> årsberetning Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "> årsberetning 2012. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund"

Transkript

1 årsberetning 2012 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

2 ÅRSBeretning 2012 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

3 innhold Årsberetning Tariffoppgjøret Internasjonalt engasjement Forbundets organer Representasjon i styrer, prosjekter, utvalg og råd Juridisk bistand Regionale klubb- og avdelingskonferanser Kursvirksomheten Rundskriv Medlemsutviklingen Bransjevise tariffavtaler - bedriftsoversikt «Den 22. mai ble det holdt en politisk streik etter initiativ fra avdelingen i Oslo/Akershus.» Bildekreditering: Foto fra kursside: Merete Helland. Foto resten: Bente Birkeland. Illustasjonsfoto: colourbox.com

4 ÅRSBeretning 2012 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund er et fagforbund som ble stiftet i 1923 for å ivareta sine medlemmers interesser. Forbundets formål er regulert i vedtektene har vært et år som har vært preget av mange viktige saker for NNN sine medlemmer. I februar ble det kjent at Coca Cola ville skifte i fra ombruksflasker til engangsflasker, videre at de overlater all distribusjon til dagligvaregrossistene. Det ble varslet oppsigelse av 500 arbeidsplasser i denne forbindelse. NNN uttrykte sin store skuffelse over denne beslutningen og mener at dette satte en hel bransje i et vanskelig dilemma. Det ble på slutten av året også kjent at Ringnes vil gå over til engangsemballasje i Samlet for bransjen kan dette medføre at antall medlemmer som mister jobben bli over NNN vil i samarbeid med bransjeutvalg se om det er mulig med tiltak som kan dempe denne dramatiske utviklingen. Arbeidet med oppfølgingen av forslagene fra matmaktutvalgene har vært under kontinuerlig arbeid i fra NNN i hele Den 22. mai ble det holdt en politisk streik etter initiativ fra avdelingen Oslo/Akershus. Mange tusen sluttet seg til denne over hele landet. Utenfor Stortinget var det en markering, under appellen til leder i Næringskomiteen Terje Lien Aasland ble det kjent at Regjeringen vil følge opp forslagene ved å sette ned et eget lovutvalg. Lovutvalget kom i gang på høsten og skal innen 1. mai 2013 levere sin innstilling. Dette betyr at man ikke får dette vedtatt før stortingsvalget og kan derfor også bli en valgkampsak. Importen av mat til Norge har de siste årene vært sterkt økende, mens eksporten har vært svært begrenset. Dette er ikke i henhold til de intensjonene som Stortinget har vedtatt i Mat og Landbruksmeldingen. Et noe spesielt fenomen er at der hvor importen øker mest er på sjømat. Det er ikke toll på import av sjømat og det er blitt kjent at enkelte norske sjømatbedrifter har flyttet sin produksjon til utlandet. I forkant av fremleggelse av statsbudsjettet for 2013 ble det kjent at regjeringen ville forsterke tollvernet ved å gå over fra kronetoll till prosenttoll på en del utvalgte produkter. NNN har sammen med LO skriftlig bedt om dette og vi er derfor svært fornøyd med denne beslutningen. Beslutningen har imidlertid ført til en stor offentlig debatt, hvor høyresiden og markedsliberalistene i Norge synliggjorde hva de stod for. Disse synspunktene er uforenlig med NNN sitt arbeid for å sikre arbeidsplasser i Norge. Filetindustrien i Nord-Norge har hatt store utfordringer de siste årene og antall anlegg i Nord er nå redusert til 10. NNN har tatt initiativ til endring i Norsk fiskeripolitikk og har sammen med LO satt i gang en utredning hvor man skal se på muligheter for denne industrien i fremtiden. Det er uakseptabelt for NNN at våre medlemmer går permittert når det aldri har vært så mye fisk i havet og fiskerne har stor inntekter. Dette arbeidet vil NNN følge tett fremover for å få til endringer. Norsk fiskeripolitikk må bli en tilrettelegger for industrien hvor verdiskaping og sysselsetting må stå i fokus. Medlemstallet til NNN er svakt synkende og har en sammenheng med at mange av de store velorganiserte selskapene kontinuerlig driver med restrukturering og nedbemanning. NNN har allikevel et stort potensial for nye medlemmer innenfor en del bransjer. Innsatsen på dette området blir viktig for NNN og sin egen fremtid. 1. januar 2013 innføres vikarbyrådirektivet i norsk rett, i tillegg innfører regjeringen en rekke tiltak mot useriøse arbeidsgivere. Det er med beklagelse at vi nå registrerer at enkelte konsulentselskaper som PWC gir råd til bedrifter innenfor fiskeindustrien om hvordan man skal unngå direktivet og fortsette forskjellsbehandlingen av folk. Jan-Egil Pedersen Forbundsleder > NNNs årsberetning

5 TARIFFOPPGJØRET 2012 INNLEDNING Forberedelsene til oppgjøret startet på tradisjonelt vis med innsending av forslag fra klubber og avdelinger på høsten før og tariffkonferanse på Sørmarka i uke 3. På tariffkonferansen ble både felles krav for hele NNN og bransjevise krav drøftet. I løpet av tariffkonferansen ble det arrangert et fellesmøte for alle deltakerne. Også LO og arbeidsgiverforeningene var tilstede på dette møtet og holdt innledninger og deltok i den påfølgende debatten. Landsstyret vedtok de overordnede felleskravene i etterkant av tariffkonferansen. I tillegg til reallønnsutvikling for alle og heving av minstelønna i overenskomstene, var det krav om likebehandling av innleid arbeidskraft, etablering av et kompetanse- og utviklingsfond og 14 dagers lønnet omsorgspermisjon ved fødsel. Forbundet var til stede på arbeidsgivernes tariffkonferanse i februar og presenterte våre overordnede felleskrav til tariffoppgjøret. Forhandlingene Årets lønnsoppgjør ble gjennomført i en situasjon hvor det var en del usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen i Europa og mulige konsekvenser for Norge og særlig eksportindustrien. LOs representantskap vedtok at oppgjøret skulle gjennomføres forbundsvist etter frontfagsmodellen og Fellesforbundet startet tariffoppgjøret. Der ble de viktigste resultatene kr 1,25 i generelt tillegg, 14 dagers lønnet pappapermisjon og en ny tariffbestemmelse om likebehandling av innleid arbeidskraft. Oppgjøret hadde en forventet ramme på ca. 4 % inkludert lokal lønnsglidning. NHO/NNN Forbundet gjennomførte felles forhandlinger med landsforeningene i NHO (Mat og drikke, Mat og landbruk og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening) om felleskravene før de bransjevise forhandlingene i forbundet ble sluttført. Resultatet av disse forhandlingene ble gjort gjeldende for samtlige overenskomster inngått mellom NNN på den ene siden og NHO Mat og Drikke, NHO Mat og Landbruk og FHL på den annen side. 14 dagers lønnet omsorgspermisjon for far ved fødsel F.v.: Tor-Arne Solbakken, Jan-Egil Pedersen, Petter Nome og Erik Hagen på tariffkonferansen. og likebehandling av innleid arbeidskraft når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår var de mest sentrale punktene. Det ble i tillegg enighet om å nedsette et utvalg som skal se på hvordan man kan utvikle kompetanse og fleksibilitet i bedriftene og herunder drøfte tiltak for å sikre fremtidig finansiering av arbeidet med kompetanse. Matpengesatsen ble økt til 76 kr. Bransjevise forhandlinger Alle bransjer hadde i tillegg egne forhandlinger. Det ble enighet om kr. 1,25 i generelt tillegg i alle avtalene. For øvrig ble det oppnådd forbedringer på blant annet ansiennitetstillegg, fagbrevtillegg og velferdsbestemmelser. I Baker- og konditoroverenskomsten ble det enighet om å innføre en bestemmelse om 3-skiftsordning. Forhandlingene på Bryggeri, mineralvann og tobakksoverenskomsten endte med brudd og oppgjøret skulle til mekling. Partene greide imidlertid å komme frem til enighet før meklingen ble iverksatt. For mange av bransjene ble vi møtt med krav fra NHO Mat og Drikke om ytterligere sammenslåing av overenskomstområder. For noen avtaler ble det enighet om å utrede dette i tariffperioden. Regulering av minstelønnssatsene I henhold til bestemmelsen om regulering av minstelønnsatser i alle overenskomster ble denne regulert med kr. 8,50 til kr. 152,- fra 1.mai > NNNs årsberetning 2012

6 Endringer i tariffavtalestruktur Landbrukets Arbeidsgiverforening ble nedlagt med virkning fra 1.januar De fleste bedriftene som var bundet av tariffavtaler mellom NNN og LA, meldte seg inn i NHO Mat og Landbruk fra samme tidspunkt. Det ble av den grunn opprettet en ny overenskomst for Meieriindustrien hvor NHO Mat og Landbruk er part. Avtalen er en minstelønnsavtale med rett til lokale forhandlinger. Overenskomst for Potetindustrien ble ikke videreført. Bedrifter som var bundet av denne tariffavtalen ble overført til Mat- og Drikkevareoverenskomsten. Overenskomst for O. Kavli AS byttet navn til Overenskomst for melkebearbeidende industri. Overenskomst for Sjokolade- og sukkervareindustrien og overenskomst for Snacksbedriftene ble slått sammen til en avtale. Det nye navnet ble Overenskomst for sjokolade-, sukkervare- og snacksbedriftene. To overenskomster for egg- og fjærfekjøttindustrien er slått sammen til en avtale. Samfo/NNN Resultatet av oppgjøret for overenskomstene i Samfo-området ble tilsvarende det som ble resultatet i NHO-området. Spekter/NNN I forbindelse med nedleggelsen av Landbrukets Arbeidsgiverforening var det et selskap som meldte seg inn i Spekter. I Tariffoppgjøret ble det etablert en ny tariffavtale etter Spekter/ LO Stats forhandlingsmodell for Møller og fôrblanderier. Dette er en tariffavtale hvor Spekter er part i en del og bedriften en del. LO Stat forhandlet den såkalte A-delen med Spekter og NNN forhandlet B-delen med bedriften direkte. Resultatet av forhandlingene ble tilsvarende det som ble resultatet i NHO-området. Forbundet har meldt seg inn i LO Stat for å kunne delta på A-delsforhandlingene. Uravstemning Uravstemningene viste stor oppslutning om de fremforhandlede resultatene med over 80 % JA stemmer i mange bransjer, men det er noen bransjer som har veldig lav valgdeltakelse. Forhandlingsutvalgene Bryggerier, Mineralvann- og tobakksfabrikker Jostein Aukland Jan Vidar Hansen Jan Lillebo Gjermund Stensrud Jannicke Kjenes Baker- og Konditor (NHO) Tore Bergås Stein Ove Skagestad Odd Arne Pettersen Sonja Fjeld Iversby Reidun Fossedal Rieber & Søn ASA Avd. Elverum Tore Wernberg Stein Frøhaug Ann-Kristin Slettengen Mat- og Drikkevare Jorunn Høiby Kjell Halvorsen Per Gunnar Sivertsen Eivind Fossum Roy Torbjørnsen Møller og Fôrblanderier Jon Erik Lyng Jostein Nyutstumo Kåre Engevold Forhandlingsutvalg tariffoppgjør, Bryggerier, mineralvann og tobakk. > NNNs årsberetning

7 Iskremfabrikkene Petter Grønås Ivar Eidsaa Lene Simonsen O. Kavli AS Marwaha Resham Singh Geir Dalsegg Karl Svendsen Emir Bojcic May Holmvik Kjøttindustrien Kenneth Johansen Bjørn Johansen Viggo Sennesvik Ken Ove Sletthaug Roger Vangen Fiskeindustrien Trygve Isaksen Bjarne Kristiansen Lena Botn Endre Sekse Randi Bjelland Egg- og Fjærfekjøttindustrien Live Major Kjetil Igletjern Robert Rødsdalen Idun Janne Torill Halvorsen Vidar Dahl Tom Kenneth Fudge Sjokolade- og sukkervareindustrien og Snacks Øyvind Rønningen Terje Utstrand Jon Inge A. Sogn John Steinar Berg Ivar Disenbroen Frode Skar Rieber & Søn ASA Toro Produksjon Robert Kollevåg Tore Nielsen Arve Rygg Alle parter rundt bordet - felleskrav tariffoppgjør. Arcusgruppen AS med datterselskaper Erik Hagen Kjell Arne Greni Iren Iversen Arne Larsen Akthar Hussain Meieriindustrien Lars Iver Wiig Kåre Pedersen Tor Arne Johansen Svein Førde Anne Enoksen Egil Torland Coop Norge Kaffe AS (Samfo) Kim Tøsbæk Renata Siek Konservesfabrikker/AS Røra Fabrikker (Samfo) Marit Karlsen Audhild Kirknes Ola Kummernes Baker- og Konditor (Samfo) Knut Roar Berg Kåre Bendheim Nils Viggo Futaker Møller og Fôrblanderier (Felleskjøpet Agri) Lars Erik Gundersen Martin Nordkvelle jr. Jørgen Espelid 6 > NNNs årsberetning 2012

8 SPESIELT FRA BRANSJENE Egg- og Fjærfekjøttindustrien Tvisten mellom Nortura og Cardinal Foods om levering av slaktekylling ble løst ved etablering av ny felles kyllingslaktebedrift på Hå i Rogaland. Kyllingslakteriet er eid felles mellom Nortura og Jærkylling. Slakteproduksjonen og ansatte er overført fra Norturas slaktevirksomhet til den nye bedriften. Ingen ansatte er sagt opp som følge av nyetableringen. Det er etablert tariffavtale på bedriften. I Trøndelag er det iverksatt et betydelig oppryddingsarbeid på en stor privat bedrift. Det skal innføres ryddige ansettelses- og arbeidsforhold på bedriften, med sterkt redusert innslag av innleid arbeidskraft. Forbundet tar sikte på å etablere tariffavtale i løpet Kjøttindustrien I 2012 har Nortura BA og Norgesgruppen etablert en ny bedrift for produksjon av kjøttpålegg. Bedriften er etablert i tilknytning til produksjonsanlegget for fjærfeproduksjon i Østfold. Det er overført ansatte fra andre anlegg i Nortura til den nye produksjonsbedriften. Tariffavtalen for kjøttindustrien er krevd innført av NNN. Det er oppstått uenighet mellom NNN og NHO Mat og Landbruk om valg av overenskomst. Spørsmålet er til behandling mellom LO og NHO. ICA har sagt opp leveringsavtalen for ferske kjøttvarer fra Grilstad konsernet. For Grilstad betyr det et betydelig bortfall av produksjonsvolum. 45 ansatte vil bli overflødig og oppsigelser blir gjennomført i Baker- og Konditorfagene Bransjen har i 2012 vært i gjennom et utfordrende år. Det er hard konkurranse om kundene, flere bakerianlegg er blitt nedlagt, og mange av våre medlemmer har mistet jobben sin. Orkla Brands og Norgesgruppen ASA inngikk i november 2011 en avtale om salg av Bakers AS til Norgesgruppen ASA. Konkurransetilsynet godkjente avtalen, og overdragelsen fant sted 1. februar Bryggeri Året startet med tariffkonferanse. Her samlet vi alle i bransjen for å ta standpunkt vedrørende spørsmålet om grunnavgift. Bransjen var enstemmig samlet omkring ønsket om å bevare denne avgiften og at bransjen fremdeles skal arbeide for bevaring av dagens system med ombruksflasker. Konferansen var knapt over før Coca-Cola gikk ut og fortalte om deres beslutning om overgang til engangsflasker på all brus fra og med april Dette medfører bortfall av nær 500 arbeidsplasser bare hos Coca-Cola. I tiden før og spesielt i tiden etter avgjørelsen har forbundet jobbet aktivt med å få myndighetene til å befeste ombruksflasken sin posisjon i Norge. Vi kan trekke frem at vi gjentatte ganger har fått laget dokumentasjon som taler for ombruksflaskens miljøgevinster og en rekke ganger har vi forsøkt å få myndigheter til å øke avgiftene på engangsemballasje til fordel for ombruksflasken. Vi må dessverre konkludere med at dette ikke har ført frem. I november kom da også beslutningen fra Ringnes om at de også ser seg nødt til å følge Coca-Cola sin beslutning om overgang til engangsflaske, dette vil tre i kraft fra Forbundet mener dette kan være den endelige spikeren i kisten for ombrukssystemet og derav også ombruksflasken innen drikkevaresektoren i Norge. Arcus Arcus kjøpte tomt på Gjelleråsen i 2007 og den 15. juni 2012 kom Dronning Sonja for å åpne Europas mest moderne tapperi og lager innen vin og brennevins produksjon. Dette er en stor investering på godt og vel en milliard kr, og vi håper det blir mange gode og trygge arbeidsplasser der i fremtiden. > NNNs årsberetning

9 Rieber & Søn ASA I august 2012 inngikk Orkla en avtale med familien Rieber om å kjøpe deres aksjer i Rieber & Søn. Gjennomføring av avtalen er betinget av at EU-kommisjonen og russiske konkurransemyndigheter godkjenner transaksjonen. Det ventes at transaksjonen vil kunne gjennomføres innen utløpet av første kvartal Iskrem Hennig-Olsen Is AS vedtok i august 2012 å overlate hele is distribusjonen til grossist. I første omgang gjelder dette til ASKO. Det fikk ingen store konsekvenser for medlemstallet, da de fleste berørte ikke var organisert i NNN. TINE SA eier 100 % av aksjene i Diplom Is. Selskapet startet en utredning om et mulig salg av Diplom Is AS. Styret i TINE SA vedtok å beholde Diplom Is. Meieri 29. mai åpnet Tine sitt nye meieri på Jæren (TINE Meieriet Jæren). Anlegget erstatter meieriene i Kleppe, Voll, Nærbø og Vikeså. I 2012 ble produksjonen overført fra Kleppe og Vikeså, og anleggene nedlagt. De ansatte følger med til nyanlegget, eller har fått jobb på andre Tine anlegg. Inkluderende arbeidsliv IA IA avtalen skal reforhandles i LOs IA forum satte ned et utvalg som utarbeidet en ny spørreundersøkelse til de tillitsvalgte angående arbeidet med inkluderende arbeidsliv. Hensikten er å få innspill til hvordan IA-arbeidet har fungert så langt, og hva som bør fokuseres på i en ny avtale. Spørreundersøkelsen ble gjennomført elektronisk. En oversikt over bedrifter som har inngått IAavtale finnes på NAVs hjemmesider. Forbundets aktiviteter i forhold til IA-avtalen er knyttet opp mot samarbeid med NHOs landsforeninger. Forbundet har ikke vært involvert i aktiviteter innefor avtaleområdet SAMFO. IAavtalen er et tema på forbundets grunnopplæring for tillitsvalgte og medlemmer. HMS En nasjonal HMS konferanse ble avholdt på Radisson Blue Airport august. Dette er et samarbeidsprosjekt med arbeidsgiverorganisasjonene i NHO området. Deltakere var ledelse, tillitsvalgte og verneombud i bedriftene. Tema på konferansen var det psykososiale arbeidsmiljøet, IA og sykefravær. Melstøv i Bakerbransjen Prosjekt Forbygging av helseskader hos bakeriansatte Den økte risikoen for utvikling av luftveissykdommer og allergi på grunn av arbeid i bakeri har vært kjent lenge. I årene ble det gjennomført en større undersøkelse i seks bakerier i Bergensområdet. Prosjektet kartla yrkesrelaterte helseplager hos bakeriansatte, med spesiell fokus på luftveissykdommer. Samtidig ga prosjektet mulighet for å relatere den enkeltes luftveisplager til graden av eksponering for melstøv. Bransjen og organisasjonene (NNN, NHO) sammen med Helse Bergen og Arbeidstilsynet gjennomfører nå en oppfølgingsstudie av dette prosjektet, der fokuset nå er: Nasjonal IA-konferanse: Arbeidsminister Anniken Huitfeldt og forbundssekretær Grete Troset Salberg. Hvilke strukturelle tiltak er de i disse bedriftene som har medført bedring i eksponeringsnivået? Det er nå knyttet fem nye bakerier til prosjektet, 8 > NNNs årsberetning 2012

10 for også å kunne sjekke før og nå situasjonen i bransjen. Prosjektet fortsetter i Sammen for et godt arbeidsmiljø En videreføring av prosjektet. NNN er representert i styringsgruppen og i prosjektgruppa. Hensikten med prosjektet er å kartlegge hva som skal til for å få vernearbeidet til å fungere optimalt, samt utarbeide verktøy/prosessbeskrivelse for best mulig utnyttelse av vernearbeidet. Prosjektet er i gang med å samle inn erfaringer fra bedrifter som var med i prosjektet og ellers blant medlemsbedriftene i NHO. Etter at aktuelle bedrifter er valgt ut, vil disse bli besøkt eller intervjuet av prosjektgruppen. Dette med tanke på å kartlegge hva som konkret gjorde at bedriftene lyktes. Sett sjøbein kompetanseprosjekt i fiskeindustrien Prosjektets formål er å sikre rekruttering og kompetanse i hele verdikjeden i fiskerisektoren. Fiskeri- og kystdepartementet finansierer prosjektet som er forlenget til Det er etablert et eget sekretariat som jobber med konkrete tiltak. Det er etablert flere arbeidsgrupper med ulike fokusområder. Forbundet er representert i arbeidsgruppa som har fokusområde utenlandsk arbeidskraft. Prosjektet har etablert en egen hjemmeside hvor alle aktører i bransjen kan finne informasjon om utdanningstilbud, konferanser osv. FEED kompetanseprosjekt i matindustrien Prosjektet hadde sitt andre driftsår i Et sekretariat med to ansatte jobber full tid med dette. Hovedmål for prosjektet er å bygge opp en systematisk satsing på kompetansebygging i bedriftene og å bedre rekrutteringen til matindustrien spesielt blant de unge. Prosjektet er finansiert med støtte fra Mat- og landbruksdepartementet og Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) samt eierne som er NHO Mat og Drikke, NHO Mat og Landbruk og NNN. I 2012 har 13 bedrifter deltatt i prosjektet. Bedriftene betaler en egenandel for å delta. Det er iverksatt ulike pilotprosjekter innen blant annet basiskompetanse, fagopplæring og lederopplæring i løpet av året. Prosjektet har etablert en egen hjemmeside; Hjemmesiden brukes for å synliggjøre utdanningsmuligheter og karriereveier innen matbransjen. Eierne av prosjektet har jobbet med ulike løsninger for å sikre en videreføring av FEED etter siste driftsår som er En spørreundersøkelse som ble gjennomført blant tillitsvalgte som deltok på klubbog avdelingslederkonferansene på høsten avdekket at 62 % mener at kompetanseheving ikke er satt i system i bedriftene. Vår egen organisasjon Organisasjonsendringene i forbundet går mot en avslutning, vi har nå 79 avdelinger i NNN, og ved inngangen til denne landsmøteperioden var vi 154 avdelinger. Videre er det 17 avdelinger som er i prosess og vil få en snarlig og endelig vurdering. Vi regner med at vi blir i overkant av 60 avdelinger når prosessen er gjennomført. Hensikten med omleggingen er å styrke NNN i fylkene, og få en bedre oppfølging av enkeltmedlemmet og klubbene. Vi ønsker også at NNN med ny organisasjon skal fremstå som en mer samlet og kraftigere organisasjon, som på en bedre måte kan påvirke rammebetingelser for industrien lokalt og sentralt. Avdelingene er nå i en situasjon der flere og flere har en økonomi som gjør at vi kan få noen organisasjonsarbeidere i de enkelte regioner. Vi har også en stor jobb å gjøre med å verve flere medlemmer, det er dette som gjør organisasjonen sterk. Klubbene sin styrke ligger i høy organisasjonsgrad, vi ser helt tydelig at de klubbene med høy organisasjonsgrad som oftest er de med best lønns- og arbeidsvilkår. Sammen er vi sterke. Ungdomsarbeid Forbundets ungdomsarbeid er hovedsakelig knyttet opp til LOs ungdomsarbeid i fylkene. NNN har vært representert i 11 av 18 av LOs ungdomsutvalg i fylkene. Mange av NNNs avdelinger har valgt en egen ungdomsrepresentant i styret, enkelte avdelinger har også eget ungdomsutvalg. Forbundet var representert i 7 fylker på LOs sommerpatrulje. Flere ungdommer har også deltatt på ungdomskurs og konferanser i regi av LO. > NNNs årsberetning

11 AOF Norge er med i en gruppe innenfor IFWEA (international organisation responsible for the development of workers education), som har utviklet et program for unge medlemmer i fagbevegelsen hvor deltakerne har muligheten til å utvikle seg og sin bevissthet rundt hvordan arbeidslivet er i Sør, det vil si i Afrika, i Asia eller i Mellom- og Sør-Amerika. I Norge krever vi billigere varer men vet lite om forholdene til arbeiderne som produserer de samme varene. Programmet tok sikte på å sette fokus på disse og andre forhold. AOF arrangerte kurset Youth Globalisation Awareness Programme som et pilotkurs i Ingve Solvik-Olsen, klubbleder hos Fjordkjøkken AS, deltok fra NNN sammen med deltakere fra andre norske forbund og deltakere fra Sverige og Finland. Kurset startet med et forkurs i Norge før deltakerne reiste til Sør Afrika og et to-ukers opphold der. Medlemsutvikling Medlemstallet for 2012 viste en brutto nedgang på 370 medlemmer, og en nedgang på 458 yrkesaktive medlemmer. Medlemstallet er totalt hvorav er yrkesaktive, fullt betalende medlemmer. Kjønnsfordelingen er 7408 kvinner og menn. Fagblad Fagbladet har kommet ut med 9 nummer i Ansvarlig redaktør er Jo Hestnes. Deltakere på kurset Youth Globalisation Awareness Programme i Sør-Afrika. Årets verver, Stein Mathiesen. Her sammen med Anne Berit. «NNN Arbeideren» er NNNs månedlige fagblad. 10 > NNNs årsberetning 2012

12 INTERNASJONALT ENGASJEMENT IUL Forbundet er medlem av IUL- Internasjonal Union av Hotell og Restaurant, landarbeidere og ansatte i næringsmiddelindustrien, (Fellesforbundet, Industri og Energi er også tilmeldt med en liten del av medlemsmassen). IUL har avholdt kongress i 2012, NNN deltok med 4 delegater Jan Egil Pedersen, Anne Berit Aker Hansen, Hans Johan Dahl og Bente Løvaas. Forbundsleder Jan Egil Pedersen er møtende vararepresentant til styret. IUL arbeider på global basis. Hovedkontoret er plassert i Genève. Hovedvekten av IULs arbeid er rettet mot å bedre arbeidstakernes kår i U-land, Afrika-Asia og Sør-Amerika. IUL arbeider også mot store multinasjonale konserner som Coca Cola, Philip Morris og Nestlé. IUL fokuserer sterkt på utviklingen i Øst- og Sentral-Europa og har i 2012 hatt søkelyset mot sosial dumping. Leder av Svenska Livs, (Hans-Olof Nilson) er organisasjonens president. EFFAT EFFAT er IULs Europeiske underavdeling i Europa. EFFAT har hovedkontor i Brussel. EFFAT er en selvbærende økonomisk enhet. EFFAT har gjennomgått stadige endringer i sin oppbygning. Dagens struktur ble vedtatt av kongressen i 2000 og stiftelsesdatoen var NNNs forbundsleder Jan Egil Pedersen er medlem i EFFATs arbeidsutvalg. Hovedkasserer Kjell Mjaatvedt er medlem av organisasjonens kontrollkomité. Nordisk Union Nordisk Union er sammensatt av forbund fra alle nordiske land (Færøyene og Island er tilsluttet organisasjonen). Funksjonærforbund i Sverige, Danmark og Finland er også tilsluttet unionen. Nordisk Union hadde i 2012 samling i Sverige, med besøk på Nestlé sin fabrikk, her var grunnlønn ca. kr. 100,- pr. time og skiftarbeid ble betalt med kr.120,- pr. time. Nordisk Unions hovedkontor og sekretariat er plassert i Stockholm og leder i Livs, Hans-Olof Nilsson, er president. Nestlederne i de enkelt medlemslandene i Nordisk Union har ansvaret for den tariffpolitiske oppfølgingen. I 2012 arrangerte de en konferanse for forbundssekretærer med tariffansvar i de enkelte landene. Konferansen ble avholdt i Sverige og er nyttig informasjonsutveksling om utviklingen innenfor de enkelte tariffområder i Norden. Nordisk Union har i perioden arbeidet spesielt med kjøttindustrien og den utstrakte bruken av sosial dumping som foregår i Tyskland. Det er også laget en rapport om forholdene. Fra NNN er leder og nestleder faste styremedlemmer. Bilateralt samarbeid NNN Slovakisk NNN Forbundet har gjennom 2012 videreført et mangeårig samarbeid med Slovakisk fagbevegelse OZP. Det er i løpet av 2012 avviklet fagforeningskurs i Slovakia. NNN var ikke tilstede. NNN - CUBA NNN har i 2012 hatt formelt samarbeid med Cuba, men dette har vært et mellomår uten noe formelt samarbeid. Men to fra Cuba er invitert til NNNs Landsmøte i 2013, og har takket ja til det. > NNNs årsberetning

13 RUSSLAND På grunn av omorganisering av forbundet i Russland har vi ikke gjennomført noen kurs i 2012, men Terje Utstrand og Kjell Mjaatvedt har vært i Russland og planlagt prosjekt i samarbeid med sjokoladeindustrien og Orklas fabrikker i Russland. Dette vil bli gjennomført de neste tre årene, og vil omhandle organisering av ansatte i industrien og skolering av tillitsvalgte. Vi venter på endelig godkjenning fra departementet. SERBIA NNN har i samarbeid med Industri og Energi (IE) gjennomført 6 kurs for tillitsvalgte i matindustrien i Serbia, IE har koordinert arbeidet for NNN. Forbundet i Serbia er meget fornøyd med opplegget. Vi har fått dekket alle utgifter fra UD. Prosjektet skal videreføres i NNN og Norsk Folkehjelp i El Salvador. NNN LOs Internasjonale avdeling NNN har gjennom 2012 hatt et utmerket samarbeid med LOs Internasjonale avdeling. Spesielt har den service forbundet har fått fra avdelingen som har hovedansvar for Øst Europa vært bra. Forbundsleder Jan Egil Pedersen er styremedlem i IFS Humanitære prosjekt Forbundet har samarbeidsavtale med Norsk Folkehjelp, som er innrettet mot den fattige del av befolkningen på Cuba og El Salvador. Vi har i 2012 besøkt våre samarbeidspartnere i El Salvador. Vi må si oss meget fornøyd med det arbeidet Norsk Folkehjelp gjør i begge landene, men vil fremheve det arbeidet som gjøres i El Salvador. Det er utrolig hvor mange enkeltorganisasjoner Norsk Folkehjelp får støttet med de bevilgningene som kommer fra NNN. Det finnes rapporter fra delegasjonsreisen. Liv Tørres viser rapport fra NNNs prosjektland. 12 > NNNs årsberetning 2012

14 FORBUNDETS ORGANER FORBUNDETS ADMINIstrasjoN Leder... Jan-Egil Pedersen Nestleder... Anne Berit Aker Hansen Hovedkasserer... Kjell Mjaatvedt Forbundssekretær... Hans-Johan Dahl Forbundssekretær... Eystein Gaare Forbundssekretær... Grete Andreassen Forbundssekretær... Diana Montes til 1. juni Forbundssekretær... Bjørn Tore Kyllo Forbundssekretær... Ann Elise Hildebrandt Forbundssekretær... Grete Troset Salberg Forbundssekretær... Jarle Wilhelmsen Rådgiver... Svein-Erik Simonsen Informasjonsansvarlig: Bente Birkeland Kurs- og kompetanseansvarlig: Merete Helland FORBUNDsstYRET fra 1. mai 2012 Jan Egil Pedersen... Leder Anne Berit Aker Hansen.. Nestleder, Kjell Mjaatvedt... Hovedkasserer Hans-Johan Dahl... Forbundssekretær Anne Karin Nyborg... Bryggeri/Oslo Knut Roar Berg... Samleforening/Baker/ Østfold Lars Iver Wiig... Meieri/Oslo Ken Ove Sletthaug... Kjøtt/Rogaland Trygve Isaksen... Fisk/Troms Erik Hagen... Arcus/Oslo Svein Førde... Samleavdeling/Tine Vest Unni Garcia... Ansattes representant 1. vararepresentant som møter fast i forbundsstyret. Endre Sekse: Fisk/Sogn og Fjordane. FORBUNDsstYREMØTER 22. februar Forbundskontoret 19. april Forbundskontoret, med innledning av Konserntillitsvalgt Bjarne Kristiansen 31. mai Forbundskontoret, innledning av Fiskeri- og Kystminister Lisbeth Berg-Hansen september Studietur og møte i New York, møter med RWDSU, amerikansk søsterforbund og Tine Norseland 18. oktober Forbundskontoret, presentasjon av NILF rapporten 2012, samt grensehandel prosjekt v/nilf november Son Spa og Resort Hotell 7. desember Forbundskontoret med innledning fra Sparebank 1 og Bank1 Oslo LANDsstYRET 1. Endre Sekse Fisk/Sogn og Fjordane 2. Reidun Fossedal Baker/Vestfold 3. Bente Løvaas Sjokolade/Oslo 4. Tore Nielsen Toro/Hordaland 5. Kay Roger Kristoffersen Kjøtt/Vestfold 6. Viggo Sennesvik Kjøtt/Nordland 7. Jon Erik Lyng Mølle/Telemark 8. Janne Halvorsen Idun/Østfold 9. Gjermund Stensrud Bryggeri/Troms 10. Jan Vidar Hansen Bryggeri/Oslo 11. Tove Berit Berg Egg og Fjørfe/ Vestfold 12. Ann Iren Karlsen Kjøtt/Troms > NNNs årsberetning

15 LANDsstYRETS vararepresentanter LANDsstYREMØTER For nr. 5 og 6: For nr. 8 og 11: For nr. 2 og 7: For nr. 4 og 9: For nr. 3 og 10: For nr. 1 og 12: Egil Torland/Samleforening Rogaland Lene Simonsen/Iskrem Vest-Agder Ingunn Ekremsæter/ Baker Sogn og Fjordane Randi Bjelland/Fisk Hordaland Terje Utstrand/Sjokolade Sør-Trøndelag Mikael Johansen/Fisk Finnmark 19. januar Sørmarka, med innledning fra Antirasistisk senter, Shoaib Sultan juni Son Spa Resort Hotell, med innledning om LOs medlemsdebatt v/øyvind Hansen og LO Favør v/eirik Falck desember Holmenkollen Rica Park Hotel, Oslo, Landsmøteforslag og innledning fra Antirasistisk senter KONtroLLkomITEEN Svein Bjørnland... Samleforening/ Østfold Gunvor Børresen... Meieri/Oslo Eirik Kjernli... Mills/Oslo NNNs REPRESENtaNTER I LOs REPRESENtaNTSKAP 1. Anne Berit Aker Hansen... Administrasjonen 2. Akhtar Hussain... Arcus/Oslo 3. Tor Arne Johansen... Meieri/oslo 4. Ann Kristin Kvaløsund. Kjøtt/Vestfold 5. Tove Svendsen... Fisk/Sogn og Fjordane Personlige vararepresentanter: For nr: Jan Vidar Hansen... Bryggeri/Oslo 3. Anne Gudbrandsen... Sjokolade/Østfold 4. Arnstein Kolstad... Kjøtt/Nord-Trøndelag 5. Irene Nilsen... Fisk/Finnmark Landsstyremøte juni på Son Spa Resort Hotell. 14 > NNNs årsberetning 2012

16 REPRESENTASJON I STYRER, PROSJEKTER, UTVALG OG RÅD MØTER I LOS REPRESENtaNTSKAP 21. februar Åpning 2. Godkjenning av møteinnkalling 3. Godkjenning av dagsorden 4. Godkjenning av forretningsorden 5. Valg av dirigent 6. Tariffrevisjonen Debatt. 8. Avslutning 12. juni 2012: 1. Utdeling av LOs kulturpris 2. Åpning 3. Godkjenning av møteinnkalling 4. Godkjenning av dagsorden 5. Godkjenning av forretningsorden 6. Valg av dirigent 7. Årsregnskap for LOs beretning Avslutning Jan-Egil Pedersen Medlem: LO-sekretariatet Inntektspolitisk utvalg i LO Næringspolitisk utvalg i LO IFS styre Styremedlem Nordisk Union Nofima, styret Arbeidsutvalget i EFFAT Styremedlem i FFL Varamedlem: Styret i IUL Anne Berit Aker Hansen: LOs Organisasjonskomité LOs utdanningspolitiske utvalg til 1. mai 2012 LOs familie- og likestillingspolitiske utvalg Styremedlem Nordisk Union Styremedlem Norges Sjømatråd Varamedlem: HF (Hovedorganisasjonenes fellestiltak) styret Norsk Folkehjelp styret FHF (Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond) styret IUL styret Prosjekter: FEED kompetanseprosjekt i matindustrien Kjell Mjaatvedt: Jan-Egil Pedersen og Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum. Medlem: Samferdselspolitisk utvalg LO Fellesutvalget LO-favør produkter Styremedlem Sørmarka LOs Revisjonsutvalg LO gruppe rekruttering og verving av nye medlemmer Fellesutvalget Forsikring LOs Bank og Forsikringskomité EFFAT revisjons- og kontrollkomié LOs Europautvalg Omsetningsrådet > NNNs årsberetning

17 Eystein Gaare Medlem: Luks Norconserv A/S Fafo Øst Forum Varamedlem: LOs Fiskeriutvalg LOs Organisasjonskomité Hans-Johan Dahl Medlem: LOs fiskeriutvalg, leder LOs nordområdeutvalg Grete Troset Salberg Medlem: LOs IA-forum Prosjekter: Sammen for et godt arbeidsmiljø Merete Helland Medlem: LOs Sentrale Ungdomsutvalg fra august 2012 LOs Utvalg for etnisk likestilling Faglig Råd for restaurant og matfag LO innstillingsutvalg for utdanningsfond fra august 2012 LOs utdanningspolitiske arbeidsgruppe Grete Andreassen Medlem: Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) Varamedlem: Nordisk Union, styret Representantskapet for landbrukets næringsmiddelforskning Bjørn Tore Kyllo Medlem: Lo Stat styret Prosjekter: Melstøv i bakerbransjen, forebygging av helseskader hos bakeriansatt Ann-Elise Hildebrandt Medlem: LOs Ungdomsutvalg til august 2012 Varamedlem: Fondet for forskningsavgift på landbruksvarer Omsetningsrådet Hans-Johan Dahl overlever krav til Fiskeri- og Kystminister Lisbeth Berg-Hansen. 16 > NNNs årsberetning 2012

18 JURIDISK BISTAND NNN har hatt 47 saker til behandling hos LOs juridiske kontor. Oppsigelse Kjøttindustrien rettsforlik økonomisk erstatning til medlem. Oppsigelse Kjøttindustrien rettsforlik økonomisk vederlag til medlem. Oppsigelse Kjøttindustrien rettsdom Avskjed av medlem, oppsigelse ble opprettholdt som gyldig, men bedriften måtte betale kr ,- for lidt økonomisk tap og kr ,- i oppreisning til medlem. Oppsigelse på grunn av nedbemanning - potetindustrien Et medlem ble tilkjent kr ,- i ikke-økonomisk erstatning etter forlik i en oppsigelsessak. Bedriften nedbemannet på grunn av arbeidsmangel og det ble uenighet om utvelgelsen av hvem som måtte gå. Oppsigelsessak Mølle- og Fôrindustrien Usaklig oppsigelse, forbigåelse av ansiennitet. Saken vunnet ved at partene inngikk forlik i saken. Tilkjent kr ,- i erstatning for ikke økonomisk tap. Oppsigelser fiskeindustrien En arbeidstaker som i tillegg er tillitsvalgt ble oppsagt ved en fiskeindustribedrift. Oppsigelsen ble begrunnet i langvarig sykefravær. Saken ble forlikt og oppsigelsen ble trukket tilbake, samt at arbeidstakeren ble tilkjent kr i oppreisning. En arbeidstaker ved en fiskeindustribedrift ble oppsagt begrunnet i tidligere advarsler og manglende innordning av lokal ledelse. Saken ble forlikt. Partene ble enig om at ansettelsesforholdet opphører og at bedriften betaler den oppsagt kr i erstatning. Likeledes betaler bedriften den oppsagtes advokatutgifter. Oppsigelse meieriindustrien Et medlem i meieriindustrien ble oppsagt p.g.a. mye sykefravær, de to siste tilfellene var årsaken til arbeidsulykker. Oppsigelsen ble gitt da medlemmet var friskmeldt. NNN gikk til sak. Saken ble forlikt før rettssaken kom opp, oppsigelsen trukket tilbake og erstatning utbetalt. Yrkesskade - bakerbransjen En ansatt i bakeribransjen ble tilkjent kr ,- i inntektserstatning og skadeutgifter etter han fikk melallergi og eksem og måtte omskolere seg til nytt yrke utenfor bakerbransjen. «Oppsigelsen ble begrunnet i langvarig sykefravær. Saken ble forlikt og oppsigelsen ble trukket tilbake.» > NNNs årsberetning

19 REGIONALE KLUBB- OG AVDELINGSLEDERKONFERANSER 2012 Følgende regioner har avholdt konferanse i 2012: Region Tidsrom Sted Antall repr. Nordland september Bodø 20 Oslo/Akershus september Sørmarka 43 Troms og Finnmark september Tromsø 30 Nord- og Sør-Trøndelag oktober Stjørdal 40 Østfold oktober Sarpsborg 28 Buskerud/Vestfold, Telemark/Aust-Agder oktober Larvik 34 Hedmark/Oppland (konferansen for 2011) februar Hamar 39 Hedmark/Oppland oktober Lillehammer 41 Rogaland og Vest-Agder november Stavanger 30 Møre og Romsdal / Sogn og Fjordane november Nordfjordeid 34 Hordaland november Bergen 25 OVERSIKT over FYLKEskoorDINatorENE REGION NAVN Oslo/Akershus... Erik Hagen Møre og Romsdal... Stein Hagala Sogn og Fjordane... Endre Sekse Hedmark... Arve Nydal Oppland... Jørn-Morten Harjo Sør-Trøndelag... Asle Tronstad Nord-Trøndelag... Nils Viggo Futaker Østfold... Knut Roar Berg Hordaland... Rolf Borlaug Vestfold... Ann Kristin Kvaløsund Buskerud... Egil Nilsen Aust-Agder... Henrik Stabel Telemark... Jon Erik Lyng Troms... Trygve Isaksen Finnmark... Mikael Johansen Rogaland... Ken Ove Sletthaug Vest-Agder... Lene Simonsen Nordland... Viggo Sennesvik Fra klubb- og avdelingslederkonferanse i Hordaland. 18 > NNNs årsberetning 2012

20 KURSVIRKSOMHETEN 2012 I 2012 ble det gitt 597 stipend totalt fra NNN. (Det ble gitt flere stipend til samme person.) Dette er en nedgang på 61 i forhold til Lokal kursvirksomhet (helgekurs), arrangert av avdelinger og fylker har hatt en nedgang med 1 kurs. Av 15 innvilgede kurssøknader ble 4 avlyst på grunn av blant annet for dårlig oppslutning. Ett kurs ble også avslått av NNN p.g.a. for sent innsendt søknad. > UKEKURS NNNs ukekurs avholdes på Sørmarka AS LO Kurs- og Konferansesenter, og er internatkurs. Det var 257 medlemmer som skolerte seg i 2012, noe som er en oppgang med 16 deltakere fra 2011 hvor 241 deltok. Uke Kurstype Søkere Søkere Søkere Deltakere Deltakere Deltakere totalt menn kvinner totalt menn kvinner 4 Faglig grunnkurs trinn Faglig grunnkurs trinn Faglig grunnkurs trinn Faglig grunnkurs trinn Forhandlingsteknikk Faglig grunnkurs trinn Faglig grunnkurs trinn Ungdomskonferanse november AVLYST p.g.a. kun 6 søkere 45 Temakonferanse Forhandlingsteknikk Totalt Søkere på NNNs ukeskurs i perioden År Menn % % % % % Kvinner % % % % % I alt > NNNs årsberetning

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2008 og regnskap 2008 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Faglig - politisk beretning og regnskap INNHOLD SIDE Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer råd og

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap 2006 N O R S K A R B E I D S M A N D S F O R B U N D Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds-

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2007 og regnskap 2007 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2007 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2007 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

HKs organisasjon. HKs regionorganisasjon

HKs organisasjon. HKs regionorganisasjon Årsrapport 2014 Innhold INNHOLD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 HKS ORGANISASJON ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Forord og sammendrag

Forord og sammendrag Beretning 2014 Medlemmene sa nei i uravstemningen for Riksavtalen. Her er en del av medlemmene i forhandlingsdelegasjonen på vei ut fra Riksmeklerens kontor. Foto: Håvard Sæbø Forord og sammendrag LO-sekretariatet

Detaljer

Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo

Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Beretning 2012 Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo 2 Foto:Erlend Angelo Forord og sammendrag På vegne av LO-fellesskapet dro Fellesforbundet i gang de forbundsvise

Detaljer

Foto: Erlend Angelo 2

Foto: Erlend Angelo 2 Beretning 2011 Foto: Erlend Angelo 2 Forord og sammendrag Fellesforbundet er det største forbundet i LO innenfor privat sektor. Ved utgangen av 2011 hadde forbundet totalt 151 137 medlemmer, og herav 104

Detaljer

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND. Faglig - politisk beretning og regnskap

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND. Faglig - politisk beretning og regnskap NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Faglig - politisk beretning og regnskap 2004 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Norsk Arbeidsmandsforbund (stiftet 1895) er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som er den klart

Detaljer

Faglig politisk beretning og regnskap

Faglig politisk beretning og regnskap Faglig politisk beretning og regnskap 2011 Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Lederen har ordet 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer råd og utvalg 9 Forbunds- og landsstyremøter 11

Detaljer

NNN. Høyt nivå i NM ARBEIDEREN. Side 13

NNN. Høyt nivå i NM ARBEIDEREN. Side 13 NNN Medlemsblad for ARBEIDEREN Side 13 Høyt nivå i NM IA-pris Side 4 Fiskerifusk Xxxxxxxxxx Side 6Side XX Xxxxxxxxp Coaching av tillitsvalgte SideXX Side 10 Innhold 4 8 13 4 Bama Industri AS Lierstranda

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august.

Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august. Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august. Foto: Håvard Sæbø, Magasinet for fagorganiserte 241 MILJØMERKET

Detaljer

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge Beretning 2011 Landsorganisasjonen i Norge 1 TARIFFPOLITIKK 8 Tariffrevisjonen 8 Allmenngjøring av tariffavtaler 16 Arbeidstidsordninger. Godkjenninger 17 Bemanningsforetak. Vikarbyrådirektivet 17 Inntektsregulering

Detaljer

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD.

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD. Årsrapport 2010 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9 LANDSDEKKENDE KLUBBER/KONSERNKLUBBER/

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

INNLEDNING. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten.

INNLEDNING. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten. ÅRSRAPPORT 2010 INNLEDNING For Postkom var utfordringene i 2010 stort sett de samme som de siste årene. Bedriftene fokuserer i stor grad på markedstilpasning, effektivisering, kostnadsoptimalisering og

Detaljer

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2010 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...7 2.1 Egen organisasjon...7 2.1.1 Foreninger...7 2.1.2

Detaljer

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300 Årsmelding 2011 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2011 Side 5 Prosess med selgerforbundet Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon

Detaljer

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015 BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015 FAGFORENINGS STYRET fra 20.02.14 20.03.2014 Leder: Øivind Wallentinsen Nestleder: Geir Ove Bernhoff Kasserer/ leder

Detaljer

Beretning 2013. Landsorganisasjonen. i Norge. Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59

Beretning 2013. Landsorganisasjonen. i Norge. Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59 Beretning 2013 Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59 Beretning 2013.indd 2 14.05.14 14:59 INNHOLD TARIFFPOLITIKK 9 Tariffrevisjonen 9 Tariffrevisjonen andre områder 18 Arbeidstid

Detaljer

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09 Årsmelding 2007 www.fengselogfriomsorg.no LO Media 09.09 Årsmelding 2007 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)...7

Detaljer

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07 www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING......................... 8 2. NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGSFORBUND

Detaljer

Beretning 2008. Landsorganisasjonen i Norge

Beretning 2008. Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2008 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE TARIFFPOLITI:KK:........... 11 Tariffrevisjonen... 11 Avstemningsresultater......... 24 Tariffnemnda...... 25 Arbeidstidsordninger... 26

Detaljer

Innhold. Innledning 5

Innhold. Innledning 5 Landsstyrets beretning 2003-2005 1 2 Innhold Innledning 5 Landsmøtet 2003 7 Arbeidet i landsstyret og arbeidsutvalget 7 NJs tiltaksplan for perioden 2003-2005 med kommentarer 8 1. Eierskap 8 2. Moms 8

Detaljer

Landsmøte 2014 Saksdokumenter

Landsmøte 2014 Saksdokumenter Landsmøte 2014 Saksdokumenter 2 Landsmøte 2014 SAK 1 Åpning av landsmøtet v/president Odd Helge Olsen 3 Sak 1 Åpning av landsmøtet ved president Odd Helge Olsen 4 Landsmøte 2014 SAK 2 Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2006 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE TARIFFPOLITIKK................ 11 Tariffrevisjonen... 11 Allmenngjøring av tariffavtaler... 24 Arbeidstidsordninger... 26 Avtalefestet pensjon

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2007 Årgang 12 Deltakerne på landstariffkonferansen i Kristiansand. F.v. Kai Christoffersen, Kjell Olav Eriksen, Svenn Åge Johnsen, Ørjan

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer