GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK"

Transkript

1 ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: Møtetid: Kl. 14:00 15:45 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 006/15-013/15 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Anita Lothe Bjørg Skarstad Kåre Risholm Frå kven? Arbeidsgjevar Arbeidsgjevar Arbeidstakarane Arbeidstakarane Forfall/møtte ikkje Frå kven? Følgjande varamedl. møtte Parti Olav Fure Arbeidsjevar Geir Liavåg Strand Arbeidsgjevar Hege Alme Arbeidstakarane Liv Rønnekleiv Arbeidstakarane Ugilde Sak i forv.lova Følgjande varamedl. møtte Møteleiar: Jan Kåre Fure (Bjørg Skarstad i sakene 6/15 og 7/15) Frå adm. møtte: Personalsjef Marit Rognes Andre: Bedriftshelsetenesta v/siv Nord Olsen Utlevert i møtet: Orientering: Sjå sakene 7/15 10/15 Sp.mål/interpell.: Synfaring: Diverse: Underskrifter: Jan Kåre Fure var ikkje til stades under behandling av sakene 6/15 og 7/15 Jan Kåre Fure Side 1

2 SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 006/15 Godkjenning av møtebok, innkalling og sakliste 007/15 Orientering frå møte med verneomboda 27. februar og 22. april /15 Orientering frå hovudvernombodet 009/15 Orientering frå bedriftshelsetenesta om aktiviteten i Gloppen kommune i /15 Orientering om samarbeidsplan for 2015 mellom Gloppen kommune og KBHT 011/15 AKAN-arbeidet i Gloppen og val av medlem og leiar i utvalet 012/15 Revisjon av prosedyre for enkel risikovurdering i einingane 013/15 Revisjon av rutinar for oppfølging av sjukmelde arbeidstakarar Side 2

3 SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr. Arbeidsmiljøutvalet /15 Avgjerd av: Arbeidsmiljøutvalet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Arkiv: 033 Objekt: Arkivsaknr.: 15/671-1 Godkjenning av møtebok, innkalling og sakliste Møteboka frå arbeidsmiljøutvalet sitt møte den 28. januar i år blir lagt fram til godkjenning. Samstundes ber leiaren i utvalet om godkjenning av innkallinga og saklista til dette møtet. LEIAREN I ARBEIDSMILJØUTVALET SI TILRÅDING: 1. Arbeidsmiljøutvalet godkjenner møteboka frå sitt møte den 28. januar Arbeidsmiljøutvalet godkjenner innkallinga og saklista til møtet den 13. mai ARBEIDSMILJØUTVALET 006/15 VEDTAK: 1. Arbeidsmiljøutvalet godkjenner møteboka frå sitt møte den 28. januar Arbeidsmiljøutvalet godkjenner innkallinga og saklista til møtet den 13. mai Vedtaket var samrøystes. Side 3

4 SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Arbeidsmiljøutvalet /15 Avgjerd av: Arbeidsmiljøutvalet Saksbehandlar: Marit Rognes Objekt: Arkiv: 400 Arkivsaknr.: 13/ Orientering frå møte med verneomboda 27. februar og 22. april 2015 Ingen vedlegg. Bakgrunn for saka: Eitt av dei årlege møta med verneomboda blei avvikla Hovudtema var gjennomgang av lokal personalhandbok. Det blei kort tid på nokre av dokumenta, slik at det blei bestemt å ha eit nytt møte med grundig gjennomgang av prosedyrane som går på vald/trugsmål, konflikter/mobbing/trakassering og risikovurdering. Notat frå møta: Notat frå møte med verneomboda 27. februar 2015 Det blei halde møte med verneomboda 27. februar 2015 i kommunestyresalen. Desse var til stades: Else Pernille Eide, May-Britt K. Indrebø, Heidi Hauge, Renate Ryssdal, Mariann Brynestad Skaaden, Aslaug Ommedal, Geir Håvik, Jon Gåsemyr, Grete Saur, Ruth Fuglestrand, Eva Kristin Rønnekleiv, Marit Skinlo, Norunn Sunde, Remi Ramslien, Astrid Gåsemyr, Tove Marie Rygg, Reidun Sandøy Os, Liv Rønnekleiv, Gjertrud Sundt Ravnestad. Personalsjef Marit Rognes leia møtet. Bedriftshelsetenesta var representert ved Siv Nord Olsen. Hovudvernombod, som også skulle ha vore med på møtet, var sjuk. Tema for dagen: Lokal personalhandbok: Korleis finne den/innhald Prosedyre for førebygging og handtering av vald og trugsmål mot tilsette Prosedyre for førebygging og handtering av konflikter, mobbing og trakassering Risikovurdering Det blei halde ei kort presentasjonsrunde i starten av møtet. Personalsjef orienterte om grunnkurs i arbeidsmiljø (40-timarskurset) som skal gå no i vår 16. og 17. mars og 20 april. Hos oss skal alle leiarar, verneombod og medlemmer av arbeidsmiljøutvalet ha dette kurset. Vi har nye verneombod no som må ta kurset. Personalsjef noterte dei som ikkje har kurset. Desse blir påmeldt. Dei vil få meir informasjon litt seinare. Side 4

5 Lokal personalhandbok/hms-handbok I den lokale personalhandboka vår ligg også kommunen si overordna HMS-handbok under pkt 7. Dette møtet hadde hovudfokus på å syne korleis skal ein kome seg inn på handboka og syne kvar ting ligg. Handboka er alltid oppdatert på lover, regelverk og det som elles kjem frå KS (Kommunenes Sentralforbund (kommunane sin arbeidsgjevarorganisasjon)). Så er der blåfarga felt der kommunen legg sine eigne dokument, planar, prosedyrar m m. Øvst under kvart punkt ligg «snarveg til dokumenta», der alle dokument under kvart punkt er opplista. I samband med gjennomgangen av dokument, blei det snakka spesielt om Overordna HMSplan og HMS-plan på einingsnivå. Andre punkt blei også trekte fram og snakka om, td skjema for vernerunde. Som rimeleg kan vere kom der fram frustrasjon rundt bruk av data. Vi har framleis ikkje eit datasystem der alle kjem innpå. Dei som ikkje klarer å få tak i personalhandboka må melde ifrå til leiaren sin, som må vidareformidle problemet. Nytt møte Tida blei knapp og det blei bestemt at vi har eit nytt møte der vi tek for oss desse dokumenta svært nøye: Prosedyre for førebygging og handtering av vald og trugsmål mot tilsette Prosedyre for førebygging og handtering av konflikter, mobbing og trakassering Risikovurdering. Desse prosedyrane vil bli sende til verneomboda i eiga sending. Det blir kalla inn til nytt møte om vel ein månad. Notat frå møte med verneomboda 22. april 2015 Det blei halde møte med verneomboda i kommunestyresalen 22. april Desse var til stades: Are Voll, Aslaug Ommedal, Eirunn Hovland Arnestad, Else Pernille Eide, Eva Kristin Rønnekleiv, Geir Håvik, Heidi Maria Hauge, Jon Gåsemyr, Kristin Sælen, Liv Rønnekleiv, Mariann Brynestad Skaaden, Marit Skinlo, May Britt Indrebø, Norunn Sunde, Grete Saur, Remi Ramslien, Renate Ryssdal, Ruth Fuglestrand, Tove Iren Sefland,Tove Marie Rygg, Gjertrud Ravnestad, Bjørg Skarstad, Siv Nord Olsen, Kåre Risholm, Marit Rognes. Desse var fråverande: Astrid Gåsemyr, Reidun Sandøy Os og Tove Iren Sefland. Tema: Innleiing, registrering Møta i LAGa i Orientering Prosedyre for førebygging og handtering av konfliktar, mobbing og trakassering i Gloppen kommune Prosedyre for førebygging og handtering av vald og trugsmål mot tilsette i Gloppen kommune Risikovurdering Implementering av HMS-rutinar/dokument Hovudvernombod Kåre Risholm leia møtet. Han og tilsett ved KBHT Siv Nord Olsen snakka om dei ulike temaa som var sette opp på agendaen for dagen. Side 5

6 Innleiing, registrering Hovudvernombod Kåre Risholm ønskte velkommen. Registreringsliste blei sendt rundt. Møte med LAG 2015 Hovudvernombodet orienterte om dei temaa han tek opp i møta med LAGa i 2015: Synleggjere personalhandboka HMS-arbeidet i einingane Handtering av avvik Vernerundegjennomføring Lokal HMS-plan Nærvær vs fråvær Korleis melde sak til AMU Spesielle utfordringar for LAGet Prosedyre for førebygging og handtering av konfliktar, mobbing og trakassering i Gloppen kommune Siv Nord Olsen gjekk igjennom prosedyren og la spesiell vekt på enkelte punkt. Prosedyren er omfattande med tilhøyrande skjema, men i dette tilfellet er det nødvendig. Verneomboda har fått den utdelt. Dei bør studere den grundig på eiga hand. Viktige punkt i prosedyren: Klage gjeld deg sjølv du klager for eigen del. Gjeld trakasseringa andre, kan du varsle om saka. Klage må vere skriftleg, varsel kan vere anonymt, men det er ikkje ønskeleg. Har leiar fått ei sak, må vedkomande ta tak i den. Det må vurderast om det er brot på arbeidsmiljølova. Leiar kan ev be BHT om ei faktaundersøking. Verneomboda er både arbeidstakar- og arbeidsgjevar sin talsperson. Det er ikkje du som verneombodet som skal handtere saka, men du har ansvar for å løfte saka til rette vedkomande, vanlegvis til leiar. Er leiar part i saka, skal saka hevast til neste ledd. Hovudvernombod og BHT kan kontaktast for rådgjeving. BHT har teieplikt og ikkje aktivitetsplikt. Dei tillitsvalde har teieplikt (ivaretek medlem sine rettar), men som verneombod har ein plikt til å ta tak i dei sakene som kjem opp. Det er lagt ved tre skjema som skal brukast i saker om konflikthandtering. Prosedyre for førebygging og handtering av vald og trugsmål mot tilsette i Gloppen kommune Hovudvernombodet innleidde med at trugsmål kan vere svært forskjellig frå eining til eining. Siv gjekk igjennom rutinen. Denne rutinen er overordna/generell/på systemnivå og kvar enkelt eining må gå inn og risikovurdere kva dei eventuelt må ha av ekstra rutinar. Risikovurdering Siv orienterte om skjemaet «Enkel risikoanlyse» og synte korleis det skal brukast. Det er viktig at ein risikovurderer etter kvart viss det oppstår eit arbeidsmiljøproblem og ikkje berre i samband med vernerunder. Ho viste til «Prosedyre for enkel risikovurdering i einingane». Denne gjekk ho ikkje igjennom fordi den er kort og godt forståeleg. Verneomboda må gå igjennom denne på eiga hand. Det høyrer også eit anna skjema til denne prosedyren: «Risikovurdering biologisk og kjemisk helsefare». Dette skjemaet blei ikkje gjennomgått på møtet. Side 6

7 Implementering av HMS-rutinar/dokument Hovudvernombod tok opp kor viktig det no er med implementering av HMS-rutinar- /dokument. Vi har no fått ei god «verktøykasse» i den lokale personalhandboka, pkt 7. Verneomboda kan gjere ein god jobb med å gjere innhaldet kjent i eininga si. Personalsjef la til at det vi no har laga til er prosedyrar/dokument på overordna nivå. Desse er generelle og gjeld for alle. Neste steg i HMS-arbeidet vil vere at einingane går igjennom det som er heilt spesielt for si eining og lage prosedyrar/tilleggsrutinar for dette med utgangspunkt i dei overordna dokumenta. Det finst også i dag HMS-prosedyrar/rutinar i dei enkelte einingane (t d handtering av medisinar), men desse er ikkje systematiserte og gjort tilgjengelege i eit samla HMS-system for heile organisasjonen på data - noko som må gjerast. Når vi har fått dette til, vil alt HMSmateriellet vårt vere samla maskinelt på ein stad. Eventuelt Problem med data kom enno ein gong på dagsorden. Somme kjem ikkje inn, andre har store problem med å få programvarene til å fungere. Alt går seint, somme tider kjem ting - andre tider kjem det ikkje, det ein skal ha tak i. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Arbeidsmiljøutvalet tar saka til orientering ARBEIDSMILJØUTVALET 007/15 VEDTAK: Arbeidsmiljøutvalet tar saka til orientering. Vedtaket var samrøystes. Side 7

8 SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Arbeidsmiljøutvalet /15 Avgjerd av: Arbeidsmiljøutvalet Saksbehandlar: Marit Rognes Orientering frå hovudvernombodet Ingen vedlegg. Objekt: Arkiv: 440 Arkivsaknr.: 14/ Bakgrunn for saka: Hovudvernombod Kåre Risholm ønskjer å ta opp desse tema i møtet i arbeidsmiljøutvalet : «Implementere HMS-rutinar Alle HMS-rutinane som er på plass i personalhandboka, utgjer ei god verktøykasse i HMS arbeidet. Arbeidet med å implementere HMS rutinar rundt om i einingane er i gang. Dette er et arbeid som dei ulike LAG arbeider med. Det er ein utfordring at ikkje alle har tilgang på rutinane i HMS handboka når de trengs. Mitt forslag er at det blir satt i gang eit arbeid med å lage til en «sky» for HMS rutinar i Gloppen kommune slik at tilsette kan få tilgang til disse ved hjelp av Bank ID. Forslag til vedtak: AMU tilrår at det blir sett i verk arbeid med å gjere HMS rutinar tilgjengeleg på internett for arbeidstakarar i Gloppen kommune. Rutinar for melding av saker til AMU Det har under ny rådmann, skjedd ein praksis endring ved at meldte saker frå avdelingar er blitt behandla/drøfta av HMS gruppa i forkant av AMU møtet. HMS gruppa har hatt regelmessige onsdags møte kvar mnd. Personalsjef sin rolle som leiar av HMS gruppa og saksførebuar for AMU har verka positivt for HMS arbeidet. Det er viktig at ny personalsjef går inn i denne rolla som leiar av HMS gruppa og saksførebuar for AMU. Forslag til vedtak: AMU tilrår at ny personalsjef overtek rolla som ansvarleg for HMS ansvaret i Gloppen kommune, som leiar av HMS gruppa og saksførebuar for AMU. HMS gruppa må fortsette arbeidet med revisjon og overvaking av HMS systemet i Gloppen kommune. I HMS gruppa sit Bedriftshelsetenesta, Konsulent på personalsida, Hovudtillitsvald Fagforbundet, Hovudverneombod og Personalsjef. Korleis erstatte «Betre styring»? Side 8

9 I betre styring var det også styringsindikatorar på HMS arbeid. Einingsleiarar som brukte dette styringssystemet har meldt at det var til hjelp med å halde fokus i ein travel kvardag. Mellom anna var det betre kontroll med avvikshandtering og med ulike tidsfristar for mellom anna vernerunde og tilbakemelding av HMS arbeid i avdelinga. Forslag til vedtak: AMU ber rådmann undersøkje om det finns brukarvennlege og enkle system, som enkelt kan nyttas for halde oversikt på HMS arbeid i eigen eining.» RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Arbeidsmiljøutvalet tar saka til orientering ARBEIDSMILJØUTVALET Hovudvernombodet orienterte i tillegg om at regionalt vernombod (RVO) har vore på tilsyn i ei eining. 008/15 VEDTAK: Arbeidsmiljøutvalet viser til orienteringa frå hovudvernombodet og ber rådmannen arbeide vidare med innarbeiding og tilgjengeleggjering av HMS-rutinane og system for avvikshandtering. Vedtaket var samrøystes. Side 9

10 SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Arbeidsmiljøutvalet /15 Avgjerd av: Arbeidsmiljøutvalet Saksbehandlar: Marit Rognes Objekt: Arkiv: 440 Arkivsaknr.: 14/ Orientering frå bedriftshelsetenesta om aktiviteten i Gloppen kommune i 2014 Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Aktivitetsoversikt Gloppen kommune 2014 Bakgrunn for saka: Kommunen har motteke oversikt over oppgåvene bedriftshelsetenesta har utført i einingane i KBHT orienterte med bakgrunn i aktivitetsoversikten. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Arbeidsmiljøutvalet tar saka til orientering ARBEIDSMILJØUTVALET 009/15 VEDTAK: Arbeidsmiljøutvalet tar saka til orientering. Vedtaket var samrøystes.. Side 10

11 SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Arbeidsmiljøutvalet /15 Avgjerd av: Arbeidsmiljøutvalet Saksbehandlar: Marit Rognes Objekt: Arkiv: 440 Arkivsaknr.: 14/ Orientering om samarbeidsplan for 2015 mellom Gloppen kommune og KBHT Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Samarbeidsplan Kystbedriftenes Helsetjeneste og Gloppen kommune Bakgrunn for saka: KBHT har som avtalt sendt samarbeidsplan mellom kommunen og bedriftshelsetenesta for KBHT orienterte om planen. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Arbeidsmiljøutvalet tar saka til orientering ARBEIDSMILJØUTVALET 010/15 VEDTAK: Arbeidsmiljøutvalet tar saka til orientering. Vedtaket var samrøystes. Side 11

12 SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Arbeidsmiljøutvalet /15 Avgjerd av: Arbeidsmiljøutvalet Saksbehandlar: Marit Rognes Objekt: Arkiv: 444 Arkivsaknr.: 15/652-1 AKAN-arbeidet i Gloppen og val av medlem og leiar i utvalet Ingen vedlegg. Bakgrunn for saka: Det er oppretta AKAN-utval i Gloppen. Det er nødvendig med ein gjennomgang av dei dokumenta som finst om AKAN-arbeid i kommunen, med tanke på eventuell samordning. Det er valt medlemmer til dette utvalet, men ein av dei er slutta, så det må veljast ny. Det må også peikast ut leiar. Saksutgreiing: Ved gjennomgang av dei dokumenta kommunen har når det gjeld AKAN-arbeid, ser eg at det er nødvendig å gå igjennom dei på nytt for å sjå på om noko skal endrast. Det er AMU som vel medlemmer til AKAN-utvalet. Det blei slik samansett i juni 2012: HTV Bjørg Skarstad HVO Kåre Risholm KBHT v/siv Nord Olsen Nav-leiar Øyvind Hervik Leiarvervet i AKAN-utvalet skal gå på omgang og veksle på same måte som i AMU mellom arbeidstakar- og arbeidsgjevarsida, med eitt år på kvar. For 2012 blei HTV Bjørg Skarstad vald. Medlemmene i utvalet sette i gang å utarbeide regelverk for AKAN i Gloppen kommune. Dette blei behandla i AMU 3. juni Det er m a dette regelverket som må sjåast på opp mot dei dokumenta vi elles har på dette feltet. Etter at regelverket var utarbeidd har det ikkje vore aktivitet i utvalet. Øyvind Hervik er slutta i kommunen. Det må veljast ny medlem i staden hans. Det må også takast stilling til kven leiar skal vere i Økonomiske konsekvensar for kommunen: Ingen utover slik det er i dag. Rådmannen si vurdering: Det kan vere greitt å velje nytt medlem til utvalet og leiar før det blir sett i gang arbeid med å sjå på kommunalt AKAN-regelverk, slik at medlemmene kan vere med på dette arbeidet. Side 12

13 RÅDMANNEN SI TILRÅDING: 1. Arbeidsmiljøutvalet vel ein ny medlem til AKAN-utvalet og peikar ut leiar for Arbeidsmiljøutvalet ber rådmannen om ny gjennomgang av alle kommunale dokument innan AKAN-arbeidet for eventuelt å samordne desse ARBEIDSMILJØUTVALET 011/15 VEDTAK: Arbeidsmiljøutvalet ber rådmannen om ein gjennomgang av ordninga med eit eige AKANutval og vurdere om oppgåvene kan leggast til arbeidsmiljøutvalet. Utvalet ber også rådmannen om ein gjennomgang av alle kommunale dokument og prosedyrer innan AKAN-arbeidet for eventuelt å samordne desse. Vedtaket var samrøystes. Side 13

14 SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Arbeidsmiljøutvalet /15 Avgjerd av: Arbeidsmiljøutvalet Saksbehandlar: Marit Rognes Objekt: Arkiv: 440 Arkivsaknr.: 13/69-36 Revisjon av prosedyre for enkel risikovurdering i einingane Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Prosedyre for enkel risikovurdering i einingane Bakgrunn for saka: Det er behov for nokre få endringar i ovannemnde prosedyre. Saksutgreiing: Det er lagt inn nokre få endringar i vedlagde prosedyre. Enkel modell for risikovurdering blir no lagt til som eit vedlegg til prosedyren. Ny tekst er merka med raudt. Overstroken tekst går ut. Økonomiske konsekvensar for kommunen: Ingen. Rådmannen si vurdering: RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Arbeidmiljøutvalet viser til saksutgreiinga og godkjenner rådmannen sitt framlegg til revisjon av prosedyre for enkel risikovurdering i einingane, slik det framgår av vedlegget i saka ARBEIDSMILJØUTVALET 012/15 VEDTAK: Arbeidmiljøutvalet viser til saksutgreiinga og godkjenner rådmannen sitt framlegg til revisjon av prosedyre for enkel risikovurdering i einingane, slik det framgår av vedlegget i saka. Vedtaket var samrøystes. Side 14

15 SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Arbeidsmiljøutvalet /15 Avgjerd av: Arbeidsmiljøutvalet Saksbehandlar: Marit Rognes Objekt: Arkiv: 461 Arkivsaknr.: 13/ Revisjon av rutinar for oppfølging av sjukmelde arbeidstakarar Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Rutinar for oppfølging av sjukmelde arbeidstakarar Bakgrunn for saka: NAV har endra regelverket for oppfølging av sjukmelde. Det betyr at vårt regelverk må oppjusterast i forhold til dette. I tillegg har sjukefråværsgruppa i kommunen hatt eit ønske om at det må lagast eit regelverk for omplassering til anna stilling i kommunen ved sjukdom. Saksutgreiing: NAV har laga enklare reglar i oppfølgingsarbeidet: NAV sanksjonerer ikkje lenger arbeidsgjevarar ved regelbrot. Det er no Arbeidstilsynet som skal ha rolla som kontrollorgan for sjukefråværsarbeidet. Obligatorisk rapport til NAV etter 9 vekers sjukefråvær fell bort. Arbeidstakar og arbeidsgjevar skal som regel lage oppfølgingsplan etter fire veker og sende denne til sjukmeldar. Samstundes opner reglane no for at oppfølgingsplan kan sløyfast når det openbart er unødvendig. Oppfølgingsplanen held likevel fram å vere eit viktig verktøy, t d i samband med hjelp og dialogmøte i regi av NAV. Dialogmøte 1 etter sju veker gjeld først og fremst 100 % sjukmelde, men også dette kan sløyfast når det openbart er unødvendig. For personar med gradert sjukmelding skal dialogmøte 1 berre haldast dersom det er hensiktsmessig. NAV, lege og bedriftshelseteneste skal berre delta i dialogmøte ved behov. NAV sitt nye regelverk er innbakt i det nye framlegget til rutinar. Det er elles gjort mange andre forbetringar og endringar. Til slutt i dokumentet er det lagt inn eit nytt regelverk til bruk ved omplassering til anna stilling i kommunen ved sjukdom. Ny tekst i dokumentet er merka med raudt. Det som skal fjernast, er merka med overstryking. Økonomiske konsekvensar for kommunen: Ingen utover slik det er i dag. Rådmannen si vurdering: Det er mange som må spele på lag i sjukefråværsarbeidet i kommune. Det er dermed viktig å ha ei god «oppskrift» på korleis dette arbeidet skal utførast. I denne rutinen er det teke med det viktigaste av det leiarane må vite for å kunne utføre sjukefråværsarbeidet trygt og rett. Side 15

16 RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Arbeidsmiljøutvalet viser til saksutgreiinga og godkjenner rådmannen sitt framlegg til revisjon av rutinar for oppfølging av sjukmelde, slik det framgår av vedlegget i saka ARBEIDSMILJØUTVALET 013/15 VEDTAK: Arbeidsmiljøutvalet viser til saksutgreiinga og godkjenner rådmannen sitt framlegg til revisjon av rutinar for oppfølging av sjukmelde, slik det framgår av vedlegget i saka. Vedtaket var samrøystes. Side 16

17 Side 17

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 29.06.2015 Møtetid: Kl. 14:00 14:45 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 014/15-016/15 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Anita Lothe Bjørg Skarstad Kåre Risholm Frå

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT

GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT Til: Jan Mottakarar: Ragnhild S. Eimhjellen Olav Fure Marit Elisabeth Larssen Jan-Kjetil Øygard Bjørg Skarstad Kåre Risholm Anne Hansen Hilde Arnestad Inger Anne Skeistrand

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 22.09.2016 Møtetid: Kl. 08:15 09:10 Møtestad: Trivselshagen, videokonferanserommet Saksnr.: 014/16-018/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Anita

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 02.06.2016 Møtetid: Kl. 12:00 12:55 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 008/16-013/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Anita Lothe Kristin Sælen Tone

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 01.12.2016 Møtetid: Kl. 14:00 15:40 Møtestad: På Søreide Saksnr.: 019/16-024/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Anita Lothe Tone-Kristin Morken

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 04.02.2016 Møtetid: Kl. 14:00 15:15 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 001/16-007/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Tone Morken Kristin Sælen Kåre

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT. Til: Mottakarar: Ragnhild S. Eimhjellen Olav Fure Odd Arne Kolseth Marit Elisabeth Larssen

GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT. Til: Mottakarar: Ragnhild S. Eimhjellen Olav Fure Odd Arne Kolseth Marit Elisabeth Larssen GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT Til: Mottakarar: Ragnhild S. Eimhjellen Odd Arne Kolseth Marit Elisabeth Larssen Bjørg Skarstad Kåre Risholm Hege Alme Kystbedriftenes helsetjeneste v Torill Gaustad og Siv

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke ELDRERÅDET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.10.2012 Møtetid: Kl. 10:00 15:15 Møtestad: Heradshuset/bufellesskapet på Byrkjelo Saksnr.: 019/12-022/12 Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 12.11.2014 Møtetid: Kl. 09:00 11:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 033/14-037/14 Desse medlemmene møtte: Arnfinn Brekke Liss Bergum Leidulf Gloppestad

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 18.11.2014 Møtetid: Kl. 09:00 10:15 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 016/14-018/14 Desse medlemmene møtte: Jeffrey Thomas Anniken Rygg Ragnar Eimhjellen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 18.04.2013 Møtetid: Kl. 08:30 11:15 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 004/13-006/13 Desse medlemmene møtte: Ivar Halland Lene Jordanger Majken Gøransson Rygg

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Bernt Reed Svein-Ottar Sandal Venke Kollbotn Arnar Kvernevik Gunnvor Sunde Bjarte Gangeskar Hege Lothe

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Bernt Reed Svein-Ottar Sandal Venke Kollbotn Arnar Kvernevik Gunnvor Sunde Bjarte Gangeskar Hege Lothe VALSTYRET MØTEBOK Møtedato: 23.05.2016 Møtetid: Kl. 08:30 08:50 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 003/16-005/16 Desse medlemmene møtte: Magni Aa Berge Bernt Reed Svein-Ottar Sandal Venke Kollbotn Arnar Kvernevik

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT

GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT Til: Mottakarar: Ragnhild S. Eimhjellen Olav Fure Marit Elisabeth Larssen Marie Gjengedal Kåre Risholm Bjørg Skarstad Kystbedriftenes helseteneste v/torill M.Gaustad Marit

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Kristin Sandal Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Kristin Sandal Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke VALSTYRET MØTEBOK Møtedato: 07.05.2015 Møtetid: Kl. 12:00 12:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 004/15-006/15 Desse medlemmene møtte: Kristin Sandal Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Parti Sp Sp SD Krf Forfall/møtte

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.06.2013 Møtetid: Kl. 12:00 12:20 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 069/13-071/13 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.01.2014 Møtetid: Kl. 09:00 12:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 007/14-009/14 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 04.11.2015 Møtetid: Kl. 14:00 15:45 Møtestad: Gloppen ungdomsskule, møterom "Turkisen" Saksnr.: 020/15-023/15 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 03.09.2015 Møtetid: Kl. 16:00 16:50 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 010/15-014/15 Desse medlemmene møtte: Gunnvor Sunde Ragnar Eimhjellen Bjørg Skarstad Hilde Arnestad

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein Ottar Sandal Venke Kollbotn

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein Ottar Sandal Venke Kollbotn OPPVEKSTUTVALET MØTEBOK Møtedato: 13.10.2015 Møtetid: Kl. 09:00 10:50 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 019/15-022/15 Desse medlemmene møtte: Bernt Reed Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein Ottar Sandal

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Arnfinn Ommedal Kristin Sandal

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Arnfinn Ommedal Kristin Sandal ELDRERÅDET MØTEBOK Møtedato: 10.11.2014 Møtetid: Kl. 13:00 13:50 Møtestad: Gloppen heradhus Saksnr.: 018/14-020/14 Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Arnfinn Ommedal Kristin

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 23.10.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 08:30 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.01.2015 Møtetid: Kl. 13:00 14:15 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 12.03.2013 Kl.15:30 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 16.06.2011 Møtetid: Kl. 15:00 16:00 Møtestad: Gloppen heradshus, formannskapssalen Saksnr.: 009/11-012/11 Desse medlemmene møtte: Hilde Nødset Anne Pia

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAK SAKLISTE: Møtedato: 23.03.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09:00. Gloppen kommune 17.

GLOPPEN KOMMUNE KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAK SAKLISTE: Møtedato: 23.03.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09:00. Gloppen kommune 17. GLOPPEN KOMMUNE KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAK Møtedato: 23.03.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09:00 Gloppen kommune 17. mars 2015 Anders Ryssdal ordførar Jan Kåre Fure Rådmann SAKLISTE: Sak nr.

Detaljer

Innkalling til Administrasjonsutvalet

Innkalling til Administrasjonsutvalet Innkalling til Administrasjonsutvalet Møtedato: 17.11.2015 Møtestad: Flora omsorgssenter Møtetid: 12:00 etter arbeidsmiljøutvalet sitt møte Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene,

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET MØTEBOK Møtedato: 10.07.2015 Møtetid: Kl. 11:00 11:45 Møtestad: Telefonmøte Saksnr.: 077/15-080/15 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg

Detaljer

Ullensvang herad. Møteinnkalling Administrasjonsutvalet

Ullensvang herad. Møteinnkalling Administrasjonsutvalet Møteinnkalling Administrasjonsutvalet Møtedato: 27.05.2013 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 08:30 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf. 53 67

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen GLOPPEN KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEBOK Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: Kl. 09:30 15:45 Møtestad: Nordfjord Hotell - Nordfjordeid Saksnr.: 093/14-094/14 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 23.10.2015 Møtetid: Kl. 08:30 09:50 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 015/15-019/15 Desse medlemmene møtte: Bjarte Gangeskar Magni Aa Berge Per Rune

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 23.05.2013 Møtetid: Kl. 09:00 10:40 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 009/13-013/13 Desse medlemmene møtte: Gunnvor Sunde Anniken Rygg Ragnar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 11.03.2015 Møtetid: Kl. 14:00 15.30 Møtestad: Trollenykjen 1. etg Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 22.01.2015 Tid: 12:00

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 22.01.2015 Tid: 12:00 SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 22.01. Tid: 12:00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT

GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT Mottakarar: Ragnhild S. Eimhjellen Olav Fure Marit Elisabeth Larssen Bjørg Skarstad Kåre Risholm Marie Gjengedal Jan Kjetil Øygard Torill M.Gaustad, Til: Arkivopplysningar

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 13.06.2014 Møtetid: Kl. 08:30 09:10 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 005/14-008/14 Desse medlemmene møtte: Gunnvor Sunde Jeffrey Thomas Anniken Rygg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

SULA KOMMUNE Valstyret

SULA KOMMUNE Valstyret SULA KOMMUNE Valstyret INNKALLING MØTE NR. 5/15 Møtedato: 22.06.2015 Møtestad: Rådhuset. møterom 4. etg. Møtetid: Kl. 17:00 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget, tlf 70 19 91 00. Varamedlemmer

Detaljer

EID KOMMUNE Administrasjonsutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Administrasjonsutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Administrasjonsutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 21.04.2016 Møtetid: Kl. 11:00 Møtestad: Eid Elektro Saksnr.: 001/16-007/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: Møtetid: 11:00-12:30 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: Møtetid: 11:00-12:30 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: 01.10.2015 Møtetid: 11:00-12:30 Møtestad: Kommunehuset Av 6 medlemmer møtte 6, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT Innhold 1. Innleiing og bakgrunn... 1 2. Heimel for konflikthandtering... 2 3. Definisjonar... 2 4. Roller og ansvar... 3 5. Kva skal du som medarbeidar gjere når

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT

GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT Til: Mottakarar: Ragnhild S. Eimhjellen Olav Fure Marit Elisabeth Larssen Bjørg Skarstad Liv Rønnekleiv Kåre Risholm Siv Nord Olsen, kbht Arkivopplysningar Dato: 12/1292-33

Detaljer

Vedtakssaker. Val av leiar for AMU /15 14/ AMU-samansetning Møteplan AKAN 7

Vedtakssaker. Val av leiar for AMU /15 14/ AMU-samansetning Møteplan AKAN 7 Møteinnkalling Utval: Arbeidsmiljøutvalet AMU Dato: 10.02.2015 kl. 12:00 Møtested: BK 287, møterom bibliotek Arkivsak: 15/00145 Forfall må meldast til utvalssekretæren snarast. Vararepresentantar møter

Detaljer

Vi kallar med dette inn til møte i Arbeidsmiljøutvalet.

Vi kallar med dette inn til møte i Arbeidsmiljøutvalet. Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalet Utval: Møtestad: 220 Dato: 11.06.2013 Tid: 12:00-14:00 Vi kallar med dette inn til møte i Arbeidsmiljøutvalet. Forfall må meldast til HMS-koordinator Solbjørg Leite på

Detaljer

Vedtakssaker. 25/14 14/01518-5 AMU-samansetning 2015-2016, opplæring 3 26/14 14/01518-6 AKAN 4. Sjukefråvær 5. Status vernerundar 6.

Vedtakssaker. 25/14 14/01518-5 AMU-samansetning 2015-2016, opplæring 3 26/14 14/01518-6 AKAN 4. Sjukefråvær 5. Status vernerundar 6. Møteinnkalling Utval: Dato: Arbeidsmiljøutvalet AMU 25.11.2014 kl. 12:00 Møtested: BK 220 Arkivsak: 14/00616 Forfall må meldast til utvalssekretæren snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 15.02.2016 016/16 Kommunestyret 22.02.2016 009/16 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Ullensvang herad. Møteinnkalling Administrasjonsutvalet

Ullensvang herad. Møteinnkalling Administrasjonsutvalet Møteinnkalling Administrasjonsutvalet Møtedato: 20.10.2014 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 08:30 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf. 53 67

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 29.01.2013 Kl. 14.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Bakgrunn Frå ulikt hald har vi fått signal om at det er ønskjeleg med ei omstrukturering av HMSdokumentasjonen

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Selje kommune MØTEBOK

Selje kommune MØTEBOK Selje kommune MØTEBOK MØTEBOK Kommune Styre, råd, utval o.a. Møtedato Møtestad Frå kl. Til kl. Selje Kontrollutvalet 18.06.2014 Kommunehuset 11.00 12.30 TILSTADES PÅ MØTET Per Egil Hellebust Medlemer Renate

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE KULTUR- OG MILJØUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE KULTUR- OG MILJØUTVALET GLOPPEN KOMMUNE KULTUR- OG MILJØUTVALET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 02.05.2014 Møtetid: Kl. 10:00 10:15 Møtestad: Skriftleg saksbehandling Saksnr.: 017/14-017/14 Desse medlemmene møtte: Kristin Sandal Dagfinn

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Hege Inderberg Kari Jordanger Jan Erik Mardal Øystein Rinde

Desse medlemmene møtte: Hege Inderberg Kari Jordanger Jan Erik Mardal Øystein Rinde GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKSTUTVALET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 14.11.2011 Møtetid: Kl. 15:15 16:35 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 034/11-037/11 Desse medlemmene møtte: Per Jarle Myklebust Hege Inderberg Kari

Detaljer

Vedtakssaker. 19/14 14/ HMS-dag /14 14/ AMU- samansetning, roller, ansvar og opplæring 5 21/14 14/ AKAN 7

Vedtakssaker. 19/14 14/ HMS-dag /14 14/ AMU- samansetning, roller, ansvar og opplæring 5 21/14 14/ AKAN 7 Møteinnkalling Utval: Arbeidsmiljøutvalet AMU Dato: 30.09.2014 kl. 12:00 Møtested: BK 287, møterom bibliotek Arkivsak: 14/00616 Forfall må meldast til utvalssekretæren snarast. Vararepresentantar møter

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Arbeidsreglement Sund kommune

Arbeidsreglement Sund kommune Dok.dato: 25.01.2013 Vår Ref: 2012001529-3 Arkiv: N- Arbeidsreglement Sund kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalet i Sund kommune 23.01.2013 Side 1 av 7 Innhald: 1. Omfang 2. Tilsetjing 3. Tilsetjingsbrev/arbeidsavtale

Detaljer

MØTE IN N KALLIN G Arbeidsmiljøutvalet AM U

MØTE IN N KALLIN G Arbeidsmiljøutvalet AM U MØTE IN N KALLIN G Arbeidsmiljøutvalet AM U Møted ato: 16.02.2016 kl. 12:00 Møtes t a d: Møterom BK 220 Arkivsak: 15/00145 Forfall må meldast til utvalssekretæren snarast. Vararepresentantar møter etter

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet AM U

MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet AM U MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet AM U Møtedato: 16.02.2016 kl. 12:00 Møtestad: Møterom BK 220 Arkivsak: 15/00145 Møtt : Reidulf Ottar Botn Aud Folkestad Stig Flåskjær, vara Marit Holstad Aarsæther Øyvind

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR Vedteke i arbeidsmiljøutvalet 23.11.2015 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 15/733-8 7952/15 044 FSK/PER/LIER Innhaldsliste

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL HERØY KOMMUNE. Utval: Kontrollutvalet Stad: Herøy Rådhus, formannskapssalen Dato: 10.11.2014 Tid: 13.00 15.15

MØTEPROTOKOLL HERØY KOMMUNE. Utval: Kontrollutvalet Stad: Herøy Rådhus, formannskapssalen Dato: 10.11.2014 Tid: 13.00 15.15 HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Stad: Herøy Rådhus, formannskapssalen Dato: 10.11.2014 Tid: 13.00 15.15 Medlemer som møtte: Gerhard Furø Frank Lied Oddbjørg Karen Remøy Leiar Nestleiar

Detaljer

EID KOMMUNE Valstyret HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Valstyret HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Valstyret HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 07.04.2016 Møtetid: Kl. 10:00 Møtestad: Eid rådhus, Trollenykjen 1. etg Saksnr.: 001/16-002/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Gisela Stene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidstakarrepresentant Anne Siri Bentsen. Vara var kalla inn men kunne ikkje møte. BHT ved Inger Johanne Lomheim SAKLISTE

MØTEPROTOKOLL. Arbeidstakarrepresentant Anne Siri Bentsen. Vara var kalla inn men kunne ikkje møte. BHT ved Inger Johanne Lomheim SAKLISTE MØTEPROTOKOLL Utval Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 23.09.2014 Start kl.: 13.00 Slutt kl.: 14.30 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Leiar, arbeidsgjevarrepresentant

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: 13.11.2017 Møtestad: Flora rådhus, rettssalen Møtetid: 12:00 før administrasjonsutvalet sitt møte Den som har lovleg forfall, eller er ugild i

Detaljer

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 13.04.2016 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Eid rådhus, Trollenykjen 1. etg Saksnr.: 001/16-006/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Tone Roaldsnes

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 23.02.2016 Tidspunkt: 14:00 18:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brigt

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT

GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT Til: Mottakarar: Ragnhild S. Eimhjellen Olav Fure Marie Gjengedal Marit Elisabeth Larssen Kåre Risholm Bjørg Skarstad Jan-Kjetil Øygard 6823 SANDANE Kystbedriftenes Helsetjeneste

Detaljer

Møteinnkalling. Lista over arbeidsgruppa sine framlegg til driftsendringar, vedlegg til sak 3/18, var ikkje klar då denne saklista vart sett opp.

Møteinnkalling. Lista over arbeidsgruppa sine framlegg til driftsendringar, vedlegg til sak 3/18, var ikkje klar då denne saklista vart sett opp. Møteinnkalling Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: På Søreide Dato: 17.01.2018 Tid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er til tlf. 57 88 38 00

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll ELDRERÅDET. Møtedato: 20.02.2013 Møtetid: 17.00-18.30. Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.

Austevoll kommune. Møteprotokoll ELDRERÅDET. Møtedato: 20.02.2013 Møtetid: 17.00-18.30. Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr. Austevoll kommune Møteprotokoll ELDRERÅDET Møtedato: 20.02.2013 Møtetid: 17.00-18.30 Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.: 001/13-002/13 Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Knut

Detaljer

Gloppen kontrollutval SEKOM-sekretariat

Gloppen kontrollutval SEKOM-sekretariat Gloppen kontrollutval SEKOM-sekretariat MØTEBOK Møtedato: 26.11.2014 Møtetid: Kl. 09:30 11:15 Møtestad: Gloppen heradshus, formannskapssalen Faste medlemar Møtte Forfall Merknader 1 Bjarne Bø, leiar X

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet

Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 460 Arkivsaksnr.: 2012/1565 Saksbehandlar: Karin Pedersen Dato: 25.10.2013 Permisjon ved langtidsfråver Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet Administrasjonssjefen

Detaljer

Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD. Møteinnkalling

Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD. Møteinnkalling Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD Møteinnkalling Møtedato: 03.11.2010 Møtestad: Ungdomsbasen Møtetid: Kl. 09:00 Varamedlemmer møter etter nærare innkalling. Forfall skal meldast til Birte Brakestad på tlf. :

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 01.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart

Detaljer

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 12:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2014. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2014. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 14/250-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2014 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 20.05.2014 Tid: 10.00 Sted: Kommunehuset, Dalen Dersom

Detaljer

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 26.08.2015 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Eid rådhus, kommunestyresalen Saksnr.: 017/15-021/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

Retningsliner for AKAN-arbeid

Retningsliner for AKAN-arbeid Føremål Retningslinene for AKAN *) -arbeid i Hordaland fylkeskommune har til føremål å ivareta tryggleik, kvalitet og omdømme. Retningslinene skal bidra til eit rusfritt og godt arbeidsmiljø i fylkeskommunen.

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av 03.02.2014 fekk de frist til 12.02.2014 for å komme med kommentarar. Vi har motteke kommentarar frå dykk.

I brev med varsel om pålegg av 03.02.2014 fekk de frist til 12.02.2014 for å komme med kommentarar. Vi har motteke kommentarar frå dykk. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 18.02.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Oddvar Mikalsen, tlf. 95816314 BARNEVERN Postboks 153 6851 SOGNDAL Tilsyn - BARNEVERN Vi viser til tilsynet hos verksemda

Detaljer

Prosjektplan prosjekt nærvær

Prosjektplan prosjekt nærvær Prosjektplan prosjekt nærvær Kommune: Vaksdal kommune Prosjektnamn: Planlagt startdato: 01.01.09 Planlagt sluttdato: 31.12.09 Forklaring: I 2006 hadde kommunen eit samla fråvær på 11,5%. Over lenger tid

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 12.09.2016 Møtetid: Kl. 14:30 15:20 Møtestad: Trivselshagen - videokonferanserommet Desse medlemmene møtte: Bjarte Gangeskar Magni Aa Berge Per

Detaljer

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland.

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. MØTESTAD: Suldal kommunehus, kommunestyresalen MØTESTART-MØTESLUTT:

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer