Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold"

Transkript

1 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold Versjon 1.0 Statens helsetilsyn KITH

2

3 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 3 av 110 Forord Statens helsetilsyn gjennomførte i prosjektet Videreutvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, som hadde som oppgave å drøfte og avklare helsestasjons- og skolehelsetjenestens innhold og fremtid. I mandatet til dette prosjektet, inngikk bl.a. å utarbeide forslag til kravspesifikasjon for ny journal som sikrer brukernes og virksomhetens behov for dokumentasjon. En arbeidsgruppe anbefalte å starte et prosjekt for å lage en kravspesifikasjon for edb-baserte journaler og definisjonskatalog for helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Med dette som bakgrunn ga Statens helsetilsyn KITH det oppdraget som har resultert i denne kravspesifikasjonen. Av praktiske årsaker er de rene tekniske spesifikasjonene skilt ut i dette separate dokumentet. med tittelen: Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold. KITH 2001 Statens helsetilsyn

4 Side 4 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Innhold Innledning Del II Teknisk beskrivelse av journalinnholdet Kort om beskrivelsesformen Sakstyper Dokumenttyper Fragmenttyper Generelle dataelement Sakstype: Oversikt Sakstype: Cave Sakstype: Underinndeling Cave Sakstype: Reservasjoner og ønsker Dokumenttype: Krav om reservasjon mot vaksinasjon Sakstype: Generell informasjon Dokumenttype: Omsorgssituasjon Dokumenttype: Behov for tolk og annen praktisk informasjon Dokumenttype: Bruk av tolk Dokumenttype: Statistikkgruppe (inkl. oppfølgningsgruppe) Sakstype: NB! Sakstype: Underinndeling NB Dokumenttype: NB-notat Sakstype: Informasjon til bruker Dokumenttype: Gitt informasjon om Sakstype: Avtaler m.v Dokumenttype: Avtale Dokumenttype: Plan for undersøkelser Sakstype: Kontaktoversikt Sakstype: Kontaktepisode Sakstype: Samtaler Dokumenttype: Samtale Sakstype: Deltagelse i grupper Dokumenttype: Gruppemedlemskap Sakstype: Vaksinasjon Sakstype: Vaksine Sakstype: Enkeltvaksinasjon Dokumenttype: Enkeltvaksinasjon Sakstype: Vaksinasjon for utenlandsopphold Dokumenttype: Egenerklæring i forbindelse med vaksinasjon...44 Statens helsetilsyn 2001 KITH

5 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 5 av Dokumenttype: Informasjon om resept Dokumenttype: Kontroll BCG - arr Dokumenttype: Tuberkulinprøve Dokumenttype: MSIS-melding Bivirkning/komplikasjon Dokumenttype: Vaksinasjonsmerknad Sakstype: Forhold rundt fødsel Dokumenttype: Kort svangerskapsinformasjon Dokumenttype: Kort fødselsinformasjon Dokumenttype: Forhold rundt barsel Sakstype: Sykdommer/tilstand i familien Dokumenttype: Sykdommer/tilstander i familien Sakstype: Funksjonshemming, kronisk/langvarig sykdom Dokumenttype: Funksjonshemming, kronisk/langvarig sykdom Dokumenttype: Medisiner barnet bruker Sakstype: Syn Dokumenttype: Synsundersøkelse Sakstype: Hørsel Dokumenttype: Hørselsundersøkelse Sakstype: Henvisninger/henvendelser og svar Sakstype: Enkelthenvisning/henvendelse med svar Dokumenttype: Registrert henvisning Dokumenttype: Registrert svar på henvisning Sakstype: Helseundersøkelser av barn og unge Dokumenttype: Helseundersøkelse Dokumenttype: Notat helseundersøkelse Sakstype: Somatiske undersøkelser av barn og unge Dokumenttype: Somatisk undersøkelse Dokumenttype: Notat somatisk undersøkelse Sakstype: Laboratorieprøver (samlesak) Sakstype: Prøver analysert annen instans Dokumenttype: Registrert rekvisisjon Dokumenttype: Registrert laboratoriesvar Dokumenttype: Lokalt analysert prøve Sakstype: Tverrfaglig samarbeid, samlesak Sakstype: Tverrfaglig samarbeid Dokumenttype: Deltakere i samarbeid Dokumenttype Møtereferat Sakstype: Mål og vekt Dokumenttype: Vekt, lengde og hodeomkrets...81 KITH 2001 Statens helsetilsyn

6 Side 6 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Sakstype: Journalnotater Dokumenttype: Notat H-S journal Fragmenttype: Journaltekst Generelle dokumenttyper Fragmenter til bruk i diverse dokumenter Fragmenttype: Dokumenthode Fragmenttype: Utstedt av Fragmenttype: Foresatt Fragmenttype: Foresattes samtykke Fragmenttype: Søsken Fragmenttype: Referert person Fragmenttype: Fastlege Fragmenttype: Referert virksomhet Fragmenttype: Problembeskrivelse Fragmenttype: Ønsket tiltak Fragmenttype: Tilleggsinformasjon Fragmenttype: Vedlegg Fragmenttype: Spesifikasjon av problemer/plager Fragmenttype: Vurdering av hastegrad Henvisninger Dokumenttype: Generell henvisning (1) Dokumenttype: Generell henvisning/henvendelse (2) Dokumenttype: Henvisning barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) Dokumenttype: Melding i barnevernsak Fragmenttype: Problemene ble registrert første gang Sakstype: Egenjournal Spesielle kodeverk for helsestasjoner mv Refererte kodeverk fra EPJ-standarden VEDLEGG 1: REFERANSER Statens helsetilsyn 2001 KITH

7 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 7 av 110 Innledning Del II På grunn av omfanget av de tekniske spesifikasjonene er denne kravspesifikasjonen delt inn i 2 rapporter: Del I (kapitlene 1-10) omfatter funksjonsrettet beskrivelse og kravspesifikasjon samt oversikt over hvilke krav fra EPJ-standarden [1] som er relevante for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Del II (kapitlene 11-12) inneholder tekniske spesifikasjoner av hvilken informasjon som skal inngå i et journalsystem for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det viktigste anvendelsesområdet for denne tekniske beskrivelsen er ved overføring av journaler innenfor helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Beskrivelsen viser hvordan journalinformasjonen skal overføres til (og fra) den generelle standard for utveksling av journalinformasjon som er under utvikling. Den primære målgruppen for denne Del II av standarden er systemleverandører som ønsker å utvikle elektroniske journalsystemer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Denne delen inneholder imidlertid ikke all informasjon som er nødvendig for å utvikle slike journalsystem. Systemutviklere må derfor også gjøre seg kjent med den beskrivende fremstillingen i Del I for å forstå meningen med kravene og de sammenhenger de inngår i. Sammen vil de formaliserte funksjonskravene i Del I og de tekniske spesifikasjonene i Del II utgjøre den konkrete referanseramme for utviklingen av et journalsystem basert på denne kravspesifikasjonen. For de som benytterer, eller vurderer å ta i bruk, et journalsystem, vil det være tilstrekkelig å sette seg inn i rapportens Del I. KITH 2001 Statens helsetilsyn

8 Side 8 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 11. Teknisk beskrivelse av journalinnholdet Dette kapitlet inneholder en beskrivelse av hvordan det sentrale innhold i journaler for helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bygges av de elementer som er spesifisert i Elektronisk pasientjournal standard, Arkitektur, arkivering og tilgangsstyring versjon 1.0. Dette kapitlet må ses i sammenheng med kravspesifikasjonens kapittel 4, som inneholder en beskrivelser av de dokumenttyper mv. som skal være tilgjengelige i journalsystem beregnet til bruk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Rekkefølgen på beskrivelsene i dette vedlegget og i kapittel 4 i kravspesifikasjonen er den samme Kort om beskrivelsesformen Nedenfor gis en kort beskrivelse av hvordan sakstyper, dokumenttyper, fragmenttyper og dataelementtyper er dokumentert i dette vedlegget. Det meste av dokumentasjonen finnes i form av tabeller hvor rubrikkene hovedsakelig er direkte knyttet opp mot en attributt i den datamodell som er beskrevet i EPJ-standarden. I beskrivelsen nedenfor er det i parentes angitt referanse til den aktuelle attributten på formen (Attributt: klassebetegnelse.attributtbetegnelse) Sakstyper Innledende beskrivelse Innledende beskrivelsen av sakstyper består av følgende deler: Standard sakstype Standard sakstyper som skal kunne benyttes på tvers av virksomheter i helsevesenet, defineres i et eget, felles kodeverk med kodeverk ID = Denne rubrikken inneholder kodenode ID til sakstypen. (Attributt: EPJ sakstype.standard sakstype) Hver standard sakstype som er benyttet i dette dokumentet har en unik ID > Sorteringsprinsipp Angir hvordan innholdet i saken skal sorteres ved normal framvisning og utskrift. Sorteringsprinsipp for saker defineres i et eget, felles kodeverk med kodeverk ID = Denne rubrikken inneholder kodenode ID til det sorteringsprinsipp som skal benyttes. Dersom sortering ikke er angitt, benyttes kronologisk sortering. (Attributt: EPJ sakstype.sorteringsprinsipp) Sletting Verdi 1 dersom det skal være mulig å ta ut dokumenter og (del-)saker fra en sak, verdi 0 dersom det som er registrert i saken aldri skal kunne tas ut. Tas noe ut av en sak, skal informasjon om hva som er tatt ut være tilgjengelig ved bruk av revisjonsfunksjoner. Løpende journal er et eksempel på en sakstype hvor det ikke skal være mulig å ta noe ut. (Attributt: EPJ sakstype.sletting tillatt) Statens helsetilsyn 2001 KITH

9 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 9 av 110 Sakstype kan endres Verdi 1 dersom det tillates at sakstypen kan endres også etter at saken har fått innhold, verdi 0 ellers. Verdi 0 skal f.eks. benyttes for løpende journaler. (Attributt: EPJ sakstype.sakstype kan endres) I denne rubrikken kan det angis opp til tre forskjellige koder avskilt med "'". Betydningen av disse er: S Saken kan inneholde alle typer (del-)saker. (Verdi 1 i attributtet EPJ sakstype.kan inneholde alle typer delsaker) D Saken kan inneholde alle typer dokumenter. (Verdi 1 i attributtet EPJ sakstype.kan inneholde alle typer dokumenter) I Saken kan inneholde importerte komponenter. (Verdi 1 i attributtet EPJ sakstype.kan inneholde importerte komponenter) Dersom rubrikken er tom, skal kun de saks- og dokumenttyper som er eksplisitt angitt kunne inngå. Sakshode Dersom sakshodet utgjøres av et dokument tilhørende en standard dokumenttype, angis denne her. Standard dokumenttyper som skal kunne benyttes på tvers av virksomheter i helsevesenet, defineres i et eget, felles kodeverk med kodeverk ID = (Attributt: EPJ sakstype.dokumenttype sakshode) Beskrivelse av saker og dokument som inngår i sakstypen Beskrivelsen av sakens innhold består av følgende deler: S/D Angir om innholdet som beskrives er en sakstype (S) eller en dokumenttype (D). Betegnelse Betegnelse på saks- eller dokumenttypen. ID Unik ID som identifiserer en sakstype eller dokumenttype som skal kunne inngå i saker av den sakstype som denne registreringen i EPJ saksstruktur er knyttet til. (Attributt: EPJ sakstype.standard sakstype / EPJ dokumenttype.standard dokumenttype. Disse identifiserer indirekte attributtene EPJ saksstruktur.epj sakstype / EPJ saksstruktur.epj dokumenttype) KITH 2001 Statens helsetilsyn

10 Side 10 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Ant. Benyttes for å angi hvor mange saker eller dokumenter av angitt type som skal, eller kan, inngå i en sak av denne typen. Angis som kardinalitet i henhold til UML syntaks: 1 en og bare en slik komponent (sak eller dokument) skal inngå. 1..* en eller flere slike komponenter skal inngå maksimalt en slik komponent kan inngå. 0..* et fritt antall slike komponenter kan inngå. I enkelte tilfelle angis et heltall i stedet for *. Dette angir da det maksimale antallet komponenter av angitt type som kan inngå. (Attributter: EPJ saksstruktur.minimum antall og EPJ saksstruktur.maksimum antall) Sortering Dersom komponenter (saker eller dokumenter) ved standard presentasjon (for bruker eller på utskrift) skal grupperes og sorteres etter sakstype/dokumenttype, angis her en numerisk verdi som angir den innbyrdes rekkefølgen mellom gruppene. Dersom samme sorteringsverdi er benyttet flere ganger, betyr dette at alle komponenter av de angitte typene skal samsorteres. Innenfor hver slik gruppe sorteres det etter det sorteringsprinsipp som er angitt for saken. (Attributt: EPJ saksstruktur.sortering) Merknad Tekstfelt til fri benyttelse Dokumenttyper Innledende beskrivelse Den generelle beskrivelsen av dokumenttyper består av følgende deler: Standard dokumenttype Standard dokumenttyper som skal kunne benyttes på tvers av virksomheter i helsevesenet, defineres i et eget, felles kodeverk med kodeverk ID = Denne rubrikken inneholder kodenode ID til dokumenttypen. (Attributt: EPJ dokumenttype.standard dokumenttype) Hver standard dokumenttype som er benyttet i dette dokumentet har en unik ID > Godkjenningsfrist dager Maksimalt antall dager som skal kunne gå fra et dokument av denne typen er registrert til det er godkjent. (Attributt: EPJ dokumenttype.godkjenningsfrist dager) Godkjenningsfrist timer Maksimalt antall timer som skal kunne gå fra et dokument av denne typen er registrert til det er godkjent. (Attributt: EPJ dokumenttype.godkjenningsfrist timer) Statens helsetilsyn 2001 KITH

11 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 11 av 110 Beskrivelse av fragmentene som inngår i dokumenttypen Beskrivelsen av dokumentets innhold består av følgende deler: Fragmenttype Betegnelse på fragmenttypen. ID Unik ID som identifiserer en fragmenttype som skal kunne inngå i dokumenter av den type som denne registreringen i EPJ dokumentstruktur er knyttet til. (Attributt: EPJ fragmenttype.epj standard fragmenttype. Identifiserer indirekte attributtet EPJ dokumentstruktur.fragmenttype) Standard fragmenttyper defineres i et eget, felles kodeverk med kodeverk ID = Ant. Benyttes for å angi hvor mange fragmenter av angitt type som skal, eller kan, inngå i et dokument av denne typen. Angis som kardinalitet i henhold til UML syntaks: 1 et og bare et slikt fragment skal inngå. 1..* et eller flere slike fragmenter skal inngå maksimalt et slikt fragment kan inngå. 0..* et fritt antall slike fragmenter kan inngå. I enkelte tilfelle angis et heltall i stedet for *. Dette angir da det maksimale antallet fragmenter av angitt type som kan inngå. (Attributter: EPJ dokumentstruktur.minimum antall og EPJ dokumentstruktur.maksimum antall) Sortering Dersom fragmenter ved standard presentasjon (for bruker eller på utskrift) skal grupperes og sorteres etter fragmenttype, angis her en numerisk verdi som angir den innbyrdes rekkefølgen mellom gruppene. Dersom samme sorteringsverdi er benyttet flere ganger, betyr dette at alle fragmenter av de angitte typene skal samsorteres. (Attributt: EPJ dokumentstruktur.sortering) Merknad Tekstfelt til fri benyttelse Fragmenttyper Den generelle beskrivelsen av fragmenttyper består av følgende deler: Standard fragmenttype Standard fragmenttyper som skal kunne benyttes på tvers av virksomheter i helsevesenet, defineres i et eget, felles kodeverk med kodeverk ID = Denne rubrikken inneholder kodenode ID til dokumenttypen. (Attributt: EPJ dokumenttype.standard fragmenttype) Hver standard fragmenttype som er benyttet i dette dokumentet har en unik ID > 5000 KITH 2001 Statens helsetilsyn

12 Side 12 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Kan inneholde andre fragment Verdi 1 dersom det tillates at fragmentet kan inneholde andre fragmenter, verdi 0 ellers. (Attributt: EPJ fragmenttype. kan inneholde andre fragment) Kan inneholde datatype ED Verdi 1 dersom denne fragmenttypen, direkte eller gjennom fragmenter som inngår i den, kan inneholde dataelement av typen ED. Dette er dataelementer hvor den indre oppbygging ("filformatet") ikke kan forutsettes kjent av EPJ-systemet, slik at det kan være nødvendig med spesiell programvare for å vise innholdet. (Dokumenter som inneholder slike fragmenter skal, dersom formatet ikke er et av de godkjente arkivformatene, konverteres til arkivformat og registreres som Arkivdokument.) Verdi 0 dersom fragmentet kun kan inneholde dataelement med enkelt, standardisert innhold. (Attributt: EPJ fragmenttype.kan inneholde dataansamlinger) Beskrivelse av dataelementene som inngår i fragmenttypen Beskrivelsen av fragmentets innhold består av følgende deler: Dataelementtype Angir en dataelementtype som skal inngå i fragmenter av angitt type ID Unik ID som identifiserer en dataelementtype som skal kunne inngå i fragmenter av den type som denne registreringen i EPJ fragmentstruktur er knyttet til. (Attributt: EPJ dataelementtype.standard dataelementtype. Identifiserer indirekte attributtet EPJ fragmentstruktur.dataelementtype ID) Standard dataelementtyper defineres i et eget, felles kodeverk med kodeverk ID =???. Hver standard dataelementtype har en unik ID > 1000 Type Denne rubrikken inneholder en kode som angir hvilken datatype som skal benyttes for dataelementet. Standard datatyper (benyttes både i meldinger og i EPJ): ST Alfanumerisk. Tilleggsinformasjon i rubrikken "Info". INT Heltall. Tilleggsinformasjon i rubrikken "Info". REAL Desimaltall. Tilleggsinformasjon i rubrikken "Info". TS Tidsangivelse (Dato obligatorisk, klokkeslett kan angis). CS Kodet verdi, kodeverk er angitt i rubrikken "Info". CV Kodet verdi, kodeverk må angis i dataelementet sammen med koden. BL Boolsk verdi. ED Dataansamling. Statens helsetilsyn 2001 KITH

13 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 13 av 110 Datatyper som er spesifikke for EPJ: R-E Referanse til Enhet (Virksomhet). R-P Referanse til Person. R-A Referanse til Adresse. R-F Referanse til Fragment. R-T Referanse til Tjenesteyter. I-EE Ikke-elektronisk element. Dersom rubrikken inneholder ***, er dette et generelt dataelement som benyttes i flere fragmenttyper. Info Denne rubrikken benyttes for å angi tilleggsinformasjon til datatypen angitt i rubrikken "Type". For datatype ST inneholder rubrikken maksimal tillatt lengde (* betyr fri lengde). For datatype INT inneholder rubrikken maksimal antall siffer (* betyr fri lengde). Det skal angis et ledende minus-tegn dersom negative verdier tillates. For datatype REAL angis maksimal lengde på formen m,n der m er maksimalt antall siffer før desimalskilletegnet og n maksimalt antall desimaler. Det skal angis et ledende minus-tegn dersom negative verdier tillates. For datatype CS inneholder rubrikken en unik identifikator for det kodeverket som skal benyttes. Oversikt over kodeverkene som er benyttet, finnes i kapittel 12. For datatype FR inneholder rubrikken en unik referanse til den aktuelle typen fragment. Ant. Antall dataelementer av angitt type som kan inngå i fragmentet. Angis som kardinalitet i henhold til UML syntaks: 1 et og bare et slikt dataelement skal inngå. 1..* et eller flere slike dataelement skal inngå maksimalt et slikt dataelement kan inngå. 0..* et fritt antall slike dataelement kan inngå. I enkelte tilfelle angis et heltall i stedet for *. Dette angir da det maksimale antallet dataelementer av angitt type som kan inngå. Sort. Dersom dataelementer ved standard presentasjon (for bruker eller på utskrift) skal sorteres på en bestemt måte, angis her en numerisk verdi som angir rekkefølgen. (Attributt: EPJ fragmentstruktur.sortering) Merknad Tekstfelt til fri benyttelse KITH 2001 Statens helsetilsyn

14 Side 14 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Generelle dataelement Den etterfølgende tabellen inneholder generelle dataelement som benyttes i flere fragmenttyper. I beskrivelsen av det enkelte fragment, angis generelle dataelement med *** i rubrikken Type. Dataelementtype ID Type Info Ledetekst Merknad Signalkategori 1005 CS KV9006 Kategori Kode som angir en signalkategori som skal inkluderes i en "Cave-saken" el. Betegnelse hentes ved framvisning SYSVAK vaksinekode 1007 CS KV9501 Vaksine Kode som angir hvilken type vaksine registreringen gjelder. Betegnelse hentes ved framvising. Merknad 1012 *** Merknad Ren tekst Konsultasjonsform 1057 CS KV9506 Konsultasjonsform Kode som angir hvor og hvordan kontakten fant sted, for eksempel på helsestasjon, hjemmebesøk eller ved telefonhenvendelse. Betegnelse hentes ved framvisning Forordnet legemiddel 1095 ST 255 Legemiddel Navn på legemiddel, dosering og annen relevant informasjon. Forordnet av 1096 R-T Forordnet av Referanse til den lege (Tjenesteyter) som forordnet legemiddelet. Navn hentes ved framvisning. Tjenesteyter 1131 R-T Referanse til den tjenesteyter. Navn hentes ved framvisning. Markering for intet å bemerke 1164 BL OK Avkrysningsboks, verdi 1 for "intet å bemerke". Alderstrinn 1162 CS KV9505 Alderstrinn Koder for alderstrinn registreres i et kodeverk med ID=9505. Betegnelse hentes ved framvisning. Beskrivelse av funn mv ST 255 Beskrivelse av funn Beskrivelse av funn ved forskjellige typer undersøkelser. Arkivreferanse 1175 ST 255 Arkivreferanse Angivelse av hvor et papirdokument finnes arkivert Journaltekst 1192 R-F FR5035 Referanse til fragment med journaltekst. Statens helsetilsyn 2001 KITH

15 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 15 av 110 Dataelementtype ID Type Info Ledetekst Merknad Behov for tolk 1278 BL Behov for tolk Avkrysningsboks, verdi 1 dersom det er behov for tolk. Informasjon om språk mv. skal da tas med på utskrift mv. Foresatt 1285 R-P Foresatt Referanse til den av de foresatte som registreringen gjelder. Kun personer som er registrert som foresatte skal kunne refereres. Person 1294 R-P Person Referanse til person som refereres. Navn hentes ved framvisning. Virksomhet 1297 R-E Virksomhet Referanse til virksomhet. Navn hentes ved framvisning. KITH 2001 Statens helsetilsyn

16 Side 16 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 11.2 Sakstype: Oversikt Standard sakstype Sorteringsprinsipp Sakshode - Sletting 0 Sakstype kan endres 0 Innhold S/D Betegnelse ID Ant. Max Sortering Merknad S Cave S Reservasjoner og ønsker S Generell informasjon S NB! S Informasjon til bruker S Avtaler S Kontaktoversikt Statens helsetilsyn 2001 KITH

17 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 17 av Sakstype: Cave Standard sakstype Sorteringsprinsipp Sakshode Sletting 0 Sakstype kan endres 0 Innhold S/D Betegnelse ID Ant. Sortering Merknad S Underinndeling Cave * 1 Sorteres etter attributtet Signalkategori som finnes i sakshodet. Dokumenttype: Sakshode Cave Standard dokumenttype Godkjenningsfrist dager - Godkjenningsfrist timer - Fragmenttype ID Ant. Sortering Merknad Stikkord Cave * Sorteres alfabetisk etter stikkord Fragmenttype: Stikkord Cave Standard fragmenttype 5001 Kan inneholde fragment 0 Kan inneholde datatype ED 0 Cave stikkord 1001 ST 35 1 Stikkord som f.eks. angir en type legemiddel pasienten er allergisk mot Sakstype: Underinndeling Cave Standard sakstype Sorteringsprinsipp 1 Sakshode Sletting 1 Sakstype kan endres 0 Innhold (S,D) Alle saker og dokumenter som er merket med den Signalkategori som er angitt i sakshodet skal automatisk være en del av saken. KITH 2001 Statens helsetilsyn

18 Side 18 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Dokumenttype: Sakshode Underinndeling Cave Standard dokumenttype Godkjenningsfrist dager Godkjenningsfrist timer Fragmenttype ID Ant. Sortering Merknad Signalkategori * Fragmenttype: Signalkategori Standard fragmenttype 5002 Kan inneholde fragment 0 Kan inneholde datatype ED 0 Signalkategori 1005 *** 1 Kategori Kode som angir en signalkategori som skal inkluderes i "Cave-saken". Betegnelse hentes ved framvisning Statens helsetilsyn 2001 KITH

19 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 19 av Sakstype: Reservasjoner og ønsker Standard sakstype Sorteringsprinsipp 4 Sakshode Sletting 1 Sakstype kan endres 0 Innhold S/D Betegnelse ID Ant. Sortering Merknad D Krav om reservasjon mot vaksinasjon * 10 Innbyrdes sortering: kronologisk. D Notat H-S journal * 20 Innbyrdes sortering: kronologisk Dokumenttype: Krav om reservasjon mot vaksinasjon Standard dokumenttype Godkjenningsfrist dager Godkjenningsfrist timer Fragmenttype ID Ant. Sortering Merknad Reservasjon * Gjelder reservasjon mot vaksinasjon Fragmenttype: Reservasjon mot vaksinasjon Standard fragmenttype 5003 Kan inneholde fragment 0 Kan inneholde datatype ED 0 Gjelder all vaksinasjon 1006 BL 10 1 Gjelder all vaksinasjon Avkrysningsboks verdi 1= sann SYSVAK vaksinekode 1007 *** Vaksine Kode som angir hvilken type vaksine reservasjonen gjelder. Betegnelse hentes ved framvising. Krav framsatt av 1008 R-P Krav framsatt av Referanse til den person kravet er framsatt av. Betegnelse hentes ved framvisning KITH 2001 Statens helsetilsyn

20 Side 20 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Krav framsatt dato 1009 TS 40 1 Krav framsatt dato Krav trukket tilbake dato 1010 TS Krav trukket tilbake dato Krav trukket tilbake av 1011 R-P Kravet trukket tilbake av Merknad 1012 *** Dato obligatorisk, klokkeslett skal ikke kunne angis. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅ Dato obligatorisk, klokkeslett skal ikke kunne angis. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅ Referanse til den person kravet er trukket tilbake av. Betegnelse hentes ved framvisning Statens helsetilsyn 2001 KITH

21 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 21 av Sakstype: Generell informasjon Standard sakstype Sorteringsprinsipp Sakshode - Sletting 0 Sakstype kan endres 0 Innhold S/D Betegnelse ID Ant. Sortering Merknad D Omsorgssituasjon * 10 D Behov for tolk og annen praktisk informasjon * 20 D Bruk av tolk * 30 D Statistikkgrupper * Dokumenttype: Omsorgssituasjon Standard dokumenttype Godkjenningsfrist dager Godkjenningsfrist timer Fragmenttype ID Ant. Sortering Merknad Omsorgssituasjon Skal benyttes for å registrere barnets/ungdommens omsorgssituasjon KITH 2001 Statens helsetilsyn

22 Side 22 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Fragmenttype: Omsorgssituasjon Standard fragmenttype 5004 Kan inneholde fragment 0 Kan inneholde datatype ED 0 Forelderansvar 1013 CS KV Forelderansvar Kode som angir forelderansvaret. Betegnelse hentes ved framvisning Primær kontaktperson 1014 R-P 20 1 Kontaktperson Referanse til primær kontaktperson. Betegnelse hentes ved framvisning Bosituasjon 1015 CS KV Bor sammen med Kode som angir hvem barnet/ungdommen bor sammen med. Betegnelse hentes ved framvisning Hjemmespråk 1016 CS KV Hjemmespråk Kode for angir hvilket språk som benyttes i hjemmet. Betegnelse hentes ved framvisning Merknad 1012 *** Tekstfelt til fri benyttelse Dokumenttype: Behov for tolk og annen praktisk informasjon Standard dokumenttype Godkjenningsfrist dager Godkjenningsfrist timer Fragmenttype ID Ant. Sortering Merknad Behov for tolk og praktisk informasjon Benyttes for å gi oversikt over barnet/den unges behov og ønsker angående bruk av tolk, samt opplysninger om andre praktiske forhold som bør være kjent for de som har noe med personen å gjøre. Statens helsetilsyn 2001 KITH

23 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 23 av 110 Fragmenttype: Behov for tolk og praktisk informasjon Standard fragmenttype 5005 Kan inneholde fragment 0 Kan inneholde datatype ED 0 Person *** 10 1 Person Referanse til den person (omsorgsperson eller barnet/den unge) som har behov for tolk. Betegnelse hentes ved framvisning Døv 1019 BL 20 1 Døv Avkrysningsfelt der 1=sann Blind 1020 BL 30 1 Blind Avkrysningsfelt der 1=sann Behov for tolk for språk 1021 CS KV Språk Dersom personen har behov for tolk, angies her kode for det språk personen snakker. Preferert tolk 1022 R-P Preferert tolk Referanse til den tolk personen selv foretrekker. Betegnelse hentes ved framvisning Behov opphørte dato 1024 TS Behov for tolk opphørt dato Merknad 1012 *** Tekstfelt til fri benyttelse Dato obligatorisk, klokkeslett skal ikke kunne angis. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅ KITH 2001 Statens helsetilsyn

24 Side 24 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Dokumenttype: Bruk av tolk Standard dokumenttype Godkjenningsfrist dager Godkjenningsfrist timer Fragmenttype ID Ant. Sortering Merknad Bruk av tolk Skal angi informasjon angående bruk av tolk Fragmenttype: Bruk av tolk Standard fragmenttype 5006 Kan inneholde fragment 0 Kan inneholde datatype ED 0 Person *** 10 1 Referanse til den personen (barnet/den unge eller omsorgspersonen) som har behov for tolk. Språk det ble tolket fra 1026 CS KV Språk det det tolket fra Kode som angir hvilket språk det ble tolket fra. Betegnelse hentes ved framvisning. Benyttet tolk 1027 R-P Tolk Referanse til den person som ble benyttet som tolk. Navn hentes ved framvisning Tidspunkt 1028 TS 40 1 Tidspunkt Her angis dato og tidspunkt for når tolkingen fant sted. Dato obligatorisk, klokkeslett skal kunne angis. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅ TT:MM Varighet 1029 REAL 2, Varighet av tolking Kvalitet av tolking 1030 ST Kvalitet av tolkning Her kan det eventuelt angis hvor lang tid, (i timer), tolkningen tok. Merknad 1012 *** Tekstfelt til fri benyttelse Ren tekst. Dersom det er kommentarer til kvaliteten på tolkningen kan dette bemerkes her. Statens helsetilsyn 2001 KITH

Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold

Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold HIS 1104-2:2001 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 1 av 110.. Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Del II:

Detaljer

Kravspesifikasjon for elektronisk dokumentasjon av sykepleie

Kravspesifikasjon for elektronisk dokumentasjon av sykepleie Kravspesifikasjon for elektronisk dokumentasjon av sykepleie Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold v. 1.1 KITH Rapport R 13/03 ISBN 82-7846-175-9 KITH 2003 KITH-rapport Tittel Kravspesifikasjon

Detaljer

K I T H. Cave, Reservasjoner og ønsker, Praktiske forhold mv. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD

K I T H. Cave, Reservasjoner og ønsker, Praktiske forhold mv. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD EPJ standardisering: Cave, Reservasjoner og ønsker, Praktiske forhold mv. KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD VERSJON.0 30 mars 2004 KITH-rapport 42/03

Detaljer

EPJ standardisering: Cave, Reservasjoner og ønsker, Praktiske forhold mv. Kravspesifikasjon og teknisk standard

EPJ standardisering: Cave, Reservasjoner og ønsker, Praktiske forhold mv. Kravspesifikasjon og teknisk standard EPJ standardisering: Cave, Reservasjoner og ønsker, Praktiske forhold mv. Side av 69.. EPJ standardisering: Cave, Reservasjoner og ønsker, Praktiske forhold mv. Side 2 av 69 EPJ standardisering: Cave,

Detaljer

K I T H. Ekstern korrespondanse. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD. VERSJON 1.0 30 mars 2004 KITH-rapport 45/03

K I T H. Ekstern korrespondanse. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD. VERSJON 1.0 30 mars 2004 KITH-rapport 45/03 K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD EPJ standardisering: Ekstern korrespondanse KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD VERSJON 1.0 30 mars 2004 KITH-rapport 45/03 ISBN 82-7846-222-4 KITH-rapport

Detaljer

EPJ standardisering: Elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten endret KITH 21/08:2012

EPJ standardisering: Elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten endret KITH 21/08:2012 HIS 8038:2004.. EPJ standardisering: Elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten Versjon.6 Opprinnelig dato Teknisk.2.2008 standard Sist for informasjonsinnhold endret 5.02.202 KITH

Detaljer

Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten HIS 1104-1:2001.. Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Versjon 1.6 pprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Side 2 av 180 Kravspesifikasjon

Detaljer

Variabelliste og utkast til informasjonsmodell

Variabelliste og utkast til informasjonsmodell Variabelliste og utkast til informasjonsmodell Dette dokumentet beskriver et utkast til informasjonsmodell for uttrekk av data fra et EPJ-system. Modellen er i stor grad basert på eksisterende EPJ-standarder

Detaljer

EPJ standard Hva er det og hva betyr det for helsestasjonen? Torbjørn Nystadnes, Direktoratet for e-helse Infobruks datakurs 11.

EPJ standard Hva er det og hva betyr det for helsestasjonen? Torbjørn Nystadnes, Direktoratet for e-helse Infobruks datakurs 11. EPJ standard Hva er det og hva betyr det for helsestasjonen? Torbjørn Nystadnes, Direktoratet for e-helse Infobruks datakurs 11. februar 2017 Innhold Kort om grunnleggende standarder for elektronisk pasientjournal

Detaljer

Arkitektur, arkivering og tilgangsstyring

Arkitektur, arkivering og tilgangsstyring Elektronisk pasientjournal standardisering Arkitektur, arkivering og tilgangsstyring Del II: Tekniske spesifikasjoner KITH 2001 Side 2 EPJ Standard 2001 KITH EPJ Standard Side 3 Side 4 EPJ Standard Innhold

Detaljer

EPJ standardisering: Generelt journalnotat og Fellesfaglig dokumentasjon Kravspesifikasjon og teknisk standard

EPJ standardisering: Generelt journalnotat og Fellesfaglig dokumentasjon Kravspesifikasjon og teknisk standard EPJ standard: Generelt journalnotat og Fellesfaglig dokumentasjon Side av 56.. EPJ standardisering: Generelt journalnotat og Fellesfaglig dokumentasjon Side 2 av 56 EPJ standard: Generelt journalnotat

Detaljer

K I T H. Generelt journalnotat og Fellesfaglig dokumentasjon. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD

K I T H. Generelt journalnotat og Fellesfaglig dokumentasjon. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD K I T H INFRMASJNSTEKNLGI FR HELSE G VELFERD EPJ standardisering: Generelt journalnotat og Fellesfaglig dokumentasjon KRAVSPESIFIKASJN G TEKNISK STANDARD VERSJN.0 30 mars 2004 KITH-rapport 44/03 ISBN 82-7846-22-6

Detaljer

K I T H. Dokumentasjon av individuell plan. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD. VERSJON mars 2004 KITH-rapport 43/03

K I T H. Dokumentasjon av individuell plan. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD. VERSJON mars 2004 KITH-rapport 43/03 K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD EPJ standardisering: Dokumentasjon av individuell plan KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD VERSJON 1.0 30 mars 2004 KITH-rapport 43/03 ISBN 82-7846-220-8

Detaljer

HIS 1031:2011. VERSJON 1.1 1. juni 2011 KITH-standard 1031 : 2011

HIS 1031:2011. VERSJON 1.1 1. juni 2011 KITH-standard 1031 : 2011 HIS 03:20.. EPJ standard: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk Versjon.6 Opprinnelig dato.2.2008 Sist endret 5.02.202 KITH 2/08:202 VERSJON.. juni 20 KITH-standard 03 : 20 Publikasjonens

Detaljer

K I T H. Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk. EPJ standard: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD

K I T H. Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk. EPJ standard: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. EPJ standard: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD VERSJON.0 2. desember 2009 KITH-rapport

Detaljer

Overføring av EPJ ved bytte av fastlege

Overføring av EPJ ved bytte av fastlege Elektronisk pasientjournal standard Anvendelse av EPJ-melding: Overføring av EPJ ved bytte av fastlege Versjon 1.0 26. juni 2002 Status: Til utprøving KITH Rapport 12/02 ISBN 82-7846-137-6 KITH-rapport

Detaljer

Standarder for elektronisk pasientjournal Hvorfor er det behov for slike og hva dekker de?

Standarder for elektronisk pasientjournal Hvorfor er det behov for slike og hva dekker de? Standarder for elektronisk pasientjournal Hvorfor er det behov for slike og hva dekker de? Torbjørn Nystadnes, KITH DRG-konferansen Clarion hotel Royal Cristiania 27. februar 2008 Innhold 4Litt om KITH

Detaljer

1 Krav til behandling av diagnoser i en elektronisk pasientjournal

1 Krav til behandling av diagnoser i en elektronisk pasientjournal Vedlegg 2 14.10.03 Dette dokumentet beskriver forslag til bruk av diagnoseklassifikasjonssystemet ICPC i elektronisk pasientjournal i allmennpraksis. Forslaget er utarbeidet av arbeidsgruppen for prosjektarbeidet

Detaljer

Journalarkitektur og generelt om journalinnhold

Journalarkitektur og generelt om journalinnhold HIS 80507:2007.. EPJ Standard del 3: Journalarkitektur og generelt om journalinnhold Versjon.6 Opprinnelig dato.2.2008 Sist endret 5.02.202 KITH 2/08:202 Publikasjonens tittel: EPJ Standard del 3: Journalarkitektur

Detaljer

Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel versjon 1.0. Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold

Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel versjon 1.0. Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel versjon 1.0 Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold KITH 2005 Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel Side 2 av 63 KITH-rapport Tittel Nasjonal kravspesifikasjon

Detaljer

Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren

Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Side av 6 Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Tillegg til Noark-4 KITH-rapport 7/03 Versjon 0.92 KITH

Detaljer

Utskrivningsrapport Veiledning i bruk av meldingen for logistikkmeldinger

Utskrivningsrapport Veiledning i bruk av meldingen for logistikkmeldinger Veiledning i bruk av meldingen for logistikkmeldinger Vedlegg til: KITH rapport Rnn/nn Meldingsversjon: 0.9, 19.12.2003 Dokumentversjon: 0.9, 19.12.2003 Veiledning i bruk av meldingen for logistikkmeldinger

Detaljer

Person, organisasjon mv

Person, organisasjon mv HIS 80508:2007.. EPJ Standard del 4: Person, organisasjon mv Versjon.6 Opprinnelig dato.2.2008 Sist endret 5.02.202 KITH 2/08:202 Publikasjonens tittel: EPJ Standard del 4: Person, organisasjon mv. Teknisk

Detaljer

K I T H. EPJ standard: Enkelte vedtak om tvang i det psykiske helsevern KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD

K I T H. EPJ standard: Enkelte vedtak om tvang i det psykiske helsevern KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD K I T H INFRMASJNSTEKNLGI FR HELSE G VELFERD.. EPJ standard: Enkelte vedtak om tvang i det psykiske helsevern KRAVSPESIFIKASJN G TEKNISK STANDARD VERSJN 1.0 1. mai 2008 KITH-rapport 02/07 ISBN 82-7846-302-6

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Nasjonalt Vaksinasjonsregister SYSVAK

Nasjonalt Vaksinasjonsregister SYSVAK Nasjonalt Vaksinasjonsregister SYSVAK Smittevernkonferanse 6. februar 2013 Molde Maria Hagerup-Jenssen Seniorrådgiver avdeling for vaksine, Nasjonalt Folkehelseinstitutt Nasjonalt vaksinasjonsregister,

Detaljer

Standardisering hvorfor det?

Standardisering hvorfor det? Standardisering hvorfor det? Grete Bach grete.bach@kith.no Seniorrådgiver ekommune 2008 KITH Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren KITH AS etablert i 1990 Aksjeselskap, not-for-profit Aksjeeierne

Detaljer

Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel Side 1 av 114. Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel. Del I: Funksjonsrettet beskrivelse

Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel Side 1 av 114. Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel. Del I: Funksjonsrettet beskrivelse Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel Side 1 av 114 Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel versjon 1.0 Del I: Funksjonsrettet beskrivelse KITH 2005 Nasjonal IKT Nasjonal kravspesifikasjon for

Detaljer

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010 HIS 1022:2010.. Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Forespørsel om

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Funksjonskrav i ELIN-h prosjektet

Funksjonskrav i ELIN-h prosjektet Funksjonskrav i ELIN-h prosjektet Utvikling av helsefaglig innholdsstandard og struktur for elektronisk informasjonsutveksling i helsestasjonstjenesten i kommunene Fødselsepikrise for nyfødt barn Fødselsepikrise

Detaljer