UNIVERSITETET Avdeling for ernæringsvitenskap. Eksamen ERN Ernæringsepidemiologi. Fredag 2. oktober 2020 kl 09:00-12:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSITETET Avdeling for ernæringsvitenskap. Eksamen ERN Ernæringsepidemiologi. Fredag 2. oktober 2020 kl 09:00-12:00"

Transkript

1 UNIVERSITETET I OSLO Avdeling for ernæringsvitenskap DET MEDISINSKE FAKULTET Eksamen ERN 4200 Ernæringsepidemiologi Fredag 2. oktober 2020 kl 09:00-12:00 Oppgavesettet består av i alt 7 sider inklusive forside, med i alt 5 oppgaver. Poengfordeling mellom oppgavene: Oppgave 1 18 poeng Oppgave 2 27 poeng Oppgave 3 30 poeng Oppgave 4 17 poeng Oppgave 5 8 poeng I alt 100 poeng Tillatte hjelpemidler: Ingen. NB! Start med besvarelse av hver oppgave på nytt ark. Eventuelle spørsmål kan stilles kl 09:30 og 11:00 Lykke til!

2 Oppgave 1 1a) Man skiller ofte mellom tilfeldige feil og systematiske feil. Forklar forskjellen (3 poeng). Svar: Random error: the proportion of variance in a measurement that has no apparent connection to any other measurement or variable, generally regarded as due to chance. Systematic error: error that is consistently wrong in a particular direction (bias). Poeng: 3 1b) Systematiske feil i epidemiologien deles gjerne inn i tre hovedkategorier. Hva kalles de tre hovedkategoriene? (3 poeng) Svar: Informasjonsfeil, seleksjonsfeil og konfundering. Poeng: 3 1c) Forklar de tre hovedkategoriene fra oppgave 1b. (6 poeng) Svar: Informasjonsfeil: Bias in an estimate arising from measurement error/misclassification. Information bias can occur whenever there are errors in the measurement of subjects. Seleksjonsfeil: Bias in the estimated association or effect of an exposure on an outcome that arises from the procedures used to select individuals into the study or analyses. Konfundering: The distortion of a measure of the effect of an exposure on an outcome due to the association of the exposure with other factors that influence the occurrence of the outcome. Poeng: 6 1d) Hva kan konsekvensen av disse feilkildene være? (2 poeng) Svar: Incorrect results and conclusions. Poeng: 2 1e) Hvilken av de tre hovedkategoriene av feilkilder er man særlig bekymret for innen ernæringsepidemiologi? Begrunn svaret. (4 poeng) Svar: Informasjonsfeil. Det er svært utfordrende å få valide kostholdsopplysninger for enkeltindivid. Kostholdet til en person er ikke en statisk enhet, men i stadig endring (dag til dag, over tid, osv.); man har ikke ett bestemt kosthold. Det finnes mange ulike metoder å samle inn kostholdsopplysninger på, men alle har svakheter. Ved retrospektive metoder (FFQ, 2

3 24-timers kostintervju) er særlig hukommelse og evne til å estimere porsjonsstørrelser viktig for kvaliteten på kostdata. Ved prospektive metoder (veid registrering, dagbøker) er det fare for endring av kostholdet underveis, og metodene vil ofte medføre underrapportering av matinntaket. Ved lukkede metoder (som FFQ) vil man ikke få dekket alle matvarer, variasjonen blir for liten. Feilrapporteringen kan være bevisst (social desirability bias) eller ubevisst. Poeng: 4 poeng I alt for oppgave 18 poeng Oppgave 2 2a) Gi en beskrivelse (om lag 0,5 side) av EPIC studien. Relevante moment å ta med er studiedesign, formål, deltakere, innsamling av kostdata, osv. (4 poeng) Svar: EPIC was designed to investigate the relationships between diet, nutritional status, lifestyle and environmental factors, and the incidence of cancer and other chronic diseases. It is a prospective study being conducted in 23 centers in 10 European countries: Norway, Sweden, Denmark, the United Kingdom, Germany, the Netherlands, France, Spain, Italy, and Greece. From 1992 to 1999, n = volunteers (men and women) mainly aged years were recruited. Most participants were recruited from the general population of a town or province. The participants completed dietary and lifestyle questionnaires and anthropometric measurements were recorded. The majority of participants also delivered biological samples (blood). Diet was assessed by using country-specific (or in some cases center-specific) dietary questionnaires designed to capture local dietary habits. In most countries, the questionnaires were extensive quantitative instruments. All dietary questionnaires have been validated. A separate standardized 24-h dietary recall interview was carried out in a random sample (8%) of the entire EPIC cohort to correct measurement errors in the dietary data. Poeng: 4 2b) I en analyse av Sieri og medarbeidere fra 2008 var det overordnede målet å studere assosiasjonen mellom inntak av feitt og risiko for brystkreft. Basert på tallene i tabell 3 (vedlagt), hvordan vil du vurdere inntaket av mettet fett i dette utvalget? (2 poeng) Svar: E% frå metta feitt (vist i density modellen) ligg over anbefalt inntak (< 10 E%) i så godt som alle kvintilane. Poeng: 2 2c) Sieri og medarbeidere valgte å justere analysen av assosiasjonen mellom inntak av mettet fett og risiko for brystkreft for inntak av energi. Er det et klokt valg? Begrunn svaret. (4 poeng) Svar: Ja. Energiinntaket er ein konfunderande faktor; samvarierer både med inntaket av metta feitt (eksponering) og brystkreft (utfall). 3

4 Poeng: 4 2d) Forskerne delte kvinnene inn i kvintiler etter inntak av ulike typer fett. Se på tabell 3 igjen: Basert på resultatene av analysene der inntaket av mettet fett er delt inn i kvintiler, vil du si at det er en assosiasjon mellom inntak av mettet fett og risiko for brystkreft? (6 poeng) Svar: Kvinner i den øvste kvintilen av metta feitt hadde signifikant høgare risiko for brystkreft i ut frå standardmodellen (HR: 1,13; 95% CI ), næringstettleiksmodellen (HR: 1.10; 95% CI ) og dekomponeringsmodellen (HR: 1.11; 95% CI ), men ikkje i residualmodellen (HR: 1.06; 95% CI ). Trend-test viste signifikant positiv samanheng for standardmodellen (p = 0.04) og dekomponeringsmodellen (p = 0.045). Poeng: 6 2e) I tillegg til å analysere inntaket av mettet fett som kvintiler, undersøkte forskerne assosiasjonen mellom inntak av mettet fett og risiko for brystkreft når inntaket av mettet fett ble lagt inn i modellene som en kontinuerlig variabel. Hva viser resultatene fra disse modellene? (3 poeng) Svar: When fat intake was considered as a continuous variable, an increase in saturated fat intake was associated with greater risk in all models (HR: 1.02; 95% CI for the standard and density models; HR: 1.02; 95% CI for the residual and partition models). Poeng: 3 2f) Den siste kolonnen i tabell 3 viser sammenhengen mellom inntak av mettet fett (som kontinuerlig variable) og risiko for brystkreft etter at kostdataene er kalibrert. Hva er formålet med å kalibrere kostdataene? (2 poeng) Svar: Å ta omsyn til målefeil. Poeng: 2 2g) Hva kalles den statistiske tilnærmingen som ofte blir brukt til kalibrering av kostdata i epidemiologiske studier og som også er brukt i denne studien? (2 poeng) Svar: Regresjonskalibrering. Poeng: 2 2h) Med tanke på sammenhengen mellom inntak av mettet fett og risiko for brystkreft: Hva viser resultatene fra modellene der man har kalibrert kostdata (siste kolonne) sammenliknet med modellene der man ikke har kalibrert kostdata (nest siste kolonne)? (4 poeng) Svar: After calibration, HRs for saturated fat intake remained statistically significant in most models and were slightly greater than those from the continuous model with the use of noncalibrated data. 4

5 Poeng: 4 I alt for oppgave 2 27 poeng. 5

6 6

7 Oppgave 3 (30 poeng) Du blir bedt om å analysere data på BMI og prostatakreft. En kirurg tok utgangspunkt i en stor helseundersøkelse utført i 2000 hvor BMI ble målt på menn. Han har koblet dataene mot Kreftregisteret (til og med 2018-årgangen) og ser at det er tilfeller av prostatakreft. I tillegg er det noen som har flyttet ut av landet, og noen som er døde av andre årsaker. Problemet er at BMI dataene fra spørreskjemaene ble skannet veldig dårlig. Du må derfor tilbake til de elektronisk skannede skjemaene for å legge inn BMI data for hver person. Det finnes allerede en elektronisk database hvor alder, sosio-økonomi og røykedata er lagt inn. Det var bare BMI dataene som var så dårlige at du må legge dem inn manuelt. Samtykke fra pasientene ble innsamlet i 1995, og det foreligger godkjenning fra etisk komite om å analysere de tilgjengelige dataene. Du vurderer både et kohort design og en type kasus kontroll design. 3a) Hvis du velger kohort, hva slags type populasjon er dette (statisk eller dynamisk), og hva slags effektmål kan du regne ut? SVAR: Dynamisk rate ratio 3b) Hvilken type kasus kontroll studiedesign kunne være aktuell her? SVAR: Nested (nøstet) kasus-kontroll. (evt detaljer om hvordan de kan trekkes ut, antall kontroller per kasus, evt detaljer om hva en nested studie er) 3c) Hva ville være grunnen til å velge dette kasus kontroll designet? SVAR: Fordelen med en nested kasus-kontroll studie er at man slipper å legge inn BMI verdier holder med de på kasusene og 1 kontroll per kasus (holder med 1000 kasus og 1000 kontroller). Det vil likevel ha samme fordeler som en kohort. 3d) Er recall bias et problem her hvis du velger et kasus kontroll design? Hvorfor eller hvorfor ikke? SVAR: Nei eksponering innhentet før start f-up 3e) Høy utdanning er forbundet med økt risiko for prostatakreft. Hvilke andre kriteriet må oppfylles for at utdanning skal være en konfunderende faktor? SVAR: Være forbundet med eksponering. Ikke være et resultat av eksponering eller sykdom. 3f) Du deler BMI i fire grupper. Referansegruppen er menn med BMI under 22 kg/m2. Ujustert relativ risiko for prostatakreft for menn i den øverste BMI gruppen (28 kg/m2 og høyere) er 1.8 (95% CI ). Etter justering for alder, utdanning og røyking er relativ 7

8 risiko 1.6 (95% CI ). Er det ujusterte estimatet konfundert? Hvis ja, er det en positiv eller negativ bias i det ujusterte estimatet? SVAR: Ja, her er det konfundering. Ujustert estimat hadde en POSITIV bias. 3g) Effekten av BMI ser ut til å være mye sterkere hos de yngste mennene (de under 60 år). Tilsvarende relativ risiko for øvre BMI versus nedre BMI gruppe er 2.4 (95% CI ) hos de yngste, mens den er 1.3 (95% CI ) hos de som er 60 og eldre. Hva heter dette fenomenet? Bør du justere det bort? SVAR: Effekt modifikasjon. Nei, dette er noe vi vil VISE, ikke justere bort. (I dette tilfellet overlapper ikke en gang 95% CI) 3h) Hvilke seleksjonsskjevheter må du vurdere i en kasus kontroll studie og hvilke i en kohortstudie? SVAR: Kasus kontroll: om seleksjon eller deltagelse er differensielt forskjellig for kasuser og kontroller (differensielt gjenspeiler her mhp eksponeringsstatus: for eksempel om alle kasus deltar, mens blant kontrollene så deltar særlig de ikke-eksponerte kontrollene) Kohort studie: Selektivt oppfølgingstap (for eksempel at de eksponerte som får sykdommen flytter ut av landet før de blir syke, mens de ikke-eksponerte blir uansett om de får sykdommen eller ikke). 8

9 Oppgave 4 Mahamat-Saleh og medarbeidere (Sci Rep, 2020) har gjennomført en metaanalyse av prospektive studier av 25-hydroksy-vitamin D og risiko for melanom (den alvorligste formen for hudkreft). Figuren nedenfor viser resultatene. RR angir her estimert rate ratio per 30 nmol/l økning i 25-hydroksy-vitamin D. 4a) Hva kalles en slik figur? (1 poeng) SVAR: Forest plot (forest diagram, balansediagram) 1 poeng 4b) Beskriv hva de to elementene som er markert i figuren representerer. (3 poeng) SVAR: Element A: Firkanten representerer estimert RR (rate ratio) i denne studien, og den horisontale linjen er tilhørende 95% konfidensintervall. Element B: Diamantformen representerer resultatet av metaanalysen. Midten av diamanten viser effekt estimatet og bredden på diamanten viser tilhørende 95% konfidensintervall. 3 poeng 4c) Hvorfor er det ulik størrelse på de svarte firkantene i figuren? (2 poeng) SVAR: Firkantene angir hvor mye vekt hver studie gis i metaanalysen. Dess større firkant dess større vekt. 2 poeng 4d) Hva angir den heltrukne vertikale linjen i figuren? (1 poeng) 9

10 SVAR: Den heltrukne vertikale linjen går gjennom RR=1 og angir den såkalte nullverdien, altså ingen sammenheng mellom 25-hydroksy-vitamin D og melanom risiko. 1 poeng 4e) Hvilke av enkeltstudiene viser signifikant sammenheng mellom 25-hydroksy-vitamin D og melanom risiko? Begrunn svaret (1 poeng) SVAR: 3 studier: Vojdeman 2019, Kwon 2018 og Afzal Konfidensintervallet inneholder ikke 1. 1 poeng 4f) Er det heterogenitet mellom studiene? Begrunn svaret. (2 poeng) SVAR: I 2 uttrykker heterogeniteten mellom studiene. Her er I 2 =55.1% dvs det moderat heterogenitet, og det ser vi også av p-verdien som er poeng 4g) Vi har to metoder for å beregne det samlede resultatet i metaanalysen: fixed-effect og random-effect modell. Hva er forskjellen på disse to? (3 poeng) SVAR: Dersom man tror at effekten av 25-hydroksy-vitamin D på melanom risiko vil være lik i alle studier, bortsett fra tilfeldig variasjon, benytter man en fixed-effect modell. Randomeffect modell legger ikke til grunn at effekten vil være den samme i alle studiene, men at den kan variere mellom studiene. 3 poeng 4h) Hva kan vi konkludere fra figuren? (2 poeng) SVAR: Seks studier ble inkludert i metaanalysen av 25-hydroksy-vitamin D og melanom risiko. Det samlede effekt estimatet, RR=1.42 (95% konfidensintervall (1.17, 1.72)), viser en signifikant positiv sammenheng mellom 25-hydroksy-vitamin D og melanom risiko. 2 poeng 4i) Hva tror du forklaringen på et slikt resultat som i denne studien kan være? (2 poeng) SVAR: Den positive sammenhengen kan skyldes at økt eksponering for ultrafiolett stråling medfører både høyere vitamin D nivå og større risiko for melanom. 2 poeng Total for oppgåve 4 17 poeng 10

11 Oppgave 5 Du er innleid som rådgiver for en arbeidsgruppe i kommunen. Arbeidsgruppen jobber med å komme frem til anbefalinger for god helse for kommunens innbyggere. Kosthold skal inngå som en av flere komponenter i disse anbefalingene. Et av de andre medlemmene av arbeidsgruppen har lest om kostholdsmønstre og er opptatt av at man i større grad bør ta hensyn til hele kostholdet, enn å gi råd om enkeltmatvarer og spesifikke næringsstoffer. Du blir bedt om å fortelle litt om kostholdsmønstre og hvordan de kan benyttes. 5a) Hvilke to hovedtilnærminger er det vanlig å dele analyser av kostholdsmønstre inn i? (2 poeng) Sensorveiledning: Teoretisk tilnærming (a priori) og empirisk tilnærming (a posteriori). 1 poeng per tilnærming som er nevnt. Poeng: 2 5b) Beskriv hva som kjennetegner disse to tilnærmingene og gi minst ett eksempel på metode innenfor hver tilnærming. (4 poeng) Sensorveildening: - Den teoretiske tilnærmingen kjennetegnes av at man tar utgangspunkt i etablert kunnskap. Det kan for eksempel være etablert kunnskap om sammenhengen mellom kosthold og helseutfall eller etablerte kostholdsanbefalinger. Eksempel på metode: Score/indeks. - Den empiriske tilnærmingen er en data-drevet tilnærming, der man bruker data man har tilgjengelig, f.eks. innsamlet kostholdsinformasjon fra FFQ eller kostdagbok. Man utvikler kostholdsmønstre gjennom statistiske metoder og statistisk modellering. Eksempler på metode: PCA-analyse, faktoranalyse, Clusteranalyse. 1 poeng for å beskrive hva som kjennetegner hver tilnærming og 1 poeng for å nevne eksempel på metode innenfor hver tilnærming. Poeng: 4 5c) Arbeidsgruppen ønsker å utvikle en indeks/score for i hvilken grad innbyggerne i kommunen følger de nasjonale kostholdsanbefalingene. Hvilke valg og vurderinger er det viktig å gjøre dersom de skal utvikle en slik indeks/score? (2 poeng) Sensorveiledning: Følgende faktorer er viktige å ta hensyn til: - Hvilke og hvor mange komponenter som skal inngå i scoren/indeksen - Skal det brukes dikotom variabel (0:1) eller range (f.eks ) - Hvordan score skal gis, f.eks. hvor skal cut-off være - Om det skal justeres for energiinntak 1 poeng for hvert punkt som er nevnt. Maks 2 poeng. Poeng: 2 - Oppgavesettet slutt- 11

12 12

ERN2030. Kosthold, samfunn og ernæringsepidemiologi. Onsdag 15. juni 2016 kl

ERN2030. Kosthold, samfunn og ernæringsepidemiologi. Onsdag 15. juni 2016 kl ERN2030 Kosthold, samfunn og ernæringsepidemiologi Onsdag 15. juni 2016 kl. 09.00 13.00 Oppgavesettet består av i alt syv (7) sider inklusive forsiden, med i alt 5 oppgaver. Oppgave 1 og 2 teller 50%,

Detaljer

Epidemiologi - en oppfriskning. Epidemiologi. Viktige begreper 12.04.2015. Deskriptiv beskrivende. Analytisk årsaksforklarende. Ikke skarpt skille

Epidemiologi - en oppfriskning. Epidemiologi. Viktige begreper 12.04.2015. Deskriptiv beskrivende. Analytisk årsaksforklarende. Ikke skarpt skille Epidemiologi - en oppfriskning Epidemiologi Deskriptiv beskrivende Hyppighet og fordeling av sykdom Analytisk årsaksforklarende Fra assosiasjon til kausal sammenheng Ikke skarpt skille Viktige begreper

Detaljer

Epidemiologi - en oppfriskning. En kort framstilling. Er det behov for kunnskaper om epidemiologi?

Epidemiologi - en oppfriskning. En kort framstilling. Er det behov for kunnskaper om epidemiologi? Epidemiologi - en oppfriskning En kort framstilling Dere kan finne en kort gjennomgang av epidemiologifaget i et kapittel som jeg skrev i en bok. Jacobsen BK. Epidemiologi. I: Kvantitativ forskningsmetodologi

Detaljer

UNIVERSITETET Avdeling for ernæringsvitenskap. Eksamen ERN Ernæringsepidemiologi. Torsdag 4. oktober 2018 kl 09:00-12:00

UNIVERSITETET Avdeling for ernæringsvitenskap. Eksamen ERN Ernæringsepidemiologi. Torsdag 4. oktober 2018 kl 09:00-12:00 UNIVERSITETET I OSLO Avdeling for ernæringsvitenskap DET MEDISINSKE FAKULTET Eksamen ERN 4200 Ernæringsepidemiologi Torsdag 4. oktober 2018 kl 09:00-12:00 Oppgavesettet består av i alt X sider inklusive

Detaljer

ERNSEM4B bolk 1. Kosthold, samfunn og ernæringsepidemiologi. Fredag 13. november 2015 kl

ERNSEM4B bolk 1. Kosthold, samfunn og ernæringsepidemiologi. Fredag 13. november 2015 kl ERNSEM4B bolk 1 Kosthold, samfunn og ernæringsepidemiologi Fredag 13. november 2015 kl. 09.00 12.00 Oppgavesettet består av i alt 4 sider inklusive forsiden, med i alt 3 oppgaver. Oppgave 1 teller 50%,

Detaljer

Sjekkliste for vurdering av en kohortstudie

Sjekkliste for vurdering av en kohortstudie Sjekkliste for vurdering av en kohortstudie Hvordan bruke sjekklisten Sjekklisten består av tre deler der de overordnede spørsmålene er: Kan du stole på resultatene? Hva forteller resultatene? Kan resultatene

Detaljer

UNIVERSITETET Avdeling for ernæringsvitenskap. Eksamen. Konte ERN Nutritional Epidemiology and Public Health Nutrition

UNIVERSITETET Avdeling for ernæringsvitenskap. Eksamen. Konte ERN Nutritional Epidemiology and Public Health Nutrition UNIVERSITETET I OSLO Avdeling for ernæringsvitenskap DET MEDISINSKE FAKULTET Eksamen Konte ERN 4310 Nutritional Epidemiology and Public Health Nutrition Fredag 13. november 2015 kl 09:00-13:00 Oppgavesettet

Detaljer

UNIVERSITETET Avdeling for ernæringsvitenskap. Eksamen KONTE ERN Nutritional Epidemiology and Public Health Nutrition

UNIVERSITETET Avdeling for ernæringsvitenskap. Eksamen KONTE ERN Nutritional Epidemiology and Public Health Nutrition UNIVERSITETET I OSLO Avdeling for ernæringsvitenskap DET MEDISINSKE FAKULTET Eksamen KONTE ERN 4310 Nutritional Epidemiology and Public Health Nutrition Onsdag 23. november 2016 kl 09:00-13:00 Oppgavesettet

Detaljer

Grunnleggende statistikk. Eva Denison 25. Mai 2016

Grunnleggende statistikk. Eva Denison 25. Mai 2016 Grunnleggende statistikk Eva Denison 25. Mai 2016 Agenda Hva er statistikk, og hvorfor trenger vi det? Beskrivende statistikk Statistisk analyse Meta-analyse Hva er statistikk? En måte å kvantitativt beskrive

Detaljer

Epidemiologi og risikovurdering. Disposisjon. Epidemiologi. Noen begreper. Metoder epidemiologi

Epidemiologi og risikovurdering. Disposisjon. Epidemiologi. Noen begreper. Metoder epidemiologi Metoder epidemiologi Epidemiologi og BIO 4530: Regulatorisk toksikologi UiO 28. april 2005 Formål Gi en kritisk vurdering av epidemiologi som et verktøy i Målgruppe Alle som er involvert i toksikologisk

Detaljer

KLH 3002 Epidemiologi Eksamen Høst 2011 Eksaminator: Geir W. Jacobsen, ISM

KLH 3002 Epidemiologi Eksamen Høst 2011 Eksaminator: Geir W. Jacobsen, ISM KLH 3002 Epidemiologi Eksamen Høst 2011 Eksaminator: Geir W. Jacobsen, ISM Oppgaven består av 18 spørsmål, hvorav de første 15 er flervalgsspørsmål (ett poeng per oppgave) - sett ring rundt riktig svar.

Detaljer

regresjonsmodeller multippel logistisk regresjon logistisk regresjon prediksjon vs assosiasjon den logistisk funksjonen (2)

regresjonsmodeller multippel logistisk regresjon logistisk regresjon prediksjon vs assosiasjon den logistisk funksjonen (2) Innføring i medisinsk statistikk del 2 regresjonsmodeller Hvorfor vil man bruke regresjonsmodeller? multippel logistisk regresjon. predikere et utfall (f.eks. sykdom, død, blodtrykk) basert på et sett

Detaljer

PSY2012 Forskningsmetodologi III: Statistisk analyse, design og måling Eksamen vår 2014

PSY2012 Forskningsmetodologi III: Statistisk analyse, design og måling Eksamen vår 2014 Psykologisk institutt PSY2012 Forskningsmetodologi III: Statistisk analyse, design og måling Eksamen vår 2014 Skriftlig skoleeksamen fredag 2. mai, 09:00 (4 timer). Kalkulator uten grafisk display og tekstlagringsfunksjon

Detaljer

Sjekkliste for vurdering av en kasuskontrollstudie

Sjekkliste for vurdering av en kasuskontrollstudie Sjekkliste for vurdering av en kasuskontrollstudie Hvordan bruke sjekklisten Sjekklisten består av tre deler der de overordnede spørsmålene er: Kan du stole på resultatene? Hva forteller resultatene? Kan

Detaljer

KLH3002 Epidemiologi. Eksamen høsten 2012

KLH3002 Epidemiologi. Eksamen høsten 2012 KLH3002 Epidemiologi Eksamen høsten 2012 1. Insidens andel (Eng. Incidence proportion)avhenger av A. oppfølgingstiden i studien (= follow up time) B. bortfall fra studien (= loss to follow up) C. Både

Detaljer

UNIVERSITETET Avdeling for ernæringsvitenskap. Eksamen ERN Nutritional Epidemiology and Public Health Nutrition

UNIVERSITETET Avdeling for ernæringsvitenskap. Eksamen ERN Nutritional Epidemiology and Public Health Nutrition UNIVERSITETET I OSLO Avdeling for ernæringsvitenskap DET MEDISINSKE FAKULTET Eksamen ERN 4310 Nutritional Epidemiology and Public Health Nutrition Fredag 21. februar 2014 kl 09:00-13:00 Oppgavesettet består

Detaljer

Blir vi sprø av å drikke melk? Kristin Holvik Seniorforsker, Avd. kroniske sykdommer og aldring, FHI 6. februar 2019

Blir vi sprø av å drikke melk? Kristin Holvik Seniorforsker, Avd. kroniske sykdommer og aldring, FHI 6. februar 2019 Blir vi sprø av å drikke melk? Kristin Holvik Seniorforsker, Avd. kroniske sykdommer og aldring, FHI 6. februar 2019 Melk God kilde til næringsstoffer som er gunstige for skjelett og muskler: Energi

Detaljer

Hvordan forstå meta-analyse

Hvordan forstå meta-analyse Hvordan forstå meta-analyse Nettverkskonferansen i kunnskapsbasert praksis 2016 Professor Birgitte Espehaug, Senter for kunnskapsbasert praksis Workshop 05.04.2016 og 06.04.2016 Agenda Kort introduksjon

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Faglig kontakt under eksamen: Mehmet Mehmetoglu Tlf.: 91838665 Eksamensdato: Eksamenstid (fra-til): Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

Epidemiologi og risikovurdering. Disposisjon. Noen begreper. Epidemiologi klassifisert etter formål. Epidemiologi. Metoder epidemiologi.

Epidemiologi og risikovurdering. Disposisjon. Noen begreper. Epidemiologi klassifisert etter formål. Epidemiologi. Metoder epidemiologi. Metoder epidemiologi Epidemiologi og BIO 4530: Regulatorisk toksikologi UiO 29. april 2004 Formål Gi en kritisk vurdering av epidemiologi som et verktøy i Målgruppe Alle som er involvert i toksikologisk

Detaljer

Lavkarbo-effekterog - bivirkninger

Lavkarbo-effekterog - bivirkninger Lavkarbo-effekterog - bivirkninger Mange går pådiett -lavkarboer populært 17 % har gått (siste år) eller går pådiett 640 000 nordmenn 280 000 går eller har gått pålavkarbo, 100 000 følger myndighetenes

Detaljer

ERN 2110 Kosthold, samfunn og ernæringsepidemiologi

ERN 2110 Kosthold, samfunn og ernæringsepidemiologi ERN 2110 Kosthold, samfunn og ernæringsepidemiologi Onsdag 8. juni 2011 kl. 09.00 13.00 Oppgavesettet består av i alt syv (7) sider inklusive forsiden, med i alt fire oppgaver. Oppgavene teller likt. Ingen

Detaljer

Institutt for økonomi og administrasjon

Institutt for økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Statistiske metoder Bokmål Dato: Torsdag 19. desember Tid: 4 timer / kl. 9-13 Antall sider (inkl. forside): 8 Antall oppgaver: 3 Oppsettet

Detaljer

Kunnskapsesenterets Bruk og tolkning nye PPT-mal av meta-analyser. Jan Odgaard-Jensen, statistiker

Kunnskapsesenterets Bruk og tolkning nye PPT-mal av meta-analyser. Jan Odgaard-Jensen, statistiker Kunnskapsesenterets Bruk og tolkning nye PPT-mal av meta-analyser Jan Odgaard-Jensen, statistiker Formål og innhold Grunnleggende definisjoner Hva er en meta-analyse? Hva er formål med meta-analyser Forutsetninger

Detaljer

NYE METAANALYSER OM METTET FETT

NYE METAANALYSER OM METTET FETT NYE METAANALYSER OM METTET FETT GRUNN TIL Å SPISE MER SMØR? Erik Arnesen Helsefaglig rådgiver, LHL Medlem av Nasjonalt råd for ernæring 2016 NASJONALT RÅD FOR ERNÆRING, 2011 Utskifting av mettede fettsyrer

Detaljer

Kurs i kunnskapshåndtering å finne, vurdere, bruke og formidle forskningsbasert kunnskap i praksis. Hege Kornør og Ida-Kristin Ørjasæter Elvsaas

Kurs i kunnskapshåndtering å finne, vurdere, bruke og formidle forskningsbasert kunnskap i praksis. Hege Kornør og Ida-Kristin Ørjasæter Elvsaas Kurs i kunnskapshåndtering å finne, vurdere, bruke og formidle forskningsbasert kunnskap i praksis 16.mars 2007 Hege Kornør og Ida-Kristin Ørjasæter Elvsaas Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Detaljer

ERN 2110. Kosthold, samfunn og ernæringsepidemiologi. Fredag 6. februar 2015 kl. 09.00 13.00

ERN 2110. Kosthold, samfunn og ernæringsepidemiologi. Fredag 6. februar 2015 kl. 09.00 13.00 ERN 2110 Kosthold, samfunn og ernæringsepidemiologi Fredag 6. februar 2015 kl. 09.00 13.00 Oppgavesettet består av i alt syv (7) inklusive forsiden, med i alt fem oppgaver. Oppgave 1 teller 15%, oppgave

Detaljer

Kausalitet - Hvordan komme litt nærmere sannheten

Kausalitet - Hvordan komme litt nærmere sannheten Seniorforsker, professor Lise Lund Håheim Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Universitetet i Oslo Kausalitet - Hvordan komme litt nærmere sannheten Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Trenger vi nye kostholdsråd? (ja)

Trenger vi nye kostholdsråd? (ja) Trenger vi nye kostholdsråd? (ja) Birger Svihus, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norwegian University of Life Sciences 1 Det sunne kostholdets to generelle bud: Spis variert Sørg for energibalanse

Detaljer

ERN 2110 Kosthold, samfunn og ernæringsepidemiologi

ERN 2110 Kosthold, samfunn og ernæringsepidemiologi ERN 2110 Kosthold, samfunn og ernæringsepidemiologi Fredag 8. juni 2012 kl. 09.00 13.00 Oppgavesettet består av i alt seks (6) sider inklusive forsiden, med i alt fire oppgaver. Oppgavene teller likt.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Antioksidanter og. kreft. ERN2600 Mini-litteraturoppgave. Tonje Teig [FIRMANAVN]

Antioksidanter og. kreft. ERN2600 Mini-litteraturoppgave. Tonje Teig [FIRMANAVN] 08.04.2014 Antioksidanter og kreft ERN2600 Mini-litteraturoppgave Tonje Teig [FIRMANAVN] Innhold Liste over forkortelser... 2 1.0 Bakgrunn... 3 1.1 Problemstilling... 3 2.0 Metode... 4 3.0 Resultater...

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

Hva slags spørsmål er det?

Hva slags spørsmål er det? Spørsmål Design Grunnleggende epidemiologi -forsøksutforming (design) Kåre Birger Hagen Spørsmålet bestemmer hvilket design eller forskningsopplegg som bør benyttes Det er umulig å tenke klart om et uklart

Detaljer

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 5. MAI 2004 (6 timer)

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 5. MAI 2004 (6 timer) EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 5. MAI 2004 (6 timer) Bruk av ikke-programmerbar kalkulator er tillatt under eksamen. Utover det er ingen hjelpemidler tillatt. Sensur faller fredag 28. mai kl. 14.00,

Detaljer

Statistikk i klinikken. Arild Vaktskjold 2015

Statistikk i klinikken. Arild Vaktskjold 2015 Statistikk i klinikken Arild Vaktskjold 2015 Kvantitativ forskningsmetode Alt tallfestes, selv kvalitative iakttakelser Målenivå Tall kan klassifiseres forskjellig Målte tallverdier kan anvendes med nøyaktighet

Detaljer

Lineær regresjon: introduksjon

Lineær regresjon: introduksjon Lineær regresjon: introduksjon Funksjon y f (x) Mengden mat (i gram) man lager til middag = Lineær funksjon (oppskrift) Scatter-plott 1 (oppskrift) y x 1 Page 1 of 15 Lineær funksjon (reell situasjon)

Detaljer

SJEKKLISTE FOR VURDERING AV FOREKOMSTSTUDIE

SJEKKLISTE FOR VURDERING AV FOREKOMSTSTUDIE SJEKKLISTE FOR VURDERING AV FOREKOMSTSTUDIE (Tverrsnittstudie, spørreundersøkelse, survey) FØLGENDE FORHOLD MÅ VURDERES: Kan vi stole på resultatene? Hva forteller resultatene? Kan resultatene være til

Detaljer

EKSAMENSOPPGÅVE KLH3002 Epidemiologi 1 Torsdag timar

EKSAMENSOPPGÅVE KLH3002 Epidemiologi 1 Torsdag timar et medisinske fakultet Institutt for samfunnsmedisin EKSMENSOPPGÅVE KLH3002 Epidemiologi 1 Torsdag 9.6.2011 3 timar ntal studiepoeng: 7,5 Lovlege hjelpemiddel: Kalkulator ntal sider (inkludert framside):

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: STK1120 Statistiske metoder og dataanalyse 2. Eksamensdag: Mandag 30. mai 2005. Tid for eksamen: 14.30 17.30. Oppgavesettet er

Detaljer

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 5. DESEMBER 2005 (4 timer)

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 5. DESEMBER 2005 (4 timer) EKSAMEN I SOS20 KVANTITATIV METODE 5. DESEMBER 2005 (4 timer) Bruk av ikke-programmerbar kalkulator er tillatt under eksamen. Utover det er ingen hjelpemidler tillatt. Sensur faller fredag 23. desember

Detaljer

Systematiske oversikter Meta-analyser Cochrane collaboration Internettressurser

Systematiske oversikter Meta-analyser Cochrane collaboration Internettressurser Hege Kornør 01.10.2009 GA02 A1.1001 Auditorium Domus Odontologica Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Systematiske oversikter Meta-analyser Cochrane collaboration Internettressurser Plan 1300 Forelesning 1400

Detaljer

Kunnskapsesenterets Cochrane collaboration

Kunnskapsesenterets Cochrane collaboration Hege Kornør 04.11.2009 GA01 2010 Store Auditorium, Domus Medica Systematiske oversikter Meta-analyser Kunnskapsesenterets Cochrane collaboration nye PPT-mal Internettressurser Plan 1300 Forelesning 1400

Detaljer

STUDIEÅRET 2014/2015. Utsatt individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Tirsdag 25. august 2015 kl. 10.00-12.00.

STUDIEÅRET 2014/2015. Utsatt individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Tirsdag 25. august 2015 kl. 10.00-12.00. STUDIEÅRET 2014/2015 Utsatt individuell skriftlig eksamen i VTM 200- Vitenskapsteori og metode Tirsdag 25. august 2015 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden

Detaljer

Kritisk vurdering av forskningspublikasjoner

Kritisk vurdering av forskningspublikasjoner Hege Kornør 14.01.2010 Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Kritisk vurdering av forskningspublikasjoner Implementere Refleksjon i fagutøvelsen; Erkjenne og identifisere informasjonsbehov Formulere spørsmål

Detaljer

EKSAMEN I FAG TMA4260 INDUSTRIELL STATISTIKK

EKSAMEN I FAG TMA4260 INDUSTRIELL STATISTIKK Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 12 Faglig kontakt under eksamen: Bo Lindqvist Tlf. 975 89 418 EKSAMEN I FAG TMA4260 INDUSTRIELL STATISTIKK Onsdag

Detaljer

Rus som risikofaktor for skader og ulykker. Hans Olav Fekjær, 2013

Rus som risikofaktor for skader og ulykker. Hans Olav Fekjær, 2013 Rus som risikofaktor for skader og ulykker Hans Olav Fekjær, 2013 Holdepunkter for at rusmidler øker risikoen for skader/ulykker Overhyppigheten av påvirkning ved skader/ulykker Eksperimentelle studier

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: IN1050 Introduksjon til design, bruk, interaksjon Eksamensdag: 7. desember 2018 Tid for eksamen: 09.00 13.00 Oppgavesettet er

Detaljer

UNIVERSITETET Avdeling for ernæringsvitenskap. Eksamen ERN Nutritional Epidemiology and Public Health Nutrition

UNIVERSITETET Avdeling for ernæringsvitenskap. Eksamen ERN Nutritional Epidemiology and Public Health Nutrition UNIVERSITETET I OSLO Avdeling for ernæringsvitenskap DET MEDISINSKE FAKULTET Eksamen ERN 4310 Nutritional Epidemiology and Public Health Nutrition Fredag 18. september 2015 kl 09:00-13:00 Oppgavesettet

Detaljer

Meta-analyser og systematiske oversikter. Klinisk beslutningslære IIC/IID Kristine Pape, Institutt for samfunnsmedisin

Meta-analyser og systematiske oversikter. Klinisk beslutningslære IIC/IID Kristine Pape, Institutt for samfunnsmedisin Meta-analyser og systematiske oversikter Klinisk beslutningslære IIC/IID Kristine Pape, Institutt for samfunnsmedisin kristine.pape@ntnu.no Hva er det? Oversiktsartikkel (review) Systematisk oversikt (systematic

Detaljer

Identifisere mekanismene bak de fordelaktige effektene som fysisk trening gir på hjerte, blodårer og skjelettmuskel.

Identifisere mekanismene bak de fordelaktige effektene som fysisk trening gir på hjerte, blodårer og skjelettmuskel. Dorthe Stensvold CERG / K.G. Jebsen Center of Exercise in Medisin Identifisere mekanismene bak de fordelaktige effektene som fysisk trening gir på hjerte, blodårer og skjelettmuskel. Endring i ulike aldersgrupper

Detaljer

STUDIEÅRET 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Mandag 13. april 2015 kl. 10.00-12.00.

STUDIEÅRET 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Mandag 13. april 2015 kl. 10.00-12.00. STUDIEÅRET 2014/2015 Individuell skriftlig eksamen i VTM 200- Vitenskapsteori og metode Mandag 13. april 2015 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden Sensurfrist:

Detaljer

SJEKKLISTE FOR VURDERING AV EN KOHORTSTUDIE

SJEKKLISTE FOR VURDERING AV EN KOHORTSTUDIE SJEKKLISTE FOR VURDERING AV EN KOHORTSTUDIE Målgruppe: studenter og helsepersonell Hensikt: øvelse i kritisk vurdering FØLGENDE FORHOLD MÅ VURDERES: Kan vi stole på resultatene? Hva forteller resultatene?

Detaljer

Kunnskapsesenterets Bruk og tolkning nye PPT-mal av meta-analyser. Jan Odgaard-Jensen, statistiker

Kunnskapsesenterets Bruk og tolkning nye PPT-mal av meta-analyser. Jan Odgaard-Jensen, statistiker Kunnskapsesenterets Bruk og tolkning nye PPT-mal av meta-analyser Jan Odgaard-Jensen, statistiker Formål og innhold Hva er en meta-analyse Hva er formål med meta-analyser Forutsetninger for å gjennomføre

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Systematiske oversikter Meta-analyser Cochrane collaboration Internettressurser

Systematiske oversikter Meta-analyser Cochrane collaboration Internettressurser Hege Kornør 04.12.2009 GA01 2015 Nye Auditorium 13, Domus Medica Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Systematiske oversikter Meta-analyser Cochrane collaboration Internettressurser Plan 0900 Forelesning 1000

Detaljer

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2014/2016. Individuell skriftlig eksamen. STA 400- Statistikk. Fredag 13. mars 2015 kl. 10.00-12.00

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2014/2016. Individuell skriftlig eksamen. STA 400- Statistikk. Fredag 13. mars 2015 kl. 10.00-12.00 MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2014/2016 Individuell skriftlig eksamen i STA 400- Statistikk Fredag 13. mars 2015 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: kalkulator Eksamensoppgaven består av 10 sider inkludert forsiden

Detaljer

Finanskrisen i Nato Budsjettkutt og ressursmangel

Finanskrisen i Nato Budsjettkutt og ressursmangel Finanskrisen i Nato Budsjettkutt og ressursmangel FFI-seminar 4. september 2012 Dr Samuel Perlo-Freeman, Programme Director, SIPRI Dr Dagfinn Furnes Vatne, forsker, FFI Smart defence det store bildet Smart

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: STK1000 Innføring i anvendt statistikk Eksamensdag: Onsdag 12. oktober 2016 Tid for eksamen: 10.00 12.00 Oppgavesettet er på

Detaljer

04.01.2012. Epidemiologi. Hvorfor lære epidemiologi? Mål på forekomst av sykdom. Hva brukes epidemiologi til? The study of the occurrence of illness

04.01.2012. Epidemiologi. Hvorfor lære epidemiologi? Mål på forekomst av sykdom. Hva brukes epidemiologi til? The study of the occurrence of illness Epidemiologi The study of the occurrence of illness Hva brukes epidemiologi til? finne årsaker til sykdom Miljø (forbygging) genetikk samspill mellom faktorer vurdere effekt av intervensjoner (frukt, trening,

Detaljer

Kunnskapsesenterets nye PPT-mal

Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Bodø 6. desember 2012 Kvalitetsvurdering av forskningsartikler Kunnskapsesenterets nye PPT-mal - Det er ikke gull i alt som glitrer Elisabeth Jeppesen, forsker, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten,

Detaljer

Kunnskapsesenterets Bruk og tolkning av meta-analyser. nye PPT-mal. Jan Odgaard-Jensen, statistiker

Kunnskapsesenterets Bruk og tolkning av meta-analyser. nye PPT-mal. Jan Odgaard-Jensen, statistiker Kunnskapsesenterets Bruk og tolkning av meta-analyser nye PPT-mal Jan Odgaard-Jensen, statistiker Formål og innhold Grunnleggende definisjoner Hva er en meta-analyse og hva er formålet? Forutsetninger

Detaljer

Holdning til psykisk helsevern og tvangsbehandling. Landsomfattende undersøkelse 2009 og 2011, 2000 respondenter

Holdning til psykisk helsevern og tvangsbehandling. Landsomfattende undersøkelse 2009 og 2011, 2000 respondenter Holdning til psykisk helsevern og tvangsbehandling Landsomfattende undersøkelse 2009 og 2011, 2000 respondenter Method Data were collected from a representative sample of the population in Norway aged

Detaljer

Innhold. Avgrensning... 17 De tre viktigste valgene i en epidemiologisk undersøkelse... 18 Deskriptiv og analytisk epidemiologi...

Innhold. Avgrensning... 17 De tre viktigste valgene i en epidemiologisk undersøkelse... 18 Deskriptiv og analytisk epidemiologi... Innhold FORORD... 5 DEL 1 GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER... 13 KAPITTEL 1 HVA ER EPIDEMIOLOGI?... 15 Avgrensning... 17 De tre viktigste valgene i en epidemiologisk undersøkelse... 18 Deskriptiv og analytisk

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: STK 1000 Innføring i anvendt statistikk. Eksamensdag: Torsdag 1. juni 2006. Tid for eksamen: 09.00 12.00. Oppgavesettet er på

Detaljer

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2013/2015 MASTER I IDRETTSFYSIOTERAPI 2013/2015. Utsatt individuell skriftlig eksamen. STA 400- Statistikk

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2013/2015 MASTER I IDRETTSFYSIOTERAPI 2013/2015. Utsatt individuell skriftlig eksamen. STA 400- Statistikk MSTR I IRTTSVITNSKP 013/015 MSTR I IRTTSFYSIOTRPI 013/015 Utsatt individuell skriftlig eksamen i ST 400- Statistikk Mandag 5. august 014 kl. 10.00-1.00 Hjelpemidler: kalkulator ksamensoppgaven består av

Detaljer

Metaanalyse. Metaanalyse. Hvorfor metaanalyse. Metaanalyse. Kritikken har vært betydelig. Valg av aktuelle studier

Metaanalyse. Metaanalyse. Hvorfor metaanalyse. Metaanalyse. Kritikken har vært betydelig. Valg av aktuelle studier Metaanalyse Metaanalyse Pål Romundstad Statistisk analyse av resultater fra flere separate studier kombinere resultater fra ulike studier for om mulig identifisere konsistens og divergens En observasjonsstudie

Detaljer

Informasjon om eksamen SOS Kvantitativ metode

Informasjon om eksamen SOS Kvantitativ metode Informasjon om eksamen SOS1120 - Kvantitativ metode Skriftlig skoleeksamen 29. mai 2018 4 timer Eksamensoppgaven Eksamenssettet består av 26 sider inkludert denne, med 22 oppgaver. Oppgavesettet er delt

Detaljer

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2018/2020. Individuell skriftlig eksamen. STA 400- Statistikk. Mandag 18. mars 2019 kl

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2018/2020. Individuell skriftlig eksamen. STA 400- Statistikk. Mandag 18. mars 2019 kl MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2018/2020 Individuell skriftlig eksamen i STA 400- Statistikk Mandag 18. mars 2019 kl. 10.00-12.00 Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden Sensurfrist: 8.april 2019

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: STK1110 Statistiske metoder og dataanalyse 1. Eksamensdag: Tirsdag 11. desember 2012. Tid for eksamen: 14.30 18.30. Oppgavesettet

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SOS100 SAMFUNNSVITENSKAPELIG FORSKNINGSMETODE Eksamensdato:. desember 005 Eksamenstid: 4

Detaljer

Exercise 1: Phase Splitter DC Operation

Exercise 1: Phase Splitter DC Operation Exercise 1: DC Operation When you have completed this exercise, you will be able to measure dc operating voltages and currents by using a typical transistor phase splitter circuit. You will verify your

Detaljer

Statistikk En måte å beskrive og analysere fenomener kvantitativt Eva Denison

Statistikk En måte å beskrive og analysere fenomener kvantitativt Eva Denison Statistikk En måte å beskrive og analysere fenomener kvantitativt Eva Denison Formål Kunnskap om statistikk som verktøy for kritisk vurdering av studier Agenda Kort oversikt Beskrivende statistikk Statistisk

Detaljer

ERN3100 KONTEEKSAMEN

ERN3100 KONTEEKSAMEN ERN3100 KONTEEKSAMEN Kostholdsmetoder, metabolisme og klinisk ernæring Blokk 1 Fredag 3. november 2017 kl. 09.00 12.00 Oppgavesettet består av i alt seks (6) sider inklusive forsiden, med i alt 5 oppgaver.

Detaljer

Metaanalyse. Metaanalyse. Hvorfor metaanalyse. Metaanalyse. Kritikken har vært betydelig. Valg av aktuelle studier

Metaanalyse. Metaanalyse. Hvorfor metaanalyse. Metaanalyse. Kritikken har vært betydelig. Valg av aktuelle studier Metaanalyse Metaanalyse Statistisk analyse av resultater fra flere separate studier Statistisk analyse av resultater fra flere separate studier kombinere resultater fra ulike studier for om mulig identifisere

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Faglig kontakt under eksamen: Mehmet Mehmetoglu Tlf.: 91838665 Eksamensdato: Eksamenstid (fra-til): Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

Tilbakemeldinger fra klienter kan gi bedre behandling

Tilbakemeldinger fra klienter kan gi bedre behandling Tilbakemeldinger fra klienter kan gi bedre behandling Feedback-informerte tjenester ser ut til å føre til bedre behandlingseffekt for personer med psykiske lidelser. TEKST Heather Munthe-Kaas PUBLISERT

Detaljer

Antall kvinner som lever med brystkreft i Oslo i Antall kvinner som lever med brystkreft 10 år etter diagnosen i

Antall kvinner som lever med brystkreft i Oslo i Antall kvinner som lever med brystkreft 10 år etter diagnosen i Oppgave 1 Insidens, insidensrate og prevalens er alle begreper som brukes for å beskrive forekomst av sykdom. For hver brøk nedenfor, bestem om det er en insidens, insidensrate, prevalens, eller ingen

Detaljer

STØTTEMATERIALE TIL FORELESNINGENE OM SKATT

STØTTEMATERIALE TIL FORELESNINGENE OM SKATT STØTTEMATERIALE TIL FORELESNINGENE OM SKATT ECON3610, H2017 Kristoffer Midttømme Eksempler på skattevridninger: Den britiske vindusskatten Fordeling av antall vinduer (1) Oates, Wallace E., and Robert

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Matematisk Institutt

UNIVERSITETET I OSLO Matematisk Institutt UNIVERSITETET I OSLO Matematisk Institutt Eksamen i: STK 1110 Statistiske metoder og dataanalyse 1 Tid for eksamen: Mandag 28. november 2016, kl. 14:30 18:30 Hjelpemidler: Formelsamling til STK 1100 og

Detaljer

UNIVERSITETET Avdeling for ernæringsvitenskap. Eksamen ERN Nutritional Epidemiology and Public Health Nutrition

UNIVERSITETET Avdeling for ernæringsvitenskap. Eksamen ERN Nutritional Epidemiology and Public Health Nutrition UNIVERSITETET I OSLO Avdeling for ernæringsvitenskap DET MEDISINSKE FAKULTET Eksamen ERN 4310 Nutritional Epidemiology and Public Health Nutrition Fredag 16. februar 2018 kl 09:00-13:00 Oppgavesettet består

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Deleksamen i: UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet STK1000 Innføring i anvendt statistikk. Eksamensdag: Onsdag 13. oktober 2010. Tid for eksamen: 15:00 17:00. Oppgavesettet

Detaljer

Lineær regresjon. Respons y Outcome Endepunkt Avhengig variabel Output-variabel Endogen variabel

Lineær regresjon. Respons y Outcome Endepunkt Avhengig variabel Output-variabel Endogen variabel Lineær regresjon Regresjonsanalyse: Analyse av smh mellom to eller flere variabler; der den ene er definert som respons og en eller flere andre er definert som forklaringsvariabler. Respons y Outcome Endepunkt

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Faglig kontakt under eksamen: Mehmet Mehmetoglu Tlf.: 91838665 Eksamensdato: 7. desember 2015 Eksamenstid (fra-til): 9.00-13.00

Detaljer

Antioksidanter: mat eller tilskudd?

Antioksidanter: mat eller tilskudd? Antioksidanter: mat eller tilskudd? Rune Blomhoff Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken, Oslo Universitetssykehus Oksygen et tveegget sverd

Detaljer

Prøveeksamen i STK3100/4100 høsten 2011.

Prøveeksamen i STK3100/4100 høsten 2011. Prøveeksamen i STK3100/4100 høsten 2011. Oppgave 1 (a) Angi tetthet/punktsannsynlighet for eksponensielle klasser med og uten sprednings(dispersjons)ledd. Nevn alle fordelingsklassene du kjenner som kan

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1710 Demografi grunnemne Eksamensdag: 10.12.2013 Sensur blir annonsert: 03.01.2014 Tid for eksamen: kl. 14:30 17:30 Oppgavesettet er på 5

Detaljer

Hvordan kvalitetsvurderer vi

Hvordan kvalitetsvurderer vi Hvordan kvalitetsvurderer vi forskningsartikler? Niels Gunnar Juel, seniorrådgiver/lege, Kunnskapssenteret Hva skal vi bruke tiden til? 1. time Ulike studiedesign - når bruker vi dem Vurdering av enkeltstudier

Detaljer

Kræsjkurs i STAT101. Noen anbefalinger Regn mange(5-10) oppgavesett til eksamen:

Kræsjkurs i STAT101. Noen anbefalinger Regn mange(5-10) oppgavesett til eksamen: Kræsjkurs i STAT101 Noen anbefalinger Regn mange(5-10) oppgavesett til eksamen: Legg vekt på å forstå hva formlene brukes til, det vil si når, og hvordan? Lær sammenhengen mellom fordelingene og tema i

Detaljer

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et effek/vt redskap? Lars Lien, leder Nasjonal kompetansetjeneste for sam

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i STK1000 Innføring i anvendt statistikk. Eksamensdag: Torsdag 9. oktober 2008. Tid for eksamen: 15:00 17:00. Oppgavesettet er på

Detaljer

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 30. NOVEMBER 2006 (4 timer)

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 30. NOVEMBER 2006 (4 timer) EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 30. NOVEMBER 2006 (4 timer) Bruk av ikke-programmerbar kalkulator er tillatt under eksamen. Utover det er ingen hjelpemidler tillatt. Sensur faller torsdag 21. desember

Detaljer

Kapittel 3: Studieopplegg

Kapittel 3: Studieopplegg Oversikt over pensum Kapittel 1: Empirisk fordeling for en variabel o Begrepet fordeling o Mål for senter (gj.snitt, median) + persentiler/kvartiler o Mål for spredning (Standardavvik s, IQR) o Outliere

Detaljer

ME Vitenskapsteori og kvantitativ metode

ME Vitenskapsteori og kvantitativ metode KANDIDAT 2581 PRØVE ME-417 1 Vitenskapsteori og kvantitativ metode Emnekode ME-417 Vurderingsform Skriftlig eksamen Starttid 18.05.2018 09:00 Sluttid 18.05.2018 13:00 Sensurfrist 08.06.2018 02:00 PDF opprettet

Detaljer

Er det livsfarlig å være benskjør? Annette V. Hauger Ph.d.-kandidat i helsevitenskap ved OsloMet Aldring, helse og velferd / Folkehelseinstituttet

Er det livsfarlig å være benskjør? Annette V. Hauger Ph.d.-kandidat i helsevitenskap ved OsloMet Aldring, helse og velferd / Folkehelseinstituttet Er det livsfarlig å være benskjør? Annette V. Hauger Ph.d.-kandidat i helsevitenskap ved OsloMet Aldring, helse og velferd / Folkehelseinstituttet Benskjørhet - osteoporose Lav beintetthet beinvevet er

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: ST 301 Statistiske metoder og anvendelser. Eksamensdag: Torsdag, 2. juni, 1994. Tid for eksamen: 09.00 14.00. Oppgavesettet er

Detaljer

Eksamensoppgave i TMA4255 Anvendt statistikk

Eksamensoppgave i TMA4255 Anvendt statistikk Institutt for matematiske fag Eksamensoppgave i TMA4255 Anvendt statistikk Faglig kontakt under eksamen: Anna Marie Holand Tlf: 951 38 038 Eksamensdato: 30. mai 2014 Eksamenstid (fra til): 09:00-13:00

Detaljer

Metodisk kvalitetsvurdering av systematisk oversikt. Rigmor C Berg Kurs H, mars 2019

Metodisk kvalitetsvurdering av systematisk oversikt. Rigmor C Berg Kurs H, mars 2019 Metodisk kvalitetsvurdering av systematisk oversikt Rigmor C Berg Kurs H, mars 2019 Oppsummering av forskning har lang tradisjon 12th century: knowledge syntheses in field of philosophy 17th century: statistical

Detaljer

Sensorveiledning SPED1200 vår 2018

Sensorveiledning SPED1200 vår 2018 Sensorveiledning SPED1200 vår 2018 NB! Studentene har fått beskjed om at de kan bruke engelske ord og uttrykk i besvarelsen uten at dette betraktes som negativt. Dette skal altså ikke trekke ned i vurderingen.

Detaljer