Arbeiderpartiet.no/norgevidere TILLIT OG SAMHOLD. Arbeiderpartiets programdebatt Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeiderpartiet.no/norgevidere TILLIT OG SAMHOLD. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet."

Transkript

1 1 TILLIT OG SAMHOLD Arbeiderpartiets programdebatt 2012 Vi tar Norge videre Arbeiderpartiet.no/norgevidere

2 Sosialdemokratiet er et frihetsprosjekt. Sosialdemokratiets mål er å utvikle et rettferdig samfunn som sikrer mennesket frihet, arbeid, trygghet, tilhørighet og like muligheter. Vi lever og utvikles sammen med andre, ikke i ensomhet. Summen av vår felles innsats er mer enn hva hver enkelt bidrar til, sterke fellesskap har sin egen verdi. Å tilhøre små og store fellesskap bidrar til både trygghet og frihet. Tillit og samhold mellom mennesker er avgjørende for kvaliteten i et fellesskap, og sterke fellesskap bidrar i sin tur til tilliten og samholdet i samfunnet. I arbeidet med nytt partiprogram ( ) setter vi et fokus på betydningen av tillit og samhold i samfunnet. Tillit og samhold er kvaliteter i forholdet mellom mennesker og samtidig uttrykk for samfunnets samlede evne til å møte omstillinger og utfordrende tider. Derfor har disse kvalitetene interesse for måten vi utformer framtidas politikk. Den økonomiske krisen i Europa utfordrer lands evne til å finansiere og organisere det spleiselaget velferdssamfunnet er. Det setter både omstillingsevnen, tilliten og samholdet i samfunnet på prøve. I mange land settes bærende ideer i den moderne velferdsstaten under press. I flere land utvikler finanskrisen seg videre til sosiale og politiske kriser med store konsekvenser for millioner av mennesker. Samtidig utfordrer en politisk høyreside de sosialdemokratiske løsningene og ønsker å erstatte solidariske løsninger med markedsløsninger på alle nivåer. Tillit og samhold er limet i samfunnet. Vi ser ofte limet best nettopp når noe er i ferd med å gå opp i liminga! I kjølvannet av økonomisk og politisk krise i Europa kommer menneskelige tragedier til syne som følge av arbeidsledighet og sosial nød for den enkelte. Vi ser også at tilliten mellom mennesker og mellom mennesker, næringsliv og ulike myndigheter forvitrer. Når tilliten svekkes kreves det mye å bygge den opp igjen. Derfor vil vi ha en sterkere bevissthet omkring hvordan vi kan påvirke og styrke opplevelsen av tillit og samhold i samfunnet. Vi ønsker gjennom arbeidet med partiprogrammet å formulere politikk som bidrar til å øke tillit og samhold, og begrense de forhold som svekker tillit og samhold mellom oss. Sosialdemokratisk politikk og arbeiderbevegelsens innflytelse de siste hundre årene har bidratt til at det norske samfunnet i dag kjennetegnes av større tillit og samhold enn de fleste andre samfunn. I Norge er det stor oppslutning om den norske modellen. Kjerneverdiene til sosialdemokratiet er fundamentet i den norske modellen, verdier som har som utgangspunkt at vi alle har plikter og rettigheter, og der det er politikkens oppgave å skape balanse mellom å skape og dele. I arbeidsmarkedspolitikken og i velferdspolitikken kommer ulike parter i samfunnet sammen og tar felles ansvar. Tillit til fellesskapets tjenester og Vi tar Norge videre Arbeiderpartiet.no/norgevidere

3 institusjoner forutsetter også nulltoleranse overfor de som forsøker å utnytte velferdsstatens ordninger for egen vinning. Dette er en samfunnsmodell etter våre verdier. Men den viser nå at den også har andre kvaliteter. Den norske modellen står fram som robust og tilpasningsdyktig i en økonomisk krisetid. Vi har klart å kombinere lave inntektsforskjeller, høy sysselsetting, solide statsfinanser, gode universelle velferdsordninger og vekst og innovasjon i næringslivet. I korthet, en modell for moderne politikk. Erfaring fra krisetider viser at et samfunn preget av høy tillit er både stabilt og tilpassningsdyktig. Tillit og samhold gir trygghet i arbeidslivet og skaper grunnlaget for innovasjon og konkurransekraft. Dette er viktige konkurransefortrinn fordi endring er mindre kostbart og tidkrevende fordi de mange opplever å være inkludert og ivaretatt. Vi har derfor et bedre utgangspunkt enn mange andre. Men et godt utgangspunkt er ikke sikkerhet for at noe vil vare. For Arbeiderpartiet er det en prioritet å ivareta og videreutvikle den norske samfunnsmodellen. Derfor retter vi fokus nettopp på limet i samfunnet, på samfunnets tillit og samhold. Hvordan kan vi la det prege politikken vår? Vår politikk må utformes slik at vi bevisst styrker den sosiale kapitalen, som er en betegnelse på befolkningens opplevelse av tillit, tilhørighet og felles ansvar. Vi må aktivt motvirke krefter som gjør at tillit og samhold forvitrer. Dette må være et hovedfokus for moderne sosialdemokratisk politikk. Arbeidsgruppa har bestått av: Jonas Gahr Støre Jette Christiansen Anette Trettebergstuen Arild Stokkan-Grande Laila Gustavsen Øyvind Grøslie Wennesland, Per Gunnar Dahl og Astrid Huitfeldt har vært sekretærer for arbeidet.

4 4 Illustrasjonsfoto: Colourbox Tillit og samhold i fokus: Moderne politikk for en ny tid Vi deler mange verdier i norsk politikk. Ingen vil mene noe annet enn at tillit og samhold er bra. Men politikkens utforming er forskjellig, vi setter ulike mål og det får også konsekvenser for tillit og samhold mellom mennesker og mellom mennesker og samfunn. Sosialdemokratiets politiske hovedmotstandere på høyresiden ønsker omfattende markedsløsninger også på velferdsområdet og en nedbygging av det offentlige ansvaret for viktige samfunnstjenester. All historisk erfaring viser at dette vil føre til økte forskjeller i samfunnet. Arbeiderpartiet mener dette er gammeldagse svar på vår tids utfordringer. Vi mener at moderne løsninger nettopp bør styrke fellesskapene, ikke svekke dem, blant annet fordi sterke fellesskap er viktige for den enkeltes opplevelse av tillit og samhold. Arbeiderpartiet mener at samfunn med små forskjeller og sterke fellesskap både er forankret i våre historiske verdier, men også er politisk tidsriktige og økonomisk effektive svar. Vi mener at små forskjeller når det gjelder inntekter og levekår er et avgjørende fortrinn for å skape gode samfunn preget av økt mangfold. For å opprettholde og utvikle tilliten og samholdet i samfunnet bør vi legge vekt på å utvikle og ivareta følgende bærebjelker: 1. En universell velferdsstat der de grunnleggende velferdstjenestene er finansiert av fellesskapet og tilgjengelige for alle. Tillit og samhold er viktige bærebjelker i en samfunnskontrakt som er grunnlaget for velferdsmodellen - nemlig at alle bidrar til fellesskapet og at alle gjør sin plikt, slik at man kan kreve sin rett. Vi kan ikke vente at velferdsstaten løser og finansierer alle velferdsbehov. Den enkelte bruker i dag deler av sin inntekt på å ivareta en lang rekke løpende behov knyttet til egen helse og velferd. Det vil fortsette i takt med økt kjøpekraft og en lang rekke ulike tilbud. Likevel er det et avgjørende prinsipp at bunnplanken i velferdsstaten hviler på universelle velferdstjenester finansiert av oss alle. Det er en forsikring for å sikre likeverdighet i kvalitet, utforming og tilgjengelighet. Om de mest ressurssterke koples fra dette felles ansvaret vil velferdsstatens tjenester assosieres med behovene til de svakest stilte, det vil svekke vårt felles eierskap og ansvar, og det vil gå utover tjenestenes kvalitet. Om tilbud av grunnleggende velferdstjenester overlates til kommersielle krefter og om finansieringen av dem i økende grad behovsprøves undergraves viktige prinsipper i velferdsstaten. Kvaliteten til de behovsprøvede ordningene blir lett dårligere, og lommeboka avgjør i økende grad hva slags velferdstjenester du har råd til. Ett sterkt fellesskapsansvar for grunnleggende velferdstjenester forsterker vår felles interesse i å utvikle best mulig tjenester innen det spleiselaget velferdssamfunnet er. Høyresiden ønsker økt behovsprøving og sterkere bruk av markedsløsninger for å løse velferdsoppgavene. I dag bidrar mange private og ideelle aktører til viktige velferdstjenester. Men det er avgjørende at fellesskapet har et grunnleggende ansvar og vi alle har interesse og motivasjon til å styrke det spleiselaget velferdssamfunnet er.

5 5 2. Et samfunn med små forskjeller i inntekter og levekår Vi mener små forskjeller i inntekt og levekår er avgjørende for et godt samfunn. Erfaringer fra land som har opplevd en kraftig økning i forskjeller er at dette skaper økte sosiale spenninger, reduserer fellesskapsfølelsen og svekker omstillingsevnen. De erfarer også økt strid om politiske beslutninger og sviktende oppslutning om demokratiet. En politikk som fører til økte forskjeller, større samfunnsmakt for kommersielle aktører og svekket offentlig ansvar på nøkkelområder, vil redusere tillit og samhold. Da svekkes også den sosiale kapitalen. Som samfunn blir vi da dårligere til å gjennomføre nødvendige omstillinger uten negative sosiale konsekvenser. Dette blir særlig avgjørende når vi nå er inne i en internasjonal økonomisk krisetid der også vi må gjennomføre krevende omstillinger. Små forskjeller i inntekter og levekår betyr ikke at folk er like og velger likt, tvert i mot vil små forskjeller gi økt personlig frihet til å treffe selvstendige valg. Et flerkulturelt og mer mangfoldig samfunn vil ha ulike valg og ønsker på mange områder. Desto viktigere er det at det er høy grad av likeverd i levekår og muligheter. 3. Et mangfoldig samfunn, med en god integreringspolitikk som vektlegger alles plikter og rettigheter Illustrasjonsfoto: Colourbox Mangfoldet vil prege samfunnet vårt i framtiden. Det er en styrke fordi det gir oss flere erfaringer og muligheter for kreativitet og bredere kontaktflater mot andre land og kulturer. Det er en styrke for landet, ikke minst for næringslivet. Arbeiderpartiet mener at mangfoldet er en attraktiv ressurs for økonomisk verdiskaping og kulturell utvikling. I Norge har vi gjennom en solidarisk lønnspolitikk og et sterkt verdigrunnlag som ser betydningen av små forskjeller i levekår klart å holde fast ved en rettferdig fordeling av godene, samtidig som vi har hatt stor vekst i antallet nye arbeidsplasser, særlig i privat sektor. Dette sikrer en høy yrkesdeltakelse og bidrar til at det store flertallet klarer seg med egne inntekter. En av de viktigste forutsetningene for et samfunn med små forskjeller er velferdsordninger som gjelder for alle slik at alle får likere muligheter til å lykkes. Det har vi lykkes i å skape gjennom en sterk og moderne offentlig sektor. Små forskjeller gjør det enkelt for flere å bidra til det store norske fellesskapet. Det er en viktig faktor for å løfte stadig flere grupper inn i samfunnet og gjøre de bedre i stand til å bidra. Større mangfold må utvikles innenfor sterke fellesskap. Mangfold og forskjellighet må tuftes på en enighet om alles like plikter og rettigheter. Et samfunns kvalitet kan måles på måten det ivaretar alle sine minoriteter. Integrering gir både minoriets- og majoritetsbefolkning ansvar. I forhold til utviklingen av Norge som et flerkulturelt samfunn er det viktig med en fortsatt offensiv integreringspolitikk på alle områder, herunder adgang til og krav om norskopplæring for alle og en aktiv politikk for arbeid til alle som er nødvendig for å forhindre utestengning og sosial uro. God integreringspolitikk må skje i et samspill mellom myndighetene og menneskene i små og store lokalsamfunn. Det krever at alle bidrar. Staten kan legge til rette, men de viktigste skjer på det lokale planet og mellom menneskene. Kommuner, arbeidsliv og sivil sektor spiller viktige roller i dette arbeidet.

6 6 4. Et aktivt og utviklet sivilt samfunn Det er nær sammenheng mellom høy sosial kapital og et aktivt og utviklet sivilsamfunn; den delen av samfunnslivet som ikke er en del av markedet og ikke en del av det offentliges ansvar, hele det mangfoldige foreningslivet, frivillig sektor og sosiale og kulturelle aktiviteter. Gjennom en fortsatt sterk mobilisering av det sivile samfunn kan vi utvikle ordninger som fyller oppgaver det offentlige ikke kan eller bør løse alene. Gjennom årene har det offentlige utviklet velferdsog omsorgstilbud som alle i landet har tilgang til. Men frivilligheten utvikles tett på menneskers liv i lokalsamfunnet og kan oppdage og løse nye og viktige oppgaver på en lang rekke områder som integrering, rusomsorg, bekjempelse av ensomhet, fysisk aktivitet, leksehjelp osv. Frivillige organisasjoner og sosialt entreprenørskap kan motvirke ensomhet og sosial utestengning på bedre måter enn offentlig sektor. Politikken bør aktivt støtte opp under en slik utvikling. Vi bør i større grad legge til rette for at frivillige organisasjoner utfyller velferdsstaten. 5. Et organisert arbeidsliv med høy sysselsetting For sosialdemokratiet forblir arbeid til alle jobb nummer én. Norges utgangspunkt er i dag unikt. Det forplikter. Med høy arbeidsledighet, særlig blant de yngste, blir nesten alle andre av politikkens mål vanskelige å nå. Den voksende arbeidsledigheten i Europa gir grunn til dyp uro. Den norske modellen kjennetegnes av et organisert arbeidsliv, hvor arbeidstakere organiserer seg i fagforeninger og hvor virksomheter organiserer seg i arbeidsgiverforeninger og der politiske myndigheter er i aktivt samspill med partene i arbeidslivet. Denne innretningen har bidratt til å legge forholdene til rette for høy sysselsetting, lav arbeidsledighet og grunnlag for robuste samfunnsreformer. Det er avgjørende å utvikle videre slik at vi kontinuerlig fornyer og styrker vårt nærings- og arbeidsliv. Illustrasjonsfoto: Colourbox Hva som skjer på arbeidsplassen speiler også tilliten i samfunnet. I norske virksomheter er det kort vei fra ledelsen til gulvet. Dette er mulig fordi fagbevegelsen står sterkt og utjevner makten mellom ledere og ansatte. Dermed er også grunnlaget lagt for at ledere lytter til tillitsvalgte og ansatte. Dette fostrer et samarbeidsklima som ikke bare sikret et stabilt og godt organisert arbeidsliv, det skaper også et tillitsbånd som er avgjørende ved nødvendige omstillinger av bedriften. Fagbevegelsen står sterkt, ivaretar lønnstakernes interesser og tar samfunnsansvar. En ansvarlig fagbevegelse som sitter i styrerommene, ikke utenfor, har skapt en av de mest konkurransedyktige økonomiene i verden. Verden rundt oss misunner oss treparts-samarbeidet mellom fagbevegelse, organiserte arbeidsgivere og staten. Det er kombinasjonen av en universell velferdsstat og et organisert arbeidsliv skaper den omstillingsevnen som utvikler og styrker norsk konkurransekraft.

7 7 Et retningsvalg Tilliten og samholdet i samfunnet påvirker politikken i Norge. Samtidig påvirker politiske valg hvordan tilliten og samholdet utvikles. Dette utfordrer oss som innbyggere og politikere. Tilliten og samholdet i Norge er sterkt. Valgene vi tar i dag vil påvirke framtidens Norge. Vi må sørge for at disse valgene styrker tilliten og samholdet og tar Norge i riktig retning. Arbeiderpartiet sin politikk må utformes slik at den søker tilliten og samholdet og begrenser forholdene som gjør at tilliten og samholdet i samfunnet reduseres. Betydningen av tillit er avgjørende for samfunnets omstillingsevne. Små forskjeller når det gjelder inntekter og levekår er et avgjørende fortrinn for å skape gode samfunn preget av økt mangfold. En velferdsstat bygget på universelle tjenester i sin kjerne er en bærebjelke i vårt samfunn. Det sivile samfunn og frivilligheten blir en enda viktigere aktør for å løse moderne velferdsoppgaver.

8 8 Dette er et høringshefte, utarbeidet av arbeidsgruppen «tillit og samhold». Dette er forslagene deres til hva som bør være vår politikk på dette området i partiprogrammet for perioden Nå ønsker vi i programkomiteen at partiorganisasjonen diskuterer forslagene, før vi tar stilling til hva vi vil foreslå når programutkastet er ferdig i januar Forslag og synspunkter fra partiorganisasjonen og andre interesserte må sendes til innen 1. november 2012 Helga Pedersen Leder av programkomiteen Vi tar Norge videre Arbeiderpartiet.no/norgevidere

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Velferdssamfunnet. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Velferdssamfunnet. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet. 1 Velferdssamfunnet Arbeiderpartiets programdebatt 2012 Vi tar Norge videre Arbeiderpartiet.no/norgevidere Deltakelse og forebygging Vi vil ha sterke fellesskap og små forskjeller. Det gjør Norge bedre.

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN 1 1.mai 2015 APPELL Kamerater. Venner! Gratulerer med dagen! Det er flott å stå her i dag på arbeiderbevegelsens store dag. Å vite at over hele Norge over hele verden feires arbeidernes internasjonale

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Unge Høyres Landsforbund Velferdsvalget - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Program vedtatt på Unge Høyres Landsmøte 2004 PROGRAMKATEGORISERING 1. VELFERD ETTER VELFERDSSTATEN 3 1.1 Velferdsstaten er

Detaljer

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

Med forbehold om endringer under framførelse

Med forbehold om endringer under framførelse Martin Kolberg Partisekretær - Arbeiderpartiet Innledning - Arbeiderpartiets landsmøte 20. april 2009 Utkast 160409 1. Tilslutningen ved demokratiske valg er grunnlaget for vår politiske makt og innflytelse

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Redegjørelse Finanstalen Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Ærede President, Norsk økonomi er i god stand. Vi har Europas laveste ledighet.

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

Ulik bakgrunn Felles framtid

Ulik bakgrunn Felles framtid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Ulik bakgrunn Felles framtid Uttalelse til Oslo SVs årsmøte 2010 om prinsipper

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

Endringsforslag til Arbeiderpartiets programforslag

Endringsforslag til Arbeiderpartiets programforslag Endringsforslag til Arbeiderpartiets programforslag Rent språklige endringsforslag er ikke tatt inn i dette heftet, men oversendt partikontoret for korrektur etter landsmøtet. Kapittel 1 Skape og dele

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

Faglige og politiske mål 2012 2016

Faglige og politiske mål 2012 2016 Faglige og politiske mål 2012 2016 www.handelogkontor.no 1 Innhold Utfordringer... 4 Visjon... 4 Organisasjonsidé... 4 En sikker og god lønnsutvikling... 5 Et arbeidsliv med like muligheter for kvinner

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 INNHOLD DEL 1: VISJON FOR SAMFUNNET... 3 DEL 2: SATSINGSOMRÅDER krav overfor myndighetene 2.1 Utviklingen av velferdsstaten... 4 2.2 Økonomisk og sosial trygghet...

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM VEDTEKTER 2014 2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 omtanke solidaritet samhold Innhold Prinsipprogrammet... 3 Handlingsprogrammet... 8 Tariffpolitikk... 8 Likestilling

Detaljer

Meld. St. 24. (2012 2013) Melding til Stortinget. Framtidens barnehage

Meld. St. 24. (2012 2013) Melding til Stortinget. Framtidens barnehage Meld. St. 24 (2012 2013) Melding til Stortinget Forord En god barndom varer hele livet. Vi formes mest som mennesker når vi er yngst. Å bidra til at alle barn får en god start i livet er det viktigste

Detaljer