Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel Side 1 av 114. Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel. Del I: Funksjonsrettet beskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel Side 1 av 114. Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel. Del I: Funksjonsrettet beskrivelse"

Transkript

1 Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel Side 1 av 114 Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel versjon 1.0 Del I: Funksjonsrettet beskrivelse KITH 2005 Nasjonal IKT

2 Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel Side 2 av 114 KITH-rapport TITTEL Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel versjon 1.0 Forfatter(e) Grete Bach ppdragsgiver(e) Nasjonal IKT Rapportnummer Rapport nr. 19/05 URL Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS Postadresse Sukkerhuset 7489 Trondheim Besøksadresse Sverresgt 15, inng G Telefon Telefaks e-post Foretaksnummer Prosjektkode FØBA 05 ISBN Dato Godkjent av : Jacob Hygen adm. direktør Sammendrag Antall sider 114 Kvalitetssikret av Torbjørn Nystadnes Gradering Åpen Denne kravspesifikasjonen er skrevet på oppdrag fra Nasjonal IKT og skal være en nasjonal standard kravspesifikasjon som kan danne grunnlaget for valg av elektronisk dokumentasjonsverktøy for fødeavdelingene i Norge. Kravspesifikasjonen er basert på fagmiljøenes ønsker og behov for et funksjonelt og godt fødejournalsystem som skal fungere som et nyttig redskap ved fødeavdelingene. Kravspesifikasjonen tar utgangspunkt i tidligere utarbeidede standarder for helsevesenet, kravspesifikasjonsarbeider gjort i helseregionene Helse Midt-Norge og Helse Øst samt tilsvarende aktiviteter i de andre helseregionene. Kravspesifikasjonen har fokus på de områder og emner som relateres til helsehjelp som gis den gravide kvinne, og barnet under opphold på fødeinstitusjonen. Det er tatt utgangspunkt i det reviderte helsekortet for gravide og de nye retningslinjene for fødselsomsorg i Norge. Denne kravspesifikasjonen behandler ikke de områder som er spesifisert i andre arbeider KITH har utført, men referer kun til disse. Nasjonal IKT 2005 KITH

3 Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel Side 3 av 114 Forord Som utgangspunktet for dette arbeidet ligger EPJ standard og de kravspesifikasjoner som er utarbeidet av Helse Midt-Norge (2003) og Helse Øst(2005) samt et utkast til teknisk standard finansiert av SSP i forbindelse med Helse Midt-Norges prosjekt. Arbeidet bygger også på kravspesifikasjonene om dokumentasjonssystem for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, forskrivning og administrasjon av legemidler samt elektronisk dokumentasjon av sykepleie. Prosjektet er gjennomført i henhold til anbefalingene i rapporten Nasjonal IKT forstudie tiltak 11 og 13 samt KITH-rapport 4/05 Utarbeidelse av EPJ standarder og kravspesifikasjoner. I tillegg refereres til KITH rapport 42/03: EPJ standardisering: Cave, reservasjoner og ønsker, praktiske forhold m.m. Kravspesifikasjon og teknisk standard. KITH 2005 Nasjonal IKT

4 Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel Side 4 av Innledning Kort om prosjektarbeidet Fødselsomsorg i Norge rganisering av tjenestetilbudet Mål for omsorg og behandling i perinatal periode m denne kravspesifikasjonen ppbygging av funksjonell kravspesifikasjon Rapportens målgrupper ppbygging av kravspesifikasjonen Terminologi Introduksjon til dokumentet Grunnleggende arkitektur Sak, dokument og fragment Sekundære komponenter og tilleggsdata Forbindelser, referanser mv Faste opplysninger pplysinger knyttet til den enkelte registrering Journalinnhold Sakstype: versikt Sakstype: Viktige opplysninger Sakstype: Kartlegging, vurderinger mv Sakstype: Tverrfaglig dokumentasjon Sakstype: Medisinske opplysninger Sakstype: Praktiske forhold Sakstype: Kontaktoversikt Samlesak: Svangerskapshistorie Sakstype: Svangerskapshistorie Sakstype: Barnejournal Sakstype: Legemidler/legemiddeladministrasjon Sakstype: Ultralyd Sakstype: Partogram Dokumenttype: Registreringer i partogrammet Sakstype: Henvisninger/henvendelser og svar Nasjonal IKT 2005 KITH

5 Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel Side 5 av Sakstype: Enkelthenvisning/henvendelse med svar Sakstype: Laboratorieprøver Lokale tilpasninger Bruk av maler Brukertilpassede informasjonssammenstillinger Fragmenter til bruk i egendefinerte dokumenter Henvisninger Dokumenttype: Melding i barnevernsak Normgivende informasjon Kort om normgivende informasjon Kodeverk Annen normgivende informasjon Metoder og kontakttilfeller Medikamentinformasjon Personer, organisasjon mv Innledning Personopplysninger mv Virksomheter og andre organisatoriske enheter Medisinsk-teknisk utstyr og programvare Tilgangsstyring Funksjoner Kort om brukergrensesnitt Søking Predefinerte søk Presentasjonsformer Utskrifter Utskrift av saker og dokumenter Utskrift av standardbrev Rapporter Rapporter basert på resultatet fra søk Personopplysninger mv pprettelse og avslutning av journal Undersøkelser og andre typer kontakter Andre rapporter...70 KITH 2005 Nasjonal IKT

6 Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel Side 6 av Statistikker Aktivitetsstatistikker versikt over tilleggsundersøkelser mv Uttrekk av informasjon til sentrale statistikker Informasjonsutveksling Generelt om informasjonsutveksling Aktører Elektroniske meldinger Fødselsmelding Epikriser og henvisninger Vedlegg 1: Termer Vedlegg 2: Aktuelle fragmenter Vedlegg 3: Helsekort for gravide Vedlegg 4: Normgivende dokumenter m.v Apgar score Bishops score Robson group Lover og forskrifter Veiledere fra Statens helsetilsyn Rundskriv mv Andre publikasjoner Vedlegg 5: Hva er et partogram Vedlegg 5: Referanser Nasjonal IKT 2005 KITH

7 Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel Side 7 av INNLEDNING Nasjonal IKT har tatt initiativ til dette nasjonale prosjektet for å identifisere og avklare ønsket funksjonalitet i et IT- system for fødeavdelinger. Med bakgrunn i tilsvarende arbeider gjort i Helse Midt-Norge og i Helse Øst, samt forberedelser til det samme i de andre helseregionene, er det utarbeidet en kravspesifikasjon pluss en teknisk standard som skal benyttes ved valg eller videreutvikling av IT-system som kan benyttes ved alle fødeavdelinger i Norge. Det er et krav at fødesystemet skal være integrert med foretakets elektronisk pasientjournalsystem, med nødvendige administrative system og medisinsk teknisk utstyr. Samtidlig er det ønsket fra fagmiljøet at systemet skal gi gode muligheter for uttak av rapporter og statistikker som blir sett på som vesentlige hjelpemidler til bl.a. ressursstyring og kvalitetssikring. 1.1 Kort om prosjektarbeidet Utkastet til denne kravspesifikasjon er utarbeidet i perioden 1.juni 2005 til 9.september 2005 av en prosjektgruppe sammensatt av representanter fra alle helseregionene. Dette er personer med høy fagkompetanse og erfaring fra tilsvarende spesifikasjonsarbeider innen egen helseregion. I tillegg har man via et bredt sammensatt referansenettverk fått nyttige råd og innspill. Referansenettverket har bestått av medisinsk fagpersonell, representanter fra fagforbund, interesseorganisasjoner og andre. Arbeidsgruppen: Nina Jamissen, Avdelingssjef/jordmor Helse-Nord Astrid Brevik Svarlien, Jordmor Helse Midt-Norge Kari Claussen, Jordmor Helse Vest Anne Hedvig Nyhus, Jordmor Helse Sør Jakob Nakling, verlege, Helse Øst Seniorrådgiver Grete Bach, KITH prosjektleder Referansenettverket: Ellen Blix, jordmor Helse Nord Pål Øian, Professor, UNN, Nasjonalt råd for fødselsomsorg Bjørn Backe, Professor NTNU Nasjonalt råd for fødselsomsorg Torunn Eikeland, gynekolog Haugesund sykehus Eli Smedvig, Seksjonsoverlege Helse Stavanger HF Susanne Albrechtsen, verlege Haukeland universitetssykehus Karen Sofie Koss, Seksjonsoverlege, Sykehuset Asker og Bærum HF Eli Hanna Husby, IT Rådgiver/prosjektleder, Konsern IT, Ullevål universitetssykehus Katarina Laine Seksjonsoverlege, Sykehuset Østfold Fredrikstad Brit Roland, Seniorrådgiver, Sosial- og helsedirektoratet Tove Andreassen Avd. jordmor, Sørlandet sykehus, Arendal Barn i Magen v/ redaktør Siri von Krogh KITH 2005 Nasjonal IKT

8 Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel Side 8 av 114 Ammehjelpen v/verlege Gro Nylander, Rikshospitalet Berit Labugt, Avd. jordmor, Nordlandssykehuset i Bodø Ann Karin Sandmo, Kontorleder, Nordlandssykehuset i Bodø Hellfrid Sivertsen, Avd.jordmor St.lavHospital Karin Lihagen, Kontorleder, fødeavd. Akershus universitetsykehus Heidi Elisabeth Krossen, Skatteetaten Kenneth Andreassen, Skatteetaten Sissel Karlsrud, Kontormedarbeider, fødeavdelingen Akershus Universitetssykehus Den Norske jordmorforening v/marit Heiberg og Anne Britt Vika Nilsen Norsk gynekologisk forening v/leder Professor Seksjonsoverlege Kjell Åsmund Salvesen Fagforbundet 1.2 Fødselsomsorg i Norge Pasientrettighetsloven presiserer pasientens dvs. i denne sammenheng, kvinnens rett til å medvirke ved gjennomføring av alle former for helsehjelp. Kvinnen har rett til å motta informasjon om egen helsetilstand og om den helsehjelpen hun mottar. Dette innebærer forebyggende, diagnostiserende og behandlende helsehjelp som svangerskapsomsorgen er en del av, og den gravide har derfor rett til medvirkning ved valg av tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Det må derfor være et godt samarbeid og god kommunikasjon mellom brukere og helsepersonell, mellom ulike grupper av helsepersonell og mellom ulike helsetjenestenivåer er nødvendig for å sikre kvalitet og kontinuitet. Det er en forutsetning at den fødende får god oppfølging av jordmor under svangerskapet, at risikofødsler blir selektert til riktig nivå, og at det utarbeides klare rutiner for hvordan de ulike fødeinstitusjoner skal samarbeide. Fødeinstitusjonene er en del av spesialisthelsetjenesten. De er arena der hermenuetisk og naturvitenskapelig tenkning møtes. Ny teknologi og medikamenter tas i bruk for å sikre morens og barnets helse samtidig som den menneskelige iboende fødeevne skal styrkes og ikke forstyrres. Fødselsomsorgen har behov for ny kunnskap og forskning for å ha sikre god kvalitet på arbeidet som utføres. Vi vil denne sammenheng bruke fødeavdeling som en fellesbetegnelse på forskjellige poster som har ulike funksjoner i forbindelse med svangerskap, fødsel og barselomsorg. Begrepet fødselsomsorg blir brukt som en fellesbetegnelse på helsehjelp som gis i perioden svangerskap, fødsel og barsel rganisering av tjenestetilbudet rdinære kontroller i svangerskapet utføres i primærhelsetjenesten. Fødeavdelingen har ansvar for ekstraordinære svangerskapskontroller ved mistenkt eller erkjent patologi. Primærhelsetjenesten (jordmødre og leger) har hensvisningsrett til fødeavdelingen. Kvinnen oppsøker også selv fødeinstitusjonen uten henvisning. Primærleger og helsestasjon med jordmødre og helsesøstre er viktige samarbeidspartnere for fødeavdelingene. Kontakten med fødeinstitusjoner vil være i forbindelse med fødsel og barselopphold. Fødeavdelingen har tilbud om innleggelse i svangerskapet ved oppstått patologi. Nasjonal IKT 2005 KITH

9 Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel Side 9 av 114 msorgen i fødeinstitusjonene er tverrfaglig og involverer bl.a. barnepleiere, jordmødre, sykepleiere, obstetrikere og barneleger, fysioterapeuter, sosionomer o.a.. Disse kan yte tjenester som en del av tilbudet til den fødende og de har et selvstendig faglig ansvar innen eget fagområde. Det er et etablert samarbeid mellom fødeinstitusjonene på ulike nivå. Fødeavdelingene samarbeider med andre avdelinger som for eksempel nyfødt/intensiv-, anestesi-, medisinsk-, reumatologiskavdeling innenfor eget sykehus og med andre sykehus i regionen eller på nasjonalt nivå Mål for omsorg og behandling i perinatal periode Tilbudet som kvinner og deres familier får i forbindelse med svangerskap, fødsel og barselperiode skal være av kvalitetsmessig god standard. Perinatal omsorg skal bygges på anerkjente jordmorfaglige og obstetriske prinsipper og behandlingsmetoder. Kvinnen og barnet skal oppleve trygghet både i form av medisinsk sikkerhet og at personalet innbyr til nærhet, ivaretakelse, respekt og medbestemmelse. msorgen skal være preget av kontinuitet og sammenheng i svangerskap, fødsel - og barseltid. Svangerskap, fødsel og barseltid er livssituasjoner som de fleste mennesker er i stand til å ivareta ut fra egne ressurser. Å være gravid og å føde er en sammenhengende prosess for kvinnen, barnet og familien. msorgen som gis skal være helhetlig og omfatte både fysiske, følelsesmessige, intellektuelle, sosiale og kulturelle behov. Medbestemmelse og respekt skal gjenspeiles i den omsorgen som gis. Helsehjelpen til kvinnen og barnet samt familien i den perinatale periode er tredelt med en forebyggede oppgave, kontrolltiltak med risikovurdering og iverksetting av adekvate tiltak og behandling ved patologiske tilstander. Forebyggende del består av informasjon, veiledning, råd og undervisning tilpasset kvinnens (og familiens) situasjon, behov og ønsker. Informasjonen skal være kunnskapsbasert og i tråd med gjeldende retningslinjer og anbefalinger. Helsehjelpen til kvinnen er av støttende karakter med fokus på mestring. Tilbud om kontroll og screeningstiltak omfatter kvinnen og barnet i hele den perinatale periode. 1.3 m denne kravspesifikasjonen Denne kravspesifikasjonen bygger på en grunnleggende standard for elektroniske pasientjournaler (EPJ) utarbeidet under Sosial- og helsedepartementets program for Standardisering og samordning av informasjons- og kommunikasjonssystemer i helsevesenet, med tittelen Elektronisk pasientjournal standard: Arkitektur, arkivering og tilgangsstyring [1]. I tillegg er det i kravspesifikasjonen tatt hensyn til arbeidet som er gjort angående utarbeidelse av en nasjonal standard for elektronisk dokumentasjon av sykepleie, kravspesifikasjonen for legemiddelhåndtering og administrasjon. I tillegg er det også tatt hensyn til den nasjonale standard kravspesifikasjon som er utarbeidet for elektronisk dokumentasjon i helsestasjon - og skolehelsetjenesten. KITH 2005 Nasjonal IKT

10 Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel Side 10 av ppbygging av funksjonell kravspesifikasjon Tilsvarende arbeider med kravspesifisering av fødejournal i Helse Midt-Norge og Helse Øst har delt kvinnens graviditet inn i tre prosesser; svangerskaps-, fødsels- og barselperiode. Figuren nedenfor gir en overordnet fremstilling av hvordan Hels Øst ser for seg at et godt elektronisk svangerskaps- og fødejournalsystem bør fungere. Mor Barn Far Svangerskap Fødsel Barsel Medisinske opplysninger Helseundersøkelse/Behandling Info/undervisning Dokumentasjon (integrert mot EPJ) Rapportering/Statistikk Tilstøtende applikasjoner Figur 1 verordnet prosess i forbindelse med svangerskaps-, føde- og barsel perioden De horisontale kategoriene er aktiviteter/områder som går på tvers av Svangerskaps-, fødsels- og barselprosessen. Det er disse horisontale kategoriene den funksjonelle kravspesifikasjonen tar utgangspunkt i. Aktiviteter og helsehjelp som gis friske gravide skjer utenfor fødeinstitusjonene. Dokumentasjon av denne helsehjelpen registreres i dag på helsekortet som kvinnen har. Disse registreringene skal implementeres i journalsystemet ved fødeinstitusjonen når kvinnen går i fødsel. Det er utarbeidet nye retningslinjer for svangerskapsomsorgen i Norge og dermed også en ny utgave av den gravides helsekort. Aktuelle parametre fra helsekortet ( Vedlegg 3: Helsekort for gravide) er inkludert i denne kravspesifikasjonen slik at utveksling av informasjonsinnholdet skal kunne skje uproblematisk. pplysninger om far som kan være av relevans for kvinnens fødejournal eller barnets journal, kan dekkes som beskrevet i KITH rapport 42/03, EPJ standardisering: Cave, reservasjoner og ønsker, praktiske forhold m.m. Kravspesifikasjon og teknisk standard Rapportens målgrupper Denne kravspesifikasjonen har to primære målgrupper: Systemleverandører som vil utvikle en elektronisk journal til bruk for fødeavdelinger Fødeavdelinger som bruker eller vurderer å ta i bruk elektroniske dataverktøy For systemleverandørene skal kravspesifikasjonen være et arbeidsredskap i systemutviklingen. Det er lagt vekt på å systematisere og formalisere kravspesifikasjonen slik at man lett skal finne fram til hva som er kravene. Disse er samlet i tabellform for at leverandørene kan besvare hvert enkelt krav. Nasjonal IKT 2005 KITH

11 Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel Side 11 av 114 Hos virksomhetene som fører journaler er kravspesifikasjonen hovedsakelig beregnet brukt i forbindelse med anskaffelse av elektronisk journalsystem. Eller, dersom virksomheten allerede har anskaffet et journalsystem, i forbindelse med vurdering av om dette systemet dekker de kravene som bør stilles til et slikt system ppbygging av kravspesifikasjonen Kravstruktur Denne kravspesifikasjonen inneholder krav som er spesielt rettet mot fødeavdelingen. Her er de formelle kravene gitt nummer på formen NFx.y der "x" er kapittelnummeret og "y" er kravnummeret innenfor kapitlet. For eksempel blir da NF4.17 krav nr. 17 i kapittel 4 i kravspesifikasjonen for nasjonal fødejournal(derav NF). Noen krav er en opplisting av krav fra EPJ-standarden. Disse har nummer på formen Kx.y der "x" er kapittelnummeret i EPJ-standarden og "y" er kravnummeret innenfor kapitlet. I EPJ-standarden er det foretatt en prioritering av kravene, enkelte krav vil være obligatoriske, mens andre er anbefalinger. I denne kravspesifikasjonen er det gjort en vurdering av hvilke krav fra EPJ-standarden som er relevante for fødeavdelinger. Disse kravene utgjør sammen med kravene i denne kravspesifikasjonen en kravprofil for fødeavdelinger. I kravspesifikasjonen er kravene til funksjonalitet gruppert og tildelt en bokstavkode (for type krav) slik som angitt i tabellen nedenfor: A X1 bligatoriske krav, må oppfylles bligatoriske krav, må oppfylles, men opplyst som dekket av Doculive Anbefalte tilleggskrav psjon Eksempel på et formalisert krav er vist nedenfor. K7.1 identifiserer dette som krav 1 i kapittel 7 i EPJ-standarden, og i tredje kolonne angir at dette er et obligatorisk krav. K7.1 EPJ-systemet skal sikre at tilgang til informasjon gis kun til de som er autorisert for det. De som får tilgang til slik informasjon, har taushetsplikt, jf. lov om helsepersonell Terminologi I den grad det har vært mulig, er det søkt å benytte termer som finnes definert i definisjonskataloger, lover, forskrifter eller som stammer fra andre autoritative kilder. På grunn av at kravspesifikasjonen refererer til EPJ-standarden [1] og delvis også til lov- og regelverk, har det imidlertid vært nødvendig å benytte en del termer på en måte som avviker fra det som ellers er vanlig. Dette dreier seg i hovedsak om termer som har fått en noe utvidet betydning, fordi det i standarder ofte er hensiktsmessig å operere med et generelt samlebegrep framfor et sett av mer spesialiserte begrep. Eksempler på slike termer kan være sak, tiltak, tjenesteyter og tjenesteutførelse. KITH 2005 Nasjonal IKT

12 Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel Side 12 av 114 Denne spesielle bruken av termer er på ingen måte ment å skulle videreføres i de EPJsystemer som skal baseres på denne kravspesifikasjonen. Der bør en benyttet termer som brukerne er fortrolige med, og da fortrinnsvis veldokumenterte termer som er hentet fra definisjonskataloger eller andre autoritative kilder. Helsehjelp For termen helsehjelp gjelder tilsvarende forhold. Den benyttes i lover og forskrifter og er derfor også benyttet i EPJ-standarden. I denne kravspesifikasjonen brukes termen nærmest som et samlebegrep for arbeid utført av lege, jordmor, sykepleier o.a. 2. INTRDUKSJN TIL DKUMENTET Som nevnt innledningsvis, er en overordnet målsettingen med denne kravspesifikasjonen å danne grunnlaget for valg og utvikling av et dataverktøy til bruk i fødeavdelinger. Dette dataverktøyet blir i det etterfølgende ofte omtalt som Fødejournal eller Fødesystem. Det skal oppnås integrasjon med et elektronisk pasientjournalsystem EPJ, med et pasient administrativt system PAS, et økonomisystem samt andre eksisterende elektroniske datasystem. Dette setter føringer for den tekniske utforming av kravspesifikasjonen, og samtidlig skal det vektlegges en nødvendig og god funksjonalitet for aktuelle fagpersoner og pasienter ved fødeavdelinger. Systemet må kunne håndtere det informasjonsinnholdet som beskrives, og alle obligatoriske krav må oppfylles. Dersom det valgte systemet ikke allerede oppfyller disse kravene, kan den enkelte leverandør selv fritt velge hvordan kravene skal realiseres, og hvilken funksjonalitet m.v. som for øvrig skal inngå i systemet. 3. GRUNNLEGGENDE ARKITEKTUR Kapittel 3 av EPJ-standarden [1] inneholder en beskrivelse av en generell arkitektur for elektroniske pasientjournaler. Denne arkitekturen er ment å gi mulighet til å kunne organisere innholdet i journalen ut fra de behov en måtte ha innenfor alle typer virksomheter i helsevesenet, og den dekker fullt ut de behov som er identifisert i denne kravspesifikasjonen. 3.1 Sak, dokument og fragment Det beskrives tre hovedtyper av komponenter samt overordnede regler for hvordan disse skal benyttes i EPJ. Ettersom de tre komponenttypene er meget generelle og skal kunne anvendes til svært forskjellige formål, har det vært vanskelig å finne gode og entydige termer. I stedet for å skape helt nye termer, er det valgt å benytte de allment kjente termene sak, dokument og fragment, og føye til prefiks EPJ i de tilfeller hvor det er behov for å understreke at dette gjelder standardens spesielle bruk av termen. Når det gjelder spesifikasjon av journalinnholdet, er det lagt størst vekt på den papirbaserte dokumentasjonen som benyttes i dag. Men det er også tatt med krav til andre typer dokumenter m.v. som i den papirbaserte journalene blir håndtert som vedlegg. Eksempler på dette kan være forskjellige former for henvisninger og meldinger. Nasjonal IKT 2005 KITH

13 Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel Side 13 av Sekundære komponenter og tilleggsdata I tillegg til disse hovedtypene av komponenter, beskriver EPJ-standarden også en rekke andre sekundære typer komponenter og tilleggsdata som er ment å skulle bidra til funksjonelle og oversiktlige journaler Forbindelser, referanser mv Standarden inkluderer også flere mekanismer for å opprette forskjellige former for forbindelser mellom komponenter som inngår i journalen, og, under spesielle forutsetninger, også til komponenter i andre journaler. Forbindelser kan i sin enkleste form f.eks. benyttes for å henvise til de dokumenter eller deler av dokumenter, i journalen som dannet grunnlaget for at en beslutning ble tatt, eller for å opprette en forbindelse mellom en henvendelse og svaret på henvendelsen. Kravspesifikasjonen beskriver også mekanismer som gir mulighet til å opprette forbindelser mellom journaler som forskjellige virksomheter har opprettet for samme pasient. Dette kan på lengre sikt bidra til å forenkle koordineringen mellom alle de forskjellige ledd i omsorgskjeden som yter helsehjelp til pasienten. 3.2 Faste opplysninger pplysinger knyttet til den enkelte registrering Til alle registreringer i journalen skal EPJ-systemet automatisk knytte informasjon om blant annet følgende (jf. EPJ-standarden kapittel 3.3): Hvem som registrerte informasjonen. Tidspunkt for registrering. Hvilken tjenesteutførelse (jf. EPJ-standarden kapittel 7.5) registreringen hører sammen med. Tjenesteutførelsen identifiserer igjen hvilket tiltak (jf. EPJ-standarden kapittel 7.3) det gjelder, hvem som utførte tiltaket og hvem som var ansvarlig for tiltaket. Eksempler på tiltak kan være "vurdering utført av lege ved svangerskapspoliklinikken" eller "vurdering av jordmor utført ved fødeavdelingen". Som oftest vil den som er ansvarlig for tiltaket også være den som gjennomfører tiltaket og som registrerer resultatet i journalen. I en del tilfeller vil det være nødvendig å supplere den automatiske informasjonen med tilleggsopplysninger for å identifisere kilden til informasjonen og tidspunktet informasjonen stammer fra. Dette gjelder spesielt dersom: Informasjonen ble registrert på et annet tidspunkt enn tidspunktet for den undersøkelsen el. informasjonen stammer fra. Kilden til informasjonen er en annen enn den som foretar den tjenesteutførelsen informasjonen er knyttet til. Journalsystemet skal inneholde muligheter for registrering av denne type informasjon, jf. EPJ-standarden kapittel og I tillegg krever journalforskriftene at informasjon som registreres i journalen skal signeres av den som er ansvarlig for dokumentasjonen. Dersom en annen enn den som er ansvarlig, KITH 2005 Nasjonal IKT

14 Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel Side 14 av 114 foretar registreringen, skal både den ansvarlige og den som registrerer informasjonen signere. Nødvendige funksjoner for dette skal også inngå i EPJ-systemet. I beskrivelsen av de enkelt sak- og dokumenttyper i kapittel 3, er det ikke tatt med beskrivelse av den type informasjon som er nevnt i det foregående, det er underforstått at informasjonen skal finnes for alle registreringer. All registrering av helseinformasjon skal ha et legitimt formål, og bruk av informasjonen i strid med det formålet informasjonen er samlet inn for, tillates ikke. Angående krav vises til EPJ standard v.1.1 Nasjonal IKT 2005 KITH

15 Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel Side 15 av JURNALINNHLD Innledning Denne kravspesifikasjonen fokuserer spesielt på de dataregistreringer som er nødvendige både med hensyn til den fødende kvinnen, barnet og meldeplikten helsepersonellet har ovenfor offentlige instanser. Det forutsettes integrasjon med folkeregister, et pasientadministrativt system samt en elektronisk pasientjournal. Registreringer som er gjort i den gravides helsekort skal kunne implementeres i journalen, og det samme skal registreringer fra medisinsk teknisk utstyr. Det skal videre være mulig å kunne overføre aktuelle data til et økonomisystem, Det forutsettes at det som for enkelthets skyld her betegnes som en fødejournal, skal være en integrert del av kvinnens totale elektroniske journal ved helsevirksomheten. Dataregistreringer som gjøres av foster og det nyfødte barnet er i denne kravspesifikasjonen beskrevet som en egen sak i kvinnens journal. Det skal opprettes egen journal for alle som mottar helsehjelp. Dersom man på et senere tidspunkt velger å opprette egen journal også for foster og nyfødte, kan dette lett realiseres ved å skille saken Barnejournal fra kvinnens journal. 4.1 Sakstype: versikt Denne type sak benyttes for å gi en oversikt over hele innholdet i journalen. NF4.1 NF4.2 NF4.3 En elektronisk fødejournal skal være en integrert del av kvinnens elektroniske pasientjournal. En elektronisk fødejournal skal inneholde en, og bare en, sak av typen versikt. Denne skal automatisk legges inn når ny journal opprettes. Alle saker av typen versikt skal følge den spesifikasjonen som er gitt i det etterfølgende. Merk: Dette inkluderer, så framt annet ikke er angitt, de (del-)saker og dokumenttyper som er beskrevet under denne sakstypen. Følgende sakstyper skal kunne inngå: Viktige opplysninger. En, og bare en, slik sak skal inngå. Kartlegging, vurderinger mv. Tverrfaglig dokumentasjon Medisinske opplysninger. En, og bare en, slik sak skal inngå. Praktiske forhold. En, og bare en, slik sak skal inngå. Kontaktoversikt. En, og bare en, slik sak skal inngå. KITH 2005 Nasjonal IKT

16 Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel Side 16 av 114 NF4.4 Når saken av typen versikt åpnes, skal generell informasjon om kvinnen og relevante omsorgspersoner også være lett tilgjengelig. I skjermbildet skal som et minimum følgende informasjon vises: Kvinnens navn, fødselsnummer, adresse, kommune/bydel. Den/de nærmeste pårørendes navn, adresse og telefonnummer. (Adresse utelates dersom denne er den samme som kvinnens.) Øvrige administrative opplysninger knyttet til kvinnen samt dennes pårørende, skal være tilgjengelig gjennom egne funksjoner. Se for øvrig kapittel 6. Merk: Eventuelle hemmelige adresser eller navn skal ikke vises i dette oversiktsbildet, de skal kun være tilgjengelig for de som er autorisert for det gjennom egne funksjoner. I denne kravspesifikasjonen omtales en del saks- og dokumenttyper som opprinnelig er spesifisert i andre kravspesifikasjoner eller standarder. Dette gjelder Sakstypene Cave, Reservasjoner og ønsker, Generell informasjon og NB! Viser derfor til EPJ standard, Elektronisk dokumentasjon innen helsestasjon- og skolehelsetenesten, Elektronisk dokumentasjon innen pleie- og omsorgstjenesten samt Elektronisk dokumentasjon av sykepleie der disse sakstypene er spesifisert Sakstype: Viktige opplysninger Alle forhold som vedrører legemiddelallergier og liknende forhold som de som har kontakt med og ansvar for den fødende skal være spesiell oppmerksom på, legges inn under denne saken. NF4.5 NF4.6 En elektronisk journal skal inneholde maksimalt en sak av typen Viktige opplysninger Denne skal automatisk legges inn når journalen opprettes Alle saker av typen Viktige opplysninger skal følge den spesifikasjonen som er gitt i det etterfølgende. Merk: Dette inkluderer, så framt annet ikke eksplisitt er angitt, de (del-)saker og dokumenttyper som er beskrevet under denne sakstypen. Følgende saks- og dokumenttyper typer skal kunne inngå: 1. Cave, se kapittel i KITH rapport 42/03 EPJ standardisering: Cave, reservasjoner og ønsker, praktiske forhold m.m. Kravspesifikasjon og teknisk standard. 2. NB!, se kapittel i KITH rapport 42/03 EPJ standardisering: Cave, reservasjoner og ønsker, praktiske forhold m.m. Kravspesifikasjon og teknisk standard. Forhold som er svært viktige, men ikke tilhører Cave-kategorien, kan plasseres i sakstypen NB! Dette er som Cave, svært viktige opplysninger som må være tilgjengelig fra alle funksjoner i en fødejournal. Eksempler på slik viktig informasjon kan være det virksomheten avgjør som en Høyrisikograviditet eller ikke. Nasjonal IKT 2005 KITH

17 Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel Side 17 av Reservasjoner og ønsker. se kapittel i KITH rapport 42/03 EPJ standardisering: Cave, reservasjoner og ønsker, praktiske forhold m.m. Kravspesifikasjon og teknisk standard. 4. Funksjonshemming, kronisk/langvarig sykdom. se kapittel 4.5 i KITH rapport 42/03 EPJ standardisering: Cave, reservasjoner og ønsker, praktiske forhold m.m. Kravspesifikasjon og teknisk standard. 5. Sykdom/tilstand i familien, se kapittel i Elektronisk dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenesten. Noen andre sakstyper som også tidligere er spesifisert i de samme kravspesifikasjoner og i EPJ standard, gjentas her for oversiktens skyld Sakstype: Kartlegging, vurderinger mv. Det skal finnes en samlesak som inneholder kartlegginger og vurderinger som er gjort i forhold til pasienten. NF4.7 NF4.8 En elektronisk fødejournal skal inneholde maksimalt en sak av typen Kartlegginger, vurderinger mv. Denne skal automatisk legges inn i saken versikt når denne opprettes. Alle saker av typen Kartlegginger, vurderinger mv skal følge den spesifikasjonen som er gitt i det etterfølgende. NF4.9 Merk: Dette inkluderer, så framt annet ikke eksplisitt er angitt, de (del-)saker og dokumenttyper som er beskrevet under denne sakstypen. Følgende saks- og dokumenttyper skal kunne inngå: 1. Medisinsk diagnose. Alle dokument av denne typen skal automatisk legges inn i saken. 2. Helseundersøkelse av kvinne og barn. Alle dokument av denne typen skal automatisk legges inn i saken. Merk at de typer EPJ dokumenter som inngår i denne EPJ saken også skal kunne være tilgjengelige gjennom andre EPJ sakstyper. Under følger et eksempler på problemstillinger både i svangerskapet, fødsel og barselomsorgen som både omfatter normale tilstander og patologiske. Eksemplene kan relateres til EPJ dokumenttypene: Vurdering og identifisering av ressurser/behov/problem, Mål/forventet resultat og Tiltak. og Evaluering. Eksempler: m Ressurser/behov/problem (etter fødselen): Problem: Melkestuvning 2. dag post partum Ressurser: Mor ønsker å amme. Barnet får godt tak på brystet Behov: Avhjelpe situasjonen med spente og smertefulle bryst. Kodet vurdering: Normal tilstand 2 3 døgn etter fødselen pga reaksjon i brystvevet ved økende melkeproduksjon KITH 2005 Nasjonal IKT

18 Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel Side 18 av 114 m Mål/forventet resultat: Innledning: Mykgjøring av brystene i løpet av de neste 24 timer m Tiltak: Informasjon til mor om tilstanden og tiltak som anbefales iht gjeldende fag/avd. info (tilgang til elektronisk faginfo som legges i dokumentasjonen). Eller konkretisere tiltak Hyppig amming iht faginfo bservasjon av ammesituasjonen( barnets atferd før/under/etter amming, sugetak, mors opplevelse av ammesituasjonen, brystets konsistens etter amming, brystknoppens form før og etter amming) Undervisning om håndmelking Varmebehandling m Evaluering: 3. dag post partum. Mor har ammet > 12 ganger siste døgn. Har brukt varmebehandling med dusj og fettvatt. Mestrer håndmelking som hun har brukt før amming når areaola har vært spent. Mor har ikke smerter i brystene. Brystene er mykere etter amming. Barnet svelger mye under måltidet i følge mor. Barnet har hatt flere våte bleier siste døgn og avføringen begynner å bli småkornet, brungul. Utreise 4.dag post partum. Mor har rikelig melkeproduksjon. Ukomplisert amming for mor og barn. Vektøkning hos barnet ved utreise I henhold til EPJ standard skal alle registreringer merkes med hvem som har gjort målingene samt dato og tidspunkt. Bruk av kodeverk og klassifikasjoner Bruk av kodeverk og klassifikasjoner innenfor tjenestedokumentasjon er ennå ikke særlig utbredt innenfor svangerskaps-, føde- og barselomsorgen. Inntil en eventuell beslutning om bruk av felles kodeverk for denne tjenesten er tatt av myndighetene, vil det være opp til det regionale helseforetaket selv å bestemme om en skal ta i bruk kodeverk og klassifikasjoner og, i så fall, hvordan disse skal benyttes. NF4.10 Det bør være mulig å kunne ta i bruk koder for funksjonsområder. A Følgende skal da kunne angis: Hvilket, eventuelt hvilke, kodeverk eller klassifikasjoner som skal benyttes. m bruk av kode skal være obligatorisk for enkelte dokumenttyper, og i så fall hvilke dokumenttyper dette gjelder. Nasjonal IKT 2005 KITH

19 Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel Side 19 av 114 NF4.11 Det bør være mulig å kunne ta i bruk koder for vurdering av ressurser/behov/problem. Følgende skal da kunne angis: Hvilket, eventuelt hvilke, kodeverk eller klassifikasjoner som skal benyttes. m bruk av kode skal være obligatorisk for enkelte dokumenttyper, og i så fall hvilke dokumenttyper dette gjelder. NF4.12 Det bør være mulig å kunne ta i bruk koder for angivelse av mål/forventet resultat for tjenestemottaker. Følgende skal da kunne angis: Hvilket, eventuelt hvilke, kodeverk eller klassifikasjoner som skal benyttes. m bruk av kode skal være obligatorisk for enkelte dokumenttyper, og i så fall hvilke dokumenttyper dette gjelder. NF4.13 Det bør være mulig å kunne ta i bruk koder for tiltak. Følgende skal da kunne angis: Hvilket, eventuelt hvilke, kodeverk eller klassifikasjoner som skal benyttes. m bruk av kode skal være obligatorisk for enkelte dokumenttyper, og i så fall hvilke dokumenttyper dette gjelder. NF4.14 Det bør være mulig å kunne ta i bruk koder for evaluering av resultat av tiltak. Følgende skal da kunne angis: Hvilket, eventuelt hvilke, kodeverk eller klassifikasjoner som skal benyttes. m bruk av kode skal være obligatorisk for enkelte dokumenttyper, og i så fall hvilke dokumenttyper dette gjelder Sakstype: Vurdering av ressurser/behov/problem All informasjon som er registrert vedrørende vurdering av kvinnens evt. barnets ressurser, behov eller problem, herunder også sykepleiediagnoser mv., skal være tilgjengelig i form av en sak. Hensikten med denne saken er å kunne identifisere og prioritere tjenestemottakerens ressurser, behov, problem eller risiko, samt årsaker og konsekvenser for det daglige liv. NF4.15 Hver sak av typen Tverrfaglig dokumentasjon skal inneholde en, og bare en, sak av typen Vurdering og identifisering av tjenestemottakerens ressurser/behov/problem. Denne skal automatisk legges inn når ny journal opprettes. A A A A KITH 2005 Nasjonal IKT

20 Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel Side 20 av 114 NF4.16 Alle saker av typen Vurdering og identifisering av tjenestemottakerens ressurser/behov/problem skal følge den spesifikasjonen som er gitt i det etterfølgende. Merk: Dette inkluderer, så framt annet ikke eksplisitt er angitt, de (del-)saker og dokumenttyper som er beskrevet under denne sakstypen. NF4.17 Den enkelte virksomhet skal selv kunne velge om det skal være tillatt å registrere dokumenter direkte under denne sakstypen, eller om det skal foretas en underinndeling av saken, f.eks. for å knytte de enkelte dokumenter til mer spesifikke funksjonsområder e.l. Følgende sakstyper skal kunne inngå: Underinndeling vurdering. Alle saker av denne typen skal automatisk legges inn i en sak av typen Vurdering og identifisering av tjenestemottakerens ressurser/behov/problem. Den skal kunne inneholde en slik delsak for hver av de aktuelle funksjonsområder eller domener som kommunen har vedtatt å benytte for denne typen dokumentasjon. Følgende dokumenttyper skal kunne inngå: - Vurdering og identifisering av tjenestemottakerens ressurser/behov/problem. - Medisinsk diagnose, se kapittel Alle dokument av denne typen skal automatisk legges inn i saken EPJ sakstype: Underinndeling vurdering Saker av typen Underinndeling vurdering benyttes til å gruppere vurderingene i henhold til de aktuelle funksjonsområder eller domener. NF4.18 Hver sak av typen Vurdering og identifisering av tjenestemottakerens ressurser/behov/problem skal kunne inneholde et fritt antall saker av typen Underinndeling vurdering. NF4.19 Alle saker av typen Underinndeling vurdering skal følge den spesifikasjonen som er gitt nedenfor. Følgende dokumenttyper skal kunne inngå: - Vurdering og identifisering av ressurser/behov/problem - Medisinsk diagnose, se kapittel Notat helseundersøkelse, se Sakstype: Helseundersøkelse av kvinne og barn EPJ Sakshode: Underinndeling vurdering av nødvendig helsehjelp Dette sakshodet skal inneholde et fragment som inneholder følgende informasjon: Funksjonsområde. Kode og betegnelse. Én og bare en kode for funksjonsområde skal kunne angis. Nasjonal IKT 2005 KITH

K I T H. Ekstern korrespondanse. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD. VERSJON 1.0 30 mars 2004 KITH-rapport 45/03

K I T H. Ekstern korrespondanse. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD. VERSJON 1.0 30 mars 2004 KITH-rapport 45/03 K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD EPJ standardisering: Ekstern korrespondanse KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD VERSJON 1.0 30 mars 2004 KITH-rapport 45/03 ISBN 82-7846-222-4 KITH-rapport

Detaljer

K I T H. Cave, Reservasjoner og ønsker, Praktiske forhold mv. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD

K I T H. Cave, Reservasjoner og ønsker, Praktiske forhold mv. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD EPJ standardisering: Cave, Reservasjoner og ønsker, Praktiske forhold mv. KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD VERSJON.0 30 mars 2004 KITH-rapport 42/03

Detaljer

EPJ standardisering: Cave, Reservasjoner og ønsker, Praktiske forhold mv. Kravspesifikasjon og teknisk standard

EPJ standardisering: Cave, Reservasjoner og ønsker, Praktiske forhold mv. Kravspesifikasjon og teknisk standard EPJ standardisering: Cave, Reservasjoner og ønsker, Praktiske forhold mv. Side av 69.. EPJ standardisering: Cave, Reservasjoner og ønsker, Praktiske forhold mv. Side 2 av 69 EPJ standardisering: Cave,

Detaljer

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise"

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - Den gode spesialistepikrise Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise" Versjon 1.0 31. desember 2002 KITH Rapport R31/02 ISBN 82-7846-158-9 KITH-rapport Medisinsk-faglig

Detaljer

Standarder for elektronisk pasientjournal Hvorfor er det behov for slike og hva dekker de?

Standarder for elektronisk pasientjournal Hvorfor er det behov for slike og hva dekker de? Standarder for elektronisk pasientjournal Hvorfor er det behov for slike og hva dekker de? Torbjørn Nystadnes, KITH DRG-konferansen Clarion hotel Royal Cristiania 27. februar 2008 Innhold 4Litt om KITH

Detaljer

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 13/2601-24 Saksbehandler: Torbjørn Nystadnes Dato: 13.03.2015 Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Helsedirektoratet

Detaljer

Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten HIS 1104-1:2001.. Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Versjon 1.6 pprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Side 2 av 180 Kravspesifikasjon

Detaljer

VV* 1:1, KOMMUNE. bodø. Tjenesteavtale nr. 8 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLÂNDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

VV* 1:1, KOMMUNE. bodø. Tjenesteavtale nr. 8 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLÂNDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 8 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Kravspesifikasjon for elektronisk dokumentasjon av sykepleie

Kravspesifikasjon for elektronisk dokumentasjon av sykepleie Kravspesifikasjon for elektronisk dokumentasjon av sykepleie Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold v. 1.1 KITH Rapport R 13/03 ISBN 82-7846-175-9 KITH 2003 KITH-rapport Tittel Kravspesifikasjon

Detaljer

Funksjonskrav i ELIN-helsestasjon prosjektet

Funksjonskrav i ELIN-helsestasjon prosjektet Funksjonskrav i ELIN-helsestasjon prosjektet Utvikling av helsefaglig innholdsstandard og struktur for elektronisk informasjonsutveksling i helsestasjonstjenesten i kommunene Fødselsepikrise for nyfødt

Detaljer

PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15

PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15 PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15 1 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 3 2. Mål for tjenesten... 4 3. Organisering... 4 4. Standardprogram... 5 5. Utvidet tilbud...

Detaljer

Elektronisk pasientjournal - Hvor står vi og hvor går vi?

Elektronisk pasientjournal - Hvor står vi og hvor går vi? Elektronisk pasientjournal - Hvor står vi og hvor går vi? Av, KITH MedILog 2005 Hotell Bristol 27. oktober 2005. Innhold Hvor står vi? Utbredelse av EPJ-system Samhandling i omsorgskjeden Standarder for

Detaljer

K I T H. Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk. EPJ standard: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD

K I T H. Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk. EPJ standard: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. EPJ standard: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD VERSJON.0 2. desember 2009 KITH-rapport

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 8 Samarbeid om jordmortjenester Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus

Detaljer

Elektronisk helsekort for gravide reell mulighet eller fjern drøm

Elektronisk helsekort for gravide reell mulighet eller fjern drøm Elektronisk helsekort for gravide reell mulighet eller fjern drøm Astrid Brevik Svarlien Annebeth Askevold www.kith.no Forprosjekt Elektronisk Helsekort for Gravide EHG Oppdrag fra Helsedirektoratet i

Detaljer

Samarbeidsavtale om jordmortjenester

Samarbeidsavtale om jordmortjenester Delavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenester Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Formål... 3 4.

Detaljer

Funksjonskrav i ELIN-helsestasjon prosjektet

Funksjonskrav i ELIN-helsestasjon prosjektet Funksjonskrav i ELIN-helsestasjon prosjektet Utvikling av helsefaglig innholdsstandard og struktur for elektronisk informasjonsutveksling i helsestasjonstjenesten i kommunene Fødselsepikrise for nyfødt

Detaljer

HELSESTASJONER I BERGEN

HELSESTASJONER I BERGEN PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 15. 09.11 3 av 10 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 6 2. Mål for tjenesten... 7 3. Organisering... 8 4. Standardprogram... 8 5. Utvidet

Detaljer

Helhetsperspektivet omfatter også andre tjenester som familien kan ha behov for, for eksempel fra NAV eller barnevernet.

Helhetsperspektivet omfatter også andre tjenester som familien kan ha behov for, for eksempel fra NAV eller barnevernet. TJENESTEA VT ALE MELLOM KO MMUNE, ST. OLA VS HOSPIT AL OG R U SBEHAND LING MID T - NOR GE OM TJENESTER INNEN SV AN GERSKAPSOMSOR G, FØDS ELS HJELP OG BARSELSOMSOR G. TJENESTEA VT ALEN OMF A TTER SAMARBEIDET

Detaljer

Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer

Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer KITH Rapport 11/98 KITH-rapport Tittel Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS Postadresse Sukkerhuset

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Heidi Jacobsen, NST Regionale seminar november 2007

Detaljer

HIS 1031:2011. VERSJON 1.1 1. juni 2011 KITH-standard 1031 : 2011

HIS 1031:2011. VERSJON 1.1 1. juni 2011 KITH-standard 1031 : 2011 HIS 03:20.. EPJ standard: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk Versjon.6 Opprinnelig dato.2.2008 Sist endret 5.02.202 KITH 2/08:202 VERSJON.. juni 20 KITH-standard 03 : 20 Publikasjonens

Detaljer

Nasjonal strategi for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

Nasjonal strategi for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg NOTAT Til: Helse- og omsorgsdepartementet ved Kristin Lossius Fra: KITH AS ved Astrid Brevik Svarlien og Grete Bach Dato: 7. november 2007 Nasjonal strategi for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

Detaljer

EPJ standardisering: Kravspesifikasjon elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten

EPJ standardisering: Kravspesifikasjon elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten HIS 80315:2004.. EPJ standardisering: Versjon 1.6 pprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: EPJ standardisering: Kravspesifikasjon elektronisk dokumentasjonssystem

Detaljer

Høringsutkast til EPJ standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høringsutkast til EPJ standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting HIS 80506 Høringsutkast 2015 Høringsutkast til EPJ standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Publikasjonens tittel: EPJ standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Detaljer

Journalarkitektur og generelt om journalinnhold

Journalarkitektur og generelt om journalinnhold HIS 80507:2007.. EPJ Standard del 3: Journalarkitektur og generelt om journalinnhold Versjon.6 Opprinnelig dato.2.2008 Sist endret 5.02.202 KITH 2/08:202 Publikasjonens tittel: EPJ Standard del 3: Journalarkitektur

Detaljer

Delavtale om jordmortjenester

Delavtale om jordmortjenester Delavtale4.3.9 Delavtale om jordmortjenester (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 8) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark Vinje kommune 1. Avtaleparter...3 2. Bakgrunn og lovgrunnlag...3

Detaljer

Samtykkebasert kjernejournal

Samtykkebasert kjernejournal Samtykkebasert kjernejournal Vigdis Heimly, KITH NOKIOS 19. oktober 2007 Kjernejournal for medisinopplysninger Hvorfor startet prosjektet? Hva er status i dag? Sammenhengen mellom medisinkortprosjektet

Detaljer

Skanning av pasientjournaler. Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv

Skanning av pasientjournaler. Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD Skanning av pasientjournaler Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv Samt oversikt over status skanning ved helseforetak pr. 1.

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringsuttalelse - Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov Helse- og Omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref. Deres dato Vår ref. Vår dato 200903950-/ATG 18.10.2010 010/11ToNy 13.01.2011 Høringsuttalelse - Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov

Detaljer

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2014.

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2014. Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2014. Gratulerer med godkjenningen på alle punkter! Her følger evalueringsrapporten for

Detaljer

IIII III 0 2 0 P 8 94220 2010 13725-16 ND. Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Arendal kommune. Delavtale nr. 8 "Samarbeid om jordmortjenester"

IIII III 0 2 0 P 8 94220 2010 13725-16 ND. Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Arendal kommune. Delavtale nr. 8 Samarbeid om jordmortjenester Delavtale 8 trendorhandlet 22.lJ.2iit2 rt I kommune IIII III 0 2 0 P 8 94220 2010 13725-16 ND Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Arendal kommune Delavtale nr. 8 "Samarbeid om jordmortjenester" Side

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014 Forslag til vedtak: 1. Regional plan

Detaljer

Introduksjon til kravspesifikasjon: Elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten

Introduksjon til kravspesifikasjon: Elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten HIS 80316:2004.. Introduksjon til kravspesifikasjon: Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Introduksjon til kravspesifikasjon: Elektronisk

Detaljer

Om det pågående arbeid med standard for arkivering av EPJ Hva med kommunenes behov?

Om det pågående arbeid med standard for arkivering av EPJ Hva med kommunenes behov? Om det pågående arbeid med standard for arkivering av EPJ Hva med kommunenes behov? Torbjørn Nystadnes Helsedirektoratet, standardiseringsseksjonen KDRS samling - Trondheim 13. november 2013 Innhold Prosjektets

Detaljer

Overføring av EPJ ved bytte av fastlege

Overføring av EPJ ved bytte av fastlege Elektronisk pasientjournal standard Anvendelse av EPJ-melding: Overføring av EPJ ved bytte av fastlege Versjon 1.0 26. juni 2002 Status: Til utprøving KITH Rapport 12/02 ISBN 82-7846-137-6 KITH-rapport

Detaljer

Ekstern høring revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet Vold og seksuelle overgrep mot gravide

Ekstern høring revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet Vold og seksuelle overgrep mot gravide 1 Helsedirektoratet v/rådgiver Kjersti Kellner Dato 4. februar 2014 Deres ref.: 13/10865-1 Kjersti Kellner Vår ref.: MPH Ekstern høring revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen

Detaljer

Pasient- og brukerrettet dokumentasjon - nettverkssamling 12.11.15. Camilla Gjellebæk Høgskolen i Østfold

Pasient- og brukerrettet dokumentasjon - nettverkssamling 12.11.15. Camilla Gjellebæk Høgskolen i Østfold Pasient- og brukerrettet dokumentasjon - nettverkssamling 12.11.15 Problemløsende tilnærming i kliniske vurderingsprosesser Hva noe er? Hva en ønsker å oppnå? Hvordan gå frem for å oppnå det ønskede (målet)?

Detaljer

Kurs eldremedisin, Hedmark 04. juni 2015 Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege Askøy kommune. Spesialist i indremedisin og samfunnsmedisin, Godkjenning

Kurs eldremedisin, Hedmark 04. juni 2015 Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege Askøy kommune. Spesialist i indremedisin og samfunnsmedisin, Godkjenning Kurs eldremedisin, Hedmark 04. juni 2015 Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege Askøy kommune. Spesialist i indremedisin og samfunnsmedisin, Godkjenning i kompetanseområde alders- og sykehjemsmedisin Lovgrunnlag

Detaljer

Anbefalt ehelsekompetanse

Anbefalt ehelsekompetanse Anbefalt ehelsekompetanse Anbefalt e- helsekompetanse er publisert men hva trenger helsepersonell av digital kompetanse? 26.oktober 2010 www.kith.no Disposisjon Forventninger og kompetanse I arbeidslivet

Detaljer

K I T H. EPJ standard: Enkelte vedtak om tvang i det psykiske helsevern KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD

K I T H. EPJ standard: Enkelte vedtak om tvang i det psykiske helsevern KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD K I T H INFRMASJNSTEKNLGI FR HELSE G VELFERD.. EPJ standard: Enkelte vedtak om tvang i det psykiske helsevern KRAVSPESIFIKASJN G TEKNISK STANDARD VERSJN 1.0 1. mai 2008 KITH-rapport 02/07 ISBN 82-7846-302-6

Detaljer

ehelse - nødvendig forutsetning for elektronisk samhandling

ehelse - nødvendig forutsetning for elektronisk samhandling ehelse - nødvendig forutsetning for elektronisk samhandling Astrid Brevik Svarlien KITH Grete Netteland Høgskulen i Sogn og Fjordane/ RNeF/KFDK Disposisjon Bakgrunn for arbeidet med anbefalingen Hva er

Detaljer

Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger

Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger - regelverksendringene - felles journal i Helse Nord 17.09.15 - STYRK Årskonferanse 2015 Juridisk rådgiver Heidi Talsethagen, FIKS Fra én journal

Detaljer

Elektronisk helsekort for gravide fra veske til skjerm er det mulig?

Elektronisk helsekort for gravide fra veske til skjerm er det mulig? Elektronisk helsekort for gravide fra veske til skjerm er det mulig? Seniorrådgiver Heidi Elisabeth D. Krossen, davinci Seniorrådgiver Brit Roland, Sosial- og helsedirektoratet Historikk -TTT Nasjonalt

Detaljer

Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren

Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Side av 6 Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Tillegg til Noark-4 KITH-rapport 7/03 Versjon 0.92 KITH

Detaljer

Tjenesteavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester

Tjenesteavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester Tjenesteavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...3 2. Bakgrunn...3

Detaljer

HIS 80506:2015. EPJ standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting. Funksjonelle krav og teknisk standard

HIS 80506:2015. EPJ standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting. Funksjonelle krav og teknisk standard HIS 80506:2015 EPJ standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Publikasjonens tittel: EPJ standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Teknisk standard nr.: HIS

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune "Samarbeid Delavtale nr. 8 om jordmortjenester" Forhandlet 30.05.2012 Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Sikkerhetskrav for systemer

Sikkerhetskrav for systemer Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Sikkerhetskrav for systemer Støttedokument Faktaark nr. 38 Versjon: 4.0 Dato: 16.03.2015 Formål Ansvar Gjennomføring Omfang Målgruppe

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med Helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Vardø kommune Virksomhetens adresse: Kirkegata 4, 9951 Vardø Tidsrom for tilsynet: 16.10.2013 19.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

Delavtale om jordmortjenester

Delavtale om jordmortjenester Delavtale 4.3.9 Delavtale om jordmortjenester - sammenhengende svangerskap-, fødsel- og barselomsorg (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 8) Opprinnelig dokument gjelder fra: Vedtatt i styret for

Detaljer

Personskadestatistikk Krav til funksjonalitet i EPJ-systemer m.v. KRAVSPESIFIKASJON

Personskadestatistikk Krav til funksjonalitet i EPJ-systemer m.v. KRAVSPESIFIKASJON Personskadestatistikk i EPJ-systemer m.v. KRAVSPESIFIKASJN Kravspesifikasjon 1.1 26. juni 2006 Personskadestatistikk Side 3 av 11 Innhold Innhold...3 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1. Bakgrunn...5

Detaljer

Til deg som venter barn

Til deg som venter barn Til deg som venter barn SØ-9002 Velkommen Velkommen til føde-barselenhetene i Sykehuset Østfold, Fredrikstad. Å være gravid og føde barn er en stor opplevelse i livet. Kvinneklinikken vil være med og gjøre

Detaljer

Høringssvar Rapport 2.0 for Kritisk informasjon for kjernejournal -en nasjonal standard for integrasjon mot kjernejournal

Høringssvar Rapport 2.0 for Kritisk informasjon for kjernejournal -en nasjonal standard for integrasjon mot kjernejournal Helsedirektoratet Divisjon e-helse og IT Avdeling kjernejournal og e-resept Dato: 20.03.2015 Høringssvar Rapport 2.0 for Kritisk informasjon for kjernejournal -en nasjonal standard for integrasjon mot

Detaljer

Pilotprosjekt NYE RUTINER FOR EN HELHETLIG SAMMENHENGENDE SVANGERSKAPSOMSORG

Pilotprosjekt NYE RUTINER FOR EN HELHETLIG SAMMENHENGENDE SVANGERSKAPSOMSORG Pilotprosjekt NYE RUTINER FOR EN HELHETLIG SAMMENHENGENDE SVANGERSKAPSOMSORG Oppdrag og mandat Fagråd tjenesteavtale 8 Tjenesteavtale 8; avtale mellom helseforetaket og kommunene Samarbeid om svangerskaps,-

Detaljer

Fylkesmannens time. Fylkesmannen i Sør Trøndelag. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap

Fylkesmannens time. Fylkesmannen i Sør Trøndelag. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap Fylkesmannen i Sør Trøndelag Fylkesmannens time Kommunesamling for ledere og helsepersonell i helsestasjoner og skolehelsetjenesten 10.juni 2014 Seniorrådgiver helsesøster Jorunn Lervik Tema Retningslinje

Detaljer

Retningslinje for barselomsorgen

Retningslinje for barselomsorgen Retningslinje for barselomsorgen Nytt liv og trygg barseltid for familien I S - 2 0 5 7 Kunnskapsgrunnlag Pasient-/brukerkunnskap Erfaringsbasert kunnskap Forskningsbasert kunnskap Den enkelte anbefaling

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending

Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending HISD 1033:2010 Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending Publikasjonens tittel: Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending Teknisk standard

Detaljer

Identifikatorer for personer SYNTAKS FOR FØDSELSNUMMER, HJELPENUMMER MV

Identifikatorer for personer SYNTAKS FOR FØDSELSNUMMER, HJELPENUMMER MV Identifikatorer for personer SYNTAKS FOR FØDSELSNUMMER, HJELPENUMMER MV VERSJON 1.0 18. januar 2020 KITH-standard 1001:2010 KITH-standard TITTEL Identifikatorer for personer Forfatter Torbjørn Nystadnes

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV FOR. Utvikling og klinisk validering av symboler for legemiddelhåndtering og termer og symboler for bruk av Medisinsk-teknisk utstyr

PROSJEKTDIREKTIV FOR. Utvikling og klinisk validering av symboler for legemiddelhåndtering og termer og symboler for bruk av Medisinsk-teknisk utstyr PROSJEKTDIREKTIV FOR Utvikling og klinisk validering av symboler for legemiddelhåndtering og termer og symboler for bruk av Medisinsk-teknisk utstyr Dokumentkontroll Utfylt av Attestert av Godkjent av

Detaljer

Nasjonalt Vaksinasjonsregister SYSVAK

Nasjonalt Vaksinasjonsregister SYSVAK Nasjonalt Vaksinasjonsregister SYSVAK Smittevernkonferanse 6. februar 2013 Molde Maria Hagerup-Jenssen Seniorrådgiver avdeling for vaksine, Nasjonalt Folkehelseinstitutt Nasjonalt vaksinasjonsregister,

Detaljer

1 Krav til behandling av diagnoser i en elektronisk pasientjournal

1 Krav til behandling av diagnoser i en elektronisk pasientjournal Vedlegg 2 14.10.03 Dette dokumentet beskriver forslag til bruk av diagnoseklassifikasjonssystemet ICPC i elektronisk pasientjournal i allmennpraksis. Forslaget er utarbeidet av arbeidsgruppen for prosjektarbeidet

Detaljer

Person, organisasjon mv

Person, organisasjon mv HIS 80508:2007.. EPJ Standard del 4: Person, organisasjon mv Versjon.6 Opprinnelig dato.2.2008 Sist endret 5.02.202 KITH 2/08:202 Publikasjonens tittel: EPJ Standard del 4: Person, organisasjon mv. Teknisk

Detaljer

Barnediabetesregisteret

Barnediabetesregisteret Forespørsel om deltakelse i Barnediabetesregisteret Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes og forskningsprosjektet Studier av diabetes hos barn og unge: Betydning av arvemessige

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2013.

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2013. Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2013. Gratulerer med godkjenning på alle punkter! Her følger evalueringsrapporten for føde-

Detaljer

Om utkast til EPJ standard del 3: Arkivuttrekk

Om utkast til EPJ standard del 3: Arkivuttrekk Om utkast til EPJ standard del 3: Arkivuttrekk Torbjørn Nystadnes Helsedirektoratet, standardiseringsseksjonen IKA Møre og Romsdal - Kontaktkonferansen 2014 Innhold Litt om EPJ standarder Kort om prosjektet

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Versjon 12, 11. september januar 211 27 Planen er utarbeidet ved Nordlandssykehuset,

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

Fødselsepikrise for nyfødt barn Fødselsepikrise for mor Del 2: Funksjonskrav for sykehussystemer HIS 1047:2012

Fødselsepikrise for nyfødt barn Fødselsepikrise for mor Del 2: Funksjonskrav for sykehussystemer HIS 1047:2012 HIS 1047:2012 Fødselsepikrise funksjonskrav del 2 Side 1 av 18.. Fødselsepikrise for nyfødt barn Fødselsepikrise for mor Del 2: Funksjonskrav for sykehussystemer Versjon 1.6 pprinnelig dato 1.12.2008 Sist

Detaljer

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus «Jeg er gravid» Svangerskap og rus Oppfølging og rutiner TWEEK-verktøyet FRIDA-prosjektet Rusvernkonsulent Lise Vold Jordmor Solfrid Halsne FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Prosjekter

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

CSAM. Prosessflyt PARTUS. Strukturert journal. Integrasjoner til PAS og EPJ. Huskelister/alarmer. Oversikter (lister, mor-barn ol)

CSAM. Prosessflyt PARTUS. Strukturert journal. Integrasjoner til PAS og EPJ. Huskelister/alarmer. Oversikter (lister, mor-barn ol) CSAM PARTUS Strukturert journal Prosessflyt Elektroniske meldinger Oversikter (lister, mor-barn ol) Pasientnært Skjemagenerering Statistikker/Rapporter Huskelister/alarmer Integrasjoner til PAS og EPJ

Detaljer

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding HISD 80903:2009.. Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 2 Prinsipper for utskrift

Detaljer

Ekstern høring - revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet "Vold og seksuelle overgrep mot gravide"

Ekstern høring - revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet Vold og seksuelle overgrep mot gravide v2.1-18.03.2013 HERE Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 13/10865-1 Saksbehandler: Kjersti Kellner Dato: 20.12.2013 Ekstern høring - revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen

Detaljer

STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET

STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Det er viktig at kvinnens stoffskifte ligger normalt gjennom graviditeten. De første månedene

Detaljer

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd.

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Tjenesteavtale 4 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Retningslinjer for videre samarbeid om opprettelse av særavtale

Detaljer

Sosial og helsedirektoratet. Bjørn Inge Larsen Direktør

Sosial og helsedirektoratet. Bjørn Inge Larsen Direktør IS-23/2004 Veiledende retningslinjer for bruk av ultralyd i svangerskapet Bruk av ultralyd i den alminnelige svangerskapsomsorgen og i forbindelse med fosterdiagnostikk 2 Forord Den 1. januar 2005 trer

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Helse Norge.no

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Helse Norge.no Møtereferat Møtetype: PKO/PK Møtedato: 23 mars 2015 Møtested: Neste møte / Tilstede Sykehuset, Mo i Rana 2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Iren Ramsøy, Anita Husveg, Guttorm Dahl Johnsen Meldt

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Fødselsepikrise Side 1 av 22 HIS 1045:2012. Fødselsepikrise Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. KITH-rapport 1045 : 2012 www.kith.

Fødselsepikrise Side 1 av 22 HIS 1045:2012. Fødselsepikrise Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. KITH-rapport 1045 : 2012 www.kith. HIS 1045:2012 Fødselsepikrise Side 1 av 22.. Fødselsepikrise Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 KITH-rapport 1045

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/4846-2.10.2015 Spørsmål om plikt til å bistå pasienter med administrering av legemidler som pasientene på egen hånd har finansiert 1. Innledning Det har i media vært

Detaljer

Gratulerer med svangerskapet!

Gratulerer med svangerskapet! Gratulerer med svangerskapet! Informasjon til deg som skal føde på Ullevål Oslo universitetssykehus, Kvinne- og barneklinikken VELKOMMEN TIL FØDEAVDELINGEN PÅ ULLEVÅL INNLEDNING Ved Fødeavdelingen har

Detaljer

En innbygger en journal Framtid eller utopi. Per.Olav.Skjesol@hemit.no Prosjektleder

En innbygger en journal Framtid eller utopi. Per.Olav.Skjesol@hemit.no Prosjektleder En innbygger en journal Framtid eller utopi Per.Olav.Skjesol@hemit.no Prosjektleder 1 Trygghet Respekt Kvalitet Historisk Programstyre: Stein Kaasa (Leder, Viseadm dir St Olav) Odd Jarle Veddeng (Fagsjef

Detaljer

Status for kvalitet i Helse Nord

Status for kvalitet i Helse Nord Status for kvalitet i Helse Nord Styreseminar Helse Nord RHF, 29. 30. oktober 2014 Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold Innhold Nasjonale kvalitetsindikatorer i Helse Nord i et nasjonalt perspektiv og mellom

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helsedirektoratet Avdeling styring og analyse, Seksjon standardisering Postboks

Detaljer

Variabelliste og utkast til informasjonsmodell

Variabelliste og utkast til informasjonsmodell Variabelliste og utkast til informasjonsmodell Dette dokumentet beskriver et utkast til informasjonsmodell for uttrekk av data fra et EPJ-system. Modellen er i stor grad basert på eksisterende EPJ-standarder

Detaljer

Helseundersøkelse og vaksinasjoner av barn fra land utenfor Vest-Europa.

Helseundersøkelse og vaksinasjoner av barn fra land utenfor Vest-Europa. Helseundersøkelse og vaksinasjoner av barn fra land utenfor Vest-Europa. Rundskriv IK-15/93 fra Statens helsetilsyn Til: Landets kommuneleger Landets helsestasjoner Landets fødeavdelinger Landets fødestuer

Detaljer

Delavtale i) mellom Tjøme kommune og Sykehuset Vestfold Helseforetak (SIV HF) om Samarbeid om jordmortjenester

Delavtale i) mellom Tjøme kommune og Sykehuset Vestfold Helseforetak (SIV HF) om Samarbeid om jordmortjenester Tjøme kommune Sykehuset i Vestfold SØR-OST Delavtale i) mellom Tjøme kommune og Sykehuset Vestfold Helseforetak (SIV HF) om Samarbeid om jordmortjenester Gjeldende fra 01.07.2012 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

Oppfølging i svangerskapet

Oppfølging i svangerskapet 10 oktober 2013 Antallet overvektige kvinner i fertil alder er nesten tredoblet siste 30 år 25 % er overvektig BMI > 27 Forekomst av BMI >30 hos gravide ca 10%, Heidi Overrein Seksjonsoverlege Fødeavdeling

Detaljer

Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Elisabeth Svee, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015

Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Elisabeth Svee, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Elisabeth Svee, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 14-2015 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord konsekvenser av seleksjonskriterier

Detaljer