Arkitektur, arkivering og tilgangsstyring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkitektur, arkivering og tilgangsstyring"

Transkript

1 Elektronisk pasientjournal standardisering Arkitektur, arkivering og tilgangsstyring Del II: Tekniske spesifikasjoner KITH 2001

2 Side 2 EPJ Standard 2001 KITH

3 EPJ Standard Side 3

4 Side 4 EPJ Standard Innhold INNLEDNING DEL II KLASSER OG ATTRIBUTTER Innledning Forkortelser mv Kort om klassediagrammene Grunnleggende arkitektur EPJ Journalinnhold (EPJINNH) Journalansvar (EPJANSVAR) Journal hendelse (EPJHENDELSE) EPJ grunnkomponent Journalrot (JOURNROT) Revisjonsinfo (EREVINFO) EPJ link (EPJLINK) Felles egenskaper ved komponenter EPJ komponent Formål med registrering (FORMEDREG) Informasjonskategori (INFOKAT) Signalinformasjon (SIGNALINFO) Varselinformasjon (VARSELLINFO) Informasjonskilde (INFOKILDE) Ekspedert til (EKSPTIL) Ekstern referanse (EKSTERNREF) Komponent hendelse (KOMPHENDE) Komponenttyper EPJ sak (EPJSAK) Sakstype (EPJSAKSTYPE) EPJ saksstruktur (EPJSAKSTRUK) EPJ Sakshode (EPJSAKSHODE) Saksinnhold (EPJSAKSIH) Importert komponent (IMPORTKOMP) EPJ dokument (EPJDOKUMENT) Dokumenttype (EPJDOKTYPE) EPJ dokumentstruktur (EPJDOKSTRUK) KITH

5 EPJ Standard Side Dokumentinnhold (EPJDOKIH) EPJ fragment (EPJFRAG) EPJ fragmenttype (EPJFRAGTYPE) Avsnittsinformasjon (EPJAVSNINFO) Fragmentstruktur (EPJFRAGSTRU) Dataelementer EPJ dataelement EPJ dataelement type (EPJDETYPE) Kodeverk dataelement (EPJKVDE) Alfanumerisk element (EPJDEALFA) Numerisk element (EPJDETALL) Fri tekst (EPJDETEKST) Tidsangivelse (EPJDEDATOKL) Kodet verdi (EPJDEKODE) Boolsk verdi (EPJDEBOOLSK) Enhetsreferanse (EPJDEORG) Personreferanse (EPJDEPERSON) Adressereferanse (EPJDEADR) Dataansamling (EPJDEDATAMS) Ikke-elektronisk element (EPJDEIKEL) Fragmentreferanse (EPJDEFRAG) Utstyrsreferanse (EPJDEMTUT) Programvarereferanse (EPJDPROG) Tjenesteyterreferanse (EPJDETJYTER) Tjenesteutførelsereferanse (EPJDETJUTF) Tiltaksreferanse (EPJDETJUTF) Tilgangsstyring Roller, tjenesteutførelse og tiltak Tjenesteyter (TJENYTER) Opptredener (OPPTRED) På vegne av (PVEGNEAV) Rolle (ROLLE) Rolle - enhet (ROLLENHET) Rollemal (ROLLEMAL) Rolle - tiltak (ROLLETILTAK) Tiltaksmal (TILTMAL) Tiltaksmalstruktur (TILTSTRUKT)

6 Side 6 EPJ Standard Formål med tiltak (TILTAKFORM) Informasjonsbehov (INFOBEHOV) Kan kun utføres ved enhet (TILTKANUT) Varslingsregler (VARSELTJENUT) Tiltaksautorisasjon (TILTAUTORI) Tilgang til hjelperegister (TILGHJELPREG) Tilgang til kodeverk (TILGKODEV) Tilgang til funksjon (TILGFUNK) Tilgang til autorisering (TILGAUTOR) Tilgang til pseudonymformål (TILGPSEUDO) Tjenesteutførelse (TJENUTF) Besluttet tiltak (BESLUTILT) Informasjon om sletting (INFOSLETT) Tiltaksavhengighet (TILTAVH) Kan kun utføres av (KANUTFAV) Særskilt varsling (SVARSL) Tilgang til komponent (TILTKOMP) Utføres ved enhet (UTFENHET) Registreringsinfo (REGINFO) Samtykke Samtykke (EPJSAMTYKKE) Samtykke til tjenesteutførelse (EPJSAMTUT) Representant for pasient (PASIENTREPR) Samtykkekrav (EPJSAMTKRAV) Samtykkekrav gjelder (SAMTILKOMP) Unntak fra krav om samtykke (UNTSAMTYK) Kodeverk og klassifikasjonssystemer Hovedstruktur for kodeverk Kodeverk (KVERK) Kodeverknode (KVNODE) Kodeverksstruktur (KVSTRUKT) Kodeverkelement (KVELEMENT) Kodeverkrevisjon (KVREV) Koblinger mellom kodeverk Kodelink (KVLINK) Anvendt Kodeverkelement (KVANVEND) Termer, begrep og definisjoner Term (KVTERM) KITH

7 EPJ Standard Side Element-Term (KVELEMTERM) Termlink (KVTERMLINK) Begrep (KVBEGREP) Definisjon av begrep (KVDEF) Tilleggsinformasjon for kodeverk Kodenodeinformasjon (KVNINFO) Kodenodeinformasjon link (KVNINFOLINK) Kodeformat (KVKFORMAT) Personrelatert informasjon Person (EPJPERSON) Persondata (EPJPERDATA) Personnavn (EPJPERNAVN) Personnavnkomponent (EPJPNAKOMP) Sekundær person ID (EPJSEKPID) Hjemstavn (EPJHJEMST) Pasient (EPJPASIENT) Pårørende (EPJSLEKT) Rolle i forhold til pasient (ROLLEPAS) Pseudonym (EPJPSEUDO) Pseudonymformål (EPJPSEUDOFOR) Persons adresse (EPJPERADR) Språkkunnskap (EPJSPRAKUN) Stilling (EPJSTILLING) Yrke og utdanning (EPJYRKE) Organisasjon Organisatorisk enhet (ORGENHET) Organisasjonsstruktur (ORGSTRUKT) Info organisatorisk enhet (ORGINFO) Sekundær enhets-id (SEKORGID) Organisasjonslink (ORGLINK) Virksomhet (VIRKSOMHET) Administrativ enhet (ADMENHET) Enhets adresse (ORGADR) Medisinsk teknisk utstyr og programvare Medisinsk teknisk utstyr (MEDTEKUTSTYR) Utstyrsplassering (MTUTPLASS) Programvare (PROGVARE)

8 Side 8 EPJ Standard Stedsrelatert informasjon Adresse (EPJADRESSE) Stedsadresse (STEDSADR) Nasjon (NASJONINFO) E-post adr (EPOSTADR) Adressekomponent (ADRESSEKOMP) Teleinformasjon (TELEINFO) Adresse i bruk (ADRIBRUK) Arkivering EPJ Arkivinfo (EPJARKINFO) EPJ arkivkomponent (EPJARKOMP) Arkivdokument (EPJARKDOK) Digital signatur (DIGISIGN) Klassifisering (EPJKLASS) Arkiv (ARKIV) Arkivperiode (ARKIVPERIODE) Arkivdel (ARKIVDEL) Ordningsprinsipp (ORDNPRINS) Ordningsverdi (ORDNVERDI) Tilgangskode (TGKODE) Type ordningsprinsipp (ORDNPRINSTYPE) Arkivstatus (ARSTATUS) Lagringsformat (LAGRFORMAT) Lagringsenhet (LAGRENHET) FORMATER FOR EKSPORT Generelt om utveksling og eksportformat Det elektroniske dokumentlageret Dokumentformater Produksjonsformater Arkivformater Godkjente arkivformater Ren tekst - ISO Latin : SGML (Standard Generalized Markup Language) - ISO 8879: TIFF (Tagged Image File Format), versjon 6 - ISO 12639: PDF (Portable Document format) Eksport av dokumenter for avlevering KITH

9 EPJ Standard Side Eksport- og avleveringsformat Informasjon om de eksporterte data Format for eksport av klasseinformasjon Eksport av elektronis ke dokumenter REFERERTE KODEVERK

10 Side 10 EPJ Standard INNLEDNING DEL II På grunn av omfanget av de tekniske spesifikasjonene er denne standarden delt i 2 rapporter: Del I (kapitlene 1-10) omfatter den funksjonsrettede beskrivelsen og kravspesifikasjonen. Funksjonskravene knyttes her også opp mot tilhørende prosedyrer og rutiner Del II (kapitlene 11-12) inneholder de tekniske spesifikasjonene. Den primære målgruppen for denne Del II av standarden er systemleverandører som ønsker å utvikle EPJ-systemer. Men også for systemutviklere vil det være nødvendig å gjøre seg kjent med den beskrivende fremstillingen i Del I for å forstå meningen med kravene og de sammenhenger de inngår i. Sammen vil de formaliserte funksjonskravene i Del I og de tekniske spesifikasjonene i Del II utgjøre den konkrete referanseramme for utviklingen av et EPJ-system basert på denne standarden. For som bruker eller vurderer å ta i bruk et EPJ-system, vil det som regel være tilstrekkelig å sette seg inn i rapportens Del I. Men ønskes detaljinformasjon om datamodell mv., eller ønsker å kontrollere i hvilken grad et EPJ-system oppfyller kravene i standarden, er det også nødvendig å forholde seg til del II. For systemleverandørene skal rapporten være et arbeidsredskap i systemutviklingen. Det er lagt vekt på å systematisere og formalisere kravspesifikasjonen slik at man lett kan identifisere hva som er krav, hvilket nivå kravene ligger på og hva som er rene anbefalinger eller forslag KITH

11 EPJ Standard Side KLASSER OG ATTRIBUTTER 11.1 Innledning Selv om beskrivelsen av klasser og attributter i denne standarden kan synes vel detaljert, er det viktig å være oppmerksom på at denne beskrivelsen er beregnet på eksport av EPJ for overføring til arkivdepot eller intern langtidsarkivering, samt ved eventuelt skifte av leverandør for EPJ-system. Denne detaljerte formen for beskrivelse skal ikke forstås slik at utformingen av klasser og attributter i EPJ-systemet skal være eksakt slik som beskrevet. Den enkelte leverandør står fritt til å utforme sin egen datamodell så lenge den informasjonen og de funksjoner som beskrives, blir gjort tilgjengelig for systemets brukere. Det er dog en forutsetning at datatypen til hvert enkelt attributt i EPJ-systemene, er kompatibel med det format som er angitt for tilsvarende attributt i dette kapitlet. Dette innebærer spesielt at det ikke tillates at noe EPJ-system inneholder tekst eller numeriske attributter med større lengde enn det som er angitt for tilsvarende attributter i denne standarden. En mulig konsekvens av en så normalisert datamodell som den som presenterer i denne standarden, er dårlig ytelse på enkelte områder. For å motvirke dette vil den enkelte leverandør måtte tilpasse datamodellen til de behov de ser hos sine kundegrupper, og benytte de tekniske løsninger de finner mest hensiktsmessig. Det understrekes derfor at det ved anskaffelse av et EPJ-system ikke bør stilles krav om at systemet internt skal benytte den datamodell som er beskrevet i denne standarden. Ved eksport av data for avlevering til arkivdepot er kravene absolutte både når det gjelder attributtenes format og fordeling på klasser. Det anbefales at det tas med funksjoner for eksport og import av alle attributter i alle klasser, også de som ikke skal avleveres til arkivdepot, da dette vil lette overgangen til nye systemversjoner. For enkelte hjelpeklasser knyttet til arkivering, er det tatt med en oversikt over faste verdier. Disse verdiene er å oppfatte som obligatoriske krav i den grad det attributt som henter sine verdier fra hjelpeklassen, er med i løsningen. Dersom kun faste verdier benyttes, kan klassen utelates ved eksport for avlevering.

12 Side 12 EPJ Standard Forkortelser mv I beskrivelsen av de enkelte klasser benyttes følgende forkortelser mv: Betegnelse Betegnelse for attributtet. Denne benyttes i de fleste tilfeller hvor det refereres til attributtet fra andre deler av denne standarden. K - Type krav, se kapittel i del I av denne standarden. Kravtypen gjelder både attributtet som sådant og eventuelle funksjoner beskrevet i merknadsfeltet. Dersom kravtypen er satt i kursiv skal attributtet ikke tas med ved eksport for avlevering til arkivdepot, men det bør likevel finnes en opsjon for å inkludere disse attributtene, f.eks. ved overføring av en periode til en egen database. O - Obligatorisk innhold. Markert med x dersom attributtet alltid skal ha verdi. Markert med b dersom attributtet må ha verdi når nærmere spesifiserte betingelser er oppfylt. Beskrivelsen av betingelsene er enten angitt i merknadsfeltene eller under klassen. Format Format på attributtet ved utveksling og eksport, f.eks. for avlevering til arkivdepot. (Merk: et annet format kan gjerne benyttes ved lagring m.v.) Følgende koder benyttes: X(n) - Tekststreng med maksimal lengde n tegn. 9(n) - Tall med maksimalt n siffer. Eksporteres med sin virkelige lengde eller med ledende 0 til full lengde. MERK: 9(10) benyttes i denne standarden for "long integer" og gir da en øvre grense på (Negative verdier benyttes ikke for noen attributter i denne standarden) tidspkt - dato og klokkeslett på formen YYYYMMDDHHMMSS (Merk: dette formatet bør ikke benyttes ved fremvising på skjerm mv.) dato - Dato på formen YYYYMMDD. (Merk: et annet format kan benyttes ved fremvising på skjerm m.v.) tekst - Tekst av fri lengde. binær - Binært innhold av fri lengde. Kortnavn Alfanumerisk kortnavn for attributtet. Kortnavnet er unikt for hele standarden. Benyttes som (SGML-)tagg til elementet ved uttrekk for eksport. Benyttes også andre steder i standarden hvor det er behov for en kort, entydig referanse til et attributt. Merknader Beskrivelse av attributtet med regler for innholdet dersom slike finnes KITH

13 EPJ Standard Side Kort om klassediagrammene Hele datamodellen er i det etterfølgende illustrert med et sett UML klassediagrammer. Etter hver figur følger en beskrivelse av de fleste klassene som inngår i figuren. De fleste figurene inneholder også en del klasser som er tatt med for å vise sammenhengen med resten av datamodellen, og beskrives andre steder i dokumentet. Slike klasser er markert ved at klassenavnet er angitt med en annen skrift, f.eks. Tjenesteytelse i stedet for Tjenesteytelse. En del assosiasjoner mellom klassene er utelatt i diagrammene. Dette er i all hovedsak assosiasjoner til klasser som Person, Organisatorisk enhet, Revisjonsinfo og Registreringsinfo, altså klasser som refereres fra en rekke forskjellige steder i datamodellen, og som kan ses på som sekundære i forhold til det modellen skal illustrere. Assosiasjonene til disse klassene er representert ved attributter der hvor de refereres fra. Alle andre assosiasjoner er for øvrig også beskrevet med attributter. Dette er gjort fordi det ved eksport til arkivdepot, se kapittel 12, og ved eksport i forbindelse med skifte av leverandør av EPJ-systemet, skal legges ut en fil for hver klasse. Disse attributtene er da nødvendige for å opprettholde assosiasjonen. Kardinalitet er også angitt for de aller fleste assosiasjoner. Unntaket er ved den sterke formen for aggregering, sammensetning, når kardinaliteten er 1 i den enden av assosiasjonen som utgjør helheten. I del I av denne standarden finnes det for øvrig en kort introduksjon til datamodellene i kapittel

14 EPJark 2: Arkitektur, arkivering og sikkerhet Side 14 Tekniske spesifikasjoner 11.2 Grunnleggende arkitektur Pasient 1 EPJ 0..* Journalansvar 1 1..* Journal hendelse Journalinnhold * 1..* EPJ grunnkomponent 1..* EPJ link * Revisjonsinfo 0..* 1..* Besluttet tiltak 1 0..* 1 Tjenesteutførelse Journalrot 1 0..* EPJ sak EPJ komponent Figur 1. Grunnleggende arkitektur for EPJ

15 EPJ Standard Side EPJ Denne klassen knytter innholdet i en journal, identifisert ved en forekomst av klassen Journalinnhold, opp mot den Pasient journalen omhandler. Også journaler ført av andre virksomheter registreres i denne klassen, dersom det er importert informasjon fra disse.. journal ID O x 9(10) EPJ_ID Unik ID som identifiserer journalen innenfor journalsystemet. pasient ID O x 9(10) EPJ_PASID Unik referanse som identifiserer pasienten innenfor journalsystemet virksomhet ID A x 9(10) EPJ_ORGID Her registreres referanse til den virksomheten som fører denne journalen. ekstern journal ID A 9(10) EPJ_EKSTEPJID Her registreres det journal ID som identifiserer den aktuelle EPJ innenfor virksomheten identifisert gjennom attributtet "virksomhet ID". ekstern journal A X(1) EPJ_EKSTERN Verdi 1 dersom dette er en referanse til en journal som føres av en annen virksomhet, verdi 0 dersom journalen føres av egen virksomhet. For denne klassen benyttes kortnavnet EPJ. Unik nøkkel: EPJ_ID

16 EPJark 2: Arkitektur, arkivering og sikkerhet Side 16 Tekniske spesifikasjoner Journalinnhold (EPJINNH) Denne klassen benyttes for å knytte sammen alt som inngår i en journal, en Journalrot, et antall EPJ grunnkomponenter, Besluttede tiltak, Journalhendelser samt informasjon om Journalansvarlig. journal ID O x 9(10) EPI_EPJID Unik ID som identifiserer journalen innenfor virksomheten. EPJ status O x 9(10) EPI_STATUS Angir status for journalen, f.eks. "aktiv", "mors", "pasientforholdet avsluttet". Status for EPJ defineres i et eget, felles kodeverk med kodeverk ID = Dette attributtet skal inneholder kodenode ID til den relevante status. journalkategori A 9(10) EPI_KATEGORI Angir hvilken kategori journal dette er. For denne klassen benyttes kortnavnet EPJINNH. Unik nøkkel: EPI_EPJID Journalkategorier defineres i et eget, felles kodeverk med kodeverk ID = Dette attributtet skal inneholder kodenode ID til den relevante kategori.

17 EPJ Standard Side Journalansvar (EPJANSVAR) Denne klassen benyttes for å holde rede på hvem som til enhver tid er journalansvarlig og eventuelt hvilken del av virksomheten (organisatorisk enhet) som fører denne journalen.. journal ID O x 9(10) EPA_EPJID Unik ID som identifiserer journalen innenfor virksomheten. Utgjør sammen med "journalansvarlig person ID" og "registrert ved revisjon" en unik nøkkel for denne klassen. organisatorisk enhet O x 9(10) EPA_ORGID Referanse til en Organisatoriske enhet (avdeling, virksomhet el.) som journalen tilhører. Dersom journalen er felles for hele virksomheten (sykehuset) skal attributtet den registrering som representerer virksomheten, hvis ikke skal det refereres til den organisatoriske enhet innenfor virksomheten som journalen tilhører. journalansvarlig person ID O x 9(10) EPA_JOURNANSV Unik referanse til den Tjenesteyter som er journalansvarlig. Utgjør sammen med "journal ID" og "registrert ved revisjon" en unik nøkkel for denne klassen. fra tidspunkt O x tidspkt EPA_FRA Det tidspunkt vedkommende Tjenesteyter tiltrådte som journalansvarlig person. til tidspunkt O tidspkt EPA_TIL Det tidspunkt vedkommende Tjenesteyter fratrådte som journalansvarlig person. Dette attributtet skal oppdateres automatisk når det a) registreres en ny journalansvarlig, og b) når det registreres en Journal hendelse som innebærer at journalen avsluttes.

18 EPJark 2: Arkitektur, arkivering og sikkerhet Side 18 Tekniske spesifikasjoner registrert ved revisjon O x 9(10) EFA_REGREV Attributtet skal inneholde "revisjon ID" til den revisjon av EPJ hvor denne registreringen ble gjort. Utgjør sammen med "journalansvarlig person ID" og "journal ID" en unik nøkkel for denne klassen. For denne klassen benyttes kortnavnet EPJANSVAR. Unik nøkkel: EPA_EPJID, EPA_JOURNANS, EFA_REGREV

19 EPJ Standard Side Journal hendelse (EPJHENDELSE) Denne klassen benyttes for å registrere alle former for hendelser knyttet til journalinnholdet som helhet. Med hendelse menes her opprettelse av journal, avslutning av journal, gjenåpning av avsluttet journal etc. journal ID O x 9(10) EPH_EPJID Unik referanse som identifiserer journalen innenfor journalsystemet. Utgjør sammen med "EPJ hendelse" og "registrert ved revisjon" en unik nøkkel for denne klassen. registrert ved revisjon O x 9(10) EPH_REV Attributtet skal inneholde "revisjon ID" til den revisjon av EPJ hvor denne registreringen ble gjort. Utgjør sammen med "journal ID" og "registrert ved revisjon" en unik nøkkel for denne klassen. EPJ hendelse O x 9(10) EPH_HENDELSE Attributtet benyttes for å angi hvilken hendelse registreringen gjelder. Utgjør sammen med "journal ID" og "registrert ved revisjon" en unik nøkkel for denne klassen. Komponent hendelser defineres i et eget, felles kodeverket med kodeverk ID = Dette attributtet skal inneholder kodenode ID til det den relevante hendelsen. Eksempler på slike hendelser kan være: journal opprettet journal avsluttet og overført til annen virksomhet journal avsluttet og overført til arkivdepot journal avsluttet uten overføring journal gjenåpnet journal mottatt elektronisk fra annen virksomhet

20 EPJark 2: Arkitektur, arkivering og sikkerhet Side 20 Tekniske spesifikasjoner virksomhet ID O 9(10) EPH_ORGID Dersom hendelsen innebærer overføring av en journal til eller fra en annen virksomhet, eller på annen måte har tilknytning til en annen virksomhet, registreres referanse til denne virksomheten her. tidspunkt for hendelse O tidspkt EPH_TIDSPKT Benyttes dersom det tidspunkt hendelsen "inntraff" er signifikant forskjellig fra registreringstidspunktet. For denne klassen benyttes kortnavnet EPJHENDELSE. Unik nøkkel: EPH_ID

21 EPJ Standard Side EPJ grunnkomponent Dette er en abstrakt klasse som kun benyttes for å samle de egenskaper som er felles for alle de forskjellige typer innholdskomponenter som inngår i journalen, inkludert Journalroten. Klassen inneholder to kun to attributter, journal ID (EKO_EPJID og EPJ komponent ID (EKO_ID). Disse arves videre til de to spesialiseringene av EPJ grunnkomponent, Journalrot og EPJ komponent. Merk at pasienten ikke er identifisert verken i Journalinnhold, EPJ grunnkomponent eller noen av spesialiseringene av denne. Dette legger forholdene til rette for at det skal være lett å gi tilgang til journalinformasjon til formål hvor identifisering av pasienten ikke er nødvendig Journalrot (JOURNROT) Denne klassen benyttes for å knytte sammen de enkelte innholdskomponentene, d.v.s. alle spesialiseringene av EPJ komponent, til journaler. Merk at pasienten ikke er identifisert verken i journalroten eller i EPJ komponent. Dette legger forholdene til rette for at det skal være mulig å gi tilgang til journalinformasjon til formål hvor identifisering av pasienten ikke er nødvendig. For å være kompatibel med den europeiske prestandarden ENV13606 på dette området, tillates det at det kan inngå mer enn en Journalrot i samme EPJ. Det normale vil imidlertid være at det er kun en Journalrot i en EPJ. journal ID O x 9(10) EKO_EPJID Unik referanse til journalen. (Arvet fra den abstrakte klassen EPJ grunnkomponent.) Utgjør sammen med "EPJ komponent ID" en unik nøkkel for denne klassen. EPJ komponent ID O x 9(10) EKO_ID Unik identifikasjon av komponenten innen journalen. (Arvet fra den abstrakte klassen EPJ grunnkomponent.) Utgjør sammen med "journal ID" en unik nøkkel for denne klassen. For denne klassen benyttes kortnavnet JOURNROT. Unik nøkkel: EKO_EPJID

22 EPJark 2: Arkitektur, arkivering og sikkerhet Side 22 Tekniske spesifikasjoner Revisjonsinfo (EREVINFO) Denne klassen benyttes for å bevare informasjon om når endringer i journalen blir gjort, hvem som har utført endringene og hvilken tjenesteutførelse endringene er knyttet oppmot. Merk: Ved enhver endring i en EPJ skal det legges til en ny instans i Revisjonsinfo. Denne skal inneholde informasjon om tidspunkt for endringen, hvem som foretok endringen og hvilken Tjenesteytelse endringen er relatert til. Dersom det ved samme anledning blir foretatt flere endringer som blir gjort tilgjengelig samtidig for de øvrige brukerne av den aktuelle EPJ, bør alle disse endringene knyttes opp mot samme instans av Revisjonsinfo. Se for øvrig beskrivelsen av EPJ komponent og Komponent hendelse for mer detaljer om hvordan endringer i innholdskomponenter skal håndteres. journal ID O x 9(10) ERE_EPJID Unik referanse som identifiserer journalen innenfor journalsystemet. revisjonsnummer O x 9(10) ERE_REVNR Unik identifikasjon av en revisjon innenfor en journal. Starter med 1 og telles opp i steg på 1. Sortering på revisjonsnummer vil gi en ren, kronologisk rekkefølge. revisjonstidspunkt O x tidspkt ERE_TID Skal inneholde det tidspunktet hvor den/de endringer som er gjort under revisjonen, blir gjort tilgjengelig for andre enn den som gjør registreringen (registrert av), eller, dersom registreringen ikke blir gjort umiddelbart tilgjengelig for andre, det tidspunktet registreringen avsluttes. registrert av person ID O x 9(10) ERE_PERID Unik referanse innenfor journalsystemet til den Person (NB: Ikke tjenesteyter), som utførte registreringen. Dette er ikke nødvendigvis den samme som er ansvarlig for den informasjon som ble registrert. relatert til tjenesteutførelse O x 9(10) ERE_TUTID Unik referanse innenfor journalsystemet til den Tjenesteutførelse registreringen er en del av. Denne identifiserer både den Tjenesteyter som er ansvarlig for registreringen og det Besluttede tiltak som ligger til grunn.

23 EPJ Standard Side 23 revisjonstype A x 9(10) ERE_REVTYPE Angir hvilken type revisjon dette gjelder. merknad A X(255) ERE_MERKNAD Til fri bruk. For denne klassen benyttes kortnavnet EREVINFO. Unik nøkkel: ERE_EPJID, ERE_REVNR De forskjellige typer revisjoner for EPJ defineres i et eget, felles kodeverk med kodeverk ID = Dette attributtet skal inneholder kodenode ID til den relevante revisjonstype.

24 EPJark 2: Arkitektur, arkivering og sikkerhet Side 24 Tekniske spesifikasjoner EPJ link (EPJLINK) Denne klassen benyttes for å opprette forskjellige former for referanser mellom komponenter i journalen. link ID O1 x 9(10) ELN_ID Unik ID som identifiserer denne linken innenfor EPJ-systemet. link fra journal O1 x 9(10) ELN_FRAEPJID Unik referanse til journalen linken går fra. link fra komponent O1 x 9(10) ELN_FRAKOMPID Unik referanse til komponenten (innen journalen) linken går fra. link til journal O1 x 9(10) ELN_TILEPJID Unik referanse til journalen linken går til. link til komponent O1 x 9(10) ELN_TILKOMPID Unik referanse til komponenten (innen journalen) linken går til. toveis link O1 x X(1) ELN_TOVEIS Verdi 1 dersom denne linken skal være tilgjengelig fra begge komponentene, verdi 0 dersom den bare skal være tilgjengelig fra "fra-komponenten". linktype O1 x 9(10) ELN_LINKTYPE Attributtet benyttes for å angi hvilken type link dette gjelder. merknad A X(255) ELN_MERKNAD Til fri bruk. Linktyper defineres i et eget, felles kodeverk med kodeverk ID = Dette attributtet skal inneholder kodenode ID til den relevante linktype. registrert ved revisjon O1 x 9(10) ELN_FRAREV Attributtet skal inneholde "revisjon ID" til den revisjon av EPJ hvor denne linken ble registrert. slettet ved revisjon O1 9(10) ELN_TILREV Dersom bruken av linken skal opphøre, skal attributtet inneholde "revisjon ID" til den revisjon av EPJ, hvor dette skjedde. For denne klassen benyttes kortnavnet EPJLINK. Unik nøkkel: ELN_ID

25 EPJ Standard Side 25

26 EPJark 2: Arkitektur, arkivering og sikkerhet Side 26 Tekniske spesifikasjoner Felles egenskaper ved komponenter Journalinnhold EPJ grunnkomponent 0..1 EPJ link 0..* 1..* Journalrot Varsling 0..* EPJ komponent 1..* Komponent hendelse Signalinformasjon 0..* 0..* Informasjonskilde Informasjonskategori 0..* 0..* Ekspedert til Formål med registrering 0..* 0..* Ekstern referanse Figur 2. Klassediagram som viser felles egenskaper ved komponenter EPJ komponent Dette er en abstrakt klasse som kun benyttes for å samle de egenskaper som er felles for de forskjellige typer innholdskomponenter som inngår i journalen, med unntak av Journalroten. Klassen er en spesialisering av den abstrakte klassen EPJ grunnkomponent. Klassen inneholder to kun tre attributter, "journal ID" (EKO_EPJID), "EPJ komponent ID" (EKO_ID) og "gyldig" (EKO_GYLDIG). De to første er arvet fra EPJ grunnkomponent og alle tre arves videre til spesialiseringene av EPJ komponent. I tillegg arves assosiasjoner med en rekke andre klasser, disse beskrives i det etterfølgende.

27 EPJ Standard Side 27 Revisjonshåndtering Ved enhver endring av en EPJ komponent skal det legges inn en Komponent hendelse som beskriver hvilken type endring det gjelder og som knytter hendelsen opp til en instans av Revisjonsinfo hvor det finnes informasjon om hvem som foretok endringen og når den skjedde. Dersom en endring innebærer at en EPJ komponent blir erstattet av en annen, skal det også registreres en instans av EPJ link med en linktype som angir at den ene komponenten blir erstattet av den andre. Merk at endringen kun skal registreres på det nivå den skjer, slik at det ikke skal registreres nye revisjoner av de komponenter som inneholder en komponent som har blitt endret. Dersom for eksempel et EPJ fragment må endres sli at det må erstattes av et nytt EPJ fragment, så skal det på den opprinnelige versjonen av fragmentet registreres en EPJ hendelse som angir at fragmentet er erstattet av et nytt, mens det på den korrigerte versjonen av fragmentet skal registreres en hendelse som angir at det erstatter en utgått komponent. Det skal altså ikke eksplisitt registreres noen ny revisjon av for eksempel et EPJ dokument som det endrede fragmentet inngår i. Det krav som stilles i del I av denne standarden om at det skal være mulig å se journalen slik den var på et bestemt tidspunkt, er ment å skulle kunne realiseres ved at alle komponenter, komponent hendelser mv. som er registrert etter det aktuelle tidspunktet, utelates ved framvising av journalen Formål med registrering (FORMEDREG) Denne klassen benyttes til å angi til hvilke formål som de enkelte registreringer i journalen kan benyttes. Dersom formål ikke er angitt eksplitt, skal "fars" formål arves ved registrering. Dersom det registreres nye formål eller allerede eksisterende formål slettes, skal det gis mulighet for å la endringen gjelde også for "barna". journal ID O x 9(10) EFO_EPJID Unik referanse som identifiserer journalen innenfor journalsystemet. Utgjør sammen med "EPJ komponent ID", "formål" og "gyldig fra revisjon" en unik nøkkel for denne klassen. EPJ komponent ID O x 9(10) EFO_EKOID Unik referanse til den aktuelle komponenten innenfor journalen. Utgjør sammen med "journal ID", "formål" og "gyldig fra revisjon" en unik nøkkel for denne klassen.

28 EPJark 2: Arkitektur, arkivering og sikkerhet Side 28 Tekniske spesifikasjoner registrert ved revisjon O x 9(10) EFO_FRAREV Attributtet skal inneholde "revisjon ID" til den revisjon av EPJ hvor denne registreringen ble gjort. Utgjør sammen med "EPJ komponent ID", "formål" og "journal ID" en unik nøkkel for denne klassen. slettet ved revisjon O 9(10) EFO_TILREV Dersom bruken av et registrert formål skal opphøre, skal attributtet inneholde "revisjon ID" til den revisjon av EPJ, hvor dette skjedde. formål O x 9(10) EFO_TYPE Angir hva som er formålet med den registrerte informasjonen. Utgjør sammen med "EPJ komponent ID", "journal ID" og "gyldig fra revisjon" en unik nøkkel for denne klassen. Formål defineres i et eget, felles kodeverk med kodeverk ID = Dette attributtet skal inneholder kodenode ID til det relevante formål. ulovlig formål A x X(1) EFO_ULOVFOR Verdi 1 dersom denne komponenten ikke tillates benyttet til det angitte formål, 0 hvis den tillates benyttet. For denne klassen benyttes kortnavnet FORMEDREG. Unik nøkkel: EFO_EPJID, EFO_EKOID, EFO_TYPE, EFO_FRAREV

29 EPJ Standard Side Informasjonskategori (INFOKAT) Denne klassen benyttes til å angi til hvilken kategori informasjon innholdet i de enkelte registreringer tilhører. Dersom informasjonskategori ikke er angitt eksplitt, skal "fars" informasjonskategori arves ved registrering. Dersom det registreres nye informasjonskategorier eller allerede eksisterende informasjonskategorier slettes, skal det gis mulighet for å la endringen gjelde også for "barna". journal ID O x 9(10) EIK_EPJID Unik referanse som identifiserer journalen innenfor journalsystemet. Utgjør sammen med "EPJ komponent ID", "kategori" og "gyldig fra revisjon" en unik nøkkel for denne klassen. EPJ komponent ID O x 9(10) EIK_EKOID Unik referanse til den aktuelle komponenten innenfor journalen. Utgjør sammen med "journal ID", "kategori" og "gyldig fra revisjon" en unik nøkkel for denne klassen. registrert ved revisjon O x 9(10) EIK_FRAREV Attributtet skal inneholde "revisjon ID" til den revisjon av EPJ hvor denne registreringen ble gjort. Utgjør sammen med "EPJ komponent ID", "kategori" og "journal ID" en unik nøkkel for denne klassen. slettet ved revisjon O 9(10) EIK_TILREV Dersom bruken av et registrert formål skal opphøre, skal attributtet inneholde "revisjon ID" til den revisjon av EPJ, hvor dette skjedde. kategori O x 9(10) EIK_KAT Angir hvilken kategori den informasjonen som utgjør komponentens innhold, tilhører. Utgjør sammen med "EPJ komponent ID", "journal ID" og "gyldig fra revisjon" en unik nøkkel for denne klassen. Informasjonskategori defineres i et eget, felles kodeverk med kodeverk ID = Dette attributtet skal inneholder kodenode ID til den relevante informasjonskategori.

30 EPJark 2: Arkitektur, arkivering og sikkerhet Side 30 Tekniske spesifikasjoner For denne klassen benyttes kortnavnet INFOKAT. Unik nøkkel: EIK_EPJID, EIK_EKOID, EIK_KAT, EIK_FRAREV

31 EPJ Standard Side Signalinformasjon (SIGNALINFO) Denne klassen benyttes for å kunne merke komponenter i journalen som skal fremheves for forskjellige formål, slik som f.eks.: - Cave (medikamentallergi, matallergi etc.) - Varselinformasjon (se egne beskrivelse av klassen Varselinformasjon) - Informasjon som skal inngå i "kurven". journal ID O2 x 9(10) ESI_EPJID Unik referanse som identifiserer journalen innenfor journalsystemet. Utgjør sammen med "EPJ komponent ID", "signalkategori" og "registrert ved revisjon" en unik nøkkel for denne klassen. EPJ komponent ID O2 x 9(10) ESI_EKOID Unik referanse til den aktuelle komponenten innenfor journalen. Utgjør sammen med "journal ID", "signalkategori" og "gyldig fra revisjon" en unik nøkkel for denne klassen. registrert ved revisjon O2 x 9(10) ESI_FRAREV Attributtet skal inneholde "revisjon ID" til den revisjon av EPJ hvor denne registreringen ble gjort. Utgjør sammen med "EPJ komponent ID", "signalkategori" og "journal ID" en unik nøkkel for denne klassen. slettet ved revisjon O2 9(10) ESI_TILREV Dersom komponenten ikke lengre skal være merket med denne signalkategorien, skal attributtet inneholde "revisjon ID" til den revisjon av EPJ, hvor registrering av dette skjedde.

32 EPJark 2: Arkitektur, arkivering og sikkerhet Side 32 Tekniske spesifikasjoner signalkategori O2 x 9(10) ESI_SIGNKAT Angir hvilken signalkategori innhold den registrerte informasjonen tilhører. Utgjør sammen med "EPJ komponent ID", "journal ID" og "registrert ved revisjon" en unik nøkkel for denne klassen. Signalkategorier defineres i et eget, felles kodeverk med kodeverk ID = Dette attributtet skal inneholder kodenode ID til det relevante signalkategori. gyldig til A tidspkt ESI_GYLTIL Dersom det allerede ved registrering er klart at det kun er i et begrenset tidsrom det er nødvendig å markere komponenten med en signalkategori, kan dette tidspunktet registreres her. For denne klassen benyttes kortnavnet SIGNALINFO. Unik nøkkel: ESI_EPJID, ESI_EKOID, ESI_KAT, ESI_FRAREV

33 EPJ Standard Side Varselinformasjon (VARSELLINFO) Denne klassen benyttes for å kunne knytte varsel om tidsfrister mv. til komponenter i journalen. I motsetning til registrert Signalinformasjon som alltid skal hentes fram i forbindelse med tilknyttede tiltak, skal registrert Varsling kun hentes fram når angitte tidsfristene er passert, og varslingen skal opphøre når det er registrert at den oppgave el. som varslet gjelder er fullført. journal ID A x 9(10) EVI_EPJID Unik referanse som identifiserer journalen innenfor journalsystemet. Utgjør sammen med "EPJ komponent ID", "signalkategori" og "registrert ved revisjon" en unik nøkkel for denne klassen. EPJ komponent ID A x 9(10) EVI_EKOID Unik referanse til den aktuelle komponenten innenfor journalen. Utgjør sammen med "journal ID", "signalkategori" og "registrert ved revisjon" en unik nøkkel for denne klassen. registrert ved revisjon A x 9(10) EVI_FRAREV Attributtet skal inneholde "revisjon ID" til den revisjon av EPJ hvor denne registreringen ble gjort. Utgjør sammen med "EPJ komponent ID", "signalkategori" og "journal ID" en unik nøkkel for denne klassen. slettet ved revisjon A 9(10) EVI_TILREV Dersom dette varselet om tidsfrist e.l., ikke lengre skal være tilknyttet komponenten, skal attributtet inneholde "revisjon ID" til den revisjon av EPJ, hvor registrering av dette skjedde. signalkategori A x 9(10) EVI_SIGNKAT Angir hvilken signalkategori innhold den registrerte varselinformasjonen tilhører. Utgjør sammen med "EPJ komponent ID", "journal ID" og "gyldig fra revisjon" en unik nøkkel for denne klassen. Signalkategorier defineres i et eget, felles kodeverk med kodeverk ID = Dette attributtet skal inneholder kodenode ID til det relevante signalkategori.

34 EPJark 2: Arkitektur, arkivering og sikkerhet Side 34 Tekniske spesifikasjoner varseltidspunkt A x tidspkt EVI_FRIST Det tidspunkt som varselet skal gis på. forvarsel A tidspkt EVI_FORVAR Dersom det skal gis et forvarsel før den endelige fristen går ut, kan tidspunkt for dette registreres her. varselmelding A X(255) EVI_MELDING Tekst som skal inngå i meldinger mv. som skal vises eller skrives ut, når varsel skal gis, f.eks. om at tidsfristen er passert. gjennomført ved revisjon A 9(10) EVI_OK Når den oppgave el. som varslet gjelder er fullført, kvitteres det for dette ved å registrere "revisjon ID" til den revisjon av EPJ, hvor registrering av dette skjedde, i dette attributtet. All varsling skal deretter opphøre. For denne klassen benyttes kortnavnet VARSELINFO. Unik nøkkel: EVI_EPJID, EVI_EKOID, EVI_ESIKAT, EVI_FRAREV

35 EPJ Standard Side Informasjonskilde (INFOKILDE) Dersom kilde til informasjonen er en annen enn den som er ansvarlig for registreringen, kan dette registreres her. Dette gjelder også dersom kommer fra medisinsk teknisk utstyr eller det er benyttet en spesiell programvare for å komme fram til informasjonen. Informasjonskilde ID O2 x 9(10) EIK_ID Unik ID som identifiserer denne registreringen av informasjonskilde innenfor virksomheten. journal ID O2 x 9(10) EKI_EPJID Unik referanse som identifiserer journalen innenfor journalsystemet. EPJ komponent ID O2 x 9(10) EKI_EKOID Unik referanse til den aktuelle komponenten innenfor journalen. registrert ved revisjon O2 x 9(10) EKI_FRAREV Attributtet skal inneholde "revisjon ID" til den revisjon av EPJ hvor denne registreringen ble gjort. slettet ved revisjon O2 9(10) EKI_TILREV Dersom informasjonskilden ikke lengre skal være knyttet til komponenten, skal attributtet inneholde "revisjon ID" til den revisjon av EPJ, hvor dette skjedde. rolle til informasjonskilde A X(255) EKI_IKROLLE Attributtet benyttes for å angi hvilken rolle informasjonskilden har i forhold til pasienten. f.eks. at vedkommende er pasientens nabo. virksomhet O2 9(10) EKI_ORGID Dersom kilden til informasjonen er en virksomhet eller annen form for organisatorisk enhet, kan referanse til denne registreres her. person O2 9(10) EKI_PERID Dersom kilden til informasjonen er en person, kan referanse til vedkommende registreres her.

36 EPJark 2: Arkitektur, arkivering og sikkerhet Side 36 Tekniske spesifikasjoner medisinsk teknisk utstyr A 9(10) EKI_DMTID Dersom informasjonen kommer fra medisinsk teknisk utstyr, kan referanse til dette registreres her. programvare A 9(10) EKI_DPRID Dersom informasjonen er utarbeidet ved hjelp av spesiell programvare, kan referanse til denne registreres her. For denne klassen benyttes kortnavnet INFOKILDE. Unik nøkkel: EKI_ID

37 EPJ Standard Side Ekspedert til (EKSPTIL) Dersom informasjon i journalen sendes til andre virksomheter eller personer, i eller utenfor helsevesenet, benyttes denne klassen til å registrere informasjon om dette. ekspedering ID O2 x 9(10) EKS_ID Unik ID som identifiserer denne registreringen av ekspedering innenfor virksomheten. journal ID O2 x 9(10) EKS_EPJID Unik referanse som identifiserer journalen innenfor journalsystemet. EPJ komponent ID O2 x 9(10) EKS_EKOID Unik referanse til den aktuelle komponenten innenfor journalen. registrert ved revisjon O2 x 9(10) EKS_FRAREV Attributtet skal inneholde "revisjon ID" til den revisjon av EPJ hvor ekspederingen ble registrert. slettet ved revisjon O2 9(10) EKS_TILREV Dersom registreringen skal slettes på grunn av feilregistrering eller av andre årsaker, skal attributtet inneholde "revisjon ID" til den revisjon av EPJ, hvor dette skjedde. ekspedert tidspunkt O2 tidspkt EKS_TID Tidspunkt for ekspedering. Angis dersom dette er signifikant forskjellig fra registreringstidspunktet. ekspedert til virksomhet ID O2 b 9(10) EKS_ORGID Dersom informasjonen er sendt til en virksomhet eller annen form for organisatorisk enhet, skal referanse til denne registreres her. Minst et av attributtene "ekspedert til virksomhet ID" og "ekspedert til person ID" må ha innhold.

38 EPJark 2: Arkitektur, arkivering og sikkerhet Side 38 Tekniske spesifikasjoner ekspedert til person ID O2 b 9(10) EKS_PERID Dersom informasjonen er sendt til en person, skal referanse til vedkommende registreres her. Attributtet kan også benyttes til å registrere referanse til kontaktperson innenfor angitt virksomhet. Minst et av attributtene "ekspedert til virksomhet ID" og "ekspedert til person ID" må ha innhold. formål med ekspedering A 9(10) EKS_FORM Attributtet benyttes for å angi hva som er formålet med ekspederingen, f.eks. melding til offentlig myndighet, henvisning e.l. Formål med ekspedering defineres i et eget, felles kodeverk med kodeverk ID = Dette attributtet skal inneholder kodenode ID til det relevante formål. forsendelsesmåte A 9(10) EKS_FORSEND Attributtet benyttes for å angi hvordan informasjonen ble ekspedert, f.eks. med brev, faks, e-post etc. Forsendelsesmåter defineres i et eget, felles kodeverk med kodeverk ID = Dette attributtet skal inneholder kodenode ID til det relevante forsendelsesmåte. svar påkrevd A X(1) EKS_SVAR Verdi 1 dersom det kreves eller forventes et svar som følge av ekspederingen, verdi 0 ellers. svarfrist A tidspkt EKS_SVARFRIST Dersom det er satt en first for å svare, kan dette angis her. Kan eventuelt også benyttes for å angi når svar er ventet, selv om tidspunktet ikke utgjør noen absolutt frist. For denne klassen benyttes kortnavnet EKSPTIL. Unik nøkkel: EKS_ID

39 EPJ Standard Side Ekstern referanse (EKSTERNREF) Ofte bidrar flere virksomheter innenfor helsevesenet til å yte pasienten helsehjelp knyttet til samme problem, eller problemkompleks. Det kan da være nyttig å kunne opprette referanser mellom relevante sakene i de journaler som pasienten har hos de forskjellige virksomheter som bidrar til helsehjelpen. Denne klassen benyttes til dette. ekstern referanse ID A x 9(10) ERF_ID Unik ID som identifiserer denne registreringen av ekstern referanse innenfor EPJ-systemet. journal ID A x 9(10) ERF_EPJID Unik referanse som identifiserer journalen som komponenten er importert til, innenfor journalsystemet. EPJ komponent ID A x 9(10) ERF_EKOID Unik referanse til den aktuelle komponenten innenfor denne journalen. registrert ved revisjon A x 9(10) ERF_FRAREV Attributtet skal inneholde "revisjon ID" til den revisjon av EPJ hvor den eksterne referansen ble registrert. slettet ved revisjon A 9(10) ERF_TILREV Dersom registreringen skal slettes på grunn av feilregistrering eller av andre årsaker, skal attributtet inneholde "revisjon ID" til den revisjon av EPJ, hvor dette skjedde. ekstern journal ID A 9(10) ERF_EKSTEPJID Referanse til den journal, representert ved en registrering i klassen EPJ, som denne komponenten er importert fra. Gjennom denne registreringen kan den virksomheten hvor komponenten opprinnelig ble registret, identifiseres.

40 EPJark 2: Arkitektur, arkivering og sikkerhet Side 40 Tekniske spesifikasjoner ekstern komponent ID A 9(10) ERF_EKSTEKOID Unik referanse til den aktuelle komponenten innenfor den journalen den opprinnelig ble registrert i. Merk: Ved senere utvidelser kan det bli aktuelt å åpne for at komponenter av typene EPJ Sak og EPJ dokument registrert i journaler om samme pasient i andre virksomheter, kan bli inkludert uten at innholdet kopieres. Standarden må da utvides med nye spesialiseringer av EPJ Komponent som den importerte komponenten plasseres under. formål med referanse A 9(10) ERF_FORM Attributtet benyttes for å angi hva som er formålet med referansen. Formål med referanse defineres i et eget, felles kodeverk med kodeverk ID = Dette attributtet skal inneholder kodenode ID til det relevante formål. merknad A X(255) ERF_MERKNAD Benyttes f.eks. for å beskrive referansen og formålet med denne. For denne klassen benyttes kortnavnet EKSTERNREF. Unik nøkkel: ERF_ID

41 EPJ Standard Side Komponent hendelse (KOMPHENDE) Denne klassen benyttes for å registrere alle former for hendelser knyttet til de enkelte komponentene. Med hendelse menes her registrering, godkjenning, korrigering etc. Komponent hendelse utgjør forbindelsen mellom komponenten og revisjoner av komponenten. komponent hendelse ID A x 9(10) ERH_ID Unik ID som identifiserer denne registreringen av komponent hendelse innenfor EPJ-systemet. journal ID O x 9(10) EKH_EPJID Unik referanse som identifiserer journalen innenfor journalsystemet. EPJ komponent ID O x 9(10) EKH_EKOID Unik referanse til den aktuelle komponenten innenfor journalen. registrert ved revisjon O x 9(10) EKH_REV Attributtet skal inneholde "revisjon ID" til den revisjon av EPJ hvor denne registreringen ble gjort. kodeverk for komponent hendelse O x 9(10) EKH_KODEVERK Attributtet benyttes for å angi hvilket kodeverk som skal benyttes for å angi komponent hendelser. Standardverdi skal være 9011, men skal kan endres. tidspunkt for hendelse O tidspkt EKH_TIDSPKT Benyttes dersom det tidspunkt hendelsen "inntraff" er signifikant forskjellig fra registreringstidspunktet. Kan f.eks. benyttes for å angi det tidspunkt informasjonen oppsto, dersom den ble registrert på et senere tidspunkt.

42 EPJark 2: Arkitektur, arkivering og sikkerhet Side 42 Tekniske spesifikasjoner komponent hendelse O x 9(10) EKH_HENDELSE Attributtet benyttes for å angi hvilken hendelse registreringen gjelder. Komponent hendelser defineres i det kodeverket som er angitt i attributtet "kodeverk for komponent hendelse". Dette attributtet skal inneholder kodenode ID til den relevante hendelsen. Eksempler på slike hendelser kan være: registrering påbegynt registrering avsluttet registrering ikke godkjent godkjent av ansvarlig tjenesteyter godkjent av stedfortreder godkjenning opphevet erstattet av ny komponent (identifisert gjennom EPJ link) erstatter utgått komponent (identifisert gjennom EPJ link) mottatt elektronisk fra annen virksomhet delkomponent slettet utgår uten erstatningskomponent signert av person ID O2 9(10) EKH_SIGNAV Dersom den aktuelle hendelsen innebærer at komponenten har blitt signert, skal dette attributtet inneholde referanse til den Person som har signert komponenten. elektronisk signatur O2 binær EKH_ELSIGN <Det er ikke avklart ennå hvilke krav som vil bli satt til elektronisk signatur. Beskrivelsen av dette attributtet utstår derfor inntil videre.> For denne klassen benyttes kortnavnet KOMPHENDE. Unik nøkkel: ERH_ID

43 EPJ Standard Side Komponenttyper EPJ 1 Journalinnhold 1 1..* Journalrot EPJ grunnkomponent * EPJ komponent EPJ link 0..* EPJ sak * Importert komponent EPJ basisdokument 0..* 1 EPJ dokumenttype * 1 EPJ sakstype * 0..* EPJ saksstruktur 0..* * 0..* * Saksinnhold 1..* 0..* 0..1 EPJ dokument * 0..* EPJ dokumentinnhold EPJ Dokumentstruktur 0..* 0..* * EPJ sakshode EPJ fragment EPJ fragmenttype * 0..* 0..* Avsnittsinformasjon EPJ dataelement EPJ fragmentstruktur 0..* Fragmentreferanse 0..* 0..* 1 1 EPJ dataelement type Figur 3. Komponenttyper og sammenhengen mellom disse

44 EPJark 2: Arkitektur, arkivering og sikkerhet Side 44 Tekniske spesifikasjoner EPJ sak (EPJSAK) Denne klassen inneholder attributter som benyttes som "toppnode" for de saker som inngår i journalen. Sakene beskrives gjennom fragmentene som inngår i sakshodet. journal ID O x 9(10) EKO_EPJID Unik referanse til journalen. (Arvet fra den abstrakte klassen EPJ komponent.) Utgjør sammen med "EPJ komponent ID" en unik nøkkel for denne klassen. EPJ komponent ID O x 9(10) EKO_ID Unik identifikasjon av saks-komponenten innen journalen. (Arvet fra den abstrakte klassen EPJ komponent.) Utgjør sammen med "journal ID" en unik nøkkel for denne klassen. gyldig O x X(1) EKO_GYLDIG Verdi 1 dersom innholdet av denne komponenten er gyldig, dvs. ikke erstattet av en annen komponent e.l. Verdi 0 ellers. Attributtet skal oppdateres automatisk på grunnlag av de Komponent hendelser som er knyttet til komponenten. (Arvet fra den abstrakte klassen EPJ komponent.) lukket O x X(1) EPS_LUKKET Verdi 1 dersom saken er lukket for videre registrering, verdi 0 dersom den fortsatt er åpen for registrering. Attributtet oppdateres på grunnlag av endringer i Komponent hendelser tilknyttet saken. EPJ sakstype ID O x 9(10) EPS_ESTID Unik referanse til den Sakstype som beskriver de generelle egenskapene til saken. For denne klassen benyttes kortnavnet EPJSAK. Unik nøkkel: EKO_EPJID, EKO_ID

45 EPJ Standard Side Sakstype (EPJSAKSTYPE) Denne klassen inneholder attributter som er felles for alle saker av en bestemt type, uavhengig av hvilken journal sakene inngår i. Merk: Med unntak av at det kan tas med nye dokumenttyper, sakstyper eller signalkategorier som lovlig innhold i saken, skal ikke egenskapene til en sakstype som er tatt i bruk for en eller flere saker, kunne endres av noen, heller ikke systemansvarlig. EPJ sakstype ID O x 9(10) EST_ID Unik ID som identifiserer denne sakstypen innenfor EPJ-systemet. standard sakstype O 9(10) EST_SSTYPE Standard sakstyper som skal kunne benyttes på tvers av virksomheter i helsevesenet, defineres i et eget, felles kodeverk med kodeverk ID = Attributtet skal kun benyttes dersom det er fullt samsvar mellom den "lokale" sakstypen og den standardiserte sakstypen. betegnelse O X(70) EST_BETEG Den betegnelse som benyttes for denne sakstypen. gyldig fra A x 9(10) EST_GYLDFRA Attributtet skal inneholde "registrering ID" tilhørende en instans av Registreringsinfo som identifiserer tidspunkt for registrering av denne sakstypen, hvem som foretok registreringen og det tidspunkt hvor denne sakstypen ble godkjent for bruk innenfor virksomheten. gyldig til A 9(10) EST_GYLDTIL Attributtet skal inneholde "registrering ID" tilhørende en instans av Registreringsinfo som identifiserer tidspunkt for registrering, hvem som foretok registreringen og det tidspunkt denne sakstypen ikke lengere skal kunne benyttes ved opprettelse av nye saker.

Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren

Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Side av 6 Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Tillegg til Noark-4 KITH-rapport 7/03 Versjon 0.92 KITH

Detaljer

Kravspesifikasjon for elektronisk dokumentasjon av sykepleie

Kravspesifikasjon for elektronisk dokumentasjon av sykepleie Kravspesifikasjon for elektronisk dokumentasjon av sykepleie Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold v. 1.1 KITH Rapport R 13/03 ISBN 82-7846-175-9 KITH 2003 KITH-rapport Tittel Kravspesifikasjon

Detaljer

Journalarkitektur og generelt om journalinnhold

Journalarkitektur og generelt om journalinnhold HIS 80507:2007.. EPJ Standard del 3: Journalarkitektur og generelt om journalinnhold Versjon.6 Opprinnelig dato.2.2008 Sist endret 5.02.202 KITH 2/08:202 Publikasjonens tittel: EPJ Standard del 3: Journalarkitektur

Detaljer

K I T H. Cave, Reservasjoner og ønsker, Praktiske forhold mv. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD

K I T H. Cave, Reservasjoner og ønsker, Praktiske forhold mv. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD EPJ standardisering: Cave, Reservasjoner og ønsker, Praktiske forhold mv. KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD VERSJON.0 30 mars 2004 KITH-rapport 42/03

Detaljer

K I T H. Ekstern korrespondanse. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD. VERSJON 1.0 30 mars 2004 KITH-rapport 45/03

K I T H. Ekstern korrespondanse. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD. VERSJON 1.0 30 mars 2004 KITH-rapport 45/03 K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD EPJ standardisering: Ekstern korrespondanse KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD VERSJON 1.0 30 mars 2004 KITH-rapport 45/03 ISBN 82-7846-222-4 KITH-rapport

Detaljer

Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold

Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold HIS 1104-2:2001 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 1 av 110.. Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Del II:

Detaljer

Variabelliste og utkast til informasjonsmodell

Variabelliste og utkast til informasjonsmodell Variabelliste og utkast til informasjonsmodell Dette dokumentet beskriver et utkast til informasjonsmodell for uttrekk av data fra et EPJ-system. Modellen er i stor grad basert på eksisterende EPJ-standarder

Detaljer

Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten HIS 1104-1:2001.. Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Versjon 1.6 pprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Side 2 av 180 Kravspesifikasjon

Detaljer

Verktøy for håndtering av Begrepsapparat, Kodeverk og Klassifikasjonssystem

Verktøy for håndtering av Begrepsapparat, Kodeverk og Klassifikasjonssystem for Verktøy for håndtering av Begrepsapparat, Kodeverk og Klassifikasjonssystem Versjon 1.1 KITH Rapport 28/02 ISBN 82-7846-155-4 KITH-rapport TITTEL for: Verktøy for håndtering av Begrepsapparat, Kodeverk

Detaljer

Standarder for elektronisk pasientjournal Hvorfor er det behov for slike og hva dekker de?

Standarder for elektronisk pasientjournal Hvorfor er det behov for slike og hva dekker de? Standarder for elektronisk pasientjournal Hvorfor er det behov for slike og hva dekker de? Torbjørn Nystadnes, KITH DRG-konferansen Clarion hotel Royal Cristiania 27. februar 2008 Innhold 4Litt om KITH

Detaljer

EPJ standardisering: Cave, Reservasjoner og ønsker, Praktiske forhold mv. Kravspesifikasjon og teknisk standard

EPJ standardisering: Cave, Reservasjoner og ønsker, Praktiske forhold mv. Kravspesifikasjon og teknisk standard EPJ standardisering: Cave, Reservasjoner og ønsker, Praktiske forhold mv. Side av 69.. EPJ standardisering: Cave, Reservasjoner og ønsker, Praktiske forhold mv. Side 2 av 69 EPJ standardisering: Cave,

Detaljer

Noark-4, del 1: Endringer i forhold til den trykte utgaven (Kommuneforlaget, 1999)

Noark-4, del 1: Endringer i forhold til den trykte utgaven (Kommuneforlaget, 1999) RIKSARKIVAREN 17.08.2005 Noark-4, del 1: Endringer i forhold til den trykte utgaven (Kommuneforlaget, 1999) Endringer pr. 17.08.2005 er markert med blå tekst KAPITTEL 1 1.4.1-4. avsnitt, ff: Kravene innenfor

Detaljer

Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold

Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold Versjon 1.0 Statens helsetilsyn KITH Kravspesifikasjon for elektronisk journal

Detaljer

K I T H. Dokumentasjon av individuell plan. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD. VERSJON mars 2004 KITH-rapport 43/03

K I T H. Dokumentasjon av individuell plan. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD. VERSJON mars 2004 KITH-rapport 43/03 K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD EPJ standardisering: Dokumentasjon av individuell plan KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD VERSJON 1.0 30 mars 2004 KITH-rapport 43/03 ISBN 82-7846-220-8

Detaljer

Person, organisasjon mv

Person, organisasjon mv HIS 80508:2007.. EPJ Standard del 4: Person, organisasjon mv Versjon.6 Opprinnelig dato.2.2008 Sist endret 5.02.202 KITH 2/08:202 Publikasjonens tittel: EPJ Standard del 4: Person, organisasjon mv. Teknisk

Detaljer

Elektronisk pasientjournal - Hvor står vi og hvor går vi?

Elektronisk pasientjournal - Hvor står vi og hvor går vi? Elektronisk pasientjournal - Hvor står vi og hvor går vi? Av, KITH MedILog 2005 Hotell Bristol 27. oktober 2005. Innhold Hvor står vi? Utbredelse av EPJ-system Samhandling i omsorgskjeden Standarder for

Detaljer

Om det pågående arbeid med standard for arkivering av EPJ Hva med kommunenes behov?

Om det pågående arbeid med standard for arkivering av EPJ Hva med kommunenes behov? Om det pågående arbeid med standard for arkivering av EPJ Hva med kommunenes behov? Torbjørn Nystadnes Helsedirektoratet, standardiseringsseksjonen KDRS samling - Trondheim 13. november 2013 Innhold Prosjektets

Detaljer

EPJ standardisering: Elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten endret KITH 21/08:2012

EPJ standardisering: Elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten endret KITH 21/08:2012 HIS 8038:2004.. EPJ standardisering: Elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten Versjon.6 Opprinnelig dato Teknisk.2.2008 standard Sist for informasjonsinnhold endret 5.02.202 KITH

Detaljer

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010 HIS 1022:2010.. Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Forespørsel om

Detaljer

HIS 1031:2011. VERSJON 1.1 1. juni 2011 KITH-standard 1031 : 2011

HIS 1031:2011. VERSJON 1.1 1. juni 2011 KITH-standard 1031 : 2011 HIS 03:20.. EPJ standard: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk Versjon.6 Opprinnelig dato.2.2008 Sist endret 5.02.202 KITH 2/08:202 VERSJON.. juni 20 KITH-standard 03 : 20 Publikasjonens

Detaljer

K I T H. Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren. Tillegg til Noark-4: TEKNISKE SPESIFIKASJONER

K I T H. Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren. Tillegg til Noark-4: TEKNISKE SPESIFIKASJONER K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD Tillegg til Noark-4: Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren TEKNISKE SPESIFIKASJONER VERSJON.0 2 mars 2004 KITH-rapport 7/03

Detaljer

NOARK Hva? Fra: Wikipedia, den frie encyklopedi

NOARK Hva? Fra: Wikipedia, den frie encyklopedi NOARK Hva? "NOARK (Norsk Arkivstandard) ble opprinnelig utviklet som en kravspesifikasjon for elektroniske journalsystemer i Statsforvaltningen. Den første versjonen NOARK 1 kom i 1984, med påfølgende

Detaljer

Høringsutkast til EPJ standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høringsutkast til EPJ standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting HIS 80506 Høringsutkast 2015 Høringsutkast til EPJ standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Publikasjonens tittel: EPJ standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Detaljer

EPJ standardisering: Generelt journalnotat og Fellesfaglig dokumentasjon Kravspesifikasjon og teknisk standard

EPJ standardisering: Generelt journalnotat og Fellesfaglig dokumentasjon Kravspesifikasjon og teknisk standard EPJ standard: Generelt journalnotat og Fellesfaglig dokumentasjon Side av 56.. EPJ standardisering: Generelt journalnotat og Fellesfaglig dokumentasjon Side 2 av 56 EPJ standard: Generelt journalnotat

Detaljer

K I T H. Generelt journalnotat og Fellesfaglig dokumentasjon. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD

K I T H. Generelt journalnotat og Fellesfaglig dokumentasjon. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD K I T H INFRMASJNSTEKNLGI FR HELSE G VELFERD EPJ standardisering: Generelt journalnotat og Fellesfaglig dokumentasjon KRAVSPESIFIKASJN G TEKNISK STANDARD VERSJN.0 30 mars 2004 KITH-rapport 44/03 ISBN 82-7846-22-6

Detaljer

Uttrekkstandard for elektronisk pasientjournal (EPJ) Torbjørn Nystadnes Helsedirektoratet, Avdeling arkitektur, metode og standardisering

Uttrekkstandard for elektronisk pasientjournal (EPJ) Torbjørn Nystadnes Helsedirektoratet, Avdeling arkitektur, metode og standardisering Uttrekkstandard for elektronisk pasientjournal (EPJ) Torbjørn Nystadnes Helsedirektoratet, Avdeling arkitektur, metode og standardisering NHA seminar - Gardermoen 6. mars 2014 Innhold Litt om EPJ standarder

Detaljer

Standard: Organisasjonsoppsett

Standard: Organisasjonsoppsett Helse Sør-Øst RHF Teknologi og ehelse/regionale standarder, prosedyrer, brukerveiledninger og opplæring for DIPS/Regionale Standardområder DIPS Standard: Organisasjonsoppsett Utgave: 1.00 Utarbeidet/revidert

Detaljer

Standardisering hvorfor det?

Standardisering hvorfor det? Standardisering hvorfor det? Grete Bach grete.bach@kith.no Seniorrådgiver ekommune 2008 KITH Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren KITH AS etablert i 1990 Aksjeselskap, not-for-profit Aksjeeierne

Detaljer

Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag. 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1

Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag. 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1 Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1 Hvorfor Noark-5? Generell teknologisk utvikling (1998-2006) Flere organ i samme database Sikring av dokumenters

Detaljer

- <!-- Generated on 04-10-2002 18:28:44 at KITH. - <!-- XML-Schema level supported is specified by W3C. - <!-- http://www.w3.

- <!-- Generated on 04-10-2002 18:28:44 at KITH. - <!-- XML-Schema level supported is specified by W3C. - <!-- http://www.w3. KITH-rapport 08/02 Status: Til utprøving 17. april 2002 edited with XML Spy v4.3 U (http://www.xmlspy.com) by Espen Stranger Seland (KITH) Generated on 04-10-2002

Detaljer

Del 1 Generelle funksjonskrav for alle delområder

Del 1 Generelle funksjonskrav for alle delområder FUNKSJONSKRAV I ELIN PROSJEKTET Funksjonskravene er beskrevet i seks delområder Del 1 Generelle funksjonskrav for alle delområder Versjon 1.1 Revisjon 1 Sist endret 220803 Ved: Arnt Ole Ree: arnt.o.ree@kith.no

Detaljer

HIS 80506:2015. EPJ standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting. Funksjonelle krav og teknisk standard

HIS 80506:2015. EPJ standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting. Funksjonelle krav og teknisk standard HIS 80506:2015 EPJ standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Publikasjonens tittel: EPJ standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Teknisk standard nr.: HIS

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn Beskrivelsen gjelder likningsoppgaver fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 1.0 14. desember 2012 1 Innhold 1

Detaljer

Journalarkitektur og generelt om journalinnhold

Journalarkitektur og generelt om journalinnhold HIS 80507:205.. EPJ standard del 3: Journalarkitektur og generelt om journalinnhold Versjon.6 Opprinnelig dato.2.2008 Sist endret 5.02.202 KITH 2/08:202 Publikasjonens tittel: EPJ Standard del 3: Journalarkitektur

Detaljer

Forespørsel og svar om egenandel

Forespørsel og svar om egenandel .. Forespørsel og svar om egenandel Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.1 Status: Til utprøving 6. oktober 2010 KITH-rapport 1024:2010 Innhold 1 Dokumenthistorie... 3 2 Innledning...

Detaljer

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise"

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - Den gode spesialistepikrise Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise" Versjon 1.0 31. desember 2002 KITH Rapport R31/02 ISBN 82-7846-158-9 KITH-rapport Medisinsk-faglig

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer 1 0 Orientering og

Detaljer

PERIODISERING AV ELEKTRONISK JOURNAL OG ARKIV

PERIODISERING AV ELEKTRONISK JOURNAL OG ARKIV PERIODISERING AV ELEKTRONISK JOURNAL OG ARKIV Kontaktseminar 2007 av Frøydis Antonens, IKAT Arkivforskriften Periodeinndeling i elektronisk journal og arkiv Når en periode blir avsluttet i elektronisk

Detaljer

HIS 80510:2015. EPJ standard: Felles funksjonelle krav. Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012

HIS 80510:2015. EPJ standard: Felles funksjonelle krav. Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 HIS 80510:2015.. EPJ standard: Versjon 1.6 pprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: EPJ Standard del: Teknisk standard nr.: HIS 80510:2015 Utgitt: 12/2015

Detaljer

Person, organisasjon mv

Person, organisasjon mv HIS 80508:205.. EPJ standard del 4: Person, organisasjon mv Versjon.6 pprinnelig dato.2.2008 Sist endret 5.02.202 KITH 2/08:202 Publikasjonens tittel: EPJ Standard del 4: Person, organisasjon mv. Teknisk

Detaljer

HIS 80708:2007. Kommunikasjon av EPJ-innhold Side 1 av 18 Løsningsskisse. Kommunikasjon av EPJ-innhold Løsningsskisse

HIS 80708:2007. Kommunikasjon av EPJ-innhold Side 1 av 18 Løsningsskisse. Kommunikasjon av EPJ-innhold Løsningsskisse Side 1 av 18 Side 2 av 18 Publikasjonens tittel:.. Teknisk standard nr.: Utgitt: 09/2007 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Seksjon standardisering Pb. 7000 St Olavs plass,

Detaljer

Innrapportering av trekk til NAV

Innrapportering av trekk til NAV .. Innrapportering av trekk til NAV XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.0 7. april 2010 Sist oppdatert: 2. februar 2012 Innhold Innrapportering av trekk til NAV... i XML meldingsbeskrivelse... i 1 Dokumenthistorie...

Detaljer

NOARK EGENERKLÆRING OM SYSTEMFUNKSJONALITET FRA PRODUSENTER AV NOARK-SYSTEMER

NOARK EGENERKLÆRING OM SYSTEMFUNKSJONALITET FRA PRODUSENTER AV NOARK-SYSTEMER RIKSARKIVAREN Revidert 01.03.2004 Om den praktiske utfyllingen av skjemaet: Hvor opplysninger skal spesifiseres, kan det nødvendige antall ekstra linjer settes inn etter behov. Det kan brukes en fri form

Detaljer

Framgangsmåte for klargjøring og avlevering av elektronisk arkivmateriale til arkivdepot Supplerende bestemmelser for kommuner tilknyttet IKAT

Framgangsmåte for klargjøring og avlevering av elektronisk arkivmateriale til arkivdepot Supplerende bestemmelser for kommuner tilknyttet IKAT Framgangsmåte for klargjøring og avlevering av elektronisk arkivmateriale til arkivdepot Supplerende bestemmelser for kommuner tilknyttet IKAT Innledning Denne veilederen gir supplerende og utdypende bestemmelser

Detaljer

Om utkast til EPJ standard del 3: Arkivuttrekk

Om utkast til EPJ standard del 3: Arkivuttrekk Om utkast til EPJ standard del 3: Arkivuttrekk Torbjørn Nystadnes Helsedirektoratet, standardiseringsseksjonen IKA Møre og Romsdal - Kontaktkonferansen 2014 Innhold Litt om EPJ standarder Kort om prosjektet

Detaljer

Kurs eldremedisin, Hedmark 04. juni 2015 Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege Askøy kommune. Spesialist i indremedisin og samfunnsmedisin, Godkjenning

Kurs eldremedisin, Hedmark 04. juni 2015 Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege Askøy kommune. Spesialist i indremedisin og samfunnsmedisin, Godkjenning Kurs eldremedisin, Hedmark 04. juni 2015 Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege Askøy kommune. Spesialist i indremedisin og samfunnsmedisin, Godkjenning i kompetanseområde alders- og sykehjemsmedisin Lovgrunnlag

Detaljer

Innføring i. Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP. Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark. 2009-02-17 Jorunn Pedersen

Innføring i. Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP. Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark. 2009-02-17 Jorunn Pedersen Innføring i Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark 2009-02-17 Jorunn Pedersen Innhold : Noark- 4... 3 Sak (saksmapper/mapper)... 3 Journalpost...

Detaljer

SOSI-forvaltning - logisk modell

SOSI-forvaltning - logisk modell SOSI-forvaltning - logisk modell Forfatter: David Skogan, SINTEF Tele og data Dato: 1997-01-21 Forord Min oppgave til møte den 22 var å beskrive den logisk modellen med skranker for SOSI-standarden. Jeg

Detaljer

Periodisering og avlevering av elektronisk arkiv hvem, hva, når? Rådgiver Ole-Bjørn Fossbakk og rådgiver Solveig Heløe Olsen, IKA Troms

Periodisering og avlevering av elektronisk arkiv hvem, hva, når? Rådgiver Ole-Bjørn Fossbakk og rådgiver Solveig Heløe Olsen, IKA Troms Periodisering og avlevering av elektronisk arkiv hvem, hva, når? Rådgiver Ole-Bjørn Fossbakk og rådgiver Solveig Heløe Olsen, IKA Troms 23.05.2014 Kontaktseminar Grand Nordic, Tromsø Digital saksbehandling

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Business Acknowledge. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Business Acknowledge. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge Versjon 2.0 Desember 2007 SKOG-DATA AS Innhold 1 Innledning 3 2 Dokumentasjon av 3 2.1 Oversikt 3 2.1.1 Meldingstyper/funksjoner 3 2.1.2 BusinessAcknowledge

Detaljer

K I T H. Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk. EPJ standard: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD

K I T H. Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk. EPJ standard: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. EPJ standard: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD VERSJON.0 2. desember 2009 KITH-rapport

Detaljer

NOARK Hva? Fra: Wikipedia, den frie encyklopedi

NOARK Hva? Fra: Wikipedia, den frie encyklopedi NOARK Hva? "NOARK (Norsk Arkivstandard) ble opprinnelig utviklet som en kravspesifikasjon for elektroniske journalsystemer i Statsforvaltningen. Den første versjonen NOARK 1 kom i 1984, med påfølgende

Detaljer

Feilretting i Noark-4

Feilretting i Noark-4 Feilretting i Noark-4 Rettingene nedenfor er å betrakte som autoritative endringer og justeringer i Noark-4. Det innebærer at gjeldende Noark-standard til enhver tid er den trykte Noark-4-rapporten (Kommuneforlaget,

Detaljer

K I T H. EPJ standard: Enkelte vedtak om tvang i det psykiske helsevern KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD

K I T H. EPJ standard: Enkelte vedtak om tvang i det psykiske helsevern KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD K I T H INFRMASJNSTEKNLGI FR HELSE G VELFERD.. EPJ standard: Enkelte vedtak om tvang i det psykiske helsevern KRAVSPESIFIKASJN G TEKNISK STANDARD VERSJN 1.0 1. mai 2008 KITH-rapport 02/07 ISBN 82-7846-302-6

Detaljer

Bakgrunn... 1. Innlogging... 1. Brukere med tilgang... 3. Registrere infeksjoner... 4. Registrere antibiotika... 5. Registreringer...

Bakgrunn... 1. Innlogging... 1. Brukere med tilgang... 3. Registrere infeksjoner... 4. Registrere antibiotika... 5. Registreringer... INNHOLD Bakgrunn... 1 Innlogging... 1 Brukere med tilgang... 3 Registrere infeksjoner... 4 Registrere antibiotika... 5 Registreringer... 8 XML-import (for sykehus)... 9 Rapporter... 10 Eksport... 10 Validering/logiske

Detaljer

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding HISD 80903:2009.. Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 2 Prinsipper for utskrift

Detaljer

Instruks for elektronisk arkivmateriale som avleveres eller overføres som depositum til IKA Møre og Romsdal IKS

Instruks for elektronisk arkivmateriale som avleveres eller overføres som depositum til IKA Møre og Romsdal IKS Instruks for elektronisk arkivmateriale som avleveres eller overføres som depositum til IKA Møre og Romsdal IKS Følgende retningslinjer skal følges ved deponering og/eller avlevering av elektroniske arkiver

Detaljer

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportoppdrag. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportoppdrag. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge Versjon 2.0 Desember 2007 SKOG-DATA AS Innhold 1 Innledning 3 2 Dokumentasjon av 3 2.1 Oversikt 3 2.1.1 Meldinger 3 2.1.2 forretningsregler 3 2.1.3 Samhandling

Detaljer

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportert virke. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportert virke. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge Transportert virke Versjon 2.0 Desember 2007 SKOG-DATA AS Innhold 1 INNLEDNING 3 2 DOKUMENTASJON AV MELDING OM TRANSPORTERT VIRKE 3 2.1 Oversikt 3 2.1.1

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.6220 Trafo (ID=466) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: Transformerer vekselstrøm fra et spenningsnivå til et annet.

Detaljer

Elvira. Standarder for elektronisk pasientjournal

Elvira. Standarder for elektronisk pasientjournal Elvira Rapport fra delprosjekt Forfatter: Torbjørn Nystadnes, KITH Dato: 7. mars 2001 KITH - Kompetansesenter for IT i helsevesenet Postadresse: Sukkerhuset, 7489 Trondheim Besøksadresse: Sverres gt 15,

Detaljer

1 Krav til behandling av diagnoser i en elektronisk pasientjournal

1 Krav til behandling av diagnoser i en elektronisk pasientjournal Vedlegg 2 14.10.03 Dette dokumentet beskriver forslag til bruk av diagnoseklassifikasjonssystemet ICPC i elektronisk pasientjournal i allmennpraksis. Forslaget er utarbeidet av arbeidsgruppen for prosjektarbeidet

Detaljer

Fagområde: Annen naturinformasjon

Fagområde: Annen naturinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Annen naturinformasjon Revidert 6. mars 2007 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

Behov for oppdatering av EPJ standard som følge av regelverksendringer mv

Behov for oppdatering av EPJ standard som følge av regelverksendringer mv Behov for oppdatering av EPJ standard som følge av regelverksendringer mv Torbjørn Nystadnes, KITH SSP Brukerforum - Oslo 24. mars 2011 Temaer Tilgang internt i egen virksomhet Helsepersonelloven 45 samt

Detaljer

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG?

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? DISCLAIMER HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? INFORMASJONSSIKKERHET Konfidensialitet Sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang Integritet Sikre informasjon mot utilsiktet eller

Detaljer

Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 80710:2007 Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Publikasjonens tittel: Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Detaljer

Fagkurs for kommuner Krav til informasjonssikkerhet (105 minutter)

Fagkurs for kommuner Krav til informasjonssikkerhet (105 minutter) Fagkurs for kommuner Krav til informasjonssikkerhet (105 minutter) Innhold Kort om behandling av helseopplysninger i kommunen Eksempler på sårbarheter Krav til informasjonssikkerhet i Normen 2 Behandling

Detaljer

RiskManager Avvikshåndtering. Kurshefte for meldere

RiskManager Avvikshåndtering. Kurshefte for meldere RiskManager Avvikshåndtering Kurshefte for meldere Innhold 1 INNLEDNING - MODUL FOR AVVIKSHÅNDTERING... 3 2 MIN PROFIL I AVVIKSMODULEN... 4 3 MELDE ET AVVIK... 5 3.1 Avviksskjema...6 3.1.1 Enhet meldingen

Detaljer

Overføring av EPJ ved bytte av fastlege

Overføring av EPJ ved bytte av fastlege Elektronisk pasientjournal standard Anvendelse av EPJ-melding: Overføring av EPJ ved bytte av fastlege Versjon 1.0 26. juni 2002 Status: Til utprøving KITH Rapport 12/02 ISBN 82-7846-137-6 KITH-rapport

Detaljer

AP226 Use Case Diagram - SBL

AP226 Use Case Diagram - SBL AP226 Use Case Diagram - SBL Use Case Diagram Figuren under (Figur 1) viser en oversikt over alle use case for Sluttbrukerløsningen i Altinn 2 versjon 1. Den innerste firkanten inneholder alle use case

Detaljer

Høringsuttalelse: Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret

Høringsuttalelse: Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 13/443 Vår ref.: 13/10923-5 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal, Siri Utkilen Dato: 26.03.2014 Høringsuttalelse: Forslag

Detaljer

EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001

EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001 EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001 Varefilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde som inneholder to (2) forskjellige typer dataposter: Kun en (1) stk. Vare Hodepost og en

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringsuttalelse - Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov Helse- og Omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref. Deres dato Vår ref. Vår dato 200903950-/ATG 18.10.2010 010/11ToNy 13.01.2011 Høringsuttalelse - Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov

Detaljer

Sikkerhetskrav for systemer

Sikkerhetskrav for systemer Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Sikkerhetskrav for systemer Støttedokument Faktaark nr. 38 Versjon: 4.0 Dato: 16.03.2015 Formål Ansvar Gjennomføring Omfang Målgruppe

Detaljer

Hvorfor ny versjon av Noark?

Hvorfor ny versjon av Noark? Noark 5 15. april 2008 Hvorfor ny versjon av Noark? Noark 4 viste seg å ha en del svakheter: Problematisk med flere organer i samme Noark 4-installasjon. Sak journalpost dokument for lite fleksibel. Avleveringskravene

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Generelle bestemmelser Side: 1 av 12 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Regelverkets enkelte deler...2 2 GYLDIGHET...3 2.1 Dispensasjon fra teknisk regelverk...3 2.2 Dispensasjon fra forskrifter...3 3 NORMGIVENDE

Detaljer

Egenerklæringsskjema for godkjenning av Noark 5-løsning

Egenerklæringsskjema for godkjenning av Noark 5-løsning Egenerklæringsskjema for godkjenning av Noark 5-løsning Egenerklæringsskjemaet skal fylles ut av den som søker Riksarkivaren om godkjenning av en Noark 5-løsning (leverandører, utviklere, organ som har

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

EPJ standard del 5: Arkivuttrekk. Torbjørn Nystadnes, Direktoratet for e-helse 9. mai 2017

EPJ standard del 5: Arkivuttrekk. Torbjørn Nystadnes, Direktoratet for e-helse 9. mai 2017 EPJ standard del 5: Arkivuttrekk Torbjørn Nystadnes, Direktoratet for e-helse 9. mai 2017 Innhold Generelt om EPJ standarder Om EPJ standard del 5 Generelt om arkivering EPJ arkitektur for uttrekk til

Detaljer

Produktspesifikasjon. Fartsgrense (ID=105) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Fartsgrense (ID=105) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 (ID=105) Sist endret: 2013-03-07 Definisjon: Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning. Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

K I T H. Felles funksjonelle krav. EPJ Standard: VERSJON 1.0 21. mars 2006 KITH-rapport 10/05 FOR HELSE OG VELFERD ISBN 82-7846-254-2

K I T H. Felles funksjonelle krav. EPJ Standard: VERSJON 1.0 21. mars 2006 KITH-rapport 10/05 FOR HELSE OG VELFERD ISBN 82-7846-254-2 K I T H INFRMSJNSTEKNLGI FR HELSE G VELFERD EPJ Standard: VERSJN 1.0 21. mars 2006 KITH-rapport 10/05 ISBN 82-7846-254-2 KITH-rapport TITTEL EPJ Standard: Forfatter Torbjørn Nystadnes ppdragsgiver Sosial-

Detaljer

I databasen ligger det over 100 tabeller. De henger sammen dels via synlige koder, dels via usynlige interne ID-er. De ser man normalt bare når det

I databasen ligger det over 100 tabeller. De henger sammen dels via synlige koder, dels via usynlige interne ID-er. De ser man normalt bare når det 1 2 3 4 I databasen ligger det over 100 tabeller. De henger sammen dels via synlige koder, dels via usynlige interne ID-er. De ser man normalt bare når det dukker opp tall i oversikter eller man får meldingen

Detaljer

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato Versjonskontroll Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato 1.0 Godkjent for produksjon / Pål Arve Sollie 30.juni 2011 1.1 /revidert Pål Arve Sollie 12.okt 2011 1.2 /ikoner og tekster oppdatert Pål Arve Sollie

Detaljer

K I T H. Introduksjon til EPJ standard. EPJ Standard del 1: VERSJON desember 2007 KITH-rapport 5/05 FOR HELSE OG VELFERD ISBN

K I T H. Introduksjon til EPJ standard. EPJ Standard del 1: VERSJON desember 2007 KITH-rapport 5/05 FOR HELSE OG VELFERD ISBN K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD EPJ Standard del 1: Introduksjon til EPJ standard VERSJON 1.0 11. desember 2007 KITH-rapport 5/05 ISBN 82-7846-248-8 KITH-rapport TITTEL EPJ Standard

Detaljer

Kompetanser i EQS. Administrasjon av kompetanser med modulen EQS Competence

Kompetanser i EQS. Administrasjon av kompetanser med modulen EQS Competence Kompetanser i EQS Administrasjon av kompetanser med modulen EQS Competence Navn Versjon Kompetanser i EQS 3.14.1 Sist oppdatert av Dato Extend AS 26.11.2015 Kompetanser i EQS: Innledning INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Utvidet kravspesifikasjon for ArkN4

Utvidet kravspesifikasjon for ArkN4 Utvidet kravspesifikasjon for ArkN4 pr. 21. desember 2011 Hallstein Bakken Seksjon for digitalt depot Riksarkivet 1. Kravspesifikasjonen for ArkN4 Funksjonaliteten i ArkN4, Riksarkivets testverktøy for

Detaljer

Norsk Arkivråd - Høstseminar 2009 Erfaringer med bruk av NOARK 5

Norsk Arkivråd - Høstseminar 2009 Erfaringer med bruk av NOARK 5 Norsk Arkivråd - Høstseminar 2009 Erfaringer med bruk av NOARK 5 Om å bestille et system for Statens Vegvesen v/ Espen Vaager, informasjonsarkitekt 1 Om å bestille et system for Statens Vegvesen Hovedpunkter

Detaljer

Skatteetaten Boligsameie Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra og med innrapportering i januar 2016

Skatteetaten Boligsameie Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra og med innrapportering i januar 2016 Boligsameie Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra og med innrapportering i januar 2016 Versjon 2.1 1. september 2015 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Endringer

Detaljer

HIS 80702:2015. EPJ standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven. Versjon 1.6 Opprinnelig dato Sist endret KITH 21/08:2012

HIS 80702:2015. EPJ standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven. Versjon 1.6 Opprinnelig dato Sist endret KITH 21/08:2012 HIS 80702:2015.. EPJ standard: Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: EPJ standard: 1 Teknisk standard nr.: HIS 80702:2015 Utgitt: 03/2015

Detaljer

Utarbeidelse av EPJ standarder og kravspesifikasjoner

Utarbeidelse av EPJ standarder og kravspesifikasjoner .. Utarbeidelse av Veiledning 22. november 2007 KITH 15/07 Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Utarbeidelse av EPJ standarder og kravspesifikasjoner

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter...1 0 Orientering

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Skatteetaten Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0.

Skatteetaten Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0. Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Krav til filvedlegg...

Detaljer

Gruppenavn. Prosjektnavn Beskrivelse av design For Navn på systemet. Versjon <1.0>

Gruppenavn. Prosjektnavn Beskrivelse av design For Navn på systemet. Versjon <1.0> Gruppenavn Prosjektnavn Beskrivelse av design For Navn på systemet Versjon Revisjonshistorie Dato Versjon Beskrivelse av endring Forfatter Innhold 1. Innledning

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

EPJ Standard del 1: Introduksjon til EPJ standard

EPJ Standard del 1: Introduksjon til EPJ standard HIS 800505:2015 EPJ Standard del 1: Introduksjon til EPJ standard Publikasjonens tittel: EPJ Standard del 1: Introduksjon til EPJ standard Teknisk standard nr.: HIS 80505:2015 Utgitt: 12/2015 Utgitt av:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helsedirektoratet Avdeling styring og analyse, Seksjon standardisering Postboks

Detaljer

K I T H. Ebrev. Elektronisk utsending av brev FOR HELSE OG VELFERD.. INFORMASJONSTEKNOLOGI

K I T H. Ebrev. Elektronisk utsending av brev FOR HELSE OG VELFERD.. INFORMASJONSTEKNOLOGI K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. Ebrev Elektronisk utsending av brev VERSJON 1.0 Status: Til utprøving 1.2.2010 KITH-rapport 1020:2010 KITH-rapport TITTEL Ebrev Elektronisk utsending

Detaljer