Innebygd stekeovn HR278G5.1S. Bruksanvisning og installasjonsveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innebygd stekeovn HR278G5.1S. Bruksanvisning og installasjonsveiledning"

Transkript

1 Innebygd stekeovn HR278G5.1S no Bruksanvisning og installasjonsveiledning Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers. siemens-home.bsh-group.com/welcome The future moving in. Siemens Home Appliances

2 no Sikkerhet Innholdsfortegnelse BRUKSANVISNING 1 Sikkerhet Unngå materielle skader Miljøvern og innsparing Bli kjent med Tilbehør Før første gangs bruk Grunnleggende betjening Damp Tidsfunksjoner Steketermometer Program Barnesikring Hurtigoppvarming Døgninnstilling Grunninnstillingene Rengjøring og pleie Selvrens Avkalkning Stiger Ovnsdør Utbedring av feil Avfallsbehandling Kundeservice Slik gjør du det MONTERINGSANVISNING Generelle monteringsanvisninger Sikkerhet Ta hensyn til informasjonen om temaet sikkerhet, slik at du kan bruke apparatet trygt. 1.1 Generelle merknader Les nøye gjennom denne veiledningen. Det er en forutsetning for å kunne bruke maskinen sikkert og effektivt. Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier. Kontroller maskinen etter at du har pakket den ut. Ikke koble til maskinen dersom den har transportskader. 1.2 Korrekt bruk Følg merknadene om forskriftsmessig bruk for å bruke apparatet trygt og korrekt. Dette apparatet er kun beregnet på innbygging. Følg den spesielle monteringsveiledningen. Apparater uten støpsel skal kun kobles til av autoriserte fagfolk. Garantien dekker ikke skader som skyldes feil tilkobling. Apparatet må kun brukes: for å tilberede mat og drikke. i private husholdninger og i lukkede rom hjemme. i en høyde på 4000 m over havet 1.3 Begrensning av brukerkretsen Unngå risiko for barn og personer med nedsatt funksjonsevne. Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk. Barn må ikke få leke med maskinen. Rengjøring og brukervedlikehold må ikke gjennomføres av barn, med mindre de er minst 15 år gamle og er under oppsyn. Barn under 8 år må holdes unna apparatet og strømkabelen. 1.4 Sikker bruk Sett alltid tilbehør inn riktig vei i ovnsrommet. "Tilbehør", Side 9 ADVARSEL Brannfare! Brennbare gjenstander som blir oppbevart i ovnsrommet kan ta fyr. Du må aldri oppbevare brennbare gjenstander i ovnsrommet. Åpne aldri apparatdøren hvis det oppstår røyk i apparatet. Slå av apparatet og trekk ut kontakten eller slå av sikringen i sikringsboksen. Løse matrester, fett og stekesjy kan ta fyr. 2

3 Sikkerhet no Fjern grovt smuss fra ovnsrommet, varmeelementene og tilbehøret før du begynner å bruke apparatet. Når apparatdøren åpnes, oppstår det et luftdrag. Bakepapir kan komme i kontakt med varmeelementene og ta fyr. Legg aldri bakepapir på tilbehøret uten å feste det under forvarming. Hold bakepapiret på plass ved hjelp av et kokekar eller en stekeform. Ikke bruk større stykke bakepapir enn nødvendig. Bakepapiret må ikke stikke ut over kanten på tilbehøret. ADVARSEL Forbrenningsfare! Apparatet blir svært varmt. Den varme innsiden av ovnsrommet og varmeelementene må aldri berøres. La alltid apparatet avkjøles. Hold barn på avstand. Tilbehør og kokekar blir svært varme. Bruk alltid grytekluter når du tar kokekar eller tilbehør ut av ovnsrommet. Alkoholdamp kan antennes i det varme ovnsrommet. Tilbered aldri retter med store mengder væske med høyt alkoholinnhold. Bruk bare små mengder væske med høy alkoholprosent. Åpne døren på apparatet forsiktig. ADVARSEL Fare for skålding! De tilgjengelige delene blir svært varme under bruk. Ta aldri på de varme delene. Hold barn på avstand. Når apparatdøren åpnes, kan det strømme ut varm damp. Damp er ikke alltid synlig, det avhenger av temperatur. Ikke stå for nær apparatet når du åpner døren. Åpne døren på apparatet forsiktig. Hold barn på avstand. Vann i varmt ovnsrom kan føre til at det dannes svært varm vanndamp. Hell aldri vann inn i et varmt ovnsrom. ADVARSEL Fare for personskade! Dersom glasset på apparatdøren er ripet opp, kan det sprekke. Ikke bruk glasskrape, sterke rengjøringsmidler eller poleringsmidler. Hengslene på apparatdøren beveger seg når døren åpnes og lukkes, og du kan klemme deg. Hold fingrene unna området rundt hengslene. Komponenter inni apparatdøren kan ha skarpe kanter. Bruk vernehansker. ADVARSEL Fare for elektrisk støt! Ukyndige reparasjoner er farlig. Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen. Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen. Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av opplært fagpersonell. Hvis isolasjonen på strømledningen er skadet, er dette farlig. La aldri strømkabelen være i kontakt med varme maskindeler eller varmekilder. La aldri strømkabelen komme i kontakt med skarpe spisser eller kanter. Du må aldri få knekk på, klemme sammen eller endre strømkabelen. Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt. Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet. En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig. Bruk aldri maskinen hvis den har skader. Bruk aldri apparatet med sprukket eller knust overflate. Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømnettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen. Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet umiddelbart. Ta kontakt med kundeservice. Side 31 Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen. ADVARSEL Fare: magnetisme! I betjeningsfeltet eller betjeningselementene er det innebygd permanentmagneter. Disse kan påvirke elektroniske implantater, f.eks. pacemakere eller insulinpumper. 3

4 no Sikkerhet Bærere av elektroniske implantater må holde en minsteavstand på 10 cm til betjeningsfeltet. 1.5 Halogenlampe Følg disse anvisningene ved apparater med halogenlamper. ADVARSEL Forbrenningsfare! Lampene inne i ovnen blir svært varme. Det er fortsatt fare for forbrenning en stund etter at ovnen er slått av. Ikke ta på glassdekselet. Unngå hudkontakt under rengjøring. ADVARSEL Fare for elektrisk støt! Ved utskifting av ovnslampen er det strøm på kontaktene i lampefatningen. Før du skifter lampen, må du trekke ut kontakten eller slå av sikringen i sikringsskapet. 1.6 Damp Følg disse anvisningene dersom du bruker en dampfunksjon. ADVARSEL Fare for skålding! Vannet i vanntanken kan bli svært varmt under videre bruk av apparatet. Tøm vanntanken hver gang apparatet har blitt brukt med damp. Det dannes varm damp i ovnsrommet. Ikke stikk hånden inn i ovnsrommet når apparatet brukes med damp. Når du tar ut tilbehøret, kan varm væske skvulpe over. Bruk alltid grytekluter når du forsiktig tar ut varmt tilbehør. ADVARSEL Brannfare! Damp fra brennbare væsker kan antennes av de varme overflatene innen i ovnsrommet (eksplodere). Apparatdøren kan sprette opp. Varm damp og stikkflammer kan sive ut. Fyll ingen brennbare væsker (f.eks. alkoholholdige drikker) i vanntanken. Fyll bare vanntanken med vann eller avkalkingsløsning som er anbefalt av oss. 1.7 Steketermometer Følg sikkerhetsinstruksene når du bruker steketermometeret. ADVARSEL Fare for elektrisk støt! Ved bruk av feil type steketermometer kan isolasjonen ta skade. Bruk bare steketermometeret som er beregnet for dette apparatet. 1.8 Rengjøringsfunksjon Følg sikkerhetsinstruksene når du bruker rengjøringsfunksjonen. ADVARSEL Brannfare! Løse matrester, fett og stekesjy kan ta fyr ved bruk av rengjøringsfunksjonen. Før rengjøringsfunksjonen startes, må grovt smuss alltid fjernes fra ovnsrommet. Ikke la tilbehøret rengjøres samtidig. Apparatet blir svært varmt på utsiden under rengjøringsfunksjonen. Heng aldri brennbare gjenstander, f.eks. kjøkkenhåndklær, på håndtaket. Hold forsiden av apparatet fri. Hold barn på avstand. Dersom det er skader på dørtetningen, avgis det sterk varme ved døren. Ikke bruk skuremidler på tetningen, og ikke ta den av. Du må aldri bruke apparatet med skadet tetning eller uten tetning. ADVARSEL Fare for alvorlige helseskader! Apparatet blir svært varmt ved bruk av rengjøringsfunksjonen. Slippbelegget på brett og former ødelegges av den høye varmen, og det oppstår giftige gasser. Aldri la brett og former med slippbelegg stå i ovnen ved bruk av rengjøringsfunksjonen. ADVARSEL Fare for helseskader! Rengjøringsfunksjonen varmer opp ovnsrommet til en svært høy temperatur, slik at matrester fra risting, grilling og baking brennes bort. Denne prosessen frisetter damp som kan irritere slimhinner. Sørg for at kjøkkenet er godt ventilert når rengjøringsfunksjonen utføres. Ikke opphold deg i rommet i lang tid. Hold barn og kjæledyr unna. 4

5 Unngå materielle skader no Følg instruksene, selv når du bruker funksjonen forsinket start med forsinket sluttid. ADVARSEL Forbrenningsfare! Ovnsrommet blir svært varmt under rengjøringsfunksjonen. Åpne aldri apparatdøren. La apparatet avkjøles. Hold barn på avstand. Apparatet blir svært varmt på utsiden under rengjøringsfunksjonen. Ikke ta på apparatdøren. La apparatet avkjøles. Hold barn på avstand. 2 Unngå materielle skader 2.1 Generelt Følg disse instruksene når du bruker apparatet. OBS! Hvis det er gjenstander på bunnen i ovnsrommet når temperaturen er over 50 C, vil det oppmagasineres varme. Bake og steketidene stemmer ikke lenger, og emaljen blir skadet. Ikke dekk bunnen av ovnen med folie av noe slag eller bakepapir. Ikke la det ligge tilbehør på bunnen av ovnsrommet. Kokekar må kun settes på bunnen av ovnsrommet når det er stilt inn temperaturer på under 50 C. Aluminiumsfolie på glassruten i døren kan føre til permanent misfarging. Aluminiumsfolie i ovnsrommet må ikke komme i kontakt med glassruten. Hvis det er vann i det varme ovnsrommet, oppstår det vanndamp. Bunnen i ovnsrommet kan ta skade av vekslende temperatur i bunnen av ovnsrommet. Hell aldri vann inn i et varmt ovnsrom. Aldri sett kokekar med vann på bunnen av ovnsrommet. Hvis det er fuktighet i ovnsrommet over lengre tid, oppstår det korrosjon. La ovnsrommet tørke etter bruk. Fuktige matvarer må ikke oppbevares i lukket ovnsrom over lengre tid. Ikke oppbevar mat i ovnsrommet. Dersom du avkjøler ovnen med åpen ovnsdør, vil skapfrontene i nærheten ta skade. Når ovnen er blitt brukt med høy temperatur, må døren holdes stengt når ovnsrommet avkjøles. Pass på at ingenting kommer i klem i ovnsdøren. Bare når ovnen er brukt med mye fuktighet, skal du la ovnsrommet tørke med åpen dør. Fruktsaft som drypper fra stekebrettet, etterlater seg flekker som du senere ikke får fjernet. Ikke legg for mye på stekebrettet hvis du lager saftige fruktkaker. Bruk helst den dype universalpannen. Hvis du bruker ovnsrens i ovnsrommet når det er varmt, vil emaljen bli skadet. Du må aldri bruke ovnsrens i ovnsrommet når det er varmt. Før neste oppvarming må du fjerne alle rester fra ovnsrommet og ovnsdøren. Hvis tetningen er svært skitten, går ikke ovnsdøren ordentlig igjen. Elementfronter i området rundt kan bli skadet. Hold alltid tetningen ren. Du må aldri bruke apparatet med skadet tetning eller uten tetning. Hvis ovnsdøren brukes som sitteplass og oppbevaringssted, vil den bli skadet. Ikke sitt på, sett fra deg eller heng ting på døren. Ikke sett fra deg bestikk eller tilbehør på ovnsdøren. Alt etter apparatmodell kan tilbehøret ripe opp glassruten i døren når den lukkes. Tilbehør må alltid skyves helt inn i ovnsrommet. Hvis apparatet bæres etter dørhåndtaket, kan det knekke av. Dørhåndtaket tåler ikke vekten av apparatet. Ikke hold i dørhåndtaket når apparatet skal bæres/ flyttes. 2.2 Damp Følg disse anvisningene dersom du bruker dampfunksjonen. OBS! Stekeformer av silikon egner seg ikke til kombinert bruk med damp. Kokekaret må være varme- og dampfast. Kokekar med rustflekker kan forårsaker korrosjon i ovnsrommet. Selv de minste flekker kan føre til korrosjon. Ikke bruk kokekar med rustflekker. Varmt vann i vanntanken kan skade dampsystemet. Fyll utelukkende kaldt vann på vanntanken. Vann på bunnen i ovnsrommet mens ovnen brukes, forårsaker emaljeskader. Ikke start apparatet hvis det er vann i bunnen av ovnsrommet. Tørk opp vannet fra bunnen av ovnsrommet før du begynner å bruke apparatet. Dersom det kommer avkalkningsløsning på betjeningsfeltet eller andre ømfintlige overflater, vil de bli skadet. Avkalkningsløsningen må straks vaskes vekk med vann. Dersom vanntanken vaskes i oppvaskmaskin, oppstår det skader. Ikke vask vanntanken i oppvaskmaskin. Rengjør vanntanken med en myk klut og vanlig oppvaskmiddel. 5

6 no Miljøvern og innsparing 3 Miljøvern og innsparing Vern om miljøet ved å bruke apparatet på en ressurssparende måte og ved å avfallsbehandle resirkulerbare materialer forskriftsmessig. 3.1 Avfallsbehandling av emballasje Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare. Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall. Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor. 3.2 Energisparing Dersom du tar hensyn til disse merknadene, forbruker apparatet ditt mindre strøm. Apparatet skal kun forvarmes når oppskriften eller innstillingsanbefalingene tilsier dette. Ved å la være å bruke forvarming sparer du opptil 20 % strøm. Bruk mørke, svartlakkerte eller emaljerte stekeformer. Disse bakeformene opptar varme spesielt godt. Åpne ovnsdøren så sjelden som mulig under tilberedningen. Temperaturen i ovnsrommet opprettholdes, og apparatet trenger ikke å ettervarme. Flere retter bør stekes rett etter hverandre eller samtidig. Ovnsrommet er oppvarmet etter første steking. Dermed forkortes steketiden for de følgende kakene. Ved lengre steketider kan du slå av apparatet 10 minutter før steketiden er slutt. Restvarmen er tilstrekkelig til å ferdigsteke retten. Ta tilbehør som ikke brukes, ut av ovnsrommet. Overflødige tilbehørsdeler trenger ikke å varmes. La dypfryste matvarer tines opp før tilberedningen. Da sparer du den strømmen som ovnen ville brukt til opptining av matvarene. 6

7 Bli kjent med no 4 Bli kjent med 4.1 Betjeningselementer Ved hjelp av betjeningsfeltet stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus. Merk: Detaljer på bildet, f.eks. farge og form, kan variere, avhengig av apparattype Knapper og display Knappene er flater som reagerer på berøring. Når du skal velge en funksjon, trykker du lett på det aktuelle symbolet. Displayet viser symboler for aktive funksjoner samt tidsfunksjonene. "Knapper og display", Side 7 2 Funksjonsvelger Med funksjonsvelgeren stiller du inn varmetype og andre funksjoner. Du kan vri funksjonsvelgeren ut av nullstilling og vri den til høyre eller venstre. Alt etter modell er apparatet utstyrt med popout-funksjonsvelger. Trykk på funksjonsvelgeren i nullstilling for å la den gå i lås eller ut av lås. "Varmetyper og funksjoner", Side 8 3 Temperaturvelger Med temperaturvelgeren stiller du inn temperatur for varmetypen og velger innstillinger for ytterligere funksjoner. Du kan vri temperaturvelgeren både til høyre eller venstre, den har ingen nullstilling. Alt etter modell er apparatet utstyrt med popout-temperaturvelger. Trykk på temperaturvelgeren for å la den gå i lås eller ut av lås. "Temperatur og innstillingstrinn", Side 9 4 Vanntank Fyll og tøm vanntanken. "Fyll vanntanken", Side 12 "Etter hver bruk med damp", Side Knapper og display Med knappene kan du stille inn diverse funksjoner for apparatet. Du ser innstillingene i displayet. Når en funksjon er aktiv, lyser det aktuelle symbolet i displayet. Klokkeslettsymbolet klokkeslett. lyser kun når du endrer Symbol Funksjon Bruk Tidsfunksjoner Velg klokkeslett, tidsur, varighet og slutt. For å velge de enkelte tidsfunksjonene trykker du flere ganger på knappen. Hvilken funksjon innstillingen i displayet gjelder, vises med pilene over eller under det aktuelle symbolet. 7

8 no Bli kjent med Symbol Funksjon Bruk Minus Pluss Stekeovnslampe Reduserer innstillingsverdiene. Øker innstillingsverdiene. Slå lyset i ovnsrommet av og på. Hurtigoppvarming Dampfunksjon Barnesikring Tøm vanntanken Fyll vanntanken Avkalkning Avkalkning Rask forvarming av ovnsrommet, uten tilbehør. Starte eller avbryte dampfunksjonen "Damp", Side 12 Aktivere og deaktivere barnesikring. Melding om tømming av vanntank "Etter hver bruk med damp", Side 13 Melding om fylling av vanntank "Damp", Side 12 Melding om avkalkning av apparatet "Avkalkning", Side 24 Avbrutt avkalkning "Avbrutt avkalkning", Side Varmetyper og funksjoner For at du alltid skal finne passende varmetype til rettene, forklarer vi forskjellene og bruksområdene. Når du velger en varmetype, foreslår apparatet en passende temperatur eller et passende trinn. Du kan ta verdiene i bruk eller endre dem innenfor det angitte området. Symbol Varmetype og temperaturområde 3D-varmluft C Skånsom varmluft C Oppvarming C coolstart- funksjon C Pizzafunksjon C Langtidssteking C Grill, stor flate Grilltrinn: 1 = svak 2 = middels 3 = sterk Omluftsgrilling C Over-/undervarme C Bruk og funksjonsmåte 1 Dampfunksjon mulig fra 80 C (kan kun brukes med fylt vanntank) 2 Dampvarmetype (kan kun brukes med fylt vanntank) Baking eller steking på ett eller flere nivåer. Viften fordeler varmen fra ringelementet i bakveggen jevnt i ovnsrommet. Skånsom tilberedning av utvalgte retter uten forvarming på ett nivå. Viften fordeler varmen fra ringelementet i bakveggen jevnt i ovnsrommet. Maten tilberedes i faser med restvarme. Apparatdøren skal alltid være lukket under tilberedningen. Denne varmetypen brukes til å beregne energiforbruk i omluftmodus samt energieffektivitetsklasse. Til skånsom oppvarming av retter eller til ferdigsteking av bakevarer. Rask tilberedning av dypfryste produkter, uten forvarming. Rett deg etter produsentens angivelser på emballasjen når det gjelder temperatur og varighet. Still inn den høyeste temperaturen som er angitt, og still inn varighet som angitt eller kortere. Sett inn rettene i høyde 3. Steking av pizza eller retter som trenger mye undervarme. Det nedre varmeelementet og ringelementet avgir varme. Skånsom og langsom tilberedning av brunede, ømfintlige kjøttstykker i åpen panne. Varmen kommer jevnt ovenfra og nedenfra ved lav temperatur. Grilling av flate stykker som biff, pølser eller ristet brød. Gratinering av retter. Hele flaten under grillelementet blir varm. Steking av fjærkre, hele fisker eller større kjøttstykker. Grillelementet og viften slås vekselvis av og på. Viften blåser den varme luften rundt maten. Tradisjonell baking eller steking på ett nivå. Denne varmetypen er spesielt egnet for kaker med saftig fyll. Varmen kommer jevnt ovenfra og nedenfra. Denne varmetypen brukes til å beregne energiforbruk i vanlig modus. 8

9 Tilbehør no Andre funksjoner Her finner du en oversikt over flere funksjoner i apparatet. Symbol Funksjon Bruk Program Bruk av programmering for diverse retter. "Program", Side 16 Rengjøringsfunksjoner Selvrens rengjør ovnsrommet nesten av seg selv. "Selvrens ", Side 23 Avkalkning holder apparatet funksjonsdyktig. "Avkalkning", Side Temperatur og innstillingstrinn Det finnes diverse innstillinger til varmetypene og funksjonene. Innstillingene vises i displayet. Opptil 100 C kan temperaturen stilles inn i trinn på 1 C, over dette kan den stilles inn i trinn på 5 C. Merk: Når grilltrinn 3 er stilt inn, går apparatet ned til grilltrinn 1 etter ca. 20 minutter. Oppvarmingsindikator Apparatet viser deg at det varmes opp. Når apparatet varmes opp, fylles symbolet i displayet. Ved forvarming er det optimale tidspunktet for å sette inn maten på når symbolet er fylt helt opp. Restvarmeindikasjon Når du slår av apparatet, viser symbolet i displayet restvarmen i ovnsrommet. Jo mer temperaturen synker i ovnsrommet, desto mindre er symbolet fylt opp. Merknader Oppvarmingsindikatoren fylles kun ved varmetyper med innstilt temperatur. F.eks. ved grilltrinn er oppvarmingsindikatoren fylt opp med en gang. Dersom temperaturen i ovnsrommet er for høy når du starter apparatet, viser displayet ved visse varmetyper. Slå av apparatet og la det avkjøles. Deretter starter du tilberedningen på nytt. På grunn av termisk treghet kan imidlertid den viste temperaturen avvike noe fra den faktiske temperaturen i ovnsrommet. 4.5 Ovnsrom Funksjonene i ovnsrommet gjør det enklere å bruke apparatet. Stiger I stigene i ovnsrommet kan du sette inn tilbehør i forskjellige høyder. "Tilbehør", Side 9 Ditt apparat har 5 innsettingshøyder. Innsettingshøydene telles nedenfra og opp. Alt etter apparattypen er stigene utstyrt med uttrekk eller klips-uttrekk. Uttrekksenhetene er fastmontert og kan ikke fjernes. Ved behov kan du sette inn klips-uttrekkene i alle ledige innsettingshøyder. Du kan ta ut stigene, f.eks. i forbindelse med rengjøring. "Stiger", Side 25 Belysning Stekeovnslampen lyser opp ovnsrommet. For de fleste varmetypene og funksjonene er lyset på under bruk. Når tilberedningen avsluttes, slås lyset av. Med knappen Stekeovnslampe kan du slå på lyset uten å slå på varmen. Kjølevifte Kjøleviften slår seg på og av alt etter temperaturen i apparatet. Den varme luften slippes ut gjennom døren. OBS! Ikke dekk til lufteåpningene over apparatdøren. Da blir apparatet overopphetet. Hold lufteåpningene frie. For at apparatet skal avkjøles raskere etter at det har vært i bruk, fortsetter kjøleviften å gå i en viss tid. Apparatdør Hvis du åpner apparatdøren mens apparatet er i bruk, fortsetter apparatet å gå. 5 Tilbehør Bruk original-tilbehør. Dette er tilpasset ditt apparat. Her får du en oversikt over apparatets tilbehør og riktig bruk av dette. Merk: Når tilbehøret blir varmt, kan det deformeres. En slik deformasjon påvirker ikke funksjonen. Deformasjonen forsvinner når tilbehøret avkjøles. Avhengig av apparattypen kan det følge med forskjellig tilbehør. 9

10 no Tilbehør Tilbehør Rist Bruk Kakeformer Gratengformer Kokekar Kjøtt, f.eks. stek eller grillstykker Dypfryste retter Universalpanne Saftige kaker Bakst Brød Store steker Dypfryste retter Samle opp dryppende væske, f.eks. fett ved grilling på risten. Stekebrett Langpannekake Småbakst Steketermometer Helt nøyaktig steking eller tilberedning. "Steketermometer", Side Låsefunksjon Låsefunksjonen forhindrer at tilbehøret tipper når det trekkes ut. Du kan trekke tilbehøret ca. halvveis ut, helt til det går i inngrep. Tippsikringen fungerer kun når du setter inn tilbehøret riktig i ovnsrommet. Brett F.eks. universalpanne eller stekebrett Sett inn brettet med skråkanten vendt mot stekeovnsdøren. 5.2 Sette tilbehør inn i ovnsrommet Sett alltid tilbehør inn riktig vei i ovnsrommet. Ellers vil ikke tilbehøret kunne trekkes ca. halvveis ut uten å velte. 1. Snu på tilbehøret slik at hakket er på baksiden og peker nedover. 2. Skyv alltid tilbehøret inn mellom de to føringsstengene i innsettingshøydene. Rist Sett inn risten med den åpne siden mot apparatdøren og den krumme delen nedover. 3. For å sette inn tilbehør i innsettingshøyder med uttrekksskinner må du trekke ut uttrekksskinnene. Rist eller brett på ut- Legg på tilbehøret slik at tilbehørskanten er bak lasken trekksskinnen. Merk: Uttrekksskinnene går i lås når de trekkes helt ut. Skyv uttrekksskinnene tilbake i ovnsrommet med litt trykk. 4. Skyv tilbehøret helt inn slik at det ikke berører ovnsdøren. Merk: Tilbehør som du ikke trenger under tilberedningen, skal tas ut av ovnsrommet. Kombinere tilbehør For å samle opp dryppende væske kan du kombinere risten med universalpannen. 10

11 Før første gangs bruk no 1. Legg risten på universalpannen slik at begge avstandsholderne ligger bakerst på kanten av universalpannen. 2. Skyv inn universalpannen mellom de to føringsstengene i innsettingshøydene. Da er risten over den øvre føringsstangen. Rist på universalpanne 5.3 Annet tilbehør Annet tilbehør kan kjøpes hos kundeservice, hos forhandleren eller på Internett. Du finner et omfattende tilbud til apparatet på Internett eller i våre brosjyrer: Tilbehør er apparatspesifikt. Oppgi alltid den nøyaktige betegnelsen (E-nr.) på apparatet når du kjøper tilbehør. I nettbutikken eller hos kundeservice får du vite hvilket tilbehør som finnes til apparatet ditt. 6 Før første gangs bruk Utfør innstillingene for første gangs bruk. Rengjør apparatet og tilbehøret. 6.1 Første gangs bruk Du må gjøre innstillinger for første gangs bruk før du kan begynne å bruke apparatet. Stille inn klokkeslett Etter at apparatet er tilkoblet strømnettet eller etter at strømmen har gått, blinker klokkeslettet i displayet. Klokkeslettet begynner på kl. 12:00. Still inn riktig klokkeslett. Forutsetning: Funksjonsvelgeren må være i nullstilling. 1. Still inn klokkeslett med knappen eller. 2. Trykk på knappen. a Displayet viser det klokkeslettet som er stilt inn. Tips: I grunninnstillingene Side 20 kan du definere om klokkeslettet skal vises i displayet. Stille inn henvisning til vannhardhet Still inn vannhardhet. "Still inn vannets hardhet", Side Rengjøre apparatet før første gangs bruk Rengjør ovnsrommet og tilbehør før du tilbereder matretter med apparatet for første gang. 1. Tøm ovnsrommet for tilbehør og emballasjerester som isoporkuler. 2. Tørk av alle glatte flater i ovnsrommet med en myk, fuktig klut før oppvarming. 3. Fyll vanntanken. "Fyll vanntanken", Side Luft rommet mens apparatet varmes opp. 5. Still inn varmetype med dampfunksjon og temperatur. "Tilberedning med dampfunksjon", Side 12 "Grunnleggende betjening", Side 11 Varmetype 3D-varmluft med dampfunksjon Temperatur 200 C Varighet 30 minutter 6. Slå av apparatet etter angitt varighet. 7. Vent til ovnsrommet er avkjølt. 8. Tøm vanntanken og tørk ovnsrommet. "Etter hver bruk med damp", Side Still inn varmetype uten dampfunksjon og temperatur. Varmetype Over-/undervarme Temperatur 240 C Varighet 30 minutter 10. Slå av apparatet etter angitt varighet. 11. Vent til ovnsrommet er avkjølt. 12. Rengjør glatte flater med såpevann og en oppvaskklut. 13. Rengjør tilbehøret nøye med såpevann og en oppvaskklut eller en myk børste. 7 Grunnleggende betjening 7.1 Slå på apparatet Vri funksjonsvelgeren til en stilling utenom nullstilling. a Apparatet er slått på. 7.2 Slå av apparatet Vri funksjonsvelgeren til nullstilling. a Apparatet er slått av. 7.3 Stille inn varmetype og temperatur 1. Still inn varmetype med funksjonsvelgeren. 2. Still inn temperatur eller grilltrinn med temperaturvelgeren. a Etter noen sekunder begynner apparatet å varmes opp. 3. Slå av apparatet når retten er ferdig. 11

12 no Damp Tips I varmetypebeskrivelsen finner du ut hvilken varmetype som egner seg best til rettene dine. "Varmetyper og funksjoner", Side 8 På apparatet kan du stille inn varighet og sluttid for stekingen. "Tidsfunksjoner", Side 14 Endre varmetype Du kan endre varmetype når som helst. Still inn ønsket varmetype med funksjonsvelgeren. Endre temperatur Du kan endre temperaturen når som helst. Still inn ønsket temperatur med temperaturvelgeren. 8 Damp På noen varmetyper kan du slå på dampfunksjonen i tillegg. ADVARSEL Fare for skålding! Når apparatdøren åpnes, kan det strømme ut varm damp. Damp er ikke alltid synlig, det avhenger av temperatur. Ikke stå for nær apparatet når du åpner døren. Åpne døren på apparatet forsiktig. Hold barn på avstand. ADVARSEL Forbrenningsfare! Under bruk av apparatet kan vanntanken bli varm. Dersom apparatet er brukt kort tid i forveien, må du vente til vanntanken er avkjølt. Ta vanntanken ut av tanksjakten. 8.1 Tilberedning med dampfunksjon Under tilberedning med dampfunksjon frigis det damp i ovnsrommet med forskjellige mellomrom. Dermed får maten en sprø skorpe og glinsende overflate. Kjøttet blir saftig og mørt på innsiden, og kjøttvolumet reduseres minimalt. Starte dampfunksjonen Tips: Benytt deg av programmene eller opplysningene i tabellene. 1. Fyll vanntanken. "Fyll vanntanken", Side Still inn en egnet varmetype: 3D-varmluft Over-/undervarme Omluftsgrilling 3. Still inn en temperatur mellom 80 og 240 C. 4. Still inn dampintensitet med knappen. Intensitet Lav Kraftig Trinn a Etter noen få sekunder begynner apparatet å varmes opp, og tillegg slås dampen på. Avbryte dampfunksjonen Trykk flere ganger på knappen helt til dampintensiteten slukner i displayet. a Stekingen fortsetter uten dampfunksjonen. "Etter hver bruk med damp", Side 13 Avslutte dampfunksjonen 1. Slå av apparatet. 2. Tøm vanntanken og tørk ovnsrommet. "Etter hver bruk med damp", Side Oppvarming Med varmetypen Oppvarming kan du varme opp igjen allerede tilberedte retter på en skånsom måte eller friske opp bakst fra dagen før. Apparatet slår automatisk på damp i tillegg. Starte oppvarming Forutsetning: Ovnsrommet er avkjølt. 1. Fyll vanntanken. "Fyll vanntanken", Side Still inn varmetypen Oppvarming med funksjonsvelgeren. 3. Still inn temperatur med temperaturvelgeren. a Etter noen få sekunder begynner apparatet å varmes opp, og tillegg slås dampen på. Avslutte oppvarming 1. Slå av apparatet. 2. Tøm vanntanken og tørk ovnsrommet. "Etter hver bruk med damp", Side Fyll vanntanken ADVARSEL Brannfare! Damp fra brennbare væsker kan antennes av de varme overflatene innen i ovnsrommet (eksplodere). Apparatdøren kan sprette opp. Varm damp og stikkflammer kan sive ut. Fyll ingen brennbare væsker (f.eks. alkoholholdige drikker) i vanntanken. Fyll bare vanntanken med vann eller avkalkingsløsning som er anbefalt av oss. ADVARSEL Forbrenningsfare! Under bruk av apparatet kan vanntanken bli varm. Dersom apparatet er brukt kort tid i forveien, må du vente til vanntanken er avkjølt. Ta vanntanken ut av tanksjakten. Forutsetning: Vannhardheten er riktig innstilt. "Still inn vannets hardhet", Side 20 12

13 Damp no 1. Trykk på vanntanken og trekk den ut. Ta vanntanken ut av tanksjakten. 2. Trykk på vanntanklokket og skru det opp. 3. Fyll på vann opp til merket i vanntanken. 4. Trykk på vanntanklokket og skru det igjen. 5. Sett vanntanken inn i åpningen og trykk på den til den smekker på plass. OBS! Dersom vanntanken tørkes i varmt ovnsrom, vil den få skader. Ikke tørk vanntanken i varmt ovnsrom. Dersom vanntanken vaskes i oppvaskmaskin, oppstår det skader. Ikke vask vanntanken i oppvaskmaskin. Rengjør vanntanken med en myk klut og vanlig oppvaskmiddel. 1. Trykk på vanntanken. 2. Trekk ut vanntanken. 3. Skru opp lokket på vanntanken. 4. Tøm vanntanken, rengjør den med oppvaskmiddel og skyll den nøye med rent vann. 5. Tørk av alle deler med en myk klut. 6. Tørk godt av tetningen i lokket. 7. La vanntanken og tørke med åpent lokk. 8. Sett lokket på vanntanken og skru det igjen. 9. Sett inn vanntanken. Tørke drypprennen ADVARSEL Forbrenningsfare! Apparatet blir varmt under bruk. La apparatet kjøle seg ned før rengjøring. Forutsetning: Ovnsrommet er avkjølt. 1. Åpne apparatdøren. 2. Merk: Drypprennen er under ovnsrommet. Etterfylle vanntanken Når du hører et lydsignal og displayet viser at vanntanken skal fylles, etterfyller du vanntanken. Merk: Hvis du ikke etterfyller vanntanken, fortsetter apparatet å gå uten dampfunksjonen. 1. Ta ut vanntanken og etterfyll den. 2. Sett inn den fylte vanntanken. 8.4 Etter hver bruk med damp Hver gang dampfunksjonen er blitt brukt, pumper apparatet restvannet tilbake til vanntanken. Tøm vanntanken og tørk den og ovnsrommet. Tøm vanntanken ADVARSEL Forbrenningsfare! Under bruk av apparatet kan vanntanken bli varm. Dersom apparatet er brukt kort tid i forveien, må du vente til vanntanken er avkjølt. med en svamp- Sug opp vannet i drypprennen klut, og tørk forsiktig av rennen. Tørke ovnsrommet ADVARSEL Forbrenningsfare! Apparatet blir varmt under bruk. La apparatet kjøle seg ned før rengjøring. OBS! Vann på bunnen i ovnsrommet mens ovnen brukes, forårsaker emaljeskader. Ikke start apparatet hvis det er vann i bunnen av ovnsrommet. Tørk opp vannet fra bunnen av ovnsrommet før du begynner å bruke apparatet. Forutsetning: Ovnsrommet er avkjølt. 1. Fjern smuss fra ovnsrommet. 2. Tørk av ovnsrommet med en svamp. 3. Fjern kalkflekker med en klut dyppet i eddik, skyll med rent vann og tørk med en myk klut. 13

14 no Tidsfunksjoner 4. La ovnsdøren stå åpen i 1 time, slik at ovnsrommet får tørke helt. 9 Tidsfunksjoner Apparatet har diverse tidsfunksjoner som du kan styre tilberedningen med. 9.1 Oversikt over tidsfunksjonene Du velger de forskjellige tidsfunksjonene med knappen. Tidsfunksjon Tidsur Varighet Slutt Klokkeslett 9.2 Stille inn tidsur Bruk Du kan stille inn tidsuret uavhengig av tilberedningen. Den har ingen innflytelse på apparatet. Dersom du stiller inn en varighet for tilberedningen, vil apparatet automatisk slutte å varme når varigheten er utløpt. Du kan stille inn varighet ved å angi et klokkeslett for når tilberedningen skal avsluttes. Apparatet starter automatisk slik at tilberedningen avsluttes til ønsket klokkeslett. Du kan stille inn klokkeslettet. Tidsuret går uavhengig av tilberedningen. Du kan stille inn tidsuret på inntil 23 timer og 59 minutter, både når apparatet er slått på og når det er slått av. Tidsuret har et eget signal, slik at du hører om det er tidsuret eller varigheten som er telt ned. 1. Trykk på knappen inntil er markert i displayet. 2. Still inn tidsuret med knappen eller. Knapp Foreslått verdi 5 minutter 10 minutter Inntil 10 minutter kan tidsuret stilles inn i trinn på 30 sekunder. Deretter blir intervallene større jo høyere verdien er. a Etter noen sekunder starter tidsuret, og tiden telles ned. a Når tiden er telt ned, avgis det et lydsignal og tidsuret står på null i displayet. 3. Når tidsuret har telt ned: Trykk på en vilkårlig knapp for å slå av tidsuret. Endre tidsur Du kan når som helst endre tidsuret. Forutsetning: er markert i displayet. Endre tiden på tidsuret med knappen eller. a Etter noen sekunder tas endringen i bruk på apparatet. Avbryte tidsur Du kan når som helst avbryte tidsuret. Forutsetning: er markert i displayet. Tilbakestill tidsuret til null med knappen. a Etter noen sekunder tas endringen i bruk på apparatet, og slukner. 9.3 Stille inn varighet Du kan stille inn varigheten for tilberedningen på opptil 23 timer og 59 minutter. Forutsetning: Det er stilt inn en varmetype og en temperatur eller et trinn. 1. Trykk på knappen inntil er markert i displayet. 2. Still inn varigheten med knappen eller. Knapp Foreslått verdi 10 minutter 30 minutter Inntil 1 time kan varigheten kan stilles inn i trinn på 1 minutt, deretter i trinn på 5 minutter. a Etter noen sekunder begynner apparatet å varmes opp, og varigheten telles ned. a Når varigheten er telt ned, avgis det et lydsignal og varigheten står på null i displayet. 3. Når varigheten er telt ned: Trykk på en vilkårlig knapp for å avslutte signalet før tiden. Trykk på knappen for å stille inn en ny varighet. Slå av apparatet når retten er ferdig. Endre varighet Du kan når som helst endre varigheten. Forutsetning: er markert i displayet. Endre varigheten med knappen eller. a Etter noen sekunder tas endringen i bruk på apparatet. Avbryte varighet Du kan når som helst avbryte varigheten. Forutsetning: er markert i displayet. Tilbakestill varigheten til null med knappen. a Etter noen sekunder tas endringen i bruk på apparatet, og det fortsetter å varme uten varighet. 9.4 Stille inn sluttid Det klokkeslettet som varigheten skal avsluttes på, kan du forskyve inntil 23 timer og 59 minutter. Merknader På varmetyper med grillfunksjon er ikke sluttiden innstillbar. For å få et godt tilberedningsresultat bør du ikke forskyve varigheten etter at tilberedningen har startet. For at maten ikke skal bli bedervet, bør du ikke la den stå for lenge i ovnsrommet. 14

15 Steketermometer no Forutsetninger Det er stilt inn en varmetype og en temperatur eller et trinn. Det er stilt inn en varighet. 1. Trykk på knappen inntil er markert i displayet. 2. Trykk på knappen eller. a I displayet vises beregnet sluttid. 3. Forskyv slutten med knappen eller. a Etter noen sekunder tas endringen i bruk på apparatet, og displayet viser den sluttiden som er stilt inn. a Når den beregnede starttiden nås, begynner apparatet å varme og varigheten telles ned. a Når varigheten er telt ned, avgis det et lydsignal og varigheten står på null i displayet. 4. Når varigheten er telt ned: Trykk på en vilkårlig knapp for å avslutte signalet før tiden. Trykk på knappen for å stille inn en ny varighet. Slå av apparatet når retten er ferdig. Endre sluttid For at tilberedningsresultatet skal bli bra, kan du kun endre den innstilte sluttiden før tilberedningen har startet og varigheten har begynt å telles ned. Forutsetning: er markert i displayet. Forskyv slutten med knappen eller. a Etter noen sekunder tas endringen i bruk på apparatet. Avbryte sluttid Du kan når som helst slette den innstilte sluttiden. Forutsetning: er markert i displayet. Tilbakestill sluttiden til nåværende klokkeslett pluss innstilt varighet med knappen. a Etter noen sekunder tas endringen i bruk på apparatet, og apparatet begynner å varme. Varigheten telles ned. 9.5 Stille inn klokkeslett Etter at apparatet er tilkoblet strømnettet eller etter at strømmen har gått, blinker klokkeslettet i displayet. Klokkeslettet begynner på kl. 12:00. Still inn riktig klokkeslett. Forutsetning: Funksjonsvelgeren må være i nullstilling. 1. Still inn klokkeslett med knappen eller. 2. Trykk på knappen. a Displayet viser det klokkeslettet som er stilt inn. Tips: I grunninnstillingene Side 20 kan du definere om klokkeslettet skal vises i displayet. Endre klokkeslett Du kan når som helst endre klokkeslettet. Forutsetning: Funksjonsvelgeren må være i nullstilling. 1. Trykk på knappen inntil er markert i displayet. 2. Endre klokkeslettet med knappen eller. a Etter noen sekunder tas endringen i bruk på apparatet. 10 Steketermometer Du kan få et helt nøyaktig stekeresultat ved å stikke steketermometeret i stekevaren og stille inn en kjernetemperatur på apparatet. Når den innstilte kjernetemperaturen for matvaren er nådd, hører du et lydsignal og apparatet slutter automatisk å varme Varmetyper som egner seg med steketermometer Det er kun visse varmetyper som er egnet for bruk med steketermometer. Egnede varmetyper: 3D-varmluft Skånsom varmluft Pizzafunksjon Omluftsgrilling Over-/undervarme Merk: Dersom du velger en uegnet varmetype når steketermometeret er satt i, høres det et lydsignal Slik stikker du inn steketermometeret Bruk det medfølgende steketermometeret, eller bestill et egnet steketermometer fra kundeservice. ADVARSEL Fare for elektrisk støt! Ved bruk av feil type steketermometer kan isolasjonen ta skade. Bruk bare steketermometeret som er beregnet for dette apparatet. OBS! Steketermometeret kan bli skadet. Ikke la ledningen til steketermometeret komme i klem. For at steketermometeret ikke skal bli skadet av for sterk varme, må det være noen centimeter mellom grillelementet og steketermometeret. Kjøttet kan heve seg under tilberedningen. 1. Stikk steketermometeret skrått inn i den tykkeste delen av kjøttet. Pass på at spissen på steketermometeret er plassert riktig i kjøttet: Spissen skal være omtrent i midten av stekevaren. Spissen må ikke stikkes inn i fett. Spissen må ikke berøre kokekaret eller ben. 2. Sett stekevaren i ovnen med termometeret. Matvaren bør helst legges i et kokekar på midten av risten. 3. Koble steketermometeret til kontakten til venstre i ovnsrommet. Merknader Hvis du tar ut steketermometeret mens det er i bruk, blir alle innstillingene tilbakestilt. Ikke ta ut steketermometeret når du skal snu stekevaren. Kontroller at steketermometeret fortsatt sitter riktig i etter at du har snudd stekevaren. 15

16 no Program 10.3 Stille inn steketermometer Steketermometeret måler temperaturen inni stekevaren mellom 30 C og 99 C. Forutsetninger Stekevaren står i ovnen med steketermometeret. Steketermometeret er satt i stekevaren i ovnsrommet. 1. Still inn en egnet varmetype med funksjonsvelgeren. a I displayet lyser, og kjernetemperaturen vises ved siden av ovnstemperaturen. 2. Still inn kjernetemperatur med knappen eller. Til venstre vises stekevarens nåværende kjernetemperatur, og til høyre den innstilte, f.eks. 15 C 75 C. Merk: Den nåværende kjernetemperaturen til venstre vises først fra 10 C. 3. Still inn ovnstemperaturen med temperaturvelgeren. Ovnstemperaturen må være stilt inn minst 10 C høyere enn kjernetemperaturen. Ikke still inn høyere ovnstemperatur enn 250 C. a Etter noen sekunder begynner apparatet å varmes opp. a Når kjernetemperaturen er nådd i stekevaren, hører du et lydsignal og i displayet er den nåværende kjernetemperaturen lik den innstilte, f.eks. 75 C 75 C. 4. ADVARSEL Forbrenningsfare! Ovnsrommet, tilbehøret og steketermometeret blir svært varme. Bruk alltid grytekluter når du tar varmt tilbehør og steketermometer ut av ovnen. Når kjernetemperaturen er nådd: Slå av apparatet. Trekk ut steketermometeret fra kontakten i ovnsrommet. Trekk ut steketermometeret fra stekevaren og ta det ut av ovnsrommet. 11 Program Programmene hjelper deg med å tilberede diverse retter og velger automatisk de optimale innstillingene Kokekar til programmer Bruk ildfaste kokekar som tåler temperaturer inntil 300 C. Best egnet er kokekar av glass eller glasskeramikk. Steken bør dekke ca. 2/3 av bunnen i kokekaret. Kokekar av følgende materiale er uegnet: Lyst, skinnende aluminium Uglasert leire Plast eller plasthåndtak 11.2 Damp Apparatet tilbyr programmer for dampfunksjonen som gjør at du kan tilberede retter på en enkel og profesjonell måte. Informasjon om dampfunksjonen finner du under Damp. "Damp", Side Programtabell Programnumrene hører til bestemte retter. Nr. Rett Kokekar Vektområde 01 Kringle, krans 1 Stekebrett med bakepapir Innstillingsvekt 0,6 1,5 kg Deigens vekt 02 Heving av gjærdeig 1 Bolle på rist 0,5 1,5 kg Deigens vekt 03 Hvetebrød, blandingsbrød på stekebrett 1 04 Hvetebrød, blandingsbrød i brødform 1 Stekebrett med bakepapir Brødform, smurt med fett og overstrødd med mel 05 Loff på stekebrett 1 Stekebrett med bakepapir 06 Rugbrød 1 Brødform, smurt med fett og overstrødd med mel 07 Pide (tyrkisk flatt Stekebrett med brød) 1 bakepapir 0,5 2,0 kg Deigens vekt 0,8 2,0 kg Deigens vekt 0,5 2,0 kg Deigens vekt 0,8 2,0 kg Deigens vekt 0,4 1,0 kg Deigens vekt 1 Damp-program (kan kun brukes med fylt vanntank) Tilsett væske Innset- Veiledning tings- høyde Nei 3 Ovnsrommet må være kaldt ved start. Nei 2 Ovnsrommet må være kaldt ved start. Nei 2 Ovnsrommet må være kaldt ved start. Nei 2 Ovnsrommet må være kaldt ved start. Nei 2 Dersom du baker 2 brød samtidig, angir du vekten på det tyngste brødet. Nei 2 Ovnsrommet må være kaldt ved start. Nei 2 Ovnsrommet må være kaldt ved start. 16

17 Program no Nr. Rett Kokekar Vektområde 08 Ovnsstekte poteter, hele Uskrellede, melne poteter 09 Gryterett, med grønnsaker Vegetarisk 10 Gulasj Storfe- eller svinekjøtt skåret i terninger, med grønnsaker 11 Fisk, hel 1 Klar til tilberedning, krydret 12 Kylling, uten fyll 1 Klar til tilberedning, krydret 13 Kylling i stykker 1 Klar til tilberedning, krydret 14 Kalkunbryst I ett stykke, krydret 15 And, uten fyll 1 Klar til tilberedning, krydret 16 Gås, uten fyll 1 Klar til tilberedning, krydret 17 Gåselår Klar til tilberedning, krydret 18 Grytestek av okse F.eks. høyrygg, bog, rundstek eller surstek 19 Oksefilet, medium 1 Klar til tilberedning, krydret 20 Roastbiff, medium Klar til tilberedning, krydret 21 Okserulader Fylt med grønnsaker eller kjøtt Universalpanne Høy stekegryte med lokk Høy stekegryte med lokk Stekegryte uten lokk eller stekebrett Stekegryte uten lokk eller stekebrett Stekegryte uten lokk eller stekebrett Stekegryte med glasslokk Stekegryte uten lokk eller stekebrett Stekegryte uten lokk eller stekebrett Glassform uten lokk på rist Stekegryte med lokk Stekegryte uten lokk eller stekebrett Stekegryte uten lokk Stekegryte med lokk 1 Damp-program (kan kun brukes med fylt vanntank) Innstillingsvekt 0,3-1,5 kg Samlet vekt 0,5-2,5 kg Samlet vekt 0,5-2,5 kg Samlet vekt 0,8-1,5 kg Fiskens vekt 0,9-1,5 kg Kyllingvekt 0,1-0,8 kg Vekten på den tyngste av delene 0,5-2,5 kg Vekt på kalkunbryst 1,3-2,5 kg Vekt på and 2,3-4,5 kg Vekt på gås 0,3-0,8 kg Vekten på den tyngste av delene 0,5-2,5 kg Kjøttets vekt 0,8-2,0 kg Kjøttets vekt 0,5-2,5 kg Kjøttets vekt 0,5-2,5 kg Samlet vekt på alle fylte rulader Tilsett væske Innset- Veiledning tings- høyde Nei 3 - Etter oppskrift Etter oppskrift 2 Kutt grønnsaker med lang steketid (f.eks. gulrøtter) i mindre stykker enn grønnsaker med kort steketid (f.eks. tomater) 2 Legg kjøttet nederst og dekk det med grønnsaker Ikke brun kjøttet på forhånd Nei 2 Legges i svømmestilling i kokekaret Nei 2 Legges med brystet opp i kokekaret Nei 3 - Dekk bunnen av stekegryten, tilsett ev. inntil 250 g grønnsaker 2 - Nei 2 Legges med brystet opp i kokekaret Nei 2 Legges med brystet opp i kokekaret Dekk bunnen av stekegryten Kjøttet skal være nesten helt dekket med kraft eller vann 2-2 Ikke brun kjøttet på forhånd Nei 2 Ikke brun kjøttet på forhånd Nei 2 Legges med fettsiden opp i kokekaret Ikke brun kjøttet på forhånd Ruladene skal være nesten helt dekket, f.eks. med kraft eller vann 2 Ikke brun kjøttet på forhånd 17

18 no Program Nr. Rett Kokekar Vektområde 22 Kjøttpudding, fersk Kjøttdeig av storfe, svin eller lam 23 Lammelår, medium Uten ben, krydret 24 Lammelår, gjennomstekt Uten ben, krydret 25 Kalvestek, marmorert F.eks. ryggstykke eller mørbrad 26 Kalvestek, mager F.eks. mørbrad eller rundstek 27 Rådyrlår Uten ben, saltet 28 Nakkestek av svin 1 Uten ben, krydret 29 Svinestek, med svor 1 F.eks. bog, krydret og skåret svor 30 Svinestek av indrefilet Krydret Stekegryte med lokk Stekegryte med lokk Stekegryte med lokk Stekegryte med lokk Stekegryte med lokk Stekegryte med lokk Stekegryte uten lokk eller stekebrett Stekegryte uten lokk eller stekebrett Stekegryte med glasslokk 1 Damp-program (kan kun brukes med fylt vanntank) Innstillingsvekt 0,5-2,5 kg Vekt på stek 0,5-2,5 kg Kjøttets vekt 0,5-2,5 kg Kjøttets vekt 0,5-3,0 kg Kjøttets vekt 0,5-2,5 kg Kjøttets vekt 0,5-2,0 kg Kjøttets vekt 0,8-2,5 kg Kjøttets vekt 1,0-2,0 kg Kjøttets vekt 0,5-2,5 kg Kjøttets vekt Tilsett væske Innset- Veiledning tings- høyde Nei 2 Ikke brun kjøttet på forhånd Dekk bunnen av stekegryten, tilsett ev. inntil 250 g grønnsaker Dekk bunnen av stekegryten, tilsett ev. inntil 250 g grønnsaker Dekk bunnen av stekegryten, tilsett ev. inntil 250 g grønnsaker Dekk bunnen av stekegryten, tilsett ev. inntil 250 g grønnsaker Dekk bunnen av stekegryten, tilsett ev. inntil 250 g grønnsaker 2 Ikke brun kjøttet på forhånd 2 Ikke brun kjøttet på forhånd 2 Ikke brun kjøttet på forhånd 2 Ikke brun kjøttet på forhånd 2 - Nei 2 Ikke brun kjøttet på forhånd Nei 2 Legges med fettsiden opp i kokekaret, svoren skal være godt saltet Dekk bunnen av stekegryten, tilsett ev. inntil 250 g grønnsaker 2 Ikke brun kjøttet på forhånd 11.4 Klargjøre retter for program Bruk ferske matvarer av beste kvalitet, helst med kjøleskapstemperatur. Bruk dypfryste matvarer rett fra fryseren. 1. Vei rettene. Det er nødvendig å vite vekten på rettene for å kunne stille inn programmet riktig. 2. Legg retten i kokekaret. 3. Sett kokekaret på risten. Sett det alltid inn i kaldt ovnsrom Stille inn program Apparatet velger optimal varmetype, temperatur og varighet. Du trenger bare å stille inn vekten. Merknader Vekten kan kun stilles inn i det spesifiserte området. Etter programstart kan du ikke lenger endre program og vekt. 1. Still inn Program med funksjonsvelgeren. 2. Still inn ønsket program med knappen eller. 3. Still inn vekten på retten med temperaturvelgeren. Still alltid inn nest høyeste vekt. Hvis du vil sjekke hvor lang varighet programmet har, trykker du på knappen. Varigheten kan ikke endres. På noen programmer kan sluttiden forskyves med knappen. "Stille inn sluttid", Side 14 a Etter noen sekunder starter programmet, og varigheten telles ned. a Når programmet er ferdig, avgis det et lydsignal og varigheten står på null i displayet. 4. Når programmet er ferdig: 18

19 Barnesikring no Trykk på en vilkårlig knapp for å avslutte signalet før tiden. Hvis du vil stille inn varighet for ettersteking, trykker du på knappen. Apparatet fortsetter å varme med innstillingene for programmet. Slå av apparatet når retten er ferdig. 12 Barnesikring Sikre apparatet slik at ikke barn utilsiktet kan slå på apparatet eller endre innstillinger på det. Merk: I grunninnstillingene Side 20 kan du endre om barnesikringen skal kunne stilles inn Aktivere og deaktivere barnesikring Forutsetning: Funksjonsvelgeren står i nullstilling. Du aktiverer barnesikringen ved å holde inne knappen inntil vises i displayet. Deaktiver barnesikringen ved å holde inne knappen inntil slukner i displayet. 13 Hurtigoppvarming For å spare tid kan du forkorte oppvarmingstiden når du har stilt inn temperaturer på over 100 C. Du kan bruke hurtigoppvarming til disse varmetypene: 3D-varmluft Over-/undervarme 13.1 Stille inn hurtigoppvarming For å få et jevnt stekeresultat bør du vente med å sette retten inn i ovnen til hurtigoppvarmingen er ferdig. Merk: Vent med å stille inn varighet til hurtigoppvarmingen er avsluttet. 1. Still inn en egnet varmetype og en temperatur over 100 C. 2. Trykk på knappen. a I displayet vises. a Etter noen sekunder starter hurtigoppvarmingen. a Når hurtigoppvarmingen er avsluttet, hører du et lydsignal og symbolet slukker i displayet. 3. Sett retten inn i ovnsrommet. 14 Døgninnstilling Med døgninnstillingen kan du stille inn en varighet på over 70 timer. Matvarene kan holdes varme mellom 85 C og 140 C ved hjelp av Over-/undervarme, uten at du trenger slå apparatet på eller av Starte døgninnstillingen Merknader Selv om du åpner apparatdøren under stekingen, vil ikke stekingen avbrytes. Etter start kan du ikke lenger endre eller avbryte døgninnstillingen. Du kan ikke forskyve sluttiden for døgninnstillingen. Forutsetning: Døgninnstillingen er aktivert i grunninnstillingene. "Grunninnstillingene", Side Still inn programmene med funksjonsvelgeren. a Displayet viser. 2. Still inn temperatur med temperaturvelgeren. 3. Still inn varighet med knappen eller. a Etter noen sekunder begynner apparatet å varmes opp, og varigheten telles ned. a Når varigheten er telt ned, står den på null. 4. Slå av apparatet. 19

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Innebygd stekeovn CM836GDB6S. Bruksveiledning

Innebygd stekeovn CM836GDB6S. Bruksveiledning Innebygd stekeovn CM836GDB6S [] Bruksveiledning Innholdsfortegnelse Br 8uk s v ei l edni ng Forskriftsmessig bruk..................... 4 ( Viktige sikkerhetsanvisninger.............. 5 Generelt....................................

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

INNEBYGD STEKEOVN. [no] BRUKSVEILEDNING B47VR22.0

INNEBYGD STEKEOVN. [no] BRUKSVEILEDNING B47VR22.0 INNEBYGD STEKEOVN [no] BRUKSVEILEDNING B47VR22.0 no Innholdsfortegnelse [ 8n o ] BRUKSVEI L EDNI NG Forskriftsmessig bruk..................... 4 ( Viktige sikkerhetsanvisninger.............. 5 Generelt....................................

Detaljer

Innebygd stekeovn HBA23B1.0S. [no] Bruksveiledning...3

Innebygd stekeovn HBA23B1.0S. [no] Bruksveiledning...3 Innebygd stekeovn HBA23B1.0S [no] Bruksveiledning...3 ê Innholdsfortegnelse[no]Bruksveil edning Sikkerhetsanvisninger... 4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Din nye

Detaljer

Innebygd stekeovn HBA23B2.1S. [no] Bruksveiledning

Innebygd stekeovn HBA23B2.1S. [no] Bruksveiledning Innebygd stekeovn HBA23B2.1S [no] Bruksveiledning ê Innholdsfortegnelse[no] Bruksveiledning Sikkerhetsanvisninger...4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Din nye stekeovn...

Detaljer

HB73A4.40S. [no] Bruksveiledning...3 * *

HB73A4.40S. [no] Bruksveiledning...3 * * HB73A4.40S [no] Bruksveiledning...3 *9000621635* 9000621635 ê Innholdsfortegnelse Sikkerhetsanvisninger... 4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Din nye stekeovn... 5

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH HBR341450S

Din bruksanvisning BOSCH HBR341450S Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Gaggenau Bruksveiledning BX 480/481. Dobbel stekeovn

Gaggenau Bruksveiledning BX 480/481. Dobbel stekeovn Gaggenau Bruksveiledning BX 480/481 Dobbel stekeovn Innholdsfortegnelse Bruksveiledning Viktige sikkerhetsanvisninger 3 Årsaker for skader 4 Miljøvern 5 Miljøvennlig deponering 5 Tips for energisparing

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

Innebygd stekeovn HB33A1.40S

Innebygd stekeovn HB33A1.40S Innebygd stekeovn HB33A1.40S [no] Bruksveiledning...3 ê Innholdsfortegnelse[no]Bruksveil edning Sikkerhetsanvisninger... 4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Din nye

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Innebygd stekeovn HB33A2.40S

Innebygd stekeovn HB33A2.40S Innebygd stekeovn HB33A2.40S [no] Bruksveiledning...3 ê Innholdsfortegnelse[no]Bruksveil edning Sikkerhetsanvisninger... 4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Din nye

Detaljer

Din bruksanvisning GAGGENAU BL253110 http://no.yourpdfguides.com/dref/3568674

Din bruksanvisning GAGGENAU BL253110 http://no.yourpdfguides.com/dref/3568674 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning CONSTRUCTA CF432250S http://no.yourpdfguides.com/dref/3568452

Din bruksanvisning CONSTRUCTA CF432250S http://no.yourpdfguides.com/dref/3568452 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

EasyCook Combair SE SEP. Stekeovn

EasyCook Combair SE SEP. Stekeovn EasyCook Combair SE SEP Stekeovn Innholdsfortegnelse EasyCook 3 Symbolforklaring... 3 Driftsmoduser... 3 GourmetGuide... 3 Optimal bruk... 4 Innstillinger 5 Bakevarer... 5 Paier og pizza... 9 Poteter...

Detaljer

Innebygd stekeovn HBA3414.0S. [no] Bruksveiledning...3

Innebygd stekeovn HBA3414.0S. [no] Bruksveiledning...3 Innebygd stekeovn HBA3414.0S [no] Bruksveiledning...3 ê Innholdsfortegnelse[no]Bruksveil edning Sikkerhetsanvisninger... 4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Din nye

Detaljer

[no] Bruksveiledning HB23AB.11S. Innebygd stekeovn

[no] Bruksveiledning HB23AB.11S. Innebygd stekeovn [no] Bruksveiledning HB23AB.11S Innebygd stekeovn ê Innholdsfortegnelse[no] Bruksveiledning Viktige sikkerhetsanvisninger... 4 Årsaker til skader...5 Din nye stekeovn... 5 Betjeningsfelt...5 Taster og

Detaljer

INNEBYGD STEKEOVN. [no] BRUKSVEILEDNING C18QT27.0

INNEBYGD STEKEOVN. [no] BRUKSVEILEDNING C18QT27.0 INNEBYGD STEKEOVN [] BRUKSVEILEDNING C18QT27.0 Innholdsfortegnelse [ 8n o ] BRUKSVEI L EDNI NG Forskriftsmessig bruk..................... 4 ( Viktige sikkerhetsanvisninger.............. 5 Generelt....................................

Detaljer

Brukerveiledning. Vannkoker. Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse.

Brukerveiledning. Vannkoker. Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse. Brukerveiledning Vannkoker Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse. 1. Viktige instruksjoner Vennligst les disse anvisningene nøye før du bruker apparatet

Detaljer

HB76A1.60S. [no] Bruksveiledning...3 * *

HB76A1.60S. [no] Bruksveiledning...3 * * HB76A1.60S [no] Bruksveiledning...3 *9000609506* 9000609506 ê Innholdsfortegnelse Sikkerhetsanvisninger... 4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Din nye stekeovn... 5

Detaljer

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning N 1. Termostat 2. Funksjonsvelger 3. Timer 4. Kontrollys 5. Vindu 6. Rist 7. Bakeform 8. Håndtak 9. Håndtak for å ta ut rist og bakeform 10. Smuletrau GB 1. Thermostat knob

Detaljer

Innebygd stekeovn HB78L1.70S, HB78R1.70S

Innebygd stekeovn HB78L1.70S, HB78R1.70S Innebygd stekeovn HB78L1.70S, HB78R1.70S [no] Bruksveiledning...3 ê Innholdsfortegnelse[no]Bruksveil edning Sikkerhetsanvisninger... 4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS HL654200S http://no.yourpdfguides.com/dref/3571113

Din bruksanvisning SIEMENS HL654200S http://no.yourpdfguides.com/dref/3571113 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Infrarød Elektrisk Grill

Infrarød Elektrisk Grill Infrarød Elektrisk Grill Model: IB2017-1 BRUKSANVISNING LES INSTRUKSJONENE NØYE FØR DU TAR I BRUK DETTE PRODUKTET DETTE PRODUKTET ER DESIGNET KUN FOR HUSHOLDNINGSBRUK VIKTIG SIKKERHETS INFORMASJON Ved

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI EO 2135

Din bruksanvisning DELONGHI EO 2135 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Innebygd stekeovn HB73AA.40S

Innebygd stekeovn HB73AA.40S Innebygd stekeovn HB73AA.40S [no] Bruksveiledning...3 ê Innholdsfortegnelse[no]Bruksveil edning Sikkerhetsanvisninger... 4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Din nye

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

HE23AB.10S. [no] Bruksveiledning...3 * *

HE23AB.10S. [no] Bruksveiledning...3 * * HE23AB.10S [no] Bruksveiledning...3 *9000630780* 9000630780 ê Innholdsfortegnelse Sikkerhetsanvisninger... 4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Din nye komfyr... 5 Betjeningsfelt...5

Detaljer

HB78A1.70S. [no] Bruksveiledning...3 * *

HB78A1.70S. [no] Bruksveiledning...3 * * HB78A1.70S [no] Bruksveiledning...3 *9000610642* 9000610642 ê Innholdsfortegnelse Sikkerhetsanvisninger... 4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Din nye stekeovn... 5

Detaljer

HB78A1.90S. [no] Bruksveiledning... 3 * *

HB78A1.90S. [no] Bruksveiledning... 3 * * HB78A1.90S [no] Bruksveiledning... 3 *9000597085* 9000597085 ê Innholdsfortegnelse Sikkerhetsanvisninger... 4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Din nye stekeovn... 5

Detaljer

STEKEOVNER. Velg ganske enkelt den som passer matlagingsstilen din best.

STEKEOVNER. Velg ganske enkelt den som passer matlagingsstilen din best. STEKEOVNER Stekeovnene våre er estetiske og utformet for å dekke alle krav og behov i forbindelse med matlaging. De leveres med et bredt utvalg av funksjoner og integrert tilbehør for å hjelpe deg med

Detaljer

Liberty Hanging Heater

Liberty Hanging Heater Liberty Hanging Heater Art. Nr. 305040 Brukermanual Pakk opp terrassevarmeren og sjekk at alle delene er der, og at ingenting ligger igjen i esken. Pass også på at all emballasje er fjernet. Bruk den detaljerte

Detaljer

[no] Bruksveiledning HB23AB.21S. Innebygd stekeovn

[no] Bruksveiledning HB23AB.21S. Innebygd stekeovn [no] Bruksveiledning HB23AB.21S Innebygd stekeovn ê Innholdsfortegnelse[no] Bruksveiledning Sikkerhetsanvisninger...4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Din nye stekeovn...

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS HC422210U http://no.yourpdfguides.com/dref/3564481

Din bruksanvisning SIEMENS HC422210U http://no.yourpdfguides.com/dref/3564481 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HB32AB.40S. [no] Bruksveiledning...3 * *

HB32AB.40S. [no] Bruksveiledning...3 * * HB32AB.40S [no] Bruksveiledning...3 *9000611327* 9000611327 ê Innholdsfortegnelse Sikkerhetsanvisninger... 4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Din nye stekeovn... 5

Detaljer

HB86P.72S. [no] Bruksveiledning... 2 * *

HB86P.72S. [no] Bruksveiledning... 2 * * HB86P.72S [no] Bruksveiledning... 2 *9000590471* 9000590471 ê Innholdsfortegnelse Sikkerhetsanvisninger...3 Før montering...3 Veiledning om sikkerhet...3 Veiledning om mikrobølge...3 Årsaker til skader...4

Detaljer

HB77AA.60S. [no] Bruksveiledning...3 * *

HB77AA.60S. [no] Bruksveiledning...3 * * HB77AA.60S [no] Bruksveiledning...3 *9000604227* 9000604227 ê Innholdsfortegnelse Sikkerhetsanvisninger... 4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Din nye stekeovn... 5

Detaljer

[no] Bruksveiledning HB36D..5. Dampstekeovn

[no] Bruksveiledning HB36D..5. Dampstekeovn [no] Bruksveiledning HB6D..5. Dampstekeovn ê Innholdsfortegnelse[no] Bruksveiledning Sikkerhetshenvisninger... 4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Ditt nye apparat... 5 Betjeningsfelt...5

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Innbyggingsovn med mikrobølgefunksjon og damptilførsel stål, sort HN 878G4S1

Innbyggingsovn med mikrobølgefunksjon og damptilførsel stål, sort HN 878G4S1 svart/stål 29990 kr* *Veiledende pris Miljøgebyr på 12 kr eks. mva. er inkludert. Produktegenskaper Type stekeovn / stekefunksjon k Ovnsvolum: 67 l k 15 ovnsfunksjoner: 4D-varmluft, varmluft eco, over-/

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

[no] Bruksveiledning HB86P.75S. Kompaktovn med mikro

[no] Bruksveiledning HB86P.75S. Kompaktovn med mikro [no] Bruksveiledning HB86P.75S Kompaktovn med mikro ê Innholdsfortegnelse[no]Bruksveiledni ng Sikkerhetsanvisninger... 3 Før montering...3 Veiledning om sikkerhet...3 Veiledning om mikrobølge...3 Årsaker

Detaljer

Innbyggingsovn med damptilførsel stål, sort HR 876GDS1S

Innbyggingsovn med damptilførsel stål, sort HR 876GDS1S svart/stål 18490 kr* *Veiledende pris Miljøgebyr på 12 kr eks. mva. er inkludert. Produktegenskaper Type stekeovn / stekefunksjon k Ovnsvolum: 71 l k Energiklasse A+ k 13 ovnsfunksjoner: 4D-varmluft, varmluft

Detaljer

Instruksjons håndbok Bain Maries

Instruksjons håndbok Bain Maries Instruksjons håndbok Bain Maries Modell Bain Maries BHM & BM Bestellingsnummer: 172-3000 / 172-3005 / 172-3012 / 172-3015 / 172-3017 Bain Marie BMH 160-2 Bain Marie BM 210 norsk oversatt fra tysk INNHOLD

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

EasyCook Combair SL SLP. Stekeovn

EasyCook Combair SL SLP. Stekeovn EasyCook Combair SL SLP Stekeovn Innholdsfortegnelse EasyCook 3 Symbolforklaring... 3 Driftsmoduser... 3 GourmetGuide... 3 Optimal bruk... 4 Innstillinger 5 Bakevarer... 5 Paier og pizza... Poteter...

Detaljer

BRUKSANVISNING MILJØINFORMASJON ADVARSLER FØR OVNEN TAS I BRUK TILBEHØR TIL OVNEN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD FEILSØKINGSLISTE SERVICE

BRUKSANVISNING MILJØINFORMASJON ADVARSLER FØR OVNEN TAS I BRUK TILBEHØR TIL OVNEN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD FEILSØKINGSLISTE SERVICE 3no56229.fm Page 27 Friday, April 16, 2004 5:44 PM BRUKSANVISNING MILJØINFORMASJON ADVARSLER FØR OVNEN TAS I BRUK TILBEHØR TIL OVNEN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD FEILSØKINGSLISTE SERVICE For å få maksimalt

Detaljer

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING DAGLIG REFERANSE VEILEDNING TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET BAUKNECHTPRODUKT For å motta mer utfyllende hjelp og støtte, vennligst registrer produktet ditt på www.bauknecht.eu/register Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene

Detaljer

Helse & Sikkerhet og Installasjonsveiledning

Helse & Sikkerhet og Installasjonsveiledning Helse & Sikkerhet og Installasjonsveiledning RSK Helse og sikkerhet-veiledning 3 Installasjonsveiledning 2 SIKKERHETSREGLER VIKTIG MÅ LESES OG ETTERFØLGES Les sikkerhetsinstruksene nedenfor nøye før du

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

[no] Bruksveiledning. Innebygd stekeovn B46C74.3S

[no] Bruksveiledning. Innebygd stekeovn B46C74.3S [no] Bruksveiledning Innebygd stekeovn B46C74.3S ê Innholdsfortegnelse[no] Bruksveiledning Viktige sikkerhetsanvisninger... 4 Årsaker til skader...5 Energi- og miljøtips... 6 Energisparing...6 Miljøvennlig

Detaljer

HB84K.52S. [no] Bruksveiledning...2 * *

HB84K.52S. [no] Bruksveiledning...2 * * HB84K.52S [no] Bruksveiledning...2 *9000590555* 9000590555 ê Innholdsfortegnelse Sikkerhetsanvisninger...2 Før montering...2 Veiledning om sikkerhet...2 Veiledning om mikrobølge...3 Årsaker til skader...4

Detaljer

[no] Bruksveiledning HC742230X. Komfyr

[no] Bruksveiledning HC742230X. Komfyr [no] Bruksveiledning HC742230X Komfyr ê Innholdsfortegnelse[no] Bruksveiledning Sikkerhetsanvisninger...3 Før montering...3 Veiledning om sikkerhet...3 Årsaker til skader...4 Oppstilling og tilkobling...

Detaljer

Betjeningspanel 4. Varmeskuff 4. Funksjon 4. Valg av temperatur 5. Oppvarmingstider 5. Kapasitet 6. Holde matvarene varme 7. Uttrekking av skuffen 8

Betjeningspanel 4. Varmeskuff 4. Funksjon 4. Valg av temperatur 5. Oppvarmingstider 5. Kapasitet 6. Holde matvarene varme 7. Uttrekking av skuffen 8 Produktskjema Betjeningspanel 4 Varmeskuff 4 Funksjon 4 Valg av temperatur 5 Oppvarmingstider 5 Kapasitet 6 Holde matvarene varme 7 Uttrekking av skuffen 8 Betjeningspanel 1. Temperaturbryter 2. Lysende

Detaljer

HB86K.72S. [no] Bruksveiledning...2 * *

HB86K.72S. [no] Bruksveiledning...2 * * HB86K.72S [no] Bruksveiledning...2 *9000590499* 9000590499 ê Innholdsfortegnelse Sikkerhetsanvisninger...3 Før montering...3 Veiledning om sikkerhet...3 Veiledning om mikrobølge...3 Årsaker til skader...4

Detaljer

[no] Bruksveiledning HB20AB.11S. Innebygd stekeovn

[no] Bruksveiledning HB20AB.11S. Innebygd stekeovn [no] Bruksveiledning HB20AB.11S Innebygd stekeovn ê Innholdsfortegnelse[no] Bruksveiledning Viktige sikkerhetsanvisninger... 4 Årsaker til skader...5 Din nye stekeovn... 5 Betjeningsfelt...5 Funksjonsvelger...5

Detaljer

Innebygd stekeovn HBB32D4.0S. [no] Bruksveiledning...3

Innebygd stekeovn HBB32D4.0S. [no] Bruksveiledning...3 Innebygd stekeovn HBB32D4.0S [no] Bruksveiledning...3 ê Innholdsfortegnelse[no]Bruksveil edning Sikkerhetsanvisninger... 4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Din nye

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

[no] Bruksveiledning HE20AB.11S. Innebygd stekeovn

[no] Bruksveiledning HE20AB.11S. Innebygd stekeovn [no] Bruksveiledning HE20AB.11S Innebygd stekeovn ê Innholdsfortegnelse[no] Bruksveiledning Sikkerhetsanvisninger...4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Din nye komfyr...

Detaljer

Hurtigveiledning. Før apparatet tas i bruk må du lese bruksanvisningen nøye.

Hurtigveiledning. Før apparatet tas i bruk må du lese bruksanvisningen nøye. Produktblad Hurtigveiledning Før apparatet tas i bruk må du lese bruksanvisningen nøye. Kjøleseksjon A. Vifte med bakterie- og luktfilter (avhengig av modell) B. Lampe eller LED-lys (avhengig av modell)

Detaljer

SMAKSAK. Oppskriftsbok

SMAKSAK. Oppskriftsbok NO SMAKSAK Oppskriftsbok NORSK 3 Innhold Råd og tips 3 Med forbehold om endringer. Råd og tips ADVARSEL! Se etter i Sikkerhetskapitlene. er og steketider i tabellene er kun veiledende. De avhenger av

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Brukerveiledning IOP 2632-50 X

Brukerveiledning IOP 2632-50 X Brukerveiledning NORSK IOP 2632-50 X NO-1 Til lykke med din nye GRAM ovn Les hele bruksanvisningen nøye før du tar ovnen i bruk. Gjør deg kjent med den nye ovnen og de ulike funksjonene i den rekkefølgen

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A DOSF6390X 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709214203 Stor stekeovn 6 Funksjoner Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Temperatur: 50-270 C 5 nivåer (stekebrett) Digital

Detaljer

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING PINETO Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes innendørs,

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

Brukerveiledning. Brødrister. Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse.

Brukerveiledning. Brødrister. Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse. Brukerveiledning Brødrister Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse. 1. Viktige instruksjoner 1. Vennligst les instruksjonene før du tar i bruk apparatet

Detaljer

Din bruksanvisning GAGGENAU BM275130 http://no.yourpdfguides.com/dref/3544124

Din bruksanvisning GAGGENAU BM275130 http://no.yourpdfguides.com/dref/3544124 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

HBA20B1.0S. [no] Bruksveiledning...3 * *

HBA20B1.0S. [no] Bruksveiledning...3 * * HBA20B1.0S [no] Bruksveiledning...3 *9000619138* 9000619138 ê Innholdsfortegnelse Sikkerhetsanvisninger... 4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Din nye stekeovn... 5

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS HB100210S

Din bruksanvisning SIEMENS HB100210S Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL, ENERGIKLASSE: A

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL, ENERGIKLASSE: A DOSF6390X 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL, ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709214203 Stor stekeovn Ovnsvolum: Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Temperatur: 50-270 C 5 nivåer (stekebrett) Digital

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

HC778.40U. [no] Bruksveiledning...3 * *

HC778.40U. [no] Bruksveiledning...3 * * HC778.40U [no] Bruksveiledning...3 *9000456057* 9000456057 ê Innholdsfortegnelse Sikkerhetsanvisninger... 4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Oppstilling og tilkobling...

Detaljer

Bruksanvisning Brødristeren TOASTER

Bruksanvisning Brødristeren TOASTER Bruksanvisning Brødristeren TOASTER Innholdsfortegnelse Sikkerhetstips... 3 Innen første gangs bruk... 4 Utpakking... 4 Krav til brukssted... 4 Brødristing... 5 Mottaksinnretningen... 5 Sentrering av brødskivene...

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

S 600. Råd om bruk av

S 600. Råd om bruk av BEHA S 600. Design: BK Grafisk 6/2010 HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn Avfallshåndtering Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk

Detaljer

HB20AB.10S. [no] Bruksveiledning...3 * *

HB20AB.10S. [no] Bruksveiledning...3 * * HB20AB.10S [no] Bruksveiledning...3 *9000621631* 9000621631 ê Innholdsfortegnelse Sikkerhetsanvisninger... 4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Din nye stekeovn... 5

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

B46E74.0S * * [no] Bruksveiledning...2

B46E74.0S * * [no] Bruksveiledning...2 B46E74.0S *9000562019* 9000562019 [no] Bruksveiledning...2 ê Innholdsfortegnelse Sikkerhetsanvisninger...3 Før montering...3 Veiledning om sikkerhet...3 Årsaker til skader...3 Energi- og miljøtips... 3

Detaljer

HB78AU.70S. [no] Bruksveiledning...3

HB78AU.70S. [no] Bruksveiledning...3 HB78AU.70S [no] Bruksveiledning...3 *9000621981* 9000621981 ê Innholdsfortegnelse Sikkerhetsanvisninger... 4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Din nye stekeovn... 5

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer