Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen"

Transkript

1 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 04/10: Tid: Mandag 22. mars 2010: kl 17:00 Sted: Det Akademiske Kvarter, Tivoli Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig innkalling sendes ut senest en uke før møtets start. Studentparlamentet er sammensatt av de 19 representanter som oppnådde plass ved Studentparlamentsvalget 2010, samt en representant fra hvert av de forskjellige fakultetene, til sammen seks. I alt er det 25 stemmeberettigede i Studentparlamentet. Forfall meldes til Hege Andersen, senest tre dager før møtets start. Ved spørsmål kontakt Leder, Synnøve M. Skaar, på mobilnummer , telefonnummer , eller e-post Eller kontakt Organisasjonssekretær, Hege Andersen på telefonnummer , eller e-post Parlamentsmøtet reguleres av de til enhver tid gjeldende og vedtatte statutter, valgreglement og forretningsorden. Orienteringssak kun mulig å stille spørsmål. Diskusjonssak mulig å stille spørsmål og diskutere. mulig å stille spørsmål, diskutere og fatte vedtak. Vedtatt møteplan for 2010: Mandag 25. januar 2010 (arbeids- og prinsipprogram) SP 02/10 Mandag 22. februar 2010 SP 03/10 Mandag 22. mars 2010 SP 04/10 Tirsdag 27. april 2010 (revidert budsjett SP) SP 05/10 Mandag 31. mai 2010 (landsstyredelegater) SP 06/10 Mandag 30. august 2010 (innspill-uibs budsjett, budsjett SP) SP 07/10 Mandag 27. september 2010 SP 08/10 Mandag 25. oktober 2010 SP 09/10 Mandag 29. november 2010 (konstituerende møte) SP 01/11 1

2 Fremlegg til dagsorden SP 53/10 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. SP 54/10 Godkjenning av protokoll SP 01/10 SP 55/10 Orienteringer Orienteringssak I. Arbeidsutvalget II. Universitetsstyret III. Samskipnadsstyret IV. Læringsmiljøutvalget V. Andre orienteringer SP 56/10 Engasjementsaften regnskap Orienteringssak SP 57/10 Regionsmøte før Stiftelsesmøtet Orienteringssak SP 58/10 Formøte til Stiftelsesmøtet SP 59/10 Valgstyret Diskusjonssak SP 60/10 Fagkritisk dag Diskusjonssak SP 61/10 Resolusjon om sykestipend SP 62/10 Resolusjon om sprøyterom på Høyden SP 63/10 Eventuelt 2

3 Med vennlig hilsen Synnøve Mjeldheim Skaar Leder Studentparlamentet ved UiB Hege Andersen Org.sek. SP 53/10 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. SP 54/10 Godkjenning av protokoll SP 01/10 SP 55/10 Orienteringer Orienteringssak VI. Arbeidsutvalget Orientering fra leder og fakultesansvarlig Vi har hatt noen travle uker i AU, der det har vært viktig å få i gang arbeidet med mange av sakene vi har i arbeidsprogrammet. Arbeidet med UiBs strategi om utdanning har også vært et viktig fokus i perioden siden forrige Studentparlamentsmøte. Ikke minst har det vært spennende å se rapporten fra Handlingsromutvalget som ble lagt fram 25. februar, som har vært en god anledning til å rette søkelyset mot utdanningskvalitet. Jeg har i lag med Kristian Blindheim deltatt i møte om forskning i den nye strategiske planen til UiB. Gruppa ønsker å holde fast ved det overordnede målet til UiB om å være et internasjonalt synlig forskningsuniversitet. Mye av diskusjonen dreide seg rundt hvordan man på ulike måter skal legge til rette for og stimulere til at en oppnår dette målet. UiBs standpunkt om rekruttering av talenter, finansieringsordning, incentivordninger, publisering og forholdet mellom bredde og spiss vil være sentrale punkter i den nye strategiplanen. Neste møte er tirsdag 16. mars og temaet for dette møtet vil være utdanning. I forkant av dette møtet kalte arbeidsgruppa inn til et åpent møte om utdanning. I den forbindelese arrangerte AU et formøte for dem som ønsket hjelp til å formulere forslag eller 3

4 spørsmål til møtet. Formøtet hadde rundt ti deltakere. Dessverre hadde det åpne møtet svært få deltakere, men vi fikk allikevel en god diskusjon. I ettertid ser vi at vi burde oppfordret sterkere til at møtet ikke burde være lagt til dagtid, da mange studenter ikke hadde mulighet til å komme pga undervisning. Jeg vil legge fram momentene fra møtet om Utdanningsstrategi muntlig under orienteringen min. Jeg har vært i møte med HSU og HF-fakultetet om samlingslokale for HF- studentene i lag med Bjørn-Anders og Espen, som skriver mer om dette. Den 25. februar skriver Hanne mer om hva vi gjorde for å følge opp rapporten til handlingsromsrapporten. Vi sendte ut en pressemelding raskt etter at rapporten var offentliggjort, men fikk dessverre lite respons på denne. Vi skrev også et leserinnlegg til Bergens Tidene i forkant av offentliggjøringen, men fikk tilbakemelding om at dette ikke var aktuelt nok for BT (!). Et av momentene som kommer fram i rapporten er at universitetene i Norge ikke får fullfinansiert 30 % av de studentene de tar opp i dag ved å utnytte eksisterende kapasitet maksimalt. Dette betyr at universitetene ikke har mulighet til å opprette flere studieplasser, slik regjeringen varsler at de vil, uten at disse er fullfinansiert fra oppstarten av. Rektor ved UiB, Sigmund Grønmo, har i den forbindelse gått ut og sagt klart fra at UiB ikke kommer til å opprette flere studieplasser uten fullfinansiering. Dette er vi glade for! Lørdag 13. mars hadde jeg og Sigmund Grønmo et felles debattinnlegg i BT om utdanningskvalitet, yngrebølgen og handlingsrommet for utdannings- og forskningsinstitusjonene. Jeg sitter i arbeidsgruppen som skal få på plass undersøkelsen Kurs1, som omhandler UiBs utdanninger med tanke på samfunnets kompetansebehov for framtiden. Dette er en annerledes kartlegging av hvilke behov for kompetanse (ikke profesjoner) samfunnet regionalt og nasjonalt har i et langsiktig perspektiv. Undersøkelsen skal gi UiB en pekepinn på om vi imøtekommer samfunnets behov, som er en del av samfunnsoppdraget til et Universitet. Ikke minst mener vi en slik undersøkelse er i studentenes interesse, da rett kompetanse vil være avgjørende også for framtidige studenter når disse skal ut i arbeidslivet. Undersøkelsen retter seg inn mot både offentlig og privat sektor, i både et regionalt og nasjonalt perspektiv. 4

5 Jeg har møtt i arbeidsgruppen til Utdanning i Bergen, der vi blant annet diskuterte rekrutteringsstrategien. Torsdag 4. mars deltok jeg på fagkritisk dag på psykologi, der opptaksordningen var temaet. Debatten var opphetet og svært interessant, med godt oppmøte og mange innlegg. Det kom klart fram at studentene ikke ønsker endringer i opptaksordningen. Ellers har jeg organisert mye rundt påmelding til Stiftelsesmøte Og tilknyttede arrangementer. Jeg har vært på møte i Styringsgruppen for sammenslåingen. Jeg har deltatt på Meltzermidaggen. Jeg har vært på den svært velykkede demonstrasjonen for 11 måneders studiefinansiering. Jeg har vært settevara for Hanne i Alumnusrådet og har hatt møte med Springbrettet om muligheter for samarbeid. In tillegg må jeg dessverre orientere om at Miran Riise har trukket seg fra Kontrollkomiteen. Orientering frå fag- og forskingsansvarleg Handlingsromutvalet Den 25. februar la Handlingsromutvalet fram sin rapport. Me skreiv lesarinnlegg og kronikk som me prøvde å få på trykk i forkant av dette. Me sendte ut pressemelding då rapporten blei lagt fram, og sa oss godt nøgde med at utvalet i stor grad kom fram til det me allereie veit: det økonomiske handlingsrommet er blitt mindre som følgje av fleire øyremerka tiltak som ikkje er fullfinansierte. Rapporten finn de her: ndlingsrom%20for%20kvalitet.pdf Korte semester Eg undersøkjer no kvar saka bør bli fremma, då det ikkje er sikkert at saka eignar seg for handsaming i Utdanningsutvalet. Eg har også undersøkt bruken av eksamenslokale i vårsemesteret på dei ulike fakulteta, her ser ein at Mat.nat. arrangerer mange fleire eksamenar enn ein gjer på SV og HF, og i tillegg har Mat.nat. ein kortare eksamensperiode. Me har også nemnt saka i møte med leiinga på SV. Eit argument me har blitt møtt med er at det er reglane for sensur som gjer at SV held sine eksamenar så tidleg, men sensurreglane for SV skil seg ikkje frå dei som t.d. Mat.nat. har å forhalda seg til. Fagkritisk dag 5

6 Torsdag 4. mars gjekk fagkritisk dag 2010 av stabelen. I forkant av dagen kontakta eg studentutvalsleiararane med førespurnad om kva program dei ulike fagutvala på deira fakultet skulle ha, og om nokon trong hjelp. Me fekk tilbakemelding om at det var mange som ikkje hadde vore med på fagkritisk dag før, men at dei ikkje trong hjelp til arrangementet. Det som var litt synd er at det ikkje blei arrangert fagkritisk dag på alle fakultet i år. Eg kunne gjort ein betre jobb med å kontakta fagutvala på eit tidlegare tidspunkt, men fagkritisk dag er eit arrangement fagutvala sjølv har ansvar for. Det er tydeleg at fagkritisk dag er noko nytt for svært mange, også i fagutvala, og eg vil derfor gjerne ha ein diskusjon om kva Studentparlamentet kan gjera i samband med arrangeringa av fagkritisk dag Det vil vera svært synd om årets situasjon gjentar seg til neste år, og om det kan hjelpa at Studentparlamentet t.d. held eit informasjonsmøte, meiner eg det vil vera ein god idé. Eg har også skrive lesarinnlegg til Studvest om fagkritisk dag. Sjå sak 60/10. Alumnusrådet Alumnusrådet hadde omsider sitt første møte onsdag 10. mars, her møtte Synnøve som vara for meg. Rådet har sett ein møteplan for heile 2010, og skal, etter planen, få supplert inn alumnusrepresentantar på sitt neste møte. For oss vil det m.a. vera viktig at Alumnusrådet lager ein plan for korleis ein skal få studentar og alumnar til å registrera seg på og nytta Alumnusportalen. Der skal ein få informasjon om alumnusarrangement og ha moglegheit til å ha kontakt med andre tidlegare studentar ved UiB. Saker til Utdanningsutvalet (UU) Eg har førebudd sakspapir til neste møte i UU, som er onsdag den 24. mars. Me hadde eit møte med Ingvild Greve og Lars Helge Nilsen om sakene våre og framgangsmåte til UU-saker onsdag 10. mars. Saka om studentaktiv forsking vil bli fremma som ei diskusjonssak på neste møte som planlagt, men saka om pilotprosjekt med data på eksamen blir utsett til den er blitt utgreia meir. Dette fordi Utdanningsavdelinga vil ha betre tid til å gå gjennom saka, både for å sjå om den passar til handsaming i UU, og kva konsekvensar saka eventuelt vil få. Viss saka viser seg å passa til handsaming i UU vil me ta den opp på UU-møtet i mai; viss ikkje vil me finna eit meir passande organ/utval å fremma saka i. Stand 6

7 Revidert liste over når me planlegg å stå på stand på dei ulike fakulteta ser no slik ut: torsdag 18. mars stand på Biobas (Med.odont.), torsdag 25. mars stand på SV-bygget, onsdag 14. april stand på Mat.nat, torsdag 29. april på HF, torsdag 6. mai på HF-biblioteket og torsdag 20. mai på Studentsenteret. Ymse - Forskingsutvalet har møte tysdag 16. mars, her skal me m.a. snakka om Forskningsdagene, fellesgrader, og to nye moglege kandidatar til å søkja om å bli Senter for fremragende forskning (SFF) skal presentera seg sjølve. - UB har utvida e-boksamlinga si med om lag titlar. Det blei halde ei markering for dette på HF-biblioteket fredag 12. mars, kor eg deltok. Masterstudent Kristine Bergan heldt eit innlegg om studentar sitt syn på e-bøker. Desse titlane kan ein nytta dei t.d. kompendium og undervising, og ein kan kopiera og lasta dei ned heilt fritt. - Eg har besøkt Arbeidslivsdagen på Det psykologiske fakultet, som hadde eit variert og godt program. - Forskingsrådet har sendt ut Grenseløs forskning Forskningsrådets strategi for internasjonalt samarbeid på høring. Eg jobbar med denne, og skal skriva eit høringssvar. Saka om karakterutskrifter og vitnemål berre skal oppgi resultat oppnådd som student på studieprogrammet ein ber om utskrift for skal opp som orienteringssak i Utdanningsutvalet 24. mars. Orientering fra Læringsmiljø- og likestillingsansvarlig Jeg har vært i kontakt med IT-avdelingen om utvidelse av meldetjenesten LYDIA slik at studenter får tilgang. Dette kommer, men de venter på en ny versjon av LYDIA i løpet av april. Når dette er på plass starter IT-avdelingen arbeidet med å åpne tjenesten for alle studentene. Jeg har vært i kontakt med eiendomsdirektøren om problemstillingen med bruk av Hangaren som eksamenslokale. Det er foretatt en kostnadsutredning, men leie av lokaler går over EiAs budsjetter og de har i år ikke midler til å leie andre lokaler. 7

8 AU har vært i møte med HSU og HF-dekanatet for å drøfte mulighetene for et samlingslokale på fakultetet. Slik Studvest også har skrevet om vurderes nå muligheten for å omdisponere lokaler i Sydneshaugen Skole, men det må avklares at dekningsgraden for lesesalsplasser ikke reduseres. Jeg har besøkt Psykologisk Studentutvalg, Studentutvalget på SV og JSU for å diskutere nærmere hvilke behov og ønsker de har med hensyn til lokaler til studentorganisasjonene. MOSU og RU står for tur. Jeg ble Ble intervjuet på BSTV om sykestipendsordningen til Lånekassen. Problemstillingen inspirerte AU til å utarbeide en resolusjon (sak 61/10). SPs nettside har vært preget av endel feil og mangler. Arbeidet med å rette dette anser jeg nå som i stor grad fullført. Alle norske og engelske tekster er oppdatert og SP oppfordres til å kikke innom og se om noe er feil eller kan gjøres anderledes. Nyhetsbrevet fra SP for mars ble skrevet både på norsk og engelsk. Vi har forsøkt å gjøre det litt mer kortfattet og lettleselig enn tidligere. Jeg har startet arbeidet med arbeidsprogrammets punkt om åpne dokumentformat. I denne forbindelse har jeg utarbeidet sakspapirer med tanke på å fremme saken i Utdanningsutvalget, men har i samråd med utdanningsavdelingen kommet frem til at saken kanskje er utenfor utvalgets mandat og muligens må fremmes direkte for Universitetsstyret. Vi er godt hjulpet av Statens pålegg om åpne IT-standarder i offentlig sektor, men møter likevel motstand hos IT-avdelingen. Jeg har hatt møte med Iren Igesund om Utdanningsavdelingens pilotprosjekt for universell utforming og tilrettelegging av studielitteratur. Formålet med møtet var å bli litt bedre orientert om hva som er gjort og hva som gjenstår med hensyn til bedre tilrettelegging for lyns- og lesehemmede. 9. mars traff AU Olje- og energiministeren på mat.nat. 8

9 10. mars var det demonstrasjon for 11 måneders studiestøtte. Forut for dette sendte vi ut pressemelding og fikk ganske god dekning i blant annet BT, BA og NRK Hordaland. Jeg har vært på møte i styringsgruppen for skiltprosjektet som handler om en helhetlig omskilting av hele universitetet, innvendig og utvendig. Vi regner arbeidet med planen som avsluttet og vi avventer godkjenning fra UiB-styret. NSU har innstilt meg og Karen Golmen til det nasjonale Kvinner i Forskning-rådet. Rådet er blant annet er et viktig høringsorgan for Kunnskapsdepartementet i saker som angår likestilling i vitenskapelige stillinger. 12. mars var jeg i Oslo i møte med NSUs Likestillingskomité sammen med representanter fra UiO og NTNU. Vi møtte representanter fra Skjevt Forum, Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH). Orientering fra Miljø, Velferds og Internasjonalt ansvarlig Demonstrasjon for 11-måneders studiestøtte Jeg har siden sist SP jobbet mye demonstrasjonen vi arrangerte for 11-måneders studiestøtte onsdag 10. mars. I forkant av demonstrasjonen jobbet jeg sammen med representanter fra SP-HiB og NHHS i en liten styringsgruppe. Vi ordnet alt det praktiske i fm. en demonstrasjon og kontaktet appellanter. Vi skal ha et oppsummeringsmøte men vi er grunnleggende fornøyd med demonstrasjonen her i Bergen. Vi hadde høyest oppmøte i landet. Arbeidsprogram for Velferdstinget i Bergen Jeg har også ledet arbeidsprogramkomiteen for Velferdstinget. Jeg la frem vårt forslag til arbeidsprogram i VT mandag 15. mars. Undersøkelse for SiB Kafé Når jeg fremdeles fungerte som leder i VT jobbet jeg en del med utarbeidelsen av SiB Kafé s nye kundeundersøkelse. Denne undersøkelsen skulle jeg hjelpe SiB Kafé med å distribuere til studentene i Bergen. Dette ble langt mer tidkrevende enn jeg hadde ventet da firmaet som skulle gjennomføre undersøkelsen var svært lite fleksible. Til slutt landet vi på en løsning der undersøkelsen ble nevnt i vårt nyhetsbrev og 9

10 studentene som ville delta måtte sende en mail til SiB der de sa hvilken kafé de brukte mest. Inkluderingsmidlene Vi har også hatt møte i behandlingsgruppen for inkluderingsmidler og til nå har vi delt ut kr ,-. Spørsmål til statsråden 9. mars besøkte Olje,- og energiministeren UiB. Vi i AU var med på besøket og jeg var en av de tre studentene som fikk forberede et spørsmål til statsråden. Handlingsplan for internasjonalisering Siden sist SP har jeg også møtt i handlingsplangruppen for internasjonalisering ved UiB. I dette arbeidet bruker jeg vårt høringsvar (vedtatt i SP ) som rettesnor. Internasjonal Gruppe Mandag 15. mars var jeg også i møte med Internasjonal Gruppe i Bergen. Vi har bla. planlagt både seiltur og skitur for internasjonale og norske studenter. SAIH Jeg har også hatt et møte med SAIH og snakket litt med de om hvordan man kan nå frem til akademikerne ved UiB. Språkkafeen Vi fikk inn over 70 henvendelser om språkkafeen etter at jeg la ut melding på MiSide. Det var mange godt kvalifiserte søkere og prosessen med å velge kaféverter har tatt lengre tid enn jeg var forberedt på. Dette skal jeg huske på til neste semester. Stillerom I tillegg har jeg også jobbet med å få på plass et stillerom for sen VII. Universitetsstyret Orientering fra Universitetsstyrerepresentantene Siden sist har Espen vært i møte med HSU og ledelsen ved Det humanistiske fakultet om forsamlingslokale for HFstudentene. Lokalet som opprinnelig ble skjenket studentformål, Vaktmesterboligen (VMB), ønsker ledelsen å benytte som kontorlokaler til ansatte. Dette på tross av at 10

11 arealet opprinnelig var lesesalsplasser og at HF har færrest antall lesesaler i forhold tiantall studenter. Ledelsen gav imidlertid HSU mulighet til å omdisponere et annet lokale som i dag er lesesaler, til sosiale aktiviteter. Vi har deltatt i et åpent møte om Universitetets strategi for perioden Her delte studentene i strategiutvalget (Synnøve M. Skaar og Kristian Blindheim) sine tanker om utdanningsstrategi og fikk innspill fra fremmøtte studenter. Ingrid har hatt møte med HiB og Springbrettet om å opprette et fag som videreføring av det tidligere pilotprosjektet Styrearbeid i praksis. Høgskolen er interessert i et samarbeid om dette, og tar nå kontakt med fagområdet for økonomi og administrasjon for å høre om de kunne tenke seg å ha et faglig ansvar for et slikt fag. Espen har hatt de siste møtene med arbeidsgruppen for fagdimensjonering på Det humanistiske fakultet. Den ferdige rapporten blir sendt på høring til relevante organ og personer ved fakultetet onsdag 17. mars. Ingrid ble supplert inn i behandlingsgruppen for frifondsøknader som fikk delt ut midlene i løpet av ett møte. Vi fikk invitasjon til å delta på SV-revyen, noe vi satte stor pris på. Ingrid deltok. Vi har deltatt på Meltzermiddagen 8. mars. Det følger av Meltzers testament at det skal holdes en middag hvert år i forbindelse med utdelingen av midlene fra Meltzerfondet. Dagen er Metzers fødselsdag. 10. mars deltok Ingrid på demonstrasjonen for 11 måneder studiestøtte. 12. mars trykket På høyden et leserinnlegg av Espen. Vi har sammen med styrerepresentantene fra NHH arrangert Kollegialt forum (KoF) mars. Dette er et møteforum for studentvalgte styremedlemmer på landets universiteter. Alle universitetene var representert med unntak av Universitetssenteret på Svalbard (Unis) og Universitetet i Agder (UiA). I tillegg til å diskutere diverse aktuelle tema var seks foredragsholdere invitert. Fra NHH kom Rektor Jan I. Haaland og fortalte om NHH og rapporten fra Handlingsromutvalget. 11

12 Førsteamanuensis Inger Stensaker foredro om Strategier og taktikk i styrerommet. Til slutt lærte vi om forhandlinger fra Professor Jørn Rognes. På UiB fikk vi besøk av Frank Aarebrot som delte sine tanker om valg. Han snakket om listevalg contra personvalg og direktevalg contra indirekte valg. Professor Roger Strand fortalte om dannelse i utdanningen og Knut Børve fortale hvorfor faget NANO 100 er fantastisk nok til å vinne Ugleprisen (UiBs interne utdanningskvalitetspris). For vår del gjenstår bare et KoF, nemlig i Stavanger mai. Mandag 15.mars møter vi representanter for Farmasi. I neste styremøte skal det avgjøres om senteret for farmasi skal bli en del av Det medisinsk-odontologiske fakultet eller Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og hvordan dette skal organiseres. Samme dag holder Studentutvalget på HF (HSU) møte og vi er invitert. Tirsdag 16. mars er det møte i Forskningsutvalget. I løpet av 2010 har Espen hatt jevnlige møter med Kristian Blindheim i forbindelse med den nasjonale dagskonferansen om dannelse som skal avholdes i Bergen onsdag 17. mars. Her skal Kristian og Espen holde et innlegg, og Kristian skal delta i paneldebatten i slutten av konferansen. Torsdag 18.mars skal det holdes et åpent høringsmøte om rapporten fra arbeidsgruppen om fagdimensjonering som Espen har sittet i. Samme dag er møte med Uni.Global om deres fremtid som del av UiB. Det er også planlagt å avholde seminar for tillitsvalgte i fakultetsstyrer og instituttråd denne dagen. Gjenstående styremøter våren 2010: 29. april, 27. mai og 17. juni. VIII. Samskipnadsstyret IX. Læringsmiljøutvalget X. Andre orienteringer SP 56/10 Engasjementsaften regnskap Orienteringssak Saken blir lagt fram muntlig i møtet. 12

13 SP 57/10 Regionsmøte før Stiftelsesmøtet Orienteringssak Studentenes Landsforbund (Stl) pleier i forbindelse med sine Landsmøter å arrangere regionmøter som forberedende møter. Nå skal Stl arrangerer regionmøter i forbindelse med Stiftelsesmøtet og NSUs medlemslag er invitert til å delta. Hensikten med regionmøter er å informere om saker som skal opp på Stiftelsesmøtet, om Stiftelsesmøtet generelt og å gi informasjon til nye delegater. Regionmøte skal ikke være en arena der man diskuterer sakene ferdig, men får stilt spørsmål om sakene og synliggjort ulike standpunkt i en sak. NSU-UiBs delegater til Stiftelsesmøtet fikk også muligheten til å melde seg på regionsmøte. Beskjeden som gikk ut til delegatene var at dere som ønsket kunne melde dere på, slik at alle i utgangspunktet hadde mulighet. Studentparlamentet betaler selv utgiftene til reise og selve arrangementet. Alle delegater fra NSU-UiB fikk beskjed om at overnatting i utgangspunktet ikke ville bli dekket. Innen fristen for påmelding hadde fem av delegatene, og andre som skal møte på Stiftelsesmøtet, meldt seg på regionmøte. Studentparlamentet dekker utgiftene for disse Disse er: (Synnøve M. Skaar dekkes av styringsgruppen) Ingrid Foss Ballo Erik N. Rydningen Hanne Kvilhaugsvik Bjørn-Anders Hind Ole Magnus Mostad SP 58/10 Formøte til Stiftelsesmøtet AU foreslår å avholde formøte til Stiftelsesmøtet og ekstraordinært Landsting april. Det foreslås å holde formøte over to dager og at dette delvis avholdes i fellesskap med andre institusjoner fra Bergen, som sender delegasjoner til SM. Hensikten er først og fremst å fremme det framtidige samarbeidet mellom de framtidige medlemslagene i valgkretsen NSO-Bergen. Et slikt felles formøte vil forhåpentligvis også bidra til å gi delegatene flere ulike 13

14 perspektiver på sakene, og slik forbrede delegatene på debatten på Stiftelsesmøtet. Arbeidsutvalget ønsker å ta initiativ til å avholde møtet på Studentsenteret. Vi ønsker også å invitere NHHS til formøte til ekstraordinært Landsting i NSU. Vi foreslår at møtet avholdes fredag 16. april fra kl 17:00 og at formøte til Landstinget blant annet kan holdes da. Videre foreslår vi at møtet fortsetter lørdag 17. april kl 10:00 til 18:00. Dersom det skulle vise seg nødvendig bør vi ha mulighet til å fortsette møtet også på søndag, men at man da for eksempel begynner møtet noe senere. Vi foreslår også at Studentparlamentet tar initiativ til at man samles for sosialt samvær på lørdagskvelden. Arbeidsutvalget foreslår at Studentparlamentet som verter for møtet stiller med lett bevertning til møtet, dvs. frukt, kjeks og brus. Videre foreslår vi at det settes av penger til å dekke utgifter til pizza til møtedeltakerne oppad begrenset til 3500 kr, men at det foreslås til de andre medlemslagene at vi spleiser på denne utgiften. Forslag til vedtak Alle NSU-UiBs delegater til Stiftelsesmøtet plikter å møte på formøte Studentparlamentet inviterer alle de syv medlemslagene i NSU og Stl til formøte til Stiftelsesmøtet for NSO i tidsrommet den april, på Studentsenteret. Studentparlamentet dekker utgifter til møtet oppad begrenset til kr 5000, men vil foreslå overfor de andre institusjonene at man spleiser på utgiftene. Arbeidsutvalgets innstilling Vedtas SP 59/10 Valgstyret Diskusjonssak Valgstyret består nå av fire medlemmer. Disse er invitert til møtet for å legge fram sine planer for opplegget for vårens 14

15 universitetsstyrevalg, og ta imot innspill fra Studentparlamentet på dette. SP 60/10 Fagkritisk dag Diskusjonssak Fagkritisk dag er ein fast tradisjon på Universitetet i Bergen (UiB), og får føre seg den første torsdagen i mars kvart år. Studentane får undervisningsfri, slik at alle skal ha moglegheit til å delta på arrangementa. I år gjekk fagkritisk dag føre seg 4. mars, og det var mange gode opplegg. Dessverre blei det ikkje arrangert fagkritisk dag på alle fakultet i år. Det er fagutvala som har ansvar for å arrangera fagkritisk dag, men Studentparlamentet har ofte hjelpt til ved t.d. å arrangera informasjonsmøte og å tilby hjelp til fagutvala. I år blei det ikkje halde informasjonsmøte, men fagutvala blei tilbydde hjelp. Me fekk tilbakemelding frå fleire fagutval om at det var første gong dei var med på dette, og at mange av dei ikkje kjente så godt til opplegget. Me har i år fått tilbakemelding på at det var lite informasjon frå Studentparlamentet til fagutvala. Til trass for at det er fagutvala sitt ansvar å arrangera fagkritisk dag, bør ein ta sjølvkritikk på dette. Arrangementet er ukjent for mange, både for studentane og for fagutvala, noko som kan føra til at ein ikkje blir klar over arrangementet før kort tid i forvegen. For fagutval kan dette føra til at ein går glipp av moglegheita til å arrangera fagkritisk dag for sitt fag. Dette er uheldig, og det bør vera eit mål at fagkritisk dag blir arrangert på alle fakultet. Det er viktig at fagutvala får informasjon om opplegget og hjelp til arrangering på eit tidleg tidspunkt. Hovudfokuset bør vera på at fagkritisk dag blir arrangert samstundes på fakulteta, men det må også vera rom for å avhalda arrangementet på eit seinare tidspunkt dersom det kolliderer med t.d. eksamensperioden for eit fakultet. Studentparlamentet 2010 kan sjølvsagt ikkje leggja føringar på kva neste Studentparlament skal gjera. Likevel bør ein tenkja på, og oppfordra til, at det blir meir fokus på fagkritisk dag til neste år. Det kan t.d. vera ein god idé at Studentparlamentet inviterer fagutvala til informasjonsmøte i god tid før fagkritisk dag, slik det blei gjort i Studentparlamentet kan også tilby hjelp tidlegare enn kva som blei gjort i år. Eit anna poeng, som blei nemnt i eit lesarinnlegg i Studvest 10. mars, er at fagkritisk dag ikkje blei reklamert for i nokon særleg grad i år. Studvest ville laga ei oversikt over arrangementa, men dette 15

16 synte seg å vera vanskeleg då heller ikkje me i Studentparlamentet hadde fått full oversikt over alle arrangementa. Eit godt tiltak til neste år kan t.d. vera at Studentparlamentet hjelp til med å koordinera og samla inn informasjon om dei ulike arrangementa i forkant av fagkritisk dag, og hjelp til med å reklamera for dette. Saka blir tatt opp for å få diskusjon om kva Studentparlamentet kan hjelpa til med for å få arrangert fagkritisk dag på alle fakultet til neste gong. Arbeidsutvalet (AU) meiner at det bør oppfordrast til at Studentparlamentet 2011, ved AU, held informasjonsmøte, tilbyr hjelp, og eventuelt hjelper til med å reklamera for og koordinera dei ulike arrangementa. Dette vil vera gode tiltak som kan sørgja for at me til neste år får fagkritiske arrangement på alle fakultet, og at desse arrangementa er annonsert og profilert på førehand. SP 61/10 Resolusjon om sykestipend Bakgrunn Studenter som kan dokumentere at de er studieufør og derfor forsinket i utdanningen, har i henhold til dagens forskrifter om utdanningsstøtte rett til å få omgjort lån til såkalt sykestipend i sykdomsperioden. Studenter som mottar sykepenger fra folketrygden er imidlertid ikke omfattet av denne ordningen. Utdrag fra Lånekassens forskrifter, femte del, spesielle ordninger, 43-4 Begrensninger ved samtidige ytelser fra folketrygden: Søker som har rett til sykepenger, tidsbegrenset uførestønad, attføringspenger eller rehabiliteringspenger fra folketrygden for sykdomsperioden, får ikke omgjort lån til stipend for den tiden de har slike ytelser. Forskriften er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov nr. 37 om utdanningsstøtte, kapittel II. Utdrag fra lovens 7. Behovsprøving: 16

17 Utdanningsstøtten kan behovsprøves mot økonomien til søkeren, søkerens ektefelle eller samboer og søkerens forsørgere. Steforeldre likestilles med biologiske foreldre når det gjelder forsørgelse. Utdanningsstøtten kan falle bort eller reduseres dersom søkeren får støtte gjennom andre støtteordninger. Departementet gir forskrifter om behovsprøving, herunder beløpsgrenser og hvilke grupper behovsprøvingen skal gjelde for. Departementet har altså hjemmel til å behovsprøve utdanningsstøtten mot økonomien til søkeren, men har i sine forskrifter likevel besluttet å ikke gjøre dette dersom søkeren mottar støtte gjennom folketrygden. Sykestipend-ordningen omfatter kun studenter som er 100 % studieufør. Fra Lånekassens forskrifter, femte del, spesielle ordninger, 43-1 Vilkår for sykestipend: Søker som blir syk og av den grunn er helt studieufør i en del av søknadsperioden, kan få lånet for denne tiden omgjort til sykestipend [...] Videre er det presisert i merknad: Med helt studieufør er ment at søkeren er helt ute av stand til å følge undervisning, studere hjemme, levere oppgaver og lignende, og delta på eksamen. Denne forskriften er også fastsatt av departementet med hjemmel i Lov om utdanningsstøtte. Utdrag fra lovens 6. Andre ytelser: I tillegg til støtte til livsopphold kan det gis stipend og/eller lån til andre utgifter i forbindelse med utdanningen, herunder skolepenger og reisestøtte. Det kan også gis støtte til utgifter til forsørgelse, omgjøring av lån til stipend ved fødsel eller sykdom, stipend til flyktning, eller annen støtte til særskilte grupper. Departementet gir forskrifter om vilkår for å motta støtte som nevnt i første ledd. 17

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Endelig innkalling VT 07/13

Endelig innkalling VT 07/13 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken 17.00.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) m.k.andenas@studentparlamentet.uio.no

Detaljer

Endeleg innkalling VT 06/12

Endeleg innkalling VT 06/12 Endeleg innkalling VT 06/12 5 10 Tid: tysdag 22. mai, kl. 17.15 Stad: Grupperom P 234, Sydneshaugen skole, Det humanistiske fakultet Vi opnar møtet med pizza kl. 17.00. Sydneshaugen skole er eit stort,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Side 1 Telefon: 555 45 011 Innhold VT 24/15 Protokoll for VT 02/15... 3 VT 25/15 Orienteringer... 9 Plikter

Detaljer

HANDLINGSPLANSEMINAR

HANDLINGSPLANSEMINAR STUDENTPARLAMENTET I OSLO HANDLINGSPLANSEMINAR Møte nr. 1 for Studentparlamentet 13/14 24.-25. august på Sundvolden Hotel NAVN:. Page 1 of 45 TIL: Studentparlamentet ved UiO FRA: Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring US-SAK NR: 33/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR ARKIVSAK NR: 2013/555 Mulighetsstudie for

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 01/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010 Tid: kl. 09.03 10.05 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Møteleder: Referent:

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 Saksnummer Tittel Side LS5 00 Konstituering 1 LS5 00.05-14/15 Konstituering 1 LS5 01 Rapporter og orienteringer 6 LS5 01.10-14/15 Rapporter 6 LS5 01.11-14/15

Detaljer

Vedtektssaker/Diskusjonssaker

Vedtektssaker/Diskusjonssaker SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 215 (Kanskje får Frode fikset rom i 4. etg for oss. Jeg holder dere oppdatert på face) Tid: kl 16:15 Godkjenning av referat

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/12

Endeleg innkalling VT 04/12 Endeleg innkalling VT 04/12 5 10 15 20 25 Tid: tysdag 20. mars, kl. 17.15 Stad: Carl Chr. Berners sal, Ingeniørbygget (HiB), Nygårdsgaten 112 Dei som er usikre på kvar dette er kan møte Velferdsstyret

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer