Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold"

Transkript

1 HIS :2001 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 1 av Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold Helsedirektoratet 2001 Statens helsetilsyn Versjon 1.6 Opprinnelig dato Sist endret KITH 21/08:2012

2 Side 2 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Publikasjonens tittel: Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold Teknisk standard nr.: HIS :2001 Utgitt: 01/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Seksjon standardisering Pb St Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks: Statens helsetilsyn 2001 Helsedirektoratet

3 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 3 av 110 Forord Statens helsetilsyn gjennomførte i prosjektet Videreutvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, som hadde som oppgave å drøfte og avklare helsestasjons- og skolehelsetjenestens innhold og fremtid. I mandatet til dette prosjektet, inngikk bl.a. å utarbeide forslag til kravspesifikasjon for ny journal som sikrer brukernes og virksomhetens behov for dokumentasjon. En arbeidsgruppe anbefalte å starte et prosjekt for å lage en kravspesifikasjon for edb-baserte journaler og definisjonskatalog for helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Med dette som bakgrunn ga Statens helsetilsyn daværende KITH det oppdraget som har resultert i denne kravspesifikasjonen. Av praktiske årsaker er de rene tekniske spesifikasjonene skilt ut i dette separate dokumentet. med tittelen: Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold. Helsedirektoratet 2001 Statens helsetilsyn

4 Side 4 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Innhold Innledning Del II Teknisk beskrivelse av journalinnholdet Kort om beskrivelsesformen Sakstyper Dokumenttyper Fragmenttyper Generelle dataelement Sakstype: Oversikt Sakstype: Cave Sakstype: Underinndeling Cave Sakstype: Reservasjoner og ønsker Dokumenttype: Krav om reservasjon mot vaksinasjon Sakstype: Generell informasjon Dokumenttype: Omsorgssituasjon Dokumenttype: Behov for tolk og annen praktisk informasjon Dokumenttype: Bruk av tolk Dokumenttype: Statistikkgruppe (inkl. oppfølgningsgruppe) Sakstype: NB! Sakstype: Underinndeling NB Dokumenttype: NB-notat Sakstype: Informasjon til bruker Dokumenttype: Gitt informasjon om Sakstype: Avtaler m.v Dokumenttype: Avtale Dokumenttype: Plan for undersøkelser Sakstype: Kontaktoversikt Sakstype: Kontaktepisode Sakstype: Samtaler Dokumenttype: Samtale Sakstype: Deltagelse i grupper Dokumenttype: Gruppemedlemskap Sakstype: Vaksinasjon Sakstype: Vaksine Sakstype: Enkeltvaksinasjon Dokumenttype: Enkeltvaksinasjon Sakstype: Vaksinasjon for utenlandsopphold Dokumenttype: Egenerklæring i forbindelse med vaksinasjon.. 44 Statens helsetilsyn 2001 Helsedirektoratet

5 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 5 av Dokumenttype: Informasjon om resept Dokumenttype: Kontroll BCG - arr Dokumenttype: Tuberkulinprøve Dokumenttype: MSIS-melding Bivirkning/komplikasjon Dokumenttype: Vaksinasjonsmerknad Sakstype: Forhold rundt fødsel Dokumenttype: Kort svangerskapsinformasjon Dokumenttype: Kort fødselsinformasjon Dokumenttype: Forhold rundt barsel Sakstype: Sykdommer/tilstand i familien Dokumenttype: Sykdommer/tilstander i familien Sakstype: Funksjonshemming, kronisk/langvarig sykdom Dokumenttype: Funksjonshemming, kronisk/langvarig sykdom Dokumenttype: Medisiner barnet bruker Sakstype: Syn Dokumenttype: Synsundersøkelse Sakstype: Hørsel Dokumenttype: Hørselsundersøkelse Sakstype: Henvisninger/henvendelser og svar Sakstype: Enkelthenvisning/henvendelse med svar Dokumenttype: Registrert henvisning Dokumenttype: Registrert svar på henvisning Sakstype: Helseundersøkelser av barn og unge Dokumenttype: Helseundersøkelse Dokumenttype: Notat helseundersøkelse Sakstype: Somatiske undersøkelser av barn og unge Dokumenttype: Somatisk undersøkelse Dokumenttype: Notat somatisk undersøkelse Sakstype: Laboratorieprøver (samlesak) Sakstype: Prøver analysert annen instans Dokumenttype: Registrert rekvisisjon Dokumenttype: Registrert laboratoriesvar Dokumenttype: Lokalt analysert prøve Sakstype: Tverrfaglig samarbeid, samlesak Sakstype: Tverrfaglig samarbeid Dokumenttype: Deltakere i samarbeid Dokumenttype Møtereferat Sakstype: Mål og vekt Dokumenttype: Vekt, lengde og hodeomkrets Helsedirektoratet 2001 Statens helsetilsyn

6 Side 6 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Sakstype: Journalnotater Dokumenttype: Notat H-S journal Fragmenttype: Journaltekst Generelle dokumenttyper Fragmenter til bruk i diverse dokumenter Fragmenttype: Dokumenthode Fragmenttype: Utstedt av Fragmenttype: Foresatt Fragmenttype: Foresattes samtykke Fragmenttype: Søsken Fragmenttype: Referert person Fragmenttype: Fastlege Fragmenttype: Referert virksomhet Fragmenttype: Problembeskrivelse Fragmenttype: Ønsket tiltak Fragmenttype: Tilleggsinformasjon Fragmenttype: Vedlegg Fragmenttype: Spesifikasjon av problemer/plager Fragmenttype: Vurdering av hastegrad Henvisninger Dokumenttype: Generell henvisning (1) Dokumenttype: Generell henvisning/henvendelse (2) Dokumenttype: Henvisning barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) Dokumenttype: Melding i barnevernsak Fragmenttype: Problemene ble registrert første gang Sakstype: Egenjournal Spesielle kodeverk for helsestasjoner mv Refererte kodeverk fra EPJ-standarden VEDLEGG 1: REFERANSER Statens helsetilsyn 2001 Helsedirektoratet

7 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 7 av 110 Innledning Del II På grunn av omfanget av de tekniske spesifikasjonene er denne kravspesifikasjonen delt inn i 2 rapporter: Del I (kapitlene 1-10) omfatter funksjonsrettet beskrivelse og kravspesifikasjon samt oversikt over hvilke krav fra EPJ-standarden [1] som er relevante for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Del II (kapitlene 11-12) inneholder tekniske spesifikasjoner av hvilken informasjon som skal inngå i et journalsystem for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det viktigste anvendelsesområdet for denne tekniske beskrivelsen er ved overføring av journaler innenfor helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Beskrivelsen viser hvordan journalinformasjonen skal overføres til (og fra) den generelle standard for utveksling av journalinformasjon som er under utvikling. Den primære målgruppen for denne Del II av standarden er systemleverandører som ønsker å utvikle elektroniske journalsystemer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Denne delen inneholder imidlertid ikke all informasjon som er nødvendig for å utvikle slike journalsystem. Systemutviklere må derfor også gjøre seg kjent med den beskrivende fremstillingen i Del I for å forstå meningen med kravene og de sammenhenger de inngår i. Sammen vil de formaliserte funksjonskravene i Del I og de tekniske spesifikasjonene i Del II utgjøre den konkrete referanseramme for utviklingen av et journalsystem basert på denne kravspesifikasjonen. For de som benytterer, eller vurderer å ta i bruk, et journalsystem, vil det være tilstrekkelig å sette seg inn i rapportens Del I. Helsedirektoratet 2001 Statens helsetilsyn

8 Side 8 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 11. Teknisk beskrivelse av journalinnholdet Dette kapitlet inneholder en beskrivelse av hvordan det sentrale innhold i journaler for helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bygges av de elementer som er spesifisert i Elektronisk pasientjournal standard, Arkitektur, arkivering og tilgangsstyring versjon 1.0. Dette kapitlet må ses i sammenheng med kravspesifikasjonens kapittel 4, som inneholder en beskrivelser av de dokumenttyper mv. som skal være tilgjengelige i journalsystem beregnet til bruk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Rekkefølgen på beskrivelsene i dette vedlegget og i kapittel 4 i kravspesifikasjonen er den samme Kort om beskrivelsesformen Nedenfor gis en kort beskrivelse av hvordan sakstyper, dokumenttyper, fragmenttyper og dataelementtyper er dokumentert i dette vedlegget. Det meste av dokumentasjonen finnes i form av tabeller hvor rubrikkene hovedsakelig er direkte knyttet opp mot en attributt i den datamodell som er beskrevet i EPJ-standarden. I beskrivelsen nedenfor er det i parentes angitt referanse til den aktuelle attributten på formen (Attributt: klassebetegnelse.attributtbetegnelse) Sakstyper Innledende beskrivelse Innledende beskrivelsen av sakstyper består av følgende deler: Standard sakstype Standard sakstyper som skal kunne benyttes på tvers av virksomheter i helsevesenet, defineres i et eget, felles kodeverk med kodeverk ID = Denne rubrikken inneholder kodenode ID til sakstypen. (Attributt: EPJ sakstype.standard sakstype) Hver standard sakstype som er benyttet i dette dokumentet har en unik ID > Sorteringsprinsipp Angir hvordan innholdet i saken skal sorteres ved normal framvisning og utskrift. Sorteringsprinsipp for saker defineres i et eget, felles kodeverk med kodeverk ID = Denne rubrikken inneholder kodenode ID til det sorteringsprinsipp som skal benyttes. Dersom sortering ikke er angitt, benyttes kronologisk sortering. (Attributt: EPJ sakstype.sorteringsprinsipp) Sletting Verdi 1 dersom det skal være mulig å ta ut dokumenter og (del-)saker fra en sak, verdi 0 dersom det som er registrert i saken aldri skal kunne tas ut. Tas noe ut av en sak, skal informasjon om hva som er tatt ut være tilgjengelig ved bruk av revisjonsfunksjoner. Løpende journal er et eksempel på en sakstype hvor det ikke skal være mulig å ta noe ut. (Attributt: EPJ sakstype.sletting tillatt) Statens helsetilsyn 2001 Helsedirektoratet

9 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 9 av 110 Sakstype kan endres Verdi 1 dersom det tillates at sakstypen kan endres også etter at saken har fått innhold, verdi 0 ellers. Verdi 0 skal f.eks. benyttes for løpende journaler. (Attributt: EPJ sakstype.sakstype kan endres) I denne rubrikken kan det angis opp til tre forskjellige koder avskilt med "'". Betydningen av disse er: S Saken kan inneholde alle typer (del-)saker. (Verdi 1 i attributtet EPJ sakstype.kan inneholde alle typer delsaker) D Saken kan inneholde alle typer dokumenter. (Verdi 1 i attributtet EPJ sakstype.kan inneholde alle typer dokumenter) I Saken kan inneholde importerte komponenter. (Verdi 1 i attributtet EPJ sakstype.kan inneholde importerte komponenter) Dersom rubrikken er tom, skal kun de saks- og dokumenttyper som er eksplisitt angitt kunne inngå. Sakshode Dersom sakshodet utgjøres av et dokument tilhørende en standard dokumenttype, angis denne her. Standard dokumenttyper som skal kunne benyttes på tvers av virksomheter i helsevesenet, defineres i et eget, felles kodeverk med kodeverk ID = (Attributt: EPJ sakstype.dokumenttype sakshode) Beskrivelse av saker og dokument som inngår i sakstypen Beskrivelsen av sakens innhold består av følgende deler: S/D Angir om innholdet som beskrives er en sakstype (S) eller en dokumenttype (D). Betegnelse Betegnelse på saks- eller dokumenttypen. ID Unik ID som identifiserer en sakstype eller dokumenttype som skal kunne inngå i saker av den sakstype som denne registreringen i EPJ saksstruktur er knyttet til. (Attributt: EPJ sakstype.standard sakstype / EPJ dokumenttype.standard dokumenttype. Disse identifiserer indirekte attributtene EPJ saksstruktur.epj sakstype / EPJ saksstruktur.epj dokumenttype) Helsedirektoratet 2001 Statens helsetilsyn

10 Side 10 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Ant. Benyttes for å angi hvor mange saker eller dokumenter av angitt type som skal, eller kan, inngå i en sak av denne typen. Angis som kardinalitet i henhold til UML syntaks: 1 en og bare en slik komponent (sak eller dokument) skal inngå. 1..* en eller flere slike komponenter skal inngå maksimalt en slik komponent kan inngå. 0..* et fritt antall slike komponenter kan inngå. I enkelte tilfelle angis et heltall i stedet for *. Dette angir da det maksimale antallet komponenter av angitt type som kan inngå. (Attributter: EPJ saksstruktur.minimum antall og EPJ saksstruktur.maksimum antall) Sortering Dersom komponenter (saker eller dokumenter) ved standard presentasjon (for bruker eller på utskrift) skal grupperes og sorteres etter sakstype/dokumenttype, angis her en numerisk verdi som angir den innbyrdes rekkefølgen mellom gruppene. Dersom samme sorteringsverdi er benyttet flere ganger, betyr dette at alle komponenter av de angitte typene skal samsorteres. Innenfor hver slik gruppe sorteres det etter det sorteringsprinsipp som er angitt for saken. (Attributt: EPJ saksstruktur.sortering) Merknad Tekstfelt til fri benyttelse Dokumenttyper Innledende beskrivelse Den generelle beskrivelsen av dokumenttyper består av følgende deler: Standard dokumenttype Standard dokumenttyper som skal kunne benyttes på tvers av virksomheter i helsevesenet, defineres i et eget, felles kodeverk med kodeverk ID = Denne rubrikken inneholder kodenode ID til dokumenttypen. (Attributt: EPJ dokumenttype.standard dokumenttype) Hver standard dokumenttype som er benyttet i dette dokumentet har en unik ID > Godkjenningsfrist dager Maksimalt antall dager som skal kunne gå fra et dokument av denne typen er registrert til det er godkjent. (Attributt: EPJ dokumenttype.godkjenningsfrist dager) Godkjenningsfrist timer Maksimalt antall timer som skal kunne gå fra et dokument av denne typen er registrert til det er godkjent. (Attributt: EPJ dokumenttype.godkjenningsfrist timer) Statens helsetilsyn 2001 Helsedirektoratet

11 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 11 av 110 Beskrivelse av fragmentene som inngår i dokumenttypen Beskrivelsen av dokumentets innhold består av følgende deler: Fragmenttype Betegnelse på fragmenttypen. ID Unik ID som identifiserer en fragmenttype som skal kunne inngå i dokumenter av den type som denne registreringen i EPJ dokumentstruktur er knyttet til. (Attributt: EPJ fragmenttype.epj standard fragmenttype. Identifiserer indirekte attributtet EPJ dokumentstruktur.fragmenttype) Standard fragmenttyper defineres i et eget, felles kodeverk med kodeverk ID = Ant. Benyttes for å angi hvor mange fragmenter av angitt type som skal, eller kan, inngå i et dokument av denne typen. Angis som kardinalitet i henhold til UML syntaks: 1 et og bare et slikt fragment skal inngå. 1..* et eller flere slike fragmenter skal inngå maksimalt et slikt fragment kan inngå. 0..* et fritt antall slike fragmenter kan inngå. I enkelte tilfelle angis et heltall i stedet for *. Dette angir da det maksimale antallet fragmenter av angitt type som kan inngå. (Attributter: EPJ dokumentstruktur.minimum antall og EPJ dokumentstruktur.maksimum antall) Sortering Dersom fragmenter ved standard presentasjon (for bruker eller på utskrift) skal grupperes og sorteres etter fragmenttype, angis her en numerisk verdi som angir den innbyrdes rekkefølgen mellom gruppene. Dersom samme sorteringsverdi er benyttet flere ganger, betyr dette at alle fragmenter av de angitte typene skal samsorteres. (Attributt: EPJ dokumentstruktur.sortering) Merknad Tekstfelt til fri benyttelse Fragmenttyper Den generelle beskrivelsen av fragmenttyper består av følgende deler: Standard fragmenttype Standard fragmenttyper som skal kunne benyttes på tvers av virksomheter i helsevesenet, defineres i et eget, felles kodeverk med kodeverk ID = Denne rubrikken inneholder kodenode ID til dokumenttypen. (Attributt: EPJ dokumenttype.standard fragmenttype) Hver standard fragmenttype som er benyttet i dette dokumentet har en unik ID > 5000 Helsedirektoratet 2001 Statens helsetilsyn

12 Side 12 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Kan inneholde andre fragment Verdi 1 dersom det tillates at fragmentet kan inneholde andre fragmenter, verdi 0 ellers. (Attributt: EPJ fragmenttype. kan inneholde andre fragment) Kan inneholde datatype ED Verdi 1 dersom denne fragmenttypen, direkte eller gjennom fragmenter som inngår i den, kan inneholde dataelement av typen ED. Dette er dataelementer hvor den indre oppbygging ("filformatet") ikke kan forutsettes kjent av EPJ-systemet, slik at det kan være nødvendig med spesiell programvare for å vise innholdet. (Dokumenter som inneholder slike fragmenter skal, dersom formatet ikke er et av de godkjente arkivformatene, konverteres til arkivformat og registreres som Arkivdokument.) Verdi 0 dersom fragmentet kun kan inneholde dataelement med enkelt, standardisert innhold. (Attributt: EPJ fragmenttype.kan inneholde dataansamlinger) Beskrivelse av dataelementene som inngår i fragmenttypen Beskrivelsen av fragmentets innhold består av følgende deler: Dataelementtype Angir en dataelementtype som skal inngå i fragmenter av angitt type ID Unik ID som identifiserer en dataelementtype som skal kunne inngå i fragmenter av den type som denne registreringen i EPJ fragmentstruktur er knyttet til. (Attributt: EPJ dataelementtype.standard dataelementtype. Identifiserer indirekte attributtet EPJ fragmentstruktur.dataelementtype ID) Standard dataelementtyper defineres i et eget, felles kodeverk med kodeverk ID =???. Hver standard dataelementtype har en unik ID > 1000 Type Denne rubrikken inneholder en kode som angir hvilken datatype som skal benyttes for dataelementet. Standard datatyper (benyttes både i meldinger og i EPJ): ST INT Alfanumerisk. Tilleggsinformasjon i rubrikken "Info". Heltall. Tilleggsinformasjon i rubrikken "Info". REAL Desimaltall. Tilleggsinformasjon i rubrikken "Info". TS CS CV BL ED Tidsangivelse (Dato obligatorisk, klokkeslett kan angis). Kodet verdi, kodeverk er angitt i rubrikken "Info". Kodet verdi, kodeverk må angis i dataelementet sammen med koden. Boolsk verdi. Dataansamling. Statens helsetilsyn 2001 Helsedirektoratet

13 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 13 av 110 Datatyper som er spesifikke for EPJ: R-E R-P R-A R-F R-T I-EE Referanse til Enhet (Virksomhet). Referanse til Person. Referanse til Adresse. Referanse til Fragment. Referanse til Tjenesteyter. Ikke-elektronisk element. Dersom rubrikken inneholder ***, er dette et generelt dataelement som benyttes i flere fragmenttyper. Info Denne rubrikken benyttes for å angi tilleggsinformasjon til datatypen angitt i rubrikken "Type". For datatype ST inneholder rubrikken maksimal tillatt lengde (* betyr fri lengde). For datatype INT inneholder rubrikken maksimal antall siffer (* betyr fri lengde). Det skal angis et ledende minus-tegn dersom negative verdier tillates. For datatype REAL angis maksimal lengde på formen m,n der m er maksimalt antall siffer før desimalskilletegnet og n maksimalt antall desimaler. Det skal angis et ledende minus-tegn dersom negative verdier tillates. For datatype CS inneholder rubrikken en unik identifikator for det kodeverket som skal benyttes. Oversikt over kodeverkene som er benyttet, finnes i kapittel 12. For datatype FR inneholder rubrikken en unik referanse til den aktuelle typen fragment. Ant. Antall dataelementer av angitt type som kan inngå i fragmentet. Angis som kardinalitet i henhold til UML syntaks: 1 et og bare et slikt dataelement skal inngå. 1..* et eller flere slike dataelement skal inngå maksimalt et slikt dataelement kan inngå. 0..* et fritt antall slike dataelement kan inngå. I enkelte tilfelle angis et heltall i stedet for *. Dette angir da det maksimale antallet dataelementer av angitt type som kan inngå. Sort. Dersom dataelementer ved standard presentasjon (for bruker eller på utskrift) skal sorteres på en bestemt måte, angis her en numerisk verdi som angir rekkefølgen. (Attributt: EPJ fragmentstruktur.sortering) Merknad Tekstfelt til fri benyttelse Helsedirektoratet 2001 Statens helsetilsyn

14 Side 14 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Generelle dataelement Den etterfølgende tabellen inneholder generelle dataelement som benyttes i flere fragmenttyper. I beskrivelsen av det enkelte fragment, angis generelle dataelement med *** i rubrikken Type. Dataelementtype ID Type Info Ledetekst Merknad Signalkategori 1005 CS KV9006 Kategori Kode som angir en signalkategori som skal inkluderes i en "Cave-saken" el. Betegnelse hentes ved framvisning SYSVAK vaksinekode 1007 CS KV9501 Vaksine Kode som angir hvilken type vaksine registreringen gjelder. Betegnelse hentes ved framvising. Merknad 1012 *** Merknad Ren tekst Konsultasjonsform 1057 CS KV9506 Konsultasjonsform Kode som angir hvor og hvordan kontakten fant sted, for eksempel på helsestasjon, hjemmebesøk eller ved telefonhenvendelse. Betegnelse hentes ved framvisning Forordnet legemiddel 1095 ST 255 Legemiddel Navn på legemiddel, dosering og annen relevant informasjon. Forordnet av 1096 R-T Forordnet av Referanse til den lege (Tjenesteyter) som forordnet legemiddelet. Navn hentes ved framvisning. Tjenesteyter 1131 R-T Referanse til den tjenesteyter. Navn hentes ved framvisning. Markering for intet å bemerke 1164 BL OK Avkrysningsboks, verdi 1 for "intet å bemerke". Alderstrinn 1162 CS KV9505 Alderstrinn Koder for alderstrinn registreres i et kodeverk med ID=9505. Betegnelse hentes ved framvisning. Beskrivelse av funn mv ST 255 Beskrivelse av funn Beskrivelse av funn ved forskjellige typer undersøkelser. Arkivreferanse 1175 ST 255 Arkivreferanse Angivelse av hvor et papirdokument finnes arkivert Journaltekst 1192 R-F FR5035 Referanse til fragment med journaltekst. Statens helsetilsyn 2001 Helsedirektoratet

15 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 15 av 110 Dataelementtype ID Type Info Ledetekst Merknad Behov for tolk 1278 BL Behov for tolk Avkrysningsboks, verdi 1 dersom det er behov for tolk. Informasjon om språk mv. skal da tas med på utskrift mv. Foresatt 1285 R-P Foresatt Referanse til den av de foresatte som registreringen gjelder. Kun personer som er registrert som foresatte skal kunne refereres. Person 1294 R-P Person Referanse til person som refereres. Navn hentes ved framvisning. Virksomhet 1297 R-E Virksomhet Referanse til virksomhet. Navn hentes ved framvisning. Helsedirektoratet 2001 Statens helsetilsyn

16 Side 16 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 11.2 Sakstype: Oversikt Standard sakstype Sorteringsprinsipp Sakshode - Sletting 0 Sakstype kan endres 0 Innhold S/D Betegnelse ID Ant. Max Sortering Merknad S Cave S Reservasjoner og ønsker S Generell informasjon S NB! S Informasjon til bruker S Avtaler S Kontaktoversikt Statens helsetilsyn 2001 Helsedirektoratet

17 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 17 av Sakstype: Cave Standard sakstype Sorteringsprinsipp Sakshode Sletting 0 Sakstype kan endres 0 Innhold S/D Betegnelse ID Ant. Sortering Merknad S Underinndeling Cave * 1 Sorteres etter attributtet Signalkategori som finnes i sakshodet. Dokumenttype: Sakshode Cave Standard dokumenttype Godkjenningsfrist dager - Godkjenningsfrist timer - Fragmenttype ID Ant. Sortering Merknad Stikkord Cave * Sorteres alfabetisk etter stikkord Fragmenttype: Stikkord Cave Standard fragmenttype 5001 Kan inneholde fragment 0 Kan inneholde datatype ED 0 Cave stikkord 1001 ST 35 1 Stikkord som f.eks. angir en type legemiddel pasienten er allergisk mot Sakstype: Underinndeling Cave Standard sakstype Sorteringsprinsipp 1 Sakshode Sletting 1 Sakstype kan endres 0 Innhold (S,D) Alle saker og dokumenter som er merket med den Signalkategori som er angitt i sakshodet skal automatisk være en del av saken. Helsedirektoratet 2001 Statens helsetilsyn

18 Side 18 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Dokumenttype: Sakshode Underinndeling Cave Standard dokumenttype Godkjenningsfrist dager Godkjenningsfrist timer Fragmenttype ID Ant. Sortering Merknad Signalkategori * Fragmenttype: Signalkategori Standard fragmenttype 5002 Kan inneholde fragment 0 Kan inneholde datatype ED 0 Signalkategori 1005 *** 1 Kategori Kode som angir en signalkategori som skal inkluderes i "Cave-saken". Betegnelse hentes ved framvisning Statens helsetilsyn 2001 Helsedirektoratet

19 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 19 av Sakstype: Reservasjoner og ønsker Standard sakstype Sorteringsprinsipp 4 Sakshode Sletting 1 Sakstype kan endres 0 Innhold S/D Betegnelse ID Ant. Sortering Merknad D Krav om reservasjon mot vaksinasjon * 10 Innbyrdes sortering: kronologisk. D Notat H-S journal * 20 Innbyrdes sortering: kronologisk Dokumenttype: Krav om reservasjon mot vaksinasjon Standard dokumenttype Godkjenningsfrist dager Godkjenningsfrist timer Fragmenttype ID Ant. Sortering Merknad Reservasjon * Gjelder reservasjon mot vaksinasjon Fragmenttype: Reservasjon mot vaksinasjon Standard fragmenttype 5003 Kan inneholde fragment 0 Kan inneholde datatype ED 0 Gjelder all vaksinasjon 1006 BL 10 1 Gjelder all vaksinasjon Avkrysningsboks verdi 1= sann SYSVAK vaksinekode 1007 *** Vaksine Kode som angir hvilken type vaksine reservasjonen gjelder. Betegnelse hentes ved framvising. Krav framsatt av 1008 R-P Krav framsatt av Referanse til den person kravet er framsatt av. Betegnelse hentes ved framvisning Helsedirektoratet 2001 Statens helsetilsyn

20 Side 20 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Krav framsatt dato 1009 TS 40 1 Krav framsatt dato Krav trukket tilbake dato 1010 TS Krav trukket tilbake dato Krav trukket tilbake av 1011 R-P Kravet trukket tilbake av Merknad 1012 *** Dato obligatorisk, klokkeslett skal ikke kunne angis. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅ Dato obligatorisk, klokkeslett skal ikke kunne angis. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅ Referanse til den person kravet er trukket tilbake av. Betegnelse hentes ved framvisning Statens helsetilsyn 2001 Helsedirektoratet

21 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 21 av Sakstype: Generell informasjon Standard sakstype Sorteringsprinsipp Sakshode - Sletting 0 Sakstype kan endres 0 Innhold S/D Betegnelse ID Ant. Sortering Merknad D Omsorgssituasjon * 10 D Behov for tolk og annen praktisk informasjon * 20 D Bruk av tolk * 30 D Statistikkgrupper * Dokumenttype: Omsorgssituasjon Standard dokumenttype Godkjenningsfrist dager Godkjenningsfrist timer Fragmenttype ID Ant. Sortering Merknad Omsorgssituasjon Skal benyttes for å registrere barnets/ungdommens omsorgssituasjon Helsedirektoratet 2001 Statens helsetilsyn

22 Side 22 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Fragmenttype: Omsorgssituasjon Standard fragmenttype 5004 Kan inneholde fragment 0 Kan inneholde datatype ED 0 Forelderansvar 1013 CS KV Forelderansvar Kode som angir forelderansvaret. Betegnelse hentes ved framvisning Primær kontaktperson 1014 R-P 20 1 Kontaktperson Referanse til primær kontaktperson. Betegnelse hentes ved framvisning Bosituasjon 1015 CS KV Bor sammen med Kode som angir hvem barnet/ungdommen bor sammen med. Betegnelse hentes ved framvisning Hjemmespråk 1016 CS KV Hjemmespråk Kode for angir hvilket språk som benyttes i hjemmet. Betegnelse hentes ved framvisning Merknad 1012 *** Tekstfelt til fri benyttelse Dokumenttype: Behov for tolk og annen praktisk informasjon Standard dokumenttype Godkjenningsfrist dager Godkjenningsfrist timer Fragmenttype ID Ant. Sortering Merknad Behov for tolk og praktisk informasjon Benyttes for å gi oversikt over barnet/den unges behov og ønsker angående bruk av tolk, samt opplysninger om andre praktiske forhold som bør være kjent for de som har noe med personen å gjøre. Statens helsetilsyn 2001 Helsedirektoratet

23 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 23 av 110 Fragmenttype: Behov for tolk og praktisk informasjon Standard fragmenttype 5005 Kan inneholde fragment 0 Kan inneholde datatype ED 0 Person *** 10 1 Person Referanse til den person (omsorgsperson eller barnet/den unge) som har behov for tolk. Betegnelse hentes ved framvisning Døv 1019 BL 20 1 Døv Avkrysningsfelt der 1=sann Blind 1020 BL 30 1 Blind Avkrysningsfelt der 1=sann Behov for tolk for språk 1021 CS KV Språk Dersom personen har behov for tolk, angies her kode for det språk personen snakker. Preferert tolk 1022 R-P Preferert tolk Referanse til den tolk personen selv foretrekker. Betegnelse hentes ved framvisning Behov opphørte dato 1024 TS Behov for tolk opphørt dato Merknad 1012 *** Tekstfelt til fri benyttelse Dato obligatorisk, klokkeslett skal ikke kunne angis. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅ Helsedirektoratet 2001 Statens helsetilsyn

24 Side 24 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Dokumenttype: Bruk av tolk Standard dokumenttype Godkjenningsfrist dager Godkjenningsfrist timer Fragmenttype ID Ant. Sortering Merknad Bruk av tolk Skal angi informasjon angående bruk av tolk Fragmenttype: Bruk av tolk Standard fragmenttype 5006 Kan inneholde fragment 0 Kan inneholde datatype ED 0 Person *** 10 1 Referanse til den personen (barnet/den unge eller omsorgspersonen) som har behov for tolk. Språk det ble tolket fra 1026 CS KV Språk det det tolket fra Kode som angir hvilket språk det ble tolket fra. Betegnelse hentes ved framvisning. Benyttet tolk 1027 R-P Tolk Referanse til den person som ble benyttet som tolk. Navn hentes ved framvisning Tidspunkt 1028 TS 40 1 Tidspunkt Her angis dato og tidspunkt for når tolkingen fant sted. Dato obligatorisk, klokkeslett skal kunne angis. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅ TT:MM Varighet 1029 REAL 2, Varighet av tolking Kvalitet av tolking 1030 ST Kvalitet av tolkning Her kan det eventuelt angis hvor lang tid, (i timer), tolkningen tok. Merknad 1012 *** Tekstfelt til fri benyttelse Ren tekst. Dersom det er kommentarer til kvaliteten på tolkningen kan dette bemerkes her. Statens helsetilsyn 2001 Helsedirektoratet

25 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 25 av Dokumenttype: Statistikkgruppe (inkl. oppfølgningsgruppe) Standard dokumenttype Godkjenningsfrist dager Godkjenningsfrist timer Fragmenttype ID Ant. Sortering Merknad Statistikkgruppe * Angir hvilken gruppe barnet/ungdommen er knyttet opp imot mht. å kunne ta ut statistikk. Fragmenttype: Statistikkgruppe Standard fragmenttype 5007 Kan inneholde fragment 0 Kan inneholde datatype ED 0 Statistikkgruppe 1033 CV 10 1 Statistikkgruppe Kode som angir hvilken statistikkgruppe barnet/ ungdommen kategoriseres under. Betegnelse hentes ved framvisning. Tilhørighet opphørt dato 1035 TS Tilhørighet til gruppen opphørt dato Merknad 1012 *** NB: Kodeverk må angis eksplisitt. Forskjellige kodeverk benyttes for forskjellige typer statistikk. Dato obligatorisk, klokkeslett skal ikke kunne angis. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅ Barnet/den unge skal til enhver tid maksimalt tilhøre en gruppe innenfor en bestemt type statistikkgruppe. Dersom det foretas en ny registrering av for eksempel oppfølgningsgruppe, skal dette attributtet for tidligere registrert oppfølgingsgruppe, settes til dagens dato. Helsedirektoratet 2001 Statens helsetilsyn

26 Side 26 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Sakstype: NB! Standard sakstype Sorteringsprinsipp Sakshode Sletting 1 Sakstype kan endres 0 Innhold S/D Betegnelse ID Ant. Sortering Merknad S Underinndeling NB * 10 D NB-notat * Sakstype: Underinndeling NB Standard sakstype Sorteringsprinsipp 6 Sakshode Sletting 1 Sakstype kan endres Innhold (S, D) Alle saker og dokumenter som er merket med den Signalkategori som er angitt i sakshodet skal automatisk være en del av saken. Dokumenttype: Sakshode underinndeling NB Standard dokumenttype Godkjenningsfrist dager Godkjenningsfrist timer Fragmenttype ID Ant. Sortering Merknad Sakshode underinndeling NB * - Statens helsetilsyn 2001 Helsedirektoratet

27 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 27 av 110 Fragmenttype: Sakshode underinndeling NB Standard fragmenttype 5008 Kan inneholde fragment 0 Kan inneholde datatype ED 0 Signalkategori 1005 *** 1 Kategori Kode som angir en signalkategori som skal inkluderes i "NB-saken". Betegnelse hentes ved framvisning Dokumenttype: NB-notat Standard dokumenttype Godkjenningsfrist dager Godkjenningsfrist timer Fragmenttype ID Ant. Sortering Merknad NB-notat Fragmenttype: NB-notat Standard fragmenttype 5009 Kan inneholde fragment 1 Kan inneholde datatype ED 0 NB-kode 1037 CS KV Notatet gjelder Kode som angir hvilken type forhold dette notatet gjelder. Betegnelse hentes ved framvisning. Journaltekst 1192 *** * Referanse til fragment med journaltekst. Helsedirektoratet 2001 Statens helsetilsyn

28 Side 28 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Sakstype: Informasjon til bruker Standard sakstype Sorteringsprinsipp Sakshode Sletting 0 Sakstype kan endres 0 Innhold S/D Betegnelse ID Ant. Sortering Merknad D Gitt informasjon om * Dokumenttype: Gitt informasjon om Standard dokumenttype Godkjenningsfrist dager Godkjenningsfrist timer Fragmenttype ID Ant. Sortering Merknad Gitt informasjon om * Benyttes for å registrere hvilken informasjon som er gitt til barnet/den unge eller de foresatte. Statens helsetilsyn 2001 Helsedirektoratet

29 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 29 av 110 Fragmenttype: Gitt informasjon om Standard fragmenttype 5011 Kan inneholde fragment 0 Kan inneholde datatype ED 0 Type informasjon 1041 CS KV * Informasjonstype Koden skal angi hvilken type informasjon som er gitt, for eksempel kode for Innsynsrett i journal. Betegnelse hentes ved framvisning. Beskrivelse informasjon 1042 ST Beskrivelse Tekst. Brukes til kort beskrivelse av den informasjon som er gitt, utover det som framgår av kodene. Informasjonsform 1043 BL 30 1 Muntlig Avkrysningsboks. Verdi 1=Muntlig informasjon. Informasjon gitt til 1044 R-P * Gitt til Referanse tilden (far, mor, barnet osv.) som har mottatt informasjon. Betegnelse hentes ved framvisning. Informasjon gitt dato 1045 TS 50 1 Dato Dato obligatorisk, klokkeslett skal ikke kunne angis Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅ Informasjon gitt av 1046 R-P 60 1 Informert av Referanse til helsepersonell som har gitt informasjonen. Kun initialer skal normalt vises på skjerm og ved utskrift. Helsedirektoratet 2001 Statens helsetilsyn

30 Side 30 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Sakstype: Avtaler m.v Standard sakstype Sorteringsprinsipp Sakshode Sletting 1 Sakstype kan endres 0 Innhold S/D Betegnelse ID Ant. Sortering Merknad D Avtale * 10 D Plan for undersøkelser * Dokumenttype: Avtale Standard dokumenttype Godkjenningsfrist dager Godkjenningsfrist timer Fragmenttype ID Ant. Sortering Merknad Avtalt kontakt Skal angi type og tidspkt. for avtale Avtalestatus Skal angi om avtale er gjort eller ikke Fragmenttype: Avtalt kontakt Standard fragmenttype 5012 Kan inneholde fragment 0 Kan inneholde datatype ED 0 Type avtale 1047 CS KV Type avtale Kode som angir type avtale (undersøkelse, vaksinasjon og lignende) Betegnelse hentes ved framvisning. Tidspunkt for avtale 1048 TS 20 1 Tidspunkt for avtale Dato obligatorisk, klokkeslett skal kunne angis Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅ TT:MM Statens helsetilsyn 2001 Helsedirektoratet

31 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 31 av 110 Fragmenttype: Avtalestatus Standard fragmenttype 5013 Kan inneholde fragment 0 Kan inneholde datatype ED 0 Status oppmøte til avtale 1049 CS KV Status Kode som angir om avtalen er gjennomført, utsatt eller kansellert. Betegnelse hentes ved framvisning. Ikke møtt 1050 BL 20 1 Ikke møtt til avtale Avkrysningboks, verdi 1="Ikke møtt". Merknad 1012 *** Tekstfelt til fri benyttelse Dokumenttype: Plan for undersøkelser Standard dokumenttype Godkjenningsfrist dager Godkjenningsfrist timer Fragmenttype ID Ant. Sortering Merknad Innledning til plan Planlagte aktiviteter * 20 Helsedirektoratet 2001 Statens helsetilsyn

32 Side 32 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Fragmenttype: Innledning til plan Standard fragmenttype 5014 Kan inneholde fragment 0 Kan inneholde datatype ED 0 Gjelder fra dato 1052 TS 10 1 Fra dato Dato obligatorisk, klokkeslett skal ikke kunne angis. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅ Gjelder til dato 1053 TS Til dato Dato obligatorisk, klokkeslett skal ikke kunne angis. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅ. Merknad 1012 *** Tekstfelt til fri benyttelse Fragmenttype: Planlagte aktiviteter Standard fragmenttype 5015 Kan inneholde fragment 0 Kan inneholde datatype ED 0 Aktivitetskode 1054 CS KV Aktivitet Kode som gir informasjon om aktiviteten. Betegnelse hentes ved framvisning. Ref. IK-2617 fra Statens helsetilsyn. Planlagt dato 1055 TS Dato Skal angi planlagt dato for aktiviteten. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅ Merknad 1012 *** Tekstfelt til fri benyttelse Statens helsetilsyn 2001 Helsedirektoratet

33 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 33 av Sakstype: Kontaktoversikt Standard sakstype Sorteringsprinsipp Sakshode Sletting 1 Sakstype kan endres 0 Innhold S/D Sakstype ID Ant. Sortering Merknad S Kontaktepisode * 10 En sak av typen Kontaktepisode benyttes til å samle all informasjon registrert i journalen i forbindelse med en kontakt mellom helsestasjonseller skolehelsetjenesten og barnet/ungdommen og/eller dennes foresatte, med unntak av avtaler og annen generell informasjon som hører hjemme i saken Oversikt S Samtaler * 20 Denne type sak benyttes for å gi en oversikt over alle samtaler som barnet/ungdommen og dennes foresatte har hatt med helsestasjonen eller skolehelsetjenesten. S Deltagelse i grupper * 30 Denne type sak benyttes for å gi en oversikt over de samtalegrupper som foresatte og/eller ungdommen selv har deltatt i Sakstype: Kontaktepisode Standard sakstype Sorteringsprinsipp Sakshode Sletting 1 Sakstype kan endres Innhold S,D Alle typer saker og dokumenter skal kunne inngå. Dokumenttype: Sakshode Kontaktepisode Standard dokumenttype Godkjenningsfrist dager Godkjenningsfrist timer Fragmenttype ID Ant. Sortering Merknad Sakshode Kontaktepisode HS Helsedirektoratet 2001 Statens helsetilsyn

34 Side 34 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Fragmenttype: Sakshode Kontaktepisode HS Standard fragmenttype 5016 Kan inneholde fragment 0 Kan inneholde datasamling 0 Kontakttype 1056 CS KV Kontakttype Kode som angir kontakttype. Betegnelse for kontakttypen, for eksempel 6 ukers kontakt, hentes ved framvisning. Konsultasjonsform 1057 *** 20 1 Konsultasjonsform Kode som angir hvor og hvordan kontakten fant sted, for eksempel på helsestasjon, hjemmebesøk eller ved telefonhenvendelse. Betegnelse hentes ved framvisning Kontakt startet 1058 TS Kontakt startet Starttidspunkt for kontakten. Dato obligatorisk, klokkeslett skal kunne angis Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅ TT:MM Kontakt avsluttet 1059 TS Kontakt avsluttet Sluttidspunkt for kontakten. Dato obligatorisk, klokkeslett skal kunne angis Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅ TT:MM Alder 1060 ST Alder Automatisk beregnet ut fra kontakttidspunkt. Alderen angis i uker for barn som er yngre enn 3 mnd., for eldre barn angis alderen i år og måneder. Dersom det i Kort fødselsinformasjon, se kap , er angitt gestasjonsalder, skal alder beregnet ut fra denne angis i parentes. Merknad 1012 *** Tekstfelt til fri benyttelse Statens helsetilsyn 2001 Helsedirektoratet

35 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 35 av Sakstype: Samtaler Standard sakstype Sorteringsprinsipp Sakshode 1 Sletting 1 Sakstype kan endres Innhold S/D Betegnelse ID Ant. Sortering Merknad D Samtale * Dokumenttype: Samtale Standard dokumenttype Godkjenningsfrist dager Godkjenningsfrist timer Fragmenttype ID Ant. Sortering Merknad Samtale Skal benyttes for å registrere hvilke samtaler som er avtalt og gjennomført. Helsedirektoratet 2001 Statens helsetilsyn

36 Side 36 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Fragmenttype: Samtale Standard fragmenttype 5017 Kan inneholde fragment 1 Kan inneholde datasamling 0 Samtale med 1062 R-P * Samtale med Referanse til den person samtalen er med. Navn hentes ved framvisning Deltagende helsepersonell 1063 R-T * Deltagende helsepersonell Referanse til deltagende helsepersonell (Tjenesteyter). Navn hentes ved framvisning. Telefonsamtale 1064 BL 30 1 Telefonsamtale Avkrysningsboks, verdi 1="telefonsamtale" Ikke planlagt samtale 1065 BL 40 1 Ikke planlagt Avkrysningsboks, verdi 1="ikke planlagt samtale" Samtalens innhold 1066 ST Innhold Ren tekst, til fri bruk Avtalt tidspunkt for neste samtale Sakstype: Deltagelse i grupper 1067 TS Neste samtale Dato obligatorisk, klokkeslett skal kunne angis Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅ, TT:MM Standard sakstype Sorteringsprinsipp Sakshode - Sletting 1 Sakstype kan endres 0 S/D Betegnelse ID Ant. Sortering Merknad D Gruppemedlemskap * - Statens helsetilsyn 2001 Helsedirektoratet

37 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 37 av Dokumenttype: Gruppemedlemskap Standard dokumenttype Godkjenningsfrist dager Godkjenningsfrist timer Fragmenttype ID Ant. Sortering Merknad Gruppemedlemskap * Benyttes for å registrere at foresatte eller barnet/den unge selv deltar i samtalegrupper eller lignende. Fragmenttype: Gruppemedlemskap Standard fragmenttype 5018 Kan inneholde fragment 1 Kan inneholde datasamling Type gruppe 1068 CS KV Type gruppe Koden skal entydig identifisere den type gruppe det gjelder Deltager i gruppe 1069 R-P 20 1 Deltaker Referanse til helsepersonell, barn/ungdom og foresatte. Betegnelse hentes ved framvisning. Innmeldt dato 1071 TS 30 1 Innmeldt Dato obligatorisk, klokkeslett skal ikke kunne angis. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅ Utmeldt dato 1072 TS Utmeldt Dato obligatorisk, klokkeslett skal ikke kunne angis. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅ Merknad 1012 *** Tekstfelt til fri benyttelse Helsedirektoratet 2001 Statens helsetilsyn

38 Side 38 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 11.3 Sakstype: Vaksinasjon Standard sakstype Sorteringsprinsipp Sakshode - Sletting 0 Sakstype kan endres 0 Innhold S/D Betegnelse ID Ant. Sortering Merknad S Vaksine * 10 Saker av denne typen benyttes for å samle all informasjon knyttet til en type vaksine, for eksempel DTP eller Polio. S Vaksinasjon for utenlandsopphold * 20 D Vaksinasjonsmerknad * 30 Tekst D Kontroll BCG-arr * 40 Benyttes for å registrere om barnet/den unge har BCG-arr. D Tuberkulinprøve * 50 Benyttes for å registrere informasjon om tuberkulinpøver Sakstype: Vaksine Standard sakstype Sorteringsprinsipp Sakshode Sletting 0 Sakstype kan endres 0 Innhold S/D Betegnelse ID Ant. Sortering Merknad S Underinndeling Cave * 10 D Krav om reservasjon mot vaksinasjon * 20 S Enkeltvaksinasjon * 30 Saker av denne typen benyttes for å registrere informasjon angående en enkelt vaksinasjon, inkludert evt. opplysninger om bivirkninger eller komplikasjoner. D Vaksinasjonsmerknad * 40 Statens helsetilsyn 2001 Helsedirektoratet

39 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 39 av 110 Dokumenttype: Sakshode Vaksine Standard dokumenttype Godkjenningsfrist dager Godkjenningsfrist timer Fragmenttype ID Ant. Sortering Merknad Vaksinereferanse Referanse mot vaksiner slik de er presentert i SYSVAK vaksinasjonsregister. Fragmenttype: Vaksinereferanse Standard fragmenttype 5019 Kan inneholde fragment 0 Kan inneholde datatype ED 0 SYSVAK vaksinekode 1007 *** 1 Vaksine Kode som angir hvilken type vaksine saken gjelder. Betegnelse hentes ved framvising Sakstype: Enkeltvaksinasjon Standard sakstype Sorteringsprinsipp Sakshode Sletting 0 Sakstype kan endres 0 Innhold S/D Betegnelse ID Ant. Sortering Merknad D Enkeltvaksinasjon Denne typen dokument benyttes for å registrere informasjon knyttet til en enkelt vaksinasjon, og skal bare kunne opprettes som en uatskillelig del av en sak av typen Enkeltvaksinasjon tilknyttet den aktuelle SYSVAK vaksinekode. D MSIS-melding: Bivirkning/ komplikasjon * 20 Denne dokumenttypen benyttes for registrere den MSIS-melding om bivirkning/ komplikasjon etter vaksinasjon som skal sendes til folkehelsa. D Vaksinasjonsmerknad * 30 Tekstfelt til fri benyttelse Helsedirektoratet 2001 Statens helsetilsyn

40 Side 40 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Dokumenttype: Sakshode Enkeltvaksinasjon Standard dokumenttype Godkjenningsfrist dager Godkjenningsfrist timer Fragmenttype ID Ant. Sortering Merknad Sakshode Enkeltvaksinasjon Fragmenttype: Sakshode Enkeltvaksinasjon Standard fragmenttype 5020 Kan inneholde fragment 0 Kan inneholde datatype ED 0 SYSVAK vaksinekode 1007 *** 1 Vaksine Kode som angir hvilken type vaksine saken gjelder. Betegnelse hentes ved framvising. Meldt SYSVAK 1074 BL 0..1 Meldt SYSVAK Avkrysningsboks, verdi 1 dersom "Meldt SYSVAK" Dokumenttype: Enkeltvaksinasjon Standard dokumenttype Godkjenningsfrist dager Godkjenningsfrist timer Fragmenttype ID Ant. Sortering Merknad Enkeltvaksinasjon Benyttes for å registrere informasjon om en enkelt vaksinasjon. Statens helsetilsyn 2001 Helsedirektoratet

41 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 41 av 110 Fragmenttype: Enkeltvaksinasjon Standard fragmenttype 5021 Kan inneholde fragment 0 Kan inneholde datatype ED 0 Vaksinasjonsdato 1075 TS Dato Dato obligatorisk, klokkeslett skal normalt ikke kunne angis, bare når MSIS-melding må sendes. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅ, TT:MM. Ukjent vaksinasjonsdato Vaksine satt av tjenesteyter Vaksine satt av ekstern person Vaksine satt hos annen virksomhet Info eksternt satt vaksine 1077 BL 20 1 Ukjent vaksinasjonsdato Avkrysningsboks, verdi 1 dersom vaksinasjonsdato er ukjent R-T Vaksine satt av Referanse til den tjenesteyter vaksinen er satt av. Navn hentes ved framvisning R-P Vaksine satt av Referanse til ekstern person som vaksinen er satt av. Navn hentes ved framvisning R-E Vaksine satt hos Referanse til den eksterne virksomhet hvor vaksinen er satt av. Navn hentes ved framvisning ST Benyttes for å registrere det en måtte ha av informasjon om vaksiner som er satt av andre enn registrerte Tjenesteytere. Benyttes vanligvis kun for vaksiner satt utenfor helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Batch nr ST Batch nr Vaksinens batch nr. Helsedirektoratet 2001 Statens helsetilsyn

Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold

Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold Versjon 1.0 Statens helsetilsyn KITH Kravspesifikasjon for elektronisk journal

Detaljer

Kravspesifikasjon for elektronisk dokumentasjon av sykepleie

Kravspesifikasjon for elektronisk dokumentasjon av sykepleie Kravspesifikasjon for elektronisk dokumentasjon av sykepleie Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold v. 1.1 KITH Rapport R 13/03 ISBN 82-7846-175-9 KITH 2003 KITH-rapport Tittel Kravspesifikasjon

Detaljer

K I T H. Cave, Reservasjoner og ønsker, Praktiske forhold mv. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD

K I T H. Cave, Reservasjoner og ønsker, Praktiske forhold mv. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD EPJ standardisering: Cave, Reservasjoner og ønsker, Praktiske forhold mv. KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD VERSJON.0 30 mars 2004 KITH-rapport 42/03

Detaljer

EPJ standardisering: Cave, Reservasjoner og ønsker, Praktiske forhold mv. Kravspesifikasjon og teknisk standard

EPJ standardisering: Cave, Reservasjoner og ønsker, Praktiske forhold mv. Kravspesifikasjon og teknisk standard EPJ standardisering: Cave, Reservasjoner og ønsker, Praktiske forhold mv. Side av 69.. EPJ standardisering: Cave, Reservasjoner og ønsker, Praktiske forhold mv. Side 2 av 69 EPJ standardisering: Cave,

Detaljer

K I T H. Ekstern korrespondanse. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD. VERSJON 1.0 30 mars 2004 KITH-rapport 45/03

K I T H. Ekstern korrespondanse. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD. VERSJON 1.0 30 mars 2004 KITH-rapport 45/03 K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD EPJ standardisering: Ekstern korrespondanse KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD VERSJON 1.0 30 mars 2004 KITH-rapport 45/03 ISBN 82-7846-222-4 KITH-rapport

Detaljer

EPJ standardisering: Elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten endret KITH 21/08:2012

EPJ standardisering: Elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten endret KITH 21/08:2012 HIS 8038:2004.. EPJ standardisering: Elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten Versjon.6 Opprinnelig dato Teknisk.2.2008 standard Sist for informasjonsinnhold endret 5.02.202 KITH

Detaljer

Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten HIS 1104-1:2001.. Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Versjon 1.6 pprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Side 2 av 180 Kravspesifikasjon

Detaljer

EPJ standard Hva er det og hva betyr det for helsestasjonen? Torbjørn Nystadnes, Direktoratet for e-helse Infobruks datakurs 11.

EPJ standard Hva er det og hva betyr det for helsestasjonen? Torbjørn Nystadnes, Direktoratet for e-helse Infobruks datakurs 11. EPJ standard Hva er det og hva betyr det for helsestasjonen? Torbjørn Nystadnes, Direktoratet for e-helse Infobruks datakurs 11. februar 2017 Innhold Kort om grunnleggende standarder for elektronisk pasientjournal

Detaljer

Variabelliste og utkast til informasjonsmodell

Variabelliste og utkast til informasjonsmodell Variabelliste og utkast til informasjonsmodell Dette dokumentet beskriver et utkast til informasjonsmodell for uttrekk av data fra et EPJ-system. Modellen er i stor grad basert på eksisterende EPJ-standarder

Detaljer

Arkitektur, arkivering og tilgangsstyring

Arkitektur, arkivering og tilgangsstyring Elektronisk pasientjournal standardisering Arkitektur, arkivering og tilgangsstyring Del II: Tekniske spesifikasjoner KITH 2001 Side 2 EPJ Standard 2001 KITH EPJ Standard Side 3 Side 4 EPJ Standard Innhold

Detaljer

EPJ standardisering: Generelt journalnotat og Fellesfaglig dokumentasjon Kravspesifikasjon og teknisk standard

EPJ standardisering: Generelt journalnotat og Fellesfaglig dokumentasjon Kravspesifikasjon og teknisk standard EPJ standard: Generelt journalnotat og Fellesfaglig dokumentasjon Side av 56.. EPJ standardisering: Generelt journalnotat og Fellesfaglig dokumentasjon Side 2 av 56 EPJ standard: Generelt journalnotat

Detaljer

K I T H. Generelt journalnotat og Fellesfaglig dokumentasjon. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD

K I T H. Generelt journalnotat og Fellesfaglig dokumentasjon. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD K I T H INFRMASJNSTEKNLGI FR HELSE G VELFERD EPJ standardisering: Generelt journalnotat og Fellesfaglig dokumentasjon KRAVSPESIFIKASJN G TEKNISK STANDARD VERSJN.0 30 mars 2004 KITH-rapport 44/03 ISBN 82-7846-22-6

Detaljer

K I T H. Dokumentasjon av individuell plan. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD. VERSJON mars 2004 KITH-rapport 43/03

K I T H. Dokumentasjon av individuell plan. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD. VERSJON mars 2004 KITH-rapport 43/03 K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD EPJ standardisering: Dokumentasjon av individuell plan KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD VERSJON 1.0 30 mars 2004 KITH-rapport 43/03 ISBN 82-7846-220-8

Detaljer

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010 HIS 1022:2010.. Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Forespørsel om

Detaljer

HIS 1031:2011. VERSJON 1.1 1. juni 2011 KITH-standard 1031 : 2011

HIS 1031:2011. VERSJON 1.1 1. juni 2011 KITH-standard 1031 : 2011 HIS 03:20.. EPJ standard: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk Versjon.6 Opprinnelig dato.2.2008 Sist endret 5.02.202 KITH 2/08:202 VERSJON.. juni 20 KITH-standard 03 : 20 Publikasjonens

Detaljer

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding HISD 80903:2009.. Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 2 Prinsipper for utskrift

Detaljer

Overføring av EPJ ved bytte av fastlege

Overføring av EPJ ved bytte av fastlege Elektronisk pasientjournal standard Anvendelse av EPJ-melding: Overføring av EPJ ved bytte av fastlege Versjon 1.0 26. juni 2002 Status: Til utprøving KITH Rapport 12/02 ISBN 82-7846-137-6 KITH-rapport

Detaljer

Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger

Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger HISD 1154:2013 Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger 1 Publikasjonens tittel: Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring,

Detaljer

K I T H. Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk. EPJ standard: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD

K I T H. Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk. EPJ standard: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. EPJ standard: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD VERSJON.0 2. desember 2009 KITH-rapport

Detaljer

Standarder for elektronisk pasientjournal Hvorfor er det behov for slike og hva dekker de?

Standarder for elektronisk pasientjournal Hvorfor er det behov for slike og hva dekker de? Standarder for elektronisk pasientjournal Hvorfor er det behov for slike og hva dekker de? Torbjørn Nystadnes, KITH DRG-konferansen Clarion hotel Royal Cristiania 27. februar 2008 Innhold 4Litt om KITH

Detaljer

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester HISD 1101: 2015 Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester Støttedokument til teknisk standard Publikasjonens tittel: Bruk av Norsk laboratoriekodeverk

Detaljer

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester HISD 1101 : 2014 Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester Støttedokument til teknisk standard Publikasjonens tittel: Bruk av Norsk laboratoriekodeverk

Detaljer

Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending

Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending HISD 1033:2010 Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending Publikasjonens tittel: Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending Teknisk standard

Detaljer

Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren

Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Side av 6 Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Tillegg til Noark-4 KITH-rapport 7/03 Versjon 0.92 KITH

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6)

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6) HIS 1144:2014 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6) HIS 1144:2014 1 Publikasjonens tittel: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Medisinske opplysninger (v1.6)

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Medisinske opplysninger (v1.6) HIS 1147:2014 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Medisinske opplysninger (v1.6) HIS 1147:2014 1 Publikasjonens tittel: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie-

Detaljer

Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel versjon 1.0. Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold

Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel versjon 1.0. Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel versjon 1.0 Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold KITH 2005 Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel Side 2 av 63 KITH-rapport Tittel Nasjonal kravspesifikasjon

Detaljer

Journalarkitektur og generelt om journalinnhold

Journalarkitektur og generelt om journalinnhold HIS 80507:2007.. EPJ Standard del 3: Journalarkitektur og generelt om journalinnhold Versjon.6 Opprinnelig dato.2.2008 Sist endret 5.02.202 KITH 2/08:202 Publikasjonens tittel: EPJ Standard del 3: Journalarkitektur

Detaljer

Person, organisasjon mv

Person, organisasjon mv HIS 80508:2007.. EPJ Standard del 4: Person, organisasjon mv Versjon.6 Opprinnelig dato.2.2008 Sist endret 5.02.202 KITH 2/08:202 Publikasjonens tittel: EPJ Standard del 4: Person, organisasjon mv. Teknisk

Detaljer

HIS 80702:2015. EPJ standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven. Versjon 1.6 Opprinnelig dato Sist endret KITH 21/08:2012

HIS 80702:2015. EPJ standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven. Versjon 1.6 Opprinnelig dato Sist endret KITH 21/08:2012 HIS 80702:2015.. EPJ standard: Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: EPJ standard: 1 Teknisk standard nr.: HIS 80702:2015 Utgitt: 03/2015

Detaljer

HISD 1157:2009. Notat: Legemidler i PLO-meldingene. Versjon 1.6 Opprinnelig dato Sist endret KITH 21/08:2012

HISD 1157:2009. Notat: Legemidler i PLO-meldingene. Versjon 1.6 Opprinnelig dato Sist endret KITH 21/08:2012 HISD 1157:2009.. Notat: Legemidler i PLO-meldingene Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 1 Publikasjonens tittel: Notat: Legemidler i PLO-meldingene Teknisk standard

Detaljer

K I T H. EPJ standard: Enkelte vedtak om tvang i det psykiske helsevern KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD

K I T H. EPJ standard: Enkelte vedtak om tvang i det psykiske helsevern KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD K I T H INFRMASJNSTEKNLGI FR HELSE G VELFERD.. EPJ standard: Enkelte vedtak om tvang i det psykiske helsevern KRAVSPESIFIKASJN G TEKNISK STANDARD VERSJN 1.0 1. mai 2008 KITH-rapport 02/07 ISBN 82-7846-302-6

Detaljer

Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel Side 1 av 114. Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel. Del I: Funksjonsrettet beskrivelse

Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel Side 1 av 114. Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel. Del I: Funksjonsrettet beskrivelse Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel Side 1 av 114 Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel versjon 1.0 Del I: Funksjonsrettet beskrivelse KITH 2005 Nasjonal IKT Nasjonal kravspesifikasjon for

Detaljer

Tilbakemelding om feil i mottatt melding v1.0

Tilbakemelding om feil i mottatt melding v1.0 Tilbakemelding om feil i mottatt melding v1.0 Opprinnelig dokumenttittel: Avviksmelding Profil av Standard for dialogmelding v1.0 (HIS 80603:2006) Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil

Detaljer

1 Krav til behandling av diagnoser i en elektronisk pasientjournal

1 Krav til behandling av diagnoser i en elektronisk pasientjournal Vedlegg 2 14.10.03 Dette dokumentet beskriver forslag til bruk av diagnoseklassifikasjonssystemet ICPC i elektronisk pasientjournal i allmennpraksis. Forslaget er utarbeidet av arbeidsgruppen for prosjektarbeidet

Detaljer

Standardisering hvorfor det?

Standardisering hvorfor det? Standardisering hvorfor det? Grete Bach grete.bach@kith.no Seniorrådgiver ekommune 2008 KITH Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren KITH AS etablert i 1990 Aksjeselskap, not-for-profit Aksjeeierne

Detaljer

Svarrapportering av medisinske tjenester: Medisinsk biokjemi

Svarrapportering av medisinske tjenester: Medisinsk biokjemi HIS 1138:2014 Svarrapportering av medisinske tjenester: Medisinsk biokjemi Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil Sist oppdatert: 06.03.2017 [Rapportnummer] 0 Publikasjonens tittel: HIS

Detaljer

Utskrivningsrapport Veiledning i bruk av meldingen for logistikkmeldinger

Utskrivningsrapport Veiledning i bruk av meldingen for logistikkmeldinger Veiledning i bruk av meldingen for logistikkmeldinger Vedlegg til: KITH rapport Rnn/nn Meldingsversjon: 0.9, 19.12.2003 Dokumentversjon: 0.9, 19.12.2003 Veiledning i bruk av meldingen for logistikkmeldinger

Detaljer

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 13/2601-24 Saksbehandler: Torbjørn Nystadnes Dato: 13.03.2015 Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Helsedirektoratet

Detaljer

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise"

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - Den gode spesialistepikrise Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise" Versjon 1.0 31. desember 2002 KITH Rapport R31/02 ISBN 82-7846-158-9 KITH-rapport Medisinsk-faglig

Detaljer

Om det pågående arbeid med standard for arkivering av EPJ Hva med kommunenes behov?

Om det pågående arbeid med standard for arkivering av EPJ Hva med kommunenes behov? Om det pågående arbeid med standard for arkivering av EPJ Hva med kommunenes behov? Torbjørn Nystadnes Helsedirektoratet, standardiseringsseksjonen KDRS samling - Trondheim 13. november 2013 Innhold Prosjektets

Detaljer

- <!-- Generated on 04-10-2002 18:28:44 at KITH. - <!-- XML-Schema level supported is specified by W3C. - <!-- http://www.w3.

- <!-- Generated on 04-10-2002 18:28:44 at KITH. - <!-- XML-Schema level supported is specified by W3C. - <!-- http://www.w3. KITH-rapport 08/02 Status: Til utprøving 17. april 2002 edited with XML Spy v4.3 U (http://www.xmlspy.com) by Espen Stranger Seland (KITH) Generated on 04-10-2002

Detaljer

Fødselsepikrise for nyfødt barn Fødselsepikrise for mor. Del 3: Funksjonskrav for systemer i helsestasjonstjenesten og fastlegetjenesten

Fødselsepikrise for nyfødt barn Fødselsepikrise for mor. Del 3: Funksjonskrav for systemer i helsestasjonstjenesten og fastlegetjenesten Fødselsepikrise for nyfødt barn Fødselsepikrise for mor Del 3: Funksjonskrav for systemer i helsestasjonstjenesten og fastlegetjenesten Versjon 1.3 Status: Til utprøving 1.november 2012 KITH-rapport 1048:

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

HIS 80708:2007. Kommunikasjon av EPJ-innhold Side 1 av 18 Løsningsskisse. Kommunikasjon av EPJ-innhold Løsningsskisse

HIS 80708:2007. Kommunikasjon av EPJ-innhold Side 1 av 18 Løsningsskisse. Kommunikasjon av EPJ-innhold Løsningsskisse Side 1 av 18 Side 2 av 18 Publikasjonens tittel:.. Teknisk standard nr.: Utgitt: 09/2007 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Seksjon standardisering Pb. 7000 St Olavs plass,

Detaljer

Nasjonalt Vaksinasjonsregister SYSVAK

Nasjonalt Vaksinasjonsregister SYSVAK Nasjonalt Vaksinasjonsregister SYSVAK Smittevernkonferanse 6. februar 2013 Molde Maria Hagerup-Jenssen Seniorrådgiver avdeling for vaksine, Nasjonalt Folkehelseinstitutt Nasjonalt vaksinasjonsregister,

Detaljer

Høringsutkast til EPJ standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høringsutkast til EPJ standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting HIS 80506 Høringsutkast 2015 Høringsutkast til EPJ standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Publikasjonens tittel: EPJ standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Forespørsel og svar om egenandel

Forespørsel og svar om egenandel .. Forespørsel og svar om egenandel Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.1 Status: Til utprøving 6. oktober 2010 KITH-rapport 1024:2010 Innhold 1 Dokumenthistorie... 3 2 Innledning...

Detaljer

Utarbeidelse av EPJ standarder og kravspesifikasjoner

Utarbeidelse av EPJ standarder og kravspesifikasjoner .. Utarbeidelse av Veiledning 22. november 2007 KITH 15/07 Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Utarbeidelse av EPJ standarder og kravspesifikasjoner

Detaljer

HIS 80506:2015. EPJ standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting. Funksjonelle krav og teknisk standard

HIS 80506:2015. EPJ standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting. Funksjonelle krav og teknisk standard HIS 80506:2015 EPJ standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Publikasjonens tittel: EPJ standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Teknisk standard nr.: HIS

Detaljer

Elektronisk pasientjournal - Hvor står vi og hvor går vi?

Elektronisk pasientjournal - Hvor står vi og hvor går vi? Elektronisk pasientjournal - Hvor står vi og hvor går vi? Av, KITH MedILog 2005 Hotell Bristol 27. oktober 2005. Innhold Hvor står vi? Utbredelse av EPJ-system Samhandling i omsorgskjeden Standarder for

Detaljer

Introduksjon til kravspesifikasjon: Elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten

Introduksjon til kravspesifikasjon: Elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten HIS 80316:2004.. Introduksjon til kravspesifikasjon: Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Introduksjon til kravspesifikasjon: Elektronisk

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Pasientlogistikkmeldinger(v1.6)

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Pasientlogistikkmeldinger(v1.6) HIS 1149:2014 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Pasientlogistikkmeldinger(v1.6) HIS 1149:2014 1 Publikasjonens tittel: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie-

Detaljer

Forespørsel og svar på forespørsel

Forespørsel og svar på forespørsel Standard for dialogmelding: Forespørsel og svar på forespørsel Inkluderer errata Sist oppdatert: 29.08.2017 HIS 1152:2006 Publikasjonens tittel: Standard for dialogmelding: Forespørsel og svar på forespørsel

Detaljer

Fødselsepikrise Side 1 av 22 HIS 1045:2012. Fødselsepikrise Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. KITH-rapport 1045 : 2012 www.kith.

Fødselsepikrise Side 1 av 22 HIS 1045:2012. Fødselsepikrise Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. KITH-rapport 1045 : 2012 www.kith. HIS 1045:2012 Fødselsepikrise Side 1 av 22.. Fødselsepikrise Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 KITH-rapport 1045

Detaljer

HIS 80510:2015. EPJ standard: Felles funksjonelle krav. Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012

HIS 80510:2015. EPJ standard: Felles funksjonelle krav. Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 HIS 80510:2015.. EPJ standard: Versjon 1.6 pprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: EPJ Standard del: Teknisk standard nr.: HIS 80510:2015 Utgitt: 12/2015

Detaljer

Rekvirering av medisinske tjenester: Laboratoriemedisin v1.5

Rekvirering av medisinske tjenester: Laboratoriemedisin v1.5 HIS 1160:2008 Rekvirering av medisinske tjenester: Laboratoriemedisin v1.5 Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil Sist oppdatert: 14.06.2017 [Rapportnummer] 0 Publikasjonens tittel: Rekvirering

Detaljer

Veiledning til NCMP 2008 Innledning

Veiledning til NCMP 2008 Innledning xi Innledning Veiledning til NCMP 2008 Medisinske prosedyrer utføres både i utredning, behandling og oppfølging av pasienter ved somatiske avdelinger. Den norske klassifikasjon for medisinske prosedyrer,

Detaljer

Standard for dialogmelding: Avviksmelding

Standard for dialogmelding: Avviksmelding HIS 1151:2006 Standard for dialogmelding: Avviksmelding Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil Sist oppdatert 06.03.2017 Publikasjonens tittel: HIS 1151:2006 Standard for dialogmelding:

Detaljer

Person, organisasjon mv

Person, organisasjon mv HIS 80508:205.. EPJ standard del 4: Person, organisasjon mv Versjon.6 pprinnelig dato.2.2008 Sist endret 5.02.202 KITH 2/08:202 Publikasjonens tittel: EPJ Standard del 4: Person, organisasjon mv. Teknisk

Detaljer

Journalarkitektur og generelt om journalinnhold

Journalarkitektur og generelt om journalinnhold HIS 80507:205.. EPJ standard del 3: Journalarkitektur og generelt om journalinnhold Versjon.6 Opprinnelig dato.2.2008 Sist endret 5.02.202 KITH 2/08:202 Publikasjonens tittel: EPJ Standard del 3: Journalarkitektur

Detaljer

Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted

Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted Veileder IS-1200 Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted Publikasjonens tittel: Utgitt: Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten

Detaljer

Innrapportering av trekk til NAV

Innrapportering av trekk til NAV .. Innrapportering av trekk til NAV XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.0 7. april 2010 Sist oppdatert: 2. februar 2012 Innhold Innrapportering av trekk til NAV... i XML meldingsbeskrivelse... i 1 Dokumenthistorie...

Detaljer

Uttrekkstandard for elektronisk pasientjournal (EPJ) Torbjørn Nystadnes Helsedirektoratet, Avdeling arkitektur, metode og standardisering

Uttrekkstandard for elektronisk pasientjournal (EPJ) Torbjørn Nystadnes Helsedirektoratet, Avdeling arkitektur, metode og standardisering Uttrekkstandard for elektronisk pasientjournal (EPJ) Torbjørn Nystadnes Helsedirektoratet, Avdeling arkitektur, metode og standardisering NHA seminar - Gardermoen 6. mars 2014 Innhold Litt om EPJ standarder

Detaljer

Kodeveiledning NCRP 2014 Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer

Kodeveiledning NCRP 2014 Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer Rapport IS-2143 Kodeveiledning NCRP 2014 Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer Publikasjonens tittel: Kodeveiledning 2014 (NCRP) Utgitt: 12/2013 Bestillingsnummer: IS-2143 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av sending Epikrise 2 Informasjon om avsendersystem Programvareleverandør:

Detaljer

Om utkast til EPJ standard del 3: Arkivuttrekk

Om utkast til EPJ standard del 3: Arkivuttrekk Om utkast til EPJ standard del 3: Arkivuttrekk Torbjørn Nystadnes Helsedirektoratet, standardiseringsseksjonen IKA Møre og Romsdal - Kontaktkonferansen 2014 Innhold Litt om EPJ standarder Kort om prosjektet

Detaljer

K I T H. Kravspesifikasjon EPJ - Sykehus. Fyrtårn Trondheim - samtykkebasert kjernejournal: Trondheim kommune

K I T H. Kravspesifikasjon EPJ - Sykehus. Fyrtårn Trondheim - samtykkebasert kjernejournal: Trondheim kommune K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD Trondheim kommune Fyrtårn Trondheim - samtykkebasert kjernejournal: VERSJON 0.7 8. november 2007 KITH-rapport 2/07 KITH-rapport TITTEL Fyrtårn Trondheim

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.2 datert 14.03.2005 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Minnepenner og CD-er merkes med avsenders kontaktinformasjon og sendes i vanlig post til

Minnepenner og CD-er merkes med avsenders kontaktinformasjon og sendes i vanlig post til SYSVAK - Filimport [Oppdatert 16.04.2015 av Daniel Gjestvang] I forbindelse med innføring av meldeplikt for alle vaksiner fra 01. Januar 2011, er det behov for å kunne importere vaksinasjonsdata fra vaksinasjonssteder

Detaljer

NOTAT. 1. Revisjon av henvisningsmeldingen. Forfatter Annebeth Askevold, KITH Dato 30.08.2004 Tema Strukturert bookingid i henvisningsmeldingen

NOTAT. 1. Revisjon av henvisningsmeldingen. Forfatter Annebeth Askevold, KITH Dato 30.08.2004 Tema Strukturert bookingid i henvisningsmeldingen NOTAT Forfatter Annebeth Askevold, KITH Dato 30.08.2004 Tema Strukturert bookingid i henvisningsmeldingen 1. Revisjon av henvisningsmeldingen 1.1. Bakgrunn Det er i det nasjonale og de regionale booking-prosjektene

Detaljer

veiledningsserie Statens helsetilsyn 2-99 VEILEDNING I JOURNALFØRING I HELSESTASJONS -OG SKOLEHELSETJENESTEN IK 2700

veiledningsserie Statens helsetilsyn 2-99 VEILEDNING I JOURNALFØRING I HELSESTASJONS -OG SKOLEHELSETJENESTEN IK 2700 veiledningsserie 2-99 Statens helsetilsyn VEILEDNING I JOURNALFØRING I HELSESTASJONS -OG SKOLEHELSETJENESTEN IK 2700 (DOKUMENTASJON) I HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN Statens helsetilsyn Calmeyers

Detaljer

Standard: Organisasjonsoppsett

Standard: Organisasjonsoppsett Helse Sør-Øst RHF Teknologi og ehelse/regionale standarder, prosedyrer, brukerveiledninger og opplæring for DIPS/Regionale Standardområder DIPS Standard: Organisasjonsoppsett Utgave: 1.00 Utarbeidet/revidert

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Del 1 Generelle funksjonskrav for alle delområder

Del 1 Generelle funksjonskrav for alle delområder FUNKSJONSKRAV I ELIN PROSJEKTET Funksjonskravene er beskrevet i seks delområder Del 1 Generelle funksjonskrav for alle delområder Versjon 1.1 Revisjon 1 Sist endret 220803 Ved: Arnt Ole Ree: arnt.o.ree@kith.no

Detaljer

EPJ standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven

EPJ standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven EPJ standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven HIS 80702: Høringsutkast 2017 Publikasjonens tittel: EPJ standard: Teknisk standard nr.: HIS 80702: Høringsutkast 2017 Utgitt av: Direktoratet for e-helse

Detaljer

Høringsuttalelse: Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret

Høringsuttalelse: Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 13/443 Vår ref.: 13/10923-5 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal, Siri Utkilen Dato: 26.03.2014 Høringsuttalelse: Forslag

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: v1.5 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg under 16 år IS-2131 1 Rett til å få helsehjelp Rett til vurdering innen 10 dager Hvis du ikke er akutt syk, men trenger hjelp fra det psykiske helsevernet, må noen

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Veiledning: Overføring av legemiddelinformasjon

Veiledning: Overføring av legemiddelinformasjon Veiledning: Overføring av legemiddelinformasjon Veiledning 20.februar 2008 KITH 02/08 Veiledning: Overføring av legemiddelinformasjon 2 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Dokumenthistorie...4

Detaljer

Vaksinasjoner i CGM Journal

Vaksinasjoner i CGM Journal Vaksinasjoner i CGM Journal Side 2 Registrere en vaksinasjon 1. Klikk på Vaksinasjon i journalen. Vinduet Vaksinasjonsoversikt åpnes. Høyre-klikk og velg Oppsett for å legge til ikonet hvis det ikke allerede

Detaljer

EPJ Standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven

EPJ Standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven EPJ Standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven (HIS 80702:2015) DIPS-forum 2. juni 2016 Torbjørn Nystadnes, Direktoratet for e-helse Innhold Bakgrunn og historikk Formålet med standarden Generelt om

Detaljer

Funksjonskrav i ELIN-h prosjektet

Funksjonskrav i ELIN-h prosjektet Funksjonskrav i ELIN-h prosjektet Utvikling av helsefaglig innholdsstandard og struktur for elektronisk informasjonsutveksling i helsestasjonstjenesten i kommunene Fødselsepikrise for nyfødt barn Fødselsepikrise

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.3, datert 13.06.2007 Akseptansetest mottak

Detaljer

Vaksinasjoner i CGM Journal

Vaksinasjoner i CGM Journal Vaksinasjoner i CGM Journal Side 2 Registrere en vaksinasjon 1. Klikk på Vaksinasjon i journalen. Vinduet Vaksinasjonsoversikt åpnes. Høyre-klikk og velg Oppsett for å legge til ikonet hvis det ikke allerede

Detaljer

Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 80710:2007 Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Publikasjonens tittel: Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Detaljer

Forslagene til krav er gruppert med bokstav og tallkode som angitt i tabellen nedenfor:

Forslagene til krav er gruppert med bokstav og tallkode som angitt i tabellen nedenfor: FUNKSJONSKRAV I ELIN PROSJEKTET Del 5: Resept Versjon 1.1 Sist endret 230903 Ved: Ole Andreas Bjordal: objordal@robin.no Fredrik Langballe: fredrikl@newmedia.no 1.1 Innledning Legemiddelforskrivning i

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.2 Status: Til utprøving 08. sept 2006 KITH-rapport 05/06 ISBN 82-7846-283-6

Detaljer

Trondheim kommune Barne- og familietjenesten. Brukerveiledning HsPro for leger. Desember 2014

Trondheim kommune Barne- og familietjenesten. Brukerveiledning HsPro for leger. Desember 2014 Brukerveiledning HsPro for leger. Desember 2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 JOURNAL I HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTE... 3 2.0 OPPFØLGINGSGRUPPER... 3 3.0 FØRSTE GANGS PÅLOGGING I HSPRO... 5 3.1 BYTTE

Detaljer

Pasientopplysninger - F5

Pasientopplysninger - F5 Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 30.01.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Bohne, Leif Erik Dok. ansvarlig: Bjørnnes, Anita Bakgrunn Rutinen omfatter

Detaljer

Prosedyrekoder for bruk innenfor (re)habilitering, rusbehandling og psykisk helsevern

Prosedyrekoder for bruk innenfor (re)habilitering, rusbehandling og psykisk helsevern Prosedyrekoder for bruk innenfor (re)habilitering, rusbehandling og psykisk helsevern Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Edgar Glück, spesiallege Formål med prosedyrekodeverk Virksomhetsregistrering Forskning

Detaljer

Endringsnotat Pleie- og omsorgsmeldinger: Fra versjon 1.6 til 2.0 08.09.2015

Endringsnotat Pleie- og omsorgsmeldinger: Fra versjon 1.6 til 2.0 08.09.2015 Endringsnotat Pleie- og omsorgsmeldinger: Fra versjon 1.6 til 2.0 08.09.2015 1 Innhold Innledning om dokumentet... 2 Nye meldinger, endrede navn på meldinger... 2 Meldinger med endrede navn fra 1.6 til

Detaljer

K I T H. Felles funksjonelle krav. EPJ Standard: VERSJON 1.0 21. mars 2006 KITH-rapport 10/05 FOR HELSE OG VELFERD ISBN 82-7846-254-2

K I T H. Felles funksjonelle krav. EPJ Standard: VERSJON 1.0 21. mars 2006 KITH-rapport 10/05 FOR HELSE OG VELFERD ISBN 82-7846-254-2 K I T H INFRMSJNSTEKNLGI FR HELSE G VELFERD EPJ Standard: VERSJN 1.0 21. mars 2006 KITH-rapport 10/05 ISBN 82-7846-254-2 KITH-rapport TITTEL EPJ Standard: Forfatter Torbjørn Nystadnes ppdragsgiver Sosial-

Detaljer

Innvandrerbarn og vaksinasjon Erfaringer fra vaksinasjonsarbeid i innvandrermiljøene

Innvandrerbarn og vaksinasjon Erfaringer fra vaksinasjonsarbeid i innvandrermiljøene Oslo kommune Bydel Grünerløkka Grünerløkka Smittevern Innvandrerbarn og vaksinasjon Erfaringer fra vaksinasjonsarbeid i innvandrermiljøene Mone Tsahai Kildal avdelingshelsesøster Vaksinedagene 2009, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/2437 - Marit Forseth Berg G11 13.01.2015

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/2437 - Marit Forseth Berg G11 13.01.2015 ENHET FOR HELSETJENESTER Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse- og omsorgsavdelingen Postboks 513 Lundsiden 4605 Kristiansand S Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/2437 - Marit Forseth

Detaljer