Skjenke-/åpningstid på SYNG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skjenke-/åpningstid på SYNG"

Transkript

1 Til: Alle beboere i Torvbakkgata borettslag Alle politiske partier i Bydel Grünerløkka Bydel Grünerløkka, administrasjonen Oslo kommune, Næringsetaten Oslo, 22. august 2014 Skjenke-/åpningstid på SYNG Vi har nettopp mottatt et formelt vedtak fra Næringsetaten, som følger opp Bydelsutvalgets vedtak fra 27. mars, der vi blir pålagt innskrenket åpningstid f.o.m. 12. november. I den anledning ønsker vi å komme med en situasjonsrapport herfra, siden vi mener (1) at Bydelsutvalgets beslutning ble tatt på mangelfullt grunnlag, (2) at beslutningen i etterkant har vist seg å være gal, og (3) at innskrenket åpningstid i dag vil virke mot sin hensikt. Bakgrunn SYNG tok over lokalene i i september 2011, og gjennom en lang bruksendringsog ombygningsprosess investerte vi mye i et område som i lang tid hadde vært forsømt og forbundet med lyssky virksomhet. Vi fikk brukstillatelse på uteserveringen 17. mai 2012, deretter brukstillatelse innendørs 14. september 2012, og til slutt innvilget utvidet åpningstid innendørs 26. oktober Midgardsormen Helt siden planleggingsfasen har vi vært opptatt av å begrense nabostøy, og i den forbindelse har vi hele tiden vært klar over at utfordringen ikke ville dreie seg om støy fra selve stedet, men fra mennesker på vei til og fra. Derfor var planen å sørge for at gjester i minst mulig grad skulle komme og gå via Øvre gate/torvbakkgata (der det er boliger), og i størst mulig grad benytte seg av Nedre gate (der det er næringslokaler og hotell), samt gangveien langs Akerselva. 1

2 Oslo kommunes arbeider med Midgardsormen satte imidlertid en stopper for disse planene. 23. november 2012 (altså mindre enn én måned etter at vi hadde fått innvilget utvidet åpningstid inne) stengte kommunen alle andre tilfartsårer til SYNG enn nettopp gangtrappa via Øvre gate/torvbakkgata til tross for at de hadde lovet å holde en passasje åpen i den andre retningen. Dermed fikk vi ikke noe annet valg enn å utelukkende benytte oss av denne adkomstveien. I neste omgang førte dette (forutsigbart nok) til at støy fra gjester på vei til og fra SYNG ble et stort problem for Torvbakkgata borettslag, som sendte en formell klage til Bydelsutvalget i juni 2013, der de gikk inn for at SYNG skulle få innskrenket åpningstid inne. Her bør det legges til at støy fra selve stedet (som ventet) ikke hadde vist seg å være et problem. Oslo kommune skulle etter planen ferdigstille arbeidene med Midgardsormen ved SYNG innen 1. juni 2013, altså samme måned som Torvbakkgata borettslag sendte sin klage. Store forsinkelser førte imidlertid til at de ikke ble ferdige før i april 2014 riktig nok med en midlertidig passasje mot Nedre gate fra 29. januar Mangelfullt beslutningsgrunnlag Da Bydelsutvalget 27. mars i år vedtok å innskrenke åpningstiden til SYNG, hadde vi altså hatt utvidet åpningstid i totalt 17 måneder, og i 16 av disse månedene hadde vi vært innesperret av Midgardsormen (riktig nok med en midlertidig passasje mot Nedre gate i to av dem, som nevnt over). Vi har svært vanskelig for å forstå at disse 16 månedene kan anses å være representative med tanke på støy fra SYNGs til- og frareisende gjester. Dermed kan vi heller ikke forstå at Bydelsutvalget kan anses å ha hatt et tilstrekkelig og gyldig grunnlag for å kunne ta en avgjørelse om hvor vidt utvidet åpningstid på SYNG er forenlig med nattero for Torvbakkgata borettslag eller ikke. I alle de månedene hvor diskusjonen pågikk bestred vi aldri at Torvbakkgata borettslag opplevde omfattende støy fra gjester som forlot og ankom SYNG. Vi uttrykte tvert imot frustrasjon over situasjonen, men samtidig argumenterte vi sterkt for at vi fortjente en sjanse til å vise at vi kunne få bukt med støyproblematikken under normale omstendigheter det vil 2

3 si med alle adkomstveier åpne. For oss fremstår det da som paradoksalt at Bydelsutvalget likevel vedtok å innskrenke åpningstiden vår i samme øyeblikk som vi endelig fikk denne sjansen altså da arbeidene med Midgardsormen ble ferdig. Med andre ord; slik vi ser det er beslutningen fattet på mangelfullt grunnlag. Gal beslutning Etter at arbeidene med Midgardsormen ble ferdigstilt og adkomstveiene åpnet igjen, satte vi umiddelbart i verk omfattende tiltak for å begrense den støyen Torvbakkgata borettslag hadde vært plaget med: Først og viktigst; siden området åpnet i april har vi jobbet målrettet sammen med dørvakter fra Youngstorget vertskap for å begrense trafikken i gangtrappa, og f.o.m. fredag 2. mai har vi hatt én ekstra dørvakt (tre totalt) hver eneste fredag og lørdag kveld/natt. Denne ekstra/tredje vakten har kun én eneste oppgave, nemlig å stå i bunnen av gangtrappa og passe på at gjester forlater stedet i andre retninger. Dette tiltaket kombineres med mobile sperregjerder som settes (blant annet) foran trappa fra ca. kl. 23, slik at trappa i praksis er helt avsperret. (For ordens skyld; vakten slipper naturligvis forbi folk som kommer fra andre steder enn SYNG slik mange gjør i en utelivsbydel som Grünerløkka.) Dette tiltaket har vist seg å være svært effektivt, noe vi har dokumentert gjennom vaktrapporter fra Youngstorget vertskap fra fredager og lørdager siden april (se vedlegg). I mai var det i snitt 19 gjester som forlot SYNG via gangtrappa i løpet av en fredag eller lørdag kveld/natt; i juni var tallet redusert til 8,5; i juli til 6; og så langt i august til 4,5 (se vedlegg). Som det fremgår av vedlegget dreier dette seg i all hovedsak om folk som forlater SYNG før kl. 01, og vaktene slipper dessuten kun forbi gjester som ikke er i grupper, og som det er tydelig at ikke kommer til å lage bråk. (Originaldokumentasjonen, dvs. vaktrapportene, er selvsagt tilgjengelig på forespørsel.) I tillegg har vi endret taxiadresse fra til Nedre gate 7 på nettsider, Facebook o.l., samt ringt alle taxiselskaper og informert om dette. Dermed stopper nå et overveldende 3

4 flertall av taxiene i Nedre gate 7 istedenfor på toppen av gangtrappa i Øvre gate/torvbakkgata. Gjester som ankommer SYNG til fots har vi naturlig nok vanskeligere for å styre, men også her ser vi at gjestenes bevegelsesmønster har endret seg raskt, og at folk nå i svært stor og økende grad benytter seg av den andre retningen særlig den siste tiden etter at det ble asfaltert mellom Nedre gate og SYNG. Forholdsmessig utgjør denne gruppen (tilreisende til fots) dessuten en liten del av støyproblematikken (i forhold til tilreisende i taxi og frareisende), og også her kan det naturligvis være vanskelig å skille dem fra folk som er på vei til andre steder enn SYNG. Kort fortalt har vi vist at vi tar støyproblematikken på største alvor, og at vi er mer enn villige til å bruke ressurser på det. Dessuten har vi altså vist at tiltakene har svært god effekt, slik vi hele tiden har hevdet at de ville ha, ved at trafikken opp trappa er blitt kraftig redusert. Med andre ord; slik vi ser det har Bydelsutvalgets beslutning i ettertid vist seg å være gal. Vil virke mot sin hensikt Perioden mellom kl (normal åpningstid) og (utvidet åpningstid) på fredag og lørdag utgjør naturlig nok en svært betydelig del av vårt inntektsgrunnlag. Dersom innskrenket åpningstid blir gjennomført fra 12. november (med påfølgende inntektstap), vil vi ikke ha råd til å videreføre de tiltakene vi nå har brukt mye tid og ressurser på å få på plass og som har vist seg å være effektive. Helt konkret vil det si at vi vil måtte nøye oss med én dørvakt istedenfor tre, og følgelig vil ingen lenger kunne stå og passe på at gjester ikke går opp gangtrappa samtidig som gjesters bevegelsesmønster da gradvis vil endre seg tilbake igjen til slik det var. Vi anser det derfor for å være overveiende sannsynlig at trafikken og støyen opp gangtrappa forbi Torvbakkgata borettslag på nattestid vil øke markant fra 12. november riktig nok "bare" frem til ca. kl , når alle gjester har forlatt SYNG. Med andre ord; slik vi ser det vil innskrenket åpningstid i dag virke mot sin hensikt. 4

5 Andre hensyn Det bør også nevnes noen andre hensyn, som antagelig vil ha størst relevans for Bydelsutvalget, Bydelsadministrasjonen og Næringetaten. Hensynet til likebehandling: I forskriften som ble vedtatt av Bydelsutvalget 27. mars var det ingen andre steder enn SYNG som fikk innskrenket sin åpningstid; tvert imot ble den for flere steder utvidet enten inne eller ute eller begge deler. Dette til tross for at flere andre steder også sliter med nabostøy. Nå som forholdene er tilbake til normalen igjen fremstår det som svært urimelig at SYNG skal ha et betydelig dårligere næringsgrunnlag enn samtlige andre steder langs denne delen av Akerselva (Blå, Ingensteds, Crossroads, Vulkan, Fyrhuset Kuba). Hensynet til allmenn tillit til myndighetene/oslo kommune: Vi er selvsagt klar over at (1) Bydelsutvalget, (2) Næringsetaten, og (3) Vann- og avløpsetaten (som er ansvarlige for Midgardsormen) er separate enheter. Likevel greier vi ikke å unngå følelsen av at Oslo kommune som enhet har gitt oss en svært urettferdig behandling i denne saken: Med den ene hånden (Vann- og avløpsetaten) har kommunen gjennomført et omfattende og svært forsinket byggeprosjekt (Midgardsormen) som har ført til at SYNG har vært innesperret og dermed fått unaturlig store problemer med nabostøy. Og med den andre hånden (Bydelsutvalget/Næringsetaten) har kommunen altså bestemt seg for å straffe SYNG for dette, ved å innskrenke åpningstiden i samme sekund som byggeprosjektet endelig er ferdigstilt. Formelt sett har kommunens saksbehandling vært korrekt. Likevel mener vi at resultatet strider mot en allmenn forståelse av rettferdig offentlig forvaltning, og det må være i allmennhetens interesse at Oslo kommune opptrer på en måte som skaper tillit til denne forvaltningen. Hensynet til å oppmuntre til by- og næringsutvikling: Som nevnt innledningsvis har vi investert mye tid og penger i å starte SYNG i et område som lenge har slitt med dårlig rykte og oppstarten ble naturligvis enda vanskeligere av at området like etter oppstart ble forvandlet til en byggeplass hvor det var vanskelig å trekke gjester. Heldigvis har vi greid å overleve, og 5

6 vi er dessuten overbevist om at vår tilstedeværelse har gjort området tryggere. Ikke bare er liv langs elvebredden trygghetsskapende i seg selv, men som nevnt har vi i tillegg profesjonelle dørvakter tilstede frem til kl. 04 (!) hver fredag og lørdag natt. Å vedta en innskrenkning av åpningstiden vår akkurat nå som vi endelig har fått muligheten til å blomstre etter en vanskelig oppstart, oppleves derfor som veldig lite konstruktivt, og heller ikke som en oppmuntring til å investere tid og penger i by- og næringsutvikling. Veien videre Med dette som bakgrunn vil vi avslutningsvis bare få understreke at vi selvsagt kommer til å fortsette å jobbe for å få vedtaket om innskrenket åpningstid endret. Og i forlengelsen av dette er det et par punkter som bør nevnes. For det første kan vi ikke få formidlet tydelig nok at vi er svært villige til å bruke ytterligere ressurser på tiltak mot støy, og da helst i dialog med Torvbakkgata borettslag og Bydelsutvalget. Vi er overbevist om at hvis vi samarbeider om dette, så vil vi finne løsninger som alle kan leve godt med. Men vi er avhengige av et næringsgrunnlag som gjør slike ressurser og tiltak mulige. For det andre kan det være greit å minne om at Bydelsutvalget (som møtes ca. hver 6. uke) utfra skjenkeforskriften alltid har myndighet til å innskrenke utesteders skjenketid på to ukers varsel. Våre forsikringer om at trafikken opp trappa er minimert vil altså kreve kontinuerlige bekreftelser i praksis. Med andre ord; å la oss beholde utvidet åpningstid er regelmessig reversibelt, mens å innskrenke den tvert imot fratar oss muligheten til å vise hva vi kan få til sammen. For det tredje syns vi det må være lov (i beskjedenhetens navn) å påstå at SYNG har vært og er et positivt tilskudd til Oslo generelt, og til bydel Grünerløkka spesielt. Og SYNG er kommet for å bli. Så nå gjenstår det bare å finne de beste løsningene for veien videre. Vi hører selvsagt gjerne fra alle som måtte ha innspill; bare skriv til oss på 6

7 Med vennlig hilsen Jørgen Horn Gulliksen og Eirik Espolin Johnson, daglig ledere, SYNG Vedlegg: 1. Oversikt over antall gjester som har forlatt SYNG via gangtrappa siden mai, basert på vaktrapporter fra Youngstorget vertskap. 2. Utdrag fra vaktrapporter, der relevant for saken. 7

8 Vedlegg 1 Dato Antall kl Antall kl Antall kl Totalt 5/2/ Mai sum 135 5/3/ Mai snitt 19 5/9/ /10/ /16/ /17/2014 Se vedlegg 2 0 5/23/ /24/2014 Mangler rapport 0 5/30/2014 Se vedlegg 2 0 5/31/ /6/2014 Se vedlegg 2 0 Juni sum 51 6/7/2014 Se vedlegg 2 0 Juni snitt 8.5 6/13/ /14/ /20/ /21/ /27/ /28/ /4/ Juli sum 48 7/5/ Juli snitt 6 7/11/ /12/ /18/ /19/ /25/ /26/ /1/ August sum 9 8/2/ August snitt 4.5 8/8/2014 Venter på rapport 0 8/9/2014 Venter på rapport 0 8/15/2014 Venter på rapport 0 8/16/2014 Venter på rapport 0 Totalt 243 Snitt

9 Vedlegg 2 Dato 3/28/2014 3/29/2014 Kommentar fra vaktsjef i rapport, der relevant for saken Vi har fått nye køholdere og et skilt til å stoppe folk fra å gå opp trappen og forstyrre naboene. Det fungerte ganske greit og et merkbar antall av våre gjester dro den andre veien eller langs elven hjem. Køholderne gjorde igjen jobben. Og jeg har et forslag til rutine for vaktene. De setter opp køholderne når de kommer på jobb kl 22. Deretter blokkerer de trappen fra kl 01 for å minimere gjennomgangen. 4/11/2014 Gjerdene begynner å fungere ganske bra, men det går fremdeles folk opp trappene. 4/18/2014 Gjerdene fungerer greit og det er merkbart mindre folk som går opp trappene 4/26/2014 5/2/2014 Stengerutinen fungerer bedre nå som vi har en vakt som er ansvarlig for å få folk til å ikke bruke trappene, mens en annen vakt tømmer gulvet. Over tid bør vi nok vurdere å ha tre vakter fra 01:00 Det føltes helt konge å ha tre vakter, alltid da kunne ha oversikt og ha full kontroll på gulvet. Det at vi var tre vakter ga oss også muligheten til såpass nøye rapporter som nå, og det frigjorde oss til å merkbart senke antallet mennesker som går opp trappen. 5/3/2014 Igjen viser det seg at det å ha tre vakter er gull verdt. 5/9/2014 Barrikaden fungerer utmerket og vi hadde ingen som gikk opp trappen etter kl 01:00!! 5/10/2014 Vi startet kvelde bra, men ved midnatt kom det mange folk så det ble kø, og vi kommuniserte litt dårlig men kom oss raskt igjen 5/16/2014 Gjerdet fungerte optimalt 5/17/2014 5/23/2014 5/30/2014 5/31/2014 6/6/2014 6/7/2014 6/13/2014 Når det gjelder opp trappen-situasjonen så var det stor trafikk frem til kl 00:00 da vi fikk ut barrikadene, og da var det svært få folk som kom seg opp trappen. Til tider førte det til mye frustrasjon hos gjester som ikke var kjent med ordningen fra før av. Tror nok det går seg til over sommeren. 02:15 en fyr dyttet kollegaen min Ismail mens han sto ved trappen. Fyren vil gå opp trappen. Hendelsen ble løst uten problem. Så og si ingen gikk opp trappen av våre gjester etter kl 23:30. Ca 24 av andre gjester gikk opp trappen i løpet av kvelden, men det fungerte utmerket med gjerdene i dag. Mellom kl 22-23:30 var det 10 stykker som gikk opp trappen, av dem var det bare fire som var våre gjester og som hadde parkert sykkelen sin ved gjerdet på toppen av trappen. Etter 00:00 var vi særdeles strenge med trappen og bare fire mennesker snek seg forbi. Rolig kveld, ikke mye å gjøre, prøvde ut en ny barrikadeformasjon som vi var veldig fornøyd med. Veldig lite folk opp trappen etter 23:30 da barrikadene kom opp Den nye barrikadeformen fungerte optimalt og ga oss muligheten til å ha kø fra døren og helt bort til pølseboden. Når det gjelder trappen så var det til tider vanskelig å gjøre noe med det, da det var spesielt mange mennesker som gikk langs elven, men mellom 00-og 04 var det minimalt med folk som gikk opp trappen, og da så og si utelukkende folk som ikke var våre gjester. God kontroll på barrikaden, alle som forlater stedet den veien har en god grunn og er svært stille 9

Barn søker foreldre Vi søker for tiden etter foreldre til to barn fra Korea; en gutt født i oktober 2014 og ei jente født i august 2014.

Barn søker foreldre Vi søker for tiden etter foreldre til to barn fra Korea; en gutt født i oktober 2014 og ei jente født i august 2014. Mens vi venter Sommeren 2015 Kjære alle dere som venter! Nå er sommeren her! Vi skriver juli, og vi vil benytte anledningen til å ønske alle våre søkere en god sommer. I sekretariatet har vi nå lagt feriekabalen.

Detaljer

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS P R A K S I S Diskrimineringsjuss i PRAKSIS innhold praksis 2009 forord: si ifra! 6 sammendrag 9 ombudets rolle og rettslige verktøy 13 3.1. Alternativ til domstolene 13 3.2. Lovgrunnlag 14 3.3. Partshjelper

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Gunnar Salthe Klaus Michael Thomsen Høgskolen i Østfold Arbeidsrapport 2007:5 Online-versjon (pdf) Utgivelsessted: Halden Det må ikke

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet. Sammendrag: 12/2142 11.03.2014. Saksnummer: 12/2142

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet. Sammendrag: 12/2142 11.03.2014. Saksnummer: 12/2142 Vår ref.: Dato: 12/2142 11.03.2014 Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet Saksnummer: 12/2142 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 3 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn www.nkrf.no F O R B

Detaljer

-Wi\ _'ti. Verdens lykkeligste land. Bacheloroppgave ved Senter for journalistikk, Høgskolen i Bodø, våren 2010. Emnekode J0203U.

-Wi\ _'ti. Verdens lykkeligste land. Bacheloroppgave ved Senter for journalistikk, Høgskolen i Bodø, våren 2010. Emnekode J0203U. _: -Wi\ _'ti. TI! ~o \ Verdens lykkeligste land Bacheloroppgave ved Senter for journalistikk, Høgskolen i Bodø, våren 2010 Emnekode J0203U Kenneth Stensrud Kandidatnummer: 34 Beskrivende del Vår oppgave

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Mestring av angst: Et treningsprogram (1)

Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Det mest effektive en kan gjøre for å få mindre angst, er å utsette seg for den på en planlagt og systematisk måte. Ved å være i situasjoner som er angstskapende,

Detaljer

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n 360 17. mars Endringer i plan- og bygningsloven Møte tysdag den 17. mars kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n D a g s o r d e n (nr. 27): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09

En plass i samfunnet - også for meg? Rapport mai 08 - april 09 Rapport mai 08 - april 09 En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Metodikk 3. Målsetninger/tiltaksbeskrivelse 4. Statistikker 5. kommentarer til statistikkene

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

Verdens Gang Postboks 1185 Sentrum 0107 Oslo Tel: 22000000. Hanne Skartveit Erlandstuveien 8 1178 Oslo Tel: 22297140

Verdens Gang Postboks 1185 Sentrum 0107 Oslo Tel: 22000000. Hanne Skartveit Erlandstuveien 8 1178 Oslo Tel: 22297140 Verdens Gang Postboks 1185 Sentrum 0107 Oslo Tel: 22000000 Hanne Skartveit Erlandstuveien 8 1178 Oslo Tel: 22297140 Prosjekt: VG følger skattepengene Medarbeider: Hanne Skartveit Publikasjon: VG Publisert:

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

Evaluering av Gjengangerprosjektet

Evaluering av Gjengangerprosjektet Kurt Elvegård Evaluering av Gjengangerprosjektet et samarbeid mellom Stavne Gård, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag politidistrikt Det er ikke korgutter! Evaluering av Gjengangerprosjektet - et samarbeid

Detaljer

STREIKEN I DESIGN FORUM

STREIKEN I DESIGN FORUM STREIKEN I DESIGN FORUM FOTO: ALEXANDER KVEDALEN Denne rapporten er skrevet på vegne av arbeidsgruppa som ble oppnevnt da streiken i Design Forum (DF) var over i slutten av februar 2014. Oppnevnelsen av

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer