SOGNDAL KOMMUNE. Tilsetjingsreglement. Revidert i administrasjonsutvalet den , skal 2/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOGNDAL KOMMUNE. Tilsetjingsreglement. Revidert i administrasjonsutvalet den 21.12.12, skal 2/12"

Transkript

1 SOGNDAL KOMMUNE Tilsetjingsreglement Revidert i administrasjonsutvalet den , skal 2/12

2 Innhaldsoversyn 1. Omfang Tilsetjingsmynde Før utlysing Utlysing Kvalifikasjonar og prioriteringar Tilsetjingsprosedyre Tilsetjingsvilkår Tilsetjingsbrev Lege-, tuberkulin- og politiattest Oppseiing Avskil/suspensjon... 7 Vedlegg 1 - Stillingsvurdering... 9 Vedlegg 2 - Oppfølgingssamtale innan dei første 3 månadane Vedlegg 3 - Oppfølgingssamtale innan 1 månad før prøvetida går ut Vedlegg 4 - Retningsliner for intern utlysing

3 1. Omfang 1.1 Tilsetjingsreglementet gjeld for alle områda i kommunen. Det kommunale tariffområdet vert regulert av hovudavtalen. Reglane i reglementet gjeld ikkje når dei strir mot lov, tariffavtale eller andre avgjerder som er bindande for kommunen. 2. Tilsetjingsmynde 2.1 Kommunestyret tilset rådmann, jf. 22 i kommunelova. Administrasjonsutval og formannskap gjev uttale. 2.2 Rådmann tilset kommunalsjefar og einingsleiar (dvs. tenesteleiar og leiar for støtteeiningane). Einingsleiar tilset i si eining. 2.3 Rådmannen/einingsleiar føretar også konstituering og peikar ut stedfortreder, jf. hovudtariffavtalen kap i samsvar med pkt Rådmannen kan trekkja attende delegasjonane etter pkt. 2.2 og Tenesteleiar helse og sosial har delegert mynde til å tildela driftstilskot til legar, fysioterapeutar og psykologar. 2.6 Delegert tilsetjingsmynde skal følgja prosedyrane og føresetnadene i tilsetjingsreglementet. 3. Før utlysing 3.1 Når ei stilling vert ledig, skal rådmannen/vedkomande einingsleiar vurdera trongen for stillinga/nytilsetjing ved å gjera ei stillingsanalyse, jf. vedlegg Rådmann/einingsleiar fastset utlysingsteksten etter drøftingar med den arbeidstakarorganisasjonen eller dei arbeidstakarorganisasjonane som organiserer tilsette innan fagområdet. 3.3 Kvalifisert arbeidstakar som er oppsagt pga. arbeidsmangel har førerett i 12 månader etter oppseiinga, jf. arbeidsmiljølova 67. Arbeidstakar som ikkje lenger kan så i sitt arbeid grunn sjukdom, skal få høve til å prøva anna arbeid som vedkomande kan vera kvalifiser for. Ved ein eventuell førerett til ny stilling etter ovannemnde, skal stillinga ikkje lysast ut, men det skal gjerast ei omplassering. 4. Utlysing 4.1 Som ein hovudregel skal det tilsetjast i heil stilling om ikkje arbeidssituasjonen eller omfanget av arbeidet tilseier noko anna. Rådmannen/einingsleiar avgjer om stillinga skal lysast ut internt for kommunen sine arbeidstakarar eller for grupper av arbeidstakarar. Kvalifiserte deltidstilsette skal få tilbod om å få auka stillingsbrøk ved intern utlysing, jf. retningsliner for uønska deltid. 4.2 Stillingskrava må fastsetjast ved utlysing. Innhaldet i utlysingsteksten vil som hovudregel vera juridisk bindande. Kunngjeringa skal opplysa om lønsvilkår, pensjonsvilkår, kvalifikasjonskrav (utdanning, praksis og personlege eigenskapar) og arbeidsområde for vedkomande stilling. For stillingar der kvinner er underrepresenterte, bør kvinner verta oppmoda om å søkja. For stillingar der det er krav om politi- og/eller tuberkulinattest skal dette gå fram i utlysinga. Eventulle krav om

4 førarkort, bil etc. skal gå fram av utlysinga. Dersom det er grunn til å tru at vikariatet kan verta forlenga, bør dette gå fram av utlysinga. Dersom det er grunn til å tru at vikariatet kan gå over til fast tilsetjing og at det i så fall ikkje vert lyst ut på nytt, bør dette gå fram av lysingsteksten. 4.3 Følgjande atterhald skal vera med: Arbeidstakarar blir tilsette i kommunen på dei vilkår som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, reglement og tariffavtaler. Vidare skal det i utlysingar for administrative stillingar gå fram at administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. 4.4 Søknadsfrist for utlysingar er frå 2-3 veker. 4.5 Rådmann /einingsleiar kan avgjera at søknader som kjem inn etter at fristen har gått ut, skal handsamast som om dei hadde kome inn til rett tid. 4.6 Rådmann/einingsleiar kan etter drøftingar med tillitsvalde vedta at ei stilling skal tilsetjast utan utlysing. Kravet om utlysing gjeld ikkje for stillingar som er ledige for eit kortare tidsrom enn seks månader. 4.7 Dersom eit vikariat vert forlenga eller vikariatet går over til fast tilsetjing, kan rådmann/einingsleiar forlenga tilsetjinga eller gjera fast tilsetjing. Dei med uttalerett (utval av tillitsvalde/hovudtillitsvalde) skal få høve til å gje uttale før tilsetjinga vert forlenga eller før vikariat går over til fast tilsetjing. 4.8 Dersom kommunen finn at det ikkje har meldt seg nokon kvalifiserte søkjarar, kan rådmannen /einingsleiar avgjera at stillinga skal lysast ut på nytt. Før ei eventuell 3. gongs utlysing bør kravspesifikasjonen i utlysingsteksten vurderast på nytt. 4.9 Ekstern utlysing: Ved ekstern utlysing vil stillinga verta kunngjort gjennom aviser, tidskrift o.l. Fullstendig stillingsannonse vert oppretta i personalsystemet og arkivert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Utlysing/kunngjering i lokalavisa skal samlast i ei fellesutlysing Intern utlysing: Som ein hovudregel bør alle stillingar lysast ut eksternt. Ved eventuell intern utlysing nyttar ein oppslag på arbeidsplassen. I tillegg vert utlysinga lagt i personalsystemet og på kommunen si nettside med merknad om at denne stillinga kan søkjast berre av tilsette i kommunen. 5. Kvalifikasjonar og prioriteringar 5.1 Kvalifikasjonsprinsippet, dvs. ei samla vurdering av søkjaren si teoretiske og praktiske utdanning og dugleik for stillinga, skal brukast ved tilsetjing. Når søkjarar elles står kvalifikasjonsmessig likt, vil søkjar med lengst tenestetid i Sogndal kommune ha førerett. 5.2 Dersom søkjarar av begge kjønn er vurdert likt etter førre punkt, kan ein for stillingar innan omsorg og undervisning prioritere det kjønn som er underrepresentert i eininga. 5.3 Søkjarar frå EU/EØS-land vert å vurdera på lik linje med norske søkjarar m.o.t. teoretisk og praktisk utdanning samt dugleik. 6. Tilsetjingsprosedyre 6.1 Når søknadsfristen er ute, skriv personalavdelinga brev til søkjarane med opplysning om tilsetjingstidspunkt mm. Det skal det utarbeidast ei offentleg søkjarliste med opplysningar om namn, alder, stilling og adresse. Det skal vidare utarbeidast ei utvida søkjarliste som inneheld utdanning og

5 praksis. Personalavdelinga sender utvida søkjarliste til dei av søkjarane som har bedt om dette. Samstundes vert søkjarliste sendt til dei med uttalerett (utval av tillitsvalde/ hovudtillitsvalde) saman med utlysingstekst. Einingsleiarane tek sjølv ut søkarliste frå personalsystemet. Dersom ein reknar med at det vil gå meir enn 3 veker etter søknadsfristen, før det vert gjort vedtak om tilsetjing, skal søkjarane få melding om dette. Tenesteleiar syter då for slik melding til personalavdelinga. 6.2 Ved tilsetjingar skal det som hovudregel nyttast intervju. Trongen for intervju skal vurderast i høve til det som er økonomisk og praktisk mest effektivt. Dei som vert innkalla til intervju må få melding om å ta med godkjente attestar og vitnemål. 6.3 Intervjuutvalet bør som hovudregel ikkje ha fleire enn 3 medlemer. Unnatak kan gjerast dersom kommunestyret er tilsetjingsorgan. 6.4 Ein tillitsvald som har kompetanse innan arbeidsområdet skal ha høve til å vera med på intervju. Organisasjonane peikar ut tillitsvald som skal delta i intervju. 6.5 Rådmann/einingsleiar sender framlegg til vedtak til den tillitsvalde som har delteke i intervjuet. Vedtaket skal som hovudregel innehalda namn på to kandidatar i prioritert rekkefølgje i tillegg til den som vert tilsett. Den tillitsvalde kan koma med merknader til vedtaket innan ein frist på 2-3 dagar. Talet på dagar kan vera færre dersom ikkje den tillitsvalde motset seg dette. Den tillitsvalde har ikkje rett til innsyn i sjølve saksutgreiinga, jf. forvaltningslova 3 og 19. Som ein hovudregel skal referansar ikkje hentast inn før etter intervjuet. Opplysningar om søkjaren hos tidlegare eller noverande arbeidsgjevar bør ikkje hentast inn utan samtykke frå søkjaren. 6.6 Dersom tillitsvald ikkje har merknader til tilsetjinga, vert denne effektuert på vanleg måte. Godkjente kopiar av vitnemål og attestar skal følgje saka vidare for utsending av tilsetjingsbrevet. 6.7 Dersom det i uttaleperioden nemnd i punkt. 6.1 og 6.7 kjem merknader /nye opplysningar som gjeld søkjarlista m.m., må dei med uttalerett etter pkt. 6.1, gjerast kjende med dette før tilsetjing vert gjort. 6.8 Dersom det kjem merknader til vedtaket eller den tillitsvalde ønskjer møte, vert det halde møte for å freista å koma fram til semje. 6.9 Møta vert haldne for stengde dører Dersom tillitsvalde ikkje er samde i framlegg til vedtak der einingsleiar har tilsetjingsmynde, vert saka lagt fram for rådmannen for endeleg vedtak om tilsetjing. Dersom tillitsvalde ikkje er samde i framlegg til vedtak der rådmannen har tilsetjingsmynde, vert saka lagt fram for administrasjonsutvalet for endeleg vedtak om tilsetjing Rådmannen orienterer leiar i administrasjonsutvalet om tilsetjing av kommunalsjefar og einingsleiarar før vedtak vert gjort. 7. Tilsetjingsvilkår 7.1 Arbeidstakaren vert tilsett i Sogndal kommune med dei løns- og arbeidsvilkår som går fram av gjeldande lover, reglement, tilsetjingsdokument og tariffavtaler. Arbeidstakar må vera budd på at endringar i oppgåve- og ansvarsområde kan følgje av omorganiseringar i kommunen

6 7.2 Den einskilde arbeidstakar vert tilsett skriftleg med ei prøvetid på 6 månader. 7.3 I prøvetida er det ei gjensidig oppseiingstid på 14 dagar. Arbeidstakar skal følgjast opp i prøvetida med samtale innan 3 månader og ny samtale i god tid før prøvetida går ut. Prøvetida kan bli forlengja om det i denne perioden er mykje fråvær, sjå skjema til bruk for oppfølging av tilsette. 7.4 I god tid før prøvetida går ut, skal einingsleiar melda frå dersom det er grunnar som talar mot fast tilsetjing. Spørsmål om oppseiing skal leggjast fram for rådmannen og arbeidstakaren sin tillitsvalde snarast mogeleg. Lege-, tuberkulin- og politiattest 8. Tilsetjingsbrev Tenesteleiar lagar saksframlegg i kommunen sitt saks- og arkivsystem. I saksframlegget skal det gå fram årsak til utlysing, saksutgreiing og tilråding til vedtak. Melding om tilsetjingar er omtale i eigen spalte i internavisa «Saman Om». Der det i utlysinga er stilt krav om bruk av eigen bil, skal det sendast avtale om dette saman med tilsetjingsbrevet. Saksframlegget saman med saksdokumenta (hugs rettkjend kopi av attestar og vitnemål) vert sendt til personalavdelinga som lagar tilsetjingsvedtak. Personalavdelinga lagar tilsetjingsbrev og fastset løn, i samråd med einingsleiar/rådmann. Originalbrev vert lagra i personalmappe både elektronisk og i papirformat. For kommunalt tilsette i NAV vert det berre lagra elektronisk. Det skal leggast inn referanse (år/saksnummer) frå tilsetjingssaka i den elektroniske personalmappa. Arkivet sender original av svarbrevet til personalavdelinga avdelinga med kopi til einingsleiar som tilviser på kopien og sender denne til lønsavdelinga. Personalavdelinga ryddar i saksmappa før den vert levert til arkivering. Original dokument til den som har teke i mot stillinga, vert lagt i personalmappa saman med søknadspapira. Arkivet går gjennom saksmappe og ser til at alle dokumenta er på plass i forhold til det som ligg i saks- arkivsystemet. Svar til søkarane med melding om kven som er tilsett skal sendast innan 14 dagar

7 9. Lege-, tuberkulin- og politiattest 9.1 For stillingar der det vert stilt spesielle krav til helse, skal det setjast krav om tilfredsstillande legeattest ved tilsetjing. 9.2 I stillingar der det er sett fram krav om godkjend tuberkulinattest, skal slik attest liggja føre før ein tek til i stillinga. 9.3 For stillingar i barnehage og skule skal det leggjast fram tilfredsstillande politiattest, jf. barnehageloven 20 og opplæringslova Politiattest vert å leggja fram før arbeidstakar tiltrer stillinga. Attesten skal makulerast etter å ha vore nytta i tilsetjingssaka. Det bør lagast eit notat der det går fram at tilfredsstillande politiattest er motteken. 9.4 Kravet om lege-, tuberkulin- og politi attestar skal gå fram av utlysinga og saksutgreiing/ tilsetjingsbrev. 10. Oppseiing 10.1 Rådmannen gjer vedtak om oppseiing i stillingar der det er gjeve delegert mynde til tilsetjing. Oppseiinga skal vera skriftleg. Arbeidstakaren kan krevja skriftleg grunngjeving for oppseiinga. Når det gjeld oppseiing av pedagogisk personale, vert det vist til særskilde retningsliner for desse Ei oppseiing frå Sogndal kommune skal innehalda opplysningar om kva rettar arbeidstakaren har til å krevja forhandlingar, reisa søksmål og dei fristane som gjeld. Før vedtak om oppseiing vert gjort, skal det - dersom arbeidstakar ønskjer det - drøftast med arbeidstakar sin tillitsvalde Oppseiingsfristane skal vera i samsvar med gjeldande reglar i lov- og tariffavtale. Om arbeidstakar sine rettar vert det vist til kap. XII i arbeidsmiljølova og reglane i forvaltningslova. Det er ikkje klagerett på vedtak om oppseiing Rådmannen /einingsleiar avgjer saker om omplassering av arbeidstakarar. Sak om overføring av arbeidstakar er enkeltvedtak etter forvaltningslova Når ein arbeidstakar sluttar, har vedkomande krav på sluttattest, jf. arbeidsmiljølova For undervisningspersonale i grunnskulen skal handsaminga elles vera i samsvar med opplæringslova Avskil/suspensjon 11.1 Sogndal kommune ved rådmannen kan gje ein arbeidstakar avskil med påbod om å slutta i stillinga med ein gong dersom arbeidstakaren har gjort seg skuldig i grovt pliktbrot eller mishald av arbeidsavtale Melding om avskil skal vera skriftleg og skal innehalda opplysningar om rett til å krevja forhandlingar, reisa søksmål og kva fristar som gjeld Rådmann kan mellombels fjerne ein arbeidstakar frå stillinga når det er grunn til å tru at det ligg føre gyldig grunn til å gje arbeidstakaren avskil, og/eller situasjonen krev at vedkomande straks vert fjerna. Arbeidstakaren har krav på å få behalda løna si inntil vedtak om avskil er gjort. Rådmann

8 handsamar saker om suspensjon. For undervisningspersonale i grunnskulen skal handsaminga elles vera i samsvar med opplæringslova Før det vert gjeve melding om avskil eller suspensjon, skal saka drøftast med arbeidstakaren sine tillitsvalde med mindre arbeidstakaren sjølv ikkje ønskjer det Arbeidstakar har rett til å klaga på vedtak om suspensjon og må få melding om dette, men det er ikkje klagerett ved avskil, jf. forvaltningslova Sogndal kommune ved rådmannen kan gje ein arbeidstakar avskil med påbod om å slutta i stillinga med ein gong dersom arbeidstakaren har gjort seg skuldig i grovt pliktbrot eller mishald av arbeidsavtale Melding om avskil skal vera skriftleg og skal innehalda opplysningar om rett til å krevja forhandlingar, reisa søksmål og kva fristar som gjeld Rådmannen kan mellombels fjerne ein arbeidstakar frå stillinga når det er grunn til å tru at det ligg føre gyldig grunn til å gje arbeidstakaren avskil, og/eller situasjonen krev at vedkomande straks vert fjerna. Arbeidstakaren har krav på å få behalda løna si inntil vedtak om avskil er gjort. Rådmann handsamar saker om suspensjon. For undervisningspersonale i grunnskulen skal handsaminga elles vera i samsvar med opplæringslova Før det vert gjeve melding om avskil eller suspensjon, skal saka drøftast med arbeidstakaren sine tillitsvalde med mindre arbeidstakaren sjølv ikkje ønskjer det Arbeidstakar har rett til å klaga på vedtak om suspensjon og må få melding om dette, men det er ikkje klagerett ved avskil, jf. forvaltningslova

9 Vedlegg 1 - Stillingsvurdering Eining Budsjettføremål Stillingsinnehavar Heimelsnummer Stillingsstorleik Stillingnemning Arbeidsstad Noverande oppgåver eventuelt stillingsomtale dersom det finst Tilråding/synspunkt Grunngjeving Eksisterer oppgåvene framleis, heilt eller delvis? Kan oppgåver/deler av oppgåvene verta omfordelte eller flytta? Kan deloppgåver verta løyst ved utviding/bruk av deltidsstilling eller andre/nye tekniske løysingar? Er stillinga tiltenkt andre eller endra oppgåver? Bør stillinga vidareførast?

10 Vedlegg 2 - Oppfølgingssamtale innan dei første 3 månadane Stikkord/notat: 1. Er introduksjonsopplegget gjennomført som føresett? Korleis har det fungert? Kva bør eventuelt endrast? 2. Har arbeidsinnsatsen vore tilfredsstillande m.o.t. kvalitet effektivitet initiativ 3. Har arbeidstakar trong for særskild opplæring? 4. Er det trong for avklaring av arbeidsområdet og/eller ansvarstilhøvet? 5. Har arbeidstakar kvalifikasjonar som ikkje vert nytta? 6. Korleis har samarbeidet vore? med kollegaer med leiarar 7. Er det tilhøve ved arbeidsmiljøet som bør endrast? 8. Har arbeidstakaren møtt særskilde vanskar i arbeidet? 9. Er eininga/arbeidsplassen sine forventningar innfridd? Er den nye medarbeidaren sine forventningar innfridd? Det skal skrivast referat frå oppfølgingssamtalen, og denne skal lagrast i personalmappa til vedkomande. Referatet skal skrivast under av begge partar: Dato: Arbeidsgjevar: Arbeidstakar:

11 Vedlegg 3 - Oppfølgingssamtale innan 1 månad før prøvetida går ut. Stikkord/notat: 1 Gjennomgang av oppfølgingsskjema gjort etter 3 månader. Korleis har det fungert? Kva bør eventuelt. endrast? 2. Har arbeidsinnsatsen vore tilfredsstillande m.o.t. kvalitet effektivitet initiativ 3. Har arbeidstakar trong for ytterlegare særskild opplæring? 4. Er det trong for avklaring av arbeidsområdet og/eller ansvarstilhøvet? 5. Har arbeidstakar kvalifikasjonar som ikkje vert nytta? 6. Korleis har samarbeidet vore? med kollegaer med leiarar 7. Arbeidsvurdering etter 3 månaders samtalen. 8. Utsikter til fast tilsetjing etter prøvetida evt. utvida prøvetid. 9. Kommentarar Det skal skrivast referat frå samtalen, og denne skal lagrast i personalmappa til vedkomande. Referatet skal skrivast under av begge partar. Dato: Arbeidsgjevar: Arbeidstakar:

12 Vedlegg 4 - Retningsliner for intern utlysing 1. Som ein hovudregel bør alle stillingar lysast ut eksternt. 2. Eit klart unnatak frå regelen er dersom arbeidsgjevar gjennom drøftingar med dei tillitsvalde, klarlegg at det finst kvalifiserte deltidstilsette i tilsvarande stillingar i kommunen. Einingsleiar syter for at spørsmålet om intern utlysing vert vurdert saman med tillitsvalt. Dersom ein vurderer det til at det ikkje finst kvalifiserte deltidstilsette som ønskjer auka stilling, vert stillinga å lysa ut eksternt. Vurderinga skal liggja saman med den eksterne lysingsteksten/ tilsetjingssaka. 3. Dersom det i den årlege kartlegginga av deltidstilsette, går fram at det finst fast deltidstilsette i tilsvarande stillingar som ønskjer auka stilling, vert stillinga lyst ut internt, jf. hovudtariffavtalen kap. 1 2 punkt Eininga utarbeidar lysingstekst som skal opprettast i sak- og arkivsystemet. Personalavdelinga distribuerer lysinga til aktuelle avdelingar/arbeidsplassar, dvs. der det finst deltidstilsette innan den aktuelle fag/yrkesgruppa. Det kan og bli aktuelt å lysa ut stillinga berre innanfor gjeldande eining. 5. Interne lysingar vert å finna på oppslagstavler på stader som er kjende for dei tilsette. Den vert og lagt på kommunen si nettside med tilvising til at dette kun gjeld for tilsette i Sogndal kommune. Søknadsfrist bør vera minst 14 dagar. 6. Dersom det likevel ikkje er fast deltidstilsette som søkjer ved intern lysing, vert stillinga å lysa ut eksternt med ny søknadsfrist

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 12/4098-2 112797/12 12.12.2012 Arbeidsreglement Vedteke i K.sak 95/48. Revidert av rådmannen 18.03.05. Oppdatert 01.07.10. Handsama i administrasjonsutvalet den 21.12.2012,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Arbeidsreglement Sund kommune

Arbeidsreglement Sund kommune Dok.dato: 25.01.2013 Vår Ref: 2012001529-3 Arkiv: N- Arbeidsreglement Sund kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalet i Sund kommune 23.01.2013 Side 1 av 7 Innhald: 1. Omfang 2. Tilsetjing 3. Tilsetjingsbrev/arbeidsavtale

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Lærdal kommune. Håndbok for tilsette

Lærdal kommune. Håndbok for tilsette Lærdal kommune Håndbok for tilsette 07.10.2009 TILSETJINGS- OG ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Tilsetjings- og arbeidsreglementet gjeld alle kommunale arbeidstakarar i eit fast forpliktande arbeidstilhøve med

Detaljer

A R B E I D S REGLEMENT

A R B E I D S REGLEMENT Austevoll kommune A R B E I D S REGLEMENT Vedteke av Austevoll kommunestyre den 11.02.88, sak 0018/88. Revidert den 24.04.90, sak 0038/90 Revidert av Administrasjonsutval K den 15.01.98, sak 0004/98 Administrativt

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Prosedyre for handsaming og rangering av overtalige - pedagogisk personale ved dei vidaregåande skulane

Prosedyre for handsaming og rangering av overtalige - pedagogisk personale ved dei vidaregåande skulane Prosedyre for handsaming og rangering av overtalige - pedagogisk personale ved dei vidaregåande skulane Avgjerdsorgan Vedteken av hovudsamarbeidsutvalet i møte Formål Formålet med prosedyren er å definere

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

Arbeidsreglement Vedteke i kommunestyret 23.6.2011, sak K 11/65

Arbeidsreglement Vedteke i kommunestyret 23.6.2011, sak K 11/65 Arbeidsreglement Vedteke i kommunestyret 23.6.2011, sak K 11/65 INNHALD: 1 DEFINISJON... 3 2 OMFANG... 3 3 TILSETTING... 3 4 ARBEIDSAVTALE... 3 5 LEGEATTEST/ POLITIATTEST... 3 6 OPPLÆRING AV NYTILSETTE...

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 2/13 12/824 DELEGERINGSREGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 2/13 12/824 DELEGERINGSREGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.06.2013 Tid: 10:00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 2/13 12/824 DELEGERINGSREGLEMENT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING DRIFTSTILPASSINGI ØYGARDEN PROSESSAR VEDK ENDRINGAR I AREIDSTILHØVE Dok.ref. 13/430-2/K1-031//JOM Dato: 06.05.2013 SKISSE TIL: AVTALE MELLOM ØYGARDEN KOMMUNE OG ARBEIDSTAKARORGANISASJONANE: SPELEREGLAR

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

SAK OG REGISTRERINGSREGLAR FOR PERSONAL

SAK OG REGISTRERINGSREGLAR FOR PERSONAL SAK OG REGISTRERINGSREGLAR FOR PERSONAL Dok. ref. Dato: 12/1-14/K1-069//BYO 30.12.2012 Personalsaker Personalsak ei sak som omhandlar høva mellom arbeidstakar og arbeidsgjevar, og som har betyding for

Detaljer

Samnanger kommune. Prøvetidsreglement. (reglement og rutinar for prøvetid) Vedteke av administrasjonsutvalet

Samnanger kommune. Prøvetidsreglement. (reglement og rutinar for prøvetid) Vedteke av administrasjonsutvalet Samnanger kommune Prøvetidsreglement (reglement og rutinar for prøvetid) Vedteke av administrasjonsutvalet 30.11.2017 Sist ajourført 28.12.2017 Innhald 1 Føremålet med prøvetidsreglement... 3 2 Heimel...

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

MELAND KOMMUNE ARBEIDSREGELMENT

MELAND KOMMUNE ARBEIDSREGELMENT MELAND KOMMUNE ARBEIDSREGELMENT Vedteke i Administrasjonsutvalet sak 023/13 16.10.2013 Reglementet er gjeldande frå 16.10.2013 MELAND KOMMUNE N-041.1 13/1284 13/13247 03.10.13 1. Omfang. Dette reglementet

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2040 Tid: Kl. 18.00 i formannskapssalen SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Ullensvang herad. Møteinnkalling Administrasjonsutvalet

Ullensvang herad. Møteinnkalling Administrasjonsutvalet Møteinnkalling Administrasjonsutvalet Møtedato: 27.05.2013 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 08:30 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf. 53 67

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

BEST. NR. 456-NYN. Ungdom i arbeid

BEST. NR. 456-NYN. Ungdom i arbeid BEST. NR. 456-NYN Ungdom i arbeid Utgitt første gong i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny lay-out. Mars 2008 Brosjyren

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

4. TILSETJINGSVEDTEKTER

4. TILSETJINGSVEDTEKTER 4. TILSETJINGSVEDTEKTER 4.1 FØREMÅL Målsetjinga med rekrutteringa er å få tilsett den best kvalifiserte medarbeidaren slik at kommunen kan gje sine innbyggjarar best moglege tenester. 4.2 OMFANG Desse

Detaljer

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE VOSS KOMMUNE ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE Vedtekne i kommunestyret 30. november 1995, sak 93. Endra i kommunestyret 26. august 1999, sak 49 20. juni 2001, sak 53 27. november 2007, sak 78 (kursiv) og 29.

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR Vedteke i arbeidsmiljøutvalet 23.11.2015 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 15/733-8 7952/15 044 FSK/PER/LIER Innhaldsliste

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

SAK OG REGISTRERINGSREGLAR FOR PERSONAL

SAK OG REGISTRERINGSREGLAR FOR PERSONAL SAK OG REGISTRERINGSREGLAR FOR PERSONAL Dok. ref. Dato: 12/1-14/K1-069//BYO 27.01.2014 Personalsaker Personalsak ei sak som omhandlar høva mellom arbeidstakar og arbeidsgjevar, og som har betyding for

Detaljer

RETNINGSLINER FOR BRUK AV PRØVETID

RETNINGSLINER FOR BRUK AV PRØVETID Dok.dato: 06.03.2014 Vår Ref: 2013001950-2 Arkiv: N-047 RETNINGSLINER FOR BRUK AV PRØVETID SUND KOMMUNE Vedteke av kommunestyret sak 087/13 av 12.11.2013. Side 1 av 6 1. Retningslinjene sitt virkeområde

Detaljer

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-69 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 27.01.2015 Endringar i studentreglementet for Fagskolane

Detaljer

NAMN Side / av Vedlegg. 1-5 Deltid - HTA Rett til fast tilsetting AML Rett til stilling for deltidstilsette faktisk arbeidtid AML 14-4

NAMN Side / av Vedlegg. 1-5 Deltid - HTA Rett til fast tilsetting AML Rett til stilling for deltidstilsette faktisk arbeidtid AML 14-4 NAMN Side / av Vedlegg Reglement - rett til auke i stilling eller rett til fast tilsetjing etter 1-5 Deltid - HTA 2.3.1 Rett til fast tilsetting AML- 14-9 Rett til stilling for deltidstilsette faktisk

Detaljer

Kviteseid kommune. Møteinnkalling

Kviteseid kommune. Møteinnkalling Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 12.03.2013 Kl.15:30 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

Retningsliner for personaldokumentasjon Dokumenttype:

Retningsliner for personaldokumentasjon Dokumenttype: Innhald 1. Inneliing s. 2 1.2 Virkeområde 1.3 Definisjonar 2 Organisering av personaldokumentasjon 2.1 Oppbevaring av personalmapper 2.2 Tilhøvet mellom saksarkiv og personalarkiv 2.3 Tilhøvet mellom personalarkiv

Detaljer

Tokke kommune Møteinnkalling Møtestad: Dato: Tid:

Tokke kommune Møteinnkalling Møtestad: Dato: Tid: Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Administrasjonsutvalet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Dato:

Detaljer

Tilsetjings- reglement

Tilsetjings- reglement Tilsetjings- reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune Vedteke av fylkestinget 30. mai 1989 Revidert av fylkestinget 12. desember 1995, sak T-83/95 Revidert i sak T-81/99 (helse- og sosialplan) Revidert

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE. Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016.

SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE. Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016. SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016. Innhald Del I - Innleiing, definisjonar og målsettingar... 4 1 Innleiing... 4 2 Omgrepet seniorpolitikk...

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011. Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011

Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011. Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011 JØLSTER KOMMUNE Tenestekontoret Notat Permisjonsreglement Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011 Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011 1. Generelt Gjeldande

Detaljer

Forsand kommune Personalkontoret

Forsand kommune Personalkontoret Forsand kommune Personalkontoret Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Siw Kristin Sundheim 10/750-10 /K1-401 18.05.2011 RUTINE FOR ROS-ANALYSE VED OMSTILLING I FORSAND KOMMUNE ROS-analyse ulike typar risiko 1

Detaljer

Folkevaldopplæring 4.oktober Slik oppfører vi oss Makt og mynde Møte og delegeringsreglementet

Folkevaldopplæring 4.oktober Slik oppfører vi oss Makt og mynde Møte og delegeringsreglementet Folkevaldopplæring 4.oktober Slik oppfører vi oss Makt og mynde Møte og delegeringsreglementet Ansvaret -overfor folket i kommunen -overfor dei tilsette -overfor kvarandre Respekt Eit lita oppvarmingsoppgåver

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre xxxxxx (sak xx/xxx) Gjeld frå kommunestyerperioden

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune Nedbemanning/ omstilling Stranda kommune Status ved utgangen av rekneskapsåret 2012 Lånegjeld inkl. KF: 888 mill. Lånegjeld pr. innbyggar: 193.000. Akkumulert meirforbruk på totalt 50.650.000,- (Skjerpa

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

Ullensvang herad. Møteinnkalling Administrasjonsutvalet

Ullensvang herad. Møteinnkalling Administrasjonsutvalet Møteinnkalling Administrasjonsutvalet Møtedato: 22.04.2013 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 08:30 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf. 53 67

Detaljer

EIGEDOMSSKATTE- VEDTEKTER 01.01.2013

EIGEDOMSSKATTE- VEDTEKTER 01.01.2013 EIGEDOMSSKATTE- VEDTEKTER 01.01.2013 Vedteke i Kommunestyret Dato : 20.12.12 Sak : 65/2012 Dato : Dato: Innholdsfortegnelse KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER... 3 KAP. II FØREBUING AV TAKSERINGA... 4 KAP. III

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR TILSETTE I RADØY KOMMUNE.

PERMISJONSREGLEMENT FOR TILSETTE I RADØY KOMMUNE. FOR TILSETTE I RADØY KOMMUNE. 1 ET - DELEGERING. ET - DELEGERING....2 UTGANGSPUNKT:...3 KAP 1.9. AVGJERDSINSTANS....3 Pkt...3 FOR RADØY KOMMUNE....4 1.1. OMFANG :...4 1.3 FORKORTINGAR :...4 1.4. BUDSJETT

Detaljer

Retningsliner for AKAN-arbeid

Retningsliner for AKAN-arbeid Føremål Retningslinene for AKAN *) -arbeid i Hordaland fylkeskommune har til føremål å ivareta tryggleik, kvalitet og omdømme. Retningslinene skal bidra til eit rusfritt og godt arbeidsmiljø i fylkeskommunen.

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Dersom samlivet har vore brote i minst to år, kan kvar av dykk krevje skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har kun

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR.

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. Kva er ein støttekontakt/avlastar? Støttekontakten er ein person som gjev andre støtte og oppfølging på fritida. Tenesta skal vere tilpassa den enkelte, og målsettinga

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER

SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER Reglement for Sandøy kulturskule. 1 Samarbeid mellom skule og heim Kulturskulen freistar til ei kvar tid å utvikle samarbeidet/kontakten mellom skule og heim. I revideringa

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Byggesak

ØRSTA KOMMUNE Byggesak ØRSTA KOMMUNE Byggesak MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Kåre Hjelle Arkivsak nr: 2013/762 Delegert sak nr: 20/15 Arkiv: 16/21 Vedtaksdato: 23.01.2015 ENKELTVEDTAK med klagerett i samsvar med forvaltningslova

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL

MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL Side 1 av 6 MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL Innhald: 1. Val og samansetting 2. Mynde og oppgåver 3. Førebuing av saker 4. Innstillingsrett - møterett 5. Innkalling sakliste kunngjering 6. Forfall

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 EIGAR Sør-Fron kommune eig dei kommunale barnehagane. 2 FORMÅL Dei kommunale barnehagane i Sør-Fron skal drivast i samsvar med lov om barnehagar

Detaljer

Innkjøpsreglement for Samnanger kommune

Innkjøpsreglement for Samnanger kommune Innkjøpsreglement for Samnanger kommune Vedteke av rådmannen 13.04.2010. Gjeld frå 01.05.2010. Innhald Pkt Tekst Side 1 Innleiing 3 2 Føremål med reglementet 3 3 Ansvar for reglementet 3 4 Heimelsgrunnlag

Detaljer

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutine for varsling FORORD Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutinar for varsling skal vere ein beredskap når lovstridige, uetiske eller uforsvarlege forhold vert oppdaga og må stoppast. Masfjorden

Detaljer

18. RETNINGSLINJER FOR AKAN

18. RETNINGSLINJER FOR AKAN Interkontrollhandbok Side: 1 av 10 18. RETNINGSLINJER FOR AKAN For å få klare reglar på området rusmiddelbruk og arbeid har arbeidsmiljøutvalet (AMU) i Samnanger kommune 24.04.01 vedteke ein AKAN-avtale

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Arkiv A10, Barnehagane skal drivast som heildagsbarnehagar og er opne for barn i alderen 0-6 år.

Arkiv A10, Barnehagane skal drivast som heildagsbarnehagar og er opne for barn i alderen 0-6 år. Notat Vår ref LITO 14/382-1 Arkiv A10, Dato 15.04.2014 Vedtekter for barnehage 1. EIGARTILHØVE Jølster kommune eig og driv følgjande barnehagar: Langhaugane barnehage, 0-6 år. 144 plassar. Skei barnehage,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Knut Harald Frøland Jan Erik Boge

MØTEPROTOKOLL. Knut Harald Frøland Jan Erik Boge SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 19.01.2016 Møtetid: 13:00-14:55 Møtestad: Kommunehuset Av 8 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

Innkalling av Partssamansett utval

Innkalling av Partssamansett utval Innkalling av Partssamansett utval Møtedato: 05.02.2016 Møtestad: Lunsjrommet på kommunehuset Møtetid: 14:00-16:00 Sak 010/16 går til PSU etter HA del B 4, resten av sakene er etter kommunelova 10, etter

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 11.04.2008 Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN vedteke av kommunestyret 29.01.1998 1. HISTORISK BAKGRUNN Dei første skulekrinsane i Samnanger gjekk over til nynorsk («landsmål») i 1909. Sidan 1938 har nynorsk vore einerådande

Detaljer

Forsand kommune Personalkontoret Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Siw Kristin Sundheim 09/448-17 /K1-400 02.07.2009

Forsand kommune Personalkontoret Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Siw Kristin Sundheim 09/448-17 /K1-400 02.07.2009 Rådmannen Forsand kommune Personalkontoret Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Siw Kristin Sundheim 09/448-17 /K1-400 02.07.2009 Personalpolitiske retningsliner - ny versjon vedtatt i k-sak 034/09, den 18.06.09.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONS- UTVALET

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONS- UTVALET HYLLESTAD KOMMUNE REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONS- UTVALET Vedteke av Hyllestad kommunestyre 20.12.2011, sak 88/11. Gjeldande frå vedtaksdato. Revisjon av reglement vedteke 6.9.95, sak 73/95. 1 Heimel Administrasjonsutvalet

Detaljer

Ullensvang herad. Møteinnkalling Administrasjonsutvalet

Ullensvang herad. Møteinnkalling Administrasjonsutvalet Møteinnkalling Administrasjonsutvalet Møtedato: 20.10.2014 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 08:30 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf. 53 67

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR KVITESEID KOMMUNE Godkjent av administrasjonsutvalet i sak 2/12

ARBEIDSREGLEMENT FOR KVITESEID KOMMUNE Godkjent av administrasjonsutvalet i sak 2/12 ARBEIDSREGLEMENT FOR KVITESEID KOMMUNE Godkjent av administrasjonsutvalet i sak 2/12 Sjå òg arbeidstidsbestemmingane i arbeidsmiljølova og hovudtavtala. For pedagogisk personale sjå arbeidstidsavtala.

Detaljer

2. Godkjenning Fusa kommune si rettleiande norm for netto leike- og opphaldsareal : 4 kvm. pr. barn over 3 år og 5,33 kvm pr.

2. Godkjenning Fusa kommune si rettleiande norm for netto leike- og opphaldsareal : 4 kvm. pr. barn over 3 år og 5,33 kvm pr. 1. Eigartilhøve Fusa kommune driv følgjande barnehagar: Trollskogen barnehage - Fusa oppvekstsenter. Holdhus barnehage Holdhus oppvekstsenter. Holmefjord barnehage - Nore Fusa oppvekstsenter. Jettegryto

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Handboka 06.09 Kommunestyret har delegert ein del avgjerder til rådmannen, som har delegert vidare til

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR EID KOMMUNE

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR EID KOMMUNE EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR EID KOMMUNE KAP. I SAKKUNNIG NEMND 1-1 I medhald av eigedomsskattelova 8 A-3 (4) vel kommunestyret ei sakkunnig nemnd til å verdsetje eigedomar i Eid kommune på bakgrunn av

Detaljer

Kommunen sin lønspolitikk må vere konkurransedyktig, og ta omsyn til den arbeidsmarknaden og dei behov kommunen til ei kvar tid har.

Kommunen sin lønspolitikk må vere konkurransedyktig, og ta omsyn til den arbeidsmarknaden og dei behov kommunen til ei kvar tid har. FOROD Masfjorden kommune vedtok lønspolitisk plan for 2012-2014 den 23 oktober 2012. I denne to-årsperioden har me gjennomført: Lokale forhandlingar i 2012 og 2013, der struktur og prioriteringar i lønspolitisk

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer