NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT"

Transkript

1 1 NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2013

2 2 Årsmelding 2013 Norsk Psykoanalytisk Forening Norsk Psykoanalytisk Institutt Innholdsfortegnelse 1. Organisasjon Norsk psykoanalytisk forening Norsk psykoanalytisk institutt Den psykoanalytiske utdanning Medlemssituasjonen pr. desember Oversikt over styre, instituttråd, utvalg og andre tillitsverv 4 2. Virksomhetsrapport fra Styret 6 3. Virksomhetsrapport fra Instituttrådet Virksomhetsrapport fra andre utvalg og verv Rapport fra etikkutvalget Rapport fra The Scandinavian Psychoanalytic Review Rapport fra valgkomiteen Rapport fra biblioteksutvalget Orientering om medlemmenes internasjonale virksomhet Ekstern faglig virksomhet utført av medlemmer og kandidater Veiledning Psykoanalytisk relatert undervisning Forelesninger og foredrag Publikasjoner 31

3 3 1. Organisasjon 1.1 Norsk psykoanalytisk forening Norsk psykoanalytisk forening har som formål å fremme utviklingen av og kunnskap om psykoanalysen. Et sentralt moment i virksomheten er utdanning av psykoanalytikere og etterutdanning av psykologer og psykiatere. Psykoanalysen i Norge er forankret i Freuds grunnleggende oppdagelser, men er åpen og orientert mot nye erkjennelser basert på psykoanalytisk og annen forskning. Den psykoanalytiske utdanningen gir innføring i de viktigste tradisjoner i dagens psykoanalyse. Foreningen er engasjert i den kritiske debatt som foregår om psykoanalysens stilling både som behandlingsmetode, teori og forståelsesmåte. Norsk psykoanalytisk forening ble i 1934 tilknyttet International Psychoanalytical Association (IPA), som består av psykoanalytiske foreninger fra store deler av verden. Under den tyske okkupasjonen ble foreningen oppløst, men ble gjenetablert kort tid etter krigen. I 1975 ble foreningen igjen knyttet til IPA. Foruten tilknytningen til IPA er Norsk psykoanalytisk forening med i den Europeiske psykoanalytiske føderasjon (EPF) og deltar aktivt i et skandinavisk samarbeid om faglige og vitenskapelige kongresser, samt i utgivelsen av tidsskriftet The Scandinavian Psychoanalytic Review. 1.2 Norsk psykoanalytisk institutt Norsk psykoanalytisk institutt ble etablert i 1967 og er Norsk psykoanalytisk forenings utdanningsorgan. Den psykoanalytiske utdanningen ble etablert i Norge i 1934, men opprettelse av instituttet la grunnlag for en utvidelse av den regulære utdanningen, både i voksenanalyse og etter hvert i barneanalyse. I tillegg til de ordinære seminarene arrangerer Instituttet psykoanalytiske seminarer for psykologer og psykiatere samt allmennpraktikere. Det drives også systematisk forskning ved instituttet. Instituttet mottar økonomisk støtte fra Helsedirektoratet. Den psykoanalytiske utdanningen kan søkes av leger i spesialistutdanning i psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og psykologer i spesialistutdanning i klinisk psykologi. 1.3 Den psykoanalytiske utdanning Den psykoanalytiske utdanning består av fire ledd. Læreanalyse. Læreanalysen strekker seg vanligvis gjennom det meste av utdanningstiden. Den foregår med minst fire timer per uke hos psykoanalytiker godkjent av foreningens styre. Den teoretiske utdanning. Den psykoanalytiske teori- og metodeutdanningen går over åtte semestre, med teoretiske og kliniske/metodiske seminarer. Den praktiske utdanning. Den praktiske delen av utdanningen innebærer veiledning på to eller tre psykoanalyser (fire timer per uke) med pasienter av begge kjønn og med veiledning hos forskjellige veiledere som er godkjent av foreningens styre. Denne delen går parallelt med deltagelse i de kliniske/metodiske seminarene.

4 4 Det skriftlige arbeidet er basert på egen klinisk psykoanalytisk virksomhet, og blir vanligvis presentert som foredrag på et av foreningens faglige møter. Godkjent utdanning gir grunnlag for medlemskap i Norsk psykoanalytisk forening, samt i International Psychoanalytical Association (IPA). Den økonomiske tilskuddsordningen gjelder for leger og psykologer i videregående utdanning i psykoterapi/psykoanalyse. Etter stortingsvedtak fra 1984 bevilges årlig en sum for å kompensere virkningen av endringer i trygderefusjon for behandlinger. Etter de regler som er utarbeidet for ordningen, kan leger og psykologer søke tilskudd til delvis dekning av utgifter direkte knyttet til deltakelse i utdanningen. Tilskuddet er vanligvis begrenset til en periode på fem år. Ordningen har vært administrert av et utvalg oppnevnt av Helsedirektoratet med representanter fra Norsk psykoanalytisk institutt og Institutt for psykoterapi. (Ordningen er under omorganisering se s. 7) 1.4 Medlemssituasjonen pr. desember 2013 Ved utgangen av 2013 var det 92 medlemmer i Norsk psykoanalytisk forening. Av disse er 32 læreanalytikere. Kjell Von Krogh døde 10. februar og Carl Ivar Dahl døde 27. oktober. I løpet av året har Foreningen fått tre nye medlemmer: Evelina Ciapaite og Shahram Shaygani. Nina Anne Berge ble gjenopptatt som medlem. Et medlem har meldt seg ut. Ingeborg Horgen Skjønsberg og Mary Sjaastad er blitt nye veiledere. Instituttet hadde i desember 50 kandidater. Det er tatt opp fire nye kandidater i 2013: Øystein Hoel Gundersen, Kristoffer Høiland, Helene Nissen-Lie og Lene Utkilen. Psykoanalytisk forum har for tiden 6 medlemmer. 1.5 Oversikt over styre, instituttråd, utvalg og andre tillitsverv Styret: President: Nestleder: Styremedlemmer: Kari Høydahl Morten C. Vanberg Bjørn Lande Liv Aalen Eivind Thuve Einar Jakob Gudjonsson

5 5 Underutvalg for styret (leder nevnt først): Administrasjonsutvalget: Utvalg for medlemsrettede aktiviteter: Utvalg for samfunnsrettede aktiviteter: Forskningsutvalget Instituttråd: Leder: Nestleder / leder underv.utvalget: Utvalgsledere: Undervisningsutvalg: Opptaksutvalg: Veiledningsutvalget: Barne- og ungdomsanalytisk utvalg: Liv Aalen Kari Høydahl Anne Kullebund Einar Jakob Gudjonsson Eivind Thuve Svein Haugsgjerd Anders Landmark Herman Brun Tonya Madsen Roar Olsen (Web ansvarlig) Steinar Lorentzen Ira Haraldsen Erik Stänicke Morten C. Vanberg Hanne Strømme Bjørn Lande Anne Christine Østrem Anne-Grethe Aase Kari Holm Karl Otto Hagland Anne Christine Østrem Siri Østvold Bente Moe Kristina Jarmund Liv Ingrid Østgård Karl Otto Hagland Unni Frantzen Reidar A. Nilsen Kari Tennmann Esther Ringdal Anne Grethe Aase Siri Gullestad Kari Holm Anne Kristin Rustad Torhild Leira

6 6 Andre utvalg/verv m.m.: Etikkutvalg: Norske redaktører Scandinavian Review: Valgkomité: Biblioteksutvalget: Pasientformidling: Økonomisk samarbeidsutvalg (statsoppnevnt): Styringsgruppe psykologkurs: Styringsgruppe legekurs: Redaksjon Kateksis: Sverre Varvin Solfrid Kjus Carl-Ivar Dahl (død okt. 2013) Torberg Foss Helge Sletvold Thorkil Hansen Mary Sjaastad Reidar A. Nilsen Bernt Stokstad Reidar A. Nilsen Torberg Foss Bettina Berdal Evelina Ciapaite Inger Marie Eide Kristin Lund Hege Wilberg Liv Jæger Midbøe Jostein Kusslid Tormod Knutsen Eivind Thuve Lars Christian Opdal Kari Høydahl Anders Landmark 2. Virksomhetsrapport fra styret Styret består av seks medlemmer, hver med sitt ansvarsområde. Det har i 2013 vært avholdt åtte ordinære styremøter, hvorav seks etter årsmøtet, og ett styreseminar. Det har også vært ett informasjonsmøte for læreanalytikere og veiledere om alternativ organisering av Tilskuddsordningen for videregående utdanning i psykoterapi og psykoanalyse, arrangert av styret og instituttrådet. I tillegg til de ordinære styremøtene gjøres mye av saksbehandling via e-post.

7 7 Prioriterte saker: Opprettholdelse og organisering av Tilskuddsordningen Planlegging av Nordisk kongress i Oslo 2014 Utadrettet virksomhet Medlemsaktiviteter En av de viktigste sakene styret har arbeidet med dette året er å sikre en hensiktsmessig tilskuddsordning for kandidatene. Etter en bekymringsfull situasjon 2012 ifht at Tilskuddsordningen ble varslet nedlagt av Helsedirektoratet, er styret og instituttrådet nå lettet over at den ser ut til å være er reddet. På møter i Helsedirektoratet har instituttene fått informasjon om at Tilskuddsordningen, slik den fungerer i dag, er i strid med reglement for økonomistyring i staten, 15, pkt hvor det står at Vedtak om å overlate forvaltningsansvar for nye tilskuddsordninger for stiftelser, private mv. må godkjennes av Finansdepartementet og omtales i bevilgningsforslaget fra departementet. Dette innebærer at ordningen må endres. Styret og instituttrådet har arbeidet tett i denne saken, sammen med Institutt for psykoterapi. Vi har hatt to møter med Helsedirektoratet i år, 8. mars og 11. september. I dette arbeidet har vi fått både Legeforeningen og Psykologforeningen på lag, og de to foreningene stilte med representanter på møtet 11. sept. Helsedirektoratet la i det møtet frem forslag om tre alternative måter som tilskuddet kunne fordeles på: Alt. 1: Helsedirektoratet betaler tilskuddet direkte til instituttene. Det innebærer at tilskuddet dekker en større del av veiledning og lærebehandling. Pengene omdisponeres slik at det blir tydelig at det er instituttene som betaler lærerne/veilederne, eventuelt ansetter eller engasjerer dem. Det blir således lærerne/veilederne som får betalt direkte fra instituttet, i stedet for at kandidatene får refundert sine utgifter. Helsedirektoratet ønsker dette alternativet. Alt. 2: Helsedirektoratet forvalter tilskuddene og må da behandle alle søknadene fra kandidatene, fatte enkeltvedtak og betale ut til kandidatene. Helsedirektoratet ønsker ikke dette alternativet fordi det er for arbeidskrevende. Alt. 3: Tilskuddet delegeres til instituttene som private aktører som forvalter dette på vegne av staten. Det forutsetter at dette godkjennes av Finansdepartementet og følges opp av Helsedirektoratet. Ifølge Helsedirektoratet er dette en arbeidskrevende ordning, som dessuten innebærer større usikkerhet med tanke på om det blir gitt godkjenning av Finansdepartementet hvert år. Etter et fellesmøte mellom Tilskuddsordningens medlemmer, IFP og oss ble vi enige om å invitere til et møte 17. oktober med jurister fra foreningene og legeforeningsrepresentanter. I møtet ble vi enige om fordeling av arbeidet videre ifht de tre alternativene: Jurist fra begge foreninger har bidratt i arbeidet med å utrede mulighetene ved alternativ 3 og alternativet om å opprettholde Tilskuddsordningen slik den er i dag. Medlemmene i Tilskuddsordningen laget en konsekvensutredning av alternativ 1 i desember I løpet av kort tid skal vi ha ferdig en rapport til Helsedirektoratet fra

8 8 dette arbeidet, og opprette en dialog utfra denne. I samarbeid med Institutt for psykoterapi har vi også tatt et politisk initiativ for å se muligheter for å få hjelp til å beholde vår Tilskuddsordning med de opprinnelige intensjonene. Som det fremgår arbeider vi på mange hold med denne viktige saken, og håper og tror at vi uansett vil finne en ordning som sikrer kandidatenes økonomi og ikke medfører økt byråkratisering. Vi har dessuten fått signal fra Helsedirektoratet om at vi kan ha større trygghet for at vår faglige tenkning generelt er ønsket. På slutten av sist møte ble det nevnt fra Helsedirektoratet at det er en uforutsigbarhet for instituttene å være inn under tilskuddsordninger. Den overordnede føringen er at det ønskes at private utdanningsinstitutter linkes opp mot eksisterende utdanningsinstitusjoner, f.eks. Høyskole eller Universitetet. Videre ble det fremhevet at det er viktig at utdanningene våre evt. blir en større del av de spesialiseringsforløp som det nå arbeides med for psykologer og psykiatere. Dette er temaer Helsedirektoratet ønsker å drøfte med oss i møter fremover. Utvalg for samfunnsrettede aktiviteter har avholdt seks møter i Foreningen var i samarbeid med Bokvennen Vidarforlaget arrangør av et vellykket seminar i Litteraturhuset 10. mars, om Sigmund Freuds Totem og tabu. Arrangementet var meget godt besøkt. Foreningen har i samarbeid med Cinemateket hatt tre filmfremvisninger med etterfølgende foredrag. Filmen Oedipus Rex (1967), regi Pier Paolo Pasolini, ble vist 1.februar og filmen Gamlet(Hamlet) (1964) regi Grigori Koznitsev, ble vist 26. april Anders Zachrisson holdt foredrag knyttet til filmene ved begge anledninger. Filmen A Clockwork Orange (1971) regi Stanley Kubrick, ble vist 25. oktober med etterfølgende foredrag av professor i filosofi ved UiO. Arne Johan Vetlesen. Arrangementene var godt besøkt. Det planlegges ytterligere to filmfremvisninger med foredrar i samarbeid med Cinemateket våren Den Nordiske psykoanalytiske kongressen er denne gangen i Oslo 7-10 august 2014, over temaet: Kroppen i psykoanalysen. Arbeidet med arrangementet er godt i gang og det er etablert en vitenskapelig komite med Kari Høydahl som leder og en administrativ komite som ledes av Liv Aalen og Anne Kullebund. Vi har invitert både Institutt for psykoterapi og Karakteranalytisk Institutt til kongressen, og vi har flere fra disse instituttene som vil holde foredrag på kongressen. Frist for å melde inn foredrag var 15. oktober, og det kom inn svært mange foredrag, noe som er gledelig. Styret har hatt tett og løpende kontakt med Institutt for psykoterapi i forbindelse med saken om Tilskuddsordningen. Det har også vært seks samarbeidsmøter der ulike saker har vært drøftet. Representant fra Karakteranalytisk institutt har deltatt på de to siste møtene vi har hatt i høst, og vil delta fast fremover. Foreningen arrangerte 18.april seminaret Depresjon og melankoli Følelse, tilstand, lidelse?, som var svært vellykket. Det var ca 75 deltagere. Seminaret var et

9 9 samarbeid mellom vårt institutt og Institutt for psykoterapi, og var beregnet på leger og psykologer i det psykiske helsevernet samt almennleger. Formålet med seminaret var å fremme psykodynamisk tenkning om depresjon og melankoli i en tid hvor standardisering og manualisert behandling er idealer i det psykiske helsevernet. Foredragsholdere var Knut Stene-Johansen, Anne Lise Flemmen, Siri Gullestad og Svein Haugsgjerd Styrets leder har også hatt kontakt med de andre nordiske foreninger om løpende saker, spesielt knyttet til EPF og IPA. Leder har deltatt på to Councilmøter i EPF (Basel og Luxembourg), og et presidentmøte i IPA i Praha. For første gang i foreningens historie har to medlemmer fått spesielle utmerkelser dette året. Sverre Varvin ble i mai tildelt kongens fortjenestemedalje. Tildelingen fant sted på et høytidelig arrangement på instituttet. Svein Friis ble tildelt St. Olavs orden. Dette ble markert på julemøte i foreningen. Andre saker: Kateksis har kommet ut med to numre i Vår og høstnummeret inneholdt flere fagartikler, essay og ulike tekster med teateranmeldelse, minneord og annet. Temaet små barn i barnehage har vært dekket i begge numre, med trykking av foredragene fra medlemsmøte høsten 2012, av Anne Kristin Rustad, Liv Aalen og Sidsel Kari Gilbert. Fotografiet som kunstart har vært sentralt i begge disse numrene, hvor arbeider av to norske fotografer, Andrea Gjestvang og Marie Sjøvold har blitt vist frem, og gitt en nærmere presentasjon gjennom to essay skrevet av Anders F. Landmark. Forskningsutvalget har avholdt tre møter i løpet av året. Utvalget hadde ansvaret for to medlemsmøter i løpet av året. Flere utvalgsmedlemmer var engasjert som lærere ved forskningskurs for 20 utdanningskandidater. Utvalget vurderte den eneste søkeren til Fond for psykoanalysens vitenskapelige utvikling, Matrix, Nordisk tidsskrift for Psykoterapi. De fant at søknaden lå utenfor fondets retningslinjer. Utvalget oppfordret styret til å vurdere om det finnes andre midler til støtte for tidsskriftet. Videre foreslår utvalget at styret vurderer en endring av fondets utlysningstekst. Et medlem av utvalget, Hanne Strømme sitter i vitenskapelig komité for Nordisk psykoanalytisk kongress, Oslo Utvalget nominerer Erik Stänicke som kandidat til Imre Szecsödys stiftelses pris. Norsk psykoanalytisk forening og Institutt presenterer seg gjennom domenenavnet Nettstedet er i økende grad benyttet av medlemmer og kandidater for orientering om den interne og eksterne virksomheten. Det er også stadig

10 10 fler utenfra som bruker nettstedet, og som slik får informasjon om hva psykoanalyse er, om utdanningen og om aktuelle arrangementer som er åpne for publikum. Daglig ledelse / Sekretariat Den daglige ledelse av Foreningen ivaretas av et administrasjonsutvalg. Instituttet har en ansatt, administrasjonssekretær Anne Kullebund. Hun inngår i den daglige ledelsen av så vel Forening som Institutt. Medlemsmøter Styret har i 2013 hatt som målsetning å finne fram til interessante faglige temaer der både egne medlemmer, kandidater og internasjonale foredragsholdere har bidratt. I 2013 har vi i hvert semester hatt ett medlemsmøte som handlet om forskning, der forskningsutvalget har hatt ansvar for innholdet. Medlemsrettet utvalg har avholdt 12 møter i Av disse var to fremlegg av skriftlige arbeider. Våren 2013 Tirsdag 15. januar: Tormod Knutsen: «Psykodynamisk psykoterapi og psykoanalyse to sider av samme sak?» Tirsdag 5. februar: Alexandra Bilinghurst: Orienterte om IPA. Tirsdag 9. april: Forskningsmøte: Helene Nissen-Lie: «Terapeuteffekten og terapeutfaktorer: Terapeutens bidrag i psykoterapi». Tirsdag 14. mai: Anne Kristin Rustad: «Avslutning av analyse endelig og uendelig». Tirsdag 11. juni, sommermøte: Foredrag med Halvard Haugerud: «Betraktninger om Edvard Munch og hans kunst fra en malers synspunkt». Høsten 2013 Tirsdag 3. september: Anders Zachrisson: «Om skillet mellom indre og ytre i psykoanalysen, eller hva er egentlig et ytre objekt!» Fredag 20. september: Michael Feldman: Too many words. Mandag 30. september: Siri Hustvedt: In the room About psychoanalysis and art. Tirsdag 5. november: Forskningsmøte: Pål Ulvenes: «Prosessforskning i dynamisk terapi». Tirsdag 26. november: Evelina Ciapaite holdt sitt godkjenningsforedrag. Tirsdag 3. desember: Shahram Shaygani holdt sitt godkjenningsforedrag. Tirsdag 10. desember: Julemøte: Foredrag med Trond Berg Eriksen: «Søren Kierkegaard som psykolog». 3. Virksomhetsrapport fra Instituttrådet Instituttrådet (IR) hadde 11 møter i Det har vært avholdt to medlemsmøter, ett om den praktiske gjennomføring av personverntiltak (23.4) og ett om foreslåtte endringer i utdanningsbestemmelsene for barne- og ungdomsanalyse (10.9).

11 11 Instituttrådet har i tillegg til behandling av saker knyttet til den løpende drift, utdanningen og enkeltkandidaters forhold, særlig hatt fokus på følgende saker: Personvern i Instituttets virksomhet Det økonomiske grunnlag for utdanningen Endrede retningslinjer for gjennomføringen av den barne- og ungdomsanalytiske utdanningen Psykoanalytisk utdanning i Bergen / Trondheim Ad personvern instituttets virksomhet - oppfølging av professor Kjønstads betenkning: Rettslige spørsmål knyttet til utdanning av psykoanalytikere og behandling av pasienter og senere samarbeid med advokat Eva Jarbekk om hvordan vi kan tilrettelegge det praktiske arbeidet ved Instituttet slik at en sikrer at dette skjer i samsvar med de aktuelle lover. Personvern i utdanningen: Et ad hoc-utvalg bestående av Anne Kristin Rustad, Anne Christine Østrem og Kari Holm, har gjennomgått og systematisert det materialet / konklusjonene som framkom i IR s møter med advokat Jarbekk. Årsmøtet 2013 ga sin tilslutning til IR / Styrets plan for videre arbeid med disse spørsmålene. Utvalget har i samarbeid med Jarbekk utarbeidet forslag til skriv og erklæringer som er nødvendige ut fra personvernforhold, og som må undertegnes av pasienter, kandidater, lærere og veiledere. Etter at forslagene hadde fått enstemmig tilslutning i medlemsmøte (23/4), gjorde Instituttrådet endelig godkjenningsvedtak den Utvalget har senere i samarbeid med UU arbeidet med å iverksette denne nyordningen. Personvern i Pasientformidlingen: IR vedtok å opprette et ad-hoc- utvalg som skulle vurdere organisering av Pasientformidlingen i forhold til gjeldende helselover m.m. Utvalgsmedlemmer er: Bettina Berdal, Anne Kullebund og Morten C. Vanberg (leder). Den leverte utvalget en foreløpig uttalelse med fire alternative løsninger. I tråd med utvalgets anbefaling, vedtok Instituttrådet å opprettholde Pasientformidlingen med nødvendig oppdatering av prosedyrer, info-skriv etc. slik at dette kommer i samsvar med aktuell lovgivning. Utvalget leverte sin endelige innstilling den med forslag på prosedyrer og retningslinjer for inntaksarbeidet, videre beskrivelse av innholdet i søkermappen og Pasientformidlingspermen. Det ble også lagt fram forslag til Samtykkeerklæring for kandidat/terapeut og for pasient samt forslag til skriftlig informasjon til søkere og henvisere med tanke på publisering på psykoanalyse.no, Dette materialet ble gjennomgått i Instituttrådsmøte og med enkelte mindre endringer sendt til advokat Jarbekk med henblikk på en endelig juridisk vurdering. Instituttet vil også i 2014 arbeide med å innarbeide ovennevnte praktiske tiltak for å sikre at Instituttet i sin virksomhet imøtekommer offentlige krav til personvern. Ad sikring av det økonomiske grunnlag for utdanningen Det vises til redegjørelse under Styrets arbeid. Instituttrådsleder har hele tiden vært aktiv i dette arbeidet.

12 12 Ad forslag om endrede utdanningsbestemmelser for barne- og ungdomsanalyse. Etter en prosess mellom BUU og IR la BUU i september fram for IR en utførlig saksframstilling med forslag til endringer i utdanningsbestemmelsene. Saken ble fremmet med enstemmig støtte fra barne- og ungdomsanalytikergruppen. IR har arrangert et høringsmøte for medlemmer og kandidater. Også der var det enstemmig tilslutning til forslaget. IR har videre gitt læreanalytikerne en skriftlig redegjørelse for saken og invitert til et møte med denne gruppen om ønskelig. Ingen fremmet et slikt ønske. Instituttrådet gjorde den endelig vedtak i saken med anbefaling til styret om å fremme forslag for årsmøtet i overensstemmelse med BUUs forslag. Det vises til eget saksframlegg for Årsmøtet. Ad Bergen Trondheimprosjektet Etter initiativ fra Anne-Grethe Aase og etter uttrykt interesse hos psykologer / psykiatere i Bergensområdet oppnevnte IR en arbeidsgruppe bestående av Anne- Grethe Aase (leder), Mary Sjaastad og Sverre Varvin som fikk i oppdrag å Utrede hvordan den psykoanalytiske utdanning i regi av Norsk Psykoanalytisk Institutt kan gjennomføres i Bergen. Komiteen la den 5.11 fram en foreløpig utredning med detaljert gjennomgang av hvordan man kan sikre kvaliteten på de ulike ledd i utdanningen. For å bedre opptaksgrunnlaget og øke muligheten for å skaffe kvalifiserte lærere og læreanalytikere, foreslår komiteen å lokalisere utdanningen delvis til Bergen og delvis til Trondheim. Man tenker seg at utdanningen organiseres som helgeseminar, og at den også kan være et tilbud til søkere som naturlig sogner til Oslo, men som best kan gjennomføre utdanningen ved å delta i et slikt opplegg. Forslaget forutsetter at det gis dispensasjon til analytikere som ikke er godkjente læreanalytikere. Blant annet av denne grunn har Instituttråd bedt Styret vurdere opplegget før arbeidsgruppen eventuelt får i oppdrag å utrede de økonomiske sidene ved en slik distrikts-orientert utdanning. Opptaksutvalget (OU): OU behandler søknader om opptak til den psykoanalytiske utdannelsen. Utvalget hadde 4 møter i løpet av året. Fire søknader ble behandlet, alle ledet enstemmig til innstilling om opptak. Tre av søkerne er psykologer, en er lege. Læreanalytikerne har vist stor imøtekommenhet ved behov for intervjuer. Etter forslag fra et fellesmøte mellom OU og læreanalytikerne i oktober 2012 har utvalget drøftet om det er hensiktsmessig å utarbeide ett, felles opptaksdokument basert på de to del-innstillinger fra Utvalget har konkludert med at retningslinjene i de to del- innstillingene fungerer bra sammen da de dels overlapper hverandre, dels utfyller hverandre. Begge innstillingene gir dermed nyttig veiledning til intervjuerne og kan brukes av den enkelte utfra egen preferanse og skjønn.

13 13 Opptaksutvalget har av denne grunn ikke sett det hensiktsmessig å utarbeide et nytt opptaksdokument. Undervisningsutvalget (UU) Undervisningsutvalget har holdt syv møter i Kontakten med kandidatene har vært ivaretatt gjennom informasjon ved oppstart av A-kurs, evalueringsmøter med A1, B2 og B4 samt informasjonsmøte for nye kandidater 19. mars. Utvalget har dette året vært spesielt opptatt av hvordan vi kan utvide lærerstaben og har blant annet hatt dette oppe som tema på lærermøte. Det har vært avholdt to lærermøter i regi av UU i Det ene møtet, 28.05, var spesielt for lærere som underviser ved B kurs eller var i ferd med å starte opp slik undervisning. Det andre møtet, 08.10, var for alle læreanalytikerne. Her ble det særlig drøftet hvordan lærerstaben kan utvides. Undervisning for den psykoanalytiske utdanningen: Vår 2013: B-kurs, 1. semester, lærere: Siri Gullestad/ Anders Zachrisson/ Sølvi Kristiansen, 6 kandidater. B-kurs 4. semester, lærere: Inge Refnin / Per Anthi, 4 kandidater. Høst 2013: A-kurs, 1. semester, lærere: Kari Høydahl / Karl Eldar Evang, 6 kandidater B-kurs, 1. semester, lærere: Lars Christian Opdal / Sverre Varvin / Torberg Foss, 6 kandidater. B-kurs, 2. semester, lærere: Siri Gullestad/ Anders Zachrisson/Sølvi Kristiansen, 6 kandidater B-kurs, 5. semester, lærere: Inge Refnin / Per Anthi, 4 kandidater. Skrivekurs: Det har vært arrangert to skrivekurs. Ett med to deltagere ble avsluttet våren 2013,et senere kurs med fire deltagere ble startet opp våren 2013 og videreført høsten Tormod Berg har vært lærer ved begge kursene. Freud-undervisningen for B-kurs: Undervisningen ble gjennomført i form av helgekurs- våren 2013 og høsten Anne Grethe Aase var lærer ved begge disse kursene. Veiledningsutvalget (VU) Veiledningsutvalget har hatt to møter i løpet av året. Det er foretatt fem sluttevalueringer, noe som betyr at fem kandidater har fått godkjent den kliniske delen av utdanningen og kun har det skriftlige arbeidet igjen før de kan godkjennes som psykoanalytikere. Det er også foretatt to annengangsevalueringer. 12. februar 2013 inviterte VU til Veilederforum for å drøfte videre de innspill psykoanalytiker Franzisca Ylander fra den svenske forening ga oss høsten 2012 angående kandidaters deltagelse i evalueringsprosessen. Etter diskusjon blant de fremmøtte ble følgende konklusjoner trukket:

14 14 1) Veilederne kan som en del av veiledningsavtalen oppfordre sine kandidater til å skrive rapporter om det psykoanalytiske arbeidet de får veiledning på. Veilederne kan dele ut Tucketts skjema ved oppstart av veiledningen fordi skjemaet kan være et godt utgangspunkt for kandidater som vil skrive om eget arbeid. Rapporter fra kandidatene brukes hovedsakelig som et arbeidsdokument i veiledningen, men kan også sendes til VU som supplement til rapportene fra veilederne. 2) Det kan bli aktuelt å åpne for at kandidater deltar på evalueringsmøter med VU, men dette avventes inntil videre. 3) VU lager et informasjonsskriv til nye veiledere der Tucketts skjema samt hvilke momenter som er aktuelle for vurdering av kandidatens arbeid, legges ved. Barne- og ungdomsanalytisk utvalg (BUU) Utvalget har bestått av Britt Bonnevie ut januar, Bettina Berdal ut september, Anne Kristin Rustad og Kari K Holm, leder. Fra medio desember er Torhild Leira oppnevnt som nytt medlem. Samtlige tre er vil fungere fram til årsmøtet Utvalget har i stor grad arbeidet ved e-post-kontakt. Det har vært fem møter hvorav to med alle innen BUU feltet for å diskutere følgende sak; revisjon av utdanningsbestemmelsene. Revisjonen er igangsatt av BUU for å gjøre utdanningen mer tilgjengelig og mulig å gjennomføre mer parallelt med den voksen-analytiske utdanningen. Det vises til egen årsmøtesak.videre har BUU foreslått tre lærere til A2 overfor UU. Barneanalyseforum, opprettet for og stadig åpent for alle interesserte innen Foreningen, har hatt sine månedlige mandagsmøter og benyttes fortsatt av barneanalytikerne og enkelte andre interesserte utover kandidat i voksenutdanningen. Forum består av 9 deltakere som har møttes 10 ganger i BUU er også blitt bedt om å arrangere pre-kongress i barne- og ungdomspsykoanalyse i august Gitt et tilstrekkelig antall interesserte deltakere blir pre-kongressen holdt i Foreningens / Instituttets lokaler. Pasientformidlingen Pasientformidlingen er et tilbud til befolkningen hvor personer som ønsker å gå i psykoanalyse kan henvende seg for å få en kompetent vurdering. I tillegg er denne ordningen myntet på det behov kandidatene har for å rekruttere pasienter til sin utdanning. Ansvaret for dette arbeidet er overlatt til en psykoanalytiker som i sin praksis fortløpende vurderer søknadene og evt. tar i mot pasienter til forberedende samtale(r). I forbindelse med den generelle gjennomgangen av personvern, pasientrettigheter m.m. i utdanningen, er prosedyrene for pasientformidlingen under revisjon. Antall henvendelser til pasientformidlingen er økende. Noen saker blir ferdigbehandlet pr. telefon, mens de fleste som ønsker det møter til en eller to vurderingssamtaler før vedkommende får tilbud om å bli satt på venteliste eller at annen behandling / annet

15 15 tiltak blir forslått. Bettina Berdal har hatt studiepermisjon i deler av Evelina Ciapaite har vikariert for henne. Andre undervisningsaktiviteter: Etterutdanningstilbud rettet spesielt mot medlemmer med lærerfunksjoner Den britiske psykoanalytikeren Michael Feldman besøkte Psykoanalytisk Institutt to ganger også i 2013 og ga veiledning i gruppe. I vårens weekend samling, deltok åtte analytikere den 1. mars, mens tilsammen atten analytikere og kandidater deltok i de to veiledningene som ble gitt den 2. mars. I høstsamlingen, september deltok syv analytikere, de fleste læreanalytikere, i fredagsgruppen, mens det deltok elleve analytikere og kandidater i lørdagsgruppen. Tilsammen ble det i seminarene lagt fram materiale fra ti forskjellige behandlinger. Det er gjennomgående registrert gode tilbakemeldinger fra deltakere. Michael Feldman holdt foredraget:. "Too many words" i Psykoanalytisk forening 20. september. Styringsgruppe for legekurs Instituttet bidrar til undervisning i psykoanalyse og psykodynamisk psykoterapi overfor leger. Dette arbeidet er dette året ivaretatt på følgende måter: 1. Instituttet har det faglige ansvar for kurset "Psykoanalytisk psykoterapi - Klinikk og teori". Dette såkalte legekurset består av fire delkurs som går over en periode på to år. Hvert delkurs er av tre dagers varighet. Dette er et Universitetskurs, godkjent som et videreog etterutdanningskurs for leger. Legeforeningen står som arrangør, bl.a. i forhold til administrasjon og økonomi. Kursene er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger over utvalgte emner, samt gruppearbeid hvor deltakerne presenterer kliniske eksempler. Det er dette året avholdt de to siste delkurs av kursrekken. Kurset i februar 2013 hadde som tema: Evaluering, terapeutisk prosess og psykosomatikk. Forelesere var: Ingeborg Horgen Skjønsberg, Solveig Bugge Lande og Eivind Thuve. Kurset i november 2013 hadde som tema: Intervensjoner, ulike psykoanalytiske tilnærminger og tradisjoner. Forelesere: Lars Christian Opdal, Tormod Knutsen, Eivind Thuve og Svein Haugsgjerd. Det er særlig leger i utdanning innen psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri som deltar på disse kursene, men også fastleger og andre interesserte. Kursene får jevnt over gode evalueringer av deltagerne, men rekrutteringen er noe svak. Årets kurs hadde hhv.10 og 11 deltakere. Etter en evalueringsrunde har styringsgruppen besluttet å endre opplegget på dette kurset noe, fra og med Det vil heretter bli komprimert til to delkurs over et år, spesielt innrettet i forhold til teorikravet for det tredje veiledningsåret i psykodynamisk psykoterapi.

16 16 2. I samarbeid med Institutt for psykoterapi er det utarbeidet planer for et "Obligatorisk emnekurs i psykodynamisk psykoterapi" for spesialistutdannelsen i psykiatri (se nedenfor). 3: Klinisk emnekurs for allmennpraktikere som ble arrangert som Ullevålkurs i 2012 er gjort tilgjengelig for andre deler av landet i Kursopplegget er distribuert til kontaktgruppene til Institutt for psykoterapi i forskjellige deler av landet. Kurs tenkes arrangert lokalt, evt. med støtte fra sentralt hold. Det har ikke blitt arrangert slike lokale kurs i 2013, men de lokale kontaktene er orientert om muligheten. Styringsgruppe for psykodynamisk fordypningsprogram for psykologer Psykologkursene: Psykodynamisk fordypningsprogram i klinisk voksenpsykologi består av åtte kullsamlinger hver på to dager over fire semestre. Kursene arrangeres i samarbeid med Institutt for Psykoterapi, Institutt for Gruppeanalyse og Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser. (SEPREP). Programmet er bygget opp etter modell fra Norsk Psykologforening, og ekvivalerer med Norsk Psykologforenings toårige fordypningsprogram til spesialiteten i klinisk voksenpsykologi. Det første programmet ble startet opp høsten Det fjerde programmet ble avsluttet sommeren 2012, og det femte programmet startet opp med 24 deltakere i september Utover i 2013 har antall deltagere blitt redusert til 18 på grunn av sykdom og permisjoner knyttet til svangerskap- og barsel. Det er styringsgruppens inntrykk at det er en stor interesse blant psykologer for en psykodynamisk/psykoanalytisk orientert tilnærmingsmåte i spesialistutdanningen, og at vårt tilbud dekker et tydelig behov. Tilbakemeldinger fra deltagerne gjennom skriftlige og muntlige evalueringer etter hvert kurs har gjennomgående vært svært gode. Det synes også som dette tilbudet stimulerer til økt interesse for å søke videreutdanning ved Norsk psykoanalytisk institutt eller Institutt for psykoterapi. Programmene går med overskudd også i Det er satt av et skjermet beløp til dekning av eventuelle underskudd på fremtidige programmer på begge instituttene. Styringsgruppen sendte på forespørsel fra NPF søknad om fornyet godkjenning av fordypningskurs som ekvivalent til Norsk Psykologforenings eget fordypningsprogram i klinisk voksenpsykologi. Søknaden ble godkjent i Den pågående kursrekken avsluttes våren Nytt kurs er planlagt med oppstart september Dette kurset annonseres i februar Kinaprosjektet Vårt arbeid i Kina fortsetter og ble utvidet i Det har vært avholdt to kurs (2. og 3. delkurs av i alt 6) i psykoterapiutdannelsen (Sino-Norwegian training program) i april og oktober med vel 200 deltagere hver gang. Kursene har vært i Beijing. Et tre-årig kurs om behandling av traumatiserte pasienter ble startet av kinesiske kolleger (Wang Qian ag Yang Yunping) og Sverre

17 17 Varvin i provinsen Shandong i østlige Kina i et samarbeid mellom Anding hospital, Capital Medical University i Beijing og Shandong University. Dette hadde vel 70 deltagere. I oktober startet et kurs om psykoanalyse og tilknytning på China Academy of Sciences, Psychological Institute. Vi har vært aktive i utdanningsprogrammet til IPA-China Committee både som seminarlærere og veiledere. verre Varvin er nå leder av IPA-China Committee. Kina-samarbeidet har heller ikke i år fått bevilgninger fra Helse- og Omsorgsdepartementet med den begrunnelse at helsesamarbeidet med Kina opphørte etter fredsprisutdelingen i Fra kinesisk side støttes programmet imidlertid fullt ut faglig, organisatorisk og økonomisk. Eksternt samarbeid: Institutt for Psykoterapi De to instituttene har et nært samarbeid om spesialistkurs for psykologer, kurs for fastleger og har lagt detaljerte planer om et obligatorisk kurs for leger som tar spesialistutdanning i psykiatri (se nedenfor). Psykoterapiutvalget i Norsk psykiatrisk forening: Instituttet var representert i det årlige kontaktmøte mellom Psykoterapiutvalget og de instituttene som er aktuelle i forbindelse med legenes spesialistutdanning (Institutt for psykoterapi, Norsk Gruppeanalytisk Institutt, Norsk forening for kognitiv terapi og Norsk psykoanalytisk institutt.) Institutt for Psykoterapi og Norsk psykoanalytisk institutt har i fellesskap utarbeidet planer for et "Obligatorisk emnekurs i psykodynamisk psykoterapi" for spesialistutdannelsen i psykiatri. Kurset går over to dager og vil bli arrangert to ganger årlig fra Det vil være obligatorisk for alle LIS-leger etter de nye spesialistreglene og erstatter deler av det tidligere grunnkurset. Det er allerede annonsert i Legeforeningens kurskatalog. Det forberedes en felles eksamensordning for kursene. Helsedirektoratet / Legeforeningen Instituttrådsleder har etter invitasjon fra Helsedirektoratet deltatt i et møte mellom Helsedirektoratet og Legeforeningen om ny struktur og nytt innhold i de somatiske spesialitetene. Også Institutt for Psykoterapi og Psykologforeningen var representert i møtet. I den nye strukturen for spesialistutdanning er det en målsetning at forståelse av forholdet mellom pasient og lege skal få en mer sentral plass. Også vårt institutt er ønsket som en framtidig samarbeidspartner når det gjelder utforming av det konkrete innhold i dette. Komiteen for legekursene har ansvar for instituttets oppfølging. Norsk Psykologforening Psykologforeningen har arrangert en serie møter med samarbeidende institutter.

18 18 Møte med vårt institutt fant sted den Tilstede fra Psykologforeningen: Anders Skuterud, Aina Johansen, Tove Beate Pedersen og Andreas Høstmælingen Tilstede fra Norsk psykoanalytisk institutt: Siri Gullestad og Erik Stänicke Psykologforeningen ønsket å orientere seg om hvordan vårt institutt forholder seg til helsepolitiske føringer, spesielt i forhold til evidensbasert behandling. De har også hatt tilsvarende diskusjoner med de andre etterutdanningsinstituttene, som Institutt for psykoterapi, Institutt for Gguppeanalyse osv. Psykologforeningen orienterte innledningsvis om sin forståelse av evidensbasert behandling. I diskusjonen understreket Instituttets representanter at psykoanalytisk terapi har sin selvfølgelige plass i det mangfold av behandlingsmetoder som tilbys i dagens psykiske helsevesen. Selv om mange pasienter kan ha god nytte av f.eks. kognitiv terapi, som gir hjelp til å omformulere fastlåste tenkemåter og avlære uheldig adferd, har personer med vanlige lidelser som angst og depresjon ofte en underliggende, kompleks personlighetsmessig problematikk som nødvendiggjør en dypere psykologisk forståelse av følelser og behov. Disse pasientene etterspør (brukerperspektivet) en behandling som er rettet mot kjernen i konfliktene, med sikte på mer omfattende og varige endringer i selvopplevelse og i relasjoner til andre mennesker. Forskning viser at psykoanalytiske/ psykodynamiske terapiformer har spesielt gode langtidseffekter ved omfattende og sammensatte psykiske lidelser. I diskusjonen ble det videre understreket at den psykoanalytiske forståelsesmåten som kandidatene ved instituttet får opplæring i, ikke utelukkende er basis for en spesifikk behandlingsmetode, men at den har en langt mer omfattende betydning ved at den utgjør en kunnskapsbase som kan utnyttes i ulike terapeutiske sammenhenger og overfor ulike kliniske problemstillinger. Den er spesielt egnet når det gjelder å tenke strategisk, det vil si til å vurdere hva som er tjenlig og hva som er oppnåelig, personlighetsstruktur og ytre betingelser tatt i betraktning. Gjennom hele diskusjonen var inntrykket at Norsk psykoanalytisk institutts perspektiv ble forstått og ansett som viktige. 4. Virksomhetsrapporter fra andre utvalg og verv 4.1 Rapport fra etikkutvalget Etikkutvalget har ikke hatt noen saker til behandling i Utvalget er åpent for uformelle henvendelser og forespørsler og står til disposisjon for medlemmer og kandidater som ønsker bistand med fagetiske spørsmål. Holdningen i utvalget er at terskelen for å ta kontakt skal være lav. 4.2 Rapport fra The Scandinavian Psychoanalytic Review Samarbeidet med tidsskriftets nye utgiver Routledge er i ferd med å sette seg. Det setter større press på redaksjonen når det gjelder deadline og volum, de to numrene skal være i rute, årets første nummer skal ut før sommeren og det neste før jul. Det er

19 19 heller ikke noe slingringsmonn når det gjelder volum. Samarbeidet med Routledge må likevel sies å være godt. Representantene fra Danmark og Finland i redaksjonen har for over et år siden kunngjort at de vil bli avløst, men de har etter sigende ikke funnet avløsere. Slik at redaksjonen i praksis har hatt hva man kaller to «lame ducks.» Dette er ikke lenger et redaksjonelt problem, men må tas opp når lederne i de nordiske foreningene møtes. Fortsatt ligger det en utfordring i å få psykoanalytikere til å se viktigheten av å skrive med utgangspunkt i sin praksis. Økonomien skal være god, men det har blitt oppdaget at regnskapene ikke er ført forskriftsmessig fra mange år tilbake. Anne Kullebund har her vært til stor hjelp og vil i det videre være ansvarsledende når det gjelder tidsskriftets økonomi Rapport fra valgkomiteen Valgkomiteeen har vært i møte med både styret og IR for å orientere seg om hvem som ønsker å fratre sine verv nå. Det er fortsatt usikkert om vi klarer å få på plass president-elekt før årsmøte Rapport fra biblioteksutvalget Det lykkes oss i 2013 å engasjere Manghild Kvaal og Unnur Antonsdottir, begge studenter ved Høgskolen i Oslo, som nye bibliotekarer. Etter større endringer i de to foregående årene pga. omlegging til biblioteksprogrammet Mikromarc, har 2013 vært preget av konsolidering av det systemet vi har etablert. Det er innkjøpt 5 nye titler. I tillegg har biblioteket fått 3 titler i gave. Bøkene i biblioteket er tilgjengelig for alle på internet: websok.mikromarc.no/psykoanalyse; link ligger også på hjemmesiden vår. Biblioteksutvalget tar gjerne imot forslag til innkjøp av bøker o.a. 4.5 Orientering om medlemmenes internasjonale virksomhet Anders Zachrisson er medlem av det Østeuropeiske Psykoanalytiske instituttets Barne- og Ungdomspsykoanalytiske komité (EPF). Han er også medlem av tre IPAkomiteer: Dues Advisory Commitee, Liason Commitee of the Moscow Psychoanalytic Provisional Society, og Admission and Progression subcommittee of China Commitee. Sverre Varvin er leder av IPA s China Commitee Chair for The program comitee for IPA congress in Prague Guest researcher, Sigmund Freud institute, Goethe Universität, Frankfurt, Germany Æresmedlem i Belgrade Psychoanalytic society og i DPG (Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft). Medlemmer i China comitee; subcommitee on Admission and Progression Siri Gullestad, Anders Zachrisson og Sølvi Kristiansen.

20 20 Siri Gullestad er med i IPA s; Project Commitee on Clinical Observation, og IPA s Research-commitee. VEDLEGG 5. Ekstern faglig virksomhet utført av Foreningens medlemmer og kandidater Fra aktivitetsundersøkelsen i 2013 er det kommet inn 71 rapporter fra medlemmer og kandidater av 142 mulige. Antall innkomne rapporter i 2013 er omtrent det samme som i Det betyr at det stadig er et stort flertall psykoanalytikere som bidrar med kunnskapsformidling i tillegg til sine pasientbehandlinger. Vi ser også at mange kandidater bidrar faglig både med forelesninger og artikler med psykoanalytisk relevant innhold. Veiledning antall individer og grupper Individer Ant. veiledere Grupper Ant. veiledere Psykoanalyse (NPI): Psykoterapi (IFP): Obligatorisk veiledning i psykoterapi for leger i spesialistutdanning: Klinisk veiledning for psykologer til spesialitet: Forskningsveiledning: Praksisveiledning for psykologistudenter: Annen veiledning: Totalt:

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2008 ÅRSMELDING 2008 NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT 1. Organisasjon... 3 1.1 Norsk Psykoanalytisk

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsberetning

Innholdsfortegnelse. Årsberetning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 1. Medlemmer...2 2. Instituttets organer...3 3. Økonomi...5 4. Nydalsveien 15...5 5. Undervisningsvirksomhet...5 6. Styret...6 7. Utvalg for kandidatutdanning...8 8.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR INSTITUTT FOR PSYKOTERAPI. Vedlegg 1

ÅRSBERETNING FOR INSTITUTT FOR PSYKOTERAPI. Vedlegg 1 ÅRSBERETNING 2012 FOR INSTITUTT FOR PSYKOTERAPI Vedlegg 1 INNLEDNING Institutt for Psykoterapi er en undervisnings- og medlemsorganisasjon som har til formål å fremme en landsdekkende forståelse for og

Detaljer

bulletinen Årgang 19. Nr 1. 2013

bulletinen Årgang 19. Nr 1. 2013 bulletinen Årgang 19. Nr 1. 2013 Innholdsfortegnelse Informasjon fra daglig ledelse... 3 Takk for meg Tove Kjersti Kjølseth... 4 Innlegg Om å ikke kjenne seg bra nok. Et eksempel på projektiv motidentifikasjon

Detaljer

informasjonsbulletin Årgang 17. Nr 1. 2011

informasjonsbulletin Årgang 17. Nr 1. 2011 informasjonsbulletin Årgang 17. Nr 1. 2011 informasjon fra ledelsen 2 Innholdsfortegnelse Informasjon fra ledelsen... 3 Nord-norsk psykoterapiforum, kort historikk Stig Olaussen... 4 Hva er det med studenters

Detaljer

Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet

Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Nr.2 2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Noen av

Detaljer

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE DISPOSISJON 1. Utvalget, bakgrunn og hjemmel for oppnevning, mandat, medlemmer. 2. Sammendrag av utredningens konklusjoner 3. Tidligere norske utredninger er situasjonen

Detaljer

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Årsmøte 2008 i Tromsø Sporene etter Reich i Norge Dansk avspenningspedagogikk og psykomotorikk

Detaljer

Treningsutstyr for rehabilitering

Treningsutstyr for rehabilitering Treningsutstyr for rehabilitering Norsk Fitness Handel Tlf: 22 96 10 50 post@norskfitness.no www.norskfitness.no Fysioterapeuten på nett! Føler du behov for å oppdatere deg på nyheter innen fysioterapi

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 12. juni 2013, klokken 16.00 17.00

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge.

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge. Fra Sentralstyret: BERETNING 2002, 2003 OG 01.01. 01.06. 2004 Sentralstyrets beretninger for 2002, 2003 og de første fem månedene av 2004 er skrevet i direkte sammenheng med vedtatte resultatmål for respektive

Detaljer

Hovedstyrets beretning for 2003 2005

Hovedstyrets beretning for 2003 2005 Sak 1 d Hovedstyrets beretning for 2003 2005 Hovedstyrets beretning for perioden 1. august 2003 til 31. juli 2005 følger hovedtrekkene fra arbeidsprogrammet som ble vedtatt av representantskapet i 2003.

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet

ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet 2003 Den norske lægeforening Innholdsfortegnelse Spesialitetsrådets mandat 2 - Generelle spesialistregler 2 2 - Spesialitetsrådets

Detaljer

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål NR 1-2009 TIPS Sør-Øst NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser Oslo universitetssykehus, Ullevål NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst regionalt kompetansesenter for tidlig

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Innhold. Presidenten har ordet...6

Innhold. Presidenten har ordet...6 Innhold Presidenten har ordet...6 1 Etikk...9 1.1 Sentralstyret og arbeidet med medisinsk-etiske spørsmål...9 1.2 Legeforeningens og Legemiddelindustriforeningens (LMI) råd for legemiddelinformasjon...9

Detaljer

Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser

Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser Sluttevaluering av utviklingsarbeidet Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser INGER-HEGE KRISTIANSEN ANNA SKÅRBERG Rapport nr 14/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sluttevaluering

Detaljer

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Årsmelding 2007 Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er et statlig forvaltningsorgan, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav fra pasienter

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011 Revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Nytt obligatorisk

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: selvhjelp@selvhjelp.no, Internett: http://www.selvhjelp.no Organisasjonsnummer 980

Detaljer

3/13. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. juni 2013 kl 11:00 18:00 på Rica Park Hotel Sandefjord

3/13. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. juni 2013 kl 11:00 18:00 på Rica Park Hotel Sandefjord 3/13 SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. juni 2013 kl 11:00 18:00 på Rica Park Hotel Sandefjord 27/13 Godkjenning av referat fra sentralstyremøte (2/13)./. Referat fra sentralstyremøte 11. april 2013 (2/13)

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer