VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE"

Transkript

1 1

2 VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE Nasjonalforeningen for Folkehelsen var initiativtaker og pådriver for å starte den første sykepleierutdanningen i Møre og Romsdal, og hadde arbeidet med dette siden Fra 1949 ble Møre og Romsdal fylke samarbeidspartner i arbeidet, og samme år vedtok Nasjonalforeningen og fylket å opprette sykepleierskole i Molde. De første studentene ved sykepleierutdanningen i Molde startet 1. februar 1958 og i de vel 50 årene som har gått siden dette har det skjedd en rivende utvikling. Fylket tok etter hvert over det økonomiske ansvaret for driften av utdanningen og staten engasjerte seg stadig sterkere både økonomisk og styringsmessig. I 1986 tok staten over det fulle ansvaret, og i 1994 ble sykepleierutdanningen slått sammen med Distriktshøgskolen i Molde til Høgskolen i Molde. Sykepleierutdanningen er i dag en del av høgskolens avdeling for helse- og sosialfag. Høgskolen kan tilby studentene fine lokaler i nyere skolebygg på Kvam i Molde, hvor fellesundervisningen foregår. I tillegg får en del av studentkullet tilbud om noe undervisning ved høgskolesenteret i Kristiansund. Formålet med sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Molde er å utdanne ansvarsbevisste, reflekterte, endrings- og pasientorienterte sykepleiere med en personlig og profesjonell kompetanse som er i samsvar med fagets utvikling og samfunnets behov. Sykepleierutdanningen bygger undervisning og veiledning på erfarings- og forskningsbasert kunnskap, og vektlegger at pasientens kunnskap og livssituasjon integreres. En viktig del av studiet er knyttet til utøvelse av sykepleie i praksis og utdanningen orienterer seg mot det forsknings- og fagutviklingsarbeidet som foregår der. Høgskolen har et godt samarbeid med praksisstudiefeltet, og avtaler med kommune- og spesialisthelsetjenesten i Romsdal og på Nordmøre som gir studentene mulighet for et mangfoldig og kvalitativt godt praksisstudie. Bachelorgrad i sykepleie gir kompetanse til klinisk utøvelse av sykepleie og kvalifiserer for opptak til en rekke videreutdanninger og mastergradsstudier. Siden 2006 har avdelingen tilbudt mastergrad i helse- og sosialfag - kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper, og avdelingen har utviklet et aktivt utviklings- og forskningsmiljø. 2

3 Innholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN... 2 NASJONAL RAMMEPLAN OG FORSKRIFT FOR SYKEPLEIERUTDANNING... 5 SLUTTKOMPETANSE BACHELORGRAD SYKEPLEIE... 6 Læringsutbytte... 6 PERSPEKTIVER PÅ SYKEPLEIERUTDANNINGEN... 9 TILRETTELEGGING FOR LÆRING OG PEDAGOGISKE METODER... 9 INTERNASJONALISERING OPPBYGGING AV STUDIET OG FORDELING AV STUDIEPOENG MELLOM TEORI, FFR, OG PRAKSIS Første studieår hovedemner: Andre studieår hovedemner: Tredje studieår hovedemner: Vurderingsordninger ORGANISERING OG GJENNOMFØRING AV EKSAMENER PRAKSISSTUDIER Helsepersonelloven Taushetsplikt Bruk av sosiale medier Tilstedeværelse i praksisstudiet Turnus Pliktmessigavhold for helsepersonell Antrekk i praksisstudiet Vurdering av praksisstudiet Varsel om fare for ikke bestått praksisstudie Grunnlag for ikke bestått : Klage INFORMASJON OM LEGEMIDDELHÅNDTERING Studentenes håndtering av legemidler i praksisstudiene STUDIEDELTAKELSE MED FRAMMØTEPLIKT GENERELLE OG PRAKTISKE OPPLYSNINGER Autorisasjon Politiattest ved opptak Skikkethetsvurdering Grunnlaget for skikkethetsvurderingen

4 To typer vurdering Særskilt skikkethetsvurdering - saksgang Tvilsmeldinger Vurderingskriterier KRAV TIL MEDISINSK TESTING (tuberkulose/meticillin) MRSA (Meticillinresistente Staphylococcus aureus) i helsetjenesten Dokumentasjon Ved MRSA- utbrudd i praksisfeltet Tuberkolosekontroll Pliktig tuberkuloseundersøkelse PERMISJON FRA STUDIENE - REGLEMENT

5 NASJONAL RAMMEPLAN OG FORSKRIFT FOR SYKEPLEIERUTDANNING Etter lov av 1. april 2005 nr. 15 om universitet og høyskoler 3-2 (2) kan departementet fastsette nasjonal rammeplan for enkelte utdanninger. Dagens utdanning bygger på nasjonal rammeplan og forskrift for sykepleierutdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 25. januar Sykepleierutdanningen er en 3-årig profesjonsutdanning og gir graden Bachelor i sykepleie. Den gir kompetanse som kvalifiserer for å søke autorisasjon som sykepleier i henhold til lov om helsepersonell. Studiet ligger på syklus 1 i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Fullført studie gir til sammen 180 studiepoeng (sp)/european Credit Transfer System (ECTS) fordelt med 60 sp/ects per studieår og gir grunnlag for opptak til mastergradsstudier ( syklus 2), og til PhD. utdanning(syklus 3). Rammeplanen er et styringsmiddel som angir mål og formelle krav til sykepleierutdanningen, og er forpliktende for de institusjonene som utdanner sykepleiere. Hensikten er å sikre et nasjonalt likeverdig faglig nivå, og at utdanningene framstår som enhetlige og gjenkjennelige uavhengig av institusjon. Samtidig gir rammeplanen muligheter for valg av utdanningsløsninger, og hver høgskole utarbeider og godkjenner egen fagplan. I rammeplanene for helse- og sosialfagutdanningene er det etablert en felles innholdsdel som utgjør 30 sp/ects (gjelder for ergoterapeut-, radiograf-, fysioterapeut-, sosionom-, sykepleier-, vernepleie- og barnevernspedagogutdanningene). Den felles innholdsdelen skal bidra til felles referanseramme for kunnskap og forståelse for yrkesutøvere i helse- og sosialsektoren. Ved Høgskolen i Molde samarbeider sykepleierutdanningen og vernepleierutdanningen om å gi et felles undervisningstilbud innenfor målene i denne innholdsdelen i alle tre studieår. Fokus her er kunnskap og forståelse for tverrprofesjonelt og tverretatlig samarbeid, og er nærmere beskrevet i emneplan for det enkelte studieår. I tillegg til å oppfylle rammeplanen skal utdanningene oppfylle de krav som stilles i aktuelle lover for yrkesutøvelse, spesielle direktiver fra EU og internasjonale konvensjoner. 5

6 SLUTTKOMPETANSE BACHELORGRAD SYKEPLEIE Våren 2013 formulerte Sykepleieutdanningenes lederforum (SUFAL) sluttkompetansebeskrivelser med utgangspunkt i Rammeplan for sykepleierutdanning. Formålet med sykepleierutdanningen er å utdanne yrkesutøvere som er kvalifisert for sykepleiefaglig arbeid i alle ledd av helsetjenesten, i og utenfor institusjoner. Pleie, omsorg og behandling utgjør hjørnesteinene i sykepleierens kompetanse. Sykepleieren forholder seg til pleie og kontinuerlig omsorg for den syke ut fra hvordan det erfares å være syk, og ut fra kunnskap om de enkelte sykdommers årsak, diagnostikk og prognose. Sykepleierne skal også ha kompetanse i forhold til helsefremmende og forebyggende arbeid, undervisning og veiledning, forskning og fagutvikling, kvalitetssikring, organisering og ledelse. De skal ha kunnskap om helsepolitiske prioriteringer og juridiske rammer for yrkesutøvelsen. Utdanningen skal baseres på yrkesetiske retningslinjer og fremme en flerkulturell forståelse av helse og sykdom (Rammeplan for sykepleierutdanning 2008, s.4-5). Studiet skal danne og utdanne sykepleiere med tydelig sykepleiefaglig identitet og kompetanse som styrkes og videreutvikles i tverrprofesjonelt samarbeid. Yrkesutøvelsen skal baseres på kunnskap og forståelse for utfordringer og oppgaver i velferdssamfunnet som helhet. Studieprogrammet realiseres i forpliktende samspill mellom utdanning og arbeidsliv (Meld. St.13, ). Læringsutbytte (Er det en person vet, kan og er i stand til å gjøre som et resultat av en læringsprosess) Det forventes at kandidaten etter fullført bachelorutdanning ved Høgskolen i Molde skal kunne: Kunnskaper - har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger innen sykepleievitenskapelige emner - har relevant kunnskap innen medisinske og naturvitenskapelige- og samfunnsvitenskapelige emner - har kunnskap om sykepleiefagets historie, tradisjoner og egenart - kjenner til forskning og utviklingsarbeid relevant for sykepleie - har kunnskap om velferdsstaten, rammer for tjenesteutøvelsen og sykepleietjenestens bidrag til helse- og velferdstjenesten Ferdigheter: - kan utøve sykepleie basert på forskning, erfaring og faglig skjønn - kan ivareta pasientens grunnleggende behov ved å observere, vurdere, planlegge, iverksette, evaluere og dokumentere sykepleie - kan identifisere risikofaktorer av individuell og miljømessig karakter, planlegge og utføre helsefremmende og forebyggende tiltak - kan informere, undervise og veilede pasienter og pårørende 6

7 - kan fremme læringsprosesser som bidrar til pasientsikkerhet, kvalitet og tillit i helsetjenesten - kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker, prosedyrer og kommunikasjonsformer - er en endringsdyktig leder av eget fag - kan samhandle tverrprofesjonelt for å skape et koordinert, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud Generell kompetanse: - kan utøve faglig forsvarlig sykepleie, basert på etisk bevissthet og kritisk refleksjon - kan møte pasienter og pårørende med omsorg, innlevelse og moralsk ansvarlighet - kan ivareta pasientens rett til medbestemmelse og medvirkning - kan bidra til nytenkning og innovasjon - kan vise evne og vilje til livslang læring, arbeide kunnskapsbasert og bidra til å utvikle kvalitet i sykepleiefaget og helsetjenesten - kan anvende og formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig - kan bidra til at faglige og etiske normer synliggjøres i den offentlige debatt om helsepolitiske spørsmål Beskrivelsen er i tråd med nasjonal konsensus i Sykepleierutdanningenes faglige lederforum (SUFAL) juni

8 Prosjekt barn 1 uke teori Prosjekt barn 1 uke praksis Hospiteringspraksis i folkehelsearbeid 2 uker Hospiteringspraksis i folkehelsearbeid 2 uker Teori 1 uke Prosjekt barn 1 uke teori Prosjekt barn 1 uke praksis Prosjekt barn 1 uke teori Prosjekt barn 1 uke praksis Hospiteringspraksis i folkehelsearbeid 2 uker Observasjons praksis 1 uke HØSTSEMESTER 18 uker VÅRSEMESTER 22 uker 1. STUDIEÅR* med forbehold om endringer * med forbehold om endringer Teori 3 uker Teori + FFR (Ferdighetstrening, forberedelser til og refleksjon over praksis ) 14 uker Teori 5 uker Praksisstudie i sykehjem og omsorgsenter 8 uker Teori + FFR 9 uker 2. STUDIEÅR* med forbehold om endringer * med forbehold om endringer Teori + FFR 10 uker Praksisstudie nivå 1 i sykehus og hjemmesykepleie 8 uker Teori og FFR 7 uker Praksisstudie nivå 2 i sykehus og hjemmesykepleie 14 uker Teori 1 uke 3. STUDIEÅR * med forbehold om endringer * med forbehold om endringer Teori + FFR 5 uker Praksisstudie i psykisk helsearbeid 8 uker Praksisstudie i faglig fordypning og organisasjon og ledelse 8 uker Teori + Bachelor Seminar I 5 uker Teori + FFR 4 uker Praksisstudie i psykisk helsearbeid 8 uker Teori + FFR 4 uker Praksisstudie i faglig fordypning og organisasjon og ledelse 8 uker Teori + FFR 3 uker Teori Bacheloroppgave (seminar II) 2 uker Teori + FFR 4 uker Praksisstudie i faglig fordypning og organisasjon og ledelse 8 uker Praksisstudie i psykisk helsearbeid 8 uker 8

9 PERSPEKTIVER PÅ SYKEPLEIERUTDANNINGEN Sykepleie er et fag og yrke som har utviklet seg fra å være en del av den medisinske profesjonen til en selvstendig profesjon og akademisk disiplin. Sykepleierens ansvar kan omfatte sykepleie til mennesker i alle aldre, fra livets begynnelse til livets slutt, både på individ og samfunnsnivå og omfatter både pasient og pårørende. Kunnskapstilfanget i sykepleie er komplekst og omfattende. Forståelsen av sykepleie knyttes til ulike teorier om sykepleie og om helse og sykdom. Pleie, omsorg, behandling og rehabilitering utgjør en viktig del av sykepleiernes kompetanse. I tillegg omfatter den tiltak for å fremme helse og forebygge sykdom hos friske og utsatte grupper, og gi veiledning og undervisning til pasienter, pårørende, medarbeidere og studenter. Det tilhører en sykepleiers funksjonsområde å organisere og lede sykepleiertjenesten. Det krever kjennskap til helsepolitiske prioriteringer og kunnskap om ledelse, juridiske rammer for yrkesutøvelsen, forskning, fagutvikling og kvalitetssikring. Selv om sykepleierutdanningen har endret seg i takt med samfunnet, har den alltid vektlagt det pasientnære arbeidet. Utdanningen har en lang historie hvor det å lindre lidelse og fremme helse har stått sentralt. Et viktig fokusområde ved Avdeling for helse- og sosialfag er kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper i helse- og sosialsektoren. Denne hjelperelasjonen blir i stor grad utøvd i direkte ansiktsnære og krevende samhandlinger med pasienter og pårørende, og vil variere med situasjonen en står i. Sykepleierens oppgave er å stimulere pasienten til bruk av egne ressurser og bidra til at pasienten opplever å mestre situasjonen, med de ressursene han/hun har. Samtidig er det en viktig sykepleieroppgave å gi pleie, omsorg og behandling på områder og i situasjoner der pasientens ressurser er begrenset eller fraværende. Norsk sykepleierforbund har utarbeidet yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere som bygger på prinsippene i ICN`s etiske regler, og menneskerettighetene ( NSF, 2007). Retningslinjene slår fast at grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskets liv, integritet og iboende verdighet. Videre sier de at sykepleie skal baseres på barmhjertighet, omsorg og respekt for grunnleggende menneskerettigheter. Sykepleier møter store og stadig nye utfordringer i et høyteknologisk samfunn med rask utvikling av nye behandlingsformer og stramme prioriteringer. I utdanningen er det et mål å ivareta de historiske og tradisjonelle verdiene, og samtidig forberede nye sykepleiere til å møte de nye kravene på en kritisk og reflektert måte. TILRETTELEGGING FOR LÆRING OG PEDAGOGISKE METODER For at studentene skal oppnå forventet læringsutbytte, er det lagt til rette for et aktivt læringsmiljø og variasjon i læringsaktivitetene. Det forventes en studieinnsats på ca 40 timer pr uke. Det vektlegges at studenten utvikler et selvstendig og livslangt forhold til læring. Som fremtidig sykepleier skal hun/han kunne møte utfordringene i et samfunn som kjennetegnes av stadige forandringer, utvikling og hurtig tilvekst av ny kunnskap. Læringsaktivitetene og vurderingsformene er forankret i et læringssyn som anser studentens egen aktivitet som sentral for læring. Læring skjer individuelt, kulturelt og i samhandling med 9

10 studenter, lærere og i praksisfeltet. Gjennom hele studiet varierer læringsaktivitetene mellom forelesninger, selvstudium, seminarer, litteraturstudier, diskusjoner, refleksjons- og veiledningsgrupper, individuelle- og gruppeoppgaver, prosjektorganisert undervisning, ferdighetstrening, praksisstudier og forskningslignede aktiviteter m.m. Dette er nærmere beskrevet i emneplan for hvert enkelt studieår. Praksiskunnskap står sentralt i sykepleie og er kunnskap som student utvikler i praksisstudiene i møte med pasient og pårørende, gjennom ferdighetstrening, og i refleksjon over fagets teoretiske og etiske grunnlag. Gode møter mellom sykepleier, student og pasient legger til rette for slik læring. Det pågår et kontinuerlig arbeid for å utvikle praksis som læringsarena, samt for å evaluere og kvalitetssikre praksisstudiene. Sykepleieutdanningen arbeider for å skape et aktivt studiemiljø, og legge til rette for et tett samarbeid mellom lærer og student. Studenten har innflytelse på valg av læringsaktiviteter og deltar i kvalitetsforbedring av studiet. Dette sikres ved at de er representert i organ som arbeider med studiekvalitet( kvalitetsteam i sykepleie) og gjennom regelmessige evalueringer av sykepleierstudiet. INTERNASJONALISERING Internasjonalisering av utdanning er et virkemiddel for å fremme økt kvalitet og relevans i norsk utdanning og skal legge et grunnlag for at både institusjonen og de som utdannes kan møte utfordringer og muligheter som følger med globalisering og økt internasjonal samhandling. Økt samhandling og økte muligheter for sammenligninger på tvers av nasjonale grenser gir studenter bedre forståelse for eget kunnskapsnivå og egne evner. Internasjonalisering av utdanning gir viktige bidrag til arbeidslivet og samfunnet i form av bedre språkferdigheter, internasjonal orientering og flerkulturell kompetanse. Sykepleiefaget er i sin egenart internasjonalt og sykepleieutdanningen ved høgskolen i Molde legger stor vekt på at studenter gis mulighet til å ta en del av utdanningen i et annet land. Målsettingen om økt internasjonalisering av utdanning begrunnes ikke bare ut fra norske egeninteresser. Like viktig er den rollen dette har for flerkulturell forståelse og solidaritet med mennesker i land som har langt dårligere livsvilkår og framtidsutsikter (St. meld. Nr Internasjonalisering av utdanning). Høgskolen i Molde har tilrettelagt et utvekslingsprogram gjennom ERASMUS (innenfor Europa), NORPLUS (innenfor Norden) og bilaterale avtaler i USA og Australia. Mer informasjon om de ulike programmene finner du på høgskolens hjemmeside. Studieopphold i utlandet tilbys i femte semester. Våre samarbeidspartnere i dag er: Nordplus CVU Vest - Esbjerg i Danmark The Mikkeli School of Social work and Health care Mikkeli i Finland Erasmus Universitat de Valencia, Valencia i Spania 10

11 Universitetet i Hawassa, Etiopia Bilaterale avtaler med: James Cook University of North Queensland, Townsville i Australia Augsburg College Minneapolis, Minnesota, USA Ved Høgskolen i Molde arbeider vi med å fornye og videreutvikle vårt internasjonale engasjement. Vi mener at dette er en viktig kilde til faglig og personlig vekst hos våre studenter. 11

12 OPPBYGGING AV STUDIET OG FORDELING AV STUDIEPOENG MELLOM TEORI, FFR, OG PRAKSIS Studiet omfatter 180 studiepoeng. 90 studiepoeng er knyttet tii teoristudier. I følge nasjonal rammeplan og forskrift for sykepleierutdanning (2008) beskrives sykepleierutdanningens faglige innhold i hovedemner og delemner. Praksisstudiene utgjøre totalt 90 studiepoeng og består av: Ferdighetstrening, forberedelser til og refleksjon over praksis (FFR)(15 studiepoeng): 10 uker Praksisstudier i samarbeid med pasienter og pårørende (75 studiepoeng): 50 uker 1.år 2. år 3.år Totalt Praksisstudier Teori FFR Totalt 13,5 studiepoeng 40,5 studiepoeng 6 studiepoeng 60 studiepoeng 9 uker 27 uker 4 uker 40 uker 33 studiepoeng 21 studiepoeng 6 studiepoeng 60 studiepoeng 22 uker 14 uker 4 uker 40 uker 28,5 studiepoeng 28,5 studiepoeng 3 studiepoeng 60 studiepoeng 1 19 uker 2 uker 40 uker 75 studiepoeng 50 uker 19 uker 90 studiepoeng 60 uker 15 studiepoeng 10 uker studiepoeng 120 uker Studieprogrammet er bygd opp slik at hoved emner og delemner beskrevet i Rammeplanen er integrert i emner og delemner fordelt i de tre studieårene. Første studieår hovedemner: Hovedemne 1: Sykepleie 1 A. Grunnleggende sykepleie 15 stp Hovedemne 2: Naturvitenskaplige emner 15 stp Hovedemne 3: Sykepleie 1 B. Geriatrisk sykepleie 30 stp Andre studieår hovedemner: Hovedemne 1: Sykepleie 2A. Sykepleie ved akutt, kritisk og kronisk sykdom og/eller funksjonssvikt 15 stp Hovedemne 2: Naturvitenskaplige emner: Sykdomslære, og farmakologi, 15 stp Hovedemne 3: Sykepleie 2B. Sykepleie ved akutt, kritisk og kronisk sykdom og/eller funksjonssvikt 30 stp Tredje studieår hovedemner: Hovedemne 1: Folkehelsearbeid 15 stp Hovedemne 2: Samfunnsvitenskapelige emner 15 stp Hovedemne 3: Sykepleie 3A. Psykisk helsearbeid 15 stp Hovedemne 4: Sykepleie 3B Bacheloroppgave i sykepleie 15 stp 12

13 Detaljerte emneplaner foreligger innenfor hvert studieår med følgende innhold: introduksjon av emnet, læringsutbyttebeskrivelser, innhold, læringsaktiviteter, forkunnskapskrav, vurdering, obligatoriske arbeidskrav som må være bestått for å gå opp til eksamen, konsekvenser når obligatoriske arbeidskrav ikke er bestått, pensumlitteratur og studentevaluering 13

14 Vurderingsordninger Studiet er bygd opp med en progresjon som i økende grad vektlegger studentens selvstendighet og ansvar for egen læring. Studenten har ansvar for aktivt å delta i den undervisning og det læringsmiljø høgskolen tilbyr. Det er lagt vekt på å variere vurderingsformene i samsvar med hvordan studenten på best mulig måte kan oppnå forventet læringsutbytte i de aktuelle emnene. Vurderingsformene omfatter varierte arbeidskrav, skriftlige skoleeksamener, hjemmeeksamener (individuelt- og i gruppe), opponent- og respondentskap. Vurdering av studentens praksisstudier gjennomføres kontinuerlig i samarbeid med praksisstedets veiledere. Det er viktig å merke seg at aktuell teoretisk kunnskap blir vurdert i praksisstudiene selv om det ikke er særskilt nevnt som vurderingsform. Aktuell vurderingsordning er beskrevet under det enkelte emne. Arbeidskravenes innhold, og hvordan de vurderes og/eller godkjennes fremgår i tilhørende delemne beskrivelser. Studenten vil gjennom alle tre årene gjennomføre ulike arbeidskrav og eksamener som skal leveres skriftlig. Vilkåret for at et arbeidskrav eller en eksamen skal bli oppfattet som levert og bli vurdert, er at den er levert i Fronter, i rett format, komplett og innen gjeldende tidsfrist. Det er studentens ansvar at dette overholdes. En innlevering regnes som èt eksamensforsøk. Det er frammøteplikt til de deler av emneplan som studenten vanskelig kan tilegne seg gjennom selvstudium, som har særlig relevans for praksis og som er av betydning for pasientens sikkerhet. Studier hvor selve arbeidsmetoden er en del av læringen, som ulike typer gruppearbeid, opponent og respondentskap, praksisstudier og ferdighetstrening, forberedelse til og refleksjon over praksis (FFR), er i følge rammeplanen uten unntak, frammøtepliktig. Konsekvenser ved manglende frammøte er beskrevet i emneplaner for de respektive studieår. 14

15 Emnekode Del-emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester SP12-1 Prosjekt i grunnleggende etikk, menneskesyn og tverrprofesjonelt samarbeid 3 O 3 SY13-1 Grunnleggende sykepleie 5 O 5 SP13-1 Grunnleggende sykepleie i øvingsavdeling 7 O 7 SN13-1 Anatomi, fysiologi og biokjemi 12 O 12 SN 12-3 Mikrobiologi og hygiene 3 O 3 SN13-2 Medikamentregning 0 O 0 SP12-2 Praksis-studie i sykehjem og omsorgssenter 12 O 12 SY12-2 Prosjekt i kvalitativ metode og fordypning i sykepleiefaglig tema 4 O 4 SY12-3 Geriatrisk sykepleie 9 O 9 SS12-1 Psykologi 5 O 5 SP13-2 Praksis-studie i sykehus og hjemmesykepleie (1) 12 O 12 SP 13-3 Praktisk sykepleiekompetanse og refleksjon 3 O 3 SN13-4 Sykdomslære og farmakologi 15 O 15 S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) SP12-4 Praksis-studie i sykehus og hjemmesykepleie (2) 21 O 21 SP13-5 Refleksjon og tverrprofesjonelt samarbeid 3 O 3 SY12-5 Sykepleie ved akutt, kritisk og kronisk sykdom og/eller funksjonssvikt 7,5 O 6 SP12-6 Prosjektpraksis barn 1,5 O 1,5 SY12-6 Prosjektbarn 1,5 O 1,5 SS12-2 Folkehelsearbeid 7 O 7 SS12-3 Helseopplysning 2 O 2 SP12-7 Praksis-studie i folkehelsearbeid 3 O 3 SS12-4 Samfunnsvitenskapelige emner 4,5 O 4,5 SP12-9 Praksis-studier i faglig fordypning, organisering og ledelse 10,5 O 10,5 SY12-7 Psykiatrisk sykepleie 3 O 3 SP12-8 Praksis-studie i psykisk helsearbeid 12 O 12 SBO Bacheloroppgave i sykepleie 15 O 15 Sum: ORGANISERING OG GJENNOMFØRING AV EKSAMENER Som eksamenskandidat har studenten ansvar for å kjenne til lover, forskrifter og regler knyttet til eksamen. Eksamener organiseres og gjennomføres innenfor rammene av gjeldende Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Molde. 3 pkt.2 For å kunne ta eksamen i et emne, kan det være krav om at bestemte karakterer, forkurs eller oppgaver skal være fullført, eller det kan være krav om å ha deltatt i obligatorisk undervisning og/eller praksis. Disse bestemmelsene skal gå frem av studie- og fagplan. Bare de kandidater som fyller disse kravene har rett til å gå opp til eksamen i det aktuelle emnet. 15

16 Høgskolen i Molde bruker ulike vurderingsformer. Oversikt over eksamener, arbeidskrav og praksisstudier i hvert studieår finnes under beskrivelsene av hovedemner og delemner. Hvert studieår må være bestått før studenten kan fortsette sine praksisstudier i neste studieår. Plan over ordinær og ny/utsatt eksamen med eksamensdatoer ligger på høgskolens hjemmeside under eksamensinformasjon. PRAKSISSTUDIER Praksisstudier utgjør 90 studiepoeng og er fastsatt av nasjonal Rammeplan for sykepleierutdanning (2008) til 60 uker. Av disse skal minst 50 uker (75 studiepoeng) nyttes til praksisstudier i samarbeid med pasienter og pårørende. 10 uker(15 studiepoeng) studieinnsats kan nyttes til ferdighetstrening, forberedelse til og refleksjon (FFR) over praksisstudiene. For enkelte av disse områdene kreves det 100 % studiedeltagelse/tilstedeværelse. Dette vil være spesifisert i emneplan for hvert enkelt studieår. Det tas forbehold om at organiseringen av praksisstudiene kan bli endret i løpet av studietiden. Nærmere beskrivelser av læresituasjoner ved de ulike praksisstudiestedene utarbeides i samarbeid mellom høgskole og praksisstudiested. Informasjon om dette finnes i aktuell emnebeskrivelse og vurderingsskjema for praksisstudiet. Helsepersonelloven Lov om helsepersonell regulerer virksomheten til sykepleiere, og gjelder også for studenter i praksisstudier, jfr. 3. Loven vektlegger kravet til forsvarlighet i yrkesutøvelsen og studenter sidestilles med autorisert helsepersonell på dette området. Sykepleiere skal som annet helsepersonell utføre arbeidet med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut i fra sykepleierens kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Med sykepleierens kvalifikasjoner siktes det så vel til den formelle grunn- og videreutdanning, som de reelle erfaringer som oppnås gjennom utøvelsen av yrket. Plikten til forsvarlighet knyttes bl.a. til: krav om å kjenne og innrette yrkesutøvelsen etter faglige begrensninger, og plikten for den enkelte sykepleier til å holde seg faglig oppdatert plikt til å innhente nødvendig informasjon om pasienten og til å innhente samtykke til behandling plikt til involvering av pasienter i behandlingen og bestemmelser om utilbørlig påvirkning av pasienter taushetsplikt plikt til avhold fra rusmidler plikt til å delta i undersøkelse i forbindelse med straffbare forhold og ved smittefare plikten til å dokumentere virksomheten opplysnings- og meldeplikt plikt til å gi øyeblikkelig hjelp som gjelder uansett arbeidssted og i fritiden 16

17 Taushetsplikt Før praksisstudiet starter må alle studenter undertegne taushetsløfte jfr. Lov om helsepersonell (helsepersonelloven). Lovens kapittel 5, omfatter taushetsplikt og opplysningsrett. Taushetsplikten for sykepleiere er, på samme måte som for annet helsepersonell, innført for at pasienten skal føle seg trygg for at det som kommer fram i behandlingssituasjonen ikke blir brakt videre til utenforstående og uvedkommende. Brudd på den etisk bindende taushetsplikten betyr svikt i den faglige sykepleiestandarden og vil måtte få konsekvenser også i forbindelse med evaluering/vurdering Hovedregelen i paragrafen er at sykepleiere har plikt til å bevare taushet om det som blir betrodd dem, eller som de på annen måte får rede på om folks sykdomsforhold eller andre personlige forhold Arbeidstiden angir derfor ikke i seg selv noen betryggende avgrensning for taushetspliktens virkemåte. Straffen for brudd på taushetsplikten er bøter eller fengsel i inntil 6 måneder Offentlig påtale finner alene sted etter fornærmedes begjæring eller hvor det kreves av allmenne hensyn Bruk av sosiale medier Med sosiale medier forstås nettsamfunn, personlige blogger, chat og andre personlige informasjonskanaler over internett. Det er viktig å merke seg at taushetsplikten gjelder fullt ut i sammenheng med sosiale medier og skal alltid overholdes. Tilstedeværelse i praksisstudiet All praksis er frammøtepliktig. Følgende regler gjelder: Studentens praksisstudier på praksisstedet skal utgjøre gjennomsnittlig 30 timer per uke. Studieuken avvikles primært slik at studenten har en ukentlig selvstudiedag. Det er ikke anledning til oppsamling av selvstudiedager i praksisstudietiden. Studenten kan ved særskilt behov/tungtveiende grunner søke studieleder om permisjon innenfor praksisstudietiden. Det gis likevel ikke anledning til fritak for antall timer i praksisstudiene. Hver enkelt praksisstudieperiode vurderes som en helhet. Gyldig fravær som overstiger 10 % må tas igjen i løpet av praksisstudieperioden. Tilrettelegging av dette foretas av praksiskoordinator/kontaktsykepleier og lærer. Det er studentens ansvar å gjøre seg kjent med og overholde fraværsreglementet. Turnus Det varierer om studenten selv utarbeider vaktturnus eller om den er utarbeidet av høgskolen eller praksisstedet. Dersom turnus utarbeides av studenten, skal det være gjort i løpet av 1. praksisstudieuke og godkjennes av høgskolens lærer. Når vaktturnusen foreligger er den en 17

18 for-pliktende avtale mellom praksisstudiested og student. Eventuelle endringer må avtales i god tid for at praksiskoordinator/kontaktsykepleier skal kunne veilede og evaluere studenten. Helge-/kvelds- og nattevakter: Nasjonal Rammeplan for sykepleierutdanning (2008) presiserer at innen store deler av sykepleietjenesten er læresituasjoner aktuelle hele døgnet. Studentene må derfor påregne både helge-/kvelds- og nattevakter i sine praksisstudier. Pliktmessigavhold for helsepersonell Helsepersonell skal ikke innta alkohol eller andre rusmidler i et tidsrom av 8 (åtte) timer før arbeidstiden begynner. Med arbeidstiden menes i denne forskriften tidsrommet fra helsepersonell i henhold til sin tjenesteplikt skal påbegynne utførelse av slikt arbeid som stillingen krever og til arbeidet er avsluttet. Som arbeidstid regnes også de tidsperioder hvor helsepersonell mot godtgjøring og i henhold til vaktordninger og arbeidsavtaler har forpliktet seg til å møte på arbeid på kort varsel eller til å gi råd og veiledning på telefon eller ved annen form for elektronisk kommunikasjon. Antrekk i praksisstudiet Sykepleierutdanningens regler for antrekk ligger i Fronter. Studenten plikter videre å gjøre seg kjent med gjeldene regler for antrekk ved aktuell praksisstudiested. Vurdering av praksisstudiet Vurdering skal være en kontinuerlig og obligatorisk del av praksisstudieundervisningen. For hver veiledede praksisstudieperiode skal det foretas avsluttende vurdering i forhold til studentens læringsutbytte ved aktuell praksisstudie. Ved den endelige bedømmelsen/vurderingen skal det være minst to veiledere tilstede, en fra høgskolen og en av praksisstudiestedets sykepleiere. Ved tvil om bedømmelsen/vurderingen skal høgskolens veileder sin vurdering være avgjørende. Det er ikke anledning til å få godkjent deler av en praksisstudieperiode. Praksisstudieperioden vurderes som en helhet. Får en student karakteren "Ikke bestått" for en praksisstudieperiode, må praksisstudieperioden tas om igjen før studenten kan gå videre i studiet. For praksisstudier er det bare anledning til å fremstille seg 2 ganger( forskrift om eksamen 8.4). Varsel om fare for ikke bestått praksisstudie Hvis det oppstår tvil om praksisstudiet kan godkjennes, skal studenten halvveis eller senest tre uker før avsluttet periode få skriftlig melding. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiene. Om studenten i slutten av praksisstudieperioden viser handling/atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksisstudiet, kan studenten likevel få karakter ikke bestått selv om forutgående tvilsmelding ikke er gitt. (Nasjonal Rammeplan for sykepleierutdanning av 25 januar 2008) 18

19 Melding gis i form av et skriftlig varsel og formuleres med utgangspunkt i studentens manglende oppnåelse av læringsutbytte i aktuell praksisstudie og praksisvurderingsskjema. Studenten gis adgang til å tilføye egne merknader. Student, praksisveileder og lærer skal undertegne det skriftlige varselet. De avtaler også et skriftlig opplegg for resten av praksisstudieperioden, med utgangspunkt i aktuelt skriftlig varsel, som legges til grunn for den endelige vurderingen. Når det stilles tvil ved om studenten vil bestå praksisstudiet, skal studieårsleder informeres. Ved behov kan studieleder trekkes inn i veiledningen og vurderingen av studenten. Ved varsel om fare for ikke bestått praksisstudie, skal partene vurdere videre gjennomføring og framdrift av praksisstudiet hver uke. Mer informasjon og skjema i Fronter. Grunnlag for ikke bestått : Studentens atferd og handlinger setter pasientens liv og helse i fare Svikt på et eller flere av kriteriene i praksisstudiene som skal være bestått Klage Kun ved formelle feil, jfr eksamensforskriften 12 og 13. INFORMASJON OM LEGEMIDDELHÅNDTERING Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp trådte i kraft 1.mai 2008, fastsatt av Helsedirektoratet. Denne forskriften gir studentene et individuelt ansvar for å kjenne til innholdet i, og for å etterleve forskriften ut fra eget kompetansenivå i sykepleiestudiet. Studentenes håndtering av legemidler i praksisstudiene Det presiseres at studentene i hovedsak gis oppgaver ut fra hensynet til opplæring, i tråd med helsepersonelloven 5 annet ledd og forskriften 4 fjerde ledd. Elever og studenter skal som regel bare gis oppgaver ut fra hensynet til opplæring Studentenes kompetansekrav er spesifisert på side 7 og 8 i Helsedirektoratets rundskriv hvor det fremgår at virksomhetsleder har et overordnet og helhetlig ansvar for å sørge for en god opplæringsplan i legemiddelhåndtering for studenter. Det innebærer å ta ansvar for at det utarbeides skriftlige prosedyrer for legemiddelhåndteringen og for å kvalitetssikre at disse blir etterlevd i virksomheten. 19

20 Forskriften skal bidra til å sikre riktig og god legemiddelhåndtering. Sykepleierstudenter regnes som helsepersonell og forskriften stiller krav til alle som yter helsehjelp. Forskriften opplyser videre om hva som avgjør hvilke oppgaver studenter kan gis, og hvilken rolle virksomhetsleder har. Virksomhetsleder må vurdere hvilke oppgaver og på hvilken måte studenter kan delta i legemiddelhåndteringen. Studenten har også selv, på lik linje med annet helsepersonell, et individuelt ansvar for en forsvarlig utøvelse av legemiddelhåndtering. Det innebærer at studenten skal synliggjøre sitt eget kompetansenivå i praksisstudiene og be om veiledning og kontroll av veileder som er tilstede i situasjoner med legemiddelhåndtering. Studentens krav til læringsutbytte rundt legemiddelhåndtering, vil være nærmere beskrevet under aktuelle emner for det enkelte studieår, og i progresjonsstigene i praksisstudiene. 20

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Bachelor i sykepleie Studieplan 2009/2010 Beskrivelse Bachelorutdanningen i sykepleie skal utdanne selvstendige, ansvarsbevisste, endrings- og pasientorienterte sykepleiere som viser evne og vilje til

Detaljer

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist NO EN Sykepleieutdanning I sykepleiestudiet lærer du blant annet å gi pleie, omsorg og behandling til syke mennesker. Sykepleieryrket er praktisk, samfunnsnyttig og spennende, og samfunnet har et stort

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Psykisk helsearbeid praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted:

Detaljer

Vurderingsskjema SYP111

Vurderingsskjema SYP111 Vurderingsskjema SYP111 Praktiske studier i kommunehelsetjenesten Bachelor Sykepleie 1.år Student Praksissted Tidsrom....... Vurderingsskjema SYP111 AØR & EDG, 08.12.16 1 PRAKSISLÆRERS VURDERING AV STUDENTENS

Detaljer

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Forskrift 2006-06-30-859 om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 30. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets-

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Sykepleieutdanning Bachelor i sykepleie utdanner yrkesutøvere som er kvalifisert for å utføre sykepleiefaglig arbeid i alle ledd av helse- og omsorgstjenesten, i og utenfor institusjoner, på et nasjonalt

Detaljer

Skikkethet vs egnethet

Skikkethet vs egnethet Skikkethet vs egnethet Er det en rett å bli helsepersonell dilemma i utdanningsprosessen Hva er skikkethet og hva er egnethet? I Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, FOR-2006-06-30 defineres

Detaljer

BACHELOR I VERNEPLEIE - Vurderingsskjema

BACHELOR I VERNEPLEIE - Vurderingsskjema Høgskolen i Østfold. Avdeling for helse- og sosialfag 1757 Halden Tlf.: 69 30 30 00 BACHELOR I VERNEPLEIE - Vurderingsskjema STUDENT KULL TIDSROM PRAKSISSTED ADR. TLF. SKOLEVEILEDER PRAKSISVEILEDER GENERELT

Detaljer

BACHELOR I VERNEPLEIE PRAKSIS 1 Vurderingsskjema vurdering i praksis

BACHELOR I VERNEPLEIE PRAKSIS 1 Vurderingsskjema vurdering i praksis Høgskolen i Østfold. Avdeling for helse- og sosialfag 1757 Halden Tlf.: 69 30 30 00 Fax: 69 30 30 02 BACHELOR I VERNEPLEIE PRAKSIS 1 Vurderingsskjema vurdering i praksis STUDENT KULL TIDSROM PRAKSISSTED

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Forskrift 30. juni 2006 nr. 859

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Forskrift 30. juni 2006 nr. 859 Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Forskrift 30. juni 2006 nr. 859 Regelverk Universitets- og høyskoleloven 4-10 Forskrift 7. oktober 2005 om hvilke utdanninger som skal omfattes av skikkethetsvurdering

Detaljer

Sluttvurdering av praksis - Mammografi pilot WISEflow

Sluttvurdering av praksis - Mammografi pilot WISEflow Sluttvurdering av praksis - Mammografi pilot WISEflow Vurderingsskjemaet fylles ut av praksisveileder og leveres studenten siste praksisdag. Studenten er ansvarlig får å laste opp skjemaet i WISEflow innen

Detaljer

Veiledede praksisstudier. Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk avdeling)

Veiledede praksisstudier. Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk avdeling) Veiledede praksisstudier Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk Studentens navn:... Student nr... Kull... 21.8.13 VURDERING AV PRAKSISSTUDIER Høgskolen i Østfold, Avd. for Helse- og sosialfag.

Detaljer

Sluttvurdering av praksis MR pilot WISEflow

Sluttvurdering av praksis MR pilot WISEflow Sluttvurdering av praksis MR pilot WISEflow Vurderingsskjemaet fylles ut av praksisveileder og leveres studenten siste praksisdag. Studenten er ansvarlig får å laste opp skjemaet i WISEflow innen en uke

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214

Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214 Fakultet for helse- og idrettsfag Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten YP 211/YP 214 jemmesykepleie praksis Bachelor ykepleie tudent: Kull: Grimstad / Kristiansand: Praksissted: Tidsrom:

Detaljer

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Studentens navn:...student nr... Kull:... En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Fagpersoner - Ingunn Aase (Studiekoordinator) -

Detaljer

Sluttvurdering av praksis Nukleærmedisin og PET/CT pilot WISEflow

Sluttvurdering av praksis Nukleærmedisin og PET/CT pilot WISEflow Sluttvurdering av praksis Nukleærmedisin og PET/CT pilot WISEflow Vurderingsskjemaet fylles ut av praksisveileder og leveres studenten siste praksisdag. Studenten er ansvarlig får å laste opp skjemaet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1493-28.06.2016 Endringer i skikkethetsforskriften Det foretatt endringer i forskrift 30. juni 2006 nr. 859 om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (skikkethetsforskriften)

Detaljer

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning Vedtatt av Instituttstyret ved Institutt

Detaljer

Hvordan vurdere skikkethet, og når blir det vanskelig? Nasjonal helsefaglig utdanningskonferanse i Oslo 23. oktober 2007, Gunn Rognstad

Hvordan vurdere skikkethet, og når blir det vanskelig? Nasjonal helsefaglig utdanningskonferanse i Oslo 23. oktober 2007, Gunn Rognstad Hvordan vurdere skikkethet, og når blir det vanskelig? Nasjonal helsefaglig utdanningskonferanse i Oslo 23. oktober 2007, Gunn Rognstad Hvordan vurdere skikkethet? 2. Skikkethetsvurdering/definisjon Løpende

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Emnekode: BSYP5C_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/SYP 213

Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/SYP 213 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten YP 210/YP 213 Kirurgisk og medisinsk praksis Bachelor ykepleie tudent: Kull: Grimstad/Kristiansand: Kirurgi/medisin:

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

Retningslinjer for behandling av skikkethetssaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av skikkethetssaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av skikkethetssaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 11. november 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.15 om universiteter og høyskoler, 4-10 og 4-12,

Detaljer

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Telemark Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Telemark Utarbeidet av Siv Roel, Solvor Brungot

Detaljer

Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3

Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3 Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3 Side 1 av 7 1.0 Innledning Vernepleieren i miljøarbeid, 16 studiepoeng - 10 uker 1.1 Overordnet mål for praksis Vernepleiestudiets praksisperioder har som overordnet

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 11 HØST, versjon 08.aug.13 11:15:35 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:49 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Graden

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i operasjonssykepleie Studiepoeng: 90 Studiets nivå og organisering Videreutdanning i operasjonssykepleie er et heltidsstudium som gjennomføres over 3 semestre. Normert

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Omsorg ved alvorlig sykdom og død Beskrivelse Omsorg ved alvorlig sykdom og død er første del i et tverfaglig mastergradsstudium i helse- og sosialfag.hovedfokuset er rettet mot kliniske

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:30 Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Bachelor i vernepleie Studieplan 2010/2011 Beskrivelse Bachelor i vernepleie er en helse- og sosialfaglig profesjonsutdanning. Studiet bygger på Rammeplan og forskrift for vernepleierutdanningen, fastsatt

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:21 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Studiet

Detaljer

Sluttvurdering av praksis Konvensjonell røntgen pilot WISEflow

Sluttvurdering av praksis Konvensjonell røntgen pilot WISEflow Sluttvurdering av praksis Konvensjonell røntgen pilot WISEflow Vurderingsskjemaet fylles ut av praksisveileder og leveres studenten siste praksisdag. Studenten er ansvarlig får å laste opp skjemaet i WISEflow

Detaljer

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON Bachelor i sykepleie PLAN FOR Å OPPNÅ FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE VED PRAKSISSTUDIEAVTALE, 3. STUDIEÅR Studentens navn: Kull: Praksisveileder(e): Praksislærer: Praksisstudiested: Praksisstudieperiode: OMRÅDER

Detaljer

Emneplan. Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Med forbehold om endringer

Emneplan. Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Med forbehold om endringer Emneplan Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag 2015 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Med forbehold om endringer 1 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Formål...

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 13 HØST, versjon 31.mai.13 06:45:30 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Sluttvurdering av praksis Angio og intervensjon pilot WISEflow

Sluttvurdering av praksis Angio og intervensjon pilot WISEflow Sluttvurdering av praksis Angio og intervensjon pilot WISEflow Vurderingsskjemaet fylles ut av praksisveileder og leveres studenten siste praksisdag. Studenten er ansvarlig får å laste opp skjemaet i WISEflow

Detaljer

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT).

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Dekan kan selv vedta utfyllende bestemmelser med gyldighet for vedkommende

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSYP5A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Veiledede praksisstudier. Emne HSSPL40410/HSSPD40409 Psykisk helsearbeid

Veiledede praksisstudier. Emne HSSPL40410/HSSPD40409 Psykisk helsearbeid Veiledede praksisstudier Emne HSSPL40410/HSSPD40409 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr... Kull... VURDERING AV PRAKSISSTUDIER Høgskolen i Østfold, Avd. for Helse- og sosialfag. Bachelor

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP01_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug.2013 11:12:08 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk praksis) Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 19.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid.

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Sluttvurdering av praksis - CT pilot WISEflow

Sluttvurdering av praksis - CT pilot WISEflow Sluttvurdering av praksis - CT pilot WISEflow Vurderingsskjemaet fylles ut av praksisveileder og leveres studenten siste praksisdag. Studenten er ansvarlig får å laste opp skjemaet i WISEflow innen en

Detaljer

Sykepleie, 4 årig nett- og praksisbasert

Sykepleie, 4 årig nett- og praksisbasert NO EN Sykepleie, 4 årig nett- og praksisbasert Sykepleiere arbeider med friske og syke mennesker i ulike livssituasjoner og livsfaser. Dette studiet tas på deltid over fire år, med noen få fysiske samlinger

Detaljer

Vurderingsskjema for praksisstudier Bachelor i sykepleie

Vurderingsskjema for praksisstudier Bachelor i sykepleie Vurderingsskjema for praksisstudier Bachelor i sykepleie Studentens navn/ Kull: Praksisstudiested: PROTOKOLL - SLUTTVURDERING Praksisområde: 1. år: Institusjon I 2. år: Medisinsk område 2. år: Psykisk

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Arbeidsplan - Praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II. (kirurgisk avdeling) Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II (kirurgisk praksis)

Detaljer

En student er uskikket i profesjonsutdanningen i teologi dersom ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt:

En student er uskikket i profesjonsutdanningen i teologi dersom ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt: Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Forvaltningslovens regler om saksbehandling kommer til anvendelse ved særskilt skikkethetsvurdering.

Detaljer

Retningslinjer og håndtering av rusproblematikk ved Hsh. Det forventes at studenten møter rusfri til studiene ved Hsh. Aktuelle lovhjemler

Retningslinjer og håndtering av rusproblematikk ved Hsh. Det forventes at studenten møter rusfri til studiene ved Hsh. Aktuelle lovhjemler Retningslinjer og håndtering av rusproblematikk ved Hsh Det forventes at studenten møter rusfri til studiene ved Hsh. Aktuelle lovhjemler Lov om universiteter og høyskoler 4-8, 4-9 og 4-10 Lov om helsepersonell

Detaljer

Vernepleierutdanningen Emne 3 - praksis 1

Vernepleierutdanningen Emne 3 - praksis 1 Vernepleierutdanningen Emne 3 - praksis 1 Side 1 av 7 1.0 Innledning Emne 3: Vernepleieren i relasjoner, 18 studiepoeng - 11 uker 1.1 Overordnet mål for praksis Vernepleiestudiets praksisperioder har som

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

sykepleie og helsevitenskap Søknadsfrist

sykepleie og helsevitenskap Søknadsfrist NO EN Sykepleierutdanning I sykepleiestudiet lærer du blant annet å gi pleie, omsorg og behandling til syke mennesker. Sykepleieryrket er praktisk, samfunnsnyttig og spennende, og samfunnet har et stort

Detaljer

Selvstendighet og ansvar i sykepleie

Selvstendighet og ansvar i sykepleie Selvstendighet og ansvar i sykepleie Emnekode: BSYBAC_4, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del

MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MOP4201 Emnenavn: Fordypning i operasjonssykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Veiledede praksisstudier Emne HSSPL Sykepleie til mennesker i hjemmet

Veiledede praksisstudier Emne HSSPL Sykepleie til mennesker i hjemmet Vurderingsdokument Praksisstudier EmneHSSPL40510 Sykepleie til mennesker i hjemmet Veiledede praksisstudier Emne HSSPL 40510 Sykepleie til mennesker i hjemmet Studentens navn:...student nr....kull:. VURDERING

Detaljer

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MIN4201 Emnenavn: Fordypning i intenisivsykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Sykepleie, 4-årig nett- og samlingsbasert

Sykepleie, 4-årig nett- og samlingsbasert NO EN Sykepleie, 4-årig nett- og samlingsbasert Sykepleiere arbeider med friske og syke mennesker i ulike livssituasjoner og livsfaser. Dette studiet tas på deltid over fire år, med noen få fysiske samlinger

Detaljer

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid IHS.3.4.2 Institutt for helse- og sosialfag/sykepleie/tredje studieenhet Praksishefte tredje studieenhet Type: Plandokument ID: D00408 Gyldig: 07.10.2014-07.10.2017 Ansvarlig: Seksjonsleder Godkjent av:

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Innledning

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID. SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID. SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet Avdeling for sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet Kull 03H August 2005 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

VEDLEGG 2: Rammeplanens kapitler 3.5 b og 3.6

VEDLEGG 2: Rammeplanens kapitler 3.5 b og 3.6 VEDLEGG 2: Rammeplanens kapitler 3.5 b og 3.6 Endringsforslagene er markert med grønn farge og i kursiv. Nåværende kapittel 3.5 b)organisering av praksis Praksisstudier og ferdighetstrening er obligatorisk

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 2

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 2 IHS.4.2.3 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 2 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 2 Innhold 1.0 Praksis 2... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 2... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Akershus grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket?

Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Akershus grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket? Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket? UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Tema- og erfaringskonferanse for UoH-sektoren Bergen, 25.-26. januar 2010 Tone

Detaljer

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Innholdsfortegnelse: Innledning... s. 2 Samarbeid om praksisstudiet... s. 2 Omfang og organisering... s. 2 Permisjon og fravær... s. 3 Formelle krav

Detaljer

Kreftsykepleie - videreutdanning

Kreftsykepleie - videreutdanning Kreftsykepleie - videreutdanning Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Deltid Varighet: 4

Detaljer

For informasjon som er gjennomgående for praksis i alle tre studieenheter, se: Sykepleie Praksishefte Generell del.

For informasjon som er gjennomgående for praksis i alle tre studieenheter, se: Sykepleie Praksishefte Generell del. IHS.3.3.3 lnstitutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte andre studieenhet Sykepleie: Praksishefte andre studieenhet For informasjon som er gjennomgående for praksis i alle tre studieenheter,

Detaljer

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213 Kirurgisk og medisinsk praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand:

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 24.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 14 HØST, versjon 31.mai.15 23:44:14 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Hva styrer innholdet og omfanget av praksisstudiene i dag, og hvilket handlingsrom har vi til å foreslå endringer?

Hva styrer innholdet og omfanget av praksisstudiene i dag, og hvilket handlingsrom har vi til å foreslå endringer? Hva styrer innholdet og omfanget av praksisstudiene i dag, og hvilket handlingsrom har vi til å foreslå endringer? Om styringsmekanismer i både UH-sektor og tjenester. Oppstartskonferanse for arbeidsgrupper

Detaljer

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master)

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Samlet programbeskrivelse Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Varighet: 3 år Studiepoeng: 120 Organisering: Deltidsstudium Ansvarlig fakultet: Det medisinske fakultet Programnavn: Avansert

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del. Sykepleie: Praksishefte Generell del

IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del. Sykepleie: Praksishefte Generell del IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del HØGSKOLEN I HARSTAD Sykepleie: Praksishefte Generell del Innhold: Side I. ULIKE BESTEMMELSER I FORBINDELSE MED PRAKSIS 1

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis)

Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis) Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis) Emnekode: VHEP20_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

SÆRAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I HEDMARK, AVDELING FOR HELSE-OG IDRETTSFAG OG... KOMMUNE OM PRAKSISSTUDIER I BACHELOR I SYKEPLEIE

SÆRAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I HEDMARK, AVDELING FOR HELSE-OG IDRETTSFAG OG... KOMMUNE OM PRAKSISSTUDIER I BACHELOR I SYKEPLEIE SÆRAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I HEDMARK, AVDELING FOR HELSE-OG IDRETTSFAG OG... KOMMUNE OM PRAKSISSTUDIER I BACHELOR I SYKEPLEIE 1 Formål Avtalen er utarbeidet i henhold til Samarbeidsavtalen mellom Høgskolen

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer