NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT"

Transkript

1 NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2010

2 Årsmelding 2010 Norsk Psykoanalytisk Forening Norsk Psykoanalytisk Institutt Innholdsfortegnelse 1. Organisasjon Norsk Psykoanalytisk Forening Norsk Psykoanalytisk Institutt Den psykoanalytiske utdannelsen Medlemssituasjonen pr. desember Oversikt over styre, instituttråd, utvalg og andre tillitsverv 5 2. Virksomhetsrapport fra Styret 7 3. Virksomhetsrapport fra Instituttrådet Virksomhetsrapport fra andre utvalg og verv Rapport fra etikkutvalget Rapport fra The Scandinavian Psychoanalytic Review Rapport fra valgkomiteen Rapport fra biblioteksutvalget Orientering om medlemmenes internasjonale virksomhet Ekstern faglig virksomhet utført av medlemmer og kandidater Veiledning Psykoanalytisk relatert undervisning Forelesninger og foredrag Publikasjoner 25 Årsmelding for Norsk Psykoanalytisk Forening

3 1. Organisasjon 1.1 Norsk Psykoanalytisk Forening Norsk Psykoanalytisk Forening har som formål å fremme utviklingen av og kunnskap om psykoanalysen. Et sentralt moment i virksomheten er utdannelse av psykoanalytikere og etterutdannelse av psykologer og psykiatere. Psykoanalysen i Norge er forankret i Freuds grunnleggende oppdagelser, men er åpen og orientert mot nye erkjennelser basert på psykoanalytisk og annen forskning. Den psykoanalytiske utdannelsen gir innføring i de viktigste tradisjoner i dagens psykoanalyse. Foreningen er engasjert i den kritiske debatt som foregår om psykoanalysens stilling både som behandlingsmetode, teori og forståelsesmåte. Norsk Psykoanalytisk Forening ble i 1934 tilknyttet International Psychoanalytical Association (IPA), som består av psykoanalytiske foreninger fra store deler av verden. Under den tyske okkupasjonen ble foreningen oppløst, men ble gjenetablert kort tid etter krigen. I 1975 ble foreningen igjen knyttet til IPA. Foruten tilknytningen til IPA er Norsk Psykoanalytisk forening med i den Europeiske Psykoanalytiske Føderasjon (EPF) og deltar aktivt i et skandinavisk samarbeid om faglige og vitenskapelige kongresser, samt om utgivelsen av tidsskriftet The Scandinavian Psychoanalytic Review. 1.2 Norsk Psykoanalytisk Institutt Norsk Psykoanalytisk Institutt ble etablert i 1967 og er Norsk Psykoanalytisk Forenings utdannelsesorgan. Den psykoanalytiske utdannelsen ble etablert i Norge i 1934, men opprettelse av instituttet la grunnlag for en utvidelse av den regulære utdannelsen, både i voksenanalyse og etter hvert i barneanalyse. I tillegg til de ordinære seminarene arrangerer Instituttet psykoanalytiske seminarer for psykologer og psykiatere samt allmennpraktikere. Det drives også systematisk forskning ved Instituttet. Instituttet mottar økonomisk støtte fra det offentlige ved Helsedirektoratet. Den psykoanalytiske utdannelsen kan søkes av leger i spesialistutdannelse i psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og psykologer i spesialistutdannelse i klinisk psykologi. 1.3 Den psykoanalytiske utdannelse Den psykoanalytiske utdannelse består av fire ledd. Læreanalyse. Læreanalysen strekker seg vanligvis gjennom det meste av utdannelsestiden. Den foregår med minst fire timer per uke hos psykoanalytiker godkjent av foreningens styre. Den teoretiske utdannelse. Den psykoanalytiske teori- og metodeutdannelsen går over åtte semestre, med teoretiske og klinisk/metodiske seminarer. Den praktiske utdannelse. Den praktiske delen av utdannelsen innebærer veiledning på to eller tre psykoanalyser (fire timer per uke) med pasienter av begge kjønn og med veiledning hos forskjellige veiledere som er godkjent av foreningen styre. Denne delen går parallelt med deltagelse i de klinisk/metodiske seminarene. Årsmelding for Norsk Psykoanalytisk Forening

4 Det skriftlige arbeidet er basert på egen klinisk psykoanalytisk virksomhet, og blir vanligvis presentert som foredrag på et av foreningens faglige møter. Godkjent utdannelse gir grunnlag for medlemskap i Norsk Psykoanalytisk Forening, samt i International Psychoanalytical Association (IPA). Den økonomiske tilskuddsordningen gjelder for leger og psykologer i videregående utdanning i psykoterapi/psykoanalyse. Etter stortingsvedtak fra 1984 bevilges årlig en sum for å kompensere virkningen av endringer i trygderefusjon for behandlinger. Etter de regler som er utarbeidet for ordningen kan leger og psykologer søke tilskudd til delvis dekning av utgifter direkte knyttet til deltakelse i utdannelsen. Tilskuddet er vanligvis begrenset til en periode på fem år. Ordningen administreres av et utvalg oppnevnt av Helsedirektoratet med representanter fra Norsk Psykoanalytisk Institutt og Institutt for Psykoterapi. Bibliotektjenesten ved Norsk Psykoanalytisk Forening er tilknyttet Norsk samkatalog for bøker og tidsskrifter. Derved har andre biblioteker og låntakere tilgang til litteraturen ved biblioteket. 1.4 Medlemssituasjonen pr. desember 2010 Ved utgangen av 2010 var det 88 medlemmer i Norsk Psykoanalytisk Forening. Av disse er 30 læreanalytikere. I løpet av året har Foreningen fått fire nye medlemmer: Anne Christine Østrem, Iris Winde, Anne Svestad og Elsa Neegaard. Sistnevnte har sin utdanning fra den svenske foreningen. Tormod Berg er tildelt læreanalytikerstatus. Det er totalt 48 kandidater, hvorav 17 ikke ennå har begynt på A-kurs. Det er i løpet av året tatt opp åtte nye kandidater: Sverre Lund-Høie, Kristin Lund, Anne Kari Lind-Fossen, Tonya Madsen, Line Reykdal, Thomas Skjøthaug, Frida S. Gullestad, Michael Friedel. Psykoanalytisk forum har for tiden 6 medlemmer. Et medlem meldte seg ut i Årsmelding for Norsk Psykoanalytisk Forening

5 1.5 Oversikt over styre, instituttråd, utvalg og andre tillitsverv Styret: Leder: Nestleder Styremedlemmer: Underutvalg for styret (leder nevnt først): Administrasjonsutvalget: Utvalg for medlemsrettede aktiviteter: Utvalg for samfunnsrettede aktiviteter: Forskningsutvalget Sølvi Kristiansen Kari Høydahl Morten C. Vanberg Tormod Knutsen Karl Eldar Evang Liv Aalen Liv Aalen Sølvi Kristiansen Anne Kullebund Kari Høydahl Karl Eldar Evang Svein Haugsgjerd Anders Landmark Roar Olsen (Web ansvarlig) Steinar Lorentzen Ira Haraldsen Erik Stänicke Morten C. Vanberg Instituttråd: Leder: Nestleder / leder Opptak: Utvalgsledere: Undervisningsutvalg: Tormod Knutsen Bjørn Lande Esther Ringdal Terje Nissen Inge Refnin Esther Ringdal Siri Østvold Karen Ebbesen Bettina Berdal Olav Bendiksby (kandidatrepresentant) Opptaksutvalg: Bjørn Lande Inger Anita Brynestad Reidar A. Nilsen Mary C. Sjaastad Veilederutvalget: Inge Refnin Årsmelding for Norsk Psykoanalytisk Forening

6 Mary Sjaastad Britt Bonnevie Barne- og ungdomspsykoanalyseutvalg: Terje Nissen Anne Kristin Rustad Britt Bonnevie Andre utvalg/verv m.m.: Etikkutvalg: Revisorer: Norsk redaktør Scandinavian Review: Valgkomité: Bibliotekutvalgt: Pasientformidling: Økonomisk samarbeidsutvalg (statsoppnevnt): Styringsgruppe psykologkurs: Styringsgruppe legekurs: Redaksjon Kateksis: Web-gruppe: Anders Zachrisson Bjørn Killingmo Kari Holm Svein Amlo Torkel Sletner Torberg Foss Thorkil Hansen Mary Sjaastad Reidar A. Nilsen Bernt Stokstad Reidar A. Nilsen Torberg Foss Bettina Berdal Eystein V. Våpenstad Inger Marie Eide Hege Wilberg Kari Høydahl Unni Frantzen Tormod Knutsen Sidsel Gilbert Carl-Ivar Dahl Karl Eldar Evang Merete S. Johansen Kari Høydahl Roar Olsen Anne Kullebund Årsmelding for Norsk Psykoanalytisk Forening

7 2. Virksomhetsrapport fra styret Styret består av seks medlemmer, hver med sitt ansvarsområde. Det har vært holdt ni styremøter i 2010, hvorav syv etter årsmøtet. Kontakten mellom styremedlemmene utenom styremøtene holdes gjennom e-postutveksling. Viktige saker, i tillegg til planlegging og gjennomføring av medlemsaktivitetene, har i 2010 vært: 1. Å arbeide i forhold til Helsedirektoratets kommende evaluering av instituttets virksomhet. 2. Oppfølging av det påbegynte DPPT-prosjektet. 3. En fortsatt prioritering av utadrettet virksomhet. Helsedirektoratet er pålagt av stortinget å gjøre en gjennomgang av alle de private utdanningsinstituttene innen psykisk helsevern som får støtte over statsbudsjettet. Denne gjennomgangen vil sannsynligvis starte i løpet av våren Styret og instituttet har hatt møte med direktoratet i forbindelse med at det skal utarbeides såkalte kravspesifikasjoner som skal legges til grunn for denne gjennomgangen. I etterkant av dette møtet utformet vi et skriftlig innspill hvor vi blant annet framhever at psykoanalytisk institutt representerer en viktig grunnkompetanse, og at de som tar vår utdanning bidrar inn i psykisk helsevern på mange ulike måter, ikke bare gjennom det direkte psykoanalytiske pasientarbeidet. Styret har også hatt et møte med et av Helse og Omsorgskomiteens medlemmer, sammen med Institutt for Psykoterapi, for å tydeliggjøre betydningen av den kunnskap instituttene forvalter. DPPT-prosjektet (Development of Psychoanalytic Practice and Training) er et samarbeid mellom Dansk Psykoanalytisk Selskap, Finsk Psykoanalytisk Forening, Norsk Psykoanalytisk Forening, Svensk Psykoanalytisk Forening og Svensk Psykoanalytisk Selskap. Prosjektet som startet sitt arbeid i 2009, har fortsatt i 2010 (for nærmere redegjørelse for prosjektet henvises til årsmeldingen for 2009). Resultatet av arbeidet vil etter hvert bli tilgjengelig for alle de nordiske foreningene via vår nettside. Utadrettet virksomhet har vært et prioriteringsområde gjennom flere styreperioder, og det sittende styret har ønsket å videreføre dette arbeidet. Det er viktig at psykoanalytikere og psykoanalysen er synlig i samfunnet og i dialog med andre fagmiljøer. Vi har i denne perioden gjeninnført faste møter med Institutt for Psykoterapi der vi drøfter felles anliggender og det har i løpet av høsten 2010 vært to samarbeidsmøter. Dette har ikke minst vært viktig med tanke på den kommende evaluering av Instituttet, og det har vært tett kontakt i forkant av møter med Helsedirektoratet og representant for Helse- og omsorgskomiteen. Det planlegges også å lage et felles faglig utadrettet arrangement i Styret har også aktivt invitert medlemmer av Institutt for Psykoterapi og andre interesserte til en del av våre fagmøter. Det er også gledelig at flere medlemmer har representert psykoanalytiske perspektiver både i åpne debatter i ulike fora, og i artikler og innlegg i flere aviser. Årsmelding for Norsk Psykoanalytisk Forening

8 Øvrige saker: Utvalg for samfunnsrettet aktivitet har dette året etablert et fast samarbeid med Cinemateket i Oslo. Det vill en gang hvert semester bli vist en utvalgt film som vil bli etterfulgt av foredrag av en psykoanalytiker. Film og foredrag inngår i Cinematekets filmvisninger og er åpent for alle interesserte. Torsdag 4. november ble filmen "Antichrist" ( 2009) av Lars Von Trier vist på Cinemateket. Etter filmen holdt psykoanalytiker og professor i klinisk psykologi Siri Gullestad foredraget: " Forkrøplede føtter. En særegen form for aggresjon i Lars Von Triers Antichrist. Både filmen og foredraget hadde om lag 200 frammøtte. Utvalget har dette året etablert en kontakt med Kunsthøyskolen ved Professor Stian Grøgaard og med professor Robert Pfaller fra Østerrike med tanke på framtidig samarbeid om et åpent arrangement. Mars 2011 arrangeres det et internasjonalt symposium i regi av NSU (Nordisk Sommeruniversitet) : " Psychoanalysis and Politics. Nationalism and Body politics." Seminaret vil bli holdt i lokalene til Norsk Psykoanalytisk Institutt. Leder av Utvalg for Samfunnsrettet virksomhet i Psykoanalytisk forening, Karl Eldar Evang, er sammen med idehistoriker Håvard Nilsen og filosof Lene Auestad koordinatorer for symposiet. Forberedelser til seminaret har pågått gjennom Budsjettstyring Bulleteng. Kateksis er kommet ut med to numre i Vårnummeret inneholdt bl.a. en presentasjon av glasskunstneren Bertil Vallien, en artikkel av Tormod Knutsen om psykoanalyse og psykofarmaka, et intervju med Carl-Severin Albretsen, og et bidrag ved Sidsel Gilbert;" Historie og historier- om psykiatrien i Norge og psykoanalysen- Et anekdotisk kåseri." Høstnummeret trykket talen som Olafur Hallgrimsson holdt ved 75-års-jubilet, og hadde bl.a. et intervju med Per Vaglum, og et essay om Freuds verker av Helge Sletvold. Høringsuttalelser. Det er levert en høringsuttalelse fra styret vedr. LAR-behandling av gravide rusmisbrukere. Uttalelsen ble skrevet av Tormod Knutsen. Forskning. Forskningsutvalget har hatt fire møter i løpet av året. Utvalget har hatt følgende medlemmer: Torberg Foss (trukket seg i løpet av året), Ira Haraldsen, Erik Stänicke, Morten C. Vanberg (Styrerepresentant) og Steinar Lorentzen (leder). Etter ønske fra utvalget deltok Steinar Lorentzen på Styremøte hvor bl.a. utvalgets oppgaver/rolle, og retningslinjer for utvalget ble diskutert. Retningslinjene er senere litt revidert (se disse). Forskningsutvalget hadde ansvar for ett møte i vårsemesteret; Torberg Foss foredrag og to forberedte innlegg. Årsmelding for Norsk Psykoanalytisk Forening

9 Forskningsutvalget har også brukt en del tid på å diskutere forskningsdelen DPPTrapporten (The Developing Psychoanalytic Practice and Training). Steinar Lorentzen deltar i en komité som samler informasjon om forskning hvor nordiske psykoanalytikere er involvert. Komiteen møttes i Helsinki under Nordisk konferanse og i Stockholm i november, hvor alle tre grenene av DPPT-undersøkelsen var representert. Hanne Strømme ble invitert dit av Foreningsstyret, og ble også inkludert i den nordiske forskningskomiteen. Hun er også foreslått for Styret som nytt medlem i Forskningsutvalget. Nordisk forskningsprosjekt: Utvalget har diskutert forslag om å sette i gang et internordisk prosjekt om hhv. betydning av veiledning i utdannelsen, samt resultater av psykoanalyse. Styret har bestemt å iverksette vedtak fra årsmøtet 2005 om å dele ut et forskningsstipend. Stipendet vil bli utlyst årlig i midten av januar. Søkerne vil bli vurdert av en komité som nedsettes av forskningsutvalget. Styret har på vegne av foreningen inngått en samarbeidsavtale med Beijing Anding Hospital, Capital Medical University om undervisning av kinesisk helsepersonell. Avtalen innebærer i hovedsak en formalisering av det samarbeidet som allerede finnes sted. I forbindelse med dette er det også opprettet en Ad Hoc Kina-komite med Sverre Varvin som leder. Komiteen har ansvar for oppfølgingen av Kinasamarbeidet og rapporterer til styret. Styrets leder har for øvrig hatt regelmessig samarbeid med de andre nordiske foreninger om løpende saker spesielt knyttet til EPF og IPA. Leder har deltatt på to Councilmøter i EPF. Medlemsmøter Styret har i 2010 holdt 14 faglige møter, hvor av tre har vært godkjenningsforedrag. Videre har det vært holdt ett høringsmøte om den nye studieplanen. Tirsdag 19. januar: Høringsmøte om den nye studieplanen. Tirsdag 16. februar: Anne Kristin Rustad: Traumatisk repetisjon mellom historisk sannhet og psykisk realitet illustrert ved en barneanalyse. Tirsdag 9. mars: Ekaterina Loskutova, Stavropol, Russland: Psychoanalysis in Russia: Case history. Tirsdag 20. april: Torberg Foss: Close to the particular. Tirsdag 27. april: Anne Christine Østrem holdt sitt godkjenningsforedrag. Tirsdag 11. mai: Mary Sjaastad: Behandling gjenopptatt. Tirsdag 27. mai: Thomas Bøhm: Hämd eller upprättelse. Årsmelding for Norsk Psykoanalytisk Forening

10 Tirsdag 8. juni: Sommermøte: Komponist Henrik Hellstenius snakker om Nye lyttestrategier. Mandag 30. august: Glen O. Gabbard. The lure of the symptom in psychoanalytical treatment. Tirsdag 14. september: Iris Winde holdt sitt godkjenningsforedrag. Tirsdag 21. september: Lars Christian Opdal: Objektet og den andre. Noen refleksjoner over mangetydige begreper. Tirsdag 28. oktober: Jurgen Reeder: Det tveksamma bruket av evidens i psykiatrien. Tirsdag 2. november: Bjørn Killingmo og Sverre Varvin: Nybegynnerterapeuten. Tirsdag 30. november: Anne Margaret Svestad holdt sitt godkjenningsforedrag. Tirsdag 7. desember: Julemøte: Jan Olav Gatland: Ola Raknes psykoterapeuten som ingen kunne målbinde. 3. Virksomhetsrapport fra Instituttrådet Instituttrådet har i 2010 hatt seks møter. I tillegg har man kommunisert pr. , og også gjort enkelte vedtak på denne måten. Instituttet hadde i 2010 til sammen 48 kandidater, hvorav 17 ikke ennå hadde startet opp på A-kurs. Instituttet fikk i 2010 åtte nye kandidater (hvorav tre leger og fem psykologer, tre menn og fem kvinner), mens fire kandidater har fått godkjent sine skriftlige arbeider i Tre av disse holdt sine foredrag i 2010, den fjerde i januar Instituttrådet har i tillegg til den løpende saksbehandlingen av kandidatsaker arbeidet med: 1. Arbeidet med implementering av ny studieplan (vedtatt på Årsmøtet 2010). 2. Oppfølging av mentorordning for kandidater, samt kontaktmøter med nye kandidater. 3. Instituttet har arbeidet videre med konsekvenser av professor Asbjørn Kjønstads juridiske betenkning vedrørende de juridiske aspekter knyttet til de kliniske delene av utdanningen. 4. Avholdt møte om erfaringer med de nye retningslinjene for det skriftlige godkjenningsarbeidet. 5. Sammen med Styret hatt kontakt med Helsedirektoratet i forbindelse med gjennomgang av utdanningene ved de frittstående instituttene. 6. Enkelte justeringer i forbindelse med prosedyrer knyttet til opptak. Årsmelding for Norsk Psykoanalytisk Forening

11 Studieplanen. Instituttrådet nedsatte sammen med Styret i 2008 en komité bestående av Anders Zachrisson (leder), Anne Kristin Rustad, Tormod Knutsen og Sturla Sveen, som skulle arbeide med en revidering av gjeldende studieplan. Det ble avholdt et høringsmøte for medlemmer og kandidater 19. januar Forslag til ny studieplan ble så lagt frem for og endelig vedtatt av Årsmøtet Studieplanen er i hovedsak sammenfallende med de siste års praksis, dog legges det opp til en viss endring av det første semester (Freud-undervisningen), slik at 17 undervisningstimer flyttes til senere semestre. Mentorordning og kontaktmøte med nye kandidater. Årsmøtet 2009 vedtok en ny opptaksordning, og den ble iverksatt for de nye kandidatene. I denne forbindelse etablerte Instituttrådet samme høst en mentorordning for nye kandidater. Det er ikke avholdt informasjonsmøte med nye kandidater i 2010, av praktiske grunner ble dette forskjøvet til februar Kjønstads juridiske betenkning. Saken er ved årsskiftet fortsatt under behandling i Instituttrådet. En tar sikte på å utarbeide konkrete forslag til retningslinjer som vedrører kandidatenes pasientbehandlinger (bl.a spørsmålet om informasjon til pasientene) som vil bli lagt frem for medlemmene til høring, før endelig sluttbehandling. Det skriftlige godkjenningsarbeidet. Instituttrådet arrangerte 27. september 2010 et møte for å drøfte de erfaringer man har med den anbefalte disposisjon av det skriftlige arbeidet. Inviterte var medlemmer av vurderingskomiteene som har vært i funksjon de siste årene og lærere ved skrivekurs. Helge Sletvold innledet til diskusjon. Det ble utarbeidet et omfattende referat fra møtet, som danner grunnlag for Instituttrådets videre arbeid med å revidere disposisjonen. Kontakt med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har varslet en gjennomgang av de frittstående instituttenes utdanninger. Dette har resultert i at Instituttet sammen med Styret har vært til stede på et møte med Helsedirektoratet i denne henseende, samt utarbeidet et felles skriv til bruk i den videre prosessen (se for øvrig Styrets rapport). Aktiviteten i utvalgene: Opptaksutvalget (OU) Opptaksutvalget (OU) har i 2010 avholdt ni møter. Det ble behandlet 17 søknader, seks etter gammel ordning og 11 etter ny. Av de seks som søkte etter gammel ordning (tidligere godkjente A-kandidater), ble alle innstilt til endelig opptak. Av søkerne etter ny ordning ble åtte innstilt til opptak. Instituttrådet gjorde vedtak i samsvar med innstillingene. Ytterligere to søknader ble mottatt mot slutten av året. Disse vil bli behandlet i februar Det er videre gitt innstilling til Instituttrådet i to saker av administrativ karakter. Årsmelding for Norsk Psykoanalytisk Forening

12 Veiledningsutvalget Utvalget har hatt fire møter i løpet av året, hvorav tre i vårsemesteret. Ved siden av en sluttevaluering og en 2. gangs evaluering har det vært diverse møter med kandidater som av forskjellige grunner ikke har fulgt vanlig progresjon, samt telefonisk kontakt med kandidater og veiledere. Typiske problemstillinger har vært avbrutte veiledede analyser, vansker med i finne egnet pasient både i forhold til kjønn og egnethet til veiledet analyse. Veilederforum ble avholdt i april med tema hva vi forstår med begrepet analysen er vel etablert, dvs. en drøfting kriterier for oppstart av den andre veiledete analysen. Aktiviteten i utvalget i høstsemesteret ble noe nedsatt pga mange overlappende oppgaver blant utvalgets medlemmer. Barne- og ungdomsanalytisk utvalg Barne- og ungdomsanalytisk utvalg (BUU) har hatt fem møter i Utvalget er ansvarlig for å arrangere barneanalyseforum, hvor det er avholdt fem møter. Det ser ut til å være interesse for et nytt barneanalyseseminar. Saken følges opp med kandidatene som har meldt seg. Barneanalytikergruppen har arrangert inntaksmøte hver 14. dag, uavhengig av BUU. Inntakstelefonen ( ) har også i år gått på omgang blant deltagerne. Det er behandlet 21 nye henvendelser på barn i alder fra 4 mnd. til 15 år. Undervisningsutvalget. Undervisningsutvalget (UU) har hatt kontakt med kandidatene gjennom evalueringsmøter hvert 2. semester for B-kurs, og etter avslutning av A-kurs. Det har vært korte møter i forbindelse med evalueringen. Det har i år ikke vært møter med nye kandidater, dette vil skje tidlig i vårsemesteret Hele utvalget gikk av i forbindelse med årsmøtet 2010, og Styret fikk oppgave å utnevne utvalgsleder og nye medlemmer. Undervisning for den psykoanalytiske utdanningen Våren 2010: B-kurs 6. semester. Lærere: Anne Kristin Rustad og Per Anthi. 9 kandidater. B-kurs 3. semester. Lærer: Sølvi Kristiansen. 6 kandidater. Høsten 2010: B-kurs 4. semester. Lærer: Anders Zachrisson. 6 kandidater. A-kurs 1. semester. Lærere: Torberg Foss, Sverre Varvin, Karen Ebbesen. 7 kandidater. Weekend-kurs (fellesforelesninger) Utvalget har arrangert weekend-basert kurs (fellesforelesninger) i psykoanalysens plass i psykisk helsevesen. Disse kursene (10 timer tre ganger i løpet av fire år) er obligatoriske på linje med den øvrige seminarundervisningen. Forelesere: Sidsel Gilbert, Karl Eldar Evang, Roar Olsen, Sverre Varvin. 28 kandidater deltok i Fellesforelesningene har vært åpne for alle kandidatene, og kan på den måten bidra til å styrke samholdet i kandidatgruppen på tvers av kullene. Årsmelding for Norsk Psykoanalytisk Forening

13 Pasientformidlingen Det var sammenlagt 27 henvendelser til Pasientformidlingen. Fem pasienter ble viderehenvist for psykoanalyse hos erfaren analytiker, da de ikke ble oppfattet som egnet som lærekasus. Tre pasienter fikk tilbud hos kandidater. Tre pasienter fikk avslag etter vurdering for psykoanalyse. 14 pasienter enten trakk seg eller ble avsluttet av andre årsaker. To står på venteliste. Etterutdanningstilbud rettet mot lærere Dette året har det vært gjennomført to supervisjonsweekender med psykoanalytikere utenfra i regi av Norsk Psykoanalytisk Institutt. Dette er et tilbud til læreanalytikere og lærere, hvor de kan få drøftet eget klinisk materiale. Kandidater blir også spesielt invitert. Gruppene er også åpne for andre. Den og besøkte Thomas Böhm fra Sverige instituttet. Han holdt supervisjon i to grupper, med fremleggelse av to analytiske arbeider hver av dagene. Det deltok i alt ni personer i supervisjonen, åtte var medlemmer og kandidater fra Psykoanalytisk forening, en medlem og lærer ved Institutt for Psykoterapi. Den og besøkte Michael Feldman fra London instituttet, og holdt supervisjon i tre grupper. Det var en gruppe fredag og to grupper lørdag 30.10, med to fremleggelser av analytisk arbeid i hver gruppe. Til sammen deltok 25 medlemmer og kandidater i supervisjonsgruppene denne helgen. Andre undervisningsaktiviteter: Psykologkursene: Psykodynamisk fordypningsprogram i klinisk voksenpsykologi består av åtte kullsamlinger à to dager over fire semestre. Kursene arrangeres i samarbeid med Institutt for Psykoterapi, Institutt for Gruppeanalyse og SEPREP. Programmet er bygget opp etter modell fra Norsk Psykologforening, og ekvivalerer med Norsk Psykologforenings 2-årige fordypningsprogram til spesialiteten i klinisk voksenpsykologi. Det første programmet ble startet opp høsten Det tredje programmet med 24 deltagere som startet opp høsten 2009 fortsatte i Det er vårt inntrykk at det er en stor interesse blant psykologer for en psykodynamisk/psykoanalytisk orientert tilnærmingsmåte i spesialistutdanningen, og at vårt tilbud dekker et tydelig behov. Styringsgruppen besluttet derfor å starte nytt fordypningsprogram høsten 2010, som ble fulltegnet med 23 deltagere. Vi har altså høsten 2010 hatt to kull med psykologer parallelt i to ulike programmer. Det er planlagt oppstart av nytt program høsten Programmene har gått med overskudd. Det er satt av et skjermet beløp til dekning av eventuelle underskudd på fremtidige programmer. Tilbakemeldinger fra deltagerne (gjennom skriftlige og muntlige evalueringer etter hvert kurs) har gjennomgående vært svært gode. Det er også vårt inntrykk at dette tilbudet befordrer en interesse for å søke videreutdanning ved Norsk Psykoanalytisk Institutt eller Institutt for Psykoterapi. Årsmelding for Norsk Psykoanalytisk Forening

14 Legekursene: Det er avholdt to nye delkurs på en ny kursrekke (nr. I i februar og nr. II i november) med hhv.17 og 10 deltakere. Kursene er Universitetskurs og godkjent som Legeforeningens videreog etterutdanningskurs. En kurskomité bestående av Sidsel Gilbert, Carl I. Dahl og Tormod Knutsen er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av kursene. Sidsel Gilbert har hatt permisjon fra sitt verv høsten 2010, og Thorkil Hansen ble engasjert som gruppeleder på novemberkurset i hennes sted. Kursene er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger over utvalgte emner, samt gruppearbeid hvor deltakerne presenterer kliniske eksempler. Det første delkurset hadde som tema: Psykoanalysens historie og det første møtet med pasienten. Foreleserne: Svein Haugsgjerd, Anne Kristin Rustad og Lars Christian Opdal. Det andre delkurset hadde som tema: Objektrelasjonstenkning, kriseforståelse, rusmisbruk og kombinasjon psykoanalyse og medisiner. Forelesere: Anne Kristin Rustad, Sverre Varvin og Tormod Knutsen. Eksternt samarbeid Kontakt med Helsedirektoratet, jfr. ovenfor. Instituttet har sammen med Styret hatt to samarbeidsmøter med Institutt for psykoterapi, hvor en drøfter saker av felles interesse, bl.a. kontakten med Helsedirektoratet. Begge parter er innstilt på å etablere dette som en regelmessig ordning Samarbeidet med Institutt for Psykoterapi om spesialistkursene for psykologer løper fortsatt (se eget avsnitt). Instituttet har deltatt på det årlige kontaktmøte mellom Psykoterapiutvalget i Norsk Psykiatrisk Forening og de instituttene som er aktuelle i forbindelse med legenes psykoterapiveiledning i spesialistutdanningen (Institutt for psykoterapi, Institutt for gruppeanalyse og Norsk forening for kognitiv terapi og Norsk psykoanalytisk institutt). De viktigste sakene: fremtidig kursstruktur for psykiaterutdannelsen og psykoterapiutvalgets egen sesjon på Psykiatriveka mars Kinaprosjektet Kinaprosjektet, som er del av Norges helsesamarbeid med Kina, fortsatte i 2010 med støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet v/helsedirektoratet. Kurset i Wuhan fortsatte med 5. Og 6. delkurs. Samarbeidspartnere er Wuhan psykiatriske hospital og Wuhan byregjering. Kurset blir støttet av Helse- og omsorgsdepartementet. Kurset har vel 110 deltakere og har et grunnkurs i psykodynamisk psykoterapi og et kurs i veiledning i psykodynamisk psykoterapi. Det ar 7 utenlandske lærere, 6 fra vår forening. Kurset i Beijing i samarbeid med Prof. Yang Yunping, Anding psykiatriske sykehus, Beijing Capital University fortsatte med ett delkurs.. Kurset har ca 80 deltagere og er beregnet å gå ut I 2009 startet seminarundervisning i den nye psykoanalytiske utdannelsen i Kina. Utdanningsprogrammet fortsatte i 2010 med teoretiske og kliniske seminarer. Det er 9 kandidater. Norske læreanalytikere (Gullestad, Kristiansen, Zachrisson og Varvin) er sentral i seminarundervisningen og veileder også kandidater i psykoanalyse. Årsmelding for Norsk Psykoanalytisk Forening

15 4. Virksomhetsrapporter fra andre utvalg og verv 4.1 Rapport fra etikkutvalget Etikkutvalget har i 2010 bestått av Kari Holm, Bjørn Killingmo og Anders Zachrisson (leder). Utvalget har mottatt en henvendelse fra en kandidat vedrørende et habilitetsproblem i en bedømmelseskomité. Kandidaten hadde også skrevet til instituttet. Saken løste seg ved at ønskemålet om utskifting ble imøtekommet. Utvalget er åpent for uformelle henvendelser og forespørsler og står til disposisjon for medlemmer og kandidater som ønsker bistand med fagetiske spørsmål. Holdningen i Utvalget er at terskelen for å ta kontakt skal være lav. 4.2 Rapport fra The Scandinavian Psychoanalytic Review Redaksjonen for året 2010 har bestått av David Titelman, Sverige, hovedredaktør, Erkki Äärelä, Finland, kasserer, Susanne Lunn, Danmark, Jurgen Reeder, Sverige, Torberg Foss, Norge, og Helge Sletvold, Norge. Årets redaksjonsmøte fant sted under den nordiske kongressen i Helsingfors i august. Ellers samarbeider vi ved hjelp av e-post, det gjelder også samarbeidet med kolleger som utfører fagfellevurderinger. Manuskripttilgangen er marginal og det er ønskelig med økt tilgang på gode manuskripter, noe som ville bidratt til at tidsskriftet vil bli produsert til rett tid. Årgang er i skrivende stund ennå bare kommet med No 1. Så langt er det ingen norske hovedartikler, men ventelig kommer minst en i No 2. I No 1 finnes et bokessay av Johan Eriksson hvor han vurderer Torberg Foss doktoravhandling. I samme nummer er det en bokanmeldelse av Svein Haugsgjerd, som skriver om Jurgen Reeders bok Det tystade samtalet. Tidsskriftets økonomi er fortsatt akseptabel, og antall abonnementer er nokså stabilt. Abonnementsprisen beholdes uforandret, DKK Som mange vil ha lagt merke til, har redaksjonen fortsatt problemer med å få ferdigprodusert og sendt ut tidsskriftet i rett tid. Hovedredaktøren bruker mye energi og tid på samarbeid med forlag og trykkeri, men det oppstår likevel vansker med kommunikasjonen. Forsinkelsene har ikke blitt mindre dette siste året. Helge Sletvolds annonserte avgang fra redaksjonen er midlertidig utsatt. Det har vært et ønske fra Torberg Foss at Sletvold fortsatte en tid sammen med ham, noe han sa ja til. Årsmelding for Norsk Psykoanalytisk Forening

16 Redaksjonen anmoder alle medlemmer og kandidater om å ha tidsskriftet i tankene når de arbeider med manuskripter, selv om det er forståelig at mange ønsker å publisere i større internasjonale tidsskrifter Rapport fra valgkomiteen Valgkomiteen har i 2010 bestått av Thorkil Hansen (leder), Mary Cosgrove Sjaastad og Reidar Armann Nilsen. I tillegg til ett møte har komiteen samarbeidet ved hjelp av e-post og over telefon om utarbeidelsen av forslag for å besette vervene i styret og institutt for neste periode. Valgkomiteen legger frem sin innstilling for årsmøte i mars Rapport fra biblioteksutvalget Utvalget har i 2010 bestått av Torberg Foss, Reidar Armann Nilsen og Bernt Stokstad (leder). Et bibliotek er i kontinuerlig endring, og oppdatering av databasen over samlingen er et arbeid som alltid vil pågå. I 2009 ble det imidlertid startet en fullstendig fysisk gjennomgang av alle bøker. Dette arbeidet ble avsluttet i Vår database som er tilgjengelig på egen PC i instituttets lokaler skal nå speile den reelle samlingen. Samtidig er nå også samlingen oppdatert i Samkatalogen (Sambok): Etterlysning av manglende bokeksemplar førte til at en del bøker dukket opp! Vi anser likevel svinnet som unødvendig høyt. Alle lån må registreres i utlånsboken! Det er i 2010 påbegynt et arbeid som vi håper neste år vil kunne gi, i det minste, foreningens medlemmer tilgang til informasjon på nettet om hvorvidt et bestemt eksemplar er tilgjengelig for utlån. Biblioteksutvalget tar gjerne imot forslag til innkjøp. 4.5 Orientering om medlemmenes internasjonale virksomhet Anders Zachrisson var medlem av Working Party on Education (til i mars i år da arbeidet ble avsluttet); og er konsulent for det Østeuropeiske Psykoanalytiske instituttets Barne- og Ungdomspsykoanalytiske komité (EPF). Han er også medlem av tre IPA-komiteer: Dues Advisory Comitee, Sponsoring Comitee of the Moscow Pstchoanalytic Study Group, og Admission and Progression subcommittee of China Comitee. Sverre Varvin er leder av EPF s Working Group on Trauma. Videre er han medlem av IPA s committee on Empirical Research, og China Committee, IPA; chair of subcommittee on Admission and Progression. Medlem i Working on Conceptual Integration, IPA. Æresmedlem i Belgrade Psychoanalytic society og i DPG (Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft, og sitter også i komiteen for den tysk-nordiske konferanse som skal være i september Medlemmer i A&P er Siri Gullestad, Anders Zachrisson og Sølvi Kristiansen. Hanne Strømme er medlem av IPA s Commitee on Education in Training and Research Methodologies. Årsmelding for Norsk Psykoanalytisk Forening

17 VEDLEGG 5. Ekstern faglig virksomhet utført av Foreningens medlemmer og kandidater Fra aktivitetsundersøkelsen i 2010 er det kommet inn 58 rapporter fra medlemmer og kandidater av 136 mulige. Tallene viser at det er noe nedgang i det totale antall innkomne rapporter i forhold til Imidlertid er det liten endring hva gjelder det antall som har rapportert relevant aktivitet. Det betyr at det stadig er et stort flertall psykoanalytikere som bidrar med kunnskapsformidling i tillegg til sine pasientbehandlinger. Vi ser også at mange kandidater bidrar faglig både med forelesninger og artikler med psykoanalytisk relevant innhold. 5.1 Veiledning Veiledning antall individer og grupper Individer Ant. veiledere Grupper Ant. veiledere Psykoanalyse (NPI): Psykoterapi (IFP): Obligatorisk veiledning i psykoterapi for leger i spesialistutdanning: Klinisk veiledning for psykologer til spesialitet: Forskningsveiledning: Praksisveiledning for psykologistudenter: Annen veiledning: Totalt: Årsmelding for Norsk Psykoanalytisk Forening

18 Veiledning i Norge Gjennomsnitt antall timer pr. uke Individer: 2,8 timer gj.sn. pr. uke Antall veiledere: 36 Grupper: 1,5 timer gj.sn. pr. uke Antall veiledere: 7 Veiledning i utlandet Totalt antall timer Individer: 321 timer Antall veiledere: 7 Grupper: 199 timer Antall veiledere: Psykoanalytisk relatert undervisning Lærer og/eller gjestelærer ved seminarer, smågrupper eller lignende eller holdt foredrag. Innledninger ved kurs eller seminarer teller ikke som separat foredrag. Kurs Seminar/undervisning Foredrag Norsk Psykoanalytisk Institutt: Institutt for Psykoterapi: Andre utdanningsinstitusjoner: Offentlig helseinstitusjoner: Utlandet: Annet: Totalt: Årsmelding for Norsk Psykoanalytisk Forening

19 5.3. Foredrag Espen Bjerke Om overføring og motoverføring, DPS Moss Om MINI/SCID II/SCL-90/IIP-64, Veum, Fredrikstad Hans-Peter Broch - "Ludvig Igra - en presentasjon" Leger og psykologer. Almagro-seminaret 2010, La-Mancha, Spania (Minne-seminar Ludvig Igra) - "Objektbegrepet i psykoanalysen" Leger og psykologer. Almagro-seminaret 2010, La-Mancha, Spania - "Masochismen i livet og terapien (negativ terapeutisk reaksjon, agering og selvdestruksjon)" Leger og psykologer. Almagro-seminaret 2010, La-Mancha, Spania Svein Friis - Gjerningsmannen var psykiatrisk pasient. Om myter og relatiteter. Foredrag Bekkestua Rotary 5/5. - Norges Forskningsråds evaluering av opptrappingsplanane for psykisk helse. Foredrag på seminar ved Oslo universtetssykehus 11/5. - Fra Luster sjukeheim til tidlig oppdagelse. Nesten 40 års oppdagelsesreise i området mellom klinikk og forskning Foredrag på seminar ved Oslo universtetssykehus 25/5. - På leting etter bedre behandling for pasienter med schizofreni. Glimt fra nesten 40 års oppdagelsesreise i området mellom klinikk og forskning. Foredrag på seminar ved Oslo universtetssykehus 2/9 - Merging data from different studies: Possibilities and limitations. Foredrag på Nordic Conference on First Episode Psychosis. Copenhagen 6/ Hva har vi lært av TIPS-prosjektet? Foredrag ved Nasjonal konferanse om tidlig intervensjon ved psykoser. Bergen 9/9 - Tidlig intervensjon ved psykoser. Foredrag ved Familieskolen. TIPS Sørøst 28/9 - Lessons learned from the TIPS-project. Foredrag ved International Congress on Early Intervention in Psychosis. Amsterdam 29/11 - Arrangerte symposiet: What are the long term impacts of an early intervention program? Results from the 10-year follow-up of the TIPS project. International Congress on Årsmelding for Norsk Psykoanalytisk Forening

20 Early Intervention in Psychosis. Amsterdam 29/11 Siri Gullestad - Veiledning i dynamisk perspektiv, Gardermoen, psykologer - Hva er evidensbasert psykoterapi? Frokost med Bernt, Universitetet i Oslo, studenter// Lovisenberg sykehus, helsepersonell// Norsk psykologikongress, psykologer. - Diagnose for hva? Vinderen psykiatriske klinikk, helsepersonell - I begynnelsen var affekten, Videnskapsakademiet, universitetsansatte; Aalborg universitet, privatpraktiserende psykologer/ psykiatere - Hva er evidensbasert praksis? Kriminalomsorgens utdanningssenter, ansatte i kriminalomsorg og departementer - Psykoanalysen før og nå. Universitetet i Oslo, Psykologistudenter. - Psykoanalysen en aktuell teori? Litteraturhuset, allment publikum - Forkrøplede føtter. En særegen form for aggresjon i Lars von Triers Antichrist. Cinemateket, allment publikum - How to identify latent relational scenarios? IPA-congress, Beijing. - Crippled feet. A peculiar detail in Lars von Trier s Antichrist. Nordisk psykoanalytisk kongress, Helsinki. - When is it time to end? Criteria for termination. Wuhan, Kina, helsepersonell Tormod Knutsen - Tre forelsninger ved kurs i Psykoanalytisk psykoterapi for leger nov 10 (rus og psa, medisiner og psa, LAR-behandling) - En forelesning ved Psykiatriveka mars 2010 (medisiner og ps.a./ps.t) Sølvi Kristiansen - Borderline - a psychodynamic perspective. Kina. - The dream in psychoanalytical treatment. Kina. - Den nordiske psykoanalytiske kongressen i Helsinki: The absent pain of Lol V. Stein. Reflections on psychic papin based on a reading of Marguerite Duras - København Universitet, psykologisk institutt (ph.d. kurs): Det psykoanalytiske kasus - i spennet mellom klinikk og metapsykologi. Årsmelding for Norsk Psykoanalytisk Forening

21 Bjørn Lande - Attachment, separation and loss. Sted: Peniscola, Spania. Målgruppe: Church leaders and teachers - Samme tema : Justissektorens konferanse- og øvingssenter, Stavern. Målgruppe: Foreldre til (tidligere) internatskoleelever - Om modenhet. Institutt for sjelesorg, Vikersund. Målgruppe: personalansvarlige i ulike kirkesamfunn, misjons- og bistandsorganisasjoner Solveig Bugge Lande - Attachment, separation and loss - to europeiske konferanser i Peniscola, Spania, for kirkeansatte og lærere - Tilknytning, atskillelse og tap - Seminar for foreldre til tidligere internatbarn, Stavern Steinar Lorentzen mars: Kort- og lang-tids gruppepsykoterapi. Årsmøtet Tromsø, medlemmer norsk psykiatrisk forening april: Effekten av kort- og langtids gruppepsykoterapi. Nordisk konferanse i gruppeterapi Stavanger. Gruppeterapeuter fra nordiske land mai: How can group analysis survive? Tavistock Clinic, London. Members of Institute of Group Analysis og Group Analytic Society, London. Roar Olsen - Den vanskelige pasienten, Halden sykehus, ansatte i spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste. - Perspektiver på psykisk helse, Høgskolen i»stfold, studenter 2 årskull sosionom- og barnevernspedagogikk studier. - Forståelse og behandling av rusavhengige, Oslo NPF, psykologer i spesialisering i rus. - Pasienter med sammensatte problemer, Oslo Institut for Psykoterapi, psykologer i psykodynamisk spesialisering innenfor klinisk voksen. Lars Christian Opdal Skandinavisk kongress: The object and the other - a complex view Årsmelding for Norsk Psykoanalytisk Forening

22 Anne Kristin Rustad - "Traumatisk repetisjon - mellom historisk sannhet og psykisk realitet" (Holdt i N.p.a. Forening og NFPPBU (barneterapiforeningen) og i Danmark på barneterapiseminar) - "Objektrelasjonsteoretisk forståelse av psykiske lidelser." - "Psykoanalytisk perspektiv på behandlingens rammevilkår. Behandlers forståelse og bruk av sin rolle." (Begge holdt på legekurs i febr. og nov. i N. p.a. Forenings regi.) Mary Sjaastad On resuming the treatment. Nordisk kongress i Helsinki 2010 Ingeborg Horgen Skjønsberg De tre nedenforstående foredrag har jeg holdt etter oppdrag fra Den norske legeforening ved Spesialitetskomiteten i Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening. Jeg har for tredje gang ledet kurs for barnepsykiatere som skal bli godkjente veiledere i barnepsykoterapi. Kursene ble holdt over 3 dager x 3 på Hotell Refsnes Gods på Jeløya i februar, mai og oktober 2010 Foredragene hadde titlene: - Psykoterapi fra Freud til Fonagy - Overføring og motoverføring i psykoterapeutisk arbeid med barn - Å være alene. For å kunne avslutte må en kunne være alene Helge Sletvold Developmental illusion in an analysand with difficulties in revisualization. Nordiske kongress i Helsinki august 2010 Sverre Varvin 8/1 : Norsk forum for helseledelse. Årskonferanse 8. og 9. januar Holmenkollen Park Hotell Foredrag: Kinesisk psykiatri sett med norske øyne. Målgruppe: Ledere i helsevesenet 9/1: Undervisning for psykoanalytiske kandidater: Psykoanalytisk institutt, Oslo. Foredrag: Psykoanalysen i det offentlige helsevesen. Målgruppe: Kandidater psykoanalytisk inst. Årsmelding for Norsk Psykoanalytisk Forening

23 5/2: Sandler research conference, Frankfurt am Main. Comment on the paper: Trauma and epigenetics (Trauma und Epigenetik), by Stephen Suomi, Bethesda, Maryland Målgruppe: Psykoanalytikere, forskere 18. & 19/2: 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri Foredrag: Møte mellom den traumatiserte flyktningen og akuttpsykiatrien Målgruppe: Helsearbeidere 26/2-8/3: Chinese- Norwegian education program in Psychotherapy: Wuhan, 5. delkurs: Foredrag: Childhood traumatisation - repercussions in later life Beijing, 3.delkurs: Foredrag: Trauma in psychotherapy 19/3: Konefransen Psychoanalysis and politics. København Paper: Islamisme og xenophobi 22/3: Culcom UIO. Foredrag: Flukt, eksil og traumatisering Målgruppe: Studenter, universitetsansatte 7/5: DPG Tagung (Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft). Invitert Paper: Trauma als nonverbale kommunikation Målgruppe: Psykoanalytikere 11/5: Teologisk Fakultet, UIO. Foredrag: Flukt, eksil og overveldende livshendelser. Mening og tro. Målgruppe: prester, imamer og andre geistlige. 12/5: Internasjonale sykepleiedag. Ahus Foredrag: Flukt, eksil og traume Målgruppe: sykepleiere 19/5: Tøyen DPS Foredrag: Flukt, eksil og traumatisering Målgruppe: DPS ansatte 21/5: Avd 2, Akuttpsykiatri, Ullevål sykehus Foredrag: Traumatiseringen og eksilets kultur Målgruppe: psykiatere, psykologer 31/5: Røde Kors, Kirkens by misjon, Oslo. Fagseminar for frivillige ved Helsesenteret for papirløse migranter. Foredrag: I møte med traumatiserte migranter - opprinnelseskultur, eksilkultur og traumekultur. Målgruppe: frivillige ved Helsesenteret for papirløse migranter 9/6: Lovisenberg sykehus (dagsseminar) Foredrag: Krenkelsens dynamikk: destruktivitet og selvdestruktivitet hos traumatiserte. Målgruppe: DPS ansatte 9/6: : UDI (Utledningdirektoratet), Oslo Foredrag: Flukt, traume og eksil Målgruppe: UDI ansatte 6-8/8: Nordisk psykoanalytisk kongress, Helsinki Pleumsforedrag: The stranger and the strange. Psychoanalytic reflections on meeting otherness. Målgruppe: Psykoanalytikere 29-31/8: International association on the study of attachment. 2. Biennial conference. Cambridge Invited paper: Back on the track - or a new pathway? Årsmelding for Norsk Psykoanalytisk Forening

24 Psychotherapy of traumatized persons as a developmental process Målgruppe: helsearbeidere innen psykiatri/psykologi 10/9: Agder psykoterapeutiske forening. Heldags seminar. 4 Foredrag: Behandling av traumatiserte pasienter. Målgruppe: Psykologer, psykiatere 12-17/10: Chinese- Norwegian education program in Psychotherapy, 6. og siste delkurs: Wuhan: Foredrag: Working through, termination and the posttermination phace 21-24/10: Freud and Asia. Evolution and Change: Psychoanalysis in the Asian Context Workshop: holdt en dags workshop om behandling av traumatiserte Innvitert foredrag: The stranger and the strange. Psychoanalytic reflections on meeting otherness. Målgruppe: Psykologer, psykiatere, psykoanalytikere 31/11: International Psychoanalytic University. Berlin, Tyskland. Invitert foredrag: Was Traumapaedagogik von der Psychotherapie lernen kann Målgruppe: Studenter, mastergrad Eystein Våpenstad Barnepsykoterapiseminar for psykologer/leger ved RBUP Vest Barnepsykoterapiseminar for psykologer/leger ved Psykiatrien i Vestfold (BUPA) "The issue on confidentiality in child psychoanalysis and the relatin to the analysts countertransference". Innlegg på kongress Athen oktober International federation of Psychoanalytic societies. Anders Zachrisson Psychoanalytic supervision, Amsterdam, Psykiatere og psykologer. Adolescence analysis, Amsterdam, Psykiatere og psykologer. Transference; therap. Rel, Wuhan, Kinesiske kollegaer. Transference, disturbed pat, Wuhan, Kinesiske kollegaer. Psychoanalytic supervision, Wuhan, Kinesiske kollegaer. Therapeutic relationship. Beijing, Kinesiske kollegaer. Oedipus and knowledge, Beijing, Kongressdeltagere. Ethics and Attitude, Moskva, Russiske kolleger. Barnepsykoterapi, Hillerød, Danmark, Spesialistkurs, barnepsykoterapi. Ungdomspsykoterapi, Hillerød, Danmark, Spesialistkurs, barnepsykoterapi. Child psychoanalysis, Kiev,»steuropeiske kollegaer. Ethics and analytic method, Helsinki, Kongressdeltagere. Intensiv psykoterapi, Høgskolan, Oslo, Masterstudenter, helsearbeide. Årsmelding for Norsk Psykoanalytisk Forening

25 Motoverføring, Oslo, Spesialistkurs, intensiv psykoterapi. Shahram Shaygani Psykodynamisk behandling av ruslidelser Arbeid med vanskelige pasienter Psykodynamikk, ruslidelse og nevrobiologi Individuell psykoterapi for ruslidelse Selvmordsvurdering og behandling av pasienter med selvmordsproblematikk Immigrasjon og integrasjon Hanne Strømme Institutt for psykoterapi, Oslo, medlemsmøte, , 2 timer. Det indre drama i nybegynnerterapeuten. Dynamiske prosesser i veiledning. Basert på veiledningsartikkelen i PhD-avhandlingen. R-BUP, Helseregion»st og Sør, Oslo, , tverrfaglig grunnutdannelse, 6 timer. Presentasjon av PhD-prosjektet, relevant litteratur, analyse og outcome, med temaer Hva er en god terapeut?, tilegnelse av terapeutisk kompetanse og dynamiske prosesser i veiledning. Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, veiledere for profesjonsstudenter i forpraksis, , 3 timer. Det indre drama i nybegynnerterapeuten. Dynamiske prosesser i veiledning. Basert på veiledningsartikkelen i PhD-avhandlingen. R-BUP, Helseregion»st og Sør, Oslo, veiledersamling, , 1 time. Det indre drama i nybegynnerterapeuten. Dynamiske prosesser i veiledning. Basert på veiledningsartikkelen i PhD-avhandlingen. Nordisk psykoanalytisk kongress, Helsinki, , 1 time. Presentasjon av min PhD-avhandling. Psykologisk institutt, Universitetet i Trondheim, seminar, , 2 timer. Ansikt til ansikt med hjelpeløshet. Dynamiske prosesser i veiledning av nybegynnerterapeuter. Basert på veiledningsartikkelen i PhD-avhandlingen. Kontaktmøte for psykoterapiveiledere innen psykiaterforeningen i Norsk Lægeforening, Oslo, , 2 timer. Foredrag om veilederes møte med nybegynnerterapeuters hjelpeløshet. Line Indrevoll Stänicke Årsmelding for Norsk Psykoanalytisk Forening

26 "Mentalisering i arbeide med barn, unge og voksne": Holdt for BUP og DPS Lillestrøm; på Aker sykehus for leger i spesialisering; på Lovisenberg diakonale sykehus for sykepleierstudenter; og på Nic Waals Institutt, BUP. "Selvmordsproblematikk og mentalisering": holdt for RVTS seminar, klinikere med ulik helsefaglig bakgrunn; og på Nic Waals Institutt. "Selvmord og selvmordsvurdering". Holdt på Aker sykehus for leger i spesialisering; og på Lovisenberg diakonale sykehus for sykepleierstudenter "Relasjonelle utfordringer i terapeutisk arbeide": Nic Waals Institutt (BUP). "Gruppeterapi ved Nic Waals Institutt": holdt på Rbup for psykologer under spesialisering; og på Nic Waals Institutt. "Ungdom": Holdt på Oslo Politikammer/ forebyggende tjeneste. 5.4 Publikasjoner Per Anthi Innledende essay i Kulturbibliotekets nyutgivelse av Sigmund Freud Forelesninger til innføring i psykoanalyse. Espen Bjerke Bjerke, E., Hansen, R.S., Solbakken, O.A., Monsen, J.T. Interpersonal problems among 988 Norwegian psychiatric outpatients. A study of pretreatment self-reports. Comprehensive Psychiatry, 2010, Article in press (Published online sep 2). Svein Friis - Friis S. Early specialised treatment for first episode psychosis: does it make a difference? Editorial. British J Psychiatry 2010; 196: Kvaale A, Bunkan BH, Opjordsmoen S, Friis S. Sammenlikning av to undersøkelsesmetoder innen psykomotrisk tradisjon: GFM-52 og DOK. Fysioterapeuten2010; 77: Engh JA, Friis S, Birkenaes AB, Jùnsdùættir H, Ringen PA, Simonsen C, Vaskinn A, Opjordsmoen S, Andreassen OA. Delusions are Associated with Poor Cognitive Insight in Schizophrenia. Schizophrenia Bulletin 2010; 36: Friis S. Reflections on Psychotherapeutic approaches to schizophrenic psychoses: past, present and future, by Alanen, de Chçvez, Silver & Martindale. Scand. Psychoanal. Rev. (2010) 33, Årsmelding for Norsk Psykoanalytisk Forening

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2011 2 Årsmelding 2011 Norsk Psykoanalytisk Forening Norsk Psykoanalytisk Institutt Innholdsfortegnelse 1. Organisasjon

Detaljer

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING 1 NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2009 2 ÅRSMELDING 2009 NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT 1. Organisasjon 1.1 Norsk Psykoanalytisk

Detaljer

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2007 2 ÅRSMELDING 2007 NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT 1. Organisasjon... 5 1.1 Norsk Psykoanalytisk

Detaljer

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2006 2 ÅRSMELDING 2006 NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT 1 Organisasjon...5 1.1 Norsk Psykoanalytisk

Detaljer

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT 1 NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2013 2 Årsmelding 2013 Norsk Psykoanalytisk Forening Norsk Psykoanalytisk Institutt Innholdsfortegnelse 1. Organisasjon

Detaljer

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT 1 NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2012 2 Årsmelding 2012 Norsk Psykoanalytisk Forening Norsk Psykoanalytisk Institutt Innholdsfortegnelse 1. Organisasjon

Detaljer

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2014 2 Årsmelding 2014 Norsk Psykoanalytisk Forening Norsk Psykoanalytisk Institutt Innholdsfortegnelse 1. Organisasjon

Detaljer

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2008 ÅRSMELDING 2008 NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT 1. Organisasjon... 3 1.1 Norsk Psykoanalytisk

Detaljer

Fra kaos til mestring

Fra kaos til mestring u PROGRAM ROP-DAGEN Fra kaos til mestring Oslo Kongressenter u 11. januar, 2017 Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs Plass 0130 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 09/23 Dato: 16.06. 2009 Forslag om å opprette ny spesialitet i

Detaljer

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Behandling av Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Kurs: 5. og 6. februar 2018 RVTS Øst, Auditoriet i Gullhaugveien 1-3, Oslo rvtsost.no facebook.com/rvtsost/ Målgruppe: Ansatte i BUP. Kurset

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30

Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30 Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30 Til stede: Kirsti Ytrehus, Tor-Arne Hagve, Liv Ariane Augestad, Espen Saxhaug Kristoffersen, Siv Kvernmo, Anna Midelfart og Kjell Øiestad

Detaljer

Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon (MHA) Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon (MHA) Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Årsrapport 2013 Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon (MHA) Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo 1. Det viktigste studiekvalitetstiltaket for programmet i 2013. Beskrivelse:

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Årsberetning fra styret ved Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi. 2015

Årsberetning fra styret ved Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi. 2015 Årsberetning fra styret ved Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi. 2015 Styret har i 2015 bestått av: Leder: Turid Nicolaisen Sekretær: Lise Radøy Kasserer: Ingeborg Aarseth Medlem: Anna Szulc Medlem:

Detaljer

Gruppelederutdanning i kunnskapsbasert flerfamiliearbeid

Gruppelederutdanning i kunnskapsbasert flerfamiliearbeid Gruppelederutdanning i kunnskapsbasert flerfamiliearbeid FLERFAMILIEGRUPPER Stavanger Universitetssjukehus PSYKIATRISK KLINIKK, UNDERVISNINGS- OG FORSKNINGSAVDELINGEN Institutt for kunnskapsbasert flerfamiliearbeid

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2013 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Spesialistutdanningen - hvor vil vi?

Spesialistutdanningen - hvor vil vi? Årsmøtet NBUPF 2013 Fagpolitiske drøftinger Spesialistutdanningen - hvor vil vi? Disposisjon Spesialitetskomiteens oppgaver Hva skjer i Helsedirektoratet vedr spesialistutdanningen? Nåværende spesialistregler

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious; Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Oppstart: Høsten 2014

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2016 ble avholdt 31. mai 2016 i Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble vedtatt. Styret Styret har i

Detaljer

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved somatisk sykdom og skade

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved somatisk sykdom og skade Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved somatisk sykdom og skade www.kognitiv.no Revidert april 2016 Innledning Mål for utdanningen Deltakerne skal lære å benytte kognitiv terapi som supplement

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2016 2 Årsmelding 2016 Norsk Psykoanalytisk Forening Norsk Psykoanalytisk Institutt Innholdsfortegnelse 1. Organisasjon

Detaljer

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser www.kognitiv.no Revidert november 2015 Mål for utdanningen Deltakerne skal tilegne seg teoretisk kunnskap og praktisk kompetanse innenfor

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre.

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. BarnsBeste Departementet besluttet høsten 2007 å opprette et nasjonalt

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2010 Styrets sammensetning for 2010: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF Oslo Kasserer:

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Orientering om PSYC6300 Praktikum V2009:

Orientering om PSYC6300 Praktikum V2009: Orientering om PSYC6300 Praktikum V2009: Generelt om praktikum: Praktikum utgjør en fordypning i terapeutisk praksiserfaring med tett veiledning og drøfting i smågrupper. Gjennom en slik tilrettelegging

Detaljer

Veilederutdanning i kognitiv terapi

Veilederutdanning i kognitiv terapi www.kognitiv.no Revidert desember 2016 Innledning For å bli en kompetent kognitiv terapeut må man tilegne seg teoretisk kunnskap og praktisk kompetanse innenfor fem kompetanseområder: generelle terapeutiske

Detaljer

Strategier for evidensbasert behandling av schizofreni i Norge The 11th Community Mental Health Conference Lund, 3-4 juni 2013

Strategier for evidensbasert behandling av schizofreni i Norge The 11th Community Mental Health Conference Lund, 3-4 juni 2013 Strategier for evidensbasert behandling av schizofreni i Norge The 11th Community Mental Health Conference Lund, 3-4 juni 2013 Torleif Ruud Avdelingssjef, FoU-avdeling psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Et strategisk verktøy Bergen 09.09.2010 Disposisjon Hvorfor behandlingslinjer Hva er en behandlingslinje Utarbeiding av Behandlingslinje

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN Kurs Definisjonen av kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde. Kursprogrammets

Detaljer

Har psykodynamisk psykoterapi noen plass i behandlingen av pasienter med førstegangspsykose?

Har psykodynamisk psykoterapi noen plass i behandlingen av pasienter med førstegangspsykose? Har psykodynamisk psykoterapi noen plass i behandlingen av pasienter med førstegangspsykose? Professor Svein Friis Oslo Universitetssykehus 7. Nasjonale TIPS-konferanse Fredrikstad 9. september 2011. 1

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til..

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. NSFs landskonferanse i veiledning 2017 Invitasjon Landskonferansen 2017 NSFs faggruppe for veiledere inviterer til årets landskonferanse i Drammen. Temaet

Detaljer

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland.

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. JobbResept mener: At alle mennesker har rett til å forsøke seg i arbeid, og at individuell tilrettelegging og oppfølging vil føre til økte

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 40/17 Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i Religionspsykologi i et helseperspektiv Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Videreutdanning på masternivå som er organisert som et deltidsstudium over to

Detaljer

Kurs i behandling av kognitive vansker

Kurs i behandling av kognitive vansker KReSS Høstseminar 2013 Kurs i behandling av kognitive vansker KReSS Høstseminar 2013 To- dagers kurs fra torsdag 19.9 til fredag 20.9 Program Utvalgte tema Hvorfor kognitiv rehabilitering Presentasjon

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2011 Styrets sammensetning for 2011: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Jasmina Hafizovic Cavka SINTEF

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2015/FB Prosjektnavn: Erfaring og fag side om side:

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2015/FB Prosjektnavn: Erfaring og fag side om side: SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2015/FB16326 Prosjektnavn: Erfaring og fag side om side: Erfaringsformidlere i undervisning av helsepersonell Søkerorganisasjon: og Forord Rapporten

Detaljer

Jon Helle, Odd Grenager, Marieke Claessen, Erna-Gunn Moen, Tom Guldhav, Olaug Villanger, Kari Løhne, Randulf Søberg (kun fredag 11.1.

Jon Helle, Odd Grenager, Marieke Claessen, Erna-Gunn Moen, Tom Guldhav, Olaug Villanger, Kari Løhne, Randulf Søberg (kun fredag 11.1. Godkjent 6.2.2013 Referat fra styremøte / arbeidsmøte i Norsk overlegeforening, torsdag 10. januar 2013 kl. 11.30 19.00, og fredag 11. januar 2013, kl. 08300 13.00. Holmen Fjordhotell, Nesbru. Til stede:

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Norsk selskap for Humangenetikk. Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk

Norsk selskap for Humangenetikk. Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk Norsk selskap for Humangenetikk Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk - avholdt ved Scandic Bergen City, Bergen, 9. november 2011 Sak 1 Valg av møteleder og referent Leder Wenche

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP

NORSK KJEMISK SELSKAP NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2014 Styrets sammensetning for 2014 (valgt i mars 2014): Leder: Stian Svelle UiO Nestleder: Silje Fosse Håkonsen SINTEF-Oslo Sekretær: Hilde Bjørkan

Detaljer

Bjørg Gammersvik. Victor Grønstad

Bjørg Gammersvik. Victor Grønstad Bjørg Gammersvik Ansatt i Helsedirektoratet siden starten, 2001. Før det i Helsetilsynet der jeg jobbet med gjennomføring av opptrappingsplanen; omstrukturering og etablering av DPS. Før det 25 år i psykisk

Detaljer

Lis-legeundervisning og utdanningssystemer i helseforetakene

Lis-legeundervisning og utdanningssystemer i helseforetakene Lis-legeundervisning og utdanningssystemer i helseforetakene Innføringskurs for LIS, Soria Moria mai 2015 Guri Spilhaug Leder av NFRAM Spesialisthelsetjenestens oppgaver (men først og fremst den offentlige

Detaljer

Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Child and Adolescent Psychiatry Trainee Association. Initialene er NCAPTA.

Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Child and Adolescent Psychiatry Trainee Association. Initialene er NCAPTA. Vedtekter for LISBUP Vedtatt første gang i årsmøtet i Norsk barne og ungdomspsykiatriske forening (NBUPF) 03.04.14. Denne versjon ble vedtatt i årsmøtet i NBUPF 22.04.15. Kapittel 1 Navn, formål og organisasjon

Detaljer

UNDERVISNINGSOPPLEGG I PSYC6301 ETIKK, ROLLE OG PROFESJON ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

UNDERVISNINGSOPPLEGG I PSYC6301 ETIKK, ROLLE OG PROFESJON ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo l 1 UNDERVISNINGSOPPLEGG I PSYC6301 ETIKK, ROLLE OG PROFESJON ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo 2 INNLEDNING. Kursets overordnede perspektiv er psykologen i samfunnet. Siktemålet er å gjøre

Detaljer

Årsmelding LISBUP. Forening for Leger i Spesialisering i Barne og Ungdompsykiatri

Årsmelding LISBUP. Forening for Leger i Spesialisering i Barne og Ungdompsykiatri Årsmelding LISBUP Forening for Leger i Spesialisering i Barne og Ungdompsykiatri 2015 2016 Årsmelding skal gi et bilde av aktiviteten i foreningen. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet.

Detaljer

SKJEMA FOR PERIODISK SLUTTEVALUERING AV EMNER ved IPED

SKJEMA FOR PERIODISK SLUTTEVALUERING AV EMNER ved IPED SKJEMA FOR PERIODISK SLUTTEVALUERING AV EMNER ved IPED Sendes til studieadministrasjon når evalueringen er gjennomført. Inngår i underveisevaluering av studieprogram. Emne PED4480 Praksis Semester H-2016

Detaljer

UNDERVISNINGSOPPLEGG I PROFESJON, LOVER OG FAGETIKK ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Våren 2010

UNDERVISNINGSOPPLEGG I PROFESJON, LOVER OG FAGETIKK ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Våren 2010 l 1 UNDERVISNINGSOPPLEGG I PROFESJON, LOVER OG FAGETIKK ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Våren 2010 2 INNLEDNING. Kursets overordnede perspektiv er psykologen i samfunnet. Siktemålet er

Detaljer

HANDLINGSPLAN NSF/FFD INNSATSOMRÅDE:

HANDLINGSPLAN NSF/FFD INNSATSOMRÅDE: 1 HANDLINGSPLAN 2012-2014 NSF/FFD INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2012-2014: - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker

Detaljer

Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015

Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015 Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015 Styresammensetning Årsmøtevalgt 280813: Anne Noraas Bendvold, leder Mikkel Høiberg, nestleder Christian Stremme, styremedlem Fra yrkesforeningene: Jørgen

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser www.kognitiv.no Revidert desember 2016 Innledning Mål for utdanningen Deltakerne skal tilegne seg teoretisk kunnskap og praktisk kompetanse innenfor de sentrale elementene i en helhetlig psykosebehandling,

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 ÅRSBERETNING FOR NORSK DYSTONIFORENING 2014 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan

Detaljer

EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON

EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON Publikasjonsdato: 30.06.2016 Fullstendig navn Helse-personell: sted Helseorganisasjoner: registreringssted land adresse Entydig landsidentifikator VALGFRITT Bidrag til arrangementskostnader

Detaljer

Rammeplan. for utdanning av kliniske pedagoger Revidert utgave april 2006

Rammeplan. for utdanning av kliniske pedagoger Revidert utgave april 2006 Rammeplan for utdanning av kliniske pedagoger Revidert utgave april 2006 Rammeplanen beskriver innhold og omfang i spesialistutdanningen for kliniske pedagoger. 1. Målsetting for utdanningen Utdanningen

Detaljer

RAPPORT INTERNASJONAL AKTIVITET 2016

RAPPORT INTERNASJONAL AKTIVITET 2016 Vedlegg 1 RAPPORT INTERNASJONAL AKTIVITET 2016 Handlingsplanen 2016 Styringsgruppen har arbeidet etter vedlagte handlingsplan som delte aktiviteten i overordnet, forskning, faglig tiltak, innovasjon og

Detaljer

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon -

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - For hvem/målgruppe Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter og andre. Det er en fordel

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN Kurs Definisjonen av kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde. Kursprogrammets

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

Skolering av veiledere i PhD-opplæringen

Skolering av veiledere i PhD-opplæringen Skolering av veiledere i PhD-opplæringen Robert Bjerknes 1 Det medisinsk-odontologiske fakultet 2011 Kandidater i PhD-programmet: Ca. 525 Antall disputaser: 87 Stor tematisk og metodologisk bredde Øket

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

P R O G R A M KURS I KLINISK SUICIDOLOGI

P R O G R A M KURS I KLINISK SUICIDOLOGI P R O G R A M KURS I KLINISK SUICIDOLOGI FRA SELVMORDSRISIKOVURDERING TIL BEHANDLING AV KRONISK SUICIDALITET TRE-DAGERS KURS 16. 18. OKTOBER 2017 CLARION COLLECTION HOTEL GABELSHUS I OSLO Foreleserne på

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP. "Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP. Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically. David Malan, 1980 Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Trondheim høsten 2014

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009.

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Invitasjon Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Velkommen til CarciNors Landskonferanse og årsmøte For fjerde gang har Pasientforeningen

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2013 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan den drives: Norsk Dystoniforening (NDF)

Detaljer

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 Side 1 av 5 MØTEREFERAT UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 MEDLEMMER Bjørn Ellingsæter, BE Lene Helweg-Larsen, LHL Per David Clee Søhoel

Detaljer

NÅR NOE GÅR AV SEG SELV, ER DET NOK EN KONTORANSATT SOM GJØR DET

NÅR NOE GÅR AV SEG SELV, ER DET NOK EN KONTORANSATT SOM GJØR DET NÅR NOE GÅR AV SEG SELV, ER DET NOK EN KONTORANSATT SOM GJØR DET Kontorfaglig ansattes rolle i profesjonelle organisasjoner Siri Jensen, prosjektleder LDS, 26.02.14 TEMA FOR FOREDRAGET Presentere et studieprogram

Detaljer

Regional Pasientsikkerhetskonferanse

Regional Pasientsikkerhetskonferanse Regional Pasientsikkerhetskonferanse Scandic Bodø 27. - 28. november 2014 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord -sett med pasientens øyne Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet! I november

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Referat fra møte fredag 30.oktober 2009 Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Til stede: Professor Gerd Bjørhovde, UiT (leder) Førsteamanuensis Eva Skærbæk,

Detaljer

Innkalling til styremøte

Innkalling til styremøte Innkalling til styremøte Til: Kristin Tørum, Astrid Rutherford, Trond Mathiassen, Svein Kvakland, Rune Skatt og Birgitte Henriksen Fra: Randi Helland Stråtveit Tid: Torsdag 17.09.12 kl 09.00 15.30 Sted:

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

Institutt for Sjelesorg Einar Lundbys Stiftelse Modum Bad. Et sted for hvile og vekst

Institutt for Sjelesorg Einar Lundbys Stiftelse Modum Bad. Et sted for hvile og vekst Institutt for Sjelesorg Einar Lundbys Stiftelse Modum Bad Et sted for hvile og vekst Et sted for hvile og vekst Institutt for Sjelesorg er en selvstendig, økumenisk, diakonal institusjon med kristen sjelesorg

Detaljer

Vedlaget er forslag fra Styret til nye vedtekter med begrunnelse merket gult i teksten.

Vedlaget er forslag fra Styret til nye vedtekter med begrunnelse merket gult i teksten. Forslag fra styret: Nye vedtekter (Vedlegg 5) Vedlaget er forslag fra Styret til nye vedtekter med begrunnelse merket gult i teksten. Styret foreslår at årsmøtet behandler forslaget til nye vedtekter samlet.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

Forum for rus og psykisk helse i Vestfold Jarlsberg konferansesenter 13.03.15 SEPREP Ung ved Olav Løkvik, fagutvikler/koordinator for SEPREP i

Forum for rus og psykisk helse i Vestfold Jarlsberg konferansesenter 13.03.15 SEPREP Ung ved Olav Løkvik, fagutvikler/koordinator for SEPREP i Forum for rus og psykisk helse i Vestfold Jarlsberg konferansesenter 13.03.15 SEPREP Ung ved Olav Løkvik, fagutvikler/koordinator for SEPREP i Vestfold SEPREP har drevet med utdanningsarbeid siden slutten

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Medlemmer av programrådet for profesjonsstudiet i psykologi Dato: 30.05.2014 Deres ref.: Vår ref.: BHJU/UMB Referat fra møte i programrådet

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten psykoterapi (Vedtatt av sentralstyret 9.april

Detaljer

Nyhetsbrev 5 Kjære medarbeidere, samarbeidspartnere og andre interesserte

Nyhetsbrev 5 Kjære medarbeidere, samarbeidspartnere og andre interesserte Nyhetsbrev 5 Kjære medarbeidere, samarbeidspartnere og andre interesserte Prosjektet Kartlegging og behandling angst hos barn og voksne Vi ønsker i de+e nyhetsbrevet å informere om status for barne- og

Detaljer