NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT"

Transkript

1 1 NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2013

2 2 Årsmelding 2013 Norsk Psykoanalytisk Forening Norsk Psykoanalytisk Institutt Innholdsfortegnelse 1. Organisasjon Norsk psykoanalytisk forening Norsk psykoanalytisk institutt Den psykoanalytiske utdanning Medlemssituasjonen pr. desember Oversikt over styre, instituttråd, utvalg og andre tillitsverv 4 2. Virksomhetsrapport fra Styret 6 3. Virksomhetsrapport fra Instituttrådet Virksomhetsrapport fra andre utvalg og verv Rapport fra etikkutvalget Rapport fra The Scandinavian Psychoanalytic Review Rapport fra valgkomiteen Rapport fra biblioteksutvalget Orientering om medlemmenes internasjonale virksomhet Ekstern faglig virksomhet utført av medlemmer og kandidater Veiledning Psykoanalytisk relatert undervisning Forelesninger og foredrag Publikasjoner 31

3 3 1. Organisasjon 1.1 Norsk psykoanalytisk forening Norsk psykoanalytisk forening har som formål å fremme utviklingen av og kunnskap om psykoanalysen. Et sentralt moment i virksomheten er utdanning av psykoanalytikere og etterutdanning av psykologer og psykiatere. Psykoanalysen i Norge er forankret i Freuds grunnleggende oppdagelser, men er åpen og orientert mot nye erkjennelser basert på psykoanalytisk og annen forskning. Den psykoanalytiske utdanningen gir innføring i de viktigste tradisjoner i dagens psykoanalyse. Foreningen er engasjert i den kritiske debatt som foregår om psykoanalysens stilling både som behandlingsmetode, teori og forståelsesmåte. Norsk psykoanalytisk forening ble i 1934 tilknyttet International Psychoanalytical Association (IPA), som består av psykoanalytiske foreninger fra store deler av verden. Under den tyske okkupasjonen ble foreningen oppløst, men ble gjenetablert kort tid etter krigen. I 1975 ble foreningen igjen knyttet til IPA. Foruten tilknytningen til IPA er Norsk psykoanalytisk forening med i den Europeiske psykoanalytiske føderasjon (EPF) og deltar aktivt i et skandinavisk samarbeid om faglige og vitenskapelige kongresser, samt i utgivelsen av tidsskriftet The Scandinavian Psychoanalytic Review. 1.2 Norsk psykoanalytisk institutt Norsk psykoanalytisk institutt ble etablert i 1967 og er Norsk psykoanalytisk forenings utdanningsorgan. Den psykoanalytiske utdanningen ble etablert i Norge i 1934, men opprettelse av instituttet la grunnlag for en utvidelse av den regulære utdanningen, både i voksenanalyse og etter hvert i barneanalyse. I tillegg til de ordinære seminarene arrangerer Instituttet psykoanalytiske seminarer for psykologer og psykiatere samt allmennpraktikere. Det drives også systematisk forskning ved instituttet. Instituttet mottar økonomisk støtte fra Helsedirektoratet. Den psykoanalytiske utdanningen kan søkes av leger i spesialistutdanning i psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og psykologer i spesialistutdanning i klinisk psykologi. 1.3 Den psykoanalytiske utdanning Den psykoanalytiske utdanning består av fire ledd. Læreanalyse. Læreanalysen strekker seg vanligvis gjennom det meste av utdanningstiden. Den foregår med minst fire timer per uke hos psykoanalytiker godkjent av foreningens styre. Den teoretiske utdanning. Den psykoanalytiske teori- og metodeutdanningen går over åtte semestre, med teoretiske og kliniske/metodiske seminarer. Den praktiske utdanning. Den praktiske delen av utdanningen innebærer veiledning på to eller tre psykoanalyser (fire timer per uke) med pasienter av begge kjønn og med veiledning hos forskjellige veiledere som er godkjent av foreningens styre. Denne delen går parallelt med deltagelse i de kliniske/metodiske seminarene.

4 4 Det skriftlige arbeidet er basert på egen klinisk psykoanalytisk virksomhet, og blir vanligvis presentert som foredrag på et av foreningens faglige møter. Godkjent utdanning gir grunnlag for medlemskap i Norsk psykoanalytisk forening, samt i International Psychoanalytical Association (IPA). Den økonomiske tilskuddsordningen gjelder for leger og psykologer i videregående utdanning i psykoterapi/psykoanalyse. Etter stortingsvedtak fra 1984 bevilges årlig en sum for å kompensere virkningen av endringer i trygderefusjon for behandlinger. Etter de regler som er utarbeidet for ordningen, kan leger og psykologer søke tilskudd til delvis dekning av utgifter direkte knyttet til deltakelse i utdanningen. Tilskuddet er vanligvis begrenset til en periode på fem år. Ordningen har vært administrert av et utvalg oppnevnt av Helsedirektoratet med representanter fra Norsk psykoanalytisk institutt og Institutt for psykoterapi. (Ordningen er under omorganisering se s. 7) 1.4 Medlemssituasjonen pr. desember 2013 Ved utgangen av 2013 var det 92 medlemmer i Norsk psykoanalytisk forening. Av disse er 32 læreanalytikere. Kjell Von Krogh døde 10. februar og Carl Ivar Dahl døde 27. oktober. I løpet av året har Foreningen fått tre nye medlemmer: Evelina Ciapaite og Shahram Shaygani. Nina Anne Berge ble gjenopptatt som medlem. Et medlem har meldt seg ut. Ingeborg Horgen Skjønsberg og Mary Sjaastad er blitt nye veiledere. Instituttet hadde i desember 50 kandidater. Det er tatt opp fire nye kandidater i 2013: Øystein Hoel Gundersen, Kristoffer Høiland, Helene Nissen-Lie og Lene Utkilen. Psykoanalytisk forum har for tiden 6 medlemmer. 1.5 Oversikt over styre, instituttråd, utvalg og andre tillitsverv Styret: President: Nestleder: Styremedlemmer: Kari Høydahl Morten C. Vanberg Bjørn Lande Liv Aalen Eivind Thuve Einar Jakob Gudjonsson

5 5 Underutvalg for styret (leder nevnt først): Administrasjonsutvalget: Utvalg for medlemsrettede aktiviteter: Utvalg for samfunnsrettede aktiviteter: Forskningsutvalget Instituttråd: Leder: Nestleder / leder underv.utvalget: Utvalgsledere: Undervisningsutvalg: Opptaksutvalg: Veiledningsutvalget: Barne- og ungdomsanalytisk utvalg: Liv Aalen Kari Høydahl Anne Kullebund Einar Jakob Gudjonsson Eivind Thuve Svein Haugsgjerd Anders Landmark Herman Brun Tonya Madsen Roar Olsen (Web ansvarlig) Steinar Lorentzen Ira Haraldsen Erik Stänicke Morten C. Vanberg Hanne Strømme Bjørn Lande Anne Christine Østrem Anne-Grethe Aase Kari Holm Karl Otto Hagland Anne Christine Østrem Siri Østvold Bente Moe Kristina Jarmund Liv Ingrid Østgård Karl Otto Hagland Unni Frantzen Reidar A. Nilsen Kari Tennmann Esther Ringdal Anne Grethe Aase Siri Gullestad Kari Holm Anne Kristin Rustad Torhild Leira

6 6 Andre utvalg/verv m.m.: Etikkutvalg: Norske redaktører Scandinavian Review: Valgkomité: Biblioteksutvalget: Pasientformidling: Økonomisk samarbeidsutvalg (statsoppnevnt): Styringsgruppe psykologkurs: Styringsgruppe legekurs: Redaksjon Kateksis: Sverre Varvin Solfrid Kjus Carl-Ivar Dahl (død okt. 2013) Torberg Foss Helge Sletvold Thorkil Hansen Mary Sjaastad Reidar A. Nilsen Bernt Stokstad Reidar A. Nilsen Torberg Foss Bettina Berdal Evelina Ciapaite Inger Marie Eide Kristin Lund Hege Wilberg Liv Jæger Midbøe Jostein Kusslid Tormod Knutsen Eivind Thuve Lars Christian Opdal Kari Høydahl Anders Landmark 2. Virksomhetsrapport fra styret Styret består av seks medlemmer, hver med sitt ansvarsområde. Det har i 2013 vært avholdt åtte ordinære styremøter, hvorav seks etter årsmøtet, og ett styreseminar. Det har også vært ett informasjonsmøte for læreanalytikere og veiledere om alternativ organisering av Tilskuddsordningen for videregående utdanning i psykoterapi og psykoanalyse, arrangert av styret og instituttrådet. I tillegg til de ordinære styremøtene gjøres mye av saksbehandling via e-post.

7 7 Prioriterte saker: Opprettholdelse og organisering av Tilskuddsordningen Planlegging av Nordisk kongress i Oslo 2014 Utadrettet virksomhet Medlemsaktiviteter En av de viktigste sakene styret har arbeidet med dette året er å sikre en hensiktsmessig tilskuddsordning for kandidatene. Etter en bekymringsfull situasjon 2012 ifht at Tilskuddsordningen ble varslet nedlagt av Helsedirektoratet, er styret og instituttrådet nå lettet over at den ser ut til å være er reddet. På møter i Helsedirektoratet har instituttene fått informasjon om at Tilskuddsordningen, slik den fungerer i dag, er i strid med reglement for økonomistyring i staten, 15, pkt hvor det står at Vedtak om å overlate forvaltningsansvar for nye tilskuddsordninger for stiftelser, private mv. må godkjennes av Finansdepartementet og omtales i bevilgningsforslaget fra departementet. Dette innebærer at ordningen må endres. Styret og instituttrådet har arbeidet tett i denne saken, sammen med Institutt for psykoterapi. Vi har hatt to møter med Helsedirektoratet i år, 8. mars og 11. september. I dette arbeidet har vi fått både Legeforeningen og Psykologforeningen på lag, og de to foreningene stilte med representanter på møtet 11. sept. Helsedirektoratet la i det møtet frem forslag om tre alternative måter som tilskuddet kunne fordeles på: Alt. 1: Helsedirektoratet betaler tilskuddet direkte til instituttene. Det innebærer at tilskuddet dekker en større del av veiledning og lærebehandling. Pengene omdisponeres slik at det blir tydelig at det er instituttene som betaler lærerne/veilederne, eventuelt ansetter eller engasjerer dem. Det blir således lærerne/veilederne som får betalt direkte fra instituttet, i stedet for at kandidatene får refundert sine utgifter. Helsedirektoratet ønsker dette alternativet. Alt. 2: Helsedirektoratet forvalter tilskuddene og må da behandle alle søknadene fra kandidatene, fatte enkeltvedtak og betale ut til kandidatene. Helsedirektoratet ønsker ikke dette alternativet fordi det er for arbeidskrevende. Alt. 3: Tilskuddet delegeres til instituttene som private aktører som forvalter dette på vegne av staten. Det forutsetter at dette godkjennes av Finansdepartementet og følges opp av Helsedirektoratet. Ifølge Helsedirektoratet er dette en arbeidskrevende ordning, som dessuten innebærer større usikkerhet med tanke på om det blir gitt godkjenning av Finansdepartementet hvert år. Etter et fellesmøte mellom Tilskuddsordningens medlemmer, IFP og oss ble vi enige om å invitere til et møte 17. oktober med jurister fra foreningene og legeforeningsrepresentanter. I møtet ble vi enige om fordeling av arbeidet videre ifht de tre alternativene: Jurist fra begge foreninger har bidratt i arbeidet med å utrede mulighetene ved alternativ 3 og alternativet om å opprettholde Tilskuddsordningen slik den er i dag. Medlemmene i Tilskuddsordningen laget en konsekvensutredning av alternativ 1 i desember I løpet av kort tid skal vi ha ferdig en rapport til Helsedirektoratet fra

8 8 dette arbeidet, og opprette en dialog utfra denne. I samarbeid med Institutt for psykoterapi har vi også tatt et politisk initiativ for å se muligheter for å få hjelp til å beholde vår Tilskuddsordning med de opprinnelige intensjonene. Som det fremgår arbeider vi på mange hold med denne viktige saken, og håper og tror at vi uansett vil finne en ordning som sikrer kandidatenes økonomi og ikke medfører økt byråkratisering. Vi har dessuten fått signal fra Helsedirektoratet om at vi kan ha større trygghet for at vår faglige tenkning generelt er ønsket. På slutten av sist møte ble det nevnt fra Helsedirektoratet at det er en uforutsigbarhet for instituttene å være inn under tilskuddsordninger. Den overordnede føringen er at det ønskes at private utdanningsinstitutter linkes opp mot eksisterende utdanningsinstitusjoner, f.eks. Høyskole eller Universitetet. Videre ble det fremhevet at det er viktig at utdanningene våre evt. blir en større del av de spesialiseringsforløp som det nå arbeides med for psykologer og psykiatere. Dette er temaer Helsedirektoratet ønsker å drøfte med oss i møter fremover. Utvalg for samfunnsrettede aktiviteter har avholdt seks møter i Foreningen var i samarbeid med Bokvennen Vidarforlaget arrangør av et vellykket seminar i Litteraturhuset 10. mars, om Sigmund Freuds Totem og tabu. Arrangementet var meget godt besøkt. Foreningen har i samarbeid med Cinemateket hatt tre filmfremvisninger med etterfølgende foredrag. Filmen Oedipus Rex (1967), regi Pier Paolo Pasolini, ble vist 1.februar og filmen Gamlet(Hamlet) (1964) regi Grigori Koznitsev, ble vist 26. april Anders Zachrisson holdt foredrag knyttet til filmene ved begge anledninger. Filmen A Clockwork Orange (1971) regi Stanley Kubrick, ble vist 25. oktober med etterfølgende foredrag av professor i filosofi ved UiO. Arne Johan Vetlesen. Arrangementene var godt besøkt. Det planlegges ytterligere to filmfremvisninger med foredrar i samarbeid med Cinemateket våren Den Nordiske psykoanalytiske kongressen er denne gangen i Oslo 7-10 august 2014, over temaet: Kroppen i psykoanalysen. Arbeidet med arrangementet er godt i gang og det er etablert en vitenskapelig komite med Kari Høydahl som leder og en administrativ komite som ledes av Liv Aalen og Anne Kullebund. Vi har invitert både Institutt for psykoterapi og Karakteranalytisk Institutt til kongressen, og vi har flere fra disse instituttene som vil holde foredrag på kongressen. Frist for å melde inn foredrag var 15. oktober, og det kom inn svært mange foredrag, noe som er gledelig. Styret har hatt tett og løpende kontakt med Institutt for psykoterapi i forbindelse med saken om Tilskuddsordningen. Det har også vært seks samarbeidsmøter der ulike saker har vært drøftet. Representant fra Karakteranalytisk institutt har deltatt på de to siste møtene vi har hatt i høst, og vil delta fast fremover. Foreningen arrangerte 18.april seminaret Depresjon og melankoli Følelse, tilstand, lidelse?, som var svært vellykket. Det var ca 75 deltagere. Seminaret var et

9 9 samarbeid mellom vårt institutt og Institutt for psykoterapi, og var beregnet på leger og psykologer i det psykiske helsevernet samt almennleger. Formålet med seminaret var å fremme psykodynamisk tenkning om depresjon og melankoli i en tid hvor standardisering og manualisert behandling er idealer i det psykiske helsevernet. Foredragsholdere var Knut Stene-Johansen, Anne Lise Flemmen, Siri Gullestad og Svein Haugsgjerd Styrets leder har også hatt kontakt med de andre nordiske foreninger om løpende saker, spesielt knyttet til EPF og IPA. Leder har deltatt på to Councilmøter i EPF (Basel og Luxembourg), og et presidentmøte i IPA i Praha. For første gang i foreningens historie har to medlemmer fått spesielle utmerkelser dette året. Sverre Varvin ble i mai tildelt kongens fortjenestemedalje. Tildelingen fant sted på et høytidelig arrangement på instituttet. Svein Friis ble tildelt St. Olavs orden. Dette ble markert på julemøte i foreningen. Andre saker: Kateksis har kommet ut med to numre i Vår og høstnummeret inneholdt flere fagartikler, essay og ulike tekster med teateranmeldelse, minneord og annet. Temaet små barn i barnehage har vært dekket i begge numre, med trykking av foredragene fra medlemsmøte høsten 2012, av Anne Kristin Rustad, Liv Aalen og Sidsel Kari Gilbert. Fotografiet som kunstart har vært sentralt i begge disse numrene, hvor arbeider av to norske fotografer, Andrea Gjestvang og Marie Sjøvold har blitt vist frem, og gitt en nærmere presentasjon gjennom to essay skrevet av Anders F. Landmark. Forskningsutvalget har avholdt tre møter i løpet av året. Utvalget hadde ansvaret for to medlemsmøter i løpet av året. Flere utvalgsmedlemmer var engasjert som lærere ved forskningskurs for 20 utdanningskandidater. Utvalget vurderte den eneste søkeren til Fond for psykoanalysens vitenskapelige utvikling, Matrix, Nordisk tidsskrift for Psykoterapi. De fant at søknaden lå utenfor fondets retningslinjer. Utvalget oppfordret styret til å vurdere om det finnes andre midler til støtte for tidsskriftet. Videre foreslår utvalget at styret vurderer en endring av fondets utlysningstekst. Et medlem av utvalget, Hanne Strømme sitter i vitenskapelig komité for Nordisk psykoanalytisk kongress, Oslo Utvalget nominerer Erik Stänicke som kandidat til Imre Szecsödys stiftelses pris. Norsk psykoanalytisk forening og Institutt presenterer seg gjennom domenenavnet Nettstedet er i økende grad benyttet av medlemmer og kandidater for orientering om den interne og eksterne virksomheten. Det er også stadig

10 10 fler utenfra som bruker nettstedet, og som slik får informasjon om hva psykoanalyse er, om utdanningen og om aktuelle arrangementer som er åpne for publikum. Daglig ledelse / Sekretariat Den daglige ledelse av Foreningen ivaretas av et administrasjonsutvalg. Instituttet har en ansatt, administrasjonssekretær Anne Kullebund. Hun inngår i den daglige ledelsen av så vel Forening som Institutt. Medlemsmøter Styret har i 2013 hatt som målsetning å finne fram til interessante faglige temaer der både egne medlemmer, kandidater og internasjonale foredragsholdere har bidratt. I 2013 har vi i hvert semester hatt ett medlemsmøte som handlet om forskning, der forskningsutvalget har hatt ansvar for innholdet. Medlemsrettet utvalg har avholdt 12 møter i Av disse var to fremlegg av skriftlige arbeider. Våren 2013 Tirsdag 15. januar: Tormod Knutsen: «Psykodynamisk psykoterapi og psykoanalyse to sider av samme sak?» Tirsdag 5. februar: Alexandra Bilinghurst: Orienterte om IPA. Tirsdag 9. april: Forskningsmøte: Helene Nissen-Lie: «Terapeuteffekten og terapeutfaktorer: Terapeutens bidrag i psykoterapi». Tirsdag 14. mai: Anne Kristin Rustad: «Avslutning av analyse endelig og uendelig». Tirsdag 11. juni, sommermøte: Foredrag med Halvard Haugerud: «Betraktninger om Edvard Munch og hans kunst fra en malers synspunkt». Høsten 2013 Tirsdag 3. september: Anders Zachrisson: «Om skillet mellom indre og ytre i psykoanalysen, eller hva er egentlig et ytre objekt!» Fredag 20. september: Michael Feldman: Too many words. Mandag 30. september: Siri Hustvedt: In the room About psychoanalysis and art. Tirsdag 5. november: Forskningsmøte: Pål Ulvenes: «Prosessforskning i dynamisk terapi». Tirsdag 26. november: Evelina Ciapaite holdt sitt godkjenningsforedrag. Tirsdag 3. desember: Shahram Shaygani holdt sitt godkjenningsforedrag. Tirsdag 10. desember: Julemøte: Foredrag med Trond Berg Eriksen: «Søren Kierkegaard som psykolog». 3. Virksomhetsrapport fra Instituttrådet Instituttrådet (IR) hadde 11 møter i Det har vært avholdt to medlemsmøter, ett om den praktiske gjennomføring av personverntiltak (23.4) og ett om foreslåtte endringer i utdanningsbestemmelsene for barne- og ungdomsanalyse (10.9).

11 11 Instituttrådet har i tillegg til behandling av saker knyttet til den løpende drift, utdanningen og enkeltkandidaters forhold, særlig hatt fokus på følgende saker: Personvern i Instituttets virksomhet Det økonomiske grunnlag for utdanningen Endrede retningslinjer for gjennomføringen av den barne- og ungdomsanalytiske utdanningen Psykoanalytisk utdanning i Bergen / Trondheim Ad personvern instituttets virksomhet - oppfølging av professor Kjønstads betenkning: Rettslige spørsmål knyttet til utdanning av psykoanalytikere og behandling av pasienter og senere samarbeid med advokat Eva Jarbekk om hvordan vi kan tilrettelegge det praktiske arbeidet ved Instituttet slik at en sikrer at dette skjer i samsvar med de aktuelle lover. Personvern i utdanningen: Et ad hoc-utvalg bestående av Anne Kristin Rustad, Anne Christine Østrem og Kari Holm, har gjennomgått og systematisert det materialet / konklusjonene som framkom i IR s møter med advokat Jarbekk. Årsmøtet 2013 ga sin tilslutning til IR / Styrets plan for videre arbeid med disse spørsmålene. Utvalget har i samarbeid med Jarbekk utarbeidet forslag til skriv og erklæringer som er nødvendige ut fra personvernforhold, og som må undertegnes av pasienter, kandidater, lærere og veiledere. Etter at forslagene hadde fått enstemmig tilslutning i medlemsmøte (23/4), gjorde Instituttrådet endelig godkjenningsvedtak den Utvalget har senere i samarbeid med UU arbeidet med å iverksette denne nyordningen. Personvern i Pasientformidlingen: IR vedtok å opprette et ad-hoc- utvalg som skulle vurdere organisering av Pasientformidlingen i forhold til gjeldende helselover m.m. Utvalgsmedlemmer er: Bettina Berdal, Anne Kullebund og Morten C. Vanberg (leder). Den leverte utvalget en foreløpig uttalelse med fire alternative løsninger. I tråd med utvalgets anbefaling, vedtok Instituttrådet å opprettholde Pasientformidlingen med nødvendig oppdatering av prosedyrer, info-skriv etc. slik at dette kommer i samsvar med aktuell lovgivning. Utvalget leverte sin endelige innstilling den med forslag på prosedyrer og retningslinjer for inntaksarbeidet, videre beskrivelse av innholdet i søkermappen og Pasientformidlingspermen. Det ble også lagt fram forslag til Samtykkeerklæring for kandidat/terapeut og for pasient samt forslag til skriftlig informasjon til søkere og henvisere med tanke på publisering på psykoanalyse.no, Dette materialet ble gjennomgått i Instituttrådsmøte og med enkelte mindre endringer sendt til advokat Jarbekk med henblikk på en endelig juridisk vurdering. Instituttet vil også i 2014 arbeide med å innarbeide ovennevnte praktiske tiltak for å sikre at Instituttet i sin virksomhet imøtekommer offentlige krav til personvern. Ad sikring av det økonomiske grunnlag for utdanningen Det vises til redegjørelse under Styrets arbeid. Instituttrådsleder har hele tiden vært aktiv i dette arbeidet.

12 12 Ad forslag om endrede utdanningsbestemmelser for barne- og ungdomsanalyse. Etter en prosess mellom BUU og IR la BUU i september fram for IR en utførlig saksframstilling med forslag til endringer i utdanningsbestemmelsene. Saken ble fremmet med enstemmig støtte fra barne- og ungdomsanalytikergruppen. IR har arrangert et høringsmøte for medlemmer og kandidater. Også der var det enstemmig tilslutning til forslaget. IR har videre gitt læreanalytikerne en skriftlig redegjørelse for saken og invitert til et møte med denne gruppen om ønskelig. Ingen fremmet et slikt ønske. Instituttrådet gjorde den endelig vedtak i saken med anbefaling til styret om å fremme forslag for årsmøtet i overensstemmelse med BUUs forslag. Det vises til eget saksframlegg for Årsmøtet. Ad Bergen Trondheimprosjektet Etter initiativ fra Anne-Grethe Aase og etter uttrykt interesse hos psykologer / psykiatere i Bergensområdet oppnevnte IR en arbeidsgruppe bestående av Anne- Grethe Aase (leder), Mary Sjaastad og Sverre Varvin som fikk i oppdrag å Utrede hvordan den psykoanalytiske utdanning i regi av Norsk Psykoanalytisk Institutt kan gjennomføres i Bergen. Komiteen la den 5.11 fram en foreløpig utredning med detaljert gjennomgang av hvordan man kan sikre kvaliteten på de ulike ledd i utdanningen. For å bedre opptaksgrunnlaget og øke muligheten for å skaffe kvalifiserte lærere og læreanalytikere, foreslår komiteen å lokalisere utdanningen delvis til Bergen og delvis til Trondheim. Man tenker seg at utdanningen organiseres som helgeseminar, og at den også kan være et tilbud til søkere som naturlig sogner til Oslo, men som best kan gjennomføre utdanningen ved å delta i et slikt opplegg. Forslaget forutsetter at det gis dispensasjon til analytikere som ikke er godkjente læreanalytikere. Blant annet av denne grunn har Instituttråd bedt Styret vurdere opplegget før arbeidsgruppen eventuelt får i oppdrag å utrede de økonomiske sidene ved en slik distrikts-orientert utdanning. Opptaksutvalget (OU): OU behandler søknader om opptak til den psykoanalytiske utdannelsen. Utvalget hadde 4 møter i løpet av året. Fire søknader ble behandlet, alle ledet enstemmig til innstilling om opptak. Tre av søkerne er psykologer, en er lege. Læreanalytikerne har vist stor imøtekommenhet ved behov for intervjuer. Etter forslag fra et fellesmøte mellom OU og læreanalytikerne i oktober 2012 har utvalget drøftet om det er hensiktsmessig å utarbeide ett, felles opptaksdokument basert på de to del-innstillinger fra Utvalget har konkludert med at retningslinjene i de to del- innstillingene fungerer bra sammen da de dels overlapper hverandre, dels utfyller hverandre. Begge innstillingene gir dermed nyttig veiledning til intervjuerne og kan brukes av den enkelte utfra egen preferanse og skjønn.

13 13 Opptaksutvalget har av denne grunn ikke sett det hensiktsmessig å utarbeide et nytt opptaksdokument. Undervisningsutvalget (UU) Undervisningsutvalget har holdt syv møter i Kontakten med kandidatene har vært ivaretatt gjennom informasjon ved oppstart av A-kurs, evalueringsmøter med A1, B2 og B4 samt informasjonsmøte for nye kandidater 19. mars. Utvalget har dette året vært spesielt opptatt av hvordan vi kan utvide lærerstaben og har blant annet hatt dette oppe som tema på lærermøte. Det har vært avholdt to lærermøter i regi av UU i Det ene møtet, 28.05, var spesielt for lærere som underviser ved B kurs eller var i ferd med å starte opp slik undervisning. Det andre møtet, 08.10, var for alle læreanalytikerne. Her ble det særlig drøftet hvordan lærerstaben kan utvides. Undervisning for den psykoanalytiske utdanningen: Vår 2013: B-kurs, 1. semester, lærere: Siri Gullestad/ Anders Zachrisson/ Sølvi Kristiansen, 6 kandidater. B-kurs 4. semester, lærere: Inge Refnin / Per Anthi, 4 kandidater. Høst 2013: A-kurs, 1. semester, lærere: Kari Høydahl / Karl Eldar Evang, 6 kandidater B-kurs, 1. semester, lærere: Lars Christian Opdal / Sverre Varvin / Torberg Foss, 6 kandidater. B-kurs, 2. semester, lærere: Siri Gullestad/ Anders Zachrisson/Sølvi Kristiansen, 6 kandidater B-kurs, 5. semester, lærere: Inge Refnin / Per Anthi, 4 kandidater. Skrivekurs: Det har vært arrangert to skrivekurs. Ett med to deltagere ble avsluttet våren 2013,et senere kurs med fire deltagere ble startet opp våren 2013 og videreført høsten Tormod Berg har vært lærer ved begge kursene. Freud-undervisningen for B-kurs: Undervisningen ble gjennomført i form av helgekurs- våren 2013 og høsten Anne Grethe Aase var lærer ved begge disse kursene. Veiledningsutvalget (VU) Veiledningsutvalget har hatt to møter i løpet av året. Det er foretatt fem sluttevalueringer, noe som betyr at fem kandidater har fått godkjent den kliniske delen av utdanningen og kun har det skriftlige arbeidet igjen før de kan godkjennes som psykoanalytikere. Det er også foretatt to annengangsevalueringer. 12. februar 2013 inviterte VU til Veilederforum for å drøfte videre de innspill psykoanalytiker Franzisca Ylander fra den svenske forening ga oss høsten 2012 angående kandidaters deltagelse i evalueringsprosessen. Etter diskusjon blant de fremmøtte ble følgende konklusjoner trukket:

14 14 1) Veilederne kan som en del av veiledningsavtalen oppfordre sine kandidater til å skrive rapporter om det psykoanalytiske arbeidet de får veiledning på. Veilederne kan dele ut Tucketts skjema ved oppstart av veiledningen fordi skjemaet kan være et godt utgangspunkt for kandidater som vil skrive om eget arbeid. Rapporter fra kandidatene brukes hovedsakelig som et arbeidsdokument i veiledningen, men kan også sendes til VU som supplement til rapportene fra veilederne. 2) Det kan bli aktuelt å åpne for at kandidater deltar på evalueringsmøter med VU, men dette avventes inntil videre. 3) VU lager et informasjonsskriv til nye veiledere der Tucketts skjema samt hvilke momenter som er aktuelle for vurdering av kandidatens arbeid, legges ved. Barne- og ungdomsanalytisk utvalg (BUU) Utvalget har bestått av Britt Bonnevie ut januar, Bettina Berdal ut september, Anne Kristin Rustad og Kari K Holm, leder. Fra medio desember er Torhild Leira oppnevnt som nytt medlem. Samtlige tre er vil fungere fram til årsmøtet Utvalget har i stor grad arbeidet ved e-post-kontakt. Det har vært fem møter hvorav to med alle innen BUU feltet for å diskutere følgende sak; revisjon av utdanningsbestemmelsene. Revisjonen er igangsatt av BUU for å gjøre utdanningen mer tilgjengelig og mulig å gjennomføre mer parallelt med den voksen-analytiske utdanningen. Det vises til egen årsmøtesak.videre har BUU foreslått tre lærere til A2 overfor UU. Barneanalyseforum, opprettet for og stadig åpent for alle interesserte innen Foreningen, har hatt sine månedlige mandagsmøter og benyttes fortsatt av barneanalytikerne og enkelte andre interesserte utover kandidat i voksenutdanningen. Forum består av 9 deltakere som har møttes 10 ganger i BUU er også blitt bedt om å arrangere pre-kongress i barne- og ungdomspsykoanalyse i august Gitt et tilstrekkelig antall interesserte deltakere blir pre-kongressen holdt i Foreningens / Instituttets lokaler. Pasientformidlingen Pasientformidlingen er et tilbud til befolkningen hvor personer som ønsker å gå i psykoanalyse kan henvende seg for å få en kompetent vurdering. I tillegg er denne ordningen myntet på det behov kandidatene har for å rekruttere pasienter til sin utdanning. Ansvaret for dette arbeidet er overlatt til en psykoanalytiker som i sin praksis fortløpende vurderer søknadene og evt. tar i mot pasienter til forberedende samtale(r). I forbindelse med den generelle gjennomgangen av personvern, pasientrettigheter m.m. i utdanningen, er prosedyrene for pasientformidlingen under revisjon. Antall henvendelser til pasientformidlingen er økende. Noen saker blir ferdigbehandlet pr. telefon, mens de fleste som ønsker det møter til en eller to vurderingssamtaler før vedkommende får tilbud om å bli satt på venteliste eller at annen behandling / annet

15 15 tiltak blir forslått. Bettina Berdal har hatt studiepermisjon i deler av Evelina Ciapaite har vikariert for henne. Andre undervisningsaktiviteter: Etterutdanningstilbud rettet spesielt mot medlemmer med lærerfunksjoner Den britiske psykoanalytikeren Michael Feldman besøkte Psykoanalytisk Institutt to ganger også i 2013 og ga veiledning i gruppe. I vårens weekend samling, deltok åtte analytikere den 1. mars, mens tilsammen atten analytikere og kandidater deltok i de to veiledningene som ble gitt den 2. mars. I høstsamlingen, september deltok syv analytikere, de fleste læreanalytikere, i fredagsgruppen, mens det deltok elleve analytikere og kandidater i lørdagsgruppen. Tilsammen ble det i seminarene lagt fram materiale fra ti forskjellige behandlinger. Det er gjennomgående registrert gode tilbakemeldinger fra deltakere. Michael Feldman holdt foredraget:. "Too many words" i Psykoanalytisk forening 20. september. Styringsgruppe for legekurs Instituttet bidrar til undervisning i psykoanalyse og psykodynamisk psykoterapi overfor leger. Dette arbeidet er dette året ivaretatt på følgende måter: 1. Instituttet har det faglige ansvar for kurset "Psykoanalytisk psykoterapi - Klinikk og teori". Dette såkalte legekurset består av fire delkurs som går over en periode på to år. Hvert delkurs er av tre dagers varighet. Dette er et Universitetskurs, godkjent som et videreog etterutdanningskurs for leger. Legeforeningen står som arrangør, bl.a. i forhold til administrasjon og økonomi. Kursene er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger over utvalgte emner, samt gruppearbeid hvor deltakerne presenterer kliniske eksempler. Det er dette året avholdt de to siste delkurs av kursrekken. Kurset i februar 2013 hadde som tema: Evaluering, terapeutisk prosess og psykosomatikk. Forelesere var: Ingeborg Horgen Skjønsberg, Solveig Bugge Lande og Eivind Thuve. Kurset i november 2013 hadde som tema: Intervensjoner, ulike psykoanalytiske tilnærminger og tradisjoner. Forelesere: Lars Christian Opdal, Tormod Knutsen, Eivind Thuve og Svein Haugsgjerd. Det er særlig leger i utdanning innen psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri som deltar på disse kursene, men også fastleger og andre interesserte. Kursene får jevnt over gode evalueringer av deltagerne, men rekrutteringen er noe svak. Årets kurs hadde hhv.10 og 11 deltakere. Etter en evalueringsrunde har styringsgruppen besluttet å endre opplegget på dette kurset noe, fra og med Det vil heretter bli komprimert til to delkurs over et år, spesielt innrettet i forhold til teorikravet for det tredje veiledningsåret i psykodynamisk psykoterapi.

16 16 2. I samarbeid med Institutt for psykoterapi er det utarbeidet planer for et "Obligatorisk emnekurs i psykodynamisk psykoterapi" for spesialistutdannelsen i psykiatri (se nedenfor). 3: Klinisk emnekurs for allmennpraktikere som ble arrangert som Ullevålkurs i 2012 er gjort tilgjengelig for andre deler av landet i Kursopplegget er distribuert til kontaktgruppene til Institutt for psykoterapi i forskjellige deler av landet. Kurs tenkes arrangert lokalt, evt. med støtte fra sentralt hold. Det har ikke blitt arrangert slike lokale kurs i 2013, men de lokale kontaktene er orientert om muligheten. Styringsgruppe for psykodynamisk fordypningsprogram for psykologer Psykologkursene: Psykodynamisk fordypningsprogram i klinisk voksenpsykologi består av åtte kullsamlinger hver på to dager over fire semestre. Kursene arrangeres i samarbeid med Institutt for Psykoterapi, Institutt for Gruppeanalyse og Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser. (SEPREP). Programmet er bygget opp etter modell fra Norsk Psykologforening, og ekvivalerer med Norsk Psykologforenings toårige fordypningsprogram til spesialiteten i klinisk voksenpsykologi. Det første programmet ble startet opp høsten Det fjerde programmet ble avsluttet sommeren 2012, og det femte programmet startet opp med 24 deltakere i september Utover i 2013 har antall deltagere blitt redusert til 18 på grunn av sykdom og permisjoner knyttet til svangerskap- og barsel. Det er styringsgruppens inntrykk at det er en stor interesse blant psykologer for en psykodynamisk/psykoanalytisk orientert tilnærmingsmåte i spesialistutdanningen, og at vårt tilbud dekker et tydelig behov. Tilbakemeldinger fra deltagerne gjennom skriftlige og muntlige evalueringer etter hvert kurs har gjennomgående vært svært gode. Det synes også som dette tilbudet stimulerer til økt interesse for å søke videreutdanning ved Norsk psykoanalytisk institutt eller Institutt for psykoterapi. Programmene går med overskudd også i Det er satt av et skjermet beløp til dekning av eventuelle underskudd på fremtidige programmer på begge instituttene. Styringsgruppen sendte på forespørsel fra NPF søknad om fornyet godkjenning av fordypningskurs som ekvivalent til Norsk Psykologforenings eget fordypningsprogram i klinisk voksenpsykologi. Søknaden ble godkjent i Den pågående kursrekken avsluttes våren Nytt kurs er planlagt med oppstart september Dette kurset annonseres i februar Kinaprosjektet Vårt arbeid i Kina fortsetter og ble utvidet i Det har vært avholdt to kurs (2. og 3. delkurs av i alt 6) i psykoterapiutdannelsen (Sino-Norwegian training program) i april og oktober med vel 200 deltagere hver gang. Kursene har vært i Beijing. Et tre-årig kurs om behandling av traumatiserte pasienter ble startet av kinesiske kolleger (Wang Qian ag Yang Yunping) og Sverre

17 17 Varvin i provinsen Shandong i østlige Kina i et samarbeid mellom Anding hospital, Capital Medical University i Beijing og Shandong University. Dette hadde vel 70 deltagere. I oktober startet et kurs om psykoanalyse og tilknytning på China Academy of Sciences, Psychological Institute. Vi har vært aktive i utdanningsprogrammet til IPA-China Committee både som seminarlærere og veiledere. verre Varvin er nå leder av IPA-China Committee. Kina-samarbeidet har heller ikke i år fått bevilgninger fra Helse- og Omsorgsdepartementet med den begrunnelse at helsesamarbeidet med Kina opphørte etter fredsprisutdelingen i Fra kinesisk side støttes programmet imidlertid fullt ut faglig, organisatorisk og økonomisk. Eksternt samarbeid: Institutt for Psykoterapi De to instituttene har et nært samarbeid om spesialistkurs for psykologer, kurs for fastleger og har lagt detaljerte planer om et obligatorisk kurs for leger som tar spesialistutdanning i psykiatri (se nedenfor). Psykoterapiutvalget i Norsk psykiatrisk forening: Instituttet var representert i det årlige kontaktmøte mellom Psykoterapiutvalget og de instituttene som er aktuelle i forbindelse med legenes spesialistutdanning (Institutt for psykoterapi, Norsk Gruppeanalytisk Institutt, Norsk forening for kognitiv terapi og Norsk psykoanalytisk institutt.) Institutt for Psykoterapi og Norsk psykoanalytisk institutt har i fellesskap utarbeidet planer for et "Obligatorisk emnekurs i psykodynamisk psykoterapi" for spesialistutdannelsen i psykiatri. Kurset går over to dager og vil bli arrangert to ganger årlig fra Det vil være obligatorisk for alle LIS-leger etter de nye spesialistreglene og erstatter deler av det tidligere grunnkurset. Det er allerede annonsert i Legeforeningens kurskatalog. Det forberedes en felles eksamensordning for kursene. Helsedirektoratet / Legeforeningen Instituttrådsleder har etter invitasjon fra Helsedirektoratet deltatt i et møte mellom Helsedirektoratet og Legeforeningen om ny struktur og nytt innhold i de somatiske spesialitetene. Også Institutt for Psykoterapi og Psykologforeningen var representert i møtet. I den nye strukturen for spesialistutdanning er det en målsetning at forståelse av forholdet mellom pasient og lege skal få en mer sentral plass. Også vårt institutt er ønsket som en framtidig samarbeidspartner når det gjelder utforming av det konkrete innhold i dette. Komiteen for legekursene har ansvar for instituttets oppfølging. Norsk Psykologforening Psykologforeningen har arrangert en serie møter med samarbeidende institutter.

18 18 Møte med vårt institutt fant sted den Tilstede fra Psykologforeningen: Anders Skuterud, Aina Johansen, Tove Beate Pedersen og Andreas Høstmælingen Tilstede fra Norsk psykoanalytisk institutt: Siri Gullestad og Erik Stänicke Psykologforeningen ønsket å orientere seg om hvordan vårt institutt forholder seg til helsepolitiske føringer, spesielt i forhold til evidensbasert behandling. De har også hatt tilsvarende diskusjoner med de andre etterutdanningsinstituttene, som Institutt for psykoterapi, Institutt for Gguppeanalyse osv. Psykologforeningen orienterte innledningsvis om sin forståelse av evidensbasert behandling. I diskusjonen understreket Instituttets representanter at psykoanalytisk terapi har sin selvfølgelige plass i det mangfold av behandlingsmetoder som tilbys i dagens psykiske helsevesen. Selv om mange pasienter kan ha god nytte av f.eks. kognitiv terapi, som gir hjelp til å omformulere fastlåste tenkemåter og avlære uheldig adferd, har personer med vanlige lidelser som angst og depresjon ofte en underliggende, kompleks personlighetsmessig problematikk som nødvendiggjør en dypere psykologisk forståelse av følelser og behov. Disse pasientene etterspør (brukerperspektivet) en behandling som er rettet mot kjernen i konfliktene, med sikte på mer omfattende og varige endringer i selvopplevelse og i relasjoner til andre mennesker. Forskning viser at psykoanalytiske/ psykodynamiske terapiformer har spesielt gode langtidseffekter ved omfattende og sammensatte psykiske lidelser. I diskusjonen ble det videre understreket at den psykoanalytiske forståelsesmåten som kandidatene ved instituttet får opplæring i, ikke utelukkende er basis for en spesifikk behandlingsmetode, men at den har en langt mer omfattende betydning ved at den utgjør en kunnskapsbase som kan utnyttes i ulike terapeutiske sammenhenger og overfor ulike kliniske problemstillinger. Den er spesielt egnet når det gjelder å tenke strategisk, det vil si til å vurdere hva som er tjenlig og hva som er oppnåelig, personlighetsstruktur og ytre betingelser tatt i betraktning. Gjennom hele diskusjonen var inntrykket at Norsk psykoanalytisk institutts perspektiv ble forstått og ansett som viktige. 4. Virksomhetsrapporter fra andre utvalg og verv 4.1 Rapport fra etikkutvalget Etikkutvalget har ikke hatt noen saker til behandling i Utvalget er åpent for uformelle henvendelser og forespørsler og står til disposisjon for medlemmer og kandidater som ønsker bistand med fagetiske spørsmål. Holdningen i utvalget er at terskelen for å ta kontakt skal være lav. 4.2 Rapport fra The Scandinavian Psychoanalytic Review Samarbeidet med tidsskriftets nye utgiver Routledge er i ferd med å sette seg. Det setter større press på redaksjonen når det gjelder deadline og volum, de to numrene skal være i rute, årets første nummer skal ut før sommeren og det neste før jul. Det er

19 19 heller ikke noe slingringsmonn når det gjelder volum. Samarbeidet med Routledge må likevel sies å være godt. Representantene fra Danmark og Finland i redaksjonen har for over et år siden kunngjort at de vil bli avløst, men de har etter sigende ikke funnet avløsere. Slik at redaksjonen i praksis har hatt hva man kaller to «lame ducks.» Dette er ikke lenger et redaksjonelt problem, men må tas opp når lederne i de nordiske foreningene møtes. Fortsatt ligger det en utfordring i å få psykoanalytikere til å se viktigheten av å skrive med utgangspunkt i sin praksis. Økonomien skal være god, men det har blitt oppdaget at regnskapene ikke er ført forskriftsmessig fra mange år tilbake. Anne Kullebund har her vært til stor hjelp og vil i det videre være ansvarsledende når det gjelder tidsskriftets økonomi Rapport fra valgkomiteen Valgkomiteeen har vært i møte med både styret og IR for å orientere seg om hvem som ønsker å fratre sine verv nå. Det er fortsatt usikkert om vi klarer å få på plass president-elekt før årsmøte Rapport fra biblioteksutvalget Det lykkes oss i 2013 å engasjere Manghild Kvaal og Unnur Antonsdottir, begge studenter ved Høgskolen i Oslo, som nye bibliotekarer. Etter større endringer i de to foregående årene pga. omlegging til biblioteksprogrammet Mikromarc, har 2013 vært preget av konsolidering av det systemet vi har etablert. Det er innkjøpt 5 nye titler. I tillegg har biblioteket fått 3 titler i gave. Bøkene i biblioteket er tilgjengelig for alle på internet: websok.mikromarc.no/psykoanalyse; link ligger også på hjemmesiden vår. Biblioteksutvalget tar gjerne imot forslag til innkjøp av bøker o.a. 4.5 Orientering om medlemmenes internasjonale virksomhet Anders Zachrisson er medlem av det Østeuropeiske Psykoanalytiske instituttets Barne- og Ungdomspsykoanalytiske komité (EPF). Han er også medlem av tre IPAkomiteer: Dues Advisory Commitee, Liason Commitee of the Moscow Psychoanalytic Provisional Society, og Admission and Progression subcommittee of China Commitee. Sverre Varvin er leder av IPA s China Commitee Chair for The program comitee for IPA congress in Prague Guest researcher, Sigmund Freud institute, Goethe Universität, Frankfurt, Germany Æresmedlem i Belgrade Psychoanalytic society og i DPG (Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft). Medlemmer i China comitee; subcommitee on Admission and Progression Siri Gullestad, Anders Zachrisson og Sølvi Kristiansen.

20 20 Siri Gullestad er med i IPA s; Project Commitee on Clinical Observation, og IPA s Research-commitee. VEDLEGG 5. Ekstern faglig virksomhet utført av Foreningens medlemmer og kandidater Fra aktivitetsundersøkelsen i 2013 er det kommet inn 71 rapporter fra medlemmer og kandidater av 142 mulige. Antall innkomne rapporter i 2013 er omtrent det samme som i Det betyr at det stadig er et stort flertall psykoanalytikere som bidrar med kunnskapsformidling i tillegg til sine pasientbehandlinger. Vi ser også at mange kandidater bidrar faglig både med forelesninger og artikler med psykoanalytisk relevant innhold. Veiledning antall individer og grupper Individer Ant. veiledere Grupper Ant. veiledere Psykoanalyse (NPI): Psykoterapi (IFP): Obligatorisk veiledning i psykoterapi for leger i spesialistutdanning: Klinisk veiledning for psykologer til spesialitet: Forskningsveiledning: Praksisveiledning for psykologistudenter: Annen veiledning: Totalt:

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2014 2 Årsmelding 2014 Norsk Psykoanalytisk Forening Norsk Psykoanalytisk Institutt Innholdsfortegnelse 1. Organisasjon

Detaljer

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT 1 NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2012 2 Årsmelding 2012 Norsk Psykoanalytisk Forening Norsk Psykoanalytisk Institutt Innholdsfortegnelse 1. Organisasjon

Detaljer

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2011 2 Årsmelding 2011 Norsk Psykoanalytisk Forening Norsk Psykoanalytisk Institutt Innholdsfortegnelse 1. Organisasjon

Detaljer

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2007 2 ÅRSMELDING 2007 NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT 1. Organisasjon... 5 1.1 Norsk Psykoanalytisk

Detaljer

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2006 2 ÅRSMELDING 2006 NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT 1 Organisasjon...5 1.1 Norsk Psykoanalytisk

Detaljer

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2010 Årsmelding 2010 Norsk Psykoanalytisk Forening Norsk Psykoanalytisk Institutt Innholdsfortegnelse 1. Organisasjon

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2015/FB Prosjektnavn: Erfaring og fag side om side:

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2015/FB Prosjektnavn: Erfaring og fag side om side: SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2015/FB16326 Prosjektnavn: Erfaring og fag side om side: Erfaringsformidlere i undervisning av helsepersonell Søkerorganisasjon: og Forord Rapporten

Detaljer

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING 1 NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2009 2 ÅRSMELDING 2009 NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT 1. Organisasjon 1.1 Norsk Psykoanalytisk

Detaljer

Spesialistutdanningen - hvor vil vi?

Spesialistutdanningen - hvor vil vi? Årsmøtet NBUPF 2013 Fagpolitiske drøftinger Spesialistutdanningen - hvor vil vi? Disposisjon Spesialitetskomiteens oppgaver Hva skjer i Helsedirektoratet vedr spesialistutdanningen? Nåværende spesialistregler

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious; Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Oppstart: Høsten 2014

Detaljer

Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning

Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning Vedtatt av sentralstyret 20. februar 1995 Supplert av sentralstyret 23. april 1997 Endret av sentralstyret 24. august

Detaljer

Orientering om PSYC6300 Praktikum V2009:

Orientering om PSYC6300 Praktikum V2009: Orientering om PSYC6300 Praktikum V2009: Generelt om praktikum: Praktikum utgjør en fordypning i terapeutisk praksiserfaring med tett veiledning og drøfting i smågrupper. Gjennom en slik tilrettelegging

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN Kurs Definisjonen av kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde. Kursprogrammets

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre.

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. BarnsBeste Departementet besluttet høsten 2007 å opprette et nasjonalt

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Pasientene Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Fra kaos til mestring

Fra kaos til mestring u PROGRAM ROP-DAGEN Fra kaos til mestring Oslo Kongressenter u 11. januar, 2017 Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon (MHA) Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon (MHA) Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Årsrapport 2013 Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon (MHA) Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo 1. Det viktigste studiekvalitetstiltaket for programmet i 2013. Beskrivelse:

Detaljer

UNDERVISNINGSOPPLEGG I PSYC6301 ETIKK, ROLLE OG PROFESJON ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

UNDERVISNINGSOPPLEGG I PSYC6301 ETIKK, ROLLE OG PROFESJON ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo l 1 UNDERVISNINGSOPPLEGG I PSYC6301 ETIKK, ROLLE OG PROFESJON ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo 2 INNLEDNING. Kursets overordnede perspektiv er psykologen i samfunnet. Siktemålet er å gjøre

Detaljer

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2016 2 Årsmelding 2016 Norsk Psykoanalytisk Forening Norsk Psykoanalytisk Institutt Innholdsfortegnelse 1. Organisasjon

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2013 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN Kurs Definisjonen av kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde. Kursprogrammets

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 40/17 Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

Ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Hva kan vi oppnå med den?

Ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Hva kan vi oppnå med den? Ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Hva kan vi oppnå med den? Rune Tore Strøm Norsk forening for Rus- og avhengighetsmedisin Oslo universitetssykehus Prosessen Legeforeningen startet utredning

Detaljer

Lis-legeundervisning og utdanningssystemer i helseforetakene

Lis-legeundervisning og utdanningssystemer i helseforetakene Lis-legeundervisning og utdanningssystemer i helseforetakene Innføringskurs for LIS, Soria Moria mai 2015 Guri Spilhaug Leder av NFRAM Spesialisthelsetjenestens oppgaver (men først og fremst den offentlige

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP. "Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP. Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically. David Malan, 1980 Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Trondheim høsten 2014

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

UNDERVISNINGSOPPLEGG I PROFESJON, LOVER OG FAGETIKK ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Våren 2010

UNDERVISNINGSOPPLEGG I PROFESJON, LOVER OG FAGETIKK ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Våren 2010 l 1 UNDERVISNINGSOPPLEGG I PROFESJON, LOVER OG FAGETIKK ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Våren 2010 2 INNLEDNING. Kursets overordnede perspektiv er psykologen i samfunnet. Siktemålet er

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Seksualitet som team i psykologisk behandling

Seksualitet som team i psykologisk behandling Seksualitet som team i psykologisk behandling Psyk spes. Sidsel Schaller Psyk.spes. Stephane Vildalen Psyk.spes. Olav Henrichsson Bendiksby Symposium 1 Psykologikongressen Oslo 2014 Refleksjoner over

Detaljer

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved somatisk sykdom og skade

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved somatisk sykdom og skade Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved somatisk sykdom og skade www.kognitiv.no Revidert april 2016 Innledning Mål for utdanningen Deltakerne skal lære å benytte kognitiv terapi som supplement

Detaljer

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Behandling av Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Kurs: 5. og 6. februar 2018 RVTS Øst, Auditoriet i Gullhaugveien 1-3, Oslo rvtsost.no facebook.com/rvtsost/ Målgruppe: Ansatte i BUP. Kurset

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser. Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser. Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no Innhold Mål med oppgaven Faglige og formelle krav til oppgaveskrivingen

Detaljer

INSTITUTTETS UTDANNING MED STUDIEPLANER FOR SEMINARENE

INSTITUTTETS UTDANNING MED STUDIEPLANER FOR SEMINARENE INSTITUTTETS UTDANNING MED STUDIEPLANER FOR SEMINARENE 1. MÅLSETNING s 2 2. HVA UTDANNINGEN OMFATTER s 3 3. OPPTAKSKRAV s 4 4. STUDIEPLANER FOR SEMINARENE s 5 4.1 Innføringsseminar s 6 4.2 Videregående

Detaljer

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs Plass 0130 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 09/23 Dato: 16.06. 2009 Forslag om å opprette ny spesialitet i

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon -

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - For hvem/målgruppe Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter og andre. Det er en fordel

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2016 ble avholdt 31. mai 2016 i Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble vedtatt. Styret Styret har i

Detaljer

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Tid: 7.juni kl 09.00-16.00 Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Pris: kr 800,- Påmelding: Nordre

Detaljer

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Et strategisk verktøy Bergen 09.09.2010 Disposisjon Hvorfor behandlingslinjer Hva er en behandlingslinje Utarbeiding av Behandlingslinje

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten psykoterapi (Vedtatt av sentralstyret 9.april

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2015/FB Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2015/FB Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2015/FB16328 Prosjektnavn: Tankens kraft: kognitiv terapi ved sosial angstlidelse Søkerorganisasjon: Sammendrag Tankens kraft: Kognitiv terapi

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser www.kognitiv.no Revidert november 2015 Mål for utdanningen Deltakerne skal tilegne seg teoretisk kunnskap og praktisk kompetanse innenfor

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/1785 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/1785 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/1785 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE Rådmannens innstilling: Rask psykisk helsehjelp videreføres i samme omfang fra 2017.

Detaljer

YATA Trondheim. Vedtekter

YATA Trondheim. Vedtekter YATA Trondheim Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTET 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering

Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering Søkerorganisasjon: Lymfekreftforeningen Søknadsnummer: 2014/RBM9710 Prosjektnavn: «Lymfomdagen 2014» Prosjektnummer: 2013-3-281 Kapittelinndeling Forord Sammendrag

Detaljer

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 Side 1 av 5 MØTEREFERAT UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 MEDLEMMER Bjørn Ellingsæter, BE Lene Helweg-Larsen, LHL Per David Clee Søhoel

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious; Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Oppstart: Januar 2015

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30

Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30 Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30 Til stede: Kirsti Ytrehus, Tor-Arne Hagve, Liv Ariane Augestad, Espen Saxhaug Kristoffersen, Siv Kvernmo, Anna Midelfart og Kjell Øiestad

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten samfunns- og allmennpsykologi

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 2-2010 Sted: Sola, Hovedredningssentralen Tid: ca 12.00 14.30. Tilstede: Odd Kulø, Lars-Otto Laukvik, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Fravær: Referent: Erlend

Detaljer

Henvisningskriterier NBHP

Henvisningskriterier NBHP Henvisningskriterier NBHP Det ble i 2009 utarbeidet en rapport som vedlegges i sin helhet og som brukes som henvisningskriterier. Her var det representasjon fra regionale tjenester og fra referansegruppen

Detaljer

Selvmordsrisikovurdering

Selvmordsrisikovurdering Selvmordsrisikovurdering Et undervisningsopplegg for ansatte i Psykisk helsevern Rita Småvik Fagutvikler St.Olavs Hospital avd. Østmarka Bakgrunn Sterk økning i selvmordstallene fra 1950-tallet 1994 Vedtatt

Detaljer

Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6)

Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6) Tanja 21. juni 2005 MEVIT 4000 HØSTEN 2006 KOKEBOK Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6) Emneansvarlig:

Detaljer

P R O G R A M KURS I KLINISK SUICIDOLOGI

P R O G R A M KURS I KLINISK SUICIDOLOGI P R O G R A M KURS I KLINISK SUICIDOLOGI FRA SELVMORDSRISIKOVURDERING TIL BEHANDLING AV KRONISK SUICIDALITET TRE-DAGERS KURS 16. 18. OKTOBER 2017 CLARION COLLECTION HOTEL GABELSHUS I OSLO Foreleserne på

Detaljer

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2008 ÅRSMELDING 2008 NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT 1. Organisasjon... 3 1.1 Norsk Psykoanalytisk

Detaljer

Nasjonal etikk-konferanse

Nasjonal etikk-konferanse Nasjonal etikk-konferanse Dato: 25. - 26. november 2015 Sted: Hotel Bristol, Oslo Arrangør: KS i samarbeid med Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo Påmeldingsfrist: 30 august Bakgrunn

Detaljer

Årsberetning fra styret ved Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi. 2015

Årsberetning fra styret ved Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi. 2015 Årsberetning fra styret ved Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi. 2015 Styret har i 2015 bestått av: Leder: Turid Nicolaisen Sekretær: Lise Radøy Kasserer: Ingeborg Aarseth Medlem: Anna Szulc Medlem:

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis Delavtale 4.3.6. Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 6 og 7) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i

Detaljer

Retningslinjer for Studentrepresentanter i Norsk Psykologforening (NPF), Lokalavdeling Troms

Retningslinjer for Studentrepresentanter i Norsk Psykologforening (NPF), Lokalavdeling Troms Retningslinjer for Studentrepresentanter i Norsk Psykologforening (NPF), Lokalavdeling Troms 1. INNLEDNING Norsk Psykologforening er en profesjonsforening for autoriserte psykologer i Norge. Foreningen

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 10.02.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 10.02.2014 kl. 16:15

Detaljer

For behandling på SKUPs årsmøte I møte: 11. april 2008 Sak: 4

For behandling på SKUPs årsmøte I møte: 11. april 2008 Sak: 4 For behandling på SKUPs årsmøte I møte: 11. april 2008 Sak: 4 Saken gjelder: Organisasjonsutvikling mot 2009 Saken fremmes av: SKUP-styret Saksbehandlet: I møte den 3. April, ref styrets sak 08-52 Oppsummering:

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak)

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000019 (Kun for

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Gruppelederutdanning i kunnskapsbasert flerfamiliearbeid

Gruppelederutdanning i kunnskapsbasert flerfamiliearbeid Gruppelederutdanning i kunnskapsbasert flerfamiliearbeid FLERFAMILIEGRUPPER Stavanger Universitetssjukehus PSYKIATRISK KLINIKK, UNDERVISNINGS- OG FORSKNINGSAVDELINGEN Institutt for kunnskapsbasert flerfamiliearbeid

Detaljer

Metoderapport. Fysioterapi ved spondyloartritt (SpA) Oppdatert juni 2017

Metoderapport. Fysioterapi ved spondyloartritt (SpA) Oppdatert juni 2017 Metoderapport Fysioterapi ved spondyloartritt (SpA) Oppdatert juni 2017 OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi evidensbaserte anbefalinger for fysioterapi

Detaljer

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland.

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. JobbResept mener: At alle mennesker har rett til å forsøke seg i arbeid, og at individuell tilrettelegging og oppfølging vil føre til økte

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9.

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. 1 YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015

Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015 Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015 Styresammensetning Årsmøtevalgt 280813: Anne Noraas Bendvold, leder Mikkel Høiberg, nestleder Christian Stremme, styremedlem Fra yrkesforeningene: Jørgen

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for.

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for. STRATEGIPLAN for perioden 2011-2013 Utarbeidet av Styret i Norsk dystoniforening Dystoni er et felles navn på en gruppe symptomer som kjennetegnes ved ufrivillig muskelaktivitet, som fører til gjentatte

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 1 MANDAT Det fylkeskommunale eldrerådet skal være et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE ÅRSMØTE Årsmøte for NVIO avd. Nordmøre ble avholdt på Vårsøg Hotell, Surnadal, 8.3.2013. Hovedstyret/foreningstyre i 2013 bestått av: Leder: Per Kvarsvik

Detaljer

Bjørg Gammersvik. Victor Grønstad

Bjørg Gammersvik. Victor Grønstad Bjørg Gammersvik Ansatt i Helsedirektoratet siden starten, 2001. Før det i Helsetilsynet der jeg jobbet med gjennomføring av opptrappingsplanen; omstrukturering og etablering av DPS. Før det 25 år i psykisk

Detaljer

Høringsuttalelse delplaner

Høringsuttalelse delplaner SYKEHUSET INNLANDET postmottak@sykehuset-innlandet.no Hamar, 22. juni 2013 Vår ref.: Lene Engen Deres ref.: 2011/02711-201/022/Nyfløt Høringsuttalelse delplaner Norsk Psykologforening (NPF), Hedmark lokalavdeling,

Detaljer