Skjenke-/åpningstid på SYNG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skjenke-/åpningstid på SYNG"

Transkript

1 Til: Alle beboere i Torvbakkgata borettslag Alle politiske partier i Bydel Grünerløkka Bydel Grünerløkka, administrasjonen Oslo kommune, Næringsetaten Oslo, 22. august 2014 Skjenke-/åpningstid på SYNG Vi har nettopp mottatt et formelt vedtak fra Næringsetaten, som følger opp Bydelsutvalgets vedtak fra 27. mars, der vi blir pålagt innskrenket åpningstid f.o.m. 12. november. I den anledning ønsker vi å komme med en situasjonsrapport herfra, siden vi mener (1) at Bydelsutvalgets beslutning ble tatt på mangelfullt grunnlag, (2) at beslutningen i etterkant har vist seg å være gal, og (3) at innskrenket åpningstid i dag vil virke mot sin hensikt. Bakgrunn SYNG tok over lokalene i i september 2011, og gjennom en lang bruksendringsog ombygningsprosess investerte vi mye i et område som i lang tid hadde vært forsømt og forbundet med lyssky virksomhet. Vi fikk brukstillatelse på uteserveringen 17. mai 2012, deretter brukstillatelse innendørs 14. september 2012, og til slutt innvilget utvidet åpningstid innendørs 26. oktober Midgardsormen Helt siden planleggingsfasen har vi vært opptatt av å begrense nabostøy, og i den forbindelse har vi hele tiden vært klar over at utfordringen ikke ville dreie seg om støy fra selve stedet, men fra mennesker på vei til og fra. Derfor var planen å sørge for at gjester i minst mulig grad skulle komme og gå via Øvre gate/torvbakkgata (der det er boliger), og i størst mulig grad benytte seg av Nedre gate (der det er næringslokaler og hotell), samt gangveien langs Akerselva. 1

2 Oslo kommunes arbeider med Midgardsormen satte imidlertid en stopper for disse planene. 23. november 2012 (altså mindre enn én måned etter at vi hadde fått innvilget utvidet åpningstid inne) stengte kommunen alle andre tilfartsårer til SYNG enn nettopp gangtrappa via Øvre gate/torvbakkgata til tross for at de hadde lovet å holde en passasje åpen i den andre retningen. Dermed fikk vi ikke noe annet valg enn å utelukkende benytte oss av denne adkomstveien. I neste omgang førte dette (forutsigbart nok) til at støy fra gjester på vei til og fra SYNG ble et stort problem for Torvbakkgata borettslag, som sendte en formell klage til Bydelsutvalget i juni 2013, der de gikk inn for at SYNG skulle få innskrenket åpningstid inne. Her bør det legges til at støy fra selve stedet (som ventet) ikke hadde vist seg å være et problem. Oslo kommune skulle etter planen ferdigstille arbeidene med Midgardsormen ved SYNG innen 1. juni 2013, altså samme måned som Torvbakkgata borettslag sendte sin klage. Store forsinkelser førte imidlertid til at de ikke ble ferdige før i april 2014 riktig nok med en midlertidig passasje mot Nedre gate fra 29. januar Mangelfullt beslutningsgrunnlag Da Bydelsutvalget 27. mars i år vedtok å innskrenke åpningstiden til SYNG, hadde vi altså hatt utvidet åpningstid i totalt 17 måneder, og i 16 av disse månedene hadde vi vært innesperret av Midgardsormen (riktig nok med en midlertidig passasje mot Nedre gate i to av dem, som nevnt over). Vi har svært vanskelig for å forstå at disse 16 månedene kan anses å være representative med tanke på støy fra SYNGs til- og frareisende gjester. Dermed kan vi heller ikke forstå at Bydelsutvalget kan anses å ha hatt et tilstrekkelig og gyldig grunnlag for å kunne ta en avgjørelse om hvor vidt utvidet åpningstid på SYNG er forenlig med nattero for Torvbakkgata borettslag eller ikke. I alle de månedene hvor diskusjonen pågikk bestred vi aldri at Torvbakkgata borettslag opplevde omfattende støy fra gjester som forlot og ankom SYNG. Vi uttrykte tvert imot frustrasjon over situasjonen, men samtidig argumenterte vi sterkt for at vi fortjente en sjanse til å vise at vi kunne få bukt med støyproblematikken under normale omstendigheter det vil 2

3 si med alle adkomstveier åpne. For oss fremstår det da som paradoksalt at Bydelsutvalget likevel vedtok å innskrenke åpningstiden vår i samme øyeblikk som vi endelig fikk denne sjansen altså da arbeidene med Midgardsormen ble ferdig. Med andre ord; slik vi ser det er beslutningen fattet på mangelfullt grunnlag. Gal beslutning Etter at arbeidene med Midgardsormen ble ferdigstilt og adkomstveiene åpnet igjen, satte vi umiddelbart i verk omfattende tiltak for å begrense den støyen Torvbakkgata borettslag hadde vært plaget med: Først og viktigst; siden området åpnet i april har vi jobbet målrettet sammen med dørvakter fra Youngstorget vertskap for å begrense trafikken i gangtrappa, og f.o.m. fredag 2. mai har vi hatt én ekstra dørvakt (tre totalt) hver eneste fredag og lørdag kveld/natt. Denne ekstra/tredje vakten har kun én eneste oppgave, nemlig å stå i bunnen av gangtrappa og passe på at gjester forlater stedet i andre retninger. Dette tiltaket kombineres med mobile sperregjerder som settes (blant annet) foran trappa fra ca. kl. 23, slik at trappa i praksis er helt avsperret. (For ordens skyld; vakten slipper naturligvis forbi folk som kommer fra andre steder enn SYNG slik mange gjør i en utelivsbydel som Grünerløkka.) Dette tiltaket har vist seg å være svært effektivt, noe vi har dokumentert gjennom vaktrapporter fra Youngstorget vertskap fra fredager og lørdager siden april (se vedlegg). I mai var det i snitt 19 gjester som forlot SYNG via gangtrappa i løpet av en fredag eller lørdag kveld/natt; i juni var tallet redusert til 8,5; i juli til 6; og så langt i august til 4,5 (se vedlegg). Som det fremgår av vedlegget dreier dette seg i all hovedsak om folk som forlater SYNG før kl. 01, og vaktene slipper dessuten kun forbi gjester som ikke er i grupper, og som det er tydelig at ikke kommer til å lage bråk. (Originaldokumentasjonen, dvs. vaktrapportene, er selvsagt tilgjengelig på forespørsel.) I tillegg har vi endret taxiadresse fra til Nedre gate 7 på nettsider, Facebook o.l., samt ringt alle taxiselskaper og informert om dette. Dermed stopper nå et overveldende 3

4 flertall av taxiene i Nedre gate 7 istedenfor på toppen av gangtrappa i Øvre gate/torvbakkgata. Gjester som ankommer SYNG til fots har vi naturlig nok vanskeligere for å styre, men også her ser vi at gjestenes bevegelsesmønster har endret seg raskt, og at folk nå i svært stor og økende grad benytter seg av den andre retningen særlig den siste tiden etter at det ble asfaltert mellom Nedre gate og SYNG. Forholdsmessig utgjør denne gruppen (tilreisende til fots) dessuten en liten del av støyproblematikken (i forhold til tilreisende i taxi og frareisende), og også her kan det naturligvis være vanskelig å skille dem fra folk som er på vei til andre steder enn SYNG. Kort fortalt har vi vist at vi tar støyproblematikken på største alvor, og at vi er mer enn villige til å bruke ressurser på det. Dessuten har vi altså vist at tiltakene har svært god effekt, slik vi hele tiden har hevdet at de ville ha, ved at trafikken opp trappa er blitt kraftig redusert. Med andre ord; slik vi ser det har Bydelsutvalgets beslutning i ettertid vist seg å være gal. Vil virke mot sin hensikt Perioden mellom kl (normal åpningstid) og (utvidet åpningstid) på fredag og lørdag utgjør naturlig nok en svært betydelig del av vårt inntektsgrunnlag. Dersom innskrenket åpningstid blir gjennomført fra 12. november (med påfølgende inntektstap), vil vi ikke ha råd til å videreføre de tiltakene vi nå har brukt mye tid og ressurser på å få på plass og som har vist seg å være effektive. Helt konkret vil det si at vi vil måtte nøye oss med én dørvakt istedenfor tre, og følgelig vil ingen lenger kunne stå og passe på at gjester ikke går opp gangtrappa samtidig som gjesters bevegelsesmønster da gradvis vil endre seg tilbake igjen til slik det var. Vi anser det derfor for å være overveiende sannsynlig at trafikken og støyen opp gangtrappa forbi Torvbakkgata borettslag på nattestid vil øke markant fra 12. november riktig nok "bare" frem til ca. kl , når alle gjester har forlatt SYNG. Med andre ord; slik vi ser det vil innskrenket åpningstid i dag virke mot sin hensikt. 4

5 Andre hensyn Det bør også nevnes noen andre hensyn, som antagelig vil ha størst relevans for Bydelsutvalget, Bydelsadministrasjonen og Næringetaten. Hensynet til likebehandling: I forskriften som ble vedtatt av Bydelsutvalget 27. mars var det ingen andre steder enn SYNG som fikk innskrenket sin åpningstid; tvert imot ble den for flere steder utvidet enten inne eller ute eller begge deler. Dette til tross for at flere andre steder også sliter med nabostøy. Nå som forholdene er tilbake til normalen igjen fremstår det som svært urimelig at SYNG skal ha et betydelig dårligere næringsgrunnlag enn samtlige andre steder langs denne delen av Akerselva (Blå, Ingensteds, Crossroads, Vulkan, Fyrhuset Kuba). Hensynet til allmenn tillit til myndighetene/oslo kommune: Vi er selvsagt klar over at (1) Bydelsutvalget, (2) Næringsetaten, og (3) Vann- og avløpsetaten (som er ansvarlige for Midgardsormen) er separate enheter. Likevel greier vi ikke å unngå følelsen av at Oslo kommune som enhet har gitt oss en svært urettferdig behandling i denne saken: Med den ene hånden (Vann- og avløpsetaten) har kommunen gjennomført et omfattende og svært forsinket byggeprosjekt (Midgardsormen) som har ført til at SYNG har vært innesperret og dermed fått unaturlig store problemer med nabostøy. Og med den andre hånden (Bydelsutvalget/Næringsetaten) har kommunen altså bestemt seg for å straffe SYNG for dette, ved å innskrenke åpningstiden i samme sekund som byggeprosjektet endelig er ferdigstilt. Formelt sett har kommunens saksbehandling vært korrekt. Likevel mener vi at resultatet strider mot en allmenn forståelse av rettferdig offentlig forvaltning, og det må være i allmennhetens interesse at Oslo kommune opptrer på en måte som skaper tillit til denne forvaltningen. Hensynet til å oppmuntre til by- og næringsutvikling: Som nevnt innledningsvis har vi investert mye tid og penger i å starte SYNG i et område som lenge har slitt med dårlig rykte og oppstarten ble naturligvis enda vanskeligere av at området like etter oppstart ble forvandlet til en byggeplass hvor det var vanskelig å trekke gjester. Heldigvis har vi greid å overleve, og 5

6 vi er dessuten overbevist om at vår tilstedeværelse har gjort området tryggere. Ikke bare er liv langs elvebredden trygghetsskapende i seg selv, men som nevnt har vi i tillegg profesjonelle dørvakter tilstede frem til kl. 04 (!) hver fredag og lørdag natt. Å vedta en innskrenkning av åpningstiden vår akkurat nå som vi endelig har fått muligheten til å blomstre etter en vanskelig oppstart, oppleves derfor som veldig lite konstruktivt, og heller ikke som en oppmuntring til å investere tid og penger i by- og næringsutvikling. Veien videre Med dette som bakgrunn vil vi avslutningsvis bare få understreke at vi selvsagt kommer til å fortsette å jobbe for å få vedtaket om innskrenket åpningstid endret. Og i forlengelsen av dette er det et par punkter som bør nevnes. For det første kan vi ikke få formidlet tydelig nok at vi er svært villige til å bruke ytterligere ressurser på tiltak mot støy, og da helst i dialog med Torvbakkgata borettslag og Bydelsutvalget. Vi er overbevist om at hvis vi samarbeider om dette, så vil vi finne løsninger som alle kan leve godt med. Men vi er avhengige av et næringsgrunnlag som gjør slike ressurser og tiltak mulige. For det andre kan det være greit å minne om at Bydelsutvalget (som møtes ca. hver 6. uke) utfra skjenkeforskriften alltid har myndighet til å innskrenke utesteders skjenketid på to ukers varsel. Våre forsikringer om at trafikken opp trappa er minimert vil altså kreve kontinuerlige bekreftelser i praksis. Med andre ord; å la oss beholde utvidet åpningstid er regelmessig reversibelt, mens å innskrenke den tvert imot fratar oss muligheten til å vise hva vi kan få til sammen. For det tredje syns vi det må være lov (i beskjedenhetens navn) å påstå at SYNG har vært og er et positivt tilskudd til Oslo generelt, og til bydel Grünerløkka spesielt. Og SYNG er kommet for å bli. Så nå gjenstår det bare å finne de beste løsningene for veien videre. Vi hører selvsagt gjerne fra alle som måtte ha innspill; bare skriv til oss på 6

7 Med vennlig hilsen Jørgen Horn Gulliksen og Eirik Espolin Johnson, daglig ledere, SYNG Vedlegg: 1. Oversikt over antall gjester som har forlatt SYNG via gangtrappa siden mai, basert på vaktrapporter fra Youngstorget vertskap. 2. Utdrag fra vaktrapporter, der relevant for saken. 7

8 Vedlegg 1 Dato Antall kl Antall kl Antall kl Totalt 5/2/ Mai sum 135 5/3/ Mai snitt 19 5/9/ /10/ /16/ /17/2014 Se vedlegg 2 0 5/23/ /24/2014 Mangler rapport 0 5/30/2014 Se vedlegg 2 0 5/31/ /6/2014 Se vedlegg 2 0 Juni sum 51 6/7/2014 Se vedlegg 2 0 Juni snitt 8.5 6/13/ /14/ /20/ /21/ /27/ /28/ /4/ Juli sum 48 7/5/ Juli snitt 6 7/11/ /12/ /18/ /19/ /25/ /26/ /1/ August sum 9 8/2/ August snitt 4.5 8/8/2014 Venter på rapport 0 8/9/2014 Venter på rapport 0 8/15/2014 Venter på rapport 0 8/16/2014 Venter på rapport 0 Totalt 243 Snitt

9 Vedlegg 2 Dato 3/28/2014 3/29/2014 Kommentar fra vaktsjef i rapport, der relevant for saken Vi har fått nye køholdere og et skilt til å stoppe folk fra å gå opp trappen og forstyrre naboene. Det fungerte ganske greit og et merkbar antall av våre gjester dro den andre veien eller langs elven hjem. Køholderne gjorde igjen jobben. Og jeg har et forslag til rutine for vaktene. De setter opp køholderne når de kommer på jobb kl 22. Deretter blokkerer de trappen fra kl 01 for å minimere gjennomgangen. 4/11/2014 Gjerdene begynner å fungere ganske bra, men det går fremdeles folk opp trappene. 4/18/2014 Gjerdene fungerer greit og det er merkbart mindre folk som går opp trappene 4/26/2014 5/2/2014 Stengerutinen fungerer bedre nå som vi har en vakt som er ansvarlig for å få folk til å ikke bruke trappene, mens en annen vakt tømmer gulvet. Over tid bør vi nok vurdere å ha tre vakter fra 01:00 Det føltes helt konge å ha tre vakter, alltid da kunne ha oversikt og ha full kontroll på gulvet. Det at vi var tre vakter ga oss også muligheten til såpass nøye rapporter som nå, og det frigjorde oss til å merkbart senke antallet mennesker som går opp trappen. 5/3/2014 Igjen viser det seg at det å ha tre vakter er gull verdt. 5/9/2014 Barrikaden fungerer utmerket og vi hadde ingen som gikk opp trappen etter kl 01:00!! 5/10/2014 Vi startet kvelde bra, men ved midnatt kom det mange folk så det ble kø, og vi kommuniserte litt dårlig men kom oss raskt igjen 5/16/2014 Gjerdet fungerte optimalt 5/17/2014 5/23/2014 5/30/2014 5/31/2014 6/6/2014 6/7/2014 6/13/2014 Når det gjelder opp trappen-situasjonen så var det stor trafikk frem til kl 00:00 da vi fikk ut barrikadene, og da var det svært få folk som kom seg opp trappen. Til tider førte det til mye frustrasjon hos gjester som ikke var kjent med ordningen fra før av. Tror nok det går seg til over sommeren. 02:15 en fyr dyttet kollegaen min Ismail mens han sto ved trappen. Fyren vil gå opp trappen. Hendelsen ble løst uten problem. Så og si ingen gikk opp trappen av våre gjester etter kl 23:30. Ca 24 av andre gjester gikk opp trappen i løpet av kvelden, men det fungerte utmerket med gjerdene i dag. Mellom kl 22-23:30 var det 10 stykker som gikk opp trappen, av dem var det bare fire som var våre gjester og som hadde parkert sykkelen sin ved gjerdet på toppen av trappen. Etter 00:00 var vi særdeles strenge med trappen og bare fire mennesker snek seg forbi. Rolig kveld, ikke mye å gjøre, prøvde ut en ny barrikadeformasjon som vi var veldig fornøyd med. Veldig lite folk opp trappen etter 23:30 da barrikadene kom opp Den nye barrikadeformen fungerte optimalt og ga oss muligheten til å ha kø fra døren og helt bort til pølseboden. Når det gjelder trappen så var det til tider vanskelig å gjøre noe med det, da det var spesielt mange mennesker som gikk langs elven, men mellom 00-og 04 var det minimalt med folk som gikk opp trappen, og da så og si utelukkende folk som ikke var våre gjester. God kontroll på barrikaden, alle som forlater stedet den veien har en god grunn og er svært stille 9

Pernille Dørstad Sendt: 23. november 2014 22:55 Til:

Pernille Dørstad <pernille.dorstad@hotmail.com> Sendt: 23. november 2014 22:55 Til: Fra: Pernille Dørstad Sendt: 23. november 2014 22:55 Til: Marita Watne; annmikkels@gmail.com; styreleder@stolmakergata.no; 'mariwaam@gmail.com'; 'Kjerstin.Lovik@adeb.no';

Detaljer

Fra: Sverre Landmark Sendt: 21. februar 2014 09:19 Til: POSTMOTTAK BGA Emne: Sak 201400104 Skjenketider, Grunerløkka bydel Det vises til høringsbrev. Innenfor Bydel Grunerløkka

Detaljer

Høringsuttalelse, SYNG

Høringsuttalelse, SYNG Bydel Grünerløkka, bydelsadministrasjonen Saksnummer: 201400104 Oslo, 4. desember 2014 Høringsuttalelse, SYNG Bydelsutvalget i bydel Grünerløkka (BU) har sendt ut på høring et forslag om å gi SYNG/ "utvidet

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BU-sak 106 /13

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BU-sak 106 /13 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BU-sak 106 /13 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Marita Watne Saksgang: Helse- og sosialkomiteen Bydelsutvalget Møtedato: 16.10.2013 31.10.2013

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg 81/12 Arkivsak: 201290749 Arkivkode: Saksbeh: Lise Olsen Saksgang Helse- og sosialkomiteen Bydelsutvalget Møtedato 05.09.2012 20.09.2012

Detaljer

Anne-Marit Presterud Byrådsavdeling for barnehage og skole Bergen Rådhus 5020 Bergen Bergen,1. oktober Varsel om stengning av Minde skole

Anne-Marit Presterud Byrådsavdeling for barnehage og skole Bergen Rådhus 5020 Bergen Bergen,1. oktober Varsel om stengning av Minde skole Cecilie Abrahamsen Hovedverneombud for barnehage og skole Rådstuplass 8 5020 Bergen Anne-Marit Presterud Byrådsavdeling for barnehage og skole Bergen Rådhus 5020 Bergen Bergen,1. oktober 2013 Varsel om

Detaljer

Fagnotat - Engen 24, Spisestedet Engen - Klage på inndragning av skjenkebevilling for en periode på 2 uker (14 dager)

Fagnotat - Engen 24, Spisestedet Engen - Klage på inndragning av skjenkebevilling for en periode på 2 uker (14 dager) BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201221682-29 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

DYREHOLD I BOLIGSELSKAP

DYREHOLD I BOLIGSELSKAP DYREHOLD I BOLIGSELSKAP Det hevdes til tider at det ikke lenger er mulig å ha forbud mot dyrehold i boligselskap. Dette er ikke riktig, men det er nok ikke til å legge skjul på at å håndheve et slikt forbud

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER 18#14% KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Har redigert høringspapirer i etterkant av talerør. Har hjemmeeksamen for øyeblikket og er travelt opptatt med den. EKSTERNANSVARLIG Har denne uken jobbet mye

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Engelsborg Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Engelsborg Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201600045 Arkivkode: Saksbeh: Marita Watne Saksgang: Helse- og sosialkomiteen Møtedato: 03.02.2016 FORNYELSE AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

Detaljer

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro Det som står med vanlig skrift, slik som her, skal leses av styremedlemmene og. Det som står med kursiv skrift, slik som her, er forklaringer om hvordan ting skal gjøres under møtet. Nå må alle komme til

Detaljer

Enda bedre hørsel. Bruk av høreapparat på en funksjonell måte

Enda bedre hørsel. Bruk av høreapparat på en funksjonell måte Enda bedre hørsel Bruk av høreapparat på en funksjonell måte Velkommen tilbake til en verden fylt av lyder Nå som du har tatt steget ut for å utbedre hørselen, vil du se at enkelte justeringer vil være

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BU-sak 28/14

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BU-sak 28/14 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BU-sak 28/14 Arkivsak: 2014000104 Arkivkode: Saksbeh: Marita Watne Saksgang Møtedato Helse- og sosialkomiteen 12.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Opprop Til stede: Knut Tvedten (H) leder, Paal Haavorsen (A), Hailu Yeshiwondim (A), Brigitte Alnæs (V), Gudmund Dalsbø (R)

Opprop Til stede: Knut Tvedten (H) leder, Paal Haavorsen (A), Hailu Yeshiwondim (A), Brigitte Alnæs (V), Gudmund Dalsbø (R) Oslo kommune Protokoll 4/10 Møte: Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Onsdag 02. juni 2010 kl. 18.00-19.40 Åpen halvtime Det var møtt fram

Detaljer

Valpen fra helvete er jo ikke akkurat det peneste navnet på en liten søt skapning av en hund, men i dette tilfelle følte vi. det svært riktig.

Valpen fra helvete er jo ikke akkurat det peneste navnet på en liten søt skapning av en hund, men i dette tilfelle følte vi. det svært riktig. Valpen fra Helvete Valpen fra helvete er jo ikke akkurat det peneste navnet på en liten søt skapning av en hund, men i dette tilfelle følte vi det svært riktig. Det var, og er, slik at å reise på ferie

Detaljer

Månedsbrev for Nordlys. August Hei alle sammen

Månedsbrev for Nordlys. August Hei alle sammen Månedsbrev for Nordlys August 2014 Hei alle sammen Da er det på tide å ønske alle, nye og gamle, velkommen til et nytt barnehageår. Håper alle sammen har hatt en riktig fin sommer. Været kan vi vel ikke

Detaljer

UTTALELSE I KLAGESAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ UTESTED

UTTALELSE I KLAGESAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ UTESTED Advokatfirmaet Dag Fosse AS v/ Advokat Lars Eriksen Cort Adelers gate 17 0254 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1618-5-CAF 28.10.2010 UTTALELSE I KLAGESAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ UTESTED Likestillings-

Detaljer

PROTOKOLL FRA OPPVEKST, KULTUR OG NÆRMILJØKOMITEEN

PROTOKOLL FRA OPPVEKST, KULTUR OG NÆRMILJØKOMITEEN Bydelsutvalget Gamle Oslo Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresse: Platous gate 16 Telefon. 02180, Internett: www.bgo.oslo.kommune.no PROTOKOLL FRA OPPVEKST, KULTUR OG NÆRMILJØKOMITEEN

Detaljer

Miljøundersøkelse Risør 2012

Miljøundersøkelse Risør 2012 Miljøundersøkelse Risør 2012 Risør Videregående skole ved Jonathan Rykkja Ibsen m.fl (Elev RVS) 1 Bakgrunn Det ble fremmet et forslag som fikk flertall i Risør Bystyre våren 2012. Forslaget inneholdt en

Detaljer

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier Sosiale medier Publisert fra 19.10.2009 til 02.11.2009 826 respondenter (1 unike) 1. Din alder: 1 Under 15 0,0 % 0 2 15-19 3,9 % 32 3 20-24 11,7 % 97 4 25-29 22,0 % 182 5 30-39 36,2 % 299 6 40-49 18,4

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 11/4150-7 2442/12 144 F6 27.1.2012

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 11/4150-7 2442/12 144 F6 27.1.2012 RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Kopi: Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 11/4150-7 2442/12 144 F6 27.1.2012 NY ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN Utkastet til ny alkoholpolitisk handlingsplan

Detaljer

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 21. august 2007 fra A. A mener X AS (Selskapet) trakk tilbake et tilbud om

Detaljer

Dato: 27.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/120 Camilla Skjerve-Nielssen 944.4. Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014

Dato: 27.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/120 Camilla Skjerve-Nielssen 944.4. Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 27.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/120 Camilla Skjerve-Nielssen 944.4 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Myrens kjøkken

Detaljer

Kandidat til SKUP-prisen 2015. «Narkoturisme» Sivert Rossing, Stian Manka, Anders Nordmeland og Marius Lang ord, Trønder-Avisa

Kandidat til SKUP-prisen 2015. «Narkoturisme» Sivert Rossing, Stian Manka, Anders Nordmeland og Marius Lang ord, Trønder-Avisa Kandidat til SKUP-prisen 2015 «Narkoturisme» Sivert Rossing, Stian Manka, Anders Nordmeland og Marius Lang ord, Trønder-Avisa BIDRAGET ER LAGET AV: Journalist Sivert Rossing redaksjonen@t-a.no tlf. 982

Detaljer

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Berørte gårdeier/leietakere langs Akerselva Dato: 12.09.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: Midgardsormen INFORMASJONSBREV OM MIDGARDSORMENS ARBEIDER

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Aktivitetsdagbok. for deg som vil komme i bedre form

Aktivitetsdagbok. for deg som vil komme i bedre form Aktivitetsdagbok for deg som vil komme i bedre form Vil du komme i bedre form og være mer fysisk aktiv enn du er nå? Da kan denne dagboken være en hjelp til planlegging og gjennomføring. Her kan du skrive

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Bortvisning av romfolk fullmakt og likebehandling. INTERPELLASJON TIL BYSTYRETS MØTE 13/9

Bortvisning av romfolk fullmakt og likebehandling. INTERPELLASJON TIL BYSTYRETS MØTE 13/9 Bortvisning av romfolk fullmakt og likebehandling. INTERPELLASJON TIL BYSTYRETS MØTE 13/9 Det vises til mine spørsmål datert 31/7-2012 rettet til ordfører og rådmannn angående beslutningen om å vise bort

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 18. mai 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 18. mai 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201000884-24 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

Hilsen fra Vestøls i Okhaldhunga, Nepal

Hilsen fra Vestøls i Okhaldhunga, Nepal Hilsen fra Vestøls i Okhaldhunga, Nepal fellesbrev nr.17 (februar 2013) Det blomstrer i liene i Okhaldhunga store vakre rhododendrontrær ellers er det ganske brunt og tørt. Regnet som kom for et par uker

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Innkommende høringssvar til ny modell for støtte til distriktsavdelingene

Innkommende høringssvar til ny modell for støtte til distriktsavdelingene Innkommende høringssvar til ny modell for støtte til distriktsavdelingene Hovedstyret sendte 20. desember forslag til ny modell for støtte til distriktsavdelingen på høring i organisasjonen. Høringsfristen

Detaljer

UTTALELSE - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING GRUNNET SYNSHEMNING

UTTALELSE - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING GRUNNET SYNSHEMNING Norgestaxi AS Akersbakken 12 0172 OSLO Unntatt offentlighet Offl 13 Opplysn som er underlagde teieplikt Vår ref.: Deres ref.: Dato: 11/2431-8- PCG 26.09.2012 UTTALELSE - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING GRUNNET

Detaljer

Maridalen Vel Styret Maridalsveien 601 0890 Oslo

Maridalen Vel Styret Maridalsveien 601 0890 Oslo 1 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Postboks 4704 Sofienberg 0506 OSLO E-post: postmottak@vav.oslo.kommune.no Deres ref: 13/01023-6 Vår ref/saksnr. 18/2014vs Oslo, 7. januar 2015 Høring - Lokal forskrift

Detaljer

ARCHFOSS Arkitekt Jochen Fandler

ARCHFOSS Arkitekt Jochen Fandler ARCHFOSS Arkitekt Jochen Fandler Postboks 91. 105 HASLUM. Mobiltelefon: +47 911 0 99 E-mail: fandler@online.no. Org.: NO 97009790 MVA Til Bydel Grünerløkka Boks 18 Grünerløkka 0505 OSLO Haslum den 17.04.01

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Møtereferat. EF 1401 Kistefossdammen barnehage. Tiltak for å forbedre trafikksituasjonen ved Vikingjordet barnehage

Møtereferat. EF 1401 Kistefossdammen barnehage. Tiltak for å forbedre trafikksituasjonen ved Vikingjordet barnehage Side 1 av 5 EF 1401 Kistefossdammen barnehage PROSJEKT OG UTBYGGING Tiltak for å forbedre trafikksituasjonen ved Vikingjordet barnehage Referat distribueres til møtedeltagere pluss kopi til Sted: Vikingjordet

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Opprop Til stede: Ulf Granli (H) leder, Paal Haavorsen (A), Rune Haaland (A), Guttorm Normann (F), Gudmund Dalsbø (RV), Brigitte Alnæs (V)

Opprop Til stede: Ulf Granli (H) leder, Paal Haavorsen (A), Rune Haaland (A), Guttorm Normann (F), Gudmund Dalsbø (RV), Brigitte Alnæs (V) Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/07 Møte: Helse- sosial og sysselsettingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Onsdag

Detaljer

d Mitt nye eventyr og utfordringer d

d Mitt nye eventyr og utfordringer d DESEMBER 2015 d Mitt nye eventyr og utfordringer d Nå nærmer julen seg med stormskritt, og selv her i Nord-Thailand er nettene kalde nå. Det er ikke bare julen som nærmer seg, men det er heller ikke så

Detaljer

Bil dører. Låsesylindere.

Bil dører. Låsesylindere. Sikkerhet. Ved snakk om bobil og sikkerhet kan man tenke på så meget. Vi har mange lover og regler og forholde oss til, men det med tyveri er kanskje det de fleste tenker på. For en viktig ting for mange

Detaljer

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Berørte gårdeier/leietakere langs Akerselva Dato: 02.07.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: Midgardsormen INFORMASJONSBREV OM MIDGARDSORMENS ARBEIDER

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/ KAB Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage mottatt 8. juni 2009 fra A.

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/ KAB Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage mottatt 8. juni 2009 fra A. Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1293-18-KAB 13.10.09 ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage mottatt 8. juni 2009 fra A. A hevder at han 15. mars 2009 ble

Detaljer

Uke 7 - mandag Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Før aktivitet Etter aktivitet

Uke 7 - mandag Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Før aktivitet Etter aktivitet Uke 7 - mandag Jeg følte meg ok. Jeg skulle ikke løpe. Derfor var jeg i stedet å skrev løpe resultater. Jeg var syk igår, det var det som gjorde at jeg ikke kunne løpe. Når aktiviteten var over følte jeg

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Informasjon om hendelsen til pårørende og involverte

Informasjon om hendelsen til pårørende og involverte Informasjon om hendelsen til pårørende og involverte Trond Boye Hansen Paramedic / Ulykkesgransker Oslo Universitetssykehus Ullevål Ass. Havariinspektør Statens Havarikommisjon for Transport Barn ble skadet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

Skjenkepraksis på skjenkesteder Loven møter virkeligheten. Skule Wigenstad Rådgiver, SIRUS

Skjenkepraksis på skjenkesteder Loven møter virkeligheten. Skule Wigenstad Rådgiver, SIRUS Skjenkepraksis på skjenkesteder Loven møter virkeligheten Skule Wigenstad Rådgiver, SIRUS Kort om meg Jobber ved SIRUS (Statens institutt for Rusmiddelforskning) Utdannet sosiolog. Skrevet masteroppgave

Detaljer

IKT i læring HØST Lise Hvila. Forord

IKT i læring HØST Lise Hvila. Forord Forord Dette er sluttresultatet av hovedoppgaven i emnet «Sosiale medier», en artikkel som omhandler barn og unges mediebruk og hvordan det kan være en god læringsarena. Etter to gode forelesinger om sosiale

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Ofot ønsket å gjøre dette for å finne ut hva vi gjør som er bra, og hva vi kan bli bedre på for nåværende og fremtidige ungdommer.

Ofot ønsket å gjøre dette for å finne ut hva vi gjør som er bra, og hva vi kan bli bedre på for nåværende og fremtidige ungdommer. Oslo kommune Bydel Østensjø Østensjø barneverntjeneste Oppfølgingstjenesten, Ofot Resultater fra brukerundersøkelse for tiltak hybel med oppfølging. Ofot laget en brukerundersøkelse der vi ønsket å få

Detaljer

Spesifisitetshypotesen i kognitiv terapi

Spesifisitetshypotesen i kognitiv terapi Spesifisitetshypotesen i kognitiv terapi Tidsbruk 40 60 minutter (20 30 minutter på hver del) Innledning Det er ofte en logisk sammenheng mellom innholdet i tankene våre og hva vi føler. Tankene som ledsager

Detaljer

Mannen som ikke var en morder

Mannen som ikke var en morder Hjorth/Rosenfeldt Mannen som ikke var en morder Oversatt av Håvard Syvertsen 1 Mannen var ikke noen morder. Han holdt fast ved det mens han slepte den døde gutten nedover skrenten: Jeg er ikke noen morder.

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Dato: 11.01.2011 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2010/1073 Vibeke Heiberg, 944.4

Dato: 11.01.2011 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2010/1073 Vibeke Heiberg, 944.4 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 11.01.2011 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2010/1073 Vibeke Heiberg, 944.4 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 08.02.2011 Kultur- og nærmiljøkomiteen

Detaljer

Viser til tidligere innsigelser fra oss i 2013 og 2015 (se vedlegg) Saken er for oss uforandret og innløsning av bolig er for oss eneste alternativ.

Viser til tidligere innsigelser fra oss i 2013 og 2015 (se vedlegg) Saken er for oss uforandret og innløsning av bolig er for oss eneste alternativ. file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/255893_fix.html Side 1 av 1 07.01.2016 Prøver igjenn!! Mvh einar Juliussen Fra: Einar Juliussen Sendt: 29. desember 2015 08:47 Til: 'postmottak@hammerfestkommune.no'

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1088-18-AAS Feil! Fant ingen flettefelt i 05.05.2009 overskriftsposten til datakilden. Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet

Detaljer

Sak 18/09 Forslag om skateboardrampe i Bydel Grünerløkka

Sak 18/09 Forslag om skateboardrampe i Bydel Grünerløkka GRÜNERLØKKA Sak 18/09 Forslag om skateboardrampe i Bydel Grünerløkka Forslag fra Rødt: Innstilling til Bydelsutvalget fra OMK: Viser til søknad fra Magnus Drogseth datert den 21. april 2009 og svar fra

Detaljer

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Berørte gårdeier/leietakere langs Akerselva Dato: 11.06.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: Midgardsormen INFORMASJONSBREV OM MIDGARDSORMENS ARBEIDER

Detaljer

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss 2 Ikkevoldelig kommunikasjon Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss Ikke-voldelig kommunikasjon (IVK) er skapt av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg. Det

Detaljer

Årsrapport 2016 for fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Aust- Agder og Vest-Agder

Årsrapport 2016 for fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Aust- Agder og Vest-Agder for fylkesmannens tilsyn med everninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og i Aust- Agder og Vest-Agder 1 BAKGRUNN Fylkesmannen skal etter evernloven 2-3 b tredje ledd føre tilsyn med institusjoner

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2010/485 Morten Nordlie Kultur- og nærmiljøkomiteen

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2010/485 Morten Nordlie Kultur- og nærmiljøkomiteen Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.09.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2010/485 Morten Nordlie 618.4 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 15.10.2014 Søknad om bevilling

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg.

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg. Vår ref.: Dato: 12/1551 07.10.2013 Sammendrag Saksnummer: 12/1551 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 Dato for uttalelse: 22. mars 2013 Klager mener at manglende jobbforespørsler fra bemanningsselskapet

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

QUIZ - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE. 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5?

QUIZ - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE. 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5? QUIZ - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5? a) Nei, det er ingen aldersgrense. b) Ja, det er 18 års aldersgrense. 2. Kan skjenkestedet

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KLAGE PÅ ÅPNINGS- OG SKJENKETIDEN FOR UTESERVERINGEN- KANALSMUGET Arkivsaksnr.: 04/08457

Saksframlegg. Trondheim kommune. KLAGE PÅ ÅPNINGS- OG SKJENKETIDEN FOR UTESERVERINGEN- KANALSMUGET Arkivsaksnr.: 04/08457 Saksframlegg KLAGE PÅ ÅPNINGS- OG SKJENKETIDEN FOR UTESERVERINGEN- KANALSMUGET Arkivsaksnr.: 04/08457 Forslag til vedtak: Formannskapet fastholder sitt vedtak av 11. august 2004 om alminnelig åpningstid

Detaljer

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte SALG Hvorfor skal vi selge? For å sikre at For å sikre at Hva er salg? Salg er å få På samme måte Selgerstiler Skal vi bare være hyggelige eller selge for enhver pris? Salgsintensitet Målrettet salg Definere

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Anonymisert versjon av sak

Anonymisert versjon av sak Vår ref. Dato: 08/1025-30 10.12.09 Anonymisert versjon av sak ANONYMISERT VERSJON AV SAK Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 1. juli 2008 fra A. A og hans familie ble gitt begrenset

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Ferdig utfylte skjemaer for navnskilt leveres i styrets postkasse ved 19-blokka senest den 20. februar 2008

Ferdig utfylte skjemaer for navnskilt leveres i styrets postkasse ved 19-blokka senest den 20. februar 2008 Navnskilt til nye postkasser Som kjent så vedtok den ekstraordinære generalforsamlingen å gå til innkjøp av nye postkasser til alle beboerne i laget. Valget falt på grønne postkasser med god størrelse.

Detaljer

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det nye livet Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det var sankthansaften 1996 og vi skulle flytte neste lass fra den gamle leiligheten til det nye huset. Tingene sto klare og skulle

Detaljer

1 Journalister med brekkjern

1 Journalister med brekkjern 1 Journalister med brekkjern «Er dette lurt?» hvisket jeg. «Sikkert ikke,» sa Markus. Malin stilte seg opp foran oss, la armene i kors og sa lavt, men bestemt: «Greit, gutter. Bare løp hjem igjen til mammaen

Detaljer

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11.

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Av Carl I Hagen 1. For to år siden underrettet jeg Siv Jensen om at jeg hadde et sterkt ønske og stor interesse

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Uke 7 - mandag. Treningslogg 07 Kristian Puls07. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar. Jeg er glad jeg spiste frokost.

Uke 7 - mandag. Treningslogg 07 Kristian Puls07. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar. Jeg er glad jeg spiste frokost. Uke 7 - mandag Før løpet startet følte jeg meg tipp topp og lett i kroppen. Jeg merket også at jeg det var smart av meg å trene pitte pitte litt før jeg gikk til skolen. Jeg er glad jeg spiste frokost.

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Saksbehandler: Jan Einbu Saksnr.: 16/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for helse og sosial

Saksbehandler: Jan Einbu Saksnr.: 16/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for helse og sosial Skjenkebevilling for UKA i Ås 2016 Saksbehandler: Jan Einbu Saksnr.: 16/01656-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Studentsamskipnaden-Aud Max v/einride Berg innvilges for UKA 2016

Detaljer

taksering fra Upptec Assure

taksering fra Upptec Assure rask enkel rettferdig lønnsom taksering fra Upptec Assure Taksering Vi snakker ikke med kunden din. Vi avgjør ikke om kunden din har krav på erstatning eller ikke. Vi holder ikke rede på hvilke forsikringer

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201002749-90 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Bergen skal i tidsrommet juni 2016 være vertskap for Hansadagene.

Bergen skal i tidsrommet juni 2016 være vertskap for Hansadagene. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201600323-115 Emnekode: SFS-7516 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 12. mai

Detaljer

Velkommen hjem, valp!

Velkommen hjem, valp! Velkommen hjem, valp! 60 H&F 08/2010 Mye lek Oppvakt liten kar Det er veldig koselig å få en liten valp hjem. Vi gir deg gode råd om den første tiden. Tekst: Nina Østli Første kvelden sammen med valpen

Detaljer