Arbeidsreglement Vedteke i kommunestyret , sak K 11/65

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsreglement Vedteke i kommunestyret 23.6.2011, sak K 11/65"

Transkript

1 Arbeidsreglement Vedteke i kommunestyret , sak K 11/65

2 INNHALD: 1 DEFINISJON OMFANG TILSETTING ARBEIDSAVTALE LEGEATTEST/ POLITIATTEST OPPLÆRING AV NYTILSETTE ARBEIDS- OG KVILETIDER FERIE FRÅVÆR FRÅ ARBEIDET UTBETALING AV LØN ALLMENN ORDEN BEHANDLING AV UTSTYR PERMISJON OPPSEIING AVSKJED VED FYLTE 70 ÅR ANNA LØNA ARBEID INFORMASJON TIL MEDIA TEIEPLIKT FORTOLKING/TVIST STRAFFBARE FORHOLD AVTALE OM FORTSATT ARBEID ETTER FYLTE 70 ÅR /OPPNÅDD SÆRALDERSGRENSE... 8 Side 2 av 8 Vår ref.: 2011/83-7 Vedteke arbeidsreglement

3 1 DEFINISJON Reglementet gjeld for kommunen si verksemd. 2 OMFANG Reglementet gjeld alle kommunale arbeidstakarar i eit fast forpliktande arbeidsforhold med en på forhand fastsett arbeidstid (ev. gjennomsnittleg arbeidstid) pr. veke, jfr. 1 i Hovudtariffavtalen ( HTA). Gjeld og mellombels tilsette. Reglane i reglementet gjeld ikkje når det strir mot lov, tariffavtalar eller andre vedtekter som er bindande for kommunen. 3 TILSETTING Arbeidstakaren blir tilsett i Åmli kommune ikkje i den enkelte avdeling/ eining /institusjon på dei løns- og arbeidsvilkår som går fram av gjeldande lover, reglement, tilsettingsdokument og tariffavtalar. Arbeidstakar må vere førebudd på at det kan bli endringar i arbeidsstad og arbeidsoppgåver. 4 ARBEIDSAVTALE Tilsetting skal meldast skriftleg. Det skal gå fram av arbeidsavtalen kva for vilkår og plikter som gjeld for stillinga. Ved tilsetting får arbeidstakaren utlevert eit eksemplar av kommunens arbeidsreglement og andre reglement / retningsliner som regulerer arbeidsforholdet. Syner elles til arbeidsmiljølova 14-5 og Begge parter er ansvarlig for at arbeidsavtalen blir følgd opp ved å ta opp eventuelle uoverensstemmelsar gjennom dei kanalar som er oppretta for førebygging og løysning av konfliktar. 5 LEGEATTEST/ POLITIATTEST For stillingar der ein set spesielle krav til helse / vandel, og kor dette er heimla i lov eller forskrift, skal det framleggast tilfredsstillande lege- / politiattest føre ein kan tiltre stillinga. 6 OPPLÆRING AV NYTILSETTE Kvar arbeidsplass tek vel imot nytilsette og sørgjer for naudsynt opplæring. 7 ARBEIDS- OG KVILETIDER Klokkesletta for arbeids- og kviletider skal kunngjerast ved oppslag eller på anna måte. Den ordinære vekentlege arbeidstid skal vere det antal timar som til ei kvar tid følgjer av dei sentrale hovudovereinskomstar og eventuelle lokale avtalar. Arbeidstakar som har spisepausa inkludert i arbeidstida må vere på arbeidsplassen og må kunne utføre tenester for publikum under spisepausa i den grad dette er praktisk mogleg. 8 FERIE Ferien blir ordna i samsvar med reglene i gjeldane ferielov og Hovudtariffavtale (Kap.1, 7 ). Kommunen fastset ferietid etter drøftinger med arbeidstakeren eller tillitsvalde til vedkomande. Ferielista skal gjerast kjent minst to måneder før ferien tek til. 9 FRÅVÆR FRÅ ARBEIDET Fråvær på grunn av sjukdom, ulykke eller andre årsaker skal så snart som mogleg meldast til næraste overordna på telefon. Fråvær skal alltid først meldast til nærmaste overordna og i dei tilfelle arbeidstakar ikkje lukkast med å få telefonisk kontakt med leiar skal fråværet meldast til arbeidsplassen så snart som mogleg. Vedteke arbeidsreglement Vår ref.: 2011/83-7 Side 3 av 8

4 Der det er mogleg å melde fråvær telefonisk før arbeidstida startar skal det alltid gjerast når det er truleg at arbeidsgjevar må sette inn vikar, til dømes til skulane og når arbeidstakar går i vakt/turnusteneste. Dersom fråværet gjeld sjukdom må arbeidstakaren følgje reglane for bruk av eigenmelding m. v. som er gitt i folketrygdlov, forskrifter, rundskriv, tariffavtale og ev. avtale i IA verksemd. Eigenmelding skal leverast første dag arbeidstakar er tilbake i arbeid. 10 UTBETALING AV LØN Månads- og årslønte utbetalast løn den 11. i måneden, eller næraste føregåande vekedag. Utbetaling av forskot på løn kan maksimalt bli gjeve 2 gonger pr kalenderår og inntil maksimalt 50% av netto månadsløn. Retten gjeld berre arbeidstakarar med avtale om fast tilsetting med regulativ løn (gjeld ikkje mellombels tilsette og timelønte). Det kan i særlege tilfelle gjerast unntak frå reglane over. Utbetalinga skal då godkjennast og tilvisast av leiar av eininga som vedkomande er tilsett ved (den som har tilvisingsmynde). Forskot på feriepengar blir ikkje gjeve. Unntak er her opphøyr av arbeidstilhøve. Den einskilde arbeidstakar skal så langt som mogleg kontrollere at det er utbetalt rett beløp. Eventuelle feil må meddelast snarast råd. Korrigering av feil gjerast på den måten partane blir einige om. (sjå arbeidsmiljøloven 14-15) Trekk i løn kan gjerast i følgjande tilfelle: Lovbestemte trekk. Pensjonsinnskot og avgifter til KO blir trekt frå tiltredingsdato. Tidsavgrensa tilsette og vikarar som sluttar utan å ha blitt tekne opp i pensjonsordninga, får tilbakebetalt trekt innskot når dei sluttar. Beløp som på førehand er skriftleg avtalte mellom kommunen og arbeidstakaren. Fagforeiningskontingent dersom foreininga ber om det, jfr. Hovudavtalen 10. Erstatning for skade eller tap arbeidstakaren forsetteleg eller grovt aktlaust har påført kommunen. Vilkåret for slikt trekk er at arbeidstakaren skriftleg erkjenner erstatningsansvar, eller det er fastslått ved dom, eller arbeidstakaren rettsstridig sluttar i stillinga si. Lønstrekk skal avgrensast til den delen av løna som overstig det arbeidstakar rimelegvis treng for å underhalde seg og husstanden sin. Før trekk foretas, skal arbeidsgjevar drøfte grunnlaget for trekket og beløpets størrelse med arbeidstakar og med arbeidstakars tillitsvalde med mindre arbeidstakar ikkje ønskjer det. 11 ALLMENN ORDEN Arbeidstakaren må vere på arbeidsstaden/mønstringsstaden ved arbeidstidas start. ( For tilsette med fleksitid, gjeld fleksitidsreglementet). Arbeidstakaren må ikkje møte på arbeid påverka av rusmidlar, bruke rusmidlar i arbeidstida eller bruke rusmidlar utanfor arbeidstida slik at det medførar fråvær eller at arbeidet ikkje utførast tilfredstillande (bakrus). Arbeidstakaren har ikkje anledning til å nytte den daglege arbeidstida til gjeremål som ikkje er ein del av sjølve arbeidet. Det vert forventa at arbeidstakaren ikkje opptrer på ein slik måte at omdømme til kommunen vert svekka, jfr. Etiske retningsliner. 12 BEHANDLING AV UTSTYR Alt inventar, maskiner, verktøy, materialar m. v. må behandlast med omhug. Det må visast varsemd ved behandling av eld, lys og eldfarlege saker. Side 4 av 8 Vår ref.: 2011/83-7 Vedteke arbeidsreglement

5 Arbeidstakar må rette seg etter bestemmelsar, rutinar og pålegg som er gitt for å trygge liv, helse og eigedom og bruke det verneutstyr som etter lov og forskrifter er påbode. Det vises til HMS handbok for Åmli kommune. Privat bruk av arbeidsgivars utstyr, inkl. PC / telefon / internett, må bare førekome etter godkjenning frå arbeidsgjevar. Syner og til etiske retningsliner for Åmli kommune vedteke i sak 2009/129. Nøklar brukast og oppbevarast etter rutinar frå arbeidsgjevar. 13 PERMISJON For permisjon gjeld føresegnene i Arbeidsmiljølova, Hovudtariffavtalen kap.1 14 og det permisjonsreglementet som kommunen har vedteke. 14 OPPSEIING Oppseiing skal vere skriftleg frå begge partar. Oppseiing frå arbeidsgjevar skal grunngjevast jfr. Forvaltningslova 24. Ved oppseiing frå kommunen skal oppseiinga innehalde opplysingar om dei rettar arbeidstakaren har til å krevje forhandlingar, reise søksmål, og kva for fristar som gjeld. Før slik oppseiing finn stad skal det konfererast med arbeidstakaren sin tillitsvalde. Oppseiingsfristane skal vere i samsvar med gjeldande føresegner i lov og tariffavtale. Om arbeidstakaren sine rettar ved oppseiing syner ein til 15 og 17 i Arbeidsmiljølova og føresegnene i Forvaltningslova. Når arbeidstakaren sluttar skal han / ho ha sluttattest, jfr. Arbeidsmiljølova AVSKJED Kommunen kan seie opp ein arbeidstakar med påbod om å slutte med det same dersom denne har gjort seg skuldig i grovt pliktbrot eller anna vesentleg vanskjøtting av arbeidsavtalen jfr arbeidsmiljølova Avskjed skal meldast frå om skriftleg og innehalde opplysningar om rett til å krevje forhandling, reise søksmål og kva for fristar som gjeld. Medan spørsmålet om avskjed blir behandla kan arbeidstakaren i heilt spesielle høve suspenderast frå stillinga si, jfr. Arbeidsmiljølova Føresetnaden for å kunne sette i verk suspensjon er at det er nødvendig av omsyn til tenesta at arbeidstakaren straks blir fjerna frå si noverande stilling, og at det må vere grunn til å tru at vilkåra for avskjed etter i Arbeidsmiljølova er til stades. Arbeidstakaren har krav på å få løn inntil vedtak om avskjed er gjort. Før vedtak om avskjed etter suspensjon blir gjort, skal det konfererast med arbeidstakaren sine tillitsvalde med mindre arbeidstakaren ikkje ønskjer dette. Ved suspensjon har arbeidstakaren krav på at denne blir grunngitt. Ved suspensjon gjeld bestemmelsane i arbeidsmiljølova 15-13, 15-1, 15-4 og tilsvarande så langt dei passer. Om arbeidstakaren sine rettar elles syner ein til arbeidsmiljølova og forvaltningslovens regler om saksgang. Vedteke arbeidsreglement Vår ref.: 2011/83-7 Side 5 av 8

6 16 VED FYLTE 70 ÅR. Arbeidsforholdet kan bringes til opphør når arbeidstakar fyller 70 år, jfr arbeidsmiljølova 15 13a. Lågare aldersgrense kan følgje av anna grunnlag når grensa er saklig begrunna og ikkje uforholdsmessig inngripande, jf andre ledd. Arbeidsgjevar som ønskjer at arbeidsforholdet skal opphøre når arbeidstakar fyllar 70 år eller ved ein lågare fastsett særaldersgrense / 67 år, bør kalle inn arbeidstakaren til ein samtale 6 månader før dette tidspunkt. Arbeidsgjevar orienterar arbeidstakaren om at arbeidsforholdet vil bli avslutta ved oppnådd aldersgrense slik at arbeidstakar er forberedt på dette før varselet sendes. Arbeidstakar har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fråtreden. Fråtreden kan krevjast seks månader etter den første dag i månaden etter at varslet er kome fram til arbeidstakar. Arbeidstakar som ønskjer å fråtre, har ein tilsvarande varslingsfrist på ein månad, likevel slik at kravet til skriftligheit ikkje gjeld. Arbeidstakarar med særaldersgrensar under 67 år, og som ikkje har opptent fulle pensjonsrettigheter, kan fortsette i stilling til fylte 67 år dersom vedkommande ønskjer det, jfr. Hovudtariffavtalen pkt 2.4. Arbeidsgjevar må sende eit varsel om opphør av arbeidsforholdet 6 månader før oppnådd aldersgrense. Dersom det er behov for og ønskeleg å vidareføre arbeidsforholdet, må ein inngå ny avtale som regulerar det vidare arbeidsforholdet ved oppnådd aldersgrense. Ein ny avtale ved oppnådd aldersgrense vil ikkje vere ein ordinær arbeidsavtale. Ein slik avtale vil heller ikkje vere ein mellombels arbeidsavtale etter arbeidsmiljøloven Avtalen står i ein særstilling i forhold til ordinære arbeidsavtaler. Arbeidsgjevar kan velje å avslutte arbeidsforholdet og står fritt til å gjere endringar i det tidlegare avtalte arbeidsforholdet blant anna det som gjeld arbeidsoppgåvene. Standardavtale for ein slik arbeidsavtale er vedlagt arbeidsreglementet. Arbeidstakar kan når som helst med ein månads varsel avslutte arbeidsforholdet, jfr. Arbeidsmiljølova 15 13a fjerde ledd. Det kan då i den avtalen som regulerer det vidare arbeidsforholdet settast ein varslingsplikt frå arbeidsgjevar på ein månad lik den som gjeld for arbeidstakar. Det må vurderast i høve til den einskilde arbeidstakar om ein ønskjer å fortsette arbeidsforholdet. Arbeidstakar mellom år har rett til full løn under sjukdom på de vilkår og i det omfang som følgjar av Folketrygdloven 8-51( inntektsgrunnlaga må overstige 2G og avgrensing til 60 sjukepengedagar).arbeidstakar har ingen rett til sjukepengar etter 70 år. 17 ANNA LØNA ARBEID Kommunal arbeidstakar kan ikkje utan løyve overta anna lønna arbeid som vil vere av eit slik omfang at det kan gå ut over vedkomande si arbeidsyting i kommunen. Anna arbeid som er på over 200 årstimar må i alle høve klarerast og avtalast med rådmannen eller den som han gir mynde. Dette skal gjerast skriftleg og arkiverast i arbeidstakar si elektroniske personalmappe. Presisering: Anna lønna arbeid (bistilling ) på over 200 årstimar gjeld i forhold til tilsette med 100% stilling. Slikt arbeid bør ikkje finne stad dersom: - arbeidet seinare skal kontrollerast av vedkomande sjølv eller arbeidsgivar, - arbeidet i ein viss utstrekning utførast av personar eller firma som arbeidsgjevar har forretningsforbindelse med - ekstraarbeid som kan føre til inhabilitet etter kap. 2 i forvaltningslova. - arbeidet har nær samanheng med eller kan avleies av det arbeid vedkomande gjer i sin hovudstilling, 18 INFORMASJON TIL MEDIA Sjå Åmli kommune sitt informasjonsreglement og etiske retningsliner. Side 6 av 8 Vår ref.: 2011/83-7 Vedteke arbeidsreglement

7 19 TEIEPLIKT Når ei sak er underlagt teieplikt etter lov, andre føresegner, eller når det går fram av saka si art, må ingen arbeidstakar omtale saka for nokon utanforståande. Den einskilde leder skal informere sine medarbeidarar om den teieplikt som gjeld innan deira ansvarsområde. Arbeidstakar har plikt til å gjere seg kjent med reglane om teieplikt og skal skrive under på skjema om teieplikt. 20 FORTOLKING/TVIST Spørsmål om fortolking av dette reglementet skal behandlast av administrasjonsutvalet. Endringar kan bli gjort i reglementet av det organ i kommunen som har slik myndigheit etter at endringane er drøfta med dei tilsette sine organisasjonar, jfr. Arbeidsmiljølova STRAFFBARE FORHOLD Dersom ein kommunalt tilsett har gjort straffbare forhold i tenesta, skal dette som hovudregel anmeldast. Vedteke arbeidsreglement Vår ref.: 2011/83-7 Side 7 av 8

8 22 AVTALE OM FORTSATT ARBEID ETTER FYLTE 70 ÅR /OPPNÅDD SÆRALDERSGRENSE Det vises til varsel av.. (dato) om opphør av arbeidsforholdet mellom. (navn på arbeidstaker) og Åmli kommune. Arbeidsforholdet opphører.. (første dag i måneden, seks måneder etter at varselet er komme frem til.(arbeidstaker), jf. arbeidsmiljøloven a. Partene er enige om at arbeidsforholdet skal fortsette inntil videre også etter.. (opphørsdatoen), men med følgjene endringer:..... Sykepenger Arbeidstaker har ikke rett til sykepenger ved sykefravær, jf. folketrygdloven 8-51 (arbeidstaker er over 70 år). Arbeidstaker mellom 67 og 70 år har rett til full lønn under sjukdom på de vilkår og i det omfang som følgjer av folketrygdloven Kvar av partene kan bringe arbeidsforholdet til opphør med en varslingsfrist på en måned regnet fra første dag i måneden etter at varselet ble gitt. Varselet skal være skriftlig. Det gjøres spesielt oppmerksom på at du vil bli meldt inn i tjenestepensjonsordningen igjen dersom du arbeider til sammen 168 timer eller mer i løpet av et kvartal. Lønnsdata rapporteres automatisk til pensjonskassen og har du arbeidet 168 timer eller mer i løpet av et kvartal vil du få krav om tilbakebetaling for det totale timeantall du har arbeidet i det aktuelle kvartalet. Sted/dato For arbeidsgiver.... For arbeidstaker Side 8 av 8 Vår ref.: 2011/83-7 Vedteke arbeidsreglement

ARBEIDSREGLEMENT FOR BJØRNAFJORDEN KYRKJELEGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR BJØRNAFJORDEN KYRKJELEGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR BJØRNAFJORDEN KYRKJELEGE FELLESRÅD (vedteke av Bjørnafjorden kyrkjelege fellesnemnd den 2. oktober 2018, sak 2018/025) 1 OMFANG Reglement gjeld alle arbeidstakarar i eit fast forpliktande

Detaljer

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 12/4098-2 112797/12 12.12.2012 Arbeidsreglement Vedteke i K.sak 95/48. Revidert av rådmannen 18.03.05. Oppdatert 01.07.10. Handsama i administrasjonsutvalet den 21.12.2012,

Detaljer

A R B E I D S REGLEMENT

A R B E I D S REGLEMENT Austevoll kommune A R B E I D S REGLEMENT Vedteke av Austevoll kommunestyre den 11.02.88, sak 0018/88. Revidert den 24.04.90, sak 0038/90 Revidert av Administrasjonsutval K den 15.01.98, sak 0004/98 Administrativt

Detaljer

Arbeidsreglement Sund kommune

Arbeidsreglement Sund kommune Dok.dato: 25.01.2013 Vår Ref: 2012001529-3 Arkiv: N- Arbeidsreglement Sund kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalet i Sund kommune 23.01.2013 Side 1 av 7 Innhald: 1. Omfang 2. Tilsetjing 3. Tilsetjingsbrev/arbeidsavtale

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR SUNNFJORD KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR SUNNFJORD KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR SUNNFJORD KOMMUNE 1 Målsetting og omfang Arbeidsreglementet skal vise dei krav og forventningar Sunnfjord kommune har til sine tilsette. Det skal òg bidra til at arbeidsvilkåra er

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT Den nye endringen er vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1. Definisjon Med kommune menes i dette reglementet kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak. 2.

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR KVITESEID KOMMUNE Godkjent av administrasjonsutvalet i sak 2/12

ARBEIDSREGLEMENT FOR KVITESEID KOMMUNE Godkjent av administrasjonsutvalet i sak 2/12 ARBEIDSREGLEMENT FOR KVITESEID KOMMUNE Godkjent av administrasjonsutvalet i sak 2/12 Sjå òg arbeidstidsbestemmingane i arbeidsmiljølova og hovudtavtala. For pedagogisk personale sjå arbeidstidsavtala.

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HOLE KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HOLE KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HOLE KOMMUNE 1. OMFANG... 3 2. ANSETTELSE... 3 3. OMORGANISERINGER... 3 4. ARBEIDSAVTALE... 4 5. ARBEIDS- OG HVILETIDER... 4 6. FERIE... 4 7. FRAVÆR FRA ARBEIDET PÅ GRUNN AV SYKDOM

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

RETNINGSLINER FOR BRUK AV PRØVETID

RETNINGSLINER FOR BRUK AV PRØVETID Dok.dato: 06.03.2014 Vår Ref: 2013001950-2 Arkiv: N-047 RETNINGSLINER FOR BRUK AV PRØVETID SUND KOMMUNE Vedteke av kommunestyret sak 087/13 av 12.11.2013. Side 1 av 6 1. Retningslinjene sitt virkeområde

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

Arbeidsreglement Tvedestrand kommune

Arbeidsreglement Tvedestrand kommune Tvedestrand kommune Arbeidsreglement Tvedestrand kommune Sist endret Januar 2011 Rådmannen Dokumentansvarlig: Rådmannen Opprettet 28.3.06 Vedtatt av Administrasjonsutvalget 28.3.06 Revisjon vedttt 18.1.11

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Gamvik kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Revisjon. Versjon 23.5.2016 til ADU Innhold 1. HVEM REGLEMENTET OMFATTER. 3 2. ANSETTELSESVILKÅR. 3 1. Arbeidssted. 3 2. Innhold i stilling/arbeidsinstruks.

Detaljer

MELAND KOMMUNE ARBEIDSREGELMENT

MELAND KOMMUNE ARBEIDSREGELMENT MELAND KOMMUNE ARBEIDSREGELMENT Vedteke i Administrasjonsutvalet sak 023/13 16.10.2013 Reglementet er gjeldande frå 16.10.2013 MELAND KOMMUNE N-041.1 13/1284 13/13247 03.10.13 1. Omfang. Dette reglementet

Detaljer

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT e t t t t Z t AGDENES KOMMUNE ANSETTELSES OG ARBEIDSREGLEMENT Godkjent i administrasjonsutvalget 5/314 sak 2/14 Vedtatt i kommunestyret 19/314 sak 13/14 side i REDUSERT Innholdsfortegnelse 1 OMFANG 3 2

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Reglementet gjelder også ansatte i kommunale foretak, der arbeidsgiveransvaret er tillagt Asker kommune.

Reglementet gjelder også ansatte i kommunale foretak, der arbeidsgiveransvaret er tillagt Asker kommune. ARBEIDSREGLEMENTET Vedtatt av Partssammensatt utvalg (PSU) 22. 05. 2012 - sak 8/12 Erstatter/endrer reglement vedtatt av PSU 11. 12. 2007 Bilag 4b 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle ansatte i

Detaljer

Arbeidsreglement for Sogn brann og redning IKS (Sbr-Iks)

Arbeidsreglement for Sogn brann og redning IKS (Sbr-Iks) Arbeidsreglement for Sogn brann og redning IKS (Sbr-Iks) 1. Innleiande I sakar som oppstår innafor område der Sbr-Iks p.t ikkje måtte ha eigne retningsliner vil vi inntil vidare sjå til dei retningslinene

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

PERSONALHANDBOKA ARBEIDSREGLEMENT FOR FØRDE KOMMUNE

PERSONALHANDBOKA ARBEIDSREGLEMENT FOR FØRDE KOMMUNE Revisjonsdato: 7.4.2015 PERSONALHANDBOKA Revidert av: Personalsjefen Godkjent dato: 13.4.2015 Godkjent av Rådmannen og HTV/HVO KAPITTEL 1 ARBEIDSGJEVARPOLITIKK Side 1 av 5 ARBEIDSREGLEMENT FOR FØRDE KOMMUNE

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE. Tilsetjingsreglement. Revidert i administrasjonsutvalet den 21.12.12, skal 2/12

SOGNDAL KOMMUNE. Tilsetjingsreglement. Revidert i administrasjonsutvalet den 21.12.12, skal 2/12 SOGNDAL KOMMUNE Tilsetjingsreglement Revidert i administrasjonsutvalet den 21.12.12, skal 2/12 Innhaldsoversyn 1. Omfang... 3 2. Tilsetjingsmynde... 3 3. Før utlysing... 3 4. Utlysing... 3 5. Kvalifikasjonar

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde NORDDAL KOMMUNE Reglement for godtgjering til folkevalde Vedteke: Ksak 80/13 Gjeld frå: 01.12.2013 INNHALD: 1.0 Kven reglementet gjeld for... side 2 2.0 Formål... side 2 3.0 Møte... side 2 4.0 Godtgjering...

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011. Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011

Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011. Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011 JØLSTER KOMMUNE Tenestekontoret Notat Permisjonsreglement Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011 Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011 1. Generelt Gjeldande

Detaljer

BEST. NR. 456-NYN. Ungdom i arbeid

BEST. NR. 456-NYN. Ungdom i arbeid BEST. NR. 456-NYN Ungdom i arbeid Utgitt første gong i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny lay-out. Mars 2008 Brosjyren

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Arbeidsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest...

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

7 BEDRIFTSHELSETJENESTE Alle ansatte omfattes av kommunens bedriftshelsetjenesteordning.

7 BEDRIFTSHELSETJENESTE Alle ansatte omfattes av kommunens bedriftshelsetjenesteordning. 1 OMFANG Reglementet gjelder alle ansatte i Leirfjord kommune i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens kap 1, 1. Reglene i reglementet gjelder ikke når de strider mot lov, tariffavtaler

Detaljer

Samnanger kommune. Prøvetidsreglement. (reglement og rutinar for prøvetid) Vedteke av administrasjonsutvalet

Samnanger kommune. Prøvetidsreglement. (reglement og rutinar for prøvetid) Vedteke av administrasjonsutvalet Samnanger kommune Prøvetidsreglement (reglement og rutinar for prøvetid) Vedteke av administrasjonsutvalet 30.11.2017 Sist ajourført 28.12.2017 Innhald 1 Føremålet med prøvetidsreglement... 3 2 Heimel...

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER Revidert av kommunestyret 22.06.09 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 08/1437 9554/09 000 FSK/PER/STDA 1 OM RETNINGSLINENE...3 1.0 KVA ER ETIKK 3 1.1

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR Vedteke i arbeidsmiljøutvalet 23.11.2015 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 15/733-8 7952/15 044 FSK/PER/LIER Innhaldsliste

Detaljer

TYSNES KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR TILSETTE. Vedteke i kommunestyret,

TYSNES KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR TILSETTE. Vedteke i kommunestyret, TYSNES KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR TILSETTE Vedteke i kommunestyret, 10.04.18 INNHALD 1 OMFANG... 3 2 TILSETJING... 3 3 FORTRINNSRETT... 4 4 PRØVETID... 4 5 ARBEID OG KVILETID... 5 6 FERIE... 5 7 FRÅVÆR

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR

REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR SUND KOMMUNE Dok.dato: 03.06.2013 Vår Ref: 2011002433-3 Arkiv: N-028 REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR Vedteke av kommunestyret 07. nov. 2006 sak K-104/06 gjeldande frå 01.01.2007 Oppdatert etter

Detaljer

3. GENERELLE PERSONALVEDTEKTER

3. GENERELLE PERSONALVEDTEKTER 3. GENERELLE PERSONALVEDTEKTER 3.1 FØREMÅL/OMFANG Målsetjinga for Samnanger kommune er å gje kommunen sine innbyggarar best moglege tenester. Personalpolitikken skal byggja på likestilling, likeverd og

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

Personalreglement Masfjorden kommune

Personalreglement Masfjorden kommune Personalreglement Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19. juni 2008. Forord Masfjorden kommune er ei verksemd som har til hovudoppgåve å yte service og tenester til innbyggarane i kommunen. Besøkande

Detaljer

PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER

PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. Grunnleggjande verdiar i vår organisasjon Fusa kommune Innleiing Til alle tilsette: Fusa kommune representerer eit mangfald av forskjellige oppgåver og tenester. Aktivitetane

Detaljer

Rutine for varsling av kritikkverdige forhold i Seljord kommune.

Rutine for varsling av kritikkverdige forhold i Seljord kommune. Rutine for varsling av kritikkverdige forhold i Seljord kommune. INTERN VARSLINGSRUTINE Bakgrunn Frå 1. januar 2007 blei det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf arbeidsmiljøloven

Detaljer

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS Skriftlig arbeidsavtale i henhold til arbeidsmiljølovens 14-5. BEDRIFT: Fundamentering AS Løvåsmyra 4 7072 HEIMDAL. Tlf.: 73 82 26 30 ARBEIDSTAKER: Navn: Adresse: Postnr.: Telefon: Personnr.: E-post :

Detaljer

Arbeidsreglement. Volda kommune

Arbeidsreglement. Volda kommune Arbeidsreglement Volda kommune 1 2 Revisjon av arbeidsreglement Versjon Gjeld Vedteken Revisjon Ansvarleg Versjon 0.1 Heile BL dokumentet til arbeidsgruppe Versjon 0.2 Heile BL dokumentet til arbeidsgruppe

Detaljer

Arbeidsreglement Vadsø kommune

Arbeidsreglement Vadsø kommune RÅDMANNEN 14.12.06 Side 1 av 7 Vadsø kommune Arbeidsreglement Vadsø kommune Vedtatt av Vadsø bystyre 14.12.06 RÅDMANNEN 14.12.06 Side 2 av 7 1. Innledende kommentar Av Arbeidsmiljølovens 14-17 fremgår

Detaljer

2. Arbeidstakar sine rettar etter omstillingsavtalen Kommunesamanslåinga inneber verksemdoverdraging, og arbeidsmiljølova kap. 16 gjeld.

2. Arbeidstakar sine rettar etter omstillingsavtalen Kommunesamanslåinga inneber verksemdoverdraging, og arbeidsmiljølova kap. 16 gjeld. Innhald 1. Omstillingsavtale... 2 1.1 Partane i avtalen... 2 1.2 Bakgrunn... 2 1.3 Einingar som vert overført samla til Alver kommune.... 2 2. Arbeidstakar sine rettar etter omstillingsavtalen... 2 2.1

Detaljer

Innhald Innleiing FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Formål Virkeområde... 3 Tilsetting HOVUDREGLAR TILSETTINGSMYNDE...

Innhald Innleiing FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Formål Virkeområde... 3 Tilsetting HOVUDREGLAR TILSETTINGSMYNDE... Innhald Innleiing... 3 1. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Virkeområde... 3 Tilsetting... 3 2. HOVUDREGLAR... 3 3. TILSETTINGSMYNDE... 3 4. FRAMGANGSMÅTE VED TILSETTING... 3 5. KUNNGJERING...

Detaljer

Når det gjelder ekstraordinært arbeid for å avhjelpe arbeidsløshet, vises til Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser, 1.

Når det gjelder ekstraordinært arbeid for å avhjelpe arbeidsløshet, vises til Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser, 1. Arbeidsreglement for Nordre Land kommune 1 OMFANG Dette reglement gjelder for arbeidstakere i heltidsstilling. Dersom annet ikke er bestemt gjelder reglementet også for arbeidstakere i deltidsstilling.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Arbeidsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Arbeidsreglement. Færder kirkelige fellesråd Arbeidsreglement Vedtatt xx.xx.2017 Innhold: 1 Omfang. s. 2 2 Tilsetting... s. 2 3 Arbeidsavtale... s. 2 4 Arbeids- og hviletider.. s. 2 5 Ferie.. s. 3 6 Fravær...... s. 3 7 Utbetaling av lønn s. 3 8 Alminnelig

Detaljer

REGLAR FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE, GJELDANDE FOR 2016

REGLAR FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE, GJELDANDE FOR 2016 REGLAR FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE, GJELDANDE FOR 2016 1. DEFINISJONAR Møte Møte med skriftleg innkalling og sakliste/saksutgreiingar som medfører arbeid til førebuing. Vidare at det vert gjort vedtak

Detaljer

Lærdal kommune. Håndbok for tilsette

Lærdal kommune. Håndbok for tilsette Lærdal kommune Håndbok for tilsette 07.10.2009 TILSETJINGS- OG ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Tilsetjings- og arbeidsreglementet gjeld alle kommunale arbeidstakarar i eit fast forpliktande arbeidstilhøve med

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet

Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 460 Arkivsaksnr.: 2012/1565 Saksbehandlar: Karin Pedersen Dato: 25.10.2013 Permisjon ved langtidsfråver Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet Administrasjonssjefen

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT. Pensjonsvilkårene følger av bestemmelser i lov, avtaler og vedtekter for kommunens pensjonsleverandører.

ARBEIDSREGLEMENT. Pensjonsvilkårene følger av bestemmelser i lov, avtaler og vedtekter for kommunens pensjonsleverandører. ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementet gjelder alle ansatte i Leirfjord kommune i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens kap 1, 1. Reglene i reglementet gjelder ikke når de strider

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 2/13 12/824 DELEGERINGSREGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 2/13 12/824 DELEGERINGSREGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.06.2013 Tid: 10:00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 2/13 12/824 DELEGERINGSREGLEMENT

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE. Åpenhet, Raushet, Engasjement ARBEIDSREGLEMENT

RENDALEN KOMMUNE. Åpenhet, Raushet, Engasjement ARBEIDSREGLEMENT RENDALEN KOMMUNE Åpenhet, Raushet, Engasjement ARBEIDSREGLEMENT Revidering av Arbeidsreglementet, vedtatt av kommunestyret den 18.10.2017, sak 17/11. INNHOLD: 1 GENERELT 2 1.1 Virkeområde 2 1.2 Andre bestemmelser

Detaljer

NAMN Side / av Vedlegg. 1-5 Deltid - HTA Rett til fast tilsetting AML Rett til stilling for deltidstilsette faktisk arbeidtid AML 14-4

NAMN Side / av Vedlegg. 1-5 Deltid - HTA Rett til fast tilsetting AML Rett til stilling for deltidstilsette faktisk arbeidtid AML 14-4 NAMN Side / av Vedlegg Reglement - rett til auke i stilling eller rett til fast tilsetjing etter 1-5 Deltid - HTA 2.3.1 Rett til fast tilsetting AML- 14-9 Rett til stilling for deltidstilsette faktisk

Detaljer

Generelle retningsliner for konflikthandtering i Flora kommune

Generelle retningsliner for konflikthandtering i Flora kommune Generelle retningsliner for konflikthandtering i Flora kommune FLORA KOMMUNE Vedteke i administrasjonsutvalet, sak 009/15, dato 27.10.2015 Skrevet av: Personalsjef Trond Ramstad Olsen RETNINGSLINER FOR

Detaljer

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING DRIFTSTILPASSINGI ØYGARDEN PROSESSAR VEDK ENDRINGAR I AREIDSTILHØVE Dok.ref. 13/430-2/K1-031//JOM Dato: 06.05.2013 SKISSE TIL: AVTALE MELLOM ØYGARDEN KOMMUNE OG ARBEIDSTAKARORGANISASJONANE: SPELEREGLAR

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Dato: 03.10.2012 Tid: 13:30

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Dato: 03.10.2012 Tid: 13:30 Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Dato: 03.10.2012 Tid: 13:30 Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71 00. Varamedlemmer møter bare etter

Detaljer

Rutine for varsling Høyanger kommune

Rutine for varsling Høyanger kommune Rutine for varsling Høyanger kommune VARSLING OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN Høyanger kommune legg til rette for at tilsette skal melde frå når dei opplever, eller får kjennskap til, kritikkverdige

Detaljer

18. RETNINGSLINJER FOR AKAN

18. RETNINGSLINJER FOR AKAN Interkontrollhandbok Side: 1 av 10 18. RETNINGSLINJER FOR AKAN For å få klare reglar på området rusmiddelbruk og arbeid har arbeidsmiljøutvalet (AMU) i Samnanger kommune 24.04.01 vedteke ein AKAN-avtale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Jølster kommune Rutine for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Jølster kommune Rutine for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Jølster kommune Rutine for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Lovverk AML 2-3, arbeidstakar si plikt til å varsle AML 2 A-1, arbeidstakar sin rett til å varsle AML 2 A-2, vern mot gjengjeldelse

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RUTINE VED AVSLUTNING AV ARBEIDSFORHALD

TYSNES KOMMUNE RUTINE VED AVSLUTNING AV ARBEIDSFORHALD TYSNES KOMMUNE RUTINE VED AVSLUTNING AV ARBEIDSFORHALD Vedteke i kommunestyret 12.12.17 Side 1 av 6 INNHALD 1 MÅLSETJING... 3 2 ANSVARLEG... 3 3 DEFINISJONAR... 3 3.1 Sluttattest:... 3 3.2 Oppseiingsfrist:...

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 26.06.2015 2015/906-7909/2015 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 5 Bodil

Detaljer

rbeidsreglement for ansatte i Karmøy kommune

rbeidsreglement for ansatte i Karmøy kommune rbeidsreglement for ansatte i Karmøy kommune Vedtatt av hovedutvalg administrasjon 25. januar 2012 Formål, hjemmel Dette reglementet gjelder som arbeidsreglement etter arbeidsmiljølovens 14-17. Reglementet

Detaljer

PERSONALHANDBOK FOR SKJÅK KOMMUNE 10/11/2015 PERSONALHANDBOK FOR SKJÅK KOMMUNE

PERSONALHANDBOK FOR SKJÅK KOMMUNE 10/11/2015 PERSONALHANDBOK FOR SKJÅK KOMMUNE PERSONALHANDBOK FOR SKJÅK KOMMUNE 1 Innhald I. Innleiing... 3 II. III. IV. V. VI. VII. Visjon... 3 Mål... 3 Personalpolitikk... 4 Varsling... 6 Rolle- og ansvarsfordeling i personalsaker... 8 Rådmannen

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 02.05.2016 2016/207-5997/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 6 Sol Gabrielle

Detaljer

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE VOSS KOMMUNE ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE Vedtekne i kommunestyret 30. november 1995, sak 93. Endra i kommunestyret 26. august 1999, sak 49 20. juni 2001, sak 53 27. november 2007, sak 78 (kursiv) og 29.

Detaljer

HJELMELAND KOMMUNE INSTRUKS FOR RÅDMANNEN DELEGERINGSREGLEMENT

HJELMELAND KOMMUNE INSTRUKS FOR RÅDMANNEN DELEGERINGSREGLEMENT HJELMELAND KOMMUNE INSTRUKS FOR RÅDMANNEN DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt i kommunestyret 21.09.2011, sak 057/11 INSTRUKS FOR RÅDMANNEN 1: Rådmannen er, i medhald av Kommunelova 23 nr.1, den øvste leiar for

Detaljer

Arbeidsreglement for Viken fylkeskommune Drøftet og forhandlet , endelig forhandlet

Arbeidsreglement for Viken fylkeskommune Drøftet og forhandlet , endelig forhandlet Arbeidsreglement for Viken fylkeskommune Drøftet og forhandlet 10.09.2019, endelig forhandlet 24.09.2019. 1. Formål Hensikten med arbeidsreglementet er å informere om de mest sentrale bestemmelsene som

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR LOPPA KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR LOPPA KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR LOPPA KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i møte den 01.09.97 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, og som ikke gjennom lov eller

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032. Arbeidsavtale i forbindelse med inntak som lærling - Lise Daleng Vestermo

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032. Arbeidsavtale i forbindelse med inntak som lærling - Lise Daleng Vestermo Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 30.06.2015 2015/821-8104/2015 Arkivkode: A56 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Lise

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ADMINISTRASJONUTVALET Møtestad: Rådhuset - formannskapssalen Møtedato:

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ADMINISTRASJONUTVALET Møtestad: Rådhuset - formannskapssalen Møtedato: SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONUTVALET Møtestad: Rådhuset - formannskapssalen Møtedato: 18.03.2014 Tid: 16:00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter

Detaljer

Bilag 4 Arbeidsreglement

Bilag 4 Arbeidsreglement Bilag 4 Arbeidsreglement 1 Generelt 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder kommunale arbeidstakere inkl. undervisningspersonalet i skoleverket i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR EID KOMMUNE

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR EID KOMMUNE EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR EID KOMMUNE KAP. I SAKKUNNIG NEMND 1-1 I medhald av eigedomsskattelova 8 A-3 (4) vel kommunestyret ei sakkunnig nemnd til å verdsetje eigedomar i Eid kommune på bakgrunn av

Detaljer

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutine for varsling FORORD Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutinar for varsling skal vere ein beredskap når lovstridige, uetiske eller uforsvarlege forhold vert oppdaga og må stoppast. Masfjorden

Detaljer

Personalforsikringar. for tilsette i Gaular kommune. Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Fritidsulykke

Personalforsikringar. for tilsette i Gaular kommune. Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Fritidsulykke Personalforsikringar for tilsette i Gaular kommune Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Fritidsulykke JUNI 2005 Kjære medarbeidar Denne brosjyra gir ein oversikt over dei forsikringane Gaular kommune

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Lillian Levang Medlem FAG

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Lillian Levang Medlem FAG Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Dato: 03.10.2012 Tid: 13:30 15:15 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Gisle Noraberg Leiar

Detaljer

Lønn ved tilsetting. Eit hefte om søkar sin situasjon når lønn skal avtalast.

Lønn ved tilsetting. Eit hefte om søkar sin situasjon når lønn skal avtalast. Lønn ved tilsetting Eit hefte om søkar sin situasjon når lønn skal avtalast. Innhaldsliste LØNN VED TILSETTING 3 Generelt om lønn ved tilsetting 3 For søkarar Lønnskrav ved tilsetting 3 Kva seiar tariffavtalen?

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR FITJAR KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR FITJAR KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR FITJAR KOMMUNE Reglementet gjeld for alle tilsette i Fitjar kommune (fast tilsette, mellombels tilsette, vikarar, lærlingar og timelønte). Reglementet inneheld ordensreglar for dei

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Taklo Medlem AN

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Taklo Medlem AN VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.02.2012 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 22.02.2016 2016/125-2628/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Lone

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 1 av 7 25.06.2015 2015/1017-7814/2015 Arkivkode: 412 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Silje

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE

TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE Vedteke i Tysnes kommunestyre 12. desember 2007 Revidert i Tysnes kommunestyre 16. desember 2010 UGGDAL, 03.01.2011 Saksnr. Dok.nr

Detaljer

Mellombels tilsetting Aml 14-9

Mellombels tilsetting Aml 14-9 1. Innleiing Mellombels tilsetting er ei vanleg nytta tilsettingsform. Mellombels tilsetting vert nytta når ein skal erstatte ein medarbeidar som er i permisjon, er sjukmeld, er i utdanningspermisjon m.v.,

Detaljer