SJEKKLISTE FOR VURDERING AV FOREKOMSTSTUDIE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SJEKKLISTE FOR VURDERING AV FOREKOMSTSTUDIE"

Transkript

1 SJEKKLISTE FOR VURDERING AV FOREKOMSTSTUDIE (Tverrsnittstudie, spørreundersøkelse, survey) FØLGENDE FORHOLD MÅ VURDERES: Kan vi stole på resultatene? Hva forteller resultatene? Kan resultatene være til hjelp i praksis? Rortveit G, Daltveit AK, Hannestad MD, Hunskaar S. Urinary Incontinence after Vaginal Delivery or Caesarian Section. N Engl J Med 2003; 384 (10): Under de fleste spørsmålene finner du tips som kan være til hjelp når du skal svare på spørsmålene. Basert på EBMH Notebook. Guidelines for evaluating prevalence studies. May 1998, Vol 1, No 2 pp URL: Cathryn Thomas, Sheila Greenfield and Yvonne Carter. Questionnaire design. Chapter 6 in Research Methods in Primary Care (1997) Oxford: Radcliffe Medical Press.

2 INNLEDENDE SPØRSMÅL 1. Er problemstillingen i studien klart formulert? s 901, slutten av innledningen: Evaluate the risk of incontinence with cesarean section and vaginal delivery. 2. Er en prevalensstudie en velegnet metode for å besvare problemstillingen / spørsmålet? Tverrsnittstudie basert på spørreundersøkelse fra helseundersøkelse Nord Trøndelag (HUNT 2). Eksposisjonsdata er innhentet fortløpende (prospektivt) gjennom kobling til fødselsregisteret i Norge. Denne delen av studien er ikke en prevalensstudie, men en risikofaktorstudie. KAN DU STOLE PÅ RESULTATENE 3. Er befolkningen (populasjonen) som utvalget er tatt fra, klart definert? Er det gitt opplysninger om befolkningsgruppen som alder, kjønn, språk, etnisk tilhørighet og sosio-økonomiske forhold? Er det gjort rede for subgrupper i befolkningen som ikke dekkes av studien? 4. Ble utvalget inkludert i studien på en tilfredsstillende måte? En god studie inkluderer et utvalg som nøyaktig representerer en definert befolkningsgruppe. Dette sikres ved bruk av statistiske utvalgsmetoder og ved en vurdering av respondentenes karakteristika Var utvalget representativt for en definert befolkningsgruppe? Det er gitt referanse til EPINCONT studien som er del del av HUNT 2 med ytterligere opplysninger (først i metode delen s 901). Studien tar utgangspunkt i alle kvinner over 20 år ( kvinner) som ble invitert til å ta del i HUNT kvinner deltok i HUNT 2 og av disse igjen sa 80 % (27.936) seg villig til å svare på et tilleggspørreskjema hjemme om inkontinens. Dataene fra HUNT 2 ble koblet mot fødselsregisteret Kvinner som hadde hatt flerbarns fødsler (332), som hadde både født både vaginalt og med keisersnitt (896), var over 65 (761), eller hadde født flere enn 4 barn (131) ble ekskludert. Totalt ble da kvinner mellom 20 og 65 år studiepopulasjonen, dette inkluderer også kvinner som ikke hadde født. Av disse svarte 3086 ja på spørsmål om inkontinens. Hele befolkningen i et fylke ble invitert. Fylket er representativt for Norge, med unntak av utdanning og økonomi som ligger litt under landsgjennomsnittet (s.

3 5. Er det gjort rede for om respondentene skiller seg fra dem som ikke har respondert? Ikke-respondenter er frafall i utvalget. o x o Unge kvinner responderte mindre enn middelaldrende og eldre (jo yngre jo mindre). I denne studien som er en riskiostudie har dette liten betydning (s905). 6. Er svarprosenten høy nok? I spørreundersøkelser er det vanligvis OK med en svarprosent på >70, så lenge forfatterne viser at respondenter og ikke-respondenter har like karakteristika som befolkningen de er utvalgt fra. 74 % av befolkningen sa seg villig til å være med i HUNT 2 av disse svarte 80 % (27.936) ja til å svare på et tilleggspørreskjema hjemme om inkontinens. Det betyr at noe over 60 % av utgangspopulasjonen responderte (s 901). Karakteristika fra non-respondents (s 905 slutten av andre kolonne): Færre unge kvinner svarer på spørreskjema enn middelaldrende kvinner. En studie av ikke respondenter viste at yngre kvinner ikke hadde lavere sykelighet enn andre. Inkontinente kvinner kan ha vært mer villige til å fylle ut skjema om inkontinens. I så fall vil resultatene gi ett noe høyere estimat av forekomst, men dette påvirker ikke assosiasjonen mellom type fødsel og risiko for inkontinens 7. Bruker studien målemetoder som er pålitelige (valide) for det man ønsker å måle? Er det brukt spørreskjemaer som er valide, testet og anvendt i tidligere studier? Ble spørreskjemaet pilottestet, evt validert? Alvorlighetsgrad ble vurdert med Sandviks Severity Scale som er validert. Spørreskjema er også validert for type inkontinens. Fødselsregisteret regnes som valid for antall fødsler of fødemetoder. 8. Er datainnsamlingen standardisert? Er datainnsamlingen identisk for alle utvalgte individer? Alle avvik fra en standard kan gi skjevhet når dataene samless inn.(f.eks intervjumetoder og personer) Sikres ved opplæring av intervjuer, veiledning, metode for å sikre data fra respondenter, spørreundersøkelsens utforming (avkryssing, Liker- skala etc) Standardiserte og valide målemetoder ved tester Skriftlig spørreskjema, utfylt hjemme uten tilsyn og sendt tilbake. Fødselsregisterets skjema er obligatorisk etter alle fødsler.

4 9. Er dataanalysen standardisert? Analysen skal kunne skille individuelle forskjeller som er reelle fra forskjeller som er tilfeldige. Se på hvordan åpne spørsmål er behandlet. Er analysering av data gjort av to uavhengige personer? Kategorier brukt er beskrevet (f.eks. kvinnens alder og barnets fødselsvekt) på s 902 første kolonne. De statistiske analysene brukt er godt beskrevet og synes egnet. Det er ikke åpne spørsmål. HVA FORTELLER RESULTATENE? 10. Hva er resultatet i denne studien? Hva er hovedkonklusjonen? Kan du oppsummere resultatene i én setning? Kan resultatene skyldes tilfeldigheter? Presenterer studien resultatene med konfidensintervall for statistiske estimater? Er det oppgitt p-verdier? Hovedkonklusjon: The risk of urinary incontinence is higher among women who have had cesarean sections than among nulliparous women and is even higher among women who have had vaginal deliveries. However, these findings should not be used to justify an increase in the use of cesarean sections. Forekomsten av alle typer urininkontinens var 20.7 % og moderat eller alvorlig 8,7 % (s 902 i begynnelsen av resultat) i denne populasjonen som inkluderer kvinner som har født kun vaginalt eller kun med keisersnitt eller ikke født barn og er under 65 år. Sammenheng mellom fødselstype og stressinkontinens er sterk (OR 2,4 (tabell 4, s 906)). Urge- og blandings inkontinens viste ikke sammenheng med fødselstype (OR 0,9 for urge og OR1,3 for blandings) Av de 239 førstegangsfødende som fødte med keisersnitt i 1987 eller senere synes det ikke å være forskjell i forekomsten av urininkontinens om det var planlagt keisersnitt eller ikke (15.4 % vs. 12 %, p=0.50). KAN RESULTATENE VÆRE TIL HJELP I MIN PRAKSIS 11. Kan resultatene overføres til praksis? o o o Dette er en grunnforsksningsstudie som ser på årsaker til inkontinens, og en bør ikke brukes som grunnlag for å bestemme klinisk praksis. Studien gir kunnskap om mekanismer om hvordan fødselsmetoder kan føre til inkontinens og bør følges om av effektstudier

5 12. Sammenfaller resultatene i denne studien med resultatene i andre tilgjengelige studier? Prevalensstudier gjøres for å bekrefte en eksisterende teori eller kunnskap, ikke for å lage en ny teori! Eksisterende kunnskap kommer fra kliniske og epidemiologiske studier som fokuserer på etiologi, prognose og effekt av tiltak. Gode sammenligninger flere steder i diskusjonsdelen. Det er ingen som har undersøkt langtidseffekt av keisersnitt, men det er tendens til sammenfall med studier med kortere oppfølgingstid (s 906)

SJEKKLISTE FOR VURDERING AV EN RANDOMISERT KONTROLLERT STUDIE (RCT)

SJEKKLISTE FOR VURDERING AV EN RANDOMISERT KONTROLLERT STUDIE (RCT) SJEKKLISTE FOR VURDERING AV EN RANDOMISERT KONTROLLERT STUDIE (RCT) FØLGENDE FORHOLD MÅ VURDERES: Kan vi stole på resultatene? Hva forteller resultatene? Kan resultatene være til hjelp i praksis? Under

Detaljer

Påvirker Etnisitet Pasienttilfredsheten Ved Evaluering Av Lege og Legekontor?

Påvirker Etnisitet Pasienttilfredsheten Ved Evaluering Av Lege og Legekontor? Påvirker Etnisitet Pasienttilfredsheten Ved Evaluering Av Lege og Legekontor? MED-3950 5.-årsoppgave Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø Student: Keiwan Salimi, kull 2008 Veileder :

Detaljer

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie FFI-rapport 2011/01204 Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 20. juni 2011 FFI-rapport 2011/01204 1124 P: ISBN 978-82-464-1941-1

Detaljer

BRUKEREVALUERING. av FASTLEGEORDNING. i LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE

BRUKEREVALUERING. av FASTLEGEORDNING. i LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE Levanger kommune Verdal kommune BRUKEREVALUERING av FASTLEGEORDNING i LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE Analyser basert på HUNT 3 Karin De Ridder, Roar Johnsen, Jostein Holmen 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING

Detaljer

Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen

Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen Nasjonale resultater PasOpp-rapport Nr 4 2013 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels-

Detaljer

rapport 2009:6 Levekårsundersøkelsen 2005 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger

rapport 2009:6 Levekårsundersøkelsen 2005 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger rapport 29:6 Levekårsundersøkelsen 25 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Jocelyne Clench-Aas Marit Rognerud Odd Steffen Dalgard Rapport 29:6 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Psykiske problemer og behandling. Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard

Psykiske problemer og behandling. Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard rapport 28:5 Levekårsundersøkelsen 25 Psykiske problemer og behandling Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard Del 2: Hvordan

Detaljer

Første møte med Forsvaret

Første møte med Forsvaret FFI-rapport 2013/01850 Første møte med Forsvaret en kvantitativ analyse av data fra sesjon i 2012 Petter Kristian Køber og Kari Røren Strand Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Årsaker til uførepensjonering

Årsaker til uførepensjonering Rapport 2000:5 Årsaker til uførepensjonering Hilde H. Holte, Steinar Krokstad, Per Magnus Seksjon for epidemiologi, Avdeling for samfunnsmedisin, Statens institutt for folkehelse Juni 2000 ISBN 82 7364

Detaljer

Changes in Norwegian gambling habits and the influence of the ban on slot machines

Changes in Norwegian gambling habits and the influence of the ban on slot machines 2 English summary Changes in Norwegian gambling habits and the influence of the ban on slot machines Background: SINTEF performed two independent surveys of gambling habits and problems in the Norwegian

Detaljer

Emnekode: BE307E - Entreprenørskap og innovasjonsledelse. Master of Science in Business

Emnekode: BE307E - Entreprenørskap og innovasjonsledelse. Master of Science in Business Tilfredshet med livet blant kvinnelige og mannlige høyvekstgründere i Norge Emnekode: BE307E - Entreprenørskap og innovasjonsledelse Master of Science in Business Ragnhild Andersen Vår 2015 Abstract The

Detaljer

Therese Gulbrandsen og Bengt Oscar Lagerstrøm. Undersøkelse om dommeravhør og observasjon av barn i seksuallovbruddssaker. 2004/32 Notater 2004

Therese Gulbrandsen og Bengt Oscar Lagerstrøm. Undersøkelse om dommeravhør og observasjon av barn i seksuallovbruddssaker. 2004/32 Notater 2004 2004/32 Notater 2004 Therese Gulbrandsen og Bengt Oscar Lagerstrøm Undersøkelse om dommeravhør og observasjon av barn i seksuallovbruddssaker Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser

Detaljer

Samsoving, smokk, amming og krybbedød finnes det en sammenheng?

Samsoving, smokk, amming og krybbedød finnes det en sammenheng? Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Samsoving, smokk, amming og krybbedød finnes det en sammenheng? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 5-2005 ISBN 82-8121-049- ISSN 1503-9544 Tittel Institusjon

Detaljer

Hvordan skrive. fakta. forskning 03 10 NYTT og nyttig > Hvordan skrive en systematisk oversikt?

Hvordan skrive. fakta. forskning 03 10 NYTT og nyttig > Hvordan skrive en systematisk oversikt? forskning 03 10 NYTT og nyttig > Hvordan skrive en systematisk oversikt? Hvordan skrive en systematisk oversikt? Målgruppen for denne artikkelen er sykepleiere som ønsker å lage en oversiktsartikkel over

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Empirisk litteratur om sosial ulikhet i bruk av helsetjenester i Norge Underlagsrapport til Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt

Empirisk litteratur om sosial ulikhet i bruk av helsetjenester i Norge Underlagsrapport til Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Empirisk litteratur om sosial ulikhet i bruk av helsetjenester i Norge Underlagsrapport til Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Geir Godager og Tor Iversen Institutt for Helse og samfunn,

Detaljer

Notater. Samordnet levekårsundersøkelse 2008-2010 (EU-SILC) Panelundersøkelsen. Kjersti Stabell Wiggen. Dokumentasjonsrapport.

Notater. Samordnet levekårsundersøkelse 2008-2010 (EU-SILC) Panelundersøkelsen. Kjersti Stabell Wiggen. Dokumentasjonsrapport. Notater Documents 70/2012 Kjersti Stabell Wiggen Samordnet levekårsundersøkelse 2008-2010 (EU-SILC) Panelundersøkelsen Dokumentasjonsrapport Notater 70/2012 Kjersti Stabell Wiggen Samordnet levekårsundersøkelse

Detaljer

Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse

Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse Oppdragsrapport nr. 7-2013 Alexander Schjøll og Frode Alfnes Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse SIFO 2013 Oppdragsrapport nr. 7 2013 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Marianne Dæhlen og Torgeir Nyen. Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2009

Marianne Dæhlen og Torgeir Nyen. Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2009 Marianne Dæhlen og Torgeir Nyen Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2009 Marianne Dæhlen og Torgeir Nyen Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren

Detaljer

Medlemsundersøkelse 2009. Osteopatien utvikler seg til en selvstendig profesjon en rapport om utviklingen siden 2007. Vedlegg 15

Medlemsundersøkelse 2009. Osteopatien utvikler seg til en selvstendig profesjon en rapport om utviklingen siden 2007. Vedlegg 15 Medlemsundersøkelse 2009 Osteopatien utvikler seg til en selvstendig profesjon en rapport om utviklingen siden 2007 Vedlegg 15 Vedlegg 15 Medlemsundersøkelse 2009...2 1. Konklusjon...2 1.1 Innledning...2

Detaljer

Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene Hovedresultater

Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene Hovedresultater Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene Hovedresultater PasOpp-rapport nr 1 2012 fra Kunnskapssenteret Tittel English title Institusjon

Detaljer

Fysisk aktivitet blant voksne og eldre i Norge Resultater fra en kartlegging i 2008 og 2009

Fysisk aktivitet blant voksne og eldre i Norge Resultater fra en kartlegging i 2008 og 2009 IS-1754 Rapport Fysisk aktivitet blant voksne og eldre i Norge Resultater fra en kartlegging i 2008 og 2009 Heftets tittel: Fysisk aktivitet blant voksne og eldre i Norge Resultater fra en kartlegging

Detaljer

Rapporter. Tor Morten Normann. Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner. Reports 38/2013. Veteraners levekår

Rapporter. Tor Morten Normann. Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner. Reports 38/2013. Veteraners levekår Rapporter Reports 38/2013 Tor Morten Normann Veteraners levekår Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner Rapporter 38/2013 Tor Morten Normann Veteraners levekår Forsvars-

Detaljer

rapport 2007:8 Voldsutsatt ungdom i Norge - resultater fra helseundersøkelser i seks fylker Line Schou Grete Dyb Sidsel Graff-Iversen

rapport 2007:8 Voldsutsatt ungdom i Norge - resultater fra helseundersøkelser i seks fylker Line Schou Grete Dyb Sidsel Graff-Iversen rapport 2007:8 Voldsutsatt ungdom i Norge - resultater fra helseundersøkelser i seks fylker Line Schou Grete Dyb Sidsel Graff-Iversen Rapport 2007:8 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Voldsutsatt ungdom

Detaljer

Empirisk litteratur om sosial ulikhet i bruk av helsetjenester i Norge 1

Empirisk litteratur om sosial ulikhet i bruk av helsetjenester i Norge 1 Empirisk litteratur om sosial ulikhet i bruk av helsetjenester i Norge 1 Geir Godager og Tor Iversen 2013. Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Detaljer

Roy A. Nielsen. Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet

Roy A. Nielsen. Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Roy A. Nielsen Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Roy A. Nielsen Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Fafo-notat 2011:04 Fafo 2011 ISSN

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Metode... 3 3 Resultater... 4 3.1 Intervjuer med virksomhetene... 4 3.2 Andre studier... 5 3.3 Spørreundersøkelser... 8 4 Oppsummerende diskusjon og konklusjon...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Metode... 3 3 Resultater... 4 3.1 Intervjuer med virksomhetene... 4 3.2 Andre studier... 5 3.3 Spørreundersøkelser... 8 4 Oppsummerende diskusjon og konklusjon...

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no Meninger fra klasserommet Analyse av Elevundersøkelsen 2010 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer