Referat Tjenesteråd for IMD og informasjonssikkerhet Møte 2/2021 Dato Tid 11:00-13:00 Sted

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat Tjenesteråd for IMD og informasjonssikkerhet Møte 2/2021 Dato Tid 11:00-13:00 Sted"

Transkript

1 Referat Møte 2/2021 Dato Tid 11:00-13:00 Sted Videomøte, Zoom Til Berit Schmidt (USN) Håkon Alstad (NTNU) Tore Rydgren (Inn) ve Brusegard (NMBU) Eli Løvaas Kolstø (UiS) Roy Dragseth (UiT) Lars-Erik Aas (Hif) Lars Fredrik Hatlehol (Unit) Bjørn Helge Kopperud (Uninett) Ikke til stede Nina Kaurel (UiB) Uninett Marianne Rønne (referent) Andre Snorre Løvås (Uninett) Sak Tema Sakstype 04/21 Godkjenning av dagsorden og saker til eventuelt Ingen kommentarer til dagsorden og dermed godkjent. V Det ble innmeldt 1 sak til diskusjon under eventuelt: Forrige ukes strukturendringer i kunnskapssektoren. 05/21 Til og fra fagutvalg ve Brusegard, informerte at det ikke ble gitt ytterligere kommentarer som gjelder veikartet i sist avholdte møte i fagutvalget for Informasjonssikkerhet. Neste møte er planlagt 08.april Roy Dragseth, orienterte fra fagutvalgsmøter i IMD, og det er blitt gjennomført 2 stk siden siste tjenesterådsmøte. I møtet avholdt ble veikart med budsjett gjennomgått og diskutert. Kommentarer her er stort sett sammenfallende med tjenesterådets kommentarer, at det oppleves som noe mangelfull dokumentasjon og informasjon ved enkelte produktområder. Fagutvalget tilslutter seg omtrent de samme områdene som i tjenesterådet, bla produktområdene forskningsnett og nettilknytning er satsinger som tilrådes og støttes i tråd med tidligere. 1

2 Det er enighet om at sikkerhetstjenester tilrådes og prioriteres, samt at Feide videreutvikles. Ingen synspunkter rundt sanntidstjenester, dog at gode modeller for innkjøp støttes. Den generelle anbefalingen er at det gis fokus på allerede igangsatte prosjekter. Spesielt viktig at felles tilgangsstyring og IAM skal inn i veikartet, og at pågående prosjekter rundt datadeling fortsetter. Møtet som ble avholdt 10. februar omhandlet pågående prosjekter i sektoren, og i hovedsak Units datadelingsprosjekt. 06/21 Status ved arbeid 3-årig veikart og budsjett Presentasjon av prosessen med revidering av veikartet basert på tilbakemeldinger og tilrådinger i tjenesteråd og fagutvalgsbehandlinger. Uninett v/ Bjørn Kopperud I etterkant av tjenesterådsmøtet 21.01, har veikart med budsjett blitt revidert og justert i tråd med tilrådinger og kommentarer. Jfr referat utsendt tilrådte rådet eduroam og Sikkerhetstjenester, men ikke de øvrige tjenestene. Dette var utgangspunktet for revisjonen av veikartet, før videre underlag blir så gitt til Rådet for Helhetlig prioritering (18.02). Fagrådet for informasjonssikkerhet har behandlet revidert veikart og budsjett elektronisk og har ingen ytterligere påpekninger eller kommentarer til disse. Fagutvalgsmøtet som ble avholdt for IMD var et godt og konstruktivt møte. Fagutvalget stilte seg bak tjenesterådets tilrådinger innenfor Sikkerhetstjenester og eduroam. Arbeid og utvikling innenfor nettilknytning ble anbefalt tilrådt, og for området Campustjenester ble det gitt ingen synspunkter. Feide ble tilkjent et stort bruksområde, men det ble anbefalt å se på forholdet mellom Feide og andre initiativ. I likhet med tjenesterådets kommentarer, ble området for Sanntid gjenstand for uklarheter, og da knyttet til både finansiering samt at produktområdet er knyttet opp til primærvirksomheten for øvrig. I tillegg ønsket fagutvalget at IAM og datadeling ble inkludert i veikartet. Det er - i samarbeid med sektoren - startet et arbeid for å undersøke om det er formålstjenlig å etablere et sektorsamarbeid eller tjenestetilbud innen AV. Resultatet av dette arbeidet vil avgjøre hvorvidt, og eventuelt i hvilken grad, sektoren skal jobbe for fellesløsninger innen AV i 2022 og I korte trekk er veikartet blitt gjenstand for revisjon og et godt stykke arbeid i tiden etter siste møte. «5G operatør» som begrep er fjernet og punktet er nyansert til at man skal utnyttes mulighetene som ligger i 5G-teknologien. Sanntidsområdet er slanket, og Datadeling og felles IAM er tatt inn i veikart og budsjett. Finansieringskildene er også tydeliggjort i versjonen som nå foreligger. 2

3 Revidert veikart og budsjett bli behandlet i råd for helhetlig prioritering i deres møte Tjenesterådet er samstemte om at endringene som nå er gjort i veikartet er positive, og at de er glade for at majoriteten av deres innspill så langt har blir tatt til følge. I det videre arbeidet peker tjenesterådet på at tjenesten som nylig er lansert knyttet til skyavtaler inkluderes i veikartet i neste iterasjon. I tillegg til veikartet vil tjenesteområdeansvarlig utarbeide leveranseplaner årlig som skal ligge tilgjengelig i ProdPad. Dette skal støtte opp under rådets faglige forståelse og innsikt i de ulike produktområdene hos Uninett. Det oppfordres til å aktivt bruke Prodpad. På bakgrunn av innspill om manglende og for lite kompetanse på fagområdet som skal tilrådes, vil det framover bli gitt bredere presentasjon om de ulike fagområdene i tjenesterådsmøtene. Dette for å skaffe rådet bedre grunnkompetanse for å mene noe om prioriteringer. 07/21 Feide Produkt og strategi/fjellkart Uninett v/ Snorre Løvås Bakgrunn for presentasjonen, er å øke forståelse og kunnskap om produktet Feide i tjenesterådet, for å kunne videre gi tilrådinger til utvikling og drift av tjenesten. Det er tydelig svikt mellom tilgjengelig kommunisert informasjon om Feides produktområde, og da følgelig forståelse for områdets budsjett. Feide har i dag mer funksjonalitet enn det mange i høyere utdanning kjenner til. Både organisasjonene og utviklere i UH benytter Feide i stor grad bare som en enkel innloggingsløsning og har ennå ikke tatt i bruk utvidet funksjonalitet i samme grad som grunnopplæringen. Eksempler på funksjonalitet: * autentisering med andre innloggingsløsninger for de uten Feide-kontoer som ID-porten, eidas og sosiale medieinnlogging * sterk autentisering * tilgangskontroll på brukernivå ved datadeling * studentens grupper/emner Innlogging og datadeling består av mange forskjellige biter der DigDir tilbyr noen tjenester for hele offentlig sektor, Feide tilbyr noen tjenester mer tilpasset kunnskapssektoren og organisasjonene selv noen tjenester tilpasset sin organisasjon. 3

4 Et helhetsbilde for kunnskapssektoren vil bestå av komponenter fra alle disse, og også andre sektorer og internasjonale initiativ for å dekke kunnskapssektorens behov. Feide møter her en stor og vanskelig kommunikasjonsutfordring som ikke har vært godt nok håndtert. Kunnskapssektoren og Kunnskapsdepartementet peker fremover på et behov for å gjøre Feide mer "personsentrisk", det vil si at det må bli mulig å opptre som en person på tvers av organisasjoner samtidig, f.eks. en student som studerer emner ved flere universiteter samtidig, og gjennom hele utdanningsløpet fra grunnskole til høyere utdanning, til etterutdanning. For grunnopplæringen er dette et tiltak i gjeldende handlingsplan for digitalisering av grunnopplæringen. For høyere utdanning er noe lignende tenkt på i IAM-innføringen. Nøyaktig hvilken funksjonalitet som skal tilbys, hvilke konsekvenser det vil ha og juridiske rammer for arbeidet er ennå ikke avklart, men vi ser at dette sannsynligvis vil få store muligheter og konsekvenser for hvordan tjenester benytter Feide, hvordan personer autentiserer seg, knyttes til brukerkontoer og informasjon om seg i sektoren m.m. Det ble stilt spørsmål fra rådet, om hva som ligger i Datadelingsbegrepet i Feide: I 2021 må Uninett i større grad få vist mulighetene med datadeling gjennom Feide, men og datadeling generelt. Det som er klart per nå er at man skal kunne gjøre en innlogging av personer i APIer i tillegg til innlogging i tjenester. Man kan allerede også bruke Feide til å autentisere og logge inn i APIer, og da kan den tilpasse informasjonen som den sender tilbake. Rådets leder gir innspill om styrket personvern, og at personsikkerhetssikkerheten må inn i veikartet og tydeliggjøres grunnleggende risikovurdering som er lagt til grunn, at dette er vi trygg på. Videre ble det diskutert 2 faktorautentisering, og enkelte institusjoners nåværende løsning om å legitimere seg ved personlig frammøte for å få tilgang. Snorre orienterer om de ulike kriteriene, som ligger under kategorien sterk autentisering. Det oppfordres av medlem i rådet at man må klare å utnytte Azure / Microsoft autenicate-appen i Feide. At denne oppleves smidig og at man må nyttiggjøre seg av teknologien som finnes. Dette støttes videre av Snorre, at dette erkjennes og at det skal etter hvert bli en større fleksibilitet for brukerne. Dette er en del av piloten som allerede går, men vi ser at AzureAD ikke forteller Feide om brukeren er autentisert med 2-faktor eller ikke. Vi har måter vi kan jobbe oss rundt dette, og det må på plass før piloten blir satt i produksjon. Som en del av en slik løsning må vi også finne en måte å få utlevert informasjon fra organisasjonene som bruker AzureAD om hvor sikkert kontoen og 2-faktormetoden har blitt utlevert til personen slik det gjøres i autentiserings-løsningen med LDAP i dag. Rådet ga gode tilbakemeldinger på gjennomført presentasjon av Snorre, og at god brukermedvirkning er identifisert. Kommunikasjon er utfordrende og viktig framover. 4

5 08/21 Eventuelt Forrige ukes strukturendringer i kunnskapssektoren. Medlem av rådet uttrykte forrige ukes strukturendringer i kunnskapssektoren som en håpet og ønsket endring. Flere ble overrasket at dette skjedde nå, og enkelte medlemmer var ukjent denne endringen. Nytt direktorat skal være operativt sommeren 2021, mens tjenesteleveranseorganet skal etableres med virkning fra årsskiftet. Det besluttes å fortsatt holde møter med 2 timers varighet 1 gang i måneden. Det blir sendt ut innkallelser til møteplan med placeholdere i første omgang. Møtet ble avsluttet med tilbakemelding fra rådsmedlem om at møteformen i dag med dybdeinnblikk i et fagområde var veldig bra, at det ble lagt opp til en løssluppen spørsmålsrunde og innspill, med kommentarer, råd og innspill til tjenestene som igjen kan tas med tilbake til institusjonene. 5

Nye Feide et verktøy for informasjonssikkerhet og personvern i skolen

Nye Feide et verktøy for informasjonssikkerhet og personvern i skolen Nye Feide et verktøy for informasjonssikkerhet og personvern i skolen KINS-konferansen 4.juni 2019 Prosjektleder Alf Hamar Seniorrådgiver Rune Nordang Seniorrådgiver Lene Karin Wiberg Feide en nasjonal

Detaljer

UTKAST: Referat fra møte i fagutvalg for infrastruktur, mellomvare og data (IMD) Møte 4/2019 Dato 14. juni 2019 Tid Kl

UTKAST: Referat fra møte i fagutvalg for infrastruktur, mellomvare og data (IMD) Møte 4/2019 Dato 14. juni 2019 Tid Kl UTKAST: Referat fra møte i fagutvalg for infrastruktur, mellomvare og data (IMD) Møte 4/2019 Dato 14. juni 2019 Tid Kl. 9.00 11.00 Sted Videomøte Medlemmer Tilstede Anne-Cecilie Riiser (Meteorologisk institutt)

Detaljer

DIREKTORATET FOR IKT OG FELLESTJENESTER I HØYERE UTDANNING OG FORSKNING

DIREKTORATET FOR IKT OG FELLESTJENESTER I HØYERE UTDANNING OG FORSKNING DIREKTORATET FOR IKT OG FELLESTJENESTER I HØYERE UTDANNING OG FORSKNING Fagutvalg for informasjonssikkerhet Møte 5 2019-05-15 Agenda SAK 1 HANDLINGSPLAN FOR DIGITALISERING: VEIEN VIDERE Handlingsplan

Detaljer

Fagutvalg for forskning. Møte

Fagutvalg for forskning. Møte Fagutvalg for forskning Møte 16.8.2019 Fagutvalg for forskning Leder: Johanne Raade (UiT) Tove Karin Stølen (Forskningsrådet) Morten Irgens (OsloMet) Gro Anita Fonnes Flaten (HVL) Sveinung Skule (NIFU)

Detaljer

Arbeid med handlingsplanen konkretisering av prosjekter og porteføljestyring. 28. august 2019 Sigurd Eriksson, ass. dir. Unit

Arbeid med handlingsplanen konkretisering av prosjekter og porteføljestyring. 28. august 2019 Sigurd Eriksson, ass. dir. Unit Arbeid med handlingsplanen konkretisering av prosjekter og porteføljestyring 28. august 2019 Sigurd Eriksson, ass. dir. Unit Digitaliseringsporteføljen nasjonale fellestjenester Prosjektnavn Ansvarlig

Detaljer

Referat. Styringsgruppemøte for Cristin 2. Tid: Tirsdag 9. april kl Sted: Unit, Fridtjof Nansens vei 19, 3. etasje, møterom Ganymede

Referat. Styringsgruppemøte for Cristin 2. Tid: Tirsdag 9. april kl Sted: Unit, Fridtjof Nansens vei 19, 3. etasje, møterom Ganymede Referat Styringsgruppemøte for Cristin 2 Oslo, 25.04.2019 Tid: Tirsdag 9. april kl. 10.00 11.30 Sted: Unit, Fridtjof Nansens vei 19, 3. etasje, møterom Ganymede Tilstede: Katrine Weisteen Bjerde (Unit,

Detaljer

Tore ledet møtet og introduserte dagens agenda. Møtet var planlagt å ha hovedfokus på arbeid med initiativer til handlingsplanen.

Tore ledet møtet og introduserte dagens agenda. Møtet var planlagt å ha hovedfokus på arbeid med initiativer til handlingsplanen. Referat fra møte i fagutvalg for infrastruktur, mellomvare og data (IMD) Møte 1/2019 Dato 9. januar 2019 Tid Kl. 10.00 15.00 Sted Park Inn by Radisson, Gardermoen Medlemmer Tilstede Anne-Cecilie Riiser

Detaljer

Ny styringsmodell for informasjonssikkerhet og personvern

Ny styringsmodell for informasjonssikkerhet og personvern Ny styringsmodell for informasjonssikkerhet og personvern Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning Rolf Sture Normann CISA, CRISC, ISO27001LI Fagleder informasjonssikkerhet

Detaljer

Tid: Onsdag 24. oktober kl Sted: Unit, Fridtjof Nansens vei 19, 3. etasje, møterom Ganymede

Tid: Onsdag 24. oktober kl Sted: Unit, Fridtjof Nansens vei 19, 3. etasje, møterom Ganymede Oslo, 08.11.2018 Tid: Onsdag 24. oktober kl. 10.00 12.00 Sted: Unit, Fridtjof Nansens vei 19, 3. etasje, møterom Ganymede Til stede: Katrine Weisteen Bjerde (Unit, leder for styringsgruppen) Kari-Anne

Detaljer

Felles IAM i UH-sektoren

Felles IAM i UH-sektoren Felles IAM i UH-sektoren IMD Fagutvalg Gardermoen 9. januar 2019 Leveranser fase 1 Et beslutningsunderlag til Digitaliseringsstyrets møte 28.januar 2019 der Digitaliseringsstyret skal ta en beslutning

Detaljer

Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning Målbilder Administrasjon, ledelse og kontorstøtte MA1 Det er etablert en felles systemportefølje som løser tverrgående administrative

Detaljer

BOTT Økonomi og lønn. Cerebrum seminar 26. april Johnny Hansen, delprosjektleder IPAS

BOTT Økonomi og lønn. Cerebrum seminar 26. april Johnny Hansen, delprosjektleder IPAS BOTT Økonomi og lønn Cerebrum seminar 26. april 2019 Johnny Hansen, delprosjektleder IPAS Overordnet om BOTT ØL Delprosjekt IPAS Tilgangsstyring og brukeradministrasjon Hvor vi er? Felles resultatmål for

Detaljer

Universitetet i Oslo Enhet for lederstøtte

Universitetet i Oslo Enhet for lederstøtte Universitetet i Oslo Enhet for lederstøtte Notat Til: AMU Dato: 16. mai 2019 Orientering om BOTT 1.1 Bakgrunn, hva er BOTT? BOTT-samarbeidet har som formål å styrke de deltakende organisasjonenes evne

Detaljer

Referat Møte 4/2018 REGIONALT SAMARBEIDSORGAN FOR FORSKING OG INNOVASJON

Referat Møte 4/2018 REGIONALT SAMARBEIDSORGAN FOR FORSKING OG INNOVASJON REGIONALT SAMARBEIDSORGAN FOR FORSKING OG INNOVASJON Dato 20. september 2018 kl. 13:00 17:00 Sted Clarion Hotel Bergen Airport Til stede Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF, leder Marit Solheim, Helse

Detaljer

Status fellesanskaffelse sentralbordstøttesystem

Status fellesanskaffelse sentralbordstøttesystem Status fellesanskaffelse sentralbordstøttesystem Uninett workshops 2019 14. januar 2019 Frode Indseth Hvem jeg er Frode Indseth Seniorrådgiver på Uninett Tjenesteansvarlig for: Samordnet kommunikasjon

Detaljer

Referat fra møte i Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte Møte 2/2019 Dato Tid 09:00-15:00

Referat fra møte i Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte Møte 2/2019 Dato Tid 09:00-15:00 Referat fra møte 2-2019 i Møte 2/2019 Dato 08.02.2019 Tid 09:00-15:00 Sted Gardermoen Medlemmer Tilstede Stig Ørsje (UiT) Solveig Svendsberget (UiA) Cecilie Ohm (UiB) Karianne Bergheim (HVL) Kjetil Skog

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS Blindern, 18.10.2010 Cristin-10-049 AFS Referat Møte i styret for Cristin 7. oktober 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Personvernerklæring for Fagpersonweb

Personvernerklæring for Fagpersonweb Personvernerklæring for Fagpersonweb Sist endret: 27.06.2018 1) Kort om Fagpersonweb Fagpersonweb er en webapplikasjon som lar fagpersoner utføre en del nødvendige studieadministrative rutiner og oppgaver.

Detaljer

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2 Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00 UHRs lokaler, Stortorvet 2 Medlemmer Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merete Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef

Detaljer

Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte. Møte

Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte. Møte Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte Møte 2-2019 08.02.2019 Agenda for fagutvalgsmøte 2-2019 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av referat fra møtet 07.01.2019(ref. e-post) 3.

Detaljer

Referat. Møte i Styringsgruppe for Cristin 2 fredag kl

Referat. Møte i Styringsgruppe for Cristin 2 fredag kl Majorstua 16. juni 2017 Referat Møte i Styringsgruppe for Cristin 2 fredag 16.06.2017 kl. 1300 1430 Deltagere: Katrine Weisteen Bjerde (direktør for forskningstjenester i CERES og leder for styringsgruppen)

Detaljer

Referat. Møte i EpN-gruppen 25. mars 2011

Referat. Møte i EpN-gruppen 25. mars 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i EpN-gruppen

Detaljer

Personvernerklæring for Flyt Høgskolen i Molde

Personvernerklæring for Flyt Høgskolen i Molde Personvernerklæring for Flyt Høgskolen i Molde Sist endret: 24.07.2019 Innhold: 1) Kort om Flyt 2) Om denne personvernerklæringen 3) Hva er personopplysninger? 4) Formålet med og rettslig grunnlag for

Detaljer

Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016

Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016 Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016 Tilstede: Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merethe Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef Kjetil Skog, UiB Økonomi- og driftsdirektør

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet St.meld. nr Samhandlingsreformen

Helse- og omsorgsdepartementet St.meld. nr Samhandlingsreformen Vedlegg 8A Hva er Felles grunnmur Formålet med Felles grunnmur for digitale tjenester er å legge til rette for enkel og sikker samhandling på tvers av virksomheter og forvaltningsnivå. Sammenfallende behov

Detaljer

Felles løsning for identitets- og tilgangsstyring. Tore Burheim IT-direktør Universitetet i Bergen Leder i styringsgruppen for BOTT-IAM

Felles løsning for identitets- og tilgangsstyring. Tore Burheim IT-direktør Universitetet i Bergen Leder i styringsgruppen for BOTT-IAM Felles løsning for identitets- og tilgangsstyring Tore Burheim IT-direktør Universitetet i Bergen Leder i styringsgruppen for BOTT-IAM Industrien og tjenesteyting er digitalisert Deler av statlig sector

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 12.02.2016 9/16 Beslutning Fra Saksbehandler Christine Bergland Bodil Rabben Forvaltningsstyring av nasjonale løsninger og oppstart av pilot for

Detaljer

Office365 -innføring i utvalgte programmer

Office365 -innføring i utvalgte programmer Office365 -innføring i utvalgte programmer MatNat 2019 Universitetet i Bergen Digital samhandling på UiB frem til nå Utfordringer med tradisjonelle løsninger Mange versjoner av et dokument, alle får ikke

Detaljer

Dataporten til grunnopplæringa - hvilke gevinster ser grunnopplæringa ved Dataporten? Anna Borg, Seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet Avdeling for

Dataporten til grunnopplæringa - hvilke gevinster ser grunnopplæringa ved Dataporten? Anna Borg, Seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet Avdeling for Dataporten til grunnopplæringa - hvilke gevinster ser grunnopplæringa ved Dataporten? Anna Borg, Seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet Avdeling for felles løsninger, Trondheim april 2018 Identitet, data

Detaljer

Møtereferat. Produktstyre e-helsestandarder. Møte 3/2017. Dato Tid Sted. Direktoratet for e-helse.

Møtereferat. Produktstyre e-helsestandarder. Møte 3/2017. Dato Tid Sted. Direktoratet for e-helse. Møtereferat Produktstyre e-helsestandarder Møte 3/2017 Dato 23.10.2017 Tid 12.00 13.00 Sted Til stede Direktoratet for e-helse Inga Nordberg (Direktoratet for e-helse) Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst

Detaljer

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren Møtetype: SAP HR statusmøte mellom og UNINETT FAS Til stede: Geir Knudsen,, Tone Thorstensen,, Øyvind Akselsen,, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Anne Grete Lindeland, UiA, Eirin Fjeld Melund, UNINETT FAS, Arild

Detaljer

Kort om Beredskapsrådet

Kort om Beredskapsrådet Kort om Beredskapsrådet Barnets hele og fulle navn: «Råd for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren» Opprettet i mai 2017 på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Består av 14 medlemmer fra fagskoler,

Detaljer

Organisering av IKT i UH sektoren. IT-konferansen UIO

Organisering av IKT i UH sektoren. IT-konferansen UIO Organisering av IKT i UH sektoren IT-konferansen UIO 27.04.2017 Tor Holmen, UNINETT AS Konsentrasjon for kvalitet (mars 2015) Mål: Økt kvalitet i utdanning og forskning Fikk fart på strukturendringer!

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Marit Torgersen, direktør for Avd. for digitalisering og infrastruktur (INN)

Marit Torgersen, direktør for Avd. for digitalisering og infrastruktur (INN) Refererat fra møte i Digitaliseringsstyret Møte 2/2018 Dato 30.oktober 2018 Tid Kl. 10.00 15.00 Sted Radisson Blu Hotell Oslo Gardermoen Medlemmer Tilstede Ida Munkeby (NTNU) Johnny Thorsen (USN) Karen

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl Telefonmøte. SAKSLISTE

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl Telefonmøte. SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl. 10.00-12.00. Telefonmøte. Til stede:

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR 070-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Saksdokumenter - Fagutvalg for Forskning Møte 4/2019 Dato Tid 09:00-14:00 Radisson Park Inn Gardermoen

Saksdokumenter - Fagutvalg for Forskning Møte 4/2019 Dato Tid 09:00-14:00 Radisson Park Inn Gardermoen Saksdokumenter - Møte 4/2019 Dato 25.10.2019 Tid 09:00-14:00 Sted Radisson Park Inn Gardermoen Til Johanne Raade (UiT) Ragnar Lie (UHR) Sveinung Skule (NIFU) Lex Nederbragt (UiO) Torbjørn Svensen (NTNU)

Detaljer

Asbjørn Seim (OsloMet) Roar Olsen (Unit) Ikke tilstede Gøril Heitmann (UiT) Johnny Thorsen (USN)

Asbjørn Seim (OsloMet) Roar Olsen (Unit) Ikke tilstede Gøril Heitmann (UiT) Johnny Thorsen (USN) 2/19 Referat fra møte i Digitaliseringsstyret Møte 2/2019 Dato 11. april 2019 Tid Kl. 10.00 15.20 Sted Park Inn, Oslo Gardermoen Medlemmer Tilstede Ida Munkeby (NTNU) Anders Hanneborg (NFR) Arne Benjaminsen

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til Dekanmøtet Sakstype: Diskusjonssak Møtedato: 29. november 2017 Notatdato: 21. november 2017 Arkivsaksnr.: Saksansvarlig: IT-direktør Lars Oftedal Saksbehandler: Stabsdirektør

Detaljer

Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning HANDLINGSPLAN FOR DIGITALISERING I HØYERE UTDANNING OG FORSKNING DIGITALISERINGSKONFERANSEN FOR HØYERE UTDANNING OG FORSKNING TRONDHEIM,

Detaljer

Arbeidet i UHRs økonomiutvalg 2010-2013

Arbeidet i UHRs økonomiutvalg 2010-2013 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Arbeidet i UHRs økonomiutvalg 2010-2013 Kjell Bernstrøm leder UHRs økonomiutvalg 2010-2013 UHRs TDI-gruppe Om UHRs økonomiutvalg Oppnevnt av UHRs administrasjonsutvalg

Detaljer

Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning Brukerhåndtering i Alma Et smertens kapittel Er det utsikter til forbedring? Per Hovde, strategirådgiver Unit Litt bakgrunn for problemstillingen

Detaljer

ID-porten Utviklingsplan 2017

ID-porten Utviklingsplan 2017 ID-porten splan 2017 Endringer i denne versjon Oppdatert med status for 2017 Direktoratet for forvaltning og IKT ID-porten Essensen («hva ID-porten er» pr 2017) Sikker innlogging til offentlige tjenester

Detaljer

9/19: Forutsigbare finansieringsmodeller for fellesløsninger - innledning

9/19: Forutsigbare finansieringsmodeller for fellesløsninger - innledning 9/19: Forutsigbare finansieringsmodeller for fellesløsninger - innledning Skate fagdag 08.05 2019 Roar Olsen Universitets- og høyskolesektoren har 30 års erfaring med samarbeide innen IKT dette er dagens

Detaljer

Tjenestesamarbeid i UH-sektoren Hva foregår i sammenheng med UH-AD og BOTT? Anders Vinger, Seksjonsleder UiO/USIT

Tjenestesamarbeid i UH-sektoren Hva foregår i sammenheng med UH-AD og BOTT? Anders Vinger, Seksjonsleder UiO/USIT Tjenestesamarbeid i UH-sektoren Hva foregår i sammenheng med UH-AD og BOTT? Anders Vinger, Seksjonsleder UiO/USIT Hvem er vi? Bjørn Torsteinsen UiT bjorn.torsteinsen@uit.no Brynjulf Mauring NTNU brynjulf.mauring@ntnu.no

Detaljer

Struktur og arkitektur

Struktur og arkitektur Struktur og arkitektur Sammenhengen mellom strukturmeldingen og arbeidet med IT-arkitektur i sektoren. Kan arkitektur bidra til at strukturendringer forenkles? Konsentrasjon for kvalitet En formidabel

Detaljer

Forskningsdata i O365

Forskningsdata i O365 Forskningsdata i O365 Roy Dragseth Seksjonsleder Digitale Forskningstjenester IT-Avdelingen Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning DigU 3.5 Hva er DigU? DigU er et modnings- og utviklingsprogram

Detaljer

Administrasjon, ledelse og kontorstøtte. Fagutvalg Møte Gardermoen

Administrasjon, ledelse og kontorstøtte. Fagutvalg Møte Gardermoen Administrasjon, ledelse og kontorstøtte Fagutvalg Møte 1-2018 Gardermoen 25.09.2018 Mandat fagutvalgene Formål Fagutvalgene skal med sin faglige kompetanse og representasjon fra ulike institusjoner gi

Detaljer

Felles grunnmur for digitale tjenester. Sikkerhetsinfrastruktur Normkonferansen 2017

Felles grunnmur for digitale tjenester. Sikkerhetsinfrastruktur Normkonferansen 2017 Felles grunnmur for digitale tjenester Sikkerhetsinfrastruktur Normkonferansen 2017 Bygge grunnmur for bedre samhandling i sektoren Program Felles Infrastruktur og Arkitektur Samhandling Sikkerhetsinfrastruktur

Detaljer

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt 1 2 3 4 5 6 7 Til Instituttstyret Fra: Styreleder Sakstype: Vedtaksnotat Saks.nr. Vsak 68/ Møtedato: 4. desember Notatdato: 27. november Saksbehandler: Birgitte Bøgh-Olsen/Joakim Dyrnes 8 9 10 11 12 13

Detaljer

REFERAT. Saksliste. Det er positivt at det til dette møtet kom en godt forberedt agenda god tid i forveien. UNINETT, NO-7465 Trondheim info@uninett.

REFERAT. Saksliste. Det er positivt at det til dette møtet kom en godt forberedt agenda god tid i forveien. UNINETT, NO-7465 Trondheim info@uninett. Møtetype: SAP HR statusmøte mellom SSØ og UNINETT FAS Til stede: Geir Knudsen, SSØ, Tone Thorstensen, SSØ, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Anne Grete Lindeland, UiA, Eirin Fjeld Melund, UNINETT FAS, Arild Halsetrønning,

Detaljer

Referat. Majorstua, Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 fredag kl

Referat. Majorstua, Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 fredag kl Majorstua, 08.02.17 Referat Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 fredag 27.01.2017 kl. 1300 1430 Deltagere: Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder i CRIStin og leder for styringsgruppen) Grete Christina

Detaljer

DIGITAL EKSAMEN ÅRET 2018

DIGITAL EKSAMEN ÅRET 2018 DIGITAL EKSAMEN ÅRET 2018 Organisasjonen Direktør Strategi og styring Virksomhetsstøtte Jus og informasjonssikkerhet Strategi HR og Arkiv Økonomi Kommunikasjon Intern IKT Forskningstjenester Utdanningstjenester

Detaljer

Referat fra møte i programstyret for Helsedataprogrammet

Referat fra møte i programstyret for Helsedataprogrammet Referat fra møte i programstyret for Helsedataprogrammet Møte 3/2017 Dato 7. september 2017 Tid Kl. 10:00-14:00 Sted Verkstedveien 1, Skøyen Medlemmer Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) Bodil

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 4/2017 Dato 25. oktober 2017 Tid 25.oktober kl. 10.00-16.00 Sted Direktoratet for e-helse, Verkstedveien 1, Skøyen Oslo, møterom 4117 Medlemmer Til stede

Detaljer

Administrasjon og data

Administrasjon og data Administrasjon og data Felles satsinger i regi av BOTT hvilke og hvorfor Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning v/ universitetsdirektør Kjell Bernstrøm 4. juni 2019 Digitalisering

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 3/2017 Dato 13. september 2017 Tid 13. september kl. 10.00-16.00 Sted Radisson Blu Airport, Gardermoen Medlemmer Til stede Ikke til stede Observatører Direktoratet

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra Dato: 07.04.2016 2016000896 Høringsuttalelse Høringssvar

Detaljer

Personvernerklæring for Søknadsweb

Personvernerklæring for Søknadsweb Personvernerklæring for Søknadsweb Sist endret: 06.07.2018 Kort om Søknadsweb Søknadsweb er en webapplikasjon for søking om opptak til studier ved VID vitenskapelige høgskole. Søknadsweb er knyttet til

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 71/19 29.08.2019 Dato: 23.08.2019 Arkivsaksnr: 2019/4945 Innspill til høringsuttalelse - stortingsmelding om arbeidsrelevans Henvisning

Detaljer

Skymegler v

Skymegler v Skymegler v1 04.05.2017 Agenda Bakgrunn og dagens situasjon Målbilde Skymegler v1 Organisering av skymeglerfunksjon Betalingsmodell Etablering av skymeglerfunksjon 2 Bakgrunn Prosjektet Skymegler1 skal

Detaljer

Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk

Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk Sted: UHRs lokaler Dato: fredag 28. juni 2013 kl. 1300 1500 Tilstede: Leder av Utdanningsutvalget Olgunn Ransedokken, seniorrådgiver Kjærstin

Detaljer

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Møte 1/2018 Dato 5. april 2018 Tid 10.30 15.00 Sted Trondheim, Ranheimsvegen 10 Medlemmer til stede Bjørn Engum Einar Bugge Wenche P.

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for StudentWeb 23. november 2011

Referat. Møte i gruppe for StudentWeb 23. november 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

01/2019 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

01/2019 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Møte i Faglig brukerråd syn Tid: 06.02.19, kl. 13.30 16.00. Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, 0166 Oslo Deltakere: Trine Paus, Norsk Spielmeyer-Vogt Forening (NSVF), Grete Bæverfjord,

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. februar 2016

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. februar 2016 Referat fra møte i økonomiutvalget 12. februar 2016 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomisjef Klas

Detaljer

STRATEGISK AVTALE MELLOM BOTT ØKONOMI OG LØNN DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING

STRATEGISK AVTALE MELLOM BOTT ØKONOMI OG LØNN DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING STRATEGISK AVTALE MELLOM BOTT ØKONOMI OG LØNN OG DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 1. FORUTSETNINGER Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Gunnar Bendheim, NTNU Anne Ringen Pedersen, Nord universitet

Detaljer

Personvernerklæring for Søknadsweb

Personvernerklæring for Søknadsweb Personvernerklæring for Søknadsweb Sist endret: 07.06.2018 1) Kort om Søknadsweb Søknadsweb er en webapplikasjon for søknad om opptak til studier ved MF vitenskapelig høyskole. Søknadsweb er knyttet til

Detaljer

Oppfølging av rapporten fra Aagedalsutvalget hva skjer nå. v/kjell Bernstrøm Økonomidirektør UiB og medlem av UHR s administrasjonsutvalg

Oppfølging av rapporten fra Aagedalsutvalget hva skjer nå. v/kjell Bernstrøm Økonomidirektør UiB og medlem av UHR s administrasjonsutvalg Oppfølging av rapporten fra Aagedalsutvalget hva skjer nå v/kjell Bernstrøm Økonomidirektør UiB og medlem av UHR s administrasjonsutvalg Aagedalutvalgets anbefalinger Fortsatt satsing på felles IT-administrative

Detaljer

Utvidet møtereferat Frontergruppa - Fronter skal byttes?

Utvidet møtereferat Frontergruppa - Fronter skal byttes? Utvidet møtereferat Frontergruppa - Fronter skal byttes? Klokka 11:00-13:00 Fredrikstad - Rom S-504 3. november 2016 Møtedeltakere Pål Kristian Moe(møtearrangør og referent) Per Erik Skogh Nilsen Nina

Detaljer

Tid: Mandag 25. juni kl Sted: Unit, Fridtjof Nansens vei 19, 3. etasje, møterom Ganymede

Tid: Mandag 25. juni kl Sted: Unit, Fridtjof Nansens vei 19, 3. etasje, møterom Ganymede Oslo, 26.06.2018 Tid: Mandag 25. juni kl. 11.00 13.00 Sted: Unit, Fridtjof Nansens vei 19, 3. etasje, møterom Ganymede Til stede: Katrine Weisteen Bjerde (Unit, leder for styringsgruppen) Fredrik A. Dahl

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 7. desember 2016 FSAT Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 7. desember 2016 FSAT Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 7. desember 2016 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Gunnar Bendheim, NTNU Marianne Øhrn

Detaljer

Pilot: Gruppeinformasjon i Feide

Pilot: Gruppeinformasjon i Feide Til Skoleeiere og tjenesteleverandører i Feide Fra Feide, Senter for IKT i utdanningen Forfatter Snorre Løvås Kopi Dato 09.09.2013 Gjelder Pilot: Gruppeinformasjon i Feide Pilot: Gruppeinformasjon i Feide

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR 078-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Personvernerklæring for Studentweb

Personvernerklæring for Studentweb Personvernerklæring for Studentweb Sist endret: 07.06.2018 1) Kort om Studentweb Studentweb er en webapplikasjon som lar deg som student utføre en rekke studieadministrative oppgaver, slik som semesterregistrering

Detaljer

Godkjent referat fra møte i UHRs innkjøpsutvalg, 25. april 2014

Godkjent referat fra møte i UHRs innkjøpsutvalg, 25. april 2014 Godkjent referat fra møte i UHRs innkjøpsutvalg, 25. april 2014 Tilstede: Ninni Christiansen, HiØ Lisbeth Gussiås, NTNU Morten von Heimburg, HiNT Kjetil Skog (leder), UiB Jan Aasen, HiL Kjærstin Åstveit

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 5/2016 Dato 10. - 11. november 2016 Tid Torsdag 10. november kl. 13:00 fredag 11. november 12:00 Sted Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen Medlemmer

Detaljer

Mandat for konseptfase

Mandat for konseptfase n DATADELING Denne fylles ut ved behandling, ved BP1: Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av (ansvarlig linjeleder): Utarbeidet av: Beslutning:

Detaljer

Felles løsning for brukeradministrasjon og tilgangsstyring. Tore Burheim Universitetet i Bergen

Felles løsning for brukeradministrasjon og tilgangsstyring. Tore Burheim Universitetet i Bergen Felles løsning for brukeradministrasjon og tilgangsstyring Tore Burheim Universitetet i Bergen Hvordan administrere 350 000 brukere og gi de tilgang til det de skal ha tilgang til, verken mer eller mindre?

Detaljer

Innkalling. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010. Tid: Tirsdag 13. april 2010, kl 10:00 15:00. Møterom 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010. Tid: Tirsdag 13. april 2010, kl 10:00 15:00. Møterom 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-064 Innkalling Møte

Detaljer

Nettverk oppvekst 15. juni 2012

Nettverk oppvekst 15. juni 2012 MØTEREFERAT! Nettverk oppvekst 15. juni 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler Kirkegt 4, 2. etg Kongsberg Tid: 09:00 12:00 Møteleder: Kai Erik Lund referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning Oslo, 08.03 2019 Liss Johansen Sandø, innleid konsulent fra PwC/prosjektleder og rådgiver for Unit Trondheim, 5. juni 2019 Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning TEMA 1.

Detaljer

Personvernerklæring for Studentweb

Personvernerklæring for Studentweb Personvernerklæring for Studentweb Sist endret: 21.06.2018 1) Kort om Studentweb Studentweb er en webapplikasjon som lar deg som student utføre en rekke studieadministrative oppgaver, slik som semesterregistrering

Detaljer

STYRINGSDOKUMENTASJON FOR UH SIKKERHETSSATSNING

STYRINGSDOKUMENTASJON FOR UH SIKKERHETSSATSNING STYRINGSDOKUMENTASJON FOR UH SIKKERHETSSATSNING 2019-2022 Programleder Anders Lund, Uninett Programeier Sigurd Eriksson, Unit ENDRINGSLOGG Versjon Dato Endring Produsent Godkjent 0.1 15.03.2019 Første

Detaljer

Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan

Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan En ny virksomhet basert på tre tidligere - hva blir nytt? Fra digitaliseringsstrategier til handling UiB IT-Forum 26.04.18 Frode Arntsen Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Unit Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, avd. Oslo. Møte i ekspertgruppe for etterutdanning

Referat. Unit Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, avd. Oslo. Møte i ekspertgruppe for etterutdanning Unit Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, avd. Oslo Vår dato Vår referanse 14.11.2018 FS-18-075 Deres dato Deres referanse Referat Møte i ekspertgruppe for etterutdanning

Detaljer

Prioriteringer for USIT i IT-direktør Lars Oftedal

Prioriteringer for USIT i IT-direktør Lars Oftedal Prioriteringer for USIT i 2017 IT-direktør Lars Oftedal Prioriteringer fra UiOs årsplan Forskningskvalitet og utdanningskvalitet IT i utdanning og studier, IT for studentene IT-infrastruktur er en vesentlig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato:

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 22.04.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: a) Skates styringssystem for prioritering

Detaljer

Direktørsamling november 2015

Direktørsamling november 2015 Direktørsamling 17.-18. november 2015 IKT-strategi og helhetlige sektorløsninger Mitt mandat: Si noe om arbeidet i gruppen Medlemmer i gruppen: Berit Kjeldstad (NTNU), Edda Johansen (Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Møte i styringsgruppen for Portalkonsortiet 2010-09-02 Referat

Møte i styringsgruppen for Portalkonsortiet 2010-09-02 Referat Oppdatert: 2010-09-23 Møte i styringsgruppen for Portalkonsortiet 2010-09-02 Referat Sted: BI - Nydalen Dato: Torsdag 2. september 2010 Tid: 10:00 15:00 Referent: Marit Brodshaug Til stede: Forfall: Fra

Detaljer

Referat. Møte i arbeidsgruppen for etter- og videreutdanning 16. januar 2013

Referat. Møte i arbeidsgruppen for etter- og videreutdanning 16. januar 2013 Felles studentsystem Telefon: 22852738, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i arbeidsgruppen

Detaljer

Sluttrapport for Feide på G Suite (tidligere GAFE)

Sluttrapport for Feide på G Suite (tidligere GAFE) Sluttrapport for Feide på G Suite (tidligere GAFE) Skrevet av Harald Torbjørnsen 09. mars 2017 Sluttrapport for pilotering av Feide med SSO på G Suite, produsert i samarbeid mellom Narvik kommune og Senter

Detaljer