FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde. Møterom 111.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 02.06.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde. Møterom 111."

Transkript

1 FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde. Møterom 111. Medlemmer som kalles inn til møtet: Knut Støbakk styreleder Eva Vinje Aurdal nestleder Geir Inge Lien Thorbjørn Fylling Monica Molvær Sidsel Rykhus Iver Nordseth Runar Karl Stette Bedriftsmedlemrepr. Rune Sjurgard RU-leiar Meldte forfall til møtet: Fra administrasjonen møter: Gunnar Bendixen Alf Åge Berg May-Ann Bruun Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. 1

2 SAKLISTE Fylkesstyret i KS Møre og Romsdal kl. 10:30 15:00 Side Saksfremlegg 14/6 08/ Godkjenning av protokoll frå styremøte 28. april /7 10/ RNB 2014 og Kommuneproposisjonen Uttale 8 14/8 14/ Kommunereformarbeidet - status 9 14/9 12/ Oppfølging av FOU-prosjekt "Kartlegging av plankapasitet og plankompetanse i kommunene" 11 14/10 14/ Høstkonferansen Innspill frå fylkesstyret til aktuelle saker 17 Orienteringssaker 14/6 13/ Tariff /7 10/ Regionalt barnevern - Møte med BUF-etat Midt-Norge 19 14/8 12/ Den gode skuleeigar 19 14/9 13/ Nytt styrevervregister 20 14/10 13/ Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for /11 14/ Skodd for framtida 22 14/12 14/ Startlån og bustadtilskot frå Husbanken år Eventuelt 2

3 Saksfremlegg 14/6 Godkjenning av protokoll frå styremøte 28. april 2014 Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesstyret i Møre og Romsdal /6 Forslag til vedtak Fylkesstyret godkjenner protokoll frå møtet 28. april Saksframstilling PROTOKOLL FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: kl. 10: Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 102 Til stede: Knut Støbakk Eva Vinje Aurdal Iver Nordseth Sidsel Rykhus Thorbjørn Fylling Monica Molvær Geir Inge Lien Runar Karl Stette Tone Roaldsnes styreleiar nestleiar bedr.medl. nestleiar RU, vara for Rune Sjurgard Forfall: Rune Sjurgard leiar RU Fra administrasjonen: Gunnar Bendixen May-Ann Bruun Ann Sissel Misund Nedberg f.o.m. sak 14/4 Innkalling og sakliste godkjent. 3

4 SAKLISTE Fylkesstyret i KS Møre og Romsdal kl. 10: Saksfremlegg 14/1 08/ Godkjenning av protokoll frå styremøte 29. november /2 10/ Oppreisningsordning for tidlegare barnevernsbarn. Høyring i kommunane i Møre og Romsdal. 14/3 14/ Kommunereformarbeidet i /4 14/ Folkevalgtprogrammet /5 14/ Innføring av A-melding må utsetjast til 2016 Orienteringssaker 14/1 09/ Godkjenning av protokoll frå Fylkesmøte i KS M&R den 11. februar /2 13/ Tariff /3 10/ Samhandlingsreformen 14/4 14/ Innspill til 2. konsultasjonsmøte med Regjeringen 14/5 14/ Sammenslåing Kommunal revisjon i Møre og Romsdal 4

5 Saksfremlegg 14/1 Godkjenning av protokoll frå styremøte 29. november Vedtak Fylkesstyret godkjenner protokoll frå styremøte den 29. november [Lagre] 14/2 Oppreisningsordning for tidlegare barnevernsbarn. Høyring i kommunane i Møre og Romsdal. Vedtak KS Møre og Romsdal tilrår Fylkesmøte og kommunane i Møre og Romsdal å gå inn for ei oppreisningsordning som skissert. Fylkesmøte og kommunane godkjenner vedtektene til oppreisningsordning som utarbeidd, med desse presiseringane: 1. Alle som med heimel i Barnevernlova har vorte plassert i institusjonar, som barneheim og spesialskule, og som har vorte utsett for overgrep, omfattast av oppreisningsordninga. 2. Nemnd/ sekretariat har fullmakt til å vurdere eventuelle grensetilfelle, når det ligg føre svært gode grunnar for det. 3. Oppreisningsbeløpet vert sett til maksimalt kr Frist for framsetjing av søknad til denne ordninga er to (2) år. 5. KS Møre og Romsdal meiner at både fylkeskommune og kommune har hatt ansvar i perioden til og bør dele oppreisningsbeløpet med halvparten på kvar for denne perioden. Fylkeskommunen hadde ansvaret for at barnevernsinstitusjonen vart sett i stand til å drive forsvarleg og at den einskilde bebuar fekk forsvarleg omsorg under opphaldet, medan kommunane hadde plasseringsansvaret. 6. KS Møre og Romsdal ber om at Fylkesmannen tek kostnaden med å administrere denne ordninga. [Lagre] 5

6 14/3 Kommunereformarbeidet i 2014 Vedtak Fylkesstyret slutter seg til vedtak i Rådmannsutvalget, med tilføying av et fjerde avsnitt, og gjør følgende vedtak: Fylkesstyret peker på at KS, som interesseorganisasjon, må legge til rette for gode prosesser i kommunereformarbeidet og fronte at gevinsten må ligge igjen i kommunene. Dette er særlig viktig ved evt. sterke føringer fra statlig side. KS må bidra til folkeopplysning og kunnskapsbasert utvikling ved å få frem fakta, vise til statistikker m.m., gjennom media og på ulike møteplasser. KS må vere godt rigget for å møte de behov kommunene vil få for bistand i aktuelle endringsprosesser. KS må være spesielt oppmerksom på framtidig oppgavefordeling (kommune, fylkeskommune, stat), som grunnlag for videre prosesser. [Lagre] 14/4 Folkevalgtprogrammet Vedtak Fylkesstyret støtter planene for neste versjon av Folkevalgtprogrammet , slik det er beskrevet i notatet. Styret ønsker et hovedfokus på arbeidsgiveransvaret, med vekt på folkevalgtes rolle overfor ansatte og kommunens ry som arbeidsgiver. Videre ønsker styret at elementer fra KS sitt skoleeierprogram integreres i folkevalgtprogrammet. Styreopplæring og kommunalt eierskap er også et tema som bør vektlegges i programmet. [Lagre] 14/5 Innføring av A-melding må utsetjast til 2016 Vedtak Forslaget frå RU-leiar Rune Sjurgard er samrøystes vedtatt. Brev om innføring av A-melding vert oversendt kommunalminister Jan Tore Sanner og finansminister Siv Jensen. Uttalen følgjer protokollen. [Lagre] 6

7 Orienteringssaker 14/1 Godkjenning av protokoll frå Fylkesmøte i KS M&R den 11. februar 2014 Vedtak Fylkesstyret tek protokoll frå Fylkesmøte i KS M&R den 11. februar 2014 til orientering. [Lagre] 14/2 Tariff 2014 Vedtak Fylkesstyret tek saka til orientering. [Lagre] 14/3 Samhandlingsreformen Vedtak Fylkesstyret i KS Møre og Romsdal tek saka til orientering. [Lagre] 14/4 Innspill til 2. konsultasjonsmøte med Regjeringen Vedtak Saka er tatt til orientering. [Lagre] 14/5 Sammenslåing Kommunal revisjon i Møre og Romsdal Vedtak Saka er tatt til orientering. [Lagre] Vedlegg til sak Brev til kommunalminister og finansminister om a-ordninga.docx.pdf 7

8 14/7 RNB 2014 og Kommuneproposisjonen Uttale Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesstyret i Møre og Romsdal /7 Forslag til vedtak Fylkesstyret i KS Møre og Romsdal vedtar uttale til revidert nasjonalbudsjett for 2014 og kommuneproposisjonen for 2015 i tråd med rådmannsutvalget sitt vedtak. Saksframstilling Uttaleforslaget fra faggruppen for økonomi ligger som vedlegg til saken. Rådmannsutvalget behandlet uttalen i møte 23. mai og vedtok følgende: Rådmannsutvalget i KS Møre og Romsdal vedtar uttaleforslaget slik det foreligger, med følgende tillegg plassert først i uttalen: KS Møre og Romsdal vil peke på at kommuneoppgjøret må dekke den faktiske veksten i kommunenes pensjonskostnader og lønnskostnader. Kommunene yter tjenester til innbyggerne på vegne av staten, og full kompensasjon er nødvendig for å sikre god tjenestekvalitet for befolkningen også i fremtiden. Effektiviseringstiltak overfor kommunesektoren må følges opp med forenkling av regelverk og reduksjon av kontroll og tilsyn. KS Møre og Romsdal vil i denne sammenheng også peke på regjeringens intensjon om forenkling og effektivisering også må få konsekvens i statlig virksomhet. Omfanget av ansatte i statens direktorater bør reduseres og sees i sammenheng med kommunenes handlingsrom og arbeidet med å finne gode lokale og regionale løsninger. KS Møre og Romsdal vil peke på viktigheten av å finne bedre løsninger på finansieringsordningen og regelverket for privat drevne barnehager, med siktemål mer forutsigbarhet, forenkling og reell likebehandling. Rådmannsutvalget i KS Møre og Romsdal foreslår for kommende lokale uttaler til kommuneproposisjon og statsbudsjett at KS sentralt lager et grunnlagsnotat med KS overordnede merknader. Dette notatet kan være grunnlag for synspunkter på saker som KS på fylkes-/regionalt nivå ønsker å fremheve og utdype. Vedlegg til sak Uttaleforslag RNB 2014 og kommuneproposisjonen 2015.docx 8

9 14/8 Kommunereformarbeidet - status Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesstyret i Møre og Romsdal /8 Forslag til vedtak Saksframstilling Viser til sak om kommunereformarbeidet i siste møtet i RU, se protokoll. I etterkant har det vært et møte i «Tenketanken», samt at Regjeringens strategi er presentert på Kommuneproposisjonskonferansen den 15. mai. Det legges opp til en åpen drøfting av veien videre på bakgrunn av dette. Forventninger til videre prosess lokalt i en kommunereform Regjeringen har gjennom kommuneproposisjonen nå presentert mål, virkemidler og prosess for det videre arbeid med kommunereformen. Det foreslås at fylkesmannen gis en hovedrolle i både å igangsette og gjennomføre de lokale og regionale prosesser, men i et nært samarbeid med KS. Meldingen uttrykker, sitat «det er ønskelig at de regionale prosessene gjennomføres i et samarbeid mellom fylkesmannen og KS regionalt.» Og, sitat «fylkesmannen skal tidlig ta initiativ mot de regionale KS-styrene for å drøfte og avklare hvordan samarbeidet skal være gjennom reformperioden, og finne fram til en hensiktsmessig form på og innhold i samarbeidet. Hvordan det praktiske samarbeidet vil bli i det enkelte fylke, vil derfor kunne variere.» KS grunnleggende syn på en kommunestrukturreform er at kommunegrenser kan endres med gode lokale prosesser (Landstingets vedtak). Hovedstyret i KS vedtok 25.juni 2013 at KS sitt syn på betydningen av det lokale selvstyret tilsier at eventuelle endringer i kommunestrukturen bygger på lokale prosesser. Dersom det besluttes en nasjonal prosess for å endre kommunestrukturen, vil KS, med utgangspunkt i Landstingets vedtak og omfattende diskusjoner blant medlemmene, understreke at en mulig endring av kommunestrukturen forutsetter et tydelig initiativ fra Stortinget, med en klar begrunnelse, et klart formål, tydelige rammer for prosessen og en overordnet tidsplan. Dette må utformes i nært samarbeid med kommunesektoren. Fra KS side er det også nyttig å få tilbakemelding om viktigheten av både et lokalt og regionalt folkevalgt nivå i fremtiden. For å gi et bedre beslutningsgrunnlag for KS arbeid med kommunereformen er det ønskelig at man i perioden 14.mai til 19.juni 2014 får en tilbakemelding fra fylkesstyrene i KS der de gir uttrykk for sine forventninger til videre lokal prosess med vekt på kommunens egen rolle, KS rolle og den rollen som fylkesmannen er tiltenkt. Det er rimelig å forvente at det vil kunne være noe ulikt syn i fylkesstyrene på hvor aktive/passive KS regionalt skal være i de videre faser av prosessen. En kan tenke seg to ytterpunkter. Det ene er at KS i fylket sier at dette er en sak mellom fylkesmannen og de enkelte kommuner, og at KS ikke skal blande seg inn i disse prosessene med mindre medlemmene klager over at fylkesmannen overkjører de involverte kommuner. Dette innebærer at KS inntar en tilbaketrukket observatørrolle og hvor organisasjonen aktiveres ved behov. Det andre ytterpunktet kan være at KS sammen med fylkesmannen går aktivt inn og er en pådriver for å få kommunene til å slå seg sammen. KS rolle regionalt vil ligge et eller annet sted på en linje mellom disse ytterpunktene. Hvis det er ønskelig at 9

10 KS rolle skal være passiv, hvordan bør en være passiv? Hvis en ønsker at KS rolle regionalt skal være mer aktiv, hvordan ønsker en at en skal være aktiv? Hva bør være form og innhold på samarbeidet mellom fylkesmannen, KS regionalt og de enkelte kommuner om de lokale og regionale prosesser? Hvordan kan KS bistå kommunene slik at de har styring på selve prosessen? Resultatene fra tilbakemeldingene fra fylkesstyrene legges fram for hovedstyrets møte 20.juni Det er ønskelig at innspill og synspunkter fra KS regionalt kan gjennomføres slik at det som kommer fram kan sendes ut med hovedstyrets sakspapirer 13.juni. Spørsmål (med forslag til svar i kursiv) 1. Hvordan har prosessen vært så langt (samarbeidet med fylkesmannen, hvem driver arbeidet fremover og hvem deltar)? KS i Møre og Romsdal fikk sammen med Fylkesmannen i 2013 utarbeidet en rapport om utviklingen av interkommunale samarbeidsløsninger i fylket. Denne ble presentert på høstkonferansen, med påfølgende utsending til kommunene til videre drøfting. Rapporten viste at samarbeidskonstellasjonene hadde økt sterkt i omfang de senere årene. Fylkesmannen inviterte i januar i år til deltakelse i en «tenketank» for kommunereform, der de tre regionrådene, fylkeskommunen og KS deltar, i tillegg til fylkesmannen selv. Tenketanken har hatt to møter så langt i år. Videre var kommunestruktur tema på årets kommuneproposisjonskonferanse den 15. mai. Både RU og fylkesstyret har behandlet spørsmålet om hvilken rolle KS skal innta tidligere i år, der essensen er at KS ikke skal være noen pådriver, men bidra som en støttende ressurs der medlemmene ber om det, samt tilrettelegge relevante temaer på egne arenaer. Videre må KS bidra med god og nyansert kunnskap og informasjon om temaet, både overfor medlemmene og allmenheten. 2. Hvilke arenaer ser dere som naturlig å bruke for å sikre det politiske initiativet? I Møre og Romsdal er det både regionrådene og ulike konstellasjoner av kommuner som har tatt initiativer. Det er viktig at prosessene hele tiden forankres godt i kommunestyrene. Når det gjelder KS må oppgavene først og fremst være å ivareta det interessepolitiske og spørsmål rundt arbeidsgiveransvaret i tilknytning til kommunesammenslåinger. Det er viktig med en god forankring i fylkesmøtene, som iflg KS vedtekter «..gir retning for fylkesstyrets arbeid..» ( 12.7). Fylkesstyrene skal etter vedtektene ( 13) fremme KS formål i tråd med prioriteringer fra Landstinget, Landsstyret og Hovedstyret. Videre skal fylkesstyret tilrettelegge og forestå den løpende politiske virksomheten på fylkesnivå, samt bidra til medlemsforankring og uttalelser i viktige saker. Fylkesstyret koordinerer samhandlingsarenaer lokalt. 3. Hvem bør lede prosessen? Fylkesmannen har fått et oppdrag, jfr kommuneproposisjonen. Dette må ivaretas både i forståelse med, og i samarbeid med kommunene, regionrådene og KS a. Er det greit at det er fylkesmannen? 10

11 4. Hvem bør legge til rette for prosessen? Hva bør være KS rolle? Hva bør KS bidra med? KS, som interesseorganisasjon, må legge til rette for gode prosesser i kommunereformarbeidet og fronte at gevinsten må ligge igjen i kommunene. Dette er særlig viktig ved evt. sterke føringer fra statlig side. KS må bidra til folkeopplysning og kunnskapsbasert utvikling ved å få frem fakta, vise til statistikker m.m., gjennom media og på ulike møteplasser. KS må vere godt rigget for å møte de behov kommunene vil få for bistand i aktuelle endringsprosesser. 5. Tidsperspektiv En generell holdning er nok at tidsplanen regjeringen har lagt opp til vil bli krevende. 6. Behov for utredninger Det vil være behov for utredninger underveis i de lokale prosessene, dette bør finansieres gjennom tilskudd fra Fylkesmannen. Eksempelvis kan dette dreie seg om effekter av omorganiseringer, infrastrukturspørsmål, innbyggerholdninger mv 7. Behov for prosesser med innbyggerne (hvordan) Det vil generelt både være behov for og viktig med involverende prosesser der innbyggerne komme til orde gjennom folkemøter, innbyggerundersøkelser osv. Noen kommuner vil også ha behov for folkeavstemninger. Disse prosessene må også bidra til å øke almen kunnskap om spørsmålene. 8. Hvordan fatte beslutninger om endring av struktur lokalt og regionalt? Det er svært viktig at beslutningene følger formelle lovregler, slik at det ikke kan stilles spørsmål ved legitimiteten i etterkant. 9. Andre tilbakemeldinger 14/9 Oppfølging av FOU-prosjekt "Kartlegging av plankapasitet og plankompetanse i kommunene" Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesstyret i Møre og Romsdal /9 Forslag til vedtak Fylkesstyret tar initiativ til et seminar/dialog om plankapasitet og plankompetanse i samarbeid med fylkeskommunene og fylkesmannen. Hensikten med seminaret/dialogen er en felles drøfting mellom kommunene, fylkeskommunene og fylkesmannen om ulike tiltak for å bøte på utfordringene som er avdekket i rapporten. 11

12 Saksframstilling På oppdrag fra KS har NIVI analyse, i samarbeid med Urbanett og Asplan Viak gjennomført en landsomfattende undersøkelse om plankompetanse og plankapasitet i kommunene. I saksfremstillingen omtales kort hovedfunnene i undersøkelsen og anbefalte oppfølgingstiltak på regionalt og lokalt nivå. Rapporten og sammendrag finnes HER. NB: I rapportens vedlegg er det fylkesvise oversikter som gir et bilde av utfordringene i det enkelte fylket. Møre og Romsdal er presentert fra side 80. Oppfølging av rapporten behandles også som sak i Hovedstyret den Hovedstyresaken har fokus på tiltak på nasjonalt nivå. HOVEDFUNN: Et flertall av kommunene mangler nødvendig kapasitet Undersøkelsen har avdekket at et flertall av kommunene mangler nødvendig kapasitet både når det gjelder areal- og samfunnsplanlegging. Tallene viser at 61 % av landets kommuner har 0,5 årsverk eller mindre tilgjengelig for å drive samfunnsplanlegging, mens 32 % av kommunene har 0,5 % eller mindre til arealplanlegging. Dersom det legges til grunn at et fagmiljø per definisjon minimum må bestå av to personer, er det kun 28 % av kommunene som kan sies å ha et fagmiljø for å ivareta kommunens arealplanlegging. 65 % av kommunene sier at de i liten eller i svært liten grad opplever at de har nødvendig kapasitet i samfunnsplanleggingen, mens 54 % mener det samme om arealplanleggingen. I informantintervjuene pekes det på flere mulige årsaksforklaringer til manglende kapasitet: Manglende politisk interesse i kommunene, planfeltet taper i den interne ressursprioriteringen Andre planoppgaver i kommunen, som behandling av private planforslag, stikker av med kapasiteten Ressurskrevende omgivelser krav og forventninger fra regionale og sentrale aktører binder opp kapasitet Omfattende medvirkningskrav i planprosessene virker utmattende Mange vakante stillinger og store rekrutteringsutfordringer Bedre vurdering av kompetanse Et stort flertall av kommunene mener at de i stor grad eller svært stor grad har den nødvendige fagkompetansen for å ivareta oppgavene. Hele 82 % av kommunene mener at det er tilfelle for arealplanleggingen og 68 % av kommunene mener det samme om samfunnsplanleggingen. Rekrutteringsbehovet er stort og voksende På spørsmål om kommunene synes det er lett eller vanskelig å rekruttere til stillinger innen areal- og samfunnsplanlegging, oppgir rundt 75 % av kommunene at de synes det er svært eller ganske vanskelig, mens 25 % synes det svært vanskelig. Svarene for samfunnsplanlegging og arealplanlegging er her mer eller mindre sammenfallende. Nesten 90 % av kommunene ser behov for å rekruttere til stillinger innen areal- og samfunnsplanlegging i løpet av de fem nærmeste årene, både som følge av at folk slutter eller går av med pensjon, og at planutfordringene er i økende. Det estimerte årsverksbehovet basert på kommunene som har svart på undersøkelsen summerer seg til 615 de neste fem år, eller 120 årsverk per år. Samtidig utdannes det ca 200 planleggere pr år i dag og ca 30 % av disse havner i kommunene. Antall uteksaminerte kandidater er dokumentert i «Planleggerutdanningene i Norge, Norut notat 1/2014.» 12

13 Stor variasjon i formell utdanningsbakgrunn For samfunnsplanleggingen oppgir flest kommuner (26 %) at de har medarbeidere med samfunnsplanlegging som utdanningsbakgrunn (Universitetet i Tromsø og Høgskulen i Volda). På de neste plassene følger kategoriene «andre», natur- og miljøforvaltere og samfunnsvitere. De dominerende utdanningsbakgrunnene i arealplanleggingen utgjøres av ingeniører, natur- og miljøforvaltere og arealplanleggere. Kommunene synes særlig å slite med å rekruttere sivilingeniører, arkitekter og arealplanleggere. Det er sterk etterspørsel etter alle disse yrkesgruppene og kommunene opplever å bli taperne i konkurransen om denne arbeidskraften. Kompetansehull Selv om et flertall av kommunene opplever at kompetansen er god nyanseres bildet når det stilles spørsmål om kompetansen på nærmere angitte plantemaer. Kun 17 % av kommunene oppgir at de ikke mangler planfaglig kompetanse på minst ett av disse aktuelle plantemaene. Nesten halvparten av kommunene oppgir at de mangler kompetanse når det gjelder utbyggingsavtaler. Estetikk og stedsutvikling er også temaer som mange kommuner oppgir kompetansehull på. Svak kobling til kommunevalg og økonomiplan I rapporten er det gjennomgått KOSTRA-statistikk for vedtaksår for ulike typer planer og antall vedtatte planer for rapporteringsåret Statistikken viser at mange kommuner har «gamle» kommuneplaner og mange mangler handlingsprogram (kan være en del av økonomiplanen). Tallene kan tyde på at den kommunale planleggingen i mange tilfeller ikke fungerer som det styringsverktøyet det er ment å være. Rekrutteringsbehovet er stort og voksende På spørsmål om kommunene synes det er lett eller vanskelig å rekruttere til stillinger innen areal- og samfunnsplanlegging oppgir rundt 75 % av kommunene at de synes det er svært eller ganske vanskelig. Svarene for samfunnsplanlegging og arealplanlegging er her mer eller mindre sammenfallende. Nesten 90 % av kommunene ser behov for å rekruttere til stillinger innen areal- og samfunnsplanlegging i løpet av de fem nærmeste årene, både som følge av at folk slutter eller går av med pensjon, og at planutfordringene er i økende. Det estimerte årsverksbehovet basert på kommunene som har svart på undersøkelsen summerer seg til 615 de neste fem år, eller 120 årsverk per år. Fylkeskommune med tydelig forbedringspotensial Kommunene ble spurt om i hvor stor grad de benytter fylkeskommunen som planfaglig veileder og om de har nytte av samarbeidet med fylkeskommunen. 55 % av kommunene oppgir at de benytter seg av regionale planmøter/samlinger og 49 % benytter planforum i stor eller svært stor grad, mens 40 % benytter dette i liten grad. Samtidig oppgir 53 % av kommunene at de i liten grad benytter fylkeskommunen til løpende veiledning, og 10 % oppgir at de ikke gjør dette i det hele tatt. 60 % av kommunene mener i stor eller svært stor grad at fylkeskommunen ivaretar sitt ansvar som planfaglig veileder på en god måte når det gjelder planforum og regionale samlinger, men 49 % av kommunene mener at fylkeskommunen i liten grad ivaretar sitt ansvar som planfaglig veileder når det gjelder løpende veiledning. 10 % mener at fylkeskommunen ikke ivaretar dette ansvaret i det hele tatt. Både spørreundersøkelsen og informantintervjuene etterlater et inntrykk av at planforum organiseres ulikt og har varierende status rundt om i landet. Regionalt planforum er i henhold til plan og bygningsloven en viktig arena for tidlige innspill og forventningsavklaring i planprosessen. Om lag halvparten av kommunene benytter seg av planforum, noen steder med gode erfaringer andre steder med dårlige. Undersøkelsen tyder generelt på store fylkesvise variasjoner i hvordan kommunene opplever fylkeskommunens veiledningsrolle. 13

14 Etterutdanning er viktig. Men de som trenger det mest, benytter ikke tilbudene Kommunene er gjennomgående positive til at det tilbys kompetanseutviklingstiltak i form av kurs og etterutdanning. Det pekes på gode erfaringer med etterutdanning av egne ansatte, gjerne kombinert med anledning til stillingsrotasjon. Det ytres et klart ønske om at det bør være en sterk kobling mellom teori og praksis i de opplæringstilbud som gis. Det kommer til uttrykk en viss kritikk i at en del undervisningstilbud har fremstått som lite praksisrelevant. Informantene legger stor vekt på betydningen av skreddersøm i tilbudsutviklingen og at kurs/etterutdanninger i størst mulig grad bør desentraliseres. Eksistensen av kurs og kompetansehevende tiltak er viktig, men skal de ha effekt krever de selvfølgelig at de prioriteres av kommunene. Kommuner med knappe ressurser etterspør i mindre grad opplæring enn andre kommuner, er generelt mindre motivert til å delta på ordinære kurs når de får tilbudet, eller opplever at de rett og slett ikke har kapasitet til å delta. Kommuner med etablerte fagmiljø deltar hyppigere og får ytterligere styrket sin kompetanse. Satsinger på kompetanseheving står derfor ofte i fare for å bomme på målgruppen ved at de som kanskje trenger det mest faller utenfor. Mentor- og traineeordninger kan bidra til økt rekruttering til kommunene Undersøkelsen viser at mangel på fagmiljø er hovedutfordring for rekruttering i mange kommuner. Samarbeid med universitet/høgskole og ulike typer av trainee-ordninger er tiltak som i liten grad er benyttet. En mentorordning kan bidra til en faglig trygghet som gjør at flere nyutdannede vil søke seg til stillinger som kommuneplanlegger i mindre kommuner. I større kommuner kan en traineeordning være en god rekrutteringsstrategi. Disse tiltakene kan være aktuelle både sentralt og regionalt. Mange ønsker interkommunalt samarbeid, men få får det til Om lag halvparten av kommunene har iverksatt tiltak for å styrke kommunens kapasitet og kompetanse på planfeltet. 19 % av kommunene vurderer å iverksette tiltak i nærmeste framtid, mens 33 % verken har eller vurderer å iverksette slike typer tiltak. Andel kommuner som har iverksatt tiltak er omtrent den samme uavhengig av kommunestørrelse. På spørsmål om hvilke tiltak kommunene mener er viktigst, scorer interkommunalt samarbeid og bruk av faglige nettverk høyest. Endret kommunestruktur var ikke angitt som mulig tiltak. Det påpekes at det gjennom interkommunalt samarbeid kan bygges opp større og mer robuste fagmiljøer som legger til rette for å høste både kvalitetsmessige og økonomiske gevinster samtidig som forutsetningene for rekruttering bedres. Selv om erfaringene med og vurderingen av interkommunale samarbeidsordninger er gode er det i dag et beskjedent omfang av formelle interkommunale samarbeid om planfunksjonen. 14

15 Spesifikke tall for Møre og Romsdal 15

16 Oppfølgingstiltak regionalt og lokalt Mulige tiltak på regionalt nivå 1. Forventningsavklaring til fylkeskommunens rolle som planfaglig veileder. Undersøkelsen tyder på at fylkeskommunen har et forbedringspotensial i rollen som planfaglig veileder. Særlig i den løpende veiledningen kommer fylkeskommune dårlig ut. Bildet varierer imidlertid og her bør det ligge til rette for erfaringsutveksling og læring på tvers av fylkeskommunene. Videre synes det også å være behov for å tydeliggjøre innholdet i fylkeskommunens veiledningsrolle, også i forhold til den veiledning som skjer gjennom fylkesmannen. En tydelig arbeidsfordeling kan avtales mellom de regionale aktørene i det enkelte fylke, slik det gjøres noen steder. Det kan imidlertid reises spørsmål på mer prinsipielt grunnlag om det er hensiktsmessig med et to-sporet veiledningssystem overfor kommunene på planområdet, og om ikke veiledningskompetansen burde samles ett sted. Det må i så fall vurderes nasjonalt. 2. Tilrettelegge nettbaserte kunnskapsgrunnlag for kommunenes planlegging: Kommunene er avhengig av tilgang på og bruk av statistikk og andre datakilder i sin planlegging. Mange kommuner oppgir kompetansemangler, særlig på statistikkfeltet. Fylkeskommunene kan ha (mange har det) en viktig rolle i å tilby nettbaserte faktakilder og kommunerelevant statistikk, f eks. gjennom verktøy 16

17 som PANDA og KOMPAS. Nettbaserte veiledningstjenester i form av «løsningsbanker» som gir konkrete og praksisrelevant bistand etterspørres også. 3. Økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og kommunene, KS, fylkeskommunene om etablering av regionale/lokale opplæringstilbud: Foruten å utdanne flere planleggere på bachelor/masternivå, bør det i større grad utvikles tilbud om etter- og videreutdanning. Mange påpeker at det ofte er slik at man må være «innenfor» kommunen for å oppdage mulighetene som kommunene som arbeidsgiver tilbyr. En satsing på å rekruttere planleggerne internt i kommunene gjennom tilbud om etterutdanning/kurs mv. kan derfor ha stort potensiale. Slike tilbud kan utvikles i et samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunene på den ene siden og regionale utdanningsinstitusjoner på den andre. Lokal tilpasning av tilbudene framheves som viktig. Mulige tiltak på lokalt nivå 1. Ta initiativ til etablering av interkommunale samarbeidsordninger: Erfaringene med felles plankontor er gode. Større fagmiljøer styrker kompetansen og kapasiteten og har stor betydning for rekruttering. 2. Tilby kompetansetiltak: Prioritere å gi sine ansatte opplæringstiltak i form av eksterne kurs, etterutdanning og videreutdanning. Det kan også omfatte interne opplæringstiltak med egne kompetanseressurser (interne mentorordninger) 3. Interne omorganisering og rekrutteringstiltak. Styrket kompetanse og kapasitet på planfeltet kan oppnås gjennom interne grep. Eksempelvis legge til rette for at medarbeidere på byggesak kan ta etterutdanning/kurs i planlegging og gå inn i planoppgaver ved behov. Rådmannsutvalget i KS M&R gjorde følgende vedtak i møte fredag 23. mai: «Rådmannsutvalget i Møre og Romsdal anbefaler at fylkesstyret tar initiativ til et seminar/dialog om plankapasitet og plankompetanse i samarbeid med fylkeskommunene og fylkesmannen. Hensikten med seminaret/dialogen er en felles drøfting mellom kommunene, fylkeskommunene og fylkesmannen om ulike tiltak for å bøte på utfordringene som er avdekket i rapporten.» 14/10 Høstkonferansen Innspill frå fylkesstyret til aktuelle saker Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesstyret i Møre og Romsdal /10 Forslag til vedtak Styret for KS Møre og Romsdal slutter seg til innspillene til tema fra Rådmannsutvalget. Saksframstilling Høstkonferansen i år er lagt til Quality Hotel Waterfront i Ålesund dagene oktober. Statsbudsjettet blir en del av konferansen. Videre er det sannsynlig at kommunereformen blir et viktig tema for samlingen. Det legges opp til en innspillrunde på aktuelle saker og temaer for konferansen. 17

18 Rådmannsutvalget vedtok i møte 23. mai følgende innspill til tema: - Kommuneøkonomi - Kommunereform - Innovasjon (FoU-rapport pkt. 3) - Difi; Digitalisering og forenkling i organisasjonen Vedlegg til sak Orienteringssaker 14/6 Tariff 2014 Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesstyret i Møre og Romsdal /6 Forslag til vedtak Fylkesstyret tar orienteringen til vitende. Saksframstilling Partene i tariffoppgjøret i kommunesektoren er blitt enige om et anbefalt forslag til løsning. Meklerens forslag til løsning som ble anbefalt av partene kan lastes ned i linken under: Musikernes fellesorganisasjon, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag har ikke akseptert det anbefalte forslaget. Det er meldt plassoppsigelse for alle tre organisasjonene, og plassfratredelse for Musikernes fellesorganisasjon og Skolenes landsforbund. I henhold til Hovedavtalen del A 4-4, 5. ledd kan arbeidskamp ikke iverksettes før etter svarfristens utløp, men ikke utover 14 dager. Forslaget fra mekler Reidun Wallevik har en ramme på 3,3 prosent. I denne rammen ligger noe ekstra tillegg til lærerne, blant annet for å kompensere noe for mindrelønnsutvikling. Ny arbeidstidsavtale for lærere har vært en ekstra krevende del av årets oppgjør. Den anbefalte løsningen betyr at lærerne skal være til stede på skolen 7,5 timer pr. dag i skoleåret, forutsatt tilgang til tilfredsstillende arbeidsplasser. Det er også åpnet for å utvide arbeidsårets lengde noe, dette skal forhandles lokalt. 18

19 14/7 Regionalt barnevern - Møte med BUF-etat Midt-Norge Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesstyret i Møre og Romsdal /7 Forslag til vedtak Fylkesstyret tar saken til orientering. Saksframstilling Bakgrunnen for at saken blir fremmet er den pågående prosessen rundt endringer i ansvarsfordelingen mellom det statlige og kommunale barnevernet. Buf-etat Midt-Norge tok i 2013 kontakt med KS Midt-Norge med tanke på å inngå en samarbeidsavtale mellom partene. Det ble avholdt et drøftingsmøte om dette den 27. januar i år. En av konklusjonene i møtet var at representanter for Buf-etat bør møte rådmannsutvalgene for en gjennomgang av de utfordringene vi står overfor på barnevernsområdet i forbindelse med endringene. Videre ble det berammet et nytt møte den 19. juni mellom Buf-etat Midt-Norge og KS. Momentene som for øvrig var oppe til drøfting går frem av det vedlagte referatet fra møtet den 27. januar. I tillegg var sake oppe til drøfting i RU-møte 23. mai, der også to representanter for BUF-etat Midt- Norge var til stede og orienterte om endringene og utfordringene slik de ser det. Det blir gitt en redegjørelse for dette i møtet. Vedlegg til sak Dialogmøte - barnevern Midt-Norge.pdf BUFetat Midt-Norge - presentasjon.pdf Endringer i barnevernet - Unni Ystad Bufetat Midt-Norge.pdf 14/8 Den gode skuleeigar Saksgang Møtedato Saknr 1 Rådmannsutvalget Møre og Romsdal /8 2 Fylkesstyret i Møre og Romsdal /8 Forslag til vedtak 19

20 Saksframstilling Siste samling i utviklingsprogrammet Den gode skuleeigar er no gjennomført. Evalueringane frå dei fire samlingane har alle vore gode, og evalueringa av den 4. samlinga best av alle, praktisk talt utan negative merknader. Dei faglege innlegga på samlingane har hatt høgt nivå DGS har nytta fleire av dei fremste forskarane på skule i landet vårt. Framføringane har vore godt tilpassa målgruppa. Noko fråfall av kommunar har det vore; Sande, Volda, Hareid og Sunndal trakk seg i løpet av gjennomføringa, av ulike årsaker. Møreforsking gjennomfører no ei kvalitativ undersøking i fem av deltakarkommunane, denne rapporten blir ferdig mot slutten av Vidare skal KS Konsulent lage eit sluttnotat basert på arbeidsbøkene som kommunane har arbeidd med mellom samlingane. Det blir lagt opp til ei oppfølgingssamling i Elles er det eit spørsmål om og eventuelt korleis ein generelt følgjer opp DGS. 14/9 Nytt styrevervregister Saksgang Møtedato Saknr 1 Rådmannsutvalget Møre og Romsdal /9 2 Fylkesstyret i Møre og Romsdal /9 Forslag til vedtak Informasjon om nytt styrevervregister tas til orientering. Saksframstilling KS har nå forenklet og utviklet Styrevervregisteret. Fra mandag 12. mai blir styreverv og andre viktige interesser til folkevalgte og ledere i kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper automatisk tilgjengelig i det nye Styrevervregisteret. Opplysninger fra Kommuneregisteret (Kommuneforlaget) om verv og stilling i kommunesektoren, samt opplysninger fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret (Brønnøysundregistrene), blir nå automatisk lagret i Styrevervregisteret. Endringene vil gjøre det enklere for folkevalgte og ledere som nå løpende slipper å passe på at opplysningene i registeret er riktige og oppdaterte. Samtidig gjøres informasjonen mer tilgjengelig og komplett, fordi offentlig registrerte opplysninger om folkevalgte og ledere i kommunen finnes på ett sted. Det nye Styrevervregisteret vil inneholde en oversikt over alle folkevalgte, ledere og ansatte med innstillings- og beslutningsrett i de om lag 350 kommuner/fylkeskommuner, samt 94 kommunale selskaper som har sluttet seg til registeret. Styrevervregisteret er et verktøy som KS tilbyr kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper å ta i bruk, og det vil fortsatt være slik at det må fattes et vedtak hos de som ønsker å tilslutte seg Styrevervregisteret. Dette må ikke gjøres på nytt nå for de som alt er tilsluttet. Andre kommuner, fylkeskommuner og selskaper som ønsker tilslutning kan kontakte KS. Opplysninger fra Brønnøysundregistrene innhentes hvert år i desember. Den enkelte får et varsel pr e-post om at dette er gjort, med link til registeret. I tillegg til ev opplysninger overført fra Brønnøysundregistrene, kan den enkelte - om han/hun finner det relevant - gi opplysninger om andre forhold som en vurderer som viktige i forhold til å bli berørt av kommunens beslutninger. En må selv vurdere om en vil legge til opplysninger, samt hva som kan være relevante forhold. Det kan være verv, interesser eller andre forhold som kan føre til at det stilles spørsmål om habilitet hos en folkevalgt eller ansatt. Det kan for eksempel være 20

Plankompetanse og plankapasitet i kommunene

Plankompetanse og plankapasitet i kommunene Plankompetanse og plankapasitet i kommunene Landsomfattende undersøkelse 57% av kommunene og alle fylkeskommuner unntatt en har deltatt Et flertall uttaler at de ikke har et fagmiljø til å ivareta kommunens

Detaljer

Undersøkelse om plankapasitet og plankompetanse i kommunene status, utfordringer og tiltak. Nettverk for kommunal planlegging 12. mai 2014 Gardermoen

Undersøkelse om plankapasitet og plankompetanse i kommunene status, utfordringer og tiltak. Nettverk for kommunal planlegging 12. mai 2014 Gardermoen Undersøkelse om plankapasitet og plankompetanse i kommunene status, utfordringer og tiltak Nettverk for kommunal planlegging 12. mai 2014 Gardermoen Om undersøkelsen KS oppdragsgiver Metodisk kombinasjonsperspektiv

Detaljer

KS FoU prosjekt: «Kartlegging av plankapasitet og plankompetanse i kommunene»

KS FoU prosjekt: «Kartlegging av plankapasitet og plankompetanse i kommunene» . KS FoU prosjekt: «Kartlegging av plankapasitet og plankompetanse i kommunene» Presentasjon av hovedfunn med kommentarer Henning Berby, fagleder plan Rogaland 9. desember 2014 Disposisjon DET NASJONALE

Detaljer

Politisk tilslutning til at Kommunesektorens organisasjon (KS) medvirker i lokale og regionale prosesser i en fremtidig kommunereform

Politisk tilslutning til at Kommunesektorens organisasjon (KS) medvirker i lokale og regionale prosesser i en fremtidig kommunereform Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 06.08.2014 Arkiv: :FE 112 Arkivsaksnr.: 14/1051 Journalpostløpenr.: 14/21689 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Kommunal planstrategi og forholdet til kommunereformen

Kommunal planstrategi og forholdet til kommunereformen Statsråden Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 15/1354-1 29.04.2015 Kommunal planstrategi og forholdet til kommunereformen Vi er i gang med en kommunereform som skal gi større

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 21.08.2007 kl. 13.15

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 21.08.2007 kl. 13.15 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 21.08.2007 kl. 13.15 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Kommunereformen. - KS sin rolle i videre prosess. Tom Mikalsen, Regiondirektør KS Nord-Norge, Leirfjord, 5. november 2014

Kommunereformen. - KS sin rolle i videre prosess. Tom Mikalsen, Regiondirektør KS Nord-Norge, Leirfjord, 5. november 2014 Kommunereformen - KS sin rolle i videre prosess Tom Mikalsen, Regiondirektør KS Nord-Norge, Leirfjord, 5. november 2014 «Kommunegrensene kan endres med gode lokale prosesser. Oppgavene avgjør» Argumenter

Detaljer

Dette er KS Tønsberg 3. des 2015

Dette er KS Tønsberg 3. des 2015 Dette er KS Tønsberg 3. des 2015 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Lasse Hansen, adm.dir 21 år i kommunesektoren, 4 kommuner 9 år som rådmann, Notodden og Fredrikstad 10 år i Miljøverndept Velkommen

Detaljer

KS kommunesektorens organisasjon. Geir Runar Johannessen, områdedirektør KS

KS kommunesektorens organisasjon. Geir Runar Johannessen, områdedirektør KS KS kommunesektorens organisasjon Geir Runar Johannessen, områdedirektør KS Visjonen: En selvstendig og nyskapende kommunesektor KS arbeider for at storting og regjering skal vise folkevalgte tillit og

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 23.08.2007 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 23.08.2007 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 23.08.2007 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

KS kommunesektorens organisasjon. Signe Pape KS regionsdirektør Akershus og Østfold

KS kommunesektorens organisasjon. Signe Pape KS regionsdirektør Akershus og Østfold KS kommunesektorens organisasjon Signe Pape KS regionsdirektør Akershus og Østfold Hovedstyret Landstinget Landsstyret Øivind Sand, ordfører i Rælingen og styremedlem i Akershus Rådmannsutvalget Fylkesstyret

Detaljer

Kommunereform KS ståsted. Signe Pape, regiondirektør Akershus og Østfold

Kommunereform KS ståsted. Signe Pape, regiondirektør Akershus og Østfold Kommunereform KS ståsted Signe Pape, regiondirektør Akershus og Østfold «Landsstyret er positiv til at KS sentralt og regionalt tilrettelegger for og gir prosessveiledning i lokale prosesser og at dette

Detaljer

KS sin rolle i kommunereformen, lokalt og sentralt MNS, 14. november Marit Moe, KS Nord-Trøndelag

KS sin rolle i kommunereformen, lokalt og sentralt MNS, 14. november Marit Moe, KS Nord-Trøndelag KS sin rolle i kommunereformen, lokalt og sentralt MNS, 14. november 2014 Marit Moe, KS Nord-Trøndelag Landstingets uttalelse, februar 2012 Landstinget er KS øverste styrende organ. Det avholdes hvert

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

MØTEINNKALLING FYLKESMØTE I NORD TRØNDELAG. Dato: 14.02.2013 kl. 16:00 18:00 Sted: Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal

MØTEINNKALLING FYLKESMØTE I NORD TRØNDELAG. Dato: 14.02.2013 kl. 16:00 18:00 Sted: Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal 1 MØTEINNKALLING FYLKESMØTE I NORD TRØNDELAG Dato: 14.02.2013 kl. 16:00 18:00 Sted: Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal Medlemmer som kalles inn til møtet: Valgte representanter til fylkesmøtet.

Detaljer

KS som interesseorganisasjon og kompetansebase Verran, temamøte kommunestyret, 29. januar 2015

KS som interesseorganisasjon og kompetansebase Verran, temamøte kommunestyret, 29. januar 2015 KS som interesseorganisasjon og kompetansebase Verran, temamøte kommunestyret, 29. januar 2015 Marit Voll, fylkesleder KS Nord-Trøndelag og Marit Moe, spesialrådgiver, KS Nord-Trøndelag KS og kommunene,

Detaljer

OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLEGARE BARNEVERNSBARN I MØRE OG ROMSDAL SØKNADSSKJEMA

OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLEGARE BARNEVERNSBARN I MØRE OG ROMSDAL SØKNADSSKJEMA Offl 13, jfr fvl 13, første ledd OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLEGARE BARNEVERNSBARN I MØRE OG ROMSDAL SØKNADSSKJEMA Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal blei vedteke av Fylkesmøte

Detaljer

Kommunereformen KS sin rolle i reformen. Tom Mikalsen /Øystein Sivertsen september 2014

Kommunereformen KS sin rolle i reformen. Tom Mikalsen /Øystein Sivertsen september 2014 Kommunereformen KS sin rolle i reformen Tom Mikalsen /Øystein Sivertsen september 2014 FRAMTIDENS KOMMUNESTRUKTUR I TROMS - 2005 Sammenslåingslysten i 2005 Ingen kommuner som offensivt ønsket sammenslåing

Detaljer

Kommunereform Akershus: Hva blir KS rolle. Nils-Petter Wiik, seniorrådgiver KS Akershus og Østfold

Kommunereform Akershus: Hva blir KS rolle. Nils-Petter Wiik, seniorrådgiver KS Akershus og Østfold Kommunereform Akershus: Hva blir KS rolle Nils-Petter Wiik, seniorrådgiver KS Akershus og Østfold Jeg tenker at jeg Innledningsvis må si noe om hvordan KS ser på sin rolle i dette samarbeidet. Jeg skal

Detaljer

KS - kommunesektorens organisasjon. Konstituerende Fylkesmøte KS Buskerud 1. desember 2015 Bjørn Arild Gram, nestleder i KS

KS - kommunesektorens organisasjon. Konstituerende Fylkesmøte KS Buskerud 1. desember 2015 Bjørn Arild Gram, nestleder i KS KS - kommunesektorens organisasjon Konstituerende Fylkesmøte KS Buskerud 1. desember 2015 Bjørn Arild Gram, nestleder i KS Visjonen: En selvstendig og nyskapende kommunesektor KS arbeider for at storting

Detaljer

Referat frå styremøte nr. 8, Dato: Tid: kl Stad: Ålesund Kunnskapspark, møterom Ørnetua

Referat frå styremøte nr. 8, Dato: Tid: kl Stad: Ålesund Kunnskapspark, møterom Ørnetua Referat frå styremøte nr. 8, 2014 Dato: 14.11.2014 Tid: kl. 10.00 13.00 Stad: Ålesund Kunnskapspark, møterom Ørnetua Til stades: Frå styret: Styreleiar Anders Riise, Hareid kommune Nestleiar Geir Ove Vegsund,

Detaljer

Referat frå styremøte nr. 2, Dato: Tid: kl Stad: Parken Hotell

Referat frå styremøte nr. 2, Dato: Tid: kl Stad: Parken Hotell Referat frå styremøte nr. 2, 2015 Dato: 09.04.2015 Tid: kl. 09.00 13.00 Stad: Parken Hotell Til stades: Frå styret: Styreleiar Anders Riise, Hareid kommune Nestleiar Geir Ove Vegsund, Sula kommune Styremedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

KS - kommunesektorens organisasjon. Konstituerende Fylkesmøte KS Møre og Romsdal 18. november 2015 Bjørn Arild Gram, nestleder i KS

KS - kommunesektorens organisasjon. Konstituerende Fylkesmøte KS Møre og Romsdal 18. november 2015 Bjørn Arild Gram, nestleder i KS KS - kommunesektorens organisasjon Konstituerende Fylkesmøte KS Møre og Romsdal 18. november 2015 Bjørn Arild Gram, nestleder i KS Visjonen: En selvstendig og nyskapende kommunesektor KS arbeider for at

Detaljer

Div. + arbeidsgiverpolitiske utfordringer v/kommunesammenslåinger, KS FoU/Deloitte personalledersamling

Div. + arbeidsgiverpolitiske utfordringer v/kommunesammenslåinger, KS FoU/Deloitte personalledersamling Div. + arbeidsgiverpolitiske utfordringer v/kommunesammenslåinger, KS FoU/Deloitte personalledersamling 11.05.2016 Marit Moe, daglig leder KS Nord-Trøndelag marit.moe@ks.no 95 22 24 25 Disposisjon KS kurs

Detaljer

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011 Fra: Iver Kåre Mjelve/MRFYLKE Til: Arne.Yksnoy@fials.no, Einar Skjegstad/MRFYLKE@MRFYLKE, Ole Bjørn Helberg/MRFYLKE@MRFYLKE, ole.bjorn.helberg@utdanningsforbundet.no, Harriet Martinsen/MRFYLKE@MRFYLKE,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

NOTAT. Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/ / ADM/RSJ

NOTAT. Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/ / ADM/RSJ VOLDA KOMMUNE NOTAT Formannskapet Sak: Kommunereformen Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/137 698/2015 020 ADM/RSJ 22.01.2015 KOMMUNEREFORM - DRØFTINGSNOTAT Innleiing Fasar i reformutgreiinga:

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Kommunereform Akershus: Hva blir KS rolle. Signe Pape, regiondirektør KS Akershus og Østfold

Kommunereform Akershus: Hva blir KS rolle. Signe Pape, regiondirektør KS Akershus og Østfold Kommunereform Akershus: Hva blir KS rolle Signe Pape, regiondirektør KS Akershus og Østfold Storting og regjering: Fylkesmannen skal samarbeide med KS om regionreformen. KS Landsstyre er positive til at

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Kommunereformen sett fra KS. Victor Ebbesvik, KS Vest Radøy kommune 30.1014 oktober 2014

Kommunereformen sett fra KS. Victor Ebbesvik, KS Vest Radøy kommune 30.1014 oktober 2014 Kommunereformen sett fra KS Victor Ebbesvik, KS Vest Radøy kommune 30.1014 oktober 2014 Forventninger til medlemmene fra KS landsting februar 2012 «Landstinget forventer at kommunene vurderer om gjeldende

Detaljer

KS Nord-Norge rolle og ansvar for gjennomføringen av kommunereformen i Finnmark. Tom Mikalsen, Honningsvåg 8. september 2014

KS Nord-Norge rolle og ansvar for gjennomføringen av kommunereformen i Finnmark. Tom Mikalsen, Honningsvåg 8. september 2014 KS Nord-Norge rolle og ansvar for gjennomføringen av kommunereformen i Finnmark Tom Mikalsen, Honningsvåg 8. september 2014 KMD INVITASJON juli 2014 KS inviteres til å delta i prosessen «med sikte på å

Detaljer

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla Tenketank for kommunereform i Oppland Initiativ fra Fylkesmannen i samarbeid med KS Tenketanken ledes

Detaljer

Prosjektplan - kommunereformen

Prosjektplan - kommunereformen Nesodden kommune Prosjektplan - kommunereformen 06.05.2015 Revidert etter KST 061/15 23.04.15 1 Innholdsfortegnelse 2 Bakgrunn... 2 3 Rammer for prosessarbeidet... 2 3.1 Nasjonale føringer... 2 3.2 Regionale

Detaljer

Fjellkysten 05.03.2015 Gunnar Berglund

Fjellkysten 05.03.2015 Gunnar Berglund Fjellkysten 05.03.2015 Gunnar Berglund Formål Prosjektet skal sikre god kvalitet og en samlet effektiv ressursutnyttelse i kommunenes plan- og utviklingsarbeid Forstudiens resultatmål En sluttrapport som

Detaljer

HVORDAN JOBBER KS MED KOMPETANSEHEVING? Henning Berby. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

HVORDAN JOBBER KS MED KOMPETANSEHEVING? Henning Berby. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» HVORDAN JOBBER KS MED KOMPETANSEHEVING? Henning Berby «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Disposisjon KS sin rolle og fokus SEVS Kapasitetsutfordringene KS bidrag til økt plankompetanse Interessepolitikk

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/754-3

Frosta kommune Arkivsak: 2013/754-3 Frosta kommune Arkivsak: 2013/754-3 Arkiv: Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 04.03.2013 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyret 19.03.2013 Uttalelse - Endring i kommunestruktur

Detaljer

Møteinnkalling ekstraordinært møte

Møteinnkalling ekstraordinært møte Ordfører og rådmannsmøte (ORM) Møteinnkalling ekstraordinært møte Utvalg: Regionrådet for Hamarregionen Ordfører og rådmannsmøte (ORM) Møtedato: 11. desember 2014 kl. 14.15-15.30 Møtested: Møterom Mjøsa,

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre Arkiv: K1-030

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre Arkiv: K1-030 ÅSNES KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre 27.06.2016 Saken avgjøres av: Saksansvarlig: Hauge, Frank Steinar Kommunereform i Åsnes Dokumentliste: Arkiv: K1-030 Arkivsaknr: 14/940

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEREFORMPROSESSEN. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Oppstartsmøte KST - Kommunereformen

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEREFORMPROSESSEN. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Oppstartsmøte KST - Kommunereformen Vestby kommune - Sentraladministrasjonen Utvalgssak Saksbehandler: Sjur Authen Arkiv: 034// Arkivsaksnr.: 14/1871-5 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -41/14 27.10.2014 Kommunestyret K

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Kommunereformen er i gang

Kommunereformen er i gang Kommunereformen er i gang Fylkesmannens rolle og oppdrag Hva gjør Frogn kommune? Anne-Marie Vikla prosjektdirektør Oslo og Akershus Kommunestyremøte i Frogn, 22.9.2014 Anne-Marie Vikla, prosjektdirektør

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Dato: 02.06.2015 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna

Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna Fræna kommune Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2014/2013-16 Sakshandsamar: Linn Eidem Myrstad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna Kommunereform -

Detaljer

Tor Magne Fredriksen, Stabsleder, Adm.dir,

Tor Magne Fredriksen, Stabsleder, Adm.dir, Tor Magne Fredriksen, Stabsleder, Adm.dir, 04.05.2017 En omfattende virksomhet 19 fylkeskommuner 426 kommuner Ca. 500 bedrifter som har 440 000 ansatte 11 500 politikere Disponerer Ca. Kr 450 mrd kroner

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Line Hatmosø Hoem Leiar AP Ingeborg Forseth Medlem Møre og Romsdal fylkeskommune

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Line Hatmosø Hoem Leiar AP Ingeborg Forseth Medlem Møre og Romsdal fylkeskommune Møteprotokoll Utval: Rusforebygging God Helse Møtestad: 102, Fylkeshuset, Molde Dato: 16.12.2016 Tid: 10:00 Protokoll nr: 3/2016 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Monica Molvær (frå

Detaljer

Kvinnherad kommune Møteprotokoll

Kvinnherad kommune Møteprotokoll Kvinnherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kvinnherad Rådhus Dato: 24.08.2016 Tidspunkt: 13:00 15:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 16/2217-6 Arknr.: 121 &13 Saksbehandler: Hans Vestre BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 25/16 25.08.2016 Kommuneplanutvalget 10/16 31.08.2016 HØRING - REGIONAL

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv

Detaljer

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21 Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur i Værnesregionen Innholdsfortegnelse Prosessen om framtidig politisk styringsstruktur Modellene som er vurdert Valgt modell Framtidig organisering med politisk

Detaljer

UTTALELSE FRA FYLKESKOMMUNEN VEDR. KOMMUNEREFORMEN

UTTALELSE FRA FYLKESKOMMUNEN VEDR. KOMMUNEREFORMEN 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.09.2016 2014/2345-32955/2016 / 020 Saksbehandler: Dag Ole Teigen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestingets kultur-, nærings- 18.10.2016 og helsekomité Fylkestinget 25.10.2016

Detaljer

Kommunereform utvikling av Oppland

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunereform utvikling av Oppland Stortingets vedtatte mål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3. Bærekraftige og økonomisk

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Protokoll nr. 01/12 Møtedato 11.04.12 Medlemmer: Varamedlemmer: Tilstades: x X John Harry Kvalshaug, Styreleiar HMR X Britt Flem, Styremedlem HMR X Christian

Detaljer

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/1887-1 Saksbehandler: Torgeir Skevik Saksframlegg Plan for utvikling av kompetanse og tjenester 2016-2019 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Detaljer

Informasjonsnotat / orientering

Informasjonsnotat / orientering SAMNANGER KOMMUNE Rådmannskontoret Informasjonsnotat / orientering Til: Marit Aksnes Aase Frå: Tone Ramsli KOMMUNEREFORM - ARBEID I SONDERINGSFASEN Saknr/Journalnr Arkivkode Dato: 13/783/15/1245/ASK/TR

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Økt digitalisering i kommunal sektor

Økt digitalisering i kommunal sektor Økt digitalisering i kommunal sektor Ordning for finansiering av felles digitaliseringsprosjekter for kommuner og fylkeskommuner PRINSIPPNOTAT Dette dokumentet beskriver prinsipper for finansiering og

Detaljer

Utviklingstrekk i kommunal forvaltning. NKRF 10. juni 2013 Sigrid Stokstad, prosjektleder

Utviklingstrekk i kommunal forvaltning. NKRF 10. juni 2013 Sigrid Stokstad, prosjektleder Utviklingstrekk i kommunal forvaltning NKRF 10. juni 2013 Sigrid Stokstad, prosjektleder Utviklingstrekk i kommunal forvaltning Kommunestørrelse Organisering Statlig styring vs. egenkontroll Pågående arbeid,

Detaljer

Gjennomslag for kommunesektoren

Gjennomslag for kommunesektoren Gjennomslag for kommunesektoren Strategikonferansen 2017, Sogn og fjordane, Førde, Lasse Hansen, Adm.dir KS. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» 2014-2016 En reise! KS viktigste oppgaver Landets

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Arbeidstidsordning - lærere

Arbeidstidsordning - lærere Rektorkonferansen 2014 Arbeidstidsordning - lærere Førde 26. februar 2014 Ørjan Raknes Forthun - rådmann Eid Leder rådmannsutvalget - KS Sogn og Fjordane Utdanningsledelse KS Sogn og Fjordane Utdanningsledelse

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer. Mellvin Steinsvoll Medlem AP

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer. Mellvin Steinsvoll Medlem AP Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 111, Fylkeshuset, Molde Dato: 15.11.2017 Tid: 10:30 Protokoll nr: 4/2017 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jon Skarvøy Leiar Anne Lise

Detaljer

Stryn kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteken i kommunestyresak 56/16 den

Stryn kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteken i kommunestyresak 56/16 den Stryn kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteken i kommunestyresak 56/16 den 23.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS 19.03.2015 040/2015 Kommunestyret PS 30.04.2015 Kommunestruktur

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.10.2014 Møtet tok til 12:00 Møtet slutta 15:05 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 125/14 28.10.2014 Astrid Vadet Formannskapet 134/14 11.11.2014 Arne Sandbu Formannskapet

Detaljer

STORTINGSMELDING Stortingsmelding 33 ( ) «NAV i en ny tid for arbeid og aktivitet» understreker at arbeid nå skal være første prioritet i NAV.

STORTINGSMELDING Stortingsmelding 33 ( ) «NAV i en ny tid for arbeid og aktivitet» understreker at arbeid nå skal være første prioritet i NAV. NAV NAV er inne i store endringsprosesser. Nedsatt ekspertgruppe med leder Sigrun Vågeng kom med forslag til et bedre NAV. Essensen : NAV kontorene må ha tettere kontakt med arbeidsgivere og få større

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS 19.03.2015 Kommunestruktur - oppnemning av forhandlingsutval

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Sak 58/16 Arkivsak nr: 16/488 Arkiv: Sakshandsamar: Ingunn Stette Sak nr Utval Møtedato 60/16 Formannskapet 04.05.2016 58/16 Kommunestyret 24.05.2016 KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Detaljer

Arbeidsgiverrollen - i sammenslåingsprosesser og fornyingsarbeid. Jorunn T. Leegaard, 9. juni 2016

Arbeidsgiverrollen - i sammenslåingsprosesser og fornyingsarbeid. Jorunn T. Leegaard, 9. juni 2016 Arbeidsgiverrollen - i sammenslåingsprosesser og fornyingsarbeid Jorunn T. Leegaard, 9. juni 2016 KS løfter fram arbeidsgiverrollen «Kommunens rolle som arbeidsgiver må ivaretas på en god måte dersom kommunestyrer

Detaljer

Kommunereformarbeidet i KS

Kommunereformarbeidet i KS Kommunereformarbeidet i KS 14. august 2014, Tankesmie kommunereform Nord-Trøndelag Marit Moe, spesialrådgiver KS Midt-Norge, Nord-Trøndelag Forventninger til KS fra Regjeringen, brev av 3. juni i år Invitasjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Margrete Bjerkvik Medlem KRF Anders Egil Straume Medlem KRF

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Margrete Bjerkvik Medlem KRF Anders Egil Straume Medlem KRF VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 28.06.2016 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jørgen Amdam Leiar AP Fride Schjølberg

Detaljer

Oppdrag kommunereform RINDAL

Oppdrag kommunereform RINDAL Oppdrag kommunereform RINDAL 02. 02. 2015 Antall personer i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 2 1964: Skole, skatt, sosialtrygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 2014: Tiårig grunnskole,

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Jakob Strand Kommunereformprosessen - framdriftsplan Aure kommune.

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Jakob Strand Kommunereformprosessen - framdriftsplan Aure kommune. Aure kommune Servicekontoret Fylkesstyret i KS Møre og Romsdal v7seniorrådgiver Alf Åge Berg Fylkeshuset 6412 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/575-16 Jakob Strand 18.12.2014

Detaljer

Startskudd for kommunereformen

Startskudd for kommunereformen Startskudd for kommunereformen Fylkesmannens rolle og oppdrag Valgerd Svarstad Haugland fylkesmann i Oslo og Akershus 2.- 3. september 2014 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Regjeringens mål med kommunereformen?

Detaljer

Det vil også være mulig å la seg registrere med opplysningen Har ingen verv eller økonomiske interesser.

Det vil også være mulig å la seg registrere med opplysningen Har ingen verv eller økonomiske interesser. Til ordfører, administrasjonssjef og daglig leder Nærmere informasjon om www.styrevervregisteret.no KS sendte den 5. januar 2007 brev til kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper der Styrevervregisteret

Detaljer

K-SAK 55/16 INTENSJONSAVTALE MELLOM HAREID, HERØY, SANDE, ULSTEIN OG VANYLVEN. Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak:

K-SAK 55/16 INTENSJONSAVTALE MELLOM HAREID, HERØY, SANDE, ULSTEIN OG VANYLVEN. Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak: Dokumentsenter og politisk sekretariat Møre og Romsdal fylke Fylkeshuset 6404 Molde Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/412 000 DOK / HS 04.05.2016 K-SAK 55/16 INTENSJONSAVTALE MELLOM

Detaljer

Saksframlegg med vedtak

Saksframlegg med vedtak Saksframlegg med vedtak Utredning om ny kommunestruktur Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Jan-Erik Fredriksen FE - 002 14/3078 Saksnr Utvalg Type Dato 15/17 Kommunestyret PS 26.02.2015 Kommunestyrets enstemmige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkivsaksnr.: 10/1563

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkivsaksnr.: 10/1563 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkivsaksnr.: 10/1563 Arkiv: F40 Etablering av mellombels felles kommunal oppreisingsordning i Sogn og Fjordane for omsorgssvikt/overgrep mot barn under kommunal

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95 Dato: 17.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Åfjord formannskap 23.09.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Per O. Johansen Vedlegg: 1. Brev av 27.08.2014 fra

Detaljer