Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030"

Transkript

1 1 av 10 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR INNTAK OG SKOLEUTVIKLING / : ---, B13 Saksbehandler: Eva Bergh Deres dato Deres referanse Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030 Bakgrunn for saken Vest-Agderskolen er i kontinuerlig utvikling. Videregående opplæring må endres i takt med samfunnets kompetansebehov og elevenes etterspørsel etter utdanningstilbud. Vest- Agder har som overordnede mål at læringsresultatene skal økes, at læringsmiljøet skal være godt og at alle som har mulighet, skal gjennomføre videregående opplæring. Skolene skal ha god ledelse og kompetanse. Fylkestinget behandlet Skolebruksplan for Vest-Agderskolen Følgende ble vedtatt: "1. Skolestrukturen i Lister organiseres med to selvstendige videregående skoler, - Flekkefjord videregående skole med Kvinesdal som tilhørende studiested. - Farsund videregående skole (Eilert Sundt) med Lyngdal som tilhørende studiested. Fylkestinget forutsetter at studiested Farsund vgs og studiested Flekkefjord vgs skal være kombinerte skoler. Fordeling av studieretninger må opp i HKU som egen sak våren Det gjelder både Kristiansand og Listerregionen. 2. Det etableres ny kombinert skole på Tangvall i Søgne. Naturbrukstilbudet ved Søgne videregående skole opprettholdes og videreutvikles." For Listerregionen innebærer vedtaket omorganisering av opplæringstilbudet og at studiested Lista opphører. I forbindelse med omorganiseringen vil det være behov for nybygg, oppgradering av bygg og fornying av utstyr. Det må også etableres to ledergrupper, og personalet fordeles på to skoler. I Kristiansandsregionen vil vedtaket bidra til å dekke forventet elevtallsøkning fra 2024, og naturbruksopplæringens behov for endring. Ny skole på Tangvall skal bygges for 600 elevplasser. Resterende elevplassbehov, ca. 300 elevplasser, vil innpasses i eksisterende skoler i Kristiansand. Praksisarealer på Søgnetunet oppgraderes slik at de sammen med andre opplæringsarenaer, vil gi et målrettet tilbud innen dette utdanningsprogrammet. Saksopplysninger Vest-Agder fylkeskommune har som mål at alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med dokumentasjon som anerkjennes for videre studier og arbeidsliv. Hovedprinsippene er lagt til grunn for arbeidet når tilbudsstruktur-alternativer er vurdert. Hva sikrer god opplæring i et langsiktig perspektiv, både faglig og med tanke på drift? Folkestyre kompetanse samarbeid Postadresse: Sentral E-postadresse: Telefon sentralbord: Postboks 517 Lund, 4605 KRISTIANSAND S Telefon intern: Besøksadresse: Internettadresse: Telefaks: Tordenskjoldsgate 65 Foretaksregisteret:

2 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 2 av 10 Ny organisering i Lister I Listerregionen har en lagt til grunn for forslag i høringsnotat at det etableres to selvstendige skoler, en i Farsund og en i Flekkefjord, med tilhørende filialer. Skolen i Farsund vil gi opplæring på det som nå er studiestedene Eilert Sundt og Lyngdal. Skolen i Flekkefjord vil gi opplæring ved det som nå er studiestedene Flekkefjord og Kvinesdal. Hver skole, med tilhørende filial, betraktes som en samlet enhet, men med ulik geografisk lokalisering. Det er lagt til grunn at skolene i Flekkefjord og Farsund skal være kombinerte, og tilby et bredere utvalg av utdanningsprogram. Filialene i Kvinesdal og Lyngdal vil være en del av henholdsvis skolen i Flekkefjord og skolen i Farsund, og ha et smalere tilbud og færre elever. Vurderingene i høringsnotatet bygger på hovedprinsipper for utforming av skolestruktur, som ble vedtatt i HKU Notatet legger til grunn at hver skole, som en samlet enhet, skal oppfylle de vedtatte prinsippene, som også lå også til grunn for forslagene i Skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot Prinsippene sier bl.a. at skolestrukturen i Vest-Agder skal bidra til: et bredere og mer forutsigbart tilbud av programfag for elever et bredere fagmiljø for pedagogisk personell god rekruttering og mulighet til å beholde undervisningspersonell rasjonell drift og god utnyttelse av bygninger og utstyr rasjonell og samordnet utnyttelse av støttefunksjoner at elevene kan bo hjemme lengst mulig god kjønnsbalanse Navn på skolene i Lister Ut fra foreliggende vedtak bør det bestemmes hva de to nye skolene skal hete, og hvilken betegnelse som skal brukes på filialene i Kvinesdal og Lyngdal. I forslaget som legges frem til høring drøftes ulike navn på skolene, og det legges frem et forslag på betegnelse på filialene i Kvinesdal og Lyngdal. Flekkefjord videregående skole er et forholdsvis nytt navn på den videregående skolen i Flekkefjord, men godt innarbeidet i regionen, og skolen kan beholde sitt navn og omfatte filialen i Kvinesdal. Alternativt er det foreslått at skolen får navn etter kjemikeren Peter Waage*. Da blir navnet Peter Waage videregående skole, Flekkefjord, og skolens opplæringssted i Kvinesdal kan hete Peter Waage videregående skole, filial Kvinesdal. Det er også to alternative navn for den videregående skolen i Farsund. Den nyetablerte skolen kan hete Eilert Sundt videregående skole, og bidra til videreføring av dagens praksis. Opplæringen i Lyngdal vil da foregå på Eilert Sundt videregående skole, filial Lyngdal. Alternativt kan skolen hete Farsund videregående skole. Farsund vgs. vil da ha filial i Lyngdal. Ønsker en konsekvent navnsetting for alle de videregående skolene i Vest-Agder, bør navnet avspeile skolens beliggenhet slik praksis er. (Sirdal vgs., Byremo-, Mandal, Søgne-, Vågsbygd, Kvadraturen-, Tangen og Kristiansand katedralskole (på) Gimle). Da bør

3 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 3 av 10 skolen i vest hete Flekkefjord videregående skole og ha filial i Kvinesdal, og skolen i øst hete Farsund videregående skole og ha filial i Lyngdal. Det er ikke veldig lenge siden skolen i Farsund fikk navnet Eilert Sundt videregående skole. Navnet er imidlertid godt innarbeidet, og rådmannen anbefaler at dette navnet videreføres. På bakgrunn av at skolen i Flekkefjord vil være lokalisert i to ulike kommuner, foreslår rådmannen at den får navn etter en kjent forsker fra stedet. Forslaget er at de to skolene får følgende navn: Eilert Sundt videregående skole. Opplæringen som foregår i Lyngdal skjer på Eilert Sundt videregående skole, filial Lyngdal. Peter Waage videregående skole. Opplæringen som foregår i Kvinesdal skjer på Peter Waage videregående skole, filial Kvinesdal. *Peter Waage, født i Flekkefjord Vokste opp på slektsgården Våge på Hidra. Han var elev ved borgerog realskolen i Flekkefjord før han begynte på Bergen katedralskole. Studerte ved universitetet i Christiania. Professor i kjemi og kjent for at han sammen med Cato Gullberg utviklet massevirkningsloven som danner grunnlaget for den generelle og moderne fysikalske kjemi. Han utga en rekke bøker og artikler innen kjemi og fikk mange utmerkelser for sitt vitenskapelige arbeid. (Norsk biografisk leksikon) I det følgende brukes de nåværende navnene Flekkefjord og Eilert Sundt, med hver sin filial. Fordeling av utdanningsprogram ved de to skolene Det er flere dilemmaer når elevtallet i Lister ikke er mer enn ca elever. Noen elever vil få opplæring som lærlinger og noen søker seg til private skoletilbud eller skoler utenfor regionen. Noen elever kommer til fra Rogaland og andre områder elever er lite når begge skolene skal gi elevene et bredt tilbud med mulighet for valg og fordypning. Ved ny organisering er det viktig å samle tilbudet innen hvert utdanningsprogram for å få et større, mer forutsigbart elevgrunnlag, bredere og større lærerkollegium, og mer effektiv bruk av utstyr og lokaler. Større fagmiljøer vil bidra til økt omstillingsdyktighet og utvikling, fordi flere lærere innen samme og tilstøtende fagområder kan bidra med mangfold i kompetanse og erfaring. Dynamiske og robuste fagmiljøer vil også gjøre skolene til mer attraktive arbeidsplasser. Dette blir viktig når en fremover skal rekruttere etterspurt kompetanse. På studiespesialiserende utdanningsprogram er fellesfagene de samme for alle elever. På første trinn kan elevene kun velge 2.fremmedspråk og matematikkfagsvariant. I Vg2 og Vg3 kan de velge mellom en rekke fag, og ulik grad av fordypning. Elevene må velge minst tre ulike programfag, og to av disse må de ha i to år for å få nok fordypning til å få vitnemål. Ett av programfagene kan velges fra et annet fagområde. Attraktive skoler gir elevene bredde i fagtilbudet. Det er derfor viktig at det blir tilstrekkelig mange elever på studiespesialiserende utdanningsprogram på hvert sted, slik at skolen innen ordinære budsjettrammer kan tilby elevene ulike programfag (realfag, språkfag, samfunnsfag og økonomiske fag) som de kan velge. To tilbud innen studiespesialiserende utdanningsprogram, som får ny læreplan , har mindre valgfrihet for elevene. Utdanningsprogram for medier og kommunikasjon endres fra yrkesfaglig til studiespesialiserende utdanningsprogram. Utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur erstatter studiespesialiserende utdanningsprogram med formgivingsfag. Dette programmet bør legges til en skole som har utdanningsprogram for design og håndverk, ettersom programfagene i stor grad krever den samme fagkompetansen hos lærerne.

4 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 4 av 10 Samtidig bør begge de nye utdanningsprogrammene, av hensyn til fagmiljø, kompetanse og utvidede fordypningsmuligheter for elevene, legges til skoler der ordinær studiespesialisering tilbys. Vg1 og Vg2 innen service og samferdsel og Vg2 driftsfag innen samme utdanningsprogram, vil også kunne tjene på å samlokaliseres med fagmiljøer innen økonomifag, elektrofag og TIP. Når det gjelder fagtilbudene innen bygg- og anleggsfag, teknikk og industriell produksjon og elektrofag forventer vi utvikling i løpet av planperioden. Utdanningsprogram teknikk og industriell produksjon omfatter i dag en rekke lærefag, og Lister vgs. tilbyr Vg2 innen kjemiprosess, industriteknologi, bilskade, lakk og karosseri og kjøretøy. Som eksempel vil elbilproduksjonen kreve ny kompetanse fremover. Disse bilene vil kanskje ha like stort behov for elektroteknikk som for mer mekanisk rettet kompetanse. De samme utfordringene vil vi møte innen byggfagene. Ulike bransjer er i rask utvikling og kompetansebehovene vil derfor endre seg. På Vg2 tilbyr Lister vgs. byggteknikk og klima- /energi/miljøteknologi. Nye krav til blant annet miljø og utslipp i byggenæringen og industrien vil kreve ny kompetanse. Elenergi (dette faget hører i dag til i utdanningsprogram elektrofag) og andre fagområder vil antagelig endres innholdsmessig, og kanskje overlappe hverandre i større grad. Skal skolen klare å imøtekomme utviklingsbehovet, må det legges til rette for kompetanseheving og nært samarbeid for lærere innen de ulike fagområdene. På Vg2 innen TIP legges det opp til at Eilert Sundt vgs., filial Lyngdal tilbyr opplæring innen de områdene de i dag har spesielle lokaler til (kjøretøy og bilskade, lakk og karosseri). Vg2-tilbud innen industriteknologi kan tilbys på flere steder. På Vg2 innen helse og oppvekstfag legges det opp til at Flekkefjord vgs., filial Kvinesdal tilbyr barne- og ungdomsarbeiderfag, og at Eilert Sundt vgs., filial Lyngdal tilbyr helsefag. Tre utdanningsprogram har pr i dag høyt nok elevtall til at de kan fordeles på begge skolene. Dette gjelder studiespesialiserende utdanningsprogram, teknikk- og industriell produksjon og helse og oppvekstfag. Øvrige utdanningsprogram bør ut fra dagens søkertall kun tilbys på en av skolene i Lister. Vi velger likevel å foreslå at elektrofag tilbys på begge skoler. Utdanningsprogrammet er ikke spesielt arealkrevende, og utviklingen tilsier at samarbeid elektro/bygg-anlegg, og elektro/teknikk og industriell produksjon vil bli svært aktuelt fremover. Begge skoler bør få tilbud innen studiespesialiserende utdanningsprogram for elever som ønsker å velge et praktisk/teoretisk programfag. Det betyr at studiespesialiserende utdanningsprogram med medier og kommunikasjonsfag og studiespesialiserende med kunst, design og arkitektur legges på hver sin skole. Når medier og kommunikasjon og kunst, design og arkitektur blir studieforberedende utdanningsprogram fra , forventes det at læreplanene i fellesfag, matematikk og 2. fremmedspråk tilpasses strukturen på studiespesialiserende utdanningsprogram. Det åpner for fleksible løsninger der elevene på disse utdanningsprogrammene kan delta i grupper sammen med øvrige elever på studiespesialisering, samtidig som elevene på ordinær studiespesialisering kan velge programfag fra hhv. medier og kommunikasjon, og kunst, design og arkitektur. Både Eilert Sundt vgs. og Flekkefjord vgs. skal etableres som kombinerte skoler, og det gir best kjønnsbalanse om design og håndverk og studiespesialiserende med kunst, design

5 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 5 av 10 og arkitektur etableres på Eilert Sundt vgs. sammen med elektrofag og bygg- og anleggsfag. De to skolene skal planlegges for lang tid fremover. Behovet for opplæring og kompetanse vil endre seg, og elevtallet kan bli annerledes enn SSBs middelprognoser tilsier. HKU vedtar hvert år kommende års opplæringstilbud. I det videre arbeidet må vi derfor planlegge både på kort og på lang sikt. Vi tar utgangspunkt i det tilbud og elevtall skolene har i dag, men vet at det vil bli endringer. Skolebygg må derfor kunne brukes fleksibelt og være elastiske i forhold til skiftende elevtall. Som utgangspunkt for videre planlegging legges det frem et forslag som angir kapasitet på det enkelte utdanningsprogram, og hvilke opplæringssteder utdanningsprogrammene er fordelt på. Kapasiteten vil avvike fra dagens elevtall, men er ment som et utgangspunkt. Vi vil komme tilbake til kapasitet på det enkelte utdanningsprogram i den videre planleggingen. Det foreslås følgende fordeling: Eilert Sundt vgs. Eilert Sundt vgs., filial Lyngdal Flekkefjord vgs. Flekkefjord vgs., filial Kvinesdal Bygg- anlegg 6 klasser Elektrofag 3 klasser 3 klasser Teknikk og industriell prod. 5 klasser 4 klasser Helse- og oppvekstfag Service og samferdsel Rest. og matfag Design og håndverksfag Stud spes. kunst, design og arkitektur Studiespesialisering med mediefag 2 klasser 1.5 klasser 4 klasser 5 klasser 3 klasser 2 klasser 3 klasser Studiespesialisering 9 klasser 6 klasser Påbygg til stud.spes. 1 klasse 2 klasser Spesialundervisning: Arbeidslivstrening for DH, BY, El TIP og HO EL, TIP, SS HO, RM elever med IOP i Spesialundervisning: Hverdagslivstrening Tilbud til elever med behov for stor grad av tilrettelegging* elever. Tilbud til elever med behov for stor grad av tilrettelegging* elever. Karrieresenter Knyttes til Eilert Sundt Klasser/elevplasser 22,5 klasser/510 +spesialundervisning og voksenopplæring** 9 klasser/135 + spesialundervisning 21 klasser/480 +spesialundervisning og voksenopplæring** 7 klasser/105 + spesialundervisning Sum elevkapasitet Ca. 660 inklusiv Lyngdal Ca. 600 inklusiv Kvinesdal *Elever med sterkt nedsatt funksjonsevne, jf. forskrift til opplæringsloven 6-17 ** Voksenopplæring gjennomføres ved det opplæringsstedet som har utdanningsprogrammet

6 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 6 av 10 Spesialundervisningstilbudet i Lister Alle elever i videregående opplæring tas inn til et spesifikt utdanningsprogram. Det bør derfor opprettes tilbud til elever som trenger spesialundervisning på alle opplæringsstedene ved Eilert Sundt videregående skole og Flekkefjord videregående skole. Elever med sterkt nedsatt funksjonsevne har stort behov for spesialkompetanse og fysisk tilrettelegging, og det bør etableres et spesielt tilrettelagt tilbud (hverdagslivstrening) for elever med utstrakt oppfølgingsbehov på hver skole. Disse klassene bør legges i Farsund og Flekkefjord hvor det vil være flest elever, slik at elevene inkluderes der og bidrar til mangfold og gjensidig læring. Fylkeskommunen ønsker et nært samarbeid med kommunene om dette tilbudet. Kristiansandregionen Prognose samlet antall år i regionen Fram til 2024 forventes det redusert elevtall i regionen, men etter dette tilsier prognosene rask elevtallsvekst. Skolen på Tangvall bør derfor være ferdig bygd slik at den kan ta i mot elever når det er behov for det. Søgne kommune planlegger imidlertid å bygge ny ungdomsskole, og Søgne videregående skole trenger nye lokaler til undervisningen innen naturbruk før elevtallsveksten kommer etter Det foreslås derfor at ny videregående skole på Tangvall planlegges i to byggetrinn. Søgne kommune arbeider nå med ny kommunedelplan for Tangvall-området, og vil deretter gå i gang med reguleringsarbeid for ny ungdomsskole. Bygg- og eiendomsavdelingen i fylkeskommunen følger det pågående arbeidet i planprosessen. Det vil i dette arbeidet vurderes om en ny videregående skole på Tangvall skal samlokaliseres med kommunens nye ungdomsskole og andre tilbud som etableres i tilknytning til den. Fellesarealer for ungdomsskolen og den videregående skolen, som for eksempel kantine, bibliotek og kroppsøvingslokaler, vil kunne gi sambruksfordeler og må vurderes opp mot de erfaringer som er gjort ved ungdomskoler/videregående skoler som er samlokalisert.

7 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 7 av 10 Fylkeskommunen har behov for nye lokaler til utdanningsprogram naturbruk. Et overordnet mål er å gi elevene/lærlingene yrkeskompetanse som fører til økt, bærekraftig matproduksjon og utvikling innen energi-, miljø- og klimarelaterte fagområder. Det etableres en arbeidsgruppe som utreder det fremtidige innholdet, og vurderer modeller for videreutvikling av naturbruk. Et treårig løp på naturbruk må fortsatt gi grunnlag for høyere utdanning innen aktuelle fagområder. Opplæringen for elever med behov for spesialundervisning innen naturbruk bør organiseres slik at alle elever inkluderes i elevfellesskapet ved skolen på Tangvall. Spesialundervisning kan gis ved ny skole på Tangvall, på ulike aktuelle praksisarealer og ved Søgnetunet. Elevenes individuelle opplæringsplan vil definere hvor opplæringen gis. Læreplanen i naturbruk gir rom for en bredt anlagt opplæring, og for spissing av tilbudet innen enkelte områder. Skolens behov for lokaliteter og praksisarealer vil avhenge av innholdet i den naturbruksopplæringen Vest-Agder skal tilby, og være utgangspunkt for byggetrinn 1, og for utviklingen av Søgnetunet. Byggetrinn 1 og videreutvikling av Søgnetunet planlegges parallelt. Dette arbeidet må koordineres slik at det blir en felles prosess rundt rom- og funksjonsprogram. Det vil samtidig vurderes hvordan en i tillegg kan ta i bruk andre aktuelle praksisarenaer. Byggetrinn 2 vil inngå i planarbeidet allerede nå, for å sikre en god og helhetlig løsning for den nye videregående skolen, og detaljprosjekteres med tanke på ferdigstillelse i Skolen skal være kombinert, og romme til sammen 600 elever. Hva skolen konkret skal tilby av opplæring, vil avhenge av samfunnets behov for kompetanse, og elevens valg av utdanning. Utgangspunkt for videre planlegging er at skolen skal etableres med 3 paralleller på studiespesialiserende utdanningsprogram (270 plasser), påbygg til studiekompetanse 1 klasse (30 plasser), helse- og oppvekstfag 4 klasser (60 elevplasser), bygg- og anleggsfag 4 klasser (60 elevplasser), teknologi og industriell produksjon 4 klasser (60 elevplasser), naturbruk 6 klasser (90 elevplasser) og spesialundervisningsklasser (30 elevplasser). Til sammen blir dette en kombinert videregående skole med 600 elevplasser. Utviklingen innen de ulike næringene skjer raskt, og økonomiske konjunkturer vil påvirke samfunnets kompetansebehov. Befolkningsmønsteret kan endre seg, og elevenes søkning til videregående skole vil kunne være annerledes enn i dag når detaljplanleggingen av byggetrinn 2 gjennomføres. Vi må også ta høyde for nye nasjonale bestemmelser om fagtilbud og læreplaner. Det vil derfor kunne bli aktuelt med justeringer i antall klasser innen de aktuelle, og evt. nye opplæringstilbud. Ny videregående skole på Tangvall bør ikke bygges fullt ut for 600 elever før befolkningsveksten gir høyere elevtall enn vi har nå. En utvidelse med nesten 500 plasser nå vil kunne føre til lav søkning til skolen i Søgne, og det må flyttes klasser og ansatte ut fra skolene i Kristiansand. Når elevtallet stiger etter 2024 vil skolen kunne fylles uten at en bryter opp godt etablerte læringsmiljøer i Kristiansand og Vennesla. Det vil gi den ferdig utbygde skolen den beste starten. Fra 2025 og utover vil en ny videregående skole på Tangvall ikke dekke hele behovet for nye elevplasser i Kristiansandsregionen. Det er imidlertid ledig kapasitet ved de videregående skolene i Kristiansand og Vennesla, som ved tilpassinger kan ta imot elevveksten frem mot Etter planperioden vil elevtallet fortsatt øke.

8 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 8 av 10 Tilflyttingen til Søgne og Songdalen, blant annet som følge av ny E39, er uforutsigbar og det er derfor viktig at arealene som avsettes til ny skole gir rom for byggetrinn 3 når søkningen tilsier videre utbygging. Tidsplan Arbeidet med planlegging av utvidelser og oppgradering i Lister og Kristiansandsregionen må ta hensyn til elevtallsveksten, kapasitet til oppfølging av plan og byggearbeider, og fylkeskommunens vedtatte investeringsrammer. Ut fra de konkrete behov vi kjenner ved de ulike opplæringsstedene, foreslås det å prioritere tilbudet innen naturbruk ved Søgne videregående skole og endringene i Lister. Tidsplan for omorganisering i Lister Det etableres to skoler fra skoleåret Ny rektor for den ene skolen tilsettes så snart som mulig, slik at ny rektor kan delta i oppbyggingen av to ledergrupper, organisering av nye fagmiljøer og planarbeidet knyttet til etableringen av de to skolene. Det vurderes hvilke tilbud som kan flyttes uten vesentlig ombygging på de fire opplæringsstedene, og når dette bør skje. Fraflytting fra studiested Lista må behandles særskilt. Av hensyn til arbeidsmiljøet for elever og ansatte bør det planlegges en samlet fraflytting. Forslagene legges fram for politisk behandling i forbindelse med tilbudsstruktursaken i oktober Planlegging av nybygg ved Eilert Sundt vgs. prioriteres, slik at nye programtilbud kan flyttes til skolen. Planlegging og gjennomføring av oppgradering og ombygging ved de øvrige opplæringsstedene startes opp og gjennomføres slik at utdanningsprogram kan flyttes i henhold til vedtak. I Farsund vil det være av stor betydning med en rask avklaring av tomtespørsmålet. Dette arbeidet pågår. Erverv av tomtearealer ved skolene må ta høyde for fremtidig elevvekst. Tidsplan for utvidelse i Kristiansandsregionen Planarbeidet for ny skole på Tangvall skjer i samarbeid med Søgne kommune, slik at byggetrinn 1 for ny Søgne videregående skole på Tangvall kan stå ferdig samtidig med ny ungdomsskole. Oppgradering av praksisarealene ved Søgnetunet planlegges i samme periode, og kan iverksettes så snart innholdet i naturbruksopplæringen er klart, og en ser hvilke praksistilbud som skal lokaliseres på Søgnetunet. Detaljprosjektering av byggetrinn 2 påbegynnes deretter. Prosjekteringen må ta høyde for evt. endring i etterspørsel etter utdanning. Det planlegges for en kombinert videregående skole på Tangvall for 600 elever, med tre paralleller innen studieforberedende utdanningsprogram, naturbruksopplæring, og flere yrkesfaglige tilbud som gir bredde og god kjønnsbalanse ved skolen. Parallelt med byggetrinn 2 på Tangvall planlegges og forberedes utvidelsen av elevtallet ved øvrige skoler i Kristiansand. I Søgne vil det være av stor betydning med en rask avklaring av tomtespørsmålet. Dette arbeidet pågår. Erverv av tomtearealer på Tangvall må ta høyde for fremtidig elevvekst.

9 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 9 av 10 Planlegging Bygningsmessige tiltak Tangvall 1+2 (Arbeidsgruppe "Tangvall", rom- og funksjonsprogram, plan- og designkonkurranse, skisseprosjekt, forprosjekt) Søgnetunet (Arbeidsgruppe "naturbruk") Eilert Sundt og Lyngdal Kvinesdal og Flekkefjord (Begge skolene: Arbeidsgruppe "etablering av to skoler i Lister", rom- og funksjonsprogram, skisseprosjekt) Tangvall 2 Utvidelse av elevplasser i Kristiansand og Vennesla Utvidelse av elevplasser i Kristiansand og Vennesla Utvidelse for ny elevtallsvekst neste planperiode Tangvall 1 (samordnes med fremdrift for ny grunnskole) Søgnetunet Eilert Sundt Lyngdal Kvinesdal Flekkefjord Tangvall 1 Eilert Sundt Lyngdal Kvinesdal Flekkefjord Tangvall 2 Tilpasning for nye elevplasser i Kristiansand og Vennesla Tilpasning for nye elevplasser i Kristiansand og Vennesla Økonomiske konsekvenser Når en skal beregne økonomiske konsekvenser av de foreslåtte tiltakene, må det tas hensyn både til drifts- og investeringskostnader. Dette kan ikke bli presist før en ser hvilke klasser som skal etableres på hvert opplæringssted. Ulike utdanningsprogram koster forskjellig, og måten vi organiserer opplæringen på, er avgjørende for drifts- og investeringskostnadene. Vi viser til beregninger i høringsnotatet for Skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot Med to skoler i Lister med tilhørende filialer, vil en kunne forvente effektiviseringsgevinst både i forhold til bedre oppfylling i klassene, bedre utnyttelse av bygg og utstyr og mer effektiv ledelsesstruktur. Investeringsrammen i inneværende økonomiplanperiode: SUM 50 mill. 60 mill. 100 mill. 100 mill. 310 mill. Investeringsrammen er kun et uttrykk for hvilke beløp det er mulig å realisere i de enkelte årene, og ikke en konkret investeringsplan. Økonomiplanen rulleres hvert år, først gjennom innspill av strategisk karakter, som behandles politisk før sommerferien.

10 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 10 av 10 Innspillene konkretiseres i fylkesrådmannens forslag til økonomiplan, med politisk behandling før jul hvert år. I forbindelse med realisering av skolebruksplanen for Vest-Agderskolen frem mot 2030 vil det nedsettes flere arbeidsgrupper som skal utarbeide konkrete forslag om organisering, utbygging og oppgradering. Resultatene av dette planleggingsarbeidet vil danne grunnlag for nye arealberegninger og kostnadsmessige vurderinger. I det videre prosjektarbeidet vil skolens ansatte, sammen med arkitekter, rådgivere og skoleeier ytterligere detaljere hva som skal bygges. Først et rom- og funksjonsprogram, så et skisseprosjekt med påfølgende forprosjekt og til slutt detaljprosjektering og bygging. Mellom hver fase fremmes det en politisk sak, hvor løsninger og budsjetter presenteres. Dette danner igjen grunnlag for den årlige rulleringen av økonomiplanen.

Saksframlegg. Høringsuttalelse - konkretisering av skolebruksplan for Vest- Agderskolen fram mot 2030.

Saksframlegg. Høringsuttalelse - konkretisering av skolebruksplan for Vest- Agderskolen fram mot 2030. Søgne kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2015/678-6095/2015 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 16.02.2015 Saksframlegg Høringsuttalelse - konkretisering av skolebruksplan for Vest- Agderskolen fram

Detaljer

Høringsinnspill, "Konkretisering av skolebruksplan for Vest- Agderskolen fram mot 2030" Oppsummering

Høringsinnspill, Konkretisering av skolebruksplan for Vest- Agderskolen fram mot 2030 Oppsummering 1 Høringsinnspill, "Konkretisering av skolebruksplan for Vest- Agderskolen fram mot 2030" Listerregionen Oppsummering I høringen ba skoleeier spesielt om tilbakemelding på Forslag til fordeling av utdanningsprogram

Detaljer

Saksframlegg. Høringsuttalelse - konkretisering av skolebruksplan for Vest- Agderskolen fram mot 2030.

Saksframlegg. Høringsuttalelse - konkretisering av skolebruksplan for Vest- Agderskolen fram mot 2030. Søgne kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2015/678-6095/2015 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 16.02.2015 Saksframlegg Høringsuttalelse - konkretisering av skolebruksplan for Vest- Agderskolen fram

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur. 19. februar 2015 Formannskapet

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur. 19. februar 2015 Formannskapet FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: Arkivkode: Saksbehandler: Sak 2015/1 Tore K. Haus Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur 19. februar 2015 Formannskapet Høringssvar fra Farsund kommune for konkretisering

Detaljer

Ungdommens fylkesutvalg har forberedt spørsmål til fylkestingspolitikerne

Ungdommens fylkesutvalg har forberedt spørsmål til fylkestingspolitikerne MØTEINNKALLING Fylkestinget Dato: 21.04.2015 kl. 13.00 22.04.2015 kl. 09.00 Sted: Lindesnes Havhotell, Båly i Spangereid Arkivsak: 15/00002 21.04. Kl. 09.00-12.00 Kl. 12.00-13.00 Kl. 13.00- Kl. 13.10-15.00

Detaljer

11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse

11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse 1 av 7 Vår dato Vår referanse INNTAK- OG FORMIDLINGSSEKSJONEN 11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse Videregående skoler i Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder,

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 24 OKT Saksbeh.: SAKSBEHAND R: Marit Auset

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 24 OKT Saksbeh.: SAKSBEHAND R: Marit Auset Sirdal kommune Sirdal kommune Vest-Agder Fylkeskommune Postboks 517 4605 KRISTIANSAND S VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Saksnr.: I Emnekode: Kopi: Mettatt: Dukar.: 24 OKT 2014 Saksbeh.: (A.kode: 1/1 elding om

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune Til regionrådet i Midt-Buskerud INVITASJON TIL INNSPILL TIL REVIDERING AV LANGSIKTIG VIDEREGÅENDE SKOLETILBUD I BUSKERUD Bakgrunn Fylkestinget vedtok i desember

Detaljer

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse KOMPETANSE- OG PEDAGOGISK ENHET Adressater i følge liste Vår dato: 01.02.2017 Vår referanse: 2017/3340-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sigrun Bergseth, tlf. 32808792 Høring Fleksibilitet

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Søkere til videregående opplæring

Søkere til videregående opplæring Søkere til videregående opplæring I løpet av perioden 2006-2009 innføres Kunnskapsløftet i videregående opplæring. Denne reformen medfører endringer både i opplæringens struktur, opplæringens innhold samt

Detaljer

1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 24.9.2009. Fylkesrådmannen rår til at hovedutvalg for kultur og utdanning til å treffe slikt vedtak:

1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 24.9.2009. Fylkesrådmannen rår til at hovedutvalg for kultur og utdanning til å treffe slikt vedtak: Arkivsak-dok. 09/01911-21 Saksbehandler Ann Kristin Grimsmo Saksgang Møtedato 1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 24.9.2009 INNSØKNINGSREGLEMENT Fylkesrådmannen rår til at (aktuelt utvalg) treffer slikt

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Skolestrukturutredning 2013

Skolestrukturutredning 2013 1 Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden Skolestrukturutredning 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune, midtregionen Bakgrunn 2 Fylkestingsak 24/13 Eventuelle endringer i skolestrukturen for videregående opplæring

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 20.04.17 * Fremmedspråk, språklig fordypning eller arbeidslivsfag. * Valgfag. Fremmedspråk Språklig fordypning Arbeidslivsfag Eleven skal ha vurdering med karakter. Karakteren teller ved inntak

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

Oppsummering høringssvar

Oppsummering høringssvar Oppsummering høringssvar Oppsummering høringssvar, bruksplan for Vest-Agdern Lister Avsender Farsund kommune Antall studie - steder Antall r 2 Anbefaling Begrunnelse Ønsker to r i Lister, lokalisert til

Detaljer

Avdelingsledere satte av tid til felles diskusjon i egen avdeling. Samlet innspill fra ansatte. Ansatte kunne også sende innspill via tillitsvalgte

Avdelingsledere satte av tid til felles diskusjon i egen avdeling. Samlet innspill fra ansatte. Ansatte kunne også sende innspill via tillitsvalgte Utdanningsavdelinga Postboks 2500 6404 Molde Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår saksbehandler: Vår dato: 2016/23944/102480/2016 Ivar Rød, 71 24 33 01 29.09.2016 Høringsuttalelse i sak om tilbudsstruktur

Detaljer

Startpakke for Medier og kommunikasjon

Startpakke for Medier og kommunikasjon Startpakke for Medier og kommunikasjon 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRMK Utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon er allerede i gang med en prosess,

Detaljer

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret Struktursaken Struktursaken FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret 2017-2018 Fylkesting 5.-8. desember 2016 Møte gruppelederne 30. november 2016 Historikk Friere

Detaljer

Handlingsrommet i dagens tilbudsstruktur. Noen eksempler fra Rosenvilde vgs

Handlingsrommet i dagens tilbudsstruktur. Noen eksempler fra Rosenvilde vgs Handlingsrommet i dagens tilbudsstruktur Noen eksempler fra Rosenvilde vgs www.rosenvilde.vgs.no Utdanningsprogram ved Rosenvilde Helse- og oppvekstfag (HS) Restaurant- og matfag (RM) Medier og kommunikasjon

Detaljer

Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder

Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder Informasjon om videregående opplæring: vilbli.no Søknadsfrister 1. mars (ordinær frist) 1. februar ved søknad om fortrinnsrett og individuell behandling

Detaljer

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere Søkerstatistikk Søkere med ungdomsrett til fylkeskommunale vg skoler, pr 14.03.2016 Søkere til Vg1 med ungdomsrett Pr 14.03.16 Antall primærsøkere Utdanningsprogram 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Skolestruktur mot 2030 fase 2 Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Utkast til ny skolestruktur Prinsipper Skolene skal i størst mulig grad være kombinerte skoler under gitte

Detaljer

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming Utdanningsprogram 1. Hvilke utdanningsprogram tilbyr din skole Studiespesialisering Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Bygg og anleggsteknikk Design og

Detaljer

Overgang grunnskole videregående opplæring

Overgang grunnskole videregående opplæring Overgang grunnskole videregående opplæring 2016-17 Søknadsfrister 1. februar 1. mars Se forskrift til Opplæringslova kapittel 6 Plan for overgangen til vgs - Utdanningsvalg 1 t/u - Karrieredager uke 40

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole 31.01.2017 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier. Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Sakskart til ekstraordinært møte i fylkesutvalget

Sakskart til ekstraordinært møte i fylkesutvalget Møteinnkalling Sakskart til ekstraordinært møte i fylkesutvalget 19.12.2016 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 19.12.2016 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske

Detaljer

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016 Saknr. 14/10707-4 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar tilbudsstrukturen for skoleåret

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/ 10.Trinn 2015-2016 Infomøte fra avd.leder/ 2015-2016 Siste året på Kyren. 10.trinn forplikter Eldst på skolen Forbilder /hilsekampanje Atferd Olweus TL Kantine Gangareal Elevene har tatt utfordringen.

Detaljer

Skoletilbudet Sammendrag av høringsdokument Korrigert pr

Skoletilbudet Sammendrag av høringsdokument Korrigert pr Skoletilbudet 2020 Sammendrag av høringsdokument 25.1.2013 Korrigert pr 6.2.2013 Analyser og forslag til ny organisering og tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Telemark fram mot 2020 For mer

Detaljer

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør eleven velge?

Detaljer

Saksframlegg. Høringsuttalelse - Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030.

Saksframlegg. Høringsuttalelse - Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030. Søgne kommune Arkiv: 024 Saksmappe: 2014/22-29003/2014 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 15.09.2014 Saksframlegg Høringsuttalelse - Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030. Utv.saksnr

Detaljer

Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret ved Oslo VO Sinsen (sist endret )

Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret ved Oslo VO Sinsen (sist endret ) Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Voksenopplæring Sinsen Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret 2017 2018 ved Oslo VO Sinsen (sist endret 06.03.2017) Kursene starter i august 2017

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Hvilke rettigheter har elever som går ut av grunnskolen? Inntak på Vg1 på ett av tre prioriterte utdanningsprogram Tre års videregående opplæring

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret ved Oslo VO Sinsen (sist endret )

Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret ved Oslo VO Sinsen (sist endret ) Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Voksenopplæring Sinsen Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret 2017 2018 ved Oslo VO Sinsen (sist endret 26.10.2016) Kursene starter i august 2017

Detaljer

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA FORDELER FOR BEDRIFTEN Du kan velge lokal lærling og være med på å forme holdninger og utvikle ferdigheter og kompetanse for dine

Detaljer

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE Agenda: 18.00 ca.18.25: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 18.25 19.25: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.25 20.30:

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 17.04.2009 2008/1907-4379/2009 / A40 Saksframlegg Saksbehandler: Karen Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag Bygg-og anlegg Norge trenger dyktige håndverkere, i tillegg er ingeniører med praktisk bakgrunn sterkt etterspurt. Mange gode jobb og utdanningsmuligheter senere. Vi har Vg1 Bygg-og anleggsteknikk,vg2

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017

Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017 revidert 23.10.2015 Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017 Kurskatalogen gjelder for kurs på videregående som starter i august 2016 og i januar 2017 på Oslo VO Sinsen.

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.03.2017 36475/2017 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 23.03.2017 Tilbod som ikkje vert sett i gang 2017/2018 Bakgrunn Fylkesrådmannen

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16677/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per Skolenavn nivå Kursnavn Klasser Plasser Arendal vg1 Kunst, design og 0,5 16 15 1 94 % arkitektur Arendal vg4 Påb.gsk e 2,0 60 45 15 75 % yrkeskompetanse Arendal vg3 Påbygg. gen. 1,0 30 30 0 100 % studiekompetanse

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 0 78 30 30 66 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 20 24 24 16 Vg2 Byggteknikk 15 1 11 11 12 10 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 7 7 7 6 Vg1 Design

Detaljer

Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune. Jf. forskrift til opplæringslova 6-2

Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune. Jf. forskrift til opplæringslova 6-2 Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune Jf. forskrift til opplæringslova 6-2 Hensikten med lokal forskrift: Tydelige rettslig status/bedre rettssikkerhet

Detaljer

YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM 2015/2016

YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM 2015/2016 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM 2015/2016 Yrkesfaglige utdanningsprogram består av ulike programområder som gir ulike sluttkompetanser, se www.vilbli.no. Alle programområdene har fagene felles programfag,

Detaljer

YRKESUTDANNING INNEN HYDRAULIKK - 2-ÅRIG STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSLØP MED REALFAG

YRKESUTDANNING INNEN HYDRAULIKK - 2-ÅRIG STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSLØP MED REALFAG 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 07.06.2016 2016/2577-20798/2016 / Saksbehandler: Halvard Berg Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget YRKESUTDANNING INNEN HYDRAULIKK - 2-ÅRIG STUDIEFORBEREDENDE

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 141 30 29 99 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 22 30 17 0 0 Vg2 Byggteknikk 15 11 15 10 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 5 1 0 Vg1 Design

Detaljer

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING 2017-2018 Meløy videregående skole 2 Foto: Tine Bergmo Steinvei Vi ØNSKER AT DU SKAL FÅ GOD KARRIEREVEILEDNING SLIK AT DU BLIR TRYGGET I VALG AV VEI VIDERE ETTER GRUNNSKOLEN.

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Søknad om skoleplass på videregående trinn skoleåret 2013-2014

Søknad om skoleplass på videregående trinn skoleåret 2013-2014 Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Morten Tomter Dato: 16.12.2012 Søknad om skoleplass på videregående trinn skoleåret 2013-2014 Longyearbyen lokalstyre har vedtatt at skolen skal tilby studiespesialiserende

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Program Første del (ca. 1 t): Skolen, skoletilbudet og Vg2-året Elevtjenester Skolens regler og rutiner Andre del klassevis Klassen og klassemiljøet

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2016-2017 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS IKK Sør-Troms er et forum for interkommunalt samarbeid mellom grunnskolene i kommunene Harstad,

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Venteliste ungrett

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Venteliste ungrett Kirkenes videregående skole tottalt Ledige Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 30 30 23 28 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 30 30 2 4 0 Vg2 Byggteknikk 15 15 13 0 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 0 2 0

Detaljer

Oslo Voksenopplæring Sinsen. Kurskatalog 2015-2016 (revidert 02.07.2015)

Oslo Voksenopplæring Sinsen. Kurskatalog 2015-2016 (revidert 02.07.2015) Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog 2015-2016 (revidert 02.07.2015) I denne katalogen får du informasjon om kurs som starter i august 2015 og i januar 2016 på Oslo VO Sinsen. Tilbud om kurs på Oslo

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Skolestruktur i listerregionen

Skolestruktur i listerregionen Side 1 av 26 Skolestruktur i listerregionen Rapport 10.11.08 2 av 26 Innhold 1. Innledning 1.1 Mandat 1.2 Mål 1.3 Organisering 1.4 Prosess 2. Nå situasjon 2.1 Befolkningsutvikling 2.2 Arbeidslivets behov

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2012,2013,2014,2015 og 2016 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018 FROLAND SKOLE Ungdomstrinnet Rådgiver ivar.salvesen@froland.kommune.no Telefon: 37 50 24 25 / 91168625 INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018 VALGMULIGHETER

Detaljer

Inntatte ungrett Venteliste

Inntatte ungrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungrett Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 30 30 67 57 0 vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 29 29 6 4 1 Vg2 Byggteknikk 15 14 12 0 0 1 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 3 1 0 Vg1 Design

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2018 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! «Kurs i utdanningsprogram» på videregående skole kan være en god hjelp

Detaljer

skoleplass på videregående skole?

skoleplass på videregående skole? Skal barnet ditt snart søke skoleplass på videregående skole? Viktig Skal informasjon din 10. klassing til foreldre med snart barn søke i ungdomsskolen. skoleplass på videregående skole? Viktig informasjon

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Hvordan sikre kvalitetsutvikling i yrkesopplæringen?

Hvordan sikre kvalitetsutvikling i yrkesopplæringen? Hvordan sikre kvalitetsutvikling i yrkesopplæringen? Grete Haaland HiOA - Høringsutkast om ny struktur 1 INNSTRUK - Forskningsprosjekt om INNHOLD og STRUKTUR i fag-/yrkesopplæringen - Funn og tendenser

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram. Industriens yrkesfagskonferanse 13.10.2015

Gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram. Industriens yrkesfagskonferanse 13.10.2015 Gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram Industriens yrkesfagskonferanse 13.10.2015 Oppdraget «Udir skal gjennomgå tilbudsstrukturen på yrkesfaglige utdanningsprogram i samarbeid

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Søgne kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2013/2960-31791/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 03.10.2013 Saksframlegg Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer