NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT"

Transkript

1 1 NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2012

2 2 Årsmelding 2012 Norsk Psykoanalytisk Forening Norsk Psykoanalytisk Institutt Innholdsfortegnelse 1. Organisasjon Norsk psykoanalytisk forening Norsk psykoanalytisk institutt Den psykoanalytiske utdannelsen Medlemssituasjonen pr. desember Oversikt over styre, instituttråd, utvalg og andre tillitsverv 4 2. Virksomhetsrapport fra Styret 6 3. Virksomhetsrapport fra Instituttrådet Virksomhetsrapport fra andre utvalg og verv Rapport fra etikkutvalget Rapport fra The Scandinavian Psychoanalytic Review Rapport fra valgkomiteen Rapport fra biblioteksutvalget Orientering om medlemmenes internasjonale virksomhet Ekstern faglig virksomhet utført av medlemmer og kandidater Veiledning Psykoanalytisk relatert undervisning Forelesninger og foredrag Publikasjoner 26

3 3 1. Organisasjon 1.1 Norsk psykoanalytisk forening Norsk psykoanalytisk forening har som formål å fremme utviklingen av og kunnskap om psykoanalysen. Et sentralt moment i virksomheten er utdannelse av psykoanalytikere og etterutdannelse av psykologer og psykiatere. Psykoanalysen i Norge er forankret i Freuds grunnleggende oppdagelser, men er åpen og orientert mot nye erkjennelser basert på psykoanalytisk og annen forskning. Den psykoanalytiske utdannelsen gir innføring i de viktigste tradisjoner i dagens psykoanalyse. Foreningen er engasjert i den kritiske debatt som foregår om psykoanalysens stilling både som behandlingsmetode, teori og forståelsesmåte. Norsk psykoanalytisk forening ble i 1934 tilknyttet International psychoanalytical association (IPA), som består av psykoanalytiske foreninger fra store deler av verden. Under den tyske okkupasjonen ble foreningen oppløst, men ble gjenetablert kort tid etter krigen. I 1975 ble foreningen igjen knyttet til IPA. Foruten tilknytningen til IPA er Norsk psykoanalytisk forening med i den Europeiske psykoanalytiske føderasjon (EPF) og deltar aktivt i et skandinavisk samarbeid om faglige og vitenskapelige kongresser, samt om utgivelsen av tidsskriftet The Scandinavian Psychoanalytic Review. 1.2 Norsk psykoanalytisk institutt Norsk psykoanalytisk institutt ble etablert i 1967 og er Norsk psykoanalytisk forenings utdannelsesorgan. Den psykoanalytiske utdannelsen ble etablert i Norge i 1934, men opprettelse av instituttet la grunnlag for en utvidelse av den regulære utdannelsen, både i voksenanalyse og etter hvert i barneanalyse. I tillegg til de ordinære seminarene arrangerer Instituttet psykoanalytiske seminarer for psykologer og psykiatere samt allmennpraktikere. Det drives også systematisk forskning ved instituttet. Instituttet mottar økonomisk støtte fra det offentlige ved Helsedirektoratet. Den psykoanalytiske utdannelsen kan søkes av leger i spesialistutdannelse i psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og psykologer i spesialistutdannelse i klinisk psykologi. 1.3 Den psykoanalytiske utdannelse Den psykoanalytiske utdannelse består av fire ledd. Læreanalyse. Læreanalysen strekker seg vanligvis gjennom det meste av utdannelsestiden. Den foregår med minst fire timer per uke hos psykoanalytiker godkjent av foreningens styre. Den teoretiske utdannelse. Den psykoanalytiske teori- og metodeutdannelsen går over åtte semestre, med teoretiske og klinisk/metodiske seminarer. Den praktiske utdannelse. Den praktiske delen av utdannelsen innebærer veiledning på to eller tre psykoanalyser (fire timer per uke) med pasienter av begge kjønn og med veiledning hos forskjellige veiledere som er godkjent av foreningens styre. Denne delen går parallelt med deltagelse i de klinisk/metodiske seminarene.

4 4 Det skriftlige arbeidet er basert på egen klinisk psykoanalytisk virksomhet, og blir vanligvis presentert som foredrag på et av foreningens faglige møter. Godkjent utdannelse gir grunnlag for medlemskap i Norsk psykoanalytisk forening, samt i International psychoanalytical association (IPA). Den økonomiske tilskuddsordningen gjelder for leger og psykologer i videregående utdanning i psykoterapi/psykoanalyse. Etter stortingsvedtak fra 1984 bevilges årlig en sum for å kompensere virkningen av endringer i trygderefusjon for behandlinger. Etter de regler som er utarbeidet for ordningen, kan leger og psykologer søke tilskudd til delvis dekning av utgifter direkte knyttet til deltakelse i utdannelsen. Tilskuddet er vanligvis begrenset til en periode på fem år. Ordningen administreres av et utvalg oppnevnt av Helsedirektoratet med representanter fra Norsk psykoanalytisk institutt og Institutt for psykoterapi. (Ordningen er under evaluering. Se s. 7) 1.4 Medlemssituasjonen pr. desember 2012 Ved utgangen av 2012 var det 92 medlemmer i Norsk psykoanalytisk forening. Av disse er 32 læreanalytikere. To medlemmer har meldt seg ut av Foreningen i Carl Severin Albretsen døde 6. september. I løpet av året har Foreningen fått tre nye medlemmer: Kristina Jarmund, Trine Stømner og Trude Ulla Solberg. Thorkil Hansen og Reidar A. Nilsen ble godkjent som læreanalytikere. Instituttet hadde i desember kandidater, hvorav 14 ennå ikke har begynt på A-kurs. Det er tatt opp fire nye kandidater i 2012; Kristin Mack-Borander, Monica Alvestrand, Line Marie Warholm og Eirik Ulveseth. To kandidater har valgt å avbryte. Psykoanalytisk forum har for tiden seks medlemmer. 1.5 Oversikt over styre, instituttråd, utvalg og andre tillitsverv Styret: President: Nestleder: Styremedlemmer: Underutvalg for styret (leder nevnt først): Administrasjonsutvalget: Utvalg for medlemsrettede aktiviteter: Sølvi Kristiansen Kari Høydahl Morten C. Vanberg Bjørn Lande Liv Aalen Eivind Thuve Liv Aalen Sølvi Kristiansen Anne Kullebund Kari Høydahl

5 5 Utvalg for samfunnsrettede aktiviteter: Forskningsutvalget Instituttråd: Leder: Nestleder / leder Opptak: Utvalgsledere: Undervisningsutvalg: Eivind Thuve Svein Haugsgjerd Anders Landmark Herman Brun Roar Olsen (Web ansvarlig) Steinar Lorentzen Ira Haraldsen Erik Stänicke Morten C. Vanberg Hanne Strømme Bjørn Lande Karl Otto Hagland Anne-Grethe Aase Kari Holm Anne Christine Østrem Anne Christine Østrem Siri Østvold Bente Moe Kristina Jarmund Olav Bendiksby (kandidatrepresentant fram til nov 2012) Opptaksutvalg: Karl Otto Hagland Inger Anita Brynestad Reidar A. Nilsen Sidsel Gilbert Veiledningsutvalget: Barne- og ungdomsanalytisk utvalg: Anne Grethe Aase Esther Ringdal Siri Gullestad Kari Holm Anne Kristin Rustad Britt Bonnevie Bettina Berdal (permisjon fra okt 2012) Terje Nissen (vikar fra okt 2012) Andre utvalg/verv m.m.: Etikkutvalg: Sverre Varvin Solfrid Kjus Carl-Ivar Dahl

6 6 Revisorer: Norske redaktører Scandinavian Review: Valgkomité: Biblioteksutvalget: Pasientformidling: Økonomisk samarbeidsutvalg (statsoppnevnt): Styringsgruppe psykologkurs: Styringsgruppe legekurs: Bjørn Østberg Torkel Sletner Torberg Foss Helge Sletvold Thorkil Hansen Mary Sjaastad Reidar A. Nilsen Bernt Stokstad Reidar A. Nilsen Torberg Foss Bettina Berdal (permisjon) Inger Marie Eide Kristin Lund Hege Wilberg Tonje Østvold Byhre Jostein Kusslid Tormod Knutsen Sidsel Gilbert Lars Christian Opdal Redaksjon Kateksis: Karl Eldar Evang (fram til okt 2012) Kari Høydahl Anders Landmark 2. Virksomhetsrapport fra styret Styret består av seks medlemmer, hver med sitt ansvarsområde. Det har i 2012 vært avholdt åtte ordinære styremøter, hvorav seks etter årsmøtet, og ett styreseminar. Det har også vært ett fellesmøte mellom styret og instituttråd med læreanalytikerne. I tillegg til de ordinære styremøtene gjøres mye av saksbehandling via e-post. Prioriterte saker: Helsedirektoratets evaluering av de private utdanningsinstituttene innen psykisk helse. Utadrettet virksomhet. Planlegging av Nordisk kongress i Oslo Medlemsaktiviteter. Vi har i fjorårets årsmelding redegjort for Helsedirektoratets evaluering av de private utdanningsinstituttene som mottar økonomisk støtte over statsbudsjettet. Oppdraget

7 7 ble gitt til konsulentfirmaet Deloitte, og rapporten derfra forelå våren Vi kontaktet Helsedirektoratet i løpet av våren for å høre om framdriften i saken, og fremmet et ønske om dialog før eventuelle endringer ble innført. Den første informasjonen fra direktoratet kom i en mail den 24. oktober. Her sto det at ordningen med tilskudd til private institutter ble anbefalt opprettholdt, og at de ønsket å spisse ordningen mer i retning av videreutdannings- og langsgående etterutdanningsprogrammer. Samtidig var det flere forhold de ønsket å se nærmere på, blant annet: mangfold av utdanninger, forholdet mellom tilskuddsbeløp og antall studenter og Tilskuddsordningen for videregående utdanning i psykoterapi og psykoanalyse. Styret ble svært alarmert da vi den 29. oktober, gjennom leder av Tilskuddsordningen, fikk vite at Helsedirektoratet hadde foreslått å legge ned Tilskuddsordningen. I et nært samarbeid med Institutt for Psykoterapi har vi arbeidet for å hindre en slik nedlegging. Vi har i dette arbeidet også hatt god hjelp fra enkeltmedlemmer utenfor styret og fra Forskningsutvalget. Vi har henvendt oss til Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet v/helse- og omsorgsministeren og til helsepolitikere. Både legeforeningen og psykologforeningen er kontaktet og begge profesjonsforeningene har respondert med støtte og egne skriv der de advarer sterkt mot en avvikling av Tilskuddsordningen. En gruppe professorer tilknyttet Universitetene i Oslo og Bergen har etter initiativ fra Siri Gullestad undertegnet et avisinnlegg sammen med instituttene. Ved utgangen av 2012 foreligger det ikke noen endelige konklusjoner i saken. Det er etablert en dialog med Direktoratet, og de har uttrykt at de ønsker å snakke med de berørte fagområdene for å utrede nærmere mulige konsekvenser av eventuelle endringer. Det vil bli et samråds -møte over nyttår. Styret arbeider videre med saken. I januar ble seminaret Trauma, Depression and Dreams Neuroscience and Psychotherapy med Mark Solms, Marianne Leuzinger-Bohleber, Marianne Opaas og Erik Stänicke arrangert i samarbeid med Institutt for psykoterapi, Norsk psykologforening, Norsk psykiatrisk forening og Norsk barne- og ungdomspsykiatriske forening. Foreningen har deltatt i planlegging og gjennomføring av et forskningsseminar om litteratur og psykoanalyse ved FMSH (Centre Franco-Norwegien en sciences sociales et humanes, Foundation Maison des Sciences de L Homme, Paris (for norske master- og ph.d-studenter i litteraturvitenskap) november. Det deltok ni masterstudenter og fem doktorander. Seminaret ble arrangert av UiO v/ professor i allmenn litt.vitskap Knut Stene-Johansen. Utvalg for samfunnsrettede aktiviteter har avholdt seks møter i I samarbeid med Cinemateket ble det arrangerte to filmvisninger. 1. mars ble filmen Black Swan vist, med påfølgende foredrag av Siri Gullestad, På egne ben. Den 28. september ble filmen Another Year av regissør Mike Leigh vist, med etterfølgende foredrag om filmen av psykolog Torbjørn Liaaen og deretter diskusjon. Arrangementene var godt besøkt. Det er planlagt ytterligere to arrangementer i samarbeid med Cinemateket våren 2013.

8 8 Nordisk kongress. Den Nordiske psykoanalytiske kongressen i 2014 skal arrangeres i Norge. Arbeidet med arrangementet er godt i gang og det er etablert en vitenskapelig komite med Kari Høydahl som leder og en administrativ komite som ledes av Liv Aalen og Anne Kullebund. Styret har hatt tett og løpende kontakt med Institutt for psykoterapi i forbindelse med saken om tilskudd til instituttene. Det har også vært fire samarbeidsmøter der ulike saker har vært drøftet, blant annet samarbeidsseminaret om depresjon. Styrets leder representerte foreningen/instituttet ved Institutt for psykoterapis jubileumsfeiring, og Instituttrådsleder representerte ved Institutt for gruppeanalyses jubileum. Styrets leder har også hatt kontakt med de andre nordiske foreninger om løpende saker, spesielt knyttet til EPF og IPA. Leder har deltatt på to Councilmøter i EPF (Paris og Jerusalem). Andre saker: Budsjettstyring Kateksis har kommet ut med to numre i I dette året har det vært endringer i sammensetning av redaksjonen: Både Merete Selsbakk Johansen og Karl Eldar Evang takket for seg henholdsvis vår og høst, etter å ha vært med på å etablere og utvikle bulletengen. Anders Flækøy Landmark trådte inn som ny medredaktør fra vårnummeret av. Innholdet i vår og høstnummeret inneholdt flere fagartikler, essayer og ulike tekster med bokanmeldelse, seminarrapport, minneord og annet. Nytt i høstsemesteret var å invitere en filosof (Truls Wyller) til å skrive om temaet tid. I siste nummer av Kateksis har vi endret format og endret noe på layout og type papir. Forskningsutvalget har hatt fire møter i løpet av året. Utvalget hadde ansvaret for to medlemsmøter i løpet av året, ett med Hanne Sofie Dahl og ett med Jan Carlsson. Utvalget innstiller søkere til Fond for psykoanalysens vitenskapelige utvikling, men det var ingen søkere i Arbeidet med DPPT (The Developing Psychoanalytic Practice and Training) fortsatte og resulterte i en rapport til IPA, samt at resultatet ble lagt ut på de nordiske lands hjemmesider. Resultatene fra forskning og publikasjoner ble også presentert på Nordisk Psykoanalytisk Kongress i august i København. I forbindelse med spørsmålene rundt Tilskuddsordningen (jfr. ovenfor) har utvalget ved flere anledninger gitt oversikt over forskningsarbeider/artikler som kan underbygge effekten av psykoanalyse og psykoanalytisk orientert psykoterapi. Norsk psykoanalytisk forening og Institutt presenterer seg gjennom domenenavnet Nettstedet er i økende grad benyttet av medlemmer og kandidater for orientering om den interne og eksterne virksomheten. Det er også stadig fler utenfra som bruker nettstedet, og som slik får informasjon om hva psykoanalyse er, om utdanningen og om aktuelle arrangementer som er åpne for publikum. Daglig ledelse / Sekretariat Den daglige ledelse av Foreningen ivaretas av et administrasjonsutvalg. Instituttet har en ansatt, administrasjonssekretær Anne Kullebund. Hun inngår i den daglige ledelsen av så vel Forening som Institutt.

9 9 Medlemsmøter Styret har i 2012 hatt som målsetning å finne frem til interessante faglige tema, hvor kompetente foredragsholdere blant egne medlemmer og kandidater, og internasjonale størrelser har bidratt. Høstsemesteret åpnet med foredrag av Otto Kernberg, og både vår- og høstsemesteret holdt den britiske psykoanalytikeren Michael Feldman foredrag. I 2012 har vi hvert semester hatt et medlemsmøte øremerket et forskningstema, som Forskningsutvalget i foreningen har vært ansvarlig for innholdet av. Medlemsrettet utvalg har avholdt 15 medlemsmøter 2012, hvorav tre var fremleggelse av skriftlige arbeider. Våren Tirsdag 17. januar: Høringsmøte: Rettslige forhold knyttet til utdanning av psykoanalytikere og behandling av pasienter. Innledninger og diskusjon. - -Tirsdag 14. februar: Tonya S. Madsen: Infantil katastrofe, navnløs skrekk og prematur intellektualitet - refleksjoner omkring en barneterapi. -Tirsdag 6. mars: Siri Erika Gullestad: 22. juli i psykologisk perspektiv. -Tirsdag 17. april: Forskningsmøte: Hanne-Sofie Dahl: En empirisk undersøkelse av aspekter ved motoverføring i en randomisert, kontrollert studie. -Torsdag 26. april: Michael Feldman: Covert Manic Identification. -Tirsdag 22. mai: Torberg Foss: Sinnets innadvendthet - skal man si alt? Anne Kristin Rustad kommenterte foredraget. -Tirsdag 5. juni: Kristina Jarmund holdt sitt godkjenningsforedrag. -Tirsdag 12. juni, sommermøte: Foredrag med Espen Søbye: Ragnar Vogts og Johan Scharffenbergs kritikk av psykoanalysen i mellomkrigstida. -Tirsdag 19. juni: Trine Stømner holdt sitt godkjenningsforedrag. Høsten Fredag 31. august: Otto F. Kernberg: Psychoanalytic treatment of severe narcissistic regression. -Tirsdag 23. oktober: Hva skal vi med barn?- Tidlig omsorg sett fra barnets perspektiv - et psykoanalytisk bidrag. Innledning til diskusjon ved Liv Aalen, Anne Kristin Rustad og Sidsel Gilbert. -Tirsdag 6. november: Trude Ulla Solberg holdt sitt godkjenningsforedrag. -Torsdag 15. november: Michael Feldman: The telling of a dream - Action and Interaction. -Tirsdag 20. november: Forskningsmøte: Jan Carlsson: Utveckling under och efter en psykoterapeututbildning: Forskning om professionsutveckling på olika stadier.

10 10 -Tirsdag 11. desember: Julemøte. Foredrag med Willy Pedersen: En fremmed på benken: Minner fra egen psykoanalyse og refleksjoner rundt psykoanalysen som intellektuell strømning i vår tid. 3. Virksomhetsrapport fra Instituttrådet Instituttrådet har i 2012 hatt ti ordinære møter. Det har vært avholdt fire drøftingsmøter om spesielle saker, tre av disse var med læreanalytikere, ett møte var med medlemmer og kandidater. Instituttrådet har i tillegg til behandling av saker knyttet til den løpende drift, utdannelsen og enkeltkandidaters forhold, særlig hatt fokus på følgende saker: Personvern i Instituttets virksomhet Det økonomiske grunnlaget for utdanningen - i etterkant av Deloitte-rapporten. I samarbeid med Opptaksutvalget er det arbeidet med kvalitetssikring av opptak til utdanningen. I samarbeid med styringsgruppen for psykologkursene er det gitt høringsuttalelser knyttet til utdanningen av psykologspesialister. Ad. personvern i Instituttets virksomhet- oppfølging av professor Kjønstads betenkning vedrørende rettslige utfordringer knyttet til Instituttets virksomhet. Årsmøtet 2012 ga Instituttrådet i oppdrag å arbeide videre med disse spørsmålene og legge eventuelle forslag til lovendringer fram for Årsmøtet Advokat Eva Jarbekk (Adv.-firmaet Kluge) har bistått oss i dette arbeidet. Hun er en framstående ekspert på personvern og er bl.a. Stortingsoppnevnt leder av Personvernnemnda som behandler klager over vedtak i Datatilsynet. Jarbekk har gjennomgått Kjønstads betenkning og omfattende materiale om utdanningen. Hun sluttet seg til de juridiske vurderingene professor Kjønstad gjør gjeldende, men fastslo at det ikke er nødvendig med endringer / tillegg i Foreningens / Instituttets lover eller vedtekter. Jarbekk har deltatt i to instituttrådsmøter med utvidet deltakelse. Her ble den kliniske del av utdanningen og inntaksordningen gjennomgått med tanke på hvordan vi kan bringe virksomheten bedre i samsvar med aktuell lovgivning. Et ad hoc-utvalg bestående av Anne Kristin Rustad og Anne Christine Østrem, har systematisert materialet som framkom i møtene med Jarbekk. Instituttrådet fremmet dette utvalgets innstilling som grunnlag for samtale i fellesmøte mellom Styret, Instituttrådet og læreanalytikerne 30. oktober. Det var i dette møtet, i det alt vesentlige, tilslutning til Instituttrådets forslag. Det var også samstemt tilslutning til referat fra møtet. Instituttrådet gjorde deretter vedtak som innebærer at dette referatet skal danne grunnlag for det videre arbeid med de spørsmålene som berører utdanningen direkte. Det nevnte utvalg, forsterket med Kari Holm, utarbeider forslag til skriv og erklæringer som er nødvendige ut fra personvernforhold. Før Instituttrådet fatter endelig vedtak, vil forslagene bli lagt fram på et medlemsmøte. Juridiske utfordringer og praktiske ordninger knyttet til pasientformidlingen utredes av en egen komité. Denne vil, i etterkant av Instituttrådets behandling av personvernspørsmålene, sluttføre sitt arbeid og levere ett eller flere løsningsforslag.

11 11 Ad. Sikring av det økonomiske grunnlag for utdanningen Helsedirektoratet har gitt signaler om at Tilskuddsordningen kan bli avviklet i løpet av en treårs-periode. Dette representerer en trussel mot vår utdanning og dermed mot eksistensen av selve instituttet (og Institutt for Psykoterapi). Av denne grunn har Styret tatt hovedansvar for arbeidet med saken. Instituttrådet har fulgt saken nøye og gjennom leder gitt innspill til styret. Det vises til redegjørelse under Styrets arbeid. Aktiviteter i utvalgene: Opptaksutvalget (OU). Utvalget hadde seks møter i løpet av året. Opptaksutvalget behandler søknader om opptak til den psykoanalytiske utdannelsen. Det var fire nye opptak; en lege og tre psykologer, tre kvinner og en mann. To søknader mottatt i 2012 behandles tidlig i oktober ble det avholdt felles møte med læreanalytikerne der temaet var erfaringer og utfordringer med opptak etter innføring av ny ordning i Det forelå den gangen to innstillinger som behandlet prosedyrer og kriterier for opptak. OU ble oppfordret til å lage et nytt utkast til opptaksdokument (prosedyrer) basert på de to innstillingene og vurdere anvendbarheten av det britiske "Application for training in psychoanalysis." Utvalget vil arbeide videre med saken. Utlysningsteksten til utdannelsen ble revidert. Undervisningsutvalget (UU) Undervisningsutvalget har holdt fem møter i Hovedutfordringen i høstsemesteret har vært å finne lærere til to planlagte B-kurs. Ett B-kurs vil starte i vårsemesteret 2013, det andre høsten UU ser det som en viktig oppgave framover å arbeide med å utvide lærerstaben. Undervisningsutvalget har hatt kontakt med kandidatene gjennom informasjon ved oppstart av A-kurs, evalueringsmøter med A1, A2 og B2 samt et informasjonsmøte for nye kandidater i februar Utvalget har mottatt henvendelser fra to kandidater som ønsker å fortsette hos analytikere som ikke er godkjente læreanalytikere. Det har ikke vært avholdt lærermøte i regi av UU i Problemene med å finne lærere til to B-kurs ble tatt opp i forbindelse med lærermøte 30. oktober. Undervisning for den psykoanalytiske utdanningen: Våren 2012: A-kurs, 1. semester. Lærer: Kari Høydahl og Karl Eldar Evang, ni kandidater. B-kurs, 2. semester. Lærer: Inge Refnin og Per Anthi, fire kandidater. Høsten 2012 A-kurs, 2. semester. Lærere: Eystein Våpenstad og Anders Zachrisson, ni kandidater B-kurs, 3. semester. Lærere: Inge Refnin og Per Anthi, fire kandidater. I januar ble det holdt fellesseminar med tema vitenskapsteori med Siri Gullestad som foreleser. Seminaret hadde 18 deltakere. Videre er det arrangert to skrivekurs, ett ble avviklet høsten 2012 med to deltakere, et nytt kurs startet høsten 2012 med fire deltagere. Tormod Berg har vært lærer på begge disse skrivekursene. Veiledningsutvalget (VU) Veiledningsutvalget har hatt seks møter i løpet av året. Det er foretatt seks sluttevalueringer, noe som betyr at seks kandidater har fått godkjent den kliniske del

12 12 av utdanningen og kun har det skriftlige arbeidet igjen før de er godkjente psykoanalytikere. Det er også foretatt tre 2. gangsevalueringer. Dette betyr at ni kandidater har kommet godt i gang med minst to veiledede analyser. Veiledningsutvalget har også ansvar for Veilederforum og arrangerte i september 2012 et møte med psykoanalytiker Fransizka Ylander fra den svenske foreningen. Ylander presenterte erfaringer de har gjort seg i den svenske foreningen med å la kandidater delta i evalueringen av sine veiledete analyser. Det ble diskutert hvordan den norske foreningen kan gå frem når det gjelder kandidatenes engasjement i evalueringsarbeidet. Denne diskusjonen følges opp på neste møte i Veilederforum. Barne- og ungdomsanalytisk utvalg (BUU) BUU har hatt seks møter i denne perioden. -Litteraturlisten ble revidert og sendt til høring i barne- ungdomsanalytikergruppen. -Representanter for BUU hadde i februar et fellesmøte med Styret for å klarlegge rammene for et medlemsmøte om «tidlig omsorg og hva psykoanalysen kan bidra med i den pågående samfunnsdebatten». -Det ble diskutert eventuelle konsekvenser for utdannelsen med utgangspunkt i Kjønstadraporten og senere juridisk betenkning fra advokat engasjert av Instituttrådet. -Man har også drøftet saksgangen ved søknad om å ta med spedbarn på seminar, da det har vært en problemstilling. -Videre har utvalget innstilt på godkjenning av nytt medlem overfor Instituttrådet. -Utvalget har arbeidet med utkast til revisjon av rammebetingelsene for den barne- og ungdomsanalytiske utdannelsen for å gjøre den mer tilgjengelig, - også for medlemmer som ikke har klinisk praksis med barn og unge fra tidligere, uten å senke kravene til kvalitet. Det er invitert til et diskusjonsmøte for medlemmene av gruppen etter årsskiftet. -Etter henvendelse fra Styret vurderer utvalget om en prekongress for barne- og ungdomsanalytikere før nordisk kongress i Oslo 2014 er ønskelig. Barneanalyseforum er opprettet for, og fortsatt åpen for alle interesserte innen Foreningen, men benyttes for tiden av bare barneanalytikere og kandidater innen denne utdannelse. Forum består derfor av åtte deltakere som har møttes den siste mandagen i måneden, til sammen åtte ganger i år. Den ukentlige inntakstelefonen, , er åpen for henvendelser om saker der barneanalyse/intensiv barneterapi med foreldrearbeid er indisert. Pasientformidlingen Dette er et tilbud til befolkningen hvor personer som ønsker å gå i psykoanalyse kan henvende seg for å få en kompetent vurdering. I tillegg er denne ordningen myntet på det behov kandidatene har for å rekruttere pasienter til sin utdanning. Inntaksordningen er delegert til en psykoanalytiker som fortløpende vurderer søknadene og evt. tar i mot pasienter til forberedende samtale(r). I forbindelse med den generelle gjennomgangen av personvern, pasientrettigheter m.m. i utdanningen, vil også prosedyrene for inntaksordningen bli revidert. Det var i 2012 en jevn strøm av henvendelser pr. post, telefon og e-post. Bettina Berdal har hatt permisjon fra ordningen fra 1.10 og Evelina Ciapaite, Svend-Ole Nielsen og Eivind Thuve har delt på oppgaven i Berdals permisjon. Til sammen 13 pasienter har fått tilbud om plass gjennom ordningen, hvorav fem søknader er til vurdering hos terapeut, fire har startet i psykoanalytisk behandling og tre har takket nei til et slikt behandlingstilbud. En søker er vurdert og venter på tilbud.

13 13 Andre undervisningsaktiviteter: Etterutdanningstilbud rettet mot medlemmer med lærerfunksjoner Instituttet har i år arrangert to kliniske weekendseminarer med den anerkjente britiske psykoanalytikeren Michael Feldman, april og november. Seminaret har bestått av tre grupper med medlemmer og kandidater og til sammen seks kliniske presentasjoner. Seminaret har vært over fulltegnet og med svært positive tilbakemeldinger. Michael Feldman har begge ganger holdt kliniske foredrag. Det er planlagt ett nytt seminar med Feldman mars 2013 og Instituttet håper å kunne tilby fremtidige seminarer med ham, da interessen fortsatt er stor. Styringsgruppe for legekurs Instituttet bidrar til undervisning i psykoanalyse og psykodynamisk psykoterapi overfor leger. Dette arbeidet er dette året ivaretatt på følgende måter: 1: Instituttet har det faglige ansvar for kurset "Psykoanalytisk psykoterapi - Klinikk og teori". Dette såkalte legekurset består av fire delkurs som går over en periode på to år hvert delkurs er av tre dagers varighet. Dette er et Universitetskurs, godkjent som et videreog etterutdanningskurs for leger. Legeforeningen står som arrangør, bl.a. i forhold til administrasjon og økonomi. Kursene er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger over utvalgte emner, samt gruppearbeid hvor deltakerne presenterer kliniske eksempler. Det er dette året avholdt to nye delkurs. Det første, februar 2012, hadde som tema: Lege- pasientforholdet. Forelesere var: Per Vaglum, Anne Kristin Rustad og Lars Christian Opdal. Det andre, november 2012, hadde som tema: Objektrelasjonsteorier, traumer og psykoser. Forelesere: Anne Kristin Rustad, Sverre Varvin og Svein Friis. Det er særlig leger i utdanning innen psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri som deltar på disse kursene, men også fastleger og andre interesserte. Kursene får jevnt over gode evalueringer av deltagerne, men rekrutteringen er noe svak. Årets kurs hadde hhv.13 og 10 deltakere. 2: Styringsgruppen arrangerte i oktober november, sammen med Institutt for psykoterapi, for første gang et "Klinisk emnekurs i psykodynamisk psykoterapi" for fastleger. Dette kurset ble utarbeidet på oppdrag av Oslo legeforening og inngikk i "Ullevålkursene" som holdes regelmessig for allmennpraktikere. Kurset gikk over tre dager og det deltok ca. 70 allmennpraktikere. Det arbeides med å videreføre dette kurset til andre områder i landet. 3: På oppfordring fra Psykoterapiutvalget er det, sammen med Institutt for psykoterapi, utarbeidet planer for et "Obligatorisk emnekurs i psykoterapi" for spesialistutdannelsen i psykiatri. Dette kurset vil inngå i den nye kursstrukturen for spesialistutdannelsen i psykiatri, som er under utforming. 4: I samarbeid med Institutt for psykoterapi, Institutt for kognitiv terapi og Institutt for gruppeanalyse arbeides det med en presentasjon av de forskjellige terapiformene under «Psykiatriveka 2014». Denne presentasjonen vil skje i regi av Psykoterapiutvalget. Styringsgruppen for psykodynamisk fordypningsprogram for psykologer Psykodynamisk fordypningsprogram i klinisk voksenpsykologi består av åtte kullsamlinger hver på to dager over fire semestre. Kursene arrangeres i samarbeid med Institutt for Psykoterapi, Institutt for Gruppeanalyse og SEPREP. Programmet er bygget opp etter modell fra Norsk Psykologforening, og ekvivalerer med Norsk

14 14 Psykologforenings toårige fordypningsprogram til spesialiteten i klinisk voksenpsykologi. Det første programmet ble startet opp høsten Det fjerde programmet ble avsluttet sommeren 2012, og det femte programmet startet opp i september 2012 med 24 deltakere. Kurset er fulltegnet. Det er styringsgruppens inntrykk at det er en stor interesse blant psykologer for en psykodynamisk/psykoanalytisk orientert tilnærmingsmåte i spesialistutdanningen, og at vårt tilbud dekker et tydelig behov. Tilbakemeldinger fra deltagerne (gjennom skriftlige og muntlige evalueringer etter hvert kurs) har gjennomgående vært svært gode. Det synes også som dette tilbudet stimulerer til økt interesse for å søke videreutdanning ved Norsk psykoanalytisk institutt eller Institutt for Psykoterapi. Programmene har gått med overskudd. Det er satt av et skjermet beløp til dekning av eventuelle underskudd på fremtidige programmer. Fordypningskursets status: Styringsgruppen har på forespørsel fra NPF sendt søknad om godkjenning av fordypningskurs som ekvivalent til Norsk Psykologforenings eget fordypningsprogram i klinisk voksenpsykologi. Psykologforeningen har meldt tilbake at søknaden godkjennes. Det arbeides videre med enkelte tilleggsspørsmål fra Psykologforeningen. Svar forutsettes gitt innen frist, Høringsuttalelser: Styringsgruppen har utarbeidet forslag til høringsuttalelse til Norsk Psykologforening (NPF) vedr. "Ny struktur i Norsk Psykologforenings spesialistutdanning". Instituttrådet sluttet seg til denne uttalelsen som fra vår side var utarbeidet av Tonje Østvold Byhre og Kari Høydahl. Instituttrådet ga også en egen, separat høringsuttalelse i saken. Denne var ført i pennen av Kari Høydahl og omhandler i særlig grad forhold som berører nåværende og framtidig mulig samarbeid mellom vårt institutt og Psykologforeningen om spesialistutdanningen. Kinaprogramet Kinaprogrammet går videre. I 2012 avsluttet et 4-årig kurs i Beijing. Dette hadde deltagere fra Beijing og den nordlige delen av Kina. Det var ca. 70 deltagere. For å kvalifisere fra kurset må deltagerne levere en skriftlig oppgave. Denne delen er ikke ferdig ennå. Høsten 2012 startet ett nytt kurs: Dette er det største kurset vi har arrangert med 240 deltagere. Kurset består av tre nivåer: A: Veilederutdannelse. Deltagerne her har deltatt på tidligere kurs og har god erfaring med psykoterapeutisk arbeid. B. Viderekommende psykoterapi nivå med deltagere som har tidligere kurs. C. Nybegynner - nivå. Alle deltagere må arbeide kontinuerlig med psykoterapi eller veiledning. De på nybegynner - nivå blir veiledet av kursdeltager i veilederutdannelse. Denne gangen har kinesiske lærere ansvaret for undervisning på nybegynner - nivået. Instituttet har heller ikke i år fått bevilgning fra norske myndigheter. Dette stoppet i forbindelse med fredsprisutdelingen i Støtten fra Kinas side har imidlertid fortsatt. Vi søker stadig og har senest henvendt oss direkte til Helse- og omsorgsministeren.

15 15 Eksternt samarbeid Helsedirektoratet / Tilskuddsordningen Styrets nestleder og instituttrådsleder har deltatt i møte med Tilskuddsordningen (se virksomhetsrapport fra styret). Institutt for Psykoterapi Instituttet har, sammen med styret, hatt formelle samarbeidsmøter med Institutt for Psykoterapi ved siden av løpende kontakt og samarbeid for å hindre nedleggelse av tilskuddsordningen. Samarbeidet fortsetter om spesialistkurs for psykologer, kurs for fastleger og om etablering av obligatorisk kurs for leger i psykiatriutdannelse. President og Instituttrådsleder deltok i 50 årsjubileet til Institutt for Psykoterapi. En komité med representanter for begge institutter forbereder et seminar om psykoanalytisk forståelse av depresjon. Seminaret arrangeres i april Institutt for gruppeanalyse Dette instituttet feiret høsten 2012 sitt 25 årsjubileum. Instituttrådsleder representerte Instituttet og styret. Psykoterapiutvalget i Norsk Psykiatrisk Forening: Instituttet har vært representert i det årlige kontaktmøte mellom Psykoterapiutvalget g de instituttene som er aktuelle i forbindelse med legenes spesialistutdanning (Institutt for psykoterapi, Norsk Gruppeanalytisk Institutt, Norsk forening for kognitiv terapi og Norsk psykoanalytisk institutt.) Det ble i møtet lagt fram et «Forslag til obligatorisk emnekurs i psykodynamisk psykoterapi for spesialistutdannelsen i psykiatri». Bakgrunnen for forslaget var arbeidet med ny kursstruktur for denne utdannelsen. Forslaget var utarbeidet av representanter for Institutt for Psykoterapi og vårt institutt ved styringsgruppen for legekurs. Norsk Psykologforening: Psykologforeningen har invitert samarbeidende institutter til presentasjon av og videre diskusjon om den behandlingstilnærmingen instituttene representerer. Bakgrunnen for dette initiativet er en bekymring «for at et snevert evidensgrunnlag legger for store føringer for utviklingen av dagen tjenester, og at dette ikke er optimalt for pasientene». Samtidig viser psykologforeningen til at (deres) medlemmer i helseforetakene melder fra om at «kvalitet og gode behandlingsforløp marginaliseres i en hektisk hverdag med produksjons- og dokumentasjonskrav». Det første møtet vil finne sted ultimo januar Siri Gullestad og Erik Stänicke møter for Instituttet og leder vårt arbeid med disse spørsmålene.

16 1. Virksomhetsrapporter fra andre utvalg og verv Rapport fra etikkutvalget Etikkutvalget ga en uttalelse om professor Kjønstads betenkning om rettslige spørsmål knyttet til utdanningen av psykoanalytikere og til behandlingen av pasientene i den forbindelse. Utvalget har ikke hatt andre saker til behandling i For øvrig er utvalget åpent for uformelle henvendelser og forespørsler og står til disposisjon for medlemmer og kandidater som ønsker bistand med fagetiske spørsmål. Holdningen i utvalget er at terskelen for å ta kontakt med oss skal være lav. 4.2 Rapport fra The Scandinavian Psychoanalytic Review I 2012 overtok Helge Sletvold og Torberg Foss ansvaret som hovedredaktører. David Titelman har sluttet i redaksjon og ny representant for den svenske foreningen er Johan Erikson. Erkki Äärelä og Susanne Lunn fortsetter fra henholdsvis Finland og Danmark. I forbindelse med dette skiftet var det et møte mellom avgående og påtroppende redaktører 3. mars i Oslo. Der var også Bernt Stokstad til stede i og med at han tiltrådt stillingen som Web-redaktør/it-ansvarlig. Redaksjonen har ønsket å gjøre et skifte av forlag, fra University Press of Southern Denmark til Routledge. Dette vil åpne for flere fordeler, blant annet ved at det gir muligheter til større utbredelse ved å bli en del av porteføljen til Routledge. Avtalen med vårt danske forlag ble sagt opp i mars og kontrakt med Routledge ble underskrevet av Helge Sletvold og Torberg Foss i overgangen fra juni til juli. I forbindelse med overgangen til Routledge har man ønsket å lage et elektronisk arkiv over alle tidligere årganger. Alle numre har dermed blitt scannet. I forbindelse med den Nordisk kongressen som ble avholdt i København i august, hadde vi et redaksjonsmøte, hvor overgangen til Routledge var ett hovedtema. I og med oppsigelsestiden har de to numrene fra 2012 blitt utgitt av University Press of Southern Denmark. I skrivende stund er nummer 2 i trykken. I løpet av 2012 kom det 2 numre, sent på vår parten kom nummer 2 fra Tidlig på høsten kom så nummer 1 fra 2012, altså det første med norske hovedredaktører som ansvarlige Rapport fra valgkomiteen Valgkomiteen har hatt ett møte i 2012, og ellers kommunisert via telefon og e-post. Arbeidet med å besette sentrale verv som president og instituttsrådsleder er ikke avsluttet ved utgangen av året. Dette vil man arbeide videre med Rapport fra biblioteksutvalget Biblioteksprogrammet Mikromarc som ble innkjøpt høsten 2011 ser ut til å fungere tilfredsstillende. Anne Kullebund deltok på et todagers kurs i Micromarc ved Bibliotekenes IT-sender i januar. Titlene i biblioteket er tilgjengelig for alle på internet (websok.mikromarc.no/psykoanalyse); link ligger på hjemmesiden vår. Hele biblioteket ble gjennomgått våren Aksjon for å inndrive ikke-innleverte bøker resulterte i 20 titler. Pr. idag mangler ca. 200 titler i biblioteket. Det er innkjøpt 14 nye titler.

17 17 Det har ikke lykkes oss å engasjere ny bibliotekar. Utvalget har i 2012 vært samlet til ett møte. Biblioteksutvalget tar gjerne imot forslag til innkjøp av bøker. 4.5 Orientering om medlemmenes internasjonale virksomhet Anders Zachrisson er medlem av det Østeuropeiske Psykoanalytiske instituttets Barne- og Ungdomspsykoanalytiske komité (EPF). Han er også medlem av tre IPAkomiteer: Dues Advisory Commitee, liason comitee of the Moscow Psychoanalytic Study Group, og Admission and Progression subcommittee of China Commitee. Sverre Varvin er medlem av IPA s China Commitee,; responsible for training and research. Medlem i Project group on Conceptual Integration, IPA. Chair for The program comitee for IPA congress in Prague Guest researcher, Sigmund Freud institute, Goethe Universität, Frankfurt, Germany Æresmedlem i Belgrade Psychoanalytic society og i DPG (Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft). Medlemmer i China comitee; subcommitee on Admission and Progression Siri Gullestad, Anders Zachrisson og Sølvi Kristiansen. Siri Gullestad er med i IPA s; Project Commitee on Clinical Observation. Hanne Strømme er medlem av IPA s Commitee on Education in Training and Research Methodologies. VEDLEGG 5. Ekstern faglig virksomhet utført av Foreningens medlemmer og kandidater Fra aktivitetsundersøkelsen i 2012 er det kommet inn 69 rapporter fra medlemmer og kandidater av 140 mulige. Antall innkomne rapporter i 2012 er omtrent det samme som i Det betyr at det stadig er et stort flertall psykoanalytikere som bidrar med kunnskapsformidling i tillegg til sine pasientbehandlinger. Vi ser også at mange kandidater bidrar faglig både med forelesninger og artikler med psykoanalytisk relevant innhold. Veiledning antall individer og grupper Individer Ant. veiledere Grupper Ant. veiledere Psykoanalyse (NPI):

18 18 Psykoterapi (IFP): Obligatorisk veiledning i psykoterapi for leger i spesialistutdanning: Klinisk veiledning for psykologer til spesialitet: Forskningsveiledning: Praksisveiledning for psykologistudenter: Annen veiledning: Totalt: Veiledning i Norge Gjennomsnitt antall timer pr. uke Individer: 3,5 timer gj.sn. pr. uke Antall veiledere: 44 Grupper: 3.0 timer gj.sn. pr. uke Antall veiledere: 6 Veiledning i utlandet Totalt antall timer Individer: 610 timer Antall veiledere: 6 Grupper: 155 timer Antall veiledere: Psykoanalytisk relatert undervisning Lærer og/eller gjestelærer ved seminarer, smågrupper eller lignende eller holdt foredrag. Innledninger ved kurs eller seminarer teller ikke som separat foredrag. Norsk Psykoanalytisk Institutt: Institutt for Psykoterapi: Kurs Seminar/undervisning Foredrag

19 19 Andre utdanningsinstitusjoner: Offentlig helseinstitusjoner: Utlandet: Annet: Totalt: Foredrag Bettina Beil Berdal: Lekeobservasjon av barn, klinikk, metode, teori. Grunnkurs i BUP. Espen Bjerke: "André Bjerke og psykoanalysen" på onsdagsmøte v/institutt for psykoterapi, 5. des Hans Peter Broch: Harald Schjelderup - en mann forut sin tid? (sammen med psykologspesialist Tor Sletten). Cuenca-seminaret september 2012, Castilla-La Mancha, Spania. Leger og psykologer. Harald og Kristian Schjelderup - Religion, religionspsykopatologi og psykoanalyse. En tilknytningsteoretisk fortolkning. Cuenca-seminaret september 2012, Castilla-La Mancha, Spania. Leger og psykologer. Fredrik Cappelen: Containment - Hvordan forstå og benytte seg av begrepet i klinisk hverdag?, Regional avdeling for spiseforstyrrelser, Alle ansatte ved Regional avdeling for spiseforstyrrelser. Mentaliseringsteori, Regional avdeling for spiseforstyrrelser, ansatte på ungdomsposten ved Regional avdeling for spiseforstyrrelser. Tilknytningsteori - Dagsseminar ved Regional avdeling for spiseforstyrrelser, ansatte for ungdomsposten ved Regional avdeling for spiseforstyrrelser. Hanne-Sofie Dahl: "Long-term Effects of Transference Work in the Context of Therapists Parental Countertransference and Patients Personality Pathology." Forskningskonferanse, Virginia Beach, USA. "Langtidseffekt av Overføringsarbeid sett i lys av Terapeutens Parentale Motoverføring og Pasientens Personlighetspatologi.

20 20 En Randomisert Klinisk Studie" Forskningsmøte, NPF. Samme ble holdt på forskningsmøte på UiO, med.fak., Vinderen. Torberg Foss: Erfaringer av noe ufullendt. Nordisk Psykoanalystisk Kongress. Innledning til Godards film "Le Mepris" på seminar i det Norske senter i Paris. Foredrag i Psykoanalytisk forening. "Sinnets innadvendthet". Svein Friis: Kurs i psykoterapi ved Psykoanalytisk institutt. November Dobbeltforelesning om: "Psykoterapi ved psykotiske tilstander. Muligheter og begrensninger". Foredrag ved Schizofrenidagene i Stavanger: 1. Hva har vi lært av TIPS-prosjektet 2. Mer enn tidlig intervensjon. Sidsel Gilbert: AHUS- Obligatorisk internundervisning for LIS- leger. 2X2 undervisningstimer over to ganger, om samtalebehandling ved psykotiske tilstander. Siri Gullestad: Akademisk vorspiel: Freud. Det Norske Studentersamfunn, Oslo, studenter. "Black Swan" i psykoanalytisk perspektiv. Cinemateket, Oslo, allment publikum. 22. juli i psykologisk perspektiv, Norsk Psykoanalytisk Forening. "Det som egentlig skjer". Psykoanalytisk tenkning og terapi. Grunnkurs i barnepsykiatri, Leangkollen, leger. Tilregnelighetens grenser. Vitenskapsteoretisk forum, UiO, akademikere. Who am I? Discussion with Julia Kristeva, EPF-kongress, Paris, psykoanalytikere. Who is who in dissociation? Frankfurt, psykologer, psykiatere. Ideologi og personlighet. Massakren på Utøya i et psykologisk perspektiv. Nordisk Psykoanalytisk Kongress, København. Samtalens kraft. Ibsens Fruen fra havet. Litteraturhuset, allment publikum. Psykoanalyse og ideologi. Fagdag, Svein Haugsgjerd 70 år. Helsepersonell/ allment publikum. Listening perspectives in psychoanalytic psychotherapy. Beijing, leger/ psykologer. Psychoanalytic understanding of personality. Key concepts. Beijing, leger/ psykologer. 22. juli i psykoanalytisk perspektiv. Norsk psykologforening, Seniorforum, Oslo, Psykologer og Tverrvitenskapelig forum, UiO, Oslo, akademikere.

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT 1 NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2013 2 Årsmelding 2013 Norsk Psykoanalytisk Forening Norsk Psykoanalytisk Institutt Innholdsfortegnelse 1. Organisasjon

Detaljer

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2014 2 Årsmelding 2014 Norsk Psykoanalytisk Forening Norsk Psykoanalytisk Institutt Innholdsfortegnelse 1. Organisasjon

Detaljer

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2011 2 Årsmelding 2011 Norsk Psykoanalytisk Forening Norsk Psykoanalytisk Institutt Innholdsfortegnelse 1. Organisasjon

Detaljer

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2007 2 ÅRSMELDING 2007 NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT 1. Organisasjon... 5 1.1 Norsk Psykoanalytisk

Detaljer

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2006 2 ÅRSMELDING 2006 NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT 1 Organisasjon...5 1.1 Norsk Psykoanalytisk

Detaljer

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2010 Årsmelding 2010 Norsk Psykoanalytisk Forening Norsk Psykoanalytisk Institutt Innholdsfortegnelse 1. Organisasjon

Detaljer

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING 1 NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2009 2 ÅRSMELDING 2009 NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT 1. Organisasjon 1.1 Norsk Psykoanalytisk

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2008 ÅRSMELDING 2008 NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT 1. Organisasjon... 3 1.1 Norsk Psykoanalytisk

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious; Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Oppstart: Høsten 2014

Detaljer

Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning

Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning Vedtatt av sentralstyret 20. februar 1995 Supplert av sentralstyret 23. april 1997 Endret av sentralstyret 24. august

Detaljer

Orientering om PSYC6300 Praktikum V2009:

Orientering om PSYC6300 Praktikum V2009: Orientering om PSYC6300 Praktikum V2009: Generelt om praktikum: Praktikum utgjør en fordypning i terapeutisk praksiserfaring med tett veiledning og drøfting i smågrupper. Gjennom en slik tilrettelegging

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN Kurs Definisjonen av kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde. Kursprogrammets

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser www.kognitiv.no Revidert november 2015 Mål for utdanningen Deltakerne skal tilegne seg teoretisk kunnskap og praktisk kompetanse innenfor

Detaljer

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs Plass 0130 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 09/23 Dato: 16.06. 2009 Forslag om å opprette ny spesialitet i

Detaljer

Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon (MHA) Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon (MHA) Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Årsrapport 2013 Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon (MHA) Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo 1. Det viktigste studiekvalitetstiltaket for programmet i 2013. Beskrivelse:

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Strategier for evidensbasert behandling av schizofreni i Norge The 11th Community Mental Health Conference Lund, 3-4 juni 2013

Strategier for evidensbasert behandling av schizofreni i Norge The 11th Community Mental Health Conference Lund, 3-4 juni 2013 Strategier for evidensbasert behandling av schizofreni i Norge The 11th Community Mental Health Conference Lund, 3-4 juni 2013 Torleif Ruud Avdelingssjef, FoU-avdeling psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus

Detaljer

Gruppelederutdanning i kunnskapsbasert flerfamiliearbeid

Gruppelederutdanning i kunnskapsbasert flerfamiliearbeid Gruppelederutdanning i kunnskapsbasert flerfamiliearbeid FLERFAMILIEGRUPPER Stavanger Universitetssjukehus PSYKIATRISK KLINIKK, UNDERVISNINGS- OG FORSKNINGSAVDELINGEN Institutt for kunnskapsbasert flerfamiliearbeid

Detaljer

Rammeplan. for utdanning av kliniske pedagoger Revidert utgave april 2006

Rammeplan. for utdanning av kliniske pedagoger Revidert utgave april 2006 Rammeplan for utdanning av kliniske pedagoger Revidert utgave april 2006 Rammeplanen beskriver innhold og omfang i spesialistutdanningen for kliniske pedagoger. 1. Målsetting for utdanningen Utdanningen

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

INSTITUTTETS UTDANNING MED STUDIEPLANER FOR SEMINARENE

INSTITUTTETS UTDANNING MED STUDIEPLANER FOR SEMINARENE INSTITUTTETS UTDANNING MED STUDIEPLANER FOR SEMINARENE 1. MÅLSETNING s 2 2. HVA UTDANNINGEN OMFATTER s 3 3. OPPTAKSKRAV s 4 4. STUDIEPLANER FOR SEMINARENE s 5 4.1 Innføringsseminar s 6 4.2 Videregående

Detaljer

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen.

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen. Side 1 av 10 Årsmøte. Søndag 15.03.2009 Kl 1600 i Operasjonsentralen. Norges Røde Kors i Hausmannsgate 7. Referat. Side 2 av 10 Agenda: 1. Kort presentasjon av sittende styre. 2. Årsrapport for 2008. 3.

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

UNDERVISNINGSOPPLEGG I PSYC6301 ETIKK, ROLLE OG PROFESJON ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

UNDERVISNINGSOPPLEGG I PSYC6301 ETIKK, ROLLE OG PROFESJON ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo l 1 UNDERVISNINGSOPPLEGG I PSYC6301 ETIKK, ROLLE OG PROFESJON ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo 2 INNLEDNING. Kursets overordnede perspektiv er psykologen i samfunnet. Siktemålet er å gjøre

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP. "Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP. Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically. David Malan, 1980 Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Trondheim høsten 2014

Detaljer

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for.

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for. STRATEGIPLAN for perioden 2011-2013 Utarbeidet av Styret i Norsk dystoniforening Dystoni er et felles navn på en gruppe symptomer som kjennetegnes ved ufrivillig muskelaktivitet, som fører til gjentatte

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30

Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30 Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30 Til stede: Kirsti Ytrehus, Tor-Arne Hagve, Liv Ariane Augestad, Espen Saxhaug Kristoffersen, Siv Kvernmo, Anna Midelfart og Kjell Øiestad

Detaljer

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre.

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. BarnsBeste Departementet besluttet høsten 2007 å opprette et nasjonalt

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Ingunn Moser og Lars Dahle. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær). Dag Morten

Detaljer

Psykoterapi i utvikling

Psykoterapi i utvikling Psykoterapi i utvikling Randi Ulberg, Anne Grete Hersoug og Tormod Knutsen REDAKTØRER Akademika forlag 2012 Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-321-0015-6 Det må ikke kopieres fra denne boken ut over det

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 08.05.15 kl. 10.00 16.00 Ullevål stadion US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 08.05.15 kl. 10.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 08.05.15 kl. 10.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE)

Detaljer

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser. Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser. Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no Innhold Mål med oppgaven Faglige og formelle krav til oppgaveskrivingen

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Kurs i behandling av kognitive vansker

Kurs i behandling av kognitive vansker KReSS Høstseminar 2013 Kurs i behandling av kognitive vansker KReSS Høstseminar 2013 To- dagers kurs fra torsdag 19.9 til fredag 20.9 Program Utvalgte tema Hvorfor kognitiv rehabilitering Presentasjon

Detaljer

Bjørg Gammersvik. Victor Grønstad

Bjørg Gammersvik. Victor Grønstad Bjørg Gammersvik Ansatt i Helsedirektoratet siden starten, 2001. Før det i Helsetilsynet der jeg jobbet med gjennomføring av opptrappingsplanen; omstrukturering og etablering av DPS. Før det 25 år i psykisk

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten psykoterapi (Vedtatt av sentralstyret 9.april

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON

EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON Publikasjonsdato: 30.06.2016 Fullstendig navn Helse-personell: sted Helseorganisasjoner: registreringssted land adresse Entydig landsidentifikator VALGFRITT Bidrag til arrangementskostnader

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2010 Styrets sammensetning for 2010: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF Oslo Kasserer:

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Fagkurs på Frambu. Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling

Fagkurs på Frambu. Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling Fagkurs på Frambu 5. februar 2014 Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling Kurset blir videooverført Fagkurs på Frambu, 5. februar 2014 Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Reglene er gitt med hjemmel i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Detaljer

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Tid: 7.juni kl 09.00-16.00 Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Pris: kr 800,- Påmelding: Nordre

Detaljer

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009.

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Invitasjon Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Velkommen til CarciNors Landskonferanse og årsmøte For fjerde gang har Pasientforeningen

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innhold Suicidalvurdering på legevakt s. 2 Personlighetsforstyrrelser, -Screeningverktøy

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Medlemmer av programrådet for profesjonsstudiet i psykologi Dato: 30.05.2014 Deres ref.: Vår ref.: BHJU/UMB Referat fra møte i programrådet

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious; Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Oppstart: Januar 2015

Detaljer

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Dekanmøtet 8. juni 2012, Bergen Fagdirektør Bjarne Riis Strøm Legeforeningen som faglig forening har høyt engasjement i utvikling og kvalitetssikring

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Intern samhandling somatikk og psykisk helse/rus Kongsberg. Nasjonalt topplederprogram. Mona Grindrud 03.04.13

Utviklingsprosjekt: Intern samhandling somatikk og psykisk helse/rus Kongsberg. Nasjonalt topplederprogram. Mona Grindrud 03.04.13 Utviklingsprosjekt: Intern samhandling somatikk og psykisk helse/rus Kongsberg Nasjonalt topplederprogram Mona Grindrud 03.04.13 Bakgrunn og problemstilling: Vestre Viken HF ble etablert 1. juli 2009.

Detaljer

Møteprotokoll. Irene Kronkvist Bernadette Kumar til kl 11:45 Anita Ihle Steen Dag Stenersen

Møteprotokoll. Irene Kronkvist Bernadette Kumar til kl 11:45 Anita Ihle Steen Dag Stenersen Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hamar Dato: Styremøte 7. februar 2013 Tidspunkt: Kl 0830-1450 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum styreleder Ansgar Gabrielsen nestleder Turid Birkeland

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Tid: Torsdag 12. mars 2015, kl. 17:00 til ca. 20:00 Sted: Bjørknes Høyskole (Lovisenberggata 13, Lindern) PROGRAM 17:00-17:30 Enkel servering 17:30-18:00 Antibiotikaresistens

Detaljer

REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60 STUDIEPOENG

REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60 STUDIEPOENG Til fakultetsstyret Dato: 13.10.2011 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF11/2011 Journalnr.: 2006/1242 Saksbehandler: Hege Nedberg REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60

Detaljer

NORCYT-INFO NR.1 2008

NORCYT-INFO NR.1 2008 Norsk Forening for Klinisk Cytologi NORCYT-INFO NR.1 2008 Leder For oss som bor i lavlandet var det ikke så mye vinter, men uansett ser vi nå frem til sommeren, og vi gleder oss til å fortsette arbeidet

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9.

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. 1 YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Dokumentert virksom behandling for tvangslidelser: OCD-satsingen i Helse Bergen

Dokumentert virksom behandling for tvangslidelser: OCD-satsingen i Helse Bergen Dokumentert virksom behandling for tvangslidelser: OCD-satsingen i Helse Bergen Prosjektleder OCD-satsingen, professor/ psykologspesialist Gerd Kvale Leder OCD-satsingen barne/ ungdomsdelen, førsteamanuensis

Detaljer

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form.

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Referatstyremøte 06.04.2013 Godkjenning av forrige møtereferat Orienteringssaker Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Foreningens økonomi, herunder sak i forhold til skatteetaten (Even/Michael)

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer

Norsk selskap for Humangenetikk. Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk

Norsk selskap for Humangenetikk. Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk Norsk selskap for Humangenetikk Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk - avholdt ved Scandic Bergen City, Bergen, 9. november 2011 Sak 1 Valg av møteleder og referent Leder Wenche

Detaljer

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 Side 1 av 5 MØTEREFERAT UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 MEDLEMMER Bjørn Ellingsæter, BE Lene Helweg-Larsen, LHL Per David Clee Søhoel

Detaljer

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg 14.-16. september 2011 i Dublin Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Stein Sneve.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika ÅRSMØTE Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900 Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika Dagsorden: 16:00-17:00 Del 1: Årsmøte 1. Åpning 2. Årsberetning 2013 3. Regnskap 2013 4.

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

Forum for rus og psykisk helse i Vestfold Jarlsberg konferansesenter 13.03.15 SEPREP Ung ved Olav Løkvik, fagutvikler/koordinator for SEPREP i

Forum for rus og psykisk helse i Vestfold Jarlsberg konferansesenter 13.03.15 SEPREP Ung ved Olav Løkvik, fagutvikler/koordinator for SEPREP i Forum for rus og psykisk helse i Vestfold Jarlsberg konferansesenter 13.03.15 SEPREP Ung ved Olav Løkvik, fagutvikler/koordinator for SEPREP i Vestfold SEPREP har drevet med utdanningsarbeid siden slutten

Detaljer

Årsberetning 2000 for utdanningsprosjektet i barne- og ungdomspsykiatri i helseregion nord

Årsberetning 2000 for utdanningsprosjektet i barne- og ungdomspsykiatri i helseregion nord Årsberetning 2000 for utdanningsprosjektet i barne- og ungdomspsykiatri i helseregion nord 1. Innledning 1.1 Prosjektets første år Prosjektet hadde oppstart 01.01.2000 med tilsetting av prosjektleder i

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Referat fra møtet i Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 04.-05. oktober 2012

Referat fra møtet i Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 04.-05. oktober 2012 Kjetil Sundet, Birgitte Bøgh-Olsen, Anne Inger Helmen Borge, Jarle Eid, Ragna Valen, Inger Hilde Nordhus, Odin Hjemdal, Lars Kristian Fossum, Jørgen Edvin Westgren, Maren Falch Skaret, Catharina Wang,

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2013 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE Tid: Fredag 21. mars 2014 senest kl 18:00 Sted: Mjuklia, Berkåk, Rennebu Tilstede: Elisabeth Hasselvold, Ragnhild Dahl, Solveig Kvidal, Anbjørg Vold Doorman og Helene Tiller Fravær:

Detaljer

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Et strategisk verktøy Bergen 09.09.2010 Disposisjon Hvorfor behandlingslinjer Hva er en behandlingslinje Utarbeiding av Behandlingslinje

Detaljer

Presentasjon av bachelor- og masterprogram i helseledelse og helseøkonomi og samarbeidsmuligheter

Presentasjon av bachelor- og masterprogram i helseledelse og helseøkonomi og samarbeidsmuligheter Institutt for Helse og samfunn Presentasjon av bachelor- og masterprogram i helseledelse og helseøkonomi og samarbeidsmuligheter Samarbeidsmøte med Oslo kommune 1. febr 2013 Professor Grete Botten Ledelsesfokuset

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: 13.02.2013 Møtetid: Kl. 08:30 12:00. Møtested: Lysebu Saksnummer: 014/13-024/13

Møteprotokoll. Møtedato: 13.02.2013 Møtetid: Kl. 08:30 12:00. Møtested: Lysebu Saksnummer: 014/13-024/13 Møteprotokoll Møtedato: 13.02.2013 Møtetid: Kl. 08:30 12:00 Møtested: Lysebu Saksnummer: 014/13-024/13 Møtende medlemmer Kirsti Ytrehus, leder Helge Bjørnstad-Pettersen Espen Saxhaug Kristoffersen Gro

Detaljer

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold.

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Styret og andre tillitsvalgte Styret i PROFO Vestfold har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Yngve Hansen. Nestleder: Gunnar Steen. Kasserer Gunnar Førde. Sekretær:

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP

NORSK KJEMISK SELSKAP NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2014 Styrets sammensetning for 2014 (valgt i mars 2014): Leder: Stian Svelle UiO Nestleder: Silje Fosse Håkonsen SINTEF-Oslo Sekretær: Hilde Bjørkan

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 25. mars 2015 Vår ref: 2014/173 Astrid Balto Olsen 25.03.2015 Side 2 Ulf Syversen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Kom under sak 24. Evy Adamsen

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland.

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. JobbResept mener: At alle mennesker har rett til å forsøke seg i arbeid, og at individuell tilrettelegging og oppfølging vil føre til økte

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious; Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Oppstart: September 2015

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14.

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 24.

Detaljer

Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS Arkivsak-dok. 14/08277-2 Saksbehandler Kari Strand Saksgang Møtedato Saksnr Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 27.01.2015 25/15

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Klinisk etikkomité i Finnmarkssykehuset: Årsmelding for 2014. Oppnevning, medlemmer og mandat: Arbeidsform og møteaktivitet:

Klinisk etikkomité i Finnmarkssykehuset: Årsmelding for 2014. Oppnevning, medlemmer og mandat: Arbeidsform og møteaktivitet: Klinisk etikkomité i Finnmarkssykehuset: Årsmelding for 2014 Oppnevning, medlemmer og mandat: Komiteens medlemmer oppnevnes av direktøren, vanligvis for 3 år av gangen med mulighet for forlengelse. Innenfor

Detaljer

Årsmøte i Norsk Nevropsykologisk Forening Tid: 29. juni 2012, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo

Årsmøte i Norsk Nevropsykologisk Forening Tid: 29. juni 2012, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo Årsmøte i Norsk Nevropsykologisk Forening Tid: 29. juni 2012, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo 1. Valg av møteleder og referent. Jan Stubberud ble foreslått og valgt som møteleder. Kjell Tore Hovik

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015

Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015 Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015 Styresammensetning Årsmøtevalgt 280813: Anne Noraas Bendvold, leder Mikkel Høiberg, nestleder Christian Stremme, styremedlem Fra yrkesforeningene: Jørgen

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Kommer traumatiserte flyktninger for sent i behandling? Resultater fra en langtidsstudie.

Kommer traumatiserte flyktninger for sent i behandling? Resultater fra en langtidsstudie. Kommer traumatiserte flyktninger for sent i behandling? Resultater fra en langtidsstudie. Sverre Varvin og Marianne Opaas NKVTS JUBILEUMSSEMINAR, 19. november 2014: Et bedre liv for flyktninger i Norge

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Norge. Psykologenes bidrag. Historisk perspektiv.

Tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Norge. Psykologenes bidrag. Historisk perspektiv. Tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Norge. Psykologenes bidrag. Historisk perspektiv. 17.12.13 FAGSJEF ANDERS SKUTERUD Norsk Psykologforening. 1 I 1976. Psykologer kan til nød ha en berettigelse

Detaljer