherad kommune ' Rådmannen Plan, arealbruk og beredskap Rosen d a Is vegen ROSENDAL Tel: Fax: Org.nr: Bankgiro: h era il.ku iti m unc.no HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hordaland fylkeskommune, fylkesbyggesjefen Postboks Bergen Suter. t D APR AAivnr. l> ' Såkalt ASoL Saksbehandler Tormod Fossheim Tlf.direktc innval Vår ref. 2005/5846 Jato LØYVE TIL DELING Delegert vedtak Eigar / søkjar: Deling frå gnr/bnr: Fradelt parsell skal nyttast til: Kjøpår av parsellen: Delegert saksnr: Hordaland fylkeskommune 185/1 og 2 Bustadfelt Ekkje oppgjeve 2006/124 Vedtak: Med heimel i plan- og bygningslova (pbl) 93.) h) vert søknad journalført OL og tilhøyrande situasjonsplan og avfalar, godkjent med delegert saksnr,; 2006/124 YUkår: 1. Før det vert gjeve løyve til frådeling av tomter i feltet, må det vera utarbeidd og godkjent planar for tekniske anlegg for heile feltet. 2. Før det vert gjeve løyve til tiltak for bygningar i feltet må tekniske anlegg vera opparbeidd fram ril tomtegrensa til den aktuelle eigedommen. Jfr pbl Følgjande må (inglysast ved skoyting av eigedommen: *Rettar ril å leggja og ha liggjande veg samt leidningar for vatn og avløp, elektrisitet og telekommunikasjon over gnr/bnr. Desse skal også gjelda framtidige frådeltet einskildtomter. *Rettar og plikter for einskildtomter. (Forslag tij slike rettar og plikter ligg ved dette løyvet) Det kan haldast kart og delingsforretning straks. Løyvet er gyldig i 3 år frå vedlalcsdato. Etter denne tid fell løyvet bort dersom de» ikkje er fornya innan utløp av 3- årsfristen. Dersom forutsemingane vert endra i have til dette løyvet, må det søkjast om endring av løyve, og endringa må vera godkjent før det kan haldast delingsforretning. Dette løyvet er eil enkeltvedtak som kan påklagast etter bestemmelsane i forvaltningslova og pbl 15. Klagefristen er 3 veker frå motteken melding om dette vedtaket. Grunnlag for løyvet Arealsiatus: Den omsøkte arealbruken er i samsvar med reguleringspla. Nabovarsel: Naboar og gjenboarar er lovleg varsla. Det ligg ikkje føre protestar. Tilkomst: Iflg stadfesta reguleringsplan Ayjørx Feltet lyt tilknytast offentleg avløp Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel -utvikling og vekst

21 Side 2 Vassforsyning: Vassforsyning frå kommunalt vassverk. Merknader: Rekning for behandlingsgebyr iflg. vedtekne gebyrregulativ vert sendt frå Økonomikontoret til søkjar. Alle lovtiivisingar i denne godkjenninga kan finnast under intemettportalen: byggesak.com Saka vert no oversendt oppmålingsavdelinga for kartforretniog. rådmannen i Kvinnnerad Sakshan3 samar Kopi til: Referatsak forvaltningskomiteen Evnt kjøpår Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel -utvikling og vekst

22 RETTAR OG PLIKTER FOR TOMTER UTSKILDE FRÅ GNR BNR 1. Tomteeigarane er solidarisk ansvarlege for drift og vedlikehald av felles tekniske anlegg så som veg, vass- og avløpsleidningar. Felles tekniske anlegg er anlegg/hf tilknytingspunkte til offentlege hovedanlegg ogfram til privat stikk. 2. For å ivareta ansvaret etter pkt l, samt andre felles interesser for oppsitjarane i feltet, pliktår tomteeigarane å etablera og vera medlem i velforening eller tilsvarande organisasjon. Leiaren i slik forening skal vera kontaktperson for oflentlege myndigheter. 3. Tiltak på tomtene som mfi iverkserjast for å hindra vassig frå ovanforliggjande offentleg eller privat veg og/eller areal, måkostast av tomteeigarane. 4. Kommunen, energiverk og televerk har vederlagsfri rett til framføring av leidningar og linjer over tomtene, og rett til drift og vedlikehald av desse. Same retten har ovannemnde når det gjeld plassering av master, hydrantår, koplingsboksar, kummar, sluk ol. Etter at leidningar og kummar er lagde, kan tomteeigaren ikkje utan samtykkje frå anleggseigaren, gjera endringar i terrenget slik at desse innrétningane vert liggjande uriméleg djupt eller grunt. Kummar og sluk skal ikkje overfyllast og dersom tomteeigaren føretek terrengendrigar som fører til heving eller senking av desse, lyt han sjølv kosta det. 5. Tomteigaren har rett til å nytta grunnen mellom tomtegrense og vegkant og pliktår å stella og vedlikehalda dette arealet. Det må likevel ikkje setjast opp konstruksjoner eller planter som kan hindra sikt og medføra trafikkfare eller hindra vedlikehald av vegen.

23 HORDALAND FYLKESKOMMUNE FYLKESBYGGESJEFEN VALEN UTBYGGING LYNGBAKKEN GNR. 185, BNR. 2 M.FL. SPESIFIKASJON WA - ANLEGG ING. EGIL M. MORTENSEN POSTBOKS STORD

24 HORDALAND FYLKESKOMMUNE FYLKESBYGGESJEFEN LYNGBAKKEN - VALEN INNHALD Kap. l Generelt Kap. 2 Krav til planmateriale - prosjektmateriale Kap. 3 Generelt krav om teknisk utføring Kap. 4 Veganlegg Kap. 5 Grøfter - ledningsanlegg Kap. 6 Vann - avløp (spillvann - overvann) Kap. 7 Elektriske anlegg - tele anlegg

25 HORDALAND FYLKESKOMMUNE 2 FYLKESBYGGESJEFEN LYNGBAKKEN - VALEN KAP. l GENERELT ORIENTERING OM PROSJEKTGET. l O BELIGGENHET OG ADKOMST Lyngbakken gnr. 185, bnr. 2 m. fl. Valen, Kvinnherad kommune.20 Område som utbygger overtar er regulert. Reguleringsplan er godkjent med reguleringsførsegner. Utbygger må nøye følgje desse føresegner..30 Desse føresegner kjem i tillegg til Plan- og bygningslova og gjeldande vedtekter i Kvinnherad kommune..40 Vann- avløpsanlegg (spillvann - overvann) skal tilkoblast eksisterande anlegg. Tilkobling ved hovedveg. Kart viser beliggenhet og dimensjoner.

26 HORDALAND FYLKESKOMMUNE FYLKESBYGGESJEFEN LYNGBAKKEN - VALEN KAP. 2 KRAV TIL PLANMATERIALE / PROSJEKTMATERIALE.10 Definisjon Planmateriale er overordna planer som reguleringsplan, disposisjonsplan m.m. Målestokk Planar skal utførast i målestokker etter krav - retningslinjer frå Kvinnherad kommune.,20 Prosjektmateriale for veg og ledningsanlegg, situasjonsplaner skal visa den eksisterande situasjonen, medrekna eksisterande lednings- og kabelanlegg (luftstrekk). Videre skal planlagte anlegg visast med innteikna terrenginngrep (skjæring/ fylling) og vera påført rørtype og dimensjon, kum- og slukplassering m.m.

27 HORDALAND FYLKESKOMMUNE FYLKESBYGGESJEFEN LYNGBAKKEN - VALEN KAP. 3 GENERELLE KRAV OM TEKNISK UTFØRING. l O Krav til registrering av ledningsanlegg. Alle VA-anlegg som er eller skal verta offentlege anlegg, eller tilknyttast offentlege anlegg skal registerasl i samsvar med norm for kartverk. VA-anlegget skal innmålast og koordinat- og høgdefastsettast i samsvar med norm..20 Utbygger er ansvarleg for at veg- og ledningsanlegg vert utført i samsvar med vedteken regulering og godkjende planar, og at gjeldande retningslinjer og generelle krav i VVA-norm vert følgde.

28 HORDALAND FYLKESKOMMUNE FYLKESBYGGESJEFEN LYNGBAKKEN - VALEN KAP. 4 VEIANLEGG.10 Generelt Vilkår for offentleg overtaking kjøreveg/gangveg. Kjøreveg - gangveg skal opparbeidast i samsvar med detaljplanar godkjent av Kvinnherad kommune..20 Utbygger skal varsla Kvinnherad kommune når anlegget startår opp..30 Standar krav til teknisk utføring..30. l Krav til vegutforming, val av vegtyper i høve til lasting og slitasje, stigningstilhøve m.m., gjeld krava i Statens Vegvesen si handbok 017- veg og gateutforming, med supplering frå VVA-norm Førebuande arbeid Vegetasjon i skjærings- og fyllingsområde skal fjernast ut til min. l m utanfor prosjektert skjering-/fyllingsfot. Vegetasjonsmasse, som t.d. stubbar, røter, kvistar m.m., skal fjernast i skjeringsområde og i fyllingsområde, normalt ut til prosjektert fyllingsfot. Vegetasjosnsmasse skal transpoterast til godkjendt avfallsplass. Plassering av eksisterande kablar og ledninger skal vera klarlagt før anleggsstart Underbygning Avdekking Reinsking av fjell for lausmasse skal utførast i samsvar med NS utføringsklasse 3. a Fjellskjering Skjeringsprofil Helling på fjellskjering skal normalt vera 10:1, men må i praksis kunne tilpassast bergart, forvitring og oppsprekking. b Sprenging Det skal leggast fram boring / ladeplan, og det skal førast sprengingsprotokoll. Sprenging skal utførast i samsvar med NS 3420, Sprenging for vegar, og massane skal sprengast slik at dei er best mogleg egna til fyllingsarbeid. Det skal sprengast og utlastast til underkant av bærelag. c Jordskj æring Jordskråninger skal ha ei helling på l : 2, ikkjeover l : 1.5. Skjæringsbotnen må utformast slik at ein sikrar avrenning. Der det er naudsynt må det gjerast tiltak for å hindra erosjon. Ved serleg problematiske område skal det utarbeidast sikringsplan Fyllingsarbeider Vegfylling skal byggast opp av sprengstein og/eller steinmasser. Sideskråningane skal gis helning på l : l.5 dersom ikke anna er vist på tverrprofil. Det skal nyttast steinstørrelse som bygger inntil halve lagtykkelsen som utlegging. Det skal fyllast til underkant bærelag.

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE 1 Endring av 3.1.1-3.2.3-3.2.4 Endring merket med RØDT. Blå utgår B REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT HAUGALAND GOLFBANE, DELER AV GNR. 41 BNR. 52 M.FL., SVEIO KOMMUNE Arkivsak: Sakstittel: GBR-41/52 REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT

Detaljer

KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM Oppdragsnummer: 70100062 Omsetningsnummer: 0 KJØPEKONTRAKT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

Føresegner Reguleringsplan for Hansabakken, Sveio

Føresegner Reguleringsplan for Hansabakken, Sveio Føresegner Reguleringsplan for Hansabakken, Sveio Arkivsak: Arkivkode: Sakstittel: xx xx REGULERINGSPLAN FOR HANSABAKKEN, SVEIO 1. REGULERINGSFØREMÅL 1. Det regulerte området er på planen vist med plangrense.

Detaljer

Kjøpekontrakt for boligtomt

Kjøpekontrakt for boligtomt Kontraktsutkast 06.04.2016 Kjøpekontrakt for boligtomt Selger: Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal Org.nr.: 940138051 Telefon: 71664700 Kjøper: Navn: Adresse: Postnr./poststed: Fødselsnr. (11

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE PLANID: 201212 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5 BYGNINGAR OG ANLEGG

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE PLANID: REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 Området er regulert

Detaljer

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua Salgsoppgave Fjordveien 11 3490 Klokkarstua OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Eldre industri eiendom med utviklingspotensial til f. eks. bolig. Selger: Rolf Håkon Tønnessen, Kolleveien 15, 3060 Svelvik.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr:

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr: Kjøpekontrakt Ubebygd tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom: GESTI Eiendom AS org.nr: 995 677

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT

KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT Oppdrag: Formidling: Mellom: Tykkås AS Født 995 505 231 Født Adresse: Songdalsvegen 111 Tel (m:) 91 55 30 11 4645 Nodeland heretter kalt, og Født Født Adresse: Tel heretter

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

I F ormidl.nr: Oppdragsnr.: KJØPEKONTRAKT. Mellom: Anders Bashev Fødselsdato: 19/

I F ormidl.nr: Oppdragsnr.: KJØPEKONTRAKT. Mellom: Anders Bashev Fødselsdato: 19/ I EiendomsMegler@ F ormidl.nr: 4007804 Oppdragsnr.: 52160189 KJØPEKONTRAKT Mellom: Anders Bashev Fødselsdato: 19/12-1983 Adresse: Rognvegen 515 7710 SPARBU Tlf.: (m:)9137 53 04 heretter kalt selgeren,

Detaljer

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no Kjøpekontrakt Selger Navn Trendheimêaptistmenisbä_._ Postboks185TiHer,7476Trondheim Fødselsnr /Org nr Telefon _9_38977224 E-p-cfsíadresse harald.s.mahlum@sintef.no Kjøper Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon

Detaljer

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig Mellom selger Selger. Organisasjonsnummer Fødsels-og personnr Adresse. E-post:.. og kjøper Kjøper Kvinnherad kommune Organisasjonsnummer. Adresse. E-post:.. er i dag inngått

Detaljer

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) KJØPEKONTRAKT mellom Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) og Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) 1 SALGSOBJEKTET Selger overdrar til Kjøper deler av sin eiendom gnr 227 bnr 1 i Gausdal kommune.

Detaljer

AVTALE SALG AV FESTERETT

AVTALE SALG AV FESTERETT AVTALE SALG AV FESTERETT Mellom Sjusjøen tomteutvikling AS org.nr. 916 947 380 Adresse: Postboks 295 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 som Selger og Navn: f.nr. xxxxxx xxxxx Eierandel: Navn: f.nr. xxxxxx

Detaljer

1. BAKGRUNN OG FORMÅL

1. BAKGRUNN OG FORMÅL AVTALE OM FLYTTING AV IDRETTSPLASSEN I GAUSDAL Mellom Gausdal kommune, org.nr 961 381 274 heretter Kommunen; og Gausdal Idrettslag, org.nr. 971 536 969, heretter Idrettslaget er i dag slik avtale inngått:

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT

KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT Oppgjør nr. KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom (avhendingslova) og annen bakgrunnsrett. Mellom selger Stiger Sanness vei

Detaljer

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt Oppdragsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKO TRAKT Ubebygget tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eiendom

KJØPEKONTRAKT Eiendom KJØPEKONTRAKT Eiendom MELLOM SØR-ODAL KOMMUNE OG VEDR. Gnr. 41 bnr. 517, Skarnes i Sør-Odal kommune Denne Avtalen er inngått mellom: SELGER: (heretter benevnt Selger) Navn Sør-Odal kommune Orgnr. Adresse

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjelder for kjøp av bolig og fritidsbolig mellom private, der selgeren ønsker å selge eiendommen «som den er». Kontrakten er tilpasset avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt "Selger") KJØPER: Botngaard AS, org. nr.

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt Selger) KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 2,2 KJØPEKONTRAKT Mellom SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr. 989 946 854 (heretter kalt "Selger") og KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 994 668 420 (heretter kalt "Kjøper") BAKGRUNN OG SALGSGJENSTAND

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Parter Kjøper Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Selger Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstaver

Detaljer

Kjøpsbetingelser Datert Jørihaugen Vest KRISTIANSUND

Kjøpsbetingelser Datert Jørihaugen Vest KRISTIANSUND Jørihaugen Vest KRISTIANSUND Jørihaugen Vest Kristiansund Kjøpsbetingelser 20.06.2016 Byggetrinn 1 tomter for eneboliger, tomannsboliger og rekkehus GENERELL ORIENTERING 1.01 SALG Notar Nordmøre Eiendomsmegling

Detaljer

7.095m 2 500.000,- + 2,5 % dok. avg.

7.095m 2 500.000,- + 2,5 % dok. avg. TOMTESTØRRELSE - samlet PRISANTYDNING 7.095m 2 500.000,- + 2,5 % dok. avg. ADRESSE Eikelyveien SAKSNR1170010 ANSV. MEGLER Pål Huun Monsen MOBIL 95 26 58 65 PROSPEKT PÅ SMS: Send Emvest 1170010 til 2077

Detaljer

Formidl.nr: Oppdragsnr.: Fødselsdato: Mellom: Pål Robert Aasegg. Adresse: Klingavegen SPILLUM

Formidl.nr: Oppdragsnr.: Fødselsdato: Mellom: Pål Robert Aasegg. Adresse: Klingavegen SPILLUM Formidl.nr: 4008090 Oppdragsnr.: 52170091 KJØPEKONTRAKT Mellom: Pål Robert Aasegg Fødselsdato:26.03.76 Adresse: Klingavegen 431 7820 SPILLUM Tlf.: (m:) 99 21 06 04 heretter kalt selgeren, og Gunnar Hjellan

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI UTKAST 19.11.2014 AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI Følgende avtale er inngått mellom Tysnes kommune som Selger og Alsaker Brygge AS som Kjøper: 1. Avtalens bakgrunn Selger oppførte på 1970-tallet et kommunalt

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SMÅBÅTHAMN HORNELANDSVÅGEN, DEL AV GNR. 46, BNR.4, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR SMÅBÅTHAMN HORNELANDSVÅGEN, DEL AV GNR. 46, BNR.4, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR SMÅBÅTHAMN HORNELANDSVÅGEN, DEL AV GNR. 46, BNR.4, STORD KOMMUNE Plan ID: 210603 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense.

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER 1 GENERELT Desse føresegner gjeld for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Innanfor planens avgrensing skal arealbruken

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BUSTADOMRÅDE GJERDE LØNNEBAKKEN

SAMNANGER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BUSTADOMRÅDE GJERDE LØNNEBAKKEN SAMNANGER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BUSTADOMRÅDE GJERDE LØNNEBAKKEN FØRESEGNER Revidert 18.10.04 Revidert 21.06.00 Bergen, november 1999 Storetvegtvegen 96, 5072 Bergen Telefon: 55 36 36

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ANGLEVIK, MOSTERHAMN GNR. 10 BNR. 1 MFL. BØMLO KOMMUNE.

REGULERINGSPLAN FOR ANGLEVIK, MOSTERHAMN GNR. 10 BNR. 1 MFL. BØMLO KOMMUNE. REGULERINGSPLAN FOR ANGLEVIK, MOSTERHAMN GNR. 10 BNR. 1 MFL. BØMLO KOMMUNE. REGULERINGSFØRESEGNER 1.0 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 Arealet innanfor

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt KJØPEKONTRAKT ubebygd tomt Mellom: Brøttum Almenning, org.nr.: 956 278 295 Adresse: Postboks 295 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 heretter kalt Selger, og Navn: Navn: Adresse: Telefon: [ ], fnr./ org

Detaljer

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Bo landlig på idylliske Jendem

Bo landlig på idylliske Jendem Bo landlig på idylliske Jendem Attraktive boligtomter i Fræna kommune. Jendemshagen ligger kun 15 minutter fra Molde sentrum. Byggefeltet ligger i et flott naturområde med kort vei til sjø, fjell, lekeplasser,

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. vedrørende. overdragelse av landbrukseiendommen Hov gnr. 79 bnr. 2 & 12 i Ørland kommune

KJØPEKONTRAKT. vedrørende. overdragelse av landbrukseiendommen Hov gnr. 79 bnr. 2 & 12 i Ørland kommune C) / 1 1 3 KJØPEKONTRAKT vedrørende overdragelse av landbrukseiendommen Hov gnr. 79 bnr. 2 & 12 i Ørland kommune Selger: Tove Hov, f.nr,, 7129 Brekstad Øystein Hov, fnr,, 7140 Opphaug Kjøper: Bjørn Groven,

Detaljer

Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune

Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune I medhald av plan- og bygningslova av 14. juni 1985, nr. 77 med revisjonar, 22-26 og 30, er det utarbeidet reguleringsplan for

Detaljer

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Arkivsak: 01/00998 Arkivkode: PLAN 146/1 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VOLL-HYTTEFELT Vedtak i planutvale om oppstart den 28.06.01 sak

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune

KJØPEKONTRAKT. Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune KJØPEKONTRAKT Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune 1. Avtalens parter Selger: Navn: Bergen kommune V/Etat for bygg og eiendom Org.nr: 964 338 531 Adresse: Postboks 7700

Detaljer

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS!

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! SMITH PETERSEN GATE 3 BTA 580 m² BYGGEÅR 1984 TOMT 210 m² Prisantydning 7.500.000 kr + ca. 2,6% omk. til staten. OPPDRAGSNUMMER: 9-0001/14 PER MARIUS ARNTSEN EIENDOMSMEGLER

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT

KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT Oppdrag: Formidling: Mellom: Sætersdalen AS Org: 932821632 Adresse: Postboks 1174 Tel (m:) 90 83 25 66 4683 SØGNE heretter kalt, og Navn Navnesen Født xx/xx-xxxx xxxx Navn

Detaljer

1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass

1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass WWW.ETM.NO Tlf: 69367070 1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass Vesterøy, Hvaler Adresse: Norderhaugveien 102, 1684 VESTERØY Tomte areal: 979 m² Prisantydning: Kr: 980.000,- + omk. Oppdragsnr: 211034

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM Oppdragsnummer: 1-0161/12 Omsetningsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKONTRAKT Eierseksjon Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 Adresse: Postboks 1325 Vika, 0112 Oslo Telefon: 950 39 911 heretter kalt selger,

Detaljer

Røyken - 3 roms Andelsleilighet

Røyken - 3 roms Andelsleilighet Røyken - 3 roms Andelsleilighet Adresse: Boligtype: Prisant.: Spikkestadveien 94 A, 3 etg Leilighet 690 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Kristine Lauritzen Mobil: 97 67 76 00 E-post:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gorolie Revidert iht vedtak i kommunestyret , saknr. 31/08

Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gorolie Revidert iht vedtak i kommunestyret , saknr. 31/08 REGULERINGSFØRESEGNER 1. Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2. Reguleringsføremål Området er regulert til følgende føremål (PBL 25.1): Byggeområde:

Detaljer

1 REGULERINGSFØRESEGNER

1 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR: KOMMUNE: Kviteseid REGULERINGSOMRÅDE: Furuheim Hyttegrend, del av Gnr. 14 bnr. 6 DATO KOM.STYRETS VEDTAK: 14.06.07 DATO FOR SISTE REVISJON: : 10.06.09 1.1 GENERELT

Detaljer

PUBLIKUMSINFO BYGGESAK

PUBLIKUMSINFO BYGGESAK Søknad om løyve til tiltak (pbl. 20-1 og 20-2) Side 1 av 11 Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK Søknad om løyve til tiltak jf. plan- og bygningslova 20-1 20-2 Søknad om løyve til tiltak (pbl. 20-1 og

Detaljer

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS.

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av Kristiansund Boligbyggelag Prosjekt AS, Lønnheim Eiendom og Plan AS. SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON..

Detaljer

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1 REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE FØRESEGNER Juni 2010 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 04.06.2010. 1.2

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

EstateProspekt. Meglerhuset Sædberg AS. Hyttetomter. Trollneset i Søgne, 4640 SØGNE. Tlf.: 38 05 42 20

EstateProspekt. Meglerhuset Sædberg AS. Hyttetomter. Trollneset i Søgne, 4640 SØGNE. Tlf.: 38 05 42 20 EstateProspekt Hyttetomter Trollneset i Søgne, 4640 SØGNE 3 hyttetomter i Søgne Prisantydning: Kr. 350.000,- +omk. pr. tomt Megler: Statsaut. Eiendomsmegler MNEF Frode Gundersen Meglerhuset Sædberg AS

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Bustad- og fritidsområde Tressvik gnr. 14 bnr.27 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Bustad- og fritidsområde Tressvik gnr. 14 bnr.27 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Bustad- og fritidsområde Tressvik gnr. 14 bnr.27 m.fl. PlanID: 201509 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER September 2016 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner

Detaljer

Smestad Panorama - Skolejordet, Rælingen 4 byggeklare selvbyggertomter med fantastisk beliggenhet

Smestad Panorama - Skolejordet, Rælingen 4 byggeklare selvbyggertomter med fantastisk beliggenhet Smestad Panorama - Skolejordet, Rælingen 4 byggeklare selvbyggertomter med fantastisk beliggenhet Salgsoppgave Adresse Skolejordet, 2008 FJERDIGBY Kommune Rælingen Matrikkel B25-14: gnr. 96, bnr. 247 B25-15:

Detaljer

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Lagerbygg - Tromsøya. Tromsøya sør. Næringseiendom/kombinasjonslokale. Prisantydning: kr 1.900.000,-

Lagerbygg - Tromsøya. Tromsøya sør. Næringseiendom/kombinasjonslokale. Prisantydning: kr 1.900.000,- Lagerbygg - Tromsøya Tromsøya sør. Næringseiendom/kombinasjonslokale Prisantydning: kr 1.900.000,- Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Tomi C.Johansen Epost: tomi.johansen@dnbeiendom.no

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BØMLO FISKERIHAMN, HAVLANDSHAGEN, GNR. 53 BNR. 53 m.fl., BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR BØMLO FISKERIHAMN, HAVLANDSHAGEN, GNR. 53 BNR. 53 m.fl., BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR BØMLO FISKERIHAMN, HAVLANDSHAGEN, GNR. 53 BNR. 53 m.fl., BØMLO KOMMUNE PLANID: 201307 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense.

Detaljer

Det regulerte område, som er synt på planen med grenseline, er nytta til:

Det regulerte område, som er synt på planen med grenseline, er nytta til: Reguleringsbestemmelser: Reguleringsføresegner til reguleringsplan for deler av Våge, g.nr. 38, b.nr 145. Rennedalen, g.nr 39, b.nr. 1,2,3,4,5,7,9,10,12,13,22,23,25,26,27,28, og Knarrevik, g.nr. 40, b.nr.

Detaljer

OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7

OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7 KVINNHERAD KOMMUNE Detaljreguleringsplan for: OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslova av 1985. Saksnr Dato Sign Kvinnherad forvaltningsstyre

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Stener Søreng fnr. : Stener Søreng selger herved sin eiendom gnr. 102 bnr. 40 i Hemne kommune til Rostimo Eiendom AS.

KJØPEKONTRAKT. Stener Søreng fnr. : Stener Søreng selger herved sin eiendom gnr. 102 bnr. 40 i Hemne kommune til Rostimo Eiendom AS. KJØPEKONTRAKT Mellom Stener Søreng fnr. : 190359 45191 heretter kalt "selger" og Rostimo Eiendom AS org.nr.: 912 552 403 heretter kalt "kjøper", er i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 1. Salgsobjekt,

Detaljer

:$:::3:::VDaiE 1 :::::L f*e, "a "e" -"

:$:::3:::VDaiE 1 :::::L f*e, a e - KVINNHERAD KOMMUNE r W* Y Kvinrwperéd kommune i l l JUNI 2015 _ :$:::3:::VDaiE 1 :::::L f*e, "a "e" -" Deres ref.: Vår ref.: Dato: sflk/duk-i 9059059/496587 10.06.2015 Retur av tinglyst dokument Vi retumerer

Detaljer

Åros - Boligtomt med sjøutsikt

Åros - Boligtomt med sjøutsikt Åros - Boligtomt med sjøutsikt Adresse: Årosfjellet Tomt 40 Boligtype: Boligtomt Prisant.: 1 450 000,- + omk. Avdeling: Røyken Ansv. megler: Preben von Malchus Mobil: 99 54 77 00 E-post: preben.vm@fossco.no

Detaljer

Vår ref. 2013/2355-5. Særutskrift - 137/58 - nytt anlegg/konstruksjon - Herøysundet - Herøysund Båtlag

Vår ref. 2013/2355-5. Særutskrift - 137/58 - nytt anlegg/konstruksjon - Herøysundet - Herøysund Båtlag Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Egne notater: Egne notater: Egne notater: Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Detaljer

GRAVEMELDING MÅLSELV KOMMUNE

GRAVEMELDING MÅLSELV KOMMUNE GRAVEMELDING MÅLSELV KOMMUNE BYGGHERRE: tlf: fax: e-post: GRAVEADRESSE: GNR./BNR: ARBEIDET VIL PÅGÅ I TIDSROMMET: FRA: TIL: ARBEIDETS ART: Eks. vann, avløp, kabel Vil arbeidet omfatte graving i offentlige

Detaljer

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m Bygland kommune Drift og forvaltning Rettleiing for søknad om: Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m Søknad om frådeling er både søknad om frådeling til sjølvstendig tomt eller søknad om frådeling

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt KJØPEKONTRAKT ubebygd tomt Mellom: Brøttum Almenning, org.nr.: 956 278 295 Adresse: Postboks 295, 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 heretter kalt Selger, og Navn: Navn: Adresse: Telefon: [ ], fnr./ org

Detaljer

Lier - Stoppenkollen - Ny tomt for salg!

Lier - Stoppenkollen - Ny tomt for salg! Lier - Stoppenkollen - Ny tomt for salg! Adresse: Boligtype: Prisant.: Flåtansvingen 3 Boligtomt 1 740 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Fred-Ivar Myrseth Mobil: 91 78 52 72 E-post:

Detaljer

K J Ø P E K O N T R A K T FOR FAST EIENDOM MELLOM

K J Ø P E K O N T R A K T FOR FAST EIENDOM MELLOM K J Ø P E K O N T R A K T FOR FAST EIENDOM MELLOM SELGER: Verdal kommune ORGNR 938 587 418 heretter kalt selgeren og KJØPER: Stekke legesenter eiendom AS ORGNR heretter kalt kjøperen, er i dag inngått

Detaljer

NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN

NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN Prisant.: Åpen for bud! Adresse: Kanalgata 5 Tomteareal: 9135 kvm Oppdragsnr: 2120014 Adresse Kanalgata 5 3263 Larvik Registerbetegnelse Gnr.3020 Bnr.1075 i Larvik kommune Eier

Detaljer

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 27/ 606 m.fl, Svehaugen». Stord kommune. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 27/606 m.

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 27/ 606 m.fl, Svehaugen». Stord kommune. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 27/606 m. Stord kommune Detaljregulering for Gnr/ bnr 27/606 m.fl, Svehaugen Plan-id: 201503 FØRESEGENER Utarbeida av Side 1 av 5 sider 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense.

Detaljer

Reguleringsføresegner 03012 Reguleringsplan for Kvasshaug II, Haugsvik hyttefelt

Reguleringsføresegner 03012 Reguleringsplan for Kvasshaug II, Haugsvik hyttefelt Reguleringsføresegner 03012 Reguleringsplan for Kvasshaug II, Haugsvik hyttefelt Arkivsak: 03/861 Arkivkode: L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KVASSHAUG II, HAUGSVIK - HYTTEFELT Planidentitet: 03012

Detaljer

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter)

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter) Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter) gnr. 61 bnr. 2 i Nannestad kommune Denne salgsoppgaven er utarbeidet av Norsk Landbruksmegling as

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5

Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5 Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5 2458 Plankontoret Hallvard Homme A/S PlanID 20110013 Føresegner 2458 Plankontoret Hallvard Homme AS 1 Skeie sameige 1 Reguleringsføresegner I

Detaljer

Retningsliner for graving i offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland

Retningsliner for graving i offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland Vedlegg 1 Veglova 32 og 57 32 Elektrisk eller anna kraftleidning, telegraf- eller telefonleidning, vass-, kloakk- eller annen leidning eller renne av alle slag, løypestreng, taubane eller privat skinnegang

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Bustad- og fritidsområde Tressvik gnr. 14 bnr.27 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Bustad- og fritidsområde Tressvik gnr. 14 bnr.27 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Bustad- og fritidsområde Tressvik gnr. 14 bnr.27 m.fl. PlanID: 201509 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER November 2015 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner

Detaljer

Vår ref. 2011/2157-9. Særutskrift - DS - 145/28 - frådeling av tomt - Husnes - Jorunn Marit Røsseland

Vår ref. 2011/2157-9. Særutskrift - DS - 145/28 - frådeling av tomt - Husnes - Jorunn Marit Røsseland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2013/1953-5. Særutskrift - 59/1 - basestasjon for naudkommunikasjon - Mauranger - Technogarden Engineering Resources AS

Vår ref. 2013/1953-5. Særutskrift - 59/1 - basestasjon for naudkommunikasjon - Mauranger - Technogarden Engineering Resources AS Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Some titel for sales document. Some description for first page image

SALGSOPPGAVE. Some titel for sales document. Some description for first page image SALGSOPPGAVE Some titel for sales document Some description for first page image Prisantydning: 2 323 kr. + omk. Lånetakst: 2 323 kr. Bruttoareal (BTA): 80 kvm. Verditakst: 2 323 kr. Bruksareal (BRA):

Detaljer

SALSOPPGÅVE. Stadsnesvegen 13B, 6030 Langevåg i Sula kommune.

SALSOPPGÅVE. Stadsnesvegen 13B, 6030 Langevåg i Sula kommune. A D V O K A T A N E M A U R S E T, K N A R D A L O G H E G G E N I kontorfellesskap Medlemmer av Den Norske Advokatforening S T R Y N - V O L D A Advokat Per Maurset Advokat Jørund Knardal Advokat Thore

Detaljer

EIENDOMSADVOKATEN I VALDRES AS

EIENDOMSADVOKATEN I VALDRES AS Hyttetomter Bjødnaholet Øystre Slidre kommune Utsikt til Jotunheimen. Flotte turmuligheter. Helårsvei, strøm, vann og avløp. Tomtene Fra 1 til 2,5 mål selveier Prisantydning Fra kr 450.000,- + ca 2,7 %

Detaljer

ÅROS - Boligtomt med flott utsikt

ÅROS - Boligtomt med flott utsikt ÅROS - Boligtomt med flott utsikt Adresse: Boligtype: Størrelse: Prisant.: Elgtråkket 11 B Tomt bolig 801 kvm 990.000,- + omk. Avdeling: Røyken Ansv. megler: Kristine Lauritzen Mobil: 976 77 600 E-post:

Detaljer

Heggedal - enebolig med utleiedel

Heggedal - enebolig med utleiedel Heggedal - enebolig med utleiedel Adresse: Boligtype: Prisant.: Plankedalsveien 68 Enebolig m/leilighet 3 950 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Fred-Ivar Myrseth Mobil: 91 78 52

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune Føresegner til Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 7 sider 1 GENERELT 1.1 Areal Areala innafor planområdet er regulert til følgjande

Detaljer

Vår ref. 2013/2433-6. Særutskrift - Bakkeplanering - 128/7 - Heio - Uskedalen - Trond Lekva Myklebust

Vår ref. 2013/2433-6. Særutskrift - Bakkeplanering - 128/7 - Heio - Uskedalen - Trond Lekva Myklebust Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Arkivsak: 02/00522 Arkivkode: L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR TYMBRÅLEN ENDRING Saksbehandlar / planlegjar: Per Steinar Nedkvitne

Detaljer

«SLETTO VEST» DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER. Del av gnr. 56, bnr. 17 og 142 i SVEIO KOMMUNE. REGULERINGSFØRESEGNER.

«SLETTO VEST» DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER. Del av gnr. 56, bnr. 17 og 142 i SVEIO KOMMUNE. REGULERINGSFØRESEGNER. DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER «SLETTO VEST» Del av gnr. 56, bnr. 17 og 142 i SVEIO KOMMUNE. Planid: 2014904 REGULERINGSFØRESEGNER jan. 16. rev.2 Gullvegen 1421, 5550 SVEIO tlf. 91358368 e-mail:

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Partar Kjøpar Namn: fødselsnr.: Namn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/stad: E-post: Seljar Namn: fødselsnr.: Namn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/stad: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstavar

Detaljer

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Det regulerte området er vist med grenselinjer på plankart datert 22.11.11 Arealet skal regulerast

Detaljer

S A L S O P P G Å VE

S A L S O P P G Å VE A DVO K ATA N E M A U R S E T, K N A R D A L O G H E G G E N STRYN VOLDA Advokat Per Maurset Advokat Jørund Knardal Advokat Thore Heggen S A L S O P P G Å VE I kontorfellesskap Medlemmar av Den Norske

Detaljer

LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD

LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD SALGSOPPGAVE LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS MED KORT VEI TIL HOF SENTRUM, SKOLE, FRILUFTSOMRÅDE OG GOLFBANE. Prisantydning: kr. 800.000,- Hana Eiendomsmegling Advokatfirmaet

Detaljer