Else Laula Renberg, som tok initiativ til dette landsmøtet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Else Laula Renberg, som tok initiativ til dette landsmøtet."

Transkript

1 Samejubileum

2 Bakgrunn Den 6. februar 2017 er det 100 år siden samefolkets første landsmøte ble avholdt i Metodistkirken i Trondheim. Else Laula Renberg, som tok initiativ til dette landsmøtet. Hun var opptatt av samenes livsvilkår, barns oppvekstvilkår, opplæring på samisk og undervisning tilpasset samisk kultur. 6. februar samenes nasjonaldag -vedtatt av Samekonferansen i 1992 og er felles for alle samer i Norge, Finland, Sverige og Russland. Feiret for første gang i 1993 samtidig som FNs internasjonale urbefolkningsår ble offisielt åpnet i Karasjok. I 2001 anerkjente regjerningen nasjonaldag som betegnelse på 6. februar. I 2003 ble 6. februar offisiell flaggdag i Norge. 2

3 Samejubileet 2017 Samejubileet 2017 er en viktig nasjonal begivenhet som skal markeres med en nasjonal feiring og et felles samisk jubileum. Prosjektmålet er å marke, formidle kunnskap om samene, samisk kultur og historie i et 100-års perspektiv. Den skal bidra til deltakelse og engasjement for demokratiet og legge til rette for en feiring også utenfor Trøndelagsfylkene. Jubileet vil ikke bare være nasjonalt, men vil også omfatte et nordisk perspektiv 3

4 Samejubileet 2017 Staten Norge bør markere dette sammen med Sametinget, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune, som allerede har inngått et samarbeide om jubileet, med forpliktende politiske vedtak. Kultur vil være en sentral del av jubileumsmarkeringen i Det skal ikke bare være en feiring av det historiske men ha betyding for aktualitet i nåtid og fremtid. Jubileet skal bidra til å fremheve verdiene demokrati, rettferdighet og mangfold på en god måte, og skal være åpent og inkluderende for alle som bor i Norge. 4

5 Samejubileet 2017 Markeringen av jubileet skal skje med ulike arrangementer i Trondheim og på andre steder i landet. Aktiviteter: - utstillinger, barn- og ungdomsaktiviteter, idrett, forelesninger, seminarer, workshops, konserter, teater, marknad, filmer, debatter og kirkelige arrangementer. Det skal være en møteplass for samer fra hele Sápmi, samtidig som den skal bidra til økt kunnskap og interesse for samisk kultur og samfunnsliv Sametinget i Norge vil holde plenumssamling og det arbeides med at Sametingene i Norge, Sverige og Finland skal holde samisk parlamentarisk konferanse. Samerådet, Samisk kirkeråd og andre samiske organisasjoner har tilsvarende planer om å ha sine møter i Trondheim. 5

6 Samejubileet 2017 Symbolsk sett vil jubileet også fremstå som en viktig markering av Grunnlovsparagraf 108. (tidligere 110a) Sameparagrafen fastlegger en rettslig i tilegg til en politisk og moralsk forpliktelse for den norske stat, overfor samene, og lyder Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Norge er etablert på territoriet til to folk - nordmenn og samer. Jubileet, vil med konserter, foredrag, utstillinger, seminarer, teater og andre arrangementer ha en viktig kunnskapsformidlings rolle om samisk språk, kultur og samfunnsliv til begge folkegrupper. Norges Bank gir ut samisk minnemynt for 100-årsjubileet for det første samiske riksmøtet. Markeringen vil skje 6. feb. i Trondheim. Norges Bank synliggjør en stor respekt for Elsa Laula Renberg. 6

7 Samejubileet 2017 Organisering På bakgrunn av politiske vedtak og administrative beslutninger i Sametinget, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune, er det satt ned en styringsgruppe fra administrasjonen hos de tre partene samt prosjektet Samisk Rom. Trondheim kommune stiller kontorplass til prosjektet. Prosjektkontor er på plass Styringsgruppen har følgende sammensetning: Lennart Mikkelsen, Sametinget, Rune Håvard Kjenstad, Trondheim kommune, Lars Kvaale, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Kristin Sara, Samisk rom, og Cecilie Aspen, Sverresborg Folkemuseum. Prosjektleder er tilsatt, tiltrer 1. juni, samt prosjektmedarbeider som tiltrer 1.august og skal gjennomføre denne utfordrende oppgave.. 7

8 Samejubileet 2017 Styringsgruppens mandat er Starte opp planleggingen, ta kontakt med sentrale myndigheter, foreslå en permanent organisering av jubileumsarbeidet. Mandatet som er gitt til styringsgruppen er gjennomført. Det er derfor behov for et nytt mandat til styringsgruppen. Samarbeidsavtale mellom de tre partene om gjennomføring av jubileet nytt mandat til styringsgruppa. Arbeidet i styringsgruppa skal skje innefor de økonomiske og politiske rammene som er gitt i samarbeidsavtalen. 8

9 Samejubileet 2017 Samejubileet 2017 har imidlertid sine utfordringer. Det gjelder økonomi, utvikle og lede nettverk av bidragsytere, utvikle og kvalitetssikre aktiviteter og arrangementer og ekstern og intern kommunikasjon. Viktig at prosjektet har eierskap i Sametinget, Fylkeskommunen og kommunen Og hos den samiske befolkninga. Spesielt viktig at den sørsamiske og lokale samiske miljøer trekkes med tidlig i planleggingsfasen. Og til etablerte samiske og andre institusjoner; f.eks teater, kulturhus, museum, festivaler, kultur-og kunstnerorganisasjoner m.m også trekkes inn i planleggingsfasen. 9

10 Samejubileet 2017 Det vil være naturlig å involvere de sørsamiske institusjonene på norsk og svensk side i planleggingen og gjennomføringen av jubileet. Saemien Sijte i Snåsa vil kunne få en betydelig rolle - sentral institusjon som har høy kompetanse og erfaring innenfor samisk kulturhistorie, forhistorie, samt at de har et bredt nettverk i det sørsamiske samfunnet. 10

11 Samejubileet 2017 Styringsgruppen vil invitere lag/foreninger og institusjoner i sørsamisk område til kontaktmøte 17. mars 2015 i Trondheim Dialogmøte med samiske miljøet og andre. Det etableres en referansegruppe bestående av representanter fra disse, og at dette blir tema i kontaktmøte 17. mars. I tillegg til styringsgruppen og referansegruppe vurderes opprettelse av en hovedkomite bestående av politiske representanter fra Sametinget, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune, eventuelt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, kirkelig representant. Spørsmål om hovedkomitee kan tas opp i forbindelse med samarbeidsavtale arbeidet. 11

12 Budsjettutkast administrasjon Departementet er aktuell mht finansiering sammen med de tre partene. Sametinget har sendt søknad. Administrasjon (prosjektkontor hos Trondheim kommune) Prosjektleder + arb. Avg + sosiale utgifter med videre prosjektmedarbeidere + reisekostnader Innleide konsulenter/markedsføring etc Reisekostnader Kontor Trondheim kommune SUM administrasjon:

13 Samejubileet 2017 Onsdag hadde to repr fra styringsgruppen i møte med Kulturdepartementet. I møtet ble det presentert styringsgruppens skisse for jubileet. Konklusjonen på møtet ble følgende: Kulturdepartementet vil ha en søknad basert på denne presentasjonen innen Dette for at man kan innarbeide den i budsjett for 2016 og Søknad fra Sametinget sendt 17.februar - søknadssum 12,5 millioner kroner Sametingsrådet har i møte 17. februar gitt sin tilslutning til jubileumsplaner og lagt til grunn at offentlig finansiering av jubileumsaktivitetene ivaretas av staten. (vedtaket oversendt Kulturdepartementet). Sametinget hadde budsjettmøte med finans- og sameministeren 19. februar. I møte ble det gitt orientering om prosjektet og finansiering av jubileumsaktiviteter Samejubileet 2017 nasjonal feiring og et felles samisk jubileum 13

14 Samejubileet 2017 Det legges også opp til ulike samhandlingsformer i finansiering av jubileumsaktivitetene. Det vurders å opprette en ordning Tilskudd til lokale og regionale aktiviteter som mulige arrangører kan søke støtte til gode arrangementer. 14

15 Samisk film Festival hvor det settes fokus på visning av samiske spillefilmer, dokumentarfilmer, historiske filmer og andre urfolks filmer fra andre deler av verden. Et seminar med problemstilling. vil samisk filmproduksjon bidra til å forme samisk historie og innflytelse på nåtiden? og kan film med lokale, urfolks- og minioritetsperspektiv utfordre og forandre nedarvede forestillinger/fortellinger? Kompetansesentret for urfolks rettigheter har også en rekke produksjoner/dokumentarfilmer. Skal dette inngå i Kosmorama 2017,eller være en egen festival? Samarbeide med Tromsø festival og Internasjonalt Samisk Filminstitutt i Kautokeino. 15

16 Samisk litteratur Utgi en samling av intervjuer med eldre samer. (påbegynt) Litteraturfestival. Hvor man ser på utvikling innfor samisk litteratur i tidsepoken Hvilken betydning har litteraturen hadd for identitet, språk og kulturbygger for den samiske befolkningen Bokbad for barn/voksne, samt forfattertreff med samiske forfattere, foredrag og dialogbebatt. I tillegg til foredrag og dialogdebatt vil det kunne arrangeres kulturinnslag og litterære salgsutstillinger. Samarbeide med bokbussen og med litteraturmiljøene samt Trondheim folkebibliotek og fylkesbiblioteket, Hint og andre. Turnevirksomhet. 16

17 Samisk musikk Uroppføring av bestillingsverk. Konserter i Olavshallen og andre arenaer i Trondheim med samisk musikk og samiske artister. Felles musikkprosjekt/konsert mellom samisk artister og Trondheim Symfoniorkester som blir fremført i Olavshallen. Dialog med flere av de andre festivalene i byen og i landet. Få samisk musikk inn i andre festivaler gjennom året? Søke å få til produksjoner som kan formidles gjennom den kulturelle skolesekken. 17

18 Samisk teater og dans Nyskrevet samisk helaftens forestilling til jubileet i samarbeid med Beaivváš Sámi Našunálateáhter /Åarjelhsaemien Teatere. Nyoppsetning av forestillingen om Elsa Laula. Oppsetning av andre samiske teaterstykker. Barneteaterstykke/danseforestllling som tar for seg barns oppvekstvilkår Det vi være et mål å nå ut på arenaer hvor samisk scenekunst sjelden synes, for eksempel Festspillene i Bergen, Festspillene i Harstad, Den Nationale Scene i Bergen, Nationaltheatret i Oslo, Trøndelag Teater m.fl. Produksjoner som kan formidles gjennom den kulturelle skolesekken 18

19 Samiske barns oppvekstvilkår Elsa Laula Renberg var i sin tid opptatt av samiske barns oppvekstvilkår, opplæring på samisk og undervisning tilpasset samisk kultur. Norske myndigheters behandling av samene har blitt beskrevet som en mørk understrøm i den norske 1800-tallsnasjonalisme. I et slikt perspektiv vil det være på sin plass å ha ulike arrangementer seminarer/konferanser med foredrag hvor status og utvikling om samiske barns/ungdoms oppvekstvilkår blir belyst, og samtidig få belyst utfordringene man står overfor. Sámi Allaskuvla bør engasjeres i samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner som har som oppgaver og ansvar for samiske temaer i utdanningen. Og en kulturhistorisk utstilling som skoler og befolkningen generelt kan gjøre nytte av - mulig som en vanderutstilling. Her kunne de store samiske musene Ájtte og Siida på svensk og finsk side bidra sammen med museene på norsk side. 19

20 Samisk kunst/billedkunst Kunstutstllinger av samisk kunst/billedkunst i Trondheim, Oslo, Røros, Snåsa, m.v. I samarbeid med Samisk kunstnersenter og andre relevante samiske/norske institusjoner i sørsamisk område i planlegging og gjennomføring av utstillinger/produksjoner. Engasjere en samisk billedkunstner til produksjon av en utstilling samisk demokrati i det norske demokratiet. Utstillingen kan vises som vandreutstilling flere steder i landet, spesielt i det sørsamiske området. Av innkjøpt samisk kunst på RidduDuottar Museum settes det opp en vandreutstilling. 20

21 Samisk kunst/billedkunst Inngå samarbeide med kunstmuseet i Tromsø, Samisk kunstnersenter og nasjonalmuseet i Oslo om vandreutstilling som turnerer. Starte et prosjekt om samisk kunst i offentlige rom, med målsetting et kunstverk i Trondheim som symboliserer jubileet Sverresborg folkemuseum i Trondheim har vært arena for samenes nasjonaldag 6. Februar i en årrekke. Ny utstilling settes opp i jubileumsåret, som oppsummerer tidsepoken , hvordan storsamfunnet har behadlet sin minioritetsbefolkning, og de endringer som har skjedd med opprettelsen av Sametinget et samisk parlament. 21

22 Idrett Idretten har blitt mer mangfoldig. Dette fører til et økt behov for å sette idretten inn et samfunnsperspektiv, og i et fellesskapsperspektiv. I dette perspektivet vil det bli arbeidet for at Samisk landslag kan møte Rosenborg ballklubb til fotballkamp og til duell i reinkappkjøring og lassokasting. Reinkappkjøring og lassokasting og andre aktiviteter for barn på torget i Trondheim. Dette vil sette et sterkt preg på bybildet de dagene. Og et samisk damelag sammensatt av spillere fra Sápmi som møter et damelag fra en av de øverste divisjonene i Norge. 22

23 Kirkelige arrangement Festgudstjeneste i Nidarosdomen 6. februar 2017 med det offisielle Norge til stede. Utsmykning av Krypten i Nidarosdomen, utstilling av samisk kirkekunst, Glassmaleriene i Nidarosdomen, Markering i Metodistkirken som var sentral i 1917 Urfremføring av bestillingsverk, en hyllest til Elsa Laula Renberg. Samisk forfatter Siri Broch Johansen, presenterer biografien om Elsa Laula Renberg. Andre kirkelige arrangementer andre steder i landet. 23

24 Samisk mat Gjøre samisk mat og retter mer kjent for et større publikum. Presenteres på et evenement på Sverresborg i februar. Matmarked på Torget i en storlávvu, eller i forbindelse med Olavsfestdagene. Hit kan besøkende komme for å smake på samisk mat med fokus på samiske mattradisjoner i sørsamisk område. På matmarkedet kan det også være et duodjimarked og kortere drop-in-kurs. Tilsvarende arrangement kan gjøres andre steder i landet. Det kan søkes gjort i samarbeid med den planlagte mathallen i Trondheim. Tilsvarende arrangement kan gjøres andre steder i landet. 24

25 Samiske kulturnæringer I Sametingets kulturnæringsprosjekt ligger det inne en årlig konferanse for samisk kulturnæring som et viktig nettverks- og kompetansehevingstiltak. Dette er også en viktig arena for Sametinget å bli kjent med samisk kulturnæring fra hele landet. I 2017 kunne en slik konferanse avholdes i sørsamisk område, med formål å styrke samhandlingen mellom kultur og næring og bærekraftige arbeidsplasser i samisk kunst- og kulturbasert næring. 25

26 Duodje/design Betegnelsen på samens tradisjonelle kunst og kan være både kunsthåndverk, håndverk og husflid. Utstilling som viser et bredt utvalg av samisk håndverk og kunst fra ulike områder i Sápmi, en vandreutstilling, og wokshops i duodji for barn- og ungdom, samt kortere drop-in-kurs. Det vil være naturlig å samarbeide med Duodjeinstituhtta, organisasjonen Sámi Duodji og duodji miljøer i sørsamisk område når det gjelder utforming av utstillingen og workshops Samiske designere henter inspirasjon fra tradisjonell duodji i sitt arbeid. For å vise dette vil et Cat-walk presentasjon av samisk design bidra til større oppmerksomhet omkring duodji og samisk design. 26

27 Samekonvensjonen Samekonvensjonen som er i arbeid mellom Norge, Sverige og Finland, har som mål å komme til enighet i Det vi derfor bli arbeidet med å få til et ministermøte mellom Norge, Sverige og Finland i Trondheim rundt 6. februar, der man drøftet Samekonvensjon, skriver under en eventuell ferdig fremforhandlet avtale. 27

28 Reindrift Staten fører en samfunns- og næringspolitikk som legger beslag på stadig nye og større deler av de eksisterende reinbeiteområder. Dette er svært krevende for reindriftsnæringen. Reindriftsnæringen er derfor en viktig identitetsfaktor for sørsamene og har vært og er en av forutsetningene for opprettholdelse av sørsamisk språk og kultur. Det ville være på sin plass at det gjennom seminar/konferanse blir fokusert på den betydningen som reindrifta har som språk- og kulturbærer, og om rettighetsproblematikken i sørsamisk område. 28

29 Sametingets vedtak: Sametinget gir med dette tilsagn om følgende støtte til Trondheim kommune, til Samefolkets jubileum Tilskudd inntil kr ,- for Sametingetvil komme tilbake til bevilgning for senere år til formålet i årlig budsjettarbeid. Det nedsettes en stvringsgruppe for forarbeidet/forprosjektet med 2 representanter fra Trondheim kommune, representant fra Sør-Trondelag fylkeskommune, representant fra Sametinget og representant fra Samisk rom, Sametingets representert i styringsgruppa ivaretas av administrasjonen. Mandat for styringsgruppen: -starte opp planleggingen, ta kontakt med sentrale myndigheter, foreslå en permanent organisering av jubileumsarbeidet. 29

30 Fylkeskommunens vedtak Sør-Trøndelag fylkeskommune innfrir søknaden fra Trondheim kommune om støtte for 2013 til Samefolkets Jubileum i 2017 med inntil kroner. Midlene tas fra fylkesutvalgets disposisjonsfond. 2. Fylkeskommunen vil komme tilbake til bevilgning for senere år i Strategiplanen for til formålet. 3. Det nedsettes en styringsgruppe for forarbeidet/forprosjektet med 2 representanter fra Trondheim kommune, representant fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune, representant fra Sametinget og representant fra Samisk Rom. 4. Sør-Trøndelag Fylkeskommune forutsetter at Trondheim kommune innkaller til første møte i styringsgruppen, er arbeidsgiver, er arbeidsgiver for prosjektlederen som skal engasjeres og stiller kontorplass til disposisjon. 30

31 TKs vedtak Trondheim kommune mener Norge som nasjon bør ha store ambisjoner for jubileet i 2017, som et nasjonalt jubileum, og dermed et nasjonalt ansvar. Trondheim kommune er naturlig vertskap for jubileet, og dermed en viktig aktør. Det må også sikres en regional forankring. Trondheim kommune vil jobbe aktivt for å legge forholdene til rette for at jubileet holdes i Trondheim, og inngå et samarbeide med Sør-Trøndelag Fylkeskommune, sentrale myndigheter og Sametinget for å utarbeide en strategi for arbeidet med, og gjennomføringen av samefolkets jubileum i