SUNNAAS SYKEHUS HF Tilsyn Oversendelse av rapport fra tilsyn. Rapporten omhandler de generelle inntrykk som ble lagt frem på sluttmøtet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SUNNAAS SYKEHUS HF Tilsyn 2013 - Oversendelse av rapport fra tilsyn. Rapporten omhandler de generelle inntrykk som ble lagt frem på sluttmøtet."

Transkript

1 dsbdirektoratet for Vår saksbehandler I3rit Flønes Antonsen, tlf SUNNAAS SYKEHUS HF Dokumerk datovår referanse /19 IO/ANBR Deres datoderes releranse Inger Nitteberg I av I Arkivkode \il\fain HUS rif 563 Bjørnemyrveien NESODDTANGEN Saksru Avd. blartr 8 04, 2013 SUNNAAS SYKEHUS HF Tilsyn Oversendelse av rapport fra tilsyn Direktoratet for on beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn ved deres helseforetak den Vedlagt følger direktoratets rapport fra filsynet. Rapporten omhandler de generelle inntrykk som ble lagt frem på sluttmøtet. Det ble ikke nitt noen avvik Med hi1sen for Direktoratet for Enhet for Elektriske produkter ikppe Bjørn Nyrud avdelingsleder Cf) -/ -n/ - fr -72±c: Brit Flønes Antonsen senioringeniør Vedlegg: PostadresseKontoradresse Direktoratel forrambergamen 9 samfunnssikkerhel 3115 Tonsberg Hovedkontor Postboks 2014E-posl 3103 TelefonTeletaks Internett dsb.no Org.nr Hovedkontoradresse Rarnbergvden Tonsberg

2 +5dsbOprektoratet Dokument dato Tilsynsid_ 6436 Vår referanse 2013/1910/ANBR Arknrkode 563 RAPPORT FRA TILSYN MED SUNNAAS SYKEHUS HF Dato for tilsyn: Type tilsyn: Revisjon Informasjon om tilsynsobjekt Klient Kommune Foretaksnr. SUNNAAS SYKEHUS HF Nesodden Poststed Bedriftsnr. NESODDTANGEN Kontaktpersoner DSB Brit Flønes Antonsen Tilsynsleder SUNNAAS SYKEHUS HF Inger Nitteberg Avdelingssjef Serviceavd. Rapportens innhold/konklusjon Denne rapporten inneholder omfanget av tilsynet som ble utfort ved virksomheten.. Tilsynet omfattel kontroll av Sunnaas sykehus HF Hovedkonklusjonen fra tilsynet er at helseforetaket hadde laat revisjonen vel til rette. Alle de intervuede var aktive og samarbeidssillige. Det var en god tone under intervjuene. Vi lærte mye av hverandre. Proarammet ble fulgt. Alle var aodt forberett. Det ble ikke gitt noen avvik. Godkjent: Utarbeidet: ScPr,-) f9/7 7/ B,Ø,. Nyrud Brit Flønes Antonsen avdelingsleder tilsynsleder DSB V 1.2 Side 1 av 7

3 For sbdirektoratet ag beredskap Dokument dato Tilsynsid Vår referanse 2013/19 I0/ANBR Arkivkode Innledning Tilsynet med SUNNAAS SYKEHUS HF. Bjømemyrveien NESODDTANGEN ble gjennomført av Direktoratet for (DSB). Hensikten med tilsynet har vært å få et generelt inntrykk av hvordan intemkontrollarbeidet styres, ledes og praktiseres ved deres virksomhet. Rapporten omhandler de generelle inntrykk som ble avdekket i forhold til de lovverk DSB forvalter. 2 Grunnlag for tilsynet Her følger en beskrivelse av kravgrunnlaget fra myndighetene gjennom lover. forskrifter og tillatelser. Dokumentasjonen som ble fremlagt i forbindelse med tilsynet er listet i vedlegg Hjemmelsgrunnlag og regelverk Tilsynet er hjemlet i følgende lover og forskrifter. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ( ) Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg Forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr Forskrift om medisinsk utstyr 0 DSB V 1.2 Side 2 av 7

4 +5dsbDirektoratet Dokument dato Vår referanse Tilsynsid. Arkivkode /1910/ANBR 3 Tema og omfang for tilsynet Tilsynet ble gjennomført med temaer som listet under: Oppfølging av tidligere revisjoner Helse, miljø og sikkerhet Rapporteringer Avvikshåndtering Interne revisjoner Risikoanalyseprosess Melderutiner Brukere av Medisinteknisk utstyr: Opplæring Melderutiner Medisinteknisk avdeling: Teknisk avdeling: Periodisk vedlikeho1d av MTU Restanser Registrering av reparasjoner Statistikk og mål Rapporteringer Risikovurdering Opplæring Forebyggende vedl kehold el.utstyr og installasjoner. Statistikk og mål Rapporteringer Risikovurdering Registrering av reparasjoner Interne beredskapsplaner (nettbortfall og generatorsvikt). DSB V 1.2 Side 3 av 7

5 samfunrissikkerhet +5dsbDirektoratet Dokurnent dato T1synsid. Vår referanse 2013/1910/ANBR Arkivkode Resultater fra tilsynet 4.1 Definisjoner Avvik: "Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov". Anmerkning: "Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Virksomhetens manglende etterlevelse av egne regler som er strengere enn loykravene, vil fra tilsynsetatenes side ikke betraktes som et avvik, men kan omtales som en anmerkning Generelt inntrykk Revisjonen ble avviklet etter planene. Det var en god tone og god kjemi under intervjuene. Helseforetaket jobber systematisk med sitt internkontrollsystem. Det er en god åpen dialog opp og ned i organisasjonene. HMS/kvalitet: Rapporteringene skjer i linjen. Ledelsensgjennomgang er en av parameterne, videre avvikssystemet osv. Det blir holdt jevnlige planlagte møter på alle nivåer i organisasjonen. Helseforetaket har årlige planer, gjennomføringer av interne revisjoner. Melderutinene er godt kjent. Bruker TQM som dataverktøy. Opplæring i bruk av MTU: Dette var tema ved intern revisjon i Det foreligger prosedyrer som blir fulgt. Helseforetaket har gode rutiner for å fange opp og tilrettelegge opplæring i bruk av elektromedisinsk utstyr. Noen forbedringspotensialer forefinnes. Dette kom også frem i egen intem revisjon. Opplæringen er organisert slik at det er tatt høyde for hvilke kompetanse den enkelte skal ha i forhold til de aktiviteter som skal utføres. Opplæringsintervallene er risikovurdert og dokumentert. MTA: Her har det har skjedd store endringer, registrert alt utstyr, risikovurdert vedlikehold og omlegging av arbeidet. Arbeidet med omleggingen fortsetter. Følger egen plan. Teknisk: Har jobbet systematisk de siste årene for å få et oversiktlig elektrisk anlegg. Ved våre tidligere revisjoner har vi etterlyst oppdaterte tegninger over det elektriske anlegget. Dette er nå gjort. I hver tavle er det oppdaterte tavlebeskrivelser. Vedlikeholdsrutiner blir gjennomført årlig. Dette blir loggført. Kan nå ta ut statistikker. Tilstanden på anlegget blir rapportert. Funn under vedlikeholdsrundene blir loggført med fritekst, kanskje kategorisert disse funnene for å bedre og forebygge. Beredskapsplaner for nettborrfall stopper ved at aggregat starter. Hva hvis ikke aggregatet starter. Cl)DSB V 1.2 Side 4 av 7

6 *dsbderektoratet Dokument datovår releranse /1910/ANBR Tilsynsid.Arkivkode Vedlegg Vedlegg i Dokumenter Oversikt over dokumenter fra SUNNAAS SYKEHUS HF som ble benyttet under tilsynet. Pros edy re Dokument ID Verson Medisinteknisk utstyr-teknisk service og vedlikehold Opplæring i bruk av medisinsk utstyr Medisinsk teknisk utstyr RMM MTU sjekkliste sykepl RMN team 1-2, bygg H Styring av revisjonsprogram Rapport etter internrevisjon MTU 2012 Ledelsensgjennomgang (LGG) ved Sunnaas Melding om uønskede hendelser og meldeplikt i TQM Risiko- og sårbarhetsanalyse (Ros) ved SunHF Beredskapsplan Plan ved brudd i strømforsyninå og oppvarming Gyldig til Beredskapsnivå ved katastrofer Gyldig til DSB V 1.2 Side 5 av 7

7 far sarnfunnssikkerhet +5dsbDirektaratet ag beredskap Dokument dalo Tilsynsid Vår releranse 2013/1910/ANBR Arloykode Vedlegg 2Deltakere Navn Funksjon/rolle Org.enhet 4.) 0) cn 1ft 'E 2 E FT) Brit Flønes Antonsen Leder DSB X X X Beathe Harila Enhetsleder Serviceavdehngen X X X Marianne Eriksen Fagsystemansv RMN X X Kathi Sørvig Klinikksjef X X X Hilde Westhe Økonomidir Stab X X Einar M. Strand Dir Adm X X Margareth Panmann HVO X X Marianne Jørstad HR dir Stab X X Kirsti Bjune Fagdir Stab X X Gjøril Otterli Kvalitetssj Stab X X Birgitte Dahl Leder kompet.senter X X X Inger Nitteberg Avd sjef Servicesenter X X X Thomas Glott Klinildc overl X X Roy Morten Bogstad Leder MTA X Lars J. Wallace Ing Unitronic X Per Erikstad Elektrikker Tekni sk X Terje Sunnes Totaltek X DSB V 1.2 S de 6 av 7

8 t+dsbdirektoratet ag beredskap Dokument datovår releranse /1910/ANBR Ttlsynstd.Artmtkode Vedlegg 3 Gjennomføringsplan Mandag Åpningsmøte med helseforetaksledelsen og de involverte i revisjonen Intervju med HMS/kvalitets-ansvarliu for helseforetakets internkontrollsystern Intervju med Klinikk sjefen Intervju med Klinikkoverlege m/leeepool angående opplæring i bruka av MTU Intervju med sykepleier ved seksjon for ryggmargsskade angående opplæring i bruka av MTU Tirsdag Intervju med avdelingssjef servicesenter Intervju med elektroansvarlig Intervju med MTU-ansvarlig Torsdag Sluttmøte med helseforetaksledelsen og de involverte i revisjonen. DSB V 1.2 Side 7 av 7

SUNNAAS SYKEHUS HF Tilsyn 2010 - Oversendelse av rapport fra tilsyn

SUNNAAS SYKEHUS HF Tilsyn 2010 - Oversendelse av rapport fra tilsyn Direktoratet far Vår saksbehandler Magne Toft, tlf. 23080781 Deres dato 2010165481mt Deres referanse 1 av SUNNAAS SYKEHUS HF I I OES 201C Bjørnemyrveien 11 1450 NESODDTANGEN )oo ri)]..)) SUNNAAS SYKEHUS

Detaljer

NORDLANDSSYKEHUSET HF Tilsyn 2011 - Oversendelse av rapport fra tilsyn

NORDLANDSSYKEHUSET HF Tilsyn 2011 - Oversendelse av rapport fra tilsyn } S Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Siri Aker, tlf. 23080786 NORDLANDSSYKEHUSET HF lav l 563 8092 BODØ NORDLANDSSYKEHUSET HF Tilsyn 2011 - Oversendelse av rapport

Detaljer

samfunnssikkerhet og beredskap Dokumentdato Vår referanse 11.10.2013 2013184131mt Deres dato Deres referanse

samfunnssikkerhet og beredskap Dokumentdato Vår referanse 11.10.2013 2013184131mt Deres dato Deres referanse *dsbdirektoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Dokumentdato Vår referanse 11.10.2013 2013184131mt Vår saksbehandler Magne Toft, tlf. 23080781 Deres dato Deres referanse I av 1 Arkivkode 563 SYKEHUSET

Detaljer

SKRIV OG MELDINGAR. Offentleg

SKRIV OG MELDINGAR. Offentleg Offentleg SKRIV OG MELDINGAR Samhandlings-nytt, september 2012 Brev frå Helse Vest vedr. "Forventningar til Årleg melding frå helseføretaka til Helse Vest RHF", datert 10.09.2012 Brev frå DSB vedr. "Helse

Detaljer

PSYKIATRIS KONTROLLKOMMISJON FOR HELGELAND

PSYKIATRIS KONTROLLKOMMISJON FOR HELGELAND Vedlegg 1 ' Moix- o (x ca, PSYKIATRIS KONTROLLKOMMISJON FOR HELGELAND Vedlegg 2 31.03.14 Psykiatrisk Senter Mo i Rana Heigelandssykehuset 8607 Mo i Rana Tilbakemeldin etter tils nsbes k. Kontrollkommisionen

Detaljer

Revisjon av Sunnaas sykehus HF

Revisjon av Sunnaas sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 03/2015 Revisjon av Sunnaas sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.3.2015 Rapport nr. 3/2015 Revisjonsperiode Januar 2015 til mars 2015 Virksomhet Sunnaas sykehus HF Rapportmottaker

Detaljer

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.:

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: Tilsynsrapport Navn adresse Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: 1 Tilsynsrapport fra tilsynet ved (navn ) Vedlagt oversendes tilsynsrapport fra tilsynet den ( dato). I henhold

Detaljer

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-02-24 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 14/90 Møtedato/tid: 10.06.2014, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, Lillemøterom Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan, nestleder

Detaljer

FOBE IK bygg rapporteringsverktøy

FOBE IK bygg rapporteringsverktøy FOBE IK bygg rapporteringsverktøy Harald Andersen Avd leder Re kommune Deltaker i KOBE prosjektet systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Innhold Avklare ansvarsforhold Kartlegging av tilstandenpå

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 13/156 Møtedato/tid: 02.12.2013, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan,

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/12528 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 SANDEFJORD KOMMUNE Postboks 2025 3247 SANDEFJORD Att. Rådmannen TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet

Detaljer

statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11

statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11 statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11 Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: Saksnr: Inspeksjonsdato: Foretak: Kontaktperson: Inspeksjonslag: 11-11 11/634 SF63 19.5-31.5.2011

Detaljer

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008 Internkontroll Helse, Miljø og sikkerhet INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel 1. Kapittel 2. Kapittel 3. Kapittel 4. Internkontroll Helse, Miljø og Sikkerhet 1.1. Generelt 1.2. Forkortelser 1.3. Definisjoner

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Tilsyn med campingplasser og gjestehavner

Tilsyn med campingplasser og gjestehavner Tilsyn med campingplasser og gjestehavner sommer 2013 Innhold Innhold... 2 1.0 Innledning... 3 2.0 Sammendrag... 3 3.0 Lovgrunnlag... 3 4.0 Gjennomføring av prosjektet... 4 5.0 Rapport fra den enkelte

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET, ØKONOMI, STYRING OG LEDELSE I PLO I HORTEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET, ØKONOMI, STYRING OG LEDELSE I PLO I HORTEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET, ØKONOMI, STYRING OG LEDELSE I PLO I HORTEN KOMMUNE 2012 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 1.2 AVGRENSING

Detaljer

Rapportering interne revisjoner 2012 og revisjonstema 2013

Rapportering interne revisjoner 2012 og revisjonstema 2013 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Rapportering interne revisjoner 2012 og revisjonstema 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 35-2013 Fagdirektør Halfrid Waage/ Orienteringssak 03.04.2013

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon Tema Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Modul 1: Introduksjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2007 ISBN: 978-82-7768-109-2 Forsidefoto: Berit Roald, Scanpix

Detaljer