Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen"

Transkript

1 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 04/10: Tid: Mandag 22. mars 2010: kl 17:00 Sted: Det Akademiske Kvarter, Tivoli Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig innkalling sendes ut senest en uke før møtets start. Studentparlamentet er sammensatt av de 19 representanter som oppnådde plass ved Studentparlamentsvalget 2010, samt en representant fra hvert av de forskjellige fakultetene, til sammen seks. I alt er det 25 stemmeberettigede i Studentparlamentet. Forfall meldes til Hege Andersen, senest tre dager før møtets start. Ved spørsmål kontakt Leder, Synnøve M. Skaar, på mobilnummer , telefonnummer , eller e-post Eller kontakt Organisasjonssekretær, Hege Andersen på telefonnummer , eller e-post Parlamentsmøtet reguleres av de til enhver tid gjeldende og vedtatte statutter, valgreglement og forretningsorden. Orienteringssak kun mulig å stille spørsmål. Diskusjonssak mulig å stille spørsmål og diskutere. mulig å stille spørsmål, diskutere og fatte vedtak. Vedtatt møteplan for 2010: Mandag 25. januar 2010 (arbeids- og prinsipprogram) SP 02/10 Mandag 22. februar 2010 SP 03/10 Mandag 22. mars 2010 SP 04/10 Tirsdag 27. april 2010 (revidert budsjett SP) SP 05/10 Mandag 31. mai 2010 (landsstyredelegater) SP 06/10 Mandag 30. august 2010 (innspill-uibs budsjett, budsjett SP) SP 07/10 Mandag 27. september 2010 SP 08/10 Mandag 25. oktober 2010 SP 09/10 Mandag 29. november 2010 (konstituerende møte) SP 01/11 1

2 Fremlegg til dagsorden SP 53/10 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. SP 54/10 Godkjenning av protokoll SP 01/10 SP 55/10 Orienteringer Orienteringssak I. Arbeidsutvalget II. Universitetsstyret III. Samskipnadsstyret IV. Læringsmiljøutvalget V. Andre orienteringer SP 56/10 Engasjementsaften regnskap Orienteringssak SP 57/10 Regionsmøte før Stiftelsesmøtet Orienteringssak SP 58/10 Formøte til Stiftelsesmøtet SP 59/10 Valgstyret Diskusjonssak SP 60/10 Fagkritisk dag Diskusjonssak SP 61/10 Resolusjon om sykestipend SP 62/10 Resolusjon om sprøyterom på Høyden SP 63/10 Eventuelt 2

3 Med vennlig hilsen Synnøve Mjeldheim Skaar Leder Studentparlamentet ved UiB Hege Andersen Org.sek. SP 53/10 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. SP 54/10 Godkjenning av protokoll SP 01/10 SP 55/10 Orienteringer Orienteringssak VI. Arbeidsutvalget Orientering fra leder og fakultesansvarlig Vi har hatt noen travle uker i AU, der det har vært viktig å få i gang arbeidet med mange av sakene vi har i arbeidsprogrammet. Arbeidet med UiBs strategi om utdanning har også vært et viktig fokus i perioden siden forrige Studentparlamentsmøte. Ikke minst har det vært spennende å se rapporten fra Handlingsromutvalget som ble lagt fram 25. februar, som har vært en god anledning til å rette søkelyset mot utdanningskvalitet. Jeg har i lag med Kristian Blindheim deltatt i møte om forskning i den nye strategiske planen til UiB. Gruppa ønsker å holde fast ved det overordnede målet til UiB om å være et internasjonalt synlig forskningsuniversitet. Mye av diskusjonen dreide seg rundt hvordan man på ulike måter skal legge til rette for og stimulere til at en oppnår dette målet. UiBs standpunkt om rekruttering av talenter, finansieringsordning, incentivordninger, publisering og forholdet mellom bredde og spiss vil være sentrale punkter i den nye strategiplanen. Neste møte er tirsdag 16. mars og temaet for dette møtet vil være utdanning. I forkant av dette møtet kalte arbeidsgruppa inn til et åpent møte om utdanning. I den forbindelese arrangerte AU et formøte for dem som ønsket hjelp til å formulere forslag eller 3

4 spørsmål til møtet. Formøtet hadde rundt ti deltakere. Dessverre hadde det åpne møtet svært få deltakere, men vi fikk allikevel en god diskusjon. I ettertid ser vi at vi burde oppfordret sterkere til at møtet ikke burde være lagt til dagtid, da mange studenter ikke hadde mulighet til å komme pga undervisning. Jeg vil legge fram momentene fra møtet om Utdanningsstrategi muntlig under orienteringen min. Jeg har vært i møte med HSU og HF-fakultetet om samlingslokale for HF- studentene i lag med Bjørn-Anders og Espen, som skriver mer om dette. Den 25. februar skriver Hanne mer om hva vi gjorde for å følge opp rapporten til handlingsromsrapporten. Vi sendte ut en pressemelding raskt etter at rapporten var offentliggjort, men fikk dessverre lite respons på denne. Vi skrev også et leserinnlegg til Bergens Tidene i forkant av offentliggjøringen, men fikk tilbakemelding om at dette ikke var aktuelt nok for BT (!). Et av momentene som kommer fram i rapporten er at universitetene i Norge ikke får fullfinansiert 30 % av de studentene de tar opp i dag ved å utnytte eksisterende kapasitet maksimalt. Dette betyr at universitetene ikke har mulighet til å opprette flere studieplasser, slik regjeringen varsler at de vil, uten at disse er fullfinansiert fra oppstarten av. Rektor ved UiB, Sigmund Grønmo, har i den forbindelse gått ut og sagt klart fra at UiB ikke kommer til å opprette flere studieplasser uten fullfinansiering. Dette er vi glade for! Lørdag 13. mars hadde jeg og Sigmund Grønmo et felles debattinnlegg i BT om utdanningskvalitet, yngrebølgen og handlingsrommet for utdannings- og forskningsinstitusjonene. Jeg sitter i arbeidsgruppen som skal få på plass undersøkelsen Kurs1, som omhandler UiBs utdanninger med tanke på samfunnets kompetansebehov for framtiden. Dette er en annerledes kartlegging av hvilke behov for kompetanse (ikke profesjoner) samfunnet regionalt og nasjonalt har i et langsiktig perspektiv. Undersøkelsen skal gi UiB en pekepinn på om vi imøtekommer samfunnets behov, som er en del av samfunnsoppdraget til et Universitet. Ikke minst mener vi en slik undersøkelse er i studentenes interesse, da rett kompetanse vil være avgjørende også for framtidige studenter når disse skal ut i arbeidslivet. Undersøkelsen retter seg inn mot både offentlig og privat sektor, i både et regionalt og nasjonalt perspektiv. 4

5 Jeg har møtt i arbeidsgruppen til Utdanning i Bergen, der vi blant annet diskuterte rekrutteringsstrategien. Torsdag 4. mars deltok jeg på fagkritisk dag på psykologi, der opptaksordningen var temaet. Debatten var opphetet og svært interessant, med godt oppmøte og mange innlegg. Det kom klart fram at studentene ikke ønsker endringer i opptaksordningen. Ellers har jeg organisert mye rundt påmelding til Stiftelsesmøte Og tilknyttede arrangementer. Jeg har vært på møte i Styringsgruppen for sammenslåingen. Jeg har deltatt på Meltzermidaggen. Jeg har vært på den svært velykkede demonstrasjonen for 11 måneders studiefinansiering. Jeg har vært settevara for Hanne i Alumnusrådet og har hatt møte med Springbrettet om muligheter for samarbeid. In tillegg må jeg dessverre orientere om at Miran Riise har trukket seg fra Kontrollkomiteen. Orientering frå fag- og forskingsansvarleg Handlingsromutvalet Den 25. februar la Handlingsromutvalet fram sin rapport. Me skreiv lesarinnlegg og kronikk som me prøvde å få på trykk i forkant av dette. Me sendte ut pressemelding då rapporten blei lagt fram, og sa oss godt nøgde med at utvalet i stor grad kom fram til det me allereie veit: det økonomiske handlingsrommet er blitt mindre som følgje av fleire øyremerka tiltak som ikkje er fullfinansierte. Rapporten finn de her: ndlingsrom%20for%20kvalitet.pdf Korte semester Eg undersøkjer no kvar saka bør bli fremma, då det ikkje er sikkert at saka eignar seg for handsaming i Utdanningsutvalet. Eg har også undersøkt bruken av eksamenslokale i vårsemesteret på dei ulike fakulteta, her ser ein at Mat.nat. arrangerer mange fleire eksamenar enn ein gjer på SV og HF, og i tillegg har Mat.nat. ein kortare eksamensperiode. Me har også nemnt saka i møte med leiinga på SV. Eit argument me har blitt møtt med er at det er reglane for sensur som gjer at SV held sine eksamenar så tidleg, men sensurreglane for SV skil seg ikkje frå dei som t.d. Mat.nat. har å forhalda seg til. Fagkritisk dag 5

6 Torsdag 4. mars gjekk fagkritisk dag 2010 av stabelen. I forkant av dagen kontakta eg studentutvalsleiararane med førespurnad om kva program dei ulike fagutvala på deira fakultet skulle ha, og om nokon trong hjelp. Me fekk tilbakemelding om at det var mange som ikkje hadde vore med på fagkritisk dag før, men at dei ikkje trong hjelp til arrangementet. Det som var litt synd er at det ikkje blei arrangert fagkritisk dag på alle fakultet i år. Eg kunne gjort ein betre jobb med å kontakta fagutvala på eit tidlegare tidspunkt, men fagkritisk dag er eit arrangement fagutvala sjølv har ansvar for. Det er tydeleg at fagkritisk dag er noko nytt for svært mange, også i fagutvala, og eg vil derfor gjerne ha ein diskusjon om kva Studentparlamentet kan gjera i samband med arrangeringa av fagkritisk dag Det vil vera svært synd om årets situasjon gjentar seg til neste år, og om det kan hjelpa at Studentparlamentet t.d. held eit informasjonsmøte, meiner eg det vil vera ein god idé. Eg har også skrive lesarinnlegg til Studvest om fagkritisk dag. Sjå sak 60/10. Alumnusrådet Alumnusrådet hadde omsider sitt første møte onsdag 10. mars, her møtte Synnøve som vara for meg. Rådet har sett ein møteplan for heile 2010, og skal, etter planen, få supplert inn alumnusrepresentantar på sitt neste møte. For oss vil det m.a. vera viktig at Alumnusrådet lager ein plan for korleis ein skal få studentar og alumnar til å registrera seg på og nytta Alumnusportalen. Der skal ein få informasjon om alumnusarrangement og ha moglegheit til å ha kontakt med andre tidlegare studentar ved UiB. Saker til Utdanningsutvalet (UU) Eg har førebudd sakspapir til neste møte i UU, som er onsdag den 24. mars. Me hadde eit møte med Ingvild Greve og Lars Helge Nilsen om sakene våre og framgangsmåte til UU-saker onsdag 10. mars. Saka om studentaktiv forsking vil bli fremma som ei diskusjonssak på neste møte som planlagt, men saka om pilotprosjekt med data på eksamen blir utsett til den er blitt utgreia meir. Dette fordi Utdanningsavdelinga vil ha betre tid til å gå gjennom saka, både for å sjå om den passar til handsaming i UU, og kva konsekvensar saka eventuelt vil få. Viss saka viser seg å passa til handsaming i UU vil me ta den opp på UU-møtet i mai; viss ikkje vil me finna eit meir passande organ/utval å fremma saka i. Stand 6

7 Revidert liste over når me planlegg å stå på stand på dei ulike fakulteta ser no slik ut: torsdag 18. mars stand på Biobas (Med.odont.), torsdag 25. mars stand på SV-bygget, onsdag 14. april stand på Mat.nat, torsdag 29. april på HF, torsdag 6. mai på HF-biblioteket og torsdag 20. mai på Studentsenteret. Ymse - Forskingsutvalet har møte tysdag 16. mars, her skal me m.a. snakka om Forskningsdagene, fellesgrader, og to nye moglege kandidatar til å søkja om å bli Senter for fremragende forskning (SFF) skal presentera seg sjølve. - UB har utvida e-boksamlinga si med om lag titlar. Det blei halde ei markering for dette på HF-biblioteket fredag 12. mars, kor eg deltok. Masterstudent Kristine Bergan heldt eit innlegg om studentar sitt syn på e-bøker. Desse titlane kan ein nytta dei t.d. kompendium og undervising, og ein kan kopiera og lasta dei ned heilt fritt. - Eg har besøkt Arbeidslivsdagen på Det psykologiske fakultet, som hadde eit variert og godt program. - Forskingsrådet har sendt ut Grenseløs forskning Forskningsrådets strategi for internasjonalt samarbeid på høring. Eg jobbar med denne, og skal skriva eit høringssvar. Saka om karakterutskrifter og vitnemål berre skal oppgi resultat oppnådd som student på studieprogrammet ein ber om utskrift for skal opp som orienteringssak i Utdanningsutvalet 24. mars. Orientering fra Læringsmiljø- og likestillingsansvarlig Jeg har vært i kontakt med IT-avdelingen om utvidelse av meldetjenesten LYDIA slik at studenter får tilgang. Dette kommer, men de venter på en ny versjon av LYDIA i løpet av april. Når dette er på plass starter IT-avdelingen arbeidet med å åpne tjenesten for alle studentene. Jeg har vært i kontakt med eiendomsdirektøren om problemstillingen med bruk av Hangaren som eksamenslokale. Det er foretatt en kostnadsutredning, men leie av lokaler går over EiAs budsjetter og de har i år ikke midler til å leie andre lokaler. 7

8 AU har vært i møte med HSU og HF-dekanatet for å drøfte mulighetene for et samlingslokale på fakultetet. Slik Studvest også har skrevet om vurderes nå muligheten for å omdisponere lokaler i Sydneshaugen Skole, men det må avklares at dekningsgraden for lesesalsplasser ikke reduseres. Jeg har besøkt Psykologisk Studentutvalg, Studentutvalget på SV og JSU for å diskutere nærmere hvilke behov og ønsker de har med hensyn til lokaler til studentorganisasjonene. MOSU og RU står for tur. Jeg ble Ble intervjuet på BSTV om sykestipendsordningen til Lånekassen. Problemstillingen inspirerte AU til å utarbeide en resolusjon (sak 61/10). SPs nettside har vært preget av endel feil og mangler. Arbeidet med å rette dette anser jeg nå som i stor grad fullført. Alle norske og engelske tekster er oppdatert og SP oppfordres til å kikke innom og se om noe er feil eller kan gjøres anderledes. Nyhetsbrevet fra SP for mars ble skrevet både på norsk og engelsk. Vi har forsøkt å gjøre det litt mer kortfattet og lettleselig enn tidligere. Jeg har startet arbeidet med arbeidsprogrammets punkt om åpne dokumentformat. I denne forbindelse har jeg utarbeidet sakspapirer med tanke på å fremme saken i Utdanningsutvalget, men har i samråd med utdanningsavdelingen kommet frem til at saken kanskje er utenfor utvalgets mandat og muligens må fremmes direkte for Universitetsstyret. Vi er godt hjulpet av Statens pålegg om åpne IT-standarder i offentlig sektor, men møter likevel motstand hos IT-avdelingen. Jeg har hatt møte med Iren Igesund om Utdanningsavdelingens pilotprosjekt for universell utforming og tilrettelegging av studielitteratur. Formålet med møtet var å bli litt bedre orientert om hva som er gjort og hva som gjenstår med hensyn til bedre tilrettelegging for lyns- og lesehemmede. 9. mars traff AU Olje- og energiministeren på mat.nat. 8

9 10. mars var det demonstrasjon for 11 måneders studiestøtte. Forut for dette sendte vi ut pressemelding og fikk ganske god dekning i blant annet BT, BA og NRK Hordaland. Jeg har vært på møte i styringsgruppen for skiltprosjektet som handler om en helhetlig omskilting av hele universitetet, innvendig og utvendig. Vi regner arbeidet med planen som avsluttet og vi avventer godkjenning fra UiB-styret. NSU har innstilt meg og Karen Golmen til det nasjonale Kvinner i Forskning-rådet. Rådet er blant annet er et viktig høringsorgan for Kunnskapsdepartementet i saker som angår likestilling i vitenskapelige stillinger. 12. mars var jeg i Oslo i møte med NSUs Likestillingskomité sammen med representanter fra UiO og NTNU. Vi møtte representanter fra Skjevt Forum, Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH). Orientering fra Miljø, Velferds og Internasjonalt ansvarlig Demonstrasjon for 11-måneders studiestøtte Jeg har siden sist SP jobbet mye demonstrasjonen vi arrangerte for 11-måneders studiestøtte onsdag 10. mars. I forkant av demonstrasjonen jobbet jeg sammen med representanter fra SP-HiB og NHHS i en liten styringsgruppe. Vi ordnet alt det praktiske i fm. en demonstrasjon og kontaktet appellanter. Vi skal ha et oppsummeringsmøte men vi er grunnleggende fornøyd med demonstrasjonen her i Bergen. Vi hadde høyest oppmøte i landet. Arbeidsprogram for Velferdstinget i Bergen Jeg har også ledet arbeidsprogramkomiteen for Velferdstinget. Jeg la frem vårt forslag til arbeidsprogram i VT mandag 15. mars. Undersøkelse for SiB Kafé Når jeg fremdeles fungerte som leder i VT jobbet jeg en del med utarbeidelsen av SiB Kafé s nye kundeundersøkelse. Denne undersøkelsen skulle jeg hjelpe SiB Kafé med å distribuere til studentene i Bergen. Dette ble langt mer tidkrevende enn jeg hadde ventet da firmaet som skulle gjennomføre undersøkelsen var svært lite fleksible. Til slutt landet vi på en løsning der undersøkelsen ble nevnt i vårt nyhetsbrev og 9

10 studentene som ville delta måtte sende en mail til SiB der de sa hvilken kafé de brukte mest. Inkluderingsmidlene Vi har også hatt møte i behandlingsgruppen for inkluderingsmidler og til nå har vi delt ut kr ,-. Spørsmål til statsråden 9. mars besøkte Olje,- og energiministeren UiB. Vi i AU var med på besøket og jeg var en av de tre studentene som fikk forberede et spørsmål til statsråden. Handlingsplan for internasjonalisering Siden sist SP har jeg også møtt i handlingsplangruppen for internasjonalisering ved UiB. I dette arbeidet bruker jeg vårt høringsvar (vedtatt i SP ) som rettesnor. Internasjonal Gruppe Mandag 15. mars var jeg også i møte med Internasjonal Gruppe i Bergen. Vi har bla. planlagt både seiltur og skitur for internasjonale og norske studenter. SAIH Jeg har også hatt et møte med SAIH og snakket litt med de om hvordan man kan nå frem til akademikerne ved UiB. Språkkafeen Vi fikk inn over 70 henvendelser om språkkafeen etter at jeg la ut melding på MiSide. Det var mange godt kvalifiserte søkere og prosessen med å velge kaféverter har tatt lengre tid enn jeg var forberedt på. Dette skal jeg huske på til neste semester. Stillerom I tillegg har jeg også jobbet med å få på plass et stillerom for sen VII. Universitetsstyret Orientering fra Universitetsstyrerepresentantene Siden sist har Espen vært i møte med HSU og ledelsen ved Det humanistiske fakultet om forsamlingslokale for HFstudentene. Lokalet som opprinnelig ble skjenket studentformål, Vaktmesterboligen (VMB), ønsker ledelsen å benytte som kontorlokaler til ansatte. Dette på tross av at 10

11 arealet opprinnelig var lesesalsplasser og at HF har færrest antall lesesaler i forhold tiantall studenter. Ledelsen gav imidlertid HSU mulighet til å omdisponere et annet lokale som i dag er lesesaler, til sosiale aktiviteter. Vi har deltatt i et åpent møte om Universitetets strategi for perioden Her delte studentene i strategiutvalget (Synnøve M. Skaar og Kristian Blindheim) sine tanker om utdanningsstrategi og fikk innspill fra fremmøtte studenter. Ingrid har hatt møte med HiB og Springbrettet om å opprette et fag som videreføring av det tidligere pilotprosjektet Styrearbeid i praksis. Høgskolen er interessert i et samarbeid om dette, og tar nå kontakt med fagområdet for økonomi og administrasjon for å høre om de kunne tenke seg å ha et faglig ansvar for et slikt fag. Espen har hatt de siste møtene med arbeidsgruppen for fagdimensjonering på Det humanistiske fakultet. Den ferdige rapporten blir sendt på høring til relevante organ og personer ved fakultetet onsdag 17. mars. Ingrid ble supplert inn i behandlingsgruppen for frifondsøknader som fikk delt ut midlene i løpet av ett møte. Vi fikk invitasjon til å delta på SV-revyen, noe vi satte stor pris på. Ingrid deltok. Vi har deltatt på Meltzermiddagen 8. mars. Det følger av Meltzers testament at det skal holdes en middag hvert år i forbindelse med utdelingen av midlene fra Meltzerfondet. Dagen er Metzers fødselsdag. 10. mars deltok Ingrid på demonstrasjonen for 11 måneder studiestøtte. 12. mars trykket På høyden et leserinnlegg av Espen. Vi har sammen med styrerepresentantene fra NHH arrangert Kollegialt forum (KoF) mars. Dette er et møteforum for studentvalgte styremedlemmer på landets universiteter. Alle universitetene var representert med unntak av Universitetssenteret på Svalbard (Unis) og Universitetet i Agder (UiA). I tillegg til å diskutere diverse aktuelle tema var seks foredragsholdere invitert. Fra NHH kom Rektor Jan I. Haaland og fortalte om NHH og rapporten fra Handlingsromutvalget. 11

12 Førsteamanuensis Inger Stensaker foredro om Strategier og taktikk i styrerommet. Til slutt lærte vi om forhandlinger fra Professor Jørn Rognes. På UiB fikk vi besøk av Frank Aarebrot som delte sine tanker om valg. Han snakket om listevalg contra personvalg og direktevalg contra indirekte valg. Professor Roger Strand fortalte om dannelse i utdanningen og Knut Børve fortale hvorfor faget NANO 100 er fantastisk nok til å vinne Ugleprisen (UiBs interne utdanningskvalitetspris). For vår del gjenstår bare et KoF, nemlig i Stavanger mai. Mandag 15.mars møter vi representanter for Farmasi. I neste styremøte skal det avgjøres om senteret for farmasi skal bli en del av Det medisinsk-odontologiske fakultet eller Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og hvordan dette skal organiseres. Samme dag holder Studentutvalget på HF (HSU) møte og vi er invitert. Tirsdag 16. mars er det møte i Forskningsutvalget. I løpet av 2010 har Espen hatt jevnlige møter med Kristian Blindheim i forbindelse med den nasjonale dagskonferansen om dannelse som skal avholdes i Bergen onsdag 17. mars. Her skal Kristian og Espen holde et innlegg, og Kristian skal delta i paneldebatten i slutten av konferansen. Torsdag 18.mars skal det holdes et åpent høringsmøte om rapporten fra arbeidsgruppen om fagdimensjonering som Espen har sittet i. Samme dag er møte med Uni.Global om deres fremtid som del av UiB. Det er også planlagt å avholde seminar for tillitsvalgte i fakultetsstyrer og instituttråd denne dagen. Gjenstående styremøter våren 2010: 29. april, 27. mai og 17. juni. VIII. Samskipnadsstyret IX. Læringsmiljøutvalget X. Andre orienteringer SP 56/10 Engasjementsaften regnskap Orienteringssak Saken blir lagt fram muntlig i møtet. 12

13 SP 57/10 Regionsmøte før Stiftelsesmøtet Orienteringssak Studentenes Landsforbund (Stl) pleier i forbindelse med sine Landsmøter å arrangere regionmøter som forberedende møter. Nå skal Stl arrangerer regionmøter i forbindelse med Stiftelsesmøtet og NSUs medlemslag er invitert til å delta. Hensikten med regionmøter er å informere om saker som skal opp på Stiftelsesmøtet, om Stiftelsesmøtet generelt og å gi informasjon til nye delegater. Regionmøte skal ikke være en arena der man diskuterer sakene ferdig, men får stilt spørsmål om sakene og synliggjort ulike standpunkt i en sak. NSU-UiBs delegater til Stiftelsesmøtet fikk også muligheten til å melde seg på regionsmøte. Beskjeden som gikk ut til delegatene var at dere som ønsket kunne melde dere på, slik at alle i utgangspunktet hadde mulighet. Studentparlamentet betaler selv utgiftene til reise og selve arrangementet. Alle delegater fra NSU-UiB fikk beskjed om at overnatting i utgangspunktet ikke ville bli dekket. Innen fristen for påmelding hadde fem av delegatene, og andre som skal møte på Stiftelsesmøtet, meldt seg på regionmøte. Studentparlamentet dekker utgiftene for disse Disse er: (Synnøve M. Skaar dekkes av styringsgruppen) Ingrid Foss Ballo Erik N. Rydningen Hanne Kvilhaugsvik Bjørn-Anders Hind Ole Magnus Mostad SP 58/10 Formøte til Stiftelsesmøtet AU foreslår å avholde formøte til Stiftelsesmøtet og ekstraordinært Landsting april. Det foreslås å holde formøte over to dager og at dette delvis avholdes i fellesskap med andre institusjoner fra Bergen, som sender delegasjoner til SM. Hensikten er først og fremst å fremme det framtidige samarbeidet mellom de framtidige medlemslagene i valgkretsen NSO-Bergen. Et slikt felles formøte vil forhåpentligvis også bidra til å gi delegatene flere ulike 13

14 perspektiver på sakene, og slik forbrede delegatene på debatten på Stiftelsesmøtet. Arbeidsutvalget ønsker å ta initiativ til å avholde møtet på Studentsenteret. Vi ønsker også å invitere NHHS til formøte til ekstraordinært Landsting i NSU. Vi foreslår at møtet avholdes fredag 16. april fra kl 17:00 og at formøte til Landstinget blant annet kan holdes da. Videre foreslår vi at møtet fortsetter lørdag 17. april kl 10:00 til 18:00. Dersom det skulle vise seg nødvendig bør vi ha mulighet til å fortsette møtet også på søndag, men at man da for eksempel begynner møtet noe senere. Vi foreslår også at Studentparlamentet tar initiativ til at man samles for sosialt samvær på lørdagskvelden. Arbeidsutvalget foreslår at Studentparlamentet som verter for møtet stiller med lett bevertning til møtet, dvs. frukt, kjeks og brus. Videre foreslår vi at det settes av penger til å dekke utgifter til pizza til møtedeltakerne oppad begrenset til 3500 kr, men at det foreslås til de andre medlemslagene at vi spleiser på denne utgiften. Forslag til vedtak Alle NSU-UiBs delegater til Stiftelsesmøtet plikter å møte på formøte Studentparlamentet inviterer alle de syv medlemslagene i NSU og Stl til formøte til Stiftelsesmøtet for NSO i tidsrommet den april, på Studentsenteret. Studentparlamentet dekker utgifter til møtet oppad begrenset til kr 5000, men vil foreslå overfor de andre institusjonene at man spleiser på utgiftene. Arbeidsutvalgets innstilling Vedtas SP 59/10 Valgstyret Diskusjonssak Valgstyret består nå av fire medlemmer. Disse er invitert til møtet for å legge fram sine planer for opplegget for vårens 14

15 universitetsstyrevalg, og ta imot innspill fra Studentparlamentet på dette. SP 60/10 Fagkritisk dag Diskusjonssak Fagkritisk dag er ein fast tradisjon på Universitetet i Bergen (UiB), og får føre seg den første torsdagen i mars kvart år. Studentane får undervisningsfri, slik at alle skal ha moglegheit til å delta på arrangementa. I år gjekk fagkritisk dag føre seg 4. mars, og det var mange gode opplegg. Dessverre blei det ikkje arrangert fagkritisk dag på alle fakultet i år. Det er fagutvala som har ansvar for å arrangera fagkritisk dag, men Studentparlamentet har ofte hjelpt til ved t.d. å arrangera informasjonsmøte og å tilby hjelp til fagutvala. I år blei det ikkje halde informasjonsmøte, men fagutvala blei tilbydde hjelp. Me fekk tilbakemelding frå fleire fagutval om at det var første gong dei var med på dette, og at mange av dei ikkje kjente så godt til opplegget. Me har i år fått tilbakemelding på at det var lite informasjon frå Studentparlamentet til fagutvala. Til trass for at det er fagutvala sitt ansvar å arrangera fagkritisk dag, bør ein ta sjølvkritikk på dette. Arrangementet er ukjent for mange, både for studentane og for fagutvala, noko som kan føra til at ein ikkje blir klar over arrangementet før kort tid i forvegen. For fagutval kan dette føra til at ein går glipp av moglegheita til å arrangera fagkritisk dag for sitt fag. Dette er uheldig, og det bør vera eit mål at fagkritisk dag blir arrangert på alle fakultet. Det er viktig at fagutvala får informasjon om opplegget og hjelp til arrangering på eit tidleg tidspunkt. Hovudfokuset bør vera på at fagkritisk dag blir arrangert samstundes på fakulteta, men det må også vera rom for å avhalda arrangementet på eit seinare tidspunkt dersom det kolliderer med t.d. eksamensperioden for eit fakultet. Studentparlamentet 2010 kan sjølvsagt ikkje leggja føringar på kva neste Studentparlament skal gjera. Likevel bør ein tenkja på, og oppfordra til, at det blir meir fokus på fagkritisk dag til neste år. Det kan t.d. vera ein god idé at Studentparlamentet inviterer fagutvala til informasjonsmøte i god tid før fagkritisk dag, slik det blei gjort i Studentparlamentet kan også tilby hjelp tidlegare enn kva som blei gjort i år. Eit anna poeng, som blei nemnt i eit lesarinnlegg i Studvest 10. mars, er at fagkritisk dag ikkje blei reklamert for i nokon særleg grad i år. Studvest ville laga ei oversikt over arrangementa, men dette 15

16 synte seg å vera vanskeleg då heller ikkje me i Studentparlamentet hadde fått full oversikt over alle arrangementa. Eit godt tiltak til neste år kan t.d. vera at Studentparlamentet hjelp til med å koordinera og samla inn informasjon om dei ulike arrangementa i forkant av fagkritisk dag, og hjelp til med å reklamera for dette. Saka blir tatt opp for å få diskusjon om kva Studentparlamentet kan hjelpa til med for å få arrangert fagkritisk dag på alle fakultet til neste gong. Arbeidsutvalet (AU) meiner at det bør oppfordrast til at Studentparlamentet 2011, ved AU, held informasjonsmøte, tilbyr hjelp, og eventuelt hjelper til med å reklamera for og koordinera dei ulike arrangementa. Dette vil vera gode tiltak som kan sørgja for at me til neste år får fagkritiske arrangement på alle fakultet, og at desse arrangementa er annonsert og profilert på førehand. SP 61/10 Resolusjon om sykestipend Bakgrunn Studenter som kan dokumentere at de er studieufør og derfor forsinket i utdanningen, har i henhold til dagens forskrifter om utdanningsstøtte rett til å få omgjort lån til såkalt sykestipend i sykdomsperioden. Studenter som mottar sykepenger fra folketrygden er imidlertid ikke omfattet av denne ordningen. Utdrag fra Lånekassens forskrifter, femte del, spesielle ordninger, 43-4 Begrensninger ved samtidige ytelser fra folketrygden: Søker som har rett til sykepenger, tidsbegrenset uførestønad, attføringspenger eller rehabiliteringspenger fra folketrygden for sykdomsperioden, får ikke omgjort lån til stipend for den tiden de har slike ytelser. Forskriften er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov nr. 37 om utdanningsstøtte, kapittel II. Utdrag fra lovens 7. Behovsprøving: 16

17 Utdanningsstøtten kan behovsprøves mot økonomien til søkeren, søkerens ektefelle eller samboer og søkerens forsørgere. Steforeldre likestilles med biologiske foreldre når det gjelder forsørgelse. Utdanningsstøtten kan falle bort eller reduseres dersom søkeren får støtte gjennom andre støtteordninger. Departementet gir forskrifter om behovsprøving, herunder beløpsgrenser og hvilke grupper behovsprøvingen skal gjelde for. Departementet har altså hjemmel til å behovsprøve utdanningsstøtten mot økonomien til søkeren, men har i sine forskrifter likevel besluttet å ikke gjøre dette dersom søkeren mottar støtte gjennom folketrygden. Sykestipend-ordningen omfatter kun studenter som er 100 % studieufør. Fra Lånekassens forskrifter, femte del, spesielle ordninger, 43-1 Vilkår for sykestipend: Søker som blir syk og av den grunn er helt studieufør i en del av søknadsperioden, kan få lånet for denne tiden omgjort til sykestipend [...] Videre er det presisert i merknad: Med helt studieufør er ment at søkeren er helt ute av stand til å følge undervisning, studere hjemme, levere oppgaver og lignende, og delta på eksamen. Denne forskriften er også fastsatt av departementet med hjemmel i Lov om utdanningsstøtte. Utdrag fra lovens 6. Andre ytelser: I tillegg til støtte til livsopphold kan det gis stipend og/eller lån til andre utgifter i forbindelse med utdanningen, herunder skolepenger og reisestøtte. Det kan også gis støtte til utgifter til forsørgelse, omgjøring av lån til stipend ved fødsel eller sykdom, stipend til flyktning, eller annen støtte til særskilte grupper. Departementet gir forskrifter om vilkår for å motta støtte som nevnt i første ledd. 17

18 Problemstilling En stadig større andel av den norske studentmassen ser seg nødt til å ha deltidsjobb ved siden av studiene. Mens omlag en av tre studenter hadde deltidsjobb i 1997, hadde nær halvparten deltidsjobb i 2007 (http://www.nav.no/ cms). Som arbeidstakere har naturligvis denne gruppen i henhold til norsk lov rett til sykepenger fra folketrygden på lik linje med resten av befolkningen. Det er imidlertid på det rene at den delen av gruppen som også mottar støtte fra Lånekassen, ikke kan forsørge seg selv med sin lønnsinntekt alene. En forskjellsbehandling av studenter som har deltidsjobb ved siden av studiene kan ikke rettferdiggjøres når denne gruppen opplagt er avhenging av utdanningsstøtten på lik linje med studenter som ikke har lønnsinntekt. For mange er det tvingene nødvendig å ha en deltidsjobb for å kunne studere i det hele tatt. Dagens forskrifter straffer imidlertid denne gruppen fordi de mottar en støtte fra folketrygden de har krav på i henhold til norsk lov. Konsekvensen er at de kommer i en meget vanskelig økonomisk situasjon som direkte konsekvens av sin uførhet. Ikke alle studenter som blir studieufør blir 100 % sykemeldt. Det vil si at de er i stand til å produsere studiepoeng, men på grunn av sin uførhet kan de ikke oppnå planlagt studieprogresjon. Gjennom at dagens forskrifter kun omfatter 100 % studeuføre studenter, straffes delvis studieuføre studenter. Dette er en meget uortodoks praksis sammenlignet med for eksempel folketrygdens ordninger for delvis uføre arbeidstakere. Forskriftene i sin nåværende utforming må ses på som et insentiv fra KD om bruk av 100 % sykemelding. Praksisen er i konflikt med regjeringens strategi for redusering av sykefravær gjennom mer utstrakt bruk av gradert sykemelding. (http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/pressesenter/presse meldinger/2010/enige-om-tiltakspakke-for-lavere-sykefravarog-ny-ia-avtale.html?id=594034) 18

19 En utbedring av disse problemene krever at Kunnskapsdepartementet endrer forskriftene tråd med hjemmel i 7. Behovsprøving og 6. Andre ytelser i lov nr. 37 om utdanningsstøtte. Resolusjon Studenter med deltidsjobb skal ha rett til sykestipend fra Statens Lånekasse for utdanning på lik linje med studenter uten lønnsinntekt. Dagens forskrifter som utelukker sykestipend til studenter som mottar støtte fra folketrygden, straffer studieuføre studenter som er avhengig av en deltidsjobb ved siden av sine studier. Forskriftene straffer også studenter som er delvis studieufør gjennom å ekskludere denne gruppen fra sykestipend-ordningen. Studentparlamentet ved Universitet i Bergen forventer at Kunnskapsdepartementet endrer forskriftene for utdanningsstøtte, slik at studieuføre studenter som mottar støtte fra folketrygden ikke automatisk mister retten til sykestipend. Studentparlamentet forventer også at Kunnskapsdepartementet endrer forskriftene slik at delvis studieuføre studenter får rett sykestipend. Forslag til vedtak Resolusjonen vedtas med de endringer som fremkommer I motet Arbeidsutvalgets innstilling Vedtas SP 62/10 Resolusjon om sprøyterom på Høyden Saken ettersendes SP 63/10 Oppnevning av representant til gruppen for implementering av reglement for helseforskning Saken ettersendes SP 64/10 Eventuelt 19

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 Tid: Mandag 30. mai 2016 Det vil bli

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Endelig innkalling VT 08/15

Endelig innkalling VT 08/15 Endelig innkalling VT 08/15 Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 15 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/15-16

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/15-16 Tid: Mandag 29. februar 2016

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen

Møte i Velferdstinget i Bergen Møte i Velferdstinget i Bergen Tirsdag 10. mai 2011 VT 36/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: HiB: NHH. NLA: Betanien: Haraldsplass D. H: KhiB: BAS: Skrivekunstakademiet:

Detaljer

Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet

Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet Referat frå møte i Juridisk studentutvalg JSU-kontoret 23.april 2012 klokken 1815 Valg av referent Ørjan Nordheim Skår valt Godkjenning av referat Godkjenning

Detaljer

Endeleg innkalling VT 09/12

Endeleg innkalling VT 09/12 Endeleg innkalling VT 09/12 5 Tid: laurdag, 3. november, kl. 12.00 Stad: Egget, Studentsenteret Alle representantar med røysterett kan møte på Studentsenteret til frukost 10.30. 10 15 20 25 Endeleg innkalling

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11: Tid: Mandag 22. november 2010 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

Endeleg innkalling VT 02/14. Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter

Endeleg innkalling VT 02/14. Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Endeleg innkalling VT 02/14 Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Møter i Velferdstinget er opne for alle, og SiB-studentar har møte, tale og forslagsrett. Møter byrjar

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Endelig innkalling VT 04/13

Endelig innkalling VT 04/13 Endelig innkalling VT 04/13 Tid: Tirsdag 9. april, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 03/14-15 den 27.oktober 2014 kl.17:00 avholdt i seminarrom E, Studentsenteret SP 33/14-15 Vedtakssak Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/11

Endeleg innkalling VT 04/11 Endeleg innkalling VT 04/11 Tid: Tysdag 12.04.2011, kl. 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret skal vere VT sine medlemmar

Detaljer

Må finne ut hvor mye av utdelingen av studentorgansmidlene som kan referatføres. Dermed utsettes godkjenning av referat til neste møte.

Må finne ut hvor mye av utdelingen av studentorgansmidlene som kan referatføres. Dermed utsettes godkjenning av referat til neste møte. TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013 OSLO, 10.09.2012 REFERAT MØTE 29/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG Tid: Tirsdag 25.09.2012, kl. 09:00 Sted: Møterommet, 2. etasje på Villa Eika 231/12

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

Agenda for allmøte på MatNat

Agenda for allmøte på MatNat Agenda for allmøte på MatNat Tid: tysdag 29. april kl. 16:15 Stad: Auditorium 1, Realfagbygget 1. Val av møteleiar og referent 2. Godkjenning av saksliste og saker til eventuelt 3. Orientering om Realistutvalget

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 07. APRIL 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 07. APRIL 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 12/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 07. APRIL 2010 Tid: kl. 08.10 08.40 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Møteleder: Referent:

Detaljer

Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler

Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler Vår dato Vår referanse Fagavdelingen 09.02.15 201500120-2 Din dato Din referanse 08.01.15 15/162 Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no. Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

U39 Referat fra AU-møte i SP-UiB 27. september

U39 Referat fra AU-møte i SP-UiB 27. september U39 Referat fra AU-møte i SP-UiB 27. september Møtedato 27. september 2016 Møtetid kl. 14:00 Møtested Midtrommet, Studentsenteret Ordstyrer Referent Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Tilstede: Håkon,

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtestad: Dato: Tidspunkt: Gloppen Hotell, Sandane 05.02.2015 09:00 14:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi- Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Orienteringar: VT 09/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 09/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 09/14 Tid: tysdag 2. desember kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal

Detaljer

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 1.0 Fag- og forsking: 1.1 En akademisk og faglig mentorordning som er tilgjengelig for alle laveregradsstudenter skal eksistere på universitetet. 1.2 Det

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

Endelig innkalling VT 02/11

Endelig innkalling VT 02/11 Endelig innkalling VT 02/11 Tid: Tirsdag 1.2.2011, kl. 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen REFERAT 1. Godkjenning av dagsorden, ordstyrer og referent. - Ingen innvendinger på dagsorden. Remi Iversen ble valgt til ordstyrer. Ole Martin Loe

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

Orienteringar: VT 07/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 07/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 07/14 Tid: tysdag 9. september kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/10: Tid: Mandag 22. februar 2010: kl 17:00 Sted: Studentsenteret, auditorium egget Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 04/12 den 20. mars 2012 kl. 17.15 avholdt i Nygårdsgaten 112, Bergen. VT 31/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Livar Bergheim, Bjørn-Anders

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013

Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 Tredje del. Støtte til søker i høyere utdanning og søker i fagskoleutdanning, folkehøyskole

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, fungerende leder

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Tirsdag 18. oktober 2011 VT 57/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: KhiB: BAS: NHH: HiB: Kristoffer Gaasholt,

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 12.12.2014 Tidsrom: 16:00 18:00 Sted: Stavanger Rådhus foredragssalen Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak 44/14 Kontrollkomiteens rapport 2014 10 min Sak 45/14 Valg av

Detaljer

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen Høye ambisjoner for høyere utdanning 2015 Universitetet i Bergen Vi går til valg på: Bysykler på campus Samarbeid med næringslivet for bedre karriereveier til studentene Fjerne alle former for kvotering

Detaljer

REFERAT FRA MØTE 10/11 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG

REFERAT FRA MØTE 10/11 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2010/2011 OSLO, 11.03.2011 REFERAT FRA MØTE 10/11 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG Tid: Tirsdag, 15. mars 2011, kl. 09.00 Sted: Villa Eika, møterom i 2.etg Møteleder:

Detaljer

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte Til AMU Møteinnkalling arbeidsmiljøutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet. Møtestad: Stort møterom Foss, Sogndal Dato: Torsdag 17. oktober 2013 Tidspunkt: Kl. 12.15 14.00 Saksliste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

PLATTFORM. Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013. Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten

PLATTFORM. Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013. Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten PLATTFORM Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013 Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten ved Universitetet i Bergen. Det vil være det viktigste for meg hvis jeg blir valgt til universitetsstyret.

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob.

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob. PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 24.-26. FEBRUAR 2012 MØTERAMME Fredag 24. februar kl 17.00 - søndag 26. februar kl. 14.00 i FOs lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo. Hotell er bestilt på Thon Hotel Terminus.

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU, UiA,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - KD Kunnskapsdepartementet

Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - KD Kunnskapsdepartementet 1 2 3 4 5 6 7 8 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no 9 10 11 12 13 Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 05/10: Tid: Tirsdag 27. april 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Magnus: Vedtatt budsjett og strategi. Middag med U-ledelsen. KOFF-seminar, - veldig bra.

Magnus: Vedtatt budsjett og strategi. Middag med U-ledelsen. KOFF-seminar, - veldig bra. Referat fra AU-møte 3. november kl. 12:00 Til stede: AU, Thea, Magnus og Hege (referent) Sted: Rom 207 1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat (V) Innkalling og dagsorden godkjent. Godkjenning

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes .. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Innkallingen

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 07/10: Tid: Mandag 30. august 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

DERA Det Eneste Reelle Alternativ

DERA Det Eneste Reelle Alternativ DERA Det Eneste Reelle Alternativ «Fordi trivsel er viktigst!» Valgplattform 2015/2015 Universitetet i Bergen 1 Dette kommer DERA til å kjempe for neste studieår: 1.0 - Våre 10 hovedsaker 1.1 Eksamensfri

Detaljer

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:16.05.07 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Tore Guneriussen, Yngvild

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Styrerommet 4 etg Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Atle, Kari, Vibeke, Lise, Lisa, Marius, Annika, Pål, Helene,

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/10: Tid: Mandag 30.november 2009: kl 17:00 Sted: Studentsenteret, auditorium egget Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere.

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere. RINGSAKER KOMMUNE BRUMUNDDAL UNGDOMSSKOLE Mai 2014 Til elever og foreldre på 10. trinn Informasjon om eksamen og klagerett Dette skrivet inneholder følgende informasjon: om skriftlig eksamen våren 2014

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2011/2012

Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Tid 28. mars 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Siri R. Jerndahl, Julie A. Lie Pau, Runa Røed (f.o.m.a

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 2016 Tid Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent, Anette

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET OG FELLESMØTE MED FOU- UTVALGET

REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET OG FELLESMØTE MED FOU- UTVALGET REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET OG FELLESMØTE MED FOU- UTVALGET Møtedag/-dato: mandag 16. november 2015 Møtetidspunkt/rom: fra kl 13.30 til 14.30 på rom A 720 og fra kl 14.30 til 15.30 på rom A 825

Detaljer

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS)

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS) Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Gina Helstad Nestleder Martin Fredheim Øystein Haug Kristoffer Skorpen (AFT) FU Raymond Rudshagen (AFT) FU Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) Ole Edward

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland.

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. MØTESTAD: Suldal kommunehus, kommunestyresalen MØTESTART-MØTESLUTT:

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 08/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 08/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 08/14-15 Tid: Tirsdag 21.

Detaljer

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: Torsdag 23. januar 2014. Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Pål, Annika, Cathrine, Helene, André, Vibeke,

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

PROTOKOLL KS-MØTE 06/11

PROTOKOLL KS-MØTE 06/11 PROTOKOLL KS-MØTE 06/11 Tid: Tirsdag 6. september 2011, kl. 17.15 Sted: Seminarrom 210, Studentsenteret Til stede: Jorid Martinsen, Trine Gabrielsen, Mathilde Smestad, Geir Ask-Henriksen, Jorunn Eidesen,

Detaljer

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik.

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 09.11.2014 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 31.10.2014 kl. 08.15 Møtested: TEO-H4.402 Til stede: Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen,

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 04/14-15 den 24.november 2014 kl.17:00 avholdt i Storelogen, Det Akademiske Kvarter SP 46/14-15 Vedtakssak Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden.

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

PRAKSISKONTRAKT. Eg har også jobba eit halvt år som nattevakt og halvannan år på dagtid på avlastningsbolig for barn med ulike behov.

PRAKSISKONTRAKT. Eg har også jobba eit halvt år som nattevakt og halvannan år på dagtid på avlastningsbolig for barn med ulike behov. PRAKSISKONTRAKT Barnehagens forutsetningar Praksislærers forventning til studenten Eige ark Studentens forutsetninger (faglige, personlige, praktiske) Eg har ikkje noko erfaring med barnehage før eg starta

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Gunnar Breivik (SKS), Trine Stensrud (vara SIM), Anne Marte Pensgaard (SCP), Egil Ivar Johansen (vara

Detaljer