Universell utforming. Strategi- og handlingsplan for Oslo Havn KF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universell utforming. Strategi- og handlingsplan for Oslo Havn KF 2012 2015"

Transkript

1 Universell utforming Strategi- og handlingsplan for Oslo Havn KF

2 Universell utforming Strategi- og handlingsplan for Oslo Havn KF

3

4 Innhold Forord... 5 Bakgrunn...6 Generelt om universell utforming og tilgjengelighet... 8 Oslo Havn KF og havnevirksomheten Oslo kommunes mål og tiltak samt Oslo Havn KFs kommentarer til disse Oslo Havn KFs mål og strategi Kartlegging av arealer, bygninger og anlegg i Oslo Havn KF Handlingsplan for Oslo Havn KF Vedlegg... 35

5 Oslo havnestyre behandlet planen i møte den som sak 70/11 og fattet følgende vedtak: Havnestyret slutter seg til målene slik de er angitt i forslaget til strategiplan for universell utforming for Oslo Havn KF. Styret tar forslag til handlingsplan for til orientering og forutsetter at gjennomføringen innpasses i de årlige budsjettene i handlingsplanens planperiode.

6 Forord Oslo havn en god forankring Oslo Havn KF er et kommunalt foretak og Oslo kommunes maritime fagetat. Oslo Havn KF er et forvaltningsorgan med ansvar for tillatelser i medhold av havne- og farvannsloven og med ansvar for havnekapitalen og havnas land- og sjøarealer i Oslo havnedistrikt; dvs. innenfor kommunegrensen. Universell utforming og tilgjengelighet for alle har i mange år vært en politisk målsetting. Det er innarbeidet i mange nye prosjekter, men det gjenstår fortsatt en god del på at hele samfunnet er universelt utformet. I de siste årene er det kommet en rekke lovbestemmelser som stiller krav til fysisk utforming av bygninger og utomhusarealer samt til utstyr, skilting, kompetanse med mer, slik at det i realiteten skal bli universell utforming og tilgjengelighet for alle. Oslo bystyre vedtok i 2009 en strategisk plan for universell utforming. Det fremgår alle steder i planen at hensynet til universell utforming skal gjennomsyre all virksomhet og all utforming av våre omgivelser. Oslo Havn KF er et godt stykke på vei i den retningen, men som en gammel havn under stadig transformasjon er det fortsatt en del å gjøre for å komme helt i mål. Foreliggende rapport om Universell utforming strategi- og handlingsplan for Oslo Havn KF er utarbeidet av Oslo Havn KF på bakgrunn av bystyrevedtak i 2009; jfr. overordnet mål 1 i Oslo kommunes Strategiske plan for universell utforming. Rapporten inneholder en gjennomgang av Oslo havn og havnevirksomheten sett i forhold til universell utforming, kartlegging av arealer og bebyggelse i havna, gjennomgang av og kommentarer til Oslo kommunes mål og tiltak, Oslo Havn KFs mål og strategi samt handlingsplan for Oslo Havn KF. Rapporten behandles i Oslo havnestyre den og oversendes deretter til Oslo kommune v/forhandlings- og strategienheten. Oslo Havn KF har som mål å gjennomføre sin handlingsplan i 4-års perioden Oslo Havn KF November 2011 Anne Sigrid Hamran havnedirektør Universell utforming 5

7 Bakgrunn Oslo Havn. Flyfoto: Terje Løchen Oslo kommune strategisk plan for universell utforming Bystyret vedtok den ; jfr. sak 108/2009; strategisk plan for universell utforming: 1. Oslo bystyre vedtar Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming datert september 2008 slik den fremgår av trykt vedlegg 1 med følgende endringer/tillegg: Kostnader: tilleggspunkt: Byrådet bes utarbeide et estimat på kostnadene ved kartlegging og utforming av strategiske planer. Mål 1: Ny 2. og 3. setning: Kommunens heleide aksjeselskap skal også følge strategiplanen og generalforsamlinger og styrer rapporterer årlig til sine eiere om arbeidet med universell utforming. Kommunens deleide aksjeselskaper oppford res til å følge strategiplanen og generalforsamlinger og styrer rapporterer årlig til sine eiere om arbeidet med universell utforming. Mål 1-3 Tillegg til 1. setning: «innen ett år etter at Strategisk plan er vedtatt. Handlingsplanene som legges etter registrering bør ha en gjennomføringsramme på 5 10 år.» 6 Oslo Havn KF

8 Mål 3: Nytt pkt. 3.5: Ansvaret for det kommunale forum for universell utform ing må plasseres sentralt i virksomhet, hvor kompetanseopplæring, oppfølging og videreutvikling av kommunens planer står sentralt. Mål 5.3 også utgis i tilgjengelig format slik at informasjonen er tilgjengelig for målgruppen. Nytt pkt. S1, 1.7: Det skal vurderes utvidede parkeringsrettigheter for bevegelseshemmede. En slik ordning vil øke tilgjengeligheten til byens funksjoner og tilbud for denne gruppen. Det vurderes et prøveprosjekt som evalueres etter en periode. 2. Byrådet bes ta initiativ til en felles holdnings- og informasjonskampanje i samarbeid med handelsnæringen for å øke bevisstheten rundt de nye krav til universell utforming som følge av ny lov. 3. Byrådet bes ta initiativ om at Byantikvaren i samarbeid med andre etater utarbeider en veileder for behandling av tilgjengelighetstiltak i verneverdig bebyggelse. Det fremgår av vedtaket at alle bydeler og virksomheter i Oslo kommune er pålagt å utarbeide en egen strategisk plan for universell utforming med kartlegging og handlingsplan. Ansvaret for oppfølging av bystyrets vedtak er tillagt Forhandlings- og strategienheten, og alle kommunens etater og virksomheter rapporterer tilbake til dem. Arbeidsmiljøloven I Arbeidsmiljøloven fra 2006 er det bl.a. tatt inn følgende i lovens 4-1: (5) Atkomstveier, sanitæranlegg, arbeidsutstyr mv. skal så langt det er mulig og rimelig være utformet og innrettet slik at arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne kan arbeide i virksomheten. Plan- og bygningsloven I 2010 kom følgende punkt kom inn i plan- og bygningslovens 1 (lovens formål): Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven I 2009 trådte lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) i kraft. I 1 heter det følgende: Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes. I 3 heter det bl.a. følgende: Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål. I 9 heter det bl.a. følgende: Brudd på plikten til å sikre universell utforming etter tredje ledd regnes som diskriminering. Tomcontainerhåndtering. Foto: Oslo Havn KF v/arnfinn Håheim Universell utforming 7

9 Generelt om universell utforming og tilgjengelighet 70 fyr og merker skal vedlikeholdes slik at det er trygt å komme sjøveien til Oslo. Foto: Marte Garmann. Syv prinsipper for universell utforming I Oslo kommunes Strategiske plan for universell utforming er det angitt følgende syv prinsipper for universell utforming som viser hvilke funksjons- og ytelseskrav som produkter, byggverk og løsninger må tilfredsstille for å være gode i bruk for personer med ulike forutsetninger: 1. Like muligheter for bruk: Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter. 2. Fleksibel i bruk: Utformingen skal tjene et vidt spekter av individuelle preferanser og ferdigheter. 3. Enkel og intuitiv bruk: Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå. 8 Oslo Havn KF

10 4. Forståelig informasjon: Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv måte, uavhengig av forhold knyttet til omgivelsene eller brukerens sensoriske ferdigheter. 5. Toleranse for feil: Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi ugunstige konsekvenser, og minimalisere utilsiktede handlinger. 6. Lav fysisk anstrengelse: Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med et minimum av besvær. 7. Størrelse og plass for tilgang og bruk: Hensiktsmessig størrelse og plass skal muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig av brukerens kroppsstørrelse, kroppsstilling eller mobilitet. Nivåer for tilgjengelighet I Oslo kommunes Strategiske plan for universell utforming er det angitt følgende om nivåer for tilgjengelighet: Det er mange nivåer av hvor funksjonshemmet den enkelte kan være; fra knapt nok registrerbare hemninger til personer som trenger personlige assistenter. Alle opplever vi imidlertid redusert funksjonsevne i forskjellig grad en eller flere ganger i livet, forbigående eller stabilt. Det er definert fire nivåer for tilgjengelighet (brukbarhetspyramiden): nivå 1: universell utforming, skal dekke behovene til flest mulig nivå 2: tilrettelegging for grupper med sammenfallende behov for tilrettelegging det benyttes særløsninger for å gi tilgjengelighet for enkelte grupper når det ikke er mulig å oppnå universell utforming, for eksempel til enkelte kulturminner nivå 3: individuell tilrettelegging og individuelle hjelpemidler spesielle løsninger knyttet til enkeltpersoner for å gi tilgjengelighet nivå 4: personlig assistanse der individuell tilrettelegging og individuelle hjelpemidler ikke strekker til For Oslo Havn KF vil det vanligvis være nivå 1-3 som er aktuelt. Universell utforming 9

11 Oslo Havn KF og havnevirksomheten Containere som håndteres med Straddle carriers. Foto: Oslo Havn KF v/arnfinn Håheim. Oslo Havn KF (HAV) er ansvarlig for å legge forholdene til rette for havnevirksomheten i hht lov om havner og farleder. Foretakets formål er følgende: Foretakets formål er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte. Oslo Havn KF har ansvaret for hele Oslo havnedistrikt; dvs. Oslo havn med alle havneområder på land samt alle sjøområder innenfor kommunegrensene med unntak av de farleder som Kystverket har ansvar for og med unntak av småbåthavner som Friluftsetaten eller private har ansvar for. Oslo Havn KF har en rekke bygninger, kaier, konstruksjoner og arealer til bruk i virksomheten. 10 Oslo Havn KF

12 Havnevirksomheten og havnearealene har sine særlige karakteristika i forhold til de fleste andre former for kommunal virksomhet. Det gjelder bl.a. havnas fysiske forutsetninger type arbeidsplasser i havna tilgjengelighet for allmennheten til havneområdene maritim virksomhet (skipstrafikk) risiko ved havnevirksomheten, sett i forhold til universell utforming og tilgjengelighet for alle I tillegg er det noen forhold som er felles for mange virksomheter i kommunen: generelle saksbehandlingsprinsipper IKT og informasjon eiendoms- og forvaltningsmessige forhold bygningsmessige forhold kulturminner Havnas fysiske forutsetninger Oslo havn er utviklet gjennom hundrevis av år og består av bebyggelse, anlegg og konstruksjoner fra mange tidsepoker Oslo havn underkastes en kontinuerlig fornyelse i takt med havnebrukernes behov og etter vedtak av politiske myndigheter Oslo havn betjener både gods og passasjerer Oslo havn omfatter et avgrenset område langs sjøen mellom Hjortnes i vest og Ormsund i sydøst. Området er under reduksjon som en følge av Fjordbyutbyggingen Utomhusarealene er pr. definisjon flate. De aller fleste kaiene ligger på kote + 2,2-3. Havnearealene i seg selv tilfredsstiller derfor kravene til universell utforming, med et par mindre unntak; jfr. kap. 6. Arbeidsplasser i havna I havna arbeider mange personer både på land og på sjø, og det er mange personer som har et ærend innom havna i løpet av en arbeidsdag. Det gjelder bl.a. følgende: Oslo Havn KFs egne ansatte; både administrativt og maritimt personell, drifts- og vedlikeholdspersonell samt kranførere Laste- og lossearbeidere/fortøyningsmannskaper Terminalselskapenes og operatørenes personell; både administrativt personell, førere av godshåndteringsutstyr og andre havnearbeidere Havnebrukere/transportører som henter fra og bringer gods til havna med bil og tog, vareleverandører Maritimt personell for båter som anløper eller har sitt virke i havna Passasjerer på nasjonale og internasjonale passasjerskip Servicekjøretøyer for renovasjon og vannlevering I tillegg kommer vanlig publikum som ferdes i og oppholder seg i åpent tilgjengelige havnearealer. Det pågår også til enhver tid nesten kontinuerlig utbyggingsprosjekter ett eller flere steder i havna, med tilhørende arbeidsstokk og anleggstrafikk. Slike anleggsområder er ikke tilgjengelige for andre enn de som arbeider der. De aller fleste av de som arbeider i havna, har en jobbfunksjon som krever fysisk førlighet, syn og hørsel for å utføre sitt arbeid på en trygg og forsvarlig måte. Det stilles bl.a. krav til legeattest for kranførere og sjøfolk. Tilgjengelighet for allmennheten i havneområdene Havneområdene er arbeidsområder for dem som arbeider i havna og for dem som anløper Oslo havn med nyttefartøy. Internasjonale sikkerhetsregler stiller krav til havnesikkerhet for kaier der internasjonale skip anløper (ISPS-terminaler). Valg av sikkerhetstiltak er avhengig av risikovurderinger. Alle havneområder som ikke er inngjerdet, er likevel tilgjengelige for allmennheten. Cruiseterminaler er åpne for allmennheten når det ikke ligger skip til kai. Vippetangen cruiseterminal åpen for allmennheten når det ikke ligger skip til kai. Foto: Oslo Havn KF v/inger M. Evensen. Universell utforming 11

13 Kaifrontlist og fortøyningspullere må være synlige. Foto: Oslo Havn KF v/inger M. Evensen. Havnevirksomhet og risiko i forhold til universell utforming og tilgjengelighet for alle Rent generelt er havneområder operative områder som stiller fysiske krav til alle som har sin arbeidsplass i havneområdene eller som beveger seg der, med et visst unntak av de havneområdene som er åpne for allmenn ferdsel. Havnevirksomheten inneholder bl.a. lasting og lossing, tungtransport og håndtering av store mengder gods, deriblant farlig gods med ulike former for tungt godshåndteringsutstyr og noe industriell produksjon. Dette innebærer mye trafikk på begrensede arealer, slik at det i noen grad kan være konflikterende kjøreretninger. På havneområdet kjører mange store kjøretøyer, deriblant godshåndteringsutstyr som ikke tillates kjørt på offentlig vei. Kaier er potensielle risikoområder for personer med nedsatt førlighet og sanser. For at kaiene skal kunne fungere etter hensikten, kan kaikanten ikke sikres ved gjerder eller lignende. Som sikkerhetstiltak har Oslo Havn KF langs alle kaier båtshaker og redningsbøyer utplassert på land og leidere fra sjøen og opp til kaia med jevne mellomrom (50 meter). Av sikkerhetsmessige grunner er det overhodet ikke tillatt for gående inne på terminalområdet for Sjursøya containerterminal. Maritime forhold Oslo Havn KF har ansvaret for å legge forholdene til rette slik at skip kan ligge trygt til kai, men har ikke ansvar for landgangsarrangementene for de enkelte skipene. Med ca anløp i året av alle slags skip av ulik type, funksjon, størrelse, standard og alder, er det ingen form for standardisering av landgangsarrangementene. Utenlandsfergene har faste landgangsarrangementer på kai som tilfredsstiller universell utforming. Kaiene betjener skip av ulik alder, konstruksjon, standard og størrelse, og det er skipenes landgangsarrangementer som styrer hvorvidt skipene er universelt tilgjengelige eller ikke. Det gjelder både passasjerog fraktefartøyer. Det er etablert et par lave ombord-/ilandstigningsbrygger for småbåter ved Nordre Akershuskai og ved Palekaia. Uavhengig av tidevannsforskjeller er disse bryggene ikke universelt tilgjengelige. Landgang på et eldre fartøy; ikke universelt utformet. Foto: Oslo Havn KF v/inger M. Evensen. Generelle saksbehandlingsprinsipper Som en del av Oslo kommune følger Oslo Havn KF de til enhver tid gjeldende regler for god saksbehandling. 12 Oslo Havn KF

14 IKT og informasjon Som en del av Oslo kommune er Oslo Havn KF underlagt kommunale anskaffelsesregler og rammeavtaler; bl.a. for IKT-utstyr. Oslo Havn KF forutsetter at Oslo kommune i sine kravspesifikasjoner har ivaretatt kravene til universell utforming. Som en del av Oslo kommune følger Oslo Havn KF det til enhver tid gjeldende regelverk og designhåndbok; bl.a. mht informasjon og websider. Eiendoms- og forvaltningsmessige forhold Størstedelen av arealene i Oslo havnedistrikt eies av Oslo Havn KF. Noen arealer eies av Oslo kommune og forvaltes av Oslo Havn KF så lenge de nyttes til havneformål. En del arealer er festet bort eller leid ut til havnebrukere. Et par eiendommer innenfor havnedistriktet eies av andre instanser og brukes ikke til havneformål. Noen bygninger eies av havnebrukerne, noen eies av Oslo Havn KF og leies ut til havnebrukerne, og noen eies og brukes av Oslo Havn KF. Områder som er regulert til byutviklingsområder er eller vil bli faset ut av Oslo Havn KFs eiendomsportefølje etter hvert som byutvik lingen gjennomføres. Bygninger, kaier og konstruksjoner Det er en lang rekke bygninger i Oslo havn; jfr. vedlagte distriktskart. Bygningene i havna er av varierende alder, standard og universell utforming. Kavringen fyr. Foto: Oslo Havn KF. Heggholmen fyr. Foto: Oslo Havn KF v/inger M. Evensen. Dyna fyr. Foto: Oslo Havn KF. Universell utforming 13

15 Bygningene har ulike funksjoner. Noen av bygningene i havneområdet er beregnet på publikum, men de fleste er kun beregnet for havnebrukere og ansatte. Mange bygninger er primært til omlastings- og lagerformål. Kaier er pr. definisjon ikke velegnet som oppholds- og bruksarealer for mennesker med dårlig syn eller med dårlig fysisk bevegelseskontroll. Kulturminner I Oslo er det en lang rekke eldre bygninger og konstruksjoner. Oslo Havn KF har i 2011 ferdigstilt en egen maritim kulturminneplan for Oslo havn med vurdering av bevaringsverdi. Hovedstrategi for bevaring av maritime kulturminner er å ta vare på objektene gjennom godt vedlikehold. Et utvalg av kulturminner gis spesiell oppmerksomhet. Det presiseres imidlertid at ikke alle objektene vil kunne bli tatt vare på, jfr. ovenstående. Noen bygninger og konstruksjoner er bevaringsverdige eller fredet. Det vises til vedlagte oversikt som inngår i maritim kulturminneplan. I Oslo havnedistrikt er det 3 fyr som alle er fredet eller bevaringsverdige; Kavringen, Heggholmen og Dyna. Disse er ikke universelt tilgjengelige og det er vanskelig å bygge dem om til å oppfylle krav om universell utforming uten at det går på bekostning av vesentlige bevaringsverdier. Kavringen og Dyna ligger på små skjær, mens Heggholmen ligger på en holme som er landfast med Gressholmen. Kavringen fyr har ingen nyttbar bebyggelse ut over fyrfunksjonen. Heggholmen fyr nyttes til Oslo Havn KFs eget bruk. Dyna fyr nyttes som selskapslokaler. Det ansees uaktuelt å bygge om fyrene med sikte på universell utforming. Det vil bli utarbeidet en handlingsplan for universell tilgjengelighet til maritime kulturminner. 14 Oslo Havn KF

16 Oslo kommunes mål og tiltak samt Oslos Havn KFs kommentarer til disse Oslo kommune har i sin Strategiske plan for universell tilgjengelighet stilt opp en lang rekke mål med tilhørende tiltak både generelt og for ulike temaer. Oslo Havn KF tilhører sektor samferdsel. Det er redegjort for Oslo Havn KFs oppfølging av Oslo kommunes mål og tiltak gjennom kommentarer nedenfor og i strategi- og handlingsplanen. Fjordens flytårn. Trafikksentralen er bemannet 24 timer i døgnet, hele året. Sjøtrafikken mellom Horten og Oslo overvåkes herfra. Foto: Marte Garmann. Hovedmål: Oslo kommune skal i alt sitt virke være tilgjengelig og fremme tilgjengelighet for alle. Innbyggerne og besøkende skal oppleve byen som tilgjengelig. Kommentar: Oslo Havn KF vil innen sitt ansvarsområde bidra til at Oslo kommune når målet. Overordnet mål 1: Alle kommunens bydeler og virksomheter skal ha en egen strategi for universell utforming. Kommunens heleide aksjeselskap skal også følge strategiplanen og generalforsamlinger og styrer rapporterer årlig til sine eiere om arbeidet med universell utforming. Kommunens deleide aksjeselskaper oppfordres til å følge strategiplanen og generalforsamlinger og styrer rapporterer årlig til sine eiere om arbeidet med universell utforming. Kommentar: Oslo Havn KF fikk først beskjed om bystyrets vedtak i januar Dette er årsaken til at det ikke er utarbeidet egen strategiplan for Oslo Havn KF tidligere. Oslo Havn KF beklager at bystyrets vedtak ved inkurie Universell utforming 15

17 ikke ble registrert. Oslo Havn KF vil i tillegg til egen strategiplan også sørge for at vårt heleide datterselskap HAV Eiendom AS følger Oslo kommunes strategiplan og at styret årlig rapporterer til Oslo Havn KF som eier. Jfr. handlingsplan Overordnet tiltak 1.1: Bydeler og virksomheter skal innen ett år utarbeide en strategi for universell utforming med mål og tiltak. Planene skal omfatte tjenesten/ aktivitetene, forholdet til kundene/publikum og egne lokaler/arbeidsplassen. Kommentar: Se kommentar til overordnet mål 1 samt til overordnet tiltak 1.3. Overordnet tiltak 1.2: Bydeler og virksomheter skal ha årlige handlingsplaner for gjennomføring av konkrete tiltak. Kommentar: Se kommentar til overordnet mål 1 samt til overordnet tiltak 1.3. Oslo Havn KFs handlingsplan inngår i Strategisk plan for universell utforming for Oslo Havn KF. Overordnet tiltak 1.3: Bydeler og virksomheter skal foreta kartlegging av status for universell utforming som grunnlag for utarbeiding av handlingsplaner innen ett år etter at Strategisk plan er vedtatt. Handlingsplanene som legges etter registrering bør ha en gjennomføringsramme på 5 10 år. Kommentar: Foreliggende dokument er en strategi- og handlingsplan for Oslo Havn KF som også redegjør for status for arbeidet med universell tilgjengelighet i Oslo havn. Den skal behandles i havnestyret den Da Oslo havn er under til dels sterk transformasjon, ansees det ikke hensiktsmessig med lenger tidshorisont for handlingsplanen enn 4 år; dvs. den følger økonomiplanperioden. Jfr. handlingsplan Overordnet tiltak 1.4: Bydeler og virksomheter skal i årsberetningene rapportere status for arbeidet med universell utforming og om gjennomførte tiltak. Kommentar: Oslo Havn KF har rapportert status for arbeidet med universell utforming i sine årsberetninger til Oslo kommune; sist for 2010: 6.3 Tilgjengelighet for mennesker med funksjonshemming Oslo Havn KF har tilrettelagt for ansatte med funksjonshemming ved reservering av parkeringsplass, samt eget, tilpasset toalett og tilpasning av kontorinnredning. Det er avsatt to parkeringsplasser til funksjonshemmede utenfor administrasjonsbygget til Oslo Havn KF. Oslo Havn KF deltar gjennom Oslo kommunes småbåtutvalg i etablering av ramper for småbåtbrukere med funksjonshemming. Det eksisterer 3 ramper i Oslo havnedistrikt. Oslo Havn KF utgir en egen brosjyre med kart for småbåtbrukere, med opplysninger om trafikale forhold i Oslo havnedistrikt (fartsgrenser m.m.). I denne brosjyren er blant annet septikmottak og ramper angitt. Overordnet mål 2: Oslo kommune skal i all relevant aktivitet ha universell utforming omtalt og ivaretatt. Kommentar: Oslo Havn KF har universell utforming som del av de forhold i sin virksomhet som skal vurderes innenfor rammen av de krav som havnevirksomheten til enhver tid stiller. Bl.a. inneholder alle utlysingstekster fra Oslo Havn KF følgende passus: Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Overordnet tiltak 2.1: I alle årlige føringer for aktivitet som gis til virksomhetene (tildelingsbrev), skal det stilles krav om at prinsippet for universell utforming følges opp og eventuelt satsningsområde angis. Utstyret i havna må holdes ved like. Foto: Marte Garmann. Overordnet tiltak 2.2: I alle relevante saker som fremmes for vedtak skal prinsippet om universell utforming være vurdert og eventuelle konkrete forslag omtalt. 16 Oslo Havn KF

18 Kommentar: Oslo Havn KF vil følge opp temaet i all relevant saksbehandling. Jfr. handlingsplan Overordnet tiltak 2.3: I alle anskaffelser, kontrakter og avtaler med eksterne aktører skal det kreves at prinsippet om universell utforming og Oslo kommunes standarder for dette følges. Hvis kravene ikke oppfylles, skal det være grunnlag for reaksjoner. Kommentar: Oslo Havn KF har i sin interne rutine for innkjøp av varer, tjenester, bygg og anlegg (anskaffelsesprosessen) innarbeidet krav om universell tilgjengelighet i pkt. 1.2 om Målsetting, i pkt. 1.7 om Samfunnsansvar og i pkt. 2.3 om TAT (Tverrfaglig anskaffelsesforum); jfr. vedlegg. Dette følges opp i de enkelte anskaffelsessaker. Overordnet tiltak 2.4: Ved leie av lokaler til kurs og møter mv. skal det som hovedregel benyttes lokaler som er universelt utformet. Eventuelle fravik skal begrunnes. Kommentar: Oslo Havn KF vil som hovedregel benytte lokaler som er universelt utformet. Overordnet tiltak 2.5: Oslo kommune skal i sin myndighetsutøvelse aktivt følge opp statlig regelverk, herunder Rikspolitiske retningslinjer for gjennomføring av universell utforming. Kommentar: Oslo Havn KF vil innen sitt ansvarsområde bidra til at Oslo kommune når målet. Overordnet tiltak 2.6: Oslo kommune skal gjennom sin organisasjon samlet ko ordinere og ivareta arbeidet med universell utforming, og oppfølging av den strategiske planen. Kommentar: Oslo Havn KF vil innen sitt ansvarsområde bidra til at Oslo kommune når målet. Overordnet mål 3: Bydelene og virksomhetene skal samarbeide og dra nytte av hverandres kompetanse og erfaringer, og arbeide for standardiserte løsninger. Kommentar: Oslo Havn KF er i en særstilling blant kommunens virksomheter med hensyn til arbeidsoppgaver og arealer. Vi deler gjerne våre erfaringer med øvrige etater; spesielt fra virksomhet langs sjøen, tyngre vedlikeholdsoppgaver og virksomhet som omfatter tungtrafikk og farlig gods. Overordnet tiltak 3.1: Det skal opprettes et kommunalt forum for universell utforming. Kommentar: Oslo Havn KF vil delta i forumet dersom det er ønskelig, og avventer invitasjon til slik deltagelse. Slippen på Sjursøya settes i stand for å ta opp båter til reparasjon og vedlikehold. Foto: Marte Garmann. Universell utforming 17

19 Overordnet tiltak 3.2: Bydeler og virksomheter som har felles problemstillinger bør utveksle erfaringer, ideer og diskutere løsninger i nettverksgrupper. Kommentar: Oslo Havn KF vil gjerne utveksle erfaringer med andre etater og virksomheter med samme problemstillinger; spesielt innen MOS-sektoren og med andre kommunale foretak. Overordnet tiltak 3.3: Virksomheter med spesiell kompetanse og særansvar skal lage Oslo kommunes standarder med veileder innen sitt område. Dette gjøres i samarbeid med andre virksomheter som også har nytte av standarden. Arbeidet skal gjøres i samråd med de funksjonshemmedes brukerorganisasjoner, og bygge på retningslinjer og veiledere fra statlige virksomheter og organisasjonene. Veilederen bør følges av en samling gode eksempler. Kommentar: Oslo Havn KF vil i samarbeid med kommunen sentralt utarbeide en standard med tilhørende veileder for universell utforming for havneområdene. Overordnet tiltak 3.4: Ansvaret for det kommunale forum for universell utforming må plasseres sentralt i virksomhet, hvor kompetanseopplæring, oppfølging og videreutvikling av kommunens planer står sentralt. Overordnet tiltak 3.5: Kommunens standarder for gjennomføring av universell utforming skal vedtas av byrådet. Kommentar: Når Oslo Havn KF har utarbeidet standard for havneområdene, vil den bli oversendt byrådet til vedtak. Overordnet mål 4: Bydelene og virksomhetene skal i sitt arbeid med universell utforming være fokusert mot gode praktiske løsninger som gir resultater. Kommentar: Oslo Havn KF er en operativ virksomhet som hele tiden har fokus på praktiske løsninger som har effekt. Bl.a. har vi vært en pådriver mot Statens vegvesen for å få sikre og gode gang-/sykkelveiløsninger i Bjørvika og langs Sydhavna. Overordnet tiltak 4.1: Kommunale tiltak skal følge kommunalt vedtatte standarder med veiledere. Kommentar: Oslo Havn KF følger de til enhver tid gjeldende standarder som Oslo kommune har vedtatt. Overordnet tiltak 4.2: Tiltak skal gjennomføres med fokus på kvalitet og gode estetiske løsninger. Kommentar: Oslo Havn KF har alltid kvalitet og estetikk med som to av sine hovedpremisser ved nybygging og ombygging. Vi benytter alltid arkitekt og landskapsarkitekt ved prosjektering. Vi har utarbeidet estetisk veileder for Våre nærmeste naboer har fått ny park og badeplass som også trenger vedlikehold. Foto: Marte Garmann. 18 Oslo Havn KF

20 Sydhavna og for Vippetangen/Akershusnesset og vurderer alle utbyggingstiltak i forhold til veilederne. Overordnet tiltak 4.3: Det skal være et planmessig vedlikehold slik at opparbeidet standard for universell utforming ikke forfaller. Utendørs skal det måkes og strøs slik at også god standard opprettholdes i vinterhalvåret. Kommentar: Oslo Havn KF er åpen, i drift og tilgjengelig for havnebrukerne hele året, hvilket krever et meget godt vedlikehold utendørs. Oslo Havn KF har eget drifts- og vedlikeholdspersonell som utfører både utendørs vedlikehold samt bygnings- og maskinteknisk vedlikehold. Overordnet mål 5: Oslo kommunes politikk og arbeid for universell utforming skal være synlig og lett tilgjengelig. Kommentar: Oslo Havn KF vil innen sitt ansvarsområde bidra til at Oslo kommune når målet. Overordnet tiltak 5.1: Oslo kommune skal gjennom media, trykksaker og internett fremme universell utforming. Kommentar: Oslo Havn KF vil innen sitt ansvarsområde bidra til at Oslo kommune når målet. Overordnet tiltak 5.2: Oslo kommunes inter- og intranettsider skal ha en egen link/menypunkt til universell utforming. Punktet skal vise kommunens arbeide med universell utforming, ha henvisninger til kommunens standarder og veiledere, linker til virksomhetenes arbeid med temaet og til statlige regler. Kommentar: Link til Oslo kommunes inter- og intranettsider om universell utforming vil bli lagt inn på Oslo Havn KFs tilsvarende sider så snart Oslo kommunes inter- og intranettsider er etablert. Overordnet tiltak 5.3: Viktig informasjon om kommunens tjenester skal ikke bare publiseres på internett, men også utgis i tilgjengelig format slik at informasjonen er tilgjengelig for målgruppen. Kommentar: Oslo Havn KF vil bestrebe seg på fortsatt å gi informasjon om våre tjenester både på Internett og via trykksaker; evt. også andre medier. Overordnet tiltak 5.4 (i Oslo kommunes strategiske plan pkt. 5.3): Bydelene og virksomhetene skal ha en kontaktperson for tilgjengelighet og universell utforming. Kommentar: Oslo Havn KF peker ut personalsjef Elin Gudmundsen; tlf , e-post (personalrelaterte spørsmål) og plan- og utbyggingssjef Åsa Nes; tlf , e-post ohv.oslo.no (fysiske omgivelser) som våre kontaktpersoner for tilgjengelighet og universell utforming. Overordnet tiltak 5.5 (i Oslo kommunes strategiske plan pkt. 5.4): Bydelene og virksomhetene skal gi informasjon til publikum om tilgjengeligheten til lokalene på internett og i trykksaker. Kommentar: Oslo Havn KF vil utarbeide informasjon om tilgjengeligheten til våre lokaler og legge den ut på Internett og i brosjyreform. Overordnet mål 6: Oslo kommune skal arbeide for at private aktører som næringslivet, frivillige organisasjoner, stiftelser m.v. følger prinsippet om universell utforming. Kommentar: Oslo Havn KF har jevnlig kontakt med alle havnebrukerne; dvs. den del av næringslivet som har virksomhet i havna, og vil anmode disse om å følge prinsippene for universell utforming så langt det har noen hensikt i forhold til virksomhetens karakter, også i forbindelse med nybygging/nyanlegg og ombygging av eldre bygninger og anlegg. Overordnet tiltak 6.1: Det skal gis informasjon til grunneiere, næringsliv og organisasjoner mv. om lover og regelverk om universell utforming tilgjengelighet for alle. Kommentar: Oslo Havn KF vil gi ut en egen brosjyre; evt. informasjonsmateriell fra Oslo kommune, om universell utforming i havneområdene. Det skal være rent og ryddig når du kommer til havna. Foto: Marte Garmann. Universell utforming 19

Tilgjengelighet for alle i Oslo

Tilgjengelighet for alle i Oslo Tilgjengelighet for alle i Oslo PARTNERFORUM, HØSTKONFERANSE 10.10.2008. Universell utforming og statsforvaltningen Disposisjon Prosessen Strategiens oppbygging og innhold Visjon og hovedmål Overordnete

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/08 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 01. september 2008 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE

UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Vedtatt av kommunestyret i sak XX/13, den FORORD Diskriminerings-

Detaljer

Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP

Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP Florø, 04062013 Faktagrunnlag Relevante Lov og forskrifter Fra brev - av 26.oktober til alle

Detaljer

Rogaland fylkeskommunes arbeid med tilgjengelige turområder Hvor er det mulig å gå på tur for meg?

Rogaland fylkeskommunes arbeid med tilgjengelige turområder Hvor er det mulig å gå på tur for meg? Rogaland fylkeskommunes arbeid med tilgjengelige turområder Hvor er det mulig å gå på tur for meg? Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune 28.10.15 Hva menes med helse? Evne til å mestre hverdagens krav

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 73/10 Havnestyre 24.11.2010 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling/plan og utbyggingsseksjonen Saksbehandler: Inger Margrethe Evensen Dato:

Detaljer

Rogaland for alle. Uansett alder eller funksjonsnivå. Er det mulig?

Rogaland for alle. Uansett alder eller funksjonsnivå. Er det mulig? Rogaland for alle. Uansett alder eller funksjonsnivå. Er det mulig? Universell utforming er basert på internasjonalt etablerte prinsipper Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på

Detaljer

Skatteoppkreveren i Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt

Skatteoppkreveren i Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1795-8-MBA 01.06.2011 Skatteoppkreveren i Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Ombudet fant at inngangspartiet til lokalene til Skatteoppkreveren ikke

Detaljer

Universell utforming: Fremtiden. Tom Tvedt Fylkesordfører

Universell utforming: Fremtiden. Tom Tvedt Fylkesordfører Universell utforming: Fremtiden Tom Tvedt Fylkesordfører Universell utforming Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor

Detaljer

Forskrift om universell utforming av IKT. Frank Fardal

Forskrift om universell utforming av IKT. Frank Fardal Forskrift om universell utforming av IKT Frank Fardal Universell utforming I! «Internetts styrke er at det er universelt. Tilgjengelighet for alle er essensielt, uavhengig av funksjonshemning.» Tim Berners-Lee,

Detaljer

10/1781-04.06.2012. Saksnummer: 10/1781 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Dato for uttalelse: 2. mai 2012

10/1781-04.06.2012. Saksnummer: 10/1781 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Dato for uttalelse: 2. mai 2012 Vår ref.: Dato: 10/1781-04.06.2012 Ombudets uttalelse Norges Blindeforbund hevder at Statens vegvesen (vegvesenet) handlet i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 og plikt til generell

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/08 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 02. september 2008 kl. 19.00

Detaljer

Manglende universell utforming av inngangsparti

Manglende universell utforming av inngangsparti Manglende universell utforming av inngangsparti Restaurantens inngangsparti består av flere trappetrinn. Besøkende i rullestol kan benytte en sideinngang, og må deretter ta vareheisen og så kjøre gjennom

Detaljer

TEMADAG UNIVERSELL UTFORMING Februar 2015. Kari Gregersen Næss Verdal kommune

TEMADAG UNIVERSELL UTFORMING Februar 2015. Kari Gregersen Næss Verdal kommune TEMADAG UNIVERSELL UTFORMING Februar 2015 Kari Gregersen Næss Verdal kommune Regjeringens visjon- mai 2009 Norge universelt utformet 2025 Nasjonale grep for å nå visjonen. Handlingsplanen 2009-2013 8 pilotfylker;

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming Forståelse og bruk av begreper innen universell utforming Av Eilin Reinaas Ulike lovverk Begrepsavklaring Plan- og bygningsloven Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Lov om offentlige

Detaljer

Intensjoner med universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og sammenheng med plan- og bygningsloven

Intensjoner med universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og sammenheng med plan- og bygningsloven Intensjoner med universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og sammenheng med plan- og bygningsloven Felles samling for ressurskommuner og pilotfylker i Kristiansand Kristiansand 31.

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1052-10-MLD 23.10.09

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1052-10-MLD 23.10.09 Frøya kommune Familie og helse v / Beathe S. Meland Postboks 152 7261 SISTRANDA Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1052-10-MLD 23.10.09 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL

Detaljer

Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt

Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1378-8-MBA 01.06.2011 Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Ombudet fikk inn klage på inngangspartiene til flere kommunale bygninger i Kongsberg kommune.

Detaljer

Uforholdsmessig byrdefullt for virksomheten å utbedre sitt inngangsparti på nåværende tidspunkt.

Uforholdsmessig byrdefullt for virksomheten å utbedre sitt inngangsparti på nåværende tidspunkt. Uforholdsmessig byrdefullt for virksomheten å utbedre sitt inngangsparti på nåværende tidspunkt. Ombudet konkluderte med at inngangspartiet til Frognerseteren Restaurant i Oslo ikke er universelt utformet.

Detaljer

Hva er universell utforming og folkehelsesammenhengen? Temadag om universell utforming. Rygge kommune. 9. november 2010

Hva er universell utforming og folkehelsesammenhengen? Temadag om universell utforming. Rygge kommune. 9. november 2010 Hva er universell utforming og folkehelsesammenhengen? Temadag om universell utforming. Rygge kommune. 9. november 2010 Definisjoner Faglig definisjon: Universell utforming er utforming av produkter og

Detaljer

AREAL OG EIENDOM 2010 Oscarsborg 11. 12. oktober

AREAL OG EIENDOM 2010 Oscarsborg 11. 12. oktober AREAL OG EIENDOM 2010 Oscarsborg 11. 12. oktober Sigmund Asmervik: Universell utforming!? VG 17.09.2009 Hvor mange er funksjonshemmet? I Norge i dag regner man at 770.000 personer har varige vansker i

Detaljer

STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Retningslinjer for praktisk og pedagogisk tilrettelegging av studiesituasjonen Høgskolen i Hedmark 2009-2012 Godkjent ved rektors fullmakt 17.2.2009 Innhold Praktisk

Detaljer

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Strategiplan 2013-2025 KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Vedtatt av Havnestyret pr. 15.10.2013 VÅR VISJON: Kristiansand Havn KF - et miljøvennlig transportknutepunkt

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTESERVERING I HAMAR. VEDTATT 28.05.2014

RETNINGSLINJER FOR UTESERVERING I HAMAR. VEDTATT 28.05.2014 RETNINGSLINJER FOR UTESERVERING I HAMAR. VEDTATT 28.05.2014 SAK : Retningslinjer for uteservering i Hamar Retningslinjene for uteservering skal virke sammen med annet lovverk, forskrifter og retningslinjer

Detaljer

oslo havn En renere vei til hovedstaden Foto: bård ek

oslo havn En renere vei til hovedstaden Foto: bård ek oslo havn En renere vei til hovedstaden Foto: bård ek gods Norges største godshavn Halve Norge bor under tre timers kjøring fra Oslo havn Kort vei til jernbane og hovedvei Topp moderne og effektive godsterminaler

Detaljer

Forvaltning Drift Vedlikehold og Utvikling

Forvaltning Drift Vedlikehold og Utvikling Forvaltning Drift Vedlikehold og Utvikling Gunnar T. Isdahl K5- instruktør Rogaland DAGSKONFERANS UNIVERSELL UTFORMING Forvaltning Drift Vedlikehold og Utvikling Universell Utforming I 1976 ble tilgjengelighetskravene

Detaljer

Forvaltning Drift Vedlikehold og Utvikling

Forvaltning Drift Vedlikehold og Utvikling Forvaltning Drift Vedlikehold og Utvikling Gunnar T. Isdahl K5- instruktør Rogaland DAGSKONFERANSE I UNIVERSELL UTFORMING Forvaltning Drift Vedlikehold og Utvikling Kilde: Regjeringen.no Universell Utforming

Detaljer

Universell utforming. Diskriminerings-og Tilgjengelighetsloven. av Kristian Lian organisasjonskonsulent NHF Trøndelag

Universell utforming. Diskriminerings-og Tilgjengelighetsloven. av Kristian Lian organisasjonskonsulent NHF Trøndelag Universell utforming Diskriminerings-og Tilgjengelighetsloven av Kristian Lian organisasjonskonsulent NHF Trøndelag Parkeringsplasser 5-10% av p-plassene, minimum 1 plass ved alle bygg NHF mener det alltid

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Virksomheten handler likevel ikke i strid med sin plikt til universell utforming av inngangspartiet

Virksomheten handler likevel ikke i strid med sin plikt til universell utforming av inngangspartiet Vår ref.: Dato: 11/2141 13.05.2013 Virksomheten handler likevel ikke i strid med sin plikt til universell utforming av inngangspartiet Jobzone Larvik har trapp med to trinn i sitt inngangsparti. Virksomheten

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-14-MBA 27.01.2011

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-14-MBA 27.01.2011 Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-14-MBA 27.01.2011 Norwegians onlinebooking er ikke universelt utformet Ombudet fant at onlinebookingen på Norwegians internettside ikke er universelt utformet fordi det

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming Bra for alle Nødvendig for noen fylkesstrategi for arbeidet med Universell Utforming i vest-agder 2012-2015 Fylkesmannen i Vest-Agder Vest-Agder fylkeskommune fylkesstrategi for arbeidet

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNET MÅL... 4 3. HOVEDMÅL... 4 4. BEGREPSAVKLARING... 4 5. HANDLINGSPLANENS INNHOLD OG ANSVARSOMRÅDE...

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser 2010-2015

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser 2010-2015 Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser 2010-2015 Utarbeidet av læringsmiljøutvalget Vedtatt av musikkhøgskolens styre 05.02.100 Innhold Forord... 3 Formål med planen... 4 Hva er funksjonsnedsettelse?...

Detaljer

Universell utforming av uteområder

Universell utforming av uteområder 09.02.2011 Universell utforming av uteområder Seniorrådgiver Tone Rønnevig STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Norge universelt utformet 2025 1 Et bærekraftig samfunn Ny Bygningspolitikk Ny plan - og bygningslov

Detaljer

VEDTEKTER. Innholdsfortegnelse. Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 ORGANISASJON OG KONTORKOMMUNE 3 2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 3 3 UTPEKT HAVN 3

VEDTEKTER. Innholdsfortegnelse. Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 ORGANISASJON OG KONTORKOMMUNE 3 2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 3 3 UTPEKT HAVN 3 Fastsatt av Bodø bystyre den 12.12.2013 i medhold av Lov 1992-09-25 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 og Lov 2009-04 nr 19 om havner og farvann. Jf. vedtak om Bodø havn KF som utpekt havn truffet

Detaljer

Universell utforming i Samferdselsetaten Oslo kommune

Universell utforming i Samferdselsetaten Oslo kommune Universell utforming i Oslo kommune Partnerforum 10.10.08 av Trine Presterud har ansvar for å planlegge og forvalte kommunale veier, gater og plasser i Oslo. Vi er en av flere etater underlagt Byrådsavdelingen

Detaljer

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Planområde Plankart Kommunedelplan Bergen indre havn Arealplan (etter Plan- og bygningsloven) for sjøfronten på strekningen Ytre Sandviken Laksevåg

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Trine Presterud Universell Utforming AS Foto: Universell Utforming AS der ikke annet er oppgitt Universell Utforming AS Ingeniør-

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-34/2006

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-34/2006 Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-34/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Plan og utbygging Saksbehandler: Inger Margrethe Evensen Arkivkode: 512.1 Saksnummer: 2005/324 Dato:

Detaljer

Forskrift om havnearbeid

Forskrift om havnearbeid Forskrift 1994-11-10 nr. 1053 Forskrift til: Arbeidsmiljøloven Forskrift om havnearbeid Kap. I. Innledende bestemmelser 1. Virkeområde Denne forskrift gjelder utstyr på kaianlegg og havnearbeid så som

Detaljer

Foreldre som sitter i rullestol og skal levere og hente barn i Olsvik barnehage er ikke i stand til å komme seg opp til barnehagens annen etasje.

Foreldre som sitter i rullestol og skal levere og hente barn i Olsvik barnehage er ikke i stand til å komme seg opp til barnehagens annen etasje. Saknr: 10/1943 Lovanvendelse: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9. Hele uttalelsen datert: 07.04-2011: OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn Likestillings) og diskrimineringsombudet bygger på partenes

Detaljer

Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO

Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO MÅL OG STRATEGIER Byrådet vedtok 30.6.05 (byrådsak 1185/05) å igangsette prosjektet Levende Oslo. Det forutsettes i saken at: prosjektet skal videreutvikle

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk. Statens bygningstekniske etat

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk. Statens bygningstekniske etat Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Statens bygningstekniske etat Likestilt bruk av byggverk Flere universelt utformede arbeidsbygg Flere tilgjengelige boliger Vi vil ha brukbare

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Likestilt bruk av byggverk Flere tilgjengelige boliger Flere universelt utforma arbeidsbygg Vi vil ha brukbare ute - områder Et samfunn

Detaljer

Universell utforming i skolebygg Kristin Bille, Deltasenteret

Universell utforming i skolebygg Kristin Bille, Deltasenteret Ergonomidagen 2008: Universell utforming i skolebygg Kristin Bille, Deltasenteret Deltasenteret - statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet Fokus mot mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

K5 kurs - Universell utforming. Lyngdal 22.11.2013, Fra plan til virkelighet: Kommunalt planverktøy, erfaringer og eksempler fra Kristiansand

K5 kurs - Universell utforming. Lyngdal 22.11.2013, Fra plan til virkelighet: Kommunalt planverktøy, erfaringer og eksempler fra Kristiansand K5 kurs - Universell utforming. Lyngdal 22.11.2013, Fra plan til virkelighet: Kommunalt planverktøy, erfaringer og eksempler fra Kristiansand v/ Helmer Espeland, Parkvesenet, Kristiansand kommune Universell

Detaljer

Uteområder åpne for allmennheten Universelt utformet

Uteområder åpne for allmennheten Universelt utformet Uteområder åpne for allmennheten Universelt utformet Intensjonen «Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 13/11 Havnestyre 10.03.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling/plan og utbyggingsseksjonen Saksbehandler: Inger Margrethe Evensen Dato:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVØYSUND SENTRUM TORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVØYSUND SENTRUM TORGET Dato: 04.02.03 Dato for siste revisjon: 24.03.03 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: 13.06.03 I I medhold av plan- og bygningslovens 26 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området

Detaljer

Kulturminnevern og universell utforming Delprosjekt under pilotkommuneprosjektet i universell utforming. Pilotkommunene; behov for konkret veiledning

Kulturminnevern og universell utforming Delprosjekt under pilotkommuneprosjektet i universell utforming. Pilotkommunene; behov for konkret veiledning Kulturminnevern og universell utforming Delprosjekt under pilotkommuneprosjektet i universell utforming. Pilotkommunene; behov for konkret veiledning rundt temaet. Prosjektgruppe Arve J. Nilsen, rådgiver,

Detaljer

Universell utforming på kommunalt vegnett. Egil T. Andersen, Deltasenteret

Universell utforming på kommunalt vegnett. Egil T. Andersen, Deltasenteret Universell utforming på kommunalt vegnett Egil T. Andersen, Deltasenteret Deltasenteret Statens kompetansesenter for deltagelse og tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Avdeling i Helsedirektoratet,

Detaljer

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Konferanse om universell utforming Trondheim 28.09.06 Rådgiver Kristi Ringard, Miljøverndepartementet Handlingsplan for økt tilgjengelighet

Detaljer

NOTAT - FOR OPPFØLGING

NOTAT - FOR OPPFØLGING NOTAT - FOR OPPFØLGING Fra: Arshad Khan Vår ref. Dato: 10/496-11/SF-471, SF-520.4, SF-711, SF-814, SF-902//AKH 15.09.2011 Videregående skole har tilrettelagt for personer med nedsatt synsevne. Ombudet

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025

Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025 Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025 Soria Moria erklæringen UU skal legges til grunn for regjeringens arbeid Det skal utarbeides

Detaljer

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet.

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Pilotfylkene Hedmark og Oppland 2010 2013 Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Følgende uteareal skal være universelt

Detaljer

Verktøy i plan som gir tilgjengelighet for alle

Verktøy i plan som gir tilgjengelighet for alle Verktøy i plan som gir tilgjengelighet for alle Linda Nilsen Ask Regionalplanavdelingen Rogaland fylkeskommune Tegning: Egil Bjørøen Opplegg Presentasjon Hvordan bruker vi programmet Byggesteiner for uu

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/52-8-AAS 20.03.2009 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILGJENGELIGHET

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/52-8-AAS 20.03.2009 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILGJENGELIGHET Ving Reisebyrå AS v/christian Fr.Grønli Karl Johans gt. 18 0159 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/52-8-AAS 20.03.2009 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILGJENGELIGHET

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 25/11 Havnestyre 14.04.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling/plan og utbyggingsseksjonen Saksbehandler: Inger Margrethe Evensen Dato:

Detaljer

I område BB er byggegrense og formålsgrense sammenfallende. Bebyggelsen i 1. etg med fasade mot o_kai1 skal være tilbaketrukket minst 2 m.

I område BB er byggegrense og formålsgrense sammenfallende. Bebyggelsen i 1. etg med fasade mot o_kai1 skal være tilbaketrukket minst 2 m. 3.2 Bebyggelsens plassering på tomta Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene vist på plankartet og i samsvar med utomhusplan, jfr pkt 3.1. Der byggegrense mot Havnevegen ikke fremgår av plankartet,

Detaljer

Uttalelse og sammendrag til nettsider (11 / 2112) 11/2112 10.11.2012

Uttalelse og sammendrag til nettsider (11 / 2112) 11/2112 10.11.2012 Vår ref.: Dato: 11/2112 10.11.2012 Uttalelse og sammendrag til nettsider (11 / 2112) Ombudet kom til at en virksomhet ikke bryter plikten til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt Arkivsak: 10/3600 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L12 Planid: 20100010 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Anne Sigrid Hamran Havnedirektør i Oslo Havn KF

Anne Sigrid Hamran Havnedirektør i Oslo Havn KF Anne Sigrid Hamran Havnedirektør i Oslo Havn KF 1 Fem tips fra havna som skal gjøre Oslo til en grønnere by 2 1 tips. Vi må få mer gods over på sjø 3 Norges største containerhavn Aldri før har så mange

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Info pbl Pbl 2010 1 2010

Info pbl Pbl 2010 1 2010 Info Pbl 2010 pbl 2010 1 Universell utforming Gustav Pillgram Larsen Assisterende direktør Statens bygningstekniske etat Info Pbl 2010 pbl 2010 2 Info Pbl 2010 pbl 2010 3 Døde i boligbranner 2001-2007,

Detaljer

Hva sier lover og forskrifter, hvordan implementere UU i planer og arbeid og hvilke resultater kan vi forvente?

Hva sier lover og forskrifter, hvordan implementere UU i planer og arbeid og hvilke resultater kan vi forvente? Hva sier lover og forskrifter, hvordan implementere UU i planer og arbeid og hvilke resultater kan vi forvente? Temadag om UU, Rygge kommune Ryggeheimen 09.11.10 Pedro Ardila, Utviklingsenheten Bærum kommune

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Bakgrunn. Våren 2007 fikk jeg en bestilling på å utarbeide:

Bakgrunn. Våren 2007 fikk jeg en bestilling på å utarbeide: Bakgrunn Våren 2007 fikk jeg en bestilling på å utarbeide: Et faktagrunnlag for universell utforming i Region øst. Dvs. generelle fakta om lover som vi bør forholde oss til, og informasjon og veiledere

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Strategi for universell utforming

Strategi for universell utforming Strategi for universell utforming Bilde 1 Nordre torg Forord Strategi for integrering av universell utforming i planleggingen skal angi hvordan Ringerike kommune skal arbeide for å oppfylle kommunens del

Detaljer

DISKRIMINERINGS- OG TILGJENLIGHETSLOVEN

DISKRIMINERINGS- OG TILGJENLIGHETSLOVEN DISKRIMINERINGS- OG TILGJENLIGHETSLOVEN Generelt Skal sikre likeverd og fremme like muligheter til sammfunnsdeltakelse, uavhengig av funksjonsevne, samt hindre diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Tilrettelegging av uteområder i Kristiansand fra premiss til drift

Tilrettelegging av uteområder i Kristiansand fra premiss til drift Tilrettelegging av uteområder i Kristiansand fra premiss til drift innlegg på Landskonferanse 19.08 2014 Helmer Espeland, Parkvesenet Kristiansand har holdt på med universell utforming lenger enn de fleste

Detaljer

Universell utforming kollektivtrafikk

Universell utforming kollektivtrafikk Generelle krav Alle ledd i reisekjeden må være tilgjengelige. Materiell og infrastruktur må være tilpasset hverandre. Krav til materiell Universell utforming kollektivtrafikk Trinnfri atkomst må sikres

Detaljer

Bygg og uteområder. Gunnar T. Isdahl. K5- instruktør Rogaland. Leikanger 24. oktober 2012. Direktoratet for byggkvalitet

Bygg og uteområder. Gunnar T. Isdahl. K5- instruktør Rogaland. Leikanger 24. oktober 2012. Direktoratet for byggkvalitet Bygg og uteområder Gunnar T. Isdahl K5- instruktør Rogaland Leikanger 24. oktober 2012 Modulens innhold Introvideo - 1:39 Gjennomgang av modulen Introduksjon Brukbarhet for alle Publikumsbygg og arbeidsbygninger

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/48-22-AAS 21.10.2009

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/48-22-AAS 21.10.2009 NHF V/ Arne Lein Postboks 9271 Grønland 0134 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/48-22-AAS 21.10.2009 UTTALELSE - SAK OM MANGLENDE GENERELL TILGJENGELIGHET Likestillings- og diskrimineringsombudet viser

Detaljer

Oslo Havn KF. Oslo kommune UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE. Til stede:

Oslo Havn KF. Oslo kommune UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE. Til stede: Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes (nestleder), Lise Grette, Ole Kristian

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 25. februar 2009 Protokoll fra havnestyrets møte 25. februar 2009 ble godkjent og undertegnet III

Protokoll fra havnestyrets møte 25. februar 2009 Protokoll fra havnestyrets møte 25. februar 2009 ble godkjent og undertegnet III Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes(nestleder), Torild Jørgensen, Jan-Erik

Detaljer

NOTAT - FOR OPPFØLGING

NOTAT - FOR OPPFØLGING NOTAT - FOR OPPFØLGING Til: Avdeling for lov og rettigheter Fra: Arshad Khan Vår ref. Dato: 09/1534-31/SF-471, SF-551, SF-822, SF-904//AKH 03.08.2011 Kommune bryter plikten til å sikre universell utforming

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING PILOTFYLKE ROGALAND. Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune 14.06.10

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING PILOTFYLKE ROGALAND. Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune 14.06.10 UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING PILOTFYLKE ROGALAND Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune 14.06.10 Lystbetont kreativ og nødvendig aktivitet Prosjekteringsmodell Voksen mann på 185 cm som

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. V-63/2008 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Strategi- og utredningssjef Per Gisle Rekdal Dato: 28.08.2008 Saksnummer: 2008/249 SAK:

Detaljer

Råd og tips til universell utforming

Råd og tips til universell utforming Råd og tips til universell utforming Bilde 1 Tilgjengelig for funksjonshemmede Råd og tips til universell utforming i Ringerike Råd og tips til universell ble utarbeidet av rådgivingsgruppen for universell

Detaljer

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune Vedtatt i kommunestyre: 21.06.07 Revisjon 2: 30.05.07 Revisjon 1: 14.03.07 Dato: 25.01.07 Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, sørøstre

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSHEMMING

HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSHEMMING HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSHEMMING 2009 2014 HiT 2008 UTKAST 03.12.08 HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSHEMMING... 1 2009 2014... 1 Handlingsplan for funksjonshemming... 3 Del 1. Generelt

Detaljer

Sammendrag av sak 11/410

Sammendrag av sak 11/410 Vår ref.: Dato: 11/410 18.09.2013 Saksnummer: 11/410 Lovgrunnlag: DTL 9 Dato for uttalelse: 12.11.2012 Sammendrag av sak 11/410 Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok en klage fra X. Klagen gjaldt

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Universell utforming betyr utforming for alle Fordi kravene til universell utforming er høye, og kan være uoppnåelig i naturlandskapet, brukes gjerne begrepet tilgjengelighet

Detaljer

ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2011

ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2011 Kristiansand ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2011 Disposisjon Kommentarer 1. Innledning I Kristiansand kommune er universell utforming et tema som er høyt prioritert både administrativt og

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/169-20-MBA 08.07.2011

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/169-20-MBA 08.07.2011 Vår ref. Deres ref. Dato: 09/169-20-MBA 08.07.2011 Aurora kino i Tromsø skal utbedres i løpet av året Norges Handikapforbund klaget på at kinoen ikkje var universelt utformet, og mente det måtte bygges

Detaljer

SVs nettkampanje ved valget 2011 var ikke universelt utformet

SVs nettkampanje ved valget 2011 var ikke universelt utformet Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35 0158 OSLO Vår ref.: Deres ref.: Dato: 11/1784-8- MBA 12.12.2012 SVs nettkampanje ved valget 2011 var ikke universelt utformet Nettkampanjen la opp til en løsning

Detaljer

Ruters arbeid med universell utforming:

Ruters arbeid med universell utforming: Ruters arbeid med universell utforming: Presentasjon til Frokostseminar standarder for et mer inkluderende samfunn Svend Wandaas, Juridisk rådgiver, Ruter Lysaker den 4.12.2014 Rammer for arbeidet med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Tromsø kommune Byutvikling SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Martha Stalsberg Telefon: 77 79 03 46 01.11.2006 Saken skal behandles i følgende utvalg: PLAN

Detaljer

Rapport fra Risør kommune 2011

Rapport fra Risør kommune 2011 Risør Rapport fra Risør kommune 2011 Universell utforming, K1 Innledning Risør kommune vedtok v/formannskapet å søke om å bli ressurskommune for universell utforming under tiltak K1 i Regjeringens handlingsplan

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1714-7 Arkivnr.: GNR 98/33 Saksbehandler: byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 98/33 - KLAGE PÅ AVSLAG (DS FSKAP 270/13) OM SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TEK 10 FOR IKKE Å TILRETTELEGGE

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-18-MBA LIO 16.03.2011

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-18-MBA LIO 16.03.2011 LDO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-18-MBA LIO 16.03.2011 Norwegian kan ikke endre onlinebooking systemet nå Ombudet har tidligere konkludert med at Norwegian bryter plikten til universell utforming fordi

Detaljer

Lydforhold i bygninger og uteområder TONE RØNNEVIG

Lydforhold i bygninger og uteområder TONE RØNNEVIG Lydforhold i bygninger og uteområder TONE RØNNEVIG Direktoratet for byggkvalitet > Sentral myndighet for bygningsregelverket > Tilsynsmyndighet for produkter til byggverk > Kompetansesenter > Direktorat

Detaljer

UTTALELSE I KLAGESAK - SPØRSMÅL OM MANGLENDE UNIVERSELL UTFORMING AV VIDEREGÅENDE SKOLER

UTTALELSE I KLAGESAK - SPØRSMÅL OM MANGLENDE UNIVERSELL UTFORMING AV VIDEREGÅENDE SKOLER Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1686-7-AKH 2009/9211-4 SEN 614/ A40 28.07.2011 UTTALELSE I KLAGESAK - SPØRSMÅL OM MANGLENDE UNIVERSELL UTFORMING AV VIDEREGÅENDE

Detaljer