Ullensvang herad. Møteinnkalling Administrasjonsutvalet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ullensvang herad. Møteinnkalling Administrasjonsutvalet"

Transkript

1 Møteinnkalling Administrasjonsutvalet Møtedato: Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 08:30 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf slik at varamedlem kan kallast inn. Varamedlemer møter etter nærare innkalling. Dokument som ikkje er tilsende, kan du få kopi av på heradshuset. Dokument som ikkje er offentlege, vil berre verta sende til dei faste medlemene. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. vert innkalla Parti Sakliste Sak nr. Saktittel 004/13 Godkjenning av møtebok /13 Meldingar 006/13 Retningslinjer for sakshandsaming av tilsetjingsforhold ved langvarig sjukdom og overgang til uførepensjon 007/13 Utlysing av vikariat - Nærings- og utviklingssjef Ullensvang herad 13. mai 2013 Solfrid Borge Ordførar Side 1 av1

2 Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Administrasjonsutvalet /13 LOST Avgjerd av: Saksansv.: Linn Merete Østerbø Arkiv: Utv/sak nr- Objekt: J.post id. 13/5188 Arkivsaknr 13/642-1 GODKJENNING AV MØTEBOK Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Møteboka vert godkjent slik ho ligg føre.

3 Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Administrasjonsutvalet /13 LOST Avgjerd av: Saksansv.: Linn Merete Østerbø Arkiv: Utv/sak nr- J.post id. 13/5187 Arkivsaknr 13/641-1 MELDINGAR Refererte skriv og meldingar: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 13/4833 U Arbeidsplassar og einingsleiarar AMU Oppfølging av samarbeidsavtalen om eit meir inkluderande arbeidsliv, oversyn over sjukefråvær i heradet i 1. kvartal 2013 m.v. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Meldingane vert tekne til orientering slik dei ligg føre.

4 ULLENSVANG HERAD Arbeidsplassar og einingsleiarar AMU Dykkar ref. Vår ref. J.post id. Arkiv Dato 12/ /4833 N-040/ Oppfølging av samarbeidsavtalen om eit meir inkluderande arbeidsliv, oversyn over sjukefråvær i heradet i 1. kvartal 2013 m.v. Me viser til brev av vedlagt oversyn over sjukefråværet innanfor dei enkelte ansvarsområda i heradet i 4. kvartal Vedlagt følgjer no oversyn over sjukefråværet innanfor kvart ansvarsområde i 1. kvartal Dette oversynet viser eigenmeldingar, sjukmeldingar og totalt sjukefråvære i dette kvartalet. Oversynet viser også sjukefråværet fordelt på kjønn. Arbeidsplassar som ikkje hadde sjukefråvære i 1. kvartal d.å., er også tekne med i vedlagd rapport. Tabellen under viser kvartalsvis oversyn over det totale sjukefråværet (eigenmeldingar + sjukmeldingar) i heradet i perioden kvartal År Første kvartal Andre kvartal Tredje kvartal Fjerde kvartal 2000: 7,78 6,88 5,44 5, : 5,59 6,86 5,10 6, : 7,22 6,41 4,24 6, : 7,74 7,73 7,51 7, : 8,86 6,19 3,71 4, : 5,36 5,72 4, : 8,02 7,58 5,53 6, : 8,47 7,06 4,96 8, : 7,67 5,77 4,47 8, : 6,99 6,98 6, : 6,64 5,58 4,73 6, : 7,00 5,40 4,00 5, : 6,90 6,80 4,00 6, : 8,00 Som det går fram av tabellen, var sjukefråværet i 1. kvartal 2013 (8,00 %) vesentleg høgre enn i 4. kvartal 2012 (6,00 %), og sjukefråværet i 1. kvartal i år var også 1,1 prosentpoeng høgre enn i 1. kvartal i 2012 (6,90 %), som er det mest reelle samanlikningsgrunnlaget. Det er all grunn til å understreka at dei einingane/tenesteområda som har eit høgt sjukefråvære i første kvartal i år, må ha eit sterkt fokus på oppfølgingsarbeidet framover. I tillegg til den personalmessige sida av sjukefråvære er det meir enn nokon gong også heilt nødvendig å påpeika at høgt sjukefråvære er svært kostbart for heradet, noko som vil vera med å forsterka dei økonomiske utfordringane som heradet står overfor i komande år. Me tek elles for ordens skuld atterhald for eventuelle feilregistreringar/manglande registreringar i kvartalet. Ullensvang herad Org.nr: Telefon: Heradshuset Bankgiro Telefaks: KINSARVIK E post:

5 NB: Med tilvising til tidlegare kvartalsvise sjukefråværsrapportar som einingane/ arbeidsplassane har fått tilsendt, ber me alle einingane/arbeidsplassar om å ajourføra eit tilsvarande oversyn for sine ansvarsområde fram t.o.m. 1. kvartal I samsvar med tidlegare vedtak i AMU vil me halda fram arbeidet med å retta merksemda mot kva som kan vera hovudårsaker til sjukefråvåret og god oppfølging av sjukefråværet. Me viser igjen til vedtaket i arbeidsmiljøutvalet (AMU) i møte , som lyder slik: Når sjukefråværet innanfor kvar tenesteeining/tenestestad er over 5 %, skal einingsleiar i samråd med verneombod føreta ei nærare vurdering av situasjonen med tanke på årsaker til sjukefråværet og peika på moglege/aktuelle tiltak. Dette skal meldast kvartalsvis til AMU. Med tilvising til registrert sjukefråvære i 1. kvartal 2013 ber me einingsleiarane for dei tenesteområda som har høgare enn 5 % sjukefråvære i 1. kvartal 2013, senda inn ei kort melding om sjukefråværet seinast innan Meldinga skal skrivast på vedlagt rapporteringsskjema (sjå vedlegg til prosedyre 8.2 i HMT handboka, som einingane tidlegare har fått tilsendt). Utfylt skjema skal sendast elektronisk til løns- og personalsjefen. Ved tidlegare rapporteringar har einingane i all hovudsak rapportert at sjukefråværet ikkje har vore arbeidsplassrelatert. Me vil her understreka at det er like nødvendig/viktig med god oppfølging sjølv om sjukefråværet ikkje har samanheng med eller ikkje kan tilskrivast forhold i arbeidet/på arbeidsplassen. Alle arbeidsplassar skal registrera alle sjukmeldingar (eigenmeldingar og sjukmeldingar frå lege) innan den 10. i månaden etter, slik at me deretter kan ta ut ajourførte rapportar over sjukefråværet kvar månad. Omsorgstenesta, skular, barnehagar og legekontora kan registrera sjukefråvære elektronisk. Andre arbeidsplassar skal framleis føra manuelle fråværslister og levera desse til løns- og personalkontoret straks og seinast innan den 10. i kvar månad. Me viser elles til tilsendt oppdatert prosedyre for oppfølging av sjukmelde, på bakgrunn av IA avtalen og endringar i arbeidsmiljølova og folketrygdlova frå Det vert her vist til kapittel 8 m/vedlegg i HMT handboka. Kvartalsvise sjukefråværsrapportar vert handsama i AMU. Lukke til med IA-arbeidet vidare! Med helsing Ullensvang herad Kjartan Hernes løns- og personalsjef Vedlegg: Oversyn over sjukefråværet i heradet i 1. kvartal 2013 Skjema for kvartalsvis melding av sjukefråvære til arbeidsmiljøutvalet (AMU) Kopi til: Administrasjonsutvalet Arbeidstakarorganisasjonane Kopi til arkiv og kopibok

6 Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Administrasjonsutvalet /13 KHER Endeleg vedtak i: Administrasjonsutvalet Saksansv.: Kjartan Hernes Arkiv: N Objekt: J.post id. 13/4689 Arkivsaknr 13/378-5 RETNINGSLINJER FOR SAKSHANDSAMING AV TILSETJINGSFORHOLD VED LANGVARIG SJUKDOM OG OVERGANG TIL UFØREPENSJON Dokumentliste: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 2 U Arbeidstakarorganisasjon Innkalling til drøftingsmøte ane 1 U Løns- og personalsjef Framlegg til retningslinjer 3 X Referat frå drøftingsmøte 4 U Arbeidstakarorganisasjon Referat frå drøftingsmøte, vidare handsaming av ane; retningslinjene DNLF v/ Håkon Kvammen Vedlegg: Framlegg til retningslinjer for sakshandsaming av tilsetjingsforhold ved langvarig sjukdom og overgang til uførepensjon Saksutgreiing: Innleiing Det er utarbeidd framlegg til retningslinjer for sakshandsaming av tilsetjingsforhold ved langvarig sjukdom og overgang til uførepensjon. Framlegget inneheld følgjande hovudpunkt: 1. Føremål 2. Ansvar for oppfølging 3. Oppfølging av arbeidstakar ved langvarig sjukdom 3.1 Sjukeløn og oppfølging i sjukelønsperioden 3.2 Søknad om attføringspensjon m.m., oppfølging frå NAV m.v. 3.3 Vidare sjukefråvær etter sjukelønsperioden - sjukepermisjon 3.4 Nærare om oppfølging av arbeidstakar ved sjukepermisjon etter sjukelønsperioden 4. Ved vedtak om varig uførepensjon avslutning av tilsetjingsforhold 5. Dokumentasjon 6. Referansar

7 Generelt om sjukefråvær og løn under sjukdom (sjukeløn) Etter gjeldande sjukelønsordning har ein arbeidstakar som hovudregel rett til full løn under sjukdom (sjukeløn) i 50 veker i tillegg til arbeidsgjevarperioden på 16 dagar. Sjukefråvær skal dokumenterast skriftleg i form av eigenmelding eller sjukmelding frå lege i samsvar med fastsette reglar i folketrygdlova. Arbeidstakar som er borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom har eit særskilt vern mot oppseiing i 12 månader i samsvar med arbeidsmiljølova 15 8 (1). Dette vil seia at arbeidstakar ikkje kan seiast opp på grunn av sjukdom i denne perioden. Ein sjuk arbeidstakar har likevel ikkje vern mot oppseiing i denne perioden dersom det føreligg andre saklege grunnar, t.d. på grunn av innskrenkning/rasjonalisering og andre liknande forhold knytt til sjølve verksemda. Oppfølging i sjukelønsperioden Som IA verksemd (inkluderande arbeidsliv) har heradet utarbeidd nokså detaljerte retningslinjer for oppfølging av tilsette som er sjukmelde i sjukelønsperioden i inntil 12 månader. Retningslinjene byggjer på arbeidsmiljølova og folketrygdlova sine reglar om oppfølging av sjukmelde og mogleg tilrettelegging. Arbeidsmiljølova eller folketrygdlova har derimot ikkje fastsett nærare reglar om vidare sjukefråværsoppfølging ved sjukefråvær utover 12 månader. Oppfølging etter sjukelønsperioden Når ein tilsett har vore sjukmeld i sjukelønsperioden på 12 månader, medfører ikkje dette at arbeidsgjevar utan vidare har sakleg grunn til å seia opp ein tilsett på grunn av sjukdom når verneperioden har gått ut. For at ei oppseiing på grunn av sjukdom og sjukefråvær skal vera sakleg etter utgangen av verneperioden, set arbeidsmiljølova visse krav til at arbeidsgjevar har oppfylt oppfølgings- og tilretteleggingsplikta si overfor ein sjuk arbeidstakar, bl.a. også plikta til å forsøkja å omplassera arbeidstakar til ei anna passande ledig stilling. Framlegg til retningslinjer for oppfølging etter sjukelønsperioden I framlegget til retningslinjer som no er utarbeidd, er det lagt opp til at ein tilsett kan få sjukepermisjon i inntil to år etter sjukelønsperioden, avhengig av dei omstende som er knytte til den tilsette sin situasjon. Dette er nærare regulert i pkt. 3.3 og pkt. 3.4 i retningslinjene. Det er elles lagt opp til i pkt. 4 i retningslinjene at eit tilsetjingsforhold i alle høve vert avslutta når det føreligg vedtak frå NAV eller heradet si tenestepensjonsordning om varig uførepensjon. Drøfting med tillitsvalde, handsaming i arbeidsmiljøutvalet (AMU) Framlegget til retningslinjer er nærare gjennomgått og drøfta med frammøtte hovudtillitsvalde i møte Dei har slutta seg til framlegget som føreligg. Framlegget vil også verta handsama i AMU Vurdering: Etter rådmannen sitt syn er det personalpolitisk viktig og nødvendig å ha gode retningslinjer for sakshandsaming av tilsetjingsforhold ved langvarig sjukdom og overgang til uførepensjon. Heradet har til no ikkje hatt gode nok rutinar for handsaming av slike saker. Føremålet med framlegget til retningslinjer som no er utarbeidd, er å få mest mogleg føreseielege køyrereglar for handsaming av denne type personalsaker. Dette er nødvendig for å sikra at slike krevjande saker vert handsama på ein best mogleg måte for alle partar som vert involverte i slike saker. For å oppnå dette vil det også vera ei utfordring for alle leiarar med delegert personalansvar innanfor sine einingar å følgja opp desse retningslinjene på ein tydleg og god måte i praksis.

8 Det er i dette oppfølgingsarbeidet viktig at arbeidsgjevar/leiar får til ein god dialog med den sjukmelde, slik at leiar og tilsett så tidleg som mogleg kan avklara om og når den tilsette kan koma tilbake i arbeid eller ikkje. Føremålet med retningslinjene er såleis ikkje i første rekkje å få avslutta eit tilsetjingsforhold snarast mogleg i samband med langvarig sjukdom/sjukefråvær. Hovudføremålet er derimot å få til ein god prosess ikring slike vanskelege spørsmål fram mot det tidspunktet der det vil vera naturleg og rett å avslutta ein arbeidstakar sitt tilsetjingsforhold i heradet på grunn av langvarig sjukefråvær. Desse retningslinjene skal medverka til dette. Desse retningslinjene er ei sak som rådmannen for så vidt kunne ha handsama innanfor den arbeidsgjevarmynde som rådmannen generelt har fått som administrasjonssjef, på grunnlag av drøftingane med tillitsvalde og handsaminga i arbeidsmiljøutvalet. Rådmannen finn det likevel prinsippielt rett at generelle personalpolitiske retningslinjer/ordningar vert forankra på politisk nivå. Det vert difor lagt opp til at vedlagt framlegg til retningslinjer vert godkjent av administrasjonsutvalet, som også er eit partssamansett utval med representantar frå dei tilsette. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Administrasjonsutvalet vedtek framlegget til retningslinjer for sakshandsaming av tilsetjingsforhold ved langvarig sjukdom og overgang til uførepensjon.

9 Retningslinjer for sakshandsaming av tilsetjingsforhold ved langvarig sjukdom og overgang til uførepensjon Utarbeidd av: Løns- og personalsjef Godkjent av: Dato: Seinare endringar: Dato: Side 1 av 2 1. Føremål: Føremål med desse retningslinjene er å sikra at endring eller avslutning av tilsetjingsforhold ved langvarig sjukdom og overgang til attføringspensjon/arbeidsavklaringspengar og uførepensjon vert handsama på ein personalpolitisk god måte etter arbeidsmiljølova og hovudtariffavtalen. 2. Ansvar for oppfølging a) Einingsleiar har ansvaret for å følgja opp retningslinjene i samarbeid med personalkontoret. b) Einingsleiar skal gjera arbeidstakar kjend med desse retningslinjene. Leiar skal her også informera arbeidstakar om at han/ho har rett til å ha med seg tillitsvald, bl.a. når det gjeld spørsmål om tilsetjingsforhold i tilknyting til langvarig sjukdom. Det same gjeld ved omplassering/ overføring av arbeidstakar til anna stilling/arbeid, sjå arbeidsmiljølova 4 6 (2). 3. Oppfølging av arbeidstakar ved langvarig sjukdom 3.1 Sjukeløn og oppfølging i sjukelønsperioden a) Ullensvang herad utbetalar sjukeløn til arbeidstakar som er omfatta av Hovudtariffavtalen kapittel 1 1 (HTA) i heile den tida arbeidstakar har rett til slik stønad etter HTA/folketrygdlova. b) Det vert her føresett at leiar har hatt dialogmøte m.m. med sjukmeld arbeidstakar i samsvar med gjeldande reglar for sjukefråværsoppfølging i den perioden som arbeidstakar har vore sjukmeld. Det vert her bl.a. vist til arbeidsmiljølova 4 6 og folketrygdlova 8 7a og Søknad om attføringspensjon m.m., oppfølging frå NAV m.v. a) Seinast tre månader før arbeidstakar har vore sjukmeld i eitt år, skal arbeidsgjevar innkalla arbeidstakar til møte for å få avklara om arbeidstakar kjem tilbake i stillinga si, eller om det er aktuelt å søkja om attføringspensjon i KLP eller SPK og arbeidsavklaringspengar frå NAV. Dersom det skal søkjast om attføringspensjon i KLP eller SPK, skal leiar snarast gje melding om dette til løns- og personalkontoret, som sender søknad om attføringspensjon til pensjonsordninga. b) Seinast ved utløpet av sjukepengeperioden skal NAV igjen vurdera om arbeidsretta tiltak skal prøvast, sjå folketrygdlova 8 7a. Leiar deltek i møte med NAV og arbeidstakar om moglege arbeidsretta tiltak. Arbeidstakar skal snarast råd informera arbeidsgjevar om ev. vedtak frå NAV. c) Dersom det i løpet av sjukelønsperioden synest heilt klart at arbeidstakar ikkje kan koma tilbake til ordinær stilling, og det heller ikkje er mogleg/aktuelt med tilrettelagt arbeid eller omplassering til anna stilling i heradet, kan spørsmålet om avslutning av tilsetjingsforholdet takast opp med arbeidstakar når sjukelønsperioden nærmar seg slutten. Eit slikt møte skal, dersom det er grunnlag for det, følgjast opp med eit eige drøftingsmøte etter arbeidsmiljølova Vidare sjukefråvær etter sjukelønsperioden - sjukepermisjon a) Arbeidstakar som etter avslutta sjukelønsperiode går over på attføringspensjon og arbeidsavklaringspengar, får i første omgang permisjon frå stillinga si i inntil eitt (1) år. Føresetnaden for permisjon er at det er utsikter til/sannsynleg at arbeidstakar vil koma tilbake i arbeid i løpet av dette året, bl.a. som følgje av nødvendig medisinsk behandling, rehabilitering eller arbeidsretta tilrettelegging/omskulering. Dersom dette ikkje er tilfelle, skal det vurderast om det er grunnlag for oppseiing av tilsetjingsforholdet etter arbeidsmiljølova Det vert elles vist til pkt b) Arbeidstakar kan få ytterlegare eitt (1) år permisjon, dvs. til saman to år etter utløpet av sjukelønsperioden, under same føresetnad som nemnt i pkt. 3.3.a) ovanfor. Eit tilsetjingsforhold bør normalt avsluttast innan to (2) år etter utløpet av sjukelønsperioden, med mindre arbeidstakar sjølv har valt å seia opp tilsetjingsforholdet sitt. Det vert elles vist til pkt. 3.4.

10 Retningslinjer for sakshandsaming av tilsetjingsforhold ved langvarig sjukdom og overgang til uførepensjon Utarbeidd av: Løns- og personalsjef Godkjent av: Dato: Seinare endringar: Dato: Side 2 av Nærare om oppfølging av arbeidstakar ved sjukepermisjon etter sjukelønsperioden a) Ved sjukefråvære utover sjukelønsperioden skal leiar ha kontakt/møte med arbeidstakar så ofte som det er føremålstenleg eller naturleg i denne perioden, t.d. minst ein gong i kvartalet. Målet med kontakten er at arbeidstakar i utgangspunktet kan koma tilbake i ordinær stilling eller anna stilling, ev. etter medisinsk behandling/rehabilitering og/eller tilrettelegging/omskulering. b) I kontakten mellom leiar og arbeidstakar skal det drøftast og avklarast om det er aktuelt å setja i verk arbeidsretta tiltak i form av tilrettelegging, omplassering, omskulering eller eventuelt andre former for arbeidsretta tiltak med sikte på at arbeidstakar skal koma tilbake i arbeid i heradet. c) Dersom arbeidsretta tiltak er kome i gang, men ikkje fullført innan to år etter sjukelønsperioden, får arbeidstakar permisjon inntil tiltaket er fullført, t.d. ved avtalt utdanning som skal omskulera/kvalifisera arbeidstakar til anna passande ledig stilling i heradet. d) Det kan i permisjonstida etter sjukelønsperioden vera aktuelt å ta opp med arbeidstakar spørsmålet om avslutning av tilsetjingsforholdet, dersom det føreligg oppplysningar som tilseier det. Dette kan bl.a. vera opplysningar om at arbeidstakar ikkje er under medisinsk behandling, rehabilitering eller arbeidsretta tiltak, eller forsøk på tilrettelegging/omplassering ikkje fører fram, dvs. at det ikkje ser ut til å vera utsikter til at arbeidstakar kan koma tilbake i arbeid i heradet. e) Arbeidsgjevar kan her be arbeidstakar leggja fram opplysningar om utsiktene til å koma tilbake i ordinær stilling eller eventuelt til anna stilling ved omplassering. Slike opplysningar kan t.d. vera vurderingar gitt av behandlande lege eller eventuelt annan aktuell instans. f) Følgjande to hovudmoment skal vurderast i forhold til spørsmålet om det er grunnlag for eventuell avslutning av arbeidstakar sitt tilsetjingsforhold: A) prognosen; det er nokså usikkert om arbeidstakar vert arbeidsfør igjen. B) tidshorisonten; det er nokså usikkert når arbeidstakar eventuelt kan koma tilbake i arbeid igjen. 4. Ved vedtak om varig uførepensjon avslutning av tilsetjingsforhold a) Når det føreligg vedtak om 100 % varig uførepensjon, vert tilsetjingsforholdet avslutta. Arbeidsforholdet kan då avsluttast ved at arbeidstakar sjølv seier opp eller arbeidsgjevar kan be om skriftleg melding/stadfesting frå arbeidstakar om at han/ho sluttar i stillinga med pensjon. Dersom dette ikkje fører fram, kan arbeidsgjevar seia opp tilsetjingsforholdet i samsvar med arbeidsmiljølova kap. 15 om opphøyr av arbeidsforhold. b) Ved delvis uførepensjon skal arbeidstakar, så langt det er mogleg og tenleg, halda fram i resterande del av ordinær stilling. Dersom dette ikkje er mogleg, vert det vurdert å gje arbeidstakar tilbod om anna passande ledig stilling som ev. kan kombinerast med uføregrad og redusert funksjonsevne. Ved varig uførepensjon i del av stillinga gjeld dei same reglane om oppseiing (partiell oppseiing) som for tilsette som får varig uførepensjon i 100 % stilling. 5. Dokumentasjon Leiar skal føra tilstrekkeleg skriftleg dokumentasjon for arbeidet som er gjort med oppfølging av arbeidstakar etter desse retningslinjene. Dokumentasjonen skal registrerast i personalmappa. 6. Referansar Arbeidsmiljølova, Folketrygdlova og Hovudtariffavtalen

11 Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Administrasjonsutvalet /13 HHAN Endeleg vedtak i: Administrasjonsutvalet Saksansv.: Kjartan Hernes Arkiv: N Objekt: J.post id. 13/4932 Arkivsaknr 12/ UTLYSING AV VIKARIAT - NÆRINGS- OG UTVIKLINGSSJEF Saksutgreiing: Heradsstyret vedtok i budsjetthandsaminga 17. desember 2012 HST-129/12 Vedtak punkt 5 siste avsnitt at: Kvar stilling som vert ledig skal vurderast særskilt av rådmannen. Stillingar som vedkjem heradet sin styringsstruktur, ev. leiande stillingar, vert lagt fram for formannskapet. Saka vert lagt fram til administrasjonsutvalet i staden for formannskapet, då administrasjonsutvalet (ADM) er dei som skal uttala seg i saker som gjeld personalspørsmål og stillingar. Nærings- og utviklingssjefen skal ut i foreldrepermisjon frå midten av september, og blir truleg vekke i månader. ADM har i dette høvet fire alternativ: a) La stillinga stå vakant, og dela oppgåvene mellom andre tilsette ved nærings- og utviklingsavdelinga (NU). b) Direkte konstituering av nestleiar ved NU. c) Intern utlysing. d) Ekstern utlysing. Vurdering: Konsekvensar av dei ulike alternativa: a) Ikkje alle oppgåvene kan delast mellom dei andre tilsette, og vil difor ikkje bli utført. Dei andre tilsette vil ikkje ha kapasitet til å få utført sine eksisterande arbeidsoppgåver. Ei dårleg løysing, som vil gje store konsekvensar for kvalitet på tenester til innbyggarane. I tillegg vil det medføra meir stress på arbeidstakarar som allereie har for mange arbeidsoppgåver. b) Nestleiar kjenner avdelinga godt og systemet godt, og vil trenga lite tid for å setja seg inn i stillinga. Nestleiar er òg ansvarleg for radonprosjektet som til stor del er finansiert av eksterne løyvingar. Det må då lysast etter vikar i dette prosjektet, og det er ikkje mange som har like god kompetanse innan radon. c) Ved intern utlysing, vil heradet ha trong for å få inn vikar for den interne tilsetjinga. d) Ved ekstern utlysing, vil me få eit breiare søkjargrunnlag.

12 Rådmannen har drøfta saka med nærings- og utviklingssjef og påtroppande rådmann, og meiner at administrasjonsutvalet bør gå for alternativ d. Administrasjonen er svekka i utgangspunktet, med minimal bemanning og relativt stor utskifting for tida, samstundes som det er prioriterte oppgåver det næraste året. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Administrasjonsutvalet har merka seg rådmannen si vurdering i saka, har ikkje merknader til at det vert lyst eksternt etter vikar for nærings- og utviklingssjefen.

Ullensvang herad. Møteinnkalling Administrasjonsutvalet

Ullensvang herad. Møteinnkalling Administrasjonsutvalet Møteinnkalling Administrasjonsutvalet Møtedato: 20.10.2014 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 08:30 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf. 53 67

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Ullensvang herad. Møteinnkalling Administrasjonsutvalet

Ullensvang herad. Møteinnkalling Administrasjonsutvalet Møteinnkalling Administrasjonsutvalet Møtedato: 22.04.2013 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 08:30 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf. 53 67

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Ullensvang herad. Møteinnkalling Administrasjonsutvalet

Ullensvang herad. Møteinnkalling Administrasjonsutvalet Møteinnkalling Administrasjonsutvalet Møtedato: 26.08.2013 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 08:30 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf. 53 67

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR Vedteke i arbeidsmiljøutvalet 23.11.2015 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 15/733-8 7952/15 044 FSK/PER/LIER Innhaldsliste

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 12.11.2014 Møtetid: Kl. 09:00 11:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 033/14-037/14 Desse medlemmene møtte: Arnfinn Brekke Liss Bergum Leidulf Gloppestad

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Arbeidsreglement Sund kommune

Arbeidsreglement Sund kommune Dok.dato: 25.01.2013 Vår Ref: 2012001529-3 Arkiv: N- Arbeidsreglement Sund kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalet i Sund kommune 23.01.2013 Side 1 av 7 Innhald: 1. Omfang 2. Tilsetjing 3. Tilsetjingsbrev/arbeidsavtale

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.01.2015 Møtetid: Kl. 13:00 14:15 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke ELDRERÅDET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.10.2012 Møtetid: Kl. 10:00 15:15 Møtestad: Heradshuset/bufellesskapet på Byrkjelo Saksnr.: 019/12-022/12 Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet

Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 460 Arkivsaksnr.: 2012/1565 Saksbehandlar: Karin Pedersen Dato: 25.10.2013 Permisjon ved langtidsfråver Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet Administrasjonssjefen

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING DRIFTSTILPASSINGI ØYGARDEN PROSESSAR VEDK ENDRINGAR I AREIDSTILHØVE Dok.ref. 13/430-2/K1-031//JOM Dato: 06.05.2013 SKISSE TIL: AVTALE MELLOM ØYGARDEN KOMMUNE OG ARBEIDSTAKARORGANISASJONANE: SPELEREGLAR

Detaljer

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 12/4098-2 112797/12 12.12.2012 Arbeidsreglement Vedteke i K.sak 95/48. Revidert av rådmannen 18.03.05. Oppdatert 01.07.10. Handsama i administrasjonsutvalet den 21.12.2012,

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret Møteinnkalling Kraftfondstyret Møtedato: 03.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf. 56 16 62 00,

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE. Tilsetjingsreglement. Revidert i administrasjonsutvalet den 21.12.12, skal 2/12

SOGNDAL KOMMUNE. Tilsetjingsreglement. Revidert i administrasjonsutvalet den 21.12.12, skal 2/12 SOGNDAL KOMMUNE Tilsetjingsreglement Revidert i administrasjonsutvalet den 21.12.12, skal 2/12 Innhaldsoversyn 1. Omfang... 3 2. Tilsetjingsmynde... 3 3. Før utlysing... 3 4. Utlysing... 3 5. Kvalifikasjonar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

HØYRING FORSKRIFT OM UTØVING AV JAKT, FELLING OG FANGST - MELDING OM VEDTAK

HØYRING FORSKRIFT OM UTØVING AV JAKT, FELLING OG FANGST - MELDING OM VEDTAK ULLENSVANG HERAD Miljødirektoratet Postboks 5672, Sluppen 7485 TRONDHEIM Dykkar ref. Vår ref. J.post id Arkiv Dato: 14/1319-3 14/11686 N-000/ 26.11.2014 HØYRING FORSKRIFT OM UTØVING AV JAKT, FELLING OG

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 12.03.2013 Kl.15:30 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Ullensvang herad. Møteinnkalling Valstyret

Ullensvang herad. Møteinnkalling Valstyret Ullensvang herad Møteinnkalling Valstyret Møtedato: 30.05.2011 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Møtetid: Kl. 08:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE. Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016.

SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE. Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016. SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016. Innhald Del I - Innleiing, definisjonar og målsettingar... 4 1 Innleiing... 4 2 Omgrepet seniorpolitikk...

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 2/13 12/824 DELEGERINGSREGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 2/13 12/824 DELEGERINGSREGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.06.2013 Tid: 10:00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 2/13 12/824 DELEGERINGSREGLEMENT

Detaljer

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune Nedbemanning/ omstilling Stranda kommune Status ved utgangen av rekneskapsåret 2012 Lånegjeld inkl. KF: 888 mill. Lånegjeld pr. innbyggar: 193.000. Akkumulert meirforbruk på totalt 50.650.000,- (Skjerpa

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp KVAM HERAD KVAM ELDRERÅD MØTEPROTOKOLL Dato: 25.04.03 Kl.: 10.00-13.00 Stad: Jondal nye aldersheim Saknr.: 004/03-007/03 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg

Detaljer

Innkalling til Administrasjonsutvalet

Innkalling til Administrasjonsutvalet Innkalling til Administrasjonsutvalet Møtedato: 17.11.2015 Møtestad: Flora omsorgssenter Møtetid: 12:00 etter arbeidsmiljøutvalet sitt møte Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene,

Detaljer

Ullensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll

Ullensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll Ullensvang herad Eldrerådet Møteprotokoll Møtedato: 20.03.2014 Møtetid: Kl. 13:15 14:45 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 001/14-008/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

Ullensvang herad. Møteinnkalling Formannskapet

Ullensvang herad. Møteinnkalling Formannskapet Ullensvang herad Møteinnkalling Formannskapet Møtedato: 21.05.2012 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Møtetid: Kl. 08:30 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Knut Harald Frøland Jan Erik Boge

MØTEPROTOKOLL. Knut Harald Frøland Jan Erik Boge SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 19.01.2016 Møtetid: 13:00-14:55 Møtestad: Kommunehuset Av 8 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

2. gongs handsaming av framlegg til reguleringsplan for gang- og sykkelveg - Ungdomsheimen - NAF

2. gongs handsaming av framlegg til reguleringsplan for gang- og sykkelveg - Ungdomsheimen - NAF Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 09.02.2015 019/15 LEIKAA Kvam heradsstyre 17.02.2015 011/15 LEIKAA Avgjerd av: Saksh.:

Detaljer

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE VOSS KOMMUNE ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE Vedtekne i kommunestyret 30. november 1995, sak 93. Endra i kommunestyret 26. august 1999, sak 49 20. juni 2001, sak 53 27. november 2007, sak 78 (kursiv) og 29.

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Retningsliner for AKAN-arbeid

Retningsliner for AKAN-arbeid Føremål Retningslinene for AKAN *) -arbeid i Hordaland fylkeskommune har til føremål å ivareta tryggleik, kvalitet og omdømme. Retningslinene skal bidra til eit rusfritt og godt arbeidsmiljø i fylkeskommunen.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011. Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011

Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011. Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011 JØLSTER KOMMUNE Tenestekontoret Notat Permisjonsreglement Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011 Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011 1. Generelt Gjeldande

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre xxxxxx (sak xx/xxx) Gjeld frå kommunestyerperioden

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER Revidert av kommunestyret 22.06.09 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 08/1437 9554/09 000 FSK/PER/STDA 1 OM RETNINGSLINENE...3 1.0 KVA ER ETIKK 3 1.1

Detaljer

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde NORDDAL KOMMUNE Reglement for godtgjering til folkevalde Vedteke: Ksak 80/13 Gjeld frå: 01.12.2013 INNHALD: 1.0 Kven reglementet gjeld for... side 2 2.0 Formål... side 2 3.0 Møte... side 2 4.0 Godtgjering...

Detaljer

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 30.11.2004 237/04 RUVI Kvam formannskap 15.02.2005 036/05 RUVI Kvam formannskap 15.03.2005 048/05 RUVI

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR

REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR SUND KOMMUNE Dok.dato: 03.06.2013 Vår Ref: 2011002433-3 Arkiv: N-028 REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR Vedteke av kommunestyret 07. nov. 2006 sak K-104/06 gjeldande frå 01.01.2007 Oppdatert etter

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 11.04.2008 Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

Arbeidsreglement Vedteke i kommunestyret 23.6.2011, sak K 11/65

Arbeidsreglement Vedteke i kommunestyret 23.6.2011, sak K 11/65 Arbeidsreglement Vedteke i kommunestyret 23.6.2011, sak K 11/65 INNHALD: 1 DEFINISJON... 3 2 OMFANG... 3 3 TILSETTING... 3 4 ARBEIDSAVTALE... 3 5 LEGEATTEST/ POLITIATTEST... 3 6 OPPLÆRING AV NYTILSETTE...

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må meldast

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD. Møteinnkalling

Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD. Møteinnkalling Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD Møteinnkalling Møtedato: 03.11.2010 Møtestad: Ungdomsbasen Møtetid: Kl. 09:00 Varamedlemmer møter etter nærare innkalling. Forfall skal meldast til Birte Brakestad på tlf. :

Detaljer

18. RETNINGSLINJER FOR AKAN

18. RETNINGSLINJER FOR AKAN Interkontrollhandbok Side: 1 av 10 18. RETNINGSLINJER FOR AKAN For å få klare reglar på området rusmiddelbruk og arbeid har arbeidsmiljøutvalet (AMU) i Samnanger kommune 24.04.01 vedteke ein AKAN-avtale

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Samnanger kommune. Prøvetidsreglement. (reglement og rutinar for prøvetid) Vedteke av administrasjonsutvalet

Samnanger kommune. Prøvetidsreglement. (reglement og rutinar for prøvetid) Vedteke av administrasjonsutvalet Samnanger kommune Prøvetidsreglement (reglement og rutinar for prøvetid) Vedteke av administrasjonsutvalet 30.11.2017 Sist ajourført 28.12.2017 Innhald 1 Føremålet med prøvetidsreglement... 3 2 Heimel...

Detaljer

Innkalling av Partssamansett utval

Innkalling av Partssamansett utval Innkalling av Partssamansett utval Møtedato: 05.02.2016 Møtestad: Lunsjrommet på kommunehuset Møtetid: 14:00-16:00 Sak 010/16 går til PSU etter HA del B 4, resten av sakene er etter kommunelova 10, etter

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.03.2014 14659/2014 Henny Margrethe Haug Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 Ny pensjonsordning for folkevalde frå

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

A R B E I D S REGLEMENT

A R B E I D S REGLEMENT Austevoll kommune A R B E I D S REGLEMENT Vedteke av Austevoll kommunestyre den 11.02.88, sak 0018/88. Revidert den 24.04.90, sak 0038/90 Revidert av Administrasjonsutval K den 15.01.98, sak 0004/98 Administrativt

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege MØTEPROTOKOLL Utval Eldrerådet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.11.2015 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 14.25 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Johannes Lad, Kåre Høyheim,

Detaljer

Ullensvangherad. Innkalling Valstyret

Ullensvangherad. Innkalling Valstyret Ullensvangherad Innkalling Valstyret Møtedato: 24.05.2016 Møtestad: Leiareni valstyretsitt kontor Møtetid: Kl 11:30 Densomharlovleg forfall, eller er ugild i nokonav sakene,måmeldafrå snarastråd til tlf.

Detaljer

Innkalling til Administrasjonsutvalet

Innkalling til Administrasjonsutvalet Meland kommune Møtedato: 30.09.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Innkalling til Administrasjonsutvalet Medlemene i Administrasjonsutvalet vert med dette kalla inn til møte. Den som har lovleg

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Kontrollutvalet i Vik kommune Møtebok Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45 Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Følgjande medlem møtte Gyda Bøtun Ola Engum Oddvar Tryti Siv

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 02.06.2016 Møtetid: Kl. 12:00 12:55 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 008/16-013/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Anita Lothe Kristin Sælen Tone

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 29.06.2015 Møtetid: Kl. 14:00 14:45 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 014/15-016/15 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Anita Lothe Bjørg Skarstad Kåre Risholm Frå

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Innkalling til møte KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Onsdag 9. desember 2015, kl. 14:00 Stad: Fjell Rådhus, Skuespillerfoajeen Saker: 13/2015 Innkalling og saksliste

Detaljer

Forsand kommune Personalkontoret

Forsand kommune Personalkontoret Forsand kommune Personalkontoret Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Siw Kristin Sundheim 10/750-10 /K1-401 18.05.2011 RUTINE FOR ROS-ANALYSE VED OMSTILLING I FORSAND KOMMUNE ROS-analyse ulike typar risiko 1

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING

Detaljer