Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2014.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2014."

Transkript

1 Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober Gratulerer med godkjenningen på alle punkter! Her følger evalueringsrapporten for føde- og barselavdelingen på Haukeland universitetssjukehus Bergen. Folkehelsemeldingen (Stortingsmelding nr.16/ ) har som mål at føde/barselavdelinger drives i samsvar med WHO/UNICEF s Ti trinn for vellykket amming. Nasjonal kompetansetjeneste for amming skal bidra til at sykehusene følger denne standarden og utfører løpende evalueringer av norske sykehus som ønsker å beholde sin godkjenning som Mor-Barn-vennlig sykehus. I 2013 og 2014 er det gjennomført elektroniske reevalueringer. Vi minner om WHO/UNICEFs reviderte kriteriene for Mor-barn-vennlige sykehus i Disse dokumentene er tidligere sendt til alle landets føde- og barselavdelinger. Her presiseres følgende: Trinn 4 krever at etter vaginal fødsel eller keisersnitt uten generell anestesi, skal barnet plasseres hud mot hud hos mor umiddelbart eller innen 5 minutter etter fødsel. Etter keisersnitt med generell anestesi skal barnet plasseres hud mot hud hos mor så snart hun er våken og oppmerksom. Sykehusets årlige ammestatistikk bør indikere at minimum 75 % av mødrene som fødte i inneværende år fullammet eller fullernærte barnet sitt med egen utpumpet morsmelk fra fødsel til utreise Tidlig introduksjon av tillegg under barseloppholdet er assosiert med lavere forekomst av fullamming etter utreise Ved å støtte barselkvinnen i å etablere fullamming under barseloppholdet, bidrar sykehuset til å fremme lenger varighet av fullamming etter utreise Norske helsemyndigheter anbefaler fullamming i 6 måneder og videre amming ut første leveår evt. lengre. Føde- og barselavdelingene kan gjennom sin praksis gi et viktig bidrag til at mødre som ønsker det kan følge disse anbefalingene. I undersøkelsen tar vi utgangspunkt i de samme spørsmålene som ligger til grunn for de opprinnelige MBVI godkjenningsintervjuene som vi tidligere har foretatt ute i avdelingene. Dette omfatter spørsmål om den ammeveiledning og informasjon som det forventes at mødrene skal ha fått i løpet av barseloppholdet i følge Ti trinn for vellykket amming og avdelingens ammeprosedyre. På Haukeland universitetssjukehus Bergen svarte 36 mødre på undersøkelsen, 44 % førstegangsfødende og 56 % flergangsfødende, 85 % fødte vaginalt og 15 % var forløst med sectio. Personalet registrerte 321 barn. 1

2 Trinn 3. Bidra til å spre informasjon til gravide om fordelene ved brysternæring og om hva de kan gjøre for å få til ammingen. Vi evaluerer ikke avdelingene på dette trinnet siden svangerskapsomsorgen ikke er i regi av sykehusene. Men, det kan være interessant for dere å vite at 72 % av mødrene bekrefter at de har fått informasjon om amming som det forventes i forhold til MBVI. (flere svaralternativer) 94 % har fått ammeinformasjon fra jordmor o 18 % fra fastlege o 15 % fra helsesøster 91 % hadde fått skriftlig informasjon Dette kan være nyttig informasjon for dere når dere har samarbeidsmøter med primærhelsetjenesten, leger og jordmødre. Fikk du informasjon om følgende temaer der du gikk til svangerskapskontroll: Trinn 4. Sørge for at mor og barn etter en normal fødsel kan ha uforstyrret hudkontakt i minst en time, eller til barnet er rede til å suge og den første ammingen har funnet sted. Gjøre mødrene oppmerksomme på tidlige tegn på sult/sugebehov hos barnet. 94 % av mødrene som svarte kunne bekrefte at de fikk fått holde barnet hudmot-hud rett etter fødselen 67 % fikk ha barnet hos seg i mer enn én time eller til barnet var ferdig med å die Vi minner om kriteriene i Trinn 4 ved keisersnitt i epidural/spinal: Etter keisersnitt uten generell anestesi, skal barnet plasseres hud mot hud hos mor umiddelbart eller innen 5 minutter etter fødsel. Etter keisersnitt med generell anestesi skal barnet plasseres hud mot hud hos mor så snart hun er våken og oppmerksom. 84 % av mødrene fikk informasjon om barnets tidlige tegn på sult, eller kjente til dette fra før 2

3 Kommentar: 16 % fikk ikke informasjon om dette Barnet ville ikke suge pga kvalme - mye fostervann i systemet til baby. Det stresset meg på fødestua da ingen informerte meg om at dette var vanlig. Ikke før jeg kom på barsel og ble beroliget der med den informasjonen. Sykehuset har oppfylt kriteriene for trinn 4. Trinn 5. Vise mødre hvordan de skal amme og hvordan de kan opprettholde melkeproduksjonen selv om de midlertidig skilles fra sine spedbarn. 94 % av kvinnene har fått tilbud om hjelp til ammingen under føde - barseloppholdet 69 % har fått tilbud om hjelp når de hadde behov o 28 % hadde ikke behov for hjelp 83 % har fått hjelp første gang innen 6 timer etter fødselen o 10 % husket ikke 100 % har fått hjelp, eller trengte ikke hjelp, til å finne gode ammestillinger og sugetak 93 % har blitt vist håndmelking, eller kunne det fra før Kommentar: Fikk stort sett hjelp, men til tider var det veldig travelt på avdelingen (Storken på KK). Når det var mange fødsler hadde ikke jordmødrene tid til å hjelpe dem som lå på barsel. Av jordmor hjem Ikke hver gang det var nødvendig Fekk sporadisk hjelp der det var tid, opplevde mykje skifte av personale og lite kontinuitet i hjelp. Opplevde at noko hjelp var meir oppbyggelig, og anna hjelp auka stressnivået Sykehuset har oppfylt kriteriene for trinn 5. Trinn 6. Ikke gi nyfødte barn noen annen form for næring eller drikke enn morsmelk, unntatt når det er medisinsk grunn til det. Registrert bruk av tillegg i oktober 2014, viser at: 26 % av fullbårne barn er gitt morsmelkerstatning/tillegg. 3

4 Av disse har: o 76 % har fått tillegg flere ganger Kriteriene for å bli godkjent som et Mor-barn-vennlig sykehus er innfridd: minst 80 % av disse barna er gitt tillegg av en medisinsk grunn. 30 % av mødrene svarer at barnet deres fikk tillegg. Sykehuset har oppfylt kriteriene for trinn 6. Trinn 7. Gi mor og barn anledning til å være sammen 24 timer i døgnet. 43 % av mødrene angir å ha vært adskilt fra barnet sitt under barseloppholdet av ulike årsaker. Blant kommentarene fremgår det at det stort sett dreier seg om avlastning i korte perioder, ved prøvetaking, dusjing, opphold på barneavdelingen eller i korte perioder på natten. Dvs. helt akseptable årsaker som ikke nødvendigvis truer ammingen. Sykehuset har oppfylt kriteriene for trinn 7. Trinn 8. Oppmuntre til amming etter behov, såkalt selvregulering. Tilstrekkelig antall mødre fikk råd om hvor ofte og hvor lenge man skal amme barnet. Når vi går gjennom alle mødrekommentarene, ser vi at det er behov for mer ensartet informasjon fra personalet. Flere har fått beskjed om å begrense ammelengde for å unngå sårhet. Vi vil presisere at korrekt sugetak og ammestilling er det viktigste tiltaket for å unngå sårhet.. Etter en samlet vurdering har sykehuset oppfylt kriteriene for trinn 8. Trinn 9. Unngå bruk av narresmokk eller flaskesmokk til brystbarn, i alle fall til ammingen er veletablert. Har personalet informert deg om eventuelle ulemper ved bruk av smokk? 4 52 % har fått informasjon om smokkbruk til ammebarn o 48 % har ikke fått noen informasjon Kommentar: Husk at alle mødre skal ha informasjon om eventuelle ulemper ved bruk av smokk. Sykehuset er godkjent på trinn 9.

5 Trinn 10. Bidra til at det etableres en enhetlig arbeidende tiltakskjede mellom svangerskapsomsorgen, føde/barselavdelingen og helsestasjonen. Helsetjenesten bør informere om Ammehjelpen, og støtte opprettelsen av ammehjelpgrupper. 86 % hadde fått informasjon om hvor de kunne henvende seg for å få ammehjelp (flere svarmuligheter) o 60 % helsestasjonen o 44 % ammehjelpen o 36 % barselavdelingen o 68 % amme/barselpoliklinikken Sykehuset har oppfylt kriteriene for trinn 10. Spørsmål til mødrene: Fullammet du ved utreise? (Dvs. at barnet ditt på utreisetidspunktet utelukkende fikk morsmelk) 78 % fullammet ved utreise og barnet hadde vært fullammet under hele oppholdet 11 % fikk tillegg under oppholdet, men fullammet ved utreise 11 % fullammet ikke ved utreise Personalets registrering av tillegg viser: 85 % av barna var fullammet ved utreise 13 % var delvis ammet ved utreise 2 % var ikke ammet ved utreise Til ettertanke: Hvis barnet fikk tillegg på barsel, var det bare 40 % som fullammet ved utreise. 5

6 Mødrekommentarer: Fornøyd med ammeinformasjon. Litt mye fokus på ammingen og negativ til smokk. Så lenge barnet tar brystet helt fint og spiser godt, synest jeg det er helt greit å bruke sutt i tillegg så lenge dette ikke skader ammingen på noe måte;) Jeg svarer ut fra mine timer på barselavdelingen og Jordmor Hjem tjenesten som jeg hadde besøk av 2 ganger. En super tjeneste jeg håper mange får tilbud om i fremtiden Jeg hadde ikke behov for så mye hjelp, men det var flere som var inne og spurte om jeg trengte hjelp og de sjekket om stillingen så grei ut. Savner informasjon og tilrettelegging for heimreise og vidare amming. Stor variasjon i veiledninga, etter kva jordmor me møtte. Kunne gjerne fått meir omsorg og uoppfordra hjelp. Mvh Mette Ness Hansen og Anette Schaumburg Huitfeldt Tlf Nasjonal kompetansetjeneste for amming Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo 6