SkatteFUNNs webseminar 24. august Spørsmål og svar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SkatteFUNNs webseminar 24. august 2011 - Spørsmål og svar"

Transkript

1 SkatteFUNNs webseminar 24. august Spørsmål og svar Om ordningen Hvis vi har flere skattefunn-prosjekter løpende, hvor et av prosjektene involverer et godkjent FoU institutt. Hva er totalrammen pr år for vår bedrift? Totalrammen for bedriften per inntektsår er (a) 5,5 millioner kroner for egenutført FoU, (b) 11 millioner kroner for innkjøpt FoU fra godkjent FoU-institusjon. Samlet sum under (a) og (b) kan ikke overstige 11 millioner kroner per år. Etter det jeg har forstått har ESA stilt spørsmål om lovligheten av Skattefunn-ordningen. Er ESAs behandling nå avsluttet, og hva ble i så fall konklusjonen? ESA har tidligere stilt spørsmål ved SkatteFUNN-ordningen, noe som har resultert i regelendringer. 19. august 2009 ble ordningen meldt inn under gruppeunntaksforordningen EU 800/2008 av Finansdepartementet. Dette betyr at ordningen fra denne dato er unntatt fra notifiseringsplikt, og at norske myndigheter selv har ansvar for at vilkårene i EU 800/2008 er oppfylt. Kan man motta støtte til utvikling av et produkt som ikke finnes på det norske markedet, men som i en eller annen form er eller har vært på markedet i andre deler av verden? Det er i utgangspunktet ikke tilstrekkelig at prosjektet tar sikte på å lage en variant av noe som alt finnes på markedet, med mindre det er tale om en forbedring mht. egenskaper, pris, eller produksjonskostnader. Et samarbeidsprosjekt bestående av 6 bedrifter, er det slik at de kan beskrive prosjektet i 6 separate søknader med egne budsjetter, men totalen av de 6 søknadene kan ikke overstige 5,5 hhv 11 mill kr? Samarbeidsprosjektet kan kun kreve skattefradrag for inntil 5,5/11 millioner kroner av prosjektkostnadene. Godkjenning Jeg har fått godkjenning. Hva gjør jeg? Det første du må gjøre er å lese godkjenningsbrevet ditt. Der finner du praktisk informasjon. Vi har ett prosjekt som er godkjent som skattefunn og et nytt prosjekt underveis som vi vil søke om. Gjelder 5,5 mil for alle prosjekter totalt, eller pr. prosjekt? Er 5,5 mill pr. år eller totalt? Beløpsgrensen på 5,5 millioner kroner per år for egenutført FoU gjelder per bedrift. Kan skattefunn kombineres med andre forskningsrådsprosjekter? Ja. SkatteFUNN-støtte er en rettighet dersom bedriften har FoU-prosjekt i tråd med skattelovens definisjon av FoU. Annen offentlig støtte er OK, så lenge man ikke kommer i konflikt med statsstøtteregelverket. Under "Sentrale dokumenter" på har vi forklart statsstøttereglene, og hvordan disse kommer til anvendelse for SkatteFUNN-prosjekter.

2 Hva med den kontinuerlige utviklingen av programvareprodukter? Dette er jo en Programvareutvikler-bedrifts fokus for hele tiden å være konkurransedyktig. Kan en Programvarebedrift søke støtte år etter år for den nyutviklingen som skjer? Aktivitet med karakter av løpende drift, herunder rutinemessig eller regelmessige endringer av varer, tjenester, produksjonslinjer, produksjonsprosesser, eksisterende tjenester eller annen pågående aktivitet, selv om slike endringer kan innebære forbedringer, omfattes ikke av ordningen. Kan alle prosjekter godkjennes som SkatteFUNN-prosjekt? Dersom nei, hvilke prosjekter er det som kan godkjennes? Kun FoU-prosjekter kan godkjennes. Om prosjektet avslås betyr ikke det nødvendigvis at Forskningsrådet mener at det ikke er et godt prosjekt, men at prosjektet faller utenfor det som kan godtas som beskrevet i SkatteFUNNs forskrift. Hvor mye jobb er det med rapportering når vi har fått godkjenning? Enkel elektronisk årsrapport/sluttrapport til Forskningsrådet, og revisorbekreftet vedlegg til bedriftens selvangivelse. Det må naturligvis føres prosjektregnskap, slik at underlaget for prosjektkostnadene foreligger. Søknadsinnsending og -behandling Kan et kompetansemiljø (godkjent eller ikke) søke om et eget SkatteFUNN prosjekt, f.eks nye produkter eller tjenester som tilbys? Ja, men evt godkjenning forutsetter at virksomheten er skattepliktig, og at prosjektet oppfyller SkatteFUNN-forskriftens vilkår til FoU-prosjekt. Hva gjør dere for å sikre lik saksbehandling i samtlige fylker? Opplever store forskjeller i de ulike fylkene. Innovasjon Norge lokalt gjør en første vurdering og sender innstilling til Forskningsrådet. Det er ulik kapasitet ved de ulike lokalkontorene. Alle vedtak om godkjenning/avslag gjøres sentralt hos Forskningsrådet, basert på Innovasjon Norges vurdering og sakkyndig vurdering av søknadens innhold av Forskningsrådets saksbehandlere. Saksbehandlingen i Forskningsrådet skjer uavhengig av fylke. Hvordan går man frem dersom man ønsker å søke støtte/fradrag for prosjekter som går over flere år? Det kan søkes SkatteFUNN-støtte for prosjekter av varighet flere år. Godkjenning gis normalt for inntil 3 år om gangen. Hvor lang tid tar det før søknaden er avgjort? 1 til 2 måneder, men det kan ta kortere tid eller lengre tid avhengig av kompleksitet og kapasitet. Søknaden skal gjennom 2 ledd, først en vurdering i Innovasjon Norge, deretter en sluttvurdering i Forskningsrådet. Generelt anbefaler vi at søknaden sendes inn så tidlig på året som mulig, fordi saksbehandlingskapasiteten er større da (lavere antall søknader). Søknader sendt inn tett opp mot

3 garantifristen 1.september kan risikere avgjørelse først tett opp mot nyttår. Dette er fordi vi mottar ca 1500 søknader de siste dagene før 1.september, og IN/Forskningsrådet trenger resten av året på å saksbehandle alle disse søknadene. Vil en bedrift kunne sende inn flere søknader samtidig? En bedrift kan ha flere SkatteFUNN-prosjekter samtidig, og kan søke flere SkatteFUNN-prosjekter i samme år. Men det er tak for de maksimale kostnadene i et inntektsår som gir skattefradrag, og dette taket gjelder per bedrift, uavhengig av antall prosjekter. En bedrift kan få skattereduksjon på 18 % (dersom stor bedrift) eller 20 % (dersom SMB) av en maksimal kostnadsramme på (a) 5,5 millioner kroner for egenutført FoU, eller (b) 11 millioner kroner for FoU innkjøpt fra godkjent FoUinstitusjon. Summen av a) og b) kan heller ikke overstige 11 millioner kroner. Jeg har blitt kontaktet av et firma som sier de kan skrive SkatteFUNN-søknaden for meg. Kan Skattefunn, eller forskningsrådet, eller Innovasjon Norge, anbefale gode søknadsskrivere? SkatteFUNN har ikke lister over gode søknadsskrivere, og gir ikke råd om hvilke konsulenter som er gode på dette. Bedriftene må selv, på eget grunnlag, vurdere om de ønsker å kjøpe tjenester i form av hjelp til skriving og innsending av skattefunn søknad. Vi er klar over at en del bedrifter velger å kjøpe slike tjenester. På generelt grunnlag mener vi bedriften bør forsøke å formulere prosjektet sitt selv først, fordi vi tror det ligger god læring i dette, og det er opplagt bedriften selv som vet best hva den har tenkt til å gjøre. På hjemmesiden vår har vi lagt ut noen råd i forhold til hva bedriftene bør tenke på hvis de ønsker å kjøpe slike tjenester. En skal være spesielt klar over at utgifter i forbindelse med skriving og innsending av søknad IKKE er en kostnad det kan kreves skattefradrag for. Kostnadsdokumentasjon/Revisor Vi har fått godkjent innrapportering for Kommer utbetaling automatisk? Når? SkatteFUNN-støtte gis som skattefradrag som kommer bedrift til gode i forbindelse med skatteoppgjøret. Dersom bedrift ikke har inntekter utbetales Skattefunn-støtte som tilskudd i forbindelse med skatteoppgjøret. Dette forutsetter at bedrift selv har gjort krav på skattefradarag gjennom revisorattestert skjema RF-1053 til selvangivelsen. Les for øvrig godkjenningsbrevet grundig! Jeg forstår at en kan trekke fra egne kostnader til ansatte som arbeider med prosjektet innen gitte rammer. Hvordan vil det bli med selskaper der eierne begrenser lønnsuttak eller ikke tar ut lønn? Hvordan vil dette virke for FoU prosjekter i enkeltpersonsforetak? Kun bokførte lønnskostnader kan godkjennes ifølge skattelovens regler. Dette gjelder alle skattepliktige virksomheter, også enkeltpersonsforetak. Andre dokumenterbare prosjektkostnader inngår selvfølgelig i grunnlaget for beregning av skattefradrag. Hvilke krav og retningslinjer er det for innkjøp av FoU tjenester fra IKKE godkjent FoU institusjon? Det er ingen spesielle krav. Dette føres på «andre driftskostnader». Rammen er i disse tilfeller 5,5 millioner.

4 1: Er det en minstesats for egeninnsats (timesats)? 2: Vi deltar i dag i en prosjekt som mottar støtte fra forskningsrådet, kan bedriften motta skattefunn for sin innsats/kostander i prosjektet? 3: Inngår kostnader fra underleverandører i bedriftens kostander for skattefunn (or eksempel patentrådgiver, regnskap etc)? 1: Nei. 2: Ja, så lenge man ikke kommer i konflikt med statsstøtteregelverket. Under "Sentrale dokumenter" på har vi forklart statsstøttereglene, og hvordan disse kommer til anvendelse for SkatteFUNN-prosjekter. 3: Kostnader fra underleverandører kan inngå, jfr forskriftens (finnes under "Sentrale dokumenter" på Utgifter til førstegangspatentering kan inngå kun til SMB. Kostnader til regnskapsføring, revisjon, innsending av søknad kan ikke inngå. Kan et firma som har et Skattefunnprosjekt leie inn tjenester fra ansatt i morbedrift/eierbedrift? Ja. Kan utgifter til patentsøknad/varemerking inngå i søknaden? SMBer kan kostnadsføre utgifter til førstegangspatentering. Se SkatteFUNN-forskriften , 4.ledd. Kan man søke skaffefunn på utgifter som er dekket av Innovasjon Norge stipend f.eks. Etableringsstipend? Dersom utgiftene har direkte tilknytning til et FoU-prosjekt som tilfredsstiller skattefunn forskriftens vilkår er dette OK. Må jeg har revisor til å attestere skattefunn-regnskapet mitt når selskapet mitt er unntatt fra revisorplikt? Alle som krever fradrag for Skattefunn må ha en revisorattest, dvs. at revisor attesterer kostnadene og bekrefter opplysningene om offentlig støtte. Dette gjelder uavhengig av om skattyter er revisjonspliktig eller ikke. Hvis firmaet totalt oppnår kun et underskudd ved årsoppgjøret, vil fradrag for Skattefunn være uten reell betydning for det årlige regnskapet? Dersom man ikke skal betale skatt fordi selskapet ikke har inntekter vil skattefradraget utbetales som et tilskudd i forbindelse med skatteoppgjøret. Er budsjettet i søknaden bindende? Budsjettet er ikke bindende. Reelle prosjektkostnader som tas med i fradragsgrunnlaget kan overstige de budsjetterte så lenge de er innenfor ordningens rammer. Aktivitetene i søknaden er derimot bindende. Det er ikke mulig å ta med aktiviteter det ikke er søkt godkjenning for. Kan alle utgifter en bedrift har tas med i regnskapet til skattefradraget om bedriftens eneste formål er FoU? Her anbefales det at man setter seg inn i skattefunnforskriftens Svaret er NEI, det er kun utgifter som er direkte tilknyttet godkjent skattefunn-prosjekt, som er fradragsberettiget i hht skatteloven (kapittel 6), som kan kostnadsføres. Dette betyr i praksis følgende type kostnader: personalkostnader, innkjøp av FoU, utgifter til vitenskapelig utstyr, andre driftskostnader (herunder

5 innkjøp av tjenester, nødvendig materiell, reiser direkte tilknyttet prosjektet etc.). En kan for eksempel ikke kostnadsføre timer til administrativt personell, ikke kostnader til konsulentbistand i forbindelse med innlevering av søknad, ikke kostnader til revisorattestasjon etc. Bedrift A har ikke egne ansatte, men leier arbeidskraft fra bedrift B. Er det mulig for bedrift A å føre konsulenttimer fra bedrift B som konsulentfaktura i stedet for arbeidede timer a kr 530,-? Forutsatt at konsulenttimene fra bedrift B er reelle kostnader direkte tilknyttet godkjent prosjekt, skal kostnadene føres i regnskapet i hht faktura fra bedrift B, uavhengig av timesats på 530,-. Timesats på 530 kroner gjelder kun for personalkostnader og indirekte kostnader til bedriftens egne ansatte. Fradrag for kostnader til revisor for godkjenning av skattefradraget? Dette er en kostnad som pålegges bedrifter gjennom ordningen, og er ikke frivillig jfr. tidligere spørsmål knyttet til innleid konsulent for å skrive søknad. Er det eventuelt noen veiledning på hva kostnad revisor kan ta knyttet til dette? Av totale kostnader som belastes oss fra revisor utgjør kostnader til godkjenning av RF1053B en vesentlig andel. Det er et ryddig og godt dokumentert prosjektregnskap som fremlegges som dokumentasjon for skattefradraget. Kostnader til revisor kan ikke medtas i fradragsgrunnlaget. Nytten av skattefradraget bør settes opp mot kostnader til revisor. Forskningsrådet har ingen formening om hvilken pris denne tjenesten bør ha. Det står i forskriften at pkt 2 at "I tilfelle etterfølgende kommersiell bruk av prototype eller pilotprosjekt genererer inntekter, må disse trekkes fra i de berettigede kostnader". Dette virker rart ettersom et FoU prosjekt skal utvikle grunnlag for produkter som igjen genererer inntekter. Er poenget NÅR dette genererer penger? Bestemmelsen handler ikke om verdien av immaterielle rettigheter. Selvsagt er det meningen at vellykket FoU-prosjekt skal gi verdiskaping for bedrift, og for samfunnet. Bedriften kan benytte alle læringer, erfaringer, resultater, patenter etc. fra prosjektet til å skaffe seg fremtidig inntjening, uten at det skal gjøres noe fradrag i berettigede kostnader. Bestemmelsen knytter seg til at det ikke er tillatt å gi statsstøtte til produksjon/drift, og kommer til anvendelse de gangene et prosjekt lager en konkret prototyp som faktisk kan selges, leies ut e.l., og hvor altså utviklingen og byggingen av prototypen grenser tett opp mot ordinær produksjon av noe salgbart. Hvis prosjektet fremskaffer en salgbar prototyp kan kostnadene forbundet med dette godtas på gitte vilkår (les hele forskriftsteksten), og det skal da gjøres fradrag for salgsinntekten av prototypen. Forskning og utvikling What are criteria for qualified/approved (godkjent) R&D service providers and suppliers? Criteria are given in regulation , and are (i) purpose of institution must be R&D, (ii) institution must regularly publish results of R&D. Hvordan blir man godkjent FoU-institusjon? En bedrift som har et godkjent prosjekt, eller som planlegger en SkatteFUNN-søknad, kan søke Forskningsrådet om godkjenning av et kompetansemiljø de vil kjøpe FoU-tjenester fra.

6 Er det mulig å nyttiggjøre Skattefunn ved utvikling av nye fangstbare ressurser/arter innen f.eks skalldyrfisket? I hht forskrift er kartlegging og leting etter naturressurser e.l. unntatt fra ordningen, med mindre det dreier seg om å utvikle nye eller forbedrede metoder og teknikker. Det er umulig å svare på bakgrunn av spm hvorvidt dette unntaket kommer til anvendelse i dette tilfellet. "Til nytte for bedriften". Kan dette inkludere et prosjekt som er ren grunnforskning med hensikt til å profilere bedriften ved f. eks. deltagelse faglige møter, publikasjoner og styrking av samarbeid med andre FoU miljøer? Bedriften må sannsynliggjøre at prosjektresultatene er til nytte for bedriften i forbindelse med utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsmåter. Ren grunnforskning vil neppe tilfredsstille dette vilkåret. Hvordan finner jeg ut om prosjektet mitt er industriell forskning eller eksperimentell utvikling? Forskningsrådets saksbehandler avgjør om godkjent SkatteFUNN- prosjekt klassifiseres som industriell forskning (F) eller eksperimentell utvikling (U). Du kan ikke bestemme dette selv! Klassifiseringen gjøres i hht definisjoner som følger av EU-forordning 800/2008. Denne kan man finne under sentrale dokumenter på web-siden vår. Det har ingen praktisk betydning for selskapet og/eller prosjektet om det klassifiseres som det ene eller andre, annet enn i de tilfeller hvor bedriften mottar annen offentlig støtte. Informasjon om statsstøtteregelverk finner du på under "Sentrale dokumenter", følgende dokument: "Statsstøttereglenes betydning for SkatteFUNNprosjekter ". Annen formalia Dersom bedriften er under etablering - Kan man søke i annet navn og senere overføre søknaden? SkatteFUNN-søknaden må søkes på vegne av den bedrift som har nytte av prosjektresultatet. Det må være en etablert bedrift og det må foreligge et organisasjonsnummer før SkatteFUNN-søknad kan opprettes og sendes inn. Kan eksisterende prosjekter, (søknad går ut i 2011) videreføres? Evt. hvordan er prosessen? Må det søkes om det i 2011, eller ny søknad i 2012? Vi forstår det slik at eksisterende prosjekt er godkjent til og med inntektsåret Dersom prosjektet videreføres i 2012 og for senere år må det søkes nytt skattefunn-prosjekt innen 1.september 2012 for å være sikret ferdigbehandling av søknad i Det kan kreves skattefradrag for 2012 for prosjekter som er godkjent i Kan man ha flere FoU prosjekter inn i samme søknad? Et SkatteFUNN-prosjekt må være avgrenset og målrettet. Dersom man beskriver flere FoU-prosjekter i en søknad er det fare for at prosjektet ikke vurderes til å være avgrenset og målrettet. Dersom de ulike FoU-prosjektene har ulike mål og ulike aktiviteter bør en søke SkatteFUNN separat for hvert prosjekt.

7 Er det mulig å søke om skattefunn for prosjekter hvor IP rettigheter ligger f.eks. i USA og ikke i Norge? Dersom prosjektet tilfredsstiller forskriftens vilkår, herunder krav om at prosjektet må være til nytte for bedriften i forbindelse med utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsmåter, er vår forståelse at prosjektet kan godkjennes. Bedriften vår er godkjent for Skattefunn. Men, pga. manglende finansiering ble prosjektet utsatt. Hvor lenge kan en skattfunnsøknad være på 'hold'? SkatteFUNN godkjenner prosjekter, ikke bedrifter. Godkjente prosjekter som ikke gjennomføres bør avsluttes av søker. Man kan maksimalt få 1 års forlengelse på gjennomføring av godkjent prosjekt. Om et prosjekt ble søkt for i tidligere år (eks 2010) og godkjent, men ikke gjennomført (p.g.a kapasitet). Kan samme prosjekt søkes om igjen påfølgende år (2011)? Ja. Prosjektet kan søkes for 2011, innen 1.september 2011 med oppdatert aktivitetsplan. Kan en bedrift motta Skattefunn støtte som bare dekker utgifter til FoU-institutt eller må de ha noen form for egeninsats? Hva skjer med søknader som sendes etter 1. september? Overføres de automatisk til neste år eller må man søke på nytt etter årsskiftet? Det er ingen krav til egeninnsats. All FoU kan være innkjøpt. Søknader som sendes etter 1. september behandles samme år så langt det er kapasitet. Alle søknader ferdigbehandles, slik at de som ikke blir ferdigbehandlet innen utgangen av året overføres til påfølgende år for behandling, men vil da ikke gi skattefradrag for det året søknaden ble innsendt. Hva skjer om man i et allerede godkjent og påbegynt prosjekt også får støtte fra en annen aktør mens man er i prosjektfasen. Vil da skattefunnstøtten reduseres? SkatteFUNN-støtten avkortes dersom man ikke er innenfor støttegrensene i statsstøtte-regelverket. Under "Sentrale dokumenter" på har vi forklart statsstøttereglene, og hvordan disse kommer til anvendelse for SkatteFUNN-prosjekter. Min bedrift har tidligere hatt Skattefunn og et IFU prosjekt gående parallelt fordi vi har fått høre fra IN at man må "oppfylle" Skattefunn før IFU prosjekt kan godkjennes. Stemmer dette? Innovasjon Norge sin politikk er at det skal ligge SkatteFUNN-finansiering i bunnen for f.eks. IFUprosjekt. Henvendelser om dette må gå til Innovasjon Norge. Er det mulig å søke om skattefunn hvis bedriften er NUF-registrert? Ja, så lenge bedriften er skattepliktig til Norge. Kan man søke skattefunn for prosjekter som helt eller delvis mottar støtte fra forskningsrådet (f.eks. et BIP prosjekt)? Ja. SkatteFUNN-støtte er en rettighet dersom bedriften har FoU-prosjekt i tråd med skattelovens definisjon av FoU. Annen offentlig støtte er OK, så lenge man ikke kommer i konflikt med statsstøtteregelverket. Under "Sentrale dokumenter" på har vi forklart statsstøttereglene, og hvordan disse kommer til anvendelse for SkatteFUNN-prosjekter.

8 En bedrift har tidligere hatt godkjent Skattefunn for deler av utvikling av Web-system. Dersom WEBsystemet skal oppgraderes/videreutvikles (iht. ny teknologi) eksempelvis de neste 3 år. Godkjennes dette av Skattefunn? Det kan godkjennes dersom det nye prosjektet oppfyller SkatteFUNN-forskriftens vilkår. Må avgjøres på bakgrunn av konkret søknad. Jeg er usikker på om jeg får gjennomført prosjektet jeg har startet. Kan jeg la et annet selskap fortsette prosjektet? JA. Om et prosjekt skal overføres til en annen bedrift må det leveres en sluttrapport for den delen av prosjektet som er gjennomført i den første bedriften, og det må leveres en egen søknad fra den bedriften som overtar prosjektet for den delen som gjenstår. Henvis til den opprinnelige godkjenningen, og søk med en gang denne endringen er et faktum. Vi skal samarbeide med en annen bedrift om et prosjekt. Hvordan går vi fram for å få fordelt fradraget mellom oss? Bedriftene må sende inn hver sin søknad. I et ideelt samarbeidsprosjekt kan beskrivelsen av hva man skal gjøre i prosjektet være identisk, men i kostnadsbudsjettet til den enkelte bedrift bør kun den enkelte bedrifts kostnader fremkomme. Vær oppmerksom på at taket på 5,5/11 millioner i dette tilfellet gjelder på samarbeidsprosjektet, i hht skattelovens (2). Kan vedtaket påklages? Ja, klagefrist er tre uker etter mottatt vedtak. Det kan klages på avslag, avgrensninger i godkjenningen, og kategorisering av prosjektet som et forskningsprosjekt eller utviklingsprosjekt. Kan jeg sende inn en ny søknad om jeg får avslag fordi jeg ikke har forklart prosjektet nok? Er det usikkerhet om prosjektinnholdet kan saksbehandler returnere søknaden, slik at bedriften får mulighet til å komme med utfyllende informasjon om dette er nødvendig for å fatte et vedtak. Det er også klagemulighet, og det er også mulig å sende inn en ny søknad som beskriver prosjektet bedre enn den opprinnelige. Våre FoU-prosjekter kan strekke seg over en del år. Hvilke krav settes til nye søknader innenfor samme prosjekt som man tidligere har fått godkjenning for? Så vidt jeg skjønner går støtten over 3 år med mulighet for forlengelse i ytterligere ett. Om dere har prosjekter som strekker seg over flere år, kan det søkes om SkatteFUNN-støtte for tre år av gangen. Det går deretter an å søke godkjenning for videreføring av prosjektet etter at første periode er avsluttet. Vårt SMB-firma deltar i to større EU-relaterte prosjekter, begge to med 50 % finansiering og utbetalinger fra Norges forskningsråd. Er det slik at vi kan søke om skattefunn for disse prosjektene? Kortversjonen av svaret er JA, forutsatt at prosjektinnholdet vurderes som FoU etter skattelovens definisjon. SkatteFUNN støtte er en rettighet gjennom skattesystemet, og kan komme i tillegg til annen FoU-prosjektstøtte. Viktig å være kjent med statsstøtteregelverket, som setter rammer for hvor mye offentlig støtte et prosjekt kan motta, spesielt siden prosjektene som nevnes har 50 % finansiering fra før. Mer om statsstøtteregelverk kan leses på under "Sentrale dokumenter", dokument: "Statsstøttereglenes betydning for SkatteFUNN-prosjekter ".

9 Vil plansjene som vises i dette web møtet bli tilgjengelig til nøyere gjennomlesing i ettertid? Ja, hele webseminaret med plansjer og video er tilgjengelig. Følg lenken:

Agenda. I dag: SkatteFUNN som virkemiddel Prosjektet Prosjekteksempler Søknaden Gjennomføring og rapportering Muligheter og begrensninger

Agenda. I dag: SkatteFUNN som virkemiddel Prosjektet Prosjekteksempler Søknaden Gjennomføring og rapportering Muligheter og begrensninger 1 Agenda I dag: SkatteFUNN som virkemiddel Prosjektet Prosjekteksempler Søknaden Gjennomføring og rapportering Muligheter og begrensninger 2 Trådløse Trondheim Filmen finnes på www.skattefunn.no 3 SkatteFUNN

Detaljer

Introduksjon til SkatteFUNN

Introduksjon til SkatteFUNN Introduksjon til SkatteFUNN Gjeldende fra 6. juli 2011 Målgruppe: Bedrifter Utarbeidet av: Norges forskningsråd v/ SkatteFUNN Innledning Dette er en kort introduksjon til SkatteFUNN-ordningen, søknadsprosessen,

Detaljer

FoU-samarbeid mellom bedrifter og universiteter finansiert av Skattefunn

FoU-samarbeid mellom bedrifter og universiteter finansiert av Skattefunn FoU-samarbeid mellom bedrifter og universiteter finansiert av Skattefunn Akvakulturseminar i NMBU Vitenparken, 17. desember 2015. v/ Svein Hallbjørn Steien, DVM, Spesialrådgiver En rettighet Skattepliktige

Detaljer

Agenda. I dag: SkatteFUNN som virkemiddel Søknaden Prosjekteksempler Gjennomføring og rapportering Muligheter og begrensninger

Agenda. I dag: SkatteFUNN som virkemiddel Søknaden Prosjekteksempler Gjennomføring og rapportering Muligheter og begrensninger SkatteFUNN Agenda I dag: SkatteFUNN som virkemiddel Søknaden Prosjekteksempler Gjennomføring og rapportering Muligheter og begrensninger 2 SkatteFUNN som virkemiddel 3 Hva er SkatteFUNN? SkatteFUNN som

Detaljer

Elisabeth S. Frydenlund Regionansvarlig for Innlandet Norges forskningsråd

Elisabeth S. Frydenlund Regionansvarlig for Innlandet Norges forskningsråd Elisabeth S. Frydenlund Regionansvarlig for Innlandet Norges forskningsråd 1 Løp & søk! «Virkemiddelkameratene» Forskningsrådet råd, finansering, nettverk KD eierdepartement, finansiering fra 15 departementer

Detaljer

ULS prosjektleder-samling

ULS prosjektleder-samling ULS prosjektleder-samling Krav til SkatteFUNN-prosjekter og finansiering Arnljot Skogvang 20.3.2004 Agenda SkatteFUNN ordningen generelt Hva må søknaden inneholde? Finansiering noen fallgruver På næringslivets

Detaljer

Skattefunn åpen dag. Tromsø, 23. mars 2017

Skattefunn åpen dag. Tromsø, 23. mars 2017 Skattefunn åpen dag Tromsø, 23. mars 2017 Hvem er vi? BILDE Torill Fossheim EY Manager Statsautorisert revisor Mobile: 905 45 739 Email: torill.fossheim@no.ey.com BILDE Kurt-Egil Henriksen EY Tax & Law

Detaljer

Agenda. SkatteFUNN-ordningen: Eksempler fra Innlandet. Hvem kan søke? Hva kan man søke om? Retningslinjer og økonomi Søknad Rapportering

Agenda. SkatteFUNN-ordningen: Eksempler fra Innlandet. Hvem kan søke? Hva kan man søke om? Retningslinjer og økonomi Søknad Rapportering 1 Agenda SkatteFUNN-ordningen: Hvem kan søke? Hva kan man søke om? Retningslinjer og økonomi Søknad Rapportering Eksempler fra Innlandet 2 Hva er SkatteFUNN? En skattefradragsordning for kostnader til

Detaljer

Det lønner seg å tenke. nytt

Det lønner seg å tenke. nytt Det lønner seg å tenke. nytt Hva er SkatteFUNN? SkatteFUNN er en offentlig støtteordning som skal bidra til økt nyskaping og innovasjon i norsk næringsliv. Formålet er at prosjekter som godkjennes skal

Detaljer

#SkatteFUNN. - ditt springbrett til innovasjon

#SkatteFUNN. - ditt springbrett til innovasjon #SkatteFUNN - ditt springbrett til innovasjon I dag Hva er SkatteFUNN? Gjennomføring av et prosjekt Erfaringer fra bedrifter Dine finansieringsmuligheter 2 Kommune: Antall SkatteFUNN-prosjekter på kommunenivå,

Detaljer

SkatteFUNN Åpen dag SkatteFUNN. Skatteincentiv for FoU-prosjekter i næringslivet

SkatteFUNN Åpen dag SkatteFUNN. Skatteincentiv for FoU-prosjekter i næringslivet SkatteFUNN Åpen dag 2017 SkatteFUNN Skatteincentiv for FoU-prosjekter i næringslivet I dag:g Hva er SkatteFUNN? Og for hvem? I dag:g Skattefradrag for dokumenterte FoU-utgifter Hensikt: Øke verdiskaping

Detaljer

SkatteFUNN Ditt springbrett til innovasjon

SkatteFUNN Ditt springbrett til innovasjon SkatteFUNN Ditt springbrett til innovasjon Få publikasjonen ved å ta kontakt med oss på www.skattefunn.no. Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen N0-0131 Oslo Telefon: +47 22

Detaljer

SkatteFUNN Åpen dag SkatteFUNN. Skatteincentiv for FoU-prosjekter i næringslivet

SkatteFUNN Åpen dag SkatteFUNN. Skatteincentiv for FoU-prosjekter i næringslivet SkatteFUNN Åpen dag 2017 SkatteFUNN Skatteincentiv for FoU-prosjekter i næringslivet I dag:g Hva er SkatteFUNN? Og for hvem? I dag:g Skattefradrag for dokumenterte FoU-utgifter Hensikt: Øke verdiskaping

Detaljer

Driver bedriften med FoU?

Driver bedriften med FoU? 1 Driver bedriften med FoU? 1. Skal bedriften utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess? 2. Er målet med prosjektet å gi forbedret funksjonalitet og opplevelse for brukerne

Detaljer

SkatteFUNN presentasjon for LMI

SkatteFUNN presentasjon for LMI SkatteFUNN presentasjon for LMI Holbergs Terasse, 15. oktober 2009 Are Kristiansen SkatteFUNN Oversikt Litt generelt om SkatteFUNN-ordningen LMI-bedrifter i SkatteFUNN Om prosjektsøknad, krav til innhold

Detaljer

Når jeg er ferdig med presentasjonen, vil du få se eksempler på prosjekter som har hatt godkjenning gjennom SkatteFUNN.

Når jeg er ferdig med presentasjonen, vil du få se eksempler på prosjekter som har hatt godkjenning gjennom SkatteFUNN. Dette er en introduksjon til SkatteFUNN. Hensikten er å gi deg grunnleggende informasjon om SkatteFUNN-ordningen, slik at du enklere kan lete videre selv. SkatteFUNN-ordningen er et samarbeid mellom Innovasjon

Detaljer

SkatteFUNN. Ny kunnskap Økt lønnsomhet. Beate Nicoline Andersen Seniorrådgiver Norges forskningsråd April 2011

SkatteFUNN. Ny kunnskap Økt lønnsomhet. Beate Nicoline Andersen Seniorrådgiver Norges forskningsråd April 2011 SkatteFUNN Ny kunnskap Økt lønnsomhet Beate Nicoline Andersen Seniorrådgiver Norges forskningsråd April 2011 Innhold 1. Bedriftene om SkatteFUNN 2. Hensikt med SkatteFUNN 3. Tall 4. Muligheter og begrensninger

Detaljer

SkatteFUNN. Hallingdal næringshage 28 januar 2016

SkatteFUNN. Hallingdal næringshage 28 januar 2016 SkatteFUNN Hallingdal næringshage 28 januar 2016 Agenda: Hva er SkatteFUNN? Noen tall Viktige momenter for deg som søker Rettigheter og plikter Verdt å vite i forkant av skriveprosessen Hva er avgjørende

Detaljer

FRA FUNN TIL SKATTEFUNN

FRA FUNN TIL SKATTEFUNN Roger Amundsen Daglig leder Innovafunn Norge roger@innovafunn.no www.innovafunn.no FRA FUNN TIL SKATTEFUNN erfaringer, nyheter og presiseringer De fleste kjenner nå til SkatteFUNN-ordningen, som er blitt

Detaljer

Kompetansemeglersamling SkatteFUNN. Skatteincentiv for FoU-prosjekter i næringslivet

Kompetansemeglersamling SkatteFUNN. Skatteincentiv for FoU-prosjekter i næringslivet Kompetansemeglersamling 13.06.17 SkatteFUNN Skatteincentiv for FoU-prosjekter i næringslivet Lyn-quiz Sånn omtrent Hva var størrelsen på budsjetterte kostnader i den aktive porteføljen i SkatteFUNN ved

Detaljer

- ditt springbrett til innovasjon

- ditt springbrett til innovasjon 1 - ditt springbrett til innovasjon 2 Ta sats, søk nå og skriv selv! SkatteFUNN er et springbrett for å komme i gang med forsknings- og utviklingsprosjekter i din bedrift. 3 I dag Oversikt: Hva er SkatteFUNN?

Detaljer

SkatteFUNN Åpen dag SkatteFUNN. Skatteincentiv for FoU-prosjekter i næringslivet

SkatteFUNN Åpen dag SkatteFUNN. Skatteincentiv for FoU-prosjekter i næringslivet SkatteFUNN Åpen dag 2017 SkatteFUNN Skatteincentiv for FoU-prosjekter i næringslivet Hvordan foregår egentlig innovasjon? Vi har altså beveget oss fra et mer eller mindre reguleringsteknisk bilde av innovasjon

Detaljer

SkatteFUNN ditt springbrett til innovasjon

SkatteFUNN ditt springbrett til innovasjon SkatteFUNN ditt springbrett til innovasjon Utgiver: Norges forskningsråd SkatteFUNN www.skattefunn.no Innhold Ta sats, søk nå og skriv selv!... 4 Velkommen som søker til SkatteFUNN...6 Administrasjon...

Detaljer

Elisabeth S. Frydenlund Regionansvarlig for Innlandet Norges forskningsråd

Elisabeth S. Frydenlund Regionansvarlig for Innlandet Norges forskningsråd Elisabeth S. Frydenlund Regionansvarlig for Innlandet Norges forskningsråd 1 «Virkemiddelkameratene» Forskningsrådets hovedroller Rådgiver, forskningspolitikk regjering og Storting. Forskningsveiledning

Detaljer

Det kan gis inntil 50 % støtte av de støtteberettigede kostnadene for industriell forskning.

Det kan gis inntil 50 % støtte av de støtteberettigede kostnadene for industriell forskning. Seleksjonskriterier Er bedriften en SMB? (Ja/Uavklart/Nei) Er bedriften tilknyttet regionen det søkes støtte fra? (Ja/Delvis/Nei) Er krav til egenandel fra næringslivet oppfylt? (Ja/Nei) Er prosjektet

Detaljer

Elisabeth S. Frydenlund Regionansvarlig for Innlandet Norges forskningsråd

Elisabeth S. Frydenlund Regionansvarlig for Innlandet Norges forskningsråd Elisabeth S. Frydenlund Regionansvarlig for Innlandet Norges forskningsråd 1 Løp & søk! «Virkemiddelkameratene» Forskningsrådet råd, finansering, nettverk KD eierdepartement, finansiering fra 15 departementer

Detaljer

Kunnskapsparken Steinkjer 12. august 2014 Vigdis Tuseth, Innovasjon Norge

Kunnskapsparken Steinkjer 12. august 2014 Vigdis Tuseth, Innovasjon Norge Kunnskapsparken Steinkjer 12. august 2014 Vigdis Tuseth, Innovasjon Norge 1 - ditt springbrett til innovasjon 2 Ta sats, søk nå og skriv selv! SkatteFUNN er et springbrett for å komme i gang med forsknings-

Detaljer

SkatteFUNN Stavanger 28. mars Erik Furseth Senior Rådgiver. SkatteFUNN. Det lønner seg å tenke nytt

SkatteFUNN Stavanger 28. mars Erik Furseth Senior Rådgiver. SkatteFUNN. Det lønner seg å tenke nytt SkatteFUNN 2017 - Stavanger 28. mars Erik Furseth Senior Rådgiver SkatteFUNN Det lønner seg å tenke nytt I dag:g I dag: Hva er SkatteFUNN? Hvorfor forske? Hva kan støttes? Hva må du få frem i søknaden

Detaljer

Prosjektinformasjon. Prosjektets mål, aktiviteter og resultater. Prosjektets mål og aktiviteter. Hovedmål. Prosjektperiode. Delmål med aktiviteter

Prosjektinformasjon. Prosjektets mål, aktiviteter og resultater. Prosjektets mål og aktiviteter. Hovedmål. Prosjektperiode. Delmål med aktiviteter Side: 1 Prosjektinformasjon Prosjekttittel Foretakets egen prosjektidentifikasjon Prosjektets teknologikategori Prosjektets teknologikode Prosjektets anvendelsesområde Prosjektets mål, aktiviteter og resultater

Detaljer

#SkatteFUNN. - Det lønner seg å tenke nytt!

#SkatteFUNN. - Det lønner seg å tenke nytt! #SkatteFUNN - Det lønner seg å tenke nytt! I dag Hva er SkatteFUNN? Hva er et godt SkatteFUNN-prosjekt? Erfaringer fra bedrifter Speeddates med Forskningsrådet og Innovasjon Norge Næringslivet i endring

Detaljer

Aktuelle program og satsninger i Forskningsrådet. Elisabeth Frydenlund, Regional representant i Innlandet Brumunddal næringshage 19.02.

Aktuelle program og satsninger i Forskningsrådet. Elisabeth Frydenlund, Regional representant i Innlandet Brumunddal næringshage 19.02. Aktuelle program og satsninger i Forskningsrådet Elisabeth Frydenlund, Regional representant i Innlandet Brumunddal næringshage 19.02.2014 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver Finansiere der vi skaper

Detaljer

2013 Fakta 8/ ansatte. 3 mill kr. 6 mrd kr. 96% 44% av bedriftene at de vil. over 50 % 55% 31% 8 av 15. Hver bedrift hadde rundt

2013 Fakta 8/ ansatte. 3 mill kr. 6 mrd kr. 96% 44% av bedriftene at de vil. over 50 % 55% 31% 8 av 15. Hver bedrift hadde rundt 1 Sats på FoUoI SkatteFUNN er et springbrett til innovasjon SkatteFUNN støtter bedrifter som satser på innovasjon vha forsknings- og utviklingsprosjekter 2 2013 Fakta SkatteFUNN mottok 2530 søknader i

Detaljer

SkatteFunn. Vigdis Tuseth, Innovasjon Norge. Levanger 11. juni 2008

SkatteFunn. Vigdis Tuseth, Innovasjon Norge. Levanger 11. juni 2008 SkatteFunn Vigdis Tuseth, Innovasjon Norge Levanger 11. juni 2008 Åpent næringslivsmøte 11.06.08, Næringsutvikling Levanger næringsselskap AS Levanger rådhus SkatteFUNN for hvem? Rettighetsbasert ordning

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner (kap. 840 post 70)

Regelverk for tilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner (kap. 840 post 70) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 09 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner (kap. 840 post 70) Innhold

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om Nærings-ph.d.

Ofte stilte spørsmål om Nærings-ph.d. Ofte stilte spørsmål om Nærings-ph.d. Hva gjør man hvis man ikke har fått avklart opptak til ph.d. studiet?... 1 Ut fra hvilke kriterier vurderes vitenskapelig kvalitet i søknadene?... 1 Hvilke krav stilles

Detaljer

Christian Hambro august 2017

Christian Hambro august 2017 Forord Denne boken tar utgangspunkt i boken FoU og skatt fra 2012. Etter 2012 har SkatteFUNNs betydning økt, det har skjedd endringer i regelverket, og ikke minst har tilfanget av eksempler på juridiske

Detaljer

SkatteFUNN det lønner seg å tenke nytt!

SkatteFUNN det lønner seg å tenke nytt! SkatteFUNN det lønner seg å tenke nytt! Innhold Tenk nytt, bygg kunnskap og søk nå!... 1 Velkommen som søker til SkatteFUNN...3 Administrasjon... 3 Søknadskriteriene... 4 Hovedmål, delmål og aktiviteter...

Detaljer

SkatteFUNN det lønner seg å tenke nytt!

SkatteFUNN det lønner seg å tenke nytt! SkatteFUNN det lønner seg å tenke nytt! Utgiver: Norges forskningsråd SkatteFUNN www.skattefunn.no Tenk nytt, bygg kunnskap og søk nå! Forskning og utvikling angår din bedrift, og er en kilde til verdi

Detaljer

Nærings-ph.d. Bergen Februar, 2011

Nærings-ph.d. Bergen Februar, 2011 Nærings-ph.d. Bergen Februar, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av

Detaljer

SkatteFUNN, - Troms 2017 v/regionansvarlig Elisabeth Blix Bakkelund. SkatteFUNN. Det lønner seg å tenke nytt

SkatteFUNN, - Troms 2017 v/regionansvarlig Elisabeth Blix Bakkelund. SkatteFUNN. Det lønner seg å tenke nytt SkatteFUNN, - Troms 2017 v/regionansvarlig Elisabeth Blix Bakkelund SkatteFUNN Det lønner seg å tenke nytt I dag:g I dag: Hva er SkatteFUNN? Hvorfor forske? Hva kan støttes? I dag:g Skattefradrag for forskning

Detaljer

Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet

Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet Linda Granlund, PhD Leder Forskning og Ernæring, Mills DA Side 1 Agenda BIP KMB Forskerprosjekter SFI Skattefunn

Detaljer

OFU/IFU, LÅN SKATTEFUNN LILLEHAMMER 16.04.2013

OFU/IFU, LÅN SKATTEFUNN LILLEHAMMER 16.04.2013 OFU/IFU, LÅN SKATTEFUNN LILLEHAMMER 16.04.2013 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Innovasjon Norges rolle Fremme bedrifts og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet Utløse ulike distrikters

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forprosjekt

Prosjektbeskrivelse forprosjekt DISTRIKTFORSK FORREGIONEN Prosjektbeskrivelse forprosjekt Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 5 sider. OBS! Siste side er veiledning. Slett denne og hjelpespørsmål før du leverer prosjektbeskrivelsen.

Detaljer

Puls-programmet. Forventninger og minimumskrav til prosjektleder, prosjektansvarlig og gjennomføring av prosjekter. Randi Aarekol Basmadjian

Puls-programmet. Forventninger og minimumskrav til prosjektleder, prosjektansvarlig og gjennomføring av prosjekter. Randi Aarekol Basmadjian Forventninger og minimumskrav til prosjektleder, prosjektansvarlig og gjennomføring av prosjekter Randi Aarekol Basmadjian Det er inngått en avtale mellom prosjektansvarlig bedrift/institusjon og Forskningsrådet

Detaljer

REGJERINGSADVOKATEN. Oslo, 16.05.2008 2007-0769 CL/ a. P r o s e s s k r i f t. til. Oslo tingrett *****

REGJERINGSADVOKATEN. Oslo, 16.05.2008 2007-0769 CL/ a. P r o s e s s k r i f t. til. Oslo tingrett ***** Oslo, 16.05.2008 2007-0769 CL/ a P r o s e s s k r i f t til Oslo tingrett Sak nr: 07-135267TVI-OTIR/01 Saksøker: Henry Østhassel Mindejordet 20 4560 Vanse Prosessfullmektig: Saksøkt: Prosessfullmektig:

Detaljer

NIN Kapital Seminar i Narvik

NIN Kapital Seminar i Narvik NIN Kapital Seminar i Narvik Avd Dir Sander J. Tufte 11. september 2012 Visjon for SkatteFUNN SkatteFUNN skal være det mest tilgjengelig og anvendelig virkemiddelet for bedrifter som søker konkurransekraft

Detaljer

Relevante virkemidler for FoU

Relevante virkemidler for FoU Næringsseminar Trofors, Torsdag 10. november 2011 Relevante virkemidler for FoU Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Forskningsrådet 15 departementer 9,3 mrd kr 470 ansatte, adm.kost 9,2% Næringsliv

Detaljer

Ragnhild Rønneberg Avdelingsdirektør SkatteFUNN. VINNOVAs Årskonferens 17.10.2006

Ragnhild Rønneberg Avdelingsdirektør SkatteFUNN. VINNOVAs Årskonferens 17.10.2006 Ragnhild Rønneberg Avdelingsdirektør SkatteFUNN VINNOVAs Årskonferens 17.10.2006 Norge investerer mindre i FoU.....enn våre naboland og det er næringsliv som investerer lite % 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 01.06.16 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen om globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer

Bakgrunn. 2005 og fremover. Denne ordningen vil notifiseres til ESA.

Bakgrunn. 2005 og fremover. Denne ordningen vil notifiseres til ESA. Høringsnotat om utkast til forskrift om kompensasjon for ulønnet arbeidsinnsats i Skattefunn-godkjente forsknings- og utviklingsprosjekt for inntektsårene 2002, 2003 og 2004 Bakgrunn Moderniseringsdepartementet

Detaljer

SkatteFUNN og revisors rolle

SkatteFUNN og revisors rolle SkatteFUNN og revisors rolle Artikkelen er forfattet av: inn rapportene basert på prosjektregnskapet på tidspunktet for rapportering. Om det er noe avvik i regnskapstallene etter revisors gjennomgang i

Detaljer

Veiledning til utfylling av framdriftsplan/prosjektplan

Veiledning til utfylling av framdriftsplan/prosjektplan Veiledning til utfylling av framdriftsplan/prosjektplan Framdriftsplanen i søknadsskjemaet vil både bli å finne i kontraktsdokumentet og i framdriftsrapporten, og det er derfor svært viktig at den er utfylt

Detaljer

Utlysning av forskningsmidler fra St. Olavs Hospital 2016 Søknadsfrist 15. januar 2016

Utlysning av forskningsmidler fra St. Olavs Hospital 2016 Søknadsfrist 15. januar 2016 Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 15/9116-1/NISLIN 511 09.11.2015 Oppgis ved henvendelse Utlysning av forskningsmidler fra St. Olavs Hospital 2016 Søknadsfrist 15. januar 2016 St. Olavs Hospital

Detaljer

Vedtak V2015-20 - Morten Sæthre - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond

Vedtak V2015-20 - Morten Sæthre - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond Mottaker Norges Handelshøyskole Helleveien 30 5045 BERGEN Norge Morten Sæthre Deres ref.: Vår ref.: 2014/0367-46 Saksbehandler: Saksansvarlig: Ingunn B. Gjersvik Jan Gaute Sannarnes Dato: 06.03.2015 Vedtak

Detaljer

Søknad om støtte fra næringsfond - Nasjonalparken Næringshage AS

Søknad om støtte fra næringsfond - Nasjonalparken Næringshage AS Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/3175-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 19.11.2013 Formannskapet 25.11.2013 Saksbehandler: Katharina Berit Fugger Søknad om støtte fra næringsfond

Detaljer

www.pwc.no Infomøte NTNU Merverdiavgift 17. februar 2012

www.pwc.no Infomøte NTNU Merverdiavgift 17. februar 2012 www.pwc.no Infomøte NTNU Merverdiavgift 17. februar 2012 Agenda 1. Innledning ved Tove Tveråmo 2. Bakgrunn og historikk v/tore Hoem 3. Konsekvenser av den nye rettsoppfatningen v/tore Hoem 4. Praktiske

Detaljer

Søknadsinformasjon og utlysninger. Planleggingsverktøy for ideutvikling. Elisabeth Blix Bakkelund 8. Juni Forskningsrådet

Søknadsinformasjon og utlysninger. Planleggingsverktøy for ideutvikling. Elisabeth Blix Bakkelund 8. Juni Forskningsrådet Søknadsinformasjon og utlysninger. Planleggingsverktøy for ideutvikling Elisabeth Blix Bakkelund 8. Juni Forskningsrådet Hvilket virkemiddel passer? Anvendt forskning Innovasjon Grunnforskning Kommersialisering

Detaljer

Søknad om tilskudd fra næringsfond - Audio Plus AS

Søknad om tilskudd fra næringsfond - Audio Plus AS Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2384-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 26.08.2013 Formannskapet 19.08.2013 Saksbehandler: Katharina Berit Fugger Søknad om tilskudd fra næringsfond

Detaljer

Elisabeth S. Frydenlund Regionansvarlig for Innlandet Norges forskningsråd

Elisabeth S. Frydenlund Regionansvarlig for Innlandet Norges forskningsråd Elisabeth S. Frydenlund Regionansvarlig for Innlandet Norges forskningsråd 1 - ditt springbrett til innovasjon 2 Snakk med bedrifter om SkatteFUNN! Spør alle relevante bedrifter om de bruker ordningen

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend Søknadsfrist: Mandag 3. juni 2013 kl. 12.00 Innhold Om stipendet... 1 Definisjoner... 1 Søknadens vedlegg... 2 Innsending av elektronisk

Detaljer

Statsstøtte. Anne Solheim, koordinator FORREGION

Statsstøtte. Anne Solheim, koordinator FORREGION Statsstøtte Anne Solheim, koordinator FORREGION Hva er statsstøtte? Støtte fra Forskningsrådet er statsstøtte når den blir gitt til et «foretak»; en aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer

Detaljer

Årsrapport 2011. SkatteFUNN 10 år

Årsrapport 2011. SkatteFUNN 10 år Årsrapport 2011 SkatteFUNN 10 år Årsrapport 2011 SkatteFUNN Norges forskningsråd 2012 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 bibliotek@forskningsradet.no

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kulturnæringer 2016

Regelverk for tilskudd til kulturnæringer 2016 Regelverk for tilskudd til kulturnæringer 2016 Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samisk kulturnæring med inntjening på sine produkter og tjenester. Kriterier for måloppnåelse Nyetableringer innenfor

Detaljer

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 24.09.2013 039/13 LRY Kommunestyret 03.10.2013 087/13 LRY Saksansv.: Karin Nagell Arkiv:K1-233, K2-A10 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Denne teksten er i all hovedsak hentet fra FNOs (Finansnæringens fellesorganisasjon).

Denne teksten er i all hovedsak hentet fra FNOs (Finansnæringens fellesorganisasjon). Brukerveiledning til «Sjef i eget liv» Sjef i eget liv viser sammenheng mellom inntekt, forbruk og sparing. Simulatoren, hvor du kan foreta endringer og se konsekvenser av ulike økonomiske valg, er en

Detaljer

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samiske land og ressursrettigheter ivaretas i bruken av arealer i samiske

Detaljer

«Et Forskningsråd for næringslivet?» Viken Nettverksmøte, Moss

«Et Forskningsråd for næringslivet?» Viken Nettverksmøte, Moss «Et Forskningsråd for næringslivet?» Viken Nettverksmøte, Moss Spesialrådgiver Petroleum, Forskningsrådet Anders J. Steensen Nye ideer og teknologi hva kan Forskningsrådet bidra med? Om Forskningsrådet

Detaljer

Prosjektinformasjon. Prosjektets mål, aktiviteter og resultater. Prosjektets mål og aktiviteter. Hovedmål. Prosjektperiode. Delmål med aktiviteter

Prosjektinformasjon. Prosjektets mål, aktiviteter og resultater. Prosjektets mål og aktiviteter. Hovedmål. Prosjektperiode. Delmål med aktiviteter Side: 1 Prosjektinformasjon Prosjekttittel Foretakets egen prosjektidentifikasjon Prosjektets teknologikategori Prosjektets teknologikode Prosjektets anvendelsesområde RobotSTØVsuger RobotSTØVsuger (M)

Detaljer

Finansieringskilder - utstyrsutvikling

Finansieringskilder - utstyrsutvikling Finansieringskilder - utstyrsutvikling KDV- seminar 12. okt. 2010 VEKST I BEDRIFTER flere bedrifter skal vokse gjennom økt innovasjonsevne og takt, og oppnå internasjonal konkurranseevne Stein Ivar Strøm

Detaljer

SkatteFUNN Årsrapport 2015

SkatteFUNN Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Forord Forskning og innovasjon er en driver for produktivitet, for omstilling og for videreutvikling av norsk næringsliv. De politiske ambisjonene er høye og regjeringen har de siste årene

Detaljer

HELSE porteføljen i SkatteFUNN

HELSE porteføljen i SkatteFUNN HELSE porteføljen i SkatteFUNN 14. Januar 2010 Are Kristiansen SkatteFUNN Oversikt SkatteFUNN HELSE porteføljen Bidrar SkatteFUNN til økt forskning for innovasjon i helsesektoren? Bidrar skattefunn til

Detaljer

A-ordningen. Nå kommer selvangivelsen

A-ordningen. Nå kommer selvangivelsen Arbeidsgivere og andre opplysningspliktige skal rapportere inntektsog arbeidsforhold gjennom a-ordningen. A-ordningen N Y H E T S B R E V 3 0. M A R S 2 0 1 6 A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - 200 ledige hus - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - 200 ledige hus - Bolyst 2013 Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal v/ole Aasaaren Skansen 7 2670 OTTA Deres ref. Vår ref. Dato 13/712-10 9.7.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner

Detaljer

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Mål og kriterier for måloppnåelse Mål Barnehager gir tilbud om samisk språkopplæring.) Kriterier for måloppnåelse Antall barnehager

Detaljer

Nr. Vår ref Dato V 6B/2013 11/4007 06.02.2013

Nr. Vår ref Dato V 6B/2013 11/4007 06.02.2013 Rundskriv Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato V 6B/2013 11/4007 06.02.2013 TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2013 Livssynssamfunn med mer enn 500 tilskuddsberettigede medlemmer og trossamfunn utenfor Den

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter

Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: God helse og likeverdige helse- og sosialtjenester til det samiske folk, som tar utgangspunkt i samisk språk

Detaljer

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68).

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68). Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO 17.08.05 Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon kommentarer til utkast Det vises til Forbrukerrådets oversendelse av utkast til avtale og drift av

Detaljer

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223 15/52 15/321 Lisbet Nordtug 21.10.2015 Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal Utvalg Møtedato

Detaljer

Har foretaket innlevert årsrapporter og eventuelt sluttrapport til Norges Forskningsråd innen gjeldende frister? Prosjektets kontaktperson

Har foretaket innlevert årsrapporter og eventuelt sluttrapport til Norges Forskningsråd innen gjeldende frister? Prosjektets kontaktperson Kompensasjon for arbeidsinnsats i Skattefunn-godkjente forsknings- og utviklingsprosjekt for inntektsårene 2002, 2003 og 2004 SØKNADSSKJEMA Bruk tabulator-tasten for å hoppe fra felt til felt når du fyller

Detaljer

Regelverk for driftstilskudd duodji

Regelverk for driftstilskudd duodji Regelverk for driftstilskudd duodji Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Søknadsfrist: 25. oktober Forvaltning Tilskuddsforvaltningen skal være i

Detaljer

VRIs virkemidler og statsstøtteregelverket

VRIs virkemidler og statsstøtteregelverket VRIs virkemidler og statsstøtteregelverket Prosjektledersamling for VRIs samhandlingsprosjekter 23.3.2011 Line Hallenstvedt Bjørvik, Norges forskningsråd, Juridisk avdeling Disposisjon Innføring i regelverket

Detaljer

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVA KAN HØGSKOLE-OG FORSKNINGSMILJØET BIDRA MED FOR BEDRIFTENE PÅ HELGELAND? 09.05 Lei en forsker nesten gratis! Informasjon om støtteordninger

Detaljer

Veiledning til Prosjektregnskapsrapport

Veiledning til Prosjektregnskapsrapport Veiledning til Prosjektregnskapsrapport Prosjektregnskapsrapport skal, hvis ikke annet er nevnt i kontrakt, utarbeides årlig per 31.12 og være sendt Forskningsrådet senest 20. januar påfølgende år. Manglende

Detaljer

Det er mye som skal gjøres og ferdigstilles i årets siste måned. Her er en huskeliste for a-melding vedrørende årsskiftet.

Det er mye som skal gjøres og ferdigstilles i årets siste måned. Her er en huskeliste for a-melding vedrørende årsskiftet. Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 8 desember 2015 Skatteinfo Ønsker du å abonnere? Skatteinfo publiseres av Skatteetaten. Har du innspill eller ønsker å få nyhetsbrevet tilsendt på e-post,

Detaljer

Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011

Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011 Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning -

Detaljer

Retningslinjer for behandling av søknader om utviklingstillatelse til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret

Retningslinjer for behandling av søknader om utviklingstillatelse til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret Retningslinjer for behandling av søknader om utviklingstillatelse til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret I forskrift 22. desember 2004 nr. 1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret

Detaljer

Veiledning til Prosjektregnskapsrapport

Veiledning til Prosjektregnskapsrapport Veiledning til Prosjektregnskapsrapport Prosjektregnskapsrapport skal, hvis ikke annet er nevnt i kontrakt, utarbeides årlig per 31.12 og være sendt Forskningsrådet senest 20. januar påfølgende år. Manglende

Detaljer

VRI Vestfold søknad om forprosjektmidler/bedriftsmidler veiledning til elektronisk søknadsskjema

VRI Vestfold søknad om forprosjektmidler/bedriftsmidler veiledning til elektronisk søknadsskjema VRI Vestfold søknad om forprosjektmidler/bedriftsmidler veiledning til elektronisk søknadsskjema Søknaden består av et skjema (i NFR s database). Du kan også legge ved en prosjektbeskrivelse, men hvis

Detaljer

Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker

Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker 1. Mål for Forsknings- og innovasjonsfondet (FIFT) Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms skal bidra til økt

Detaljer

Tilskudd - «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» - utbetaling 2016

Tilskudd - «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» - utbetaling 2016 kommune Att: Hilde Anhanger Karlsen Deres ref: Vår ref: 2014/51434 Arkivkode: 153 Dato: 25.04.2016 Tilskudd - «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» - utbetaling 2016 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

Kategori SPØRSMÅL SVAR aktiviteter Hvordan bør vi håndtere rollefordeling mellom mobiliseringsprosjekter og kapasitetsløft?

Kategori SPØRSMÅL SVAR aktiviteter Hvordan bør vi håndtere rollefordeling mellom mobiliseringsprosjekter og kapasitetsløft? Kategori SPØRSMÅL SVAR Hvordan bør vi håndtere rollefordeling mellom mobiliseringsprosjekter og kapasitetsløft? Dersom kapasitetsløft-prosjekter og mobiliseringsprosjekter i et fylke er innenfor samme

Detaljer

Høringsinnspill fra PWYP Norge med merknader om land for land rapportering

Høringsinnspill fra PWYP Norge med merknader om land for land rapportering Det Kongelige Finansdepartement. v/ekspedisjonssjef Geir Åvitsland. Sendt per epost til: postmottak@fin.dep.no, Deres ref. 13/2146 Vår ref. 2001/123 Dato: 31. juli 2013 Høringsinnspill fra PWYP Norge med

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse jfr. forvaltningslovens 28.

SAKSFREMLEGG. Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse jfr. forvaltningslovens 28. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5490-1 Arkiv: GNR/B 34/364 Saksbehandler: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ VILKÅR I DELING AV EIENDOM 34/364 HOLMEN Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens

Detaljer

Søknadstype: Regionalt offentlig prosjekt

Søknadstype: Regionalt offentlig prosjekt Søknadstype: Regionalt offentlig prosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling Mål og kriterier for måloppnåelse Mål Barnehagetilbud som bygger på samisk språk og kultur Norske barnehager med avdeling

Detaljer

Advokat Christian Grevstad Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS

Advokat Christian Grevstad Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS ORS Seminar Kristiansand Utfordringer og muligheter Advokat Christian Grevstad Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS 9. juni 2008 PwC Refusjon av leteutgifter - Utfordringer og muligheter 1. Innledning

Detaljer

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Vebjørn.walderhaug@forskningsradet.no

Vebjørn.walderhaug@forskningsradet.no Studietur for Sogn og Fjordane fylkeskommune, 5.11.2015 «Horisont 2020 for økt innovasjon. SMB-mulighetene i EUs rammeprogram for forskning og ionnovasjon» Vebjørn.walderhaug@forskningsradet.no EU-prosjekter

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer