> årsberetning Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "> årsberetning 2012. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund"

Transkript

1 årsberetning 2012 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

2 ÅRSBeretning 2012 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

3 innhold Årsberetning Tariffoppgjøret Internasjonalt engasjement Forbundets organer Representasjon i styrer, prosjekter, utvalg og råd Juridisk bistand Regionale klubb- og avdelingskonferanser Kursvirksomheten Rundskriv Medlemsutviklingen Bransjevise tariffavtaler - bedriftsoversikt «Den 22. mai ble det holdt en politisk streik etter initiativ fra avdelingen i Oslo/Akershus.» Bildekreditering: Foto fra kursside: Merete Helland. Foto resten: Bente Birkeland. Illustasjonsfoto: colourbox.com

4 ÅRSBeretning 2012 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund er et fagforbund som ble stiftet i 1923 for å ivareta sine medlemmers interesser. Forbundets formål er regulert i vedtektene har vært et år som har vært preget av mange viktige saker for NNN sine medlemmer. I februar ble det kjent at Coca Cola ville skifte i fra ombruksflasker til engangsflasker, videre at de overlater all distribusjon til dagligvaregrossistene. Det ble varslet oppsigelse av 500 arbeidsplasser i denne forbindelse. NNN uttrykte sin store skuffelse over denne beslutningen og mener at dette satte en hel bransje i et vanskelig dilemma. Det ble på slutten av året også kjent at Ringnes vil gå over til engangsemballasje i Samlet for bransjen kan dette medføre at antall medlemmer som mister jobben bli over NNN vil i samarbeid med bransjeutvalg se om det er mulig med tiltak som kan dempe denne dramatiske utviklingen. Arbeidet med oppfølgingen av forslagene fra matmaktutvalgene har vært under kontinuerlig arbeid i fra NNN i hele Den 22. mai ble det holdt en politisk streik etter initiativ fra avdelingen Oslo/Akershus. Mange tusen sluttet seg til denne over hele landet. Utenfor Stortinget var det en markering, under appellen til leder i Næringskomiteen Terje Lien Aasland ble det kjent at Regjeringen vil følge opp forslagene ved å sette ned et eget lovutvalg. Lovutvalget kom i gang på høsten og skal innen 1. mai 2013 levere sin innstilling. Dette betyr at man ikke får dette vedtatt før stortingsvalget og kan derfor også bli en valgkampsak. Importen av mat til Norge har de siste årene vært sterkt økende, mens eksporten har vært svært begrenset. Dette er ikke i henhold til de intensjonene som Stortinget har vedtatt i Mat og Landbruksmeldingen. Et noe spesielt fenomen er at der hvor importen øker mest er på sjømat. Det er ikke toll på import av sjømat og det er blitt kjent at enkelte norske sjømatbedrifter har flyttet sin produksjon til utlandet. I forkant av fremleggelse av statsbudsjettet for 2013 ble det kjent at regjeringen ville forsterke tollvernet ved å gå over fra kronetoll till prosenttoll på en del utvalgte produkter. NNN har sammen med LO skriftlig bedt om dette og vi er derfor svært fornøyd med denne beslutningen. Beslutningen har imidlertid ført til en stor offentlig debatt, hvor høyresiden og markedsliberalistene i Norge synliggjorde hva de stod for. Disse synspunktene er uforenlig med NNN sitt arbeid for å sikre arbeidsplasser i Norge. Filetindustrien i Nord-Norge har hatt store utfordringer de siste årene og antall anlegg i Nord er nå redusert til 10. NNN har tatt initiativ til endring i Norsk fiskeripolitikk og har sammen med LO satt i gang en utredning hvor man skal se på muligheter for denne industrien i fremtiden. Det er uakseptabelt for NNN at våre medlemmer går permittert når det aldri har vært så mye fisk i havet og fiskerne har stor inntekter. Dette arbeidet vil NNN følge tett fremover for å få til endringer. Norsk fiskeripolitikk må bli en tilrettelegger for industrien hvor verdiskaping og sysselsetting må stå i fokus. Medlemstallet til NNN er svakt synkende og har en sammenheng med at mange av de store velorganiserte selskapene kontinuerlig driver med restrukturering og nedbemanning. NNN har allikevel et stort potensial for nye medlemmer innenfor en del bransjer. Innsatsen på dette området blir viktig for NNN og sin egen fremtid. 1. januar 2013 innføres vikarbyrådirektivet i norsk rett, i tillegg innfører regjeringen en rekke tiltak mot useriøse arbeidsgivere. Det er med beklagelse at vi nå registrerer at enkelte konsulentselskaper som PWC gir råd til bedrifter innenfor fiskeindustrien om hvordan man skal unngå direktivet og fortsette forskjellsbehandlingen av folk. Jan-Egil Pedersen Forbundsleder > NNNs årsberetning

5 TARIFFOPPGJØRET 2012 INNLEDNING Forberedelsene til oppgjøret startet på tradisjonelt vis med innsending av forslag fra klubber og avdelinger på høsten før og tariffkonferanse på Sørmarka i uke 3. På tariffkonferansen ble både felles krav for hele NNN og bransjevise krav drøftet. I løpet av tariffkonferansen ble det arrangert et fellesmøte for alle deltakerne. Også LO og arbeidsgiverforeningene var tilstede på dette møtet og holdt innledninger og deltok i den påfølgende debatten. Landsstyret vedtok de overordnede felleskravene i etterkant av tariffkonferansen. I tillegg til reallønnsutvikling for alle og heving av minstelønna i overenskomstene, var det krav om likebehandling av innleid arbeidskraft, etablering av et kompetanse- og utviklingsfond og 14 dagers lønnet omsorgspermisjon ved fødsel. Forbundet var til stede på arbeidsgivernes tariffkonferanse i februar og presenterte våre overordnede felleskrav til tariffoppgjøret. Forhandlingene Årets lønnsoppgjør ble gjennomført i en situasjon hvor det var en del usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen i Europa og mulige konsekvenser for Norge og særlig eksportindustrien. LOs representantskap vedtok at oppgjøret skulle gjennomføres forbundsvist etter frontfagsmodellen og Fellesforbundet startet tariffoppgjøret. Der ble de viktigste resultatene kr 1,25 i generelt tillegg, 14 dagers lønnet pappapermisjon og en ny tariffbestemmelse om likebehandling av innleid arbeidskraft. Oppgjøret hadde en forventet ramme på ca. 4 % inkludert lokal lønnsglidning. NHO/NNN Forbundet gjennomførte felles forhandlinger med landsforeningene i NHO (Mat og drikke, Mat og landbruk og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening) om felleskravene før de bransjevise forhandlingene i forbundet ble sluttført. Resultatet av disse forhandlingene ble gjort gjeldende for samtlige overenskomster inngått mellom NNN på den ene siden og NHO Mat og Drikke, NHO Mat og Landbruk og FHL på den annen side. 14 dagers lønnet omsorgspermisjon for far ved fødsel F.v.: Tor-Arne Solbakken, Jan-Egil Pedersen, Petter Nome og Erik Hagen på tariffkonferansen. og likebehandling av innleid arbeidskraft når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår var de mest sentrale punktene. Det ble i tillegg enighet om å nedsette et utvalg som skal se på hvordan man kan utvikle kompetanse og fleksibilitet i bedriftene og herunder drøfte tiltak for å sikre fremtidig finansiering av arbeidet med kompetanse. Matpengesatsen ble økt til 76 kr. Bransjevise forhandlinger Alle bransjer hadde i tillegg egne forhandlinger. Det ble enighet om kr. 1,25 i generelt tillegg i alle avtalene. For øvrig ble det oppnådd forbedringer på blant annet ansiennitetstillegg, fagbrevtillegg og velferdsbestemmelser. I Baker- og konditoroverenskomsten ble det enighet om å innføre en bestemmelse om 3-skiftsordning. Forhandlingene på Bryggeri, mineralvann og tobakksoverenskomsten endte med brudd og oppgjøret skulle til mekling. Partene greide imidlertid å komme frem til enighet før meklingen ble iverksatt. For mange av bransjene ble vi møtt med krav fra NHO Mat og Drikke om ytterligere sammenslåing av overenskomstområder. For noen avtaler ble det enighet om å utrede dette i tariffperioden. Regulering av minstelønnssatsene I henhold til bestemmelsen om regulering av minstelønnsatser i alle overenskomster ble denne regulert med kr. 8,50 til kr. 152,- fra 1.mai > NNNs årsberetning 2012

6 Endringer i tariffavtalestruktur Landbrukets Arbeidsgiverforening ble nedlagt med virkning fra 1.januar De fleste bedriftene som var bundet av tariffavtaler mellom NNN og LA, meldte seg inn i NHO Mat og Landbruk fra samme tidspunkt. Det ble av den grunn opprettet en ny overenskomst for Meieriindustrien hvor NHO Mat og Landbruk er part. Avtalen er en minstelønnsavtale med rett til lokale forhandlinger. Overenskomst for Potetindustrien ble ikke videreført. Bedrifter som var bundet av denne tariffavtalen ble overført til Mat- og Drikkevareoverenskomsten. Overenskomst for O. Kavli AS byttet navn til Overenskomst for melkebearbeidende industri. Overenskomst for Sjokolade- og sukkervareindustrien og overenskomst for Snacksbedriftene ble slått sammen til en avtale. Det nye navnet ble Overenskomst for sjokolade-, sukkervare- og snacksbedriftene. To overenskomster for egg- og fjærfekjøttindustrien er slått sammen til en avtale. Samfo/NNN Resultatet av oppgjøret for overenskomstene i Samfo-området ble tilsvarende det som ble resultatet i NHO-området. Spekter/NNN I forbindelse med nedleggelsen av Landbrukets Arbeidsgiverforening var det et selskap som meldte seg inn i Spekter. I Tariffoppgjøret ble det etablert en ny tariffavtale etter Spekter/ LO Stats forhandlingsmodell for Møller og fôrblanderier. Dette er en tariffavtale hvor Spekter er part i en del og bedriften en del. LO Stat forhandlet den såkalte A-delen med Spekter og NNN forhandlet B-delen med bedriften direkte. Resultatet av forhandlingene ble tilsvarende det som ble resultatet i NHO-området. Forbundet har meldt seg inn i LO Stat for å kunne delta på A-delsforhandlingene. Uravstemning Uravstemningene viste stor oppslutning om de fremforhandlede resultatene med over 80 % JA stemmer i mange bransjer, men det er noen bransjer som har veldig lav valgdeltakelse. Forhandlingsutvalgene Bryggerier, Mineralvann- og tobakksfabrikker Jostein Aukland Jan Vidar Hansen Jan Lillebo Gjermund Stensrud Jannicke Kjenes Baker- og Konditor (NHO) Tore Bergås Stein Ove Skagestad Odd Arne Pettersen Sonja Fjeld Iversby Reidun Fossedal Rieber & Søn ASA Avd. Elverum Tore Wernberg Stein Frøhaug Ann-Kristin Slettengen Mat- og Drikkevare Jorunn Høiby Kjell Halvorsen Per Gunnar Sivertsen Eivind Fossum Roy Torbjørnsen Møller og Fôrblanderier Jon Erik Lyng Jostein Nyutstumo Kåre Engevold Forhandlingsutvalg tariffoppgjør, Bryggerier, mineralvann og tobakk. > NNNs årsberetning

7 Iskremfabrikkene Petter Grønås Ivar Eidsaa Lene Simonsen O. Kavli AS Marwaha Resham Singh Geir Dalsegg Karl Svendsen Emir Bojcic May Holmvik Kjøttindustrien Kenneth Johansen Bjørn Johansen Viggo Sennesvik Ken Ove Sletthaug Roger Vangen Fiskeindustrien Trygve Isaksen Bjarne Kristiansen Lena Botn Endre Sekse Randi Bjelland Egg- og Fjærfekjøttindustrien Live Major Kjetil Igletjern Robert Rødsdalen Idun Janne Torill Halvorsen Vidar Dahl Tom Kenneth Fudge Sjokolade- og sukkervareindustrien og Snacks Øyvind Rønningen Terje Utstrand Jon Inge A. Sogn John Steinar Berg Ivar Disenbroen Frode Skar Rieber & Søn ASA Toro Produksjon Robert Kollevåg Tore Nielsen Arve Rygg Alle parter rundt bordet - felleskrav tariffoppgjør. Arcusgruppen AS med datterselskaper Erik Hagen Kjell Arne Greni Iren Iversen Arne Larsen Akthar Hussain Meieriindustrien Lars Iver Wiig Kåre Pedersen Tor Arne Johansen Svein Førde Anne Enoksen Egil Torland Coop Norge Kaffe AS (Samfo) Kim Tøsbæk Renata Siek Konservesfabrikker/AS Røra Fabrikker (Samfo) Marit Karlsen Audhild Kirknes Ola Kummernes Baker- og Konditor (Samfo) Knut Roar Berg Kåre Bendheim Nils Viggo Futaker Møller og Fôrblanderier (Felleskjøpet Agri) Lars Erik Gundersen Martin Nordkvelle jr. Jørgen Espelid 6 > NNNs årsberetning 2012

8 SPESIELT FRA BRANSJENE Egg- og Fjærfekjøttindustrien Tvisten mellom Nortura og Cardinal Foods om levering av slaktekylling ble løst ved etablering av ny felles kyllingslaktebedrift på Hå i Rogaland. Kyllingslakteriet er eid felles mellom Nortura og Jærkylling. Slakteproduksjonen og ansatte er overført fra Norturas slaktevirksomhet til den nye bedriften. Ingen ansatte er sagt opp som følge av nyetableringen. Det er etablert tariffavtale på bedriften. I Trøndelag er det iverksatt et betydelig oppryddingsarbeid på en stor privat bedrift. Det skal innføres ryddige ansettelses- og arbeidsforhold på bedriften, med sterkt redusert innslag av innleid arbeidskraft. Forbundet tar sikte på å etablere tariffavtale i løpet Kjøttindustrien I 2012 har Nortura BA og Norgesgruppen etablert en ny bedrift for produksjon av kjøttpålegg. Bedriften er etablert i tilknytning til produksjonsanlegget for fjærfeproduksjon i Østfold. Det er overført ansatte fra andre anlegg i Nortura til den nye produksjonsbedriften. Tariffavtalen for kjøttindustrien er krevd innført av NNN. Det er oppstått uenighet mellom NNN og NHO Mat og Landbruk om valg av overenskomst. Spørsmålet er til behandling mellom LO og NHO. ICA har sagt opp leveringsavtalen for ferske kjøttvarer fra Grilstad konsernet. For Grilstad betyr det et betydelig bortfall av produksjonsvolum. 45 ansatte vil bli overflødig og oppsigelser blir gjennomført i Baker- og Konditorfagene Bransjen har i 2012 vært i gjennom et utfordrende år. Det er hard konkurranse om kundene, flere bakerianlegg er blitt nedlagt, og mange av våre medlemmer har mistet jobben sin. Orkla Brands og Norgesgruppen ASA inngikk i november 2011 en avtale om salg av Bakers AS til Norgesgruppen ASA. Konkurransetilsynet godkjente avtalen, og overdragelsen fant sted 1. februar Bryggeri Året startet med tariffkonferanse. Her samlet vi alle i bransjen for å ta standpunkt vedrørende spørsmålet om grunnavgift. Bransjen var enstemmig samlet omkring ønsket om å bevare denne avgiften og at bransjen fremdeles skal arbeide for bevaring av dagens system med ombruksflasker. Konferansen var knapt over før Coca-Cola gikk ut og fortalte om deres beslutning om overgang til engangsflasker på all brus fra og med april Dette medfører bortfall av nær 500 arbeidsplasser bare hos Coca-Cola. I tiden før og spesielt i tiden etter avgjørelsen har forbundet jobbet aktivt med å få myndighetene til å befeste ombruksflasken sin posisjon i Norge. Vi kan trekke frem at vi gjentatte ganger har fått laget dokumentasjon som taler for ombruksflaskens miljøgevinster og en rekke ganger har vi forsøkt å få myndigheter til å øke avgiftene på engangsemballasje til fordel for ombruksflasken. Vi må dessverre konkludere med at dette ikke har ført frem. I november kom da også beslutningen fra Ringnes om at de også ser seg nødt til å følge Coca-Cola sin beslutning om overgang til engangsflaske, dette vil tre i kraft fra Forbundet mener dette kan være den endelige spikeren i kisten for ombrukssystemet og derav også ombruksflasken innen drikkevaresektoren i Norge. Arcus Arcus kjøpte tomt på Gjelleråsen i 2007 og den 15. juni 2012 kom Dronning Sonja for å åpne Europas mest moderne tapperi og lager innen vin og brennevins produksjon. Dette er en stor investering på godt og vel en milliard kr, og vi håper det blir mange gode og trygge arbeidsplasser der i fremtiden. > NNNs årsberetning

9 Rieber & Søn ASA I august 2012 inngikk Orkla en avtale med familien Rieber om å kjøpe deres aksjer i Rieber & Søn. Gjennomføring av avtalen er betinget av at EU-kommisjonen og russiske konkurransemyndigheter godkjenner transaksjonen. Det ventes at transaksjonen vil kunne gjennomføres innen utløpet av første kvartal Iskrem Hennig-Olsen Is AS vedtok i august 2012 å overlate hele is distribusjonen til grossist. I første omgang gjelder dette til ASKO. Det fikk ingen store konsekvenser for medlemstallet, da de fleste berørte ikke var organisert i NNN. TINE SA eier 100 % av aksjene i Diplom Is. Selskapet startet en utredning om et mulig salg av Diplom Is AS. Styret i TINE SA vedtok å beholde Diplom Is. Meieri 29. mai åpnet Tine sitt nye meieri på Jæren (TINE Meieriet Jæren). Anlegget erstatter meieriene i Kleppe, Voll, Nærbø og Vikeså. I 2012 ble produksjonen overført fra Kleppe og Vikeså, og anleggene nedlagt. De ansatte følger med til nyanlegget, eller har fått jobb på andre Tine anlegg. Inkluderende arbeidsliv IA IA avtalen skal reforhandles i LOs IA forum satte ned et utvalg som utarbeidet en ny spørreundersøkelse til de tillitsvalgte angående arbeidet med inkluderende arbeidsliv. Hensikten er å få innspill til hvordan IA-arbeidet har fungert så langt, og hva som bør fokuseres på i en ny avtale. Spørreundersøkelsen ble gjennomført elektronisk. En oversikt over bedrifter som har inngått IAavtale finnes på NAVs hjemmesider. Forbundets aktiviteter i forhold til IA-avtalen er knyttet opp mot samarbeid med NHOs landsforeninger. Forbundet har ikke vært involvert i aktiviteter innefor avtaleområdet SAMFO. IAavtalen er et tema på forbundets grunnopplæring for tillitsvalgte og medlemmer. HMS En nasjonal HMS konferanse ble avholdt på Radisson Blue Airport august. Dette er et samarbeidsprosjekt med arbeidsgiverorganisasjonene i NHO området. Deltakere var ledelse, tillitsvalgte og verneombud i bedriftene. Tema på konferansen var det psykososiale arbeidsmiljøet, IA og sykefravær. Melstøv i Bakerbransjen Prosjekt Forbygging av helseskader hos bakeriansatte Den økte risikoen for utvikling av luftveissykdommer og allergi på grunn av arbeid i bakeri har vært kjent lenge. I årene ble det gjennomført en større undersøkelse i seks bakerier i Bergensområdet. Prosjektet kartla yrkesrelaterte helseplager hos bakeriansatte, med spesiell fokus på luftveissykdommer. Samtidig ga prosjektet mulighet for å relatere den enkeltes luftveisplager til graden av eksponering for melstøv. Bransjen og organisasjonene (NNN, NHO) sammen med Helse Bergen og Arbeidstilsynet gjennomfører nå en oppfølgingsstudie av dette prosjektet, der fokuset nå er: Nasjonal IA-konferanse: Arbeidsminister Anniken Huitfeldt og forbundssekretær Grete Troset Salberg. Hvilke strukturelle tiltak er de i disse bedriftene som har medført bedring i eksponeringsnivået? Det er nå knyttet fem nye bakerier til prosjektet, 8 > NNNs årsberetning 2012

10 for også å kunne sjekke før og nå situasjonen i bransjen. Prosjektet fortsetter i Sammen for et godt arbeidsmiljø En videreføring av prosjektet. NNN er representert i styringsgruppen og i prosjektgruppa. Hensikten med prosjektet er å kartlegge hva som skal til for å få vernearbeidet til å fungere optimalt, samt utarbeide verktøy/prosessbeskrivelse for best mulig utnyttelse av vernearbeidet. Prosjektet er i gang med å samle inn erfaringer fra bedrifter som var med i prosjektet og ellers blant medlemsbedriftene i NHO. Etter at aktuelle bedrifter er valgt ut, vil disse bli besøkt eller intervjuet av prosjektgruppen. Dette med tanke på å kartlegge hva som konkret gjorde at bedriftene lyktes. Sett sjøbein kompetanseprosjekt i fiskeindustrien Prosjektets formål er å sikre rekruttering og kompetanse i hele verdikjeden i fiskerisektoren. Fiskeri- og kystdepartementet finansierer prosjektet som er forlenget til Det er etablert et eget sekretariat som jobber med konkrete tiltak. Det er etablert flere arbeidsgrupper med ulike fokusområder. Forbundet er representert i arbeidsgruppa som har fokusområde utenlandsk arbeidskraft. Prosjektet har etablert en egen hjemmeside hvor alle aktører i bransjen kan finne informasjon om utdanningstilbud, konferanser osv. FEED kompetanseprosjekt i matindustrien Prosjektet hadde sitt andre driftsår i Et sekretariat med to ansatte jobber full tid med dette. Hovedmål for prosjektet er å bygge opp en systematisk satsing på kompetansebygging i bedriftene og å bedre rekrutteringen til matindustrien spesielt blant de unge. Prosjektet er finansiert med støtte fra Mat- og landbruksdepartementet og Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) samt eierne som er NHO Mat og Drikke, NHO Mat og Landbruk og NNN. I 2012 har 13 bedrifter deltatt i prosjektet. Bedriftene betaler en egenandel for å delta. Det er iverksatt ulike pilotprosjekter innen blant annet basiskompetanse, fagopplæring og lederopplæring i løpet av året. Prosjektet har etablert en egen hjemmeside; Hjemmesiden brukes for å synliggjøre utdanningsmuligheter og karriereveier innen matbransjen. Eierne av prosjektet har jobbet med ulike løsninger for å sikre en videreføring av FEED etter siste driftsår som er En spørreundersøkelse som ble gjennomført blant tillitsvalgte som deltok på klubbog avdelingslederkonferansene på høsten avdekket at 62 % mener at kompetanseheving ikke er satt i system i bedriftene. Vår egen organisasjon Organisasjonsendringene i forbundet går mot en avslutning, vi har nå 79 avdelinger i NNN, og ved inngangen til denne landsmøteperioden var vi 154 avdelinger. Videre er det 17 avdelinger som er i prosess og vil få en snarlig og endelig vurdering. Vi regner med at vi blir i overkant av 60 avdelinger når prosessen er gjennomført. Hensikten med omleggingen er å styrke NNN i fylkene, og få en bedre oppfølging av enkeltmedlemmet og klubbene. Vi ønsker også at NNN med ny organisasjon skal fremstå som en mer samlet og kraftigere organisasjon, som på en bedre måte kan påvirke rammebetingelser for industrien lokalt og sentralt. Avdelingene er nå i en situasjon der flere og flere har en økonomi som gjør at vi kan få noen organisasjonsarbeidere i de enkelte regioner. Vi har også en stor jobb å gjøre med å verve flere medlemmer, det er dette som gjør organisasjonen sterk. Klubbene sin styrke ligger i høy organisasjonsgrad, vi ser helt tydelig at de klubbene med høy organisasjonsgrad som oftest er de med best lønns- og arbeidsvilkår. Sammen er vi sterke. Ungdomsarbeid Forbundets ungdomsarbeid er hovedsakelig knyttet opp til LOs ungdomsarbeid i fylkene. NNN har vært representert i 11 av 18 av LOs ungdomsutvalg i fylkene. Mange av NNNs avdelinger har valgt en egen ungdomsrepresentant i styret, enkelte avdelinger har også eget ungdomsutvalg. Forbundet var representert i 7 fylker på LOs sommerpatrulje. Flere ungdommer har også deltatt på ungdomskurs og konferanser i regi av LO. > NNNs årsberetning

11 AOF Norge er med i en gruppe innenfor IFWEA (international organisation responsible for the development of workers education), som har utviklet et program for unge medlemmer i fagbevegelsen hvor deltakerne har muligheten til å utvikle seg og sin bevissthet rundt hvordan arbeidslivet er i Sør, det vil si i Afrika, i Asia eller i Mellom- og Sør-Amerika. I Norge krever vi billigere varer men vet lite om forholdene til arbeiderne som produserer de samme varene. Programmet tok sikte på å sette fokus på disse og andre forhold. AOF arrangerte kurset Youth Globalisation Awareness Programme som et pilotkurs i Ingve Solvik-Olsen, klubbleder hos Fjordkjøkken AS, deltok fra NNN sammen med deltakere fra andre norske forbund og deltakere fra Sverige og Finland. Kurset startet med et forkurs i Norge før deltakerne reiste til Sør Afrika og et to-ukers opphold der. Medlemsutvikling Medlemstallet for 2012 viste en brutto nedgang på 370 medlemmer, og en nedgang på 458 yrkesaktive medlemmer. Medlemstallet er totalt hvorav er yrkesaktive, fullt betalende medlemmer. Kjønnsfordelingen er 7408 kvinner og menn. Fagblad Fagbladet har kommet ut med 9 nummer i Ansvarlig redaktør er Jo Hestnes. Deltakere på kurset Youth Globalisation Awareness Programme i Sør-Afrika. Årets verver, Stein Mathiesen. Her sammen med Anne Berit. «NNN Arbeideren» er NNNs månedlige fagblad. 10 > NNNs årsberetning 2012

12 INTERNASJONALT ENGASJEMENT IUL Forbundet er medlem av IUL- Internasjonal Union av Hotell og Restaurant, landarbeidere og ansatte i næringsmiddelindustrien, (Fellesforbundet, Industri og Energi er også tilmeldt med en liten del av medlemsmassen). IUL har avholdt kongress i 2012, NNN deltok med 4 delegater Jan Egil Pedersen, Anne Berit Aker Hansen, Hans Johan Dahl og Bente Løvaas. Forbundsleder Jan Egil Pedersen er møtende vararepresentant til styret. IUL arbeider på global basis. Hovedkontoret er plassert i Genève. Hovedvekten av IULs arbeid er rettet mot å bedre arbeidstakernes kår i U-land, Afrika-Asia og Sør-Amerika. IUL arbeider også mot store multinasjonale konserner som Coca Cola, Philip Morris og Nestlé. IUL fokuserer sterkt på utviklingen i Øst- og Sentral-Europa og har i 2012 hatt søkelyset mot sosial dumping. Leder av Svenska Livs, (Hans-Olof Nilson) er organisasjonens president. EFFAT EFFAT er IULs Europeiske underavdeling i Europa. EFFAT har hovedkontor i Brussel. EFFAT er en selvbærende økonomisk enhet. EFFAT har gjennomgått stadige endringer i sin oppbygning. Dagens struktur ble vedtatt av kongressen i 2000 og stiftelsesdatoen var NNNs forbundsleder Jan Egil Pedersen er medlem i EFFATs arbeidsutvalg. Hovedkasserer Kjell Mjaatvedt er medlem av organisasjonens kontrollkomité. Nordisk Union Nordisk Union er sammensatt av forbund fra alle nordiske land (Færøyene og Island er tilsluttet organisasjonen). Funksjonærforbund i Sverige, Danmark og Finland er også tilsluttet unionen. Nordisk Union hadde i 2012 samling i Sverige, med besøk på Nestlé sin fabrikk, her var grunnlønn ca. kr. 100,- pr. time og skiftarbeid ble betalt med kr.120,- pr. time. Nordisk Unions hovedkontor og sekretariat er plassert i Stockholm og leder i Livs, Hans-Olof Nilsson, er president. Nestlederne i de enkelt medlemslandene i Nordisk Union har ansvaret for den tariffpolitiske oppfølgingen. I 2012 arrangerte de en konferanse for forbundssekretærer med tariffansvar i de enkelte landene. Konferansen ble avholdt i Sverige og er nyttig informasjonsutveksling om utviklingen innenfor de enkelte tariffområder i Norden. Nordisk Union har i perioden arbeidet spesielt med kjøttindustrien og den utstrakte bruken av sosial dumping som foregår i Tyskland. Det er også laget en rapport om forholdene. Fra NNN er leder og nestleder faste styremedlemmer. Bilateralt samarbeid NNN Slovakisk NNN Forbundet har gjennom 2012 videreført et mangeårig samarbeid med Slovakisk fagbevegelse OZP. Det er i løpet av 2012 avviklet fagforeningskurs i Slovakia. NNN var ikke tilstede. NNN - CUBA NNN har i 2012 hatt formelt samarbeid med Cuba, men dette har vært et mellomår uten noe formelt samarbeid. Men to fra Cuba er invitert til NNNs Landsmøte i 2013, og har takket ja til det. > NNNs årsberetning

13 RUSSLAND På grunn av omorganisering av forbundet i Russland har vi ikke gjennomført noen kurs i 2012, men Terje Utstrand og Kjell Mjaatvedt har vært i Russland og planlagt prosjekt i samarbeid med sjokoladeindustrien og Orklas fabrikker i Russland. Dette vil bli gjennomført de neste tre årene, og vil omhandle organisering av ansatte i industrien og skolering av tillitsvalgte. Vi venter på endelig godkjenning fra departementet. SERBIA NNN har i samarbeid med Industri og Energi (IE) gjennomført 6 kurs for tillitsvalgte i matindustrien i Serbia, IE har koordinert arbeidet for NNN. Forbundet i Serbia er meget fornøyd med opplegget. Vi har fått dekket alle utgifter fra UD. Prosjektet skal videreføres i NNN og Norsk Folkehjelp i El Salvador. NNN LOs Internasjonale avdeling NNN har gjennom 2012 hatt et utmerket samarbeid med LOs Internasjonale avdeling. Spesielt har den service forbundet har fått fra avdelingen som har hovedansvar for Øst Europa vært bra. Forbundsleder Jan Egil Pedersen er styremedlem i IFS Humanitære prosjekt Forbundet har samarbeidsavtale med Norsk Folkehjelp, som er innrettet mot den fattige del av befolkningen på Cuba og El Salvador. Vi har i 2012 besøkt våre samarbeidspartnere i El Salvador. Vi må si oss meget fornøyd med det arbeidet Norsk Folkehjelp gjør i begge landene, men vil fremheve det arbeidet som gjøres i El Salvador. Det er utrolig hvor mange enkeltorganisasjoner Norsk Folkehjelp får støttet med de bevilgningene som kommer fra NNN. Det finnes rapporter fra delegasjonsreisen. Liv Tørres viser rapport fra NNNs prosjektland. 12 > NNNs årsberetning 2012

14 FORBUNDETS ORGANER FORBUNDETS ADMINIstrasjoN Leder... Jan-Egil Pedersen Nestleder... Anne Berit Aker Hansen Hovedkasserer... Kjell Mjaatvedt Forbundssekretær... Hans-Johan Dahl Forbundssekretær... Eystein Gaare Forbundssekretær... Grete Andreassen Forbundssekretær... Diana Montes til 1. juni Forbundssekretær... Bjørn Tore Kyllo Forbundssekretær... Ann Elise Hildebrandt Forbundssekretær... Grete Troset Salberg Forbundssekretær... Jarle Wilhelmsen Rådgiver... Svein-Erik Simonsen Informasjonsansvarlig: Bente Birkeland Kurs- og kompetanseansvarlig: Merete Helland FORBUNDsstYRET fra 1. mai 2012 Jan Egil Pedersen... Leder Anne Berit Aker Hansen.. Nestleder, Kjell Mjaatvedt... Hovedkasserer Hans-Johan Dahl... Forbundssekretær Anne Karin Nyborg... Bryggeri/Oslo Knut Roar Berg... Samleforening/Baker/ Østfold Lars Iver Wiig... Meieri/Oslo Ken Ove Sletthaug... Kjøtt/Rogaland Trygve Isaksen... Fisk/Troms Erik Hagen... Arcus/Oslo Svein Førde... Samleavdeling/Tine Vest Unni Garcia... Ansattes representant 1. vararepresentant som møter fast i forbundsstyret. Endre Sekse: Fisk/Sogn og Fjordane. FORBUNDsstYREMØTER 22. februar Forbundskontoret 19. april Forbundskontoret, med innledning av Konserntillitsvalgt Bjarne Kristiansen 31. mai Forbundskontoret, innledning av Fiskeri- og Kystminister Lisbeth Berg-Hansen september Studietur og møte i New York, møter med RWDSU, amerikansk søsterforbund og Tine Norseland 18. oktober Forbundskontoret, presentasjon av NILF rapporten 2012, samt grensehandel prosjekt v/nilf november Son Spa og Resort Hotell 7. desember Forbundskontoret med innledning fra Sparebank 1 og Bank1 Oslo LANDsstYRET 1. Endre Sekse Fisk/Sogn og Fjordane 2. Reidun Fossedal Baker/Vestfold 3. Bente Løvaas Sjokolade/Oslo 4. Tore Nielsen Toro/Hordaland 5. Kay Roger Kristoffersen Kjøtt/Vestfold 6. Viggo Sennesvik Kjøtt/Nordland 7. Jon Erik Lyng Mølle/Telemark 8. Janne Halvorsen Idun/Østfold 9. Gjermund Stensrud Bryggeri/Troms 10. Jan Vidar Hansen Bryggeri/Oslo 11. Tove Berit Berg Egg og Fjørfe/ Vestfold 12. Ann Iren Karlsen Kjøtt/Troms > NNNs årsberetning

15 LANDsstYRETS vararepresentanter LANDsstYREMØTER For nr. 5 og 6: For nr. 8 og 11: For nr. 2 og 7: For nr. 4 og 9: For nr. 3 og 10: For nr. 1 og 12: Egil Torland/Samleforening Rogaland Lene Simonsen/Iskrem Vest-Agder Ingunn Ekremsæter/ Baker Sogn og Fjordane Randi Bjelland/Fisk Hordaland Terje Utstrand/Sjokolade Sør-Trøndelag Mikael Johansen/Fisk Finnmark 19. januar Sørmarka, med innledning fra Antirasistisk senter, Shoaib Sultan juni Son Spa Resort Hotell, med innledning om LOs medlemsdebatt v/øyvind Hansen og LO Favør v/eirik Falck desember Holmenkollen Rica Park Hotel, Oslo, Landsmøteforslag og innledning fra Antirasistisk senter KONtroLLkomITEEN Svein Bjørnland... Samleforening/ Østfold Gunvor Børresen... Meieri/Oslo Eirik Kjernli... Mills/Oslo NNNs REPRESENtaNTER I LOs REPRESENtaNTSKAP 1. Anne Berit Aker Hansen... Administrasjonen 2. Akhtar Hussain... Arcus/Oslo 3. Tor Arne Johansen... Meieri/oslo 4. Ann Kristin Kvaløsund. Kjøtt/Vestfold 5. Tove Svendsen... Fisk/Sogn og Fjordane Personlige vararepresentanter: For nr: Jan Vidar Hansen... Bryggeri/Oslo 3. Anne Gudbrandsen... Sjokolade/Østfold 4. Arnstein Kolstad... Kjøtt/Nord-Trøndelag 5. Irene Nilsen... Fisk/Finnmark Landsstyremøte juni på Son Spa Resort Hotell. 14 > NNNs årsberetning 2012

16 REPRESENTASJON I STYRER, PROSJEKTER, UTVALG OG RÅD MØTER I LOS REPRESENtaNTSKAP 21. februar Åpning 2. Godkjenning av møteinnkalling 3. Godkjenning av dagsorden 4. Godkjenning av forretningsorden 5. Valg av dirigent 6. Tariffrevisjonen Debatt. 8. Avslutning 12. juni 2012: 1. Utdeling av LOs kulturpris 2. Åpning 3. Godkjenning av møteinnkalling 4. Godkjenning av dagsorden 5. Godkjenning av forretningsorden 6. Valg av dirigent 7. Årsregnskap for LOs beretning Avslutning Jan-Egil Pedersen Medlem: LO-sekretariatet Inntektspolitisk utvalg i LO Næringspolitisk utvalg i LO IFS styre Styremedlem Nordisk Union Nofima, styret Arbeidsutvalget i EFFAT Styremedlem i FFL Varamedlem: Styret i IUL Anne Berit Aker Hansen: LOs Organisasjonskomité LOs utdanningspolitiske utvalg til 1. mai 2012 LOs familie- og likestillingspolitiske utvalg Styremedlem Nordisk Union Styremedlem Norges Sjømatråd Varamedlem: HF (Hovedorganisasjonenes fellestiltak) styret Norsk Folkehjelp styret FHF (Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond) styret IUL styret Prosjekter: FEED kompetanseprosjekt i matindustrien Kjell Mjaatvedt: Jan-Egil Pedersen og Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum. Medlem: Samferdselspolitisk utvalg LO Fellesutvalget LO-favør produkter Styremedlem Sørmarka LOs Revisjonsutvalg LO gruppe rekruttering og verving av nye medlemmer Fellesutvalget Forsikring LOs Bank og Forsikringskomité EFFAT revisjons- og kontrollkomié LOs Europautvalg Omsetningsrådet > NNNs årsberetning

17 Eystein Gaare Medlem: Luks Norconserv A/S Fafo Øst Forum Varamedlem: LOs Fiskeriutvalg LOs Organisasjonskomité Hans-Johan Dahl Medlem: LOs fiskeriutvalg, leder LOs nordområdeutvalg Grete Troset Salberg Medlem: LOs IA-forum Prosjekter: Sammen for et godt arbeidsmiljø Merete Helland Medlem: LOs Sentrale Ungdomsutvalg fra august 2012 LOs Utvalg for etnisk likestilling Faglig Råd for restaurant og matfag LO innstillingsutvalg for utdanningsfond fra august 2012 LOs utdanningspolitiske arbeidsgruppe Grete Andreassen Medlem: Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) Varamedlem: Nordisk Union, styret Representantskapet for landbrukets næringsmiddelforskning Bjørn Tore Kyllo Medlem: Lo Stat styret Prosjekter: Melstøv i bakerbransjen, forebygging av helseskader hos bakeriansatt Ann-Elise Hildebrandt Medlem: LOs Ungdomsutvalg til august 2012 Varamedlem: Fondet for forskningsavgift på landbruksvarer Omsetningsrådet Hans-Johan Dahl overlever krav til Fiskeri- og Kystminister Lisbeth Berg-Hansen. 16 > NNNs årsberetning 2012

18 JURIDISK BISTAND NNN har hatt 47 saker til behandling hos LOs juridiske kontor. Oppsigelse Kjøttindustrien rettsforlik økonomisk erstatning til medlem. Oppsigelse Kjøttindustrien rettsforlik økonomisk vederlag til medlem. Oppsigelse Kjøttindustrien rettsdom Avskjed av medlem, oppsigelse ble opprettholdt som gyldig, men bedriften måtte betale kr ,- for lidt økonomisk tap og kr ,- i oppreisning til medlem. Oppsigelse på grunn av nedbemanning - potetindustrien Et medlem ble tilkjent kr ,- i ikke-økonomisk erstatning etter forlik i en oppsigelsessak. Bedriften nedbemannet på grunn av arbeidsmangel og det ble uenighet om utvelgelsen av hvem som måtte gå. Oppsigelsessak Mølle- og Fôrindustrien Usaklig oppsigelse, forbigåelse av ansiennitet. Saken vunnet ved at partene inngikk forlik i saken. Tilkjent kr ,- i erstatning for ikke økonomisk tap. Oppsigelser fiskeindustrien En arbeidstaker som i tillegg er tillitsvalgt ble oppsagt ved en fiskeindustribedrift. Oppsigelsen ble begrunnet i langvarig sykefravær. Saken ble forlikt og oppsigelsen ble trukket tilbake, samt at arbeidstakeren ble tilkjent kr i oppreisning. En arbeidstaker ved en fiskeindustribedrift ble oppsagt begrunnet i tidligere advarsler og manglende innordning av lokal ledelse. Saken ble forlikt. Partene ble enig om at ansettelsesforholdet opphører og at bedriften betaler den oppsagt kr i erstatning. Likeledes betaler bedriften den oppsagtes advokatutgifter. Oppsigelse meieriindustrien Et medlem i meieriindustrien ble oppsagt p.g.a. mye sykefravær, de to siste tilfellene var årsaken til arbeidsulykker. Oppsigelsen ble gitt da medlemmet var friskmeldt. NNN gikk til sak. Saken ble forlikt før rettssaken kom opp, oppsigelsen trukket tilbake og erstatning utbetalt. Yrkesskade - bakerbransjen En ansatt i bakeribransjen ble tilkjent kr ,- i inntektserstatning og skadeutgifter etter han fikk melallergi og eksem og måtte omskolere seg til nytt yrke utenfor bakerbransjen. «Oppsigelsen ble begrunnet i langvarig sykefravær. Saken ble forlikt og oppsigelsen ble trukket tilbake.» > NNNs årsberetning

19 REGIONALE KLUBB- OG AVDELINGSLEDERKONFERANSER 2012 Følgende regioner har avholdt konferanse i 2012: Region Tidsrom Sted Antall repr. Nordland september Bodø 20 Oslo/Akershus september Sørmarka 43 Troms og Finnmark september Tromsø 30 Nord- og Sør-Trøndelag oktober Stjørdal 40 Østfold oktober Sarpsborg 28 Buskerud/Vestfold, Telemark/Aust-Agder oktober Larvik 34 Hedmark/Oppland (konferansen for 2011) februar Hamar 39 Hedmark/Oppland oktober Lillehammer 41 Rogaland og Vest-Agder november Stavanger 30 Møre og Romsdal / Sogn og Fjordane november Nordfjordeid 34 Hordaland november Bergen 25 OVERSIKT over FYLKEskoorDINatorENE REGION NAVN Oslo/Akershus... Erik Hagen Møre og Romsdal... Stein Hagala Sogn og Fjordane... Endre Sekse Hedmark... Arve Nydal Oppland... Jørn-Morten Harjo Sør-Trøndelag... Asle Tronstad Nord-Trøndelag... Nils Viggo Futaker Østfold... Knut Roar Berg Hordaland... Rolf Borlaug Vestfold... Ann Kristin Kvaløsund Buskerud... Egil Nilsen Aust-Agder... Henrik Stabel Telemark... Jon Erik Lyng Troms... Trygve Isaksen Finnmark... Mikael Johansen Rogaland... Ken Ove Sletthaug Vest-Agder... Lene Simonsen Nordland... Viggo Sennesvik Fra klubb- og avdelingslederkonferanse i Hordaland. 18 > NNNs årsberetning 2012

20 KURSVIRKSOMHETEN 2012 I 2012 ble det gitt 597 stipend totalt fra NNN. (Det ble gitt flere stipend til samme person.) Dette er en nedgang på 61 i forhold til Lokal kursvirksomhet (helgekurs), arrangert av avdelinger og fylker har hatt en nedgang med 1 kurs. Av 15 innvilgede kurssøknader ble 4 avlyst på grunn av blant annet for dårlig oppslutning. Ett kurs ble også avslått av NNN p.g.a. for sent innsendt søknad. > UKEKURS NNNs ukekurs avholdes på Sørmarka AS LO Kurs- og Konferansesenter, og er internatkurs. Det var 257 medlemmer som skolerte seg i 2012, noe som er en oppgang med 16 deltakere fra 2011 hvor 241 deltok. Uke Kurstype Søkere Søkere Søkere Deltakere Deltakere Deltakere totalt menn kvinner totalt menn kvinner 4 Faglig grunnkurs trinn Faglig grunnkurs trinn Faglig grunnkurs trinn Faglig grunnkurs trinn Forhandlingsteknikk Faglig grunnkurs trinn Faglig grunnkurs trinn Ungdomskonferanse november AVLYST p.g.a. kun 6 søkere 45 Temakonferanse Forhandlingsteknikk Totalt Søkere på NNNs ukeskurs i perioden År Menn % % % % % Kvinner % % % % % I alt > NNNs årsberetning

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

> ÅRSBERETNING 2011. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

> ÅRSBERETNING 2011. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund > ÅRSBERETNING 2011 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund > ÅRSBERETNING 2011 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNHOLD > ÅRSBERETNING 2011 Årsberetning 2011... 3 Tariffoppgjøret

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Årsberetning 2013

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Årsberetning 2013 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Årsberetning 2013 NNN vil gjennom et stort fellesskap gjøre seg SYNLIG som organisasjon og for hvert enkelt medlem. Innhold Årsberetning 2013... 3 Tariffoppgjøret

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Årsberetning 2014

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Årsberetning 2014 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Årsberetning 2014 Stranda har et mangfold av næringsmiddelbedrifter, som består blant annet av Norsk Sjømat, Tind, Grilstad Stranda og Orkla Foods Stabburet.

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG GRUNNKURS ARBEIDSMILJØLOV, HOVEDAVTALE OG FERIELOV. Grunnkurs. Ny Rica Hell, Stjørdal 16. 17. februar 16. januar Avdeling 28 som tillitsvalgt, Hovedavtalen og tariffavtaler

Detaljer

Kurs 2010. Fellesforbundet ADK Sør-Øst

Kurs 2010. Fellesforbundet ADK Sør-Øst Kurs 2010 Fellesforbundet ADK Sør-Øst KURSTILBUD FELLESFORBUNDET ADK SØR - ØST DEN SYSTEMATISKE TILLITSVALGTSOPPLÆRINGEN Faglig tillitsvalgt 1 (FTV 1) 1 uke Ny som tillitsvalgt hovedavtalen - overenskomsten

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

Kurs 2011. Fellesforbundet ADK Sør-Øst

Kurs 2011. Fellesforbundet ADK Sør-Øst Kurs 2011 Fellesforbundet ADK Sør-Øst KURSTILBUD FELLESFORBUNDET ADK SØR - ØST DEN SYSTEMATISKE TILLITSVALGTSOPPLÆRINGEN Faglig tillitsvalgt 1 (FTV 1) 1 uke Ny som tillitsvalgt Hovedavtalen - Overenskomsten

Detaljer

Fellesforbundet ADK Sør-Øst

Fellesforbundet ADK Sør-Øst Kurs 2012 Fellesforbundet ADK Sør-Øst PÅMELDING VIA SMS Du kan melde deg på kurs ved hjelp av sms. Her er eksemplet på hvordan du gjør det. Send adk kursnummeret til 26001 Adk mellomrom kursnummeret til

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET 2011 ADK Øst Fellesforbundet ADK Øst Adresse: Møllergaten 24 Postnr.: 0179 OSLO Telefon: 915 89 814 E-mail: kristian.kristiansen@fellesforbundet.no Kurskatalog for Fellesforbundet

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane 2010 Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2010. Denne skal henge på oppslagstavlene, ha i baklommen eller ligge fremme på spiserom

Detaljer

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 2: Konstituering Innsendte forslag Dagsordens punkt 2: Konstituering Side 2 Innhold 2.2 Godkjennelse av dagsorden og forretningsorden... 3 Dagsorden:... 3 Forretningsorden:...

Detaljer

Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger. Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF

Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger. Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF www.nilf.no Disposisjon Struktur Hvordan ser markedet ut? Forbruket

Detaljer

AVDELING 108 LEVANGER AVD ÅRSBERETNING A V D 108L E V A N G E R @ F L T. NO

AVDELING 108 LEVANGER AVD ÅRSBERETNING A V D 108L E V A N G E R @ F L T. NO AVDELING 108 LEVANGER AVD ÅRSBERETNING 2010 2010 A V D 108L E V A N G E R @ F L T. NO 1. Innledning: Avdeling 108 Levanger er tilsluttet Forbundet for Ledelse og Teknikk som er et fagforbund som har hovedformål

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og driftskredittordningen i

Detaljer

lønns- og arbeidsvilkår

lønns- og arbeidsvilkår Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen til NNN Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2002 nedsatt et eget utvalg som har til ansvar

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

KURSKATALOG 2013 NORD - TRØNDELAG

KURSKATALOG 2013 NORD - TRØNDELAG KURSKATALOG 2013 NORD - TRØNDELAG GRUNNKURS ARBEIDSMILJØLOV, HOVEDAVTALE OG FERIELOV. Grunnkurs. Rica Stiklestad, 11. - 12. februar 21. januar Avdeling 28 Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen og Ferieloven.

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Kurskatalog ROGALAND, AUST- OG VEST-AGDER

Kurskatalog ROGALAND, AUST- OG VEST-AGDER Kurskatalog 2015 ROGALAND, AUST- OG VEST-AGDER VÅR 2015 Permitteringer og oppsigelser Nedbemanning, oppsigelser og permitteringer er saker som ofte behandles lokalt i klubb og fagforening. Forbundet ønsker

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

NORSK NÆRINGS- OG NYTELSESMIDDELARBEIDER- FORBUND, NORD-NORGESKONTORET

NORSK NÆRINGS- OG NYTELSESMIDDELARBEIDER- FORBUND, NORD-NORGESKONTORET NORSK NÆRINGS- OG NYTELSESMIDDELARBEIDER- FORBUND, NORD-NORGESKONTORET INNLEDNING... 253 Om arkivskaper... 253 Om arkivet... 254 ARKIVFORTEGNELSE 1963-1975... 255 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte i NFF. Norske Fotterapeuters Forbund Representantskapsmøte 2004 Trondheim

PROTOKOLL. Landsmøte i NFF. Norske Fotterapeuters Forbund Representantskapsmøte 2004 Trondheim PROTOKOLL Landsmøte i NFF Lørdag og søndag, 24. og 25. april 2004 Rica Hell Hotell, Trondheim Sentralstyret er representert ved: Solveig Annie Magnussen Forbundsleder Lise Burud Smestad Nestleder Mona

Detaljer

Mesterbrevnemnda 2011

Mesterbrevnemnda 2011 Mesterbrevnemnda 2011 Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20. juni 1986 gir de viktigste rammene for Mesterbrevnemndas virksomhet. Nemnda er oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet og

Detaljer

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... Forbundet for Ledelse og Teknikk sammen er JEG sterkere! TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning 1 OVERSIKT OVER REGELVERKET

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET STAFO SAMFUNNSSIKKERHET REFERAT FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET RIGA 28. 30.MARS 2011 Til medlemmer av representantskapet i STAFO samfunnssikkerhet Innkalling til STAFO samfunnssikkerhets representantskapsmøte

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Mesterbrevnemnda 2012

Mesterbrevnemnda 2012 Årsrapport 2012 Mesterbrevnemnda 2012 Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20. juni 1986 gir de viktigste rammene for Mesterbrevnemndas virksomhet. Nemnda er oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

KURS 2015. Kursoversikt / Kursplakater / Søknadsskjema. ADK Midt- Norge

KURS 2015. Kursoversikt / Kursplakater / Søknadsskjema. ADK Midt- Norge Sist oppdatert utkast KURS 2015 Kursoversikt / Kursplakater / Søknadsskjema ADK Midt- Norge Fylke/område Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Felleskurs Sentrale kurs MOTO Toppskolering * Søknadsskjema

Detaljer

MER KOMPETANSE. i samarbeid. Det lønner seg...

MER KOMPETANSE. i samarbeid. Det lønner seg... MER KOMPETANSE i samarbeid Det lønner seg... KOMPETANSE en trygghet med utløpsdato? Din kompetanse er viktig. Både for deg og bedriften. Det gir utvilsomt styrke for deg enten det skal omorganiseres, eller

Detaljer

REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as

REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as DATO: 2. april 2009. KL: 16:30 MØTESTED: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Møteleder: Referent: Vedlegg: Torgeir Salberg Jon-Ivar Holmslet Deltagerliste

Detaljer

AUST- og VEST-AGDER. Kurskatalog for ADK Sørvest

AUST- og VEST-AGDER. Kurskatalog for ADK Sørvest Rogaland, AUST- og VEST-AGDER Kurskatalog for ADK Sørvest 2014 Kunnskap er makt Fellesforbundet setter av mye tid og ressurser for å gi kunnskap til våre medlemmer og tillitsvalgte. Her holder du i hånden

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Årsmøte 8.-10. mai 2012

Årsmøte 8.-10. mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 8 Valg a. Leder Tone Stangnes Gjerstad, Åmot. Tone Stangnes Gjerstad, Åmot, velges som leder i fylkesstyret for perioden 01.08.2012 31.07.2015. b. Nestleder Oddny Andreassen,

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Kirkenes 23.09.2010, Frodig fokus på Finnmark Regiondirektør Marit Helene Pedersen, NHO Dette er NHO i Nord-Norge Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til Norges Bondelag Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012 Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 08.05.2012 11/01199-67 Kopi til Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2012 Oversikt

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika KONTAKTPERSONER Fylkeskommune Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE NFF-A 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-A 1. desember 2014 NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2013 2. Godkjenning

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

KURSKATALOG 2008 NORD - TRØNDELAG

KURSKATALOG 2008 NORD - TRØNDELAG KURSKATALOG 2008 NORD - TRØNDELAG FELLESFORBUNDETS VEILEDERE: Geir Ottesen, Johan Susegg, Kåre Heggdal. GK 1 - GRUNNKURS Ny i Fellesforbundet, ny som tillitsvalgt, vedtektene Hovedavtalen - Overenskomstene.

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

MÅNEDSBREV ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA

MÅNEDSBREV ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA MÅNEDSBREV OKTOBER 2012 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA HVA ER MÅNEDSBREV? Månedsbrevet inneholder nyheter, aktuelle saker og spørsmål/svar. Det vil også bli sendt ut sjekklister og maler. Dette er dokumenter

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

Vår dato 31.05.2011. Fellesforbundet 6. ordinære landsmøte - Fordeling av landsmøterepresentanter til avdelingene

Vår dato 31.05.2011. Fellesforbundet 6. ordinære landsmøte - Fordeling av landsmøterepresentanter til avdelingene Vår saksbehandler Birgitte Reiersen, tlf. 23 06 31 25 Sirkulære nr. 11 Vår dato Til Alle avdelinger Fellesforbundet 6. ordinære landsmøte - Fordeling av landsmøterepresentanter til avdelingene Forbundsstyret

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 12. november 2014 kl 1700 på Møterom Fredrikke, Steinkjer videregående skole

Protokoll styremøte onsdag 12. november 2014 kl 1700 på Møterom Fredrikke, Steinkjer videregående skole Protokoll styremøte onsdag 12. november 2014 kl 1700 på Møterom Fredrikke, Steinkjer videregående skole Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Laila Ertsås, Gerd Iren Bruås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug,

Detaljer

Mat og industri 2014

Mat og industri 2014 Mat og industri 2014 Næring med muligheter 5. november 2014 Stine Evensen Sørbye Ivar Pettersen Næring med muligheter Viktigere næring, noen trusler Tegn til redusert robusthet Flere mulige utviklingsveier

Detaljer

Fellesforbundet ADK Sør-Øst

Fellesforbundet ADK Sør-Øst Kurs 2015 Fellesforbundet ADK Sør-Øst PÅMELDING VIA SMS Du kan melde deg på kurs ved hjelp av sms. Her er eksemplet på hvordan du gjør det. Send Adk mellomrom kursnummeret til 26001 Kursnummeret finner

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø Næringslivets Hovedorganisasjon NHO i Østfold f oto: Olav Heggø Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 21 500 medlemmer og 525 000 årsverk i medlemsbedriftene f oto: Olav Heggø

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET A RSMELDING 2013

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET A RSMELDING 2013 OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET A RSMELDING 2013 1 Innholdsfortegnelse Figur- og tabelliste... 2 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019. Endret på landsmøte i 2015

DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019. Endret på landsmøte i 2015 DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019 Endret på landsmøte i 2015 1 Innhold 1 Formål og virkeområde... 3 2 Medlemskap... 4 3 Rettigheter og plikter... 4 4 Organisasjon... 5 4.1. Landsmøte...

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer