Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold"

Transkript

1 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold Versjon 1.0 Statens helsetilsyn KITH

2

3 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 3 av 110 Forord Statens helsetilsyn gjennomførte i prosjektet Videreutvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, som hadde som oppgave å drøfte og avklare helsestasjons- og skolehelsetjenestens innhold og fremtid. I mandatet til dette prosjektet, inngikk bl.a. å utarbeide forslag til kravspesifikasjon for ny journal som sikrer brukernes og virksomhetens behov for dokumentasjon. En arbeidsgruppe anbefalte å starte et prosjekt for å lage en kravspesifikasjon for edb-baserte journaler og definisjonskatalog for helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Med dette som bakgrunn ga Statens helsetilsyn KITH det oppdraget som har resultert i denne kravspesifikasjonen. Av praktiske årsaker er de rene tekniske spesifikasjonene skilt ut i dette separate dokumentet. med tittelen: Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold. KITH 2001 Statens helsetilsyn

4 Side 4 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Innhold Innledning Del II Teknisk beskrivelse av journalinnholdet Kort om beskrivelsesformen Sakstyper Dokumenttyper Fragmenttyper Generelle dataelement Sakstype: Oversikt Sakstype: Cave Sakstype: Underinndeling Cave Sakstype: Reservasjoner og ønsker Dokumenttype: Krav om reservasjon mot vaksinasjon Sakstype: Generell informasjon Dokumenttype: Omsorgssituasjon Dokumenttype: Behov for tolk og annen praktisk informasjon Dokumenttype: Bruk av tolk Dokumenttype: Statistikkgruppe (inkl. oppfølgningsgruppe) Sakstype: NB! Sakstype: Underinndeling NB Dokumenttype: NB-notat Sakstype: Informasjon til bruker Dokumenttype: Gitt informasjon om Sakstype: Avtaler m.v Dokumenttype: Avtale Dokumenttype: Plan for undersøkelser Sakstype: Kontaktoversikt Sakstype: Kontaktepisode Sakstype: Samtaler Dokumenttype: Samtale Sakstype: Deltagelse i grupper Dokumenttype: Gruppemedlemskap Sakstype: Vaksinasjon Sakstype: Vaksine Sakstype: Enkeltvaksinasjon Dokumenttype: Enkeltvaksinasjon Sakstype: Vaksinasjon for utenlandsopphold Dokumenttype: Egenerklæring i forbindelse med vaksinasjon...44 Statens helsetilsyn 2001 KITH

5 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 5 av Dokumenttype: Informasjon om resept Dokumenttype: Kontroll BCG - arr Dokumenttype: Tuberkulinprøve Dokumenttype: MSIS-melding Bivirkning/komplikasjon Dokumenttype: Vaksinasjonsmerknad Sakstype: Forhold rundt fødsel Dokumenttype: Kort svangerskapsinformasjon Dokumenttype: Kort fødselsinformasjon Dokumenttype: Forhold rundt barsel Sakstype: Sykdommer/tilstand i familien Dokumenttype: Sykdommer/tilstander i familien Sakstype: Funksjonshemming, kronisk/langvarig sykdom Dokumenttype: Funksjonshemming, kronisk/langvarig sykdom Dokumenttype: Medisiner barnet bruker Sakstype: Syn Dokumenttype: Synsundersøkelse Sakstype: Hørsel Dokumenttype: Hørselsundersøkelse Sakstype: Henvisninger/henvendelser og svar Sakstype: Enkelthenvisning/henvendelse med svar Dokumenttype: Registrert henvisning Dokumenttype: Registrert svar på henvisning Sakstype: Helseundersøkelser av barn og unge Dokumenttype: Helseundersøkelse Dokumenttype: Notat helseundersøkelse Sakstype: Somatiske undersøkelser av barn og unge Dokumenttype: Somatisk undersøkelse Dokumenttype: Notat somatisk undersøkelse Sakstype: Laboratorieprøver (samlesak) Sakstype: Prøver analysert annen instans Dokumenttype: Registrert rekvisisjon Dokumenttype: Registrert laboratoriesvar Dokumenttype: Lokalt analysert prøve Sakstype: Tverrfaglig samarbeid, samlesak Sakstype: Tverrfaglig samarbeid Dokumenttype: Deltakere i samarbeid Dokumenttype Møtereferat Sakstype: Mål og vekt Dokumenttype: Vekt, lengde og hodeomkrets...81 KITH 2001 Statens helsetilsyn

6 Side 6 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Sakstype: Journalnotater Dokumenttype: Notat H-S journal Fragmenttype: Journaltekst Generelle dokumenttyper Fragmenter til bruk i diverse dokumenter Fragmenttype: Dokumenthode Fragmenttype: Utstedt av Fragmenttype: Foresatt Fragmenttype: Foresattes samtykke Fragmenttype: Søsken Fragmenttype: Referert person Fragmenttype: Fastlege Fragmenttype: Referert virksomhet Fragmenttype: Problembeskrivelse Fragmenttype: Ønsket tiltak Fragmenttype: Tilleggsinformasjon Fragmenttype: Vedlegg Fragmenttype: Spesifikasjon av problemer/plager Fragmenttype: Vurdering av hastegrad Henvisninger Dokumenttype: Generell henvisning (1) Dokumenttype: Generell henvisning/henvendelse (2) Dokumenttype: Henvisning barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) Dokumenttype: Melding i barnevernsak Fragmenttype: Problemene ble registrert første gang Sakstype: Egenjournal Spesielle kodeverk for helsestasjoner mv Refererte kodeverk fra EPJ-standarden VEDLEGG 1: REFERANSER Statens helsetilsyn 2001 KITH

7 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 7 av 110 Innledning Del II På grunn av omfanget av de tekniske spesifikasjonene er denne kravspesifikasjonen delt inn i 2 rapporter: Del I (kapitlene 1-10) omfatter funksjonsrettet beskrivelse og kravspesifikasjon samt oversikt over hvilke krav fra EPJ-standarden [1] som er relevante for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Del II (kapitlene 11-12) inneholder tekniske spesifikasjoner av hvilken informasjon som skal inngå i et journalsystem for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det viktigste anvendelsesområdet for denne tekniske beskrivelsen er ved overføring av journaler innenfor helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Beskrivelsen viser hvordan journalinformasjonen skal overføres til (og fra) den generelle standard for utveksling av journalinformasjon som er under utvikling. Den primære målgruppen for denne Del II av standarden er systemleverandører som ønsker å utvikle elektroniske journalsystemer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Denne delen inneholder imidlertid ikke all informasjon som er nødvendig for å utvikle slike journalsystem. Systemutviklere må derfor også gjøre seg kjent med den beskrivende fremstillingen i Del I for å forstå meningen med kravene og de sammenhenger de inngår i. Sammen vil de formaliserte funksjonskravene i Del I og de tekniske spesifikasjonene i Del II utgjøre den konkrete referanseramme for utviklingen av et journalsystem basert på denne kravspesifikasjonen. For de som benytterer, eller vurderer å ta i bruk, et journalsystem, vil det være tilstrekkelig å sette seg inn i rapportens Del I. KITH 2001 Statens helsetilsyn

8 Side 8 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 11. Teknisk beskrivelse av journalinnholdet Dette kapitlet inneholder en beskrivelse av hvordan det sentrale innhold i journaler for helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bygges av de elementer som er spesifisert i Elektronisk pasientjournal standard, Arkitektur, arkivering og tilgangsstyring versjon 1.0. Dette kapitlet må ses i sammenheng med kravspesifikasjonens kapittel 4, som inneholder en beskrivelser av de dokumenttyper mv. som skal være tilgjengelige i journalsystem beregnet til bruk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Rekkefølgen på beskrivelsene i dette vedlegget og i kapittel 4 i kravspesifikasjonen er den samme Kort om beskrivelsesformen Nedenfor gis en kort beskrivelse av hvordan sakstyper, dokumenttyper, fragmenttyper og dataelementtyper er dokumentert i dette vedlegget. Det meste av dokumentasjonen finnes i form av tabeller hvor rubrikkene hovedsakelig er direkte knyttet opp mot en attributt i den datamodell som er beskrevet i EPJ-standarden. I beskrivelsen nedenfor er det i parentes angitt referanse til den aktuelle attributten på formen (Attributt: klassebetegnelse.attributtbetegnelse) Sakstyper Innledende beskrivelse Innledende beskrivelsen av sakstyper består av følgende deler: Standard sakstype Standard sakstyper som skal kunne benyttes på tvers av virksomheter i helsevesenet, defineres i et eget, felles kodeverk med kodeverk ID = Denne rubrikken inneholder kodenode ID til sakstypen. (Attributt: EPJ sakstype.standard sakstype) Hver standard sakstype som er benyttet i dette dokumentet har en unik ID > Sorteringsprinsipp Angir hvordan innholdet i saken skal sorteres ved normal framvisning og utskrift. Sorteringsprinsipp for saker defineres i et eget, felles kodeverk med kodeverk ID = Denne rubrikken inneholder kodenode ID til det sorteringsprinsipp som skal benyttes. Dersom sortering ikke er angitt, benyttes kronologisk sortering. (Attributt: EPJ sakstype.sorteringsprinsipp) Sletting Verdi 1 dersom det skal være mulig å ta ut dokumenter og (del-)saker fra en sak, verdi 0 dersom det som er registrert i saken aldri skal kunne tas ut. Tas noe ut av en sak, skal informasjon om hva som er tatt ut være tilgjengelig ved bruk av revisjonsfunksjoner. Løpende journal er et eksempel på en sakstype hvor det ikke skal være mulig å ta noe ut. (Attributt: EPJ sakstype.sletting tillatt) Statens helsetilsyn 2001 KITH

9 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 9 av 110 Sakstype kan endres Verdi 1 dersom det tillates at sakstypen kan endres også etter at saken har fått innhold, verdi 0 ellers. Verdi 0 skal f.eks. benyttes for løpende journaler. (Attributt: EPJ sakstype.sakstype kan endres) I denne rubrikken kan det angis opp til tre forskjellige koder avskilt med "'". Betydningen av disse er: S Saken kan inneholde alle typer (del-)saker. (Verdi 1 i attributtet EPJ sakstype.kan inneholde alle typer delsaker) D Saken kan inneholde alle typer dokumenter. (Verdi 1 i attributtet EPJ sakstype.kan inneholde alle typer dokumenter) I Saken kan inneholde importerte komponenter. (Verdi 1 i attributtet EPJ sakstype.kan inneholde importerte komponenter) Dersom rubrikken er tom, skal kun de saks- og dokumenttyper som er eksplisitt angitt kunne inngå. Sakshode Dersom sakshodet utgjøres av et dokument tilhørende en standard dokumenttype, angis denne her. Standard dokumenttyper som skal kunne benyttes på tvers av virksomheter i helsevesenet, defineres i et eget, felles kodeverk med kodeverk ID = (Attributt: EPJ sakstype.dokumenttype sakshode) Beskrivelse av saker og dokument som inngår i sakstypen Beskrivelsen av sakens innhold består av følgende deler: S/D Angir om innholdet som beskrives er en sakstype (S) eller en dokumenttype (D). Betegnelse Betegnelse på saks- eller dokumenttypen. ID Unik ID som identifiserer en sakstype eller dokumenttype som skal kunne inngå i saker av den sakstype som denne registreringen i EPJ saksstruktur er knyttet til. (Attributt: EPJ sakstype.standard sakstype / EPJ dokumenttype.standard dokumenttype. Disse identifiserer indirekte attributtene EPJ saksstruktur.epj sakstype / EPJ saksstruktur.epj dokumenttype) KITH 2001 Statens helsetilsyn

10 Side 10 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Ant. Benyttes for å angi hvor mange saker eller dokumenter av angitt type som skal, eller kan, inngå i en sak av denne typen. Angis som kardinalitet i henhold til UML syntaks: 1 en og bare en slik komponent (sak eller dokument) skal inngå. 1..* en eller flere slike komponenter skal inngå maksimalt en slik komponent kan inngå. 0..* et fritt antall slike komponenter kan inngå. I enkelte tilfelle angis et heltall i stedet for *. Dette angir da det maksimale antallet komponenter av angitt type som kan inngå. (Attributter: EPJ saksstruktur.minimum antall og EPJ saksstruktur.maksimum antall) Sortering Dersom komponenter (saker eller dokumenter) ved standard presentasjon (for bruker eller på utskrift) skal grupperes og sorteres etter sakstype/dokumenttype, angis her en numerisk verdi som angir den innbyrdes rekkefølgen mellom gruppene. Dersom samme sorteringsverdi er benyttet flere ganger, betyr dette at alle komponenter av de angitte typene skal samsorteres. Innenfor hver slik gruppe sorteres det etter det sorteringsprinsipp som er angitt for saken. (Attributt: EPJ saksstruktur.sortering) Merknad Tekstfelt til fri benyttelse Dokumenttyper Innledende beskrivelse Den generelle beskrivelsen av dokumenttyper består av følgende deler: Standard dokumenttype Standard dokumenttyper som skal kunne benyttes på tvers av virksomheter i helsevesenet, defineres i et eget, felles kodeverk med kodeverk ID = Denne rubrikken inneholder kodenode ID til dokumenttypen. (Attributt: EPJ dokumenttype.standard dokumenttype) Hver standard dokumenttype som er benyttet i dette dokumentet har en unik ID > Godkjenningsfrist dager Maksimalt antall dager som skal kunne gå fra et dokument av denne typen er registrert til det er godkjent. (Attributt: EPJ dokumenttype.godkjenningsfrist dager) Godkjenningsfrist timer Maksimalt antall timer som skal kunne gå fra et dokument av denne typen er registrert til det er godkjent. (Attributt: EPJ dokumenttype.godkjenningsfrist timer) Statens helsetilsyn 2001 KITH

11 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 11 av 110 Beskrivelse av fragmentene som inngår i dokumenttypen Beskrivelsen av dokumentets innhold består av følgende deler: Fragmenttype Betegnelse på fragmenttypen. ID Unik ID som identifiserer en fragmenttype som skal kunne inngå i dokumenter av den type som denne registreringen i EPJ dokumentstruktur er knyttet til. (Attributt: EPJ fragmenttype.epj standard fragmenttype. Identifiserer indirekte attributtet EPJ dokumentstruktur.fragmenttype) Standard fragmenttyper defineres i et eget, felles kodeverk med kodeverk ID = Ant. Benyttes for å angi hvor mange fragmenter av angitt type som skal, eller kan, inngå i et dokument av denne typen. Angis som kardinalitet i henhold til UML syntaks: 1 et og bare et slikt fragment skal inngå. 1..* et eller flere slike fragmenter skal inngå maksimalt et slikt fragment kan inngå. 0..* et fritt antall slike fragmenter kan inngå. I enkelte tilfelle angis et heltall i stedet for *. Dette angir da det maksimale antallet fragmenter av angitt type som kan inngå. (Attributter: EPJ dokumentstruktur.minimum antall og EPJ dokumentstruktur.maksimum antall) Sortering Dersom fragmenter ved standard presentasjon (for bruker eller på utskrift) skal grupperes og sorteres etter fragmenttype, angis her en numerisk verdi som angir den innbyrdes rekkefølgen mellom gruppene. Dersom samme sorteringsverdi er benyttet flere ganger, betyr dette at alle fragmenter av de angitte typene skal samsorteres. (Attributt: EPJ dokumentstruktur.sortering) Merknad Tekstfelt til fri benyttelse Fragmenttyper Den generelle beskrivelsen av fragmenttyper består av følgende deler: Standard fragmenttype Standard fragmenttyper som skal kunne benyttes på tvers av virksomheter i helsevesenet, defineres i et eget, felles kodeverk med kodeverk ID = Denne rubrikken inneholder kodenode ID til dokumenttypen. (Attributt: EPJ dokumenttype.standard fragmenttype) Hver standard fragmenttype som er benyttet i dette dokumentet har en unik ID > 5000 KITH 2001 Statens helsetilsyn

12 Side 12 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Kan inneholde andre fragment Verdi 1 dersom det tillates at fragmentet kan inneholde andre fragmenter, verdi 0 ellers. (Attributt: EPJ fragmenttype. kan inneholde andre fragment) Kan inneholde datatype ED Verdi 1 dersom denne fragmenttypen, direkte eller gjennom fragmenter som inngår i den, kan inneholde dataelement av typen ED. Dette er dataelementer hvor den indre oppbygging ("filformatet") ikke kan forutsettes kjent av EPJ-systemet, slik at det kan være nødvendig med spesiell programvare for å vise innholdet. (Dokumenter som inneholder slike fragmenter skal, dersom formatet ikke er et av de godkjente arkivformatene, konverteres til arkivformat og registreres som Arkivdokument.) Verdi 0 dersom fragmentet kun kan inneholde dataelement med enkelt, standardisert innhold. (Attributt: EPJ fragmenttype.kan inneholde dataansamlinger) Beskrivelse av dataelementene som inngår i fragmenttypen Beskrivelsen av fragmentets innhold består av følgende deler: Dataelementtype Angir en dataelementtype som skal inngå i fragmenter av angitt type ID Unik ID som identifiserer en dataelementtype som skal kunne inngå i fragmenter av den type som denne registreringen i EPJ fragmentstruktur er knyttet til. (Attributt: EPJ dataelementtype.standard dataelementtype. Identifiserer indirekte attributtet EPJ fragmentstruktur.dataelementtype ID) Standard dataelementtyper defineres i et eget, felles kodeverk med kodeverk ID =???. Hver standard dataelementtype har en unik ID > 1000 Type Denne rubrikken inneholder en kode som angir hvilken datatype som skal benyttes for dataelementet. Standard datatyper (benyttes både i meldinger og i EPJ): ST Alfanumerisk. Tilleggsinformasjon i rubrikken "Info". INT Heltall. Tilleggsinformasjon i rubrikken "Info". REAL Desimaltall. Tilleggsinformasjon i rubrikken "Info". TS Tidsangivelse (Dato obligatorisk, klokkeslett kan angis). CS Kodet verdi, kodeverk er angitt i rubrikken "Info". CV Kodet verdi, kodeverk må angis i dataelementet sammen med koden. BL Boolsk verdi. ED Dataansamling. Statens helsetilsyn 2001 KITH

13 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 13 av 110 Datatyper som er spesifikke for EPJ: R-E Referanse til Enhet (Virksomhet). R-P Referanse til Person. R-A Referanse til Adresse. R-F Referanse til Fragment. R-T Referanse til Tjenesteyter. I-EE Ikke-elektronisk element. Dersom rubrikken inneholder ***, er dette et generelt dataelement som benyttes i flere fragmenttyper. Info Denne rubrikken benyttes for å angi tilleggsinformasjon til datatypen angitt i rubrikken "Type". For datatype ST inneholder rubrikken maksimal tillatt lengde (* betyr fri lengde). For datatype INT inneholder rubrikken maksimal antall siffer (* betyr fri lengde). Det skal angis et ledende minus-tegn dersom negative verdier tillates. For datatype REAL angis maksimal lengde på formen m,n der m er maksimalt antall siffer før desimalskilletegnet og n maksimalt antall desimaler. Det skal angis et ledende minus-tegn dersom negative verdier tillates. For datatype CS inneholder rubrikken en unik identifikator for det kodeverket som skal benyttes. Oversikt over kodeverkene som er benyttet, finnes i kapittel 12. For datatype FR inneholder rubrikken en unik referanse til den aktuelle typen fragment. Ant. Antall dataelementer av angitt type som kan inngå i fragmentet. Angis som kardinalitet i henhold til UML syntaks: 1 et og bare et slikt dataelement skal inngå. 1..* et eller flere slike dataelement skal inngå maksimalt et slikt dataelement kan inngå. 0..* et fritt antall slike dataelement kan inngå. I enkelte tilfelle angis et heltall i stedet for *. Dette angir da det maksimale antallet dataelementer av angitt type som kan inngå. Sort. Dersom dataelementer ved standard presentasjon (for bruker eller på utskrift) skal sorteres på en bestemt måte, angis her en numerisk verdi som angir rekkefølgen. (Attributt: EPJ fragmentstruktur.sortering) Merknad Tekstfelt til fri benyttelse KITH 2001 Statens helsetilsyn

14 Side 14 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Generelle dataelement Den etterfølgende tabellen inneholder generelle dataelement som benyttes i flere fragmenttyper. I beskrivelsen av det enkelte fragment, angis generelle dataelement med *** i rubrikken Type. Dataelementtype ID Type Info Ledetekst Merknad Signalkategori 1005 CS KV9006 Kategori Kode som angir en signalkategori som skal inkluderes i en "Cave-saken" el. Betegnelse hentes ved framvisning SYSVAK vaksinekode 1007 CS KV9501 Vaksine Kode som angir hvilken type vaksine registreringen gjelder. Betegnelse hentes ved framvising. Merknad 1012 *** Merknad Ren tekst Konsultasjonsform 1057 CS KV9506 Konsultasjonsform Kode som angir hvor og hvordan kontakten fant sted, for eksempel på helsestasjon, hjemmebesøk eller ved telefonhenvendelse. Betegnelse hentes ved framvisning Forordnet legemiddel 1095 ST 255 Legemiddel Navn på legemiddel, dosering og annen relevant informasjon. Forordnet av 1096 R-T Forordnet av Referanse til den lege (Tjenesteyter) som forordnet legemiddelet. Navn hentes ved framvisning. Tjenesteyter 1131 R-T Referanse til den tjenesteyter. Navn hentes ved framvisning. Markering for intet å bemerke 1164 BL OK Avkrysningsboks, verdi 1 for "intet å bemerke". Alderstrinn 1162 CS KV9505 Alderstrinn Koder for alderstrinn registreres i et kodeverk med ID=9505. Betegnelse hentes ved framvisning. Beskrivelse av funn mv ST 255 Beskrivelse av funn Beskrivelse av funn ved forskjellige typer undersøkelser. Arkivreferanse 1175 ST 255 Arkivreferanse Angivelse av hvor et papirdokument finnes arkivert Journaltekst 1192 R-F FR5035 Referanse til fragment med journaltekst. Statens helsetilsyn 2001 KITH

15 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 15 av 110 Dataelementtype ID Type Info Ledetekst Merknad Behov for tolk 1278 BL Behov for tolk Avkrysningsboks, verdi 1 dersom det er behov for tolk. Informasjon om språk mv. skal da tas med på utskrift mv. Foresatt 1285 R-P Foresatt Referanse til den av de foresatte som registreringen gjelder. Kun personer som er registrert som foresatte skal kunne refereres. Person 1294 R-P Person Referanse til person som refereres. Navn hentes ved framvisning. Virksomhet 1297 R-E Virksomhet Referanse til virksomhet. Navn hentes ved framvisning. KITH 2001 Statens helsetilsyn

16 Side 16 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 11.2 Sakstype: Oversikt Standard sakstype Sorteringsprinsipp Sakshode - Sletting 0 Sakstype kan endres 0 Innhold S/D Betegnelse ID Ant. Max Sortering Merknad S Cave S Reservasjoner og ønsker S Generell informasjon S NB! S Informasjon til bruker S Avtaler S Kontaktoversikt Statens helsetilsyn 2001 KITH

17 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 17 av Sakstype: Cave Standard sakstype Sorteringsprinsipp Sakshode Sletting 0 Sakstype kan endres 0 Innhold S/D Betegnelse ID Ant. Sortering Merknad S Underinndeling Cave * 1 Sorteres etter attributtet Signalkategori som finnes i sakshodet. Dokumenttype: Sakshode Cave Standard dokumenttype Godkjenningsfrist dager - Godkjenningsfrist timer - Fragmenttype ID Ant. Sortering Merknad Stikkord Cave * Sorteres alfabetisk etter stikkord Fragmenttype: Stikkord Cave Standard fragmenttype 5001 Kan inneholde fragment 0 Kan inneholde datatype ED 0 Cave stikkord 1001 ST 35 1 Stikkord som f.eks. angir en type legemiddel pasienten er allergisk mot Sakstype: Underinndeling Cave Standard sakstype Sorteringsprinsipp 1 Sakshode Sletting 1 Sakstype kan endres 0 Innhold (S,D) Alle saker og dokumenter som er merket med den Signalkategori som er angitt i sakshodet skal automatisk være en del av saken. KITH 2001 Statens helsetilsyn

18 Side 18 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Dokumenttype: Sakshode Underinndeling Cave Standard dokumenttype Godkjenningsfrist dager Godkjenningsfrist timer Fragmenttype ID Ant. Sortering Merknad Signalkategori * Fragmenttype: Signalkategori Standard fragmenttype 5002 Kan inneholde fragment 0 Kan inneholde datatype ED 0 Signalkategori 1005 *** 1 Kategori Kode som angir en signalkategori som skal inkluderes i "Cave-saken". Betegnelse hentes ved framvisning Statens helsetilsyn 2001 KITH

19 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 19 av Sakstype: Reservasjoner og ønsker Standard sakstype Sorteringsprinsipp 4 Sakshode Sletting 1 Sakstype kan endres 0 Innhold S/D Betegnelse ID Ant. Sortering Merknad D Krav om reservasjon mot vaksinasjon * 10 Innbyrdes sortering: kronologisk. D Notat H-S journal * 20 Innbyrdes sortering: kronologisk Dokumenttype: Krav om reservasjon mot vaksinasjon Standard dokumenttype Godkjenningsfrist dager Godkjenningsfrist timer Fragmenttype ID Ant. Sortering Merknad Reservasjon * Gjelder reservasjon mot vaksinasjon Fragmenttype: Reservasjon mot vaksinasjon Standard fragmenttype 5003 Kan inneholde fragment 0 Kan inneholde datatype ED 0 Gjelder all vaksinasjon 1006 BL 10 1 Gjelder all vaksinasjon Avkrysningsboks verdi 1= sann SYSVAK vaksinekode 1007 *** Vaksine Kode som angir hvilken type vaksine reservasjonen gjelder. Betegnelse hentes ved framvising. Krav framsatt av 1008 R-P Krav framsatt av Referanse til den person kravet er framsatt av. Betegnelse hentes ved framvisning KITH 2001 Statens helsetilsyn

20 Side 20 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Krav framsatt dato 1009 TS 40 1 Krav framsatt dato Krav trukket tilbake dato 1010 TS Krav trukket tilbake dato Krav trukket tilbake av 1011 R-P Kravet trukket tilbake av Merknad 1012 *** Dato obligatorisk, klokkeslett skal ikke kunne angis. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅ Dato obligatorisk, klokkeslett skal ikke kunne angis. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅ Referanse til den person kravet er trukket tilbake av. Betegnelse hentes ved framvisning Statens helsetilsyn 2001 KITH

21 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 21 av Sakstype: Generell informasjon Standard sakstype Sorteringsprinsipp Sakshode - Sletting 0 Sakstype kan endres 0 Innhold S/D Betegnelse ID Ant. Sortering Merknad D Omsorgssituasjon * 10 D Behov for tolk og annen praktisk informasjon * 20 D Bruk av tolk * 30 D Statistikkgrupper * Dokumenttype: Omsorgssituasjon Standard dokumenttype Godkjenningsfrist dager Godkjenningsfrist timer Fragmenttype ID Ant. Sortering Merknad Omsorgssituasjon Skal benyttes for å registrere barnets/ungdommens omsorgssituasjon KITH 2001 Statens helsetilsyn

22 Side 22 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Fragmenttype: Omsorgssituasjon Standard fragmenttype 5004 Kan inneholde fragment 0 Kan inneholde datatype ED 0 Forelderansvar 1013 CS KV Forelderansvar Kode som angir forelderansvaret. Betegnelse hentes ved framvisning Primær kontaktperson 1014 R-P 20 1 Kontaktperson Referanse til primær kontaktperson. Betegnelse hentes ved framvisning Bosituasjon 1015 CS KV Bor sammen med Kode som angir hvem barnet/ungdommen bor sammen med. Betegnelse hentes ved framvisning Hjemmespråk 1016 CS KV Hjemmespråk Kode for angir hvilket språk som benyttes i hjemmet. Betegnelse hentes ved framvisning Merknad 1012 *** Tekstfelt til fri benyttelse Dokumenttype: Behov for tolk og annen praktisk informasjon Standard dokumenttype Godkjenningsfrist dager Godkjenningsfrist timer Fragmenttype ID Ant. Sortering Merknad Behov for tolk og praktisk informasjon Benyttes for å gi oversikt over barnet/den unges behov og ønsker angående bruk av tolk, samt opplysninger om andre praktiske forhold som bør være kjent for de som har noe med personen å gjøre. Statens helsetilsyn 2001 KITH

23 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Side 23 av 110 Fragmenttype: Behov for tolk og praktisk informasjon Standard fragmenttype 5005 Kan inneholde fragment 0 Kan inneholde datatype ED 0 Person *** 10 1 Person Referanse til den person (omsorgsperson eller barnet/den unge) som har behov for tolk. Betegnelse hentes ved framvisning Døv 1019 BL 20 1 Døv Avkrysningsfelt der 1=sann Blind 1020 BL 30 1 Blind Avkrysningsfelt der 1=sann Behov for tolk for språk 1021 CS KV Språk Dersom personen har behov for tolk, angies her kode for det språk personen snakker. Preferert tolk 1022 R-P Preferert tolk Referanse til den tolk personen selv foretrekker. Betegnelse hentes ved framvisning Behov opphørte dato 1024 TS Behov for tolk opphørt dato Merknad 1012 *** Tekstfelt til fri benyttelse Dato obligatorisk, klokkeslett skal ikke kunne angis. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅ KITH 2001 Statens helsetilsyn

24 Side 24 av 110 Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Dokumenttype: Bruk av tolk Standard dokumenttype Godkjenningsfrist dager Godkjenningsfrist timer Fragmenttype ID Ant. Sortering Merknad Bruk av tolk Skal angi informasjon angående bruk av tolk Fragmenttype: Bruk av tolk Standard fragmenttype 5006 Kan inneholde fragment 0 Kan inneholde datatype ED 0 Person *** 10 1 Referanse til den personen (barnet/den unge eller omsorgspersonen) som har behov for tolk. Språk det ble tolket fra 1026 CS KV Språk det det tolket fra Kode som angir hvilket språk det ble tolket fra. Betegnelse hentes ved framvisning. Benyttet tolk 1027 R-P Tolk Referanse til den person som ble benyttet som tolk. Navn hentes ved framvisning Tidspunkt 1028 TS 40 1 Tidspunkt Her angis dato og tidspunkt for når tolkingen fant sted. Dato obligatorisk, klokkeslett skal kunne angis. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅ TT:MM Varighet 1029 REAL 2, Varighet av tolking Kvalitet av tolking 1030 ST Kvalitet av tolkning Her kan det eventuelt angis hvor lang tid, (i timer), tolkningen tok. Merknad 1012 *** Tekstfelt til fri benyttelse Ren tekst. Dersom det er kommentarer til kvaliteten på tolkningen kan dette bemerkes her. Statens helsetilsyn 2001 KITH

VERDAL KOMMUNE. Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger

VERDAL KOMMUNE. Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger Retningslinjer: Bruk av elektroniske meldinger pro-fastleger VERDAL KOMMUNE Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger Pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenesten Verdal kommune 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Anbefaling til. Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger

Anbefaling til. Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger Anbefaling til Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger VERSJON 2.0 7.april 2011 KITH-rapport 06/08: 2011 Retningslinjer: Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger 3 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn...

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter Nasjonalt meldingsløft IS 1834

Rapport. Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter Nasjonalt meldingsløft IS 1834 Rapport Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter Nasjonalt meldingsløft IS 1834 Heftets tittel: Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter Utgitt:

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Helsestasjonen hjelp i rett tid?

Helsestasjonen hjelp i rett tid? Oppsummering av landsomfattende tilsyn med helsestasjoner 2013 Helsestasjonen hjelp i rett tid? RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2014 APRIL 2014 241 570 Rapport fra Helsetilsynet 4/2014 Helsestasjonen hjelp

Detaljer

SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic.

SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic. SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic. Merete Mandelid Master i datateknikk Oppgaven levert: September 2006 Hovedveileder: Øystein

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN

VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN Til Forord Til innholdsfortegnelsen Calmeyers gate 1 Postboks 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 88 - Telefaks 22 24 95 90 Til innholdsfortegnelsen

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal En veileder fra Norsk Sykepleierforbunds forum for IKT og Dokumentasjon 3.utgave februar 2007 1 Forord Sykepleietjenesten står overfor utfordringer

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Hva skal hvor? Pasientarkiv versus sakarkiv. Regional anbefaling Utarbeidet av arbeidsgruppe i Regionalt Arkivledernettverk Helse Sør-Øst RHF

Hva skal hvor? Pasientarkiv versus sakarkiv. Regional anbefaling Utarbeidet av arbeidsgruppe i Regionalt Arkivledernettverk Helse Sør-Øst RHF Hva skal hvor? Pasientarkiv versus sakarkiv Regional anbefaling Utarbeidet av arbeidsgruppe i Regionalt Arkivledernettverk Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 Pasientbehandling eller saksbehandling? Rapporten

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere?

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Master of Information Technology Sundhedsinformatik Efter- og Videreuddannelse Aaalborg Universitet 3. årgang

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Enklere skjemaer for næringslivet: ELMER 2. Retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett

Enklere skjemaer for næringslivet: ELMER 2. Retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett Enklere skjemaer for næringslivet: ELMER 2 Retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett ELMER 2 Retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett Side 2

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer