Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl 12:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl 12:00"

Transkript

1 Værøy kommune Innkalling Hovedutvalg for næringssaker Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl 12:00 Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til rådmannskontoret, tlf eller e-post; slik at varamedlemmer kan bli innkalt. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling I møtet vil det bli tatt en rask gjennomgang av reglementet for næringsfondet. Værøy, den

2 Saksliste: Sak nr. Sakstittel 001/21 Godkjenning av møteprotokoll 002/21 Godkjenning av møteprotokoll 003/21 Klage på vedtak i sak 008 og 009/20 - hovedutvalget for næring 004/21 Klage på vedtak i sak 020/20 - hovedutvalget for næring 005/21 Næringsutvalgets prioriteringer for 2021 ut fra strategisk næringsplan 006/21 Prosjektsstilling som næringskonsulent 007/21 Årsmelding næringsfond /21 Søknad kommunalt næringsfond - Smitt & Smule Eiendom 009/21 Søknad kommunalt næringsfond - Værøy Auto AS 010/21 Søknad kommunalt næringsfond - Christensen og Jensen 011/21 Søknad kommunalt næringsfond - Cafe Super'n 012/21 Søknad kommunalt næringsfond - Bjørn Tore Sørheim 013/21 Søknad kommunalt næringsfond - Børge Petter Andreassen 014/21 Søknad kommunalt næringsfond - Justyna Skora 015/21 Søknad kommunalt næringsfond - Artur Zukowski

3 Værøy kommune Arkiv: FE-033 Arkivsaksnr: 21/64 Saksbehandler: Kim Bjerkeli Sakspapir SAKSGANG Utvalg/Styre Møtedato Saksnr Hovedutvalg for næringssaker /21 Godkjenning av møteprotokoll Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Protokoll - Hovedutvalg for næringssaker Rådmannens innstilling: Møteprotokollen godkjennes som den foreligger. Saksopplysninger: Møteprotokollen legges med dette fram for godkjenning.

4 Værøy kommune Arkiv: FE-033 Arkivsaksnr: 20/287 Saksbehandler: Kim Bjerkeli Sakspapir SAKSGANG Utvalg/Styre Møtedato Saksnr Hovedutvalg for næringssaker /20 Hovedutvalg for næringssaker /21 Godkjenning av møteprotokoll Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Protokoll - Hovedutvalg for næringssaker Rådmannens innstilling: Møteprotokollen godkjennes som den foreligger Hovedutvalg for næringssaker Saken kunne ikke behandles da sakspapirene ikke var tilgjengeliggjort i politikerportalen før møte. HN- 005/20 Vedtak: Sak utsettes. Saksopplysninger: Møteprotokollen legges med dette fram for godkjenning.

5 Værøy kommune Arkiv: FE-242, FA-U01 Arkivsaksnr: 20/257 Saksbehandler: Erling Sandnes Sakspapir SAKSGANG Utvalg/Styre Møtedato Saksnr Hovedutvalg for næringssaker /21 Klage på vedtak i sak 008 og 009/20 - hovedutvalget for næring Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Varsel om kritikkverdige forhold - Værøy Varsel om kritikkverdige forhold - Værøy Varsel om kritikkverdige forhold - Værøy FM_UYMOWU_varsling_V_klage CV Tillegg til innsendt sak Tillegg til innsendt sak Ad klage på vedtak Klage på vedtak klage vedtak Søknad kommunalt næringsfond - Trio AS Oppdatert - Næringssøknad Soknad kvotekjøp 8-9 m 3 mil kvote img-x Forskrift om Kommunal- og moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene (Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler) - Lovdata Rådmannens innstilling: Klagen avvises, retningslinjene for Covid-19 næringsfond er fulgt. Saksopplysninger: Utbruddet av Covid-19 har gitt økt arbeidsledighet og redusert økonomisk aktivitet. Kommunal- og moderniseringsdepartement har bevilget krisepakke til Nordland fylkeskommune i forbindelse med Covid-19. Krisepakken omfatter et nytt tilskudd øremerket kommunale næringsfond. Værøy kommune har fått tildelt kr ,-

6 kr i ekstramidler til kommunalt næringsfond. Denne tildelingen ble annonsert på vår hjemmeside , med søknadsfrist Dette var ekstraordinære midler for å avhjelpe samfunnets utfordringer med sysselsetting i koronaepidemien. Dette var ett av fleire hjelpemidler staten har gått inn med. I tillegg kan nevnes direkte støtte til bedrifter som har fått stor nedgang i sin omsetning grunnet pandemien. Her har bedrifter som har vært rammet, hatt anledning til å søke direkte. Formålet med virkemiddelet: «Covid-19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Tilskuddet skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.» Til søknadsfristen kom det inn 18 søknader. Disse ble saksbehandlet av administrasjonen, der vi også trakk inn faglig veiledning frå Bodø kommune og Nordland fylkeskommune. Sakene ble forelagt hovedutvalget for næring til deres møte Sakspapirer ble sendt ut, og lagt i møteportalen ei uke i forveien. Utvalget møtte med sine valgte medlemmer og behandlet søknadene. Det ble gjort endringer i tildelingene i 6 av sakene. Etter utvalgets behandling, ble det sendt vedtaksbrev til søkerne, der det ble opplyst om klagerett i løpet av 3 uker. Vidar Andreassen ble tildelt NOK frå denne ordningen, etter å ha fått innvilget 2 søknader. Han fikk NOK til støtte for kjøp av fiskefartøy, og NOK til støtte for kjøp av fiskekvoter. Han har i brev av klaget på behandlingen av disse sakene. Han påpeker at flere av tildelingene ikkje burde vært behandlet etter disse retningslinjene (Covid 19 næringsfond). Han fikk også komme på møte med ordfører, rådmann og sekretær for å tilkjennegi sitt syn, den VI har også mottatt en henvendelse frå statsforvalteren i Nordland, der de ber oss forklare vår befatning med saken, ut frå klagen til Andreassen. I likhet med det vi har svart til Statsforvalteren, kan vi ikkje se at midlene som ble utdelt, er i strid med retningslinjene for Covid-19 næringsfond. Det fremgår ikkje her at bedrifter som er berørt med redusert omsetning på grunn av koron, skal prioriteres. Midlene er tildelt ut frå et samfunnsperspektiv, der alle som kan bidra til økt sysselsetting og/eller bevaring av arbeidsplasser, er stilt på lik linje. Tildeling av midler frå et slikt fond vil alltid måtte være basert litt skjønn, og da er det viktig at både administrasjon og politisk utval er i stand til å utøve dette så godt som mulig. Innenfor retningslnjene som gjelder. Det mener vi er gjort i dette tilfellet. Vedlegger forskriften, og link til utlysningen på vår hjemmeside, samt vårt svar til Statsforvalteren i Nordland. Med bakgrunn i dette foreslår vi at klagen frå Vidar Andreassen avvises, og at retningslinjene til Covid-19 næringsfond er fulgt. Dersom hovedutvalget avslår klagen, sendes den til formannskapet for endelig behandling. Dersom de gir klager medhold, går saken tilbake til administrasjonen for ny saksbehandling.

7

8 Værøy kommune Arkiv: FE-242, FA-U01 Arkivsaksnr: 20/264 Saksbehandler: Erling Sandnes Sakspapir SAKSGANG Utvalg/Styre Møtedato Saksnr Hovedutvalg for næringssaker /21 Klage på vedtak i sak 020/20 - hovedutvalget for næring Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Søknad kommunalt næringsfond - Lofoten Værøy Brygge AS Næringssøknad Soknad lvb Fond Klage på vedtak Tilleggsinformasjon søknad Forskrift om Kommunal- og moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene (Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler) - Lovdata Rådmannens innstilling: Klagen frå Lofoten Værøy brygge avvises. Saksopplysninger: Utbruddet av Covid-19 har gitt økt arbeidsledighet og redusert økonomisk aktivitet. Kommunal- og moderniseringsdepartement har bevilget krisepakke til Nordland fylkeskommune i forbindelse med Covid-19. Krisepakken omfatter et nytt tilskudd øremerket kommunale næringsfond. Værøy kommune har fått tildelt kr ,- kr i ekstramidler til kommunalt næringsfond. Denne tildelingen ble annonsert på vår hjemmeside , med søknadsfrist Dette var ekstraordinære midler for å avhjelpe samfunnets utfordringer med sysselsetting i koronaepidemien. Dette var ett av fleire hjelpemidler staten har gått

9 inn med. I tillegg kan nevnes direkte støtte til bedrifter som har fått stor nedgang i sin omsetning grunnet pandemien. Her har bedrifter som har vært rammet, hatt anledning til å søke direkte. Formålet med virkemiddelet: «Covid-19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Tilskuddet skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.» Til søknadsfristen kom det inn 18 søknader. Disse ble saksbehandlet av administrasjonen, der vi også trakk inn faglig veiledning frå Bodø kommune og Nordland fylkeskommune. Sakene ble forelagt hovedutvalget for næring til deres møte Sakspapirer ble sendt ut, og lagt i møteportalen ei uke i forveien. Utvalget møtte med sine valgte medlemmer og behandlet søknadene. Det ble gjort endringer i tildelingene i 6 av sakene. Etter utvalgets behandling, ble det sendt vedtaksbrev til søkerne, der det ble opplyst om klagerett i løpet av 3 uker. Lofoten Værøy brygge AS søkte om NOK i støtte. Søknaden var ikke nærmere beskrevet, og ble avslått av den grunn. I sin klage påpeker de at dette burde vært etterlyst fra kommunens side. Det har de nok litt rett i, men kommunen var inne i en fase der de var veldig lavt bemanna, og nye ansatte kom inn i oktober. Allikevel var det lagt ved retningslinjer for søknaden, her fremgår det hvilke opplysninger som skal gis ved søknad. I vedtaket fra hovedutvalget for næring, oppfordres de til å søke på nytt. Dersom hovedutvalget avslår klagen, sendes den til formannskapet for endelig behandling. Dersom de gir klager medhold, går saken tilbake til administrasjonen for ny saksbehandling.

10 Værøy kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 21/61 Saksbehandler: Sakspapir SAKSGANG Utvalg/Styre Møtedato Saksnr Hovedutvalg for næringssaker /21 Næringsutvalgets prioriteringer for 2021 ut fra strategisk næringsplan Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Strategisk næringsplan for Værøy kommune - vedtatt Retningslinjer for Værøy kommunes næringsfond Rådmannens innstilling: Momenter fremlagt i saksfremlegget utgjør næringsutvalgets prioriteringer for Saksopplysninger: Bakgrunn og problemstilling I reglement for næringsfond, 14.0, fremgår det at næringsutvalget i sitt første møte hvert år skal skal prioritere tiltak for året ut fra strategisk næringsplan. I strategisk næringsplan 9. Målsettinger, fremgår: Visjonen for Værøy kommune er Værøy Et levende kystsamfunn Værøy kommunes fortrinn er knyttet til store naturgitte ressurser, et sterkt sjømatmiljø og attraktive opplevelseskvaliteter. Kvalitet vil være et viktig konkurransemessig fortrinn i utnyttelse av kommunens rike ressursgrunnlag. Mye av råvarene i kommunen blir eksportert uforedlet ut av kommunen. Værøy kommune har erfaring med hva det betyr når lokale bedrifter lykkes med industri. Det er derfor viktig at kommunen bidrar og tilrettelegger for dette. Ressurser som kan være særlig aktuell kan være innenfor fisk, sau og naturbasert reiseliv.

11 Næringslivet ønsker en næringsplan med en strategidel og en handlingsplandel. Man ønsker at kommunen og næringslivet kommer sammen hver høst for å diskutere neste års arbeidet og tiltak. Følgende næringsmessige målsettinger settes for Værøysamfunnet: a) Værøy skal ha et næringsliv preget av optimisme, nyskaping og vekst. Noe som gir grunnlag for vekst i folketall og arbeidsplasser. b) Værøy kommune skal av næringslivet bli oppfattet som en næringsoffensiv kommune og bli assosiert med følgende egenskaper og verdier: c) Økt videreforedling og bruk av den posisjon bedriftene har i dag i markedet Fiskeprodukter til konsummarkedet nasjonalt og internasjonalt Vedtatt av kommunestyret KS-sak 07/17 d) Utvikle Værøy til en attraktiv reiselivsdestinasjon ig tilbud innen overnatting, bespising og opplevelser e) Flere og økonomisk robuste bedrifter tjenester) f) Økt utdanningsnivå en skal fullføre videregående opplæring - eller høgskoleutdanning g) Få flere innbyggere kommunen For å nå disse målsettingene, er det satt opp strategier (pkt. 10): 10.1 Bedre samferdselsløsninger Gods- og passasjertrafikken er i dag en flaskehals for økt verdiskaping og sysselsetting. Dette oppleves som den største utfordring for næringslivet. Et systematisk og langsiktig arbeid må til for å bedre transporttilbudet. Særlig gjelder dette persontrafikk for å legge til rette for reiselivsutvikling Stedsutviklingsprosjekt Kommunen bør, sammen med næringslivet, gjennomføre et større stedsutviklingsprosjekt som omhandler næringsutvikling og tilgang på nødvendig kompetent arbeidskraft. Samarbeidspartnere kan være Nordland fylkeskommune, Lofoten matpark, Fabrikken næringshage og Nordlandsforskning Delta i regionale utviklingsprogrammer Kommunen har i dag begrensede ressurser til å utvikle og lede større utviklingsprosjekter for å øke verdiskapingen. Kommunen og næringslivet i samarbeid bør derfor heller delta i etablerte eller nye regionale utviklingsprogrammer (UNESCO-status creative cities (gastronomisk by), UNESCO biosfæreområde Lofoten, etc) ledet av andre partnere.

12 10.4 Øke innovasjons- og nyskapingsevnen til næringslivet i kommunen gjennom økt bruk av FoU Etablere møtepunkter mellom forsknings- og kompetansemiljøer hvor kommunens næringsliv er likeverdig part. Bidra til økt samarbeid med Nord Universitet, Nordlandsforskning og øvrige forsknings- og kompetansemiljøer. For 2021 ansees følgende punkter å være essensielle for å få en positiv utvikling til beste for Værøysamfunnet: Hovedutvalget for næring har satt av ressurser for en 2-årig prosjektstilling som næringskonsulent. Dette ansees nødvendig for å kunne effektuere et godt samarbeid mellom kommunen og næringslivet, samt sørge for at etablerere får nødvendig hjelp og veiledning for å komme i gang. Værøy har sin hovedferdselsåre på havet, og sikring av trygg innseiling for både fiskefartøy, godsbåter og bil og passasjer transport er helt avgjørende for å få en positiv utvikling i samfunnet. Reiselivet har et stort uutløst potensiale på Værøy. Gode opplevelser og samordning mellom aktørene ansees som viktig. Vi bør få enda flere grundere som starter opp med næringsvirksomhet, det kan være innen fiske og fangst, reiseliv, bygg og anlegg, eller servicenæringen. Oppstart at næringer som vi ikke har i dag, vil komplementere samfunnsfunksjonene.

13 Værøy kommune Arkiv: FE-034, TI-&20 Arkivsaksnr: 19/12 Saksbehandler: Erling Sandnes Sakspapir SAKSGANG Utvalg/Styre Møtedato Saksnr Hovedutvalg for næringssaker /21 Prosjektsstilling som næringskonsulent Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Ny stilling som næringskonsulent Næringskonsulent - stillingsbeskrivelse Rådmannens innstilling: 1. Det bevilges NOK for å ansette næringskonsulent i en 2-årig prosjektsstilling i Værøy kommune. 2. Dette belastes kommunens næringsfond. Saksopplysninger: Bakgrunn og problemstilling Kommunestyret vedtok i sak 008/21: 1. Med forbehold om finansiering fra næringsfondet, opprettes 2 årig prosjektstilling som næringskonsulent på Værøy i hht. Saksutredning. 2. Rådmannen får fullmakt til å plassere stillingen i organisasjonen. Det er fra flere aktører i Værøy kommune signalisert at det er ønskelig å få på plass en stilling som næringssjef, alternativt næringskonsulent. Rådmannen oppfatter at det er tverrpolitisk enighet om dette. Dette har også vært luftet i hovedutvalget for næring (HFN), med positiv tilbakemelding. Viser ellers til vedlagte sak 008/21 fra kommunestyre, samt stillingsbeskrivelse. Rådmannen ser for seg at stillingen knyttes til primært til rådmannen, teknisk enhet og kultursjefen. Dersom HFN bevilger midler til stillingen, vil den bli lyst ut på vanlig måte. Vi vil også vurdere å knytte til oss aktuell kandidat gjennom trainee ordningen.

14 Vi er i dialog med både Trainee Salten og Look North trainee, og vil vurdere dette som en mulighet. En trainee vil være en relativt nyutdannet kandidat som vil inngå i et program sammen med andre kandidater i regionen. Budsjettet som kommunestyret baserte sitt vedtak på: Som det vises her, tilsetting av næringskonsulent forutsetter at det avsettes totalt fra næringsfondet, over to år. Per 31/ er det innestående NOK, av dette er NOK bevilget. Dersom alle utbetalinger blir effektuert, vil det være ca 4 millioner igjen på næringsfondet. En forutsetning for stillingen, er at den henter inntjening via prosjekter som gjennomføres, for næringslivet og/eller i kommunal regi. Etter 2 år vil en se om dette er vel anvendte penger, og om det eventuelt er grunnlag for videreføring av stillingen.

15 Værøy kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 21/61 Saksbehandler: Sakspapir SAKSGANG Utvalg/Styre Møtedato Saksnr Hovedutvalg for næringssaker /21 Kommunestyret Årsmelding næringsfond 2020 Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Næringsfond rapport Rådmannens innstilling: Årsmelding for næringsfondet 2020 godkjennes. Saksopplysninger: Værøy kommune hadde per innestående NOK på kommunalt næringsfond. I 2020 var det stor fravær av ansatte i administrasjonen, i tillegg kom koronaepidemien fra mars måned av. Det ble dermed et spesielt år. Hovedutvalget for næring har hatt 3 (tre) møter i I første møte ble strategisk næringsplan og reglement for næringsfond gjennomgått. I andre møte ble 2 (to) søknader behandlet. I siste møte ble det behandlet det ehandlet 17 søknader. Dermed ble alle innkomne søknader dette år behandlet. Værøy kommune fikk ikke tildelt midler fra Nordland fylkeskommune til kommunalt næringsfond i Men vi fikk tildelt NOK i ekstraordinære midler for å støtte opp under etablering og bedriftsutvikling for å motvirke samfunnsmessige effekter av korona situasjonen. Alle midlene på «korona ordningen» ble tildelt som tilskudd, og vil bli utbetalt i henhold til retningslinjene etter hvert som prosjektene effektueres. Fra kommunalt næringsfond ble det bevilget NOK som lån, og Nok som tilskudd. 12 søknader ble avslått, 5 av disse for å overføre dem til «kovid fondet».

16 Det aller meste, NOK er tildelt, er brukt på «direkte støtte til bedrifter», resterende NOK er tildelt «tilrettelegging for næringsutvikling» var det NOK i saldo på næringsfondet. Ca NOK er tildelt, men ikkje utbetalt. Så reelt sett er det ca Viser ellers til vedlagte rapport. Hovedutvalget for næring har laget møteplan for 2021, og satser på en mer strukturert og forutsigbar saksbehandling fremover.

17 Værøy kommune Arkiv: FE-242, FA-U01 Arkivsaksnr: 21/14 Saksbehandler: Erling Sandnes Sakspapir SAKSGANG Utvalg/Styre Møtedato Saksnr Hovedutvalg for næringssaker /21 Søknad kommunalt næringsfond - Smitt & Smule Eiendom Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Næringssøknad RF Svar på anmodning om ytterligere informasjon Årsregnskap Attest for skatt og merverdiavgift Rådmannens innstilling: Søknaden innvilges et tilskudd på inntil kr ,- i hht. kostnadsplanens punkt 01, 02, 03, 05 og 06. Saksopplysninger: Søker Smitt og smule Eiendom AS Prosjektnavn Utbedring og tilrettelegging nye markeder etter covid Søknadsnr Omsøkt beløp Tilskuddsordning Værøy kommune - Kommunalt næringsfond. KNF. Innledning Anlegget trenger tilrettelegging for fremtidig behov for smittevern og sporing. Det skal innstaleres desinfeksjons stasjoner for plassering på gjesteområder. Flytebryggene må utbedres og tilrettelegges for gjester med bevegelseshemming. Rorbuene må utbedres utvendig med nye vinduer og bordkledning. Handicap ramper og heis skal også etableres. Nye rutiner med tanke på ekstraordinære hygienetiltak skal settes. Bakgrunn/formål med prosjektet

18 Utleie av egen eller leid fast eiendom. Eier/driver av bygningsmassen til Lofoten Værøy Brygge. (Værøy Bryggehotell) Beskrivelse For vår bedrift er det særdeles viktig å motta støtte da reiselivet pr i dag ligger med brukket rygg. En utbedring av vårt produkt på Værøy vil før med seg mange gode synergier til hele øyas næringsliv. Økt (Trygg) turisme vil stimulere både andre reiselivsaktører, byggevarehandel og dagligvarehandelen som så vel fiskeindustri. Prosjektets økonomi Kostnad Søknad Godkjent 01. Apptjenester for registrering Desinfeksjonsautomater Ny landgang ny dekke og fortøyninger Nye vinduer og bordkledning rorbuer Handicaprampe og -heis Nye rutiner/hygienekurs Sum kostnad Finansiering Søknad Godkjent 01.Tilskudd fra næringsfondet Lån i bank Egenkapital Eget arbeid Andre finansieringskilder Sum finansiering Vurdering Søker har levert nødvendig dokumentasjon i hht. reglementet for næringsfondet punkt 5.0. Tiltaket ansees som viktig for å ivareta eksisterende arbeidsplasser i en næring som har vært hardt rammet av Covid-19. Tiltaket vurderes å være i henhold til reglementet. Skifte av vinduer og bordkledning anser vi som drift, og tas ikke med i vurderingen. Det gis tilskudd til 50% av godkjente kostnader beregnet for eksternt innkjøp.

19 Værøy kommune Arkiv: FE-242, FA-U01 Arkivsaksnr: 21/28 Saksbehandler: Erling Sandnes Sakspapir SAKSGANG Utvalg/Styre Møtedato Saksnr Hovedutvalg for næringssaker /21 Søknad kommunalt næringsfond - Værøy Auto AS Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Næringssøknad Soknad SCAN_ _ SCAN_ _ Rådmannens innstilling: Søknaden innvilges et tilskudd på inntil kr ,- i hht. kostnadsplanens punkt Saksopplysninger: Søker Prosjektnavn Søknad om støtte for innkjøp av pålagt utstyr for utføring av (Periodisk Kjøretøykontroll) på Værøy Søknadsnr Omsøkt beløp Tilskuddsordning Værøy kommune - Kommunalt næringsfond. KNF. Innledning Søker om støtte til oppgradering av nødvendig teknisk utstyr for utførelse av PKK(Periodisk kjøretøykontroll) på Værøy. Søker om støtte for innkjøp av ny Travers-jekk på billøfter, og nyere PC med OBD datautleser som det er krav om fra Statens Vegvesen for utførelse av PKK. Værøy Auto er den eneste bilverksted i Værøy kommune som har godkjenning for utførelse av PKK. For å fortsatt kunne opprettholde godkjenningen, og tilbudet til øyas befolkning må utstyret oppgrades.

20 Bakgrunn/formål med prosjektet Godkjent Bilverksted, kontrollorgan PKK for Statens Vegvesen Beskrivelse Eget arbeid: Montering og installering av utstyr Prosjektets økonomi Kostnad Søknad Godkjent 01.Prosjektkostnader Lufthydraulisk Travers jekk OBD Interface PC Eget arbeid Sum kostnad Finansiering Søknad Godkjent 01.Tilskudd fra næringsfondet Lån i bank Egenkapital Eget arbeid Andre finansieringskilder Sum finansiering Vurdering Søker har levert nødvendig dokumentasjon i hht. reglementet for næringsfondet punkt 5.0. Tiltaket vurderes å være i henhold til reglementet. Det vurderes at tiltaket vil gi samfunnsmessig gevinst i form av at vi fortsatt kan ha periodisk kjøretøyskontroll lokalt på Værøy. Det gis tilskudd til 50% av godkjente kostnader beregnet for eksternt innkjøp.

21 Værøy kommune Arkiv: FE-242, FA-U01 Arkivsaksnr: 21/27 Saksbehandler: Erling Sandnes Sakspapir SAKSGANG Utvalg/Styre Møtedato Saksnr Hovedutvalg for næringssaker /21 Søknad kommunalt næringsfond - Christensen og Jensen Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Næringssøknad Soknad Ad søknad om støtte fra næringsfondet Svar på ad søknad om støtte fra næringsfondet Rådmannens innstilling: Søknaden innvilges et tilskudd på inntil NOK ,- samt et lån på inntil NOK ,- i hht. kostnadsplanen. Saksopplysninger: Søker Christensen og Jenssen Prosjektnavn Søknad om tilskudd og lån Søknadsnr Omsøkt beløp Tilskuddsordning Værøy kommune - Kommunalt næringsfond.. Innledning Søker om tilskudd pålydende Søker om lån pålydende Bakgrunn/formål med prosjektet Transport Beskrivelse Renovering og opprydning av garasjen på stølen.

22 Prosjektets økonomi Kostnad Søknad Godkjent 01.Prosjektkostnader Sum kostnad Finansiering Søknad Godkjent 01.Tilskudd fra næringsfondet Lån i næringsfond Egenkapital Eget arbeid Andre finansieringskilder Sum finansiering Vurdering Søker har levert nødvendig dokumentasjon i hht. reglementet for næringsfondet punkt 5.0. Tiltaket vurderes å være i henhold til reglementet. Tiltaket ansees som viktig for å ivareta eksisterende arbeidsplasser i en næring som Værøy kommune nyter godt av.

23 Værøy kommune Arkiv: FE-242, FA-U01 Arkivsaksnr: 21/41 Saksbehandler: Erling Sandnes Sakspapir SAKSGANG Utvalg/Styre Møtedato Saksnr Hovedutvalg for næringssaker /21 Søknad kommunalt næringsfond - Cafe Super'n Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Næringssøknad Soknad Soeknad om midler paa naeringsfondet -Vaeroey Kommune Signert 2019 OffentligRegnskap Utkast Cafè Super_N AS Attest for skatt og merverdiavgift Rådmannens innstilling: Cafe Super''N tildeles inntil NOK til innkjøp av inventar for økt aktivitet på kafeen. Saksopplysninger: Søker Cafe Super'N Prosjektnavn Søknad for økt aktivitet på kafeen, fornying av tilbud til kunder Søknadsnr Omsøkt beløp Tilskuddsordning Værøy kommune - Kommunalt næringsfond. KNF. Innledning se vedlegg Skaffe etterspurt tjeneste i nærmiljø skape 1-2 nye arbeidsplasser Bakgrunn/formål med prosjektet

24 Drift av Kafe Beskrivelse se vedlegg Prosjektets økonomi Kostnad Søknad Godkjent 01.Samsung 65" med veggfeste og lydplanke antenne 02.DVD -spiller Konferansestoler Nelseon 4 pk a 1543,75 + frakt Sum kostnad Finansiering Søknad Godkjent 01.Tilskudd fra næringsfondet Lån i bank Egenkapital Eget arbeid Andre finansieringskilder Sum finansiering Vurdering Søker har levert nødvendig dokumentasjon i hht. reglementet for næringsfondet punkt 5.0. Tiltaket vurderes å komme inn under bedriftsutvikling (produktutvikling), og omstilling for bevaring av arbeidsplasser. Cafe SuperN er et av få samlingspunkt i kommunen, og en viktig faktor for å ha trivsel. Bedriften har ikke stor lønnsomhet, og tiltak som beskrevet i søknaden vil kunne bidra til at denne økes. I hht. reglementet for næringsfond punkt 6.5 kan kvinners sysselsettingsmuligheter prioriteres og gis inntil 75% støtte.

25 Værøy kommune Arkiv: FE-242, FA-U01 Arkivsaksnr: 21/30 Saksbehandler: Erling Sandnes Sakspapir SAKSGANG Utvalg/Styre Møtedato Saksnr Hovedutvalg for næringssaker /21 Søknad kommunalt næringsfond - Bjørn Tore Sørheim Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Næringssøknad Soknad Ad søknad til næringsfondet Rådmannens innstilling: Søknaden avlås. Saksopplysninger: Søker Prosjektnavn Støtte til etablering av foretak Søknadsnr Omsøkt beløp Tilskuddsordning Værøy kommune - Kommunalt næringsfond.. Innledning Jeg har et nystartet foretak som har til hensikt å prøve ut fangst av krabbe og kongesnegle i havet rundt Værøy. Forsøk i liten skala har vist at det kan være svært gode betingelser for flere arter i området. I 2020 ble det investert i båt og noe utstyr, men for å kunne prøve ut fangst på en hensiktsmessig måte er jeg avhengig av å investere i en annen motor til båten da den nåværende er nærmere 40år gammel og ikke egnet til den bruk ved teinehaling. Bakgrunn/formål med prosjektet Fiske Beskrivelse

26 Skalldyr er en lite utnyttet delikatesse i vår region som det er etterspørsel etter. Fangst kan sendes langt for videreforedling uten tap av kvalitet eller selges over kai. Prosjektets økonomi Kostnad Søknad Godkjent 01.Motor Krabbeteiner Snegleteiner Sikkerhetsutstyr Tauverk, merking Sum kostnad Finansiering Søknad Godkjent 01.Tilskudd fra næringsfondet Lån i bank Egenkapital Eget arbeid Andre finansieringskilder Sum finansiering Vurdering Søker har levert nødvendig dokumentasjon i hht. reglementet for næringsfondet punkt 5.0. Tiltaket vurderes som hobbyvirksomhet, og vil ikke ha noen sysselsettingseffekt. Forretningsidéen vurderes som interessant, men for at den skal være samfunnsnyttig bør det gjennomføres i større skala.

27 Værøy kommune Arkiv: FE-242, FA-U01 Arkivsaksnr: 21/43 Saksbehandler: Erling Sandnes Sakspapir SAKSGANG Utvalg/Styre Møtedato Saksnr Hovedutvalg for næringssaker /21 Søknad kommunalt næringsfond - Børge Petter Andreassen Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Næringssøknad Soknad Pristilbudogmatrialer Søknad næringfond Næringsoppgave 1 for Rådmannens innstilling: Søknaden innvilges et tilskudd på inntil NOK ,-, samt et lån på inntil NOK ,- i hht. kostnadsplanen. Saksopplysninger: Søker BØRGE PETTER ANDREASSEN ENK Prosjektnavn Bevaring av blikkenslagerbedrift Søknadsnr Omsøkt beløp Tilskuddsordning Værøy kommune - Kommunalt næringsfond. KNF. Innledning Jeg har en blikkenslagerbedrift, forsåvidt den eneste på øya. Der trenger jeg oppgradering pga lekkasjer i tak som ødelegger lageret mitt av plater og maskinene. Mangelen på undertak er problemet,så Jeg trenger å skifte taket. Dette er særs viktig for bedriften med stort assortert lager siden frakt er så dyrt til værøy, 4000kr pr forsendelse ca. Har og maskiner for hundretusener og titusenvis av kroner i blikkplater som ruster sund. Bakgrunn/formål med prosjektet

28 Blikkenslager Beskrivelse Jeg lager beslag til bygget som treng selv, stangfalse en bit flattak i reinzink som ligger veldig dårlig til under en ståltrapp inni taket, deponere, og må dessuten flytte mye frem og tilbake under det evt arbeidet som blir å fåregå. Jeg mener at Værøy er et bærekraftig samfunn og at slike bedrifter som produserer ting som kanskje trengs i hui og hast er meget viktig med flere store fiskebruk, snekkerbedrifter og ellers en bra byggeaktivitet fra både store og små aktører. Til og med Panelbygg bruker meg når de trenger noe på Værøy. Prosjektets økonomi Kostnad Søknad Godkjent 01.Matrialkostnader Snekkerkostnader Sum kostnad Finansiering Søknad Godkjent 01.Tilskudd fra næringsfondet Lån i bank Egenkapital Eget arbeid Andre finansieringskilder Lån fra næringsfondet Sum finansiering Vurdering Søker har levert nødvendig dokumentasjon i hht. reglementet for næringsfondet punkt 5.0. Bedriften ansees som en samfunnsnyttig ressurs for Værøy kommune, da de er eneste handverkerbedrift innen sitt område. I 2017 ble søker innvilget NOK ,- til etablering av bedriften, dette ble ikke tatt ut. Bedriften har i etterkant reetablert på ny lokasjon. Søker har opplyst at lån kan være et alternativ til finansiering.

29 Værøy kommune Arkiv: FE-242, FA-U01 Arkivsaksnr: 21/44 Saksbehandler: Erling Sandnes Sakspapir SAKSGANG Utvalg/Styre Møtedato Saksnr Hovedutvalg for næringssaker /21 Søknad kommunalt næringsfond - Justyna Skora Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Næringssøknad Soknad Ad søknad til næringsfondet Screenshot_ _Drive Screenshot_ _OneDrive Rådmannens innstilling: Søknaden avslås. Saksopplysninger: Søker Skora, Justyna Prosjektnavn Søknad om kommunalt næringsfond Værøy kommune(covid 19) Søknadsnr Omsøkt beløp Tilskuddsordning Værøy kommune - Kommunalt næringsfond.. Innledning Mål: Kunne tilpasse frisørsalongen mot covid 19/smittevern * Kjøp av håndsprit dispenser. Alt av engangssutsyr. * Kjøp av engangsshansker og plastkapper Mål: Kursing av frisør for å utvikle bedriften Mål: Kjøp av nye produkter * Pga av covid 19 kan ikke frisøren ta inn flere kunder på en gang dette gir tapt arbeidsfortjeneste og tapt inntekt. Derfor ønsker frisørsalongen støtte til å kjøpe inn

30 nye produkter *kassesysteme,pc utstryk til kasesysteme og til utskiv Bakgrunn/formål med prosjektet Frisørsalong Beskrivelse Ingen Prosjektets økonomi Kostnad Søknad Godkjent 01.Prosjektkostnader Sum kostnad Finansiering Søknad Godkjent 01.Tilskudd fra næringsfondet Lån i bank Egenkapital Eget arbeid Andre finansieringskilder Sum finansiering Vurdering Søker har levert nødvendig dokumentasjon i hht. reglementet for næringsfondet punkt 5.0. Tiltaket vurderes til å være ordinær drift jf. reglement for næringsfondet punkt 3.0. Søker fikk NOK ,- i etableringsstøtte i 2020.

31 Værøy kommune Arkiv: FE-242, FA-U01 Arkivsaksnr: 21/62 Saksbehandler: Erling Sandnes Sakspapir SAKSGANG Utvalg/Styre Møtedato Saksnr Hovedutvalg for næringssaker /21 Søknad kommunalt næringsfond - Artur Zukowski Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Næringssøknad Soknad Søknadstekst CBCAF2C4-AC1E C689A75AA4A_00001V00001.pdf Mottatt tilbud Attest for skatt og merverdiavgift Kontoinformasjon Tidligere fakturaer Rådmannens innstilling: Søknaden innvilges et tilskudd på inntil kr ,- i hht. kostnadsplanen. Saksopplysninger: Søker Artur Zukowski Prosjektnavn Ekspansjon av bedrift Søknadsnr Omsøkt beløp Tilskuddsordning Værøy kommune - Kommunalt næringsfond. KNF. Innledning Maleoppdrag, sandblåsing, puss/mur Bakgrunn/formål med prosjektet Treskjæring Beskrivelse Ønske om å ekspandere firma, se vedlegg, forretningsidéen er å utvide firma med

32 maleroppdrag (hus/båter etc), puss/mur oppdrag, sandblåsing av båter etc. Faste kunder som Tindskjær A/S, private kundemarked, veldig lite konkurranse innen båtmarkedet, middels konkurranse husmarked, søknadsbeløp, se vedlegg. Søker om støtte til verktøy. Prosjektets økonomi Kostnad Søknad Godkjent 01.Verktøy Sum kostnad Finansiering Søknad Godkjent 01.Tilskudd fra næringsfondet Lån i bank Egenkapital Eget arbeid Andre finansieringskilder 0 0 Sum finansiering Vurdering Søker har levert nødvendig dokumentasjon i hht. reglementet for næringsfondet punkt 5.0. Tiltaket vurderes å være i henhold til reglementet. Det gis tilskudd til 50% av godkjente kostnader beregnet for eksternt innkjøp.

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen klagenemnd Møtested: Møterommet på Eidebakken skole, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen klagenemnd Møtested: Møterommet på Eidebakken skole, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen klagenemnd Møtested: Møterommet på Eidebakken skole, Lyngseidet Dato: 07.12.2017 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Bodø kommunes næringsfond - retningslinjer

Bodø kommunes næringsfond - retningslinjer Næring og etablering Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.08.2018 66279/2018 2018/8212 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 30.08.2018 Bodø kommunes næringsfond - retningslinjer Rådmannens

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg for næring. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00. Røst rådhus kommunestyresalen

Møteinnkalling. Hovedutvalg for næring. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00. Røst rådhus kommunestyresalen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 29.08.2017 Tidspunkt: 10:00 Hovedutvalg for næring Røst rådhus kommunestyresalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt så tidlig at varamedlem kan innkalles

Detaljer

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Arkivsak: 1400761-8 SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Behandling sak nr.: 77/16 i Kommunestyret den 20.12.2016 Behandling: Aina Sætre fremmet følgende forslag til vedtekter

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-242 13/1267 15/2676 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder LYAP Jack-Robert Møller inhabil i Medlem

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder LYAP Jack-Robert Møller inhabil i Medlem Lyngen kommune Lyngen næringsutvalg Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/17 17/418 KONSULENT STENERSEN - SØKNAD TILSKUDD TIL BEITEPUSSER

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/17 17/418 KONSULENT STENERSEN - SØKNAD TILSKUDD TIL BEITEPUSSER Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.08.2017 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf ,

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf , Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Fondsstyret Dato: 24.01.2017 Møtested: Trysil rådhus, Kommunestyresalen Tidspunkt: 09:00 Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 04.09.2012

MØTEINNKALLING SAKLISTE GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 04.09.2012 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Næringsfondet Gratangen rådhus 13.11.2012 Tid: etter PLA Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND. (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte , K-sak 32/07 og revidert i formannskapet )

NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND. (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte , K-sak 32/07 og revidert i formannskapet ) VEDTEKTER NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte 16.9.07, K-sak 32/07 og revidert i formannskapet 15.05.2013) 1. Bakgrunn Nesna kommunale næringsfond er bygd opp av overføringer

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE. Drifts- og utviklingsetaten. Et levende øyrike. Hansnes,

KARLSØY KOMMUNE. Drifts- og utviklingsetaten. Et levende øyrike. Hansnes, KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike Drifts- og utviklingsetaten Saksnr. Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 18/494 U01 RAD/PLAN/LBJ Hansnes, 21.02.18 RETNINGSLINJER FOR NÆRINGSFONDET I KARLSØY Vedtatt

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-242 13/1267 15/2676 Stian Skjærvik 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.02.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Kantina Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. januar 2016 Fraværende representanter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen Medlem KY

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen Medlem KY Møteprotokoll Utvalg: Fondsstyret Møtested: Kommunehuset Dato: 26.10.2016 Tidspunkt: 11:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen Nestleder H Jan Helge Jensen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 13/325 NÆRINGSFONDET - SØKNAD OM TILSKUDD RONNY LUND

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 13/325 NÆRINGSFONDET - SØKNAD OM TILSKUDD RONNY LUND VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: TEKNISK, NÆRING PLAN OG KULTUR Møtested: Vardø rådhus møterom 2 Møtedato: 25.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 08.04.2014 019/14 Kommunestyret 09.04.2014 023/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 08.04.2014 019/14 Kommunestyret 09.04.2014 023/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-242 13/1267 14/1231 Sigridur Sigursveinsdottir 25.02.2014 Tiltaksfondets fremtid - retningslinjer for næringsfond Utvalg

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Vedtatt i styret 25.09.2015 Nordkapp Kommune / Om Kapp KF Retningslinjer for bruk av næringsfondet i Om Kapp KF Vedtatt av kommunestyret 16.05.06, med senere

Detaljer

Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt ungskogprosjekt i Grane, Vefsn og Hattfjelldal

Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt ungskogprosjekt i Grane, Vefsn og Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-223, TI-&85 13/1257 14/7786 Jan Inge Helmersen 18.11.2014 Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil

Detaljer

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført.

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet INNKALLING TIL MØTE er påført. Ordfører Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 10.03.2011 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14 eller e-post til: Bodil.J.Kostamo@vadso.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 3/2019 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 28.03.2019 klokka 10:00 på kommunestyresalen, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 25/09 09/192 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE TIL BEDRIFTSUTVIKLING/ INVESTERING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 25/09 09/192 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE TIL BEDRIFTSUTVIKLING/ INVESTERING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 02.04.2009 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/ 316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.03.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015. Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 26.08.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19.08.2015 Fraværende

Detaljer

SAKSLISTE 2/19 18/648 SKALAND DAGLIGVARE AS - SØKNAD TILSKUDD TIL OPPGRADERING AV DRIVSTOFFANLEGG

SAKSLISTE 2/19 18/648 SKALAND DAGLIGVARE AS - SØKNAD TILSKUDD TIL OPPGRADERING AV DRIVSTOFFANLEGG Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.01.2019 Tid: 10:00-11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 14/761-4 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 14/761-4 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 14/761-4 Klageadgang: Nei REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Administrasjonssjefens innstilling: Leirfjord

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Felles møte med Røros formannskap på Tolga

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Felles møte med Røros formannskap på Tolga TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: Kl. 09.00 Kl. 11.30 Felles møte med Røros formannskap på Tolga TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 148/14 REGIONRÅDET

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 28.04.2011 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Kommunalt næringsfond:

Kommunalt næringsfond: Kommunalt næringsfond: Målet med det kommunale næringsfondet er å synliggjøre kommunens støtte til næringsutvikling og nyskaping. Næringsfondet skal i hovedsak benyttes til næringsutvikling i forhold til

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 21.11.2012 005/12 Fondstyret 28.11.2012 007/12 Kommunestyret 19.12.

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 21.11.2012 005/12 Fondstyret 28.11.2012 007/12 Kommunestyret 19.12. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Sæterstad gård - søknad om støtte fra næringsfond. FE-242, FA-U00 12/628 12/7275 Sigridur Sigursveinsdottir 29.10.2012 Utvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

Tirsdag 14. november / Formannskapssalen

Tirsdag 14. november / Formannskapssalen 2017-06 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Tirsdag 14. november 08.00 09.30 / Formannskapssalen Innkalte: Tor Peder Lohne, Wenche Kåsene, Kjell Vågsland, Bart Burgerhoudt, Bertil Petterson,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Kristiansen NESTL STAP Geir Varvik MEDL STH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Kristiansen NESTL STAP Geir Varvik MEDL STH Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: 09:00 13:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.07.2017 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Lars

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 10.03.2009 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET I LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 14.desember 2007 sak 83/07 Endret i Lebesby Kommunestyre den 06.05.2008, saksnr

Detaljer

Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret

Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret BØ KOMMUNE Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret 28.09.16 1. FORMÅL Formålet med Kommunalt Næringsfond er å kunne gi støtte til prosjekt/tiltak som enten a) Bidrar til å styrke og

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kari-Ann Olaisen MEDL SKKP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kari-Ann Olaisen MEDL SKKP Møteprotokoll Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 18:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER TOLGA KOMMUNE Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 21.06.2012 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. 58/12 Tittel BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/1398 SØFTING BJØRN T - MIDLER FRA NÆRINGSFONDET TIL KJØP AV MELKEKVOTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/1398 SØFTING BJØRN T - MIDLER FRA NÆRINGSFONDET TIL KJØP AV MELKEKVOTE Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: Vadsø rådhus Møtedato: 21.08.2008 Klokkeslett: E.formannskap MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.01.2011 Tid: Kl. 09.

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.01.2011 Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.01.2011 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Torunn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Ingrid Evertsen, Roy-Willy Hansen Ingen

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 05.03.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 05.03.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 05.03.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 25. februar 2014 Fraværende

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.04.2013 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Svein Egil haugen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Jostein Richardsen, Frank

Detaljer

Møteprotokoll for NÆRINGSSTYRET

Møteprotokoll for NÆRINGSSTYRET ANDØY KOMMUNE Møteprotokoll for NÆRINGSSTYRET Møtedato: 27.03.2017 Møtetid: Kl. 11:00-15:00 Møtested: Saksnr.: Møtende Medlemmer Sveinung Ellingsen Knut Nordmo Parti AP SP Forfall meldt fra følgende medl.

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.06.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Per Hansen

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten Møtedato: Tid: 10:00

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten Møtedato: Tid: 10:00 Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 22.05.2017 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.06.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Primærnæringsfondet Møtedato: 18.06.2013 Møtested:

Detaljer

Søknad om støtte til oppstart av ny butikk i Hauka

Søknad om støtte til oppstart av ny butikk i Hauka Saksframlegg Arkivnr. 242 Saksnr. 2012/1803-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 17.09.2012 Formannskapet 01.10.2012 Saksbehandler: Katharina Berit Fugger Søknad om støtte til

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Àrran, Drag Møtedato: 30.10.2018 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

Saksgang Utvalg/Styre Møtedato Saksnr Formannskapet /12 Kommunestyret /12

Saksgang Utvalg/Styre Møtedato Saksnr Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Moskenes kommune Arkiv: FA-K12 Arkivsaksnr: 11/439 Saksbehandler: Nils Olav Hagen Saksgang Utvalg/Styre Møtedato Saksnr Formannskapet 18.04.2012 041/12 Kommunestyret 26.04.2012 017/12 Lofotodden Nasjonalpark

Detaljer

Forfall skal meldes via Møteportalen. Kan også meldes til Servicetorget i tillegg, tlf

Forfall skal meldes via Møteportalen. Kan også meldes til Servicetorget i tillegg, tlf Innkalling Utvalg: Fondsstyret Møtested: Formannskapssalen Dato: 22.05.2019 Tidspunkt Kl. 10:00 Forfall skal meldes via Møteportalen. Kan også meldes til Servicetorget i tillegg, tlf. 75182200. Vararepresentanter

Detaljer

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-033 13/857 14/2361 31.03.2014 Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Utvalg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 17.04.2012 Fra: 10:00 Til: 11:30 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen (erklært inhabil

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 11.09.2014 008/14 Kommunestyret 17.09.2014 055/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 11.09.2014 008/14 Kommunestyret 17.09.2014 055/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-242, FA-U00 12/628 14/4107 Sigridur Sigursveinsdottir 10.06.2014 Bedriftsutvikling fiskeoppdrett Utvalg Møtedato

Detaljer

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom 2015-02 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Innkalte: Fra adm: Forfall: Møtt vara: Referent: Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Formannskapssalen Kommunehuset, Leland Møtedato: 07.12.2018 Fra kl: 10:00 Til kl: 11:41 Møteleder: Kay Rune Nersund Møteinnkalling: Innkalling

Detaljer

KOMMUNALT NÆRINGSFOND - 2013

KOMMUNALT NÆRINGSFOND - 2013 Arkivsak-dok. 12/00275-7 Saksbehandler Jørn Christian Schjødt Knudsen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato KOMMUNALT NÆRINGSFOND - 2013 Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret slutter seg til

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Ås kommune MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Møtetid: 29.03.2016 kl. 15:30-17:30 Møtested: Rådhuset 2.etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

Næring - Retningslinjer næringsfond

Næring - Retningslinjer næringsfond Næring - Retningslinjer næringsfond Retningslinjene er vedtatt i Kommunestyret 06.12 2012. Administrativ endring utført 01.08.2017, gjelder punkt ni som er lagt til. Hammerfest kommune mottar årlig midler

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2010/610 Klassering: Saksbehandler: Trond Waldal RETNINGSLINJER OG VEDTEKTER FOR STEINKJER KOMMUNES NÆRINGSFOND

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

SAKSLISTE 18/65 18/3948 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /66 16/1314 PRINSIPPER FOR SONEINNDELING I REGIONAL PLAN FOR NOREFJELL-REINSØFJELL

SAKSLISTE 18/65 18/3948 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /66 16/1314 PRINSIPPER FOR SONEINNDELING I REGIONAL PLAN FOR NOREFJELL-REINSØFJELL SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.09.2018 Tid: 16:00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/65 18/3948 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 06.09.2018 18/66 16/1314

Detaljer

Søknad om omstillingsmidler i Sokndal kommune. Sammendrag. Saksframlegg. Sakens gang

Søknad om omstillingsmidler i Sokndal kommune. Sammendrag. Saksframlegg. Sakens gang Side 1 av 6 Saksframlegg Arkivreferanse:2019/32583-1 Saksbehandler: Heidi Skifjell Avdeling: NÆRING Søknad om omstillingsmidler i Sokndal kommune Sakens gang Saksnummer Møtedato Utvalg Regional- og kulturutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: Tid: (ca.) NB! MERK ENDRET DAT (utsatt 1 dag)

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: Tid: (ca.) NB! MERK ENDRET DAT (utsatt 1 dag) MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 02.10.2009 Tid: 09.30 (ca.) NB! MERK ENDRET DAT (utsatt 1 dag) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

60 000,- Konferanseutstyr, teknisk utstyr:

60 000,- Konferanseutstyr, teknisk utstyr: Sak 84/13 Sak 83/13 KLAGE PÅ VEDTAK - SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFOND Arkiv: 223 Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 13/675 Knut Sagbakken Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 55/13 Formannskapet 20.06.2013

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Nordkapp kommunes Næringsfond:

Nordkapp kommunes Næringsfond: Nordkapp kommunes Næringsfond: Målet med støtteordningen kommunale næringsfond er å styrke kommunens mulighet til lokalt næringsutvilkingsarbeid med utgangspunkt i lokalmiljøets forutsetninger og muligheter.

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Rådmann Jostein Harm, Skogbrukssjef Kjell Ove Hovde

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Rådmann Jostein Harm, Skogbrukssjef Kjell Ove Hovde SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.10.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Anne Kristine Norman Nestleder Kjell Tore Finnerud

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2010 Tid: etter FUP til kl. 14.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Fra kl. 08.30 er det orientering om følgende saker: Sølnkletten v/astrid A. haug

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Leder SPA Britt Pedersen Medlem AP Einar Eriksen Medlem KRF

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Leder SPA Britt Pedersen Medlem AP Einar Eriksen Medlem KRF GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.02.2018 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Omstillingsstyre Møtested:, Nordavindshagen Dato: Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Omstillingsstyre Møtested:, Nordavindshagen Dato: Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Omstillingsstyre Møtested:, Nordavindshagen Dato: 11.04.2018 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 7/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag den 05.09.2005 kl. 08.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Møterommet på Hotel Nordkyn Møtedato: 17.06.2010 Tid: kl 12. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/18 18/329 SANS SENJA AS - STØTTE TIL KOMPETANSEHEVING OG UTVIKLING AV SANS SENJA AS

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/18 18/329 SANS SENJA AS - STØTTE TIL KOMPETANSEHEVING OG UTVIKLING AV SANS SENJA AS Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2018 Tid: 11:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

FOS EN REGIONRÅD. Til Medlemskommunene i Fosen Regionråd v/ordfører og rådmann. Anmodning om politisk behandling

FOS EN REGIONRÅD. Til Medlemskommunene i Fosen Regionråd v/ordfører og rådmann. Anmodning om politisk behandling FOS EN REGIONRÅD Til Medlemskommunene i Fosen Regionråd v/ordfører og rådmann VÅR REF.:Vidar DERES REF.: DATO: 12.01.15 Anmodning om politisk behandling Regionalt næringsfond Fosen forslag til vedtekter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ørjan Skogmo MEDL STSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ørjan Skogmo MEDL STSP Møteprotokoll Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 09:00 15:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer