NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT"

Transkript

1 1 NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2012

2 2 Årsmelding 2012 Norsk Psykoanalytisk Forening Norsk Psykoanalytisk Institutt Innholdsfortegnelse 1. Organisasjon Norsk psykoanalytisk forening Norsk psykoanalytisk institutt Den psykoanalytiske utdannelsen Medlemssituasjonen pr. desember Oversikt over styre, instituttråd, utvalg og andre tillitsverv 4 2. Virksomhetsrapport fra Styret 6 3. Virksomhetsrapport fra Instituttrådet Virksomhetsrapport fra andre utvalg og verv Rapport fra etikkutvalget Rapport fra The Scandinavian Psychoanalytic Review Rapport fra valgkomiteen Rapport fra biblioteksutvalget Orientering om medlemmenes internasjonale virksomhet Ekstern faglig virksomhet utført av medlemmer og kandidater Veiledning Psykoanalytisk relatert undervisning Forelesninger og foredrag Publikasjoner 26

3 3 1. Organisasjon 1.1 Norsk psykoanalytisk forening Norsk psykoanalytisk forening har som formål å fremme utviklingen av og kunnskap om psykoanalysen. Et sentralt moment i virksomheten er utdannelse av psykoanalytikere og etterutdannelse av psykologer og psykiatere. Psykoanalysen i Norge er forankret i Freuds grunnleggende oppdagelser, men er åpen og orientert mot nye erkjennelser basert på psykoanalytisk og annen forskning. Den psykoanalytiske utdannelsen gir innføring i de viktigste tradisjoner i dagens psykoanalyse. Foreningen er engasjert i den kritiske debatt som foregår om psykoanalysens stilling både som behandlingsmetode, teori og forståelsesmåte. Norsk psykoanalytisk forening ble i 1934 tilknyttet International psychoanalytical association (IPA), som består av psykoanalytiske foreninger fra store deler av verden. Under den tyske okkupasjonen ble foreningen oppløst, men ble gjenetablert kort tid etter krigen. I 1975 ble foreningen igjen knyttet til IPA. Foruten tilknytningen til IPA er Norsk psykoanalytisk forening med i den Europeiske psykoanalytiske føderasjon (EPF) og deltar aktivt i et skandinavisk samarbeid om faglige og vitenskapelige kongresser, samt om utgivelsen av tidsskriftet The Scandinavian Psychoanalytic Review. 1.2 Norsk psykoanalytisk institutt Norsk psykoanalytisk institutt ble etablert i 1967 og er Norsk psykoanalytisk forenings utdannelsesorgan. Den psykoanalytiske utdannelsen ble etablert i Norge i 1934, men opprettelse av instituttet la grunnlag for en utvidelse av den regulære utdannelsen, både i voksenanalyse og etter hvert i barneanalyse. I tillegg til de ordinære seminarene arrangerer Instituttet psykoanalytiske seminarer for psykologer og psykiatere samt allmennpraktikere. Det drives også systematisk forskning ved instituttet. Instituttet mottar økonomisk støtte fra det offentlige ved Helsedirektoratet. Den psykoanalytiske utdannelsen kan søkes av leger i spesialistutdannelse i psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og psykologer i spesialistutdannelse i klinisk psykologi. 1.3 Den psykoanalytiske utdannelse Den psykoanalytiske utdannelse består av fire ledd. Læreanalyse. Læreanalysen strekker seg vanligvis gjennom det meste av utdannelsestiden. Den foregår med minst fire timer per uke hos psykoanalytiker godkjent av foreningens styre. Den teoretiske utdannelse. Den psykoanalytiske teori- og metodeutdannelsen går over åtte semestre, med teoretiske og klinisk/metodiske seminarer. Den praktiske utdannelse. Den praktiske delen av utdannelsen innebærer veiledning på to eller tre psykoanalyser (fire timer per uke) med pasienter av begge kjønn og med veiledning hos forskjellige veiledere som er godkjent av foreningens styre. Denne delen går parallelt med deltagelse i de klinisk/metodiske seminarene.

4 4 Det skriftlige arbeidet er basert på egen klinisk psykoanalytisk virksomhet, og blir vanligvis presentert som foredrag på et av foreningens faglige møter. Godkjent utdannelse gir grunnlag for medlemskap i Norsk psykoanalytisk forening, samt i International psychoanalytical association (IPA). Den økonomiske tilskuddsordningen gjelder for leger og psykologer i videregående utdanning i psykoterapi/psykoanalyse. Etter stortingsvedtak fra 1984 bevilges årlig en sum for å kompensere virkningen av endringer i trygderefusjon for behandlinger. Etter de regler som er utarbeidet for ordningen, kan leger og psykologer søke tilskudd til delvis dekning av utgifter direkte knyttet til deltakelse i utdannelsen. Tilskuddet er vanligvis begrenset til en periode på fem år. Ordningen administreres av et utvalg oppnevnt av Helsedirektoratet med representanter fra Norsk psykoanalytisk institutt og Institutt for psykoterapi. (Ordningen er under evaluering. Se s. 7) 1.4 Medlemssituasjonen pr. desember 2012 Ved utgangen av 2012 var det 92 medlemmer i Norsk psykoanalytisk forening. Av disse er 32 læreanalytikere. To medlemmer har meldt seg ut av Foreningen i Carl Severin Albretsen døde 6. september. I løpet av året har Foreningen fått tre nye medlemmer: Kristina Jarmund, Trine Stømner og Trude Ulla Solberg. Thorkil Hansen og Reidar A. Nilsen ble godkjent som læreanalytikere. Instituttet hadde i desember kandidater, hvorav 14 ennå ikke har begynt på A-kurs. Det er tatt opp fire nye kandidater i 2012; Kristin Mack-Borander, Monica Alvestrand, Line Marie Warholm og Eirik Ulveseth. To kandidater har valgt å avbryte. Psykoanalytisk forum har for tiden seks medlemmer. 1.5 Oversikt over styre, instituttråd, utvalg og andre tillitsverv Styret: President: Nestleder: Styremedlemmer: Underutvalg for styret (leder nevnt først): Administrasjonsutvalget: Utvalg for medlemsrettede aktiviteter: Sølvi Kristiansen Kari Høydahl Morten C. Vanberg Bjørn Lande Liv Aalen Eivind Thuve Liv Aalen Sølvi Kristiansen Anne Kullebund Kari Høydahl

5 5 Utvalg for samfunnsrettede aktiviteter: Forskningsutvalget Instituttråd: Leder: Nestleder / leder Opptak: Utvalgsledere: Undervisningsutvalg: Eivind Thuve Svein Haugsgjerd Anders Landmark Herman Brun Roar Olsen (Web ansvarlig) Steinar Lorentzen Ira Haraldsen Erik Stänicke Morten C. Vanberg Hanne Strømme Bjørn Lande Karl Otto Hagland Anne-Grethe Aase Kari Holm Anne Christine Østrem Anne Christine Østrem Siri Østvold Bente Moe Kristina Jarmund Olav Bendiksby (kandidatrepresentant fram til nov 2012) Opptaksutvalg: Karl Otto Hagland Inger Anita Brynestad Reidar A. Nilsen Sidsel Gilbert Veiledningsutvalget: Barne- og ungdomsanalytisk utvalg: Anne Grethe Aase Esther Ringdal Siri Gullestad Kari Holm Anne Kristin Rustad Britt Bonnevie Bettina Berdal (permisjon fra okt 2012) Terje Nissen (vikar fra okt 2012) Andre utvalg/verv m.m.: Etikkutvalg: Sverre Varvin Solfrid Kjus Carl-Ivar Dahl

6 6 Revisorer: Norske redaktører Scandinavian Review: Valgkomité: Biblioteksutvalget: Pasientformidling: Økonomisk samarbeidsutvalg (statsoppnevnt): Styringsgruppe psykologkurs: Styringsgruppe legekurs: Bjørn Østberg Torkel Sletner Torberg Foss Helge Sletvold Thorkil Hansen Mary Sjaastad Reidar A. Nilsen Bernt Stokstad Reidar A. Nilsen Torberg Foss Bettina Berdal (permisjon) Inger Marie Eide Kristin Lund Hege Wilberg Tonje Østvold Byhre Jostein Kusslid Tormod Knutsen Sidsel Gilbert Lars Christian Opdal Redaksjon Kateksis: Karl Eldar Evang (fram til okt 2012) Kari Høydahl Anders Landmark 2. Virksomhetsrapport fra styret Styret består av seks medlemmer, hver med sitt ansvarsområde. Det har i 2012 vært avholdt åtte ordinære styremøter, hvorav seks etter årsmøtet, og ett styreseminar. Det har også vært ett fellesmøte mellom styret og instituttråd med læreanalytikerne. I tillegg til de ordinære styremøtene gjøres mye av saksbehandling via e-post. Prioriterte saker: Helsedirektoratets evaluering av de private utdanningsinstituttene innen psykisk helse. Utadrettet virksomhet. Planlegging av Nordisk kongress i Oslo Medlemsaktiviteter. Vi har i fjorårets årsmelding redegjort for Helsedirektoratets evaluering av de private utdanningsinstituttene som mottar økonomisk støtte over statsbudsjettet. Oppdraget

7 7 ble gitt til konsulentfirmaet Deloitte, og rapporten derfra forelå våren Vi kontaktet Helsedirektoratet i løpet av våren for å høre om framdriften i saken, og fremmet et ønske om dialog før eventuelle endringer ble innført. Den første informasjonen fra direktoratet kom i en mail den 24. oktober. Her sto det at ordningen med tilskudd til private institutter ble anbefalt opprettholdt, og at de ønsket å spisse ordningen mer i retning av videreutdannings- og langsgående etterutdanningsprogrammer. Samtidig var det flere forhold de ønsket å se nærmere på, blant annet: mangfold av utdanninger, forholdet mellom tilskuddsbeløp og antall studenter og Tilskuddsordningen for videregående utdanning i psykoterapi og psykoanalyse. Styret ble svært alarmert da vi den 29. oktober, gjennom leder av Tilskuddsordningen, fikk vite at Helsedirektoratet hadde foreslått å legge ned Tilskuddsordningen. I et nært samarbeid med Institutt for Psykoterapi har vi arbeidet for å hindre en slik nedlegging. Vi har i dette arbeidet også hatt god hjelp fra enkeltmedlemmer utenfor styret og fra Forskningsutvalget. Vi har henvendt oss til Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet v/helse- og omsorgsministeren og til helsepolitikere. Både legeforeningen og psykologforeningen er kontaktet og begge profesjonsforeningene har respondert med støtte og egne skriv der de advarer sterkt mot en avvikling av Tilskuddsordningen. En gruppe professorer tilknyttet Universitetene i Oslo og Bergen har etter initiativ fra Siri Gullestad undertegnet et avisinnlegg sammen med instituttene. Ved utgangen av 2012 foreligger det ikke noen endelige konklusjoner i saken. Det er etablert en dialog med Direktoratet, og de har uttrykt at de ønsker å snakke med de berørte fagområdene for å utrede nærmere mulige konsekvenser av eventuelle endringer. Det vil bli et samråds -møte over nyttår. Styret arbeider videre med saken. I januar ble seminaret Trauma, Depression and Dreams Neuroscience and Psychotherapy med Mark Solms, Marianne Leuzinger-Bohleber, Marianne Opaas og Erik Stänicke arrangert i samarbeid med Institutt for psykoterapi, Norsk psykologforening, Norsk psykiatrisk forening og Norsk barne- og ungdomspsykiatriske forening. Foreningen har deltatt i planlegging og gjennomføring av et forskningsseminar om litteratur og psykoanalyse ved FMSH (Centre Franco-Norwegien en sciences sociales et humanes, Foundation Maison des Sciences de L Homme, Paris (for norske master- og ph.d-studenter i litteraturvitenskap) november. Det deltok ni masterstudenter og fem doktorander. Seminaret ble arrangert av UiO v/ professor i allmenn litt.vitskap Knut Stene-Johansen. Utvalg for samfunnsrettede aktiviteter har avholdt seks møter i I samarbeid med Cinemateket ble det arrangerte to filmvisninger. 1. mars ble filmen Black Swan vist, med påfølgende foredrag av Siri Gullestad, På egne ben. Den 28. september ble filmen Another Year av regissør Mike Leigh vist, med etterfølgende foredrag om filmen av psykolog Torbjørn Liaaen og deretter diskusjon. Arrangementene var godt besøkt. Det er planlagt ytterligere to arrangementer i samarbeid med Cinemateket våren 2013.

8 8 Nordisk kongress. Den Nordiske psykoanalytiske kongressen i 2014 skal arrangeres i Norge. Arbeidet med arrangementet er godt i gang og det er etablert en vitenskapelig komite med Kari Høydahl som leder og en administrativ komite som ledes av Liv Aalen og Anne Kullebund. Styret har hatt tett og løpende kontakt med Institutt for psykoterapi i forbindelse med saken om tilskudd til instituttene. Det har også vært fire samarbeidsmøter der ulike saker har vært drøftet, blant annet samarbeidsseminaret om depresjon. Styrets leder representerte foreningen/instituttet ved Institutt for psykoterapis jubileumsfeiring, og Instituttrådsleder representerte ved Institutt for gruppeanalyses jubileum. Styrets leder har også hatt kontakt med de andre nordiske foreninger om løpende saker, spesielt knyttet til EPF og IPA. Leder har deltatt på to Councilmøter i EPF (Paris og Jerusalem). Andre saker: Budsjettstyring Kateksis har kommet ut med to numre i I dette året har det vært endringer i sammensetning av redaksjonen: Både Merete Selsbakk Johansen og Karl Eldar Evang takket for seg henholdsvis vår og høst, etter å ha vært med på å etablere og utvikle bulletengen. Anders Flækøy Landmark trådte inn som ny medredaktør fra vårnummeret av. Innholdet i vår og høstnummeret inneholdt flere fagartikler, essayer og ulike tekster med bokanmeldelse, seminarrapport, minneord og annet. Nytt i høstsemesteret var å invitere en filosof (Truls Wyller) til å skrive om temaet tid. I siste nummer av Kateksis har vi endret format og endret noe på layout og type papir. Forskningsutvalget har hatt fire møter i løpet av året. Utvalget hadde ansvaret for to medlemsmøter i løpet av året, ett med Hanne Sofie Dahl og ett med Jan Carlsson. Utvalget innstiller søkere til Fond for psykoanalysens vitenskapelige utvikling, men det var ingen søkere i Arbeidet med DPPT (The Developing Psychoanalytic Practice and Training) fortsatte og resulterte i en rapport til IPA, samt at resultatet ble lagt ut på de nordiske lands hjemmesider. Resultatene fra forskning og publikasjoner ble også presentert på Nordisk Psykoanalytisk Kongress i august i København. I forbindelse med spørsmålene rundt Tilskuddsordningen (jfr. ovenfor) har utvalget ved flere anledninger gitt oversikt over forskningsarbeider/artikler som kan underbygge effekten av psykoanalyse og psykoanalytisk orientert psykoterapi. Norsk psykoanalytisk forening og Institutt presenterer seg gjennom domenenavnet Nettstedet er i økende grad benyttet av medlemmer og kandidater for orientering om den interne og eksterne virksomheten. Det er også stadig fler utenfra som bruker nettstedet, og som slik får informasjon om hva psykoanalyse er, om utdanningen og om aktuelle arrangementer som er åpne for publikum. Daglig ledelse / Sekretariat Den daglige ledelse av Foreningen ivaretas av et administrasjonsutvalg. Instituttet har en ansatt, administrasjonssekretær Anne Kullebund. Hun inngår i den daglige ledelsen av så vel Forening som Institutt.

9 9 Medlemsmøter Styret har i 2012 hatt som målsetning å finne frem til interessante faglige tema, hvor kompetente foredragsholdere blant egne medlemmer og kandidater, og internasjonale størrelser har bidratt. Høstsemesteret åpnet med foredrag av Otto Kernberg, og både vår- og høstsemesteret holdt den britiske psykoanalytikeren Michael Feldman foredrag. I 2012 har vi hvert semester hatt et medlemsmøte øremerket et forskningstema, som Forskningsutvalget i foreningen har vært ansvarlig for innholdet av. Medlemsrettet utvalg har avholdt 15 medlemsmøter 2012, hvorav tre var fremleggelse av skriftlige arbeider. Våren Tirsdag 17. januar: Høringsmøte: Rettslige forhold knyttet til utdanning av psykoanalytikere og behandling av pasienter. Innledninger og diskusjon. - -Tirsdag 14. februar: Tonya S. Madsen: Infantil katastrofe, navnløs skrekk og prematur intellektualitet - refleksjoner omkring en barneterapi. -Tirsdag 6. mars: Siri Erika Gullestad: 22. juli i psykologisk perspektiv. -Tirsdag 17. april: Forskningsmøte: Hanne-Sofie Dahl: En empirisk undersøkelse av aspekter ved motoverføring i en randomisert, kontrollert studie. -Torsdag 26. april: Michael Feldman: Covert Manic Identification. -Tirsdag 22. mai: Torberg Foss: Sinnets innadvendthet - skal man si alt? Anne Kristin Rustad kommenterte foredraget. -Tirsdag 5. juni: Kristina Jarmund holdt sitt godkjenningsforedrag. -Tirsdag 12. juni, sommermøte: Foredrag med Espen Søbye: Ragnar Vogts og Johan Scharffenbergs kritikk av psykoanalysen i mellomkrigstida. -Tirsdag 19. juni: Trine Stømner holdt sitt godkjenningsforedrag. Høsten Fredag 31. august: Otto F. Kernberg: Psychoanalytic treatment of severe narcissistic regression. -Tirsdag 23. oktober: Hva skal vi med barn?- Tidlig omsorg sett fra barnets perspektiv - et psykoanalytisk bidrag. Innledning til diskusjon ved Liv Aalen, Anne Kristin Rustad og Sidsel Gilbert. -Tirsdag 6. november: Trude Ulla Solberg holdt sitt godkjenningsforedrag. -Torsdag 15. november: Michael Feldman: The telling of a dream - Action and Interaction. -Tirsdag 20. november: Forskningsmøte: Jan Carlsson: Utveckling under och efter en psykoterapeututbildning: Forskning om professionsutveckling på olika stadier.

10 10 -Tirsdag 11. desember: Julemøte. Foredrag med Willy Pedersen: En fremmed på benken: Minner fra egen psykoanalyse og refleksjoner rundt psykoanalysen som intellektuell strømning i vår tid. 3. Virksomhetsrapport fra Instituttrådet Instituttrådet har i 2012 hatt ti ordinære møter. Det har vært avholdt fire drøftingsmøter om spesielle saker, tre av disse var med læreanalytikere, ett møte var med medlemmer og kandidater. Instituttrådet har i tillegg til behandling av saker knyttet til den løpende drift, utdannelsen og enkeltkandidaters forhold, særlig hatt fokus på følgende saker: Personvern i Instituttets virksomhet Det økonomiske grunnlaget for utdanningen - i etterkant av Deloitte-rapporten. I samarbeid med Opptaksutvalget er det arbeidet med kvalitetssikring av opptak til utdanningen. I samarbeid med styringsgruppen for psykologkursene er det gitt høringsuttalelser knyttet til utdanningen av psykologspesialister. Ad. personvern i Instituttets virksomhet- oppfølging av professor Kjønstads betenkning vedrørende rettslige utfordringer knyttet til Instituttets virksomhet. Årsmøtet 2012 ga Instituttrådet i oppdrag å arbeide videre med disse spørsmålene og legge eventuelle forslag til lovendringer fram for Årsmøtet Advokat Eva Jarbekk (Adv.-firmaet Kluge) har bistått oss i dette arbeidet. Hun er en framstående ekspert på personvern og er bl.a. Stortingsoppnevnt leder av Personvernnemnda som behandler klager over vedtak i Datatilsynet. Jarbekk har gjennomgått Kjønstads betenkning og omfattende materiale om utdanningen. Hun sluttet seg til de juridiske vurderingene professor Kjønstad gjør gjeldende, men fastslo at det ikke er nødvendig med endringer / tillegg i Foreningens / Instituttets lover eller vedtekter. Jarbekk har deltatt i to instituttrådsmøter med utvidet deltakelse. Her ble den kliniske del av utdanningen og inntaksordningen gjennomgått med tanke på hvordan vi kan bringe virksomheten bedre i samsvar med aktuell lovgivning. Et ad hoc-utvalg bestående av Anne Kristin Rustad og Anne Christine Østrem, har systematisert materialet som framkom i møtene med Jarbekk. Instituttrådet fremmet dette utvalgets innstilling som grunnlag for samtale i fellesmøte mellom Styret, Instituttrådet og læreanalytikerne 30. oktober. Det var i dette møtet, i det alt vesentlige, tilslutning til Instituttrådets forslag. Det var også samstemt tilslutning til referat fra møtet. Instituttrådet gjorde deretter vedtak som innebærer at dette referatet skal danne grunnlag for det videre arbeid med de spørsmålene som berører utdanningen direkte. Det nevnte utvalg, forsterket med Kari Holm, utarbeider forslag til skriv og erklæringer som er nødvendige ut fra personvernforhold. Før Instituttrådet fatter endelig vedtak, vil forslagene bli lagt fram på et medlemsmøte. Juridiske utfordringer og praktiske ordninger knyttet til pasientformidlingen utredes av en egen komité. Denne vil, i etterkant av Instituttrådets behandling av personvernspørsmålene, sluttføre sitt arbeid og levere ett eller flere løsningsforslag.

11 11 Ad. Sikring av det økonomiske grunnlag for utdanningen Helsedirektoratet har gitt signaler om at Tilskuddsordningen kan bli avviklet i løpet av en treårs-periode. Dette representerer en trussel mot vår utdanning og dermed mot eksistensen av selve instituttet (og Institutt for Psykoterapi). Av denne grunn har Styret tatt hovedansvar for arbeidet med saken. Instituttrådet har fulgt saken nøye og gjennom leder gitt innspill til styret. Det vises til redegjørelse under Styrets arbeid. Aktiviteter i utvalgene: Opptaksutvalget (OU). Utvalget hadde seks møter i løpet av året. Opptaksutvalget behandler søknader om opptak til den psykoanalytiske utdannelsen. Det var fire nye opptak; en lege og tre psykologer, tre kvinner og en mann. To søknader mottatt i 2012 behandles tidlig i oktober ble det avholdt felles møte med læreanalytikerne der temaet var erfaringer og utfordringer med opptak etter innføring av ny ordning i Det forelå den gangen to innstillinger som behandlet prosedyrer og kriterier for opptak. OU ble oppfordret til å lage et nytt utkast til opptaksdokument (prosedyrer) basert på de to innstillingene og vurdere anvendbarheten av det britiske "Application for training in psychoanalysis." Utvalget vil arbeide videre med saken. Utlysningsteksten til utdannelsen ble revidert. Undervisningsutvalget (UU) Undervisningsutvalget har holdt fem møter i Hovedutfordringen i høstsemesteret har vært å finne lærere til to planlagte B-kurs. Ett B-kurs vil starte i vårsemesteret 2013, det andre høsten UU ser det som en viktig oppgave framover å arbeide med å utvide lærerstaben. Undervisningsutvalget har hatt kontakt med kandidatene gjennom informasjon ved oppstart av A-kurs, evalueringsmøter med A1, A2 og B2 samt et informasjonsmøte for nye kandidater i februar Utvalget har mottatt henvendelser fra to kandidater som ønsker å fortsette hos analytikere som ikke er godkjente læreanalytikere. Det har ikke vært avholdt lærermøte i regi av UU i Problemene med å finne lærere til to B-kurs ble tatt opp i forbindelse med lærermøte 30. oktober. Undervisning for den psykoanalytiske utdanningen: Våren 2012: A-kurs, 1. semester. Lærer: Kari Høydahl og Karl Eldar Evang, ni kandidater. B-kurs, 2. semester. Lærer: Inge Refnin og Per Anthi, fire kandidater. Høsten 2012 A-kurs, 2. semester. Lærere: Eystein Våpenstad og Anders Zachrisson, ni kandidater B-kurs, 3. semester. Lærere: Inge Refnin og Per Anthi, fire kandidater. I januar ble det holdt fellesseminar med tema vitenskapsteori med Siri Gullestad som foreleser. Seminaret hadde 18 deltakere. Videre er det arrangert to skrivekurs, ett ble avviklet høsten 2012 med to deltakere, et nytt kurs startet høsten 2012 med fire deltagere. Tormod Berg har vært lærer på begge disse skrivekursene. Veiledningsutvalget (VU) Veiledningsutvalget har hatt seks møter i løpet av året. Det er foretatt seks sluttevalueringer, noe som betyr at seks kandidater har fått godkjent den kliniske del

12 12 av utdanningen og kun har det skriftlige arbeidet igjen før de er godkjente psykoanalytikere. Det er også foretatt tre 2. gangsevalueringer. Dette betyr at ni kandidater har kommet godt i gang med minst to veiledede analyser. Veiledningsutvalget har også ansvar for Veilederforum og arrangerte i september 2012 et møte med psykoanalytiker Fransizka Ylander fra den svenske foreningen. Ylander presenterte erfaringer de har gjort seg i den svenske foreningen med å la kandidater delta i evalueringen av sine veiledete analyser. Det ble diskutert hvordan den norske foreningen kan gå frem når det gjelder kandidatenes engasjement i evalueringsarbeidet. Denne diskusjonen følges opp på neste møte i Veilederforum. Barne- og ungdomsanalytisk utvalg (BUU) BUU har hatt seks møter i denne perioden. -Litteraturlisten ble revidert og sendt til høring i barne- ungdomsanalytikergruppen. -Representanter for BUU hadde i februar et fellesmøte med Styret for å klarlegge rammene for et medlemsmøte om «tidlig omsorg og hva psykoanalysen kan bidra med i den pågående samfunnsdebatten». -Det ble diskutert eventuelle konsekvenser for utdannelsen med utgangspunkt i Kjønstadraporten og senere juridisk betenkning fra advokat engasjert av Instituttrådet. -Man har også drøftet saksgangen ved søknad om å ta med spedbarn på seminar, da det har vært en problemstilling. -Videre har utvalget innstilt på godkjenning av nytt medlem overfor Instituttrådet. -Utvalget har arbeidet med utkast til revisjon av rammebetingelsene for den barne- og ungdomsanalytiske utdannelsen for å gjøre den mer tilgjengelig, - også for medlemmer som ikke har klinisk praksis med barn og unge fra tidligere, uten å senke kravene til kvalitet. Det er invitert til et diskusjonsmøte for medlemmene av gruppen etter årsskiftet. -Etter henvendelse fra Styret vurderer utvalget om en prekongress for barne- og ungdomsanalytikere før nordisk kongress i Oslo 2014 er ønskelig. Barneanalyseforum er opprettet for, og fortsatt åpen for alle interesserte innen Foreningen, men benyttes for tiden av bare barneanalytikere og kandidater innen denne utdannelse. Forum består derfor av åtte deltakere som har møttes den siste mandagen i måneden, til sammen åtte ganger i år. Den ukentlige inntakstelefonen, , er åpen for henvendelser om saker der barneanalyse/intensiv barneterapi med foreldrearbeid er indisert. Pasientformidlingen Dette er et tilbud til befolkningen hvor personer som ønsker å gå i psykoanalyse kan henvende seg for å få en kompetent vurdering. I tillegg er denne ordningen myntet på det behov kandidatene har for å rekruttere pasienter til sin utdanning. Inntaksordningen er delegert til en psykoanalytiker som fortløpende vurderer søknadene og evt. tar i mot pasienter til forberedende samtale(r). I forbindelse med den generelle gjennomgangen av personvern, pasientrettigheter m.m. i utdanningen, vil også prosedyrene for inntaksordningen bli revidert. Det var i 2012 en jevn strøm av henvendelser pr. post, telefon og e-post. Bettina Berdal har hatt permisjon fra ordningen fra 1.10 og Evelina Ciapaite, Svend-Ole Nielsen og Eivind Thuve har delt på oppgaven i Berdals permisjon. Til sammen 13 pasienter har fått tilbud om plass gjennom ordningen, hvorav fem søknader er til vurdering hos terapeut, fire har startet i psykoanalytisk behandling og tre har takket nei til et slikt behandlingstilbud. En søker er vurdert og venter på tilbud.

13 13 Andre undervisningsaktiviteter: Etterutdanningstilbud rettet mot medlemmer med lærerfunksjoner Instituttet har i år arrangert to kliniske weekendseminarer med den anerkjente britiske psykoanalytikeren Michael Feldman, april og november. Seminaret har bestått av tre grupper med medlemmer og kandidater og til sammen seks kliniske presentasjoner. Seminaret har vært over fulltegnet og med svært positive tilbakemeldinger. Michael Feldman har begge ganger holdt kliniske foredrag. Det er planlagt ett nytt seminar med Feldman mars 2013 og Instituttet håper å kunne tilby fremtidige seminarer med ham, da interessen fortsatt er stor. Styringsgruppe for legekurs Instituttet bidrar til undervisning i psykoanalyse og psykodynamisk psykoterapi overfor leger. Dette arbeidet er dette året ivaretatt på følgende måter: 1: Instituttet har det faglige ansvar for kurset "Psykoanalytisk psykoterapi - Klinikk og teori". Dette såkalte legekurset består av fire delkurs som går over en periode på to år hvert delkurs er av tre dagers varighet. Dette er et Universitetskurs, godkjent som et videreog etterutdanningskurs for leger. Legeforeningen står som arrangør, bl.a. i forhold til administrasjon og økonomi. Kursene er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger over utvalgte emner, samt gruppearbeid hvor deltakerne presenterer kliniske eksempler. Det er dette året avholdt to nye delkurs. Det første, februar 2012, hadde som tema: Lege- pasientforholdet. Forelesere var: Per Vaglum, Anne Kristin Rustad og Lars Christian Opdal. Det andre, november 2012, hadde som tema: Objektrelasjonsteorier, traumer og psykoser. Forelesere: Anne Kristin Rustad, Sverre Varvin og Svein Friis. Det er særlig leger i utdanning innen psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri som deltar på disse kursene, men også fastleger og andre interesserte. Kursene får jevnt over gode evalueringer av deltagerne, men rekrutteringen er noe svak. Årets kurs hadde hhv.13 og 10 deltakere. 2: Styringsgruppen arrangerte i oktober november, sammen med Institutt for psykoterapi, for første gang et "Klinisk emnekurs i psykodynamisk psykoterapi" for fastleger. Dette kurset ble utarbeidet på oppdrag av Oslo legeforening og inngikk i "Ullevålkursene" som holdes regelmessig for allmennpraktikere. Kurset gikk over tre dager og det deltok ca. 70 allmennpraktikere. Det arbeides med å videreføre dette kurset til andre områder i landet. 3: På oppfordring fra Psykoterapiutvalget er det, sammen med Institutt for psykoterapi, utarbeidet planer for et "Obligatorisk emnekurs i psykoterapi" for spesialistutdannelsen i psykiatri. Dette kurset vil inngå i den nye kursstrukturen for spesialistutdannelsen i psykiatri, som er under utforming. 4: I samarbeid med Institutt for psykoterapi, Institutt for kognitiv terapi og Institutt for gruppeanalyse arbeides det med en presentasjon av de forskjellige terapiformene under «Psykiatriveka 2014». Denne presentasjonen vil skje i regi av Psykoterapiutvalget. Styringsgruppen for psykodynamisk fordypningsprogram for psykologer Psykodynamisk fordypningsprogram i klinisk voksenpsykologi består av åtte kullsamlinger hver på to dager over fire semestre. Kursene arrangeres i samarbeid med Institutt for Psykoterapi, Institutt for Gruppeanalyse og SEPREP. Programmet er bygget opp etter modell fra Norsk Psykologforening, og ekvivalerer med Norsk

14 14 Psykologforenings toårige fordypningsprogram til spesialiteten i klinisk voksenpsykologi. Det første programmet ble startet opp høsten Det fjerde programmet ble avsluttet sommeren 2012, og det femte programmet startet opp i september 2012 med 24 deltakere. Kurset er fulltegnet. Det er styringsgruppens inntrykk at det er en stor interesse blant psykologer for en psykodynamisk/psykoanalytisk orientert tilnærmingsmåte i spesialistutdanningen, og at vårt tilbud dekker et tydelig behov. Tilbakemeldinger fra deltagerne (gjennom skriftlige og muntlige evalueringer etter hvert kurs) har gjennomgående vært svært gode. Det synes også som dette tilbudet stimulerer til økt interesse for å søke videreutdanning ved Norsk psykoanalytisk institutt eller Institutt for Psykoterapi. Programmene har gått med overskudd. Det er satt av et skjermet beløp til dekning av eventuelle underskudd på fremtidige programmer. Fordypningskursets status: Styringsgruppen har på forespørsel fra NPF sendt søknad om godkjenning av fordypningskurs som ekvivalent til Norsk Psykologforenings eget fordypningsprogram i klinisk voksenpsykologi. Psykologforeningen har meldt tilbake at søknaden godkjennes. Det arbeides videre med enkelte tilleggsspørsmål fra Psykologforeningen. Svar forutsettes gitt innen frist, Høringsuttalelser: Styringsgruppen har utarbeidet forslag til høringsuttalelse til Norsk Psykologforening (NPF) vedr. "Ny struktur i Norsk Psykologforenings spesialistutdanning". Instituttrådet sluttet seg til denne uttalelsen som fra vår side var utarbeidet av Tonje Østvold Byhre og Kari Høydahl. Instituttrådet ga også en egen, separat høringsuttalelse i saken. Denne var ført i pennen av Kari Høydahl og omhandler i særlig grad forhold som berører nåværende og framtidig mulig samarbeid mellom vårt institutt og Psykologforeningen om spesialistutdanningen. Kinaprogramet Kinaprogrammet går videre. I 2012 avsluttet et 4-årig kurs i Beijing. Dette hadde deltagere fra Beijing og den nordlige delen av Kina. Det var ca. 70 deltagere. For å kvalifisere fra kurset må deltagerne levere en skriftlig oppgave. Denne delen er ikke ferdig ennå. Høsten 2012 startet ett nytt kurs: Dette er det største kurset vi har arrangert med 240 deltagere. Kurset består av tre nivåer: A: Veilederutdannelse. Deltagerne her har deltatt på tidligere kurs og har god erfaring med psykoterapeutisk arbeid. B. Viderekommende psykoterapi nivå med deltagere som har tidligere kurs. C. Nybegynner - nivå. Alle deltagere må arbeide kontinuerlig med psykoterapi eller veiledning. De på nybegynner - nivå blir veiledet av kursdeltager i veilederutdannelse. Denne gangen har kinesiske lærere ansvaret for undervisning på nybegynner - nivået. Instituttet har heller ikke i år fått bevilgning fra norske myndigheter. Dette stoppet i forbindelse med fredsprisutdelingen i Støtten fra Kinas side har imidlertid fortsatt. Vi søker stadig og har senest henvendt oss direkte til Helse- og omsorgsministeren.

15 15 Eksternt samarbeid Helsedirektoratet / Tilskuddsordningen Styrets nestleder og instituttrådsleder har deltatt i møte med Tilskuddsordningen (se virksomhetsrapport fra styret). Institutt for Psykoterapi Instituttet har, sammen med styret, hatt formelle samarbeidsmøter med Institutt for Psykoterapi ved siden av løpende kontakt og samarbeid for å hindre nedleggelse av tilskuddsordningen. Samarbeidet fortsetter om spesialistkurs for psykologer, kurs for fastleger og om etablering av obligatorisk kurs for leger i psykiatriutdannelse. President og Instituttrådsleder deltok i 50 årsjubileet til Institutt for Psykoterapi. En komité med representanter for begge institutter forbereder et seminar om psykoanalytisk forståelse av depresjon. Seminaret arrangeres i april Institutt for gruppeanalyse Dette instituttet feiret høsten 2012 sitt 25 årsjubileum. Instituttrådsleder representerte Instituttet og styret. Psykoterapiutvalget i Norsk Psykiatrisk Forening: Instituttet har vært representert i det årlige kontaktmøte mellom Psykoterapiutvalget g de instituttene som er aktuelle i forbindelse med legenes spesialistutdanning (Institutt for psykoterapi, Norsk Gruppeanalytisk Institutt, Norsk forening for kognitiv terapi og Norsk psykoanalytisk institutt.) Det ble i møtet lagt fram et «Forslag til obligatorisk emnekurs i psykodynamisk psykoterapi for spesialistutdannelsen i psykiatri». Bakgrunnen for forslaget var arbeidet med ny kursstruktur for denne utdannelsen. Forslaget var utarbeidet av representanter for Institutt for Psykoterapi og vårt institutt ved styringsgruppen for legekurs. Norsk Psykologforening: Psykologforeningen har invitert samarbeidende institutter til presentasjon av og videre diskusjon om den behandlingstilnærmingen instituttene representerer. Bakgrunnen for dette initiativet er en bekymring «for at et snevert evidensgrunnlag legger for store føringer for utviklingen av dagen tjenester, og at dette ikke er optimalt for pasientene». Samtidig viser psykologforeningen til at (deres) medlemmer i helseforetakene melder fra om at «kvalitet og gode behandlingsforløp marginaliseres i en hektisk hverdag med produksjons- og dokumentasjonskrav». Det første møtet vil finne sted ultimo januar Siri Gullestad og Erik Stänicke møter for Instituttet og leder vårt arbeid med disse spørsmålene.

16 1. Virksomhetsrapporter fra andre utvalg og verv Rapport fra etikkutvalget Etikkutvalget ga en uttalelse om professor Kjønstads betenkning om rettslige spørsmål knyttet til utdanningen av psykoanalytikere og til behandlingen av pasientene i den forbindelse. Utvalget har ikke hatt andre saker til behandling i For øvrig er utvalget åpent for uformelle henvendelser og forespørsler og står til disposisjon for medlemmer og kandidater som ønsker bistand med fagetiske spørsmål. Holdningen i utvalget er at terskelen for å ta kontakt med oss skal være lav. 4.2 Rapport fra The Scandinavian Psychoanalytic Review I 2012 overtok Helge Sletvold og Torberg Foss ansvaret som hovedredaktører. David Titelman har sluttet i redaksjon og ny representant for den svenske foreningen er Johan Erikson. Erkki Äärelä og Susanne Lunn fortsetter fra henholdsvis Finland og Danmark. I forbindelse med dette skiftet var det et møte mellom avgående og påtroppende redaktører 3. mars i Oslo. Der var også Bernt Stokstad til stede i og med at han tiltrådt stillingen som Web-redaktør/it-ansvarlig. Redaksjonen har ønsket å gjøre et skifte av forlag, fra University Press of Southern Denmark til Routledge. Dette vil åpne for flere fordeler, blant annet ved at det gir muligheter til større utbredelse ved å bli en del av porteføljen til Routledge. Avtalen med vårt danske forlag ble sagt opp i mars og kontrakt med Routledge ble underskrevet av Helge Sletvold og Torberg Foss i overgangen fra juni til juli. I forbindelse med overgangen til Routledge har man ønsket å lage et elektronisk arkiv over alle tidligere årganger. Alle numre har dermed blitt scannet. I forbindelse med den Nordisk kongressen som ble avholdt i København i august, hadde vi et redaksjonsmøte, hvor overgangen til Routledge var ett hovedtema. I og med oppsigelsestiden har de to numrene fra 2012 blitt utgitt av University Press of Southern Denmark. I skrivende stund er nummer 2 i trykken. I løpet av 2012 kom det 2 numre, sent på vår parten kom nummer 2 fra Tidlig på høsten kom så nummer 1 fra 2012, altså det første med norske hovedredaktører som ansvarlige Rapport fra valgkomiteen Valgkomiteen har hatt ett møte i 2012, og ellers kommunisert via telefon og e-post. Arbeidet med å besette sentrale verv som president og instituttsrådsleder er ikke avsluttet ved utgangen av året. Dette vil man arbeide videre med Rapport fra biblioteksutvalget Biblioteksprogrammet Mikromarc som ble innkjøpt høsten 2011 ser ut til å fungere tilfredsstillende. Anne Kullebund deltok på et todagers kurs i Micromarc ved Bibliotekenes IT-sender i januar. Titlene i biblioteket er tilgjengelig for alle på internet (websok.mikromarc.no/psykoanalyse); link ligger på hjemmesiden vår. Hele biblioteket ble gjennomgått våren Aksjon for å inndrive ikke-innleverte bøker resulterte i 20 titler. Pr. idag mangler ca. 200 titler i biblioteket. Det er innkjøpt 14 nye titler.

17 17 Det har ikke lykkes oss å engasjere ny bibliotekar. Utvalget har i 2012 vært samlet til ett møte. Biblioteksutvalget tar gjerne imot forslag til innkjøp av bøker. 4.5 Orientering om medlemmenes internasjonale virksomhet Anders Zachrisson er medlem av det Østeuropeiske Psykoanalytiske instituttets Barne- og Ungdomspsykoanalytiske komité (EPF). Han er også medlem av tre IPAkomiteer: Dues Advisory Commitee, liason comitee of the Moscow Psychoanalytic Study Group, og Admission and Progression subcommittee of China Commitee. Sverre Varvin er medlem av IPA s China Commitee,; responsible for training and research. Medlem i Project group on Conceptual Integration, IPA. Chair for The program comitee for IPA congress in Prague Guest researcher, Sigmund Freud institute, Goethe Universität, Frankfurt, Germany Æresmedlem i Belgrade Psychoanalytic society og i DPG (Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft). Medlemmer i China comitee; subcommitee on Admission and Progression Siri Gullestad, Anders Zachrisson og Sølvi Kristiansen. Siri Gullestad er med i IPA s; Project Commitee on Clinical Observation. Hanne Strømme er medlem av IPA s Commitee on Education in Training and Research Methodologies. VEDLEGG 5. Ekstern faglig virksomhet utført av Foreningens medlemmer og kandidater Fra aktivitetsundersøkelsen i 2012 er det kommet inn 69 rapporter fra medlemmer og kandidater av 140 mulige. Antall innkomne rapporter i 2012 er omtrent det samme som i Det betyr at det stadig er et stort flertall psykoanalytikere som bidrar med kunnskapsformidling i tillegg til sine pasientbehandlinger. Vi ser også at mange kandidater bidrar faglig både med forelesninger og artikler med psykoanalytisk relevant innhold. Veiledning antall individer og grupper Individer Ant. veiledere Grupper Ant. veiledere Psykoanalyse (NPI):

18 18 Psykoterapi (IFP): Obligatorisk veiledning i psykoterapi for leger i spesialistutdanning: Klinisk veiledning for psykologer til spesialitet: Forskningsveiledning: Praksisveiledning for psykologistudenter: Annen veiledning: Totalt: Veiledning i Norge Gjennomsnitt antall timer pr. uke Individer: 3,5 timer gj.sn. pr. uke Antall veiledere: 44 Grupper: 3.0 timer gj.sn. pr. uke Antall veiledere: 6 Veiledning i utlandet Totalt antall timer Individer: 610 timer Antall veiledere: 6 Grupper: 155 timer Antall veiledere: Psykoanalytisk relatert undervisning Lærer og/eller gjestelærer ved seminarer, smågrupper eller lignende eller holdt foredrag. Innledninger ved kurs eller seminarer teller ikke som separat foredrag. Norsk Psykoanalytisk Institutt: Institutt for Psykoterapi: Kurs Seminar/undervisning Foredrag

19 19 Andre utdanningsinstitusjoner: Offentlig helseinstitusjoner: Utlandet: Annet: Totalt: Foredrag Bettina Beil Berdal: Lekeobservasjon av barn, klinikk, metode, teori. Grunnkurs i BUP. Espen Bjerke: "André Bjerke og psykoanalysen" på onsdagsmøte v/institutt for psykoterapi, 5. des Hans Peter Broch: Harald Schjelderup - en mann forut sin tid? (sammen med psykologspesialist Tor Sletten). Cuenca-seminaret september 2012, Castilla-La Mancha, Spania. Leger og psykologer. Harald og Kristian Schjelderup - Religion, religionspsykopatologi og psykoanalyse. En tilknytningsteoretisk fortolkning. Cuenca-seminaret september 2012, Castilla-La Mancha, Spania. Leger og psykologer. Fredrik Cappelen: Containment - Hvordan forstå og benytte seg av begrepet i klinisk hverdag?, Regional avdeling for spiseforstyrrelser, Alle ansatte ved Regional avdeling for spiseforstyrrelser. Mentaliseringsteori, Regional avdeling for spiseforstyrrelser, ansatte på ungdomsposten ved Regional avdeling for spiseforstyrrelser. Tilknytningsteori - Dagsseminar ved Regional avdeling for spiseforstyrrelser, ansatte for ungdomsposten ved Regional avdeling for spiseforstyrrelser. Hanne-Sofie Dahl: "Long-term Effects of Transference Work in the Context of Therapists Parental Countertransference and Patients Personality Pathology." Forskningskonferanse, Virginia Beach, USA. "Langtidseffekt av Overføringsarbeid sett i lys av Terapeutens Parentale Motoverføring og Pasientens Personlighetspatologi.

20 20 En Randomisert Klinisk Studie" Forskningsmøte, NPF. Samme ble holdt på forskningsmøte på UiO, med.fak., Vinderen. Torberg Foss: Erfaringer av noe ufullendt. Nordisk Psykoanalystisk Kongress. Innledning til Godards film "Le Mepris" på seminar i det Norske senter i Paris. Foredrag i Psykoanalytisk forening. "Sinnets innadvendthet". Svein Friis: Kurs i psykoterapi ved Psykoanalytisk institutt. November Dobbeltforelesning om: "Psykoterapi ved psykotiske tilstander. Muligheter og begrensninger". Foredrag ved Schizofrenidagene i Stavanger: 1. Hva har vi lært av TIPS-prosjektet 2. Mer enn tidlig intervensjon. Sidsel Gilbert: AHUS- Obligatorisk internundervisning for LIS- leger. 2X2 undervisningstimer over to ganger, om samtalebehandling ved psykotiske tilstander. Siri Gullestad: Akademisk vorspiel: Freud. Det Norske Studentersamfunn, Oslo, studenter. "Black Swan" i psykoanalytisk perspektiv. Cinemateket, Oslo, allment publikum. 22. juli i psykologisk perspektiv, Norsk Psykoanalytisk Forening. "Det som egentlig skjer". Psykoanalytisk tenkning og terapi. Grunnkurs i barnepsykiatri, Leangkollen, leger. Tilregnelighetens grenser. Vitenskapsteoretisk forum, UiO, akademikere. Who am I? Discussion with Julia Kristeva, EPF-kongress, Paris, psykoanalytikere. Who is who in dissociation? Frankfurt, psykologer, psykiatere. Ideologi og personlighet. Massakren på Utøya i et psykologisk perspektiv. Nordisk Psykoanalytisk Kongress, København. Samtalens kraft. Ibsens Fruen fra havet. Litteraturhuset, allment publikum. Psykoanalyse og ideologi. Fagdag, Svein Haugsgjerd 70 år. Helsepersonell/ allment publikum. Listening perspectives in psychoanalytic psychotherapy. Beijing, leger/ psykologer. Psychoanalytic understanding of personality. Key concepts. Beijing, leger/ psykologer. 22. juli i psykoanalytisk perspektiv. Norsk psykologforening, Seniorforum, Oslo, Psykologer og Tverrvitenskapelig forum, UiO, Oslo, akademikere.

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT 1 NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2013 2 Årsmelding 2013 Norsk Psykoanalytisk Forening Norsk Psykoanalytisk Institutt Innholdsfortegnelse 1. Organisasjon

Detaljer

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2008 ÅRSMELDING 2008 NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT 1. Organisasjon... 3 1.1 Norsk Psykoanalytisk

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR INSTITUTT FOR PSYKOTERAPI. Vedlegg 1

ÅRSBERETNING FOR INSTITUTT FOR PSYKOTERAPI. Vedlegg 1 ÅRSBERETNING 2012 FOR INSTITUTT FOR PSYKOTERAPI Vedlegg 1 INNLEDNING Institutt for Psykoterapi er en undervisnings- og medlemsorganisasjon som har til formål å fremme en landsdekkende forståelse for og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsberetning

Innholdsfortegnelse. Årsberetning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 1. Medlemmer...2 2. Instituttets organer...3 3. Økonomi...5 4. Nydalsveien 15...5 5. Undervisningsvirksomhet...5 6. Styret...6 7. Utvalg for kandidatutdanning...8 8.

Detaljer

bulletinen Årgang 19. Nr 1. 2013

bulletinen Årgang 19. Nr 1. 2013 bulletinen Årgang 19. Nr 1. 2013 Innholdsfortegnelse Informasjon fra daglig ledelse... 3 Takk for meg Tove Kjersti Kjølseth... 4 Innlegg Om å ikke kjenne seg bra nok. Et eksempel på projektiv motidentifikasjon

Detaljer

informasjonsbulletin Årgang 17. Nr 1. 2011

informasjonsbulletin Årgang 17. Nr 1. 2011 informasjonsbulletin Årgang 17. Nr 1. 2011 informasjon fra ledelsen 2 Innholdsfortegnelse Informasjon fra ledelsen... 3 Nord-norsk psykoterapiforum, kort historikk Stig Olaussen... 4 Hva er det med studenters

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Kvalifisert utdanning. i gruppepsykoterapi og. gruppeanalyse"

ÅRSMELDING 2013. Kvalifisert utdanning. i gruppepsykoterapi og. gruppeanalyse ÅRSMELDING 2013 Kvalifisert utdanning i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse" 2 ÅRSMELDING 2013 Innholdsfortegnelse: side Instituttets formål 4 Organisasjonen Medlemmer / generalforsamling Styret, fagråd

Detaljer

Landsmøtet 2010 Beretninger

Landsmøtet 2010 Beretninger Landsmøtet 2010 Beretninger Organisasjonskart Fagetisk råd (FER) Ankeutvalg fagetiske saker Sekretariatet: Generalsekretær Forhandlingsavdeling Fagavdeling Kursavdeling Landsmøte (Hvert 3. år) Valgkomité

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Nr.2 2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Noen av

Detaljer

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Årsmøte 2008 i Tromsø Sporene etter Reich i Norge Dansk avspenningspedagogikk og psykomotorikk

Detaljer

Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet

Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole RAPPORT & PLANER 2013 2014 Haraldsplass diakonale høgskole INNLEDNING... 1 1 SEKTORMÅL 1: HØYSKOLEN SKAL GI UTDANNING AV HØY INTERNASJONAL KVALITET I SAMSVAR MED SAMFUNNETS BEHOV... 2 1.1 Gjennomføring

Detaljer

Årsmelding 1.1.13-31.12.13

Årsmelding 1.1.13-31.12.13 Årsmelding 1.1.13-31.12.13 1 - Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Organisasjon... 4 Styret 2013... 4 Inntektsgivende arbeid... 5 Strategiplan 2014-2016...5 Åpenhet og mer kunnskap...6 Sette dagsorden

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge.

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge. Fra Sentralstyret: BERETNING 2002, 2003 OG 01.01. 01.06. 2004 Sentralstyrets beretninger for 2002, 2003 og de første fem månedene av 2004 er skrevet i direkte sammenheng med vedtatte resultatmål for respektive

Detaljer

Årsberetning for 2006 Rådet for psykisk helse

Årsberetning for 2006 Rådet for psykisk helse Årsberetning for 2006 Rådet for psykisk helse Side 1 av 31 Innholdsfortegnelse INNLEDNING: ÅRET FOR POLITISK GJENNOMSLAG... 3 POLITIKK... 4 Helse- og velferdspolitisk program... 4 Politisk alliansebygging...4

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Spenningsnytt. årsmøte 2009 kunnskap om kroppen mellom grep og begrep inntrykk fra kropps-psykoterapikonferansen i Paris

Spenningsnytt. årsmøte 2009 kunnskap om kroppen mellom grep og begrep inntrykk fra kropps-psykoterapikonferansen i Paris Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi Februar 2009, årgang 27 årsmøte 2009 kunnskap om kroppen mellom grep og begrep inntrykk fra kropps-psykoterapikonferansen

Detaljer

Norges Kristelige Legeforening. Generalforsamling, 26. mars 2011. Sakspapirer

Norges Kristelige Legeforening. Generalforsamling, 26. mars 2011. Sakspapirer Norges Kristelige Legeforening Generalforsamling, 26. mars 2011 Sakspapirer Sak 1) Konstituering av generalforsamlingen 1.1) Godkjenning av innkalling Innkallingen til generalforsamlingen er utført i henhold

Detaljer

3/13. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. juni 2013 kl 11:00 18:00 på Rica Park Hotel Sandefjord

3/13. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. juni 2013 kl 11:00 18:00 på Rica Park Hotel Sandefjord 3/13 SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. juni 2013 kl 11:00 18:00 på Rica Park Hotel Sandefjord 27/13 Godkjenning av referat fra sentralstyremøte (2/13)./. Referat fra sentralstyremøte 11. april 2013 (2/13)

Detaljer

Norsk barnelegeforening Årsmelding 2014 NORSK BARNELEGEFORENING

Norsk barnelegeforening Årsmelding 2014 NORSK BARNELEGEFORENING NORSK BARNELEGEFORENING ÅRSMELDING 2014 1 INNHOLD INNHOLD... 2 Leders årsberetning 2014... 3 Styret i NBF... Error! Bookmark not defined. Oversikt over styrebehandlede saker 2014... 13 Årsrapporter fra

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 12. juni 2013, klokken 16.00 17.00

Detaljer

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål NR 1-2009 TIPS Sør-Øst NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser Oslo universitetssykehus, Ullevål NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst regionalt kompetansesenter for tidlig

Detaljer

bulletinen Årgang 18. Nr 3. 2012

bulletinen Årgang 18. Nr 3. 2012 bulletinen Årgang 18. Nr 3. 2012 50 50 år år Innholdsfortegnelse Informasjon fra daglig ledelse... 3 Innlegg Tillit og skam i veiledningsmatrix Else Margrethe Berg og Thor Kristian Island... 5 Fødselstraumet:

Detaljer

Rapport. Tilskudd til ferieturer for utviklingshemmede med behov for ledsagere en etterlengtet politisk handling og beslutning

Rapport. Tilskudd til ferieturer for utviklingshemmede med behov for ledsagere en etterlengtet politisk handling og beslutning SOR Rapport Utstrakt bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning skjer, og er lite regulert av kapittel 4A. En undersøkelse fra Hedmark Erfaringer med mestringskurs for personer

Detaljer

Kjære alle medlemmer og kandidater ved Institutt for psykoterapi

Kjære alle medlemmer og kandidater ved Institutt for psykoterapi Årgang 20. Nr 1. 2014 Hjemmeside: www.instpsyk.no I redaksjonen: Jan Ole Røvik (ansvarlig) Kjære alle medlemmer og kandidater ved Institutt for psykoterapi Vi har herved gleden av å dele med dere nyheter

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2007

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2007 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2007 Presidenten har ordet: Hvilke mål har NTF oppnådd?............................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

Årsrapport 2013. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt

Årsrapport 2013. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt Årsrapport 2013 Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt FORORD VED SENTERLEDER... 2 OM RVTS MIDT... 3 1. ORGANISERING OG FORANKRING... 3 2. NØKKELTALL... 4 2.1 PERSONELL/ÅRSVERK

Detaljer