Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk på Søre Sunnmøre -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk på Søre Sunnmøre -"

Transkript

1 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2014 Svein Ivar Aarskog Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk på Søre Sunnmøre - Garnes-prosjektet Bakgrunn Prosjektet vart initiert av Søre Sunnmøre Regionråd. Rådet gjorde i sak 32/09 vedtak om å søke KID-midlar til prosjektet «Korleis få til betre kollektivtrafikk gjennom Eiksundsambandet». På bakgrunn av dette så søkte fylkeskommunen om KID-midlar til prosjektet for 2010 og 2011 og den fyrste prosjektgruppa vart etablert i Viktigheita av prosjektet ser ein i kollektivtivstrategien. Ein må gå igjennom heile produksjonen knytt til rutebil. Bussruter med låg trafikk og som ikkje er oppteken med skulekøyring på deler av traseen, må leggjast ned eller eventuelt bli erstatta med bestillingstransport. Kollektivstrategien har også klare mål om å auke tilbodet på enkelte områder, men ut frå dei økonomiske realitetane må noko av tilbodet først sanerast før ein kan styrke tilbodet andre stader. Det er fleire alternativ som vert vurdert: Rasjonaliseringstiltak skuleskyss. Til dømes lågare kvalitet på skuleskyssen Nedlegging av ruter, reduksjon i ruteområder med mykje dobbelkøyring, til dømes Moa-Ålesund rutebilstasjon, Garnes-Hareid i periodar med låge passasjertal Innspel til den ordinære ruteendringsprosessen viste at det er behov for endringar, Forslag til endringar vart handsama i samferdselsutvalet i sak SA 1/2014, der det vart gjort vedtak om å satse på utviklingsprosjekt innan kollektivtrafikken.. Prosjekta var mellomanna: Garnes-prosjektet Storfjord-prosjektet Skodje Moa-prosjektet Brattvåg- Ålesund prosjektet Vedtaket i sak SA 1/2014 var mellomanna: «Samferdselsutvalet viser til ulike innspel frå kommunar med fleire, og ber administrasjonen arbeide vidare med desse gjennom ulike utviklingsprosjekt, der kommunane er med i arbeidet.»

2 Medlemmar i Garnes-prosjektet etter : Frode Kvalheim Møre og Romsdal fylkeskommune Prosjektleiar Svein Ivar Aarskog Møre og Romsdal fylkeskommune Jan Berseth Ulstein kommune Terje Høybakk Maritim forening for Søre Sunnmøre Ottar Jan Løvoll Vanylven kommune Håkon R. Hagen Nettbuss Midt-Norge AS Mål med prosjektet Betre rutetilbodet for buss, ferje og hurtigbåt for brukarane. Betre tilbodet for skuleskyss i høve til dagens opplegg Auke rutefrekvens på dei ulike delstrekningane Redusere dobbelkøyring på buss mellom Garnes-Hareid og nytte til km til auka frekvens ref. punkt ovanfor Framdriftsplan I perioda Onsdag 15. januar Handsaming samferdselsutvalet Torsdag 6. februar Mandag 10. februar Mandag 24. februar Torsdag 27. februar Tysdag 4. mars Tysdag 11. mars Tysdag 18. mars Torsdag 20. mars Mandag 24. mars Tysdag 1. april Onsdag 2. april Onsdag 2. april Fredag 4. april Tysdag 8. april Fredag 25. april Onsdag 7. mai Fredag 20. juni Mandag 18. august Møte med Norled om endringar i hurtigbåtruter Møte med Nettbuss om ruteendringar Møte i prosjektgruppa Forslag til nye hurtigbåtruter sendt ut på høyring Møte Møre Barne- og Ungdomsskule om endring skuletider Møte Ulstein og Herøy vgs om skuleskyss i Garnes-prosjektet Møte Nettbuss om ruteendringar Svarfrist høyring hurtigbåt Handsaming hurtigbåt samferdselsutvalet Møte Nettbuss om ruteendringar Møte i prosjektgruppa Møte med utvalgte kommunar om endringar i skuleskyss Nye buss- og hurtigbåtruter sendt ut på høyring Møte Ulstein og Herøy vgs om skuleskyss i Garnes-prosjektet Svarfrist høyring hurtigbåt/buss Handsaming samferdselsutvalet Nye buss- og ferjeruter klar Oppstart nye buss- og ferjeruter

3 Forslag i saka Generelt om rutene Ved etablering av busshaldeplass på Garnes vil ein få meir straumlinje forma rutetilbod. Garnes ligg relativt midt i regionen og vegnettet gjer at ein ikkje får omvegar for dei reisande. Dagens lomme i Myrvåg betyr at passasjerar Volda- Ulsteinvik får ein omveg på minutt, slik uheldige konsekvensar unngår ein ved etablering av Garnes haldeplassen. Opplegget har ein grunntanke med «stive» ruteplanar etter same mal som TIMEkspressen. Bussen Fosnavåg-Hareid vil vere gjennomgåande heile strekninga pga at det er denne reisestrekninga som har klart flest passasjerar. Så vil det vere matebussar frå Ørsta/Volda og Årvik til Garnes. Desse snur på Garnes og ein vil redusere dobbelkøyring på strekninga Garnes-Hareid. Innsparinga der vil ein nytte til å lage fleire ruter i regionen. Merk at bussane er gjennomgåande til Ulsteinvik/Volda i samband med skule og arbeidsreisande (kl /07.55 på Garnes). I tillegg vil ein vidareføre skule/arbeidsruter som i dag, slik at desse reisande ikkje får eit dårlegare tilbod enn i dag. Opplegg om morgonen (døme med korr på Hareid kl ) Morgon Fosnavåg 07:20 Årvik 07:20 Volda 07:15 Nærøy 07:30 Larsnes 07:30 Ørsta 07:15 Stokksund 07:40 Leikong 07:45 Eiksund 07:40 Myrvåg 07:50 Myrvåg 07:50 Haddal 07:50 Garnes 07:55 Ulsteinvik 08:05 Bigset 08:18 Hareid 08:25 Ferge/HB t/r 08:30 Hareid 08:25 Bigset 08:28 Ulsteinvik 08:45 Garnes 08:55 Myrvåg 09:00 Myrvåg 09:00 Haddal 09:00 Stokksund 09:10 Leikong 09:10 Eiksund 09:10 Nærøy 09:20 Larsnes 09:25 Ørsta 09:30 Fosnavåg 09:30 Årvik 09:35 Volda 09:30 Om ettermiddag så snur hurtigbåten takting. Det betyr avgang frå Hareid kl. xx00 i staden for kl. xx30. Siste avgang med morgon opplegg er frå Hareid kl og så er det nytt opplegg frå Hareid kl Dette vert gjort for å ta omsyn til alle pendlarane frå Ulsteinvik og frå Ålesund. Opplegget om ettermiddag/kveld vert då slik (døme Hareid kl )

4 Ettermiddag Fosnavåg 14:50 Årvik 14:50 Volda 14:50 Nærøy 15:00 Larsnes 15:00 Ørsta 14:50 Stokksund 15:10 Leikong 15:15 Eiksund 15:15 Myrvåg 15:20 Myrvåg 15:20 Haddal 15:20 Garnes 15:25 Ulsteinvik 15:35 Bigset 15:48 Hareid 15:55 Ferge/HB t/r 16:00 Hareid 15:55 Bigset 15:58 Ulsteinvik 16:15 Garnes 16:25 Myrvåg 16:30 Myrvåg 16:30 Haddal 16:30 Stokksund 16:40 Leikong 16:40 Eiksund 16:40 Nærøy 16:50 Larsnes 16:55 Ørsta 17:00 Fosnavåg 17:00 Årvik 17:05 Volda 17:00 Om ettermiddag så er skule og arbeidsruter frå Ulsteinvik retning Volda/Årvik mellom kl gjennomgåande. Prosjektet betyr også endring i hurtigbåtrutene i høve til dagens opplegg. Det vil vere stive ruter med avgang kl. xx30 frå Hareid. Rutene vil gå via Ålesund fyrst (ankomst xx52), med korrespondanse med buss til Kristiansund N (denne bussen vil ivareta rutetilbod til sjukehuset). Båten vil deretter gå via Valderøy ferjekai (ankomst kl xx05) og er attende til Hareid kl. xx25. Merk at vi framleis ønskjer avgang frå Hareid kl , årsak til dette er at elevar og arbeidsreisande ikkje vil rekke skule/arbeid med ei 5 minutts utsetting (mest kritisk er dette for elevar ved Borgund vgs) Om ettermiddagen så snur som sagt taktinga på hurtigbåten, dette for å ivareta pendlarane sitt behov. Rutene på kvelden tar omsyn til flytrafikken på Vigra. Rutetilbodet i helga er vidareføring av dagens opplegg, einaste endring er at vi omarbeidd det til lik avgangstid frå Hareid på alle avgangar på søndag. Alle forslag til ruter ligg som vedlegg til saka. Vi gjer merksam på at bussrutene på laurdag og sundag ikkje er ferdigplanlagt. Dette skal gjerast i samråd med kommune og næringsliv. Tal avgangar er det viktigaste her i høve til finansiering.

5 Avtale med Nettbuss Midt-Norge AS Utarbeiding av ruteforslag har vore eit samarbeid mellom samferdselsavdelinga og Nettbuss. Ruteforslaga har vore presentert i prosjektgruppa til godkjenning for vidare arbeid. Ruteselskapet har avtale med fylkeskommunen på rutetransport i området til Avtalen er ei nettokontrakt, dvs. at selskapet har inntektsansvar. Selskapet og samferdselsavdelinga har gjort avtale om at ruteforslaget i saka er innanfor dagens avtale med tanke produksjonsvolum, bruk av bussar i dimensjonerande time. Selskapet er klar på at dei skal vere med på ein diskusjon ved evt endringar. Dersom det vert endringar som medfører at selskapet må køyre ruter med lågare trafikkgrunnlag enn i forslaget, vil dei krevje dette kompensert. Endringar rute 330 Fosnavåg-Hareid i høve til dagens rute Dette er ei rute med gode trafikktal. Prosjektet har derfor prioritert ei auke på denne strekninga. Nye avganger i høve til i dag er: Fosnavåg kl Hareid Hareid kl Fosnavåg Fosnavåg kl Hareid Fosnavåg kl Hareid ( no alle dg) Hareid kl Fosnavåg Fosnavåg kl Hareid Hareid kl Fosnavåg På laurdagar vert dei ein auke på ein avgang i kvar retning, medan det vi vere ein auke på 2 avganger på søndagar. Vi gjer merksam på at forslaget til ruter i helga ikkje er ferdig, berre tal avgangar, slik at ein får ein total ruteproduksjon. Ein legg opp til å gjere denne jobben vidare i prosjektgruppa. I tillegg så vil ein oppretthalde rutetilbodet på andre tidspunkt mellom Hareid- Ulsteinvik og mellom Garnes- Fosnavåg. Skuleskyssen til Herøy og Ulstein vgs vert vidareført. I tillegg så er det gjort endringar i skyssen til/frå Møre barne- og ungdomsskule. Denne skulen vil få skuleskyss kl neste skuleår. Dette opnar for at bussane har betre kapasitet til å handtere meir fleksibel skuleskyss for elevar ved dei vidaregåande skulane, som sluttar tidlegare. Skuleskyssen til/frå Stoksund skule vil verte utført av egne skulebussar, noko som også bidrar til auka kapasiteten på skuleskyss for elevar ved Herøy vgs. Rute 310/311 Åheim/Årvik- Garnes i høve til dagens opplegg I utgangspunktet hadde prosjektet Årvik ferjekai som sitt endepunkt på ruta, og det var tenkt eit eige opplegg frå Vanylven. Men prosjektet vart utvida med Vanylven etter at ein i sak SA-1/2014 gjorde ein reduksjon i rutetilbodet i Vanylven. Dette for å sjå om ein klarer å behalde ruteopplegget i Vanylven sjølv med mindre ressurser.

6 Alle ruter med unntak av Fiskå Hareid stopper på Garnes og har korrespondanse til Hareid/Fosnavåg/Ørsta/Volda. Nemnte avgang køyrer fram til Ulstein vidaregåande skole. Prosjektet har funne økonomi til å vidareføre avgangen Åheim kl Garnes, men det er lagt opp til at avgangen stopper på Garnes og har korrespondanse vidare til Hareid. Vidare så er det framleis rutetilbod frå Hareid kl heilt til Åheim(med bussbytte på Garnes). Ved ein feil har vi utegløymt avgangen Åheim kl Hareid. Denne skal vidareførast med rute til Koparnes og korrespondanse vidare frå Årvik. Dette er slik som i dag. Ruta Hareid-Måløy på søndagar er foreslått fjerna og produksjonen er flytta til å auke tal avganger på søndagar i regionen. Det er likevel framleis same tilbodet til/frå Vanylven som i dag med tanke på vekependling på søndagskveldane. Det er framleis avgang frå Åheim kl Hareid og avgang frå Hareid kl Åheim. For Sande kommune sin del så er det ein auke i rutetilbodet i høve til i dag. Det vil vere 9 avganger frå Larsnes måndag-fredag mot 8 i dag. Merk at det vil vere ein ny kveldsavgang frå Larsnes kl Hareid og frå Hareid kl Årvik. Det vil også vere fleire avganger på søndagar. Vi skulle gjerne ha sett at det vart fleire avgangar frå Sande kommune, men det er ikkje økonomi i prosjektet til dette. Som nemnt i punkt c) så er ikkje ruteoppsettet i helga endeleg. Dette vert ein jobb i prosjektgruppa. Utfordringa i helgane er at det ikkje er timesfrekvens mellom Fosnavåg-Hareid. Dette medfører at ein ikkje får gode korrespondansar i alle retningar. Eit døme på dette er at ein kanskje får eit godt tilbod til Hareid, men ikkje til Volda. Prosjektet har ikkje funne råd til ein egen avgang frå Larsnes kl Garnes for elevar som skal på skule i Ørsta/Volda. Vurderingane går på at det er avgangar både kl og kl Vidare så vil ein på ettermiddag snu bussane på Larsnes i staden for Årvik ferjekai. Ved å gjere dette grepet, kan same køyretøyet nyttast både til/frå Garnes. Dette har med kostnader å gjere. Vidare så er trafikkgrunnlaget på strekninga Årvik- Larsnes svakt. Avslutningsvis så har vi tatt omsyn til skule- og arbeidsreisande og vidarefører dagens opplegg for desse. Rute 338/339 Hareid/Årvik/Fosnavåg-Ørsta/Volda endring i høve til dagens ruter Ruter gjennom Eiksundsambandet var utgangspunkt for at prosjektet starta opp i Som på rutene frå Årvik, så skal også desse stoppe på Garnes og har korrespondanse vidare. Unntaket er arbeidsrutene til/frå Ulstein verft og skuleskyssen til/frå Ulstein vidaregåande skule. Rutestrekninga vil også ivareta lokalrutefunksjonen i Haddal og Eiksund, slik at enkelte avgangar vil gå gamlevegen her.

7 Også her vil ein ha auka ruteproduksjon, det vil verte 12 avgangar mot 10 i dag. Vi såg oss nøydd til å redusere ein avgang på strekninga for å finansiere Åheim kl Garnes, men vi meiner likevel at det er nok avganger midt på dag. Også her har ein tatt omsyn til skuleskyss og arbeidsruter og desse kjem i tillegg til dei ordinære avgangane. På laurdag vil ein få ein auke frå 2 til 3 avgangar, likeeins på søndagar. Merk at også desse rutene er ikkje klare enno. Her vil ein ta omsyn til vekependling, flyavgangstider og korrespondansar med bussar til/frå Oslo og Bergen. Det er ikkje lagt opp til at rutene skal køyre via Ørsta/Volda lufthamn. Det er ikkje snuforhold ved flyplassen og vil vi avvente oppbygging av Torvmyrvegen før ein sette dette i gang. Økonomi i prosjektet: Rutekm Egenproduksjon pr Undertransportør pr rutetilbod mandag-fredag rutetilbod laurdag rutetilbod sundag sum I samarbeid med Nettbuss Midt-Norge AS, så vil vi finne rasjonaliseringstiltak som finansierer den auka produksjonen på rutekm pr år. Merknader Hareid kommune: Kommunen synes det vart for kort tid i høyringsfasen. Kommunen ser positivt på auka rutefrekvens for buss i oppsettet. Positivt at hurtigbåt-rutene vert kobla opp mot TIMEkspressen frå Ålesund. Kommunen vil at det skal vere rutetilbod heilt fram til Ørsta/Volda lufthamn. Kommunen påpeiker at på enkelte avganger på hurtigbåten om kvelden og i helg, så vil passasjerar frå Hareid til Valderøy miste tilbodet sitt. Dette er på avganger der båten har reguleringstid i Ålesund og ikkje går via Valderøy på veg til Ålesund. Sande kommune: Kommunen vil på generelt grunnlag påpeike behovet for å auke løyvingane til kollektivsektoren. Ber om at det blir etablert ei rute frå Sande som korresponderer med buss til Ørsta/Volda på Garnes kl Då vil elevar frå kommunen ha same tilbodet til Ørsta/Volda vgs som elevane frå Herøy og Ulstein. Bussrutetilbodet Larsnes-Volda/Ørsta på søndagar er dårleg tilpassa for vekependlarar. Etterlyser ruter til/frå flyplassen i Hovdebygda. Kommunen meiner at ein skal vurdere å legge ned Valderøy som anløpsstad på hurtigbåt og ha all flybusstilbod frå Skateflukaia. Kommunen påpeiker også at rutetilbodet i helgane er dårleg tilpassa flyreisande på Vigra og føreset at ein ser nærare på dette i samråd med næringslivet.

8 Kommunen etterlyser rutiner/ansvar som ivaretar kundane ved forsinkingar. Etterlyser felles billetteringssystem. Herøy kommune: Høyringsvar vert levert ut på møtet. Vanylven kommune: Kommunen meiner dei kjem dårleg ut med prosjektet. Dei viser til at fleire avganger stopper på Larsnes i staden for Årvik. Vidare at Åheim kl er vekk frå oppsettet. At det ikkje går buss på strekninga Maurstad-Åheim. Kommunen ber om at søndagsruta til Måløy vert oppretthelde. Kommunen krev at buss frå Åheim kl vert opprettholdt som dagens opplegg, dvs. direkte buss heilt til Ålesund og attende om ettermiddagen. Ulstein vgs: Ser positivt på at bussrutene blir «stive», forutsigbare og lettare å bruke. Ser også positiv på prosessen til no og at det går mot ein meir fleksibel praksis for at elevane kan nytte ein breidare del av rutetilbodet. Godt nøgd med at bussane har ankomst skulen kl , noko som gjer at skulen kan strekkje dagen med 5 minutt. Skulen vil ha lik skuledag alle dagar (dvs. at ein ikkje sluttar kl på fredagar lenger). Ber om ny vurdering av skulerute Ørsta/Volda-Ulstein vgs. Ruta bør køyre fyrst til skulen, så til sentrum. Ruta bør utsettast frå Furene for å få ned reisetid for elevane, der eit av tiltaka er at den eine bussen ikkje køyrer gamlevegen på Haddal. Ber om at ein ser på skuleskyssen til Flø om ettermiddagen på nytt. Elevrådet ved Ulstein vgs er svært glade for at det skal bli eit betre tilbod som alle som vel å reise med kollektivtransport. Rådet ber om at ein utsett avgangen frå Hareid om morgonen slik at elevane kjem kl til skulen i staden for kl , vidare at ein sørgjer for at det ikkje vert ventetid på Garnes på skulebussen frå Fosnavåg kl Herøy vgs: Vil endre skuleslutt på fredagar til kl Då vil det vere lik skuleskyss alle dagar og skyssen passar saman med Ulstein vgs sine endringar. MAFOSS: Ønskje om betre tilbod til Hareid måndag-fredag er i møtekome. Føreset at flybusstilbodet til/frå Vigra er koordinert med dei nye ankomst-tidene på Valderøy. Tilbodet helg er ikkje tilpassa flyalternativ. MAFOSS ser positivt på at rutetilbodet i vekedagar er styrka. Hareid Næringsforum: Legg til grunn at det er at det er ei heilskapleg løysing for utvikling og tilrettelegging av samferdselstilbodet i regionen. Tilfredstiller minimum dagens nivå og aukar i takt med trafikkgrunnlag Fylkesrådmannen sine vurdering Innleiing Fylkesrådmannen synes at tilbakemeldingane på prosjektet generelt er gode. Eit auka rutetilbod og eit meir oversikteleg oppsett med stive ruteplanar, vil gi publikum eit betre tilbod.

9 Økonomi gjer at ein ikkje får eit optimalt resultat alle stadar. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen, så ser ikkje fylkesrådmannen å kunne auke produksjonen. Då snakker ein om eventuelle omprioriteringar. Årsak til at høyringsfristen er kort, er at avgjerdsla om 1 eller 2 hurtigbåt og rutehefte, ikkje vart avgjort før i slutten av mars. Det var vanskeleg å lage bussruter, når ein ikkje var kjent med hurtigbåt-rutene. Vidare så er det viktig at saka vert politisk handsama 7. mai, slik at ein rekk å lage dei endelege rutetabellane innanfor frist. Vurdering på rute 330 Fosnavåg-Hareid Tilbakemeldingane på forslaget er godt. Dette er ein trafikksterk strekning og det nye tilbodet vil gi dei reisande fleire reisemuligheiter gjennom døgnet. Fylkesrådmannen vil sjå på muligheiter for å få ned reisetid td Hareid Ulstein vgs og Fosnavåg-Ulstein vidaregåande skule iht ønskje frå elevrådet ved Ulstein vgs. MAFOSS med fleire viser til at rutene ikkje er tilpassa flyavganger i helgane. Fylkesrådmannen vil be prosjektgruppa jobbe vidare med dette, slik at rutetilbodet vert best mogeleg. Vidare så er det positivt med prosjektet at ein får ein meir fleksibel skuleskyss med endringane. Fylkesrådmannen er likvel klar på at det ikkje er økonomi i å dublere avgangane ved at for mange elevar sluttar før enn skulen sitt ordinære sluttidspunkt. Her må skulane og operatør samarbeid for å unngå dette. Vurderingar på rute 310 Åheim/Årvik-Hareid Avgang Åheim kl Ålesund/Ålesund kl Åheim Vanylven kommune krev i sin merknad at gjennomgangsruta Åheim kl Ålesund vert vidareført etter dagens opplegg heilt til Ålesund. I forslag til rutetabell har ein av økonomiske årsaker valgt å stoppe denne på Garnes. Løn, kilometer og ferjekostnader ved å forlenge denne Garnes-Ålesund-Garnes vil kome på kroner pr. dag. Årskostnader vil då vere kroner I og med at rutetilbodet framleis er der og med raskare framføringstid på ruta, så vil ein føresette at ein beheld delar av dagens trafikk. Med fylkeskommunen sin økonomi, så ser ikkje fylkesrådmannen å kunne tilrå å vidareføre ruta heilt til Ålesund. Det er heller ikkje å tilrå å legge ned andre ruter for å finansiere dette.

10 Vidare så er det gjort ein gjennomgang av rutestatistikken på denne avgangen. Med basis i tala i november 2013 og februar 2014, så får ein desse tala: bussreisande pass dagar Snitt pass pr dg november Åheim-Ålesund , Ålesund-Åheim , februar Åheim-Ålesund ,25 Ålesund-Åheim ,35 ferjeoverfart pass dagar Snitt pass pr dg november Hareid-Sulesund , Sulesund-Hareid , februar Hareid-Sulesund ,35 Sulesund-Hareid ,6 Om morgonen så er det i snitt 21/22 passasjerar som er innom bussen, medan det i andre retning om ettermiddag er vel 15 passasjerar som er innom bussen. Det er ikkje mange som reiser heile strekninga. Med bakgrunn i tala i desse to månadane, så vil tal reisande pr. år vere om lag 9 500, truleg mindre på grunn av sommartrafikken. Tal reisande som nytter strekninga Hareid-Sulesund i buss er vesentleg lågare enn snittreisande. Om morgonen er det 9,5 reisande og ettermiddagen ca. 10 reisande. Rutestatistikken her viser at det er få passasjerar som reiser denne vegen i høve til dei som reiser med hurtigbåt til Ålesund. Så kostnader og svak trafikk er argumenta som gjer at fylkesrådmannen ikkje tilrår at avgangen Åheim kl går lenger enn til Garnes og frå Garnes kl til Åheim. Andre ruter med tilknytning til Vanylven Avgangen Åheim kl har ved ein feil blitt fjerna frå oversikta. Denne er planlagt vidare som i dag til Koparnes med korrespondanse vidare frå Årvik til Hareid. Ruta søndag Hareid kl Måløy/Måløy kl Åheim er fjerna i framlegg til nye ruter. Rutekilometer er flytta inn i prosjektet for å skape fleire ruter på søndag. Årsak til dette er at svake trafikktal. Avgangen frå Hareid kl hadde i mars 6,6 reisande som skulle til Måløy. Dei andre reisande på ruta var passasjerar mellom Hareid Ulsteinvik. Trafiktala Vanylven kommune Måløy er 1 passasjer i snitt. Passasjerar Årvik/Fosnavåg/Ulsteinvik har eit tilbod til Bergen via Volda og ekspressbuss.

11 For Vanylven er det ikkje noko alternativ, men passasjertalet er svakt. Frå Måløy til Åheim er det eit snitt reisande på 2,4 reisande. Viser her til kollektivstrategien «Kollektivstrategien har også klare mål om å auke tilbodet på enkelte områder, men ut frå dei økonomiske realitetane må noko av tilbodet først sanerast før ein kan styrke tilbodet andre stader». Rutestrekninga Maurstad-Åheim er ikkje definert som ein del av Garnes-prosjektet. Det er ikkje lagt inn planar om endringar i høve til vedtak i sak SA-1/2014. Fleire avganger om ettermiddagen stopper på Larsnes i staden for Årvik. Dette grepet gjer at ein kan nytte ein minibuss på alle oppdrag, noko som gjer at ein får eit meir rasjonelt opplegg enn med 2 minibussar. Innsparingane på dette punktet frigjer midlar til andre ruter. Egen skulebuss Larsnes kl Garnes? Sande kommune krev i sitt høyring at skuleelevane frå kommunen skal ha same busstilbodet til Ørsta/Volda vgs som Herøy og Ulstein. I skysslistene til Nettbuss så er det i dag 1 elev som reiser på strekninga. Det vil gå buss frå Årvik kl og kl Begge desse avgangane har gode korrespondansar til Ålesund. Den fyrste er arbeidsrute i tillegg. Avgangen kl 0720 er tilbod til Ulstein og Herøy vgs. Dersom ein skal ha ein avgang i mellom, så vil det vere halvtimesavganger på strekning. Kostnad med denne avgangen gjer at fylkesrådmannen ikkje kan tilrå ein ekstra avgang. Pris innhenta frå operatør viser ein årleg kostnad på kroner Løysinga er at elevane tar avgangen Årvik kl til Ulsteinvik. Når dei kjem til Ulsteinvik, så står bussen til Volda der. Slik at all ventetid kan vere inne i bussen. Andre moment på rute 310 Fylkesrådmannen påpeiker at ruteoppsettet laurdag og søndag ikkje er klart. Omsyn til vekependlarar, flyreisande og ekspressbussreisande, vil vere viktige moment i denne vurderinga. Fylkesrådmannen er samd med Sande kommune om at reisetida i forslag på søndagsrutene ikkje er godt nok. Dette vil verte nøye vurdert før endeleg godkjenning. Fylkesrådmannen er nøgd med at det vert etablert eit kveldstilbod frå Hareid kl også til Årvik (måndag-fredag), dette er nytt i høve til i dag. Vurderingar på rute 338 Ørsta/Volda-Hareid Ulstein vgs viser i sin høyringsuttalelse at reisetida frå Volda/Ørsta-Ulsteinvik er lang for skuleelevar. Fylkesrådmannen vi sjå på om ein kan gjere grep på Eiksund/Haddal for å få ned tida. Føresetnaden her er at det er nok med ein buss frå Eiksund Haddal (grunnskuleskyss til Haddal skule) og at same bussen klarer alle elevar (Ulstein ungdomsskule, Ulstein vgs og Herøy vgs) frå Haddal/Eiksund. Fylkesrådmannen presiserer likevel at bussen må vere på Garnes kl , då bussen frå Volda også har skulerutefunksjon til Herøy vgs.

12 På grunn av snutilhøva ved Ørsta Volda lufthamn, så vil ikkje bussen til Ørsta køyre via flyplassen. Prosjektgruppa har gitt klare signal på at prosjektet med Torvmyrvegen må gjennomførast, slik at ein får ein god kollektivtrafikk til flyplassen. Endringar på hurtigbåten Hareid kommune påpeikar i sitt høyringssvar at passasjerar frå Hareid etter kl på kvardagar og i helg ikkje kjem seg direkte heim til Valderøy, men må vente ein time i Ålesund. Det er eit meget viktig innspel og noko som må endrast slik at passasjerane kjem seg direkte til Valderøy. Endringar i kollektivtilbodet til/frå flyplass og TIMEkspressen Sande kommune skriv i sitt høyringssvar at ein må vurdere legge ned Valderøy som anløpsstad for hurtigbåten. Dette er ikkje fylkesrådmannen samd i, då dette stoppet reduserer reisetid til/frå flyplassen. Flybussrutene vert endra frå 18. august og tilpassa dei nye hurtigbåt-rutene. TIMEkspressen startar allereie i dag frå Skateflukaia på ein del avgangar. Frå 18. august vert dette ytterlegare auka og ein vil i tillegg markedsføre dette på ein god måte. Etter kl vil ikkje korrespondansen verte like god på grunn av endring i takting på hurtigbåt, men tilbodet vil vere der også då. Oppsummering Fylkesrådmannen vil rose den jobben som prosjektgruppa har gjort med rutetilbodet. Rutetilbodet er auka monaleg og er meir oversiktelege. Reisetida har også gått ned. Enkelte kommunar har kome med ønskje forlenging av rute til Ålesund (Vanylven kommune) og ny skulerute Årvik-Garnes (Sande kommune). Begge desse er gode prosjekt, men pga manglande inndekning, så ser ikkje fylkesrådmannen å kunne tilrå desse. Fylkesrådmannen viser til at prosjektet per no er underfinansiert med rutekilometer. Med tanke på den økonomiske situasjonen, så bør ein i felleskap med operatør finne løysingar innanfor rammene. Fylkesrådmannen har forventningar om at endringar i prosjektet vil medføre ein god del trafikkvekst og ein vil starte tingingar med bakgrunn i dette.

13 Forslag til vedtak: Samferdselsutvalet godkjenner framlegg til tidtabellar i Garnes-prosjektet. Utvalet ber fylkesrådmannen arbeide vidare med: å gjere betre tilpasningar på rutene i helgane i samarbeid med kommunane og næringslivet med omsyn til vekependlarar og flyreisande. å sjå på reisetida på skuleskyss med mål å prøve å redusere denne der dette er praktisk mogeleg å endre tidtabellar på hurtigbåt slik at passasjerar til Valderøy ikkje må vente ein time i Ålesund på kveldstid og i helg. Samferdselsutvalet gir fylkesrådmannen fullmakt til å forhandle med Nettbuss Midt- Norge AS for å sørgje for at prosjektet er innanfor avtalte økonomiske rammer. Ottar Brage Guttelvik fylkesrådmann Arild Fuglseth samferdselssjef Vedlegg 1 Ruteoppsett Garnes-prosjektet 2 Høyringssvar 3 Høyring nye buss- og hurtigbåtruter i høve til Garnes-prosjektet 2014

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR

REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR buss Møre ogromsdalfylkeskommune Samferdsleavdelinga Fylkeshuset 6404 MOLDE Dykkar ref: Dato: 15.11.2013 REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR Vedlagt følgjer notat med tiltak

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundveien 9 6404 Molde Ref. sak. 4917/2013/N02 Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2012/1720 1513/2013 N02

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2013/1006 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet RUTEENDRINGSPROSESSEN 2014 - TILLEGGSFRÅSEGN Administrasjonen

Detaljer

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2015 28276/2015 Rolf Stavik Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.05.2015 Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim Bakgrunn

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.03.2013

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.03.2013 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 13.02.2013 8873/2013 Frode Kvalheim Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.03.2013 Ruteendringsprosessen 2013 Bakgrunn Samferdselavdelinga har motteke

Detaljer

Ruteendringar frå 19. juni 2016

Ruteendringar frå 19. juni 2016 Ruteendringar frå 19. juni 2016 Hovudutval for samferdsle 9. februar 2016 Rutetilbodet frå 19. juni 2016 I rutekjøpssaka som vart handsama i HS i oktober vart rutetilbodet for i år bestemt Fylkesdirektøren

Detaljer

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 20.01.2016 3743/2016 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute Bakgrunn Problemstilling

Detaljer

Ruteendringsprosessen buss 2014

Ruteendringsprosessen buss 2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 03.01.2014 222/2014 Svein Ivar Aarskog Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 15.01.2014 Ruteendringsprosessen buss 2014 1. Bakgrunn Samferdselavdelinga

Detaljer

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar Kollektivtransport i Suldal og Sauda frå 1.1.2016 Den nye brua over Sandsfjorden fører til at ferja blir nedlagd 1. januar 2016 og at buss og båtrutene blir endra. I dette heftet finn du rutetabellar og

Detaljer

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune vidarefører sin produksjon på Hol-Aurland, Maurstad- Åheim og Folkestad Nordfjordeid.

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune vidarefører sin produksjon på Hol-Aurland, Maurstad- Åheim og Folkestad Nordfjordeid. Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Øystein Hunvik, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 13/7031-3 Fylkeskryssande bussruter Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren rår hovudutval for samferdsle til å gjere

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet.

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for næring og samferdsel Møtedato 21.11.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal:

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.10.2015 62175/2015 Jan Eirik Søraas Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Statusrapport Bakgrunn Faktatal

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

Ullensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll

Ullensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll Ullensvang herad Eldrerådet Møteprotokoll Møtedato: 20.03.2014 Møtetid: Kl. 13:15 14:45 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 001/14-008/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 13.10.2014 62073/2014 Merete Jeanette Daae Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014 Ståplasser i skolebusser Bakgrunn I møte i samferdselsutvalet

Detaljer

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD Magne Vivelid Gaular Frivilligsentral 24. Mai 2012 Gaular, ein kommune i vakre Sogn og Fjordane 07.06.2012 Landskonferansen på Alexandra 2 Gaular, med dei 3 ruteområda

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.02.2012 10440/2012 Frode Kvalheim Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 07.03.2012 Ruteendringsprosessen 2012 ruteendringar. Bakgrunn Vi viser til

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Driftsstyret 16.03.2011 REVIDERING AV SKYSSREGLEMENTET I MØRE OG ROMSDAL FYLKE - HØYRINGSUTTALE

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Driftsstyret 16.03.2011 REVIDERING AV SKYSSREGLEMENTET I MØRE OG ROMSDAL FYLKE - HØYRINGSUTTALE VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2010/2206 Arkivkode: N06 Utvalsaksnr Utval Møtedato Driftsstyret 16.03.2011 REVIDERING AV SKYSSREGLEMENTET I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

Detaljer

Søknad om nye ruteløyve for Nordfjordekspressen og Møreekspressen : : : Sett inn innstillingen under denne linja

Søknad om nye ruteløyve for Nordfjordekspressen og Møreekspressen : : : Sett inn innstillingen under denne linja Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Øystein Hunvik, Eva Fosshagen og Inge Horstad, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 15 / 8257-5 Søknad om nye ruteløyve for Nordfjordekspressen og Møreekspressen : : : Sett

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/1354 Arkivkode: N41 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet ANBOD REGIONALE FLYRUTER FRÅ 1. APRIL 2009 - HØYRING. Administrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Volda Rådhus Dato: 31.05.2010 Tid: 15:00 mrk. tida MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGBUSS I BERGEN SENTRUM

SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGBUSS I BERGEN SENTRUM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200811709-6 Arkivnr. 8323 Saksh. Rødseth, Tor Harald Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 01.04.2009 22.04.2009-23.04.2009 SØKNAD OM

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Høyring - Ferjerute Vangsnes - Hella - Dragsvik og Mannheller - Fodnes ved neste kontraktsperiode

Høyring - Ferjerute Vangsnes - Hella - Dragsvik og Mannheller - Fodnes ved neste kontraktsperiode Side 1 av 12 Saksbehandlar: Eva Solhaug Fosshagen og Inger Grete Skjeldestad Avdeling: Samferdsleavdelinga Sak nr.: 13/7611-4 Høyring - Ferjerute Vangsnes - Hella - Dragsvik og Mannheller - Fodnes ved

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Ferjedrift Åfarnes-Sølsnes i perioda

Ferjedrift Åfarnes-Sølsnes i perioda saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.08.2017 84036/2017 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.09.2017 Ferjedrift Åfarnes-Sølsnes i perioda 10.09.2017-18.02.2018

Detaljer

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

SAMFERDSELSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 09.04.2014 Fylkesutvalet 23.04.2014

SAMFERDSELSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 09.04.2014 Fylkesutvalet 23.04.2014 SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11298-9 Saksbehandlar: Tor Harald Rødseth Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 09.04.2014 Fylkesutvalet 23.04.2014 Søknad frå Tide Buss AS om

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Kvinnherad kommune. Særutskrift : Kollektivtilbodet i Kvinnherad - Skyss. Fellestenester Informasjonsavdelinga

Kvinnherad kommune. Særutskrift : Kollektivtilbodet i Kvinnherad - Skyss. Fellestenester Informasjonsavdelinga Fellestenester Informasjonsavdelinga Hordaland Fylkeskommune v/skyss Pb 7900 Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Kollektivtilbodet i Kvinnherad - Innspel til skyss (utsett sak frå Komité for Næring og samferdsel)

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Kollektivtilbodet i Kvinnherad - Innspel til skyss (utsett sak frå Komité for Næring og samferdsel) Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2014/2768-7 Karin Thauland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kollektivtilbodet i Kvinnherad - Innspel til skyss (utsett sak frå Komité for Næring og samferdsel)

Detaljer

Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk Ålesund og Giske. Vedlegg til pressemelding

Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk Ålesund og Giske. Vedlegg til pressemelding Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk Ålesund og Giske Vedlegg til pressemelding 03.10.2017 Endringar Ålesund sentrum - Hessa (linje 618 og 624) Kvartersavgangar Hessaskaret Ålesund sentrum Avgangane frå

Detaljer

Innkalling til Samferdsleutvalet

Innkalling til Samferdsleutvalet FLORA KOMMUNE Møtedato: 14.10.2015 Møtestad: Plan og samfunn - store møterom Møtetid: 13:00-15:30 Innkalling til Samferdsleutvalet Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: LENGING AV TORVMYRVEGEN - ALTERNATIV TRASE TILRÅDING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Fråsegn til Jernbaneverket sitt Handlingsprogram 2014-2023

Fråsegn til Jernbaneverket sitt Handlingsprogram 2014-2023 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.11.2013 65701/2013 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 11.11.2013 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 26.11.2013 Fylkestinget

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Rådmannens kontor - Rådhuset, Fiskå Dato: 12.01.2016 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 11:30. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben Planseksjonen her For kunngjering av planvedtak Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2007/865 2907/2007 L12 SAM/ PH 11.04.2007 _ E39 VOLDA

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

1 INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Formål 2 1.3 Problemstillingar 2 1.4 Metode og datagrunnlag 2 1.5 Avgrensing 3 1.5 Revisjonskriterium 3

1 INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Formål 2 1.3 Problemstillingar 2 1.4 Metode og datagrunnlag 2 1.5 Avgrensing 3 1.5 Revisjonskriterium 3 INNHALD 1 INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Formål 2 1.3 Problemstillingar 2 1.4 Metode og datagrunnlag 2 1.5 Avgrensing 3 1.5 Revisjonskriterium 3 2 FAKTA OG REVISORS VURDERING 4 2.0 Innleiing 4 2.1 Problemstilling

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Rådmannens kontor - Rådhuset, Fiskå Dato: 10.06.2014 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 13:05. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

Detaljer

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar Kommunane Kommunane v/leiar i ungdomsråd Kommunane v/ungdomsarbeidar/kulturarbeidar Sakshandsamar: Bente Sønsthagen E-post: Bente.Sonsthagen@sfj.no Tlf: 57 65 61 53 Vår ref. Sak nr.: 10/538-1 Gje alltid

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE 01.03.2010 Skyss REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND NYTT BILLETTSYSTEM Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare 1. GENERELLE REGLAR Reglementet

Detaljer

EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00. Godkjenning av sti- og løypeplan for Sysendalen. Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh.

EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00. Godkjenning av sti- og løypeplan for Sysendalen. Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh. EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00 Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh.: Gunnar Elnan Dato: 23.08.2013 SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksh. Eidfjord formannskap 02.09.2013

Detaljer

Tilpassing av ferjetilbodet i Hardanger som følgje av endring i trafikkgrunnlaget

Tilpassing av ferjetilbodet i Hardanger som følgje av endring i trafikkgrunnlaget SKYSS Arkivnr: 2015/4465-1 Saksbehandlar: Åshild Fossgard Sandøy Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.05.2015 Fylkesutvalet 19.05.2015 Tilpassing av ferjetilbodet i Hardanger

Detaljer

«Nordhordland kommune»

«Nordhordland kommune» «Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy Notat oppsummering av innspel til intensjonsavtale 25.01.16 Side 1 1. Innleiing Dette notatet samanfattar dei innspela som har kome

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Ottar Bjørkedal Eid vgs

Ottar Bjørkedal Eid vgs Prosjekt "betre formidlingsprosess til opplæring i bedrift" av Ottar Bjørkedal Eid vgs Loen 05.11.08 Kven har delteke i prosjektet? Alle elevane som skal ut i lære, frå vg2 sal, service og tryggleik våren

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato:

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Saksframlegg Rullering av trafikktryggingsplana forslag til plan Utvalsak Utval Møtedato 14/2 Planutvalet 27.01.2014 Forslag til vedtak: Planutvalet

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Hege Merethe Gagnat Medlem AP

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Hege Merethe Gagnat Medlem AP Møteprotokoll Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom 700, Fylkeshusa, Molde Dato: 17.04.2013 Tid: Kl. 11:15 14:50 Protokoll nr: 3/2013 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Oddbjørn

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Kostnader for bussar i kø i Bergensområdet

Kostnader for bussar i kø i Bergensområdet SKYSS Arkivnr: 2014/278-34 Saksbehandlar: Gudrun Einbu Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 06.09.2016 Fylkesutvalet 21.09.2016 Fylkestinget 04.10.2016 Kostnader for

Detaljer

Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra - søknad om tilskot i samband med etablering av direkte flyrute mellom Amsterdam og Ålesund.

Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra - søknad om tilskot i samband med etablering av direkte flyrute mellom Amsterdam og Ålesund. saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.02.2013 9849/2013 Lillian Sæther Sørheim Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 05.03.2013 Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra -

Detaljer

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.02.2016 9523/2016 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Hotel Alexandra, Molde Dato: 18.02.2011 Tid: Kl. 14:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.12.2012 76302/2012 Sigri Spjelkavik Saksnr Utval Møtedato U-10/13 Fylkesutvalet 28.01.2013 Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg

Detaljer

SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER

SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER Reglement for Sandøy kulturskule. 1 Samarbeid mellom skule og heim Kulturskulen freistar til ei kvar tid å utvikle samarbeidet/kontakten mellom skule og heim. I revideringa

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Bakgrunn Frå ulikt hald har vi fått signal om at det er ønskjeleg med ei omstrukturering av HMSdokumentasjonen

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Mogleg kapasitetsauke på sambanda Hareid - Sulesund, Sølsnes - Åfarnes og Eidsdal - Linge

Mogleg kapasitetsauke på sambanda Hareid - Sulesund, Sølsnes - Åfarnes og Eidsdal - Linge saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 11.02.2015 9062/2015 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Fylkestinget 13.04.2015 Mogleg kapasitetsauke på sambanda Hareid - Sulesund, Sølsnes - Åfarnes

Detaljer

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Levekår 028/15 26.08.2015

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Levekår 028/15 26.08.2015 Arkiv: K2 - H11, K3 - &13 Vår ref: 15/1496-3 Journalpostid: 15/20633 Saksbeh.: Tord Anton Haaland HØYRINGSUTTALE - SJUKEHUSUTBYGGING Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Levekår 028/15 26.08.2015 Framlegg

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2014/7 Komite for oppvekst, kultur, idrett

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2014/7 Komite for oppvekst, kultur, idrett Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2014/197-3 Marit Tarlebø Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2014/7 Komite for oppvekst, kultur, idrett 25.03.2014 Formannskapet Innstilling frå rådmannen: 1. Komite for

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

Kollektivseminar. Kollektivstrategi for Hordaland. Litteraturhuset i Bergen 22. mai 2013

Kollektivseminar. Kollektivstrategi for Hordaland. Litteraturhuset i Bergen 22. mai 2013 Kollektivseminar Kollektivstrategi for Hordaland Litteraturhuset i Bergen 22. mai 2013 Dagsorden 10:00 Velkomen Skyss og kollektivtrafikken i Hordaland Oddmund Sylta 12:00 Lunsj Brukervennlig og forenklet

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

FRAMTIDIG KOLLEKTIVTILBOD TIL/FRÅ OSTERØY

FRAMTIDIG KOLLEKTIVTILBOD TIL/FRÅ OSTERØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201110438-7 Arkivnr. 853 Saksh. Rosenlund, Rolf Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 22.08.2012 28.08.2012 FRAMTIDIG KOLLEKTIVTILBOD

Detaljer

SØKNAD FRÅ XPRESSBUSS.NO OM RUTELØYVE FOR STREKNINGA BERGEN SENTRUM - BERGEN LUFTHAVN

SØKNAD FRÅ XPRESSBUSS.NO OM RUTELØYVE FOR STREKNINGA BERGEN SENTRUM - BERGEN LUFTHAVN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201110927-3 Arkivnr. 831 Saksh. Rødseth, Tor Harald Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.11.2011 28.11.2011 SØKNAD FRÅ XPRESSBUSS.NO

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881

Detaljer

F-SAK 112/17 UTTALE TIL RUTEENDRINGSPROSESSEN 2018 FOR FERJE-, HURTIGBÅT OG BUSSRUTER

F-SAK 112/17 UTTALE TIL RUTEENDRINGSPROSESSEN 2018 FOR FERJE-, HURTIGBÅT OG BUSSRUTER Stab MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Postboks 2500 6404 MOLDE Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2017/663 N02 DOK 06.07.2017 F-SAK 112/17 UTTALE TIL RUTEENDRINGSPROSESSEN 2018 FOR FERJE-, HURTIGBÅT

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer