Kommunereform Akershus: Hva blir KS rolle. Nils-Petter Wiik, seniorrådgiver KS Akershus og Østfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunereform Akershus: Hva blir KS rolle. Nils-Petter Wiik, seniorrådgiver KS Akershus og Østfold"

Transkript

1 Kommunereform Akershus: Hva blir KS rolle Nils-Petter Wiik, seniorrådgiver KS Akershus og Østfold

2 Jeg tenker at jeg Innledningsvis må si noe om hvordan KS ser på sin rolle i dette samarbeidet. Jeg skal ikke være frekk og påstå at FM har en enkel oppgave, men det er liten tvil om at mandatet og marsjordren er noe tydeligere enn i KS. KS er en medlemsorganisasjon hvor det er mange meninger både for og imot for og imot strukturendringer og marsjordren er ikke like tydelig som den FM har fått. Selv om det er mye som må avklares etter hvert utover i prosessen, har både KS Landsstyre og hovedstyre lagt noen viktige føringer for videre prosess:

3 Storting og regjering: Fylkesmannen skal samarbeide med KS om regionreformen. KS Landsstyre er positive til at KS sentralt og lokalt tilrettelegger for og gir prosessveiledning i lokale prosesser i et likeverdig samarbeid med fylkesmannsembetet. Det forutsettes at det er en gjensidig forståelse i dette samarbeidet for at kommunene selv styrer framdriften i prosessene og definerer sin behov for veiledning og prosess-støtte. Mens fylkesmannen har fått et mandat fra staten til å være en aktiv tilrettelegger og tilnærmet pådriver, har KS et mandat fra sine styrende organer om å delta, men ikke innta noen offensiv pådriverrolle.

4 Hvis vi skal bruke et fotballbilde: Både FM og KS spiller på samme lag i denne prosessen, men FM spiller mye tydeligere i angrep. KS utgjør backrekka. Vi må tilpasse våre roller på banen, og vi kommer nok til å sifra hvis FM blir for offensiv og stadig går i offside eller dribler seg bort i et hjørne. Og så får vi i KS tåle å høre det hvis FM mener vi blir for baktunge nede på 16-meteren. Men vi kan også spille en mer offensiv rolle i de tilfeller medlemmene ønsker det. Da kan vi storme fram med sidebackene våre.

5 KS prosessrolle KS nasjonalt og lokalt (v/fylkesstyret) skal ikke mene noe om hvem som bør slå seg sammen Kommunene må selv eie prosessene og hvem de vil innlede samtaler med KS kan bidra med kunnskap som vil være viktige i vurderinger i forb. med lokale vedtak: Formidle fakta. KS som «ekspertorganisasjon» Kunnskap om lokaldemokrati og hva som fører til deltakelse Økonomisk beregningsmodell som viser økononomiske utslag av sammenslåinger gitt dagens inntektssystem (inntil 7 kommuner)

6 KS prosessrolle fortsatt Stille «kritisk venn-spørsmål» Hvis sammenslåing: Hvordan vil dere unngå mulige negative konsekvenser av en evt. sammenslåing? Hvis dere velger å stå alene: Hvordan vil dere unngå mulig negative konsekvenser av å stå alene? KS skal også gi bistand til kommuner som ønsker å stå aleine. Hjelpe til med å tydeliggjøre «hvorfor passer dette ikke hos oss». Etter vedtak om sammenslåing: Hvordan planlegge og gjennomføre fusjonen/e på en god måte. Hvordan trekke inn tillitsvalgte og de ansatte. Hvordan håndtere overtallighet på ansatte generelt og ledere spesielt? Jf. KS som arbeidsgiverorganisasjon

7 Hvor aktivt og på hvilken måte - KS skal gå inn i lokale prosesser, avhenger først og fremst av at de involverte kommuner ønsker det. Og så avhenger det av kapasitet i KS lokale administrasjon. Denne er for tiden ikke stor, men vi får noe forsterkninger og snur rundt på de ressursene vi har I tillegg til dette er også fylkesstyre og rådmannsutvalg ressurser særlig i kraft av den politiske og administrative klokskap deltakerne besitter.

8 Oppgaver: KS har en offensiv rolle Kommunestruktur må sees i sammenheng med de oppgaver kommunene får KS mener det er naturlig å se de kommunale og fylkeskommune/regionale oppgaveporteføljene i sammenheng. KS vil på nasjonalt nivå arbeide videre med hvilke oppgaver som ut fra hensynet til nærhet til innbyggerne, politisk folkevalgt forankring og effektiv oppgaveløsning kan flyttes til et av disse to nivåene KS forutsetter fullfinansiering av oppgaver. Her vil jeg tru at det er mindre drahjelp å få fra fylkesmannen. Direktorater og departementer kan forventes å være motspillere. Nå dreier det seg ikke bare om en kommunereform, men også om en regionreform. Regionenes oppgaver og struktur er også i spill.

9 Oppgaver: Fra stat til fylke/region eller kommune Høst 2014: KS: Hurtigarbeidende ressursgrupper: Innspill til regjeringens oppgavemelding (fremmes våren 2015): Vedtas i KS hovedstyre i desember. Blanding av KS sentrale spisskompetanse med medlemskompetanse Barnevern Rehabilitering NAV Rus/psykiatri Helse/omsorg Statped og SMI-skole Naturressurs og miljøforvaltning Klima og energi Kommunal beredskap Kultur

10 Arenaer for informasjonsformidling, kunnskapsdeling erfaringsutveksling Fylkesstyrer, rådmannsutvalg, fylkesmøte, høstkonferanser, og strategikonferanser Disse arenaene står til rådighet. Naturlig å invitere FM på temaer som gjelder kommunereformen Mange og komplekse problemstillinger som vil kreve mye informasjon, deling av kunnskap, utveksling av erfaringer og formidling av synspunkter videre til KS og evt. videre til regjering og Storting. Eks. Generalist-kommuneprinsippet: Hvor bastant skal dette gjelde, og hvilke avvik eller tilpasninger bør godtas. KS og FM bør koordinere sine arenaer slik at en ikke dublerer unødig Dvs. at de samme temaer bør ikke drøvtygges på flere arenaer suksessivt slik at folk slites ut. Likeledes må FM og KS passe på at viktige temaer ikke glipper mellom de to

11 Arbeidsgiverrollen Medvirkning / tillitsvalgtes rolle Arbeidsgivers styringsrett Virksomhetsoverdragelser Ledelse i omskiftelige tider Kompetanseplanlegging, utvikling mobilisering Innpassing til / harmonisering av lønns- og personalpolitikk arbeidsgiverstrategier i ny kommune Eventuell overtallighet Kulturbygging ny kommune / organisasjon

12 - Det er spennende å se statsforvaltning og kommunesektor i sammenheng. Både med hensyn til forenkling og fornyelsesprosesser. Det skal bli mindre silotenkning og mer samordning. Jan Tore Sanner i Helgepraten, Nationen fredag 18. oktober 2013

13 Det er lite i kommuneproposisjonens beskrivelse av kommunereformen som gir noen pekepinn på hvordan den i seg selv skal føre til mer lokaldemokrati og mindre statlig detaljstyring. At det eventuelt blir mindre behov for statlig detaljstyring for å bruke regjeringens egen argumentasjon - betyr ikke at det faktisk blir det etter at en reform er gjennomført. I kommuneproposisjonen peker Regjeringen på at i kommunereformen i Danmark ble hensynet til lokaldemokrati for lite vektlagt i, både på statlig side og i de nye kommunene. Det er ingen automatikk i at staten reduserer sin styring, selv om kommunene blir større.

14 Gode tiltak på veien. Staten må bidra med: Betydelig reduksjon i statlig detaljstyring og rapporteringskrav Klar reduksjon i landsomfattende tilsyn Færre innsigelser til arealplanene Flytte ressurser og oppgaver fra stat til kommune Mer enhetlig regional organisering på statlig side

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan gjennomføre

Detaljer

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan

Detaljer

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling NIVI-rapport 2011:3 Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling Utarbeidet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet Magne Langset og Geir Vinsand Forord NIVI Analyse har gjennomført

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Sak 8/15 Oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene

Sak 8/15 Oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene Sak 8/15 Oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene 20.februar: Frist for innsending av endringsforslag til post@sp.no 5. mars: Sentralstyret behandler innkomne endringsforslag og innstiller overfor landsmøtet

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 1 UTVALGETS MANDAT OG ARBEID 7 1.1 Mandat og sammensetning

Detaljer

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Forord Difi har gjennomført et prosjekt der formålet har vært å belyse samordning i norsk forvaltning og å peke

Detaljer

Nr. 2004:10. Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet

Nr. 2004:10. Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet Nr. 2004:10 Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet Forord Statskonsult har belyst virkningene av at regionaliseringen av statlig virksomhet er gjort etter ulike geografiske prinsipper.

Detaljer

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf.

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. 2-4 Innhold 1. Innledning 2. Noen utgangspunkt og presiseringer 2.1 Ikke

Detaljer

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Ingrid J. Lauvrak, Kystverkets beredskapsavdeling Bakgrunnen for arbeidet Initiativet til å sette i gang et arbeid innen

Detaljer

Statlig styring av kommunene Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer. Rapport 2010:4 ISSN 1890-6583

Statlig styring av kommunene Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer. Rapport 2010:4 ISSN 1890-6583 Statlig styring av kommunene Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer Rapport 2010:4 ISSN 1890-6583 Forord På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har Direktoratet for

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer