Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Årsberetning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Årsberetning 2013"

Transkript

1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Årsberetning 2013

2 NNN vil gjennom et stort fellesskap gjøre seg SYNLIG som organisasjon og for hvert enkelt medlem.

3 Innhold Årsberetning Tariffoppgjøret Internasjonalt engasjement Forbundets organer Representasjon i styrer, prosjekter, utvalg og råd Juridisk bistand Regionale klubb- og avdelingskonferanser Kursvirksomheten Rundskriv Medlemsutviklingen Bransjevise tariffavtaler - bedriftsoversikt Foto: Forside: Side 2: Side 3: Side 4: Side 9: Side 13: Side 13: Side 14: Side 15: Side 16: Side 21: Side 25: Side 34: Ylva Seiff Berge Ilja C. Hendel Bente Birkeland Bente Birkeland Ilja C. Hendel Erlend Angelo (JEP og Jens og JEP) Morten M. Løberg (Forbunds- og Landsstyre) Bente Birkeland Bente Birkeland og Merete Helland Bente Birkeland Merete Helland Bente Birkeland Ilja C. Hendel Gunstige fordeler

4 NNNs årsberetning 2013 NNN vil gjennom et stort fellesskap gjøre seg SYNLIG som organisasjon og for hvert enkelt medlem. 2

5 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund er et medlemsforbund for de som jobber innen mat og drikkevareindustrien i Norge. Arbeidet og målsetningene er regulert igjennom vedtekter og Landsmøtevedtak. Det viktigste er å sikre medlemmenes lønnsutvikling og å arbeide for trygge og gode arbeidsplasser. Landsmøtet NNN avholdt sitt Landsmøte i tiden april i Folkets Hus Oslo. Landsmøtet hadde i tillegg til behandling av innsendte forslag innledning av LO-Leder Roar Flåthen med debatt om den faglige situasjon, videre innledning av Statsminister og Partileder i DNA Jens Stoltenberg om den politiske situasjon med påfølgende debatt. Det ble også under landsmøtet presentert en rapport fra NILF om Matindustrien og muligheter for fremtiden. Videre var det innledninger fra sentrale ledere i norsk matindustri med påfølgende debatt. Alle Landsmøtets vedtak og målsetninger er i etterkant implementert i Administrasjonens handlingsplan og arbeidet med oppfølging er igangsatt. Under Landsmøtet var det hilsningstaler fra de land hvor vi har solidaritetsprosjekter: Cuba, Slovakia, Russland, Serbia og en innledning ved Liv Tørres, Norsk Folkehjelp. Landsmøtet ble for første gang gjennomført elektronisk ved hjelp av ipad. Vi var de første i Norge som gjennomførte personavstemming elektronisk. I etterkant har Landsmøtedelegatene uttrykt stor tilfredshet ved en slik gjennomføring. Vår egen organisasjon Vår nye lokale avdelingsstruktur har i løpet av året kommet på plass, og vi ser positive resultater og økt aktivitet i mange lokale avdelinger. Antallet avdelinger var ved årsskiftet 60. Flere har intensivert arbeidet med medlemsverving og har benyttet seg av de tilbudene forbundet har om frikjøp og tilskudd ved ansettelser lokalt. Det er flere geografiske områder hvor denne muligheten bør utnyttes. Det gjenstår også noen få avdelinger som burde se på muligheten for sammenslåing. Næringspolitikk Forbundet har i etterkant av Landsmøtet arbeidet aktivt for å samle sentrale aktører i matbransjen for å lage en felles plattform for en god næringspolitikk for hele matog drikkevareindustrien. Dette arbeidet har vært svært vellykket og vi har nå en plattform og et navn på en allianse kalt matindustrialliansen. Begge de to landsforeningene MiA, fra stiftelsesmøtet. i NHO har også sluttet seg til denne. Plattformen ble presentert for regjeringen v/ Statsråd Listhaug i oktober og videre for en samlet næringskomite. Arbeidet med dette vil fortsette med en ambisjon om at også fiskeindustrien skal med. WTO Det ble i begynnelsen av desember avholdt ministerkonferanse i WTO på Bali. Det var mange som ikke trodde at det ville skje noe der, men med ny sjef og engasjement ble det enighet om en Bali pakke. Ingen store endringer, men med avtaler om reduksjon av tekniske handelshindringer, en uforpliktende avtale med en oppfordring om reduksjon av eksportsubsidier og spesielle avtaler rundt implementeringen av områder for u-land. Ungdomsarbeid NNN har for første gang opprettet et ungdomsutvalg og de har valgt sin leder som har kommet godt i gang med arbeidet sitt. Forbundet ser dette som viktig for fremtiden og håper på et stort engasjement. Den politiske situasjon Vi fikk skifte av regjering etter stortingsvalget og for første gang i historien har FRP tatt plass i regjeringen sammen med Høyre. Dette ble ikke et resultat som Landsmøtet ønsket, men som vi må forholde oss til. Forbundet må, som medlemmenes interesseorganisasjon, forholde seg til de som er valgt og skaffe oss best mulig kontaktflater mot denne nye regjeringen. Forbundet tror det kommer til å bli store utfordringer, men vil arbeide fra sak til sak. Jan-Egil Pedersen Forbundsleder 3

6 NNNs årsberetning 2013 > Tarfiffoppgjøret 2013 I 2013 var det mellomoppgjør og forhandlinger ble gjennomført på basis av forhandlingsklausulen for 2. avtaleår i alle overenskomster. Etter nedleggelsen av Landbrukets Arbeidsgiverforening og de endringene som ble gjort i overenskomststrukturen i tariffoppgjøret i 2012, er alle NNNs overenskomster minstelønnsavtaler. LO OG NHO Oppgjøret mellom LO og NHO gikk til mekling som ble avsluttet med en anbefalt skisse natt til 9. april. Resultatet ble 0,75 kr per time i generelt tillegg. For overenskomstområder som lå under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn ( kr i årslønn inkl. skift) ble det gitt ytterligere kr. 1,40 per time i lavlønnstillegg. Alle tillegg gjelder fra 1. april. Følgende bransjer i NNN (NHOområdet) lå under 90 % og fikk lavlønnstillegget: Overenskomst for Mat og Drikkevareindustrien Overenskomst for Egg- og fjærfekjøttindustrien LO OG SAMFO Også dette oppgjøret måtte til mekling. Resultatet av meklingen ble tilsvarende det som ble resultatet i NHOområdet med 0,75 kr i generelt tillegg til alle og 1,40 kr i lavlønnstillegg til bransjer som lå under 90 % av industriens gjennomsnitt. Følgende bransjer i NNN (SAMFOområdet) lå under 90 % og fikk lavlønnstillegget: LO/NNN OG SPEKTER/FELLESKJØPET AGRI LO-stat forhandlet A-delen i overenskomstene med Spekter. Resultatet ble også her tilsvarende det LO og NHO ble enige om. B-forhandlinger mellom NNN og Felleskjøpet Agri ble gjennomført sammen med NTF og HK. Det ble enighet om en totalramme for oppgjøret på 3,5 % fordelt på sentralt tillegg og lokale tillegg. REGULERING AV MINSTELØNNSSATSENE I henhold til bestemmelsen om regulering av minstlønnssatser i alle overenskomster ble denne regulert med kr. 5,- til kr. 157,- fra 1. april LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret lå det en forventet lokal lønnsglidning på 1,8 % for For å styrke gjennomføringen av lokale lønnsforhandlingene ble det sendt ut rundskriv til alle klubber og avdelinger om dette i etterkant av det sentrale oppgjøret. Antall innsendte protokoller fra lokale lønnsforhandlinger har vært økende de senere årene men det er fortsatt ikke alle som gjennomfører lokale forhandlinger og /eller sender inn protokoll. Overenskomst for Baker- og Konditorfagene Overenskomst for Konservesindustrien /AS Røra fabrikker LO-leder Roar Flåthen og NHO-leder Kristin Skogen Lund. 4

7 FRA BRANSJENE Egg- Fjørfekjøttindustrien Norsk Kylling på Støren har gjennomført betydelige endringer i driftssystemer, kvalitetskontroll og personalpolitikk. Antallet innleide arbeidstakere er betydelig redusert og tariffavtalebestemmelser er innarbeidet i bedriftens rutiner. Tariffavtale er krevd innført og blir gjort gjeldene fra 1. januar Det er oppnådd en betydelig økning i medlemstallet, men vervearbeidet må fortsatt ha prioritet. Nortura fortsetter arbeidet med produksjonssamordning med overføring av produksjon fra anlegget i Rakkestad til anlegget på Hærland. Prosessen forventes gjennomført i løpet av Kjøttindustrien Det er inngått tariffavtaler med to bedrifter. Nortura har varslet ny gjennomgang av produksjonsstrukturen i konsernet som kan få konsekvenser for enkelte anlegg. Beslutning om dette forventes å bli tatt første halvår Mat og drikkevareindustrien Det er opprettet 4 nye tariffavtaler innenfor overenskomsten for Mat- og drikkevareindustrien. Orkla Foods Norge AS avd. Toro Elverum og Toro Arna Etter Orklas oppkjøp av Rieber & Søn, mottok forbundet reservasjon av tariffavtalen ved bedriftene. Kravet fra Orkla er at bedriftene går over til overenskomsten for Mat- og Drikkevareindustrien. Dette vil bli tema i tariffoppgjøret Iskrem/Melkebearbeidende Industri Under tarifforhandlingene i 2012 ble det enighet om å nedsette et utvalg som ser på videre sammenslåing av overenskomster. Det har i 2013 vært arbeidet med å slå sammen Iskremoverenskomsten med overenskomsten for Melkebearbeidende industri. Partene har kommet frem til ett forslag som vil bli behandlet i tariffoppgjøret. Fiskeindustrien Ved NAVs utsendelse av rundskriv om dagpenger i forbindelse med permitteringer vinteren 2013, oppstod det uklarheter om forståelsen av disse. Konsekvensen ble at mange fikk avslag på dagpenger med den begrunnelse at permitteringen gjentas årlig med samme årsak, sesongmessige svingninger. Utfordringen ble ytterligere forsterket da Solberg regjeringen foreslo at bransjen skulle omfattes av permitteringsloven, noe som ville medføre at arbeidsgiver skulle betale lønn de 20 første permitteringsdagene. Etter press fra forbund, LO og arbeidsgiverne ble forslaget trukket tilbake. I 2013 gjennomførte NOFIMA prosjektet Lønnsom foredling av hvitfisk i Norge etter oppdrag av NNN/LO og finansiert av LO. Bakgrunnen for prosjektet var prosessen som pågikk i Norway Seafoods, hvor selskapet vurderte nedlegging av flere anlegg. Forbundet vedtok, i 2013 på bakgrunn av lønns- og arbeidsforholdene for de innleide arbeidstakerne i fiskeindustrien, å kreve allmenngjøring av tariffavtalen. I forbindelse med dette arbeidet ble Mette Dale ansatt i august. Sekkingstad 1. januar 2013 la Sekkingstad ned sin produksjon og satte produksjonen ut på entreprise. Samtlige ansatte i produksjonen ble sagt opp, og med oppsigelsene forsvant også tariffavtalen. Det er ikke lov å si opp faste ansatte for å sette produksjon ut på entreprise, men det er den enkelte som må kjempe kampen. Vi har prøvd mange ganger å bevisstgjøre våre medlemmer på de tap dette ville medføre uten at vi har fått gehør for dette. Først når det var en dame som skulle søke om AFP gikk alvoret opp for dem. Denne saken er i rettssystemet nå. Norse Dette selskapet tok over produksjonen ved Sekkingstad den 1. januar Vi har krevd tariffavtale men fått avslag på dette fra bedriften. Vi har hatt mange møter med polske ansatte ved bedriften og etterhvert fått over halvparten som medlemmer. Vi var så klar for å trekke bedriften inn til mekling og gjennomføre streik for å få på plass tariffavtale. Vi var meget optimistiske og klar for å gå til streik da de ansatte ble truet av ledelsen til å melde seg ut av NNN. Grunnlaget vårt for en storstilt streik falt derfor bort. Et av våre medlemmer mistet jobben sin på grunn av at han var medlem, vi har tatt ut stevning mot Norse. 5

8 NNNs årsberetning 2013 Bryggeri Coca-Cola Enterprises AS vedtok i 2012 å gå over til engangsflasker og grossist distribusjon. Dette har medført at mer enn 300 ansatte hadde sin siste arbeidsdag 31. mars 2013 på CCE. Når CCE valgte overgang til engangsflasker har dette tvunget resten av bransjen til å følge i samme spor. Ringnes er siste bryggeri til å følge etter. Farris har startet opp med ny flasketype, mens Ringnes på Gjelleråsen har fått all produksjon av brus. Dette betyr en betydelig sentralisering av sin produksjon og mange arbeidsplasser vil gå tapt. De øvrige aktørene har gått over til engangslinjer, eller vil gå over i løpet av kort tid. Emballasje på drikkevarer Her har NNN kjørt en lang kamp for å bevare systemet med ombruksflasker. Denne kampen er dessverre nå en tapt kamp. Siste mulighet vi hadde for å beholde systemet var å få til en miljøavgiftsøkning. Miljødirektoratet gikk motsatt vei og satte ned denne avgiften og dermed er slaget om ombruksflasken tapt for denne gang. Arcus / Vectura Etter at Arcus-Gruppen flyttet inn i nye lokaler på Gjelleråsen har det vært en del innkjøringsproblemer og eierne har vært misfornøyd med røde tall for datterselskapet Vectura AS. Styret i Arcus-Gruppen startet derfor opp et prosjekt med tanke på å dele opp selskapene. Dette ble så gjort høsten På Vectura AS sin jakt etter kostnader er også de tillitsvalgtes og ansattes rettigheter og goder satt under lupen. Her ønsker ledelsen å skille de tillitsvalgte og ansatte i Arcus og Vectura. Selskapene har sagt opp konsernavtalen og har varslet endringer i tariffavtalene. Vectura har gått så langt at de har truet med å melde seg ut av NHO om de ikke kan finne en annen og rimeligere tariffavtale, eventuelt at partene kan komme til enighet om billigere løsninger i eksisterende avtaler. Spesielt er det temaet arbeidstid og kostnader forbundet med ubekvem arbeidstid som er det store problemområdet. Bedriften ønsker kun å drøfte disse forholdene med tillitsvalgte, men for NNN og de tillitsvalgte skal det være etter forhandlinger. Avgjørelsen kommer i lønnsoppgjøret NYE TARIFFAVTALER I 2013 Overenskomst Antall organiserte Kjøttindustrien Avd. 007, Oslo og Akershus, Smedstuen Gård AS 19 Avd. 638, Indre Østfold, Norfersk AS 51 Fiskeindustrien Avd. 008, Troms, Kvalitetsfisk AS 7 Avd. 010, NNN Sør-Trøndelag, Isfjord Norway AS 22 Avd. 119, Sogn og Fjordane, Ytre Snorre Seafood AS 13 Avd. 159, Båtsfjord Båtsfjord Sentralfryselager AS 4 Møller og Fòrblanderier Avd. 034, Tønsberg, Vestfoldmøllene AS avd Bakke Bruk 3 Mat- og Drikkevareindustrien Avd. 007, Oslo og Akershus Urtehaven AS, 24 Avd. 010, Sør-Trøndelag, Caesar Salad AS 5 Avd. 040, Søndre Vestfold, Larvik Løk AS 9 Avd. 125, Ytre-Namdal, Vital Rørvik AS 5 Baker- og Konditorfagene Avd. 002, Buskerud, Antons Produksjon AS 4 Avd. 056, Bodø, Bodø Bakeri AS 5 Avd. 658, Otta, Goman Dombås AS 15 6

9 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV IA På grunn av regjeringsskiftet ble reforhandlingene av IA avtalen utsatt til våren Den eksisterende IAavtale vil være gjeldende til en ny avtale er på plass. En oversikt over bedrifter som har inngått IA- avtale finnes på NAVs hjemmesider. Forbundets aktiviteter i forhold til IA-avtalen er knyttet opp mot samarbeid med NHOs landsforeninger. Forbundet har ikke vært involvert i aktiviteter innenfor avtaleområde SAMFO. IA avtalen er tema på forbundets grunnopplæring av tillitsvalgte og medlemmer. HMS En nasjonal HMS konferanse ble holdt på Radisson Blu Airport Hotell Gardermoen den september. Dette er et samarbeidsprosjekt med arbeidsgiverorganisasjonene i NHO området. Deltakere var ledelse, tillitsvalgte og verneombud i bedriftene. Tema på konferansen var samarbeid og ledelse, sykefravær og inkluderende arbeidsliv. SAMMEN FOR ET GODT ARBEIDSMILJØ En videreføring av prosjektet. NNN er representert i styringsgruppa og i prosjektgruppa. Hoveddelen av produktet er en prosessbeskrivelse som beskriver en anbefalt trinnvis prosess for optimalisering av samarbeid mellom leder, tillitsvalgt og verneombud. Prosjektet vil bli ferdigstilt 1. april SETT SJØBEIN KOMPETANSEPROSJEKT I BLÅ SEKTOR Prosjektets formål er å sikre rekruttering og kompetanse i hele verdikjeden i sjømatnæringa. Prosjektet finansieres både fra Fiskeridepartementet og fra Fiskeri- og Havbruksnæringens forskningsfond med løpende bevilgninger fra år til år. Et eget sekretariat jobber med konkrete tiltak. Det er etablert arbeidsgrupper med egne fokusområder. Forbundet er representert med en lokal tillitsvalgt i arbeidsgruppa som har fokusområde utenlandsk arbeidskraft. Så langt har mye av fokuset i dette prosjektet vært rettet mot sjøsiden. Forbundet har kommet med innspill om at det også må fokuseres på industrien. Prosjektet har etablert en egen hjemmeside med informasjon om utdanningstilbud, konferanser osv.; FEED KOMPETANSEPROSJEKT I GRØNN SEKTOR 2013 var tredje og siste driftsår og prosjektet ble formelt avsluttet Et sekretariat med to ansatte har jobbet full tid i prosjektet som hadde som hovedformål å bygge opp en systematisk satsing på kompetansebygging i bedriftene, og å bedre rekrutteringen til matindustrien spesielt blant de unge. Dette året ble det blant annet gjennomført en fagdag og gründercamp i videregående skole i Hedmark, kompetansetillitsvalgtkurs for tillitsvalgte i de bedriftene som deltok i FEED, nettverkssamlinger for FEED-bedriftene og en rekke foredrag og innledninger om temaene. Det er også utarbeidet en veileder for bedrifter som ønsker å jobbe med rekruttering og kompetanse. Prosjektet har samarbeidet med både bedrifter, opplæringskontorer, høyskoler og videregående skoler samt hatt erfaringsutveksling med andre prosjekter inkludert Sett sjøbein. Prosjekteierne NNN, NHO Mat og Landbruk og NHO Mat og Drikke hadde en ambisjon om å finne en fast finansiering for videreføring av denne type arbeid men etter mange møter måtte vi konkludere med at det ikke var mulig å finne en omforent løsning om videre finansiering. Samarbeidet fortsetter imidlertid med en arbeidsgruppe med deltakere fra NNN og landsforeningene i NHO. Det er etablert en egen hjemmeside som også skal driftes videre av prosjekteierne; MELSTØV I BAKERBRANSJEN FOREBYGGING AV HELSESKADER HOS BAKERIANSATTE Samarbeidsprosjekt mellom BKLF, NHO Mat og Drikke, NNN og Arbeidstilsynet gjennomført i medlemsbedrifter i Bergensregionen. Prosjektet ble avsluttet på ettersommeren 2013, etter en to-delt prosjektperiode som startet tidlig på 2000-tallet, og som avsluttet med en oppfølgingsstudie fra Hovedfunnene er: Noe lavere eksponering av melstøv etter tiltak i bedriftene Noe lavere andel luftveissymptomer hos bakeriansatte Betydelig redusert støynivå der gamle eltemaskiner har fått nye tette lokk og avtrekk Et fåtall bakerier hadde tilfredsstillende ventilasjonsanlegg Ingen av bakeriene hadde punktavsug ved veiestasjon 7

10 NNNs årsberetning 2013 > Følgende forhold er viktig å forbedre: Mest mulig overføring av mel til eltekar og elting av deig må gå i lukket system Større fokus på renhold med vann og klut, og mindre trykkluft Tette lokk og avtrekk/punktavsug Forbedre arbeidsrutiner der det ikke er tilfredsstillende Benytte bedriftshelsetjenestens kompetanse i mye større grad der dette ikke er på plass i dag SAMBA BRANSJEPROGRAM FOR BAKERBRANSJEN NHO/NNN NNN og BKLF har høsten 2013 startet et forprosjekt, med sikte på få i gang et bransjeprogram i bakerbransjen i perioden Programmets hensikt er effektivisering gjennom samarbeid, der partene på de deltakende bedriftene skal: Utvikle gode/bedre samarbeidsrelasjoner Innarbeide samarbeidsrelaterte, effektiviserende og lønnsomhetsskapende rutiner Erfaringene og resultatene av programmet vil bli spredd til hele bransjen for å inspirere andre bedrifter til å sette i gang tilsvarende prosjekter/prosesser. deltatt i AOFs program Youth Globalisation Awareness Programme sammen med deltakere fra andre norske forbund samt deltakere fra Sverige og Finland. Programmet er for unge medlemmer i fagbevegelsen hvor deltakerne har muligheten til å utvikle seg og sin bevissthet rundt hvordan arbeidslivet er i Sør (Afrika, Asia og Mellomog Sør-Amerika). Det var flere NNN ungdommer som deltok på LOs sommerpatrulje i 2013 og noen har også deltatt på kurs og konferanser i regi av LO. NNN er representert i flere av LOs ungdomsutvalg i fylkene. Mange av NNNs avdelinger har valgt en egen ungdomsrepresentant i styret, enkelte avdelinger har også valgt eget ungdomsutvalg. MEDLEMSUTVIKLING Medlemstallet for 2013 viste en brutto nedgang på 391 medlemmer, og en nedgang på 539 yrkesaktive medlemmer. Medlemstallet er totalt hvorav er yrkesaktive, fullt betalende medlemmer. Kjønnsfordelingen er 7141 kvinner og menn. UNGDOMSARBEID FAGBLAD For første gang i NNNs 90-årige historie har ungdommen fått sin egen arena. Den 18. mars ble det konstituert et sentralt ungdomsutvalg i NNN, etter innsendte forslag fra fylkeskoordinatorene. Ungdomsutvalget ble senere formelt valgt på ungdomskonferansen, disse ble valgt: Leder: Nestleder: Sekretær: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Varamedl.: Varamedl.: Varamedl.: Stine Ohrvik, Hordaland Erlend Streitlien, Møre og Romsdal Christian Simonsson, Østfold Tonje Kåsene, Sør-Trøndelag Ingve Solvik-Olsen, Rogaland Anaid Skodbo Baldomir, Telemark Huy Nguyen Mai, Oslo/Akershus Anders Sandvoll, Troms Mujibur Mohammed Islam, Vest-Agder Veronika Sili, Østfold Rita Kristin Åshamar, Møre og Romsdal VERV ETT ELLER FLERE NYE MEDLEMMER OG FÅ VALGFRI VERVEPREMIE! Den som verver må selv være medlem av NNN. Du velger om du ønsker å motta premie for en, tre, fem eller ti vervinger. Den som blir vervet fyller ut innmeldingsskjema - inkludert navn på den som har vervet og ønsket premie på nnn.no. NNN forbeholder seg retten til å endre premiene og til å avslutte ordningen med vervepremier. Medlemmer som har oppsparte vervinger på avslutningstidspunktet vil få fullføre sparingen til oppnådd premie. Årets verver vil bli premiert med et gavekort på kr ,- Mer informasjon om medlemskap i NNN, medlemsfordeler og innmeldingsskjema finner du på nnn.no VERV 1 NYTT MEDLEM Aladdin lifeventure thermal mug Praktisk termokopp som holder innholdet varmt lenge. Aveo vannflaske Hodetelefoner Stilig design og bra lyd. VERV 3 NYE MEDLEMMER Philips USB speaker Små høyttalere med god lyd fra Philips! Kobles til enhet med USB. Holmegaard lyslykt Stemningsfull lyslykt fra Holmegaard i glass, med håndtak av skinn. VERV 5 NYE MEDLEMMER Case Logic PC sekk Slitesterk PC-sekk fra Case Logic av høy kvalitet. Skagerak Pantry sett Fire moderne og praktiske skåler fra Skagerak til snacks etc. i sett med treramme. VERV 10 NYE MEDLEMMER Pinell DAB Radio Pinell Supersound II Internettradio med DAB, DAB+ og FM. Pinell Digital radio lar deg lytte til dine favorittradiostasjoner over hele verden hjemme eller i utlandet hvor som helst, når som helst uten PC. Polar Pulsklokke RCX3 For løpere, syklister og fitnessentusiaster som ønsker veiledning for å nå sine treningsmål. Funksjonen Treningsfordel gir deg umiddelbar tilbakemelding etter treningsøkten. Hjelper deg til å trene med riktig intensitet ved hjelp av personlige sportssoner. Det sentrale ungdomsutvalget har i perioden hatt 3 møter og avholdt ungdomskonferanse på Sørmarka med 37 deltakere. Leder av ungdomsutvalget, Stine Ohrvik, har Vervepremier sendes ut en gang hver måned. Ta kontakt med forbundskontoret hvis du ikke mottar vervepremien. Fagbladet har kommet ut med 9 nummer i Ansvarlig redaktør er Jo Hestnes. VERV ETT ELLER FLERE NYE MEDLEMMER OG FÅ VALGFRI VERVEPREMIE! Den som verver må selv være medlem av NNN. Du velger om du ønsker å motta premie for en, tre, fem eller ti vervinger. Den som blir vervet fyller ut innmeldingsskjema - inkludert navn på den som har vervet og ønsket premie på nnn.no. NNN forbeholder seg retten til å endre premiene og til å avslutte ordningen med vervepremier. Medlemmer som har oppsparte vervinger på avslutningstidspunktet vil få fullføre sparingen til oppnådd premie. Årets verver vil bli premiert med et gavekort på kr ,- Mer informasjon om medlemskap i NNN, medlemsfordeler og innmeldingsskjema finner du på nnn.no Innmeldingsskjema på nnn.no NNN_annonse_216x220.indd NNN Medlemsblad for ARBEIDEREN VERV 1 NYTT MEDLEM Aladdin lifeventure thermal mug Praktisk termokopp som holder innholdet varmt lenge. Aveo vannflaske Hodetelefoner Stilig design og bra lyd. VERV 3 NYE MEDLEMMER Philips USB speaker Små høyttalere med god lyd fra Philips! Kobles til enhet med USB. Holmegaard lyslykt Stemningsfull lyslykt fra Holmegaard i glass, med håndtak av skinn. VERV 5 NYE MEDLEMMER Case Logic PC sekk Slitesterk PC-sekk fra Case Logic av høy kvalitet. Skagerak Pantry sett Fire moderne og praktiske skåler fra Skagerak til snacks etc. i sett med treramme. VERV 10 NYE MEDLEMMER Pinell DAB Radio Pinell Supersound II Internettradio med DAB, DAB+ og FM. Pinell Digital radio lar deg lytte til dine favorittradiostasjoner over hele verden hjemme eller i utlandet hvor som helst, når som helst uten PC. Polar Pulsklokke RCX3 For løpere, syklister og fitnessentusiaster som ønsker veiledning for å nå sine treningsmål. Funksjonen Treningsfordel gir deg umiddelbar tilbakemelding etter treningsøkten. Hjelper deg til å trene med riktig intensitet ved hjelp av personlige sportssoner. Vervepremier sendes ut en gang hver måned. Ta kontakt med forbundskontoret hvis du ikke mottar vervepremien. Fra vondt til verre i Spania Side 6 Innmeldingsskjema på nnn.no NNN_annonse_216x220.indd LO frykter Siv og Erna Side 12 Møtte landbruksministeren Side 18 NNN Medlemsblad for ARBEIDEREN Side 8 80 nye medlemmer Side 8 Aass Bryggeri Side 10 Kompetanseheving Side 16 «NNN Arbeideren» er NNNs fagblad. i skvis Gulrotarbeidere Side 6 Skottet i Buvika Side 18 8

11 NNN Ønsker å fremstå som en støttende og TRYGG organisasjon for sine medlemmer. 9

12 NNNs årsberetning 2013 Internasjonalt engasjement IUL Forbundet er medlem av IUL- Internasjonal Union av Hotell og Restaurant, landarbeidere og ansatte i næringsmiddelindustrien, (Fellesforbundet, Industri og Energi er også tilmeldt med en liten del av medlemsmassen). Forbundsleder Jan-Egil Pedersen er møtende vararepresentant til styret. IUL arbeider på global basis. Hovedkontoret er plassert i Genève. Hovedvekten av IULs arbeid er rettet mot å bedre arbeidstakernes kår i U- land, Afrika Asia og Sør Amerika. IUL arbeider også mot store multinasjonale konserner så som Coca Cola- Philip Morris og Nestlé. Leder av Svenska Livs, (Hans-Olof Nilson) er organisasjonens president. EFFAT EFFAT er IULs Europeiske underavdeling i Europa. EFFAT har hovedkontor i Brussel. EFFAT er en selvbærende økonomisk enhet. NNNs forbundsleder Jan-Egil Pedersen er medlem i EFFATs arbeidsutvalg. 2. Nestleder Kjell Mjaatvedt er medlem av organisasjonens kontroll komité. NORDISK UNION Nordisk Union er sammensatt av forbund fra alle nordiske land. Funksjonærforbund i Sverige, Danmark og Finland er også tilsluttet unionen. Nordisk Unions sekretariat er plassert i Stockholm og leder i Svenska Livs (Hans-Olof Nilson) er president i Unionen. Nordisk Union har i 2013 hatt tre styremøter hvorav ett i Lofoten. Det er også avholdt en studietur til USA med bedriftsbesøk og møter med amerikansk fagbevegelse. BILATERALT SAMARBEID NNN Slovakisk NNN Forbundet har gjennom 2013 videreført et mangeårig samarbeid med Slovakisk fagbevegelse OZP. De var også representert på NNNs Landsmøte v/leder. OZP fikk EU-midler til å kjøre en kursserie i Denne er gjennomført og Kjell Mjaatvedt var tilstede på det avsluttende seminaret, sammen med den Norske ambassadøren i Slovakia. NNN - Cuba NNN har i 2013 ikke gjennomført noe besøk hos SNTIAP. Cuba var representert på NNNs Landsmøte v/leder. Russland NNN har fått godkjenning av LOs internasjonale avd. og fra Norad, om et tre-årig prosjekt i Russland. Prosjektet tar utgangspunkt i tre-part samarbeidet i Norge og hvordan få lokale klubber til å fungere. I første omgang har vi startet med sjokoladeindustrien. Vi har konsentrert arbeidet om de tre sjokoladefabrikkene som Orkla eier i Russland. Serbia NNN har i samarbeid med Industri og Energi (IE) gjennomført 6 kurs for tillitsvalgte i matindustrien i Serbia, IE har koordinert arbeidet for NNN. Forbundet i Serbia er meget fornøyd med opplegget. Prosjektet ble avsluttet i 2013 og Kjell Mjaatvedt var til stede og holdt et innlegg om trepart samarbeidet i Norge. Det er søkt om nye prosjekt midler for 2014 og Humanitære prosjekt Forbundet har samarbeidsavtale med Norsk Folkehjelp, som er innrettet mot den fattige del av befolkningen på Cuba og El Salvador. Landsmøte i NNN behandlet vårt engasjement på Cuba og El Salvador, NNN er meget fornøyd med det arbeidet Norsk Folkehjelp gjør i begge landene. NNNs landsmøte bevilget kr ,-per år i fire år til Norsk Folkehjelp. Norsk Folkehjelp vil rapportere til NNN noe hyppigere enn tidligere, og dette vil komme på NNNs hjemmesider, 10

13 > Forbundets organer FORBUNDETS ADMINISTRASJON FORBUNDSSTYRET ETTER LANDSMØTE 2013 Leder Jan-Egil Pedersen Nestleder Anne Berit Aker Hansen Hovedkasserer Kjell Mjaatvedt Forbundssekretær Hans-Johan Dahl Forbundssekretær Eystein Gaare Forbundssekretær Grete Andreassen frem til Forbundssekretær Bjørn Tore Kyllo Forbundssekretær Ann Elise Hildebrandt Forbundssekretær Grete Troset Salberg Forbundssekretær Jarle Wilhelmsen Rådgiver: Svein-Erik Simonsen frem til 8.3 Politisk rådgiver Lars Iver Wiig fra 1. 9 Rådgiver/ Informasjonsansvarlig: Bente Birkeland Kurs- og Kompetanseansvarlig: Merete Helland Jan-Egil Pedersen Leder Anne Berit Aker Hansen 1. Nestleder Kjell Mjaatvedt 2. Nestleder Hans-Johan Dahl Forbundssekretær Erik Hagen Vin og Brennevin/Oslo Knut Roar Berg Baker/Østfold Svein Førde Meieri/Sogn og Fjordane Ken Ove Sletthaug Kjøtt/Rogaland Jostein Aukland Bryggeri/Oslo Trygve Isaksen Fisk/Troms Marit Kristin Karlsen Konserves/Nord-Trøndelag Unni Garcia Ansattes representant 1. vararepresentant som møter fast i forbundsstyret Ann-Iren Karlsen/Kjøtt/Troms. FORBUNDSSTYRET FØR LANDSMØTE 2013 Jan-Egil Pedersen Leder Anne Berit Aker Hansen Nestleder Kjell Mjaatvedt Hovedkasserer Hans-Johan Dahl Forbundssekretær Anne-Karin Nyborg Bryggeri/Oslo Knut Roar Berg Baker/Østfold Lars Iver Wiig Meieri/Oslo Ken Ove Sletthaug Kjøtt/Rogaland Trygve Isaksen Fisk/Troms Erik Hagen Arcus/Oslo Svein Førde Meieri/Sogn og Fjordane Unni Garcia Ansattes representant 1. vararepresentant som møter fast i forbundsstyret. Endre Sekse: Fisk/Sogn og Fjordane. FORBUNDSSTYREMØTER 22. januar Lilletorget 1, Oslo, med innledning av Ingve Solvik- Olsen, Per. K. Rålm, Stine Sørbye/ NILF og Merete Helland 26. februar Lilletorget 1, Oslo, med innledning av Ivar Pettersen, Per. K. Rålm og Stine Sørbye/NILF 4. april Folkets Hus Oslo mai Soria Moria Oslo 3. september Lilletorget 1, Oslo 15. oktober Folkets Hus, Oslo, med innledning av Edgar Henriksen/ Nofima 7. november Lilletorget 1, Oslo 13. desember Lilletorget 1, Oslo 11

14 NNNs årsberetning 2013 LANDSSTYRET FØR LANDSMØTE Endre Sekse Fisk/Sogn og Fjordane 2. Reidun Fossedal Baker/Vestfold 3. Bente Løvaas Sjokolade/Oslo 4. Tore Nielsen Toro/Hordaland 5. Kay Roger Kristoffersen Kjøtt/Vestfold 6. Viggo Sennesvik Kjøtt/Nordland 7. Jon Erik Lyng Møller/Telemark 8. Janne Halvorsen Idun/Østfold 9. Gjermund Stensrud Bryggeri/Troms 10. Jan Vidar Hansen Bryggeri/Oslo 11. Tove Berit Berg Egg og Fjørfe/Vestfold 12. Ann-Iren Karlsen Kjøtt/Troms LANDSSTYRETS VARAREPRESENTANTER For nr. 5 og 6 For nr. 8 og 11 For nr. 2 og 7 For nr. 4 og 9 For nr. 3 og 10 For nr. 1 og 12 Egil Torland/Meieri Rogaland Lene Simonsen/Iskrem Vest-Agder Ingunn Ekremsæter/Baker Sogn og Fjordane Randi Bjelland/Fisk Hordaland Terje Utstrand/Sjokolade Sør Trøndelag Mikael Johansen/Fisk Finnmark LANDSSTYRETS VARAREPRESENTANTER For nr. 3 og 6 Ingunn Ekremsæter/Baker/Sogn og Fjordane For nr. 11 og 12: Jan-Vidar Hansen/Bryggeri/ Oslo og Akershus For nr. 4 og 10 Tor Arne Johansen/Meieri Oslo og Akershus For nr. 5 og 7 Stine Ohrvik/Meieri/Hordaland For nr. 2 og 9 Ingve Solvik-Olsen/Mat og Drikke/ Rogaland For nr. 1 og 8 Robert Kollevåg/Toro/Hordaland LANDSSTYREMØTER 5. april, Folkets Hus, Oslo juni, Holmen Fjordhotell, Asker KONTROLLKOMITEEN FØR LANDSMØTET Svein Bjørnland Kjøtt/Østfold Gunvor Børresen Meieri/Oslo Eirik Kjernlie Margarin/Oslo LANDSSTYRET ETTER LANDSMØTE Ann-Iren Karlsen Kjøtt/Troms 2. Tove Berit Berg Egg og Fjørfe/Vestfold 3. Endre Sekse Fisk/Sogn og Fjordane 4. Eva Fandal Sjokolade/Oslo og Akershus 5. Janne Halvorsen Idun/Østfold 6. Tore Nielsen Toro/Hordaland 7. Viggo Sennesvik Kjøtt/Nordland 8. Jannicke Kjenes Bryggeri/Hordaland 9. Egil Torland Meieri/Rogaland 10. Terje Utstrand Sjokolade/Sør-Trøndelag 11. Jon Erik Lyng Møller/Telemark 12. Reidun Fossedal Baker/Vestfold KONTROLLKOMITEEN ETTER LANDSMØTET Svein Bjørnland Unni Gullstein Kåre Pedersen Kjøtt/Østfold Baker/Oslo og Akershus Meieri/Møre og Romsdal NNNS REPRESENTANTER I LOS REPRESENTANTSKAP FØR LANDSMØTE Anne Berit Aker Hansen Administrasjonen 2. Akhtar Hussain Arcus/Oslo 3. Tor Arne Johansen Meieri/Oslo 4. Ann Kristin Kvaløsund Kjøtt/Vestfold 5. Tove Svendsen Fisk/Sogn og Fjordane Personlige vararepresentanter: For nr. 1 For nr. 2 Jan Vidar Hansen Bryggeri/Oslo For nr. 3 Anne Gudbrandsen Sjokolade/Østfold For nr. 4 Arnstein Kolstad Kjøtt/Nord-Trøndelag For nr. 5 Irene Nilsen Fisk/Finnmark 12

15 > NNNS REPRESENTANTER I LOS REPRESENTANTSKAP ETTER LANDSMØTE Anne Berit Aker Hansen Administrasjonen 2. Tony Farman Bryggeri/Oslo 3. Dag Rune Herting Meieri/Vestfold 4. Ann Kristin Kvaløsund Kjøtt/Vestfold 5. Irene Nilsen Fisk/Finnmark Personlige vararepresentanter: For nr. 1 Jarle Wilhelmsen Administrasjonen For nr. 2 Adil Amin Vin og Brennevin/ Oslo og Akershus For nr. 3 Ingunn Engelsvoll Meieri/Rogaland For nr. 4 Ivar Andre Råna Bryggeri/Aust-Agder For nr. 5 Nina Hanssen Fisk/Nordland MØTER I LOS REPRESENTANTSKAP Det er i 2013 avholdt to møter: Til Representantskapsmøtet 19. februar 2013 i Oslo Kongressenter, Folkets Hus, forelå følgende dagsorden: 1. Åpning 2. Suppleringsvalg til Sekretariatet 3. Sekretariatets innstilling til mellomoppgjøret 2013 Til Representantskapsmøtet 16. april 2013 i Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets plass, forelå følgende dagsorden: 1. Åpning 2. Mellomoppgjøret 2013 LO - NHO Det er produsert egne protokoller og referater fra møtene. Fra NNNs landsmøte Jens Stoltenberg og Jan-Egil Pedersen. Øverst: Jan-Egil Pedersen. Midten: Landsstyret i NNN. Nederst: Forbundsstyret i NNN. 13

16 NNNs årsberetning 2013 Representasjon i styrer, prosjekter, utvalg og råd JAN-EGIL PEDERSEN Medlem: LO-sekretariatet Inntektspolitisk utvalg i LO Næringspolitisk utvalg i LO Matindustrialliansen Styremedlem: IFS Nordisk Union Nofima EFFAT, Visepresident Sparebank 1 Oslo og Akershus FFL (Fondet for forskningsavgifter på landbruksvarer) Varastyremedlem: Norges Sjømatråd LO Media ANNE BERIT AKER HANSEN Medlem: LOs Organisasjonskomité LOs familie- og likestillingspolitiske utvalg Styremedlem: Nordisk Union Norges Sjømatråd Fiskeri og Havbruksnæringens Forskingsfond (FHF) Varastyremedlem: HF (Hovedorganisasjonenes fellestiltak) Norsk Folkehjelp IUL Prosjekter: FEED kompetanseprosjekt i matindustrien KJELL MJAATVEDT Medlem: Samferdselspolitisk utvalg LO LOs Kontrollkomité LOs Koordineringsutvalg LOs Europautvalg LOs Bank og Forsikringskomité Fellesutvalget LO-favør EFFAT revisjons- og kontrollkomité Omsetningsrådet Nofima, Representantskapet Stiftelsen for landbrukets næringsmiddelforskning Styremedlem: Sørmarka Varastyremedlem: Nordisk Union Norsk Folkeferie Matsikkerhet Odin Forvaltning EYSTEIN GAARE Styremedlem: Luks Norconserv A/S Fafo Øst Forum Varamedlem: LOs Organisasjonskomité HANS-JOHAN DAHL Medlem: LOs nordområdeutvalg BJØRN TORE KYLLO Styremedlem: Styret i LO Stat Varamedlem: Folkets Hus Landsforbund Prosjekter: Melstøv i Bakerbransjen forebygging av helseskader hos bakeriansatte SamBa Bransjeprogram for bakerbransjen NHO/NNN ANN-ELISE HILDEBRANDT Styrevaramedlem: Fondet for forskningsavgift på landbruksvarer Omsetningsrådet Varamedlem: LOs Forum for inkludering i arbeidslivet 14

17 GRETE TROSET SALBERG Medlem: LOs IA-forum Varastyremedlem: Nordisk Union, fra 1. april 2013 Prosjekter: Sammen for et godt arbeidsmiljø JARLE WILHELMSEN Medlem: EWC - EFFAT expert for Coca Cola Enterprises (coordinator) Varamedlem: LOs familie- og likestillingspolitiske utvalg LARS IVER WIIG Medlem: Fagligpolitisk råd / Manifest analyse Varamedlem: Stiftelsen for landbrukets næringsmiddelforskning Nestleder: MP Pensjonskasse MERETE HELLAND Medlem: LOs forum for inkludering i arbeidslivet LO innstillingsutvalg for utdanningsfond LOs utdanningspolitiske arbeidsgruppe LOs Sentrale Ungdomsutvalg til august 2013 AOFs felles skoleringsutvalg Faglig Råd for restaurant og matfag Stine Ohrvik, Tine Meieriet Bergen LOs Sentrale Ungdomsutvalg fra august 2013 Øverst: NNNs Fiskerikonferanse 2013, Lisbeth Berg-Hansen og Anne Berit Aker Hansen. Midten: HMS konferansen 2013, Grete Troset Salberg og Jannicke Kjenes. Nederst: Ungdomskonferansen 2013, Erlend Streitlien og Stine Ohrvik. 15

18 NNNs årsberetning 2013 Juridisk bistand 2013 OPPSIGELSE MAT- OG DRIKKEVAREINDUSTRIEN Usaklig oppsigelse. Partene kom til en utenomrettslig forliksavtale. Medlemmet fikk oppreisningserstatning. AVSKJED MAT- OG DRIKKEVAREINDUSTRIEN Rettsforlik ble inngått og medlemmet fikk kr ,- for ikke-økonomisk tap og kompensasjon for belastning påført i fbm avskjeden. FISKEINDUSTRIEN En bedrift som satte driften ut på entreprise. Selskapet sa opp samtlige ansatte og alle bortsett fra en fikk tilbud om ny jobb i entrepriseselskapet. Personen gikk så til søksmål som ble løst ved forlik utenfor retten. Selskapet gikk med på oppreisnings erstatning og tilbud om ny stilling. ANNEN NÆRINGSMIDDELINDUSTRI Ett medlem fikk oppsigelse etter lang tids sykefravær (50 %), og bedriften hadde tilrettelagt for 50 % arbeid i ett og ett halvt år. Saken ble reist for tingretten der medlemmet tapte saken. Dommen var ikke enstemmig og den ble anket til lagmannsretten. Før den kom opp i lagmannsretten ble det inngått forlik under rettsmekling. Resultat ble at medlemmet fikk en stilling i 50 %. BRYGGERI Bedrift som nedbemannet med over 300 årsverk. Det var til slutt 18 personer som hadde mulighet til å ta ut søksmål mot bedriften for usaklig oppsigelse det ble inngått utenomrettslig forlik for 10. Bedriften trakk oppsigelsene for 7 av dem, mens en sak fremdeles er under rettslig behandling. YRKESSKADE - KJØTTINDUSTRIEN Yrkesskadeerstatning og dekning av tapt arbeidsfortjeneste kr SNACKSINDUSTRIEN En søknad om fritak for nattarbeid pga. helse, fikk avslag fra bedriften. Saken ble først reist for tvisteløsningsnemda. Her fikk ikke den ansatte medhold. Saken ble da reist for tingretten. Det ble under rettsbehandling inngått utenom rettslig forlik, som innebar at den ansatte fikk fritak. MEIERIINDUSTRIEN Ett medlem fikk juridisk bistand til å få utbetaling på uføredelen av bedriftens forsikring for ansatte. Erstatning på kr Ett annet medlem fikk etter bistand fra LOs juridiske utbetalt ,- i menerstatning. 16

19 Regionale klubb- og avdelingslederkonferanser 2013 FØLGENDE REGIONER HAR AVHOLDT KONFERANSE I 2013 Region Tidsrom Sted Antall repr. Troms og Finnmark september Tromsø 36 Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane oktober Ålesund 39 Oslo og Akershus oktober Sørmarka 38 Nordland november Bodø 23 Hordaland november Bergen 27 Nord- og Sør-Trøndelag november Trondheim 43 NNNs FYLKESKOORDINATORER 2013 REGION NAVN Oslo/Akershus Erik Hagen Møre og Romsdal Hans Bjarne Tennøy Sogn og Fjordane Ingunn Ekremsæter Hedmark Arve Nydal frem til Oppland Jørn-Morten Harjo Sør-Trøndelag Asle Tronstad Nord-Trøndelag Nils Viggo Futaker Østfold Knut Roar Berg Hordaland Line Haugland Vestfold Ann Kristin Kvaløsund Buskerud Egil Nilsen Aust-Agder Henrik Stabel Telemark Jon Erik Lyng Troms Trygve Isaksen Finnmark Mikael Johansen Rogaland Ken Ove Sletthaug Vest-Agder Lene Simonsen Nordland Viggo Sennesvik 17

20 NNNs årsberetning 2013 Kursvirksomheten 2013 UKEKURS NNNs ukekurs avholdes på Sørmarka konferansehotell, og er et internatkurs. Det var 242 medlemmer som skolerte seg i 2013, noe som er en nedgang med 15 deltakere fra Uke Kurstype Søkere Søkere Søkere Deltakere Deltakere Deltakere totalt menn kvinner totalt menn kvinner 3 Faglig grunnkurs trinn Faglig grunnkurs trinn Faglig grunnkurs trinn Ungdomskonferanse Forhandlingsteknikk Faglig grunnkurs trinn Faglig grunnkurs trinn Temakonferanse Forhandlingsteknikk Totalt SØKERE PÅ NNNs UKEKURS I PERIODEN År Menn % % % % % Kvinner % % % % % I alt DELTAKERE PÅ NNNs UKEKURS I PERIODEN År Menn % % % % % Kvinner % % % % % I alt

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

NNN avdelingsledere januar 2016

NNN avdelingsledere januar 2016 NNN avdelingsledere januar 2016 Avdnr. Avdelingsleder Orgledd navn Epost 2 Kristensen Katja NNN avd. 2 Buskerud nnn.avd2@live.no 3 Farhat Eva R Nistad Avd. 3 Vest-Agder post@nnnavd3.no 5 Berg Knut Roar

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

lønns- og arbeidsvilkår

lønns- og arbeidsvilkår Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen til NNN Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

> årsberetning 2012. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

> årsberetning 2012. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund årsberetning 2012 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund ÅRSBeretning 2012 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund innhold Årsberetning 2012... 3 Tariffoppgjøret 2012... 4 Internasjonalt

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Årsberetning 2014

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Årsberetning 2014 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Årsberetning 2014 Stranda har et mangfold av næringsmiddelbedrifter, som består blant annet av Norsk Sjømat, Tind, Grilstad Stranda og Orkla Foods Stabburet.

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

> ÅRSBERETNING 2011. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

> ÅRSBERETNING 2011. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund > ÅRSBERETNING 2011 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund > ÅRSBERETNING 2011 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNHOLD > ÅRSBERETNING 2011 Årsberetning 2011... 3 Tariffoppgjøret

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

KAPITTEL 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

KAPITTEL 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 54: Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må styrke regionene og medlemspleie Dette fordi at vi ser at Fylkeskoordinatorene ikke har fått den rollen som vi håpet når NNN opprettet disse stillingene.

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

KURSKATALOG 2018 ADK MIDT-Norge

KURSKATALOG 2018 ADK MIDT-Norge KURSKATALOG ADK MIDT-Norge 1 Praktisk informasjon for deg som søker på kurs: Kurspris Alle kurs i regi av Fellesforbundet er gratis for medlemmene. Tapt arbeidsfortjeneste For dem som ikke får dekket lønn

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Kurs 2010. Fellesforbundet ADK Sør-Øst

Kurs 2010. Fellesforbundet ADK Sør-Øst Kurs 2010 Fellesforbundet ADK Sør-Øst KURSTILBUD FELLESFORBUNDET ADK SØR - ØST DEN SYSTEMATISKE TILLITSVALGTSOPPLÆRINGEN Faglig tillitsvalgt 1 (FTV 1) 1 uke Ny som tillitsvalgt hovedavtalen - overenskomsten

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG GRUNNKURS ARBEIDSMILJØLOV, HOVEDAVTALE OG FERIELOV. Grunnkurs. Ny Rica Hell, Stjørdal 16. 17. februar 16. januar Avdeling 28 som tillitsvalgt, Hovedavtalen og tariffavtaler

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Velkommen til NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Velkommen til NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen til NNN Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

2017 FAKTA OM NITO 1

2017 FAKTA OM NITO 1 2017 FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes LO Midt-Troms Saksliste til årsmøtet i 2017 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste og forretningsorden 4. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen 5. Årsberetning

Detaljer

Kurs 2011. Fellesforbundet ADK Sør-Øst

Kurs 2011. Fellesforbundet ADK Sør-Øst Kurs 2011 Fellesforbundet ADK Sør-Øst KURSTILBUD FELLESFORBUNDET ADK SØR - ØST DEN SYSTEMATISKE TILLITSVALGTSOPPLÆRINGEN Faglig tillitsvalgt 1 (FTV 1) 1 uke Ny som tillitsvalgt Hovedavtalen - Overenskomsten

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

Ungdomspolitisk Program

Ungdomspolitisk Program Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 6.B Ungdomspolitisk Program NORSK JERNBANEFORBUND 2016-2020 FORSLAGET ER UTARBEIDET AV: Audun Sør-Reime Lars Øyvind Sannes Bente Sandaker Anita

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Fellesforbundet ADK Sør-Øst

Fellesforbundet ADK Sør-Øst Kurs 2012 Fellesforbundet ADK Sør-Øst PÅMELDING VIA SMS Du kan melde deg på kurs ved hjelp av sms. Her er eksemplet på hvordan du gjør det. Send adk kursnummeret til 26001 Adk mellomrom kursnummeret til

Detaljer

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane 2010 Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2010. Denne skal henge på oppslagstavlene, ha i baklommen eller ligge fremme på spiserom

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 01.01.16 01.02.16 01.03.16 01.04.16 01.05.16 Endring siste måned Endring i år 01 Østfold 20 516 20 568 20 616 20 622 20 700 78 184 02 Akershus 24 601 24 642

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. september 2009

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. september 2009 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 02.01.09 03.08.09 01.09.09 Endring siste måned Endring fra 02.01.09 01 Østfold 18 179 18 263 18223-40 44 02 Akershus 21 012 21 282 21226-56 214 03 Oslo 34

Detaljer

2018 Fakta om NITO 1

2018 Fakta om NITO 1 2018 Fakta om NITO 1 NITO finner du på 20 steder i landet vårt NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Hva er Parat? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Bli med i NNN Dette medlemsheftet gir deg informasjon om hva NNN er, om alle medlemsfordelene, hva det vil si å være medlem og om hvordan vi sammen kan bidra

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Bli med i NNN Dette medlemsheftet gir deg informasjon om hva NNN er, om alle medlemsfordelene, hva det vil si å være medlem og om hvordan vi sammen kan bidra

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 2: Konstituering Innsendte forslag Dagsordens punkt 2: Konstituering Side 2 Innhold 2.2 Godkjennelse av dagsorden og forretningsorden... 3 Dagsorden:... 3 Forretningsorden:...

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET 2011 ADK Øst Fellesforbundet ADK Øst Adresse: Møllergaten 24 Postnr.: 0179 OSLO Telefon: 915 89 814 E-mail: kristian.kristiansen@fellesforbundet.no Kurskatalog for Fellesforbundet

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

God HMS gir lavere pensjonskostnader. Bodil Dimmen og Vibeke Os Bratlie BTV-samling 8.juni 2017

God HMS gir lavere pensjonskostnader. Bodil Dimmen og Vibeke Os Bratlie BTV-samling 8.juni 2017 God HMS gir lavere pensjonskostnader Bodil Dimmen og Vibeke Os Bratlie BTV-samling 8.juni 2017 KLP - Interkommunalt selskap i 1949 KLP ble opprettet for å levere kostnadseffektive pensjonstjenester til

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 9 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016 FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Møteprotokoll LS-møte 4/2016 3. Mai 2016 Mariboesgate 13, Oslo 1 Mimmi Kvisvik innledet og informerte om hovedtariffoppgjøret 2016 LS-sak 26/16

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

AVDELING 108 LEVANGER AVD ÅRSBERETNING A V D 108L E V A N G E R @ F L T. NO

AVDELING 108 LEVANGER AVD ÅRSBERETNING A V D 108L E V A N G E R @ F L T. NO AVDELING 108 LEVANGER AVD ÅRSBERETNING 2010 2010 A V D 108L E V A N G E R @ F L T. NO 1. Innledning: Avdeling 108 Levanger er tilsluttet Forbundet for Ledelse og Teknikk som er et fagforbund som har hovedformål

Detaljer

KURSKATALOG 2013 NORD - TRØNDELAG

KURSKATALOG 2013 NORD - TRØNDELAG KURSKATALOG 2013 NORD - TRØNDELAG GRUNNKURS ARBEIDSMILJØLOV, HOVEDAVTALE OG FERIELOV. Grunnkurs. Rica Stiklestad, 11. - 12. februar 21. januar Avdeling 28 Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen og Ferieloven.

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten,

Detaljer

Fellesforbundet ADK Sør-Øst

Fellesforbundet ADK Sør-Øst Kurs 2015 Fellesforbundet ADK Sør-Øst PÅMELDING VIA SMS Du kan melde deg på kurs ved hjelp av sms. Her er eksemplet på hvordan du gjør det. Send Adk mellomrom kursnummeret til 26001 Kursnummeret finner

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE 79/16 16/8631 ØKONOMISK OVERSIKT PR OKTOBER /16 16/8632 LO KONGRESSEN VALG AV REPRESENTANTER

PROTOKOLL SAKLISTE 79/16 16/8631 ØKONOMISK OVERSIKT PR OKTOBER /16 16/8632 LO KONGRESSEN VALG AV REPRESENTANTER PROTOKOLL Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: 31.10.2016 Tid: 13:30-17:30 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei

Detaljer

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET STAFO SAMFUNNSSIKKERHET REFERAT FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET RIGA 28. 30.MARS 2011 Til medlemmer av representantskapet i STAFO samfunnssikkerhet Innkalling til STAFO samfunnssikkerhets representantskapsmøte

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Møtet ble holdt på Rygge bibliotek 15.2.2017 1. Konstituering Vegard Krog Petersen ønsket velkommen til årsmøte. Det var ingen kommentarer

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Kurskatalog. Rogaland,

Kurskatalog. Rogaland, Kurskatalog Rogaland, AUST- og VEST-AGDER Kunnskap gir oss troverdighet og styrke Godt skolerte tillitsvalgte er en for utsetning for Fellelsforbundets styrke og troverdighet. Fellesforbundet setter av

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og driftskredittordningen i

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPETS MØTE

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPETS MØTE AKERSHUS PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPETS MØTE 15/ 16. NOVEMBER 2011 PÅ SØRMARKA Fremmøte: 95 delegater tilstede. Forfall: 15 personer hadde meldt forfall, 3 personer hadde sykdomsforfall. Ikke møtt:

Detaljer

Årsmøte 8.-10. mai 2012

Årsmøte 8.-10. mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 8 Valg a. Leder Tone Stangnes Gjerstad, Åmot. Tone Stangnes Gjerstad, Åmot, velges som leder i fylkesstyret for perioden 01.08.2012 31.07.2015. b. Nestleder Oddny Andreassen,

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Oslo Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Oslo 2015-2016...

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

Opplysningsvirksomheten

Opplysningsvirksomheten Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 6.A Opplysningsvirksomheten NORSK JERNBANEFORBUND 2016-2020 FORSLAGET ER UTARBEIDET AV: Audun Sør-Reime Lars Øyvind Sannes Bente Sandaker Anita

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger. Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF

Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger. Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF www.nilf.no Disposisjon Struktur Hvordan ser markedet ut? Forbruket

Detaljer

Vår dato 31.05.2011. Fellesforbundet 6. ordinære landsmøte - Fordeling av landsmøterepresentanter til avdelingene

Vår dato 31.05.2011. Fellesforbundet 6. ordinære landsmøte - Fordeling av landsmøterepresentanter til avdelingene Vår saksbehandler Birgitte Reiersen, tlf. 23 06 31 25 Sirkulære nr. 11 Vår dato Til Alle avdelinger Fellesforbundet 6. ordinære landsmøte - Fordeling av landsmøterepresentanter til avdelingene Forbundsstyret

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Mesterbrevnemnda 2011

Mesterbrevnemnda 2011 Mesterbrevnemnda 2011 Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20. juni 1986 gir de viktigste rammene for Mesterbrevnemndas virksomhet. Nemnda er oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet og

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 10. juni 2010 kl 08.30 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga, Hege Iren Frantzen Hilde Tretterud deltok under

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

HELT ALENE? Ditt bedriftsnavn inn her. HK i Norge PRODUKSJON: LO MEDIA, 2016 FORSIDEFOTO:

HELT ALENE? Ditt bedriftsnavn inn her. HK i Norge PRODUKSJON: LO MEDIA, 2016 FORSIDEFOTO: HELT ALENE? PRODUKSJON: LO MEDIA, 2016 FORSIDEFOTO: WWW.YAYIMAGES.COM HK i Norge Adresse: Youngsgate 11, 0181 Oslo Telefon: 23 06 11 80, E-post: post@hkinorge.no hkinfo.no Ditt bedriftsnavn inn her - Eller

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 7/2015 3. september 2015 AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fullt betalende Lærlinger Elever Pensjonister Totalt

Detaljer

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV 13 GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV 2 VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER 3 NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer